Menettely : 2008/2281(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0153/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0153/2009

Keskustelut :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Äänestykset :

PV 23/04/2009 - 8.18
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0292

MIETINTÖ     
PDF 122kWORD 59k
20.3.2009
PE 416.561v02-00 A6-0153/2009

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007

(C6‑0421/2008 – 2008/2281(DEC))

Pääluokka VII – Alueiden komitea

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Søren Bo Søndergaard

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007, pääluokka VII – Alueiden komitea

(C6‑0421/2008 – 2008/2281(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2007(1),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2007 – Nide I (C6‑0421/2008)(2),

–   ottaa huomioon alueiden komitean vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2007 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007 ja tarkastettujen toimielinten vastaukset(3),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(4),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 10 kohdan sekä 274, 275 ja 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(5) ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A6‑0153/2009),

1.  myöntää alueiden komitean pääsihteerille vastuuvapauden alueiden komitean talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, yhteisöjen tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007, pääluokka VII – Alueiden komitea

(C6‑0421/2008 – 2008/2281(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2007(6),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2007 – Nide I (C6‑0421/2008)(7),

–   ottaa huomioon alueiden komitean vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2007 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007 ja tarkastettujen toimielinten vastaukset(8),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(9),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 10 kohdan sekä 274, 275 ja 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(10) ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A6‑0153/2009),

1.  panee merkille, että vuonna 2007 alueiden komitealla oli käytettävissään maksusitoumusmäärärahoja yhteensä 68,6 miljoonaa euroa (2006: 74,4 miljoonaa euroa) ja että niiden käyttöaste oli 96,22 prosenttia;

2.  huomauttaa, että tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen mukaan tarkastus ei antanut aihetta merkittäviin huomautuksiin alueiden komitean osalta;

3.  panee tyytyväisenä merkille, että talous- ja sosiaalikomitea ja alueiden komitea allekirjoittivat joulukuussa 2007 uuden hallinnollista yhteistyöjärjestelyä koskevan sopimuksen kaudelle 2008–2014; on vakuuttunut siitä, että näiden kahden toimielimen välinen yhteistyö on taloudellisesti kannattavaa eurooppalaisten veronmaksajien kannalta; pitää lisäksi myönteisenä, että alueiden komitea on aloittanut EMAS-sertifioinnin (Eco-Management and Audit Scheme);

4.  panee tyytyväisenä merkille näiden toimielinten selvän sitoutumisen sisäisen valvonnan standardien yhdenmukaistamiseen parhaiden käytäntöjen pohjalta sekä kaikkien muiden asianmukaisten, yhteispalvelujen varainhoidollisten menettelyjen yhdenmukaistamiseen;

5.  panee merkille, että uudessa sopimuksessa pidetään kaikkein tärkeimmät osa-alueet (infrastruktuuri, atk ja televiestintä sekä kääntäminen, mukaan lukien asiakirjojen tuottaminen) yhteispalvelun piirissä, kun taas rajallinen määrä palveluja irrotetaan siitä, mm. sisäiset palvelut, sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut, kirjasto ja painatuksen esitoimet;

6.  vaatii kuitenkin, että tämä palvelujen irrottaminen ei saa aiheuttaa kuluja, ja kehottaakin siksi näitä komiteoita laatimaan osana välivaiheen arviointia yhteisen analyysin siitä, onko tästä resurssien siirrosta hyötyä molemmille; pyytää komiteoita antamaan parlamentille tietoja yhteispalvelujen piiristä irrotettuja palveluita koskevista miniyhteistyösopimuksista vuoden 2009 alussa tehdystä arviosta;

7.  pitää tervetulleena alueiden komitean ja komission budjettipääosaston välillä tehtyä palvelutasosopimusta tammikuussa 2007 käyttöön otetun ABAC-sovelluksen (uusi taloushallinto- ja kirjanpitosovellus) käyttämisestä;

8.  panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille yhteispalveluihin luodun sopimusyksikön, joka avustaa kaikkia yhteispalvelujen toiminnallisia osastoja julkisten hankintojen alalla; panee merkille, että uudessa sopimuksessa yhteispalvelujen tarkastusyksikkö on siirretty kunkin komitean omiin yksiköihin;

9.  pitää ratkaisevan tärkeänä, että esimerkiksi tulojen ja menojen hyväksyjien ja tarkastajien suorittamat tarkastukset ovat riittävät tiukkoja; korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää toteuttaa riittävästi satunnaisia tarkastuksia kaikilla aloilla sen lisäksi, että toteutetaan muutamia strategisia tarkastuksia aloilla, joilla riski on suurempi;

10. panee tyytyväisenä merkille, että alueiden komitean budjettiyksikkö on kehittänyt uuden talousarvion analyyttisen seurantajärjestelmän ("BudgetWatch"), joka tarjoaa kattavat tiedot kaikista alueiden komiteaa koskevista talousarvion momenteista ja alamomenteista, muun muassa käytettävissä olevista määrärahoista, maksusitoumusten kuukausikehityksestä ja kyseisen vuoden aikana toteutuneista maksuista;

11. pitää myönteisenä, että alueiden komitea on laatinut luettelon arkaluonteisista tehtävistä ja että se aikoo perustaa henkilöstöyksikköön henkilöstön liikkuvuuteen erikoistuneen ryhmän, jonka pitäisi auttaa tulevaisuuteen suuntautuneen lähestymistavan kehittämisessä henkilöresurssien suunnitteluun;

12. panee merkille, että sisäisen tarkastuksen yksikkö teki kolme tarkastusta vuonna 2007 (virkamatkakustannuksista, ulkopuolella teetetyistä tutkimuksista ja rahoitusprosessien asianmukaisuudesta) sekä kaksi seurantatarkastusta (korjauskertoimella lisättynä siirretyistä palkanosista ja sisäisen valvonnan standardeista);

13. muistuttaa, että palkanosien siirtoa koskeva sisäinen tutkimus, joka saatiin päätökseen vuonna 2006 ja johon sisältyi kaikkien tehtyjen siirtojen syvällinen analyysi, paljasti, että tehtävien toisistaan erottamisen periaatetta tällä alalla koskevat heikkoudet (käynnistävät toiminnot ja sisäinen tarkastus) ja valvontaympäristö olisi pitänyt asettaa paremmin etusijalle kyseiset riskit huomioon ottaen; panee lisäksi merkille, että sisäisen tarkastajan suositusten seurantaselvitys tehtiin helmikuussa 2007 ja toinen seurantaselvitys vuonna 2008 ja että niistä kävi ilmi, että 20 suosituksesta 16 oli pantu täysin täytäntöön; kehottaa alueiden komiteaa varmistamaan kaikkien tarkastussuositusten täyden täytäntöönpanon;

14. muistuttaa, että OLAF vahvisti tekemänsä tutkimuksen jälkeen, että kahdeksan siirtoa ei ollut henkilöstösääntöjen mukaisia, ja suositti liikaa maksettujen määrien perimistä takaisin asianomaisilta virkamiehiltä; panee tyytyväisenä merkille, että kaikki perinnät oli saatu päätökseen vuoden 2007 alkupuolella; muistuttaa lisäksi, että OLAF suositti, että kuuden henkilöstön jäsenen osalta aloitetaan kurinpitomenettely, ja viiden osalta se myös toimitti asiakirjat Belgian viranomaisille;

15. huomauttaa, että alueiden komitean nimittävä viranomainen pidätti Belgian viranomaisten pyynnöstä kyseisten virkamiesten koskemattomuuden 6. heinäkuuta 2007 ja että viranomaiset kuulivat heitä sen jälkeen; toteaa lisäksi, että alueiden komitean nimittävä viranomainen pidätti 17. marraskuuta 2008 vielä yhden virkamiehen koskemattomuuden yleisen syyttäjän pyynnöstä;

16. panee tyytyväisenä merkille, että alueiden komitean pääsihteeri käynnisti hallinnollisen tutkinnan, jonka toteutti komission entinen apulaispääjohtaja; huomauttaa, että kahdessa viidestä tapauksesta, joissa asia toimitettiin viranomaisille, alueiden komitean nimittävä viranomainen päätti 17. tammikuuta 2008 aloittaa kurinpitomenettelyn kurinpitolautakunnassa; ymmärtää sen, että henkilöstösääntöjen mukaisesti lopullinen päätös näissä tapauksissa voidaan tehdä vasta, kun belgialainen tuomioistuin on antanut lopullisen päätöksensä;

17. panee merkille, että kolmessa muussa tapauksessa nimittävä viranomainen tekee lopullisen päätöksensä kurinpitomenettelyn aloittamisesta heti, kun on saanut tarpeelliset tiedot jatkotoimista, joihin Belgian viranomaiset aikovat ryhtyä; panee lisäksi merkille, että yhdessä toisessa tapauksessa, jossa OLAF ei ole siirtänyt asiaa Belgian viranomaisille, nimittävä viranomainen päätti hallinnollisen tutkinnan suositusten mukaisesti antaa kyseiselle virkamiehelle varoituksen; vaatii jälleen tiukkoja syytteitä kaikissa tapauksissa, joissa petollinen toiminta voidaan todistaa;

18. kehottaa alueiden komiteaa harkitsemaan asianmukaisia kurinpitotoimia, mikäli meneillään olevien tapausten tulokset sitä edellyttävät;

19. toteaa, että alueiden komitean jäsenet ovat alue- tai paikallisvaaleissa valittuja luottamushenkilöitä tai poliittisesti vastuussa vaaleilla valitulle elimelle; toteaa lisäksi, että näissä ominaisuuksissa toimiessaan jäsenet ilmoittavat taloudelliset etunsa ja kertovat asiaankuuluvat tiedot muun muassa ilmoituksenalaisesta ammatillisesta toiminnasta ja palkallisista toimista tai tehtävistä kyseisissä alueellisissa ja paikallisissa elimissä noudatettavien säännösten mukaisesti; ehdottaa, että alueiden komitea ottaa käyttöön tällaisen kaikkia jäseniään koskevan velvollisuuden; ehdottaa lisäksi, että nimitetään riippumaton tarkkailija, jonka tehtävänä olisi vuosittain raportoida julkisesti saaduista ilmoituksista, jotta varmistetaan uskottava seuranta ja valvonta;

20. pyytää alueiden komiteaa sisällyttämään seuraavaan toimintakertomukseensa (varainhoitovuosi 2008) luvun, jossa selvitetään seikkaperäisesti, mitä jatkotoimia on toteutettu Euroopan parlamentin aikaisempien vastuuvapauden myöntämispäätösten jälkeen seuranneen vuoden aikana, ja esitetään mahdolliset suositusten noudattamatta jättämistä koskevat perustelut eikä pelkkiä viittauksia vastuuvapauspäätöksiin;

21. toteaa, että varainhoitoasetukseen tehdyistä tarkistuksista huolimatta siihen sisältyvät hankintoja koskevat säännöt ovat edelleen pienten toimielinten, kuten alueiden komitean, kannalta liiallisen raskaita, etenkin kun on kyse arvoltaan suhteellisen pieniä hankintoja koskevista tarjouksista; kehottaa komissiota – tämän tehdessä alustavaa työtään ennen varainhoitoasetukseen esitettävien mahdollisten muutosehdotusten laatimista – kuulemaan laajalti alueiden komitean pääsihteeriä ja hallintoa varmistaakseen, että näiden näkökannat otetaan täysimääräisesti huomioon lopullisessa luonnoksessa.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

16.3.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

6

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Vasilica Viorica Dăncilă, Robert Goebbels, Christopher Heaton-Harris, Paul Rübig

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

(1)

EUVL L 77, 16.3.2007. Oikaisu, EUVL L 203, 3.8.2007, s. 92.

(2)

EUVL L 287, 10.11.2008, s. 1.

(3)

EUVL C 286, 10.11.2008, s. 1.

(4)

EUVL C 287, 10.11.2008, s. 111.

(5)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)

EUVL L 77, 16.3.2007. Oikaisu, EUVL L 203, 3.8.2007, p. 92.

(7)

EUVL C 287, 10.11.2008, s. 1.

(8)

EUVL C 286, 10.11.2008, s. 1.

(9)

EUVL C 287, 10.11.2008, s. 111.

(10)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö