Procedură : 2008/2263(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0161/2009

Texte depuse :

A6-0161/2009

Dezbateri :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Voturi :

Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
PV 23/04/2009 - 6.6

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0265

RAPORT     
PDF 154kWORD 89k
20.3.2009
PE 416.342v02-00 A6-0161/2009

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2007

(C6‑0436/2008 – 2008/2263(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Christofer Fjellner

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2007

(C6‑0436/2008 – 2008/2263(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Eurojust pentru exercițiul financiar 2007(1),

–   având în vedere raportul Curții de Conturi privind conturile anuale finale ale Eurojust pentru exercițiul financiar 2007, precum și răspunsurile Eurojust(2),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 10 februarie 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

–   având în vedere Tratatul CE, în special articolul 276,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3), în special articolul 185,

–   având în vedere Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate(4), în special articolul 36,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 71 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A6-0161/2009),

1.  acordă directorului administrativ al Eurojust descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2007;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului administrativ al Eurojust, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2007

(C6‑0436/2008 – 2008/2263(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Eurojust pentru exercițiul financiar 2007(6),

–   având în vedere raportul Curții de Conturi privind conturile anuale finale ale Eurojust pentru exercițiul financiar 2007, precum și răspunsurile Eurojust(7),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 10 februarie 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

–   având în vedere Tratatul CE, în special articolul 276,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(8), în special articolul 185,

–   având în vedere Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate(9), în special articolul 36,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(10), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 71 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A6-0161/2009),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Eurojust astfel cum sunt anexate la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2007;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului administrativ al Eurojust, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2007

(C6‑0436/2008 – 2008/2263(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Eurojust pentru exercițiul financiar 2007(11),

–   având în vedere raportul Curții de Conturi privind conturile anuale finale ale Eurojust pentru exercițiul financiar 2007, precum și răspunsurile Eurojust(12),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 10 februarie 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

–   având în vedere Tratatul CE, în special articolul 276,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(13), în special articolul 185,

–   având în vedere Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate(14), în special articolul 36,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(15), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 71 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A6-0161/2009),

A. întrucât Curtea de Conturi (CCE) a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exercițiul financiar 2007 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

B.  întrucât, la 22 aprilie 2008, Parlamentul a acordat directorului administrativ al Eurojust descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2006(16), iar în rezoluția sa care însoțea decizia de descărcare de gestiune, inter alia,

- lua act de observația CCE din raportul său pentru 2006 potrivit căreia rata reportărilor a fost de 33 % pentru cheltuielile administrative și de 30 % pentru cheltuielile operaționale, înregistrându-se un număr mare de transferuri de credite între liniile bugetare și în multe cazuri documente justificative insuficient de detaliate, ceea ce a condus la nerespectarea cu strictețe a principiului bugetar al specificității;

- lua act în continuare de constatările CCE că normele privind achizițiile publice nu au fost respectate cu strictețe și că nu s-a creat și utilizat un registru al activelor imobilizate care să includă toate activele și valorile acestora pentru a monitoriza patrimoniul Eurojust; invita Eurojust să pună cu strictețe în aplicare normele privind achizițiile publice, în special în cazul contractelor-cadru;

- își exprima îngrijorarea cu privire la afirmația din raportul anual al Eurojust că au existat numeroase oportunități de a dezvolta relația Eurojust cu OLAF, inclusiv prin intermediul unui acord formal de cooperare,

1.  constată că, deși declarația de asigurare a CCE este pozitivă, observațiile acesteia indică faptul că subzistă probleme structurale în domeniul executării bugetului, al achizițiilor publice și al planificării recrutării;

2.  își exprimă satisfacția că Eurojust a introdus sistemul ABAC (Accrual Based Accounting - contabilitatea de angajamente) la 1 octombrie 2008, așa cum este menționat în raportul anual al Eurojust pe 2007;

3.  constată din raportul anual al Eurojust pe 2007 că, datorită dezvoltării rapide a Eurojust și, prin urmare, a necesității de spațiu suplimentar de birouri, Eurojust cooperează cu statul gazdă pentru obținerea de spații suplimentare temporare; constată din raportul anual al Eurojust pe 2007 că statul-gazdă s-a angajat să furnizeze până în 2012 un sediu nou și adecvat;

4.  solicită ca Eurojust să includă în raportul său anual pe 2008 informații privind progresele înregistrate în negocierile pentru noul sediu, aranjamentele interimare și implicațiile financiare;

Nivelul ridicat al reportărilor de credite

5.  ia act de constatările CCE că din creditele angajate în 2007, în valoare de 18 000 000 EUR, au fost reportate 5 200 000 EUR;

6.  își exprimă îngrijorarea în legătură cu concluzia CCE că astfel de niveluri ridicate ale reportărilor contravin principiului anualității și sugerează deficiențe în planificarea și monitorizarea activităților Eurojust;

7.  ia act de răspunsul Eurojust că nivelul ridicat al reportărilor s-a datorat lipsei de personal pentru gestionarea fondurilor, precum și dificultăților în aplicarea noului sistem de achiziții publice; observă că doar 95 din cele 147 de posturi din schema de personal pe 2007 au fost ocupate;

8.  ia act de introducerea unei strategii de reducere a reportărilor în 2008, de către Eurojust;

Deficiențele din procedurile de achiziții

9.  ia act de faptul că, în urma recomandărilor formulate de CCE în anii precedenți, Eurojust și-a centralizat gestionarea procedurilor de achiziții publice în cadrul unei unități specializate;

10. regretă totuși faptul că, la fel ca în cei doi ani precedenți, CCE a depistat încă deficiențe în procedurile de achiziții publice;

11. își manifestă surprinderea față de constatările CCE, conform cărora Eurojust a prelungit contractele existente încălcând normele, deși datele de expirare a contractelor erau cunoscute cu mult timp înainte;

12. sprijină întrutotul recomandarea CCE ca ordonatorul de credite să instituie un plan eficace de gestionare a procedurilor de achiziții;

13. constată că Eurojust a elaborat un plan general de achiziții publice pentru 2008 și a adoptat o decizie privind organizarea achizițiilor și a sarcinilor adiacente, și că toate contractele menționate de CCE au fost din nou supuse procedurii de achiziții conform normelor;

Deficiențele din planificarea recrutării

14. ia act de constatările CCE că schema de personal pe 2007 prevedea 147 de posturi, față de 112 în 2006 și că, la sfârșitul lui 2006, doar 87 de posturi erau ocupate;

15. își exprimă îngrijorarea față de constatarea CCE că Eurojust nu a reușit să recruteze cele 60 de persoane necesare pentru a-și completa schema de personal în 2007, și că, la sfârșitul lui 2007, doar 95 de posturi erau ocupate;

16. este de acord cu concluzia CCE că aceasta demonstrează deficiențele din planificarea recrutărilor în cadrul Eurojust;

17. regretă că, așa cum a recunoscut și Eurojust, lipsa semnificativă de personal a avut un impact negativ asupra executării bugetului;

18. ia act de răspunsurile Eurojust, prin care își propunea să completeze posturile din schema de personal în 2008;

19. observă că 130 din cele 175 de posturi din schema de personal pe 2008 au fost ocupate până la sfârșitul lui 2008; salută faptul că Eurojust a redus rata de disponibilitate a posturilor libere de la 34% la sfârșitul lui 2007 la 25% la sfârșitul lui 2008; îndeamnă Eurojust să depună în continuare eforturi pentru a ocupa posturile libere cât mai curând posibil;

20. constată din raportul anual pe 2007 al Eurojust că acesta

- a elaborat un plan de politică de personal multianual pentru perioada 2007-2010,

- a adoptat o nouă politică de recrutare, conținând cadrul legal, principiile, procesul de selecție, sarcinile și actorii implicați,

- a intenționat semnarea acordului privind piața locurilor de muncă inter-agenții;

Acțiunile realizate după descărcarea de gestiune 2006

21. solicită Eurojust să urmeze recomandările CCE, îndeosebi în domeniul executării bugetului, al achizițiilor publice și al recrutării și să prezinte în detaliu în raportul său anual pe 2008 acțiunile întreprinse;

22. își exprimă satisfacția față de încheierea acordului practic privind acordurile de cooperare dintre Eurojust și OLAF(17) la 24 septembrie 2008;

o

o       o

23. pentru alte observații, cu caracter orizontal, care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, face trimitere la Rezoluția sa din ...aprilie 2009 referitoare la gestiunea financiară și controlul agențiilor europene(18)..

30.1.2009

AVIZ al Comisiei pentru libertăŢi civile, justiŢie Şi afaceri interne

destinat Comisiei pentru control bugetar

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Unității Europene de Cooperare Judiciară aferent exercițiului financiar 2007

(C6-0436/2008 - 2008/2263(DEC))

Raportoare pentru aviz: Bárbara Dührkop Dührkop

SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.   constată cu satisfacție că Curtea de Conturi a reușit să obțină asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Eurojust pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2007, în toate aspectele esențiale, precum și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, în ansamblul lor;

2.   regretă nivelurile ridicate de reportări în ceea ce privește exercițiul 2006 și invită Eurojust să ia toate măsurile necesare pentru a evita repetarea acestei situații; ia act de răspunsurile Eurojust cu privire la acest aspect;

3.   ia act de observațiile Curții de Conturi cu privire la procedurile de achiziții publice și la planificarea recrutărilor, precum și de răspunsurile Eurojust privind aceste două aspecte.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

29.1.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Michael Cashman, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Tatjana Ždanoka

Membri supleanți prezenți la votul final

Edit Bauer, Marco Cappato, Koenraad Dillen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Eva-Britt Svensson, Adina-Ioana Vălean, Johannes Voggenhuber

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

16.3.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

2

2

Membri titulari prezenți la votul final

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard

Membri supleanți prezenți la votul final

Vasilica Viorica Dăncilă, Christopher Heaton-Harris, Edit Herczog

(1)

JO C 278, 31.10.2008, p. 57.

(2)

JO C 311, 5.12.2008, p. 142.

(3)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(4)

JO L 63, 6.3.2002, p. 1.

(5)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(6)

JO C 278, 31.10.2008, p. 57.

(7)

JO C 311, 5.12.2008, p. 142.

(8)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(9)

JO L 63, 6.3.2002, p. 1.

(10)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(11)

JO C 278, 31.10.2008, p. 57.

(12)

JO C 311, 5.12.2008, p. 142.

(13)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(14)

JO L 63, 6.3.2002, p. 1.

(15)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(16)

Texte adoptate, P6_TA(2008)0159.

(17)

JO C 314, 9.12.2008, p. 3.

(18)

Texte adoptate, P6_TA-PROV(2009).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate