JELENTÉS az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

20.3.2009 - (C6‑0421/2008 – 2008/2281(DEC))

VII. szakasz – Régiók Bizottsága
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
Előadó: Søren Bo Søndergaard

Eljárás : 2008/2281(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0153/2009
Előterjesztett szövegek :
A6-0153/2009
Elfogadott szövegek :

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió 2007. évi általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága

(C6‑0421/2008 – 2008/2281(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió 2007-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére[1],

–   tekintettel az Európai Közösség 2007-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára – I. kötet (C6-0421/2008)[2],

–   tekintettel a Régiók Bizottságának a mentesítő hatósághoz benyújtott, a 2007. évi belső ellenőrzésekről szóló éves jelentésére,

–   tekintettel a Számvevőszéknek a 2007-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtásáról szóló éves jelentésére[3] az ellenőrzés alá vont intézmények válaszaival együtt,

–   tekintettel a Számvevőszék által az EK-Szerződés 248. cikke értelmében kiállított, az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló megbízhatósági nyilatkozatra[4],

–   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkének (10) bekezdésére, valamint 274., 275. és 276. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre5 és különösen annak 50., 86., 145., 146. és 147. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére, valamint annak V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0153/2009),

1.  mentesítést ad a Régiók Bizottsága főtitkára számára a Régiók Bizottsága 2007-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása alól;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásba foglalja össze;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bíróságnak, a Számvevőszéknek, az Európai Ombudsmannak és az Európai Adatvédelmi Biztosnak, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről (L sorozat).

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2007-os pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, VII. szakasz – Régiók Bizottsága

(C6‑0421/2008 – 2008/2281(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió 2007-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére[5],

–   tekintettel az Európai Közösség 2007-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára – I. kötet (C6-0421/2008)[6],

–   tekintettel a Régiók Bizottságának a mentesítő hatósághoz benyújtott, a 2007. évi belső ellenőrzésekről szóló éves jelentésére,

–   tekintettel a Számvevőszéknek a 2007-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtásáról szóló éves jelentésére az ellenőrzés alá vont intézmények válaszaival együtt[7],

–   tekintettel a Számvevőszék által az EK-Szerződés 248. cikke értelmében kiállított, az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló megbízhatósági nyilatkozatra[8],

–   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkének (10) bekezdésére, valamint 274., 275. és 276. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre5 és különösen annak 50., 86., 145., 146. és 147. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére, valamint annak V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0153/2009),

1.  megállapítja, hogy 2007-ben a Régiók Bizottsága 68,6 euró összegű kötelezettségvállalási előirányzat felett rendelkezett, amelynek felhasználási aránya 96,22% volt;

2.  rámutat, hogy a Számvevőszék az éves jelentésében jelzi, hogy a Régiók Bizottságára vonatkozóan az ellenőrzés nem vezetett súlyos észrevételek megfogalmazásához;

3.  üdvözli, hogy az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága 2007 decemberében új adminisztratív együttműködési megállapodást írt alá a 2008–2014-es időszakra; meggyőződése, hogy a két intézmény közötti együttműködés pénzügyi szempontból kedvező lesz az európai adófizetők számára; üdvözli továbbá, hogy a Régiók Bizottsága célként kitűzte az EMAS-tanúsítvány (a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert igazoló tanúsítvány) megszerzését;

4.  elégedettséggel veszi tudomásul a két bizottság egyértelmű kötelezettségvállalását arra, hogy belső ellenőrzési környezetüket és követelményrendszerüket, továbbá a közös szolgálatokhoz kapcsolódó minden más ide vonatkozó pénzügyi eljárásukat összehangolják;

5.  megjegyzi, hogy az új megállapodás szerint a legfontosabb területek (infrastruktúrák, informatika és telekommunikáció, valamint a fordítás és a dokumentum-előállítás) a közös szolgálatok keretén belül maradnak, míg néhány más szolgálat, mint például a belső szolgálatok, a szociális és orvosi szolgálat, a könyvtár és a sajtó-előmunkálatok szétválasztásra kerülnek;

6.  kitart azonban amellett, hogy e szétválasztásnak költségvetési szempontból semlegesnek kell lennie, ezért sürgeti a két bizottságot, hogy a félidős felülvizsgálat részeként készítsenek közös elemzést annak felmérésére, hogy az erőforrások ilyen átcsoportosítása mindkettejük számára előnyös lesz-e; kéri a két bizottságot, hogy tájékoztassák a Parlamentet a szétválasztásra kerülő területeken születő kisebb együttműködési megállapodásokkal kapcsolatos fejleményekről;

7.  üdvözli a Régiók Bizottsága és a Bizottság Költségvetési Főigazgatósága közötti új pénzügyi és számviteli alkalmazás (az ABAC) végrehajtásáról szóló, 2007. januárban beindított szolgáltatói megállapodást;

8.  ezzel összefüggésben üdvözli, hogy a közös szolgálatokon belül létrejött egy Szerződéskötési Osztály, amely a közbeszerzések terén nyújt segítséget a közös szolgálatok valamennyi operatív részlegének; megjegyzi, hogy az eddig a közös szolgálatok keretében működő ellenőrzési szolgálatot az új megállapodás a bizottságok saját hatáskörébe utalja;

9.  alapvetően fontosnak tartja, hogy az engedélyezésre jogosult tisztviselők, ellenőrök és könyvvizsgálók kellő szigorral folytassák le az ellenőrzéseket; ezzel összefüggésben hangsúlyozza a minden ágazatban, megfelelő számban elvégzett szúrópróbaszerű ellenőrzések fontosságát a néhány nagyobb kockázatot képviselő stratégiai fontosságú ágazat mellett;

10.  elégedettséggel veszi tudomásul egy új költségvetés elemzési monitoring eszköznek a Régiók Bizottsága költségvetési szolgálata által történő kifejlesztését ("BudgetWatch"), amely átfogó információkat nyújt valamennyi Régiók Bizottságára vonatkozó költségvetési sorról és alsorról, beleértve a rendelkezésre álló előirányzatokat, a kötelezettségvállalások havi alakulását és az év vonatkozásában teljesített tényleges kifizetéseket;

11.  üdvözli az érzékeny álláshelyek jegyzékének Régiók Bizottsága által történő létrehozását, valamint a Régiók Bizottságának azon szándékát, hogy a személyzeti egységen belül olyan elkötelezett mobilitási csoportot hozzon létre, amely segítene előretekintő szemléletet kialakítani az emberi erőforrás tervezéséhez;

12.  megjegyzi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat 2007-ben három ellenőrzést (a kiküldetési költségek teljesítéséről, a külső tanulmányok teljesítéséről és a pénzügyi hatáskörök megfelelőségéről), valamint két nyomon követési ellenőrzést (a kiigazítási együtthatós fizetési átutalásokról és a belső ellenőrzési szabványokról) hajtott végre;

13.  emlékeztet arra, hogy a 2006-ban lezárt és a minden végrehajtott átutalást felölelő részletes felülvizsgálatot tartalmazó bérátutalásokkal kapcsolatos belső ellenőrzés feltárta, hogy „e területen hiányosságok merültek fel a feladatok szétválasztásának elvét érintően (kezdeményezési és belső ellenőrzési feladatok), és az ellenőrzési környezetnek nagyobb figyelmet kellett volna szentelni az ismert kockázatok fényében”; megjegyzi továbbá, hogy a belső ellenőr ajánlásai nyomán történt előrehaladás felmérésére 2007 februárjában felülvizsgálatot hajtottak végre, és egy második nyomonkövetésre került sor 2008-ban, és megállapításra került, hogy a 20 ajánlásból 16-ot maradéktalanul végrehajtottak; sürgeti a Régiók Bizottságának vezetését, hogy biztosítsa az ellenőrzéskor tett ajánlásoknak megfelelő intézkedések végrehajtását;

14.  emlékeztet arra, hogy az OLAF egy vizsgálatot követően nyolc átutalással kapcsolatban megállapította, hogy azok nem feleltek meg a szabályzatban rögzített feltételeknek, és javasolta a túlfizetések érintett tisztviselőktől történő visszamenőleges behajtását; megelégedéssel nyugtázza, hogy 2007 elejéig minden túlfizetés behajtása megtörtént; emlékeztet továbbá arra, hogy az OLAF hat tisztviselő esetében fegyelmi eljárás kezdeményezését javasolta, és közülük öt ügyében a belga hatóságoknál hatósági eljárást is kezdeményezett;

15.  megállapítja, hogy a belga hatóságok kérésére a Régiók Bizottságának kinevezésre jogosult hatósága 2007. július 6-án felfüggesztette az érintett tisztviselők mentelmi jogát, és hogy ezen tisztviselőket meghallgatta a nemzeti hatóság; megjegyzi továbbá, hogy 2008. november 17-én ügyészi kérelmet követően a Régiók Bizottságának kijelölésre jogosult hatósága még egy tisztviselő mentelmi jogát felfüggesztette;

16.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a Régiók Bizottságának főtitkára adminisztratív vizsgálatot indított, amely a Bizottság egy volt főigazgatója vezetésével zajlott le; kiemeli, hogy az állami hatóságokhoz beterjesztett öt eset közül kettőben a Régiók Bizottságának kinevezésre jogosult hatósága 2008. január 17-én a fegyelmi bizottság előtti fegyelmi eljárás kezdeményezése mellett döntött; tudomásul veszi, hogy a személyzeti szabályzat szerint ezen esetekben végleges döntés csak azután születhet, hogy az illetékes belga bíróság jogerős ítéletet hirdetett;

17.  megjegyzi, hogy a három másik tisztviselő ügyében a kinevezésre jogosult hatóság csak akkor határoz a fegyelmi eljárás megindításáról, amikor tájékoztatást kap arról, hogy a belga hatóságok milyen módon kívánnak eljárni ügyükben; megjegyzi továbbá, hogy abban az egy esetben, ahol az OLAF nem kezdeményezett nemzeti szintű eljárást a belga hatóságoknál, a kinevezésre jogosult hatóság az adminisztratív vizsgálat ajánlásaival összhangban úgy határozott, hogy az érintett tisztviselőt figyelmeztetésben részesíti; ismételten követeli, hogy szigorúan járjanak el minden olyan tisztviselővel szemben, akinek esetében a csalás ténye bizonyíthatást nyer;

18.  kéri a Régiók Bizottságát, hogy vegyen fontolóra arányos fegyelmi intézkedéseket, amennyiben a folyamatban lévő eljárások eredménye indokolja azokat;

19.  megjegyzi, hogy a Régiók Bizottságának tagjai regionális vagy helyi önkormányzati képviselői mandátummal rendelkezhetnek, vagy politikailag felelősséggel tartozhatnak valamely választott testületnek; megjegyzi továbbá, hogy a képviselők ilyen minőségükben a regionális és helyi szerveknél hatályos rendelkezésekkel összhangban nyilatkozatot tesznek pénzügyi érdekeltségeikről, és tájékoztatást adnak például olyan tényekről, mint bejelentett szakmai tevékenységeik, fizetett állásaik vagy tevékenységeik; azt javasolja, hogy a Régiók Bizottsága valamennyi tagja számára vezesse be ezt a kötelezettséget; javasolja továbbá egy független ellenőrző tisztviselő kinevezését, akinek évente nyilvános jelentést kellene készítenie a beérkezett nyilatkozatokról a hiteles nyomon követés és ellenőrzés biztosítása érdekében;

20.  kéri, hogy a Régiók Bizottsága a következő tevékenységi jelentésébe (2008-as pénzügyi év) foglaljon bele egy fejezetet, amely részletesen ismerteti, milyen lépések követték az év során a Parlament korábbi mentesítési határozatait, valamint hogy mivel indokolható az ajánlásokban foglaltak be nem tartása;

21.  rámutat, hogy a költségvetési rendelet módosításai ellenére a közbeszerzésre vonatkozó szabályok még mindig nagy terheket rónak a kisebb intézményekre, mint például a Régiók Bizottságára, különösen a kisebb összegű közbeszerzések tekintetében; felkéri a Bizottságot, hogy a költségvetési rendelet esetleges jövőbeli módosításainak kidolgozásakor folytasson mélyreható eszmecserét a Régiók Bizottságának vezetésével és főtitkárával abból a célból, hogy a végső javaslattervezet véleményüket teljes mértékben tükrözze.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

16.3.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

6

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Vasilica Viorica Dăncilă, Robert Goebbels, Christopher Heaton-Harris, Paul Rübig

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

  • [1]  HL L 77., 2007.3.16., 45. o. helyesbítés: HL L 203., 2007.8.3., 92. o.
  • [2]  HL C 287., 2008.11.10. 1. o.
  • [3]  HL C 286., 2008.11.10. 1. o.
  • [4]  HL C 287., 2008.11.10. 111. o.
  • [5]  HL L 77., 2007.3.16., 45. o. helyesbítés: HL L 203., 2007.8.3., 92. o.
  • [6]  HL C 287., 2008.11.10. 1. o.
  • [7]  HL C 286., 2008.11.10. 1. o.
  • [8]  HL C 287., 2008.11.10. 111. o.