Ziņojums - A6-0153/2009Ziņojums
A6-0153/2009

ZIŅOJUMS par Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu

20.3.2009 - (C6-0421/2008 – 2008/2281(DEC))

VII iedaļa – Reģionu komiteja
Budžeta kontroles komiteja
Referents: Søren Bo Søndergaard

Procedūra : 2008/2281(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0153/2009
Iesniegtie teksti :
A6-0153/2009
Pieņemtie teksti :

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa – Reģionu komiteja

(C6-0421/2008 – 2008/2281(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējo budžetu[1],

–   ņemot vērā Eiropas Kopienu galīgos gada pārskatus par 2007. finanšu gadu – I sējums (C6‑0421/2008)[2],

–   ņemot vērā Reģionu komitejas gada ziņojumu par 2007. gadā veiktajām iekšējām revīzijām, ko tā iesniegusi budžeta izpildes apstiprinātājiestādei,

–   ņemot vērā Revīzijas palātas gada pārskatu par 2007. finanšu gada budžeta izpildi, kuram pievienotas pārbaudīto iestāžu atbildes[3],

–   ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību[4], ko Revīzijas palāta iesniegusi saskaņā ar EK līguma 248. pantu,

–   ņemot vērā EK līguma 272. panta 10. punktu, kā arī 274., 275. un 276. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[5], un it īpaši tās 50., 86., 145., 146. un 147. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 71. pantu un V pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A6‑0153/2009),

1.  sniedz Reģionu komitejas ģenerālsekretāram apstiprinājumu par Reģionu komitejas 2007. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Padomei, Komisijai, Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Ombudam un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa – Reģionu komiteja

(C6-0421/2008 – 2008/2281(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējo budžetu[6],

–   ņemot vērā Eiropas Kopienu galīgos gada pārskatus par 2007. finanšu gadu – I sējums (C6‑0421/2008)[7],

–   ņemot vērā Reģionu komitejas gada ziņojumu par 2007. gadā veiktajām iekšējām revīzijām, ko tā iesniegusi budžeta izpildes apstiprinātājiestādei,

–   ņemot vērā Revīzijas palātas gada pārskatu par 2007. finanšu gada budžeta izpildi, kuram pievienotas pārbaudīto iestāžu atbildes[8],

–   ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību[9], ko Revīzijas palāta iesniegusi saskaņā ar EK līguma 248. pantu,

–   ņemot vērā EK līguma 272. panta 10. punktu, kā arī 274., 275. un 276. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[10], un it īpaši tās 50., 86., 145., 146. un 147. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 71. pantu un V pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A6‑0153/2009),

1.  norāda, ka 2007. gadā Reģionu komitejas rīcībā bija saistību apropriācijas EUR 68,6 miljonu apmērā (2006. gadā — EUR 74,4 miljoni), un to izlietojuma līmenis bija 96,22 %;

2.  norāda, ka Eiropas Revīzijas palāta savā gada pārskatā konstatē — revīzija nav devusi pamatu nozīmīgu apsvērumu formulēšanai attiecībā uz Reģionu komiteju;

3.  atzinīgi vērtē to, ka Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja un Reģionu komiteja 2007. gada decembrī parakstīja jaunu administratīvās sadarbības nolīgumu laika posmam no 2008. gada līdz 2014. gadam; pauž pārliecību, ka šo divu iestāžu sadarbība būs finansiāli izdevīga Eiropas nodokļu maksātājiem; atzinīgi vērtē to, ka Reģionu komiteja ir uzsākusi vides pārvaldības un audita sistēmas (EMAS) sertifikāta iegūšanas procesu;

4.  ar gandarījumu norāda uz abu komiteju skaidri pausto apņemšanos saskaņot to iekšējās kontroles vidi un standartus, ņemot vērā labāko praksi, un visas citas attiecīgās finanšu procedūras, kas saistītas ar Kopīgajiem dienestiem;

5.  konstatē, ka jaunajā nolīgumā paredzēts, ka svarīgākās jomas (infrastruktūra, IT un telekomunikācijas, kā arī rakstiskās tulkošanas pakalpojumi, tostarp dokumentu sagatavošana) ir Kopīgo dienestu pārziņā, savukārt atsevišķi pakalpojumi ir nošķirti, piemēram, iekšējie pakalpojumi, medicīnas un sociālie pakalpojumi, bibliotēka un Iespieddarbu un izplatīšanas nodaļa;

6.  tomēr uzstāj, ka minētajai pakalpojumu nošķiršanai nevajadzētu ietekmēt budžeta apjomu, un tādēļ prasa, lai abas komitejas, veicot termiņa vidusposma pārskatīšanu, veic kopēju analīzi nolūkā novērtēt, vai minētā resursu pārdalīšana ir abpusēji izdevīga; aicina abas komitejas informēt Parlamentu par izvērtējumu, kas 2009. gada sākumā veikts attiecībā uz to sadarbības nolīgumiem jomās, kuras skar pakalpojumu nošķiršana;

7.  atzinīgi vērtē starp Reģionu komiteju un Komisijas Budžeta ģenerāldirektorātu noslēgto vienošanos par pakalpojumu kvalitāti par ABAC (jaunas finanšu un grāmatvedības sistēmas) ieviešanu, kas uzsākta 2007. gada janvārī;

8.  šajā sakarā atzinīgi vērtē to, ka Kopīgo dienestu organizatoriskajā struktūrā ir izveidota Līgumsaistību pārvaldības nodaļa, kas sniedz atbalstu visām Kopīgo dienestu nodaļām publiskā iepirkuma jomā; norāda, ka saskaņā ar jauno nolīgumu Kopīgo dienestu iekšējās kontroles dienests ir pārcelts un tagad ietilpst katras komitejas iekšējo dienestu struktūrā;

9.  uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai pārbaudes, ko veic, piemēram, kredītrīkotāji, iekšējās kontroles darbinieki un revidenti, ir pietiekami stingras; šajā sakarā uzsver, ka ir svarīgi veikt atbilstošu skaitu izlases veida pārbaužu ne tikai dažās stratēģiski svarīgās augsta riska jomās, bet visās jomās;

10.  ar gandarījumu norāda, ka Reģionu komitejas budžeta nodaļa ir izstrādājusi jaunu analītisku budžeta uzraudzības instrumentu („BudgetWatch”), kas sniedz visaptverošu informāciju par visām Reģionu komitejas budžeta pozīcijām un apakšpozīcijām, tostarp arī par pieejamajām apropriācijām, saistību uzņemšanos katru mēnesi un faktiskajiem maksājumiem par attiecīgo gadu;

11.  atzinīgi vērtē to, ka Reģionu komiteja ir izveidojusi jutīgu amata vietu sarakstu, kā arī tās nodomu personāla nodaļā izveidot personāla rotācijas vienību, kam būtu jāpalīdz izstrādāt tālejošu pieeju cilvēkresursu plānošanai;

12.  norāda, ka Iekšējās kontroles dienests 2007. gadā veica trīs revīzijas (par komandējumu izdevumiem, ārējo pētījumu izpildi un finanšu ķēžu atbilstību), kā arī divas paveiktā darba revīzijas (par algu pārskaitījumiem, piemērojot korekcijas koeficientu, un par iekšējās kontroles standartiem);

13.  atgādina, ka iekšējā revīzija par algu pārvietojumiem, kuru pabeidza 2006. gadā un kuras laikā veica visu tobrīdējo pārvietojumu padziļinātu pārbaudi, liecināja, ka „pastāv nepilnības attiecībā uz funkciju nodalīšanas principu šajā jomā (maksājumu veikšana un iekšējā kontrole) un ka būtu jāpiešķir lielāka nozīme kontrolei, ņemot vērā attiecīgos riskus”; turklāt norāda, ka 2007. gada februārī saistībā ar iekšējā revidenta ieteikumiem veica paveiktā darba kontroles revīziju un otra šāda revīzija notika 2008. gadā, un tajā tika konstatēts, ka 16 no 20 ieteikumiem ir pilnībā īstenoti; prasa, lai Reģionu komitejas administrācija nodrošina, ka pilnā mērā tiek īstenoti visi revīzijas ieteikumi;

14.  atgādina, ka OLAF pēc veiktās izmeklēšanas konstatēja, ka astoņi pārskaitījumi neatbilst obligātajiem nosacījumiem, un ieteica atgūt pārmaksātās summas no attiecīgajiem ierēdņiem; ar gandarījumu atzīmē, ka visas summas tika atgūtas līdz 2007. gada sākumam; atgādina arī, ka OLAF attiecībā uz sešiem Reģionu komitejas darbiniekiem ieteica uzsākt disciplinārlietu un par pieciem no šiem darbiniekiem arī iesniedza dokumentus Beļģijas varasiestādēm;

15.  norāda, ka pēc Beļģijas varasiestāžu pieprasījuma Reģionu komitejas iecēlējinstitūcija 2007. gada 6. jūlijā atcēla attiecīgo ierēdņu imunitāti un šos ierēdņus pēc tam iztaujāja varasiestādes; norāda arī, ka 2008. gada 17. novembrī Reģionu komitejas iecēlējinstitūcija pēc valsts prokurora pieprasījuma atcēla vēl viena ierēdņa imunitāti;

16.  ar gandarījumu norāda, ka Reģionu komitejas ģenerālsekretārs uzsāka administratīvu izmeklēšanu, ko veica bijušais Komisijas ģenerāldirektora vietnieks; norāda, ka divās no minētajām piecām lietām, kurās dokumenti tika iesniegti varasiestādēm, Reģionu komitejas iecēlējinstitūcija 2008. gada 17. janvārī nolēma sākt disciplinārlietu Disciplinārlietu padomē; pauž izpratni, ka saskaņā ar Civildienesta noteikumiem galīgo lēmumu šajās lietās var pieņemt tikai pēc tam, kad Beļģijas tiesa ir nākusi klajā ar galīgo spriedumu;

17.  norāda, ka trijās pārējās lietās iecēlējinstitūcija pieņems lēmumu par disciplinārlietas sākšanu, līdzko tā būs saņēmusi vajadzīgo informāciju par pasākumiem, ko Beļģijas varasiestādes plāno veikt šajās lietās; turklāt norāda, ka vienā papildu lietā, kuru OLAF nav iesniedzis izskatīšanai Beļģijas varasiestādēm, iecēlējinstitūcija saskaņā ar administratīvās procedūras ieteikumiem nolēma izteikt attiecīgajam ierēdnim brīdinājumu; atkārtoti pauž prasību saukt vainīgos pie atbildības ikvienā gadījumā, kad ir pierādāma krāpnieciska rīcība;

18.  aicina Reģionu komiteju apsvērt proporcionālu disciplināro sodu piemērošanu, ja tas vajadzīgs atbilstīgi to lietu iznākumam, kuras patlaban vēl gaida izskatīšanu;

19.  norāda, ka Reģionu komitejas locekļiem ir reģionālas vai vietējas vēlētas institūcijas mandāts vai arī viņi ir politiski atbildīgi vēlētas asamblejas priekšā; turklāt norāda, ka šādā statusā komitejas locekļi deklarē savas finansiālās intereses, sniedzot atbilstīgu informāciju par deklarējamu profesionālo darbību un citiem algotiem pienākumiem vai darbībām, saskaņā ar attiecīgajās reģionālajās vai vietējās institūcijās spēkā esošajiem noteikumiem; ierosina, lai Reģionu komiteja to uzliktu par pienākumu visiem tās locekļiem; ierosina arī iecelt neatkarīgu uzraudzītāju, kura uzdevums būtu katru gadu sagatavot un publiskot ziņojumu par saņemtajām deklarācijām, lai nodrošinātu uzticamu uzraudzību un kontroli;

20.  prasa, lai Reģionu komiteja nākamajā darbības pārskatā (par 2008. finanšu gadu) iekļauj nodaļu, kurā sīki aprakstīti pasākumi, kas gada laikā veikti saistībā ar iepriekšējiem Parlamenta lēmumiem par budžeta izpildes apstiprināšanu, tostarp ne tikai atsaucoties uz šiem lēmumiem, bet arī sniedzot iespējamos ieteikumu nepildīšanas skaidrojumus;

21.  norāda — lai gan Finanšu regulā ir izdarīti grozījumi, tajā ietvertie iepirkuma procedūras noteikumi joprojām ir pārāk apgrūtinoši mazākām iestādēm, piemēram, Reģionu komitejai, it īpaši saistībā ar konkursiem par līgumslēgšanas tiesībām par salīdzinoši nelielām summām; aicina Komisiju, kad tā veic sagatavošanās darbu pirms turpmāku Finanšu regulas grozījumu priekšlikumu izstrādes, plaši apspriesties ar Reģionu komitejas ģenerālsekretāru un administrāciju, lai nodrošinātu, ka galīgajā projektā to viedoklis ir pilnībā ņemts vērā.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

16.3.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

6

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Vasilica Viorica Dăncilă, Robert Goebbels, Christopher Heaton-Harris, Paul Rübig

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

  • [1]  OV L 77, 16.3.2007. Kļūdas labojums OV L 203, 3.8.2007., 92. lpp.
  • [2]  OV C 287, 10.11.2008., 1. lpp.
  • [3]  OV C 286, 10.11.2008., 1. lpp.
  • [4]  OV C 287, 10.11.2008., 111. lpp.
  • [5]  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
  • [6]  OV L 77, 16.3.2007. Kļūdas labojums OV L 203, 3.8.2007., 92. lpp.
  • [7]  OV C 287, 10.11.2008., 1. lpp.
  • [8]  OV C 286, 10.11.2008., 1. lpp.
  • [9]  OV C 287, 10.11.2008., 111. lpp.
  • [10]  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.