Έκθεση - A6-0168/2009Έκθεση
A6-0168/2009

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007

23.3.2009

(SEC(2008)2359 – C6‑0415/2008 – 2008/2186(DEC))
Τμήμα III  – Επιτροπή
                  – Εκτελεστικοί οργανισμοί
Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών
Εισηγητής: Jean-Pierre Audy


Διαδικασία : 2008/2186(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0168/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0168/2009
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, Τμήμα III – Επιτροπή

(SEC(2008)2359 – C6‑0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Το Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007[1],

–   έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το 2007, Τόμος I (SEC(2008)2359 – C6-0415/2008)[2],

–   έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την παρακολούθηση των αποφάσεων απαλλαγής για το 2006 (COM(2008)0629, COM(2008)0628) και τα έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύουν αυτές τις εκθέσεις (SEC(2008)2579, SEC(2008)2580),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Συγκεφαλαιωτική έκθεση των επιτευγμάτων της Επιτροπής όσον αφορά τη διαχείριση του 2007" (COM(2008)0338),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που διεξήχθησαν κατά το 2007 (COM(2008)0499) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτή την έκθεση (SEC(2008)2361),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για τις απαντήσεις των κρατών μελών στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2006 (COM(2008)0112),

–   έχοντας υπόψη την εγκριθείσα από την Επιτροπή στις 3 Μαΐου 2006 Πράσινη Βίβλο για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Διαφάνειας (COM(2006)0194),

–   έχοντας υπόψη την Γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 2/2004 σχετικά με το πρότυπο του "ενιαίου ελέγχου" (single audit) (και με πρόταση για πλαίσιο εσωτερικού κοινοτικού ελέγχου)[3],

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής "σχετικά με τον χάρτη πορείας προς ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου" (COM(2005)0252),

- έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2006)0009), την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο για την πρόοδο του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2007)0086) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτήν την έκθεση (SEC(2007)0311),

- έχοντας υπόψη την πρώτη εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με τους πίνακες αποτελεσμάτων του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου, που δημοσιεύθηκε στις 19 Ιουλίου 2006 (SEC(2006)1009), σύμφωνα με το αίτημα που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του που συνοδεύει την απόφαση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2004,

–   έχοντας υπόψη τη Γνώμη αριθ. 6/2007 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις ετήσιες συνόψεις των κρατών μελών, τις "εθνικές δηλώσεις" των κρατών μελών και τις ελεγκτικές εργασίες των εθνικών οργάνων ελέγχου σχετικά με τα κονδύλια της ΕΕ[4],

- έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Επιτροπής στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης των διαρθρωτικών ενεργειών (COM(2008)0097),

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση των Επιτρόπων Hübner και Špidla προς την Επιτροπή, που παρουσιάζει μια ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Επιτροπής στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης των διαρθρωτικών ενεργειών (SEC(2008)2756), και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτή την ανακοίνωση (SEC(2008)2755),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο για την πρόοδο του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2008)0110) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτήν την έκθεση (SEC(2008)0259),

- έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2007 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των οργάνων που ελέγχθηκαν[5], και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων[6],

–   έχοντας υπόψη την από 16 Δεκεμβρίου 2008 ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια κοινή ερμηνεία της έννοιας του ανεκτού κινδύνου σφάλματος (COM(2008)0866), και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτή την ανακοίνωση (SEC(2008)3054),

–   έχοντας υπόψη την από 10 Φεβρουαρίου 2009 σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την απαλλαγή προς την Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2007 (5587/2009 – C6‑0055/2009),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ και τα άρθρα 179α και 180β της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 246 και εξής της Συνθήκης ΕΚ, που αφορούν το Ελεγκτικό Συνέδριο,

–   έχοντας υπόψη τις διεθνείς προδιαγραφές λογιστικού ελέγχου και τις διεθνείς λογιστικές προδιαγραφές, και ειδικότερα εκείνες που διέπουν τον δημόσιο τομέα,

–   έχοντας υπόψη τη Διεθνή Ανασκόπηση από Ομοτίμους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 1968, περί καθορισμού του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[7], και ιδίως τον τίτλο V, κεφάλαιο 3, σχετικά με τις συντάξεις και τα επιδόματα αναπηρίας, και το παράρτημα XII σχετικά με τις διατάξεις εκτέλεσης του άρθρου 83α του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[8], συγκεκριμένα τα άρθρα του 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 70 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερομένων επιτροπών (Α6-0168/2009),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 274 της Συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό με δική της ευθύνη σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

1.  χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007·

2.  καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων περί χορήγησης απαλλαγής για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή και Εκτελεστικοί Οργανισμοί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια και στους εθνικούς και περιφερειακούς ελεγκτικούς οργανισμούς των κρατών μελών, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευση των κειμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Eκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2007

(SEC(2008)2359 – C6‑0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Το Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007[9],

–   έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το 2007, Τόμος I (SEC(2008)2359 – C6-0415/2008)[10],

–   έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Eκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2007[11],

–   έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την παρακολούθηση των αποφάσεων απαλλαγής για το 2006 (COM(2008)0629, COM(2008)0628) και τα έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύουν αυτές τις εκθέσεις (SEC(2008)2579, SEC(2008)2580),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Συγκεφαλαιωτική έκθεση των επιτευγμάτων της Επιτροπής όσον αφορά τη διαχείριση του 2007" (COM(2008)0338),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που διεξήχθησαν κατά το 2007 (COM(2008)0499) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτή την έκθεση (SEC(2008)2361),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για τις απαντήσεις των κρατών μελών στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2006 (COM(2008)0112),

–   έχοντας υπόψη την εγκριθείσα από την Επιτροπή στις 3 Μαΐου 2006 Πράσινη Βίβλο για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Διαφάνειας (COM(2006)0194),

–   έχοντας υπόψη τη Γνώμη του Συνεδρίου αριθ. 2/2004 σχετικά με το πρότυπο του "ενιαίου ελέγχου" (single audit) (και με πρόταση για πλαίσιο εσωτερικού κοινοτικού ελέγχου)[12],

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής "σχετικά με τον χάρτη πορείας προς ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου" (COM(2005)0252),

- έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2006)0009), την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο για την πρόοδο του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2007)0086) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτήν την έκθεση (SEC(2007)0311),

- έχοντας υπόψη την πρώτη εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με τους πίνακες αποτελεσμάτων του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου, που δημοσιεύθηκε στις 19 Ιουλίου 2006 (SEC(2006)1009), σύμφωνα με το αίτημα που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του που συνοδεύει την απόφαση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2004,

–   έχοντας υπόψη τη Γνώμη αριθ. 6/2007 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις ετήσιες συνόψεις των κρατών μελών, τις "εθνικές δηλώσεις" των κρατών μελών και τις ελεγκτικές εργασίες των εθνικών οργάνων ελέγχου σχετικά με τα κονδύλια της ΕΕ[13],

- έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Επιτροπής στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης των διαρθρωτικών ενεργειών (COM(2008)0097),

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση των Επιτρόπων Hübner και Špidla προς την Επιτροπή, που παρουσιάζει μια ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Επιτροπής στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης των διαρθρωτικών ενεργειών (SEC(2008)2756), και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτή την ανακοίνωση (SEC(2008)2755),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο για την πρόοδο του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2008)0110) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτήν την έκθεση (SEC(2008)0259),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του εκτελεστικού οργανισμού εκπαίδευσης, οπτικοακoυστικών θεμάτων και πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2007, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού[14],

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων[15],

–   έχοντας υπόψη την από 16 Δεκεμβρίου 2008 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια κοινή ερμηνεία της έννοιας του ανεκτού κινδύνου σφάλματος (COM(2008)0866), και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτή την ανακοίνωση (SEC(2008)3054),

–   έχοντας υπόψη την από 10 Φεβρουαρίου 2009 σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την απαλλαγή στους εκτελεστικούς οργανισμούς ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους για το οικονομικό έτος 2007 (5589/2009 – C6‑0056/2009),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ και τα άρθρα 179α και 180β της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 246 και εξής της Συνθήκης ΕΚ, που αφορούν το Ελεγκτικό Συνέδριο,

–   έχοντας υπόψη τις διεθνείς προδιαγραφές λογιστικού ελέγχου και τις διεθνείς λογιστικές προδιαγραφές, και ειδικότερα εκείνες που διέπουν τον δημόσιο τομέα,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[16], συγκεκριμένα τα άρθρα του 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2002 περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων[17], ιδιαίτερα το άρθρο 14, παράγραφος 3 αυτού,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2004 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων[18], και συγκεκριμένα το άρθρο 66, πρώτο και δεύτερο εδάφιο αυτού,

–   έχοντας υπόψη την από 14 Ιανουαρίου 2005 απόφαση 2005/56/ΕΚ της Επιτροπής περί ίδρυσης εκτελεστικού οργανισμού υπό την ονομασία "Εκτελεστικός οργανισμός εκπαίδευσης, οπτικοακoυστικών θεμάτων και πολιτισμού, κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου[19],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 70 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερομένων επιτροπών (Α6-0168/2009),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 274 της Συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό με δική της ευθύνη σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του εκτελεστικού οργανισμού εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του εν λόγω Eκτελεστικού Oργανισμού για το οικονομικό έτος 2007·

2.  καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, Τμήμα ΙII – Επιτροπή·και Εκτελεστικοί Οργανισμοί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση συνοδευόμενη από την απόφαση περί απαλλαγής σχετικά με την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, Τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών των αποφάσεων, στον διευθυντή του εκτελεστικού οργανισμού εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία για το οικονομικό έτος 2007

(SEC(2008)2359 – C6‑0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Το Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007[20],

–   έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το 2007, Τόμος I (SEC(2008)2359 – C6-0415/2008)[21],

–   έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Eκτελεστικού Οργανισμού για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία για το οικονομικό έτος 2007[22],

–   έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την παρακολούθηση των αποφάσεων απαλλαγής για το 2006 (COM(2008)0629, COM(2008)0628) και τα έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύουν αυτές τις εκθέσεις (SEC(2008)2579, SEC(2008)2580),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Συγκεφαλαιωτική έκθεση των επιτευγμάτων της Επιτροπής όσον αφορά τη διαχείριση του 2007" (COM(2008)0338),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που διεξήχθησαν κατά το 2007 (COM(2008)0499) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτή την έκθεση (SEC(2008)2361),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για τις απαντήσεις των κρατών μελών στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2006 (COM(2008)0112),

–   έχοντας υπόψη την εγκριθείσα από την Επιτροπή στις 3 Μαΐου 2006 Πράσινη Βίβλο για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Διαφάνειας (COM(2006)0194),

–   έχοντας υπόψη τη Γνώμη του Συνεδρίου αριθ. 2/2004 σχετικά με το πρότυπο του "ενιαίου ελέγχου" (single audit) (και με πρόταση για πλαίσιο εσωτερικού κοινοτικού ελέγχου)[23],

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής "σχετικά με τον χάρτη πορείας προς ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου" (COM(2005)0252),

- έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2006)0009), την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο για την πρόοδο του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2007)0086) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτήν την έκθεση (SEC(2007)0311),

- έχοντας υπόψη την πρώτη εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με τους πίνακες αποτελεσμάτων του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου, που δημοσιεύθηκε στις 19 Ιουλίου 2006 (SEC(2006)1009), σύμφωνα με το αίτημα που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του που συνοδεύει την απόφαση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2004,

–   έχοντας υπόψη τη Γνώμη αριθ. 6/2007 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις ετήσιες συνόψεις των κρατών μελών, τις "εθνικές δηλώσεις" των κρατών μελών και τις ελεγκτικές εργασίες των εθνικών οργάνων ελέγχου σχετικά με τα κονδύλια της ΕΕ[24],

- έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Επιτροπής στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης των διαρθρωτικών ενεργειών (COM(2008)0097),

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση των Επιτρόπων Hübner και Špidla προς την Επιτροπή, που παρουσιάζει μια ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Επιτροπής στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης των διαρθρωτικών ενεργειών (SEC(2008)2756), και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτή την ανακοίνωση (SEC(2008)2755),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο για την πρόοδο του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2008)0110) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτήν την έκθεση (SEC(2008)0259),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του εκτελεστικού οργανισμού για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία για το οικονομικό έτος 2007, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού[25],

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων[26],

–   έχοντας υπόψη την από 16 Δεκεμβρίου 2008 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια κοινή ερμηνεία της έννοιας του ανεκτού κινδύνου σφάλματος (COM(2008)0866), και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτή την ανακοίνωση (SEC(2008)3054),

–   έχοντας υπόψη την από 10 Φεβρουαρίου 2009 σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την απαλλαγή στους εκτελεστικούς οργανισμούς ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2007 (5589/2009 – C6‑0056/2009),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ και τα άρθρα 179α και 180β της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 246 και εξής της Συνθήκης ΕΚ, που αφορούν το Ελεγκτικό Συνέδριο,

–   έχοντας υπόψη τις διεθνείς προδιαγραφές λογιστικού ελέγχου και τις διεθνείς λογιστικές προδιαγραφές, και ειδικότερα εκείνες που διέπουν τον δημόσιο τομέα,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[27], συγκεκριμένα τα άρθρα του 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2002 περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων[28], ιδιαίτερα το άρθρο 14, παράγραφος 3 αυτού,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2004 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων[29], και συγκεκριμένα το άρθρο 66, πρώτο και δεύτερο εδάφιο αυτού,

–   έχοντας υπόψη την από 23 Δεκεμβρίου 2003 απόφαση 2004/20/ΕΚ της Επιτροπής, για την ίδρυση εκτελεστικού οργανισμού υπό την ονομασία "Εκτελεστικός οργανισμός για την ευφυή ενέργεια" με σκοπό τη διαχείριση της κοινοτικής δράσης στον τομέα της ενέργειας κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου[30],

–   έχοντας υπόψη την από 31 Μαΐου 2007 απόφαση 2007/372/ΕΚ της Επιτροπής περί τροποποίησης της από 23 Δεκεμβρίου 2003 απόφασης 2004/20/ΕΚ με σκοπό τη μετατροπή του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Ευφυή Ενέργεια σε "Εκτελεστικό Οργανισμό για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία"[31]

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 70 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερομένων επιτροπών (Α6-0168/2009),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 274 της Συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό με δική της ευθύνη σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του εν λόγω Eκτελεστικού Oργανισμού για το οικονομικό έτος 2007·

2.  καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων περί απαλλαγής για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, Τμήμα ΙII – Επιτροπή·και Εκτελεστικοί Οργανισμοί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση συνοδευόμενη από την απόφαση περί απαλλαγής σχετικά με την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, Τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών των αποφάσεων, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

4. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας για το οικονομικό έτος 2007

(SEC(2008)2359 – C6‑0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Το Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007[32],

–   έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το 2007, Τόμος I (SEC(2008)2359 – C6-0415/2008)[33],

–   έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για το Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας για το οικονομικό έτος 2007[34],

–   έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την παρακολούθηση των αποφάσεων απαλλαγής για το 2006 (COM(2008)0629, COM(2008)0628) και τα έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύουν αυτές τις εκθέσεις (SEC(2008)2579, SEC(2008)2580),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Συγκεφαλαιωτική έκθεση των επιτευγμάτων της Επιτροπής όσον αφορά τη διαχείριση του 2007" (COM(2008)0338),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που διεξήχθησαν κατά το 2007 (COM(2008)0499) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτή την έκθεση (SEC(2008)2361),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για τις απαντήσεις των κρατών μελών στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2006 (COM(2008)0112),

–   έχοντας υπόψη την εγκριθείσα από την Επιτροπή στις 3 Μαΐου 2006 Πράσινη Βίβλο για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Διαφάνειας (COM(2006)0194),

–   έχοντας υπόψη τη Γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 2/2004 σχετικά με το πρότυπο του "ενιαίου ελέγχου" (single audit) (και με πρόταση για πλαίσιο εσωτερικού κοινοτικού ελέγχου)[35],

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής "σχετικά με τον χάρτη πορείας προς ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου" (COM(2005)0252),

- έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2006)0009), την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο για την πρόοδο του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2007)0086) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτήν την έκθεση (SEC(2007)0311),

- έχοντας υπόψη την πρώτη εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με τους πίνακες αποτελεσμάτων του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου, που δημοσιεύθηκε στις 19 Ιουλίου 2006 (SEC(2006)1009), σύμφωνα με το αίτημα που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του που συνοδεύει την απόφαση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2004,

–   έχοντας υπόψη τη Γνώμη αριθ. 6/2007 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις ετήσιες συνόψεις των κρατών μελών, τις "εθνικές δηλώσεις" των κρατών μελών και τις ελεγκτικές εργασίες των εθνικών οργάνων ελέγχου σχετικά με τα κονδύλια της ΕΕ[36],

- έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Επιτροπής στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης των διαρθρωτικών ενεργειών (COM(2008)0097),

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση των Επιτρόπων Hübner και Špidla προς την Επιτροπή, που παρουσιάζει μια ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Επιτροπής στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης των διαρθρωτικών ενεργειών (SEC(2008)2756), και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτή την ανακοίνωση (SEC(2008)2755),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο για την πρόοδο του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2008)0110) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτήν την έκθεση (SEC(2008)0259),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του εκτελεστικού οργανισμού για το πρόγραμμα δημόσιας υγείας για το οικονομικό έτος 2007, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού[37],

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων[38],

–   έχοντας υπόψη την από 16 Δεκεμβρίου 2008 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια κοινή ερμηνεία της έννοιας του ανεκτού κινδύνου σφάλματος (COM(2008)0866), και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτή την ανακοίνωση (SEC(2008)3054),

–   έχοντας υπόψη την από 10 Φεβρουαρίου 2009 σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την απαλλαγή στους εκτελεστικούς οργανισμούς για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2007 (5589/2009 – C6‑0056/2009),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ και τα άρθρα 179α και 180β της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 246 και εξής της Συνθήκης ΕΚ, που αφορούν το Ελεγκτικό Συνέδριο,

–   έχοντας υπόψη τις διεθνείς προδιαγραφές λογιστικού ελέγχου και τις διεθνείς λογιστικές προδιαγραφές, και ειδικότερα εκείνες που διέπουν τον δημόσιο τομέα,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[39], συγκεκριμένα τα άρθρα του 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2002 περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων[40], ιδιαίτερα το άρθρο 14, παράγραφος 3 αυτού,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2004 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων[41], και συγκεκριμένα το άρθρο 66, πρώτο και δεύτερο εδάφιο αυτού,

–   έχοντας υπόψη την από 15 Δεκεμβρίου 2004 απόφαση 2004/858/ΕΚ της Επιτροπής για την ίδρυση εκτελεστικού οργανισμού υπό την ονομασία «Εκτελεστικός Οργανισμός για το Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας» με σκοπό τη διαχείριση της κοινοτικής δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου [42],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 70 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερομένων επιτροπών (Α6-0168/2009),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 274 της Συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό με δική της ευθύνη σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού γαι το Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του εν λόγω Eκτελεστικού Oργανισμού για το οικονομικό έτος 2007·

2.  καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, Τμήμα ΙII – Επιτροπή·και Εκτελεστικοί Οργανισμοί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση περί απαλλαγής σχετικά με την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, Τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών των αποφάσεων, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού για το Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

5. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, Τμήμα III – Επιτροπή

(SEC(2008)2359 – C6‑0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Το Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007[43],

–   έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το 2007, Τόμος I (SEC(2008)2359 – C6-0415/2008)[44],

–   έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την παρακολούθηση των αποφάσεων απαλλαγής για το 2006 (COM(2008)0629, COM(2008)0628) και τα έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύουν αυτές τις εκθέσεις (SEC(2008)2579, SEC(2008)2580),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Συγκεφαλαιωτική έκθεση των επιτευγμάτων της Επιτροπής όσον αφορά τη διαχείριση του 2007" (COM(2008)0338),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που διεξήχθησαν κατά το 2007 (COM(2008)0499) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτή την έκθεση (SEC(2008)2361),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για τις απαντήσεις των κρατών μελών στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2006 (COM(2008)0112),

–   έχοντας υπόψη την εγκριθείσα από την Επιτροπή στις 3 Μαΐου 2006 Πράσινη Βίβλο για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Διαφάνειας (COM(2006)0194),

–   έχοντας υπόψη τη Γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 2/2004 σχετικά με το πρότυπο του "ενιαίου ελέγχου" (single audit) (και με πρόταση για πλαίσιο εσωτερικού κοινοτικού ελέγχου)[45],

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής "σχετικά με τον χάρτη πορείας προς ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου" (COM(2005)0252),

- έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2006)0009), την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο για την πρόοδο του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2007)0086) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτήν την έκθεση (SEC(2007)0311),

- έχοντας υπόψη την πρώτη εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με τους πίνακες αποτελεσμάτων του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου, που δημοσιεύθηκε στις 19 Ιουλίου 2006 (SEC(2006)1009), σύμφωνα με το αίτημα που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του που συνοδεύει την απόφαση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2004,

–   έχοντας υπόψη τη Γνώμη αριθ. 6/2007 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις ετήσιες συνόψεις των κρατών μελών, τις "εθνικές δηλώσεις" των κρατών μελών και τις ελεγκτικές εργασίες των εθνικών οργάνων ελέγχου σχετικά με τα κονδύλια της ΕΕ[46],

- έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Επιτροπής στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης των διαρθρωτικών ενεργειών (COM(2008)0097),

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση των Επιτρόπων Hübner και Špidla προς την Επιτροπή, που παρουσιάζει μια ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Επιτροπής στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης των διαρθρωτικών ενεργειών (SEC(2008)2756), και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτή την ανακοίνωση (SEC(2008)2755),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο για την πρόοδο του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2008)0110) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτήν την έκθεση (SEC(2008)0259),

- έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2007, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των οργάνων που ελέγχθηκαν[47], και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων[48],

–   έχοντας υπόψη την από 16 Δεκεμβρίου 2008 ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια κοινή ερμηνεία της έννοιας του ανεκτού κινδύνου σφάλματος (COM(2008)0866), και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτή την ανακοίνωση (SEC(2008)3054),

–   έχοντας υπόψη την από 10 Φεβρουαρίου 2009 σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την απαλλαγή προς την Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2007 (5587/2009 – C6‑0055/2009),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ και τα άρθρα 179α και 180β της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 246 και εξής της Συνθήκης ΕΚ, που αφορούν το Ελεγκτικό Συνέδριο,

–   έχοντας υπόψη τις διεθνείς προδιαγραφές λογιστικού ελέγχου και τις διεθνείς λογιστικές προδιαγραφές, και ειδικότερα εκείνες που διέπουν τον δημόσιο τομέα,

–   έχοντας υπόψη τη Διεθνή Ανασκόπηση από Ομοτίμους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 1968, περί καθορισμού του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[49], και ιδίως τον τίτλο V, κεφάλαιο 3, σχετικά με τις συντάξεις και τα επιδόματα αναπηρίας, και το παράρτημα XII σχετικά με τις διατάξεις εκτέλεσης του άρθρου 83α του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[50], συγκεκριμένα τα άρθρα του 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2002 περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων[51], ιδιαίτερα το άρθρο 14, παράγραφοι 2 και 3 αυτού,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 70 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερομένων επιτροπών (Α6-0168/2009),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 275 της Συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη σύνταξη των ετήσιων λογαριασμών,

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών που αφορούν την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007·  

2.  καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, Τμήμα ΙII – Επιτροπή·και Εκτελεστικοί Οργανισμοί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια και στους εθνικούς και περιφερειακούς ελεγκτικούς οργανισμούς των κρατών μελών, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα (σειρά L).

6. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, Τμήμα ΙII - Επιτροπή και Εκτελεστικοί οργανισμοί

(SEC(2008)2359 – C6‑0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Το Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007[52],

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το 2007, Τόμος I (SEC(2008)2359 – C6-0415/2008)[53],

–       έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την παρακολούθηση των αποφάσεων απαλλαγής για το 2006 (COM(2008)0629, COM(2008)0628) και τα έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύουν αυτές τις εκθέσεις (SEC(2008)2579, SEC(2008)2580),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Συγκεφαλαιωτική έκθεση των επιτευγμάτων της Επιτροπής όσον αφορά τη διαχείριση του 2007" (COM(2008)0338),

–       έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που διεξήχθησαν κατά το 2007 (COM(2008)0499) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτή την έκθεση (SEC(2008)2361),

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για τις απαντήσεις των κρατών μελών στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2006 (COM(2008)0112),

–       έχοντας υπόψη την εγκριθείσα από την Επιτροπή στις 3 Μαΐου 2006 Πράσινη Βίβλο για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Διαφάνειας (COM(2006)0194),

–       έχοντας υπόψη τη Γνώμη αριθ. 2/2004 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το πρότυπο του "ενιαίου ελέγχου" (single audit) (και με πρόταση για πλαίσιο εσωτερικού κοινοτικού ελέγχου)[54],

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής "σχετικά με τον χάρτη πορείας προς ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου" (COM(2005)0252),

- έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2006)0009), την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο για την πρόοδο του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2007)0086) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτήν την έκθεση (SEC(2007)0311),

- έχοντας υπόψη την πρώτη εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με τους πίνακες αποτελεσμάτων του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου, που δημοσιεύθηκε στις 19 Ιουλίου 2006 (SEC(2006)1009), σύμφωνα με το αίτημα που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του που συνοδεύει την απόφαση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2004,

–       έχοντας υπόψη τη Γνώμη αριθ. 6/2007 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις ετήσιες συνόψεις των κρατών μελών, τις "εθνικές δηλώσεις" των κρατών μελών και τις ελεγκτικές εργασίες των εθνικών οργάνων ελέγχου σχετικά με τα κονδύλια της ΕΕ[55],

- έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Επιτροπής στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης των διαρθρωτικών ενεργειών (COM(2008)0097),

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση των Επιτρόπων Hübner και Špidla προς την Επιτροπή, που παρουσιάζει μια ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Επιτροπής στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης των διαρθρωτικών ενεργειών (SEC(2008)2756), και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτή την ανακοίνωση (SEC(2008)2755),

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο για την πρόοδο του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (COM(2008)0110) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτήν την έκθεση (SEC(2008)0259),

- έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2007 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των οργάνων που ελέγχθηκαν[56], και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων[57],

–       έχοντας υπόψη την από 16 Δεκεμβρίου 2008 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια κοινή ερμηνεία της έννοιας του ανεκτού κινδύνου σφάλματος (COM(2008)0866), και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτή την ανακοίνωση (SEC(2008)3054),

–       έχοντας υπόψη την από 10 Φεβρουαρίου 2009 σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την απαλλαγή προς την Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2007 (5587/2009 – C6‑0055/2009),

–       έχοντας υπόψη την από 10 Φεβρουαρίου 2009 σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την απαλλαγή στους εκτελεστικούς οργανισμούς για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2007 (5589/2009 – C6‑0056/2009),

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ και τα άρθρα 179α και 180β της Συνθήκης Ευρατόμ,

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 246 και εξής της Συνθήκης ΕΚ, που αφορούν το Ελεγκτικό Συνέδριο,

–       έχοντας υπόψη τις διεθνείς προδιαγραφές λογιστικού ελέγχου και τις διεθνείς λογιστικές προδιαγραφές, και ειδικότερα εκείνες που διέπουν τον δημόσιο τομέα,

–       έχοντας υπόψη τη Διεθνή Ανασκόπηση από Ομοτίμους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 1968, περί καθορισμού του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[58], και ιδίως τον τίτλο V, κεφάλαιο 3, σχετικά με τις συντάξεις και τα επιδόματα αναπηρίας, και το παράρτημα XII σχετικά με τις διατάξεις εκτέλεσης του άρθρου 83α του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[59], συγκεκριμένα τα άρθρα του 145, 146 και 147,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2002 περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων[60], ιδιαίτερα το άρθρο 14, παράγραφοι 2 και 3 αυτού,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 70 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερομένων επιτροπών (Α6-0168/2009),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 274 της Συνθήκης ΕΚ ορίζει ότι η ευθύνη για την εκτέλεση του κοινοτικού προϋπολογισμού ανήκει στην Επιτροπή και πρέπει να ασκείται σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη,

Β.     εκτιμώντας ότι η Επιτροπή οφείλει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να στηρίξει πλήρως τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της οικονομικής διαχείρισης, ώστε το Ελεγκτικό Συνέδριο να εκδίδει θετική Δήλωση Αξιοπιστίας (DAS),

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 184 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 προβλέπει την αναθεώρησή του όποτε προκύπτει ότι είναι ανάγκη και τουλάχιστον ανά τριετία και ότι η προθεσμία αυτή λήγει την 1η Ιανουαρίου 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ίδιο άρθρο ορίζει ότι το Κοινοβούλιο οφείλει, εφόσον το επιθυμεί, να ζητήσει την ενεργοποίηση της διαδικασίας της συνεννόησης,

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως φαίνεται, η πολιτική εξουσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επί των μη εκτελεστικών οργανισμών, που αποτελεί προϋπόθεση για τη συμπερίληψη των λογαριασμών των εν λόγω οργανισμών στην περίμετρο ενοποίησης των λογαριασμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, χαλαρώνει από χρόνο σε χρόνο και, σταδιακά, δεν διακρίνεται η θέση τους στο πολιτικό οργανόγραμμα των κοινοτικών επιχειρησιακών δομών,

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή ορισμένων πολιτικών της Ένωσης χαρακτηρίζεται από «επιμερισμένη διαχείριση» του κοινοτικού προϋπολογισμού μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών, πράγμα που αντιπροσωπεύει περίπου το 80% των κοινοτικών εκείνων δαπανών που είναι υπό τη διαχείριση των κρατών μελών,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 24ης Απριλίου 2007[61] σχετικά με την απαλλαγή για το 2005, πρότεινε κάθε κράτος μέλος να είναι σε θέση να αναλάβει την ευθύνη για τη διαχείριση των κονδυλίων που λαμβάνει από την ΕΕ, είτε μέσω μίας ενιαίας δήλωσης διαχείρισης είτε με τη μορφή περισσότερων δηλώσεων μέσα σε ένα εθνικό πλαίσιο,

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ετήσια έκθεσή του για το οικονομικό έτος 2007, το Ελεγκτικό Συνέδριο υπογραμμίζει, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της προόδου που σημειώθηκε ως προς την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου εσωτερικού ελέγχου, ότι «οι δαπάνες της ΕΕ είναι από τη φύση τους τέτοιες ώστε ο βασικός κίνδυνος σφάλματος να εντοπίζεται σε επίπεδο τελικού δικαιούχου» (σημείο 1.47),

Η.     εκτιμώντας ότι η υποβολή εκ μέρους των κρατών μελών των ετησίων συνόψεων και δηλώσεων που είναι διαθέσιμες στο πεδίο της επιμερισμένης διαχείρισης, κατ΄εφαρμογή του σημείου 44 της από 17 Μαΐου 2006 διοργανικής συμφωνίας (AII) μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή οικονομική διαχείριση[62], θα έπρεπε να αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς τις εθνικές δηλώσεις διαχείρισης και να συμβάλλει σαφώς στη βελτίωση της διαχείρισης του κοινοτικού προϋπολογισμού, με κοινό θεμελιώδη σκοπό την έκδοση θετικής Δήλωσης Αξιοπιστίας (DAS) για το σύνολο των δαπανών της Ένωσης,

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια του ανεκτού κινδύνου σφάλματος εισήχθη σε επίπεδο Ένωσης από το Ελεγκτικό Συνέδριο με την υπ΄αριθ. 2/2004 γνώμη του σχετικά με το πρότυπο του «ενιαίου ελέγχου»[63] και ότι, όπως δήλωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο, «κάθε σύστημα ελέγχου είναι ένας συμβιβασμός ανάμεσα αφενός στο κόστος εφαρμογής των ελέγχων αναλόγως του καθορισμένου επιπέδου έντασης και, αφετέρου, στα πλεονεκτήματα που οι διαδικασίες αυτές εκτιμάται ότι θα προσφέρουν. Στο κοινοτικό πλαίσιο, πλεονέκτημα σημαίνει μείωση του κινδύνου διασπάθισης των πόρων και περιορισμό του κινδύνου σφάλματος σε αποδεκτό επίπεδο»,

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ετήσια έκθεσή του για το 2007, το Ελεγκτικό Συνέδριο εκτιμά ότι «το κόστος του εσωτερικού ελέγχου είναι σημαντικό ζήτημα, τόσο για τον προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και για τα κράτη μέλη της» και ότι «η ισορροπία μεταξύ του κόστους και του εναπομένοντος κινδύνου για τους διαφόρους τομείς δαπανών είναι τόσο σημαντική ώστε θα πρέπει να εγκρίνεται σε πολιτικό επίπεδο (δηλ. από τις αρμόδιες αρχές προϋπολογισμού/απαλλαγής) στο όνομα των πολιτών της Ένωσης» (σημεία 1.52 β) και γ)), και ότι, στο σημείο 2.42, στοιχείο γ) της ετήσιας έκθεσής του για το 2007, το Ελεγκτικό Συνέδριο συνιστά να υπάρξει πρόοδος στην επεξεργασία της έννοιας του ανεκτού κινδύνου,

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ecofin της 8ης Νοεμβρίου 2005 θεώρησε, στο σημείο 5 των συμπερασμάτων του, ότι η καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου εσωτερικού ελέγχου και η απλοποίηση της νομοθεσίας που διέπει τους ελέγχους είναι θέματα κεφαλαιώδους σημασίας και ζήτησε «από την Επιτροπή να κάνει μια εκτίμηση του κόστους των ελέγχων ανά τομέα δαπάνης»,

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σλοβενική Προεδρία του Συμβουλίου, τον Ιούνιο 2008, έκανε την εκτίμηση «σε ευθεία γραμμή με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2005, [...] ότι πρέπει να συναφθεί μια συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τους υπολειμματικούς κινδύνους που μπορούν να γίνουν ανεκτοί στις υποκείμενες πράξεις, λαμβανομένων υπόψη του κόστους και των πλεονεκτημάτων των ελέγχων στο πλαίσιο των διαφόρων πολιτικών και του αντίστοιχου ποσού δαπάνης»[64],

ΙΓ.    εκτιμώντας εντούτοις ότι, αν και είναι απαραίτητος ένας διάλογος ανάμεσα στον εξωτερικό ελεγκτή (Ελεγκτικό Συνέδριο) και τον ελεγχόμενο (Επιτροπή), παραμένει αναμφισβήτητο το ότι, κατ΄εφαρμογή των διεθνών κανόνων λογιστικού ελέγχου που πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν το γενικό πλαίσιο του δημοσιονομικού ελέγχου, στον ελεγκτή εναπόκειται να αξιολογήσει τους κινδύνους επί των οποίων θεμελιώνει την κρίση του ως προς το ποιές διαδικασίες ελέγχου θα επιλέξει,

ΙΔ.    εκτιμώντας επίσης ότι το κόστος ενός ελέγχου εξαρτάται βεβαίως από το επίπεδο ανεκτού κινδύνου αλλά και από το βαθμό πολυπλοκότητας στην οργάνωση του ελεγχόμενου φορέα και από την ποιότητα του εσωτερικού του ελέγχου,

ΙΕ.    εκτιμώντας ότι, κατ΄εφαρμογή των διεθνών προδιαγραφών λογιστικού ελέγχου, ο εξωτερικός ελεγκτής επιλέγει τις ενδεικνυόμενες μεθόδους βάσει των οποίων θα διαλέξει τα στοιχεία εκείνα που θα ελέγξει προκειμένου να συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία που επιτρέπουν την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει για τις δοκιμές ελέγχου· εκτιμώντας επίσης ότι, αν και η επιλογή των μεθόδων εξαρτάται από τις περιστάσεις, εντούτοις εξαρτάται κυρίως από τον κίνδυνο του ελέγχου και από το στόχο της αποτελεσματικότητας των ελέγχων· εκτιμώντας τέλος ότι ο εξωτερικός ελεγκτής οφείλει να βεβαιωθεί ότι οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι παρέχουν επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία για την επίτευξη των στόχων της επαλήθευσης,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη νέα γενιά προγραμμάτων, η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (ΓΔ EAC) εναρμόνισε τα σχέδια δράσης, ιδίως με την καθιέρωση της προσέγγισης του ενιαίου εσωτερικού ελέγχου· εκτιμώντας στο πλαίσιο αυτό ότι οι εκ των προτέρων και εκ των υστέρων δηλώσεις των κρατών μελών αποτελούν νέα πρόσθετα στοιχεία για την εποπτεία και τον εσωτερικό έλεγχο των συστημάτων,

ΙΖ.    εκτιμώντας ότι η ετήσια διαδικασία χορήγησης απαλλαγής επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να επικοινωνεί απευθείας με τους βασικούς αρμόδιους της διαχείρισης αυτής και, υπό το φως των αποτελεσμάτων του ελέγχου που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο, να προσφέρει στους πολίτες μια βελτίωση της διαχείρισης των δαπανών της Ένωσης, δημιουργώντας έτσι τη βάση για τη λήψη μιας πιο εμπεριστατωμένης απόφασης,

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 83 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 ορίζει ότι η καταβολή των συντάξεων βαρύνει τον προϋπολογισμό και ότι τα κράτη μέλη εγγυώνται συλλογικά την καταβολή των παροχών αυτών, σύμφωνα με την κλείδα κατανομής που καθορίζεται για τη χρηματοδότηση αυτών των δαπανών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπάλληλοι επιστρέφουν στο γενικό προϋπολογισμό το 10,25% του μισθού τους ως συμμετοχή στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 83 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 καθιερώνει συλλογική εγγύηση των κρατών μελών, πράγμα που σημαίνει ότι η εγγύηση αυτή μπορεί να λειτουργήσει σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων ενός ή περισσότερων κρατών μελών, αλλά δεν επιτρέπει την άμεση συναγωγή του συμπεράσματος ότι οι Κοινότητες έχουν αξίωση έναντι των κρατών μελών που έχουν αναλάβει αυτή τη δέσμευση,

Κ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2007 ήταν το πρώτο έτος εφαρμογής του Μέσου Αναπτυξιακής Συνεργασίας,

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2007 ήταν το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους και ότι δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στις ποικίλες μορφές διακρίσεων με τις οποίες έρχονται συχνά αντιμέτωπες οι γυναίκες,

ΚΒ.  έχοντας υπόψη ότι, λόγω των συνεχιζόμενων ανισοτήτων μεταξύ των, η χρησιμοποίηση των πόρων του προϋπολογισμού έχει διαφορετικές επιπτώσεις σε γυναίκες και άνδρες,

ΚΓ.  εκτιμώντας ότι το Συμβούλιο θα πρέπει, στο πλαίσιο της επόμενης δημοσιονομικής διαδικασίας, να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα και τις συστάσεις της απαλλαγής 2007 και να στηρίξει τους μεταρρυθμιστικούς εκείνους στόχους που αποβλέπουν στην αύξηση της ευθύνης των κρατών μελών προκειμένου να θεραπευθούν οριστικά τα προβλήματα που εδώ και χρόνια έχουν εντοπισθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο,

ΚΔ.  εκτιμώντας ότι η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, σε συνεργασία με το Ελεγκτικό Συνέδριο, οφείλουν να θέσουν ως κοινό στόχο την έκδοση θετικής Δήλωσης Αξιοπιστίας (DAS),

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.      θεωρεί ότι η Επιτροπή δεν έδωσε την απαραίτητη προσοχή σε παλαιότερα ψηφίσματα περί απαλλαγής και ζητεί από την Επιτροπή να εκπληρώσει τους εξής όρους πριν τις 15 Απριλίου 2009:

α)   η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει στο Κοινοβούλιο αξιολόγηση της ποιότητας όλων των διαθέσιμων ετήσιων συνόψεων των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων της Επιτροπής·

β)   η Επιτροπή οφείλει να προβεί σε δήλωση σχετικά με τα μέτρα που έλαβε το περασμένο έτος για να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δημοσιεύσουν εθνικές δηλώσεις διαχείρισης, σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες στην επιστολή της 17ης Μαρτίου 2008 προθέσεις της Επιτροπής·

γ)   η Επιτροπή οφείλει να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά τον έλεγχο των γεωργικών δαπανών στην Ελλάδα·

δ)   η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει πίνακα επιδόσεων και ημερομηνία εφαρμογής του προσφάτως εγκριθέντος σχεδίου δράσης που αποσκοπεί να ενδυναμώσει τον εποπτικό ρόλο που διαδραματίζει η Επιτροπή βάσει της επιμερισμένης διαχείρισης των διαρθρωτικών δράσεων·

(ε)  η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει αντικειμενικά, σαφή και πλήρη πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την ικανότητά της να προβεί σε ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών·

ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

2.      εκφράζει ικανοποίηση για την περαιτέρω πρόοδο που πραγματοποίησαν η Επιτροπή και ορισμένα κράτη μέλη προς μια αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων της ΕΕ καθώς και του συνολικού ελεγκτικού πλαισίου, έτις όπως η πρόοδος αυτή αντικατοπτρίζεται στη δήλωση αξιοπιστίας (DAS) του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

3.      εκφράζει ικανοποίηση για τη σημαντική πρόοδο που πραγματοποιήθηκε στη διαχείριση του 7ου προγράμματος-πλαίσιο από τα στελέχη της Επιτροπής που ασχολούνται με την έρευνα, εν συγκρίσει με παλαιότερα προγράμματα-πλαίσια· επαναλαμβάνει ότι η διαχείριση των κονδυλίων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής έχει βελτιωθεί περαιτέρω, ιδίως χάρη στη λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ)· θεωρεί λυπηρό που, το 2007, η Ελλάδα δεν είχε ακόμη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της περί εφαρμογής του ΟΣΔΕ·

4.      είναι της άποψης ότι η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας δεν αντιμετωπίστηκε από την Επιτροπή με τη δέουσα σοβαρότητα και ότι οι δηλώσεις για την ετοιμότητα αμφοτέρων των υποψηφίων χωρών υπήρξαν παραπλανητικές· θεωρεί λυπηρό που η παραπληροφόρηση αυτή οδήγησε στην τρέχουσα κατάσταση όπου αποδεσμεύονται πόροι των ταμείων συνοχής για κράτη μέλη χωρίς λειτουργούντα διοικητικά και νομικά συστήματα· εκτιμά ότι η Επιτροπή αγνόησε τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και παραπλάνησε τη κοινή γνώμη και το Κοινοβούλιο όσον αφορά την ετοιμότητα των εν λόγω κρατών μελών, με αρνητικές επιπτώσεις για το κύρος της Ένωσης αλλά και για τη σταθερή ανάπτυξη των εν λόγω κρατών μελών·

5.      σημειώνει ότι το 2007 υπήρξε το πρώτο έτος κλεισίματος των πολυετών προγραμμάτων της περιόδου 2000-2006 και ότι ανακτήθηκαν πολλά κονδύλια·

6.      επισημαίνει τις σημαντικές βελτιώσεις στην δημοσιονομική διαχείριση του τομέα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (Ε & ΤΑ) όπου τα ποσοστά σφάλματος σημείωσαν μείωση άνω του 50% σε διάστημα τριών ετών· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες απλοποίησης προκειμένου να βελτιώσει τη χρήση των προγραμμάτων από το τελικό δικαιούχο·

7.      σημειώνει ως θετικές τις προσπάθειες που κατέβαλε η Επιτροπή στον τομέα των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής κατά την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Επιτροπής βάσει της επιμερισμένης διαχείρισης των διαρθρωτικών δράσεων που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της απαλλαγής του 2006· εκφράζει την ελπίδα ότι τα πρώτα αποτελέσματα του προαναφερθέντος σχεδίου δράσης αλλά και των προσπαθειών απλοποίησης θα είναι ορατά στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2008·

8.      εξακολουθεί να ανησυχεί για την κοινοτική ανεπάρκεια στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων· εκτιμά ότι η ΕΕ χάνει σε πολιτικό προσανατολισμό, σε προβολή και σε υπευθυνότητα όταν χρησιμοποιεί διεθνή καταπιστευτικά ταμεία τα οποία θα μπορούσε να διαχειρίζεται η Επιτροπή εάν είχε σεβασθεί τις εκθέσεις για την απαλλαγή του 2005 και του 2006 και είχε οικοδομήσει το δικό της Μέσο για την αντιμετώπιση καταστάσεων μετά από κρίσεις· εκφράζει την μεγάλη ανησυχία του για την έλλειψη ελέγχου στα ευρωπαϊκά κονδύλια που διαχειρίζονται ορισμένες υπηρεσίες του ΟΗΕ και για την απροθυμία των υπηρεσιών αυτών να δώσουν συνέχεια σε υποθέσεις απάτης που αφορούν ευρωπαϊκά κονδύλια·

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Δήλωση αξιοπιστίας

9.      σημειώνει τις βελτιώσεις που παρατηρούνται σε μεμονωμένα τμήματα που συναποτελούν την DAS· θεωρεί εντούτοις λυπηρό το ότι, για δέκατη τέταρτη συνεχή χρονιά, η Δήλωση Αξιοπιστίας (DAS) που εκδίδει το Ελεγκτικό Συνέδριο με την ετήσια έκθεσή του για το 2007, περιέχει γνώμη με επιφυλάξεις για τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων των λογαριασμών σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εκτιμά ότι σε πολλούς τομείς δαπανών (γεωργία και φυσικούς πόρους, συνοχή, έρευνα, ενέργεια και μεταφορές, εξωτερική βοήθεια, ανάπτυξη, διεύρυνση, εκπαίδευση και ιθαγένεια), οι πληρωμές εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται σε σημαντικό βαθμό από σφάλματα, αν και ποικίλων επιπέδων σοβαρότητας·

10.    επικροτεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα έσοδα, οι διοικητικές δαπάνες και οι δαπάνες που συνδέονται με τα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά, καθώς και εκείνες που συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), είναι χωρίς σοβαρά σφάλματα·

11.    διαπιστώνει ότι, κυρίως σε επίπεδο συστημάτων ελέγχου, η κατάσταση βελτιώνεται μεν αλλά με τρόπο ανεπαρκή και πολύ αργό·

Αξιοπιστία των λογαριασμών

12.    εκφράζει ικανοποίηση για τη δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απηχούν πιστά σε όλες τους τις σημαντικές πτυχές, την οικονομική κατάσταση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 31 Δεκεμβρίου 2007, καθώς και τα αποτελέσματα των πράξεων και τις ταμειακές ροές της χρήσης που έκλεισε την ανωτέρω ημερομηνία (Κεφάλαιο 1, DAS, σημείο VII)· καλεί ωστόσο την Επιτροπή να δώσει την δέουσα προσοχή στις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκειμένου να βελτιώσει την πληρότητα και την ακρίβεια των βασικών λογιστικών στοιχείων·

13.    θεωρεί αφύσικο να παρουσιάζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί με αρνητικά ίδια κεφάλαια μείον 58,6 δις ευρώ και διερωτάται κατά πόσον τα ποσά που πρέπει να καταβληθούν από τα κράτη μέλη δεν θα έπρεπε να εμφανίζονται ως χρεωστικά, σε ό, τι αφορά μια βέβαιη υποχρέωση για τις συντάξεις του προσωπικού εκτιμώμενες σε 33,5 δις ευρώ· θεωρεί λυπηρό το ότι τα συνημμένα σχόλια για τα άλλα ποσά που πρέπει να καταβληθούν από τα κράτη μέλη , ύψους 27,9 δις ευρώ, δεν είναι πολύ ευκρινή· σημειώνει τις εξηγήσεις του υπολόγου της Επιτροπής σύμφωνα με τις οποίες εφαρμόζονται οι διεθνείς λογιστικές προδιαγραφές που ισχύουν για το δημόσιο τομέα· προτείνει να μελετηθεί η δημιουργία κοινοτικού ταμείου συντάξεων για την εξωτερική ανάθεση των οικονομικών αυτών υποχρεώσεων έναντι του προσωπικού·

14.    δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί τα στοιχεία ενεργητικού που παρελήφθησαν από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και συνδέονται με το πρόγραμμα GALILEO δεν συμπεριελήφθησαν στους ετήσιους λογαριασμούς με το επιχείρημα, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι τέλη του 2007 υπεγράφησαν οι συμβάσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, της κοινής επιχείρησης GALILEO και του Οργανισμού Εποπτείας του GNSS (global navigation satellite systems) που δημιουργήθηκε το 2004 για να αναλάβει από 1ης Ιανουαρίου 2007 τις δραστηριότητες της πρώην κοινής επιχείρησης GALILEO· καλεί επομένως την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση σχετικά με τα μείζονα ευρωπαϊκά έργα (GALILEO και ΔΕΔ) τα οποία απαιτούν χρηματοδότηση που υπερβαίνει το πεδίο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και σχετικά με τον έλεγχό τους·

15.    ζητεί να εξετασθεί η δυνατότητα να δημιουργηθούν, στους ετήσιους λογαριασμούς, αποθεματικά για εκτεταμένες εργασίες συντήρησης ή ελέγχου στην κτιριακή περιουσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και τούτο εν απουσία απόσβεσης των κτιρίων ανά χωριστό κεφάλαιο στοιχείων ενσώματης ακινητοποίησης προοριζόμενων να υπόκεινται σε αντικατάσταση σε τακτικά διαστήματα· εκτιμά ότι οι διατάξεις αυτές περί εκτεταμένων εργασιών συντήρησης ή ελέγχου θα πρέπει να συνδυάζονται με πολυετή προγράμματα συντήρησης που θα αποσκοπούν στο να διατηρηθούν τα κτίρια σε καλή κατάσταση λειτουργίας·

16.    ζητεί να επαληθευθεί δεόντως ότι, εν απουσία δεσμού σε κεφάλαια, το επίπεδο της πολιτικής εξουσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στους οργανισμούς που περιλαμβάνονται στην περίμετρο ενοποίησης των λογαριασμών όντως είναι σύμφωνο προς τις απαιτήσεις των διεθνών λογιστικών προδιαγραφών που διέπουν τον δημόσιο τομέα·

17.    εκφράζει ανησυχία και επιφυλάξεις σχετικά με τη πιθανότητα διορισμού ανωτέρων υπαλλήλων «άνευ κατηγορίας» εκτός κι αν αναφέρεται ρητώς κάτι τέτοιο στα οργανογράμματα, στο τελευταίο κλιμάκιο του βαθμού AD16 εν πάση περιπτώσει· ζητεί δε από την Επιτροπή να παράσχει διευκρινήσεις ως προς τις υπάρχουσες δυνατότητες στο πλαίσιο του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης, υπό το πρίσμα της συγκεκριμένης θέσης του προϋπολογισμού·

Νομιμότητα των υποκειμένων πράξεων

18.    σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι τομείς όπου η Επιτροπή εφάρμοσε τα δέοντα συστήματα ελέγχου και εποπτείας (έσοδα, υποχρεώσεις και πληρωμές σχετιζόμενες με τις διοικητικές και λοιπές δαπάνες, καθώς και με τα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά) δεν έχουν σοβαρά σφάλματα ως προς την νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων (Κεφάλαιο 1, DAS, σημείο IX)·

19.    θεωρεί εντούτοις λυπηρό το ότι, σε πολύ σημαντικούς τομείς διαχείρισης του κοινοτικού προϋπολογισμού (γεωργικές δαπάνες εκτός ΕΓΤΠΕ, συνοχή, έρευνα, ενέργεια και μεταφορές, εξωτερικές δράσεις, εκπαίδευση και πολιτισμό), το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει για άλλη μια φορά ότι οι περίπλοκες ή ασαφείς νομικές υποχρεώσεις συνεπιφέρουν αφενός ένα μεγάλο αριθμό σφαλμάτων σε επίπεδο τελικού δικαιούχου και, αφετέρου, επηρεάζουν δυσμενώς την επί μέρους αποτελεσματικότητα των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου, και ότι η περιπλοκότητα αυτή καθιστά αδύνατη την έκδοση θετικής δήλωσης αξιοπιστίας εκ μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Κεφάλαιο 1, DAS, σημεία X και XI)· ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να πραγματοποιήσει μια ανάλυση για να προσδιορίσει την έκταση των προβλημάτων και τις δυνατές λύσεις· επισημαίνει συνεπώς την ανάγκη απλοποίησης των υποκειμένων κανόνων και κανονισμών, προκειμένου να επιτευχθεί μια θετική DAS·

20.    καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω την εποπτεία που ασκεί επί των ελέγχων που έχουν μεταβιβασθεί στα κράτη μέλη και να δίνει στα κράτη μέλη σαφείς γενικές κατευθύνσεις ως προς τον τρόπο πρόληψης, εντοπισμού και διόρθωσης των σφαλμάτων και την καλεί επίσης, όταν τα συστήματα ελέγχου παραμένουν αναποτελεσματικά, να θέτει σε εφαρμογή όλα τα μέσα για να επιβάλλει στα κράτη μέλη να τηρούν τις υποχρεώσεις τους και να προβαίνει στις αναγκαίες βελτιώσεις, ιδίως με την εφαρμογή αναστολής πληρωμών και δημοσιονομικών διορθώσεων·

Διαχείριση του προϋπολογισμού – δημοσιονομικές διορθώσεις

21.    σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει πως, σε σχέση με το ξεκίνημα της προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού, η χρήση των πιστώσεων υποχρεώσεων βελτιώθηκε σαφώς κατά το 2007, που είναι το πρώτο έτος της νέας περιόδου προγραμματισμού 2007-2013·

22.    θεωρεί πάντως πως, στο θέμα της επιμερισμένης ή αποκεντρωμένης διαχείρισης, η Επιτροπή οφείλει να εφαρμόζει πλήρως τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 και να αναλάβει την τελική ευθύνη της στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, ενώ τονίζει την ανάγκη να διενεργούνται δημοσιονομικές διορθώσεις ευθύς μόλις εντοπίζονται παρατυπίες που δεν διορθώθηκαν από τα κράτη μέλη, χωρίς να περιμένουμε το τέλος του πολυετούς κύκλου·

Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

23.    διαπιστώνει με ανησυχία τα προβλήματα ανάκτησης κοινοτικών πιστώσεων που εκταμιεύθηκαν παράτυπα και την κακή ποιότητα των ενίοτε αντιφατικών και ελλειπών στοιχείων που παρέχονται σχετικά με τους διορθωτικούς μηχανισμούς που εφαρμόζονται σε επίπεδο κρατών μελών ως προς την πολιτική στον τομέα της συνοχής ενώ, σε ό,τι αφορά τη γεωργία, το Ελεγκτικό Συνέδριο αμφιβάλλει για την αξιοπιστια των παρεχόμενων πληροφοριών (σημεία 3.26 και 5.44 της ετήσιας έκθεσης για το 2007)·

24.    επισημαίνει επίσης τη σημασία των αποφάσεων και των τελικών διορθωτικών μέτρων προκειμένου να αποκλείονται της κοινοτικής χρηματοδότησης οι δαπάνες που δεν έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, και ανανεώνει το αίτημά του να διευκρινίζεται το ακριβές κονδύλιο του προϋπολογισμού και το έτος που αντιστοιχεί σε κάθε ατομική ανάκτηση, όπως γίνεται στον τομέα της γεωργίας και των φυσικών πόρων·

25.    ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει την έμπρακτη εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των πολυετών συστημάτων ανάκτησης, συμπεριλαμβανομένου σε επίπεδο κρατών μελών, και να ενοποιήσει τα στοιχεία για τις ανακτήσεις και τις δημοσιονομικές διορθώσεις, ιδίως στους τομείς των διαρθρωτικών ταμείων, ώστε να παρέχει αξιόπιστα και συγκρίσιμα αριθμητικά στοιχεία μεταξύ των διαφόρων τομέων πολιτικής και τρόπων διαχείρισης των κονδυλίων· ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει έκθεση στις παρατηρήσεις επί των ετησίων λογαριασμών, ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια συνολική εικόνα·

26.    ζητεί μια αξιολόγηση του συστήματος, λόγω της συνεχιζόμενης ύπαρξης προβλημάτων σε ό,τι αφορά τις ανακτήσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών·

Αναστολή πληρωμών

27.    στηρίζει πλήρως την Επιτροπή στην αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά τις αναστολές πληρωμών και επικροτεί τις ενέργειες που έγιναν για να μην μεταφέρονται πιστώσεις όποτε η Επιτροπή δεν έχει στη διάθεσή της απόλυτες εγγυήσεις για την αξιοπιστία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του κράτους μέλους που δικαιούται τις συγκεκριμένες πιστώσεις·

Ετήσιες συνόψεις λογιστικών ελέγχων, διαθέσιμες δηλώσεις στον τομέα της επιμερισμένης διαχείρισης και εθνικές δηλώσεις διαχείρισης

28.    επικροτεί την υποβολή ετήσιων συνόψεων για τους ελέγχους από τα κράτη μέλη από το 2008 και εξής, καθώς και την αξιολόγηση και τις δηλώσεις που περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων (RAA) 2007 των αρμοδίων για τα διαρθρωτικά ταμεία Γενικών Διευθύνσεων και καλεί την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες ούτως ώστε να δημοσιεύονται οι εν λόγω ετήσιες συνόψεις μαζί με την απάντηση της Επιτροπής· είναι της άποψης ότι οι ετήσιες συνόψεις που εκπονούν τα κράτη μέλη συνιστούν δημόσια έγγραφα και οφείλουν συνεπώς να διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για την απαλλαγή·

29.    επισημαίνει με ανησυχία ότι λόγω της ανομοιογένειας που παρατηρείται στην παρουσίασή τους και στην έλλειψη προστιθέμενης αξίας, το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί πως οι συνόψεις αυτές ακόμη δεν συνιστούν αξιόπιστη αξιολόγηση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων ελέγχου· επ΄ αυτού εκφράζει ικανοποίηση για το αναθεωρημένο καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής που αποσκοπεί να βελτιώσει τη ποιότητα των ετήσιων συνόψεων για το 2008 και καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει περαιτέρω τη καθοδήγηση που προσφέρει στα κράτη μέλη όσον αφορά την εκπόνηση των ετήσιων συνόψεων· είναι της άποψης ότι με σοβαρές ετήσιες συνόψεις θα μειωθεί ο αριθμός των επιτόπιων ελέγχων·

30.    ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να αναλύσει η Επιτροπή τις συνόψεις που έλαβε το 2009 με στόχο τη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας τους από άποψη αξιοπιστίας σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου που λειτουργούν στα κράτη μέλη· καλεί επίσης την Επιτροπή να συμπεριλάβει ανάλυση των ετήσιων συνόψεων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη στην ετήσια έκθεση βάσει του άρθρου 86, παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 χρησιμοποιώντας ως σημεία αναφοράς τις διατάξεις της διοργανικής συμφωνίας (IIA) για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση·

31.    θεωρεί λυπηρό το ότι η Επιτροπή δεν έδωσε συνέχεια στο αίτημα που το Κοινοβούλιο διατύπωσε στο από 22 Απριλίου 2008 ψήφισμά του σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2006[65], δηλ. να εκπονεί η Επιτροπή και να διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ένα ειδικό έγγραφο που, επί τη βάσει των ετήσιων συνόψεων που αυτή παραλαμβάνει, θα αναλύει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του εθνικού συστήματος του κάθε κράτους μέλους σε θέματα διοίκησης και ελέγχου των κοινοτικών πιστώσεων καθώς και τα αποτελέσματα των διενεργηθέντων λογιστικών ελέγχων· θεωρεί επίσης λυπηρό το ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει λεπτομερείς πληροφορίες εκ μέρους της Επιτροπής για την αξιολόγηση και τη συγκριτική ανάλυση των πρώτων ετήσιων συνόψεων που υποβλήθηκαν και θεωρεί κεφαλαιώδους σημασίας να εκτιμηθεί η ποιότητα αυτών των ετήσιων συνόψεων, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοποίηση της διαδικασίας μέσω κυρίως του εντοπισμού των κοινών προβλημάτων, των δυνατών λύσεων και των βέλτιστων πρακτικών·

32.    ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά μια ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των ετήσιων συνόψεων στις εκθέσεις δραστηριότητας και να διαθέσει τις πληροφορίες αυτές σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και στο κοινό κατά τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής· προσδοκά να παραλάβει την πρώτη από αυτές τις αξιολογήσεις μέχρι το Σεπτέμβριο του 2009 και ζητεί, επί πλέον της ετήσιας επίσημης παρουσίασης ενώπιον του Κοινοβουλίου, να διανέμεται αυτή η ανάλυση των ετήσιων συνόψεων και σε όλες τις εθνικές επιτροπές δημοσιονομικού ελέγχου·

33.    ζητεί από την Επιτροπή να διενεργήσει μετά από τρία έτη μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση όπου θα αναλύει την προστιθέμενη αξία που οι ετήσιες αξιολογήσεις έχουν στη χρηστή χρηματοοικονομική διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων εντός των κρατών μελών μέλη αλλά και το βαθμό ανεξαρτησίας των συμμετεχόντων ελεγκτών·

34.    εκτιμά ότι οι ετήσιες συνόψεις που τα κράτη μέλη οφείλουν να καταρτίζουν κάθε χρόνο μαζί με μια ανακεφαλαίωση των ελέγχων στους λογαριασμούς και των διαθέσιμων δηλώσεων, κατ΄εφαρμογή του άρθρου 44 της Διοργανικής Συμφωνίας (AII) θα πρέπει να αποτελέσουν ένα πρώτο βήμα προς την καθιέρωση των εθνικών δηλώσεων διαχείρισης σε όλα τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να δηλώσει τι έχει πράξει σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη παλαιότερα ψηφίσματα απαλλαγής και να προβεί επειγόντως σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να αναβαθμιστούν οι ετήσιες συνόψεις ούτως ώστε να έχουν αυτές την ίδια πολιτική βαρύτητα με τις εθνικές δηλώσεις διαχείρισης· φρονεί ότι η Επιτροπή οφείλει να κάνει χρήση του δικαιώματος νομοθετικής πρωτοβουλίας της για να υποβάλει πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία οι εθνικές δηλώσεις θα καταστούν υποχρεωτικές·

35.    εκφράζει ικανοποίηση που κάποια κράτη μέλη (Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Σουηδία, Δανία) πήραν την πρωτοβουλία να εγκρίνουν την έκδοση μιας εθνικής δήλωσης περί διαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων, θεωρεί όμως λυπηρό το ότι, παρά τις πρωτοβουλίες αυτές, τα περισσότερα από τα άλλα κράτη μέλη αντιτίθενται στην καθιέρωσή της, και το ότι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Ισπανία και η Πορτογαλία δεν λαμβάνουν μέτρα προς το παρόν για να αναπτύξουν ένα αποτελεσματικό σύστημα εθνικών δηλώσεων·

36.    ζητεί, κατ΄εφαρμογή του άρθρου 248, παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΚ, να ενταθεί σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της επιμερισμένης διαχείρισης η συνεργασία μεταξύ των εθνικών ελεγκτικών φορέων και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου· προτείνει να εξετασθεί η δυνατότητα να εκδίδουν οι εθνικοί ελεγκτικοί φορείς υπό την ιδιότητα του ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή και με σεβασμό των διεθνών προδιαγραφών ελέγχου, εθνικές βεβαιώσεις ελέγχου της διαχείρισης των κοινοτικών πιστώσεων, που θα παραδίδονται στα κράτη μέλη, προκειμένου αυτά να τις υποβάλλουν κατά τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής βάσει της κατάλληλης διοργανικής διαδικασίας που θα πρέπει να σχεδιασθεί·

Συστήματα ελέγχου

Το Σχέδιο Δράσης για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου

37.    σημειώνει με ικανοποίηση τη συνολική πρόοδο που πραγματοποιήθηκε στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης καθώς και το γεγονός ότι οι περισσότερες δράσεις ετέθησαν σε εφαρμογή και τα περισσότερα από τα κενά που απαριθμούνται στο σχέδιο δράσης έχουν διορθωθεί·

38.    εκφράζει την ανησυχία του για τις επανειλημμένες επικρίσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως προς την ανεπαρκή ποιότητα των ελέγχων στα κράτη μέλη· σημειώνει με ανησυχία τις διαμαρτυρίες των δικαιούχων και των εθνικών ελεγκτικών φορέων σχετικά με τον αριθμό των ελέγχων και τις δαπάνες·

39.    σημειώνει επίσης με ανησυχία τις επικρίσεις των δικαιούχων σχετικά με τον αριθμό των εγχειριδίων, "guidance notes", εγγράφων εργασίας και κανόνων συμμετοχής που ισχύουν για τις επιδοτήσεις· ζητεί μια ενοποίηση αυτών των εγγράφων και μια συζήτηση με το Κοινοβούλιο, με σκοπό να απλοποιηθούν αυτοί οι κανόνες εφαρμογής·

40.    τονίζει ότι τα συστήματα ελέγχου αντανακλούν την περιπλοκότητα των κανονισμών και των κανόνων σε πολλαπλά, συχνά αλληλεπικαλυπτόμενα επίπεδα· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να επιταχύνει τη διαδικασία απλοποίησης διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη απόλυτη συμμετοχή του Κοινοβουλίου· καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να αναλάβουν προσπάθειες προς την ίδια κατεύθυνση·

41.    ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει τις προϋποθέσεις χρησιμοποίησης της μεθόδου των κατ΄αποκοπήν πληρωμών προκειμένου να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη αξιοπιστία υπέρ των δικαιούχων· θεωρεί απαράδεκτο να αμφισβητείται εκ των υστέρων η επιλογείσα μέθοδος των κατ΄αποκοπήν πληρωμών·

42.    θεωρεί λυπηρό το ότι ετέθη καθυστερημένα σε εφαρμογή η δράση αριθ. 4 του σχεδίου δράσης για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου, η οποία αφορά την εκκίνηση μιας διοργανικής πρωτοβουλίας για τις βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται ως προς τους αποδεκτούς κινδύνους στις υποκείμενες πράξεις·

43.    υπενθυμίζει επίσης τη σημασία που έχει σε αυτό το πλαίσιο η δράση αριθ. 10 του προαναφερθέντος σχεδίου δράσης, που αποσκοπεί στη διενέργεια μιας «ανάλυσης του κόστους των ελέγχων», δεδομένου ότι «πρέπει να επιτευχθεί η δέουσα ισορροπία μεταξύ του κόστους και των πλεονεκτημάτων των ελέγχων»·

44.    αναμένει επίσης ότι οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας (RAA) των Γενικών Διευθύνσεων θα περιέχουν εκ νέου πληροφορίες για την ποιότητα των ελέγχων στα κράτη μέλη και για τη βελτίωσή της και ζητεί να γίνει από την Επιτροπή μια ταξινόμηση όλων των οργανισμών πληρωμής και οργανισμών πιστοποίησης·

45.    ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά μια αξιολόγηση του ολοκληρωμένου συστήματος εσωτερικού ελέγχου, και ζητεί να καλύπτουν οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας (RAA) και η ανακεφαλαιωτική έκθεση ακόμη καλύτερα τα συστήματα των υπηρεσιών της Επιτροπής και των κρατών μελών υπό επιμερισμένη διαχείριση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την τεχνική ποιότητα και τη δεοντολογία, π.χ. ως προς το επίπεδο ανεξαρτησίας των εθνικών ελεγκτικών αρχών·

46.    ζητεί από την Επιτροπή να κάνει μια πληρέστερη και πιο εξαντλητική αξιολόγηση του κόστους των πόρων που αφιερώνονται στα συστήματα ελέγχου ανά τομέα δαπάνης, για όλους τους τομείς δαπάνης της Ένωσης, όπως έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο στα περί απαλλαγής ψηφίσματά του των προηγούμενων ετών και βάσει της θεωρίας της «επίτευξης αποτελεσμάτων»·

47.    ζητεί επίσης από την Επιτροπή να αναλύσει, επί τη βάσει των ετήσιων συνόψεων που λαμβάνει, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του εθνικού συστήματος του κάθε κράτους μέλους σε θέματα διοίκησης και ελέγχου των κοινοτικών κονδυλίων, μαζί με μια εκτίμηση του κόστους των εθνικών συστημάτων ελέγχου κοινοτικών κονδυλίων· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη δέσμευση που ανέλαβε για την βελτίωση της ποιότητας των ετησίων συνόψεων των κρατών μελών προκειμένου να καταστούν αυτές χρήσιμα εργαλεία στην προσπάθεια μείωσης των πιθανοτήτων σφάλματος κατά τα προσεχή έτη· ζητεί από την Επιτροπή να σταθεί στο ύψος της δέσμευσης που ανέλαβε επ΄ αυτού·

48.    θεωρεί ότι η συγκριτική αυτή ανάλυση πρέπει να διαβιβαστεί στο Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο μέχρι το τέλος του 2009 με αρχές του 2010 και θα πρέπει να χρησιμεύσει ως βάση για ένα διοργανικό διάλογο σχετικά με τον ανεκτό κίνδυνο σφάλματος·

49.    εκτιμά πως, ακόμη κι αν «το επίπεδο ανεκτού κινδύνου» είναι μια θεμελιώδης έννοια για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά την έκδοση της Δήλωσης Αξιοπιστίας, εντούτοις, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 4/2006 γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002[66], απομένει ακόμη να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο αυτό το επίπεδο ανεκτού κινδύνου σφάλματος πρέπει να ορίζεται·

Ανεκτός κίνδυνος σφάλματος

50.    επικροτεί την από 16 Δεκεμβρίου 2008 Ανακοίνωση της Επιτροπής για μια κοινή ερμηνεία της έννοιας του ανεκτού κινδύνου σφάλματος ως στέρεη μεθοδολογική βάση για την οικονομική ανάλυση του επιπέδου του ανεκτού κινδύνου σφάλματος και αναμένει από την Επιτροπή να ολοκληρώσει αυτό το έργο στο πλαίσιο της επεξεργασίας της μελλοντικής της πρότασης για το ανεκτό επίπεδο κινδύνου ανά τομέα προϋπολογισμού· αναγνωρίζει σε αυτό το πλαίσιο τη σημασία αυτής της ανακοίνωσης ως πρώτης βάσης προβληματισμού μέσα από ένα αυστηρά οικονομικό πρίσμα σχετικά με το «ανεκτό επίπεδο κινδύνου» σε δυο τομείς δαπάνης της Ένωσης, τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το FEADER· ζητεί εντούτοις να παραμείνει ο διάλογος αυτός μεταξύ εξωτερικού ελεγκτή και ελεγχομένου σύμφωνος προς τις διεθνείς προδιαγραφές λογιστικού ελέγχου, βάσει των οποίων στον εξωτερικό ελεγκτή εναπόκειται να εκτιμήσει τους κινδύνους στους οποίους θεμελιώνει την κρίση του για την επιλογή των διαδικασιών ελέγχου·

51.    θεωρεί λυπηρό το ότι η Επιτροπή καταγγέλλει στην προαναφερθείσα ανακοίνωση τα προβλήματα που συναντά προκειμένου να λάβει επαρκώς αξιόπιστες πληροφορίες από τα κράτη μέλη και εκτιμά πως η κατάσταση αυτή πλήττει το κύρος της Ένωσης·

52.    αμφιβάλλει ως προς την αξιοπιστία των στοιχείων που παρέχουν τα κράτη μέλη και ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε νέα συλλογή αριθμητικών στοιχείων και, με την τεχνική υποστήριξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να προεί στην εμπεριστατωμένη ανάλυσή τους μόλις τα αποτελέσματα της ρύθμισης 2007-2013 γίνουν αισθητά, και να διαβιβάσει την ανάλυση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν από το τέλος του 2011·

53.    θεωρεί ότι ο προσδιορισμός ενός επιπέδου ανεκτού κινδύνου έχει πολύ μεγάλη σημασία και είναι εξαιρετικά περίπλοκος· εκτιμά ότι το επίπεδο ανεκτού κινδύνου θα πρέπει να είναι στενά συνδεδεμένο με μια εμπεριστατωμένη μελέτη της ισορροπίας κόστους-αποτελεσματικότητας στα συστήματα ελέγχου της Επιτροπής και των κρατών μελών για καθένα από τους τομείς κοινοτικής δαπάνης·

54.    δεδομένου ότι επείγει η συνέχιση της ανάλυσης κόστους/οφέλους του ελέγχου, ζητεί από την Επιτροπή, με την τεχνική υποστήριξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να προβεί σε εμπεριστατωμένη ανάλυση στους τομείς της έρευνας, των εξωτερικών σχέσεων και των διοικητικών δαπανών και να υποβάλει σχετική έκθεση πριν από το τέλος του 2010·

55.    θεωρεί ότι τα ποσά των ευρωπαϊκών κονδυλίων που χάνονται λόγω σφαλμάτων θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του συντελεστή ανεκτού σφάλματος·

56.    ζητεί από την Επιτροπή, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, να συγκαλέσει το ταχύτερο μια διοργανική διάσκεψη με τη συμμετοχή όλων των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση και τον έλεγχο των κοινοτικών κονδυλίων (εκπροσώπους ανωτάτου επιπέδου των κρατών μελών στο Συμβούλιο, της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, των εθνικών ελεγκτικών φορέων, εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων αρμόδιους για τον έλεγχο των κυβερνήσεων των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλων των άλλων χρήσιμων φορέων στη διαδικασία απαλλαγής), με σκοπό να ξεκινήσουν έναν συνολικό προβληματισμό σχετικά με το σημερινό σύστημα της διαδικασίας απαλλαγής που συνεχίζει μετά από 14 χρόνια να συνοδεύεται από αρνητική Δήλωση Αξιοπιστίας, και να εξετάσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την έκδοση μιας θετικής δήλωσης αξιοπιστίας το συντομότερο δυνατόν·

57.    εκτιμά ότι η διάσκεψη αυτή θα πρέπει να οδηγήσει σε συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης και του ελέγχου των κοινοτικών δαπανών, ακόμη και για μια κάποια εναρμόνιση ορισμένων πτυχών, και ότι θα πρέπει να δώσει το Κοινοβούλιο στην Επιτροπή, κατά την επόμενη διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού, τα αναγκαία κονδύλια για την πραγματοποίηση της μελέτης και της διάσκεψης·

58.    ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο προτάσεις για την επίτευξη του στόχου της έκδοσης μιας θετικής Δήλωσης Αξιοπιστίας·

Διαφάνεια

59.    υπενθυμίζει την απόφαση της Επιτροπής να ξεκινήσει με ένα εθελοντικό μητρώο για εκπροσώπους συμφερόντων (λομπίστες) και να αξιολογήσει το σύστημα μετά τη πάροδο ενός έτους· έχει υπόψη του ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας παρέχει τη νομική βάση για ένα υποχρεωτικό μητρώο· υπενθυμίζει ότι το υφιστάμενο μητρώο του Κοινοβουλίου είναι ήδη υποχρεωτικό και ότι ένα ενδεχόμενο κοινό μητρώο θα ήταν εκ των πραγμάτων υποχρεωτικό, δεδομένου ότι η εγγραφή είναι, ούτως ή άλλως, απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο Κοινοβούλιο·

60.    θεωρεί λυπηρό το ότι δεν έγινε αοδεκτή η πρόταση που απηύθυνε για ένα νέο κώδικα δεοντολογίας για τους Επιτρόπους προκειμένου να αναδειχθεί και να καθοριστεί σαφέστερα η προσωπική και συλλογική πολιτική τους ευθύνη τόσο για τις αποφάσεις τους όσο και για την υλοποίηση των πολιτικών τους από τις υπηρεσίες τους·

61.    υπενθυμίζει εκ νέου την ευθύνη της Επιτροπής να εξασφαλίσει την πληρότητα, τον εύκολο εντοπισμό και τη συγκρισιμότητα των δεδομένων που παρέχονται σχετικά με τους δικαιούχους των κοινοτικών κονδυλίων και εκφράζει τη λύπη του διότι ο στόχος αυτός εξακολουθεί να μην έχει επιτευχθεί·

62.    υπενθυμίζει εκ νέου τη σημασία της πλήρους διαφάνειας και δημοσιότητας όσον αφορά το προσωπικό των ιδιαίτερων γραφείων των Επιτρόπων που δεν προσλαμβάνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων·

63.    σημειώνει ότι η δημοσιοποίηση των δικαιούχων των ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι πλέον υποχρεωτική από το οικονομικό έτος 2007· επισημαίνει με λύπη του ότι το Κοινοβούλιο δεν διαθέτει συνολική αντίληψη ούτε για τη δημοσιοποίηση ούτε για τα στοιχεία των δικαιούχων και των έργων τους· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη χρησιμότητα των στοιχείων που δημοσιοποιούνται από τα κράτη μέλη υπό το πρίσμα των εξαγγελθέντων πολιτικών στόχων·

64.    δηλώνει την κατάπληξή του για το ότι η Επιτροπή προσέφερε 1.500.000 ευρώ στο γυμναστήριο του Κοινοβουλίου από τους εκτός προϋπολογισμού τραπεζικούς λογαριασμούς του πρώην πρατηρίου (Economat) της Επιτροπής (COM(2008)0692)· διαφωνεί με αυτούς τους τρόπους εξασφάλισης της συναίνεσης του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη χρήση χρηματικών ποσών μη εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό κατά παράβαση των δημοσιονομικών εξουσιών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής και καλεί την Επιτροπή να εντάξει τα ποσά από τους εκτός προϋπολογισμού τραπεζικούς λογαριασμούς του πρώην πρατηρίου (Economat) στον τακτικό προϋπολογισμό πριν κάνει προτάσεις για τη χρήση τους·

65.    υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι πριν τις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί και να είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό μια ολοκληρωμένη, εύκολα προσβάσιμη βάση δεδομένων που θα περιέχει πληροφορίες για όλους τους δικαιούχους κοινοτικών κονδυλίων ·

Δημοσιονομικός Κανονισμός

66.    σημειώνει με ικανοποίηση ότι η απλοποίηση που ξεκίνησε με την τελευταία αναθεώρηση του Κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 έδειξε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα για τις δημόσιες συμβάσεις·

67.    επισημαίνει εντούτοις ότι τα μέτρα που ελήφθησαν για τις επιδοτήσεις έδειξαν εν μέρει μόνο την αποτελεσματικότητά τους· ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2010 προτάσεις για έναν αναθεωρημένο και πλήρως ενοποιημένο Δημοσιονομικό Κανονισμό, με χωριστά κεφάλαια για τα μεμονωμένα προγράμματα δαπανών όπου θα απαριθμούνται συγκεντρωμένες σε μια ενιαία γενική πηγή όλες οι προϋποθέσεις τις οποίες ο δικαιούχος ενός προγράμματος οφείλει να πληροί και με περαιτέρω απλοποιήσεις όσον αφορά τη χορήγηση και τον έλεγχο των επιδοτήσεων· ζητεί, σύμφωνα με το άρθρο 184 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, την προσφυγή στη διαδικασία της συνεννόησης για την προσεχή αναθεώρηση ανά τριετία του εν λόγω κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002·

68.    καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει πολύ νωρίς διαβουλεύσεις με τα άλλα όργανα που υπάγονται στον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002·

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

69.    διαπιστώνει με ανησυχία τις συνθήκες λειτουργίας της OLAF· ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει στην OLAF άμεση πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της σε περίπτωση ανάγκης σχετιζόμενης με κάποια έρευνα, ώστε να καθίσταται δυνατή η άμεση έναρξη και διαχείριση των ερευνών·

70.    ζητεί επίσης να διασφαλιστεί ότι οι τρίτες χώρες δικαιούχοι θα παρέχουν στην OLAF κάθε αναγκαία υποστήριξη κατά τους επιτόπιους ελέγχους και επαληθεύσεις, καθώς και κάθε χρήσιμη πληροφορία ως προς τη συνέχεια που δίδεται στις διενεργηθείσες έρευνες· ζητεί από την Επιτροπή να φροντίσει ώστε όλες οι μελλοντικές συμβάσεις να προβλέπουν την πλήρη συνεργασία των αρχών των ενδιαφερομένων κρατών με την OLAF·

71.    εκφράζει βαθιά ανησυχία για το γεγονός ότι μόνο στο 6,7% του συνόλου των περιπτώσεων "δικαστικής συνέχειας" της OLAF κινήθηκαν δικαστικές διαδικασίες· έχει επίγνωση ότι το 2007 το 60% του συνόλου των υποθέσεων της OLAF περιείχαν συστάσεις για "δικαστική συνέχεια"· κρίνει ότι η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη και υπονομεύει το κράτος δικαίου και την εμπιστοσύνη των πολιτών και μπορεί να ευνοήσει μόνο τους εικαζόμενους δράστες απατών· συνιστά επομένως στην Επιτροπή να αξιοποιήσει όλα τα μέσα που προβλέπουν οι Συνθήκες προκειμένου να εξασφαλίσει την ουσιαστική συνεργασία των εθνικών αρχών στον αγώνα κατά της απάτης σε βάρος των κοινοτικών συμφερόντων·

72.    διαπιστώνει με ανησυχία ότι, μεταξύ 2006 και 2008, μόνο για 37 από 222 εσωτερικές υποθέσεις υπήρξε πειθαρχική συνέχεια και από τις 37 αυτές υποθέσεις μόνο σε 2 υπήρξαν πραγματικές συνέπειες, ενώ σε 3 περιπτώσεις σταμάτησε η διαδικασία λόγω έλλειψης στοιχείων και στις υπόλοιπες 32 - ήτοι στο 87% των περιπτώσεων - δεν υπήρξαν έως τώρα αποτελέσματα· ζητεί από την Επιτροπή να δεσμευθεί για την αντιμετώπιση των πειθαρχικών υποθέσεων με το ίδιο σθένος που επιδεικνύει και για τις εξωτερικές υποθέσεις και να επιτύχει αποτελέσματα στις υποθέσεις στις οποίες δεν έχει δοθεί ακόμη πειθαρχική συνέχεια·

73.    καλεί εκ νέου την Επιτροπή να θεσπίσει μηχανισμό για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της OLAF και των κρατών μελών σχετικά με τη συνέχεια που δίνεται στις κοινοτικές έρευνες για την καταπολέμηση της απάτης· ειδικότερα, καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εθνικές δικαστικές αρχές θα ενημερώνουν τακτικά την OLAF, βάσει μιας έκθεσης προόδου, σχετικά με τα αποτελέσματα της δικαστικής δράσης για την καταπολέμηση της απάτης σε βάρος των κοινοτικών συμφερόντων, κάθε φορά που η OLAF διαβιβάζει ένα φάκελο·

ΤΟΜΕΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Ίδιοι πόροι

74.    παρατηρεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που παρείχε η Επιτροπή (βλ. απάντηση στην γραπτή ερώτηση E-5221/08), τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2008 για πρώτη φορά και τα 27 κράτη μέλη περιέλαβαν την κατανομή των υπηρεσιών χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης που μετρώνται έμμεσα (FISIM) στα δεδομένα των εθνικών λογαριασμών τους· βάσει αυτών των δεδομένων η αύξηση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) των 27 κρατών μελών της Ένωσης (η Ένωση των 27) ως αποτέλεσμα της κατανομής FISIM ισούται με 149.200.000.000 ευρώ το 2007 (δηλ. 1,2% του ΑΕΕ της ΕΕ των 27)· με τη νέα αυτή στατιστική προσέγγιση επομένως αυξάνεται το ΑΕΕ κατά ποσό σημαντικά μεγαλύτερο από τον συνολικό προϋπολογισμό της Ένωσης·

75.    υπενθυμίζει την παράγραφο 93 του ψηφίσματός του της 24ης Απριλίου 2007 για την χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή για το 2005[67] στην οποία επεσήμαινε ότι η κατανομή των υπηρεσιών χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης που μετρώνται έμμεσα (FISIM) θα συμπεριληφθεί αυτομάτως στην μελλοντική απόφαση περί των ιδίων πόρων, για τις ανάγκες του κοινοτικού ΑΕΕ, καθόσον στην πρότασή της για απόφαση του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (COM(2006)0099) η Επιτροπή δεν ενέγραψε περιοριστική επιφύλαξη σχετικά με το θέμα·

76.    παρατηρεί ότι το Συμβούλιο, κατά την έγκριση της υπ΄αριθ. 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ απόφασής του της 7ης Ιουνίου 2007 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[68], βάσει της πρότασης της Επιτροπής (COM(2006)0099), δεν ενέγραψε περιοριστική επιφύλαξη σχετικά με το FISIM· αναμένει επομένως ότι όταν τεθεί σε ισχύ η νέα απόφαση περί ιδίων πόρων, αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2007, θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα ΑΕΕ που θα περιλαμβάνουν το FISIM, για τον υπολογισμό των κοινοτικών ιδίων πόρων και ότι, στη βάση αυτή, θα υπολογισθούν εκ νέου οι παρελθούσες και μελλοντικές πληρωμές των κρατών μελών·

Γεωργία και φυσικοί πόροι

77.    σημειώνει με ανησυχία ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο συμπεραίνει πως οι υποκείμενες πράξεις στις δηλωθείσες δαπάνες αυτής της ομάδας πολιτικών χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους από ένα υψηλό επίπεδο σφάλματος σε ό,τι αφορά τη νομιμότητα και/ή κανονικότητα (σημεία 5.12 και 5.13 της ετήσιας έκθεσης 2007) και επίσης σημειώνει τα προβλήματα που διαπίστωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο σε επίπεδο τελικού δικαιούχου και ως προς το ότι το 20% περίπου των πληρωμών που ελέγχθηκαν σε αυτό το επίπεδο αποδείχθηκε για άλλη μια φορά εσφαλμένο· σημειώνει εντούτοις τη φθίνουσα συχνότητα των σφαλμάτων και τον περιορισμένο οικονομικό αντίκτυπό τους (0,83 % των συγκεκριμένων δαπανών)·

78.    συμφωνεί με την παραδοχή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι δαπάνες αγροτικής ανάπτυξης και δη οι δαπάνες για τα γεωργο-περιβαλλοντικά μέτρα είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε σφάλματα και ότι οι σχετικοί έλεγχοι κρίθηκαν για μια ακόμη φορά ανεπαρκείς λόγω των περίπλοκων κανόνων και των ασαφών ορισμών όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας στη νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών, που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα των ελέγχων· προτρέπει την Επιτροπή να απλοποιήσει, να ενισχύσει και να ενοποιήσει τους κανόνες ελέγχου·

79.    διαπιστώνει εντούτοις πως το Ελεγκτικό Συνέδριο συμπεραίνει ότι το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου συνεχίζει να είναι αποτελεσματικό ως προς τον περιορισμό του κινδύνου παράτυπων πληρωμών όταν το σύστημα εφαρμόζεται σωστά και ότι τα καταχωρημένα δεδομένα είναι ακριβή και αξιόπιστα σε ό,τι αφορά τις πληρωμές του καθεστώτος της ενιαίας ενίσχυσης βάσει αναγνωρισμένων δικαιωμάτων (σημεία 5.20 και 5.21 της ετήσιας έκθεσης 2007)·

80     ανησυχεί εντούτοις από τις επικρίσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τα σφάλματα στην ερμηνεία των κανονιστικών διατάξεων καθώς και από τη διαπίστωση πως οι αθροιστικές συνέπειες όλων αυτών των σφαλμάτων επί σειρά ετών θα είναι σοβαρές εάν δεν διορθωθούν και ζητεί από την Επιτροπή να λάβει το ταχύτερο τα κατάλληλα μέτρα, τα οποία να συνίστανται τουλάχιστον σε απλοποίηση της πολιτικής και να συνοδεύονται από εξασφάλιση σαφέστερων και συνεπέστερων συστημάτων ελέγχου, ώστε τα σφάλματα αυτά να διορθωθούν, και να ενημερώσει το Κοινοβούλιο μέχρι το τέλος του 2009 για τα μέτρα που έλαβε·

81.    θεωρεί απαράδεκτη την διαπιστούμενη για άλλη μια φορά από το Ελεγκτικό Συνέδριο ύπαρξη προβλημάτων στην εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου στην Ελλάδα και στηρίζει την Επιτροπή σε ό,τι αφορά την εξαγγελθείσα ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής πρόθεσή της να εφαρμόσει αυτηρά την υφιστάμενη νομοθεσία επί θεμάτων αναστολής πληρωμών εάν η Ελληνική Κυβέρνηση δεν διορθώσει τα σημερινά προβλήματα εντός των προθεσμιών που έχουν ανακοινωθεί· ζητεί την αναστολή των πληρωμών εάν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009 οι ελληνικές αρχές δεν είναι σε θέση να αποδείξουν ότι τα προβλήματα ελύθηκαν·

82.    διαπιστώνει με ανησυχία τις σημαντικές αδυναμίες που το Ελεγκτικό Συνέδριο εντοπίζει στα ελεγκτικά συστήματα πολλών κρατών μελών σε ό,τι αφορά την αγροτική ανάπτυξη, λόγω του ότι η εθνική νομοθεσία ορίζει με ασαφή τρόπο κάποιες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και οι κανόνες είναι συχνά περίπλοκοι με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά η ποιότητα των ελέγχων·

83.    θεωρεί ιδιαίτερα λυπηρό, ως προς τη διαχείριση και τον έλεγχο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο καταγγέλλει σε πολλά "παλαιά" κράτη μέλη ανεπάρκειες στα σχετικά συστήματα ελέγχου (σε Ολλανδία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ισπανία, σημείο 5.26 ετήσιας έκθεσης 2007) καθώς κι ορισμένες συστημικές δυσλειτουργίες στους ελέγχους που αφορούν την επιλεξιμότητα για τις στρεμματικές ενισχύσεις σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ολλανδία (βλ. παραρτήματα 5.1.1 και 5.1.2 ετήσιας έκθεσης 2007)· λαμβάνει υπόψη τις απαντήσεις της Επιτροπής, που αμφισβητεί την κατάσταση έτσι όπως την παρουσιάζει το Ελεγκτικό Συνέδριο·

84.    καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, να εντείνουν τους ελέγχους τους, ιδίως ως προς την τήρηση των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας εκ μέρους των δικαιούχων· καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει και να απλοποιήσει κατά το δυνατόν τις εν λόγω προϋποθέσεις·

85.    θεωρεί λυπηρό το ότι για άλλη μια φορά διαπιστώνονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο και κατά το 2007 οι ίδιοι εγγενείς περιορισμοί του συστήματος εκκαθάρισης, όπως ο αναδρομικός και πολυετής χαρακτήρας της εκκαθάρισης σε θέματα συμμόρφωσης και το γεγονός ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κανένας έγκυρος συσχετισμός μεταξύ των ποσών που ανακτώνται και του πραγματικού ποσού των παράτυπων πληρωμών (σημείο 5.47 ετήσιας έκθεσης 2007)·

86.    θεωρεί ότι, μετά από αρκετά χρόνια με τις ίδιες επικρίσεις εκ μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το ίδιο πρόβλημα, οφείλει πλέον η Επιτροπή να προτείνει μέτρα για τη μεταρρύθμιση του συστήματος κατά τρόπον ώστε να καταστεί απολύτως δυνατή η διενέργεια ευκρινών και έγκυρων συσχετισμών μεταξύ των ανακτηθέντων ποσών και του ποσού των αντικανονικών πληρωμών και να εξασφαλίσει, στο μέτρο του δυνατού, ότι το κόστος των δημοσιονομικών διορθώσεων θα βαρύνει τους τελικούς δικαιούχους και όχι τους φορολογούμενους, καθώς και ότι θα επιβάλλονται οι κατ' αποκοπή διορθώσεις στα κράτη μέλη που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους·

Επιδοτήσεις στον τομέα της αλιείας

87.    χαιρετίζει την κοινοποίηση, από τα επιλεγέντα κράτη μέλη, των ονομάτων των δικαιούχων, των ονομάτων των σχετικών πράξεων και του ύψους των δημοσίων (κοινοτικών και κρατικών) πόρων και τη δημιουργία, στον ιστότοπο της Επιτροπής, συνδέσμων προς τις πηγές πληροφόρησης των κρατών μελών·

88.    ζητεί ωστόσο από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε όλα τα κράτη μέλη να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, άρθρο 53, στοιχείο (β) και άρθρο 53 β, παράγραφος 2, στοιχείο (δ) και προς τις απαιτήσεις του άρθρου 31, παράγραφος 2, στοιχείο (δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 498/2007[69]·

89.    χαιρετίζει την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (COM(2008)0721) προκειμένου να καταστεί νομικώς δυνατή η αναστολή ή μείωση της οικονομικής συνδρομής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας προς όσα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν σωστά τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής·

90.    ζητεί ωστόσο από την Επιτροπή να προτείνει επίσης τον αποκλεισμό όσων κρατών μελών δεν εφαρμόζουν σωστά τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής από τα πλεονεκτήματα των συμφωνιών εταιρικής σχέσης στον τομέα της αλιείας·

91.    ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει κοινοτική νομοθεσία η οποία να αποκλείει όλους τους ιδιοκτήτες σκαφών που έχουν καταδικασθεί για σοβαρές παραβιάσεις (σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 του Συμβουλίου[70]) από του να λαμβάνουν κοινοτική βοήθεια δυνάμει του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας και/ή από του να αντλούν οφέλη από τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης στον τομέα της αλιείας·

92.    ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η κοινοτική βοήθεια δεν θα χρησιμοποιείται προς εκσυγχρονισμό τμημάτων του στόλου που χαρακτηρίζονται από πλεονάζουσες αλιευτικές ικανότητες·

93.    υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι έχει δεσμευθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Γκαίτεμποργκ τον Ιούνιο 2001 και αναθεωρήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Βιέννη τον Ιούνιο 2006, να καταργήσει τις επιδοτήσεις που είναι επιζήμιες για το περιβάλλον και μέχρι το 2008 να καταθέσει χάρτη πορείας για την ανά τομέα μεταρρύθμιση των εν λόγω επιδοτήσεων με στόχο την κατάργησή τους·

Συνοχή

94.    λαμβάνει με μεγάλη ανησυχία γνώση της εκτίμησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι τουλάχιστον το 11% των συνολικών αποδοθέντων ποσών από έργα σχετιζόμενα με τις διαρθρωτικές πολιτικές δεν έπρεπε να είχε αποδοθεί·

95.    επισημαίνει ότι η Επιτροπή δεν αμφισβητεί το ποσοστό αυτό του 11%·

96.    διαπιστώνει ότι ο αριθμός των διενεργηθέντων από το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχων φαίνεται χαμηλός σε σχέση με τον αριθμό πληρωμών στους τελικούς δικαιούχους (για παράδειγμα, για τη συνοχή το Ελεγκτικό Συνέδριο έλεγξε 180 ενδιάμεσες αποδόσεις, σύμφωνα με το σημείο 6.21 της ετήσιας έκθεσης 2007, επί αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων πληρωμών προς τελικούς δικαιούχους), αλλά λαμβάνει υπόψη ότι αυτή η μεθοδολογία λογιστικού ελέγχου είναι σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα λογιστικού ελέγχου, σύμφωνα με τη γνώμη που παρουσιάζεται στην έκθεση που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της αξιολόγησης ομοτίμων του ΕΕΣ την οποία ανέλαβε ομάδα έμπειρων δημοσιονομικών ελεγκτών και ελεγκτών αποτελεσματικότητας από τα ανώτατα ελεγκτικά όργανα της Αυστρίας, του Καναδά, της Νορβηγίας και της Πορτογαλίας·

97.    ενώ αναγνωρίζει τις βελτιώσεις στη συνολική αποτίμηση του συστήματος εποπτείας και ελέγχου που καταγράφονται στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θεωρεί λυπηρό το ότι παρά τις συνεχείς προσπάθειες της Επιτροπής τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε επίπεδο εποπτείας από την Επιτροπή, δεν είναι αρκετά αποτελεσματικά ώστε να περιορίζουν τους κινδύνους σφάλματος, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο στις αρχές του 2010 σχετικά με τις περαιτέρω δράσεις που εκτελέστηκαν το 2009 και σχετικά με τον αρχικό αντίκτυπο των δράσεων στο πλαίσιο του ως άνω σχεδίου δράσης·

98.    σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι η απορρόφηση των πιστώσεων των περιφερειακών ταμείων και των ταμείων συνοχής έφθασε σε υπερβολικά χαμηλά επίπεδα και παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει την διαδικασία αναθεώρησης και να απλοποιήσει τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις χωρίς χρονοτριβή·

99.    υπενθυμίζει επίσης στην Επιτροπή τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό και χωρίς να επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα των χρησιμοποιούμενων κονδυλίων, οι δυνατότητες απλοποίησης που προβλέπονται από τον ισχύοντα κανονισμό περί δαπανών, και της ζητεί να ξεκινήσει μια διαδικασία μελέτης νέων μέτρων απλοποίησης που θα μπορούσαν να εγκριθούν, συμπεριλαμβανομένης της μηχανοργάνωσης του συστήματος· υπό το φως των ανωτέρω χαιρετίζει την ομάδα εργασίας για την απλοποίηση που συνέστησε η Επιτροπή και αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις απλοποίησης για την περίοδο 2007-2013 βάσει των πορισμάτων της ομάδας εργασίας για την απλοποίηση·

100.  ζητεί επίσης από την Επιτροπή να κάνει μια εκτίμηση ανά κράτος μέλος των θετικών επιπτώσεων που θα έχει η πολιτική της συνοχής και να του υποβάλει έκθεση επί της προστιθέμενης αξίας της πολιτικής της συνοχής σε επίπεδο ΕΕ·

101.  σημειώνει με ανησυχία ότι, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, κατά τα έτη 2000 έως 2006, το 95,47% των δημοσιονομικών διορθώσεων αφορούσε την Ισπανία (59,07%), την Ιταλία (31,97%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (4,43%)· σημειώνει ότι 22 κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για το 4,53% των δημοσιονομικών διορθώσεων· ζητεί από την Επιτροπή να προσαρμόσει τις ελεγκτικές της απαιτήσεις αναλόγως της συχνότητας και της σοβαρότητας των σφαλμάτων στα πιο εμπλεκόμενα κράτη μέλη· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να το ενημερώσει για τους τρόπους με τους οποίους αντέδρασε απέναντι σε τέτοια υψηλά επίπεδα σφαλμάτων σε αυτά τα τρία κράτη μέλη·

102.  σημειώνει με ανησυχία ότι, στο Ταμείο Συνοχής της περιόδου 2000-2006, το 95,92% των οικονομικών διορθώσεων αφορούσε την Ελλάδα (53,06%) και την Ισπανία (42,86%)· σημειώνει ότι 23 κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για το 4,08% των δημοσιονομικών διορθώσεων· ζητεί από την Επιτροπή να προσαρμόσει τις ελεγκτικές της απαιτήσεις αναλόγως της συχνότητας και της σοβαρότητας των σφαλμάτων στα πιο εμπλεκόμενα κράτη μέλη· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να το ενημερώσει για τους τρόπους με τους οποίους αντέδρασε απέναντι σε τέτοια υψηλά επίπεδα σφαλμάτων σε αυτά τα δυο κράτη μέλη·

103.  σημειώνει με ανησυχία ότι, στο Κοινωνικό Ταμείο της περιόδου 2000-2006, το 84,28% των οκονομικών διορθώσεων αφορούσε την Ισπανία (46,42%) και την Ιταλία (37,86%)· σημειώνει ότι 23 κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για το 15,72% των δημοσιονομικών διορθώσεων· ζητεί από την Επιτροπή να προσαρμόσει τις ελεγκτικές της απαιτήσεις αναλόγως της συχνότητας και της σοβαρότητας των σφαλμάτων στα πιο εμπλεκόμενα κράτη μέλη· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να το ενημερώσει για τους τρόπους με τους οποίους αντέδρασε απέναντι σε τέτοια υψηλά επίπεδα σφαλμάτων σε αυτά τα δυο κράτη μέλη·

104.  αναγνωρίζει την αξία των τριμηνιαίων εκθέσεων που του παρέσχε η Επιτροπή καθ' όλη τη διάρκεια του 2008 σχετικά με τις δημοσιονομικές διορθώσεις που απορρέουν από το έργο λογιστικού ελέγχου στο οποίο επιδίδεται η ίδια ή το Ελεγκτικό Συνέδριο· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να επιβάλλει δημοσιονομικές διορθώσεις σύμφωνα με τις εν ισχύι κανονιστικές διατάξεις με σκοπό την αφαίρεση τυχόν παράτυπων δαπανών που δηλώνονταν προηγουμένως και να εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες κλεισίματος για τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου Συνοχής και του Κοινωνικού Ταμείου της περιόδου 2000-2006 ώστε, κατά το κλείσιμο, οι δαπάνες αυτού του είδους να έχουν εξαλειφθεί σε μεγάλο βαθμό από τα εν λόγω προγράμματα· ζητεί ακόμη από την Επιτροπή να συνεχίσει να παρέχει στο Κοινοβούλιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις επιβληθείσες δημοσιονομικές διορθώσεις και ευθύς μόλις αρχίσει η διαδικασία κλεισίματος να παράσχει μια εκτίμηση του συντελεστή υπολειμματικού σφάλματος στα προγράμματα που έχουν κλείσει·

105.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να εντοπίζει στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεων δραστηριότητας (RAA) τα προβλήματα ελέγχου υπό επιμερισμένη διαχείριση που υπάρχουν στα κράτη μέλη συμπεριλαμβανομένου σε επίπεδο φορέων πληρωμής, ώστε να εντοπισθούν οι συγκεκριμένες αδυναμίες ανά κράτος μέλος και ανά πρόγραμμα και οι τυχόν επιφυλάξεις να συσχετίζονται απευθείας με αυτά τα προβλήματα· ζητεί από την Επιτροπή να κάνει μια ετήσια ταξινόμηση των κρατών μελών για κάθε ευρωπαϊκό ταμείο και να τη διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο, μαζί με τον εκάστοτε καθορισμένο συντελεστή σφάλματος, ενώ ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να καταρτίζει έναν ίδιο κατάλογο βάσει των δικών του λογιστικών ελέγχων·

106.  ζητεί από την Επιτροπή, ως τελική αρμόδια για την χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων, όταν ένα κράτος μέλος δεν προσφέρει τις επιθυμητές εγγυήσεις, να εφαρμόζει αυστηρά τους κοινοτικούς κανόνες που διέπουν το θέμα της αναστολής πληρωμών·

107.  σημειώνει ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έτος 2007 καλύπτει ακόμα αποκλειστικά προγράμματα της περιόδου 2000-2006, δεδομένου ότι το 2007 αποτέλεσε ουσιαστικά μια προπαρασκευαστική φάση ενόψει της εφαρμογής των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013· επισημαίνει συνεπώς ότι οι νέοι κανόνες που έχουν οριστεί για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 και οι οποίοι είναι απλούστεροι και αυστηρότεροι από εκείνους που ίσχυαν μέχρι το 2006 δεν είναι δυνατόν ακόμα να αξιολογηθούν·

108.  τονίζει ότι η πολιτική της συνοχής παραμένει μία από τις σημαντικότερες πολιτικές της Ένωσης· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της στο πλαίσιο της κοινοτικής απάντησης στην οικονομική κρίση και την πρωταρχική θέση που κατέχει στο ευρωπαϊκό σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, τις ενέργειες που προτείνει η Επιτροπή προκειμένου να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η εφαρμογή των προγραμμάτων συνοχής·

109.  σημειώνει ότι αυτές οι διαδικασίες απλούστευσης έχουν καίρια σημασία για την μείωση του διοικητικού φόρτου σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· επισημαίνει εντούτοις πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες απλούστευσης συντελούν στη μείωση του ποσοστού σφαλμάτων στο μέλλον·

110.  επιδοκιμάζει την εκπεφρασμένη θέση της Επιτροπής όσον αφορά τις δημοσιονομικές διορθώσεις, θέση σύμφωνα με την οποία οι παρατυπίες ενδέχεται να εντοπιστούν και να διορθωθούν από το πολυετές διορθωτικό σύστημα· σημειώνει ότι η Επιτροπή επαληθεύει διαρκώς από άποψη πληρότητας και ακρίβειας τα στοιχεία που παρέχουν τα κράτη μέλη και ότι έχει διαπιστωθεί πραγματική πρόοδος ως προς την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών για τις διορθώσεις που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη·

111.  λαμβάνει υπόψη το επίπεδο σφαλμάτων που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο και επισημαίνει τη διαφορά ερμηνείας μεταξύ Ελεγκτικού Συνεδρίου και Επιτροπής ως προς το ποσό που δεν θα έπρεπε να έχει αποδοθεί (ιδίως δε τη διαφορετική ερμηνεία των κανόνων περί επιλεξιμότητας των δαπανών)· υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω διασάφησης και ζητεί να υπάρξει εναρμόνιση της ερμηνείας των κανόνων των σχετικών με την εφαρμογή δημοσιονομικών διορθώσεων· καλεί επίσης όσα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη διαβιβάσει τις ετήσιες εθνικές δηλώσεις για τις δαπάνες στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, να το πράξουν το ταχύτερο·

112.  εκφράζει συγκρατημένη ικανοποίηση για την στατιστική βελτίωση που φαίνεται να έχει σημειωθεί στα συστήματα ελέγχου των κρατών μελών αλλά θεωρεί λυπηρό τό ότι πολλά από αυτά τα συστήματα ελέγχου παραμένουν εκτεθειμένα στον κίνδυνο των παρατυπιών σε ό,τι αφορά τις αποδόσεις δαπανών· εκτιμά ότι απαιτείται περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας του πρωτοβάθμιου ελέγχου σε εθνικό και υπο-εθνικό επίπεδο· τονίζει επ΄αυτού το σημαντικό εποπτικό ρόλο της Επιτροπής·

113.  επισημαίνει ότι το ποσοστό σφαλμάτων που καταγράφεται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν παραπέμπει απαραίτητα σε απάτες και καλεί συνεπώς την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο να καταστήσουν σαφή την διάκριση αυτή στα μελλοντικά έγγραφα·

114.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τα συχνότερα εμφανιζόμενα σφάλματα που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και στα οποία περιλαμβάνονται, καταρχάς, η ελλιπής τεκμηρίωση όσον αφορά την ορθότητα των γενικών εξόδων ή δαπανών προσωπικού του συγκεκριμένου προγράμμματος και κατά δεύτερο λόγο η υπερεκτίμηση των δαπανών προσωπικού ή των γενικών εξόδων· υποστηρίζει, συνεπώς, με σθένος τους νέους κανόνες που προβλέπονται από το δημοσιονομικό πλαίσιο της περιόδου 2007-2013 και οι οποίοι απλουστεύουν τις διαδικασίες και επιτρέπουν την δήλωση των γενικών εξόδων κατ’ αποκοπή και κατ’ αναλογία του άμεσου κόστους· καλεί αφετέρου τα κράτη μέλη να επιτείνουν τις ενημερωτικές εκστρατείες τους προς τους δικαιούχους και να βελτιώσουν τους ελέγχους της καθημερινής διαχείρισης, προκειμένου να περιορίσουν τα σφάλματα·

Εσωτερικές πολιτικές

115.  θεωρεί λυπηρό το ότι ενώ, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Επιτροπή διαχειρίζεται απευθείας τις δράσεις τις σχετικές με τις εσωτερικές πολιτικές, συνεχίζουν να υπάρχουν τα ίδια προβλήματα με των προηγούμενων ετών (σφάλματα στην απόδοση δαπανών, εφαρμογή πολύπλοκων κανόνων και απουσία αποτελεσματικού μηχανισμού επιβολής κυρώσεων), και ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την περαιτέρω απλοποίηση και διευκρίνιση των κανόνων αναλογικότητας που διέπουν τα προγράμματα επιμερισμένης δαπάνης·

Έρευνα

116.  χαιρετίζει τις εξελίξεις στον τομέα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, όπου το ποσοστό σφάλματος έχει μειωθεί αισθητά από 8,03 % το 2006 σε 2,39 % το 2007· τούτο το μείζον επίτευγμα συνιστά επιτυχία για την υλοποίηση της διαδικασίας 2005 από την ομάδα τομέα έρευνας της Επιτροπής σε στενή συνεργασία με την αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου και με το Ελεγκτικό Συνέδριο·

117.  σημειώνει ότι το 2007 το σύστημα των πιστοποιητικών ελέγχου μείωσε στο 2,5% το ποσοστό σφάλματος για έργα εκτελούμενα στο πλαίσιο του 6ου προγράμματος πλαισίου εν συγκρίσει προς το 4,06% των έργων που εκτελούνται στο πλαίσιο του 5ου προγράμματος πλαισίου, τα οποία δεν υπόκεινται στο σύστημα των πιστοποιητικών ελέγχου·

118.  επικροτεί το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SEC(2008)3054), που αποτελεί μια πρώτη ανάλυση του κόστους των ελέγχων μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και τη Γενική Διεύθυνση Κοινωνίας των Πληροφοριών και Μέσων Ενημέρωσης, με σκοπό την αναζωπύρωση του διοργανικού διαλόγου προκειμένου να καταλήξουμε σε μια κοινή συμφωνία ως προς τον ανεκτό κίνδυνο σφάλματος στον τομέα της ευρωπαϊκής ερευνητικής πολιτικής·

119.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες απόδοσης δαπανών που ορίζονται στο 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο, και ειδικότερα να αναλύσει περαιτέρω το πόσο αρμόζοντες είναι οι κανόνες του εν λόγω προγράμματος που αφορούν τις διαδικασίες κατ' αποκοπήν αμοιβής, και να ενημερώσει την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή στο πλαίσιο της ενδιάμεσης εξέτασης για τη συμβολή της στην απλοποίηση των κανόνων που αφορούν τους δικαιούχους και σχετικά με τις απαραίτητες βελτιώσεις του συστήματος·

120.  εκφράζει ανησυχία για τα μέχρι τούδε μη εγκριθέντα πιστοποιητικά μεθοδολογίας (Certificate on the Methodology for Personnel and Indirect costs (CoM), Certificate on the Methodology on Average Personnel costs (CoMAv)) και παροτρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει τα απαραίτητα κατανοητά κριτήρια για την έγκριση πιστοποιητικών μεθοδολογίας που αφορούν τα γενικά έξοδα και τις δαπάνες προσωπικού· εκτιμά ότι πρέπει να επιτρέπεται στους δικαιούχους να χρησιμοποιούν μέσες δαπάνες προσωπικού και να εφαρμόζουν μία καθιερωμένη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των γενικών εξόδων· ζητεί να γίνεται έγκαιρα η έγκριση ή απόρριψη των πιστοποιητικών, ώστε οι πόροι που προβλέπονται για την έρευνα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν·

121.  υπενθυμίζει ότι, με σκοπό την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και των αιτήσεων επιδότησης, έχει ζητήσει μια μοναδική υπηρεσία επικοινωνίας με τους δικαιούχους, που να έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει για τα ζητήματα που σχετίζονται με το ερευνητικό πλαίσιο·

122.  ζητεί από την Επιτροπή, ως προϋπόθεση νομικής σταθερότητας, για τα έργα που εντάσσονται στο 6ο πρόγραμμα πλαίσιο και τα οποία αυτή έχει ήδη εγκρίνει και εξοφλήσει, να μην υπολογίσει από την αρχή τα σχετικά δημοσιονομικά δελτία μέσω νέων ερμηνειών για τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δαπανών που ορίζονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων (Παράρτημα II) του υποδείγματος σύμβασης του 6ου προγράμματος πλαισίου·

123.  σημειώνει ότι η διαδικασία των δυο φάσεων για το 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο Έρευνας και Ανάπτυξης εφαρμόζεται σε ορισμένους τομείς· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε διαβουλεύσεις με ερευνητικούς οργανισμούς σχετικά με τη σκοπιμότητα επέκτασης αυτής της εμπειρίας σε άλλου είδους έργα στα οποία θα επέτρεπε σημαντική μείωση των εξόδων κατάρτισης των αρχικών αιτήσεων·

124.  επισημαίνει ότι, στον τομέα της έρευνας, η Επιτροπή πολλαπλασίασε τους ερευνητικούς οργανισμούς, τα μοντέλα συνεργασίας και τους μηχανισμούς διαχείρισης· υπενθυμίζει ότι τούτο οφείλεται στην τεράστια αύξηση πόρων που διατίθενται δυνάμει του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 για την έρευνα και καινοτομία· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να αποτιμήσει τα πιθανά προβλήματα αδιαφάνειας απέναντι στην αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή και τη διαφορετική μεταχείριση που επιφυλάσσεται στους δικαιούχους αναλόγως του εκάστοτε μοντέλου συνεργασίας· ζητεί να αφιερώνει ο Γενικός Διευθυντής, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων, ένα κεφάλαιο σε καθένα από τους ανωτέρω οργανισμούς, μοντέλα συνεργασίας και μηχανισμούς διαχείρισης, ώστε να υπάρχει ενημέρωση σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων και τα αποτελέσματα που επιδιώκονται με αυτά τα μοντέλα δημόσιας-ιδιωτικής συνεργασίας·

125.  ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, δεδομένου ότι η στρατηγική της Επιτροπής στους λογιστικούς ελέγχους καλύπτει τις δαπάνες ενός προγράμματος-πλαισίου σε μια περίοδο τεσσάρων ετών ενώ το Ελεγκτικό Συνέδριο οφείλει να υποβάλλει έκθεση σε ετήσια βάση, να καταθέσει πολυετείς πίνακες ώστε η δημοσιονομική επίπτωση των σφαλμάτων που διαπιστώνονται μέσω των λογιστικών ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου να παρουσιάζεται κατά τρόπο συγκλίνοντα με την ελεγκτική μεθοδολογία της Επιτροπής·

Περιβάλλον, δημόσια υγεία και ασφάλεια των τροφίμων

126.  θεωρεί ικανοποιητικά τα συνολικά ποσοστά εκτέλεσης των κονδυλίων του προϋπολογισμού για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων·

127.  επισημαίνει ότι το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού στους τομείς του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων ανήλθε σε 94,6%, το οποίο είναι ικανοποιητικό αποτέλεσμα εάν ληφθεί υπόψη ότι το 2007 ήταν το πρώτο έτος του νέου δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 και χαρακτηρίστηκε από την έγκριση και την έναρξη εφαρμογής νέων προγραμμάτων στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής·

128.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το ποσοστό εκτέλεσης του Κοινοτικού Ταμείου Καπνού, το οποίο ανέρχεται στο 100%· εκφράζει ως εκ τούτου την πεποίθησή του ότι το εν λόγω μέσο, το οποίο παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε προγράμματα που έχουν ως στόχο να αποκτήσει το κοινό μεγαλύτερη επίγνωση των βλαβερών συνεπειών από την κατανάλωση καπνού, και συγκεκριμένα μέσω της πληροφόρησης και εκπαίδευσης, υλοποιείται με αποτελεσματικό τρόπο·

129.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τους μηχανισμούς παροχής βοήθειας στους υποψηφίους στο πλαίσιο των πολυετών προγραμμάτων, ιδίως με την παροχή ειδικής επιμόρφωσης και με την κατάρτιση εύχρηστων οδηγιών·

130.  επικροτεί τις προσπάθειες για καλύτερα εστιασμένες προσκλήσεις υποβολής προσφορών και για παροχή περισσότερης βοήθειας στους υποψηφίους, ιδίως στο πλαίσιο των προγραμμάτων δημόσιας υγείας, ώστε να μην υποβάλλονται φάκελοι για έργα που προδήλως δεν μπορούν να τύχουν χρηματοδότησης ή που είναι ανεπαρκούς ποιότητας, εκτιμά όμως ότι πρέπει να γίνουν νέα βήματα προόδου προκειμένου να φτάσουμε σε μια ικανοποιητική κατάσταση·

131.  επισημαίνει ότι το πρόγραμμα δράσης στον τομέα της υγείας εκτελείται εν μέρει από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για την Υγεία και τους Καταναλωτές· υπενθυμίζει σχετικώς στην Επιτροπή ότι τα επιχειρησιακά κονδύλια του προγράμματος πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τον οικονομικώς αποδοτικότερο τρόπο, διότι χρησιμεύουν επίσης για διοικητικά καθήκοντα·

132.  επισημαίνει ότι η τήρηση των διοικητικών και οικονομικών διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 δεν πρέπει να προκαλεί αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην χορήγηση των επιδοτήσεων ή στην επιλογή των προς χρηματοδότηση έργων και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών που έχουν αντίκτυπο επί της εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών·

Εσωτερική αγορά και προστασία των καταναλωτών

133.  επικροτεί την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία παρέχει μια σωστή αποτίμηση της πολιτικής στους τομείς της εσωτερικής αγοράς, των τελωνειακών θεμάτων και της προστασίας των καταναλωτών·

134.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν περαιτέρω τα δικά τους συστήματα εσωτερικού ελέγχου, ώστε να αποτραπεί στην κοινοτική αγορά η κυκλοφορία προϊόντων που δεν έχουν εγκριθεί· καλεί επίσης την Επιτροπή να δώσει τη δέουσα συνέχεια σε κάθε περίπτωση τυχόν παραλείψεων που εντοπίστηκαν στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών κατά το 2007·

135.  λαμβάνει με ικανοποίηση γνώση της παρατήρησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί καλής λειτουργίας των συστημάτων τελωνειακού και λογιστικού ελέγχου· επισημαίνει ότι, αν και οι τελωνειακοί έλεγχοι υπάγονται κυρίως στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, η διαχείριση του τελωνειακού τομέα πρέπει να γίνεται μόνο από αξιόπιστους οικονομικούς φορείς ούτως ώστε να μην εισάγονται εμπορεύματα στην εσωτερική αγορά χωρίς την πληρωμή των σχετικών δασμών ή χωρίς εκτίμηση της δασμολογητέας αξίας·

136.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν για να επιτευχθεί ποσοστό εκτέλεσης 86% για τη θέση 12 02 01 (Δημιουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς)· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, οι μη χρησιμοποιημένες πληρωμές οφείλονται στο ότι ορισμένες συμβάσεις μελετών υπεγράφησαν προς το τέλος του έτους και ότι, αν και προγραμματισμένες, δεν πραγματοποιήθηκαν πληρωμές το 2007·

137.  επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης 55% για τη θέση 14 04 02 (Τελωνεία 2007) είναι ανεπαρκές και ότι απαιτείται συνεπώς καλύτερος δημοσιονομικός σχεδιασμός· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της θέσης αναφέρεται σε συμβάσεις ΤΠ μακράς διαρκείας με προϊόντα και υπηρεσίες "κατά παραγγελία", γεγονός που καθιστά την εκτίμηση και τον ακριβή προγραμματισμό των δημοσιονομικών αναγκών δύσκολο έργο· αναγνωρίζει εντούτοις τα θετικά αποτελέσματα στον προϋπολογισμό του 2008, με ποσοστό εκτέλεσης που υπερβαίνει το 97% ως προς τις πιστώσεις πληρωμών·

138.  επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης 77% για τη θέση 17 02 02 (πρόγραμμα προστασίας καταναλωτών) είναι χαμηλότερο σε σύγκριση με προηγούμενα έτη· επισημαίνει αφετέρου ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, αυτό οφείλεται στην μεταφορά των μη διαχωριζόμενων πιστώσεων από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για την Υγεία και τους Καταναλωτές πίσω στο πρόγραμμα προστασίας καταναλωτών, αλλά και σε ορισμένες καθυστερημένες υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν κατά το 2007, με αποτέλεσμα τη μη καταβολή προγραμματισμένων για το 2007 πληρωμών· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να βελτιώσει τον δημοσιονομικό σχεδιασμό σε αυτόν τον τομέα·

Μεταφορές και τουρισμός

139.  σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός 2007, όπως αυτός εγκρίθηκε τελικά και εν συνεχεία τροποποιήθηκε στη διάρκεια της οικονομικής χρήσης, προέβλεπε συνολικό ποσό 1.322.667.000 ευρώ για την πολιτική των μεταφορών σε πιστώσεις υποχρεώσεων και 743.111.000 ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών· σημειώνει περαιτέρω ότι από τα ως άνω ποσά:

- 933.578.000 ευρώ σε πιστώσεις υποχρεώσεων και 369.665.000 ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών αφορούσαν έργα υπαγόμενα στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (TEN-T),

- 15.348.000 ευρώ σε πιστώσεις υποχρεώσεων και 14.500.000 ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών αφορούσαν την ασφάλεια των μεταφορών,

- 56.890.000 ευρώ σε πιστώσεις υποχρεώσεων και 10.425.000 ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών αφορούσαν το πρόγραμμα Marco Polo,

- 113.631.000 ευρώ σε πιστώσεις υποχρεώσεων και 114.716.000 ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών αφορούσαν τους οργανισμούς μεταφορών και την Εποπτεύουσα Αρχή GNSS,

- 6.000.000 ευρώ σε πιστώσεις υποχρεώσεων και 6.578.000 ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών αφορούσαν την ασφάλεια των μεταφορών, περιλαμβανομένου του προτύπου σχεδίου σχετικά με την ασφάλεια εντός του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου·

140.  επικροτεί τα συνεχιζόμενα υψηλά ποσοστά απορρόφησης των πιστώσεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών για τα έργα TEN-T, ποσοστά που αμφότερα φθάνουν σχεδόν το 100%, και καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την κατάλληλη χρηματοδότηση από τους προϋπολογισμούς, για την πλαισίωση αυτής της κοινοτικής προσπάθειας·

141.  σημειώνει με ανησυχία τα χαμηλά ποσοστά απορρόφησης των πιστώσεων υποχρεώσεων για την ασφάλεια των μεταφορών (55,95%) και για την Εποπτεύουσα Αρχή του GNSS (33,24% στον τίτλο 3), για τα οποία ένα μεγάλο μέρος του ποσού που ήταν διαθέσιμο το 2007, προερχόμενο από το πλεόνασμα του 2006, μεταφέρθηκε στο 2008· σημειώνει επίσης με ανησυχία το χαμηλό ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων πληρωμών για την εσωτερική αγορά και τη βελτιστοποίηση των συστημάτων μεταφορών (47,48%), για τα δικαιώματα των επιβατών (58,96%), που οφείλεται στην καθυστέρηση υπογραφής των συμβάσεων, και για την Εποπτεύουσα Αρχή του GNSS (33,24% στον τίτλο 3)·

142.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, ως αποτέλεσμα των αντιδράσεων στην ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 6/2005 σχετικά με το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (RTE-T)[71], το μέγιστο ποσοστό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης για τα διασυνοριακά έργα έχει αυξηθεί στο 30% και το κατώτατο όριο χρηματοδότησης σε 1.500.000 ευρώ· τονίζει, επιπλέον, ότι η διαδικασία αξιολόγησης για την επιλογή των έργων έχει βελτιωθεί και η παρακολούθηση έχει ενισχυθεί· αφετέρου όμως θεωρεί λυπηρό το ότι η δομή της περιγραφής των έργων δεν έχει εναρμονιστεί και δεν έχουν τυποποιηθεί οι τεχνικές και οικονομικές εκθέσεις·

143.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η ανάλυση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις προδιαγραφές του εσωτερικού ελέγχου που αφορά τη νομιμότητα και την κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων καταδεικνύει ότι η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις·

Πολιτισμός και παιδεία

144.  διαπιστώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ετήσια έκθεση του 2007, κάνει λόγο για τον συντελεστή σφάλματος που εντοπίζει στον τομέα πολιτικής που αφορά την εκπαίδευση και τον πολιτισμό (σημείο 9.11 και παράρτημα 9.1, συντελεστής σφάλματος μεταξύ 2% και 5%), αλλά δεν δίνει εξήγηση ως προς τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων εθνικών οργανισμών, ούτε των εκτελεστικών οργανισμών, ούτε και ως προς την ποιότητα του έργου τους ή ως προς τους λόγους για τους οποίους πρέπει να δεχθούμε αυτό τον τρόπο οργάνωσης·

145.  ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην επόμενη ετήσια έκθεσή του, να αναλύσει εκτενέστερα το ζήτημα της αποτελεσματικότητας και της διατήρησης των διαφόρων οργανισμών του τομέα πολιτικής που αφορά την εκπαίδευση και τον πολιτισμό·

146.  σημειώνει ότι, στη νέα γενιά προγραμμάτων, η ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού εναρμόνισε τα σχέδια δράσης και καθιέρωσε την τακτική του ενός και μοναδικού εσωτερικού ελέγχου· στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί ότι οι εκ των προτέρων και εκ των υστέρων δηλώσεις των κρατών μελών αποτελούν νέα στοιχεία για την εποπτεία και τον εσωτερικό έλεγχο των συστημάτων·

147.  θεωρεί εντούτοις λυπηρές τις δυσλειτουργίες που διαπίστωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στη διαδικασία των εκ των προτέρων δηλώσεων καθώς και τη διαπίστωση ότι η διαδικασία αυτή δεν προσφέρει παρά μικρή μόνο εγγύηση ως προς την ποιότητα της διαχείρισης των εν λόγω δαπανών (σημείο 9.16 ετήσιας έκθεσης 2007)· σημειώνει, ωστόσο, ότι η διαδικασία της εκ των προτέρων δήλωσης είναι μόνο μία συνιστώσα των αποδεικτικών στοιχείων τα οποία αποκτά το Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο της ελεγκτικής του δράσης, και που του επιτρέπουν να διατυπώσει τη γνώμη του·

148.  λαμβάνει υπό σημείωση τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι διαφέρουν οι μέθοδοι που οι εθνικές αρχές χρησιμοποιούν για να σχηματίσουν μια βάση για την εκ των προτέρων δήλωση αξιοπιστίας κι ότι ποικίλλουν πολύ οι κοινοποιούμενες πληροφορίες περί των διαδικασιών που εφαρμόζουν οι εν λόγω αρχές· ζητεί από την Επιτροπή να ξεκινήσει μια προσπάθεια εναρμόνισης αυτών των δηλώσεων και να τηρεί ενήμερο το Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο·

149.  λαμβάνει επίσης γνώση ότι οι εκ των υστέρων ετήσιες δηλώσεις αξιοπιστίας για το 2007 χρειάστηκε να υποβληθούν από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στις 30 Απριλίου 2008· αναμένει την αξιολόγηση που θα τους κάνει το Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο του ελέγχου δηλώσεων αξιοπιστίας του 2008·

150.  θεωρεί λυπηρό το ότι ορισμένες εθνικές αρχές και ορισμένοι εθνικοί οργανισμοί δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα να αναγκασθεί η Επιτροπή να τους στείλει επίσημες επιστολές υπενθύμισης, και στηρίζει πλήρως την Επιτροπή στο θέμα της αναστολής της καταβολής επιδοτήσεων εν απουσία των σχετικών τελικών εκθέσεων·

151.  παροτρύνει τους οργανισμούς και τις αρχές των κρατών μελών να τηρούν τους εκτελεστικούς κανόνες που εγκρίνει η Επιτροπή όσον αφορά τις ευθύνες που τους αναλογούν· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η ΓΔ EAC έκρινε σκόπιμο να άρει τις επιφυλάξεις της όσον αφορά τους μηχανισμούς ελέγχου των εθνικών οργανισμών και τάσσεται υπέρ της συνέχισης των αυστηρών λογιστικών ελέγχων·

152.  εκφράζει ικανοποίηση διότι ο αριθμός των καθυστερημένων πληρωμών στον τομέα του πολιτισμού και της εκπαίδευσης μειώνεται και αναμένει από την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για περαιτέρω μείωσή του·

153.  εκφράζει την ελπίδα ότι το σύστημα ελέγχου που καθιέρωσε η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας στα τέλη του 2007 θα καταστήσει περιττή την διατύπωση επιφύλαξης όσον αφορά την διαχείριση του προϋπολογισμού της στο μέλλον, όπως συνέβη το οικονομικό έτος 2007·

154.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την δημιουργία διοικητικών δομών στα κράτη μέλη για τη στήριξη των δράσεων αδελφοποίησης πόλεων, ιδίως όσον αφορά την αναγκαιότητα, το κόστος και τον σκοπό των εν λόγω δομών·

155.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τους τρόπους που θα επιτρέψουν να «αγγίξει» το πρόγραμμα "Νεολαία" με καλύτερο τρόπο περισσότερες κατηγορίες νέων ανθρώπων, ιδίως εκείνους που προέρχονται από αναξιοπαθούντα κοινωνικά περιβάλλοντα· προτείνει δε προς το σκοπό αυτό να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους οι οργανώσεις νέων, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, για να εστιασθούν σε αυτές τις κατηγορίες νέων, να βελτιώσουν την ποιότητα της πληροφόρησης και τα κριτήρια χρηματοδότησης και να διαδόσουν ευρύτερα μεταξύ των νέων τις πληροφορίες για το εν λόγω πρόγραμμα·

Πολιτικές ελευθερίες, δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις

156.  σημειώνει το χαμηλό επίπεδο εκτέλεσης πληρωμών του προϋπολογισμού για τον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης εν συγκρίσει με το 2006 (60,41% το 2007 και 86,6% το 2006)· γνωρίζει εντούτοις ότι αυτό οφείλεται επίσης στην έγκριση, τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2007, των περιλαμβανομένων στο πλαίσιο "Αλληλεγγύη και διαχείριση μεταναστευτικών ρευμάτων" κονδυλίων καθώς και στις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στην εφαρμογή άλλων ειδικών προγραμμάτων (π.χ.: Αστική δικαιοσύνη, Πρόληψη των ναρκωτικών και ενημέρωση του κοινού)· επισημαίνει την σχετική μείωση που σημειώθηκε στο επίπεδο εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων σε σχέση με το 2006 (90,29% εν συγκρίσει με 94,47% το 2006)· καλεί τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας να προσπαθήσει να μεγιστοποιήσει το 2008 το επίπεδο εκτέλεσης των πιστώσεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών·

157.  λαμβάνει υπόψη του ότι, σύμφωνα με την εκτίμηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι έλεγχοι εποπτείας που διενεργεί η Επιτροπή για το Β΄ Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων δεν είναι απόλυτα αποτελεσματικοί· λαμβάνει δεόντως υπόψη τις απαντήσεις της Επιτροπής επ΄αυτού·

158.  θεωρεί λυπηρό το ότι οι περιγραφές των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου των κρατών μελών για το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή μόλις κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2007, γεγονός που εμπόδισε την Επιτροπή να αξιολογήσει τα συστήματα των κρατών μελών πριν από το τέλος του 2007·

Δικαιώματα των γυναικών και ισότητα των φύλων

159.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι, δυνάμει του άρθρου 3, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, η προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ένωσης και στόχο που ισχύει για ολόκληρο το φάσμα των κοινοτικών δραστηριοτήτων και πολιτικών·

160.  παρακαλεί εκ νέου την Επιτροπή να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η διάσταση της ισότητας των φύλων ως διαρκής προτεραιότητα στο δημοσιονομικό προγραμματισμό, σύμφωνα με την αρχή της συνεκτίμησης της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό, όπως ζήτησε στο ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 2003 σχετικά με το gender budgeting - κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισμών με γνώμονα το φύλο[72], και θεωρεί λυπηρή την καθυστέρηση που παρατηρείται σχετικά με την μελέτη σκοπιμότητας της Επιτροπής επί του θέματος·

161.  θεωρεί λυπηρό το ότι η ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2007 δεν περιέχει κανένα στοιχείο όσον αφορά την επιτυχή συμβολή ή όχι του προϋπολογισμού στην προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών·

162.  προτείνει να συμπεριλάβει το Ελεγκτικό Συνέδριο την παράμετρο της ισότητας των φύλων στην ετήσια έκθεση και στις ειδικές εκθέσεις του, με έμφαση στις πληροφορίες για τις πολιτικές που αφορούν την αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών και τη διάθεση στοιχείων κατανεμημένων ανά φύλο·

Εξωτερικές δράσεις

163.  λαμβάνει γνώση με μεγάλη ανησυχία ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διατυπώνει τις ίδιες επικρίσεις με τα προηγούμενα έτη σε ό,τι αφορά ιδίως τις πληρωμές σε επίπεδο τελικού δικαιούχου·

164.  επισημαίνει ότι η εξωτερική βοήθεια μόλις ελάχιστα καλύφθηκε από την τελευταία αναθεώρηση του Κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 και ζητεί να επανεξετασθεί ο Τίτλος IV "Εξωτερικές Ενέργειες" του εν λόγω Κανονισμού, ώστε να προσαρμοστεί καλύτερα στις ιδιαίτερες συνθήκες των αγορών και επιδοτήσεων αυτού του τομέα·

165.  θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το ότι η Επιτροπή δεν δημιούργησε ένα πραγματικά ευρωπαϊκό Μέσον για τη διαχείριση κρίσεων όπως της είχε ζητηθεί να πράξει κατά τις απαλλαγές 2005 και 2006· τονίζει ότι τούτο πρέπει να πραγματοποιηθεί κατεπειγόντως και καλεί εκ νέου την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται η ίδια τα ταμεία πολλαπλών χορηγών (multi donor trust funds) όποτε χρειαστεί να συμμετάσχει σε αυτά·

166.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει πλήρη δημοσιονομική διαφάνεια στην εξωτερική βοήθεια, δυνάμει των άρθρων 53 έως 56 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, και να τηρήσει τη δέσμευσή της απέναντι στο Κοινοβούλιο ότι κάθε διεθνής οργανισμός που λαμβάνει κοινοτικά κονδύλια θα υποχρεούται να διαβιβάζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στον εσωτερικό ελεγκτή της Επιτροπής τα αποτελέσματα του συνόλου των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων που διενεργήθηκαν σε ό,τι αφορά τη χρήση αυτών των κοινοτικών κονδυλίων· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να διασφαλίσει την πρόσβαση της OLAF στα στοιχεία σε περίπτωση υποψιών για απάτη·

167.  λαμβάνει γνώση ότι, βάσει ορισμένων υποθετικών συλλογισμών ("καλύτερες εκτιμήσεις"), το συνολικό κόστος των ελέγχων που διενεργήθηκαν από τη ΓΔ Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO) εκτιμήθηκε σε 25 εκατομμύρια ευρώ για το 2007· το ποσόν αυτό αντιστοιχεί στο 3,2% του συνολικού προϋπολογισμού της ανθρωπιστικής βοήθειας της ίδιας χρονιάς· θεωρεί λυπηρή την απουσία ενός μηχανισμού διαχείρισης κινδύνων στη ΓΔ Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO) και ζητεί να ενσωματώνονται εκ συστήματος τέτοιοι μηχανισμοί στον έλεγχο

168.  διαπιστώνει ότι, βάσει των πληροφοριών που έλαβε από την Επιτροπή, η εκτίμηση αυτή καλύπτει ένα μέρος μόνο του συνόλου των δαπανών που σχετίζονται με τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις τις οποίες χρηματοδοτεί η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO), διότι οι δαπάνες για τους ελέγχους που διενεργούν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις περιλαμβάνονται στο συνολικό κόστος των συμφωνιών επιδότησης και επίσης χρηματοδοτούνται από τη ΓΔ Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO)·

169.  διαπιστώνει ότι βάσει του συλλογισμού ότι το κόστος των ελέγχων υποδιαιρείται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες -κόστος ελεγκτικών δραστηριοτήτων των υπηρεσιών της Επιτροπής στα κεντρικά και στις αντιπροσωπείες, κόστος εξωτερικών ελέγχων της Επιτροπής και κόστος επαλήθευσης των δαπανών μέσω ελέγχων παραγγελλόμενων από τους δικαιούχους- το κόστος των ελέγχων για τα κονδύλια που διαχειρίζεται το Γραφείο Συνεργασίας EuropeAid το 2007 εκτιμάται από την Επιτροπή σε περίπου 120.000.000 ευρώ·

170.  ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να συνυπολογίσει και να αξιολογήσει στην επόμενη ετήσια έκθεσή του τόσο αυτή την εκτίμηση όσο και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας αυτών των συστημάτων ελέγχου, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ειδικές συνθήκες των εξωτερικών ενεργειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

171.  θεωρεί λυπηρό το ότι στην Κένυα η Επιτροπή κατέβαλε μια δημοσιονομική ενίσχυση αμέσως μετά τις εκλογές της 27ης Δεκεμβρίου 2007, δίνοντας την εντύπωση ότι υποστηρίζει μια συγκεκριμένη παράταξη στη διαμάχη περί της νομιμότητας των εκλογικών αποτελεσμάτων· υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση στην Κένυα[73] και αναμένει από την Επιτροπή ότι θα το λάβει υπόψη της·

172.  σημειώνει την εκτίμηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου για τις εξωτερικές σχέσεις, τη διεύρυνση και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας είναι εν μέρει αποτελεσματικά· δέχεται ότι πολλά από τα σφάλματα που εντοπίσθηκαν αφορούν προπληρωμές και εν συνεχεία επανορθώνονται κατά τη διενέργεια των τελικών καταβολών· καλεί ωστόσο την Επιτροπή να επιφέρει τις απαραίτητες βελτιώσεις στις διαδικασίες παρακολούθησης και επαλήθευσης που εφαρμόζει, ειδικά στο επίπεδο των φορέων υλοποίησης, χωρίς τούτο να οδηγήσει σε περιττό διοικητικό φόρτο για τους τελικούς δικαιούχους· αναγνωρίζει επίσης την πρόοδο που έχουν επιτύχει η Επιτροπή και τα Ηνωμένα Έθνη μέχρι σήμερα·

173.  θεωρεί λυπηρή την έλλειψη διαφάνειας που συνεχίζει να χαρακτηρίζει τη χρήση των κοινοτικών πόρων που διοχετεύονται μέσω οργανώσεων του ΟΗΕ· υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για να εξευρεθεί λύση και να εξασφαλισθεί ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα λαμβάνει εγκαίρως όλες τις πληροφορίες που ζητεί· χαιρετίζει τον αυξανόμενο αριθμό αποστολών επαλήθευσης που πραγματοποίησε η Επιτροπή δυνάμει της Οικονομικής και Διοικητικής Συμφωνίας-Πλαισίου Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ΟΗΕ (Συμφωνία FAFA)· αναμένει ότι αυτές οι αποστολές θα καταστήσουν πιο διαφανή και ορατή τη συμβολή της Κοινότητας σε δραστηριότητες εκτελούμενες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ·

174.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει περαιτέρω και να ορίσει ακριβέστερα τις προϋποθέσεις και τους δείκτες απόδοσης που χρησιμοποιούνται για την εκταμίευση της δημοσιονομικής στήριξης που χορηγείται σε τρίτα κράτη, ώστε να παρέχονται σαφή, μη διφορούμενα και μετρήσιμα κριτήρια αποτίμησης με ειδικό χρονοδιάγραμμα, όπου τούτο χρειαστεί·

175.  λαμβάνει γνώση της εκτίμησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι απαιτούνται κατεπειγόντως μέτρα προς άρση των αδυναμιών που παρατηρούνται στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων στη Βουλγαρία και ότι πρέπει να διασφαλιστούν οι απαραίτητοι μηχανισμοί παρακολούθησης στην Τουρκία· καλεί τις εθνικές αρχές των κρατών να αυξήσουν τις προσπάθειές τους για να συμμορφωθούν προς τους εν ισχύι κανονισμούς·

176.  αναμένει χειροπιαστά αποτελέσματα από την εφαρμογή νέων όρων αναφοράς στην επαλήθευση δαπανών μέσω εξωτερικών λογιστικών ελέγχων διενεργούμενων με πρωτοβουλία των δικαιούχων ή της Επιτροπής·

177.  λαμβάνει γνώση της ειδικής έκθεσης αριθ. 5/2007 του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη διαχείριση του προγράμματος CARDS από την Επιτροπή[74]· τονίζει τη σημασία μιας ενισχυμένης στρατηγικής καθοδήγησης εκ μέρους της Επιτροπής προκειμένου, στο πλαίσιο μιας στενής συνεργασία και ενός διαλόγου με το Κοινοβούλιο, να επιτυγχάνεται η κατάλληλη στοχοθέτηση κατά την επιλογή των βασικών τομέων παρέμβασης του νέου μέσου προενταξιακής βοήθειας· καλεί την Επιτροπή να χαράξει μια συνολική στρατηγική για τη βελτίωση της συμμετοχής των δικαιούχων χωρών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων·

178   αναμένει να ενημερώνεται τακτικά σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει η Επιτροπή για την υλοποίηση των σημαντικών δεσμεύσεων που ανελήφθησαν κατά τη διεθνή διάσκεψη δωρητών που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 22 Οκτωβρίου 2008 για την ανασυγκρότηση της Γεωργίας μετά τη σύγκρουση και για τη μελλοντική ανάπτυξή της·

179.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να παρουσιάζει η Επιτροπή τακτικά στο Κοινοβούλιο τα ειδικά μέτρα που αποβλέπουν σε μια καλύτερη αποδοχή των εξωτερικών της δράσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στο γεωγραφικό τους πλαίσιο, σύμφωνα με τις αρχές της αποτελεσματικότητας, της υπευθυνότητας και της δημοσιότητας·

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)

180.  λαμβάνει γνώση του ρόλου και του αυξανόμενου αριθμού των ΜΚΟ στη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων· καλεί την Επιτροπή να αποτιμήσει πόσο αποτελεσματικές είναι οι επιδοτήσεις που χορηγούνται για τη λειτουργία των κεντρικών γραφείων των ΜΚΟ στις Βρυξέλλες και να εφαρμόσει αυστηρά την αρχή της σταδιακής μείωσης των επιδοτήσεων λειτουργίας που προβλέπει ο Δημοσιονομικός Κανονισμός·

181.  ζητεί από την Επιτροπή να συντάξει έως τα τέλη 2009 έναν πλήρη κατάλογο με όλες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν λάβει κοινοτικούς πόρους·

Ανάπτυξη

182.  λαμβάνει γνώση ότι για άλλη μια φορά το Ελεγκτικό Συνέδριο καταλήγει στο συμπέρασμα πως η ΓΔ Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO) οφείλει να βελτιώσει τη στρατηγική των ελέγχων της, πετυχαίνοντας μια καλύτερη κάλυψη των πράξεων που εκτελούνται σε επίπεδο φορέων υλοποίησης και ειδικότερα σε επιτόπιο επίπεδο για όλα τα είδη εταίρων (σημείο 8.33στ΄ της ετήσιας έκθεσης 2007)·

183.  στηρίζει την Επιτροπή στο στόχο που έχει θέσει από το 2007, κάθε έργο να το επισκέπτεται τουλάχιστον μια φορά ένας εμπειρογνώμων, εκτός κι αν κωλύεται για λόγους ασφαλείας ή δυσχερούς πρόσβασης, και να συνεχίσει να λαμβάνει μέριμνα ώστε να βρίσκονται συνεχώς επί τόπου ειδικοί της ανθρωπιστικής βοήθειας προκειμένου να διευκολύνουν και να μεγιστοποιήσουν τα αποτελέσματα των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται από την Επιτροπή, ανεξαρτήτως χώρας ή περιφέρειας·

184.  θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της ίδιας της υλοποίησης των έργων, οφείλει η Επιτροπή να μεριμνά ώστε οι διατάξεις που εγκρίθηκαν από τον ΟΗΕ τον Απρίλιο 2007 σε θέματα υποβολής εκθέσεων ("reporting") να εφαρμόζονται αυστηρώς, οι δε οικονομικές εκθέσεις να εκδίδονται σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις·

185.  έχει επίγνωση των κινδύνων ανεπαρκούς επιτόπιου ελέγχου σε τόπους όπου η πρόσβαση είναι δυσχερής ή όπου δεν γίνεται σεβαστός ο ουδέτερος χαρακτήρας της ανθρωπιστικής βοήθειας, και γνωρίζει ειδικότερα ότι οι κίνδυνοι αυτοί σχετίζονται σε ορισμένο βαθμό με τον επιλεγέντα τρόπο κάλυψης των ανθρωπιστικών αναγκών και με τις λεγόμενες "ξεχασμένες κρίσεις"·

186.  λαμβάνει επίσης γνώση ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO) για το 2007, η ανθρωπιστική βοήθεια που έστειλε η Επιτροπή στο Ιράκ διεκπεραιώθηκε αποκλειστικά μέσω της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού στους τομείς της προστασίας του νερού και της αποχέτευσης, για ένα συνολικό ποσόν 7.800.000 ευρώ·

187.  θεωρεί ότι θα πρέπει να μελετηθεί μια αποσαφήνιση των μηχανισμών παρέμβασης στον τομέα της ανάπτυξης και των εξωτερικών δράσεων (Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Ταμεία (ΕΤΑ), Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κλπ.), ώστε να καταστεί δυνατή μια καλύτερη προβολή της κοινοτικής δράσης και ένας καλύτερος έλεγχος των χρησιμοποιούμενων κονδυλίων· ζητεί την εκπόνηση μελέτης σχετικά με την ένταξη του ΕΤΑ στον κοινοτικό προϋπολογισμό ενόψει μιας πολιτικής συζήτησης για το θέμα αυτό·

188.  επισημαίνει τη δέσμευση[75] της Επιτροπής να προσπαθήσει να διασφαλίσει ότι μέχρι το 2009 ένα ποσοστό της τάξης του 20% από τις ενισχύσεις της θα αφιερωθεί στη στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση και στη βασική υγεία· καλεί την Επιτροπή να παράσχει λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με το πώς θα επιτευχθεί αυτό το ποσοστό μέσω έργων, προγραμμάτων και δημοσιονομικής στήριξης· ζητεί μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των εγγράφων θεματικής, εθνικής και περιφερειακής στρατηγικής καθώς και στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης, ιδίως όταν η βοήθεια παρέχεται υπό μορφήν δημοσιονομικής στήριξης·

189.  τονίζει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη σχολική εκπαίδευση των παιδιών –κυρίως των ανάπηρων παιδιών – που προέρχονται από δυσπρόσιτες ομάδες σε χώρες με ανησυχητικούς δείκτες όσον αφορά τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας (ΑΣΧ)·

190.  καλεί την Επιτροπή να αποδόσει υψηλό βαθμό προτεραιότητας στη στήριξη που πρέπει να παρέχεται στις χώρες εταίρους προκειμένου να ενίσχύσουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τις ικανότητες επαλήθευσης των λογαριασμών, ειδικότερα όταν η βοήθεια χορηγείται υπό μορφή δημοσιονομικής στήριξης, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικές εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται·

191.  τονίζει ότι πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή τόσο στη βιωσιμότητα των παρεμβάσεων της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης μιας σαφούς στρατηγικής σε περίπτωση αποχώρησης, η οποία δεν θα θέτει σε κίνδυνο τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, όσο και στην παρακολούθηση της εφαρμογής· θεωρεί ότι η ενισχυμένη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αποτελεί μείζονα παράγοντα για τη διασφάλιση της δημοκρατικής νομιμότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας της Ένωσης·

192.  χαιρετίζει την έγκριση, κατά το 2007, του κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για τη συμπληρωματικότητα και τον καταμερισμό της εργασίας στην αναπτυξιακή πολιτική, ο οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να διπλασιάσει τις προσπάθειές της, προκειμένου να διασφαλίσει τη γνήσια εφαρμογή του εν λόγω κώδικα, και κυρίως να προσπαθήσει να επιλύσει για το καλώς νοούμενο συμφέρον των χωρών εταίρων τα προβλήματα που συνεχίζουν να υπάρχουν·

193.  θεωρεί ότι η διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών και τις τοπικές αρχές πριν τη σύνταξη των εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα (ΕΣΧ) στο πλαίσιο του μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΣΑ) δεν ήταν αρκετή για να καλύψει τη νομική υποχρέωση που ορίζει το άρθρο 19, παράγραφος 3, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006[76], ότι δηλαδή «τα έγγραφα στρατηγικής καταρτίζονται, κατ' αρχήν, βάσει διαλόγου με τις χώρες και περιφέρειες εταίρους, με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των περιφερειακών και τοπικών αρχών»· θεωρεί σε αυτό το πλαίσιο τη συμμετοχή εθνικών κοινοβουλίων των χωρών εταίρων απαραίτητη για να δημιουργηθεί η αίσθηση ότι αυτή διαδικασία πραγματικά τις αφορά· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για αν βελτιώσει το διάλογο με αυτούς τους φορείς στα διάφορα στάδια της διαδικασίας προγραμματισμού·

Προενταξιακή στρατηγική

Μηχανισμός συνεργασίας και ελέγχου

194.  υπενθυμίζει ότι για πρώτη φορά από την ένταξη νέων κρατών μελών η Επιτροπή καθιέρωσε ένα μηχανισμό συνεργασίας και ελέγχου για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία προκειμένου καθεμιά από αυτές "να αποκαταστήσει ελλείψεις στον τομέα της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος και της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος και (...) να παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνεται σε αυτούς τους τομείς" (COM(2008)0063, σ. 1) και διερωτάται ως προς την αποτελεσματικότητα αυτού του μηχανισμού, ως προς την καταλληλότητά του και ως προς την αξιοπιστία των πληροφοριών που διαβιβάζονται στην αρμόδια για τη χορήγηση απαλλαγής αρχή·

195.  επισημαίνει ότι, υπό την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας, διάφορες γενικές διευθύνσεις και γραφεία της Επιτροπής έχουν αρμοδιότητα να διαχειρίζονται αυτό το μηχανισμό· διαπιστώνει ότι η κοινή δράση αυτών των υπηρεσιών παρουσιάζει κενά· αναμένει βελτίωση του συντονισμού και συστηματική ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων των ελέγχων όλων των αρμοδίων υπηρεσιών της Επιτροπής στις εκθέσεις προόδου· διερωτάται ποιά είναι τα διδάγματα που η Επιτροπή εξάγει για τις υποψήφιες και πιθανές υποψήφιες χώρες·

Τα ευρωπαϊκά κονδύλια στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία

196.  διαπιστώνει ότι 650.000.000 ευρώ ετέθησαν στη διάθεση της Βουλγαρίας μεταξύ 2004 και 2007 στο πλαίσιο του PHARE, 226.000.000 ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος SAPARD, 440.500.000 στο πλαίσιο του ISPA, ενώ στη διάθεση της Ρουμανίας ετέθησαν κάπου 1.346.500.000 ευρώ μεταξύ 2004 και 2007 στο πλαίσιο του PHARE, 526.300.000 ευρώ στο πλαίσιο του SAPARD, 1.040.500.000 ευρώ στο πλαίσιο του ISPA·

197.  υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ήδη είχε διαπιστώσει στην ειδική έκθεση 4/2006 περί των επενδυτικών σχεδίων στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στο πλαίσιο του PHARE[77], πολλά προβλήματα διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, μεταξύ των οποίων παρατυπίες σε επίπεδο προσκλήσεων υποβολής προσφορών και επιλεξιμότητας δαπανών, υπεξαίρεση επενδυτικών αγαθών, έλλειψη διοικητικής ικανότητας και άλλα·

198.  σημειώνει επίσης με ανησυχία ότι η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών δεν ενημερώθηκε αρκετά έγκαιρα από τον αρμόδιο για τη διεύρυνση Επίτροπο σχετικά με την έκταση των αδυναμιών αυτών·

199.  σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι η Επιτροπή διέκοψε την καταβολή γεωργικών πιστώσεων ύψους 200.000.000 ευρώ που προορίζονταν για τη Ρουμανία κι ότι ως προς τη Βουλγαρία η Επιτροπή "πάγωσε" 250.000.000 ευρώ από το PHARE, 105.000.000 ευρώ από το SAPARD και 115.000.000 από το ISPA· σημειώνει ότι η τελική απώλεια για τη Βουλγαρία στο πλαίσιο του προγράμματος Phare ανέρχεται σε 220.000.000 ευρώ·

200.  έχει επίγνωση πως η απουσία αξιόπιστων συστημάτων ελέγχου και τα υφιστάμενα προβλήματα διαχείρισης παρουσιάζουν κινδύνους για τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων· αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν εν τω μεταξύ προκειμένου να αντιμετωπισθούν αυτά τα προβλήματα· παροτρύνει τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να καταβάλλουν κάθε αναγκαία προσπάθεια για να συμμορφώνονται προς τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις·

201.  θεωρεί απαραίτητο να αυξήσει η Επιτροπή την τεχνική βοήθειά της προς τα κράτη μέλη προς ενίσχυση των διοικητικών τους ικανοτήτων· υπενθυμίζει ότι η ορθή διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων αποτελεί υποχρέωση και καθήκον κάθε κράτους μέλους και στηρίζει την Επιτροπή στο θέμα της προσωρινής αναστολής των πληρωμών σε περίπτωση μη λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης ενός κράτους μέλους·

202.  διαπιστώνει ότι, για την περίοδο 2007-2013, η Βουλγαρία αναμένει να λάβει 6.853.000 ευρώ μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και η Ρουμανία 19.200.000 ευρώ· συμπληρωματικά προς τις πληροφορίες που παρέχονται από την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων και την έκθεση για τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής, ζητεί μια τριμηνιαία έκθεση για τη διαχείριση αυτών των κονδυλίων για όσο χρόνο η κατάσταση δεν θα αποσαφηνίζεται·

203.  ζητεί από την Επιτροπή να το τηρεί ενήμερο για τις πρακτικές συνέπειες των προσπαθειών στους τομείς της δικαστικής μεταρρύθμισης και του αγώνα κατά της διαφθοράς και να ενσωματώσει στις εκθέσεις προόδου ποσοτικά κριτήρια για την αξιολόγηση της προόδου που σημειώνεται σε αυτούς τους τομείς·

204.  θεωρεί ότι τα κοινοτικά όργανα, σε ό, τι αφορά τις καταχρήσεις σε βάρος των κοινοτικών κονδυλίων και απέναντι στην απάτη και τη διαφθορά, οφείλουν να εφαρμόζουν την αρχή της μηδενικής ανοχής· ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πραγματική ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβαλλομένων ποσών·

205.  ζητεί επίσης από την OLAF να του διαβιβάσει το αποτέλεσμα των ερευνών της σχετικά με τη Βουλγαρία·

206.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι όλες οι ενέργειες και όλα τα μέτρα που πρόσφατα έλαβε η Βουλγαρία πρέπει να συνοδευθούν από αξιόπιστες, διαρθρωτικές διορθωτικές ενέργειες και από μια θεμελιώδη μεταρρύθμιση όλων των μηχανισμών που εμπλέκονται στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή και έγκαιρη απορρόφηση των πιστώσεων καθώς κι ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας· καλεί σε αυτό το πλαίσιο την Επιτροπή να βελτιώσει τον συντονισμό και την επικοινωνία με τις αρχές των κρατών μελών και να επιβλέψει από κοντά την υλοποίηση των διαφόρων σχεδίων δράσης που έχει υποβάλει η Βουλγαρία και να τηρεί το Κοινοβούλιο ενήμερο· ζητεί από την Επιτροπή να του διαβιβάσει ειδική έκθεση περί του πώς έχει η κατάσταση για τη διαχείριση και τον έλεγχο όλων των πόρων της ΕΕ στη Βουλγαρία κατά τη χρονική περίοδο έως τις 15 Ιουλίου 2009·

207.  υπό το φως της τελευταίας έκθεσης προόδου και των οπισθοδρομήσεων όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, ζητεί να λάβει από την Επιτροπή ειδική έκθεση περί του πώς έχει η κατάσταση για τη διαχείριση και τον έλεγχο όλων των πόρων της ΕΕ στη Ρουμανία και σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν και την πρόοδο που σημειώθηκε στην καταπολέμηση της διαφθοράς κατά τη χρονική περίοδο έως τις 15 Ιουλίου 2009·

Τουρκία, Κροατία, Σερβία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Κόσοβο και λοιπές χώρες των Δυτικών Βαλκανίων

208.  υπενθυμίζει την ευθύνη των αντιπροσωπειών της Επιτροπής στις υποψήφιες και δυνητικώς υποψήφιες προς ένταξη χώρες προκειμένου να προετοιμάσουν τις χώρες αυτές για μια σωστή χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων· ζητεί αφενός να ενσωματωθούν σε αυτή την προενταξιακή διεργασία στρατηγικές για την αντιμετώπιση της απάτης και, αφετέρου, να εκπαιδευθούν οι αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες μέσω ενός προγράμματος ανταλλαγών μεταξύ της Επιτροπής και των ενδιαφερομένων υποψηφίων και δυνητικώς υποψηφίων προς ένταξη χωρών·

209.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ενεργότερο ρόλο σε ό, τι αφορά τα υφιστάμενα συστήματα ελέγχου δαπανών σε Τουρκία, Κροατία, Σερβία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και λοιπές χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, στο πλαίσιο της προενταξιακής φάσης, και της ζητεί να του παρέχει, στο πλαίσιο της έκθεσής της για την πρόοδο που σημειώνουν αυτές οι χώρες, λεπτομερέστερη πληροφόρηση επ΄αυτού, και κυρίως μια λεπτομερή ανάλυση των αιτίων για τις τυχόν αποτυχίες· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις εκθέσεις προόδου ένα σύστημα με πράσινο, κίτρινο και κόκκινο χρώμα (traffic lights) για τους διάφορους στόχους αναφοράς·

210.  αποδοκιμάζει τις εντοπισθείσες περιπτώσεις απάτης και κακοδιαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων υπό διαχείριση ΟΗΕ σε ό,τι αφορά τους πόρους που η Ευρωπαϊκή Ένωση αφιέρωσε για την ανασυγκρότηση του Κοσόβου, και το ότι ο ΟΗΕ δεν δίνει συνέχεια σε αυτά τα κρούσματα που εντοπίσθηκαν χωριστά το ένα από το άλλο· επιθυμεί ωστόσο να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης και στους 'ευρωπαϊκούς' και τοπικούς υπαλλήλους για το έργο που επιτέλεσαν υπέρ του πληθυσμού, συχνά κάτω από δύσκολες συνθήκες·

211.  ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να συντάξει μια ειδική έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου που η Επιτροπή έχει δημιουργήσει για τα ευρωπαϊκά κονδύλια που λαμβάνει το Κόσσοβο, καθώς και για την απόοτελεσματικότητα αυτών των συστημάτων σε σχέση με την πρόληψη της απάτης και να επαληθεύσει κατά πόσον η χρηματοδότηση αυτή υπήρξε απόλυτα σύμφωνη προς τους όρους που προβλέπουν οι συμφωνίες για τα αντίστοιχα προγράμματα , συμπεριλαμβανομένων των κανόνων του Μέσου Προενταξιακής Βοήθειας[78] και του Κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002·

212.  προτείνει να ζητήσει η Επιτροπή από την Κυβέρνηση του Κοσσόβου ένα πιστοποιητικό ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο της χώρας, σχετικά με τα ευρωπαϊκά κονδύλια και κυρίως εκείνα που είναι ενσωματωμένα στον προϋπολογισμό·

213.  υπενθυμίζει ότι η Ειδική Ομάδα Επιθεωρητών (Investigation Task Force, ITF) που συγκροτήθηκε για να διερευνήσει οικονομικές παρατυπίες και απάτες με ευρωπαϊκά κονδύλια στο Κόσσοβο ολοκλήρωσε τις εργασίες της τον Αύγουστο 2008, ότι η τελική της έκθεση εντοπίζει ποινικές πράξεις μεταξύ άλλων εκ μέρους του προσωπικού του ΟΗΕ, κι ότι πλήθος διεθνών ενταλμάτων εκδόθηκε χωρίς να μπορέσει να επιτευχθεί οποιοδήποτε αποτέλεσμα εκ μέρους του ΟΗΕ· ζητεί από την Επιτροπή να ασκήσει πίεση για την εκτέλεση αυτών των ενταλμάτων· ζητεί ακόμη από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για τη δικαστική συνέχεια που δόθηκε σε όλες τις αποκαλυφθείσες περιπτώσεις· ζητεί να συγκροτηθεί ένας διάδοχος οργανισμός για τον αγώνα κατά της απάτης και των παρατυπιών, στον οποίο θα συμμετέχουν η Επιτροπή και η OLAF·

Διοικητικές δαπάνες

214.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν έδειξε κανένα ουσιώδες σφάλμα ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των διοικητικών δαπανών·

Eυρωπαϊκά Σχολεία

215.  αναμένει από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι κυβερνήσεις του Βελγίου και του Ηνωμένου Βασιλείου να αναλάβουν τη δέσμευση να τηρήσουν τις δυνάμει των υφισταμένων διακυβερνητικών συμφωνιών υποχρεώσεις τους (για τη μεν βελγική κυβέρνηση να διαθέσει το ταχύτερο δυνατόν ένα τέταρτο ή ακόμη και ένα πέμπτο ευρωπαϊκό σχολείο, για δε το Ηνωμένο Βασίλειο να επιτρέψει την απόσπαση επαρκούς αριθμού διδασκάλων) και ζητεί να αναθεωρηθεί η τρέχουσα πολιτική εγγραφών όσον αφορά το σχολείο Berkendael/Laeken, για να αποφευχθούν οι μεγάλες και απαράδεκτες μετακινήσεις των παιδιών·

Οι επιπτώσεις της αποκέντρωσης για το προσωπικό

216.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Επιτροπή, μετά από αίτημα του Κοινοβουλίου, ξεκίνησε μια μελέτη ανθρωπίνων πόρων για το προσωπικό της το 2007 (SEC(2007)0530) σχετικά με τα διοικητικά καθήκοντα·

217.  είναι απογοητευμένο από τις ανεπαρκείς πληροφορίες που διαβίβασε η Επιτροπή κατά τα έτη 2005 και 2006 σχετικά με αυτόν τον πολύ σπουδαίο από άποψη προϋπολογισμού τομέα· αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν εν τω μεταξύ υπέρ της διαφάνειας στο διαδικτυακό ιστότοπό της και σε ό, τι αφορά την ετήσια έκθεση αξιολόγησης του προσωπικού·

218.  εκφράζει την ανησυχία του για το ότι σχεδόν το 32% του προσωπικού της Επιτροπής απασχολείται στον τομέα της διοικητικής υποστήριξης και του συντονισμού· υπενθυμίζει ότι το 10% του προσωπικού στον τομέα του προϋπολογισμού δεν περιλαμβάνεται ακόμη σε αυτή τη στατιστική· ζητεί από την Επιτροπή να εξαγάγει συμπεράσματα από αυτά τα στοιχεία και να ξεκινήσει μια αναδιάρθρωση του προσωπικού της προκειμένου να μειώσει κατά 20% το προσωπικό που εργάζεται σε αυτούς τους τομείς·

219.  σημειώνει ότι η κινητικότητα του προσωπικού ήταν αρχικά μια έννοια που αφορούσε τις ευαίσθητες θέσεις· με κατάπληξη βλέπει την τρέχουσα πρακτική της Επιτροπής, που επιβάλλει την κινητικότητα σε όλο της το προσωπικό μετά από 5 ή το πολύ 7 χρόνια· φοβάται ότι αυτού του είδους η έμπρακτη εφαρμογή της κινητικότητας θα μειώσει την αποτελεσματικότητα της Επιτροπής και θα εμποδίσει τη συσσώρευση εμπειρίας και τεχνογνωσίας εντός της Επιτροπής· ζητεί από την Επιτροπή να του κοινοποιήσει με ποιόν τρόπο θα μπορούσε η κινητικότητα να περιοριστεί στις ευαίσθητες θέσεις·

Ζητήματα συνδεόμενα με τις κτιριακές υποδομές της Κοινότητας

220.  θεωρεί λυπηρή την αδιαφάνεια της Επιτροπής ως προς τη διαχείριση των 61 κτιρίων που διαθέτει στις Βρυξέλλες και ως προς την εξέλιξη της κτιριακής της περιουσίας·

221.  καλεί την Επιτροπή να το ενημερώσει για οποιοδήποτε νέο σχέδιο που αφορά την κτιριακή της περιουσία, και τούτο από την φάση που προηγείται της έγκρισης των σχεδίων, και να ενημερώνει τακτικά την κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών για όλες τις πρωτοβουλίες και όλες τις νέες αποφάσεις που αφορούν κτιριακά σχέδια, συμπεριλαμβανομένων των προσκλήσεων υποβολής προσφορών και των προπαρασκευαστικών εργασιών·

222.  ζητεί από την OLAF να το ενημερώνει σε περίπτωση εντοπισμού απάτης στο πλαίσιο της κτιριακής πολιτικής και να εξετάζει τις πιθανές περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων·

223.  ζητεί από την Επιτροπή έναν λογιστικό έλεγχο για τη διαχείριση όχι μόνο των δικών της κτιρίων αλλά όλων των οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, παράλληλα με μια μελέτη για τη δημιουργία μιας κοινής δομής κτιριακής διαχείρισης·

Συνέχεια που δίδεται στην απαλλαγή

224.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή, στους ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2007[79], δεν επαναλαμβάνει πλήρως τις διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ για τη συνέχεια που δίδεται στην απαλλαγή, αλλά απλώς αναφέρει ότι κατά την χορήγηση απαλλαγής το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται να τονίσει τις παρατηρήσεις τις οποίες κρίνει σημαντικές, συνιστώντας συχνά δράσεις τις οποίες η Επιτροπή θα όφειλε να αναλάβει για συγκεκριμένα θέματα· διαπιστώνει ότι, μολονότι η παρατήρηση αυτή είναι σωστή, η Επιτροπή δεν αναφέρει ότι το άρθρο 276 της Συνθήκης ΕΚ απαιτεί επίσης από αυτήν να καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις που συνοδεύουν τις αποφάσεις απαλλαγής και οι άλλες παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με την εκτέλεση των δαπανών· υπενθυμίζει επομένως στην Επιτροπή ότι τα αιτήματα που διατυπώνει στο περί απαλλαγής ψήφισμά του δεν είναι απλώς μη δεσμευτικές συστάσεις αλλά σαφώς κατευθύνσεις τις οποίες η Επιτροπή πρέπει να ακολουθεί κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού·

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Μέρος I: Ειδική έκθεση αριθ. 6/2007 σχετικά με την αποτελεσματικότητα της τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο της ανάπτυξης ικανοτήτων

225.  θεωρεί ότι η τεχνική βοήθεια (ΤΒ) και οι άλλες μορφές εξωτερικής βοήθειας, που ακόμη καθοδηγούνται περισσότερο από τις επιθυμίες των χορηγών, συχνά αναποτελεσματικές και μη βιώσιμες, χρειάζονται επειγόντως μια μεταρρύθμιση μέσω μεταξύ άλλων της προαγωγής της τοπικής συμμετοχής, ενός αποτελεσματικότερου συντονισμού πόρων μεταξύ κρατών μελών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, και της πρόβλεψης επαρκούς χρόνου για την υλοποίηση των έργων·

226.  επισημαίνει σε αυτό το πλαίσιο την έγκριση εκ μέρους των υπηρεσιών της Επιτροπής, τον Ιούλιο 2008, της Βασικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Εργασίας για την επίτευξη στόχων στο θέμα της αποτελεσματικότητας των ενισχύσεων που αφορούν τις μονάδες τεχνικής συνεργασίας και υλοποίησης έργου· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να το ενημερώσει για την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής για πρώτη φορά πριν από τα τέλη Μαρτίου 2009 και ακολούθως ανά εξάμηνο·

227.  σημειώνει την καθυστερημένη διαβίβαση πληροφοριών από την Επιτροπή στο Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τα ποσά που δαπανήθηκαν για την ΤΒ πρόσφατα μετά την έκδοση της ειδικής έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου· εκπλήσσεται που οι πληροφορίες αυτές δεν εδόθηκαν κατά το διάστημα επεξεργασίας της ειδικής έκθεσης· αναγνωρίζει ότι ο ορισμός του ΟΟΣΑ περί ΕΑΒ είναι ευρύς και στην πράξη οδηγεί σε διαφορετικές ερμηνείες· αναμένει ότι η στρατηγική που εγκρίθηκε από την Επιτροπή επίσης θα οδηγήσει σε έναν περισσότερο λειτουργικό ορισμό περί ΤΒ·

228.  θεωρεί λυπηρό το ότι το μέσον των αδελφοποιήσεων δεν χρησιμοποιείται με τις χώρες ΑΚΕ, τις χώρες της Ασίας ή τις χώρες της Λατινικής Αμερικής· ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να προτείνει τις αναγκαίες νομοθετικές αλλαγές πριν από το τέλος της τρέχουσας θητείας της και καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την ευρεία χρήση αυτού του μέσου, προσαρμοσμένου στις ιδιαίτερες ανάγκες, σε αυτές τις χώρες, και να τροποποιήσουν αναλόγως τον κανονισμό περί εφαρμογής του 10ου ΕΤΑ·

229.  θεωρεί λυπηρό το ότι η ανασταλτική ρήτρα, που επιτρέπει μια ταχύτερη διαδικασία σύναψης συμβάσεων, σπάνια χρησιμοποιείται από την Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιεί συχνά αυτή τη δυνατότητα, ώστε να βελτιωθεί το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των δράσεων ΤΒ·

230.  θεωρεί απαράδεκτο κάποιες εταιρείες να προτείνουν εσκεμμένα εμπειρογνώμονες με καλά βιογραφικά προκειμένου να κερδίσουν μια σύμβαση ενώ γνωρίζουν ότι ο εμπειρογνώμων δεν θα είναι διαθέσιμος για να αναλάβει το έργο· συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι τα χρησιμοποιούμενα από την Επιτροπή κριτήρια επιλογής για την ΤΒ είναι ακατάλληλα·

231.  καλεί συνεπώς την Επιτροπή να εφαρμόζει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό κι άλλα κριτήρια (σαν κι εκείνα που προτείνει το Ελεγκτικό Συνέδριο) αντί απλώς να εξετάζει τα βιογραφικά των εμπειρογνωμόνων που είναι επικεφαλής των ομάδων· προτείνει να μπορεί αυτό να γίνεται μέσω π.χ. της δημιουργίας μιας τράπεζας δεδομένων συμβατής με τις νομικές απαιτήσεις, που θα περιέχει τις εταιρείες εκείνες που δεν χρησιμοποίησαν τον εμπειρογνώμονα που είχαν προτείνει, και θα αποκλείει τη συμμετοχή τους σε συμβάσεις για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα· διαπιστώνει ότι η Επιτροπή ενέκρινε τον από 17 Δεκεμβρίου 2008 κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1302/2008 σχετικά με την κεντρική τράπεζα δεδομένων για τους αποκλεισμούς συμμετοχής[80] και την από 16 Δεκεμβρίου 2008 απόφαση 2008/969/ΕΚ, Ευρατόμ σχετικά με το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης το οποίο θα χρησιμοποιείται από τους διατάκτες της Επιτροπής και των εκτελεστικών οργανισμών[81], χωρίς όμως αυτά τα νέα κείμενα να καθιστούν δυνατό τον αποκλεισμό εταιρειών επί τη βάσει αυτή· ακόμη, επισημαίνει ότι οι πτυχές αυτές είναι μέρος του Σχεδίου Εργασίας (Άξων 3, Δράσεις 13-15), και καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει αμέσως τις σχετικές δράσεις·

232.  συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι δεν υπάρχει λογική συνοχή στη στάση της Επιτροπής ως προς τη χρήση των συστημάτων δημόσιας οικονομικής διαχείρισης και σύναψης συμβάσεων των χωρών εταίρων, πράγμα που είναι ενίοτε σε άμεση αντίθεση με τις υποχρεώσεις της Ένωσης στο πλαίσιο της εγκριθείσας στις 2 Μαρτίου 2005[82] Δήλωσης των Παρισίων σχετικά με την Αποτελεσματικότητα της Βοήθειας· προτρέπει συνεπώς την Επιτροπή να μεριμνήσει για την ταχεία εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων επί τη βάσει του στρατηγικού διαλόγου που προβλέπεται στο πλαίσιο των εργασιών της Άκκρα και μετά την Άκκρα και των δράσεων του Σχεδίου Εργασίας (Άξων 1, και ειδικότερα Δράση 20)·

233.  καλεί την Επιτροπή να τηρήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις πρωτοβουλίες της υπέρ της διαφάνειας και να λάβει υπόψη της το από 19 Φεβρουαρίου 2008 ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαφάνεια στα δημοσιονομικά θέματα[83], και συνιστά τη δημιουργία μιας τράπεζας δεδομένων που θα προσφέρει μια συνοπτική επισκόπηση των αποστολών τεχνικής βοήθειας και των αποτελεσμάτων προκειμένου να αξιοποιείται για μελλοντικά προγράμματα τεχνικής βοήθειας και να αποτρέπει τις επικαλύψεις·

Μέρος II: Ειδική έκθεση αριθ. 1/2008 σχετικά με τις διαδικασίες εξέτασης και αξιολόγησης των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων για τις περιόδους προγραμματισμού 1994-1999 και 2000-2006

234.  καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει την αυστηρή διαδικασία έγκρισης για τα μεγάλα έργα, αλλά συνιστά να οργανώσει ορθολογικά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων αναφέροντας πραγματικές τιμές, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό να μεταχειρίζεται τη διαδικασία ως υπερβολικά «διοικητική διαδικασία», περιορίζοντας τη διάρκεια της διεργασίας λήψης αποφάσεων εντός ευλόγων ορίων, και ιδρύοντας, το συντομότερο δυνατόν, μια ανεξάρτητη μονάδα για τα μεγάλα έργα με οριζόντια αρμοδιότητα εντός της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής (ΓΔ REGI)· επισημαίνει στην Επιτροπή ότι ήδη χρηματοδοτεί επενδύσεις σε λογισμικό, πράγμα που επιτρέπει να καταστεί το σύστημα πιο διαφανές και διευκολύνει τον έλεγχό του χωρίς εντούτοις να παραμελήσει η Επιτροπή τους επιτόπιους ελέγχους·

235.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει πλήρη στοιχεία για την έμπρακτη εφαρμογή των κανόνων n+2 αλλά και n+3 για τα μεγάλα έργα δεδομένου ότι κάποια κράτη μέλη προσπάθησαν να «παρακάμψουν» τους κανόνες ΕΤΠΑ (ειδικότερα τον κανόνα n+2) ομαδοποιώντας ορισμένα έργα έτσι ώστε το συνολικό ποσό για τα έργα αυτά να υπολείπεται των τιμών κατωφλίου για τα μεγάλα έργα και περίμεναν στη συνέχεια απόφαση της Επιτροπής περί αναστολής του κανόνα n+2 για τη συγκεκριμένη περίπτωση·

236.  επισημαίνει το ερώτημα – και αναζητεί απάντηση – πώς μπορεί να προέκυψε η «νοοτροπία αποφυγής του κινδύνου» (με τις υψηλής ποιότητας, καινοτόμες επενδύσεις να περνούν σε δεύτερο πλάνο), πρακτική που αντιβαίνει πλήρως στις προσπάθειες της Κοινότητας όπως αυτές ορίζονται στην Στρατηγική της Λισσαβόνας· θεωρεί ότι οι ενισχύσεις υπέρ των επενδύσεων στις υποδομές δεν αποτελούν πρόβλημα αλλά προσφέρουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αποφεύγουν καινοτόμες – «ριψοκίνδυνες» – επενδύσεις·

237.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή (ΓΔ REGI) δεν χρηματοδοτεί την εκπαίδευση και την κατάρτιση του δικού της προσωπικού αλλά ενός εξωτερικού ομίλου (JASPERS), που βρίσκεται εντός της δομής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και ως εκ τούτου δεν είναι υπόλογος στην Επιτροπή για το έργο του· επισημαίνει στα κράτη μέλη ότι, εάν δεν καταφέρνουν να παρέχουν κατάρτιση και ανάπτυξη στις ομάδες των εμπειρογνωμόνων τους, θα εξαρτώνται από ομάδες ξένων, εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, κάτι που θα οδηγήσει σε πολύ υψηλές έμμεσες δαπάνες για την αντίστοιχη χώρα·

238.  υποστηρίζει την πρωτοβουλία με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει να συντάξει εκ των υστέρων αξιολόγηση των μεγάλων έργων και καθορίζει ποιες πληροφορίες χρειάζονται (ομοιόμορφα και συγκρίσιμα δεδομένα), τις οποίες θα συγκεντρώσουν και διαβιβάσουν τα κράτη μέλη εντός καθορισμένων προθεσμιών· θεωρεί ότι μια τέτοια συγκεντρωτικότητα του ελέγχου είναι απαραίτητη επειδή επί του παρόντος δεν υπάρχουν απτά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα μεγάλα έργα που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια υλοποιήθηκαν επιτυχώς και ότι τα κράτη μέλη έχουν χρησιμοποιήσει τα ποσά που έλαβαν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και παραγωγικά·

239.  επισημαίνει ότι επί του παρόντος πληροφορίες για τα μεγάλα έργα διατίθενται μόνον αφού αυτά τα έργα εγκριθούν στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής· καλεί επομένως την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η ιστοσελίδα της θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να παρακολουθούν την κατάσταση οιουδήποτε μεγάλου έργου·

Μέρος III: Eιδική έκθεση αριθ. 2/2008 σχετικά με τις δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες

240.  καλεί την Επιτροπή να επιλύσει τα εκκρεμή προβλήματα και τις αδυναμίες το ταχύτερο δυνατό, καθώς συνεπάγονται ενδεχομένως για την Ένωση απώλεια εσόδων με τη μορφή παραδοσιακών ιδίων πόρων·

241.  λαμβάνει υπό σημείωση τις απαντήσεις της Επιτροπής σύμφωνα με τις οποίες το 2008 ο εκσυγχρονισμένος κοινοτικός τελωνειακός κώδικας (εκσυγχρονισμένος ΚΤΚ), που εγκρίθηκε το 2008[84], θα καταστήσει τις δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες (ΔΔΠ) υποχρεωτικές για τον δικαιούχο, θα συνεχισθούν οι εργασίες για την ενημέρωση του θησαυρού και η διεπαφή χρήστη είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης·

242.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την επίλυση των συναφών με τη δασμολογική κατάταξη διαφορών εντός των προβλεπόμενων από την κοινοτική νομοθεσία προθεσμιών και το αργότερο εντός διαστήματος 5 μηνών· επιπλέον, ζητεί από την Επιτροπή, ενόψει των πιθανών απωλειών ιδίων πόρων, να αυξήσει το προσωπικό που εργάζεται στις δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες και στη δασμολογική κατάταξη κατά 4 άτομα και να μεριμνήσει ώστε να εκπονούν επίσης περισσότερες αναλύσεις κινδύνων και να παρακολουθούν προσεκτικότερα την προσθήκη δεδομένων από τα κράτη μέλη στο σύστημα, τις πιθανές περιπτώσεις κατάχρησης των «περιόδων χάριτος» και τις τυχόν ενέργειες «παζαρέματος» ΔΔΠ (shopping)·

243.  ζητεί από την Επιτροπή να το ενημερώσει μέχρι το τέλος του 2009 για όλα τα βήματα και μέτρα στα οποία προέβη βάσει των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και για τον τρόπο εφαρμογής τους·

Μέρος IV: Ειδική έκθεση αριθ. 3/2008 σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: σε ποιό βαθμό η παρέμβασή του είναι ταχεία, αποτελεσματική και ευέλικτη;

244.  χαίρει για τη συνολικά θετική αξιολόγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τα αποτελέσματα που πέτυχε η Επιτροπή σε ό,τι αφορά το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

245.  διαπιστώνει ότι οι κριτικές που έχουν αναφερθεί όσον αφορά την "ταχύτητα" δεν μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά στη διαχείριση του Ταμείου από την Επιτροπή, δεδομένου ότι πολύ συχνά τα προβλήματα συνδέονται με ελλείψεις στην διαχείριση από τα κράτη μέλη, όπως η ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τον αιτούντα·

246.  διαπιστώνει επίσης ότι στην από 18 Μαΐου 2006 θέση του[85], το Κοινοβούλιο είχε επιφυλάξει θετική υποδοχή στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2005)0108), που προβλέπει πιο απλά και πιο σαφή κριτήρια για μια ταχύτερη ενεργοποίηση κι ότι, μέχρι σήμερα, δεν υπήρξε καμία πρόοδος στο θέμα αυτό εκ μέρους του Συμβουλίου·

Μέρος V: Ειδική έκθεση αριθ. 4/2008 σχετικά με την εφαρμογή των ποσοστώσεων γάλακτος στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004[86]

247.  θεωρεί λυπηρό το ότι οι εθνικές αρχές οφείλουν να διενεργούν ένα πλήθος ελέγχων που κινδυνεύουν να αποδειχθούν επιφανειακοί, πράγμα που δεν επιτρέπει να ελεγχθεί η ειλικρίνεια των απευθείας πωλήσεων που δηλώνονται· λαμβάνει με ικανοποίηση γνώση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 228/2008 της Επιτροπής[87] που μειώνει σε 1% το ποσοστό ελέγχων σε παραγωγούς με παραγωγή μικρότερη των 5.000 κιλών·

248.  θεωρεί ότι η Επιτροπή οφείλει, στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, να συνεχίσει να αναλαμβάνει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία για την πραγματική παρακολούθηση της εφαρμογής και καλής διαχείρισης του καθεστώτος των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων·

249.  καλεί τις αρμόδιες εθνικές αρχές να εκπονήσουν, επί τη βάσει μιας ανάλυσης κινδύνων, ένα πρόγραμμα ελέγχου για κάθε 12μηνη περίοδο, και να διενεργούν ελέγχους κατά και μετά την περίοδο ισχύος των ποσοστώσεων, και το αργότερο 18 μήνες μετά το τέλος της κάθε περιόδου·

250.  θεωρεί ότι, για λόγους απλοποίησης, η Επιτροπή οφείλει να καλέσει τα νέα κράτη μέλη να προσυπογράψουν τη γενική παραδοχή ότι το σύνολο του υπό εμπορία γάλακτος πρέπει να καταλογίζεται·

251.  ζητεί από την Επιτροπή να καλέσει τα νέα κράτη μέλη να βελτιώσουν τον τρόπο τήρησης των βάσεων δεδομένων τους, όπως ζητάει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του, και να αποφεύγουν τους άσκοπους ελέγχους·

252.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να αξιολογεί την εξέλιξη του γαλακτοκομικού τομέα, ιδίως την εξέλιξη της αγοράς του, της κατάστασης των παραγωγών και των χωροταξικών συνεπειών, και αυτό ιδίως στο πλαίσιο των εκθέσεων αξιολόγησης που προβλέπονται πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2010 και πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2012 από την πολιτική συμφωνία του Νοεμβρίου 2008 για τον "απολογισμό" της κατάστασης της κοινής γεωργικής πολιτικής·

253.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει όλες τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο του "απολογισμού" της κατάστασης της γεωργικής πολιτικής και να λάβει υπόψη της τις προσαρμογές που είναι δυνατόν να γίνουν στην ΚΟΑ γάλακτος και στο καθεστώς των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων, προσαρμογές που θα πρέπει κυρίως να αποβλέπουν:

α)   στην εξέταση της δυνατότητας εφαρμογής συνοδευτικών και μεταβατικών μέτρων στο επίπεδο των περιφερειών εκείνων όπου οι μικροπαραγωγοί συνεχίζουν να αποτελούν την ευρεία πλειοψηφία,

β)   στην αναγκαία διασφάλιση υπέρ των γαλακτοπαραγωγών των νέων κρατών μελών ενός σταθερού κανονιστικού πλαισίου και σαφών προοπτικών, ως κίνητρο για να κάνουν τις επενδύσεις που είναι απαραίτητες για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του κλάδου τους·

Μέρος VΙ: Ειδική Έκθεση αριθ. 5/2008 για τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης - για την επίτευξη αποτελεσμάτων

254.  επικροτεί την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και συνιστά θερμά στην Επιτροπή να λάβει υπόψη της τις ελλείψεις που διαπιστώνει η ειδική έκθεση και να λάβει μέτρα σύμφωνα με τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

255.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα σύστημα γενικής διαχείρισης για τους "ρυθμιστικούς" οργανισμούς της ΕΕ, που να βασίζεται σε ρητά κριτήρια όπως: διαφάνεια, οικονομία, καλή λειτουργία, αποτελεσματικότητα και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών· εκτιμά ότι η Επιτροπή θα πρέπει να βρίσκεται σε ενεργό επικοινωνία με τους οργανισμούς της ΕΕ και να επικουρεί τα διοικητικά τους συμβούλια για να καταρτίζουν προϋπολογισμούς και να ασκούν διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων (ΑΒΒ/ΑΒΜ)·

256.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εισαγάγει ένα λειτουργικό σύστημα ελέγχου για τους οργανισμούς της ΕΕ, που να επιτρέπει την εσωτερική μεταφορά των βέλτιστων πρακτικών και μεθόδων και να περιλαμβάνει ένα σύνολο τόσο γενικών όσο και ειδικών δεικτών αξιολόγησης·

257.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για την βελτίωση του σχεδιασμού, του ελέγχου, της υποβολής εκθέσεων και της αξιολόγησης των δραστηριοτήτων των οργανισμών και να εφαρμόσει πλήρως την "μέθοδο επίτευξης αποτελεσμάτων" που καθιερώθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 και τον δημοσιονομικό κανονισμό - πλαίσιο για τους οργανισμούς[88]·

Μέρος VΙI: Ειδική έκθεση αριθ. 6/2008 σχετικά με τη βοήθεια που παρέσχε η Επιτροπή για την αποκατάσταση μετά το τσουνάμι και τον τυφώνα Μιτς

258.  καλεί την Επιτροπή να αντλήσει όλα τα αναγκαία διδάγματα από τις εμπειρίες που επακολούθησαν μετά τον τυφώνα Μιτς και το τσουνάμι, ώστε να βελτιωθεί η μελλοντική επίδοση· προτρέπει την Επιτροπή να αναλάβει ενεργό ρόλο σε διεθνές επίπεδο με σκοπό τη διόρθωση των συστημικών αδυναμιών των διεθνών δομών παροχής βοήθειας·

259.  καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα ζητήματα κατά τις μελλοντικές ενέργειές της σε επεμβάσεις αποκατάστασης: να εξασφαλίζει ότι η χρηματοδότηση θα βασίζεται στις ανάγκες, ότι ο πληγείς πληθυσμός –συμπεριλαμβανομένων των φτωχών, των γυναικών και των παιδιών– θα βρίσκεται στο επίκεντρο των μέτρων βοήθειας και ότι θα διατίθενται, τόσο στους φορολογουμένους των χωρών-χορηγών όσο και στους πληγέντες πληθυσμούς, διεξοδικές και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της βοήθειας·

260.  καλεί τους ανώτερους οργανισμούς ελέγχου των δημοσίων οικονομικών και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να εντείνουν τη συνεργασία τους όσον αφορά τη διερεύνηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του τρόπου χρησιμοποίησης των πόρων που δίδονται ως βοήθεια απέναντι σε φυσικές καταστροφές·

261.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τον κατάλογό της των ΜΚΟ ώστε να αποκλείσει τις μη αξιόπιστες και να καθορίσει μια πολιτική αγορών που θα εμποδίζει την κατάχρηση των πόρων από αυτές τις ΜΚΟ·

262.  καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να εξασφαλίζει επαρκή προβολή της ευρωπαϊκής βοήθειας, χωρίς όμως να θέτει σε κίνδυνο τη συνολική αποτελεσματικότητα και τους στόχους στο θέμα της ισονομίας·

263.  καλεί τα Ηνωμένα Έθνη, τον Ερυθρό Σταυρό, την Ερυθρά Ημισέληνο και όλους τους άλλους χορηγούς βοήθειας να συμφωνήσουν σε ένα αναλυτικό πλαίσιο επαλήθευσης και ελέγχου ώστε:

α)   να εντατικοποιηθεί και να βελτιωθεί ο συνολικός έλεγχος των συλλεγόμενων πόρων,

β)   να εξαλειφθεί η επικάλυψη ή κατάτμηση των διαδικασιών ελέγχου και να μειωθεί το κόστος τους·

267.  αναμένει από την Επιτροπή όχι μόνο να αποδεχθεί τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά και να ορίσει όσο το δυνατόν συντομότερη ημερομηνία για την υλοποίησή τους·

265.  θεωρεί επίσης βασικό, σε περίπτωση ανθρωπιστικής βοήθειας, να επιβάλει η Επιτροπή την τήρηση των κριτηρίων αποτελεσματικότητας της βοήθειας, όπως αυτά κατοχυρώνονται με τη Δήλωση των Παρισίων περί αποτελεσματικότητας της βοήθειας

266.  καλεί την Επιτροπή να ορίζει μια ρεαλιστική και συγκεκριμένη προθεσμία για τη διαθεσιμότητα χρηματοδοτικών πόρων, ως κίνητρο για να υλοποιούν οι αποδέκτριες χώρες τα συμφωνηθέντα έργα εγκαίρως·

267.  πιστεύει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια σε περίπτωση φυσικών καταστροφών πρέπει να χορηγείται χωρίς πολιτικούς όρους· θεωρεί ωστόσο ότι η Επιτροπή θα πρέπει να απαιτεί από τις αποδέκτριες χώρες τα ακόλουθα:

α)   να μην επιβάλλονται περιορισμοί στην πρόσβαση στα θύματα,

β)   να απαλλάσσεται η βοήθεια από κάθε φόρο, δασμό ή άλλη μορφή φορολογικής επιβάρυνσης,

γ)   να μην υπάρχει αργοπορία ή άρνηση θεωρήσεων διαβατηρίου για το διεθνές προσωπικό των εμπλεκόμενων οργανισμών βοήθειας,

δ)   να μην καλούνται οι αποδέκτες να πληρώσουν για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που τους δίδονται (ή αλλιώς τα έσοδα αυτά να επαναχρησιμοποιούνται εξ ολοκλήρου στην ανασυγκρότηση)·

268.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο αναστολής της βοήθειας σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω αρχών

Μέρος VIIΙ: Ειδική έκθεση αριθ. 7/2008 σχετικά με το πρόγραμμα "Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη" (IEE) 2003-2006»

269.  χαιρετίζει το σοβαρό κείμενο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τα συμπεράσματά του, που περιέχουν αρκετούς επαίνους αλλά και κριτικές για τη διαχείριση του προγράμματος ΙΕΕ της περιόδου 2003-2006 από την Επιτροπή και από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Ευφυούς Ενέργειας· εκτιμά τη στενή και προσανατολισμένη προς το μέλλον συνεργασία του Εκτελεστικού Οργανισμού και του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το Κοινοβούλιο·

270.  συμπεραίνει από την ανάλυση του Ελεγκτικού Συνεδρίου πως το κόστος που επιβαρύνει τους δικαιούχους (για την προετοιμασία προτάσεων και την υποβολή εκθέσεων) είναι μάλλον μεγάλο και, παρ΄όλο ότι κατανοεί ότι οι δαπάνες αυτές δεν είναι απλές διοικητικές δαπάνες, θεωρεί ότι πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη και να μειωθούν βάσει των αρχών περί "καλύτερης νομοθεσίας"·

271.  θεωρεί ότι τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα και στην περίπτωση άλλων εκτελεστικών οργανισμών· αναμένει την προσεχή ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους εκτελεστικούς οργανισμούς·

272.  θεωρεί λυπηρό το ότι, στην περίπτωση έργων ή μελετών συνδεόμενων με το πρόγραμμα, καθώς και στην περίπτωση τοπικών ενεργειακών οργανισμών, τα νέα κράτη μέλη δεν προσεκλήθησαν να συμμετάσχουν· παραδέχεται εντούτοις ότι η κατάσταση αυτή μπορεί εν μέρει να εξηγηθεί από το ότι το πρόγραμμα είχε ήδη ξεκινήσει πριν από την ένταξη των "Δέκα"· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει ενεργά την πολιτική της η οποία συνίσταται στο να δίδει την προτεραιότητα στη δημιουργία ενεργειακών οργανισμών στα νέα κράτη μέλη, ώστε να φτάσουμε σε μια καλά ισορροπημένη κατανομή σε ολόκληρη την ΕΕ·

Μέρος IX: Ειδική έκθεση αριθ. 8/2008 - Είναι αποτελεσματική ως πολιτική η πολλαπλή συμμόρφωση;

273.  θεωρεί ότι οι στόχοι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου[89] θα πρέπει να ορισθούν με έξυπνο τρόπο (λογοπαίγνιο με τη λέξη "SMART" : Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Timed, δηλ. με εξατομικευμένο, μετρήσιμο, εφικτό, κατάλληλο και έγκαιρο τρόπο) και να οργανωθούν με μια λογική σειρά· επί τη βάσει αυτή, θα πρέπει τα κράτη μέλη να θέτουν επαληθεύσιμες απαιτήσεις και προδιαγραφές σε επίπεδο εκμετάλλευσης·

274.  θεωρεί ότι το πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης θα πρέπει να απλοποιηθεί, περιοριζόμενο στα βασικά εκείνα στοιχεία των γεωργικών δραστηριοτήτων όπου είναι επιθυμητή μια βελτίωση και διευκρινίζοντας τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές·

275.  καλεί την Επιτροπή να κάνει μια σαφή διάκριση μεταξύ πολλαπλής συμμόρφωσης και γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων· επισημαίνει ότι τα στοιχεία της πολιτικής της αγροτικής ανάπτυξης, όπως η υποχρέωση έκδοσης επαληθεύσιμων προδιαγραφών, θα πρέπει να ισχύουν επίσης στην πολλαπλή συμμόρφωση·

276.  θεωρεί ότι στα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζται ένα σύστημα αποτελεσματικού ελέγχου και επιβολής κυρώσεων ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός της νομοθεσίας εκ μέρους των γεωργών· θεωρεί ότι το 1% τουλάχιστον των εκμεταλλεύσεων που εφαρμόζουν μια υποχρέωση θα πρέπει να καλύπτεται με ελέγχους κι ότι το σύστημα των κυρώσεων θα πρέπει να στηρίζεται στην παραδοχή ότι οι μειώσεις των πληρωμών πρέπει να είναι αναλογικές ή συναρτημένες με τη σοβαρότητα της παράβασης·

277.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει ένα έγκυρο σύστημα εποπτείας για τη μέτρηση της επίδοσης, ορίζοντας τους κατάλληλους δείκτες και τα βασικά επίπεδα αναφοράς· καλούνται τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν πλήρη και αξιόπιστα στοιχεία που θα υποβάλλονται σε περαιτέρω αναλύσεις από την Επιτροπή·

278.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις το αργότερο μέσα στο πλαίσιο της εξέτασης του προϋπολογισμού και της προσεχούς μεταρρύθμισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής·

279.  καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να συμπεριλάβει στην ετήσια έκθεσή του (δήλωση αξιοπιστίας) μια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των υποχρεώσεων πολλαπλής συμμόρφωσης·

Μέρος X: Ειδική έκθεση αριθ. 9/2008 - Η αποτελεσματικότητα της υποστήριξης που παρέχει η ΕΕ στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης στη Λευκορωσία, στη Μολδαβία και στην Ουκρανία

280.  καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει μια πλήρη ανάλυση των αιτίων στα οποία οφείλονται οι ελλείψεις και η απουσία αποτελεσμάτων σε ορισμένα έργα σε Ουκρανία, Μολδαβία και Λευκορωσία, και να βελτιώσει τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και τον έλεγχο του τρόπου αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων σε αυτές τις χώρες·

281.  τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να εστιάζει τα ευρωπαϊκά κονδύλια στην κάλυψη των ιδιαίτερων προτεραιοτήτων της Μολδαβίας, της Λευκορωσίας και της Ουκρανίας, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που σημειώθηκε σε προηγούμενα έργα·

282.  καλεί την Επιτροπή να καταστήσει πιο ευέλικτες τις ευρωπαϊκές διαδικασίες χρηματοδότησης ώστε να είναι δυνατή η αναπροσαρμογή των σχεδιαζόμενων έργων, των σημείων αναφοράς και των σκοπών προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν αλλαγές στην οικονομική και πολιτική κατάσταση αυτών των χωρών·

283.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των έργων που λαμβάνουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ορίζοντας με σαφήνεια τις υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώσει στο τέλος του έργου η δικαιούχος δημόσια αρχή·

284.  θεωρεί λυπηρό το ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια είχαν ανεπαρκή αποτελεσματικότητα σε περιπτώσεις όπου, παρά τις εντοπισθείσες ελλείψεις στη διαχείριση έργου, χορηγήθηκαν εντούτοις ενισχύσεις στους ίδιους αναδόχους και για νέα έργα· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να ορίσει σαφή κριτήρια επιλογής αναδόχων και να αποφύγει την επανάληψη μιας τέτοιας ανεπαρκούς διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων·

285.  συνιστά να βελτιώσει η Επιτροπή την επικοινωνία της με τις δημόσιες αρχές της Ουκρανίας, της Μολδαβίας και της Λευκορωσίας, και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να ενθαρρύνει και να στηρίξει τις δικαιούχους χώρες να θεσπίσουν και να ασκήσουν έναν αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των χορηγών·

286.  προτρέπει την Επιτροπή να εστιασθεί περισσότερο στο θέμα της αποτελεσματικής συνέχισης του αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος και να διερευνήσει δυνατότητες προαγωγής μιας μεγαλύτερης συμμετοχής του κοινού στην πολιτική κατά της διαφθοράς μέσω της παροχής στήριξης σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα σχετιζόμενα με τη δικαιοσύνη και τη χρηστή διαχείριση των δημοσίων πραγμάτων·

Μέρος XΙ: Ειδική έκθεση αριθ. 11/2008 σχετικά με τη διαχείριση της στήριξης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις πράξεις δημόσιας αποθεματοποίησης σιτηρών

287.  συμφωνεί με την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη γεωγραφική θέση των αποθηκών και ειδικότερα την ποιότητα των παρτίδων σιτηρών κατά τον καθορισμό της ελάχιστης τιμής διάθεσης·

288.  ζητεί από την Επιτροπή, για τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού, να καταστήσει πιο διαφανές το κόστος των δραστηριοτήτων που δεν συνδέονται άμεσα με την αποθεματοποιητική παρέμβαση στα σιτηρά· προτείνει συνεπώς, οι επιδοτήσεις εκείνες των προγραμμάτων οι οποίες αποσκοπούν π.χ. στη στήριξη των πλέον αναξιοπαθούντων ατόμων ή του κλάδου της βιοαιθανόλης, να καταλογίζονται απευθείας στις συγκεκριμένες δραστηριότητες·

289.  ζητεί από τα κράτη μέλη και από την Επιτροπή να κάνουν μια εκτίμηση του κόστους των ελέγχων στον τομέα των πράξεων δημόσιας αποθεματοποίησης σιτηρών· καλεί την Επιτροπή να προσφέρει στα κράτη μέλη περισσότερα κίνητρα, ώστε να μειώσουν τις δαπάνες αποθήκευσης και κεφαλαίου των παρεμβάσεών τους και να βελτιστοποιήσουν τον χρόνο πώλησης των αποθεμάτων τους·

290.  συμφωνεί με την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η Επιτροπή πρέπει να ενισχύσει τον έλεγχο που διενεργεί σχετικά με τις δαπάνες που κοινοποιούν οι οργανισμοί πληρωμών, παρακολουθώντας συστηματικά οποιαδήποτε ασυνήθη δεδομένα ή τάσεις· οι επιτόπιες επιθεωρήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν ελέγχους των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν· η δε Επιτροπή πρέπει να επανεξετάζει τις κατ’ αποκοπή δαπάνες για καταχωρήσεις χωρίς αντίστοιχη κίνηση προκειμένου να διασφαλίζει ότι δεν υπερβαίνουν τις πραγματικές δαπάνες·

291.  υποστηρίζει την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι θα ήταν χρήσιμες οι επιτόπιες επιθεωρήσεις για τα κοινοποιούμενα από τους οργανισμούς πληρωμών των κρατών μελών κοστολογικά στοιχεία· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι ελεγκτικές υποχρεώσεις τηρούνται με οικονομικώς αποδοτικό τρόπο·

292.  θεωρεί λυπηρό το ότι δεν υφίσταται στρατηγικό απόθεμα σιτηρών σε περίπτωση έλλειψης τροφίμων σε κοινοτικό επίπεδο· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη έχουν την άδεια να δημιουργούν στρατηγικά αποθέματα σιτηρών και ότι οφείλουν να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με αυτά· θεωρεί ωστόσο λυπηρό το ότι ελάχιστα κράτη μέλη αξιοποιούν αυτή τη δυνατότητα και θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την ιδέα της δημιουργίας ενός κοινοτικού στρατηγικού αποθέματος.

11.2.2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007

(SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 ‑ 2008/2186(DEC))

Τμήμα III – Επιτροπή

Εισηγητής: István Szent-Iványi

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.   σημειώνει την αποτίμηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου για τις εξωτερικές σχέσεις, τη διεύρυνση και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας είναι εν μέρει αποτελεσματικά· δέχεται ότι πολλά από τα σφάλματα που εντοπίσθηκαν αφορούν προπληρωμές και εν συνεχεία επανορθώνονται κατά τη διενέργεια των τελικών καταβολών· καλεί ωστόσο την Επιτροπή να επιδοθεί στις απαραίτητες βελτιώσεις των διαδικασιών παρακολούθησης και επαλήθευσης που εφαρμόζει, ειδικά στο επίπεδο των φορέων υλοποίησης, χωρίς τούτο να οδηγήσει σε περιττό διοικητικό φόρτο για τους τελικούς δικαιούχους· αναγνωρίζει ταυτοχρόνως την πρόοδο που έχουν επιτύχει η Επιτροπή και τα Ηνωμένα Έθνη μέχρι σήμερα·

2.   εκφράζει τη λύπη του για τη συνεχιζόμενη έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τη χρήση των κοινοτικών πόρων που διοχετεύονται μέσω οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών· υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για να εξευρεθεί λύση και να εξασφαλισθεί ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα λαμβάνει εντός των χρονικών ορίων όλες τις πληροφορίες που ζητεί· χαιρετίζει τον αυξανόμενο αριθμό αποστολών επαλήθευσης που πραγματοποίησε η Επιτροπή δυνάμει της Οικονομικής και Διοικητικής Συμφωνίας-Πλαισίου Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Ηνωμένων Εθνών (FAFA)· αναμένει ότι αυτές οι αποστολές θα τονώσουν περαιτέρω τη διαφάνεια και το ορατό των συνεισφορών από την Κοινότητα στις δραστηριότητες που διεξάγονται υπό την καθοδήγηση των Ηνωμένων Εθνών·

3.   καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει περαιτέρω και να ορίσει ακριβέστερα τις προϋποθέσεις και τους δείκτες απόδοσης που χρησιμοποιούνται για την εκταμίευση της στήριξης προϋπολογισμού που χορηγείται σε τρίτα κράτη ώστε να παρέχονται σαφή, αδιαμφισβήτητα και μετρήσιμα κριτήρια αποτίμησης με ειδικό χρονοδιάγραμμα, όπου τούτο εφαρμόζεται·

4.   σημειώνει την αποτίμηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι απαιτούνται κατεπειγόντως μέτρα προς άρση των αδυναμιών που παρατηρούνται στη διαχείριση των πόρων της ΕΕ στη Βουλγαρία και ότι πρέπει να διατηρηθούν οι απαραίτητοι μηχανισμοί παρακολούθησης στην Τουρκία· καλεί τις αρχές των κρατών να αυξήσουν τις προσπάθειές τους για να συμμορφώνονται προς τους εν ισχύι κανονισμούς·

5.   προσβλέπει σε απτά αποτελέσματα από την εφαρμογή νέων όρων αναφοράς για την επαλήθευση δαπανών μέσω εξωτερικών λογιστικών ελέγχων που δρομολογούνται από τους δικαιούχους ή την Επιτροπή·

6.   σημειώνει την ειδική έκθεση αριθ. 5/2007 όσον αφορά τη διαχείριση του προγράμματος CARDS από την Επιτροπή· τονίζει πόσο σημαντική είναι η παροχή ενισχυμένης στρατηγικής καθοδήγησης εξ ονόματος της Επιτροπής για να εξασφαλίζεται σε στενή συνεργασία και διάλογο με το Κοινοβούλιο μία αρμόζουσα εστίαση κατά την επιλογή κυρίων τομέων παρέμβασης εντός του πλαισίου του νέου μέσου προενταξιακής βοήθειας· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει περιεκτική στρατηγική για τη βελτίωση της συμμετοχής των τοπικών παραγόντων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων·

7.   αναμένει να ενημερώνεται τακτικά σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει η Επιτροπή σχετικά με την υλοποίηση της σημαντικής υπόσχεσης που δόθηκε προς στήριξη της μετά τη σύγκρουση ανάκαμψης και της μελλοντικής ανάπτυξης της Γεωργίας κατά τη διεθνή διάσκεψη δωρητών που διεξήχθη στις 22 Οκτωβρίου 2008·

8.   επαναλαμβάνει το αίτημά του να παρουσιάζει η Επιτροπή τακτικά στο Κοινοβούλιο ειδικά μέτρα για να ενστερνίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό η ΕΕ τις εξωτερικές της δράσεις στο γεωγραφικό τους πλαίσιο, και τούτο σύμφωνα με τις αρχές της αποτελεσματικότητας, της απόδοσης λογαριασμών και του ορατού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.2.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

60

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sir Robert Atkins, Angelika Beer, Bastiaan Belder, André Brie, Colm Burke, Véronique De Keyser, Γιώργος Δημητρακόπουλος, Michael Gahler, Jas Gawronski, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Ιωάννης Κασουλίδης, Metin Kazak, Μαρία-Ελένη Κοππά, Helmut Kuhne, Joost Lagendijk, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Vural Öger, Janusz Onyszkiewicz, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, João de Deus Pinheiro, Hubert Pirker, Samuli Pohjamo, Pierre Pribetich, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, György Schöpflin, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Charles Tannock, Inese Vaidere, Kristian Vigenin, Andrzej Wielowieyski, Jan Marinus Wiersma, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Martí Grau i Segú, Milan Horáček, Aurelio Juri, Alexander Graf Lambsdorff, Μάριος Ματσάκης, Nickolay Mladenov, Alexandru Nazare, Doris Pack, Αθανάσιος Παφίλης, Rihards Pīks, Jean Spautz

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Emine Bozkurt, Ιωάννης Γκλαβάκης, José Albino Silva Peneda, Αντώνιος Τρακατέλλης, Νικόλαος Βακάλης

18.2.2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης

προς την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007

(SEC(2008)2359 - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή

Συντάκτης γνωμοδότησης: Thijs Berman

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2007 ήταν το πρώτο έτος εφαρμογής του Μέσου για την Αναπτυξιακή Συνεργασία (ΜΑΣ),

1.  επισημαίνει τη δέσμευση[90] της Επιτροπής να προσπαθήσει να διασφαλίσει ότι μέχρι το 2009 ένα ποσοστό της τάξης του 20% από τις ενισχύσεις της θα αφιερωθεί στη στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση και στη βασική υγεία· καλεί την Επιτροπή να παράσχει λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με το πώς θα επιτευχθεί αυτό το ποσοστό μέσω έργων, προγραμμάτων και ενισχύσεως από τον προϋπολογισμό· ζητεί μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των εγγράφων θεματικής στρατηγικής, στρατηγικής ανά χώρα και περιφερειακής στρατηγικής·

2.  τονίζει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εγγραφή στο σχολείο παιδιών από δυσπρόσιτες ομάδες σε χώρες με κρίσιμους δείκτες όσον αφορά τους στόχους της χιλιετίας, συμπεριλαμβανομένων των ανάπηρων παιδιών·

3.  παροτρύνει την Επιτροπή να παράσχει κατά προτεραιότητα στήριξη σε χώρες εταίρους για να αναπτύξουν δυναμικό κοινοβουλευτικού ελέγχου και λογιστικού ελέγχου, ιδίως όταν δίνονται ενισχύσεις από τον προϋπολογισμό, και καλεί την Επιτροπή να συντάσσει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται·

4.  τονίζει ότι πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στη βιωσιμότητα των παρεμβάσεων της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης σαφούς στρατηγικής εξόδου, η οποία δεν θα θέτει σε κίνδυνο τα αποτελέσματα, και στην παρακολούθηση της εφαρμογής· θεωρεί ότι η ενισχυμένη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αποτελεί μείζονα παράγοντα για τη διασφάλιση της δημοκρατικής νομιμότητας στην αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ·

5.  χαιρετίζει την έγκριση του κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για τη συμπληρωματικότητα και τον καταμερισμό της εργασίας στην αναπτυξιακή πολιτική, ο οποίος αναπτύχθηκε για να ενισχύσει τη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να διπλασιάσει τις προσπάθειές της, προκειμένου να διασφαλίσει τη γνήσια εφαρμογή του εν λόγω κώδικα, μεταξύ άλλων αντιμετωπίζοντας επίμονα προβλήματα προς όφελος των χωρών εταίρων·

6.  θεωρεί ότι η διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών και τις τοπικές αρχές πριν τη σύνταξη των εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα (ΕΣΧ) στο πλαίσιο του ΜΑΣ δεν ήταν αρκετή για να καλύψει τη νομική υποχρέωση που ορίζει το άρθρο 19, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006, ότι δηλαδή «τα έγγραφα στρατηγικής καταρτίζονται, κατ' αρχήν, βάσει διαλόγου με τις χώρες και περιφέρειες εταίρους, με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των περιφερειακών και τοπικών αρχών»· θεωρεί σε αυτό το πλαίσιο τη συμμετοχή εθνικών κοινοβουλίων σε χώρες εταίρους απαραίτητη για να δημιουργηθεί η αίσθηση ότι αυτή διαδικασία πραγματικά τους αφορά· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για αν βελτιώσει το διάλογο με αυτούς τους φορείς στα διάφορα στάδια της διαδικασίας προγραμματισμού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

17.2.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Thierry Cornillet, Corina Creţu, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Miguel Angel Martínez Martínez, Μανώλης Μαυρομμάτης, Renate Weber, Gabriele Zimmer,

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Emilio Menéndez del Valle

12.2.2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007

(SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Τμήμα III – Επιτροπή

Εισηγητής: Jan Andersson

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Κεφάλαιο 3 — Διαχείριση του προϋπολογισμού

1. σημειώνει ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2007 έτυχε ιδιαίτερης προσοχής εκ μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου διότι επρόκειτο για το πρώτο έτος ενός νέου κύκλου προγραμματισμού (2007-2013)·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο για πρώτη φορά εξέδωσε γνώμη χωρίς επιφύλαξη (θετική)·όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Επιτροπής·

3. εκφράζει εντούτοις την ανησυχία του διότι σε ορισμένους τομείς πολιτικής, μεταξύ των οποίων η συνοχή, το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πληρωμές εξακολουθούν να επηρεάζονται σημαντικά από σφάλματα και ότι τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου σε αυτούς τους τομείς υπήρξαν, στην καλύτερη περίπτωση, "μερικώς ικανοποιητικά" μόνο·

4. παροτρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξακολουθήσει τις προσπάθειές της για να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες του ελέγχου και της εποπτείας μέσω της ανάπτυξης και της εφαρμογής εσωτερικού προγράμματος μεταρρύθμισης και μέσω της υλοποίησης σχεδίου δράσης για την περαιτέρω βελτίωση των συστημάτων ελέγχου και της εποπτείας της Ένωσης·

Κεφάλαιο 6 – Συνοχή

5. σημειώνει ότι το 27% των συνολικών πληρωμών του συγκεκριμένου τομέα για το οικονομικό έτος 2007 πραγματοποιήθηκαν στον τομέα πολιτικής της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων· σημειώνει επίσης ότι το 84% των συνολικών πληρωμών του οικονομικού έτους 2007 αφορούσαν ακόμη τον κύκλο προγραμματισμού 2000-2006·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι, όσον αφορά τον τομέα πολιτικής της συνοχής, συμπεριλαμβανομένων της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων, απορροφήθηκε σχεδόν το 100% των πιστώσεων πληρωμών μετά τις διορθώσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω διορθωτικών προϋπολογισμών·

7. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τα συχνότερα εμφανιζόμενα σφάλματα που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και στα οποία περιλαμβάνονται, καταρχάς, η ελλιπής τεκμηρίωσης όσον αφορά την ύπαρξη σχέσης των γενικών εξόδων ή δαπανών προσωπικού με το εκάστοτε πρόγραμμα και κατά δεύτερο λόγο η υπερεκτίμηση των δαπανών προσωπικού ή των γενικών εξόδων· υποστηρίζει, συνεπώς, με σθένος τους νέους κανόνες που προβλέπονται από το δημοσιονομικό πλαίσιο της περιόδου 2007-2013 και οι οποίοι απλουστεύουν τις διαδικασίες και επιτρέπουν την δήλωση των γενικών εξόδων κατ’ αποκοπή και κατ’ αναλογία του άμεσου κόστους· καλεί εξάλλου τα κράτη μέλη να επιτείνουν τις ενημερωτικές δραστηριότητές τους με αποδέκτες τους δικαιούχους και να βελτιώσουν τους ελέγχους της καθημερινής διαχείρισης προκειμένου να περιορίσουν τα σφάλματα·

8. χαιρετίζει τις κατευθυντήριες γραμμές που δημοσιοποιήθηκαν στις 5 Ιουνίου 2008 σχετικά με τους πραγματοποιούμενους από τα κράτη μέλη ελέγχους διαχείρισης των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται με πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013[91].

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.2.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Μαρία Ματσούκα, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Siiri Oviir, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriela Creţu, Pierre Jonckheer, Jamila Madeira, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Patrizia Toia

12.2.2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

προς την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007

(SEC(2008)2359 - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

Τμήμα III – Επιτροπή

Εισηγητής: Péter Olajos

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  θεωρεί τα συνολικά ποσοστά εκτέλεσης των κονδυλίων του προϋπολογισμού για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων ικανοποιητικά·

2.  επισημαίνει ότι το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού στους τομείς του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων ανήλθε σε 94,6%, το οποίο είναι ικανοποιητικό αποτέλεσμα εάν ληφθεί υπόψη ότι το 2007 ήταν το πρώτο έτος του νέου δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 και χαρακτηρίστηκε από την έγκριση και την έναρξη εφαρμογής νέων προγραμμάτων στον τομέα πολιτικής του περιβάλλοντος·

3.  υπογραμμίζει ιδίως το γεγονός ότι η εφαρμογή του προγράμματος LIFE + πέτυχε ποσοστό εκτέλεσης άνω του 98,87% σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων· επισημαίνει ότι, σε αυτό το πλαίσιο, ποσοστό 82% των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων αφιερώθηκε σε προγράμματα στα κράτη μέλη, τα οποία συνάδουν πλήρως με τον κανονισμό για το LIFE +· σημειώνει τις μειωμένες πιστώσεις πληρωμών για προγράμματα το 2007 που οφείλονται στην καθυστερημένη έγκριση του κανονισμού για το LIFE +· εκφράζει εντούτοις την ικανοποίησή του για την εκτέλεση όσον αφορά την στήριξη της εν γένει πολιτικής, την επικοινωνία, τις δράσεις ευαισθητοποίησης και την χρηματοδότηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ)·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το ποσοστό εκτέλεσης του Κοινοτικού Ταμείου Καπνού, το οποίο ανέρχεται στο 100%· εκφράζει ως εκ τούτου την πεποίθησή του ότι το εν λόγω μέσο, το οποίο παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε προγράμματα με στόχο να αποκτήσει το κοινό μεγαλύτερη επίγνωση των επιβλαβών αποτελεσμάτων από την κατανάλωση καπνού, και συγκεκριμένα μέσω της πληροφόρησης και εκπαίδευσης, υλοποιείται με αποτελεσματικό τρόπο·

5.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει τρόπους περαιτέρω συνδρομής στους υποβάλλοντες αίτηση στο πλαίσιο πολυετών προγραμμάτων, ιδίως μέσω της παροχής ειδικής επιμόρφωσης στους αιτούντες και φιλικές προς τον χρήστη κατευθυντήριες γραμμές·

6.  χαιρετίζει τις προσπάθειες για περισσότερο εστιασμένες προσκλήσεις υποβολής προσφορών και για παροχή περισσότερης βοήθειας στους αιτούντες, ιδίως σχετικά με προγράμματα κοινοτικής δράσης για τη δημόσια υγεία, προκειμένου να αποφεύγονται οι υποβολές αιτήσεων για έργα που είναι σαφώς μη επιλέξιμα ή χαμηλής ποιότητας· σημειώνει εντούτοις ότι είναι απαραίτητη η συνέχιση των προσπαθειών προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση·

7.  επισημαίνει ότι τμήμα του προγράμματος δράσης στον τομέα της υγείας εκτελείται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για την Υγεία και τους Καταναλωτές· υπενθυμίζει ως εκ τούτου στην Επιτροπή ότι τα κονδύλια επιχειρησιακής φύσης του προγράμματος πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τον οικονομικώς αποδοτικότερο τρόπο διότι χρησιμοποιούνται επίσης για διοικητικά καθήκοντα·

8.  επισημαίνει ότι η συμμόρφωση με τις διοικητικές και οικονομικές διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού δεν πρέπει να γίνεται αιτία για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην παροχή επιχορηγήσεων ή στην επιλογή προγραμμάτων προς χρηματοδότηση και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών που έχουν αντίκτυπο επί της εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών·

9.  με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία είναι της γνώμης ότι μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή στην Επιτροπή για τις δαπάνες στους τομείς της περιβαλλοντικής πολιτικής, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων το 2007.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η παρούσα γνωμοδότηση εξετάζει την εκτέλεση του προϋπολογισμού στους τομείς του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων για το οικονομικό έτος 2007.

Περιβάλλον

Το 2007 ήταν το πρώτο έτος του νέου χρηματοδοτικού πλαισίου (2007-2013) και χαρακτηρίστηκε από την έγκριση και την έναρξη εφαρμογής νέων προγραμμάτων στον τομέα πολιτικής του περιβάλλοντος, όπως τα εξής:· το LIFE +, που εγκρίθηκε στις 9 Ιουνίου 2007 και το Χρηματοδοτικό μέσο πολιτικής προστασίας, που εγκρίθηκε στις 5 Μαρτίου 2007. Το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανήλθε στο πολύ ικανοποιητικό ποσοστό του 94,6%.

Η εφαρμογή του προγράμματος LIFE + μπορεί να θεωρηθεί ως πολύ ικανοποιητική όσον αφορά τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων παρά την καθυστερημένη έγκριση της νομικής βάσης (23 Μαΐου 2007) και πέτυχε ποσοστό εκτέλεσης της τάξης του 98,87 % του επιχειρησιακού προϋπολογισμού του LIFE +

Η νέα νομική βάση της πολιτικής προστασίας που εγκρίθηκε στις 5 Μαρτίου 2007 διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του μέσου αυτού που καλύπτει πλέον την προστασία των ατόμων κυρίως αλλά και του περιβάλλοντος και των ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, τρομοκρατικών ενεργειών και τεχνολογικών, ραδιολογικών ή περιβαλλοντικών ατυχημάτων.

Το επίπεδο χρηματοδότησης υπό την προηγούμενη νομική βάση ήταν 7,01 εκατ. € το 2006. Το νέο χρηματοδοτικό μέσο που εγκρίθηκε το 2007 διέθετε πιστώσεις ύψους 20,8 εκατ.€ (κονδύλια του προϋπολογισμού 07 04 01 και 19 06 05).

Για την αντιμετώπιση καταστροφών προβλέφθηκε ποσό 7,225 εκατ. € στην απόφαση χρηματοδότησης για νέες δράσεις αλλά το τελικό ποσοστό εκτέλεσης ήταν τελικά πολύ χαμηλό, κάτω του 1%, τόσο εξαιτίας της καθυστερημένης έγκρισης της νομικής βάσης όσο και εξαιτίας του γεγονότος ότι η χρήση σε τελική ανάλυση των πόρων σχετίζεται άμεσα με την ύπαρξη καταστροφών, κάτι που είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Εντούτοις, η εκτέλεση του μέσου πολιτικής προστασίας μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική στο σύνολό της.

Τα νέα προγράμματα αντιπροσωπεύουν μια ριζική αλλαγή στον τρόπο διανομής των δαπανών στον τομέα του περιβάλλοντος, χάρη κυρίως στην ενσωμάτωση σειράς προηγούμενων μέσων και πρωτοβουλιών στο νέο πρόγραμμα LIFE + , στην αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας (συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας ρύπανσης) μέσω του Χρηματοδοτικού μέσου πολιτικής προστασίας (που καλύπτει την στήριξη παρεμβάσεων πολιτικής προστασίας σε χώρες του τρίτου κόσμου) αλλά και με την μεταφορά ορισμένων από τις πλέον εξωτερικές δράσεις στα μέσα τα οποία διαχειρίζεται η ομάδα της RELEX, αφήνοντας στην άμεση διαχείριση της DG ENV μόνο ένα μικρό ad hoc κονδύλι για την πληρωμή των συνδρομών των πολυμερών συμφωνιών για το περιβάλλον.

Το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης πιστώσεων πληρωμών (80,04%) στον τομέα του

περιβάλλοντος που επετεύχθη υπολείπεται ελαφρά εκείνου του 2006. Το ποσοστό αυτό όμως αυξάνεται στο 84,57 % εάν συνυπολογιστεί το επίπεδο των μη διαχωριζόμενων πληρωμών.

Υγεία και ασφάλεια των τροφίμων

Το επίπεδο εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών για το Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας ανήλθε στο 89% το 2007 αφήνοντας ανεκτέλεστα 6,7 εκατ.€, κάτι που οφείλεται εν μέρει στην υπερεκτίμηση των ποσών πληρωμών κατά την εκπόνηση του προϋπολογισμού του 2007 στις αρχές του 2006, και εν μέρει σε παράγοντες άμεσα σχετιζόμενους με τους δικαιούχους.

Τα ποσοστά εκτέλεσης πληρωμών των κονδυλίων του προϋπολογισμού για την δημόσια υγεία υπολείπονται των ποσοστών εκτέλεσης των υποχρεώσεων αλλά αυτό οφείλεται εν πολλοίς στο γεγονός ότι οι δικαιούχοι δεν κατόρθωσαν πάντα να χρησιμοποιήσουν το σύνολο των πόρων που τους διατέθηκαν. Το 2007, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, οι μειώσεις των ποσών των επιχορηγήσεων που·έγιναν κατόπιν αίτησης των δικαιούχων ανήλθαν σε 1,3 εκατ.€.

Τα ποσοστά εκτέλεσης για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τα ταμεία καπνού είναι πολύ ικανοποιητικά (σχεδόν 100%). Οι πιστώσεις για το κονδύλιο αυτό δεν είναι μη διαχωριζόμενες, γεγονός που από άποψη παρουσίασης μπορεί να δώσει την παραπλανητική εντύπωση ανεπαρκούς εκτέλεσης. Το κονδύλιο αυτό ωστόσο δεν παρουσιάζει καμία ανεπαρκή εκτέλεση.

Όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, υγεία των ζώων, καλή μεταχείριση των ζώων και την υγεία των φυτών, το επίπεδο εκτέλεσης του κονδυλίου για την εξάλειψη των ζωικών ασθενειών είναι αρκετά υψηλό και αντιπροσωπεύει το 97,4% του ποσού.

Το επίπεδο εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για την ασφάλεια των τροφίμων χαρακτηρίζεται από σποραδικά χαμηλά ποσοστά που οφείλεται, όπως και για τους πόρους των εκτάκτων αναγκών, ότι ενυπάρχει μεγάλο ποσοστό αβεβαιότητας σε αυτή την εξειδικευμένη γραμμή. Ο περιορισμένος αριθμός εκδήλωσης ζωικών ασθενειών στην Κοινότητα εξηγεί στην περίπτωση αυτή το χαμηλό ποσοστό των χρησιμοποιηθέντων πόρων. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως στα θέματα ελέγχου ζωοτροφών και τροφίμων, το χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης οφείλεται στην υπερεκτίμηση των πληρωμών ή των δαπανών και εξόδων για κατάρτιση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.2.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Αδάμος Αδάμου, Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Maria Berger, Johannes Blokland, John Bowis, Martin Callanan, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Peter Liese, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Αντώνιος Τρακατέλλης, Thomas Ulmer, Åsa Westlund

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Iles Braghetto, Jutta Haug, Hartmut Nassauer, Bart Staes, Andres Tarand

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Emanuel Jardim Fernandes

11.2.2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

προς την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών

σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007

(SEC(2008)2359 - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

Τμήμα III – Επιτροπή

Εισηγητής: Bill Newton Dunn

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις παρατηρήσεις που περιέχονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία παρέχει εξάλλου μια ισορροπημένη αποτίμηση της πολιτικής για την εσωτερική αγορά, της τελωνειακής πολιτικής και της πολιτικής προστασίας των καταναλωτών·

2.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν περαιτέρω τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου προκειμένου να αποτραπεί η κυκλοφορία προϊόντων που δεν έχουν εγκριθεί στην κοινοτική αγορά· καλεί επίσης την Επιτροπή να συνεχίσει την παρακολούθηση οποιωνδήποτε αδυναμιών εντοπίστηκαν στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών το 2007·

3.  χαιρετίζει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί καλής λειτουργίας των συστημάτων τελωνειακού και λογιστικού ελέγχου· επισημαίνει ότι, αν και οι τελωνειακοί έλεγχοι εμπίπτουν κυρίως στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, η διαχείριση του τελωνειακού τομέα πρέπει να γίνεται μόνο από αξιόπιστους οικονομικούς φορείς ούτως ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος εισαγωγής προϊόντων στην εσωτερική αγορά χωρίς την πληρωμή των δασμών ή της δασμολογητέας αξίας·

4.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν για να επιτευχθεί ποσοστό εκτέλεσης 86% για τη θέση 12 02 01 (Δημιουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς)· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, οι μη χρησιμοποιημένες πληρωμές οφείλονται στο ότι ορισμένες συμβάσεις μελετών υπεγράφησαν προς το τέλος του έτους και ότι, αν και προγραμματισμένες, δεν πραγματοποιήθηκαν πληρωμές το 2007·

5.  επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης 55% για τη θέση 14 04 02 (Τελωνεία 2007) είναι ανεπαρκές και ότι απαιτείται συνεπώς καλύτερος δημοσιονομικός σχεδιασμός· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της θέσης αναφέρεται σε συμβάσεις ΤΠ μακράς διαρκείας με προϊόντα και υπηρεσίες "κατά παραγγελία", γεγονός που καθιστά την εκτίμηση και τον ακριβή προγραμματισμό των δημοσιονομικών αναγκών δύσκολο έργο· αναγνωρίζει εντούτοις τα θετικά αποτελέσματα για τον προϋπολογισμό του 2008, με ποσοστό εκτέλεσης που υπερβαίνει το 97% για τις πιστώσεις πληρωμών·

6.  επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης 77% για τη θέση 17 02 02 (πρόγραμμα προστασίας καταναλωτών) είναι χαμηλότερο σε σύγκριση με προηγούμενα έτη· επισημαίνει εξάλλου ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, αυτό οφείλεται στην μεταφορά των μη διαχωριζόμενων πιστώσεων από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για την Υγεία και τους Καταναλωτές πίσω στο πρόγραμμα προστασίας καταναλωτών αλλά και σε ορισμένες καθυστερημένες υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια του 2007, με αποτέλεσμα τη μη καταβολή προγραμματισμένων για το 2007 πληρωμών· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να βελτιώσει τον δημοσιονομικό σχεδιασμό σε αυτόν τον τομέα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.2.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mogens Camre, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Eva-Britt Svensson, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Εμμανουήλ Αγγελάκας, André Brie, Colm Burke, Magor Imre Csibi, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega, José Ribeiro e Castro

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Klaus-Heiner Lehne

18.2.2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

προς την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007

(SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Τμήμα III – Επιτροπή

Εισηγητής: Luca Romagnoli

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός 2007, όπως αυτός εγκρίθηκε τελικά και τροποποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους, περιελάμβανε συνολικό ποσό 1 322 667 000 ευρώ για τις πολιτικές μεταφορών σε πιστώσεις υποχρεώσεων και 743 111 000 ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών· σημειώνει περαιτέρω ότι από τα ως άνω ποσά:

- 933 578 000 ευρώ διατίθεντο για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (TEN-T) σε πιστώσεις υποχρεώσεων και 369 665 000 ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών,

- 15 348 000 ευρώ διατίθεντο σε πιστώσεις υποχρεώσεων και 14 500 000 ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών διατίθεντο για την ασφάλεια των μεταφορών,

- 56 890 000 ευρώ διατίθεντο σε πιστώσεις υποχρεώσεων και 10 425 000 ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών για το πρόγραμμα Marco Polo,

- 113 631 000 ευρώ διατίθεντο σε πιστώσεις υποχρεώσεων και 114 716 000 ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών για τους οργανισμούς μεταφορών και την Εποπτεύουσα Αρχή Galileo,

- 6 000 000 ευρώ διατίθεντο σε πιστώσεις υποχρεώσεων και 6 578 000 ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών για την ασφάλεια των μεταφορών, περιλαμβανομένου του προτύπου σχεδίου σχετικά με την ασφάλεια εντός του διευρωπαϊκού δικτύου οδικών μεταφορών·

2.  χαιρετίζει τα συνεχιζόμενα υψηλά ποσοστά απορροφήσεως των πιστώσεων τόσο αναλήψεως υποχρεώσεων όσο και πληρωμών για τα έργα TEN-T, ποσοστά που αμφότερα φθάνουν σχεδόν το 100%, και καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι διατίθεται επαρκείς πόροι από τους προϋπολογισμούς τους για να είναι στο ύψος αυτής της κοινοτικής δέσμευσης·

3.  σημειώνει με ανησυχία τα χαμηλά ποσοστά απορρόφησης των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων για την ασφάλεια των μεταφορών (55,95%) και για την Εποπτεύουσα Αρχή Galileo (33,24% στον τίτλο 3), για τα οποία ένα μεγάλο μέρος του ποσού που ήταν διαθέσιμο το 2007, λόγω του πλεονάσματος του 2006, μεταφέρθηκε στο 2008· σημειώνει επίσης με ανησυχία το χαμηλό ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων πληρωμών για την εσωτερική αγορά και τη βελτιστοποίηση των συστημάτων μεταφορών (47,48%), για τα δικαιώματα των επιβατών (58,96%) που οφείλεται στην καθυστέρηση στην υπογραφή των συμβάσεων, και για την Εποπτεύουσα Αρχή Galileo (33,24% στον τίτλο 3)·

4.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, ως αποτέλεσμα των αντιδράσεων στην ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 6/2005 σχετικά με το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών[92], το μέγιστο ποσοστό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης για τα διασυνοριακά έργα έχει αυξηθεί στο 30% και το κατώτατο όριο χρηματοδότησης σε 1 500 000 ευρώ· τονίζει, επιπλέον, ότι η διαδικασία αξιολόγησης για την επιλογή των έργων έχει βελτιωθεί και η παρακολούθηση έχει ενισχυθεί· εκφράζει τη λύπη του, παράλληλα, για το γεγονός ότι η δομή της περιγραφής των έργων δεν έχει εναρμονιστεί και δεν έχουν τυποποιηθεί η τεχνική και η οικονομική παρακολούθηση·

5.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η ανάλυση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου με άμεση σχέση με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων καταδεικνύει ότι η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις·

6.  προτείνει, σε σχέση με τους τομείς για τους οποίους είναι αρμόδια η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, το Κοινοβούλιο να χορηγήσει στην Επιτροπή απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

17.2.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Josu Ortuondo Larrea, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Luigi Cocilovo, Jas Gawronski, Pedro Guerreiro, Lily Jacobs, Corien Wortmann-Kool

25.2.2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

προς την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007

(SEC(2008)2359 - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

Τμήμα III – Επιτροπή

Εισηγητής: Jan Olbrycht

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  χαιρετίζει τα ενδιαφέροντα συμπεράσματα της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και τις συστάσεις όσον αφορά την ορθή χρήση των διαρθρωτικών ταμείων·

2.  σημειώνει ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έτος 2007 ασχολείται ακόμα αποκλειστικά με προγράμματα της περιόδου 2000-2006, δεδομένου ότι το 2007 αποτέλεσε ουσιαστικά προπαρασκευαστική φάση ενόψει της εφαρμογής των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013· επισημαίνει συνεπώς ότι τα αποτελέσματα των νέων κανόνων που έχουν οριστεί για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 και οι οποίοι είναι απλούστεροι και αυστηρότεροι από εκείνους που ίσχυαν μέχρι το 2006 δεν είναι δυνατόν ακόμα να αξιολογηθούν.

3.  τονίζει ότι η πολιτική συνοχής παραμένει μία από τις σημαντικότερες πολιτικές της ΕΕ· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο αυτής στο πλαίσιο της κοινοτικής αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης και την πρωταρχική θέση που κατέχει στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, τις ενέργειες που προτείνει η Επιτροπή προκειμένου να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η εφαρμογή των προγραμμάτων συνοχής·

4.  σημειώνει ότι η υλοποίηση της πολιτικής συνοχής ενέχει υψηλό επίπεδο κινδύνων και επισημαίνει ότι το γεγονός αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση των σφαλμάτων· φρονεί ότι για να είναι αποτελεσματικά τα μέτρα ελέγχου πρέπει να είναι αποδοτικά από άποψη κόστους και να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης· υπογραμμίζει την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε περιττή περιπλοκότητα ώστε να καθίσταται δυνατή η ταχεία υλοποίηση των προγραμμάτων·

5.  επισημαίνει την ανάγκη να απλουστευθούν οι απαιτούμενες για την εκτέλεση των διαρθρωτικών ταμείων διαδικασίες, ιδίως δε τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου· παρατηρεί ότι η περιπλοκότητα του συστήματος ευθύνεται εν μέρει για τις παρατυπίες εκ μέρους των κρατών μελών· χαιρετίζει τα μέτρα απλούστευσης που πρότεινε η Επιτροπή στην αναθεώρηση των κανονισμών για τα διαρθρωτικά ταμεία της περιόδου 2007-2013 προκειμένου να αντιμετωπιστεί η τρέχουσα οικονομική κρίση· προσβλέπει δε με ενδιαφέρον στην τελευταία δέσμη προτάσεων της Επιτροπής όσον αφορά μέτρα απλούστευσης των διαρθρωτικών ταμείων, οι οποίες αναμένεται να δημοσιευτούν στην αρχή του 2009·

6.  σημειώνει ότι παρόμοιες διαδικασίες απλούστευσης έχουν καίρια σημασία για την μείωση του διοικητικού φόρτου σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· επισημαίνει εντούτοις πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί ότι παρόμοιες διαδικασίες απλούστευσης συντελούν στη μείωση του ποσοστού σφαλμάτων στο μέλλον·

7.  τονίζει την μεγάλη σημασία του σχεδίου δράσης που ενέκρινε η Επιτροπή στις 19 Φεβρουαρίου 2008 για την βελτίωση της εποπτείας στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης των διαρθρωτικών ενεργειών και το οποίο αποσκοπεί να ελαττώσει τα σφάλματα στις αιτήσεις πληρωμών εκ μέρους των κρατών μελών· είναι πεπεισμένο ότι το εν λόγω νέο σχέδιο δράσης μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την κατάσταση συνδράμοντας, μεταξύ άλλων, τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη της ικανότητας τους να αξιολογούν την επιλεξιμότητα των δαπανών των σχεδίων· σημειώνει ότι τα αρχικά αποτελέσματα που καταγράφονται στην πρώτη έκθεση προόδου σχετικά με το σχέδιο δράσης παραπέμπουν σε ικανοποιητική πρόοδο·

8.  σημειώνει ιδίως ότι το έγγραφο προσανατολισμού για τους ελέγχους διαχείρισης που εξέδωσε η Επιτροπή τον Ιούνιο του 2008 στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης υπογραμμίζει τη σημασία των προληπτικών μέτρων που ελήφθησαν από τις αρχές διαχείρισης μέσω μιας αποτελεσματικής επικοινωνιακής στρατηγικής με τους δικαιούχους· φρονεί ότι όλες οι δραστηριότητες ενημέρωσης των δικαιούχων έχουν αποφασιστική σημασία στη μείωση των σφαλμάτων, ιδίως σε τομείς όπως η επιλεξιμότητα των δαπανών·

9.  επιδοκιμάζει την εκπεφρασμένη θέση της Επιτροπής όσον αφορά τις δημοσιονομικές διορθώσεις, σύμφωνα με την οποία οι παρατυπίες ενδέχεται να εντοπιστούν και να διορθωθούν από το πολυετές διορθωτικό σύστημα· σημειώνει ότι η Επιτροπή επαληθεύει διαρκώς τα στοιχεία που παρέχουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την πληρότητα και την ακρίβεια αυτών και παρατηρεί ότι έχει σημειωθεί πραγματική πρόοδος σχετικά με την παροχή αξιόπιστων τεκμηρίων για διορθώσεις από τα κράτη μέλη·

10. χαιρετίζει την πρωτοβουλία για τη διαφάνεια της Επιτροπής η οποία μπορεί να παίξει σημαντικότερο ρόλο στην εξάλειψη σφαλμάτων στο μέλλον·

11. λαμβάνει υπόψη το επίπεδο σφαλμάτων που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο και επισημαίνει την απόκλιση ερμηνείας μεταξύ Ελεγκτικού Συνεδρίου και Επιτροπής όσον αφορά το ποσό που δεν θα έπρεπε να έχει αποδοθεί (ιδίως δε τις αποκλίνουσες ερμηνείες για τους κανόνες που αφορούν στην επιλεξιμότητα των δαπανών)· υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω διασάφησης και ζητεί να υπάρξει εναρμόνιση του τρόπου ερμηνείας των σχετικών προς την εφαρμογή των δημοσιονομικών διορθώσεων κανόνων.

12. εκφράζει συγκρατημένη ικανοποίηση για την στατιστική βελτίωση που φαίνεται να έχει σημειωθεί στα συστήματα ελέγχου των κρατών μελών αλλά εκφράζει τη λύπη του διότι πολλά συστήματα ελέγχου στα κράτη μέλη παραμένουν ευάλωτα στην εμφάνιση παρατυπιών στις αποδόσεις· εκτιμά ότι απαιτείται περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ελέγχου πρώτου βαθμού σε εθνικό επίπεδο και κάτω· τονίζει σχετικά το σημαντικό εποπτικό ρόλο της Επιτροπής·

13. επισημαίνει ότι το ποσοστό σφαλμάτων που περιγράφεται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν παραπέμπει απαραίτητα σε απάτη και καλεί συνεπώς την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο να καταστήσουν σαφή την διάκριση αυτή σε μελλοντικά έγγραφα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

12.2.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Εμμανουήλ Αγγελάκας, Σταύρος Αρναουτάκης, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Bernard Soulage, Catherine Stihler, Margie Sudre, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Emanuel Jardim Fernandes, Stanisław Jałowiecki, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Flaviu Călin Rus, Richard Seeber, László Surján, Iuliu Winkler

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sepp Kusstatscher, Toine Manders

17.2.2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

προς την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών

σχετικά µε την χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007

(SEC(2008)2359 - C6-0415/2008 - (2008/2186(DEC))

Τμήμα III — Επιτροπή

Εισηγητής: Helga Trüpel

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  παροτρύνει τις υπηρεσίες και τις αρχές των κρατών μελών να συμμορφώνονται με τους εκτελεστικούς κανόνες όσον αφορά τις ευθύνες που τους αναλογούν σύμφωνα με την Επιτροπή· εκφράζει την ικανοποίησή διότι η DG EAC έκρινε σκόπιμο να άρει τις επιφυλάξεις της όσον αφορά τους μηχανισμούς ελέγχου των υπηρεσιών των κρατών μελών και τάσσεται υπέρ της συνέχισης των αυστηρών λογιστικών ελέγχων·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ο αριθμός των καθυστερημένων πληρωμών στον τομέα του πολιτισμού και της εκπαίδευσης μειώνεται και αναμένει από την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για περαιτέρω μείωσή του·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει κατά πόσον έχουν διατυπωθεί αιτήματα εξαίρεσης, υπό προϋποθέσεις, από τον κανόνα περί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διατυπώνεται στο δημοσιονομικό κανονισμό προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους δικαιούχους να εξασφαλίσουν υψηλότερους ίδιους πόρους χωρίς να φοβούνται ότι αυτό μπορεί να γίνει αιτία να μειωθεί η ενίσχυση που λαμβάνουν στο πλαίσιο της κοινοτικής συγχρηματοδότησης·

4.  εκφράζει την ελπίδα ότι το σύστημα ελέγχου που καθιέρωσε η DG COMM στα τέλη του 2007 θα καταστήσει περιττή την διατύπωση επιφύλαξης όσον αφορά την διαχείριση του προϋπολογισμού της στο μέλλον, όπως συνέβη το οικονομικό έτος 2007·

5.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την δημιουργία διοικητικών δομών στα κράτη μέλη για τη στήριξη των δράσεων αδελφοποίησης πόλεων, ιδίως όσον αφορά την αναγκαιότητα, το κόστος και τον σκοπό των εν λόγω δομών·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει με ποιους τρόπους θα μπορέσει το πρόγραμμα "Νεολαία" να έρθει σε επαφή με περισσότερες κατηγορίες νέων ανθρώπων, ιδίως με εκείνους που προέρχονται από μειονεκτούντα κοινωνικά περιβάλλοντα· προτείνει δε ότι για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει οι οργανώσεις νέων, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, να εντείνουν τις προσπάθειες τους προς την κατεύθυνση αυτών των ομάδων νέων, να βελτιώσουν τα λογιστικά πρότυπα και τα κριτήρια χρηματοδότησης και να εργαστούν για την καλύτερη διάδοση της πληροφόρησης σχετικά με το ίδιο το πρόγραμμα μεταξύ των νέων ανθρώπων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

17.2.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Badia i Cutchet, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Nicodim Bulzesc, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Ramona Nicole Mănescu, Adrian Manole, Μανώλης Μαυρομμάτης, Ljudmila Novak, Doris Pack, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gyula Hegyi, Iosif Matula, Christel Schaldemose, Ewa Tomaszewska

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raül Romeva i Rueda, Salvador Domingo Sanz Palacio, Alejo Vidal-Quadras

30.1.2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007

(SEC(2008)2359 - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

Τμήμα III – Επιτροπή

Εισηγητής: Bárbara Dührkop Dührkop

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.   σημειώνει το χαμηλό επίπεδο εκτέλεσης πληρωμών του προϋπολογισμού για τον Χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης εν συγκρίσει με το 2006 (60,41% το 2007 και 86,26% το 2006)· γνωρίζει εντούτοις ότι αυτό οφείλεται επίσης στην έγκριση, τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2007, των περιλαμβανομένων στο πλαίσιο "Αλληλεγγύη και διαχείριση μεταναστευτικών ρευμάτων" κονδυλίων καθώς και στις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στην εφαρμογή λοιπών ειδικών προγραμμάτων (π.χ.: Αστική δικαιοσύνη, Πρόληψη των ναρκωτικών και σχετική ενημέρωση)· επισημαίνει την σχετική μείωση που σημειώθηκε στο επίπεδο εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων σε σχέση με το 2006 (90,29% εν συγκρίσει με το 94,47% το 2006)· καλεί τη Γενική Διεύθυνση αρμόδια για θέματα Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας να καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να μεγιστοποιήσει το επίπεδο εκτέλεσης πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών το 2008·

2.   λαμβάνει υπόψη του την εκτίμηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία οι έλεγχοι εποπτείας που πραγματοποίησε η Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες II υπήρξαν εν μέρει ικανοποιητικοί· λαμβάνει δεόντως υπόψη τις απαντήσεις της Επιτροπής όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα:

3.   εκφράζει την λύπη του διότι οι περιγραφές των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου των κρατών μελών για το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή μόλις κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2007, γεγονός που εμπόδισε την Επιτροπή να αξιολογήσει τα συστήματα των κρατών μελών πριν το τέλος του 2007.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

29.1.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Michael Cashman, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Σταύρος Λαμπρινίδης, Henrik Lax, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Tatjana Ždanoka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edit Bauer, Marco Cappato, Koenraad Dillen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Eva-Britt Svensson, Adina-Ioana Vălean, Johannes Voggenhuber

11.2.2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

προς την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007

(SEC(2008)2359 - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

Τμήμα III — Επιτροπή

Εισηγητής: Lissy Gröner

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A.  έχοντας υπόψη ότι το 2007 ήταν το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους και ότι δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στις ποικίλες μορφές διάκρισης με τις οποίες έρχονται συχνά αντιμέτωπες οι γυναίκες,

B.   έχοντας υπόψη ότι, λόγω των συνεχιζόμενων ανισοτήτων μεταξύ των, η χρησιμοποίηση των πόρων του προϋπολογισμού έχει διαφορετικές επιπτώσεις σε γυναίκες και άνδρες,

1.   υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι, δυνάμει του άρθρου 3, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, η προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της ΕΕ και είναι ένας στόχος που αφορά το πλήρες φάσμα των κοινοτικών δραστηριοτήτων και πολιτικών·

2.   απευθύνει εκ νέου στην Επιτροπή το αίτημά του να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση της ισότητας των φύλων ως διαρκής προτεραιότητα στο δημοσιονομικό προγραμματισμό, σύμφωνα με την αρχή της συνεκτίμησης της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό, όπως ζήτησε στο ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 2003· εκφράζει δε τη λύπη του για την καθυστέρηση που παρατηρείται σχετικά με την μελέτη σκοπιμότητας της Επιτροπής επί του θέματος·

3.   εκφράζει τη λύπη του διότι η ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2007 δεν περιέχει κανένα στοιχείο όσον αφορά την επιτυχή συνεισφορά ή όχι του προϋπολογισμού στην προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών·

4.   προτείνει να συμπεριλάβει το Ελεγκτικό Συνέδριο την παράμετρο της ισότητας των φύλων στην ετήσια έκθεση και στις ειδικές εκθέσεις του, με έμφαση στις πληροφορίες για τις πολιτικές ενσωμάτωσης που βασίζονται στην αρχή της μη διάκρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών και στη διαθεσιμότητα στοιχείων που έχουν σχέση με το φύλο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.2.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Astrid Lulling, Doris Pack, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Zita Pleštinská, Άννυ Ποδηματά, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Eva-Riitta Siitonen, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Anna Záborská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriela Creţu, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Elisabeth Jeggle, Maria Petre

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.3.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

4

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Herbert Bösch, Mogens Camre, Paulo Casaca, James Elles, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Ροδή Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Κώστας Μποτόπουλος, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Paul van Buitenen, Ieke van den Burg

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vasilica Viorica Dăncilă, Dragoş Florin David, Robert Goebbels, Christopher Heaton-Harris, Edit Herczog, Paul Rübig

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elisabeth Morin, Jürgen Schröder

 • [1]  ΕΕ L 77, 16.3.2007. Διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 203, 3.8.2007, σ. 99.
 • [2]  ΕΕ C 287, 10.11.2008, σ. 1.
 • [3]  EE C 107, 30.4.3002, σ.1.
 • [4]  ΕΕ C 216, 14.9.2007, σ. 3.
 • [5]  ΕΕ C 286, 10.11.2008, σ. 1.
 • [6]  ΕΕ C 287, 10.11.2008, σ.111.
 • [7]  ΕΕ L 56, 4.3.1968, σ. 1.
 • [8]  ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
 • [9]  ΕΕ L 77, 16.3.2007. Διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 203, 3.8.2007, σ. 99.
 • [10]  ΕΕ C 287, 10.11.2008, σ. 1.
 • [11]  ΕΕ C 278, 31.10.2008, σ. 32.
 • [12]  ΕΕ C 107, 30.4.2004, σ. 1.
 • [13]  ΕΕ C 216, 14.9.2007, σ. 3.
 • [14]  ΕΕ C 311, 5.12.2008, σ. 71.
 • [15]  ΕΕ C 287, 10.11.2008, σ. 111.
 • [16]  ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
 • [17]  ΕΕ L 11, 16.1.2003, σ. 1.
 • [18]  ΕΕ L 297, 22.9.2004, σ. 6.
 • [19]  ΕΕ L 24, 27.1.2005, σ. 35.
 • [20]  ΕΕ L 77, 16.3.2007. Διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 203, 3.8.2007, σ. 99.
 • [21]  ΕΕ C 287, 21.4.2006, σ.1.
 • [22]  ΕΕ C 278, 31.10.2008, σ. 29.
 • [23]  ΕΕ C 107, 30.4.2004, σ. 1.
 • [24]  ΕΕ C 216, 14.9.2007, σ. 3.
 • [25]  ΕΕ C 311, 5.12.2008, σ. 79.
 • [26]  ΕΕ C 287, 10.11.2008, σ.111.
 • [27]  ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
 • [28]  ΕΕ L 11, 16.1.2003, σ. 1.
 • [29]  ΕΕ L 297, 22.9.2004, σ. 6.
 • [30]  ΕΕ L 5, 9.1.2004, σ. 85.
 • [31]  ΕΕ L 140, 1.6.2007, σ. 52.
 • [32]  ΕΕ L 77, 16.3.2007. Διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 203, 3.8.2007, σ. 99.
 • [33]  ΕΕ C 287, 10.11.2008, σ. 1.
 • [34]  ΕΕ C 278, 31.10.2008, σ. 81.
 • [35]  ΕΕ C 107, 30.4.2004, σ. 1.
 • [36]  ΕΕ C 216, 14.9.2007, σ. 3.
 • [37]  ΕΕ C 311, 5.12.2008, σ. 86.
 • [38]  ΕΕ C 287, 10.11.2008, σ.111.
 • [39]  ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
 • [40]  ΕΕ L 11, 16.1.2003, σ. 1.
 • [41]  ΕΕ L 297, 22.9.2004, σ. 6.
 • [42]  ΕΕ L 369, 16.12.2004, σ. 73.
 • [43]  ΕΕ L 77, 16.3.2007. Διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 203, 3.8.2007, σ. 99.
 • [44]  ΕΕ C 287, 10.11.2008, σ. 1
 • [45]  ΕΕ C 107, 30.4.2004, σ. 1.
 • [46]  ΕΕ C 216, 14.9.2007, σ. 3.
 • [47]  ΕΕ C 286, 10.11.2008, σ. 1.
 • [48]  ΕΕ C 287, 10.11.2008, σ.111.
 • [49]  ΕΕ L 56, 4.3.1968, σ. 1.
 • [50]  ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
 • [51]  ΕΕ L 11, 16.1.2003, σ. 1.
 • [52]  ΕΕ L 77, 16.3.2007. Διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 203, 3.8.2007, σ. 99
 • [53]  ΕΕ C 287, 10.11.2008, σ.1.
 • [54]  ΕΕ C 107, 30.4.2004, σ. 1.
 • [55]  ΕΕ C 216, 14.9.2007, σ. 3.
 • [56]  ΕΕ C 286, 10.11.2008, σ. 1.
 • [57]  ΕΕ C 287, 10.11.2008, σ. 111.
 • [58]  ΕΕ L 56, 4.3.1968, σ. 1.
 • [59]  ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
 • [60]  ΕΕ L 11, 16.1.2003, σ. 1.
 • [61]  ΕΕ L 187, 15.7.2008, σ. 25.
 • [62]  ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ.1.
 • [63]  Γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. 2/2004 σχετικά με το πρότυπο του "ενιαίου ελέγχου" (single audit) (και με πρόταση για πλαίσιο εσωτερικού κοινοτικού ελέγχου), ΕΕ C 107, 30.4.2004.
 • [64]  Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωμα Προεδρίας προς τις Αντιπροσωπείες - "An improved sound financial management of EU funds 10284/08 FIN 217", 3.6.2008 (διαθέσιμη μόνο η αγγλική έκδοση).
 • [65]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ6_ΤΑ(2008)0133.
 • [66]  ΕΕ C 273, 9.11.2006, σ. 2.
 • [67]  ΕΕ L 187, 15.7.2008, σ. 25.
 • [68]  ΕΕ L 163, 23.6.2007, σ. 17.
 • [69]  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 498/2007 της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2007 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΕ L120, 10.5.2007, σ. 1).
 • [70]  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1999 περί καταλόγου ενεργειών που παραβιάζουν σοβαρά τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΕΕ L 167, 2.7.1999, σ. 5).
 • [71]  ΕΕ C 94, 21.4.2006, σ.1.
 • [72]  ΕΕ C 74E, 24.3.2004, σ. 746.
 • [73]  Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P6_TA(2008)0018.
 • [74]  ΕΕ C 285, 27.11.2007, σ. 1.
 • [75]  Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με το άρθρο 5 του Μέσου Αναπτυξιακής Συνεργασίας, παράρτημα στην από 24 Οκτωβρίου 2006 ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (COM (2006) 0628).
 • [76]  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 41).
 • [77]  ΕΕ C 174, 26.7.2006, σ. 1.
 • [78]  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2006 για τη θέσπιση ενός Μέσου Προενταξιακής Βοήθειας (IΡA) (ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 82).
 • [79]  ΕΕ C 287, 10.11.2008, σ. 9.
 • [80]  ΕΕ L 344, 20.12.2008, σ. 12.
 • [81]  ΕΕ L 344, 20.12.2008, σ.125.
 • [82]  Συμφωνήθηκε και εγκρίθηκε στις 2 Μαρτίου 2005, στο πλαίσιο του Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου των Παρισίων, από αναπτυσσόμενες χώρες και χώρες-χορηγούς βοήθειας, μεταξύ των οποίων ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ, ο ΟΗΕ και η Παγκόσμια Τράπεζα.
 • [83]  Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P6_TA(2008)0051.
 • [84]  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας) (ΕΕ L 145, 4.6.2008, σ. 1).
 • [85]  ΕΕ C 297 E, 7.12.2006, σ. 331.
 • [86]  ΕΕ C 185, 22.7.2008
 • [87]  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 228/2008 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2008 , σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2004 όσον αφορά την ένταση των ελέγχων κατά τις παραδόσεις και τις απευθείας πωλήσεις γάλακτος (ΕΕ L 70, 14.3.2008, σελ. 7).
 • [88]  Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού - πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72).
 • [89]  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (ΕΕ L 270, 21.10.2003, σ. 1).
 • [90]  Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με το άρθρο 5 του μέσου για την αναπτυξιακή συνεργασία, παράρτημα στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ημερομηνία 24 Οκτωβρίου 2006, (COM (2006) 0628).
 • [91]  COCOF 08/0020/04-EN.
 • [92]  ΕΕ C 94, 21.4.2006, σελ.1.