SPRÁVA o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007

20.3.2009 - (C6‑0421/2008 – 2008/2281(DEC))

Oddiel VII – Výbor regiónov
Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajca: Søren Bo Søndergaard

Postup : 2008/2281(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0153/2009
Predkladané texty :
A6-0153/2009
Prijaté texty :

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007, oddiel VII – Výbor regiónov

(C6‑0421/2008 – 2008/2281(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2007[1],

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2007 – Zväzok I (C6‑0421/2008)[2],

–   so zreteľom na výročnú správu Výboru regiónov o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2007 pre orgán udeľujúci absolutórium,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2007 spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií[3],

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES[4],

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[5], a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6‑0153/2009),

1.  udeľuje generálnemu tajomníkovi Výboru regiónov absolutórium za plnenie rozpočtu Výboru regiónov za rozpočtový rok 2007;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru, Dvoru audítorov, Európskemu ombudsmanovi a Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007, oddiel VII – Výbor regiónov

(C6‑0421/2008 – 2008/2281(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2007[6],

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2007 – Zväzok I (C6‑0421/2008)[7],

–   so zreteľom na výročnú správu Výboru regiónov o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2007 pre orgán udeľujúci absolutórium,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2007 spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií[8],

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES[9],

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[10], a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6‑0153/2009),

1.  konštatuje, že v roku 2007 mal Výbor regiónov k dispozícii viazané rozpočtové prostriedky v celkovej výške 68,6 milióna EUR (2006: 74,4 milióna EUR) s mierou využitia 96,22 %;

2.  poukazuje na to, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe uviedol, že čo sa týka Výboru regiónov, jeho audit nedal podnet na žiadne významné pripomienky;

3.  víta podpísanie novej dohody v decembri 2007 o administratívnej spolupráci medzi Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov na obdobie rokov 2008 – 2014; je presvedčený o tom, že spolupráca týchto dvoch inštitúcií bude pre európskych daňových poplatníkov finančne výhodná; ďalej víta skutočnosť, že Výbor regiónov zaviedol certifikáciu EMAS (Systém environmentálneho manažmentu a auditu);

4.  s uspokojením berie na vedomie jasný záväzok oboch výborov harmonizovať ich prostredie a normy vnútornej kontroly založené na osvedčených postupoch, ako aj ostatné príslušné finančné postupy súvisiace so spoločnými službami;

5.  poznamenáva, že nová dohoda ponecháva najdôležitejšie oblasti (infraštruktúra, IT a telekomunikácie, ako aj preklady vrátane tvorby dokumentov) v rámci pôsobnosti spoločných služieb, pričom iba obmedzený počet služieb zostáva rozdelených, ako napríklad vnútorné služby, sociálne služby a služby lekárskej starostlivosti, knižnica a príprava tlače;

6.  trvá však na tom, aby rozdelenie služieb nemalo dosah na rozpočet, a preto nalieha na oba výbory, aby uskutočnili spoločnú analýzu ako súčasť revízie v polovici obdobia s cieľom zhodnotiť, či toto presunutie prostriedkov je výhodné pre oba výbory; vyzýva obidva výbory, aby naďalej informovali Parlament o hodnotení malých dohôd o spolupráci uskutočnenom začiatkom roka 2009 v oblastiach, ktorých sa rozdelenie týka;

7.  víta dohodu na úrovni útvarov uzavretú medzi Výborom regiónov a GR Komisie pre rozpočet o implementácii ABAC (nová finančná a účtovná aplikácia), ktorá sa zaviedla v januári 2007;

8.  v tejto súvislosti víta v rámci spoločných služieb vznik oddelenia pre zmluvy, ktoré poskytuje pomoc všetkým prevádzkovým oddeleniam spoločných služieb v oblasti verejného zaobstarávania; poznamenáva, že v rámci novej dohody sa overovacia služba spoločných služieb presunula do vlastných služieb každého výboru;

9.  považuje za kľúčové, aby boli kontroly vykonávané napríklad povoľujúcimi úradníkmi, kontrolórmi a audítormi dostatočne dôkladné; v tejto súvislosti zdôrazňuje dôležitosť primeraného počtu náhodných previerok vo všetkých oblastiach, nad rámec previerok malého počtu strategických oblastí, ktoré predstavujú vyššie riziko;

10.  s uspokojením konštatuje, že nový analytický nástroj na monitorovanie rozpočtu („BudgetWatch“), ktorý vytvoril rozpočtový útvar Výboru regiónov, poskytuje ucelené informácie o všetkých rozpočtových riadkoch a podriadkoch Výboru regiónov vrátane disponibilných rozpočtových prostriedkov, vývoja záväzkov v jednotlivých mesiacoch a skutočných platieb uskutočnených v danom roku;

11.  víta skutočnosť, že Výbor regiónov vytvoril zoznam citlivých pracovných miest, ako aj zámer Výboru regiónov vytvoriť v rámci personálneho oddelenia špecializovanú jednotku mobility, ktorá by pomáhala rozvíjať prezieravý prístup pri plánovaní ľudských zdrojov;

12.  poznamenáva, že oddelenie vnútorného auditu uskutočnilo v roku 2007 tri audity (audit výkonnosti výdavkov na služobné cesty, audit výkonnosti externých štúdií a audit primeranosti finančných postupov), ako aj dva následné audity (audit platových prevodov s opravným koeficientom a audit štandardov vnútornej kontroly);

13.  pripomína, že interný audit týkajúci sa platových prevodov, ktorý sa dokončil v roku 2006 a ktorý zahŕňal hĺbkové preskúmanie všetkých existujúcich prevodov, preukázal, že „v súvislosti so zásadou oddelenia funkcií v tejto oblasti (funkcie iniciatívy a interná kontrola) existujú nedostatky a že vzhľadom na tieto riziká sa malo kontrolné prostredie považovať za prvoradejšie“; ďalej poznamenáva, že vo februári 2007 sa uskutočnila následná kontrola týkajúca sa odporúčaní vnútorného audítora a že druhá následná kontrola sa uskutočnila v roku 2008 a že sa zistilo, že sa v plnej miere vykonalo 16 z 20 odporúčaní; naliehavo žiada administratívu Výboru regiónov, aby zabezpečila plné vykonanie všetkých audítorských odporúčaní;

14.  pripomína, že po prešetrení úrad OLAF v prípade ôsmich prevodov určil, že neboli v súlade s ustanovujúcimi podmienkami, a odporučil vymáhanie súm vyplatených navyše od príslušných úradníkov; s uspokojením konštatuje, že všetky vymáhania sa ukončili začiatkom roka 2007; ďalej pripomína, že v prípade šiestich zamestnancov úrad OLAF odporučil začatie disciplinárneho konania a v prípade piatich z nich aj postúpil spisy belgickým úradom;

15.  poznamenáva, že na žiadosť belgických úradov menovací orgán Výboru regiónov zrušil 6. júla 2007 imunitu príslušných úradníkov a že títo úradníci boli následne vypočúvaní úradmi; ďalej poznamenáva, že na žiadosť verejného prokurátora menovací orgán Výboru regiónov zrušil 17. novembra 2008 imunitu ešte jedného úradníka;

16.  s uspokojením konštatuje, že generálny tajomník Výboru regiónov začal administratívne vyšetrovanie, ktoré vykonal bývalý zástupca generálneho riaditeľa Komisie; zdôrazňuje, že v dvoch z piatich prípadov, pri ktorých boli spisy predložené úradom, sa menovací orgán Výboru regiónov rozhodol začať 17. januára 2008 disciplinárne konanie pred disciplinárnou komisiou; je si vedomý toho, že v súlade so služobným poriadkom sa môže v týchto prípadoch prijať konečné rozhodnutie až po vydaní konečného rozsudku belgickým súdom;

17.  poznamenáva, že vo zvyšných troch prípadoch menovací orgán rozhodne o začatí disciplinárneho konania hneď potom, ako získa potrebné informácie o ďalšom postupe belgických úradov v súvislosti s týmito prípadmi; ďalej poznamenáva, že v ďalšom prípade, pri ktorom úrad OLAF nepostúpil spis belgickým úradom, sa menovací orgán rozhodol napomenúť príslušného úradníka v súlade s odporúčaniami administratívneho vyšetrovania; opakovane žiada o prísne stíhanie vo všetkých prípadoch, pri ktorých sa dokáže podvodné správanie;

18.  žiada Výbor regiónov o zváženie primeraných disciplinárnych opatrení, pokiaľ si to bude vyžadovať výsledok vyšetrovaných prípadov;

19.  poznamenáva, že členovia Výboru regiónov dostali volebný mandát od regionálnych alebo miestnych orgánov alebo sú politicky zodpovední volenému zhromaždeniu; ďalej poznamenáva, že vzhľadom na pôsobnosť v týchto orgánoch členovia oznamujú svoje finančné záujmy, pričom zverejňujú príslušné informácie o takých veciach ako zdaniteľné profesionálne činnosti a odmeňované funkcie alebo aktivity v súlade s ustanoveniami, ktorými sa riadia ich regionálne alebo miestne orgány; navrhuje, aby Výbor regiónov zaviedol túto povinnosť pre všetkých svojich členov; ďalej navrhuje vymenovanie nezávislého monitorujúceho úradníka, ktorého úlohou by bolo každoročne verejne predkladať správy o prijatých vyhláseniach s cieľom zabezpečiť dôveryhodné monitorovanie a kontrolu;

20.  žiada Výbor regiónov, aby do svojej nasledujúcej správe o činnosti (rozpočtový rok 2008) zahrnul kapitolu, ktorá by obsahovala podrobný súpis nadväzných opatrení prijatých počas roka vychádzajúcich z predchádzajúcich rozhodnutí Parlamentu o absolutóriu vrátane prípadných vysvetlení nedodržania odporúčaní, a nie len odkaz na rozhodnutia o absolutóriu;

21.  poznamenáva, že napriek úpravám nariadenia o rozpočtových pravidlách sú jeho ustanovenia o obstarávaní pre menšie inštitúcie, napríklad Výbor regiónov, stále veľmi ťažkopádne, najmä v súvislosti s verejnými súťažami na zákazky v relatívne malej hodnote; vyzýva Komisiu, aby pri uskutočňovaní svojej prípravnej práce pred zostavovaním budúcich návrhov na úpravu nariadenia o rozpočtových pravidlách dôsledne konzultovala s generálnym tajomníkom Výboru regiónov a jeho administratívou s cieľom zabezpečiť, že ich záujmy sa plne zohľadnia v konečnom návrhu.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

16.3.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

6

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Vasilica Viorica Dăncilă, Robert Goebbels, Christopher Heaton-Harris, Paul Rübig

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

  • [1]  Ú. v. EÚ L 77, 16.3.2007. Korigendum v Ú. v. EÚ L 203, 3.8.2007, s. 92.
  • [2]  Ú. v. EÚ C 287, 10.11.2008, s. 1.
  • [3]  Ú. v. EÚ C 286, 10.11.2008, s. 1.
  • [4]  Ú. v. EÚ C 287, 10.11.2008, s. 111.
  • [5]  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [6]  Ú. v. EÚ L 77, 16.3.2007. Korigendum v Ú. v. EÚ L 203, 3.8.2007, s. 92.
  • [7]  Ú. v. EÚ C 287, 10.11.2008, s. 1.
  • [8]  Ú. v. EÚ C 286, 10.11.2008, s. 1.
  • [9]  Ú. v. EÚ C 287, 10.11.2008, s. 111.
  • [10]  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.