Procedură : 2008/2265(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0167/2009

Texte depuse :

A6-0167/2009

Dezbateri :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Voturi :

PV 23/04/2009 - 8.24

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0298

RAPORT     
PDF 131kWORD 81k
20.3.2009
PE 416.338v02-00 A6-0167/2009

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2007

(C6‑0438/2008 – 2008/2265(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Christofer Fjellner

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2007

(C6‑0438/2008 – 2008/2265(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2007(1),

–   având în vedere raportul Curții de Conturi privind conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2007, însoțit de răspunsurile agenției(2),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 10 februarie 2009 (5588/2009 - C6-0060/2009),

–   având în vedere Tratatul CE, în special articolul 276,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă(4), în special articolul 19,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 71 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A6-0167/2009),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agenției aferent exercițiului financiar 2007;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2007

(C6‑0438/2008 – 2008/2265(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2007(6),

–   având în vedere raportul Curții de Conturi privind conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2007, însoțit de răspunsurile agenției(7),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 10 februarie 2009 (5588/2009 - C6-0060/2009),

–   având în vedere Tratatul CE, în special articolul 276,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(8), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă(9), în special articolul 19,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(10), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 71 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A6-0167/2009),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă, astfel cum sunt anexate la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2007;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2007

(C6‑0438/2008 – 2008/2265(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2007(11),

–   având în vedere raportul Curții de Conturi privind conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2007, însoțit de răspunsurile agenției(12),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 10 februarie 2009 (5588/2009 - C6-0060/2009),

–   având în vedere Tratatul CE, în special articolul 276,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(13), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă(14), în special articolul 19,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(15), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 71 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A6-0167/2009),

A. întrucât Curtea de Conturi (CCE) a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exercițiul financiar 2007 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

B.  întrucât, la 22 aprilie 2008, Parlamentul a acordat directorului executiv al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agenției aferent exercițiului financiar 2006(16), iar în rezoluția sa care însoțea decizia de descărcare de gestiune, inter alia,

- lua act de constatarea CCE că procedurile de elaborare a bugetului și a schemei de personal nu au fost suficient de riguroase, iar acest lucru a condus la un număr ridicat de transferuri bugetare, la planificarea inadecvată a recrutărilor și la prezentarea incorectă a bugetului;

- lua act cu îngrijorare de observațiile CCE potrivit cărora unele angajamente juridice au fost asumate înainte de angajamentele bugetare corespunzătoare,

1.  observă că agenția a dispus de 48 249 000 EUR în credite de angajament și credite de plată de la bugetul 2007;

2.  regretă că CCE a constatat, la fel ca în 2006, că procedurile agenției de elaborare a bugetului nu au fost suficient de riguroase;

3.  ia act de faptul că CCE a constatat că în 2007 s-au făcut 32 de transferuri; ia act de criticile CCE cu privire la numărul ridicat de transferuri;

4.  ia act de răspunsul agenției potrivit căruia transferurile s-au menținut sub pragul de 10% prevăzut de Regulamentul financiar;

5.  remarcă totodată criticile CCE potrivit cărora în perioada cuprinsă între mijlocul lunii iunie și luna decembrie 2007, 25 000 000 EUR, destinate măsurilor de combatere a poluării și autorizate de autoritatea bugetară sub formă de credite normale, au fost transferate în mod necuvenit către veniturile alocate;

6.  remarcă răspunsul agenției conform căruia, în urma unei sugestii a Comisiei, agenția a hotărât la 20 martie 2007 să califice fondurile antipoluare drept venituri alocate, dar la 21 noiembrie 2007, a decis să nu le mai considere astfel;

7.  își exprimă dezamăgirea că CCE a constatat, ca fel ca în 2006, că unele angajamente juridice au fost asumate înainte de angajamentele bugetare corespunzătoare; invită agenția să își accelereze eforturile de formare și de comunicare pentru a evita astfel de situații în viitor; solicită ca măsurile luate în acest sens să fie menționate în raportul anual de activitate al agenției pentru 2008;

8.  ia act de constatările CCE cu privire la punctele slabe existente în procedurile de recrutare, după cum urmează:

- criteriile de selecție și punctajele minime pentru trecerea la etapa următoare în cadrul competițiilor nu au fost stabilite înainte de începerea procesului de evaluare;

- Comitetul personalului nu a fost invitat să participe la procedurile de recrutare;

9.  ia act de răspunsul agenției potrivit căruia au fost luate măsuri pentru ca criteriile de selecție și punctajele minime pentru trecerea la etapa următoare să fie definite mai devreme în cursul procedurii de selecție;

10. invită agenția să se asigure că procedurile sale de recrutare sunt transparente și nediscriminatorii, în special prin garantarea participării Comitetului personalului;

11. salută faptul că agenția cooperează îndeaproape cu Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie, de asemenea cu sediul la Lisabona, pentru utilizarea în comun a localurilor, infrastructurilor și serviciilor;

12. îndeamnă Comisia să se asigure că agenția menține pe viitor o disciplină financiară strictă și respectă întotdeauna bugetele convenite;

o

o       o

13. pentru alte observații, cu caracter orizontal, care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, face trimitere la Rezoluția sa din ...aprilie 2009 referitoare la gestiunea financiară și controlul agențiilor UE(17).

18.2.2009

AVIZ al Comisiei pentru transport Și turism

destinat Comisiei pentru control bugetar

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă

(C6-0438/2008 – 2008/2265(DEC))

Raportor pentru aviz: Michael Cramer

SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  salută faptul că Curtea de Conturi a constatat fiabilitatea conturilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferente exercițiului bugetar 2007 și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, în ansamblul lor;

2.  constată că agenția a dispus, în 2007, de 48 249 000 EUR în credite de angajament și de 48 249 000 EUR în credite de plată de la buget;

3.  regretă că procedurile de elaborare a bugetului nu au fost aplicate într-un mod suficient de riguros, ceea ce a condus la un număr ridicat de transferuri de credite, la o prezentare eronată a bugetului și la modificarea nereglementară a surselor de finanțare în cazul măsurilor de combatere a poluării;

4.  ia act cu îngrijorare de faptul că unele angajamente juridice au fost asumate înainte de angajamentele bugetare corespunzătoare, deși Curtea de Conturi a criticat deja acest lucru în 2006;

5.  ia act, de asemenea, de faptul că, în ceea ce privește procedurile de recrutare verificate, criteriile de selecție și punctajul minim necesar pentru a accede la etapa următoare a procedurii de selecție nu au fost stabilite înaintea procesului de evaluare, iar din această cauză nu s-au putut garanta proceduri transparente și nediscriminatorii;

6.   îndeamnă Comisia să se asigure că agenția menține pe viitor o disciplină financiară strictă și respectă întotdeauna bugetele convenite;

7.  propune totuși ca Parlamentul să acorde directorului executiv al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agenției aferent exercițiului financiar 2007.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

17.2.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

37

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Josu Ortuondo Larrea, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné

Membri supleanți prezenți la votul final

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Luigi Cocilovo, Jas Gawronski, Pedro Guerreiro, Lily Jacobs, Rosa Miguélez Ramos, Corien Wortmann-Kool

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

16.3.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

14

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard

Membri supleanți prezenți la votul final

Vasilica Viorica Dăncilă, Christopher Heaton-Harris, Edit Herczog

(1)

JO C 278, 31.10.2008, p. 20.

(2)

JO C 311, 5.12.2008, p. 57.

(3)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(4)

JO L 208, 5.8.2002, p. 1.

(5)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(6)

JO C 278, 31.10.2008, p. 20.

(7)

JO C 311, 5.12.2008, p. 57.

(8)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(9)

JO L 208, 5.8.2002, p. 1.

(10)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(11)

JO C 278, 31.10.2008, p. 20.

(12)

JO C 311, 5.12.2008, p. 57.

(13)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(14)

JO L 208, 5.8.2002, p. 1.

(15)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(16)

Texte adoptate, P6_TA(2008)0153.

(17)

Texte adoptate, P6_TA-PROV(2009)…

Aviz juridic - Politica de confidențialitate