Доклад - A6-0168/2009Доклад
A6-0168/2009

ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г.

23.3.2009 - (SEC(2008)2359 – C6‑0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Раздел III – Комисия
                  – Изпълнителни агенции
Комисия по бюджетен контрол
Докладчик: Jean-Pierre Audy


Процедура : 2008/2186(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0168/2009
Внесени текстове :
A6-0168/2009
Приети текстове :

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007г., Раздел III – Комисия

(SEC(2008)2359 – C6‑0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г.[1],

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности по бюджетните операции през финансовата 2007 г. – Том I (SEC(2008)2359 – C6‑0415/2008)[2],

–   като взе предвид годишните доклади на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно последващите мерки във връзка с решенията за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2006 г. (COM(2008)0629, COM(2008)0628), и работния документ на службите на Комисията, придружаващ тези доклади (SEC(2008)2579, SEC(2008)2580),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Постижения в областта на политиките през 2007 г.“ (COM(2008)0000),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Обобщение на резултатите от управлението на Комисията за 2007 г.” (COM(2008)0338),

–   като взе предвид годишния доклад на Комисията до органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, относно вътрешните одити, проведени през 2007 г. (COM(2008)0499) и работния документ на службите на Комисията, придружаващ този доклад (SEC(2008)2361),

–   като взе предвид доклада на Комисията относно отговорите на държавите-членки по годишния доклад на Сметната палата за финансовата 2006 г. (COM(2008)0112),

–   като взе предвид Зелената книга за европейската инициатива за прозрачност, приета от Комисията на 3 май 2006 г. (COM(2006)0194),

–   като взе предвид становище № 2/2004 на Сметната палата относно образеца за единен одиторски контрол (single audit) (и предложението относно рамката на Общността за вътрешен контрол)[3],

–   като взе предвид съобщението на Комисията относно пътната карта за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2005)0252),

- като взе предвид плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2006)0009), доклада на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Сметната палата относно напредъка по плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2007)0086), както и работния документ на службите на Комисията, придружаващ този доклад (SEC(2007)0311),

- като взе предвид първия шестмесечен доклад относно контролното табло за изпълнението на плана за действие на Комисията във връзка с интегрирана рамка за вътрешен контрол, публикуван на 19 юли 2006 г. (SEC(2006)1009), съгласно искането на Парламента в неговата резолюция, придружаваща решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2004 година,

–   като взе предвид Становище № 6/2007 на Сметната палата относно годишните обобщения на одитите, извършвани от държавите-членки, „националните декларации“ от държавите-членки и одитната дейност на националните одитни органи по отношение на фондовете на ЕС[4],

- като взе предвид плана за действие на Комисията за засилване на надзорните функции на Комисията при поделено управление на структурни действия (COM(2008)0097),

- като взе предвид съобщението на членовете на Комисията г-жа Хюбнер и г-н Шпидла до Комисията за представяне на междинен доклад относно изпълнението на плана за действие за засилване на надзорните функции на Комисията при поделено управление на структурни действия (SEC(2008)2756) и работния документ на службите на Комисията, придружаващ това съобщение (SEC(2008)2755),

–   като взе предвид доклада на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Сметната палата относно плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2008)0110), както и работния документ на службите на Комисията, придружаващ този доклад (SEC(2008)0259),

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2007 г.[5] както и специалните доклади, съответно придружени от отговорите на проверените институции,

–   като взе предвид декларация за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО[6],

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 16 декември 2008 г. относно общо разбиране на концепцията за допустим риск от грешки (COM(2008)0866) и работния документ на службите на Комисията, придружаващ този доклад (SEC(2008)3054),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 10 февруари 2009 г. относно освобождаването от отговорност на изпълнителните агенции за изпълнението на бюджета за финансовата 2007 г. (5589/2009 – C6‑0056/2009),

–   като взе предвид членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО, както и членове 179а и 180б от Договора за Евратом,

–   като взе предвид член 246 и следващи от Договора за ЕО, отнасящи се до Сметната палата,

–   като взе предвид международните одитни стандарти и международните счетоводни стандарти, по-специално приложимите за публичния сектор,

–   като взе предвид международната партньорска проверка на Европейската сметна палата,

–   като взе предвид Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г., определящ Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и условията за работа на другите служители[7], и по-специално дял V, глава 3, в която се уреждат пенсиите и обезщетенията за инвалидност, както и приложение XII относно правилата за прилагането на член 83а от правилника,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[8], и по-специално членове 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 70 и приложение V към своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A6‑0168/2009),

A. като има предвид, че съгласно член 274 от Договора за ЕО Комисията изпълнява бюджета на собствена отговорност, съобразно принципа на доброто финансово управление,

1.  освобождава от отговорност Комисията във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г.;

2.  представя своите забележки в резолюцията, която е неразделна част от решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския съюз за финансовата 2007 г., раздел ІІІ – Комисия и Изпълнителни агенции;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Съда на Европейските общности, Сметната палата и Европейската инвестиционна банка, както и на националните парламенти и националните и регионалните контролни органи на държавите-членки, и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2007 г.

(SEC(2008)2359 – C6‑0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г.[9],

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности по бюджетните операции през финансовата 2007 г. – Том I (SEC(2008)2359 – C6‑0415/2008)[10],

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2007 г.[11],

–   като взе предвид годишните доклади на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно последващите мерки във връзка с решенията за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2006 г. (COM(2008)0629, COM(2008)0628), и работния документ на службите на Комисията, придружаващ тези доклади (SEC(2008)2579, SEC(2008)2580),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Постижения в областта на политиките през 2007 г.“ (COM(2008)0000),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Обобщение на резултатите от управлението на Комисията за 2007 г.” (COM(2008)0338),

–   като взе предвид годишния доклад на Комисията до органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, относно вътрешните одити, проведени през 2007 г. (COM(2008)0499) и работния документ на службите на Комисията, придружаващ този доклад (SEC(2008)2361),

–   като взе предвид доклада на Комисията относно отговорите на държавите-членки по годишния доклад на Сметната палата за финансовата 2006 г. (COM(2008)0112),

–   като взе предвид Зелената книга за европейската инициатива за прозрачност, приета от Комисията на 3 май 2006 г. (COM(2006)0194),

–   като взе предвид становище № 2/2004 на Сметната палата относно образеца за единен одиторски контрол (single audit) (и предложението относно рамката на Общността за вътрешен контрол)[12],

–   като взе предвид съобщението на Комисията относно пътната карта за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2005)0252),

- като взе предвид плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2006)0009), доклада на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Сметната палата относно напредъка по плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2007)0086), както и работния документ на службите на Комисията, придружаващ този доклад (SEC(2007)0311),

- като взе предвид първия шестмесечен доклад относно контролното табло за изпълнението на плана за действие на Комисията във връзка с интегрирана рамка за вътрешен контрол, публикуван на 19 юли 2006 г. (SEC(2006)1009), съгласно искането на Парламента в неговата резолюция, придружаваща решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2004 година,

–   като взе предвид Становище № 6/2007 на Сметната палата относно годишните обобщения на одитите, извършвани от държавите-членки, „националните декларации“ от държавите-членки и одитната дейност на националните одитни органи по отношение на фондовете на ЕС[13],

- като взе предвид плана за действие на Комисията за засилване на надзорните функции на Комисията при поделено управление на структурни действия (COM(2008)0097),

- като взе предвид съобщението на членовете на Комисията г-жа Хюбнер и г-н Шпидла до Комисията за представяне на междинен доклад относно изпълнението на плана за действие за засилване на надзорните функции на Комисията при поделено управление на структурни действия (SEC(2008)2756) и работния документ на службите на Комисията, придружаващ това съобщение (SEC(2008)2755),

–   като взе предвид доклада на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Сметната палата относно плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2008)0110), както и работния документ на службите на Комисията, придружаващ този доклад (SEC(2008)0259),

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2007 г., придружен от отговорите на Агенцията[14],

–   като взе предвид декларация за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО[15],

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 16 декември 2008 г. относно общо разбиране на концепцията за допустим риск от грешки (COM(2008)0866) и работния документ на службите на Комисията, придружаващ този доклад (SEC(2008)3054),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 10 февруари 2009 г. относно освобождаването от отговорност на изпълнителните агенции за изпълнението на бюджета за финансовата 2007 г. (5589/2009 – C6‑0056/2009),

–   като взе предвид членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО, както и членове 179а и 180б от Договора за Евратом,

–   като взе предвид член 246 и следващи от Договора за ЕО, отнасящи се до Сметната палата,

–   като взе предвид международните одитни стандарти и международните счетоводни стандарти, по-специално приложимите за публичния сектор,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[16], и по-специално членове 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността[17], и по-специално член 14, параграф 3 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1653/2004 на Комисията от 21 септември 2004 г. относно Стандартен финансов регламент за изпълнителните агенции съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността[18] и по-специално член 66, параграфи 1 и 2 от него,

–   като взе предвид Решение 2005/56/ЕО на Комисията от 14 януари 2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за управление на действията на Общността в областта на образованието, аудиовизията и културата, в приложение на Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета[19],

–   като взе предвид член 70 и приложение V към своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A6‑0168/2009),

A. като има предвид, че съгласно член 274 от Договора за ЕО Комисията изпълнява бюджета на собствена отговорност, съобразно принципа на доброто финансово управление,

1.  освобождава от отговорност директора на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2007 г.;

2.  представя своите забележки в резолюцията, която е неразделна част от решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския съюз за финансовата 2007 г., раздел ІІІ – Комисия и Изпълнителни агенции;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, заедно с решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския съюз за финансовата 2007 г. , раздел ІІІ - Комисия, както и резолюцията, която е неразделна част от тези решения, на директора на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура, на Съвета, на Комисията, на Съда на Европейските общности и на Сметната палата, и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации за финансовата 2007 г.

(SEC(2008)2359 – C6‑0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г.[20],

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности по бюджетните операции през финансовата 2007 г. – Том I (SEC(2008)2359 – C6‑0415/2008)[21],

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации за финансовата 2007 г.[22],

–   като взе предвид годишните доклади на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно последващите мерки във връзка с решенията за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2006 г. (COM(2008)0629, COM(2008)0628), и работния документ на службите на Комисията, придружаващ тези доклади (SEC(2008)2579, SEC(2008)2580),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Обобщение на резултатите от управлението на Комисията за 2007 г.” (COM(2008)0338),

–   като взе предвид годишния доклад на Комисията до органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, относно вътрешните одити, проведени през 2007 г. (COM(2008)0499) и работния документ на службите на Комисията, придружаващ този доклад (SEC(2008)2361),

–   като взе предвид доклада на Комисията относно отговорите на държавите-членки по годишния доклад на Сметната палата за финансовата 2006 г. (COM(2008)0112),

–   като взе предвид Зелената книга за европейската инициатива за прозрачност, приета от Комисията на 3 май 2006 г. (COM(2006)0194),

–   като взе предвид становище № 2/2004 на Сметната палата относно образеца за единен одиторски контрол (single audit) (и предложението относно рамката на Общността за вътрешен контрол)[23],

–   като взе предвид съобщението на Комисията относно пътната карта за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2005)0252),

- като взе предвид плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2006)0009), доклада на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Сметната палата относно напредъка по плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2007)0086), както и работния документ на службите на Комисията, придружаващ този доклад (SEC(2007)0311),

- като взе предвид първия шестмесечен доклад относно контролното табло за изпълнението на плана за действие на Комисията във връзка с интегрирана рамка за вътрешен контрол, публикуван на 19 юли 2006 г. (SEC(2006)1009), съгласно искането на Парламента в неговата резолюция, придружаваща решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2004 година,

–   като взе предвид Становище № 6/2007 на Сметната палата относно годишните обобщения на одитите, извършвани от държавите-членки, „националните декларации“ от държавите-членки и одитната дейност на националните одитни органи по отношение на фондовете на ЕС[24],

- като взе предвид плана за действие на Комисията за засилване на надзорните функции на Комисията при поделено управление на структурни действия (COM(2008)0097),

- като взе предвид съобщението на членовете на Комисията г-жа Хюбнер и г-н Шпидла до Комисията за представяне на междинен доклад относно изпълнението на плана за действие за засилване на надзорните функции на Комисията при поделено управление на структурни действия (SEC(2008)2756) и работния документ на службите на Комисията, придружаващ това съобщение (SEC(2008)2755),

–   като взе предвид доклада на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Сметната палата относно плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2008)0110), както и работния документ на службите на Комисията, придружаващ този доклад (SEC(2008)0259),

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации за финансовата 2007 г., придружен от отговорите на Агенцията[25],

–   като взе предвид декларация за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО[26],

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 16 декември 2008 г. относно общо разбиране на концепцията за допустим риск от грешки (COM(2008)0866) и работния документ на службите на Комисията, придружаващ този доклад (SEC(2008)3054),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 10 февруари 2009 г. относно освобождаването от отговорност на изпълнителните агенции за изпълнението на бюджета за финансовата 2007 г. (5589/2009 – C6‑0056/2009),

–   като взе предвид членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО, както и членове 179а и 180б от Договора за Евратом,

–   като взе предвид член 246 и следващи от Договора за ЕО, отнасящи се до Сметната палата,

–   като взе предвид международните одитни стандарти и международните счетоводни стандарти, по-специално приложимите за публичния сектор,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[27], и по-специално членове 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността[28], и по-специално член 14, параграф 3 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1653/2004 на Комисията от 21 септември 2004 г. относно Стандартен финансов регламент за изпълнителните агенции съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността[29] и по-специално член 66, параграфи 1 и 2 от него,

–   като взе предвид Решение 2004/20/EО на Комисията от 23 декември 2003 г. за създаване на Изпълнителна агенция „Интелигентна енергия“ за управление на действията на Общността в областта на енергетиката, в приложение на Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета [30],

–   като взе предвид решение 2007/372/ЕО на Комисията от 31 май 2007 г. за изменение на решение 2004/20/ЕО от 23 декември 2003 г. с цел преобразуване на Изпълнителната агенция „Интелигентна енергия“ в Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации[31],

–   като взе предвид член 70 и приложение V към своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A6‑0168/2009),

A. като има предвид, че съгласно член 274 от Договора за ЕО Комисията изпълнява бюджета на собствена отговорност, съобразно принципа на доброто финансово управление,

1.  освобождава от отговорност директора на Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2007 г.;

2.  представя своите забележки в резолюцията, която е неразделна част от решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския съюз за финансовата 2007 г., раздел ІІІ – Комисия и Изпълнителни агенции;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, заедно с решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския съюз за финансовата 2007 г., раздел ІІІ - Комисия, както и резолюцията, която е неразделна част от тези решения, на директора на Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации, на Съвета, на Комисията, на Съда на Европейските общности и на Сметната палата, и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Изпълнителната агенция по програмата за обществено здравеопазване за финансовата 2007 г.

(SEC(2008)2359 – C6‑0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г.[32],

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности по бюджетните операции през финансовата 2007 г. – Том I (SEC(2008)2359 – C6‑0415/2008)[33],

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Изпълнителната агенция по програмата за обществено здравеопазване за финансовата 2007 г.[34],

–   като взе предвид годишните доклади на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно последващите мерки във връзка с решенията за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2006 г. (COM(2008)0629, COM(2008)0628), и работния документ на службите на Комисията, придружаващ тези доклади (SEC(2008)2579, SEC(2008)2580),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Обобщение на резултатите от управлението на Комисията за 2007 г.” (COM(2008)0338),

–   като взе предвид годишния доклад на Комисията до органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, относно вътрешните одити, проведени през 2007 г. (COM(2008)0499) и работния документ на службите на Комисията, придружаващ този доклад (SEC(2008)2361),

–   като взе предвид доклада на Комисията относно отговорите на държавите-членки по годишния доклад на Сметната палата за финансовата 2006 г. (COM(2008)0112),

–   като взе предвид Зелената книга за европейската инициатива за прозрачност, приета от Комисията на 3 май 2006 г. (COM(2006)0194),

–   като взе предвид становище № 2/2004 на Сметната палата относно образеца за единен одиторски контрол (single audit) (и предложението относно рамката на Общността за вътрешен контрол)[35],

–   като взе предвид съобщението на Комисията относно пътната карта за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2005)0252),

- като взе предвид плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2006)0009), доклада на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Сметната палата относно напредъка по плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2007)0086), както и работния документ на службите на Комисията, придружаващ този доклад (SEC(2007)0311),

- като взе предвид първия шестмесечен доклад относно контролното табло за изпълнението на плана за действие на Комисията във връзка с интегрирана рамка за вътрешен контрол, публикуван на 19 юли 2006 г. (SEC(2006)1009), съгласно искането на Парламента в неговата резолюция, придружаваща решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2004 година,

–   като взе предвид Становище № 6/2007 на Сметната палата относно годишните обобщения на одитите, извършвани от държавите-членки, „националните декларации“ от държавите-членки и одитната дейност на националните одитни органи по отношение на фондовете на ЕС[36],

- като взе предвид плана за действие на Комисията за засилване на надзорните функции на Комисията при поделено управление на структурни действия (COM(2008)0097),

- като взе предвид съобщението на членовете на Комисията г-жа Хюбнер и г-н Шпидла до Комисията за представяне на междинен доклад относно изпълнението на плана за действие за засилване на надзорните функции на Комисията при поделено управление на структурни действия (SEC(2008)2756) и работния документ на службите на Комисията, придружаващ това съобщение (SEC(2008)2755),

–   като взе предвид доклада на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Сметната палата относно плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2008)0110), както и работния документ на службите на Комисията, придружаващ този доклад (SEC(2008)0259),

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Изпълнителната агенция по програмата за обществено здравеопазване за финансовата 2007 г., придружен от отговорите на Агенцията[37],

–   като взе предвид декларация за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО[38],

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 16 декември 2008 г. относно общо разбиране на концепцията за допустим риск от грешки (COM(2008)0866) и работния документ на службите на Комисията, придружаващ този доклад (SEC(2008)3054),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 10 февруари 2009 г. относно освобождаването от отговорност на изпълнителните агенции за изпълнението на бюджета за финансовата 2007 г. (5589/2009 – C6‑0056/2009),

–   като взе предвид членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО, както и членове 179а и 180б от Договора за Евратом,

–   като взе предвид член 246 и следващи от Договора за ЕО, отнасящи се до Сметната палата,

–   като взе предвид международните одитни стандарти и международните счетоводни стандарти, по-специално приложимите за публичния сектор,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[39], и по-специално членове 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността[40], и по-специално член 14, параграф 3 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1653/2004 на Комисията от 21 септември 2004 г. относно Стандартен финансов регламент за изпълнителните агенции съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността[41] и по-специално член 66, параграфи 1 и 2 от него,

–   като взе предвид Решение 2004/858/EО на Комисията от 15 декември 2004 г. за създаване на изпълнителна агенция, наречена „Изпълнителна агенция по програмата за обществено здравеопазване”, за управление на дейността на Общността в областта на общественото здравеопазване, в приложение на Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета[42],

–   като взе предвид член 70 и приложение V към своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A6‑0168/2009),

A. като има предвид, че съгласно член 274 от Договора за ЕО Комисията изпълнява бюджета на собствена отговорност, съобразно принципа на доброто финансово управление,

1.  освобождава от отговорност директора на Изпълнителната агенция по програмата за обществено здравеопазване във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2007 г.;

2.  представя своите забележки в резолюцията, която е неразделна част от решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския съюз за финансовата 2007 г., раздел ІІІ – Комисия и Изпълнителни агенции;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, заедно с решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския съюз за финансовата 2007 г. , раздел ІІІ - Комисия, както и резолюцията, която е неразделна част от тези решения, на директора на Изпълнителната агенция по програмата за обществено здравеопазване, на Съвета, на Комисията, на Съда на Европейските общности и на Сметната палата, и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г., Раздел III - Комисия

(SEC(2008)2359 – C6‑0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г.[43],

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности по бюджетните операции през финансовата 2007 г. – Том I (SEC(2008)2359 – C6‑0415/2008)[44],

–   като взе предвид годишните доклади на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно последващите мерки във връзка с решенията за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2006 г. (COM(2008)0629, COM(2008)0628), и работния документ на службите на Комисията, придружаващ тези доклади (SEC(2008)2579, SEC(2008)2580),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Обобщение на резултатите от управлението на Комисията за 2007 г.” (COM(2008)0338),

–   като взе предвид годишния доклад на Комисията до органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, относно вътрешните одити, проведени през 2007 г. (COM(2008)0499) и работния документ на службите на Комисията, придружаващ този доклад (SEC(2008)2361),

–   като взе предвид доклада на Комисията относно отговорите на държавите-членки по годишния доклад на Сметната палата за финансовата 2006 г. (COM(2008)0112),

–   като взе предвид Зелената книга за европейската инициатива за прозрачност, приета от Комисията на 3 май 2006 г. (COM(2006)0194),

–   като взе предвид становище № 2/2004 на Сметната палата относно образеца за единен одиторски контрол (single audit) (и предложението относно рамката на Общността за вътрешен контрол)[45],

–   като взе предвид съобщението на Комисията относно пътната карта за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2005)0252),

- като взе предвид плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2006)0009), доклада на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Сметната палата относно напредъка по плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2007)0086), както и работния документ на службите на Комисията, придружаващ този доклад (SEC(2007)0311),

- като взе предвид първия шестмесечен доклад относно контролното табло за изпълнението на плана за действие на Комисията във връзка с интегрирана рамка за вътрешен контрол, публикуван на 19 юли 2006 г. (SEC(2006)1009), съгласно искането на Парламента в неговата резолюция, придружаваща решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2004 година,

–   като взе предвид Становище № 6/2007 на Сметната палата относно годишните обобщения на одитите, извършвани от държавите-членки, „националните декларации“ от държавите-членки и одитната дейност на националните одитни органи по отношение на фондовете на ЕС[46],

- като взе предвид плана за действие на Комисията за засилване на надзорните функции на Комисията при поделено управление на структурни действия (COM(2008)0097),

- като взе предвид съобщението на членовете на Комисията г-жа Хюбнер и г-н Шпидла до Комисията за представяне на междинен доклад относно изпълнението на плана за действие за засилване на надзорните функции на Комисията при поделено управление на структурни действия (SEC(2008)2756) и работния документ на службите на Комисията, придружаващ това съобщение (SEC(2008)2755),

–   като взе предвид доклада на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Сметната палата относно плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2008)0110), както и работния документ на службите на Комисията, придружаващ този доклад (SEC(2008)0259),

- като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2007 г., както и специалните доклади, съответно придружени от отговорите на проверените институции[47],

–   като взе предвид декларация за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО[48],

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 16 декември 2008 г. относно общо разбиране на концепцията за допустим риск от грешки (COM(2008)0866) и работния документ на службите на Комисията, придружаващ този доклад (SEC(2008)3054),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 10 февруари 2009 г. относно освобождаването от отговорност на изпълнителните агенции за изпълнението на бюджета за финансовата 2007 г. (5589/2009 – C6‑0056/2009),

–   като взе предвид членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО, както и членове 179а и 180б от Договора за Евратом,

–   като взе предвид член 246 и следващи от Договора за ЕО, отнасящи се до Сметната палата,

–   като взе предвид международните одитни стандарти и международните счетоводни стандарти, по-специално приложимите за публичния сектор,

–   като взе предвид международната партньорска проверка на Европейската сметна палата,

–   като взе предвид Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г., определящ Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и условията за работа на другите служители[49], и по-специално дял V, глава 3, в която се уреждат пенсиите и обезщетенията за инвалидност, както и приложение XII относно правилата за прилагането на член 83а от правилника,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[50], и по-специално членове 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността[51], и по-специално член 14, параграф 3 от него,

–   като взе предвид член 70 и приложение V към своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A6‑0168/2009),

A. като взе предвид, че съгласно член 275 от Договора за ЕО Комисията е тази, на която е възложено съставянето на отчетите,

1.  одобрява приключването на сметките във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г.;

2.  представя своите забележки в резолюцията, която е неразделна част от решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския съюз за финансовата 2007 г., раздел ІІІ – Комисия и Изпълнителни агенции;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящето решение на Съвета, Комисията, Съда на Европейските общности, Сметната палата и Европейската инвестиционна банка, както и на националните парламенти и националните и регионалните контролни органи на държавите-членки, и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

6. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007г., раздел III – Комисия и Изпълнителни агенции

(SEC(2008)2359 – C6‑0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г.[52],

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности по бюджетните операции през финансовата 2007 г. – Том I (SEC(2008)2359 – C6‑0415/2008)[53],

–   като взе предвид годишните доклади на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно последващите мерки във връзка с решенията за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2006 г. (COM(2008)0629, COM(2008)0628), и работния документ на службите на Комисията, придружаващ тези доклади (SEC(2008)2579, SEC(2008)2580),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Обобщение на резултатите от управлението на Комисията за 2007 г.” (COM(2008)0338),

–   като взе предвид годишния доклад на Комисията до органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, относно вътрешните одити, проведени през 2007 г. (COM(2008)0499) и работния документ на службите на Комисията, придружаващ този доклад (SEC(2008)2361),

–   като взе предвид доклада на Комисията относно отговорите на държавите-членки по годишния доклад на Сметната палата за финансовата 2006 г. (COM(2008)0112),

–   като взе предвид Зелената книга за европейската инициатива за прозрачност, приета от Комисията на 3 май 2006 г. (COM(2006)0194),

–   като взе предвид становище № 2/2004 на Сметната палата относно образеца за единен одиторски контрол (single audit) (и предложението относно рамката на Общността за вътрешен контрол)[54],

–   като взе предвид годишния доклад на Комисията пред органа по освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2007 г. (COM(2005)0252),

- като взе предвид плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2006)0009), доклада на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Сметната палата относно напредъка по плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2007)0086), както и работния документ на службите на Комисията, придружаващ този доклад (SEC(2007)0311),

- като взе предвид първия шестмесечен доклад относно контролното табло за изпълнението на плана за действие на Комисията във връзка с интегрирана рамка за вътрешен контрол, публикуван на 19 юли 2006 г. (SEC(2006)1009), съгласно искането на Парламента в неговата резолюция, придружаваща решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2004 година,

–   като взе предвид Становище № 6/2007 на Сметната палата относно годишните обобщения на одитите, извършвани от държавите-членки, „националните декларации“ от държавите-членки и одитната дейност на националните одитни органи по отношение на фондовете на ЕС[55],

- като взе предвид плана за действие на Комисията за засилване на надзорните функции на Комисията при поделено управление на структурни действия (COM(2008)0097),

- като взе предвид съобщението на членовете на Комисията г-жа Хюбнер и г-н Шпидла до Комисията за представяне на междинен доклад относно изпълнението на плана за действие за засилване на надзорните функции на Комисията при поделено управление на структурни действия (SEC(2008)2756) и работния документ на службите на Комисията, придружаващ това съобщение (SEC(2008)2755),

–   като взе предвид доклада на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Сметната палата относно плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол (COM(2008)0110), както и работния документ на службите на Комисията, придружаващ този доклад (SEC(2008)0259),

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2007 г.[56], както и специалните доклади, съответно придружени от отговорите на проверените институции,

–   като взе предвид декларация за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО[57],

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 16 декември 2008 г. относно общо разбиране на концепцията за допустим риск от грешки (COM(2008)0866) и работния документ на службите на Комисията, придружаващ този доклад (SEC(2008)3054),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 10 февруари 2009 г. относно освобождаването от отговорност на изпълнителните агенции за изпълнението на бюджета за финансовата 2007 г. (5589/2009 – C6-0056/2009),

–   като взе предвид членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО, както и членове 179а и 180б от Договора за Евратом,

–   като взе предвид член 246 и следващи от Договора за ЕО, отнасящи се до Сметната палата,

–   като взе предвид международните одитни стандарти и международните счетоводни стандарти, по-специално приложимите за публичния сектор,

–   като взе предвид международната партньорска проверка на Европейската сметна палата,

–   като взе предвид Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г., определящ Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и условията за работа на другите служители[58], и по-специално дял V, глава 3, в която се уреждат пенсиите и обезщетенията за инвалидност, както и приложение XII относно правилата за прилагането на член 83а от правилника,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[59], и по-специално членове 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността[60] и по-специално член 14, параграфи 2 и 3 от него,

–   като взе предвид член 70 и приложение V към своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A6‑0168/2009),

А. като има предвид, че член 274 от Договора за ЕО постановява, че отговорността за изпълнението на бюджета на Общността се носи от Комисията и че той трябва да бъде изпълняван в сътрудничество с държавите-членки съгласно принципа на доброто финансово управление,

Б.  като има предвид, че Комисията трябва да направи всичко възможно, за да подкрепи изцяло инициативите, целящи подобряване на качеството на финансовото управление, с цел получаване на положителна декларация за достоверност (DAS) от Сметната палата,

В.  като има предвид, че член 184 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 предвижда преразглеждане на Финансовия регламент, когато това се окаже необходимо и най-малко веднъж на всеки три години, както и че този срок изтича на 1 януари 2010 г.; като има предвид, че същият член уточнява, че Парламентът може да поиска да се прибегне до процедурата по съгласуване,

Г.  като има предвид, че очевидно политическият контрол на Европейските общности по отношение на агенциите без изпълнителни функции, който е условие за включването на отчетите на агенциите в рамките на консолидираните отчети на Европейските общности, се увеличава с всяка изминала година, и че тяхното място в политическата организационна структура на оперативните органи на Общността постепенно става все по-неясно,

Д. като има предвид, че изпълнението на някои политики на Съюза се характеризира със „споделено управление“ на бюджета на Общността от Комисията и държавите-членки, което означава управление на около 80 % от разходите на Общността от държавите-членки,

Е.  като има предвид, че в своята резолюция от 24 април 2007 г.[61] относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2005 г, ЕП изразява становището, че всяка държава-членка трябва да може да поеме отговорността за управлението на получените от нея средства на Общността под формата на единна национална декларация за управление или на множество декларации на национално равнище,

Ж. като има предвид, че в годишния си доклад за финансовата 2007 г. Сметната палата подчерта във връзка с оценката на напредъка по създаването на интегрирана рамка за вътрешен контрол, че „естеството на разходите на ЕС предполага, че основният риск от грешки се намира на ниво краен бенефициент” (точка 1.47),

З.  като има предвид, че представянето от страна на държавите-членки на годишни обобщения на наличните одити и декларации в сферата на споделеното управление, в приложение на член 44 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление[62] (МИС), следва да представлява първа стъпка към въвеждането на национални декларации за управление и да допринесе в значителна степен за подобряване на управлението на бюджета на Общността, с оглед постигане на общата основна цел за получаване на положителна декларация за достоверност (DAS) по отношение на всички разходи на Съюза,

И. като има предвид, че понятието за допустим риск от грешки беше въведено на равнището на Съюза от Сметната палата в нейното становище № 2/2004 относно образеца за „единен одиторски контрол”[63] и че Палатата заяви, че „всяка система за контрол е съпоставка между разходите по извършването на предвидения интензитет на проверките, от една страна, и ползите, които тези процедури носят, от друга. В контекста на Общността ползите се разбират като намаляване на риска от разточително използване на средства и ограничаване на опасността от грешки до допустимо ниво”,

Й. като има предвид, че в своя годишен доклад за 2007 г. Сметната палата заявява, че „разходите за контрол са важен въпрос, както за бюджета на Съюза, така и за държавите-членки” и че „балансът между разходите и остатъчния риск за отделни области на разходи е от такова значение, че следва да бъде одобряван на политическо ниво (тоест от органа за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета) от името на гражданите на Съюза” (точка 1.52, букви б) и в)), а също така, че в точка 2.42, буква в) от своя годишен доклад за 2007 г. Сметната палата отправя препоръка за постигането на напредък по разработването на концепцията за допустим риск,

K. като има предвид, че в точка 5 от своите заключения от 8 ноември 2005 г. Съветът по икономически и финансови въпроси счете, че установяването на интегрирана система за вътрешен контрол, както и опростяването на законодателството, приложимо по отношение на проверките, са от съществено значение и изиска „от Комисията да направи оценка на разходите за контрол по области на разходи”,

Л. като има предвид, че през юни 2008 г. словенското председателство на Съвета счете, че „в съответствие със заключенията на Съвета от 2005 г. [...] следва да бъде сключено споразумение между Европейския парламент и Съвета по отношение на допустимите остатъчни рискове при свързаните с отчетите операции, като се вземат предвид разходите и ползите от проверките в рамките на различните политики и равнището на съответните разходи” [64],

M. като има предвид все пак, че макар да е необходим диалог между външния одитор (Сметната палата) и одитирания орган (Комисията), безспорно одиторът е този, който в съответствие с международните одитни стандарти, които трябва да продължат да играят ролята на обща рамка за бюджетния контрол, трябва да извърши оценка на рисковете, въз основа на която да вземе решение за избор на одитни процедури,

Н. като има предвид, освен това, че разходите за контрол естествено зависят от допустимото равнище на грешки, както и от сложността на организацията на одитирания обект и от качеството на неговия вътрешен контрол,

O. като има предвид, че в съответствие с международните одитни стандарти външният одитор взема решение относно съответстващите методи за подбор на подлежащите на проверка елементи, с оглед събиране на подходящи доказателства, които да му позволят да постигне целите на своя одит; като има предвид също така, че макар решението относно методите да се взема в зависимост от обстоятелствата, то произтича преди всичко от одитните рискове и от целта за ефективност на проверките; като има предвид, освен това, че външният одитор трябва да се убеди, че използваните методи осигуряват достатъчни и подходящи доказателства за постигане на целите на проверката,

П. като има предвид, че при програмите от ново поколение ГД „Образование и култура“ извърши хармонизация на програмите за действие, по-специално като въведе единен подход за одит; счита, че в този контекст предварителните и последващи декларации на държавите-членки представляват нови, допълнителни елементи в надзора и контрола на системите,

Р.  като има предвид, че годишната процедура за освобождаване от отговорност дава възможност на Парламента да влезе в пряка връзка с основните субекти, отговорни за това управление, и с оглед на резултатите от одита на Сметната палата, да гарантира на гражданите едно по-добро управление на разходите на Съюза, като по този начин изгради по-здрава основа за вземане на решения,

С. като има предвид, че в член 83 от Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 се предвижда, че изплащането на пенсиите се извършва от бюджета и че държавите-членки трябва съвместно да гарантират изплащането на тези суми, в зависимост от начина на разпределение, определен за финансирането на тези разходи; като има предвид, че служителите внасят обратно в общия бюджет 10,25% от тяхното възнаграждение, като вноска в пенсионноосигурителната схема,

Т.  като има предвид, че с член 83 от Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 се въвежда обща гаранция за държавите-членки, което означава, че тази гаранция влиза в сила при неизпълнение от страна на една или повече държави-членки, но не предполага автоматично, че Общностите разполагат с право на вземане срещу държавите-членки, които са поели такъв ангажимент;

У. като има предвид, че 2007 г. беше първата година от прилагането на Инструмента за сътрудничество за развитие,

Ф. като има предвид, че 2007 г. беше Европейска година на равните възможности за всички и че тя беше повод да се обърне специално внимание на различните форми на дискриминация, с която жените често се сблъскват,

Х. като има предвид, че поради продължаващото неравенство между жените и мъжете усвояването на бюджетните средства има различно отражение върху двата пола,

Ц. като има предвид, че в рамките на следващата бюджетна процедура Съветът следва да отчете резултатите и препоръките във връзка с процедурата за освобождаване от отговорност за 2007 г. и да подкрепи предложенията за реформа, насочени към повишаване на отговорността на държавите-членки, с оглед окончателното решаване на проблемите, които Сметната палата констатира години наред,

Ч.  като има предвид, че Комисията, Съветът и Парламентът, в сътрудничество със Сметната палата, трябва да си поставят като обща цел получаването на положителна декларация за достоверност (DAS),

ИСКАНИЯ КЪМ КОМИСИЯТА

1.    като има предвид, че Комисията не е отделила достатъчно внимание на предходните резолюции относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, изисква от Комисията да изпълни следните препоръки до 15 април 2009 г.:

a)  Комисията следва да представи на Парламента оценка за качеството на всички налични годишни обобщения на одитите на държавите-членки, включително отговорите на Комисията;

б)  Комисията следва да обясни какво е направила през изминалата година, за да насърчи държавите-членки да изготвят национални декларации за управление, в съответствие с текста на нейното писмо от 17 март 2008 г.;

в)  Комисията трябва да информира Парламента относно положението във връзка с контрола върху разходите за селското стопанство в Гърция;

г)  Комисията следва да представи таблица за оценка и дата за изпълнение на наскоро приетия план за действие, с оглед засилване на надзорните функции на Комисията при споделеното управление на структурните мерки;

д)  Комисията следва да представи обективна, ясна и изчерпателна информация относно възможностите й за възстановяване на неправомерно изплатени суми;

ОСНОВНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

2.    приветства допълнителния напредък, постигнат от Комисията и някои държави-членки по отношение на по-ефективното използване на средствата на Общността и по отношение на общата контролна среда, което е видно от подобряването на декларацията за достоверност (DAS) на Сметната палата;

3.    приветства значителния напредък, постигнат от службите на Комисията, работещи в областта на изследванията, по отношение на управлението на Седмата рамкова програма, в сравнение с предходни рамкови програми; отново заявява, че управлението на средствата по линия на Общата селскостопанска политика (ОСП) се е подобрило допълнително, по-специално благодарение на функционирането на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК); изразява дълбоко съжаление, че Гърция все още не изпълнява задълженията си за прилагане на ИСАК;

4.    счита, че Комисията не се отнесе достатъчно сериозно към присъединяването на Румъния и България и че твърденията за готовността на двете страни-кандидатки за разширяване бяха подвеждащи; изразява съжаление, че тази неточна информация доведе до настоящата ситуация, при която на държави-членки с нефункционираща административна и правна система бяха предоставени средства за политиката на сближаване; счита, че Комисията не спази критериите от Копенхаген и подведе общественото мнение и Парламента относно готовността на тези държави-членки, което накърнява репутацията на Съюза и стабилното развитие на въпросните държави-членки;

5.    отбелязва, че 2007 г. беше първата година от приключването на многогодишните програми за периода 2000-2006 г. и че бяха възстановени много средства;

6.    отбелязва значително подобрение в областта на финансовото управление на научните изследвания и технологичното развитие (НИТР), където процентът на грешка спадна с над 50% за период от 3 години; приканва Комисията да продължи усилията си за опростяване, за да се подобри използването на програмите от крайните бенефициенти;

7.    приветства усилията, предприети от Комисията по отношение на средствата, свързани с политиката на сближаване, при изпълнението на плана за действие за засилване на надзорните функции на Комисията във връзка със споделеното управление на структурните мерки, приет в контекста на освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2006 г.; изразява надежда, че първите резултати от горепосочения план за действие и усилията за опростяване ще бъдат отчетени в годишния доклад на Сметната палата за 2008 г.;

8.    продължава да се безпокои относно липсата на капацитет на Общността в областта на управлението на кризи; счита, че Съюзът губи своята политическа ориентация, популярността му намалява и отговорността му се размива при използването международни доверителни фондове, които Комисията можеше да управлява, ако беше взела предвид докладите относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2005 г. и 2006 г. и беше създала собствен следкризисен инструмент; изразява дълбока загриженост относно липсата на контрол върху средства на Общността, използвани от някои агенции на ООН и нежеланието на тези агенции да разследват случаи на измама, при които става въпрос за средства на Общността;

ХОРИЗОНТАЛНИ ВЪПРОСИ

Декларация за достоверност

9.    отбелязва подобренията в отделните части, съставляващи DAS, но изразява съжаление за това, че за 14-та поредна година декларацията за достоверност, предоставена от Сметната палата в нейния годишен доклад за 2007 г., съдържа становище с резерви относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите; отбелязва, че Сметната палата счита, че в много разходни области (селско стопанство и природни ресурси, политика на сближаване, изследвания, енергетика и транспорт, външна помощ, развитие, разширяване, образование и гражданство) при плащанията все още се допускат съществени грешки, макар и в различна степен;

10.  приветства факта, че съгласно доклада на Сметната палата не са констатирани съществени грешки при приходите, административните разходи, свързани с икономически и финансови въпроси, както и при разходите, свързани с Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ);

11.  констатира, че по-специално на равнище "системи за контрол" ситуацията се подобрява, но не в достатъчна степен и твърде бавно;

Надеждност и точност на отчетите

12.  приветства декларацията на Сметната палата, съгласно която годишните отчети на Европейските общности във всички съществени аспекти дават вярна представа за финансовото състояние на Общностите към 31 декември 2007 г., както и за резултатите от операциите и паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година (глава 1, параграф VII от DAS); все пак призовава Комисията да обърне необходимото внимание на забележките на Сметната палата, с цел подобряване на изчерпателността и точността на основните счетоводни данни;

13.   не счита за нормално в годишните отчети да присъства отрицателна стойност на собствения капитал в размер на 58,6 милиарда евро и се пита дали сумите, подлежащи на събиране от държавите-членки, не следва да присъстват като вземания, тъй като става дума за определен ангажимент по отношение на пенсиите на служителите, оценявани на 33,5 милиарда евро; изразява съжаление, че бележките, приложени към другите суми, подлежащи на събиране от държавите-членки, в размер на 27,9 милиарда евро, не са особено ясни; отбелязва обясненията от страна на счетоводителя на Комисията, съгласно които международните счетоводни стандарти, приложими към публичния сектор, са били спазени; предлага да се разгледа възможността за създаване на пенсионен фонд на Общността, с цел финансовите ангажименти по отношение на персонала да се изнесат навън;

14.  не е в състояние да си обясни по каква причина активите, получени от Европейските общности във връзка с програмата „Галилео”, не са включени в годишните отчети, като се има предвид, че съгласно доклада на Сметната палата в края на 2007 г. са подписани споразуменията между Европейската космическа агенция, съвместното предприятие „Галилео” и Надзорния орган на ГНСС (глобалната навигационна спътникова система), който беше създаден през 2004 г. и на когото на 1 януари 2007 г. беше възложено изпълнението на дейностите на предишното съвместно предприятие „Галилео”; в тази връзка призовава Комисията да представи предложение относно големите европейски проекти ("Галилео" или проекти, свързани с трансевропейската транспортна мрежа ), за които е необходимо финансиране, надхвърлящо рамките на финансовите перспективи, както и относно техния контрол;

15.  изисква да се проучи възможността за предвиждане в рамките на годишните отчети на средства за основна поддръжка или значително обновяване на сградния фонд на Европейските общности, като се има предвид липсата на амортизация на сградите за някои специфични елементи, включително и на основните дълготрайни материални активи, които следва да бъдат подменяни на редовни интервали от време; счита, че тези провизии за извършване на основна поддръжка или значително обновяване следва да бъдат подкрепени с многогодишни програми за поддръжка, с цел сградите да бъдат запазени в добро работно състояние;

16.  изисква да се извърши подробна проверка дали, при липсата на връзки по отношение на капитала, равнището на политически контрол на Европейските общности върху агенциите, включени в рамките на консолидираните отчети, реално съответства на изискванията, установени от международните счетоводни стандарти за публичния сектор;

17.  изразява загриженост и съмнения относно възможността за назначаване при всички случаи на специални категории висши длъжностни лица в последната стъпка на степен AD16, освен ако това не е изрично указано в щатните разписания, и призовава Комисията да изясни възможностите съгласно Правилника за длъжностните лица, с оглед на тази конкретна бюджетна позиция;

Законосъобразност на свързаните с отчетите операции

18.  отбелязва със задоволство, че в областите, в които Комисията е въвела съответстващи системи за управление и контрол (приходите, поетите задължения и плащанията в областите „Административни и други разходи” и „Икономически и финансови въпроси”) не са констатирани съществени грешки по отношение на законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции (глава 1, параграф IX от DAS);

19.  изразява съжаление обаче, че в някои изключително важни области от управлението на бюджета на Общността (разходите в сферата на селското стопанство, с изключение на Европейския фонд за гарантиране на земеделието, политиката на сближаване, изследванията, енергетиката и транспорта, външните дейности, образованието и културата) Сметната палата отново констатира, че сложните или неясни нормативни изисквания, от една страна, предизвикват значителен брой грешки на ниво краен бенефициент, а от друга - водят до частична ефективност на системите за наблюдение и контрол, като тази сложност оказва въздействие върху възможността да бъде получена положителна декларация за достоверност от Сметната палата (глава 1, параграфи X и XI от DAS); в тази връзка изисква от Комисията да извърши анализ, за да определи мащаба на проблемите и решенията, които могат да бъдат намерени; поради това подчертава необходимостта от опростяване на основните правила и разпоредби, с цел постигане на положителна DAS;

20.  приканва Комисията да засили надзора, който упражнява върху контролните функции, предоставени на държавите-членки, и да им даде ясни насоки относно начините за предотвратяване, идентифициране и коригиране на грешки, а също така настоява в случаите, когато системите за контрол на държавите-членки продължават да бъдат неефективни, да използва всички средства, за да задължи държавите-членки да изпълняват своите задължения и да извършат необходимите подобрения, по-специално чрез спиране на плащанията и извършване на финансови корекции;

Управление на бюджета – финансови корекции

21.  отбелязва факта, че според констатациите на Сметната палата през 2007 г. е отбелязан съществен напредък в сравнение с началото на предходния програмен период по отношение на усвояването на бюджетните кредити за поети задължения за първата година от новия програмен период 2007-2013 г.;

22.  въпреки това счита, че по отношение на споделеното или децентрализирано управление Комисията следва да прилага изцяло Регламент (EО, Eвратом) № 1605/2002 и да поеме крайната отговорност за изпълнението на бюджета, а също така подчертава, че ако държавите-членки открият неотстранени нередности, е необходимо да се извършат финансови корекции, без да се чака края на многогодишния цикъл;

Възстановяване на средства

23.  констатира с безпокойство проблемите по отношение на възстановяването на неправомерно извършените плащания от Общността и лошото качество на предоставените данни, понякога противоречиви и непълни, относно механизмите за корекции, прилагани на ниво държавите-членки в областта на политиката на сближаване, както и че по отношение на селското стопанство Сметната палата има съмнения относно достоверността на представената информация (точки 3.26 и 5.44 от годишния доклад за 2007 г.);

24.  посочва също така важността на окончателните коригиращи решения и мерки, с цел изключване от общностното финансиране на разходи, които не са били извършени в съответствие със законодателството на Общността, и отново отправя своето искане за уточняване на конкретния бюджетен ред и годината, за които се отнасят отделните възстановявания на средства, както е стандартната практика в сектора на селското стопанство и природните ресурси;

25.  изисква от Комисията да пристъпи към подобряване на ефективността и ефикасността на многогодишните системи за възстановяване, в това число на равнището на държавите-членки, както и към консолидиране на данните за възстановяването на средства и за финансовите корекции, по-специално в областта на структурните фондове, с цел предоставяне на надеждна информация, която позволява да се направи сравнение между различните области на политиката и различните методи за управление на средствата; изисква от Комисията да докладва на Парламента в рамките на бележките към годишните отчети, за да се получи цялостна представа за ситуацията;

26.  изисква да се извърши оценка на системата, с оглед на постоянно възникващите проблеми, свързани с възстановяването на средства;

Преустановяване на плащанията

27.  уверява Комисията в пълната си подкрепа за стриктното прилагане на законодателството по отношение на прекратяването на плащанията и приветства предприетите действия за непрехвърляне на средствата, тогава когато Комисията не разполага с абсолютна гаранция за надеждността на системите за управление и контрол на съответните средства от държавата-членка бенефициент;

Годишни обобщения на наличните одити и декларации в сферата на споделеното управление и национални декларации за управление

28.  приветства предоставянето от държавите-членки на годишни обобщения на одитите от 2008 г. насам, както и на оценката и декларациите, представени в рамките на годишните доклади за дейността за 2007 г. на генералните дирекции, имащи отношение към структурните фондове, и призовава Комисията да положи усилия за публикуването на тези годишни обобщения на одитите, съвместно с отговора на Комисията; счита, че годишните обобщения на одитите, изготвени от държавите-членки, са публични документи и поради тази причина също следва да бъдат изпратени на компетентната комисия на Парламента в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

29.  отбелязва с безпокойство, че поради несъответствието в представянето и липсата на добавена стойност Сметната палата счита, че тези годишни обобщения на одитите все още не представляват източник на надеждна оценка за функционирането и ефективността на системите за контрол; в тази връзка приветства насочващата бележка на Комисията, която има за цел гарантиране на по-високо качество на годишните обобщения на одитите за 2008 г. и призовава Комисията да подобри допълнително насоките, давани на държавите-членки относно изготвянето на годишните обобщения; счита, че изготвянето на задълбочени годишни обобщения на одитите ще доведе до намаляване броя на проверките на място;

30.  в тази връзка призовава Комисията да анализира получените през 2009 г. обобщения, с цел да оптимизира тяхната добавена стойност във връзка с достоверността по отношение на функционирането на използваните от държавите-членки системи за вътрешен контрол; призовава Комисията също така да включи анализ на годишните обобщения на одитите, предоставяни от държавите-членки, в годишния доклад съгласно член 86, параграф 4 от Регламент (EО, Eвратом) № 1605/2002, като се базира на разпоредбите на Междуинституционалното споразумение относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (МИС);

31.  изразява съжаление, че Комисията не е предприела последващи действия по отношение на искането на ЕП, отправено в резолюцията от 22 април 2008 г. за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2006 г.[65], за изготвяне и предаване на Парламента и на Съвета на специален документ, в който въз основа на получените годишни обобщения се анализират силните и слабите страни на националните системи на всяка държава-членка в областта на управлението и контрола на средствата на Общността, както и резултатите от извършените одити;   изразява съжаление също така, че до този момент все още не е получил подробна информация от страна на Комисията относно оценката и сравнителния анализ на първите представени годишни обобщения на одитите; счита, че е от съществено значение да се отчете качеството на тези годишни обобщения, за да се гарантира добавената стойност на процеса, по-специално като се идентифицират общите проблеми, възможните решения и най-добрите практики;

32.  изисква от Комисията редовно да представя тази качествена и количествена оценка на годишните обобщения на одитите в своите доклади за дейността и да предоставя тази информация на разположение на всички заинтересовани страни и на обществеността по време на процеса по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета; очаква да получи първата от тези оценки до септември 2009 г. и изисква този анализ на националните обобщения на одитите не само да бъде официално представян на Парламента всяка година, но също така и да бъде разпространяван сред всички национални парламентарни комисии, които отговарят за държавния бюджет;

33.  призовава Комисията след три години да извърши цялостна оценка, като анализира добавената стойност на годишните обобщения, с оглед гарантиране на доброто финансово управление на средствата на Общността в държавите-членки, както и степента на независимост на одиторите, участващи в процеса;

34.  счита, че годишните обобщения, които държавите-членки трябва да изготвят всяка година в съответствие с точка 44 от МИС, като съставят обобщаващи отчети за извършените одити и наличните декларации, следва да представляват първа стъпка за въвеждането на национални декларации за управление във всички държави-членки; призовава Комисията да посочи какво е направила в тази връзка, като се вземат предвид предходните резолюции относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета и незабавно да положи всички необходими усилия за подобряване качеството на годишните обобщения, за да може те да придобият същата политическа тежест, като националните декларации за управление; счита, че Комисията следва да използва своята законодателна инициатива, за да предложи решение на Съвета, с което националните декларации да станат задължителни;

35.  приветства инициативата на някои държави-членки (Обединеното кралство, Нидерландия, Швеция, Дания) за приемане на национална декларация за управление на средствата на Общността, но изразява съжаление относно факта, че въпреки тези инициативи, повечето останали държави-членки се противопоставят на въвеждането й, и изразява съжаление за факта, че Австрия, Белгия, България, Кипър, Чешката Република, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Португалия все още не са предприели мерки за разработване на ефективна система за изготвяне на национални декларации;

36.  изисква, в съответствие с член 248, параграф 3 от Договора за ЕО, да се засили сътрудничеството между националните контролни органи и Сметната палата по отношение на контрола на споделеното управление; предлага да се проучи възможността за издаване от страна на националните одитни органи, в качеството им на независими външни одитори и при спазване на международните одитни стандарти, на национални сертификати за одит по отношение на управлението на средствата на Общността, като тези сертификати бъдат предоставени на правителствата на държавите-членки, с оглед на техния принос към процеса на освобождаване от отговорност, в съответствие с подходяща междуинституционална процедура, която ще бъде въведена;

Системи за контрол

Планът за действие за интегрирана рамка за вътрешен контрол

37.  отбелязва със задоволство постигнатия общ напредък по изпълнението на плана за действие, както и факта, че по-голямата част от дейностите са приключени и са отстранени повечето пропуски, установени в плана за действие;

38.  изразява своето безпокойство във връзка с повтарящите се критики от страна на Сметната палата относно недостатъчно високото качество на контрола в държавите-членки; отбелязва със загриженост оплакванията на бенефициентите и на националните контролни органи по отношение на броя на проверките и разходите;

39.  отбелязва с безпокойство също така критиките на бенефициентите относно броя на ръководствата, наръчниците („методически бележки”), работните документи и правилата за участие, приложими за отпускането на безвъзмездни средства; отправя искане за консолидиране на тези документи и за провеждане на обсъждане с Парламента с оглед опростяване на тези правила по прилагането;

40.  настоява, че системите за контрол са отражение на сложността на разпоредбите и правилата на различните, често припокриващи се равнища; поради тази причина настоятелно призовава Комисията да ускори опростяването на процедурите, като включи в пълна степен Парламента в тази дейност; призовава държавите-членки и регионите да положат същите усилия;

41.  изисква от Комисията да преразгледа условията за използването на метод за фиксирани плащания, с оглед постигане на по-висока степен на надеждност в полза на бенефициентите; счита за неприемливо избраният вид плащания да се поставя под въпрос впоследствие;

42.  изразява съжаление за закъснението при изпълнението на действие 4 от плана за действие за създаване на интегрирана рамка за вътрешен контрол, във връзка със стартирането на междуинституционална инициатива за основните принципи, които трябва да се вземат под внимание по отношение на допустимите рискове при свързаните операции;

43.  припомня също така значимостта в тази връзка на действие 10 от горепосочения план за действие, което цели извършването на „анализ на разходите за проверки”, тъй като „е необходимо постигането на подходящ баланс между разходите и ползите от проверките“;

44.  очаква също годишните доклади за дейността на генералните дирекции отново да включват информация относно качеството на проверките в държавите-членки и неговото подобряване и изисква от Комисията да извърши класиране на всички разплащателни агенции и сертифициращи органи;

45.  изисква от Комисията да представя редовно оценка на интегрираната система за вътрешен контрол, а годишните доклади за дейността и обобщаващите доклади да обхващат в още по-голяма степен системите за споделено управление на службите на Комисията и на държавите-членки, по-специално що се отнася до техническото качество и моралните съображения, например във връзка с нивото на независимост на националните одитни органи;

46.  изисква от Комисията да извърши по-цялостна и изчерпателна оценка по разходни области на разходите за ресурси, предназначени за системите за контрол, по отношение на всички разходни области на Съюза, в съответствие с исканията на Парламента в неговите резолюции във връзка с освобождаването от отговорност за предходните години и с оглед на концепцията за "постигане на резултати";

47.  изисква също така от Комисията, въз основа на получените годишни обобщения на одитите, да извърши анализ на силните и слабите страни на националните системи на всяка държава-членка в областта на управлението и контрола на средствата на Общността, придружен от прогнозна оценка на разходите за националните системи за контрол на средствата на Общността; припомня на Комисията нейния ангажимент за подобряване на качеството на годишните обобщения на държавите-членки, с цел те да се превърнат в полезни инструменти за намаляване на риска от грешки през следващите години; призовава Комисията да изпълни поетия в тази връзка ангажимент;

48.  счита, че този сравнителен анализ следва да бъде предоставен на Парламента, Съвета и Сметната палата в края на 2009 - началото на 2010 г. и следва да служи като основа за воденето на междуинституционален диалог относно допустимия риск от грешки;

49.  отбелязва, че макар „допустимо ниво на риск” да е основно понятие за интегрираната рамка за вътрешен контрол, което трябва да се вземе предвид от Сметната палата при представянето на нейната декларация за достоверност, съгласно становище №4/2006 на Сметната палата относно проекта за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002[66], все още предстои да се дефинира начина на определяне на това допустимо ниво на риск;

Допустим риск от грешки

50.  приветства съобщението на Комисията от 16 декември 2008 г. относно общо тълкуване на понятието за допустим риск от грешки като солидна методологична основа за икономически анализ на допустимото ниво на риск и очаква Комисията да приключи тази работа при подготовката на своето предложение относно допустимото ниво на риск по бюджетни области; в този контекст признава значимостта на това съобщение като първи етап от формирането на една чисто икономическа гледна точка по отношение на „допустимото ниво на риск” в две разходни области на Съюза, а именно Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР); изисква, все пак, диалогът между външния одитор и одитирания орган да продължи да се провежда в съответствие с международните одитни стандарти, според които именно външният одитор трябва да извърши оценка на рисковете, въз основа на която той взема решение за избор на одитни процедури;

51.  изразява съжаление, че в горепосоченото съобщение Комисията разкрива, че се е сблъскала с проблеми при получаването на достатъчно надеждна информация от страна на държавите-членки и счита, че тази оценка накърнява репутацията на Съюза;

52.  изразява съмнения по отношение на надеждността на данните, предоставяни от държавите-членки, и в тази връзка изисква от Комисията да събере наново количествени данни, и след като има яснота относно последиците от прилагането на разпоредбите през периода 2007-2013 г., с техническата помощ на Сметната палата да пристъпи към задълбочен анализ и да предаде въпросния анализ на Парламента и на Съвета до края на 2011 г.;

53.  счита, че определянето на допустимото ниво на риск е много важно и изключително сложно; счита, че допустимото ниво на риск следва да бъде тясно свързано със задълбочено проучване на съотношението между разходи и ефективност на системите за контрол на Комисията и на държавите-членки за всяка от разходните области на Общността;

54.  призовава Комисията, предвид неотложната необходимост от продължаване на анализа на разходите и ползите от контрола, да извърши с техническата помощ на Сметната палата задълбочен анализ в областта на научните изследвания, външните отношения и административните разходи и да представи доклад по този въпрос до края на 2010 г.;

55.  счита, че сумите по европейските фондове, загубени в резултат на грешки, следва също така да бъдат отчетени при определянето на допустимото ниво на грешки;

56.  изисква, предвид сложността на ситуацията, Комисията в кратък срок да организира междуинституционална конференция с участието на всички субекти, засегнати от управлението и контрола на средствата на Общността (представители на най-високо равнище на държавите-членки в рамките на Съвета, представители на Комисията, на Сметната палата, на националните одитни органи, представители на националните парламенти, извършващи парламентарен контрол над правителствата на държавите-членки, членове на Европейския парламент и всички други органи, участващи в процедурата по освобождаване от отговорност), с оглед поставяне началото на цялостен преглед на действащата система по процедурата за освобождаване от отговорност, която след 14 години продължава да получава отрицателна декларация за достоверност, и с оглед предвиждане на необходимите реформи за получаване на положителна декларация за достоверност във възможно най-кратък срок;

57.  счита, че тази междуинституционална конференция следва да доведе до приемане на конкретни предложения по отношение подобряването на управлението и контрола на разходите на Общността, както и до определена степен на хармонизация на някои аспекти, и предлага на Парламента в рамките на следващата бюджетна процедура да предостави на Комисията необходимите ресурси за осъществяване на проучването и посочената конференция;

58.  изисква Комисията незабавно да представи своите предложения, с цел постигане на целта за положителна декларация за достоверност;

Прозрачност

59.  припомня решението на Комисията да положи началото на доброволен регистър на лобистите и да направи оценка на системата след една година; запознат е с правната основа за задължителен регистър, предвидена в Договора от Лисабон; припомня, че настоящият регистър на Парламента е задължителен и че евентуален общ регистър на практика би бил задължителен, тъй като регистрацията и в двата случая е предпоставка за получаване на достъп до Парламента;

60.  изразява съжаление за това, че не е изпълнено искането му за нов кодекс на поведение за членовете на Комисията, с цел подобряване и изясняване на тяхната индивидуална и колективна политическа отговорност в рамките на техните решения, както и за прилагането на техните политики от службите им;

61.  отново припомня, че Комисията трябва да следи за това, предоставяните от получателите на финансиране от Общността данни да са пълни, лесно достъпни и сравними и изразява съжаление, че тази цел все още не е постигната;

62.  отново припомня значението на пълната прозрачност и публичност във връзка със служителите на кабинетите на членовете на Комисията, които не са назначени съгласно Правилника за длъжностните лица;

63.  отбелязва, че публикуването на списък на бенефициентите, получили финансиране от европейските фондове, е задължително от началото на финансовата 2007 г.; отбелязва със съжаление, че Парламентът не разполага с обща визия нито по отношение на публикуването, нито по отношение на подробностите за бенефициентите и техните проекти; приканва Комисията да извърши оценка на ползата от данните, публикувани от държавите-членки, с оглед на обявените политически цели;

64.  изразява изненада от факта, че Комисията е предложила помощ в размер на 1 500 000 евро за фитнес центъра на Парламента от извънбюджетните банкови сметки на бившия „Икономат“ на Комисията (COM(2008)0692); изразява несъгласие с този начин на търсене на съгласието на Парламента за използване на средства, които не са включени в бюджета, като така се нарушават прерогативите в бюджетната област на бюджетния орган и призовава Комисията да включи средствата от извънбюджетните банкови сметки на бившия „Икономат“ на Комисията в редовния бюджет, преди да прави предложения за тяхното използване;

65.  припомня на Комисията, че преди следващите европейски избори следва да е налице пълна, лесно достъпна и открита за широката общественост база данни, съдържаща информация за всички бенефициенти на финансиране от страна на Общността;

Финансов регламент

66.  отбелязва със задоволство, че започнатото по време на последния преглед на Регламент (EО, Eвратом) № 1605/2002 опростяване е предизвикало желаните последици по отношение на обществените поръчки;

67.  въпреки това отбелязва, че предприетите мерки по отношение на безвъзмездните средства са се оказали само частично ефективни; изисква до 1-ви януари 2010 г. Комисията да му представи предложения за ревизиран и напълно консолидиран Финансов регламент, включващ специални глави за отделните разходни програми, които обхващат в един единствен цялостен източник всички изисквания по отношение на бенефициентите на програми, както и допълнително опростяване на отпускането и контрола на безвъзмездните средства; призовава, в изпълнение на член 184 от Регламент (EО, Eвратом) № 1605/2002, следващият тригодишен преглед на гореспоменатия Регламент (EО, Eвратом) № 1605/2002 да се извърши в рамките на процедурата по съгласуване;

68.  приканва Комисията да проведе на много ранен етап консултации с другите институции, за които се прилагат разпоредбите на Регламент (EО, Eвратом) № 1605/2002;

Европейска служба за борба с измамите (OLAF)

69.  констатира с безпокойство условията на труд в OLAF; изисква от Комисията да осигури на OLAF пряк достъп до нейните бази данни в случай на необходимост във връзка с разследване, с цел да позволи незабавното започване и провеждане на разследванията;

70.  изисква също така да се гарантира, че третите страни бенефициенти оказват на OLAF цялото необходимото съдействие в рамките на контрола и проверките на място и предоставят цялата съответстваща информация за хода на извършваните разследвания; приканва Комисията да гарантира, че всички бъдещи договори предвиждат пълно съдействие за OLAF от страна на органите на засегнатите държави;

71.  изразява дълбока загриженост относно факта, че само в 6,7% от случаите препоръките на Европейската служба за борба с измамите относно предприемането на последващи съдебни действия са довели до съдебно производство; съзнава, че през 2007 г. 60% от всички разследвания на Европейската служба за борба с измамите са довели до препоръки за предприемане на последващи съдебни действия; счита за неприемливо това положение, което нарушава принципа на правовата държава и доверието на гражданите и от което могат да се възползват единствено евентуални извършители на измами; поради това настоятелно призовава Комисията да използва всички средства, предвидени в Договорите, за да гарантира ефективно сътрудничество между националните органи в борбата срещу измамите в Общността;

72.  изразява загриженост за това, че между 2006 г. и 2008 г. само 37 от общо 222 вътрешни разследвания са довели до дисциплинарно производство и че от тези 37 разследвания само 2 са довели до действителни последици, докато 3 са били преустановени поради липса на доказателства, а останалите 32 (т.е. 87%) до момента не са довели до резултати; призовава Комисията да поеме ангажимент да разследва дисциплинарните нарушения също толкова енергично, както когато извършва външни разследвания, и да осигури постигането на резултати по тези случаи, които още не са довели до ефективни последващи дисциплинарни мерки;

73.  отново призовава Комисията да създаде механизъм за обмен на информация между Европейската служба за борба с измамите и държавите-членки относно последващите действия при общностни разследвания на измами; по-специално призовава Комисията да гарантира, че националните съдебни органи редовно информират чрез доклади за напредъка Европейската служба за борба с измамите относно резултатите от съдебни производства, образувани в рамките на борбата срещу измамите в Общността, вследствие на предоставени от OLAF досиета;

СЕКТОРНИ ВЪПРОСИ

Собствени ресурси

74.  отбелязва, че съгласно информация, предоставена от Комисията (вж. отговора на Въпрос с искане за писмен отговор E-5221/08), през периода септември - октомври 2008 г. за първи път всички 27 държави-членки са включили данни за разпределението на непряко измерваните услуги за финансово посредничество(FISIM) в своите данни за националните сметки; съгласно тези данни, прирастът на брутния национален доход (БНД) на държавите-членки на Съюза (ЕС-27) в резултат на разпределението на FISIM възлиза на 149 200 000 000 евро през 2007 г. (т.е. 1,2% от БНД на държавите от ЕС-27); така, благодарение на този нов статистически подход БНД се увеличава със сума, която е значително по-голяма от обема на целия бюджет на Съюза;

75.  припомня параграф 93 от своята резолюция от 24 април 2007 г. относно освобождаването на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година[67], в който Европейският парламент посочва, че определените непряко измервани услуги за финансово посредничество (FISIM) ще бъдат включени автоматично в бъдещото решение относно собствените ресурси, с оглед на собствените ресурси от БНД, тъй като в предложението си за решение на Съвета (COM(2006)0099) Комисията не е посочила ограничителна резерва в това отношение;

76.  отбелязва, че Съветът, при приемане на Решение 2007/436/EО, Eвратом от 7 юни 2007 година относно системата на собствените ресурси на Европейските общности[68] въз основа на предложението на Комисията (COM(2006)0099), също не е посочил ограничителна резерва относно FISIM; поради тази причина очаква, че когато новото решение относно собствените ресурси влезе в сила, данните за БНД, в това число и FISIM, ще бъдат включени при изчисляването на собствените ресурси на Общността със задна дата, считано от 1 януари 2007 г., както и че на тази основа ще бъдат преизчислени направените към момента плащания от държавите-членки и предстоящите такива;

Селско стопанство и природни ресурси

77.  отбелязва с безпокойство заключението на Сметната палата, че като цяло при операциите, свързани с разходите, декларирани за тази група политики, се наблюдава съществено ниво на грешки по отношение на законосъобразността и/или редовността (точки 5.12 и 5.13 от годишния доклад за 2007 г.), като отчита също така проблемите, констатирани от Сметната палата на ниво краен бенефициент, и факта, че при около 20 % от проверените на това ниво плащания отново са установени нередности; все пак отбелязва намаляващата честота на грешките и ограниченото финансово отражение на тези грешки (0,83% от съответните разходи);

78.  споделя становището на Сметната палата, според което при разходите за развитие на селските райони, и по-конкретно при разходите за агроекологични мерки, има по-голяма вероятност от допускане на грешки, както и че проверките отново са определени като недостатъчни поради сложните правила и неточните дефиниции на условията за допустимост в някои национални законодателства, което се отразява неблагоприятно върху качеството на проверките; настоятелно призовава Комисията да опрости, засили и консолидира правилата за контрол;

79.  констатира все пак, че според заключенията на Сметната палата интегрираната система за управление и контрол продължава да бъде ефективна в ограничаването на риска от неправомерни разходи, когато се прилага правилно и ако се въвеждат точни и достоверни данни по отношение на плащанията в рамките на схемата за единно плащане (СЕП), въз основа на предоставените права (точки 5.20 и 5.21 от годишния доклад за 2007 г.);

80.  в същото време изразява загриженост във връзка с критиките на Сметната палата по отношение на грешките при тълкуването на нормативните разпоредби, както и във връзка с констатацията, че ако не бъдат коригирани, всички тези грешки ще имат значителен кумулативен ефект през следващите няколко години, и изисква от Комисията в най-кратък срок да вземе подходящи мерки, които включват най-малкото опростяване на политиката и гарантиране на по-ясни и съгласувани системи за контрол, с цел коригиране на посочените грешки, като в края на 2009 г. информира Парламента относно предприетите мерки;

81.  счита за неприемливи проблемите, установени за пореден път от Сметната палата, във връзка с прилагането на интегрираната система за управление и контрол в Гърция и подкрепя обявеното пред компетентната комисия на Парламента намерение на Комисията да прилага стриктно действащото законодателство по отношение спирането на плащанията, ако гръцкото правителство не реши съществуващите проблеми в определения за това срок; изисква прекратяването на плащанията, ако гръцките органи не са в състояние да докажат, че проблемите са решени до 31 декември 2009 г.;

82.  констатира с тревога значителните слабости, установени от Сметната палата в системите за контрол във връзка с развитието на селските райони в много от държави-членки, поради факта, че тези слабости се дължат на неточното определяне на някои условия за допустимост в националните законодателства, както и на често пъти сложните правила, което води до неблагоприятни последици за качеството на проверките;

83.  изразява своето съжаление по-специално за факта, че по отношение на управлението и контрола на схемата за единно плащане Сметната палата разкрива наличието в много от „старите” държави-членки (Нидерландия, Португалия, Обединеното кралство, Франция и Испания) на слабости, засягащи системите за контрол в тази област (точка 5.26 от годишния доклад за 2007 г.), както и известен брой системни слабости по отношение на проверките на допустимостта на помощи за площи в Гърция, Италия, Испания, Обединеното кралство, Франция и Нидерландия (вж. приложение 5.1.1 и 5.1.2 към годишния доклад за 2007г.); отбелязва отговорите на Комисията, в които се оспорва представеното от Сметната палата положение;

84.  изисква от държавите-членки, в сътрудничество с Комисията, незабавно да засилят извършваните проверки, по-специално що се отнася до изпълнението от бенефициентите на условията за допустимост; приканва Комисията да изясни и опрости посочените условия, доколкото това е възможно;

85.  изразява съжаление, че Сметната палата е констатирала за пореден път наличието на същите ограничения, присъщи на системата за уравняване на сметки, като например ретроактивния и многогодишен характер на уравняването с оглед на съответствието и факта, че не може да се направи обоснована връзка между възстановените суми и реалния размер на неправомерните плащания (точка 5.47 от годишния доклад за 2007 г.);

86.  счита, че след като в продължение на години Сметната палата отправя едни и същи сериозни критики, отнасящи се до един и същ проблем, Комисията трябва да предложи мерки за реформиране на системата по начин, който да направи възможно установяването на ясни и обосновани връзки между възстановените суми и размера на неправомерните плащания и да гарантира, доколкото това е възможно, че разходите по финансовите корекции се поемат от крайните бенефициенти, а не от данъкоплатците, и че към тези държави-членки, които не изпълняват своите задължения, се прилагат фиксирани корекции;

Субсидии за сектора на рибарството

87.  приветства оповестяването от страна на определени държави-членки на имената на бенефициентите, наименованията на съответните операции и размера на публичното (общностно и национално) финансиране, както и интернет страницата на Комисията, която съдържа връзки към източниците на информация на държавите-членки;

88.  въпреки това настоява Комисията да следи за това, всички държави-членки да спазват разпоредбите на член 53, буква б) и член 53б, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, както и разпоредбите на член 31, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 498/2007[69];

89.  приветства предложението за регламент на Съвета относно създаването на система на Общността за контрол, за да се гарантира спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (COM(2008)0721), което предвижда правна възможност за прекратяване или намаляване на помощта за държавите-членки, които не прилагат правилно правилата на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР);

90.  въпреки това изисква от Комисията да предложи също държавите-членки, които не прилагат правилно правилата на ОПОР, да бъдат изключени от възможността да се възползват от споразуменията за партньорство в областта на рибарството;

91.  изисква от Комисията да въведе общностно законодателство, което изключва всички собственици на плавателни съдове, осъдени за тежки нарушения в съответствие с Регламент (ЕО) № 1447/1999[70] на Съвета, от възможността да получават помощи от Общността по линия на Европейския фонд за рибарство и/или да се възползват от споразуменията за партньорство в областта на рибарството;

92.   изисква от Комисията да гарантира, че помощта на Общността не се използва за модернизиране на сегменти от флота, които се характеризират със свръхкапацитет;

93.  припомня на Комисията поетите от нея ангажименти в рамките на стратегията за устойчиво развитие, одобрена от Европейския съвет в Гьотеборг през юни 2001 г. и преразгледана от Европейския съвет във Виена през юни 2006 г., да премахне вредните за околната среда субсидии и до 2008 г. да предложи пътна карта за реформирането на тези субсидии по сектори, с оглед на тяхното премахване;

Сближаване

94.  с голяма тревога отбелязва оценката на Сметната палата, според която най-малко 11 % от общата сума, възстановена по проекти, свързани със структурните политики, не е трябвало да бъде възстановявана;

95.  отбелязва, че Комисията не отправя възражения във връзка с посоченото равнище от 11%;

96.  отбелязва, че броят на проверките, извършени от Сметната палата, изглежда малък в сравнение с броя на плащанията към крайните бенефициенти (например, съгласно точка 6.21 от годишния доклад за 2007 г. от стотици хиляди плащания към крайни бенефициенти Сметната палата е проверила 180 междинни плащания), но отбелязва, че тази одитна методология е в съответствие с международните одитни стандарти съгласно становището, представено в доклада на Международната партньорска проверка на Сметната палата, изготвен от екип одитори с опит в областта на финансовия одит и одита на изпълнението от върховните одитни институции на Австрия, Канада, Норвегия и Португалия;

97.  изразява съжаление за това, че въпреки подобренията в цялостната оценка на системите за управление и контрол в годишния доклад на Сметната палата и въпреки продължаващите усилия на Комисията, системите за управление и контрол както на нивото на държавите-членки, така и на нивото на надзора от страна на Комисията, все още не са достатъчно ефективни, за да ограничат риска от грешки, и призовава Комисията да докладва на Парламента в началото на 2010 г. относно предприетите през 2009 г. допълнителни действия и първоначалното въздействие на мерките по горепосочения план за действие;

98.  отбелязва с голяма загриженост, че усвояването на средствата по регионалните и кохезионните фондове достигна изключително ниско ниво и настоятелно призовава Комисията да продължи с процедурата на преразглеждане и да опрости възможно най-бързо съществуващите разпоредби;

99.  също така припомня на Комисията препоръката на Сметната палата да се използват, доколкото това е възможно и без да се нарушава ефективността на използваните средства, опростените процедури, предвидени в нормативните документи, приложими за разходите, и изисква от нея да започне проучване за нови мерки за опростяване, които биха могли да се приемат, в това число и информатизация на системата; в този контекст приветства създадената от Комисията работна група относно опростяването и очаква от Комисията да представи конкретни предложения за опростяване за периода 2007-2013 г., въз основа на резултатите от работата на работната група относно опростяването;

100. също така изисква от Комисията да извърши оценка на положителното въздействие от политиката на сближаване по държави-членки и да му представи доклад за добавената й стойност на равнището на Съюза;

101. отбелязва с безпокойство, че за периода 2000 - 2006 г. 95,47% от финансовите корекции в рамките на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) засягат Испания (59,07%), Италия (31,97%) и Обединеното кралство (4,43%); отбелязва, че 22 държави-членки са отговорни за 4,53% от финансовите корекции; изисква от Комисията да адаптира своите изисквания за контрол, в зависимост от честотата и сериозността на грешките в най-засегнатите държави-членки; също така изисква от Комисията да го уведоми за своята реакция по отношение на тези високи нива на грешки във въпросните три държави-членки;

102. отбелязва с безпокойство, че за периода 2000 - 2006 г. 95,92% от финансовите корекции в рамките на Кохезионния фонд засягат Гърция (53,06%) и Испания (42,86%); отбелязва, че 23 държави-членки са отговорни за 4,08% от финансовите корекции; изисква от Комисията да адаптира своите изисквания за контрол, в зависимост от честотата и сериозността на грешките в най-засегнатите държави-членки; също така изисква от Комисията да го уведоми за своята реакция по отношение на тези високи нива на грешки във въпросните две държави-членки;

103. отбелязва с безпокойство, че за периода 2000 - 2006 г. 84,28% от финансовите корекции в рамките на Европейския социален фонд (ЕСФ) засягат Испания (46,42%) и Италия (37,86%); отбелязва, че 23 държави-членки са отговорни за 15,72% от финансовите корекции; изисква от Комисията да адаптира своите изисквания за контрол, в зависимост от честотата и сериозността на грешките в най-засегнатите държави-членки; също така изисква от Комисията да го уведоми за своята реакция по отношение на тези високи нива на грешки във въпросните две държави-членки;

104. оценява тримесечните доклади, които Комисията му представи през 2008 г. относно финансовите корекции в резултат на нейната одитна дейност или тази на Сметната палата; призовава Комисията да продължи да прилага финансови корекции в съответствие с действащите разпоредби, с цел да се отстранят всички нередовни разходи, декларирани на по-ранен етап, и да се въведат строги процедури по приключване на програмите по линия на ЕФРР, Кохезионния фонд и Европейския социален фонд за периода 2000–2006 г., така че при приключването такива разходи да бъдат до голяма степен премахнати от тези програми; освен това призовава Комисията да продължи да му предоставя подробна информация относно прилаганите финансови корекции и след започване на процедурата по приключване, да представи оценка за нивото на остатъчни грешки в приключените програми;

105. изисква от Комисията да продължи да посочва в годишните доклади за дейността проблемите, свързани с контрола в областта на споделеното управление в държавите-членки, в това число на нивото на разплащателните органи, с цел да определи конкретните слабости по държави-членки и по програми, а резервите да бъдат директно свързани с тези проблеми; изисква от Комисията да изготвя годишна класация на държавите-членки за всеки европейски фонд и да предава тази класация на Парламента, заедно с установеното ниво на грешки, като също така изисква от Сметната палата да съставя подобен списък, в съответствие с извършените от нея одити;

106. изисква от Комисията, в качеството й на краен носител на отговорността за доброто финансово управление на средствата на Общността, в случаите, когато дадена държава-членка не предоставя изискваните гаранции, да прилага стриктно правилата на Общността за спиране на плащанията;

107. отбелязва, че докладът на Сметната палата за финансовата 2007 година се отнася все още предимно за проектите от периода 2000-2006 г., тъй като финансовата 2007 г. беше основно подготвителна фаза за изпълнението на програмите през периода 2007-2013 г.; следователно подчертава, че все още не може да бъде оценено въздействието на новите правила, предвидени за програмния период 2007-2013 г., които са по-прости и по-строги от тези, които са били в сила до 2006 г.;

108. подчертава, че политиката на сближаване си остава една от основните политики на Съюза; подчертава нейната важна роля в ответните действия на Съюза във връзка с финансовата криза и ключовото й място в Европейския план за икономическо възстановяване; следователно приветства действията, предложени от Комисията, които са насочени към улесняване и ускоряване на изпълнението на програмите за сближаване;

109. отбелязва, че тези процедури за опростяване са важни за намаляване на административната тежест на национално, регионално и местно равнище; въпреки това подчертава, че е важно да се гарантира, че тези процедури за опростяване способстват за намаляване на процента на грешки в бъдеще;

110. одобрява декларираната от Комисията позиция относно финансовите корекции, съгласно която нередностите могат да бъдат установявани и коригирани чрез многогодишната коригираща система; отбелязва, че Комисията непрекъснато проверява предоставяната от държавите-членки информация по отношение на нейната пълнота и точност, и че е постигнат реален напредък в предоставянето на надеждни данни за корекции, прилагани от държавите-членки;

111. отбелязва равнището на грешки, констатирани от Сметната палата, и забележките относно различията в тълкуването на Сметната палата и Комисията по отношение на сумите, които е трябвало да бъдат възстановени (по-конкретно различията в тълкуването по отношение правилата за допустимостта на разходите); подчертава необходимостта от по-нататъшно изясняване и изисква хармонизация на тълкуването на правилата за прилагането на финансови корекции; призовава също и държавите-членки, които още не са го направили, да предоставят в най-скоро време годишни национални декларации за разходите в рамките на споделеното управление;

112. изразява известно задоволство от явното статистическо подобрение в контролните системи на държавите-членки, но изразява съжаление за това, че много от контролните системи на държавите-членки остават изложени на риск от нередности при възстановяването на средства; счита, че е необходимо по-нататъшно подобрение в ефективността на първичния контрол на национално и поднационално равнище; в тази връзка подчертава важната контролна роля на надзора от страна на Комисията;

113. подчертава, че равнището на грешки, посочено в доклада на Сметната палата, не се отнася непременно до измами, поради което призовава Комисията и Сметната палата ясно да посочват разликата в това отношение при изготвянето на бъдещи документи;

114. изразява съжаление по повод честите грешки, които са свързани с Европейския социален фонд, а именно неспособността да се представят доказателства за целесъобразността на административните разходи и разходите за персонал по даден проект, както и завишената оценка на тези разходи; поради това решително подкрепя новите правила на финансовата рамка за периода 2007-2013 г., която опростява процедурите и позволява декларирането на общите разходи на базата на фиксирана ставка, пропорционална на преките разходи; призовава освен това държавите-членки да засилят информационните си дейности, насочени към бенефициентите, и да подобрят ежедневния контрол на управлението, за да се намалят грешките;

Вътрешни политики

115. изразява съжаление, че според Сметната палата, въпреки че Комисията управлява пряко дейностите във връзка с вътрешните политики, проблемите от предходните години продължават да съществуват (грешки при възстановяването на разходи, сложност на прилаганите правила и липса на ефективен механизъм за налагане на санкции) и изисква от Комисията да продължи усилията си за опростяване и допълнително уточняване на правилата за пропорционалност, приложими по отношение на програмите, свързани със споделени разходи;

Научни изследвания

116. приветства развитието в областта на научните изследвания, водещо до намаляване на годишния процент на грешки от 8,03 % през 2006 г. до 2,39 % през 2007 г.; това голямо постижение представлява успех за прилагането на препоръките във връзка с освобождаването от отговорност за изпълнението на бюджета за 2005 г. от страна на службите на Комисията, работещи в областта на научните изследвания, в тясно сътрудничество с комисията по бюджетен контрол и Сметната палата;

117. констатира, че през 2007 г. системата на одиторски заверки е намалила нивото на грешките до 2,5% за проектите по Шестата рамкова програма, в сравнение с 4,06% за проектите по Петата рамкова програма, които не са били обхванати от системата на одиторски заверки;

118. приветства работния документ на службите на Комисията (SEC(2008)3054), който извършва първоначален анализ на разходите за контрол, наред с другото, на ГД „Изследвания” и ГД „Информационно общество и медии”, с цел да се положи ново начало на междуинституционалния дебат за постигане на общо споразумение по отношение на допустимия риск от грешки в рамките на европейската политика в областта на изследванията;

119. изисква от Комисията да продължи да изпълнява изискванията за възстановяването на средства по линия на Седмата рамкова програма, по-специлано като продължи да анализира целесъобразността на правилата на тази програма относно процедурите на фиксирани плащания и да информира компетентната комисия на Парламента в рамките на средносрочния преглед относно приноса на Комисията за опростяване на правилата за бенефициентите и необходимите подобрения на системата;

120. изразява загриженост относно все още неодобрените сертификати за методологията (CoM и CoMAv) и настоятелно призовава Комисията да установи необходимите разбираеми критерии за одобряване на сертификатите за методологията по отношение на общите разходи и разходите за персонал; счита, че на бенефициентите следва да бъде позволено да използват средни стойности на разходите за персонал и да прилагат установена методология за изчисляване на общите разходи; призовава за навременно стартиране на процеса за одобряване или отхвърляне на сертификатите, за да се гарантира използването на средствата, предвидени за научни изследвания;

121. припомня, с цел опростяване на административните процедури и заявленията за безвъзмездни средства, своето искане за създаване на общо звено за контакт за бенефициентите, което да има правомощията да взема решения по въпроси, свързани с рамката за научни изследвания;

122. изисква от Комисията, като условие за гарантиране на правна сигурност, да не прибягва до преизчисляване на финансовите отчети за проектите по Шестата рамкова програма, които вече са били одобрени и приключени от Комисията, като прилага нови тълкувания на критериите за допустимост на разходите, определени в спецификациите (приложение II) към типовия договор по Шестата рамкова програма;

123. отбелязва, че в някои области по отношение на Седмата рамкова програма за научни изследвания и развитие се прилага двуетапната процедура; изисква от Комисията да се консултира с научноизследователските организации относно възможността за разширяване на този опит и с други видове проекти, при които това би довело до значително намаляване на разходите за подготовка на първоначалните предложения за проекти;

124. отбелязва, че в областта на научните изследвания Комисията създаде множество научноизследователски организации, модели за сътрудничество и механизми на управление; припомня, че това се дължи на значителното увеличение на средствата, отпуснати за научни изследвания и иновации по финансовата рамка за периода 2007—2013 г.; приканва Сметната палата да извърши оценка на възможните проблеми, свързани с прозрачността по отношение на бюджетния орган и с различното третиране на бенефициентите съгласно тези модели; изисква в своя годишен доклад за дейността генералният директор да посвети отделна глава на всяка от тези организации, модели и механизми, за да информира относно усвояването на средствата и постигането на желаните резултати чрез тези модели за сътрудничество с публичния/частния сектор;

125. изисква Сметната палата да представи многогодишни таблици, които да дават възможност финансовото отражение на грешките, констатирани в рамките на нейната одитна дейност, да бъде представено по начин, съответстващ на методите за контрол на Комисията, като се има предвид, че одитната стратегия на Комисията предвижда покриване на разходите по определена рамкова програма за период от четири години, докато Сметната палата трябва да изготвя доклади на годишна основа;

Околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

126. счита за задоволителна общата степен на изпълнение на бюджетните редове за околна среда, обществено здраве и безопасност на храните;

127. подчертава, че цялостното изпълнение на бюджета в областта на околната среда, общественото здраве и безопасността на храните е 94,6 %, което представлява добър резултат, като се има предвид, че 2007 г. беше първата година от новата финансова рамка 2007-2013 г. и се характеризираше с приемането и влизането в сила на нови програми в областта на политиката за околната среда;

128. приветства степента на изпълнение на фонд "Тютюн" на Общността, която достига 100%; в тази връзка е убеден в ефективното функциониране на този инструмент, който осигурява финансова подкрепа за проекти, които повишават информираността на обществото относно вредните последици от употребата на тютюн, по-специално посредством разпространение на информация и обучение;

129. призовава Комисията да осигури допълнителни средства за кандидатите в рамките на многогодишните програми, особено чрез предоставяне на специално обучение за кандидатите и лесни за ползване насоки;

130. приветства усилията за постигане на по-голяма целенасоченост на поканите за участие в тръжни процедури и за оказване на по-голямо съдействие на кандидатите, особено по програми за обществено здравеопазване, с цел избягване представянето на предложения за проекти, които очевидно не отговарят на условията за финансиране или са с ниско качество, но отбелязва, че са необходими нови мерки, с цел постигане на задоволителен резултат;

131. изтъква, че част от Програмата за действие в областта на здравеопазването се изпълнява от Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите; в тази връзка припомня на Комисията да използва средствата по оперативните програми по много разходноефективен начин, тъй като те служат и за покриване на разходите по изпълнението на административни задачи;

132. подчертава, че спазването на административните и финансовите разпоредби на Регламент (EО, Eвратом) № 1605/2002 не бива да води до излишно забавяне при отпускането на безвъзмездни средства или подбора на проекти за финансиране и призовава Комисията да продължи своите усилия за подобряване на административните процедури, които оказват влияние върху усвояването на бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания;

Вътрешен пазар и защита на потребителите

133. приветства съдържанието на доклада на Сметната палата, който дава точна оценка за политиката в областта на вътрешния пазар, митническата политика и политиката за защита на потребителите;

134. призовава държавите-членки още да подобрят своите системи за вътрешен контрол, с цел избягване пускането на неразрешени продукти на пазара на Общността; призовава Комисията освен това да следи за отстраняването на всички пропуски, констатирани в областта на защитата на потребителите през 2007 г.;

135. отбелязва със задоволство констатацията на Сметната палата, че системите за митнически и счетоводен контрол функционират добре; подчертава, че макар митническите проверки да са основно от компетенцията на държавите-членки, митническият сектор следва да се управлява само от надеждни икономически субекти, за да се избегне риск от внос на вътрешния пазар на стоки без платени мита или митническа оценка;

136. оценява усилията за постигане на степен на изпълнение от 86% за бюджетен ред 12 02 01 (изграждане и развитие на вътрешния пазар); отбелязва, че според Комисията причината за неизползваните средства е, че някои договори за проучвания са подписани в края на годината и през 2007 г. не са извършени планираните плащания;

137. изтъква, че степента на изпълнение от 55% за бюджетен ред 14 04 02 (митници 2007 г.) не е достатъчна и поради това изисква по-добро бюджетно планиране; отбелязва, че според Комисията основната част от този бюджетен ред се отнася до дългосрочни договори за информационни технологии, при които продуктите и услугите се доставят "при поискване", което затруднява предварителната оценка и планирането на точните финансови нужди; все пак признава положителния резултат за бюджета за 2008 г., с процент на изпълнение от над 97% за бюджетните кредити за плащания;

138. отбелязва, че степента на изпълнение от 77% за бюджетен ред 17 02 02 (програма за защита на потребителите) е по-ниска от предходните години; отбелязва още, че според Комисията причината за това е трансферът на недиференцирани бюджетни кредити от Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите, обратно в програмата за защита на потребителите и късното поемане на някои задължения през 2007 г., което доведе до неизвършването на плащания, планирани за 2007 г.; поради това призовава Комисията да подобри бюджетното планиране в тази област;

Транспорт и туризъм

139. отбелязва, че в бюджета за 2007 г., във вида, в който беше окончателно приет и впоследствие изменен в хода на финансовата година, за политиката в областта на транспорта се предвиждаше обща сума от 1 322 667 000 евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и 743 111 000 евро под формата на бюджетни кредити за плащания; отбелязва освен това, че от тези суми:

-   933 578 000 евро за бюджетни кредити за поети задължения и 369 665 000 евро за бюджетни кредити за плащания бяха предназначени за проекти, свързани с Трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T),

-   15 348 000 евро за бюджетни кредити за поети задължения и 14 500 000 евро за бюджетни кредити за плащания бяха предназначени за безопасността на транспорта,

-   56 890 000 евро за бюджетни кредити за поети задължения и 10 425 000 евро за бюджетни кредити за плащания бяха предназначени за програмата „Марко Поло“,

-   113 631 000 евро за бюджетни кредити за поети задължения и 114 716 000 евро за бюджетни кредити за плащания бяха предназначени за агенциите в областта на транспорта и Надзорния орган на ГНСС,

-   6 000 000 евро за бюджетни кредити за поети задължения и 6 578 000 евро за бюджетни кредити за плащания бяха предназначени за безопасността на транспорта, включително за пилотния проект относно безопасността на Трансевропейската пътна мрежа;

140. приветства трайно високите темпове на усвояване както на бюджетните кредити за поети задължения, така и на бюджетните кредити за плащания, при проекти, свързани с TEN-T, при които и двата показателя достигат почти 100%, и призовава държавите-членки да гарантират предоставянето на достатъчно финансиране от националните си бюджети за изпълнение на този ангажимент на Общността;

141. отбелязва със загриженост ниския темп на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения в областта на безопасността на транспорта (55,95 %) и за Надзорния орган на ГНСС (33,24% по дял 3), като голяма част от сумата, отпусната през 2007 г. и дължаща се на излишъка от 2006 г., беше пренесена за 2008 г.; отбелязва със загриженост ниския темп на усвояване на бюджетните кредити за плащания за вътрешния пазар и оптимизация на транспортните мрежи (47,48%), за правата на пътниците (58,96%), вследствие на забавянето при подписването на договори, както и за Надзорния орган на ГНСС (33,24% по дял 3);

142. отбелязва със задоволство, че в резултат на реакциите по отношение на Специалния доклад № 6/2005 на Сметната палата относно Трансевропейските транспортни мрежи[71], максималният процент на финансова помощ за трансгранични проекти нарасна до 30%, а минималният праг на финансиране - до 1 500 000 евро; освен това отбелязва, че процедура на оценка във връзка с подбора на проекти беше подобрена, а контролът върху изпълнението на проектите беше засилен; същевременно изразява съжаление, че описанието на строителните работи не беше хармонизирано, а техническите и финансовите доклади не бяха стандартизирани;

143. отбелязва със задоволство, че анализът на Сметната палата относно вътрешните стандарти за контрол, които са пряко свързани със законосъобразността и редовността на съответните операции, показва, че Генерална дирекция „Енергетика и транспорт” изпълнява основните изисквания;

Култура и образование

144. констатира, че в своя годишен доклад за 2007 г. Сметната палата отбелязва нивото на откритите грешки в областта на политиката за образование и култура (точка 9.11 и приложение 9.1, процент на грешките между 2 и 5%), но не дава разяснения нито относно начина на функциониране на различните национални агенции и на изпълнителните агенции, нито относно качеството на тяхната работа или причините за приемане на тази организация;

145. изисква в следващия си годишен доклад Сметната палата непременно да извърши по-задълбочен анализ на въпроса за ефективността и подпомагането на различните агенции в областта на политиката за образование и култура;

146. отбелязва, че при програмите от ново поколение ГД „Образование и култура“ осъществи хармонизация на програмите за действие и въведе общ подход за вътрешен одит; в този контекст счита, че предварителните и последващи декларации на държавите-членки представляват нови елементи в надзора и вътрешния контрол на системите;

147. в същото време изразява съжаление относно констатираните от Сметната палата слабости в процедурата за представяне на предварителни декларации, както и относно заключението, че тази процедура не предоставя достатъчно гаранции за качеството на управление на съответните разходи (точка 9.16 от годишния доклад за 2007 г.); отбелязва въпреки това, че процедурата на представяне за предварителни декларации е само един от доказателствените материали, които Сметната палата получава в рамките на одита, извършван от нея с цел изготвяне на становище;

148. отбелязва факта, че според заключенията на Сметната палата подходите, следвани от националните органи за получаване на основа за предварителните декларации, се различават, а в степента на оповестяване на прилаганите от органите процедури също се отчитат големи разлики; изисква от Комисията да започне процедура за хармонизация на посочените декларации, като информира Парламента и Сметната палата за нейното протичане;

149. също така отчита факта, че последващите годишни декларации за достоверност за 2007 г. трябваше да бъдат предоставени от националните органи на държавите-членки до 30 април 2008 г.; очаква оценката на Сметната палата, която предстои да бъде извършена като част от одита във връзка с декларацията за достоверност за 2008 г.;

150. изразява съжаление относно факта, че някои национални органи и агенции не изпълняват своите задължения, което наложи изпращането на официални напомнящи писма от Комисията, и подкрепя напълно Комисията за спиране превеждането на безвъзмездни средства при непредставяне на окончателните доклади;

151. настоятелно приканва националните агенции и националните органи да спазват правилата за изпълнение, установени от Комисията по отношение на съответните им отговорности; приветства факта, че Генерална дирекция „Образование и култура” не счете за целесъобразно да потвърди резервите си по отношение на контролните механизми на националните агенции и подкрепя продължаването на строгия одиторски контрол;

152. приветства обстоятелството, че броят на просрочените плащания в областта на образованието и културата намалява и очаква Комисията да продължи усилията си за по-нататъшното им намаляване;

153. изразява надеждата си, че системата за контрол, създадена от ГД „Комуникации” в края на 2007 г., в бъдеще ще доведе до отпадане на необходимостта от въвеждането на резерви за управлението на бюджета от нейна страна, какъвто беше случаят за финансовата 2007 година;

154. изисква допълнителна информация от Комисията относно създаването на административни структури в държавите-членки, които да оказват помощ при дейностите по побратимяване на градове, по-специално във връзка с необходимостта от такива структури, свързаните с това разходи и тяхната цел;

155. изисква от Комисията да проучи начините за подобряване на способността на Програма „Младеж” да достига до нови групи младежи, по-специално такива, които произхождат от групи в неравностойно положение; за тази цел предлага младежките организации, включително Европейският младежки форум, да удвоят усилията си, насочени към такива групи, да подобрят качеството на информацията и критериите за финансиране и да разпространяват по-широко сред младежите информация относно самата програма;

Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

156. отбелязва ниското равнище на усвояване на бюджетните кредити за плащания от бюджета за "Свобода, сигурност и правосъдие" в сравнение с 2006 г. (60,41% през 2007 г. и 86,6% през 2006 г.); съзнава, че това се дължи също и на приемането през май и юни 2007 г. на фондовете, включени в рамките на програмата „Солидарност и управление на миграционни потоци”, както и на закъснението при изпълнението на други специфични програми (като например: програмите "Гражданско правосъдие" и "Превенция на наркотиците и информиране на обществеността"); подчертава относителния спад в равнището на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения по отношение на 2006 г. (90,29% в сравнение с 94,47% през 2006 г.); призовава Генералната дирекция "Свобода, сигурност и правосъдие" да се опита да увеличи максимално процента на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения и на бюджетните кредити за плащания през 2008 г.;

157. отбелязва, че съгласно оценката на Сметната палата проверките, извършени от Комисията по отношение на Европейския фонд за бежанците ІІ, не са съвсем ефективни; отчита отговорите на Комисията във връзка с това;

158. изразява съжаление за това, че описанията на системите на държавите-членки за надзор и контрол по отношение на Фонда за външните граници бяха предоставени на Комисията едва през последното тримесечие на 2007 г., което попречи на Комисията да извърши оценка на системите на държавите-членки до края на 2007 г.;

Права на жените и равнопоставеност на половете

159. припомня на Комисията, че по силата на член 3, параграф 2 от Договора за ЕО насърчаването на равенството между мъжете и жените е един от основните принципи на Съюза и цел, която засяга всички дейности и политики на Общността;

160. отново отправя искане към Комисията равенството между мъжете и жените да бъде взето предвид като постоянна приоритетна цел в бюджетното планиране, в съответствие с принципа на бюджетиране, съобразено с фактора "пол" (интегриране на измерението "пол" в бюджета), както се изисква в резолюцията на ЕП от 3 юли 2003 г. относно бюджетирането, съобразено с фактора "пол" - Изготвяне на публичните бюджети в съответствие с измерението „равенството между половете”, и изразява съжаление за забавянето от страна на Комисията на проучването за осъществимостта на тази цел;

161. изразява съжаление за факта, че годишният доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за 2007 г. не съдържа информация за това, дали бюджетът е допринесъл за насърчаване на равенството между мъжете и жените;

162. предлага Сметната палата да включи измерението "равенство между половете" в годишните и специалните си доклади, по-специално полезна информация относно политиките, свързани с принципа за недискриминация на мъжете и жените и третирането на специфични данни за половете;

Външни дейности

163. отбелязва с дълбоко безпокойство, че Сметната палата е отправила същите критики както и през предишните години, по-конкретно по отношение на плащанията на ниво краен бенефициент;

164. отбелязва, че външната помощ почти не е била засегната от последния преглед на Регламент (EО, Eвратом) № 1605/2002 и настоява за преразглеждане на дял IV, „Външни дейности” от Регламент (EО, Eвратом) № 1605/2002, с цел по-успешното му адаптиране към специалните условия за договорите и безвъзмездните средства в тази област;

165. изразява дълбоко съжаление от факта, че Комисията не е създала истински европейски инструмент за управление на кризи, както беше приканена по време на процедурата за освобождаване от отговорност за 2005 г. и 2006 г.; настоява това да бъде извършено незабавно и отново приканва Комисията да осигури възможност тя самата да управлява многостранни донорски фондове (multi donor trust funds), по целесъобразност, когато участва в такива фондове;

166. призовава Комисията да осигури пълна финансова прозрачност по отношение на външната помощ в съответствие с членове 53 - 56 от Регламент (EО, Eвратом) № 1605/2002 и да изпълни своя ангажимент към Парламента, съгласно който всяка международна организация, която получава средства от Общността, се задължава да изпраща на Сметната палата и на вътрешния одитор на Комисията цялата си документация, свързана с вътрешни и външни одити относно използването на финансови средства на Общността; настоява също да се осигури достъп на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) до данните, при наличие на съмнения за измама;

167. отбелязва, че въз основа на редица предположения („най-добри приблизителни оценки”) общите разходи за проверките, извършени от ГД „Хуманитарна помощ”, възлизат на 25 000 000 евро за 2007 г., което представлява 3,2% от общия бюджет за хуманитарна помощ за тази година; изразява съжаление за липсата на механизъм за управление на рисковете от страна на ГД „Хуманитарна помощ” и изисква тези механизми да бъдат систематично включвани в контрола;

168. констатира, че според информацията, получена от Комисията, тази оценка обхваща само част от всички разходи, свързани с хуманитарните операции, финансирани от ГД „Хуманитарна помощ”, тъй като разходите за извършените от хуманитарните организации проверки, които са включени в общите разходи за споразуменията за предоставяне на безвъзмездни средства, също са финансирани от ГД „Хуманитарна помощ”;

169. констатира, че съгласно предположението, че разходите за проверките включват три големи категории, а именно: разходи за дейностите по извършване на контрол от службите на Комисията в централното управление и в делегациите, разходи за външните одити от Комисията и разходи за проверка на разходите, чийто одит е възложен от бенефициентите, разходите за проверките на средствата, управлявани от Европейската служба за сътрудничество EuropeAid през 2007 г., се изчисляват от Комисията на приблизително 120 000 000 евро;

170. изисква от Сметната палата в следващия си годишен доклад да вземе предвид това при изчисленията си и да изрази становище както по отношение на тази приблизителна оценка, така и относно съотношението разходи-ефективност на системите за контрол, като същевременно отчита особените характеристики и ограничения на външните дейности на ЕС;

171. изразява съжаление, че Комисията отпусна бюджетна помощ в Кения непосредствено след изборите от 27 декември 2007 г., като по този начин създаде впечатлението, че взема страна в дебата за законността на изборните резултати; припомня своята резолюция от 17 януари 2008 г. относно Кения[72] и очаква от Комисията да я вземе предвид;

172. отбелязва оценката на Сметната палата, че системите за надзор и контрол върху външните отношения, разширяването и хуманитарната помощ са отчасти ефективни; приема, че много от откритите грешки засягат авансовите плащания и се коригират в момента на осъществяването на окончателните плащания; въпреки това, приканва Комисията да извърши необходимите подобрения на процедурите си за наблюдение и проверка, по-специално на ниво изпълнителни организации, без това да води до ненужни административни тежести за крайните бенефициенти; същевременно признава напредъка, постигнат до момента от Комисията и ООН;

173. изразява съжаление за продължаващата липса на прозрачност във връзка с използването на средства на Общността, насочвани посредством организации на Обединените нации; подкрепя усилията на Комисията за намиране на решение и за гарантиране на своевременното постъпване в Сметната палата на цялата изисквана информация; приветства нарастващия брой на мисиите за проверка, осъществявани от Комисията по силата на Рамковото финансово и административно споразумение между Европейската общност и ООН (споразумението FAFA); очаква тези мисии да увеличат още повече прозрачността и видимостта на финансовото участие на Общността в дейности, осъществявани под егидата на ООН;

174. призовава Комисията да продължи да подобрява и да определи по-точно условията и показателите за изпълнение, прилагани при отпускане на бюджетна помощ на трети страни, за да се осигурят ясни, недвусмислени и измерими критерии за оценка със специфичен график, ако това е целесъобразно;

175. отбелязва оценката на Сметната палата, че са необходими неотложни мерки за коригиране на слабостите в управлението на средствата на ЕС в България и че в Турция трябва да се извършва необходимият контрол; призовава националните органи да положат повече усилия, за да изпълнят приложимите разпоредби;

176. с интерес очаква конкретни резултати от прилагането на новите условия за проверка на разходите посредством външни одити, извършвани по инициатива на бенефициентите или Комисията;

177. отбелязва Специалния доклад № 5/2007 на Сметната палата относно управлението на програма КАРДС от Комисията[73]; подчертава важността на засиленото стратегическо ръководство от името на Комисията, за да се гарантира, в тясно сътрудничество и диалог с Парламента, поставянето на съответен акцент при избора на ключови области на намеса в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ; призовава Комисията да изработи цялостна стратегия за подобряване участието на страните бенефициенти в изготвянето и прилагането на проектите;

178. очаква да бъде редовно информиран относно мерките, предприети от Комисията за изпълнение на сериозния ангажимент за възстановяването на Грузия след конфликта в тази страна и бъдещото й развитие, поет по време на Международната конференция на донорите в Брюксел, проведена на 22 октомври 2008 г.;

179. отново изисква от Комисията редовно да представя на Парламента конкретни мерки за повишаване на ангажираността на Съюза по отношение на неговите външни дейности в съответния географски контекст, в съответствие с принципите на ефективност, отговорност и прозрачност;

Неправителствени организации (НПО)

180. отбелязва ролята и нарастващия брой НПО в управлението на средствата на Общността; призовава Комисията да извърши оценка на ефективността на оперативните безвъзмездни средства за седалищата на НПО в Брюксел и да прилага стриктно предвидения във Финансовия регламент принцип за постепенно намаляване на оперативните безвъзмездни средства;

181. приканва Комисията да състави до края на 2009 г. пълен списък на всички НПО, които получават средства от Общността;

Развитие

182. отбелязва, че Сметната палата за пореден път стигна до заключението, че ГД „Хуманитарна помощ” трябва да подобри своята одитна стратегия, като осигури по-широко обхващане на операциите на ниво организация изпълнител, и по-специално на работата на място за всички видове партньори (параграф 8.33 е) от годишния доклад за 2007 г.);

183. насърчава Комисията във връзка с целта от 2007 г. всеки проект да бъде посетен от експерт най-малко веднъж, освен ако това не е възможно по съображения за сигурност или затруднен достъп, който експерт да продължи да проверява постоянното присъствие на специалистите по хуманитарна помощ на място, с цел да се улесни и увеличи въздействието на финансираните от Комисията хуманитарни операции, независимо от държавата или региона;

184. счита, че в рамките на изпълнението на проектите Комисията трябва да гарантира стриктното спазване на разпоредбите относно отчитането, договорени с Обединените нации през април 2007 г., както и изготвянето на финансовите отчети в съответствие с тези разпоредби;

185. осъзнава рисковете от извършването на недостатъчно проверки на място в райони, където достъпът е труден или неутралитетът на хуманитарната помощ не се зачита, и че именно тези рискове до известна степен са свързани с целите за подкрепа на хуманитарните нужди, както и с така наречените „забравени кризи“;

186. отбелязва също, че според годишния доклад за дейността на ГД „Хуманитарна помощ” за 2007 г. хуманитарната помощ на Комисията в Ирак е доставена изключително чрез Международния комитет на Червения кръст в секторите, свързани със защитата, водоснабдяването и канализацията, и достига общата стойност от 7 800 000 евро;

187. счита, че трябва да се проучи възможността за изясняване на структурите за финансиране (Европейски фондове за развитие (ЕФР), Комисия, Европейска инвестиционна банка и др.) в областта на развитието и външните дейности, с цел да се осигури по-голяма видимост на действията на Общността и по-добър одит на използваните средства; призовава да се изготви проучване относно включването на ЕФР в бюджета на Общността, с оглед провеждането на политически дебат по този въпрос;

188. обръща внимание на ангажимента[74] на Комисията, че до 2009 г. 20% от предоставяната от нея помощ ще бъде предназначена за основно и средно образование и за основни нужди на здравеопазването; призовава Комисията да предостави точна информация за мерките, които ще бъдат взети за достигане на тази референтна сума чрез проекти, програми и бюджетна подкрепа; призовава за по-голяма съгласуваност на тематичните, националните и регионалните стратегически документи и документите в областта на здравеопазването и образованието, по-специално когато помощите се предоставят под формата на бюджетна подкрепа;

189. подчертава, че трябва да се даде приоритет на училищното образование, и по-специално на образованието за деца с увреждания от групи със затруднен достъп в страни с недобри показатели за ЦХР;

190. настоятелно призовава Комисията приоритетно да подпомогне страните партньори да подобрят своя парламентарен контрол и възможностите си за одит, по-конкретно когато помощта се отпуска под формата на бюджетна подкрепа и приканва Комисията редовно да докладва за постигнатия напредък;

191. подчертава, че трябва да се отдели необходимото внимание на устойчивостта на намесата на Комисията, по-специално формулирането на ясна стратегия за излизане, която да не накърнява постигнатите резултати, както и мониторинг на изпълнението; счита, че внимателната оценка на резултатите представлява основен фактор за гарантиране на демократичната легитимност на сътрудничеството на Съюза за развитие;

192. приветства приемането през 2007 г. на Кодекс на поведение на ЕС относно допълняемостта и разделението на труда в политиката за развитие, насочен към засилване на сътрудничеството и координацията между Комисията и държавите-членки; призовава Комисията да удвои усилията си за гарантиране на реално прилагане на Кодекса на поведение, по-специално като се справи със съществуващите проблеми, защитавайки в най-голяма степен интереса на страните партньори;

193. счита, че консултациите с гражданското общество и местните органи преди изготвянето на националните стратегически документи в рамките на Инструмента за сътрудничество за развитие не бяха достатъчни, за да се изпълни правното задължение, предвидено в член 19, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1905/2006[75], а именно, че "стратегическите документи се основават по принцип на диалога със страната или региона партньор, който включва гражданското общество и регионалните и местните власти"; в тази връзка счита, че участието на парламентите на страните партньори е необходимо условие за постигането на истински ангажимент на тези страни в управлението на процеса; настоятелно призовава Комисията да положи всички възможни усилия за подобряване на диалога с тези органи на отделните етапи от процеса на програмиране;

Предприсъединителна стратегия

Механизъм за сътрудничество и проверка

194. припомня, че за пръв път след присъединяването на нови държави-членки Комисията въведе механизъм за сътрудничество и проверка за Румъния и България, с цел да бъдат отстранени „недостатъците в областите на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност (...), както и да се наблюдава постигнатият напредък” (COM(2008)0063) и си задава въпроса за ефективността на механизма, неговата целесъобразност и надеждността на информацията, предоставяна на органа за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

195. отбелязва, че няколко генерални дирекции и служби на Комисията са отговорни за управлението на този механизъм, под ръководството на генералния секретариат; отбелязва, че съвместните действия на тези служби са неадекватни; очаква подобряване на координацията и систематично включване на експерти от всички заинтересовани служби на Комисията при изготвянето на докладите за напредъка; задава си въпроса какви поуки е извлякла Комисията по отношение на страните- кандидатки и потенциалните страни-кандидатки за членство;

Европейски фондове в България и Румъния

196. отбелязва, че между 2004 и 2007 г. на България са предоставени 650 000 000 евро по фонда ФАР, 226 000 000 евро по фонда САПАРД и 440 500 000 евро по фонда ИСПА; между 2004 и 2007 г. на Румъния са предоставени 1 346 500 000 евро по фонда ФАР, 526 300 000 евро по фонда САПАРД и 1 040 500 000 евро по фонда ИСПА;

197. припомня, че в своя Специален доклад № 4/2006 относно инвестиционните проекти в рамките на ФАР в България и в Румъния[76] Сметната палата вече установи множество проблеми, свързани с управлението на европейските фондове, включително нередности по отношение на поканите за търгове и допустимостта на разходите, разпореждането с дълготрайни активи, липсата на административен капацитет и др.;

198. освен това отбелязва със загриженост, че комисията по бюджетен контрол не е била достатъчно информирана за мащаба на откритите слабости в рамките на определените срокове от члена на Комисията, отговарящ за разширяването;

199. с голяма тревога отбелязва, че Комисията спря плащането на 200 000 000 евро от средствата за селско стопанство за Румъния и замрази 250 000 000 евро по програма ФАР, 105 000 000 евро по САПАРД и 115 000 000 евро по ИСПА в България; отбелязва, че окончателната загуба за България по програма ФАР възлиза на 220 000 000 евро;

200. осъзнава, че липсата на надеждни системи за контрол и установените управленски проблеми пораждат риск за парите на европейските данъкоплатци; признава усилията, които са положени междувременно за справяне с тези проблеми; настоятелно призовава държавите-членки да продължат да полагат всички необходими усилия, за да изпълнят европейските изисквания;

201. счита, че е необходимо Комисията да увеличи техническата си помощ за държавите-членки, за да се подобри административния им капацитет; припомня, че правилното управление на европейските средства е задължение и дълг на всяка държава-членка и подкрепя временното спиране на средствата от страна на Комисията, в случай че системите за управление на дадена държава-членка не функционират;

202. отбелязва, че за периода 2007-2013 г. България следва да получи 6 853 000 евро от структурните фондове, а Румъния - 19 200 000 евро; освен информацията, предоставена в годишния доклад за дейността и в докладите относно структурните фондове и Кохезионния фонд, настоява за тримесечни доклади относно управлението на тези средства, до изясняване на положението;

203. призовава Комисията да го информира редовно за практическите последици от усилията по отношение на съдебната реформа и борбата срещу корупцията, както и да включи в докладите си за напредъка критерии за определяне на постигнатия в тези области напредък;

204. счита, че, по отношение на злоупотребата с европейските средства и предвид измамите и корупцията, европейските институции трябва да прилагат принципа на нулева толерантност; призовава Комисията да гарантира реалното възстановяване на неправомерно изплатените суми;

205. също така призовава OLAF да му предаде резултатите от разследванията си за България;

206. изразява съгласие със становището на Комисията, че всички действия и мерки, предприети наскоро от България, трябва да бъдат последвани от надеждни структурни коригиращи действия и основна реформа на всички структури, които участват в управлението на средствата на Общността, като се гарантира правилното и навременно усвояване на средствата и високо равнище на прозрачност; в тази връзка призовава Комисията да подобри координацията и комуникацията с националните органи и да следи отблизо изпълнението на различните планове за действие, които й бяха представени от България, както и да информира Парламента по този въпрос; изисква от Комисията да му представи специален доклад относно състоянието на управлението и контрола на средствата на Общността в България, който да обхваща периода до 15 юли 2009 г.;

207. изисква от Комисията, предвид последния доклад за напредъка и неуспехите в борбата с корупцията, да му представи специален доклад относно състоянието на управлението и контрола на средствата на Общността в Румъния и относно предприетите мерки и постигнатия напредък в борбата с корупцията, който да обхваща периода до 15 юли 2009 г.;

Турция, Хърватия, Сърбия, Бивша югославска република Македония, Косово и други държави от Западните Балкани

208. припомня, че делегациите на Комисията в страните-кандидатки и потенциални кандидатки за членство носят отговорност за подготовката на тези държави за правилното използване на европейските средства; изисква, от една страна, в предприсъединителния процес да бъдат включени стратегии за борба с измамите, а от друга страна, съответните администрации да бъдат обучени чрез програма за обмен между Комисията и администрациите на страните-кандидатки и потенциални кандидатки за членство;

209. приканва Комисията да играе по-активна роля по отношение на съществуващите системи за контрол на разходите в Турция, Хърватия, Сърбия, Бившата югославска република Македония и другите държави от Западните Балкани по време на предприсъединителния етап и изисква от нея да представи на Парламента, в рамките на своя доклад за напредъка на тези държави, по-подробна информация по този въпрос, и по-конкретно подробен анализ на причините за неуспехите; призовава Комисията да въведе в докладите за напредъка система от светлинни сигнали (зелена, жълта и червена светлина) за различните референтни цели;

210. изразява съжаление относно случаите на измама и лошо управление на управляваните от ООН европейски средства, установени по отношение на средствата на ЕС за възстановяване на Косово и липсата на последващи действия от страна на ООН по тези ясно установени случаи; все пак би искал да изрази благодарността си към Европейската агенция за възстановяване и нейния „европейски” и местен персонал за работата, която са свършили за населението при понякога трудни обстоятелства;

211. призовава Сметната палата да изготви специален доклад относно ефективността на системите за контрол, въведени от Комисията за получените от Косово европейски средства, и резултатите от тези системи за предотвратяване на измамите, както и да провери дали финансирането отговаря изцяло на всички условия, предвидени в споразуменията за съответните програми, включително в правилата на Инструмента за предприсъединителна помощ[77] и Регламент (EО, Eвратом) № 1605/2002;

212. предлага Комисията да изиска от правителството на Косово да представи удостоверение за одита, извършен от Сметната палата на тази държава във връзка с европейските средства, и по-специално вписаните в бюджета средства;

213. припомня, че оперативната група за разследвания, която беше създадена с цел да разследва финансовите нередности и измамите със средства на ЕС в Косово, приключи своята работа през август 2008 г., че окончателният й доклад установи наличието на престъпни действия именно от страна на служители на ООН, както и че бяха издадени няколко международни заповеди за задържане, без ООН да постигне каквито и да било резултати в това отношение; призовава Комисията да окаже натиск за изпълнението на тези заповеди за задържане; освен това призовава Комисията да представи доклад относно последващите правни действия, предприети по всички установени случаи; изисква да бъде създадена организация, която да бъде приемник на тази група в борбата с измамите и нередностите и в която да участват Комисията и OLAF;

Административни разходи

214. отбелязва със задоволство, че одитът на Сметната палата не е установил съществени грешки във връзка със законосъобразността и редовността на административните разходи;

Европейски училища

215. очаква от Комисията да гарантира поемането на ангажимент от белгийското и британското правителство за изпълняване на задълженията им съгласно съществуващите междуправителствени споразумения (за Белгия - възможно най-бързото осигуряване на четвърто и дори пето европейско училище, а за Обединеното кралство - командироването на достатъчно преподаватели) и призовава за преразглеждане на настоящата политика за записване в училището Беркендел/Лаекен, за да се избегне дългият и неприемлив път за децата;

Последиците от децентрализацията за персонала

216. отбелязва със задоволство, че по искане на Парламента Комисията започна проучване на човешките ресурси през 2007 г. (SEC(2007)0530) във връзка с нейните административни дейности;

217. изразява разочарованието си от недостатъчната информация, предадена от Комисията през 2005-2006 г. в тази толкова важна от бюджетна гледна точка област; признава усилията, които са положени междувременно по отношение на прозрачността на интернет страницата на Комисията и годишния доклад за оценка на персонала;

218. изразява безпокойство по повод на факта, че почти 32% от персонала на Комисията се занимава с административна помощ и координация; припомня, че 10% от персонала в бюджетната сфера все още не е включен в тази статистика; призовава Комисията да направи съответните изводи от тези цифри и да преструктурира персонала си, с цел да намали до 20% броя на служителите, които работят в тези сектори;

219. отбелязва, че първоначално мобилността на персонала е била концепция, приложима за чувствителните позиции; с изненада открива, че настоящата практика на Комисията е да прилага правилото за мобилност към целия си персонал след 5 или най-много 7 години; изразява опасението, че подобно прилагане на мобилността ще намали ефективността на Комисията и ще възпрепятства натрупването на опит и познания в рамките на тази институция; призовава Комисията да го уведоми как мобилността би могла да бъде ограничена до чувствителните позиции;

Въпроси във връзка със сградите на Общността

220. изразява съжаление относно липсата на прозрачност от страна на Комисията при управлението на 61 сгради на нейно разположение в Брюксел и промените в сградния й фонд;

221. приканва Комисията да го уведомява за всички нови проекти във връзка със сградния й фонд преди одобряването им и да информира редовно комисията по бюджетен контрол на ЕП за всички инициативи и нови решения по строителни проекти, включително поканите за търгове и подготвителните дейности;

222. призовава OLAF да го информира за случаите на измама, установени в рамките на политиката в областта на недвижимите имоти и да разследва евентуалните конфликти на интереси;

223. изисква от Комисията да извърши одит на управлението на сградите не само на Комисията, а на всички институции на Европейските общности, като същевременно проучи идеята за обща структура на управление на недвижимите имоти;

Последващи мерки, свързани с освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

224. изразява съжаление относно факта, че в годишните отчети на Европейските общности за финансовата 2007 г.[78] Комисията отразява непълно разпоредбите на Договора за ЕО относно последващите мерки, свързани с освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, като посочва единствено, че при освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета Парламентът може да наблегне на забележки, които смята за важни, като често препоръчва на Комисията да предприеме мерки по тези въпроси; отбелязва, че тази забележка е вярна, но че Комисията забравя да спомене, че член 276 от Договора за ЕО задължава Комисията също така да взема всички възможни мерки, за да се съобрази с бележките, придружаващи решенията на Парламента за освобождаване от отговорност относно изпълнението на разходите; поради тази причина припомня на Комисията, че исканията в неговата резолюция относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета не са просто незадължителни препоръки, а инструкции, с които Комисията трябва да се съобразява при изпълнението на бюджета;

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТНОСНО СПЕЦИАЛНИТЕ ДОКЛАДИ, ИЗГОТВЕНИ ОТ СМЕТНАТА ПАЛАТА

Част I: Специален доклад № 6/2007 относно ефективността на техническата помощ във връзка с развитието на капацитет

225. счита, че съществува неотложна необходимост от реформа на техническата помощ (и другите видове външна помощ), която до голяма степен все още зависи от инициативата на донорите и често страда от липса на ефективност и устойчивост, по-специално чрез насърчаване на отговорността на местно равнище, подобряване координацията на ресурсите между държавите-членки на европейско и международно равнище и осигуряване на достатъчно време за изпълнението на проектите;

226. в тази връзка отбелязва, че през юли 2008 г. службите на Комисията одобриха рамковата стратегия и работния план за изпълнение на целите, свързани с ефективността на помощите за техническо сътрудничество и отделите за изпълнение на проекти; поради тази причина призовава Комисията да информира Парламента за прилагането на тази стратегия първоначално до края на март 2009 г., а след това - веднъж на всеки шест месеца;

227. отбелязва, че информацията относно сумите, изразходвани за техническа помощ, беше изпратената със закъснение от Комисията на Сметната палата, след публикуването на специалния доклад на Палатата; изразява учудване, че посочената информация не е била предоставена при изготвянето на специалния доклад; признава, че определението на ОИСР за Комитета за подпомагане на развитието (КПР) е широко и на практика води до различни тълкувания; очаква приетата от Комисията стратегия да доведе и до по-оперативно определение на техническата помощ;

228. изразява съжаление относно факта, че инструментът за туининг все още не се използва пълноценно в държавите от АКТБ, Азия и Латинска Америка; поради тази причина изисква от Комисията да предложи необходимите законодателни промени преди края на мандата на настоящата Комисия и настоятелно призовава държавите-членки да предприемат необходимите мерки, за да гарантират широката употреба на този адаптиран към специфичните нужди инструмент в тези страни, и да изменят съответно регламента относно прилагането на 10-ия Европейски фонд за развитие (ЕФР);

229. изразява съжаление относно факта, че отлагателната клауза, която позволява прилагането на ускорена процедура за обществени поръчки, рядко се използва от Комисията; изисква от Комисията да използва разумно този механизъм, за да внесе подобрения в графика за изпълнение на операциите за техническа помощ;

230. счита за неприемливо, че някои фирми умишлено предлагат експерти с добри автобиографии, за да спечелят договора, като същевременно знаят, че експертите няма да бъдат на разположение при изпълнението на задачите; изразява съгласие със становището на Сметната палата, че използваните от Комисията критерии за избор на техническа помощ са неподходящи;

231.  следователно призовава Комисията да използва в по-голяма степен други критерии (като тези, предложени от Сметната палата), освен автобиографията на ръководителя на екипа; предлага например да се създаде база данни, при спазване на нормативните разпоредби, която да съдържа информация за предприятията, които не ползват услугите на предложените експерти и които при това положение ще загубят възможността да участват в търгове за възлагане на обществена поръчка за определен период от време; отбелязва, че Комисията е приела Регламент (ЕО, Евратом) № 1302/2008 от 17 декември 2008 г. относно централната база данни за отстраняванията[79] и Решение 2008/969/ЕО, Евратом от 17 декември 2008 г. относно Системата за ранно предупреждение за ползване от разпоредителите с бюджетни средства на Комисията и на изпълнителните агенции[80], но тези нови правни актове не позволяват изключването на фирми на това основание; наред с другото констатира, че тези аспекти са включени в работния план (ос 3, дейности 13-15) и приканва Комисията да приложи незабавно съответните мерки;

232. изразява съгласие със становището на Сметната палата, че съществува непоследователност в подхода на Комисията относно използването на системите за управление на публичните средства и за възлагане на обществени поръчки на страните партньори, което понякога влиза в пряко противоречие с поетите от Съюза ангажименти в контекста на Парижката декларация за ефективността на помощите, приета на 2 март 2005 г.[81]; поради тази причина настоятелно призовава Комисията да гарантира бързото изпълнение на тези ангажименти въз основа на стратегическия диалог, предвиден в рамките на работата в и след Акра и дейностите по работния план (ос 1, и по-конкретно дейност 20);

233. призовава Комисията да не се отклонява, доколкото е възможно, от инициативите си за прозрачност и да вземе предвид резолюцията на Парламента от 19 февруари 2008 г. относно прозрачността във финансовата област[82], и препоръчва да бъде създадена база данни, съдържаща общ преглед на мисиите и резултатите от техническата помощ, която може да се използва за бъдещите задачи за техническа помощ и за предотвратяване на дублиране;

Част ІІ : Специален доклад № 1/2008 относно процеса на предварителна проверка и оценяване на големите инвестиционни проекти за програмните периоди 1994—1999 г. и 2000—2006 г.

234.  призовава Комисията да запази строгата процедура за одобрение на големи проекти, но препоръчва тя да рационализира процеса на вземане на решения, като посочва реални стойности; по този начин Комисията ще избегне разглеждането на процедурата като "прекалено административна", ще съкрати продължителността на процеса на вземане на решения до разумни граници и ще създаде възможно най-бързо независим отдел за големи проекти с хоризонтални компетенции в рамките на ГД "Регионална политика" (DG REGI); привлича вниманието на Комисията върху факта, че тя вече е отпуснала безвъзмездни средства за инвестиции в софтуер, което дава възможност системата да стане по-прозрачна и по-лесна за контролиране, но в същото време тя не трябва да намалява броя на проверките на място;

235.  призовава Комисията да предостави пълна информация относно практическото прилагане на правилата n+2 и n+3 за големи проекти, тъй като някои държави-членки се опитаха да "заобиколят" правилата на ЕФРР, по-специално правилото n+2, чрез обединяване на няколко проекта, така че общата сума за тях да бъде малко под долната граница за големите проекти и после изчакваха Комисията да вземе решение за отменяне на правилото n+2 за съответния случай;

236.  привлича вниманието върху факта, че се е развила "култура на избягване на риска" и би искал да разбере как се е стигнало до това висококачествени, иновативни проекти да остават на заден план, практика, която напълно противоречи на целта на Общността, определена в Лисабонската стратегия; счита, че проблемът не се крие в отпускането на финансиране за инвестиции в инфраструктура, а във факта, че държавите-членки имат възможност да избягват иновативни "рискови" инвестиции;

237. изразява съжаление, че вместо да финансира обучението на собствените си служители, Комисията (ГД "Регионална политика") финансира външна група (JASPERS), която е част от структурата на Европейската инвестиционна банка и поради тази причина не се отчита пред Комисията за своята дейност; привлича вниманието на държавите-членки върху факта, че ако те не обучат и не подготвят собствена група от експерти, ще бъдат зависими от групи от чуждестранни външни експерти, което ще доведе до значителни непреки разходи за въпросната държава;

238. подкрепя инициативата, съгласно която Съюзът се ангажира да изготви последваща оценка на големите проекти и определя необходимата за тази цел информация (еднородни и сравними данни), която да бъде събрана и изпратена от държавите-членки в рамките на определения срок; счита, че такъв централизиран контрол е необходим поради факта, че понастоящем липсва реално доказателство за успешната реализация на големите проекти, финансирани чрез средства на Общността, както и за това, че държавите-членки са използвали получените помощи по възможно най-ефективен и целесъобразен начин;

239. привлича вниманието върху факта, че понастоящем информацията относно големите проекти е на разположение едва след одобрението на тези проекти в годишния доклад на Комисията относно структурните фондове и Кохезионния фонд; поради тази причина призовава Комисията да гарантира, че гражданите ще могат да следят напредъка по изпълнението на всеки голям проект на нейната интернет страница;

Част IIІ: Специален доклад № 2/2008 относно обвързващата тарифна информация

240. приканва Комисията незабавно да намери начин за справяне с нерешените проблеми и слабости, тъй като те могат да доведат до загуба на приходи за Съюза под формата на традиционни собствени ресурси;

241. отбелязва отговорите на Комисията, че актуализираният Митнически кодекс на Общността, приет през 2008 г.[83], ще направи обвързващата тарифна информация задължителна за титуляра, че работата по актуализиране на речника ще продължи и че потребителският интерфейс е достъпен на всички официални езици на Съюза;

242. освен това отправя искане към Комисията, с цел разрешаване на споровете относно тарифното класиране в рамките на сроковете, предвидени в законодателството на Общността и най-късно в срок от пет месеца, предвид евентуалната загуба на собствени ресурси, да увеличи персонала, който работи с обвързваща тарифна информация и класиране, на 4 служители и да се погрижи те да извършват повече анализи на риска, да контролират по-отблизо приноса на държавите-членки за системата, евентуалните случаи на злоупотреба с „гратисните периоди” и търговията с обвързваща тарифна информация;

243. отправя искане Комисията да го информира до края на 2009 г. за всички стъпки и мерки, които е предприела въз основа на забележките на Сметната палата, и за тяхното изпълнение;

Част IV: Специален доклад № 3/2008 относно Фонд "Солидарност" на Европейския съюз: доколко работата на Фонда е бърза, ефективна и гъвкава?

244. приветства направената от Сметната палата обща положителна оценка на резултатите, постигнати от Комисията по отношение на Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз;

245. отбелязва, че изказаната критика по отношение на „бързината“ не може да бъде свързана изключително с управлението на фонда от Комисията, тъй като твърде често проблемите се дължат на пропуски в управлението от страна на държавите-членки, както и на качеството на информацията, предоставена от заявителя;

246. отбелязва също така, че в своето становище от 18 май 2006 г.[84] Парламентът посрещна положително предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (COM(2005)0108), което предвижда по-прости и ясни критерии за по-бързо активиране, както и че досега Съветът не е постигнал напредък по този въпрос;

Част V: Специален доклад № 4/2008 относно въвеждането на квотите за мляко в държавите-членки, присъединили се към Европейския съюз на 1 май 2004 г.[85]

247. изразява съжаление, че националните органи трябва да извършат множество проверки, които може да се окажат повърхностни, което не дава възможност да се провери достоверността на декларираните директни продажби; отбелязва със задоволство Регламент (ЕО) № 228/2008 на Комисията[86], който намалява процента на проверките, определен за производителите, произвеждащи количества под 5 000 кг, на 1%;

248. счита, че в рамките на споделеното управление Комисията следва да продължи да предприема необходимите мерки за осигуряване на ефективен контрол по въвеждането и доброто управление на квотната система за мляко;

249. приканва компетентните национални органи да разработят, въз основа на анализ на рисковете, програма за контролни проверки за всеки дванадесетмесечен период и да извършват тези контролни проверки по време и след изтичането на кампанията за квотите, но най-късно 18 месеца след края на въпросната кампания;

250. счита, че с цел опростяване Комисията би трябвало да насърчава новите държави-членки да се придържат към общия принцип, според който цялото количество мляко, предлагано на пазара, трябва да бъде отчитано;

251. изисква от Комисията да прикани новите държави-членки да подобрят поддръжката на своите бази данни, както Сметната палата изиска в доклада си, и да избягват ненужни проверки;

252. призовава Комисията да продължи оценката на развитието на млечния сектор, и по-специално развитието, свързано с неговия пазар, положението на производителите и последиците за устройството на територията, и по-специално в докладите за оценка, които трябва да бъдат представени до 31 декември 2010 г. и до 31 декември 2012 г. съгласно условията на политическото споразумение относно „проверката на състоянието“ на общата селскостопанска политика, извършена през ноември 2008 г.;

253. приканва Комисията да следва всички препоръки на Сметната палата в рамките на „проверката на състоянието” и да вземе предвид евентуалните промени в общата организация на пазара (ООП) на млякото и в квотната система за мляко, които следва да бъдат насочени по-специално към:

a)      съпътстващите и преходните мерки, които трябва да се предвидят за районите, в които все още има многобройни малки производители;

б)     необходимостта от осигуряването на стабилна нормативна рамка и ясни перспективи за млекопроизводителите в новите държави-членки, като бъдат стимулирани да осъществят нужните инвестиции за гарантиране на жизнеспособността на тяхната дейност;

Част VI: Специален доклад № 5/2008 относно агенциите на Европейския съюз – постигане на резултати

254. приветства специалния доклад на Сметната палата и настоятелно призовава Комисията да отчете очертаните в него пропуски и да предприеме действия в съответствие с препоръките на Сметната палата;

255. изисква от Комисията да разработи и въведе обща система за управление на „регулаторните” агенции на Съюза, основана на ясни критерии, като прозрачност, икономия, добро функциониране, ефективност и обмен на най-добри практики; счита, че Комисията следва да поддържа активна комуникация с агенциите на Съюза и трябва да подпомага управителните съвети на агенциите при въвеждането на система за бюджет и управление по дейности (ABB/ABM);

256. призовава Комисията да въведе ефективна система за контрол на агенциите на Съюза, която позволява вътрешен трансфер на най-добри практики и методи и която включва набор от общи и специфични показатели за оценка;

257. приканва Комисията да разработи насоки за подобряване на планирането, контрола, отчетността и оценката на дейността на агенциите и изцяло да прилага на практика концепцията за постигане на резултати, въведена от Регламент (EО, Eвратом) № 1605/2002 и рамковия Финансов регламент за агенциите[87];

Част VII: Специален доклад № 6/2008 относно помощта за възстановяване, предоставена от Европейската комисия след вълната цунами и урагана Мич

258. приканва Комисията да направи всички необходими изводи от опита след урагана Мич и вълната цунами, с цел подобряване на бъдещата работа; настоятелно призовава Комисията да играе активна роля на международно ниво, с оглед отстраняване на системните слабости във връзка с капацитета на международната помощ;

259. приканва Комисията да обърне особено внимание на следните въпроси при бъдещи действия за възстановяване: да гарантира, че финансирането се основава на потребностите, че засегнатото население (включително бедните хора, жените и децата) е в центъра на мерките за помощ, както и че данъкоплатците от страните донори и засегнатите страни получават подробна и точна информация за резултатите от помощта;

260. приканва висшите одиторски органи и Сметната палата да задълбочат сътрудничеството си при разследването, одита и оценката на използването на средствата от помощите, свързани с природни бедствия;

261. приканва Комисията да преразгледа своя списък от НПО, за да изключи тези организации, които не са надеждни и да определи политика на обществени поръчки, която да предотвратява отклоняването на средства от страна на такива НПО;

262. освен това приканва Комисията да осигури подходящо популяризиране на помощта на Съюза, без при това да излага на риск целите за ефективност и равнопоставеност;

263. приканва Организацията на обединените нации, Червения кръст, Червения полумесец и всички останали донори да се договорят за подробна рамка на контрол и одит, за да:

a)  се задълбочи и подобри цялостния контрол на дарените средства,

б)  се изключи дублирането или раздробяването на процедурите за контрол и да се намалят разходите за контрол;

264. очаква от Комисията не само да приеме препоръките на Сметната палата, но и да посочи най-кратък срок за тяхното изпълнение,

265. счита също за особено важно в случай на хуманитарна помощ Комисията да се придържа към критериите за ефективност на помощта, залегнали в Парижката декларация за ефективност на помощите;

266. приканва Комисията да постави реалистични и конкретни срокове за осигуряването на средствата, за да стимулира държавите получатели на помощта да изпълнят навреме договорените проекти;

267. счита, че в случай на природни бедствия хуманитарната помощ следва да се предоставя без политически условия; счита обаче, че Комисията трябва да изисква от държавите получатели на помощта:

a) достъпът до жертвите да не бъде ограничен,

б) помощта да бъде освободена от всякакви данъци, мита и други форми на данъчна тежест,

в) да няма забавяне или отказ на визи за международния персонал на съответните подпомагащи агенции,

г) от бенефициентите да не се изисква да заплащат за дарените стоки и услуги (или тези приходи изцяло да се използват за целите на възстановяването);

268. приканва Комисията да обмисли възможността за спиране на помощта, в случай на нарушение на цитираните по-горе принципи;

Част VIII: Специален доклад № 7/2008 относно програмата „Интелигентна енергия за Европа за периода 2003—2006 г.”

269. приветства задълбочената работа на Сметната палата и нейните констатации, които включват похвали, но също така и критики по отношение на управлението от страна на Комисията и Изпълнителна агенция „Интелигентна енергия“ на програмата „Интелигентна енергия за Европа” за периода 2003-2006 г.; оценява тясното и ориентирано към бъдещето сътрудничество между Агенцията, Сметната палата и Парламента;

270. въз основа на анализа на Сметната палата стига до заключението, че поетите от бенефициентите разходи (за подготовка на предложения и отчитане) са доста високи и въпреки, че осъзнава, че тези разходи са различни от чисто административните разходи, препоръчва те също да бъдат взети предвид и намалени в съответствие с принципите за по-добро регулиране;

271. счита, че констатациите на Сметната палата могат да бъдат полезни и по отношение на други изпълнителни агенции; очаква с нетърпение да получи следващия специален доклад на Сметната палата относно изпълнителните агенции;

272. изразява съжаление относно факта, че новите държави-членки почти не са участвали в свързаните с програмата проекти и проучвания, както и в местните енергийни агенции; същевременно приема, че това положение може да се обясни отчасти с факта, че програмата вече беше започнала преди присъединяването на десетте нови държави-членки на ЕС; изисква от Комисията да провежда активна политика за отдаване на приоритет на създаването на енергийни агенции в новите държави-членки, с цел да се постигне балансирано разпределение в рамките на целия Съюз;

Част IX: Специален доклад № 8/2008 - Ефективна политика ли е кръстосаното спазване?

273. счита, че целите на Регламент (EО) № 1782/2003 на Съвета[88] следва да бъдат формулирани като конкретни, измерими, достижими, целесъобразни и определени във времето ("SMART") и следва да бъдат организирани в логична йерархия; счита, че на тази основа държавите-членки следва да определят проверими изисквания и стандарти на ниво земеделско стопанство;

274. счита, че рамката на кръстосаното спазване следва да бъде опростена чрез ограничаването й до основните елементи на селскостопанската дейност, при които са необходими подобрения, и чрез уточняване на очакваните резултати, изисквания и стандарти;

275. приканва Комисията да направи ясно разграничение между кръстосаното спазване и агроекологичните мерки; посочва, че елементите на политиката за развитие на селските райони, като например задължението за установяване на проверими стандарти, следва да бъдат приложени и относно кръстосаното спазване;

276. счита, че в държавите-членки трябва да се въведат ефективни системи за контрол и санкции, за да се гарантира спазването на законодателството от страна на земеделските производители; най-малко 1 % от земеделските стопанства, които изпълняват всички задължения, следва да подлежат на контрол, а системата за санкции следва да се основава на принципа, че намаляването на плащанията е пропорционално на сериозността на нарушението или зависи от това;

277. приканва Комисията да въведе надеждна система за мониторинг, с цел измерване на качеството на изпълнение, като определи съответните показатели и референтни нива, като държавите-членки се приканват да представят пълни и надеждни данни на Комисията, която да ги подложи на щателен анализ;

278. приканва Комисията да представи предложения най-късно при прегледа на бюджета и следващата реформа на ОСП;

279. приканва Сметната палата да докладва за изпълнението на условията за кръстосано спазване в своя годишен доклад (декларация за достоверност);

Част X: Специален доклад № 9/2008 - Ефективност на предоставяната от ЕС подкрепа в областта на свободата, сигурността и правосъдието за Беларус, Молдова и Украйна

280. настоятелно призовава Комисията да извърши пълен анализ на причините за пропуските и липсата на резултати, констатирани по някои от проектите, изпълнявани в Украйна, Молдова и Беларус, както и да подобри планирането, управлението и контрола на средствата на ЕС в тези държави;

281. настоява Комисията да продължи да насочва финансовата помощ на Съюза към специфичните приоритети на Молдова, Беларус и Украйна, като взема предвид напредъка, постигнат при предишни проекти;

282. призовава Комисията да повиши гъвкавостта на процедурите за финансиране от Общността, което би позволило коригирането на проектната документация, сравнителните показатели и целите на проектите, с цел да бъдат отразени промените в икономическото и политическото положение в съответните държави;

283. изисква от Комисията да гарантира устойчивостта на финансираните от Съюза проекти, като определи ясно ангажиментите, поети от правителството на държавата бенефициент в края на проекта;

284. изразява съжаление за липсата на ефективност на финансирането от Общността в някои случаи, когато въпреки наличието на пропуски в управлението на проектите, на същите изпълнители са били отпуснати безвъзмездни средства за нови проекти и настоятелно призовава Комисията да определи ясни критерии за подбор на изпълнителите и да избягва повторни случаи на незадоволително управление на средства на Общността;

285. препоръчва на Комисията да подобри комуникацията си с правителствата на Украйна, Молдова и Беларус и да предприеме необходимите мерки за насърчаване и подкрепа на държавите бенефициенти, с оглед установяване и осъществяване на ефективна координация между финансиращите организации;

286. насърчава Комисията да се съсредоточи в по-голяма степен върху въпроса за ефективното съдебно преследване в борбата срещу организираната престъпност и да проучи възможностите за повишаване на участието на обществеността в политиката за борба с корупцията, подкрепяйки организации на гражданското общество по въпроси, свързани със съдебната система и доброто публично управление;

Част XI: Специален доклад № 11/2008 относно управлението на помощта на Европейския съюз за операциите на публично съхранение на зърнени култури

287. изразява съгласие със Сметната палата, че Комисията следва да отчита географското местонахождение на складовете за съхранение, и по-специално качеството на зърнените запаси, когато определя минималната продажна цена;

288. изисква от Комисията, с оглед подобряване прозрачността на бюджетните процедури, да повиши прозрачността на разходите за дейности, които не са пряко свързани с интервенционното складиране на зърнени култури; поради тази причина предлага субсидийният елемент от програмите, като например подпомагането на най-нуждаещите се лица или производството на биоетанол, да бъде пряко заделен за съответните дейности;

289. изисква от държавите-членки и Комисията да преценят разходите за проверките по операциите на публично съхранение на зърнени култури; призовава Комисията да създаде повече стимули за държавите-членки да намалят разходите за съхранение и капиталовите разходи за интервенциите си, както и да оптимизират времето на продажба на своите запаси;

290. изразява съгласие със становището на Сметната палата, че Комисията следва да засили проверките на разходите, представени от разплащателните агенции, като системно проследява всички необичайни данни или тенденции; счита, че проверките на място следва да включват контрол на използваните данни и че Комисията следва да преразгледа стандартните си разходи за операциите без придвижване, за да гарантира, че те не надвишават действителните разходи;

291. подкрепя становището на Сметната палата, че проверките на място на данните за разходите, получени от разплащателните агенции на държавите-членки, биха били полезни; подчертава все пак необходимостта задълженията за контрол да бъдат ефективни по отношение на разходите;

292. изразява съжаление за факта, че няма стратегически резерв от зърнени култури в случай на недостиг на храни на ниво Общност; отбелязва, че държавите-членки могат да създават стратегически резерви от зърнени култури и че те трябва да информират Комисията за тези резерви; все пак изказва съжаление по повод на факта, че много малко държави-членки се възползват от тази възможност, и счита, че Комисията следва да проучи идеята за създаване на стратегически резерв на Общността.11.2.2009

СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година

(SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 ‑ 2008/2186(DEC))

Раздел III – Комисия

Докладчик по становище: István Szent-Iványi

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва оценката на Сметната палата, че системите за надзор и контрол за външните отношения, разширяването и хуманитарната помощ са от части ефективни; приема, че много от откритите грешки засягат авансовите плащания и се коригират в момента на осъществяването на окончателните плащания; въпреки това, приканва Комисията да извърши необходимите подобрения на процедурите си за наблюдение и проверка, особено на ниво изпълнителни организации, без това да води до ненужни административни тежести за крайните бенефициенти; признава в същото време напредъка, постигнат до момента от Комисията и ООН;

2.  изразява съжаление поради продължаващата липса на прозрачност във връзка с използването на фондове на Общността, насочвани посредством организации на Обединените нации; подкрепя усилията на Комисията за намиране на решение и за гарантиране на своевременното постъпване в Сметната палата на цялата изисквана информация; приветства нарастващия брой на мисиите за проверка, осъществявани от Комисията по силата на Рамковото финансово и административно споразумение (FAFA); очаква тези мисии да увеличат в още по-голяма степен прозрачността и видимостта на финансовото участие на Общността в ръководени от ООН дейности;

3.  призовава Комисията да продължи да подобрява и да определи по-ясно условията и показателите за изпълнение, прилагани при отпускане на бюджетна помощ на трети страни, за да се осигурят ясни, недвусмислени и измерими критерии за оценка със специфичен график, ако е приложимо;

4.  отбелязва оценката на Сметната палата, че са необходими неотложни мерки за коригиране на слабостите в управлението на фондовете на ЕС в България и че в Турция трябва да бъдат запазени необходимите механизми за наблюдение; призовава националните органи да властта да увеличат своите усилия с цел изпълнение на действащите разпоредби;

5.  с интерес очаква конкретни резултати от прилагането на новите условия за проверка на разходите посредством външни одити, започнати от бенефициентите или Комисията;

6.  отбелязва Специалния доклад на Европейската сметна палата № 5/2007 относно управлението на програма КАРДС от Комисията; подчертава важността на засилено стратегическо ръководство от името на Комисията, за да се гарантира, в тясно сътрудничество и диалог с Парламента, съответен акцент при избирането на ключови области на намеса в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ; призовава Комисията да изработи цялостна стратегия за подобряване на местното участие в изготвянето и прилагането на проектите;

7.  очаква да бъде редовно информирана относно стъпките, предприемани от Комисията по отношение на изпълнението на значителния ангажимент в подкрепа на постконфликтното възстановяване на Грузия и бъдещото ѝ развитие, поет по време на Международна конференция на донорите, проведена на 22 октомври 2008 г.;

8.  отново изисква от Комисията редовно да представя на Парламента конкретни мерки за по-нататъшно засилване на ангажираността на ЕС по отношение на неговите външни дейности в техния географски контекст в съответствие с принципите на ефикасност, отговорност и видимост;

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

11.2.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

60

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Sir Robert Atkins, Angelika Beer, Bastiaan Belder, André Brie, Colm Burke, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Michael Gahler, Jas Gawronski, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Метин Казак, Maria Eleni Koppa, Helmut Kuhne, Joost Lagendijk, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Vural Öger, Janusz Onyszkiewicz, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, João de Deus Pinheiro, Hubert Pirker, Samuli Pohjamo, Pierre Pribetich, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, György Schöpflin, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Charles Tannock, Inese Vaidere, Kristian Vigenin, Andrzej Wielowieyski, Jan Marinus Wiersma, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Martí Grau i Segú, Milan Horáček, Aurelio Juri, Alexander Graf Lambsdorff, Marios Matsakis, Николай Младенов, Alexandru Nazare, Doris Pack, Athanasios Pafilis, Rihards Pīks, Jean Spautz

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Emine Bozkurt, Ioannis Gklavakis, José Albino Silva Peneda, Antonios Trakatellis, Nikolaos Vakalis

18.2.2009

СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година

(SEC(2008)2359 - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

Докладчик по становище: Thijs Berman

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че 2007 г. беше първата година от изпълнението на Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР),

1.   обръща внимание на ангажимента на Комисията[89] да се стреми да гарантира, че една твърда сума в размер на 20% от предоставената от него помощ се заделя за основните и средните училища и основни нужди на здравеопазването; призовава Комисията да предостави подробна информация за това как тази твърда сума ще бъде осигурена чрез проекти, програми и подпомагане от бюджета; призовава за по-голямо сближаване между тематичните, държавните и регионалните стратегически документи в областта на здравеопазването и образованието, по-специално когато помощите се предоставят чрез бюджетно подпомагане;

2.   подчертава, че трябва да се даде приоритет на записването на деца от групи със затруднен достъп в страни с критични индикатори за ЦХР, включително на деца с увреждания;

3.   настоятелно призовава Комисията приоритетно да подпомогне страните партньори да развият своя парламентарен контрол и възможностите си за одит, по-конкретно когато помощта се отпуска от бюджетни средства и приканва Комисията редовно да докладва за постигнатия напредък;

4.   подчертава, че трябва да се отдели необходимото внимание на устойчивостта на намесата на Комисията, включително формулирането на ясна стратегия за излизане, която да не обезценява резултатите, както и мониторинг на изпълнението; счита, че засилената оценка на резултатите представлява основен фактор за гарантиране на демократичната легитимност на сътрудничеството на ЕС за развитие;

5.   приветства приемането през 2007 г. на Кодекс на поведение на ЕС относно допълване и разделение на труда в политиката за развитие, насочен към засилване на сътрудничеството и координацията между Комисията и държавите-членки; призовава Комисията да удвои усилията си за гарантиране на истинското прилагане на Кодекса на поведение, включително като се справи със съществуващите проблеми в застъпвайки в най-голяма степен интереса на страните партньори;

6.   счита, че консултациите с гражданското общество и местните органи преди изготвянето на стратегическите документи на страната в рамките на Инструмента за сътрудничество за развитие не бяха достатъчни, за да изпълнят задължението, произтичащо от член 19, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1905/2006, а именно, че "стратегическите документи се основават по принцип на диалога със страната или региона партньор, който включва гражданското общество и регионалните и местните власти"; счита в тази връзка, че участието на националните парламенти, гражданското общество и местните органи в страните партньори е необходимо условие за постигането на истински собствен ангажимент в управлението на процеса; настоятелно призовава Комисията да положи всички възможни усилия за подобряване на диалога с тези органи на отделните етапи от процеса на програмиране.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

17.2.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Thierry Cornillet, Corina Creţu, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Renate Weber, Gabriele Zimmer

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Emilio Menéndez del Valle

12.2.2009

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година

(SEC(2008)2359 - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

Раздел III — Комисия

Докладчик по становище: Jan Andersson

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

Глава 3 - Управление на бюджета

1. отбелязва, че изпълнението на бюджета за 2007 г. привлече специалното внимание на Европейската сметна палата (ЕСП), тай като това беше първата година от новия програмен цикъл (2007-2013 г.)

2. приветства факта, че ЕСП за първи път даде положителна оценка по отношение изпълнението на бюджета на Комисията;

3. изразява все пак притеснение от това, че в някои политически области, сред които сближаването, ЕСП стигна до заключението, че плащанията са били материално засегнати от грешки, и че системите за надзор и контрол в тези области са били само частично ефективни в най-добрия случай;

4. поради това насърчава Комисията да продължи усилията си за справяне със слабостите в надзора и контрола като разработи и изпълни програма за вътрешни реформи и приложи план за действие за по-нататъшно подобряване на системите за надзор и контрол в Съюза.

Глава 6 - Политика на сближаване

5. отбелязва, че 27% от всички плащания в този бюджетен ред през финансовата 2007 г. са използвани в политическата област "заетост и социални въпроси"; отбелязва също така, че 84% от всички плащания, извършени през финансовата 2007 година се отнасят все още до програмния цикъл 2000-2006 г.

6. изразява задоволство от факта, че за областта "Политика на сближаване", включително заетостта и социалните въпроси, бюджетните кредити за поети задължения са били усвоени почти 100%, след като бяха внесени корекции чрез изменение на бюджетите;

7. изразява съжаление по повод честите грешки, които са свързани с Европейския социален фонд, неспособността да се представят доказателства, че административните разходи и разходите за персонал са направени във връзка с даден проекти и, на второ място, завишените предварителни калкулации за разходите за администрация и персонал; поради това настоятелно подкрепя новите правила във финансовата рамка за периода 2007-2013 г., които опростяват процедурите и позволяват декларирането на административните разходи на базата на фиксирана ставка, която е пропорционална на преките разходи; призовава освен това държавите-членки да засилят информационните си дейности, насочени към бенефициентите и да подобрят ежедневния контрол на управлението, за да се намалят грешките;

8. приветства насоките, издадени на 5 юни 2008 г. за проверки на управлението, които да се провеждат от държавите-членки за операции, съвместно финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд за програмния период 2007-2013 г.[90];

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

11.2.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Gabriela Creţu, Pierre Jonckheer, Jamila Madeira, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Patrizia Toia

12.2.2009

СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година

(SEC(2008)2359 - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

Раздел ІІІ - Комисия

Докладчик: Péter Olajos

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  счита цялостното равнище на изпълнение на бюджетните редове за околна среда, обществено здраве и безопасност на храните за задоволително;

2.  подчертава, че цялостното изпълнение на бюджета в областта на околната среда, общественото здраве и безопасността на храните е 94,6 %, което представлява задоволителен резултат, като се има предвид, че 2007 г. беше първата година от новата финансова рамка 2007-2013 г. и се характеризираше с приемането и влизането в сила на нови програми в областта на политиката за околната среда;

3.  подчертава, в частност, че изпълнението на програмата LIFE + постигна степен на изпълнение от над 98,87 % в бюджетни кредити за поети задължения; изтъква, че в тази връзка 82% от бюджетните кредити за поети задължения са посветени на проекти в държавите-членки в пълно съответствие с Регламента за LIFE+; отбелязва намалените бюджетни кредити за плащания за проекти през 2007 г. поради късното приемане на Регламента за LIFE+ ; при все това, изразява задоволство от изпълнението по отношение на подкрепата на общите политики, комуникациите, повишаването на осведомеността и финансирането на НПО;

4.  приветства степента на изпълнение на Фонда на Общността за тютюн, която достига 100%; в тази връзка е убеден, че този инструмент, който предоставя финансова подкрепа за проекти, които допринасят за осведомеността на обществото относно вредните последици от потреблението на тютюн, по-специално чрез средства за информиране и образование, функционира ефективно;

5.  призовава Комисията да осигури допълнителна помощ за заявителите в рамките на многогодишните програми, особено чрез предоставяне на специфично обучение за заявителите и лесни за ползване насоки;

6.  приветства усилията за постигане на по-голяма целенасоченост на поканите за участие в тръжни процедури и за оказване на по-голямо съдействие на заявителите, особено по програми за обществено здравеопазване, с цел избягване на представянето на предложения за проекти, които очевидно не отговарят на условията за финансиране или са с ниско качество, но отбелязва, че е необходима допълнителна работа с цел постигане на задоволителен резултат;

7.  изтъква, че част от Програмата за действие в областта на здравеопазването се изпълнява от Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите (EAHC); в тази връзка припомня на Комисията да използва оперативни програмни средства по много разходно ефективен начин, тъй като те се използват и за административни задачи;

8.  подчертава, че спазването на административните и финансовите разпоредби на Финансовия регламент не бива да води до излишни забавяния при разпределянето на безвъзмездни средства или подбирането на проекти за финансиране, и призовава Комисията да продължи своите усилия за подобряване на административните процедури, които имат влияние върху изпълнението на бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания;

9.  застъпва становището, въз основа на наличните данни, че Комисията може да бъде освободена от отговорност във връзка с направените разходи в областта на политиката по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните през 2007 г.

КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящото становище разглежда изпълнението на бюджета в областите на политиката по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните за финансовата 2007 година.

Околна среда

2007 г. беше първата година от новата финансова рамка (2007-2013 г.) и се характеризираше с приемането и влизането в сила на нови програми в областта на политиката по околна среда, като програмата LIFE +, приета на 9 юни 2007 г., и финансовия инструмент в областта на гражданската защита, приет на 5 март 2007 г. Цялостното равнище на изпълнението на бюджета в размер на 94,6 % беше определено като задоволително.

Изпълнението на програмата LIFE + може да се определи като много задоволително от гледна точка на бюджетните кредити за поети задължения въпреки късното приемане на правната основа (23 май 2007 г.), като беше постигната степен на изпълнение от 98,87 % на оперативния бюджет на LIFE +.

Новата правна основа за гражданската защита, приета на 5 март 2007 г., разширява обхвата на този инструмент, който сега покрива защитата, предимно на хора, но също на околната среда и имущество, включително културно наследство, в случай на природни и предизвикани от човека бедствия, актове на тероризъм и технологични, радиологични или екологични инциденти.

Равнището на финансиране съгласно предишната правна основа беше 7,01 млн. евро за 2006 г. Новият финансов инструмент, приет през 2007 г., имаше налична сума на бюджетните кредити в размер на 20,8 млн. евро (бюджетни редове 07 04 01 и 19 06 05).

За реагиране при бедствия беше заделена сума в размер на 7,225 млн. евро в решението за финансиране за нови действия, но окончателното изпълнение всъщност е много ниско, под 1 %, както заради късното приемане на правната основа, така и поради факта, че действителното разходване на средствата е пряко свързано с настъпването на бедствия - обстоятелство, което е много трудно за предвиждане. Въпреки това изпълнението на инструмента за гражданската защита може като цяло да се счита за задоволително.

Новите програми представляват радикална промяна в инструментите за изпълнение на разходването в областта на околната среда предимно поради включването на няколко предишни инструмента и инициативи в новата програма LIFE +, повишаването на профила на гражданската защита (+ морското замърсяване) посредством „Финансовия инструмент в областта на гражданската защита“ (който покрива също помощта за операции на гражданската защита в трети държави), както и поради прехвърлянето на повечето външни дейности към инструментите, управлявани от групата RELEX, което оставя под прякото ръководство на ГД „Околна среда“ само малък ad hoc пакет за плащането на членските вноски по многостранни споразумения в областта на околната среда.

Беше постигнато цялостно изпълнение в размер на 80,04 % на бюджетните кредити за плащания в областта на околната среда, което е малко по-ниско от равнището, постигнато през 2006 г. Въпреки това тази стойност става 84,57 %, ако се вземе предвид равнището на неразделените бюджетни кредити за плащания.

Обществено здраве и безопасност на храните

Равнището на изпълнение на кредитите за плащания съгласно програмата за обществено здраве достигна 89 % през 2007 г., оставяйки неизпълнение в размер на 6,7 млн. евро, отчасти поради надценяване на размерите на плащанията при планирането на бюджета за 2007 г. в началото на 2006 г. и отчасти поради фактори, свързани пряко с бенефициерите.

Равнището на изпълнение при плащанията по бюджетните редове в областта на общественото здраве е по-ниско от това при поетите задължения, което в голяма степен се дължи на факта, че бенефициерите не винаги са били в състояние да използват целия бюджет, който им е бил предоставен. През 2007 г., до 15 октомври, намаленията, извършени спрямо размерите на безвъзмездните средства при поискване от бенефициерите, възлизат на 1,3 млн. евро.

Равнището на изпълнение при бюджетните кредити за поети задължения за средствата за тютюн е много задоволително (почти 100%). Кредитите по този ред са „неразделени кредити“, което от гледна точка на представяне може да доведе до грешно предположение за неизпълнение. Въпреки това този ред не представлява неизпълнение.

По отношение на безопасността на храните, здравето и благосъстоянието на животните, както и здравето на растенията, равнището на изпълнение на бюджетния ред за унищожаване на болести по животните е прилично високо и възлиза на 97,4 % от сумата.

Равнището на изпълнение при кредитите за поети задължения за мерки в областта на безопасността на храните се характеризира с неравномерно ниска степен поради факта, в случая на фондовете за реагиране в извънредни ситуации, че това е конкретизиран ред с високо ниво на непредсказуемост. Ограниченият брой на избухнали епидемии в ЕС в този случай определя благоприятно нисък дял на използваните кредити. В други случаи, както при тези с контрола на храните и фуражите, ниската степен на изпълнение се дължи на надценяване на плащанията или, както в случаите с безопасността на храните и фуражите, на надценка на периодите, нуждите и разходите за обучение.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.2.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Maria Berger, Johannes Blokland, John Bowis, Martin Callanan, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Peter Liese, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Владко Тодоров Панайотов, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Åsa Westlund

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Iles Braghetto, Jutta Haug, Hartmut Nassauer, Bart Staes, Andres Tarand

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Emanuel Jardim Fernandes

11.2.2009

СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година

(SEC(2008)2359 - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

Раздел III - Комисия

Докладчик по становище: Bill Newton Dunn

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства забележките, направени в доклада на Сметната палата, който дава добра оценка на политиката за вътрешния пазар, митническата политика и политиката за защита на потребителите;

2.  призовава държавите-членки още да подобрят своите вътрешни системи за контрол с цел избягване на пускането на продукти без разрешение на пазара на Общността; призовава Комисията освен това да проследи всички недостатъци, забелязани в областта на защитата на потребителите през 2007 г.;

3.  приветства наблюдението на Сметната палата, че системите на митнически и счетоводен контрол функционират добре; подчертава, че макар митническите проверки принципно да са в отговорността на държавите-членки, само надеждни икономически субекти следва да управляват митническия сектор, за да се избегне риска от внос на вътрешния пазар на стоки без платени мита или митническа оценка;

4.  признава усилията за постигане на степен на изпълнение от 86% на бюджетен ред 12 02 01 (осъществяване и развитие на вътрешния пазар); отбелязва, че според Комисията, причината за неизползваните средства е, че някои договори за проучвания са подписани в края на годината и че не са извършени заплануваните плащания през 2007 г.;

5.  изтъква, че степен на изпълнение от 55% за бюджетен ред 14 04 02 (митници 2007 ) не е достатъчна и изисква поради това по-добро бюджетно планиране; отбелязва, че според Комисията основната част на този бюджетен ред се отнася до дългосрочни ИТ договори, при които продуктите и услугите са доставят "при поискване", което затруднява предварителната оценка и планирането на точните финансови нужди; признава все пак, положителния резултат за бюджета за 2008 г. с процент на изпълнение повече от 97% за бюджетните кредити за плащания;

6.  отбелязва, че степента на изпълнение 77% на бюджетен ред 17 02 02 (програма за защита на потребителите) е по-ниска от предишните години; отбелязва още, че според Комисията причините за това е пренасянето на неразделени кредити от Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите обратно в програмата за защита на потребителите и някои късни задължения, поети през 2007 г., което доведе до това, че плащания, запланувани за 2007 г. не бяха извършени; поради това призовава Комисията да подобри бюджетното планиране в тази област.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

11.2.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mogens Camre, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Николай Младенов, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Eva-Britt Svensson, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Emmanouil Angelakas, André Brie, Colm Burke, Magor Imre Csibi, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega, José Ribeiro e Castro

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Klaus-Heiner Lehne

18.2.2009

СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година

(SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Раздел III – Комисия

Докладчик: Luca Romagnoli

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва, че в бюджета за 2007 г., във вида, в който беше окончателно приет и изменен в хода на посочената година, беше включена обща сума от 1 322 667 000 евро за политики в областта на транспорта под формата на бюджетни кредити за поети задължения, а 743 111 000 евро бяха налице под формата на бюджетни кредити за плащания; отбелязва освен това, че от тези суми:

- 933 578 000 евро бяха налице под формата на бюджетни кредити за поети задължения, а 369 665 000 евро - под формата на бюджетни кредити за плащания за проекти, свързани с Трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T),

- 15 348 000 евро бяха налице под формата на поети задължения, а 14 500 000 евро - под формата на плащания, за безопасност на транспорта,

- 56 890 000 евро бяха налице под формата на поети задължения, а 10 425 000 евро - под формата на плащания, за Програмата „Марко Поло”,

- 113 631 000 евро бяха налице под формата на поети задължения, а 114 716 000 евро - под формата на плащания, за агенциите в областта на транспорта и за Надзорния орган на „Галилео”,

- 6 000 000 евро бяха налице под формата на поети задължения, а 6 578 000 евро - под формата на плащания, за сигурност на транспорта, включително за пилотния проект относно сигурността на Трансевропейската пътна мрежа;

2.  приветства трайно високите темпове на усвояване както на бюджетните кредити за поети задължения, така и на бюджетните кредити за плащания, при проекти, свързани с TEN-T, при които и двата показателя достигат почти 100%, и призовава държавите-членки да гарантират предоставянето на достатъчно финансиране от националните бюджети в съответствие с този ангажимент на ЕС;

3.  отбелязва със загриженост ниския темп на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения в областта на сигурността на транспорта (55,95 %) и за Надзорния орган на „Галилео” (33,24% по дял 3), за които голяма част от сумата, която беше налице през 2007 г. вследствие на излишъка от 2006 г., беше пренесена за 2008 г.; отбелязва със загриженост и ниския темп на усвояване на бюджетни кредити за плащания за вътрешния пазар и оптимизиране на транспортните системи (47,48%), за правата на пътниците (58,96%) вследствие на забавянето при подписване на договори и за Надзорния орган на „Галилео” (33,24% по дял 3);

4.  отбелязва със задоволство, че в резултат на реакции на Специален доклад № 6/2005 на Сметната палата относно Трансевропейските транспортни мрежи[91], максималният процент на финансова помощ за трансгранични проекти нарасна до 30%, а минималният праг на финансиране - до 1 500 000 евро; отбелязва, освен това, че оценителната процедура за избор на проекти беше подобрена, а контролът беше засилен; същевременно изразява съжаление, че структурата за описание на строителните работи не беше хармонизирана, а техническото и финансово наблюдение не беше стандартизирано;

5.  отбелязва със задоволство, че анализът на Сметната палата на вътрешните стандарти за контрол, които са пряка свързани със законосъобразността и редовността на съответните операции, показва, че Генерална дирекция „Енергетика и транспорт” изпълнява основните изисквания;

6.  предлага, по отношение на секторите, за които комисията по транспорт и туризъм отговаря, Парламентът да освободи Комисията във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

17.2.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Josu Ortuondo Larrea, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Luigi Cocilovo, Jas Gawronski, Pedro Guerreiro, Lily Jacobs, Corien Wortmann-Kool

25.2.2009

СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година

(SEC(2008)2359 - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

Раздел III — Комисия

Докладчик по становище: Jan Olbrycht

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства с интерес заключенията от доклада на Европейската сметна палата (ЕСП) и препоръките, насочени към правилното използване на средствата от структурните фондове;

2.  отбелязва, че докладът на ЕСП за 2007 година се отнася все още предимно за проекти от рамката 2000-2006 г., тъй като 2007 г. основно беше подготвителната фаза за изпълнението на програмите от рамката за 2007-2013 г.; поради това подчертава, че все още не може да бъде оценено въздействието на новите правила, предвидени за програмния период 2007-2013 г., които са по-прости и по-стриктни от тези, които са били в сила до 2006 г.;

3.  подчертава, че политиката на сближаване си остава една от основните политики на ЕС; подчертава нейната важна роля в ответните действия на ЕС на финансовата криза и ключовото й място в Европейския план за икономическо възстановяване; приветства по тази причина действията, предложени от Комисията, които са насочени към улесняване и ускоряване на изпълнението на програмите за сближаване;

4.  отбелязва, че изпълнението на политиката на сближаване е съпроводено с големи рискове и подчертава, че този факт следва да бъде взет предвид, когато се оценява степента на грешка; счита, че ефективните мерки за контрол трябва да бъдат ефективни по отношение на разходите и съобразена с изискванията за добро финансово управление; подчертава факта, че трябва да се избягва ненужно усложняване, за да се позволи ускорено изпълнение на програмите;

5.  подчертава необходимостта от опростяване на процедурите по изпълнение на структурните фондове, по-специално на системите за управление и контрол; отбелязва, че сложността на системата донякъде е причината за нередности, проявили се в държавите-членки; приветства мерките за опростяване, предложени от Комисията в хода на преразглеждането на разпоредбите за структурните фондове за 2007-2013 г. в отговор на настоящата финансова криза; очаква с нетърпение последния пакет от предложения на Комисията за мерки за опростяване във връзка със структурните фондове, предвиден за началото на 2009 г.

6.  отбелязва, че такива процедури за опростяване са ключови за намаляване на административната тежест на национално, регионално и местно равнище; въпреки това подчертава, че е важно да се гарантира, че тези процедури за опростяване способстват за намаляване на процента на грешки в бъдеще;

7.  подчертава значението на плана за действие, приет от Комисията на 19 февруари 2008 г. за укрепването на надзора при споделено управление за структурни действия, който е създаден за да намали грешките в искания за плащания, отправени от държавите-членки; изразява увереност, че новият план за действие може значително да подобри положението, не на последно място чрез оказване на помощ на държавите-членки за развиване на способността им да осигурят отпускането на проектни разходи; отбелязва, че първоначалните резултати, съдържащи се в първия доклад за напредъка по плана за действие, показва добър напредък; въпреки това подчертава, че осезаем напредък ще може да бъде оценен не по-рано от 2010 г.;

8.  отбелязва по-специално документа с насоки за проверки на управлението, издаден от Комисията през юни 2008 г. в рамките на плана за действие, в който се подчертава значението на предохранителните мерки от страна на управителните органи чрез ефективна стратегия за общуване с бенефициентите; счита, че всички информационни дейности, насочени към бенефициентите, са от значение за намаляване на грешките, особено практически като нормативното признаване на разходи;

9.  одобрява декларираната от Комисията позиция относно финансовите корекции, по-специално това, че нередностите вероятно ще бъдат установявани и коригирани от многогодишната коригираща система; отбелязва, че Комисията непрекъснато проверява информацията, предоставена от държавите-членки по отношение на нейната пълнота и точност, и че е постигнат реален напредък в предоставянето на надеждни доказателства за корекции от страна на отделни държави-членки;

10. приветства инициативата на Комисията за прозрачност, която би могла да играе по-значителна роля за премахване на грешките в бъдеще;

11. отбелязва равнището на грешки, намерени от ЕСП, и забележките относно различията в тълкуването на ЕСП и Комисията по отношение на сумите, които е трябвало да бъдат възстановени (по-конкретно различията в тълкуването по отношение правилата за правото на получаване на средства); подчертава необходимостта от по-нататъшно изясняване и изисква тълкуването на правилата за заявяване на финансови корекции да бъдат хармонизирани; призовава също и държавите-членки, които още не са го направили, да предоставят в най-скоро време годишни национални декларации за разходите в рамките на споделеното управление;

12. изразява известно задоволство от явното статистическо подобрение в контролните системи на държавите-членки, но изразява съжаление, че много от контролните системи в държавите-членки остават отворени за риска от нередности в отпускането на средства; счита, че е необходимо по-нататъшно подобрение в ефективността на първото равнище на контрол на национално и поднационално равнище; в тази връзка подчертава важната контролна роля на Комисията;

13. . подчертава, че равнището на грешки, посочено в доклада на ЕСП, не се отнася непременно до измами, поради което призовава Комисията и ЕСП ясно да разграничават това в бъдещи документи

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

12.2.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Евгени Кирилов, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Bernard Soulage, Catherine Stihler, Margie Sudre, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Emanuel Jardim Fernandes, Stanisław Jałowiecki, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Flaviu Călin Rus, Richard Seeber, László Surján, Iuliu Winkler

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sepp Kusstatscher, Toine Manders

17.2.2009

СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година

(SEC(2008)2359 - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

Раздел III - Комисия

Докладчик: Helga Trüpel

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  настоятелно приканва националните агенции и националните органи да спазват правилата за изпълнение, що се отнася до съответните им отговорности, установени от Комисията; приветства обстоятелството, че Генерална дирекция „Образование и култура” не намери основания да потвърди резервите си по отношение на контролните механизми на националните агенции и подкрепя продължаването на строгия одиторски контрол;

2.  приветства обстоятелството, че броят на просрочените плащания в областта на образованието и културата намалява и очаква Комисията да продължи усилията си за по-нататъшното им намаляване;

3.  изисква от Комисията да проучи дали има искания за изключения, при определени условия, от правилото за нестопанска цел, установено във Финансовия регламент, за да се позволи на бенефициентите да генерират собствени средства в по-голям размер, без да се опасяват, че това може да доведе до намаление на помощта, която им се отпуска в рамките на съфинансирането на ЕС;

4.  изразява надеждата си, че системата за контрол, създадена от ГД „Комуникации” в края на 2007 г., в бъдеще ще премахне необходимостта от формулиране на резерви относно управлението на бюджета от нейна страна, какъвто беше случаят за финансовата 2007 година;

5.  изисква допълнителна информация от Комисията относно създаването на административни структури в държавите-членки, които да сътрудничат при дейностите по побратимяване на градове, по-специално във връзка с необходимостта от такива структури, свързаните с това разходи и тяхната цел;

6.  изисква от Комисията да проучи начините за повишаване на способността на Програма „Младеж” да достига до нови групи младежи, по-специално такива, които произхождат от среди в необлагодетелствано положение; за тази цел предлага младежките организации, включително Европейският младежки форум, да повишат усилията си, насочени към такива групи, да подобрят стандартите за отчитане и критериите за финансиране и да разпространяват по-широко сред младежите информация относно самата програма.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

17.2.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Maria Badia i Cutchet, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Nicodim Bulzesc, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Ramona Nicole Mănescu, Adrian Manole, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Gyula Hegyi, Iosif Matula, Christel Schaldemose, Ewa Tomaszewska

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Raül Romeva i Rueda, Salvador Domingo Sanz Palacio, Alejo Vidal-Quadras

30.1.2009

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност за изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година

(SEC(2008)2359 - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

Раздел ІІІ - Комисия

Докладчик по становище: Bárbara Dührkop Dührkop

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.   Отбелязва ниското равнище на изпълнение на плащанията от бюджета в областта "Свобода, сигурност и правосъдие" в сравнение с 2006 г. (60.41% през 2007 г. и 86.26% през 2006 г.); съзнава, че това се дължи също и на приемането през май и юни 2007 г. на фондовете, включени в рамките на програмата „Солидарност и управление на миграционни потоци”, както и на изпълнението на специфични програми (като например: програмите "Гражданско правосъдие" и "Превенция на наркотиците и информация за тях"); подчертава относителния спад в равнището на изпълнение на поетите задълженията по отношение на 2006 г. (90.29% в сравнение с 94.47% през 2006 г.); призовава Генералната дирекция за свобода, сигурност и правосъдие да се опита да увеличи до предела на възможното изпълнението на поетите задължения и плащания през 2008 г.;

2.   Приема за сведение оценката на Сметната палата от надзорните проверки, извършени от Комисията по отношение на Европейския фонд за бежанците ІІ, която го определя като само отчасти ефективен; отчита отговорите на Комисията във връзка с това;

3.   Изразява съжаление от това, че описанията на системите на държавите-членки за надзор и контрол за Фонда за външните граници бяха предоставени на Комисията едва през последното тримесечие на 2007 г., а това попречи на Комисията да извърши оценка на системите на държавите-членки до края на 2007 г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

29.1.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Michael Cashman, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Владимир Уручев, Tatjana Ždanoka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Edit Bauer, Marco Cappato, Koenraad Dillen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Eva-Britt Svensson, Adina-Ioana Vălean, Johannes Voggenhuber

11.2.2009

СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност за изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година

(SEC(2008)2359 - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

Раздел III – Комисия

Докладчик: Lissy Gröner

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А.  като има предвид, че 2007 г. беше Европейската година на равните възможности за всички, която обърна специално внимание на различните форми на дискриминация, пред която често пъти са изправени жените,

Б.   като има предвид, че поради продължаващото неравенство между жените и мъжете усвояването на бюджетните средства има различно отражение върху двата пола,

1.   припомня на Комисията, че по силата на член 3, параграф 2 от Договора за ЕО, насърчаването на равенството между мъжете и жените е един от основните принципи на ЕС и цел, която е от значение за редица дейности и политики на Общността;

2.   отново отправя искане към Комисията равенството между половете да бъде взето предвид като текуща приоритетна цел в бюджетното планиране, в съответствие с принципа на съобразено с фактора пол бюджетиране, както се изисква в резолюцията от 3 юли 2003 г., и изразява съжаление за забавянето от страна на Комисията на проучването за осъществимостта в тази област;

3.   изразява съжаление от факта, че годишният доклад на Сметната палата за изпълнението на Бюджет 2007 не съдържа информация за това, дали бюджетът е допринесъл успешно за насърчаването на равенството между мъжете и жените;

4.   предлага Сметната палата да включи аспекта на равенството между половете в годишните и специализираните си доклади, по-специално съответната информация за политиките, засягащи принципа на недискриминация между жените и мъжете, и за наличието на специфични данни за половете.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.2.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Astrid Lulling, Doris Pack, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Eva-Riitta Siitonen, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Anna Záborská

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Gabriela Creţu, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Elisabeth Jeggle, Maria Petre

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

16.3.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

4

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, James Elles, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nils Lundgren, Маруся Иванова Любчева, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Paul van Buitenen, Ieke van den Burg

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Vasilica Viorica Dăncilă, Dragoş Florin David, Robert Goebbels, Christopher Heaton-Harris, Edit Herczog, Paul Rübig

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Elisabeth Morin, Jürgen Schröder

 • [1]  ОВ L 77, 16.3.2007 г. Коригирана версия в ОВ L 203, 3.8.2007 г., стр. 99.
 • [2]  ОВ C 287, 10.11.2008 г., стр. 1.
 • [3]  OВ C 107, 30.04.2004 г., стр. 1.
 • [4]  OВ C 216, 14.09.2007 г., стр. 3.
 • [5]  ОВ C 286, 10.11.2008 г., стр. 1.
 • [6]  ОВ C 287, 10.11.2008 г., стр. 111.
 • [7]  OВ L 56, 04.03.1968 г., стр. 1.
 • [8]  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
 • [9]  ОВ L 77, 16.3.2007 г . Коригирана версия в ОВ L 203, 3.8.2007 г., стр. 99.
 • [10]  ОВ C 287, 10.11.2008 г., стр. 1.
 • [11]  OВ C 278, 31.10.2008 г., стр. 32.
 • [12]  OВ C 107, 30.04.2004 г., стр. 1.
 • [13]  OВ C 216, 14.09.2007 г., стр. 3.
 • [14]  OВ C 311, 5.12.2008 г., стр. 71.
 • [15]  ОВ C 287, 10.11.2008 г., стр. 111.
 • [16]  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
 • [17]  ОВ L 11 от 16.1.2003 г., стp.1.
 • [18]  OВ L 297, 22.09.2004 г., стр. 6.
 • [19]  OВ L 24, 27.01.2005 г., стр. 35.
 • [20]  ОВ L 77, 16.3.2007 г . Коригирана версия в ОВ L 203, 3.8.2007 г., стр. 99.
 • [21]  ОВ C 287, 10.11.2008 г., стр. 1.
 • [22]  OВ C 278, 31.10.2008 г., стр. 32.
 • [23]  OВ C 107, 30.04.2004 г., стр. 1.
 • [24]  OВ C 216, 14.09.2007 г., стр. 3.
 • [25]  OВ C 311, 5.12.2008 г., стр. 71.
 • [26]  ОВ C 287, 10.11.2008 г., стр. 111.
 • [27]  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
 • [28]  ОВ L 11 от 16.1.2003 г., стp.1.
 • [29]  OВ L 297, 22.09.2004 г., стр. 6.
 • [30]  OВ L 5, 9.01.2004 г., стр. 85.
 • [31]  OВ L 140, 1.06.2007 г., стр. 52.
 • [32]  ОВ L 77, 16.3.2007 г . Коригирана версия в ОВ L 203, 3.8.2007 г., стр. 99.
 • [33]  ОВ C 287, 10.11.2008 г., стр. 1.
 • [34]  OВ C 278, 31.10.2008 г., стр. 32.
 • [35]  OВ C 107, 30.04.2004 г., стр. 1.
 • [36]  OВ C 216, 14.09.2007 г., стр. 3.
 • [37]  OВ C 311, 5.12.2008 г., стр. 71.
 • [38]  ОВ C 287, 10.11.2008 г., стр. 111.
 • [39]  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
 • [40]  ОВ L 11 от 16.1.2003 г., стp.1.
 • [41]  OВ L 297, 22.09.2004 г., стр. 6.
 • [42]  OВ L 369, 16.12.2004 г., стр. 73.
 • [43]  ОВ L 77, 16.3.2007 г . Коригирана версия в ОВ L 203, 3.8.2007 г., стр. 99.
 • [44]  ОВ C 287, 10.11.2008 г., стр. 1.
 • [45]  OВ C 107, 30.04.2004 г., стр. 1.
 • [46]  OВ C 216, 14.09.2007 г., стр. 3.
 • [47]  OВ C 286, 10.11.2008 г., стр. 1.
 • [48]  ОВ C 287, 10.11.2008 г., стр. 111.
 • [49]  OВ L 56, 04.03.1968 г., стр. 1.
 • [50]  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
 • [51]  ОВ L 11 от 16.1.2003 г., стp.1.
 • [52]  ОВ L 77, 16.3.2007 г..
 • [53]  ОВ C 287, 10.11.2008 г., стр. 1.
 • [54]  OВ C 107, 30.04.2004 г., стр. 1.
 • [55]  OВ C 216, 14.09.2007 г., стр. 3.
 • [56]  ОВ C 286, 10.11.2008 г., стр. 1.
 • [57]  ОВ C 287, 10.11.2008 г., стр. 111.
 • [58]  OВ L 56, 04.03.1968 г., стр. 1.
 • [59]  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
 • [60]  ОВ L 11 от 16.1.2003 г., стp.1.
 • [61]  OВ L 187, 15.07.2008 г., стр. 25.
 • [62]  OВ C 139, 14.06.2006 г., стр. 1.
 • [63]  Становище № 2/2004 на Сметната палата на Европейските общности относно образеца за единен одиторски контрол (single audit) и предложението относно рамката на Общността за вътрешен контрол), ОВ C107 от 30.4.2004 г.
 • [64]  Съвет на Европейския съюз, докладна записка на председателството до делегациите – „Укрепване на доброто финансово управление на средствата на ЕС 10284/08 FIN 217”, 3.06.2008 г. (достъпна е единствено версия на английски език).
 • [65]             Приети текстове, P6_TA(2008)0133.
 • [66]  OВ C 273, 09.11.2006 г., стр. 2.
 • [67]  ОВ L 187, 15.07.2008 г., стp. 25
 • [68]  OВ L 163, 23.06.2007 г., стр. 17.
 • [69]  Регламент (ЕО) № 498/2007 на Комисията от 26 март 2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета относно Европейския фонд за рибарство (ОВ L120, 10.5.2007 г., стр. 1).
 • [70]  Регламент (EО) № 1447/1999 на Съвета от 24 юни 1999 г. за създаване на списък на видовете поведение, които сериозно нарушават правилата на общата политика в областта на рибарството (ОВ L 167, 2.07.1999 г., стр. 5).
 • [71]  OВ C 94 от 21.04.2006 г., стр. 1.
 • [72]  Приети текстове, P6_TA(2008)0018.
 • [73]  ОВ C 285, 27.11.2007 г., стр. 1.
 • [74]  Декларация на Комисията относно член 5 от Инструмента за сътрудничество за развитие, приложение към съобщението на Комисията до Европейския парламент от 24 октомври 2006 г. (СОМ(2006)0628).
 • [75]  Регламент (EО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за създаване на финансов инструмент за развитие на сътрудничеството (OВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 41).
 • [76]  OВ C 174 от 26.07.2006 г., стр. 1.
 • [77]  Регламент (EО) № 1085/2006 на Съвета от 17 юли 2006 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) (OВ L 210, 31.7.2006 г., стp. 82).
 • [78]  OВ C 287 от 10.11.2008 г., стр. 9.
 • [79]  OВ L 344, 20.12.2008 г., стр. 12.
 • [80]  OВ L 344, 20.12.2008 г., стр. 125.
 • [81]  Договорена и приета на Форума на високо равнище на 2 март 2005 г. в Париж от развиващите се страни и страните-донори, сред които са Европейският съюз, Африканската банка за развитие, Азиатската банка за развитие, Европейската банка за възстановяване и развитие, Междуамериканската банка за развитие, Комитета за подпомагане на развитието към ОИСР, Организацията на обединените нации и Световната банка.
 • [82]  Приети текстове, P6_TA(2008)0051.
 • [83]  Регламент (EО) № 450/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността (OВ L 145, 04.06.2008 г., стр. 1).
 • [84]  OВ C 297 E, 7.12.2006 г., стр. 331.
 • [85]  ОВ L 185, 22.07.2008 г.
 • [86]  Регламент (EО) № 228/2008 на Комисията от 13 март 2008 г. за изменение на Регламент (EО) № 595/2004 по отношение на интензивността на проверките върху доставките и директните продажби на мляко (OВ L 70, 14.3.2008 г., стp. 7).
 • [87]  Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72).
 • [88]  Регламент (EО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г., установяващ общи правила за схемите за директно подпомагане по линия на общата селскостопанска политика и установяващ някои схеми за подпомагане за фермери (OВ L 270, 21.10.2003 г., стp. 1)
 • [89]  Декларация на Комисията относно член 5 от Инструмента за сътрудничество за развитие, приложение към Съобщението на Комисията до Европейския парламент от 24 октомври 2006 г. (СОМ(2006)0628).
 • [90]  COCOF 08/0020/04-EN.
 • [91]  ОВ C 94, 21.4.2006 г., стр. 1.