Pranešimas - A6-0153/2009Pranešimas
A6-0153/2009

PRANEŠIMAS dėl 2007 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo

20.3.2009 - (C6‑0421/2008 – 2008/2281(DEC))

VII skirsnis – Regionų komitetas
Biudžeto kontrolės komitetas
Pranešėjas: Søren Bo Søndergaard

Procedūra : 2008/2281(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0153/2009
Pateikti tekstai :
A6-0153/2009
Priimti tekstai :

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl 2007 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas

(C6‑0421/2008 – 2008/2281(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2007 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą[1],

–   atsižvelgdamas į 2007 finansinių metų Europos Bendrijų galutines metines ataskaitas (I tomas) (C6‑0421/2008)[2],

–   atsižvelgdamas į Regionų komiteto metinę 2007 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2007 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su audituotų institucijų atsakymais[3],

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal EB sutarties 248 straipsnį pateiktą sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[4],

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnio 10 dalį, 274, 275 ir 276 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[5], ypač į jo 50, 86, 145, 146 ir 147 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnį ir V priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A6‑0153/2009),

1.  suteikia patvirtinimą Regionų komiteto generaliniam sekretoriui, kad Regionų komiteto 2007 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  pateikia savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Tarybai, Komisijai, Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui bei Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl 2007 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį, VII skirsnis – Regionų komitetas

(C6‑0421/2008 – 2008/2281(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2007 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą[6],

–   atsižvelgdamas į 2007 finansinių metų Europos Bendrijų galutines metines ataskaitas (I tomas) (C6‑0421/2008)[7],

–   atsižvelgdamas į Regionų komiteto metinę 2007 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2007 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su audituotų institucijų atsakymais[8],

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal EB sutarties 248 straipsnį pateiktą sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[9],

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnio 10 dalį, 274, 275 ir 276 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[10], ypač į jo 50, 86, 145, 146 ir 147 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnį ir V priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A6‑0153/2009),

1.  pažymi, kad 2007 m. Regionų komitetas iš viso turėjo 68,6 EUR įsipareigojimų asignavimų (2006 m. - 74,4 mln. EUR), kurių panaudojo 96,22 proc.;

2.  pažymi, kad Audito Rūmų metinėje ataskaitoje nurodyta, jog atlikus Regionų komiteto auditą reikšmingų pastabų teikti nereikėjo;

3.  džiaugiasi 2007 m. gruodžio mėn. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto pasirašytu nauju administracinio bendradarbiavimo susitarimu 2008-2014 m. laikotarpiui; yra įsitikinęs, kad šių dviejų institucijų bendradarbiavimas bus finansiškai naudingas Europos mokesčių mokėtojams; taip pat palankiai vertina tai, kad Regionų komitetas pradėjo taikyti Bendrijos ekologinės vadybos ir audito sistemos (angl. EMAS) sertifikatų suteikimo sistemą;

4.  palankiai vertina aiškų abiejų komitetų įsipareigojimą siekti suderinti savo vidaus kontrolės aplinką ir standartus remiantis pažangiąja patirtimi, taip pat visas kitas atitinkamas finansines procedūras, susijusias su bendromis tarnybomis;

5.  pažymi, kad naujajame susitarime svarbiausios sritys (infrastruktūra, informacinės technologijos ir telekomunikacijos, taip pat vertimas raštu, įskaitant dokumentų rengimą) priskiriamos bendrų tarnybų kompetencijai, o kai kurios paslaugos, pvz., vidaus paslaugos, socialinės medicininės tarnybos, bibliotekos ir parengimo spaudai tarnybos paslaugos, atskiriamos;

6.  vis dėlto reikalauja, kad šis atskyrimas neturėtų įtakos biudžetui, ir ragina abu komitetus vykdant laikotarpio vidurio peržiūrą atlikti bendrą analizę ir įvertinti, ar šis išteklių perkėlimas naudingas abiem komitetams; ragina abu komitetus 2009 m. pradžioje informuoti Parlamentą apie mažųjų bendradarbiavimo susitarimų įvertinimo rezultatus srityse, kurios susijusios su paslaugų atskyrimu;

7.  palankiai vertina Regionų komiteto ir Komisijos Biudžeto GD tarnybų lygmens susitarimą dėl naujos finansų ir apskaitos sistemos (ABAC), kuri buvo įdiegta 2007 m. sausio mėn., taikymo;

8.  atsižvelgdamas į tai, džiaugiasi, kad bendrose tarnybose įkurtas sutarčių padalinys, kuris teikia pagalbą visiems bendrųjų tarnybų skyriams, veikiantiems viešųjų pirkimų srityje; pažymi, kad remiantis naujuoju susitarimu bendrų tarnybų tikrinimo tarnyba priskirta atitinkamoms abiejų komitetų tarnyboms;

9.  mano, jog svarbu, kad, pvz., leidimus suteikiančių pareigūnų, tikrintojų ir auditorių vykdoma kontrolė būtų pakankamai griežta; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad greta kelių strateginių sektorių, kuriuose kyla didesnis pavojus, svarbu atlikti pakankamai atsitiktinių patikrinimų visuose sektoriuose;

10.  su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į tai, kad Regionų komiteto biudžeto tarnyba sukūrė naują analitinę biudžeto stebėsenos priemonę („BudgetWatch“), kurią naudojant galima gauti išsamią informaciją apie visas Regionų komiteto biudžeto eilutes ir eilučių paantraštės, įskaitant esamus asignavimus, mėnesinius įsipareigojimų pokyčius ir faktinius metinius mokėjimus;

11.  palankiai vertina Regionų komiteto sudarytą jautrių pozicijų sąrašą ir Regionų komiteto ketinimą personalo skyriuje sukurti specialų judumo padalinį, kuris turėtų prisidėti plėtojant pažangų žmogiškųjų išteklių planavimo metodą;

12.  pabrėžia, kad vidaus audito tarnyba 2007 m. atliko tris auditus (su misijomis susijusių išlaidų valdymo auditą, išorės tyrimų vykdymo auditą ir finansinių procedūrų tinkamumo auditą), taip pat du paskesnius auditus (atlyginimų pervedimo taikant korekcinį koeficientą auditą ir vidaus kontrolės standartų auditą);

13.  primena, kad atlikus atlyginimų pervedimo vidaus auditą, kuris baigtas 2006 m. ir kuris apėmė išsamią visų įvykdytų pervedimų peržiūrą, buvo rasta „trūkumų, susijusių su funkcijų atskyrimo principu šioje srityje (inicijavimo funkcijos ir vidaus tikrinimas), o atsižvelgiant į tam tikrus pavojus daugiau dėmesio reikėtų skirti kontrolės aplinkai“; taip pat pažymi, kad atsižvelgiant į vidaus auditoriaus rekomendacijas 2007 m. vasario mėn. buvo imtasi tolesnių veiksmų, 2008 m. buvo atliktas antras paskesnis patikrinimas, kurio metu buvo nustatyta, kad visiškai įgyvendintos 16 iš 20 rekomendacijų; ragina Regionų komiteto administraciją užtikrinti visapusišką visų audito metu pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą;

14.  primena, kad atlikusi tyrimą OLAF nustatė, kad aštuoni pervedimai atlikti nesilaikant nustatytų taisyklių, ir rekomendavo iš atitinkamų pareigūnų susigrąžinti permokėtas sumas; su pasitenkinimu pažymi, kad 2007 m. pradžioje buvo susigrąžintos visos sumos; taip pat primena, kad OLAF pasiūlė pradėti nagrinėti šešių darbuotojų drausmines bylas, o penkių iš jų bylos perduotos taip pat ir Belgijos valdžios institucijoms;

15.  atkreipia dėmesį į tai, kad Belgijos valdžios institucijų prašymu 2007 m. liepos 6 d. Regionų komiteto skiriančioji institucija atšaukė šių pareigūnų imunitetą ir jie buvo apklausti minėtosiose institucijose; taip pat pažymi, kad 2008 m. lapkričio 17 d. Regionų komiteto skiriančioji institucija, atsižvelgdama į prokuratūros prašymą, atšaukė dar vieno pareigūno imunitetą;

16.  su pasitenkinimu pažymi, kad administracinį tyrimą pradėjo Regionų komiteto generalinis sekretorius, o jį atliko buvęs Komisijos generalinio direktoriaus pavaduotojas; nurodo, kad dviejose iš penkių bylų, kurios buvo pateiktos valdžios institucijoms, Regionų komiteto skiriančioji institucija 2008 m. sausio 17 d. nusprendė pradėti drausminę procedūrą drausmės komisijoje; supranta, kad remiantis Darbo tvarkos taisyklėmis šiais atvejais galutinį sprendimą galima priimti tik tada, kai Belgijos teismas priims galutinį nuosprendį;

17.  pažymi, kad trimis kitas atvejais skiriančioji institucija priims sprendimą dėl drausminės procedūros pradėjimo tada, kai gaus reikalingą informaciją apie tai, kokių tolesnių priemonių Belgijos institucijos ketina imtis dėl šių bylų; taip pat pažymi, kad turint omenyje dar vieną atvejį, dėl kurio OLAF nepateikė duomenų Belgijos institucijoms, skiriančioji institucija, remdamasi atlikus administracinį tyrimą pateiktomis rekomendacijomis, nusprendė įspėti atitinkamą pareigūną; dar kartą reikalauja, kad visais atvejais, kai gali būti įrodytas sukčiavimas, atitinkami asmenys būtų griežtai patraukti atsakomybėn;

18.  prašo Regionų komiteto apsvarstyti proporcingų drausminių priemonių skyrimo klausimą, jei tai bus būtina išnagrinėjus šias teismui perduotas bylas;

19.  pabrėžia, kad Regionų komiteto nariai turi regiono arba vietos valdžios rinkėjų mandatą arba yra politiškai atskaitingi išrinktai asamblėjai; taip pat pažymi, kad komiteto nariai, kuriems suteikti minėtieji įgaliojimai, deklaruoja savo finansinius interesus ir atskleidžia atitinkamą informaciją tokiais klausimais, kaip pvz., deklaruotina profesinė veikla, užimamos atlygintinos pareigos ar vykdoma atlygintina veikla, atsižvelgdami į juos skyrusių regiono arba vietos valdžios organų taikomas nuostatas; siūlo Regionų komitetui pradėti taikyti šį įpareigojimą visiems savo nariams; taip pat siūlo paskirti nepriklausomą už stebėseną atsakingą pareigūną, kuris turėtų kasmet viešai paskelbti apie gautas deklaracijas, kad būtų galima užtikrinti patikimą stebėseną ir kontrolę;

20. prašo Regionų komitetą kitoje savo veiklos ataskaitoje (už 2008 finansinius metus) ne vien tik pateikti nuorodą į sprendimus dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, bet ir įtraukti skyrių, kuriame būtų nurodoma išsami informacija apie tolesnes priemones, kurių buvo imtasi per atitinkamus metus atsižvelgiant į ankstesnius Parlamento sprendimus dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, įskaitant galimus paaiškinimus, kodėl nebuvo įgyvendintos rekomendacijos;

21. pažymi, kad, nepaisant Finansinio reglamento pakeitimų, viešųjų pirkimų taisyklės vis dar pernelyg sudėtingos, kad jas taikytų mažesnio masto institucijos (tokios, kaip Regionų komitetas), ypač taisyklės, susijusios su kvietimu teikti paraiškas sudaryti sutartis, kurių vertė gana nedidelė; ragina Komisiją, atliekant parengiamąjį darbą prieš rengiant pasiūlymus dėl būsimų Finansinio reglamento pakeitimų, kuo dažniau konsultuotis su Regionų komiteto generaliniu sekretoriumi ir administracija siekiant užtikrinti, kad galutiniame projekte būtų tinkamai atsižvelgta į jiems rūpimus klausimus.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

16.3.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

6

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Vasilica Viorica Dăncilă, Robert Goebbels, Christopher Heaton-Harris, Paul Rübig

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

  • [1]  OL L 77, 2007 3 16, su klaidų ištaisymu OL L 203, 2007 8 3, p. 92.
  • [2]  OL C 287, 2008 11 10, p. 1.
  • [3]  OL C 286, 2008 11 10, p. 1.
  • [4]  OL C 287, 2008 11 10, p. 111.
  • [5]  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
  • [6]  OL L 77, 2007 3 16, su klaidų ištaisymu OL L 203, 2007 8 3, p. 92.
  • [7]  OL C 287, 2008 11 10, p. 1.
  • [8]  OL C 286, 2008 11 10, p. 1.
  • [9]  OL C 287, 2008 11 10, p. 111.
  • [10]  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.