Procedură : 2008/2186(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0168/2009

Texte depuse :

A6-0168/2009

Dezbateri :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Voturi :

PV 23/04/2009 - 8.15
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0289

RAPORT     
23.3.2009
PE 416.563v03-00 A6-0168/2009

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007

(SEC(2008)2359 – C6‑0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Secțiunea III                    – Comisia

                                         – Agențiile executive

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Jean-Pierre Audy

ERATE/ADDENDA
1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007, Secțiunea III – Comisia

(SEC(2008)2359 – C6‑0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007(1),

–   având în vedere conturile anuale finale ale Comunităților Europene pentru exercițiul financiar 2007 - Volumul I (SEC(2008)2359 – C6-0415/2008)(2),

–   având în vedere rapoartele anuale ale Comisiei prezentate Parlamentului European și Consiliului privind măsurile luate ca urmare a deciziilor de descărcare de gestiune 2006 (COM(2008)0629, COM(2008)0628) și documentele de lucru ale serviciilor Comisiei care însoțesc rapoartele în cauză (SEC(2008)2579, SEC(2008)2580),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Sinteza realizărilor Comisiei în materie de gestiune în 2007” (COM(2008)0338),

–   având în vedere raportul anual al Comisiei, prezentat autorității care acordă descărcarea de gestiune privind auditurile interne efectuate în 2007 (COM(2008)0499) și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește raportul în cauză (SEC(2008)2361),

–   având în vedere raportul Comisiei privind răspunsurile statelor membre la Raportul anual pe 2006 al Curții de Conturi (COM(2008)0112),

–   având în vedere Cartea verde privind inițiativa europeană în materie de transparență, adoptată de Comisie la 3 mai 2006 (COM(2006)0194),

–   având în vedere Avizul nr. 2/2004 al Curții de Conturi privind modelul de „audit unic” (și propunerea privind un cadru de control intern comunitar)(3),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei privind o foaie de parcurs spre un cadru integrat de control intern (COM(2005)0252),

-   având în vedere planul de acțiune al Comisiei pentru instituirea unui cadru integrat de control intern (COM(2006)0009), raportul Comisiei prezentat Consiliului, Parlamentului European și Curții de Conturi Europene privind evoluția planului de acțiune al Comisiei pentru un cadru integrat de control intern (COM(2007)0086) și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește raportul în cauză (SEC(2007)0311),

-    având în vedere primul raport semestrial privind graficul de realizări în aplicarea planului de acțiune al Comisiei pentru un cadru integrat de control intern, publicat la 19 iulie 2006 (SEC(2006)1009), conform solicitării formulate de Parlament în rezoluția sa care însoțește decizia privind descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2004,

–   având în vedere Avizul nr. 6/2007 al Curții de Conturi referitor la situațiile rezumative anuale ale statelor membre, la „declarațiile naționale” ale statelor membre și la lucrările de audit ale instituțiilor naționale de control financiar cu privire la fondurile comunitare(4),

-   având în vedere planul de acțiune al Comisiei privind întărirea rolului de supraveghere al Comisiei din cadrul gestionării repartizate a acțiunilor structurale (COM(2008)0097),

-   având în vedere comunicarea membrilor Comisiei Danuta Hübner și Vladimír Špidla adresată Comisiei care conține un raport intermediar privind executarea planului de acțiune pentru întărirea rolului de supraveghere al Comisiei din cadrul gestionării repartizate a acțiunilor structurale (SEC(2008)2756) și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește comunicarea în cauză (SEC(2008)2755),

–   având în vedere Raportul Comisiei către Consiliu, Parlamentul European și Curtea de Conturi privind planul de acțiune al Comisiei pentru un cadru de control intern integrat (COM(2008)0110) și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește raportul în cauză (SEC(2008)0259),

-    având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind execuția bugetului aferent exercițiului financiar 2007, însoțit de răspunsurile instituțiilor verificate(5) și rapoartele speciale ale Curții de Conturi,

–   având în vedere declarația de asigurare privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi în conformitate cu articolul 248 din Tratatul CE(6),

–   având în vedere Comunicarea din 16 decembrie 2008 privind o interpretare uniformă a conceptului de risc admisibil de eroare (COM(2008)0866) și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește comunicarea în cauză (SEC(2008)3054),

–   având în vedere recomandarea Consiliului din 10 februarie 2009 privind descărcarea de gestiune ce urmează să fie acordată Comisiei pentru execuția bugetului aferent exercițiului 2007 (5587/2009 – C6‑0055/2009),

–   având în vedere articolele 274, 275 și 276 din Tratatul CE, precum și articolele 179a și 180b din Tratatul Euratom,

–   având în vedere articolul 246 și următoarele din Tratatul CE referitoare la Curtea de Conturi,

–   având în vedere standardele internaționale de audit și standardele internaționale de contabilitate, în special cele aplicabile sectorului public,

–    având în vedere evaluarea internațională inter pares privind Curtea de Conturi Europeană;

–   având în vedere Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 privind Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților(7), în special titlul V capitolul 3 privind pensiile și prestațiile de invaliditate, precum și anexa XII privind dispozițiile de aplicare a articolului 83a din statut,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(8), în special articolele 145, 146 și 147,

–   având în vedere articolul 70 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizele celorlalte comisii interesate (A6-0168/2009),

A. întrucât, în temeiul articolului 274 din Tratatul CE, Comisia execută bugetul pe propria răspundere, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare,

1.  acordă Comisiei descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007;

2.  își prezintă observațiile în rezoluția care face parte integrantă din deciziile privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007, Secțiunea III – Comisia și agențiile executive;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție, Curții de Conturi și Băncii Europene de Investiții, precum și parlamentelor naționale și instituțiilor de control naționale și regionale ale statelor membre și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură aferent exercițiului financiar 2007

(SEC(2008)2359 – C6‑0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007(9),

–   având în vedere conturile anuale finale ale Comunităților Europene pentru exercițiul financiar 2007 - Volumul I (SEC(2008)2359 – C6-0415/2008)(10),

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2007(11),

–   având în vedere rapoartele anuale ale Comisiei prezentate Parlamentului European și Consiliului privind măsurile luate ca urmare a deciziilor de descărcare de gestiune 2006 (COM(2008)0629, COM(2008)0628) și documentele de lucru ale serviciilor Comisiei care însoțesc rapoartele în cauză (SEC(2008)2579, SEC(2008)2580),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Sinteza realizărilor Comisiei în materie de gestiune în 2007” (COM(2008)0338),

–   având în vedere raportul anual al Comisiei, prezentat autorității care acordă descărcarea de gestiune privind auditurile interne efectuate în 2007 (COM(2008)0499) și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește raportul în cauză (SEC(2008)2361),

–   având în vedere raportul Comisiei privind răspunsurile statelor membre la Raportul anual pe 2006 al Curții de Conturi (COM(2008)0112),

–   având în vedere Cartea verde privind inițiativa europeană în materie de transparență, adoptată de Comisie la 3 mai 2006 (COM(2006)0194),

–   având în vedere Avizul nr. 2/2004 al Curții de Conturi privind modelul de „audit unic” (și propunerea privind un cadru de control intern comunitar)(12),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei privind o foaie de parcurs spre un cadru integrat de control intern (COM(2005)0252),

-   având în vedere planul de acțiune al Comisiei pentru instituirea unui cadru integrat de control intern (COM(2006)0009), raportul Comisiei prezentat Consiliului, Parlamentului European și Curții de Conturi Europene privind evoluția planului de acțiune al Comisiei pentru un cadru integrat de control intern (COM(2007)0086) și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește raportul în cauză (SEC(2007)0311),

-   având în vedere primul raport semestrial privind graficul de realizări în aplicarea planului de acțiune al Comisiei pentru un cadru integrat de control intern, publicat la 19 iulie 2006 (SEC(2006)1009), conform solicitării formulate de Parlament în rezoluția sa care însoțește decizia privind descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2004,

–   având în vedere Avizul nr. 6/2007 al Curții de Conturi referitor la situațiile rezumative anuale ale statelor membre, la „declarațiile naționale” ale statelor membre și la lucrările de audit ale instituțiilor naționale de control financiar cu privire la fondurile comunitare(13),

-   având în vedere planul de acțiune al Comisiei privind întărirea rolului de supraveghere al Comisiei din cadrul gestionării repartizate a acțiunilor structurale (COM(2008)0097),

-   având în vedere comunicarea membrilor Comisiei Danuta Hübner și Vladimír Špidla adresată Comisiei care conține un raport intermediar privind executarea planului de acțiune pentru întărirea rolului de supraveghere al Comisiei din cadrul gestionării repartizate a acțiunilor structurale (SEC(2008)2756) și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește comunicarea în cauză (SEC(2008)2755),

–   având în vedere Raportul Comisiei către Consiliu, Parlamentul European și Curtea de Conturi privind planul de acțiune al Comisiei pentru un cadru de control intern integrat (COM(2008)0110) și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește raportul în cauză (SEC(2008)0259),

–   având în vedere raportul Curții de Conturi privind conturile anuale finale ale Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2007, însoțit de răspunsurile agenției(14),

–   având în vedere declarația de asigurare privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi în conformitate cu articolul 248 din Tratatul CE(15),

–   având în vedere Comunicarea din 16 decembrie 2008 privind o interpretare uniformă a conceptului de risc admisibil de eroare (COM(2008)0866) și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește comunicarea în cauză (SEC(2008)3054),

–   având în vedere recomandarea Consiliului din 10 februarie 2009 privind descărcarea de gestiune ce urmează să fie acordată agențiilor executive pentru execuția bugetului aferent exercițiului 2007 (5589/2009 – C6‑0056/2009),

–   având în vedere articolele 274, 275 și 276 din Tratatul CE, precum și articolele 179a și 180b din Tratatul Euratom,

–   având în vedere articolul 246 și următoarele din Tratatul CE referitoare la Curtea de Conturi,

–   având în vedere standardele internaționale de audit și standardele internaționale de contabilitate, în special cele aplicabile sectorului public,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(16), în special articolele 145, 146 și 147,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare(17), în special articolul 14 alineatul (3),

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1653/2004 al Comisiei din 21 septembrie 2004 de stabilire a regulamentului financiar tip pentru agențiile executive, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare(18), în special articolul 66 primul și al doilea paragraf,

–   având în vedere Decizia 2005/56/CE a Comisiei din 14 ianuarie 2005 de instituire a Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru gestionarea acțiunii comunitare în domeniul educației, audiovizualului și culturii, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului(19),

–   având în vedere articolul 70 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizele celorlalte comisii interesate (A6-0168/2009),

A. întrucât, în temeiul articolului 274 din Tratatul CE, Comisia execută bugetul pe propria răspundere, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare,

1.  acordă directorului Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agenției executive aferent exercițiului financiar 2007;

2.  își prezintă observațiile în rezoluția care face parte integrantă din deciziile privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007, Secțiunea III – Comisia și agențiile executive;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, împreună cu decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007, Secțiunea III - Comisia și cu rezoluția care face parte integrantă din deciziile în cauză, directorului Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Executive pentru Competitivitate și Inovare aferent exercițiului financiar 2007

(SEC(2008)2359 – C6‑0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007(20),

–   având în vedere conturile anuale finale ale Comunităților Europene pentru exercițiul financiar 2007 - Volumul I (SEC(2008)2359 – C6-0415/2008)(21),

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Executive pentru Competitivitate și Inovare pentru exercițiul financiar 2007(22),

–   având în vedere rapoartele anuale ale Comisiei prezentate Parlamentului European și Consiliului privind măsurile luate ca urmare a deciziilor de descărcare de gestiune 2006 (COM(2008)0629, COM(2008)0628) și documentele de lucru ale serviciilor Comisiei care însoțesc rapoartele în cauză (SEC(2008)2579, SEC(2008)2580),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Sinteza realizărilor Comisiei în materie de gestiune în 2007” (COM(2008)0338),

–   având în vedere raportul anual al Comisiei, prezentat autorității care acordă descărcarea de gestiune privind auditurile interne efectuate în 2007 (COM(2008)0499) și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește raportul în cauză (SEC(2008)2361),

–   având în vedere raportul Comisiei privind răspunsurile statelor membre la Raportul anual pe 2006 al Curții de Conturi (COM(2008)0112),

–   având în vedere Cartea verde privind inițiativa europeană în materie de transparență, adoptată de Comisie la 3 mai 2006 (COM(2006)0194),

–   având în vedere Avizul nr. 2/2004 al Curții de Conturi privind modelul de „audit unic” (și propunerea privind un cadru de control intern comunitar)(23),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei privind o foaie de parcurs spre un cadru integrat de control intern (COM(2005)0252),

-   având în vedere planul de acțiune al Comisiei pentru instituirea unui cadru integrat de control intern (COM(2006)0009), raportul Comisiei prezentat Consiliului, Parlamentului European și Curții de Conturi Europene privind evoluția planului de acțiune al Comisiei pentru un cadru integrat de control intern (COM(2007)0086) și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește raportul în cauză (SEC(2007)0311),

-   având în vedere primul raport semestrial privind graficul de realizări în aplicarea planului de acțiune al Comisiei pentru un cadru integrat de control intern, publicat la 19 iulie 2006 (SEC(2006)1009), conform solicitării formulate de Parlament în rezoluția sa care însoțește decizia privind descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2004,

–   având în vedere Avizul nr. 6/2007 al Curții de Conturi referitor la situațiile rezumative anuale ale statelor membre, la „declarațiile naționale” ale statelor membre și la lucrările de audit ale instituțiilor naționale de control financiar cu privire la fondurile comunitare(24),

-   având în vedere planul de acțiune al Comisiei privind întărirea rolului de supraveghere al Comisiei din cadrul gestionării repartizate a acțiunilor structurale (COM(2008)0097),

-   având în vedere comunicarea membrilor Comisiei Danuta Hübner și Vladimír Špidla adresată Comisiei care conține un raport intermediar privind executarea planului de acțiune pentru întărirea rolului de supraveghere al Comisiei din cadrul gestionării repartizate a acțiunilor structurale (SEC(2008)2756) și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește comunicarea în cauză (SEC(2008)2755),

–   având în vedere Raportul Comisiei către Consiliu, Parlamentul European și Curtea de Conturi privind planul de acțiune al Comisiei pentru un cadru de control intern integrat (COM(2008)0110) și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește raportul în cauză (SEC(2008)0259),

–   având în vedere raportul Curții de Conturi privind conturile anuale finale ale Agenției Executive pentru Competitivitate și Inovare pentru exercițiul financiar 2007, însoțit de răspunsurile agenției(25),

–   având în vedere declarația de asigurare privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi în conformitate cu articolul 248 din Tratatul CE(26),

–   având în vedere Comunicarea din 16 decembrie 2008 privind o interpretare uniformă a conceptului de risc admisibil de eroare (COM(2008)0866) și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește comunicarea în cauză (SEC(2008)3054),

–   având în vedere recomandarea Consiliului din 10 februarie 2009 privind descărcarea de gestiune ce urmează să fie acordată agențiilor executive pentru execuția bugetului aferent exercițiului 2007 (5589/2009 – C6‑0056/2009),

–   având în vedere articolele 274, 275 și 276 din Tratatul CE, precum și articolele 179a și 180b din Tratatul Euratom,

–   având în vedere articolul 246 și următoarele din Tratatul CE referitoare la Curtea de Conturi,

–   având în vedere standardele internaționale de audit și standardele internaționale de contabilitate, în special cele aplicabile sectorului public,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(27), în special articolele 145, 146 și 147,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare(28), în special articolul 14 alineatul (3),

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1653/2004 al Comisiei din 21 septembrie 2004 de stabilire a regulamentului financiar tip pentru agențiile executive, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare(29), în special articolul 66 primul și al doilea paragraf,

–   având în vedere Decizia 2004/20/CE a Comisiei din 23 decembrie 2003 de înființare a unei agenții executive, „Agenția Executivă pentru Energie Inteligentă”, pentru gestionarea acțiunilor comunitare în domeniul energiei, în cadrul aplicării Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului(30),

–   având în vedere Decizia 2007/372/CE a Comisiei din 31 mai 2007 de modificare a Deciziei 2004/20/CE din 23 decembrie 2003 în vederea transformării Agenției Executive pentru Energie Inteligentă în Agenția Executivă pentru Competitivitate și Inovare(31),

–   având în vedere articolul 70 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizele celorlalte comisii interesate (A6-0168/2009),

A. întrucât, în temeiul articolului 274 din Tratatul CE, Comisia execută bugetul pe propria răspundere, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare,

1.  acordă directorului Agenției Executive pentru Competitivitate și Inovare descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agenției executive aferent exercițiului financiar 2007;

2.  își prezintă observațiile în rezoluția care face parte integrantă din deciziile privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007, Secțiunea III – Comisia și agențiile executive;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, împreună cu decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007, Secțiunea III - Comisia și cu rezoluția care face parte integrantă din deciziile în cauză, directorului Agenției Executive pentru Competitivitate și Inovare, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

4. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Executive pentru Programul de Sănătate Publică aferent exercițiului financiar 2007

(SEC(2008)2359 – C6‑0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007(32),

–   având în vedere conturile anuale finale ale Comunităților Europene pentru exercițiul financiar 2007 - Volumul I (SEC(2008)2359 – C6-0415/2008)(33),

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Executive pentru Programul de Sănătate Publică pentru exercițiul financiar 2007(34),

–   având în vedere rapoartele anuale ale Comisiei prezentate Parlamentului European și Consiliului privind măsurile luate ca urmare a deciziilor de descărcare de gestiune 2006 (COM(2008)0629, COM(2008)0628) și documentele de lucru ale serviciilor Comisiei care însoțesc rapoartele în cauză (SEC(2008)2579, SEC(2008)2580),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Sinteza realizărilor Comisiei în materie de gestiune în 2007” (COM(2008)0338),

–   având în vedere raportul anual al Comisiei, prezentat autorității care acordă descărcarea de gestiune privind auditurile interne efectuate în 2007 (COM(2008)0499) și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește raportul în cauză (SEC(2008)2361),

–   având în vedere raportul Comisiei privind răspunsurile statelor membre la Raportul anual pe 2006 al Curții de Conturi (COM(2008)0112),

–   având în vedere Cartea verde privind inițiativa europeană în materie de transparență, adoptată de Comisie la 3 mai 2006 (COM(2006)0194),

–   având în vedere Avizul nr. 2/2004 al Curții de Conturi privind modelul de „audit unic” (și propunerea privind un cadru de control intern comunitar)(35),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei privind o foaie de parcurs spre un cadru integrat de control intern (COM(2005)0252),

-   având în vedere planul de acțiune al Comisiei pentru instituirea unui cadru integrat de control intern (COM(2006)0009), raportul Comisiei prezentat Consiliului, Parlamentului European și Curții de Conturi Europene privind evoluția planului de acțiune al Comisiei pentru un cadru integrat de control intern (COM(2007)0086) și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește raportul în cauză (SEC(2007)0311),

-   având în vedere primul raport semestrial privind graficul de realizări în aplicarea planului de acțiune al Comisiei pentru un cadru integrat de control intern, publicat la 19 iulie 2006 (SEC(2006)1009), conform solicitării formulate de Parlament în rezoluția sa care însoțește decizia privind descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2004,

–   având în vedere Avizul nr. 6/2007 al Curții de Conturi referitor la situațiile rezumative anuale ale statelor membre, la „declarațiile naționale” ale statelor membre și la lucrările de audit ale instituțiilor naționale de control financiar cu privire la fondurile comunitare(36),

-   având în vedere planul de acțiune al Comisiei privind întărirea rolului de supraveghere al Comisiei din cadrul gestionării repartizate a acțiunilor structurale (COM(2008)0097),

-   având în vedere comunicarea membrilor Comisiei Danuta Hübner și Vladimír Špidla adresată Comisiei care conține un raport intermediar privind executarea planului de acțiune pentru întărirea rolului de supraveghere al Comisiei din cadrul gestionării repartizate a acțiunilor structurale (SEC(2008)2756) și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește comunicarea în cauză (SEC(2008)2755),

–   având în vedere Raportul Comisiei către Consiliu, Parlamentul European și Curtea de Conturi privind planul de acțiune al Comisiei pentru un cadru de control intern integrat (COM(2008)0110) și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește raportul în cauză (SEC(2008)0259),

–   având în vedere raportul Curții de Conturi privind conturile anuale finale ale Agenției Executive pentru Programul de Sănătate Publică pentru exercițiul financiar 2007, însoțit de răspunsurile agenției(37),

–   având în vedere declarația de asigurare privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi în conformitate cu articolul 248 din Tratatul CE(38),

–   având în vedere Comunicarea din 16 decembrie 2008 privind o interpretare uniformă a conceptului de risc admisibil de eroare (COM(2008)0866) și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește comunicarea în cauză (SEC(2008)3054),

–   având în vedere recomandarea Consiliului din 10 februarie 2009 privind descărcarea de gestiune ce urmează să fie acordată agențiilor executive pentru execuția bugetului aferent exercițiului 2007 (5589/2009 – C6‑0056/2009),

–   având în vedere articolele 274, 275 și 276 din Tratatul CE, precum și articolele 179a și 180b din Tratatul Euratom,

–   având în vedere articolul 246 și următoarele din Tratatul CE referitoare la Curtea de Conturi,

–   având în vedere standardele internaționale de audit și standardele internaționale de contabilitate, în special cele aplicabile sectorului public,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(39), în special articolele 145, 146 și 147,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare(40), în special articolul 14 alineatul (3),

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1653/2004 al Comisiei din 21 septembrie 2004 de stabilire a regulamentului financiar tip pentru agențiile executive, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare(41), în special articolul 66 primul și al doilea paragraf,

–   având în vedere Decizia 2004/858/CE a Comisiei din 15 decembrie 2004 de înființare a unei agenții executive, „Agenția Executivă pentru Programul de Sănătate Publică”, pentru gestionarea acțiunilor comunitare în domeniul sănătății publice, în cadrul aplicării Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului(42),

–   având în vedere articolul 70 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizele celorlalte comisii interesate (A6-0168/2009),

A. întrucât, în temeiul articolului 274 din Tratatul CE, Comisia execută bugetul pe propria răspundere, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare,

1.  acordă directorului Agenției Executive pentru Programul de Sănătate Publică descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agenției executive aferent exercițiului financiar 2007;

2.  își prezintă observațiile în rezoluția care face parte integrantă din deciziile privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007, Secțiunea III – Comisia și agențiile executive;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, împreună cu decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007, Secțiunea III - Comisia și cu rezoluția care face parte integrantă din deciziile în cauză, directorului Agenției Executive pentru Programul de Sănătate Publică, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

5. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor referitoare la execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007, Secțiunea III - Comisia

(SEC(2008)2359 – C6‑0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007(43),

–   având în vedere conturile anuale finale ale Comunităților Europene pentru exercițiul financiar 2007 - Volumul I (SEC(2008)2359 – C6-0415/2008)(44),

–   având în vedere rapoartele anuale ale Comisiei prezentate Parlamentului European și Consiliului privind măsurile luate ca urmare a deciziilor de descărcare de gestiune 2006 (COM(2008)0629, COM(2008)0628) și documentele de lucru ale serviciilor Comisiei care însoțesc rapoartele în cauză (SEC(2008)2579, SEC(2008)2580),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Sinteza realizărilor Comisiei în materie de gestiune în 2007” (COM(2008)0338),

–   având în vedere raportul anual al Comisiei, prezentat autorității care acordă descărcarea de gestiune privind auditurile interne efectuate în 2007 (COM(2008)0499) și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește raportul în cauză (SEC(2008)2361),

–   având în vedere raportul Comisiei privind răspunsurile statelor membre la Raportul anual pe 2006 al Curții de Conturi (COM(2008)0112),

–   având în vedere Cartea verde privind inițiativa europeană în materie de transparență, adoptată de Comisie la 3 mai 2006 (COM(2006)0194),

–   având în vedere Avizul nr. 2/2004 al Curții de Conturi privind modelul de „audit unic” (și propunerea privind un cadru de control intern comunitar)(45),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei privind o foaie de parcurs spre un cadru integrat de control intern (COM(2005)0252),

-   având în vedere planul de acțiune al Comisiei pentru instituirea unui cadru integrat de control intern (COM(2006)0009), raportul Comisiei prezentat Consiliului, Parlamentului European și Curții de Conturi Europene privind evoluția planului de acțiune al Comisiei pentru un cadru integrat de control intern (COM(2007)0086) și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește raportul în cauză (SEC(2007)0311),

-   având în vedere primul raport semestrial privind graficul de realizări în aplicarea planului de acțiune al Comisiei pentru un cadru integrat de control intern, publicat la 19 iulie 2006 (SEC(2006)1009), conform solicitării formulate de Parlament în rezoluția sa care însoțește decizia privind descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2004,

–   având în vedere Avizul nr. 6/2007 al Curții de Conturi referitor la situațiile rezumative anuale ale statelor membre, la „declarațiile naționale” ale statelor membre și la lucrările de audit ale instituțiilor naționale de control financiar cu privire la fondurile comunitare(46),

-   având în vedere planul de acțiune al Comisiei privind întărirea rolului de supraveghere al Comisiei din cadrul gestionării repartizate a acțiunilor structurale (COM(2008)0097),

-   având în vedere comunicarea membrilor Comisiei Danuta Hübner și Vladimír Špidla adresată Comisiei care conține un raport intermediar privind executarea planului de acțiune pentru întărirea rolului de supraveghere al Comisiei din cadrul gestionării repartizate a acțiunilor structurale (SEC(2008)2756) și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește comunicarea în cauză (SEC(2008)2755),

–   având în vedere Raportul Comisiei către Consiliu, Parlamentul European și Curtea de Conturi privind planul de acțiune al Comisiei pentru un cadru de control intern integrat (COM(2008)0110) și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește raportul în cauză (SEC(2008)0259),

-    având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind execuția bugetului aferent exercițiului financiar 2007, însoțit de răspunsurile instituțiilor verificate(47) și rapoartele speciale ale Curții de Conturi,

–   având în vedere declarația de asigurare privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi în conformitate cu articolul 248 din Tratatul CE(48),

–   având în vedere Comunicarea din 16 decembrie 2008 privind o interpretare uniformă a conceptului de risc admisibil de eroare (COM(2008)0866) și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește comunicarea în cauză (SEC(2008)3054),

–   având în vedere recomandarea Consiliului din 10 februarie 2009 privind descărcarea de gestiune ce urmează să fie acordată Comisiei pentru execuția bugetului aferent exercițiului 2007 (5587/2009 – C6‑0055/2009),

–   având în vedere articolele 274, 275 și 276 din Tratatul CE, precum și articolele 179a și 180b din Tratatul Euratom,

–   având în vedere articolul 246 și următoarele din Tratatul CE referitoare la Curtea de Conturi,

–   având în vedere standardele internaționale de audit și standardele internaționale de contabilitate, în special cele aplicabile sectorului public,

–   având în vedere evaluarea internațională inter pares privind Curtea de Conturi Europeană;

–   având în vedere Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 privind Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților(49), în special titlul V capitolul 3 privind pensiile și prestațiile de invaliditate, precum și anexa XII privind dispozițiile de aplicare a articolului 83a din statut,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(50), în special articolele 145, 146 și 147,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare(51), în special articolul 14 alineatele (2) și (3),

–   având în vedere articolul 70 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizele celorlalte comisii interesate (A6-0168/2009),

A. întrucât, în temeiul articolului 275 din Tratatul CE, Comisia este responsabilă pentru întocmirea conturilor,

1.  aprobă închiderea conturilor referitoare la execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007;

2.   își prezintă observațiile în rezoluția care face parte integrantă din deciziile privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007, Secțiunea III – Comisia și agențiile executive;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție, Curții de Conturi și Băncii Europene de Investiții, precum și parlamentelor naționale și instituțiilor de control naționale și regionale din statele membre și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

6. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din deciziile privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007, Secțiunea III – Comisia și agențiile executive

(SEC(2008)2359 – C6‑0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007(52),

–   având în vedere conturile anuale finale ale Comunităților Europene pentru exercițiul financiar 2007 - Volumul I (SEC(2008)2359 – C6-0415/2008)(53),

–   având în vedere rapoartele anuale ale Comisiei prezentate Parlamentului European și Consiliului privind măsurile luate ca urmare a deciziilor de descărcare de gestiune 2006 (COM(2008)0629, COM(2008)0628) și documentele de lucru ale serviciilor Comisiei care însoțesc rapoartele în cauză (SEC(2008)2579, SEC(2008)2580),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Sinteza realizărilor Comisiei în materie de gestiune în 2007” (COM(2008)0338),

–   având în vedere raportul anual al Comisiei, prezentat autorității care acordă descărcarea de gestiune privind auditurile interne efectuate în 2007 (COM(2008)0499) și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește raportul în cauză (SEC(2008)2361),

–   având în vedere raportul Comisiei privind răspunsurile statelor membre la Raportul anual pe 2006 al Curții de Conturi (COM(2008)0112),

–   având în vedere Cartea verde privind inițiativa europeană în materie de transparență, adoptată de Comisie la 3 mai 2006 (COM(2006)0194),

–   având în vedere Avizul nr. 2/2004 al Curții de Conturi privind modelul de „audit unic” (și propunerea privind un cadru de control intern comunitar)(54),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei privind o foaie de parcurs spre un cadru integrat de control intern (COM(2005)0252),

-   având în vedere planul de acțiune al Comisiei pentru instituirea unui cadru integrat de control intern (COM(2006)0009), raportul Comisiei prezentat Consiliului, Parlamentului European și Curții de Conturi Europene privind evoluția planului de acțiune al Comisiei pentru un cadru integrat de control intern (COM(2007)0086) și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește raportul în cauză (SEC(2007)0311),

-   având în vedere primul raport semestrial privind graficul de realizări în aplicarea planului de acțiune al Comisiei pentru un cadru integrat de control intern, publicat la 19 iulie 2006 (SEC(2006)1009), conform solicitării formulate de Parlament în rezoluția sa care însoțește decizia privind descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2004,

–   având în vedere Avizul nr. 6/2007 al Curții de Conturi referitor la situațiile rezumative anuale ale statelor membre, la „declarațiile naționale” ale statelor membre și la lucrările de audit ale instituțiilor naționale de control financiar cu privire la fondurile comunitare(55),

-   având în vedere planul de acțiune al Comisiei privind întărirea rolului de supraveghere al Comisiei din cadrul gestionării repartizate a acțiunilor structurale (COM(2008)0097),

-   având în vedere comunicarea membrilor Comisiei Danuta Hübner și Vladimír Špidla adresată Comisiei care conține un raport intermediar privind executarea planului de acțiune pentru întărirea rolului de supraveghere al Comisiei din cadrul gestionării repartizate a acțiunilor structurale (SEC(2008)2756) și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește comunicarea în cauză (SEC(2008)2755),

–   având în vedere Raportul Comisiei către Consiliu, Parlamentul European și Curtea de Conturi privind planul de acțiune al Comisiei pentru un cadru de control intern integrat (COM(2008)0110) și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește raportul în cauză (SEC(2008)0259),

-    având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind execuția bugetului aferent exercițiului financiar 2007, însoțit de răspunsurile instituțiilor verificate(56) și rapoartele speciale ale Curții de Conturi,

–   având în vedere declarația de asigurare privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi în conformitate cu articolul 248 din Tratatul CE(57),

–   având în vedere Comunicarea din 16 decembrie 2008 privind o interpretare uniformă a conceptului de risc admisibil de eroare (COM(2008)0866) și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește comunicarea în cauză (SEC(2008)3054),

–   având în vedere recomandarea Consiliului din 10 februarie 2009 privind descărcarea de gestiune ce urmează să fie acordată Comisiei pentru execuția bugetului aferent exercițiului 2007 (5587/2009 – C6‑0055/2009),

–   având în vedere recomandarea Consiliului din 10 februarie 2009 privind descărcarea de gestiune ce urmează să fie acordată agențiilor executive pentru execuția bugetului aferent exercițiului 2007 (5589/2009 – C6‑0056/2009),

–   având în vedere articolele 274, 275 și 276 din Tratatul CE, precum și articolele 179a și 180b din Tratatul Euratom,

–   având în vedere articolul 246 și următoarele din Tratatul CE referitoare la Curtea de Conturi,

–   având în vedere standardele internaționale de audit și standardele internaționale de contabilitate, în special cele aplicabile sectorului public,

–   având în vedere evaluarea internațională inter pares privind Curtea de Conturi Europeană;

–   având în vedere Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 privind Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților(58), în special titlul V capitolul 3 privind pensiile și prestațiile de invaliditate, precum și anexa XII privind dispozițiile de aplicare a articolului 83a din statut,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(59), în special articolele 145, 146 și 147,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare(60), în special articolul 14 alineatele (2) și (3),

–   având în vedere articolul 70 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizele celorlalte comisii interesate (A6-0168/2009),

A. întrucât articolul 274 din Tratatul CE prevede că responsabilitatea pentru execuția bugetului comunitar revine Comisiei, care trebuie să o exercite conform principiului bunei gestiuni financiare, în cooperare cu statele membre;

B.  întrucât Comisia trebuie să depună toate eforturile pentru a susține din plin inițiativele privind ameliorarea calității gestiunii financiare pentru a obține o declarație de asigurare (DAS) fără rezerve din partea Curții de Conturi;

C. întrucât articolul 184 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 prevede o revizuire a Regulamentului financiar ori de câte ori se dovedește a fi necesar și cel puțin la fiecare trei ani și întrucât perioada curentă de trei ani se va încheia la 1 ianuarie 2010; întrucât același articol prevede că Parlamentul poate să solicite recurgerea la procedura de concertare, dacă dorește acest lucru;

D. întrucât puterea politică a Comunităților Europene asupra agențiilor neexecutive, care este o condiție a includerii conturilor acestor agenții în sfera de consolidare a conturilor Comunităților Europene, pare să se extindă de la an la an și întrucât locul acestora în organigrama politică a structurilor operaționale comunitare este din ce în ce mai puțin vizibil;

E.  întrucât punerea în practică a anumitor politici ale Uniunii se caracterizează prin gestiunea partajată a bugetului comunitar între Comisie și statele membre, ceea ce reprezintă cca 80% din cheltuielile comunitare gestionate de statele membre;

F.  întrucât în Rezoluția sa din 24 aprilie 2007(61) privind descărcarea de gestiune pentru exercițiul 2005, Parlamentul a propus ca fiecare stat membru să fie capabil să își asume răspunderea pentru gestionarea fondurilor UE de care a beneficiat, fie printr-o singură declarație națională de gestiune, fie sub forma mai multor declarații făcute într-un cadru național;

G. întrucât, în raportul său anual privind exercițiul financiar 2007, Curtea de Conturi a subliniat că, în contextul evaluării progreselor privind introducerea unui cadru integrat de control intern, „[c]heltuielile UE sunt de așa natură încât principalul risc de eroare se situează la nivelul beneficiarului final” (punctul 1.47);

H. întrucât prezentarea de către statele membre a unor situații rezumative anuale ale auditurilor și ale declarațiilor disponibile în domeniul gestiunii partajate în conformitate cu punctul 44 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(62) (AII) ar trebui să fie un prim pas către declarațiile naționale de gestiune și să contribuie în mod clar la îmbunătățirea gestiunii bugetului UE, având drept obiectiv comun fundamental obținerea unei DAS fără rezerve pentru ansamblul cheltuielilor Uniunii;

I.   întrucât noțiunea de risc admisibil de eroare a fost introdusă la nivelul Uniunii de Curtea de Conturi în Avizul său nr. 2/2004 privind modelul de „audit unic”(63) și că aceasta din urmă a declarat că „orice sistem de control este un compromis între costul punerii în aplicare a controalelor la nivelul de intensitate definit, pe de o parte, și beneficiile pe care le pot aduce aceste proceduri, pe de altă parte. În context comunitar, beneficii înseamnă reducerea riscului de risipire a fondurilor și limitarea riscului de eroare până la un nivel acceptabil”;

J.   întrucât potrivit raportului anual pe 2007 al Curții de Conturi „costurile controalelor reprezintă o problemă importantă, atât pentru bugetul UE, cât și pentru statele membre” și „echilibrul între cost și riscul rezidual în anumite domenii de cheltuieli prezintă o importanță atât de mare încât ar trebui aprobat la nivel politic (și anume, de autoritățile care acordă descărcarea de gestiune) în numele cetățenilor Uniunii” [punctul 1.52 literele (b) și (c)] și întrucât, la punctul 2.42 litera (c) din raportul său anual pe 2007, Curtea de Conturi recomanda realizarea de progrese în ceea ce privește elaborarea conceptului de risc admisibil;

K. întrucât în concluziile sale din 8 noiembrie 2005, la punctul 5, Consiliul ECOFIN a considerat că introducerea unui sistem integrat de control intern și simplificarea legislației privind controalele sunt de o importanță capitală și a solicitat „Comisiei să evalueze costul controalelor pe domenii de cheltuieli”;

L.  întrucât Președinția slovenă a Consiliului a declarat în iunie 2008 „aliniindu-se concluziilor Consiliului din 2005, [...] că Parlamentul European și Consiliul ar trebui să încheie un acord privind riscurile reziduale care pot fi tolerate în operațiunile subiacente, ținându-se seama de costurile și de beneficiile controalelor în cadrul diverselor politici și de cuantumul cheltuielilor aferente”(64);

M. întrucât, totuși, deși este necesar un dialog între auditorul extern (Curtea de Conturi) și entitatea auditată (Comisia), nu se poate contesta faptul că auditorul, în conformitate cu standardele internaționale de audit care trebuie să constituie în continuare cadrul general de control bugetar, este cel care trebuie să evalueze riscurile pe baza cărora își întemeiază raționamentul în ceea ce privește alegerea procedurii de audit;

N. întrucât, în plus, costul unui control depinde bineînțeles de nivelul admisibil de eroare, dar și de complexitatea organizării entității auditate și de calitatea controlului intern al acesteia;

O. întrucât, în conformitate cu standardele internaționale de audit, auditorul extern alege metodele adecvate pentru selecția elementelor ce vor fi controlate în vederea colectării elementelor probante necesare pentru realizarea obiectivelor testelor sale de audit; întrucât, în plus, în timp ce alegerea metodelor depinde de circumstanțe, criteriile principale sunt riscul de audit și obiectivul realizării unor controale eficiente; întrucât, în fine, auditorul extern trebuie să se asigure că metodele utilizate furnizează elemente probante suficiente și adecvate pentru realizarea obiectivelor verificării;

P.  întrucât, în noua generație de programe, Direcția Generală Educație și Cultură (DG EAC) a armonizat programele de acțiune, în special prin introducerea strategiei de audit unic; întrucât, în acest context, declarațiile ex-ante și ex-post ale statelor membre constituie noi factori suplimentari în supravegherea și controlul sistemelor;

Q. întrucât procedura de descărcare de gestiune anuală permite Parlamentului să intre în contact direct cu principalii responsabili ai acestei gestiuni și, în urma constatărilor auditului realizat de Curtea de Conturi, să garanteze cetățenilor o îmbunătățire la nivelul gestionării cheltuielilor Uniunii, creând astfel o bază mai solidă pentru luarea deciziilor;

R.  întrucât articolul 83 din Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 prevede că plata pensiilor este în sarcina bugetului Comunităților și că statele membre garantează colectiv plata prestațiilor respective, în conformitate cu baremul de repartizare stabilit pentru finanțarea acestor cheltuieli; întrucât funcționarii plătesc o contribuție de 10,25 % din salariul lor de bază la bugetul general, aceasta reprezentând contribuția lor la finanțarea sistemului de pensii;

S.  întrucât articolul 83 din Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 prevede o garanție colectivă din partea statelor membre, ceea ce înseamnă că această garanție poate intra în vigoare în cazul în care unul sau mai multe state membre nu se achită de această obligație, dar nu implică faptul că Comunitățile dispun de o creanță față de statele membre care și-au asumat acest angajament;

T.  întrucât 2007 a fost primul an de aplicare a Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare (ICD),

U. întrucât 2007 a fost Anul european al egalității de șanse pentru toți, ceea ce a însemnat o atenție specială acordată numeroaselor forme de discriminare cu care se confruntă cel mai des femeile;

V. întrucât utilizarea resurselor bugetare are efecte diferite asupra femeilor și bărbaților din cauza inegalităților persistente dintre aceștia,

W. întrucât Consiliul ar trebui să țină cont, în cadrul viitoarei proceduri bugetare, de rezultatele și recomandările procedurii de descărcare de gestiune 2007 și să susțină propunerile de reformă ce vizează consolidarea responsabilității statelor membre pentru a remedia definitiv problemele identificate de mai mulți ani de Curtea de Conturi;

X. întrucât Comisia, Consiliul și Parlamentul, în cooperare cu Curtea de Conturi, trebuie să-și stabilească drept obiectiv comun obținerea unei DAS fără rezerve,

SOLICITĂRI ADRESATE COMISIEI

1.    consideră că nu s-a acordat o atenție suficientă de către Comisie rezoluțiilor anterioare privind descărcarea de gestiune și solicită acesteia să respecte următoarele condiții până la 15 aprilie 2009:

(a) Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului o evaluare a calității tuturor situațiilor rezumative anuale disponibile ale statelor membre, însoțită de răspunsurile Comisiei;

(b) Comisia ar trebui să declare ce a întreprins în ultimul an pentru a încuraja statele membre să emită declarații naționale de gestiune, întrucât Comisia a afirmat că va face acest lucru în scrisoarea sa din 17 martie 2008;

c)  Comisia trebuie să informeze Parlamentul cu privire la situația controlului cheltuielilor pentru agricultură din Grecia;

d)  Comisia ar trebui să prezinte un grafic de performanță și o dată de executare în ceea ce privește recent adoptatul Plan de acțiune privind întărirea rolului de supraveghere al Comisiei din cadrul gestionării partajate a acțiunilor structurale;

e)  Comisia ar trebui să prezinte informații obiective, clare și complete cu privire la capacitatea sa de a recupera sumele plătite nejustificat;

CONCLUZII PRINCIPALE

2.    salută noile progrese realizate de Comisie și unele state membre în direcția unei utilizări mai eficiente a fondurilor UE și în procesul de instituire a unui mediu global de control, reflectate în aspectele îmbunătățite din declarația de asigurare (DAS) emisă de Curtea de Conturi;

3.    salută progresele considerabile ale auditurilor realizate în ceea ce privește gestionarea celui de al șaptelea program-cadru de către personalul Comisiei responsabil cu cercetarea, în comparație cu programele-cadru precedente; reiterează faptul că gestionarea fondurilor aferente politicii agricole comune (PAC) s-a ameliorat, în special datorită funcționării sistemului integrat de administrare și control (IACS); regretă profund că în 2007 Grecia încă nu își îndeplinise obligațiile în ceea ce privește punerea în aplicare a IACS;

4.    este de părere că aderarea României și a Bulgariei nu a fost tratată de Comisie cu seriozitatea necesară și că declarațiile privind nivelul de pregătire al celor două candidate la integrare au fost eronate; regretă faptul că această informare eronată a dus la situația actuală, în care au fost eliberate fonduri de coeziune unor state membre cu sisteme administrative și juridice nefuncționale; este de părere că Comisia a ignorat criteriile de la Copenhaga și a dus în eroare opinia publică și Parlamentul cu privire la nivelul de pregătire al acestor state membre, în detrimentul reputației Uniunii și al dezvoltării continue a statelor membre în cauză;

5.    constată că 2007 a fost primul exercițiu de închidere al programelor multianuale din perioada 2000-2006 și că numeroase fonduri au fost recuperate;

6.    constată că în gestiunea financiară din domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice (CDT) s-au înregistrat îmbunătățiri considerabile, rata de eroare scăzând cu mai mult de 50% într-un interval de 3 ani; invită Comisia să își continue eforturile de simplificare pentru a îmbunătăți utilizarea programelor de către beneficiarii finali;

7.    salută eforturile realizate de Comisie în domeniul fondurilor asociate politicii de coeziune în ceea ce privește punerea în aplicare a Planului de acțiune privind întărirea rolului de supraveghere al Comisiei din cadrul gestionării partajate a acțiunilor structurale, care a fost adoptat în contextul descărcării de gestiune 2006; speră ca primele rezultate ale planului de acțiune menționat și ale eforturilor de simplificare să fie vizibile în Raportul anual al Curții de Conturi pentru 2008;

8.    este în continuare îngrijorat de lipsa capacității UE de gestionare a crizelor; consideră că UE pierde din orientarea politică, din vizibilitatea și din răspunderea sa atunci când utilizează fonduri fiduciare internaționale care ar fi putut fi gestionate de Comisie dacă ar fi respectat rapoartele de descărcare de gestiune pentru 2005 și pentru 2006 și și-ar fi elaborat propriul instrument post-criză; este extrem de preocupat de lipsa controlului asupra fondurilor UE utilizate de anumite agenții ale ONU și de reticența agențiilor ONU de a lua măsuri în urma cazurilor de fraudă în care sunt implicate fonduri ale UE;

ASPECTE ORIZONTALE

Declarația de asigurare

9.    ia act de îmbunătățirile realizate în părțile individuale care alcătuiesc DAS, dar regretă totuși că, pentru al paisprezecelea exercițiu consecutiv, DAS emisă de Curtea de Conturi în raportul său anual pe 2007 conține o opinie cu rezerve privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor; ia act de opinia Curții de Conturi conform căreia, în numeroase domenii de cheltuieli (agricultură și resurse naturale, coeziune, cercetare, energie și transporturi, ajutor extern, dezvoltare, extindere, educație și cetățenie), plățile prezintă în continuare erori semnificative, deși în măsuri diferite;

10.  salută faptul că, potrivit raportului Curții de Conturi, veniturile, cheltuielile administrative și cele legate de afacerile economice și financiare, precum și cheltuielile legate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) nu conțin erori semnificative;

11.  constată că, mai ales la nivelul sistemelor de control, situația se îmbunătățește, dar insuficient și într-un ritm prea lent;

Fiabilitatea conturilor

12.  salută declarația Curții de Conturi potrivit căreia conturile anuale ale Comunităților Europene prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a Comunităților Europene la 31 decembrie 2007, precum și rezultatele operațiunilor acestora și fluxurile de numerar pentru exercițiul încheiat la această dată (capitolul 1 punctul VII din DAS); invită totuși Comisia să acorde atenția cuvenită observațiilor Curții de Conturi, pentru a spori exhaustivitatea și precizia datelor contabile de bază;

13.  consideră că este anormal ca conturile anuale să prezinte active nete de -58 600 000 000 EUR și se întreabă dacă sumele ce trebuie solicitate statelor membre nu ar trebui înscrise drept active, dat fiind faptul că pensiile personalului în valoare estimată de 33 500 000 000 EUR constituie în mod evident un angajament; solicită mai multe clarificări privind notele anexate referitoare la celelalte sume ce urmează să fie solicitate statelor membre, în valoare totală de 27 900 000 000 EUR; ia act de explicațiile oferite de contabilul Comisiei potrivit cărora au fost respectate standardele internaționale de contabilitate aplicabile sectorului public; propune să se analizeze posibilitatea instituirii unui fond de pensii comunitar pentru a externaliza aceste angajamente financiare față de personal;

14.  nu își explică de ce activele primite de Comunitățile Europene în legătură cu programul Galileo nu au fost înregistrate în conturile anuale, dat fiind faptul că, potrivit raportului Curții de Conturi, acordurile au fost semnate la sfârșitul lui 2007 între Agenția Spațială Europeană, întreprinderea comună Galileo și Autoritatea de Supraveghere a GNSS (global navigation satellite systems - sistemul global de navigație prin satelit) creată în 2004 și responsabilă de preluarea activităților fostei întreprinderi comune Galileo începând din 1 ianuarie 2007; invită așadar Comisia să prezinte o propunere privind proiectele europene majore (Galileo sau TEN) care necesită finanțări care depășesc cadrul financiar multianual și privind controlul acestora;

15.  solicită să fie analizată posibilitatea constituirii, în cadrul conturilor anuale, a unor provizioane pentru lucrările mari de întreținere sau de revizie pentru parcul imobiliar al Comunităților Europene dată fiind absența unei amortizări a imobilelor defalcată pe componente specifice care să reia elementele principale de imobilizări corporale ce trebuie să facă obiectul unor înlocuiri la intervale regulate; consideră că aceste provizioane pentru lucrările mari de întreținere sau de revizie ar trebui să fie susținute de programe multianuale de întreținere având ca obiect menținerea în stare bună de funcționare a imobilelor;

16.  solicită, în absența unui capital imobilizat, să se verifice bine ca nivelul puterii politice a Comunităților Europene în agențiile incluse în perimetrul de consolidare a conturilor să fie conform exigențelor stabilite de standardele internaționale de contabilitate din sectorul public;

17.  își exprimă îngrijorarea și îndoielile privind posibilitatea numirii unor înalți funcționari „fără categorie”, cu excepția cazului în care se precizează acest lucru în schemele de personal, în orice caz pe ultima treaptă a gradului AD16, și solicită Comisiei să clarifice posibilitățile din Statutul funcționarilor având în vedere această poziție bugetară specifică;

Legalitatea operațiunilor subiacente

18.  constată cu satisfacție că domeniile în care Comisia a pus în practică sisteme de supraveghere și control adecvate (veniturile, angajamentele și plățile aferente cheltuielilor administrative și altele, precum și aferente afacerilor economice și financiare) nu conțin erori semnificative în ceea ce privește legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente (capitolul 1 punctul IX din DAS);

19.  regretă totuși faptul că, în domenii foarte importante ale gestiunii bugetului UE (cheltuieli în domeniul agriculturii, cu excepția FEGA, coeziunea, cercetarea, energia și transporturile, acțiunile externe, educația și cultura), Curtea de Conturi constată, încă o dată, că obligațiile juridice complicate sau inexacte, pe de o parte, generează un număr semnificativ de erori la nivelul beneficiarului final și, pe de altă parte, afectează eficacitatea parțială a sistemelor de supraveghere și control și că această complexitate conduce la imposibilitatea emiterii de către Curtea de Conturi a unei declarații de asigurare fără rezerve (capitolul 1 punctele X și XI din DAS); în consecință, solicită Comisiei să facă o analiză pentru a determina dimensiunea problemelor și soluțiile care se pot găsi la acestea; subliniază așadar necesitatea simplificării normelor și reglementărilor de bază pentru a obține o DAS fără rezerve;

20.  invită Comisia să consolideze și mai mult supravegherea pe care o efectuează asupra controalelor delegate statelor membre și să le pună la dispoziție orientări clare privind modul în care pot să prevină, să identifice și să corecteze erorile și insistă ca, atunci când sistemele de control ale statelor membre rămân ineficiente, aceasta să facă tot posibilul pentru a obliga statele membre să-și respecte obligațiile și să realizeze îmbunătățirile necesare, în special impunând suspendări ale plăților și corecții financiare;

Gestiunea bugetară - corecții financiare

21.  ia act de constatarea Curții de Conturi conform căreia față de începutul programării anterioare, utilizarea creditelor de angajament s-a ameliorat simțitor în 2007, primul exercițiu din noua perioadă de programare 2007-2013;

22.  consideră totuși că în materie de gestiune partajată sau descentralizată, Comisia trebuie să aplice întru totul Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 și să își asume responsabilitatea finală în execuția bugetului și subliniază necesitatea efectuării unor corecții financiare imediat ce sunt depistate nereguli necorectate de statele membre, fără să se aștepte sfârșitul ciclului multianual;

Sume recuperate

23.  constată cu îngrijorare problemele legate de sumele recuperate din fondurile comunitare plătite nejustificat și proasta calitate a datelor furnizate privind mecanismele de corecție aplicate la nivelul statelor membre în materie de politică de coeziune, uneori contradictorii și incomplete și ia act de faptul că, în ceea ce privește agricultura, Curtea de Conturi își exprimă îndoiala cu privire la fiabilitatea informațiilor furnizate (punctele 3.26 și 5.44 din raportul anual 2007);

24.  semnalează, de asemenea, importanța deciziilor și a măsurilor corective finale în scopul excluderii de la finanțare comunitară a cheltuielilor care nu au fost efectuate în conformitate cu legislația comunitară și își reînnoiește solicitarea de a se preciza linia bugetară exactă și exercițiul la care face trimitere fiecare sumă recuperată în parte, astfel cum se procedează în sectorul agriculturii și al resurselor naturale;

25.  solicită Comisiei să îmbunătățească eficiența și eficacitatea sistemelor de recuperare multianuale, inclusiv la nivelul statelor membre și să consolideze datele privind sumele recuperate și corecțiile financiare, în special în domeniile acoperite de fondurile structurale, pentru a furniza cifre fiabile și comparabile între diferitele domenii de politică și modalitățile de gestionare a fondurilor; solicită Comisiei să îi raporteze Parlamentului în cadrul notelor care însoțesc conturile anuale, pentru a-i oferi acestuia o imagine de ansamblu;

26.  solicită o evaluare a sistemului dată fiind persistența problemelor legate de sumele recuperate;

Suspendarea plăților

27.  asigură Comisia de sprijinul său deplin în aplicarea strictă a legislației privind suspendarea plăților și salută acțiunile deja întreprinse pentru a nu transfera fonduri atunci când Comisia nu dispune de o garanție absolută privind fiabilitatea sistemelor de gestiune și control ale statului membru beneficiar al fondurilor în cauză;

Situațiile rezumative anuale ale auditurilor, declarațiile disponibile în domeniul gestiunii partajate și declarațiile naționale de gestiune

28.  salută punerea la dispoziție, de către statele membre, a situațiilor rezumative anuale ale auditurilor începând cu 2008, precum și a evaluării și a declarațiilor prezentate în rapoartele anuale de activitate (RAA) pe 2007 de către direcțiile generale implicate în gestiunea fondurilor structurale și invită Comisia să depună eforturi pentru ca aceste situații rezumative anuale să poată fi publicate împreună cu răspunsul Comisiei; consideră că situațiile rezumative anuale întocmite de statele membre sunt documente publice și ar trebui prin urmare să fie transmise și comisiei competente a Parlamentului în cursul procedurii de descărcare de gestiune;

29.  observă cu îngrijorare că, din cauza diferențelor de prezentare și din cauza absenței de valoare adăugată, Curtea de Conturi consideră că aceste situații rezumative nu oferă încă o evaluare fiabilă a funcționării și a eficacității sistemelor de control; salută, în acest context, nota orientativă a Comisiei menită să asigure o calitate mai bună a situațiilor rezumative anuale pe 2008 și solicită așadar Comisiei să amelioreze asistența oferită statelor membre pentru elaborarea situațiilor rezumative anuale; consideră că elaborarea unor situații rezumative anuale pertinente va reduce numărul auditurilor la fața locului;

30.  în acest context, solicită Comisiei să analizeze situațiile rezumative primite în 2009 cu scopul de a optimiza valoarea lor adăugată din punctul de vedere al asigurării oferite cu privire la funcționarea sistemelor de control intern utilizate de statele membre; invită, de asemenea, Comisia să includă o analiză a situațiilor rezumative anuale prezentate de statele membre în raportul anual elaborat în conformitate cu articolul 86 alineatul (4) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002, utilizând drept elemente de referință dispozițiile Acordului interinstituțional privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (AII);

31.  regretă că nu s-a dat curs de către Comisie solicitării exprimate în Rezoluția din 22 aprilie 2008 privind descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2006(65), de elaborare și transmitere către Parlament și Consiliu a unui document specific în care să se analizeze, pe baza situațiilor rezumative anuale primite, pentru fiecare stat membru în parte, punctele slabe și forte ale sistemelor naționale de administrare și control al fondurilor comunitare, precum și rezultatele auditurilor efectuate; regretă, de asemenea, că nu a primit până în prezent, informații detaliate din partea Comisiei privind evaluarea și analiza comparativă a primelor situații rezumative anuale prezentate; consideră că este de o importanță capitală să se prezinte un raport privind calitatea acestor situații rezumative anuale pentru a se asigura valoarea adăugată a procesului, de exemplu prin identificarea problemelor comune, a soluțiilor posibile și a celor mai bune practici;

32.  solicită Comisiei să prezinte periodic această evaluare calitativă și cantitativă a situațiilor rezumative anuale în rapoartele de activitate și să pună aceste informații la dispoziția tuturor părților interesate, precum și a publicului în timpul procesului de descărcare de gestiune; preconizează să primească prima din aceste evaluări până în septembrie 2009 și solicită ca, pe lângă o prezentare anuală oficială adresată Parlamentului, această analiză a situațiilor rezumative naționale să fie transmisă și tuturor comisiilor parlamentare responsabile de finanțele publice de la nivel național;

33.  invită Comisia să efectueze după trei ani o evaluare completă în care să analizeze valoarea adăugată a situațiilor rezumative anuale pentru buna gestiune financiară a fondurilor UE în statele membre, precum și gradul de independență a auditorilor implicați;

34.  consideră că situațiile rezumative pe care statele membre trebuie să le întocmească în fiecare an, cu o sinteză a auditurilor și declarațiilor disponibile, în conformitate cu punctul 44 din AII, ar trebui să constituie un prim pas către instituirea declarațiilor naționale de gestiune în toate statele membre; solicită Comisiei să declare ceea ce a întreprins în această direcție ținând cont de rezoluțiile precedente privind descărcarea de gestiune și să depună cât mai curând cu putință toate eforturile necesare pentru a ameliora situațiile rezumative anuale astfel încât să dobândească aceeași greutate politică ca declarațiile naționale de gestiune; consideră, de asemenea, că Comisia ar trebui să-și folosească dreptul de inițiativă legislativă pentru a propune o decizie a Consiliului prin care declarațiile naționale să devină obligatorii;

35.  salută inițiativa câtorva state membre (Regatul Unit, Țările de Jos, Suedia și Danemarca) de a aproba adoptarea unei declarații naționale privind gestiunea fondurilor comunitare, însă regretă faptul că, în ciuda acestor inițiative, majoritatea celorlalte state membre se opun introducerii acestei declarații; regretă, de asemenea, că Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania și Ungaria nu au luat încă măsuri în vederea elaborării unui sistem eficace de declarații naționale;

36.  solicită ca, în conformitate cu articolul 248 alineatul (3) din Tratatul CE, pentru controlul gestiunii partajate să se intensifice cooperarea dintre instituțiile naționale de control și Curtea de Conturi Europeană; propune să se examineze posibilitatea eliberării, de către instituțiile naționale de control, în calitate de auditori externi independenți și cu respectarea normelor internaționale de audit, a unor certificate naționale de audit privind gestiunea fondurilor comunitare, care să fie transmise guvernelor statelor membre pentru ca acestea să le prezinte în cursul procesului de descărcare de gestiune, conform unei proceduri interinstituționale adecvate care urmează să fie stabilită;

Sisteme de control

Planul de acțiune pentru instituirea unui cadru integrat de control intern

37.  ia act cu satisfacție de progresele generale realizate în dezvoltarea planului de acțiune și de faptul că au fost puse în aplicare majoritatea acțiunilor și au fost soluționate cele mai multe dintre lacunele identificate în planul de acțiune;

38.  își exprimă preocuparea cu privire la critica repetată a Curții de Conturi referitoare la calitatea insuficientă a controalelor din statele membre; ia act cu îngrijorare de plângerile beneficiarilor și ale instanțelor de control naționale cu privire la numărul controalelor și la costuri;

39.  de asemenea, ia act cu îngrijorare de criticile beneficiarilor cu privire la numărul de manuale, „note de orientare”, documente de lucru și norme de participare aplicabile subvențiilor; solicită consolidarea acestor documente și organizarea unei discuții cu Parlamentul în vederea simplificării acestor norme de aplicare;

40.  subliniază că sistemele de control reflectă complexitatea normelor și reglementărilor existente la diferitele niveluri care uneori se suprapun; îndeamnă așadar Comisia să accelereze procesul de simplificare și să implice îndeaproape Parlamentul; solicită statelor membre și regiunilor să facă aceleași eforturi;

41.  solicită Comisiei să revadă condițiile de utilizare a metodei forfetare, în vederea realizării unei fiabilități sporite în favoarea beneficiarilor; consideră inacceptabilă repunerea în discuție ex-post a alegerii sumelor forfetare;

42.  regretă că acțiunea 4 din planul de acțiune pentru instituirea unui cadru integrat de control intern, referitoare la lansarea unei inițiative interinstituționale privind principiile de bază care trebuie luate în considerare în ceea ce privește riscurile admisibile în operațiunile subiacente, a fost pusă în aplicare cu întârziere;

43.  reamintește, de asemenea, importanța în acest context a acțiunii 10 din planul de acțiune menționat, care vizează efectuarea unei „analize a costurilor controalelor” având în vedere că „trebuie să se ajungă la un echilibru corespunzător între costurile și beneficiile controalelor”;

44.  se așteaptă, de asemenea, ca RAA ale direcțiilor generale să conțină din nou informații privind calitatea controalelor din statele membre și ameliorarea acesteia și solicită elaborarea unei clasificări de către Comisie a tuturor agențiilor de plată și a organismelor de certificare;

45.  solicită Comisiei să prezinte periodic o evaluarea a sistemului de control intern integrat și solicită ca în RAA și în raportul de sinteză să se regăsească mai bine sistemele serviciilor Comisiei și ale statelor membre în gestiune partajată, în special în ceea ce privește calitatea tehnică și considerentele etice, de exemplu cu privire la nivelul de independență al autorităților de audit naționale;

46.  solicită Comisiei să realizeze o evaluare completă și mai cuprinzătoare a costului resurselor consacrate sistemelor de control pe domenii de cheltuieli, pentru toate domeniile de cheltuieli ale Uniunii, astfel cum a solicitat Parlamentul în rezoluțiile sale privind descărcarea de gestiune din anii precedenți și având în vedere conceptul „obținerii de rezultate”;

47.  solicită, de asemenea, Comisiei, ca, pentru fiecare stat membru și pe baza situațiilor rezumative anuale primite, să analizeze punctele slabe și forte ale sistemelor naționale de administrare și control al fondurilor comunitare și să întocmească o estimare a costului sistemelor naționale de control al fondurilor comunitare; reamintește Comisiei angajamentul său de a ameliora calitatea situațiilor rezumative anuale ale statelor membre pentru a le transforma în instrumente utile de reducere a riscului de eroare în anii următori; solicită Comisiei să își respecte angajamentul luat;

48.  consideră că această analiză comparativă ar trebui transmisă Parlamentului, Consiliului și Curții de Conturi la sfârșitului anului 2009-începutul anului 2010 și ar trebui să servească drept bază pentru un dialog interinstituțional cu privire la riscul de eroare admisibil;

49.  constată că, deși „nivelul de risc admisibil” este o noțiune fundamentală într-un cadru de control intern integrat care trebuie luat în considerare de Curtea de Conturi în momentul în care emite DAS, în conformitate cu Avizul nr. 4/2006 al Curții de Conturi privind proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(66), rămâne să se definească modul de stabilire a acestui nivel de risc admisibil;

Riscul de eroare admisibil

50.  salută Comunicarea Comisiei din 16 decembrie 2008 privind o interpretare comună a noțiunii de risc de eroare admisibil ca bază metodologică solidă pentru analiza economică a nivelului de risc admisibil și se așteaptă ca aceste lucrări să fie completate de Comisie cu ocazia pregătirii propunerii sale privind nivelul de risc admisibil pe domenii bugetare; recunoaște, în acest context, importanța acestei comunicări ca primă bază de reflecție din punct de vedere strict economic asupra „nivelului de risc admisibil” pentru două domenii de cheltuieli ale Uniunii, și anume fondurile structurale și FEADR; solicită, cu toate acestea, ca dialogul dintre auditorul extern și entitatea auditată să respecte normele internaționale de audit, conform cărora este de competența auditorului extern să evalueze riscurile pe baza cărora își fundamentează raționamentul privind alegerea procedurilor de audit;

51.  regretă că, în comunicarea menționată, Comisia denunță problemele întâlnite în ceea ce privește obținerea de informații suficient de fiabile din partea statelor membre și consideră că această afirmație dăunează imaginii Uniunii;

52.  are îndoieli cu privire la fiabilitatea datelor furnizate de statele membre și solicită, în consecință, Comisiei să efectueze o nouă colectare de cifre și, cu sprijinul tehnic al Curții de Conturi, o analiză aprofundată a acestora imediat ce efectele normelor pentru perioada 2007-2013 vor fi perceptibile și să transmită această analiză Parlamentului și Consiliului până la sfârșitul anului 2011;

53.  consideră că stabilirea unui nivel de risc admisibil este extrem de importantă și de o mare complexitate; consideră că nivelul de risc admisibil ar trebui să fie strâns legat de un studiu aprofundat privind echilibrul cost/eficacitate al sistemelor de control ale Comisiei și ale statelor membre pentru fiecare dintre domeniile de cheltuieli comunitare;

54.  solicită Comisiei, având în vedere necesitatea urgentă de a analiza în continuare costurile și beneficiile controlului, să efectueze, cu sprijinul tehnic al Curții de Conturi, o analiză aprofundată în domeniile cercetare, relații externe și cheltuieli administrative și să prezinte un raport pe această temă până la sfârșitul anului 2010;

55.  consideră că valoarea fondurilor europene pierdute din cauza erorilor ar trebui, de asemenea, să fie luată în considerare în vederea atunci când se stabilește rata de eroare admisibilă;

56.  solicită Comisiei, având în vedere gravitatea situației, să organizeze rapid o conferință interinstituțională la care să participe toți actorii implicați în gestiunea și controlul fondurilor comunitare (reprezentanți ai statelor membre în Consiliu la cel mai înalt nivel, ai Comisiei, ai Curții de Conturi, ai instituțiilor de control naționale, reprezentanți ai parlamentelor naționale responsabili de controlul guvernelor statelor membre, ai Parlamentului European și toți ceilalți actori relevanți implicați în procedura de descărcare de gestiune), pentru a iniția un proces de reflecție generală asupra sistemului actual al procedurii de descărcare de gestiune care continuă să fie însoțit după 14 ani de o DAS cu rezerve și pentru a concepe reformele necesare în vederea obținerii unei DAS fără rezerve cât mai curând posibil;

57.  consideră că această conferință interinstituțională ar trebui să aibă drept rezultat formularea unor propuneri concrete privind ameliorarea gestiunii și a controlului cheltuielilor comunitare, chiar o anumită armonizare a unor aspecte și propune ca Parlamentul să acorde Comisiei, în cadrul următoarei proceduri bugetare, resursele necesare pentru realizarea studiului și a conferinței menționate;

58.  solicită Comisiei să-și prezinte fără întârziere propunerile pentru a atinge obiectivul unei DAS fără rezerve;

Transparență

59.  reamintește decizia Comisiei de a institui mai întâi un sistem de înregistrare voluntară a grupurilor de interese și de a evalua sistemul după un an; este conștient de faptul că Tratatul de la Lisabona prevede temeiul juridic pentru un registru obligatoriu; reamintește faptul că registrul actual al Parlamentului este deja obligatoriu, și că un eventual registru comun ar fi obligatoriu de facto, înregistrarea fiind, în ambele cazuri, o condiție necesară pentru a obține accesul în Parlament;

60.  regretă că nu s-a dat curs invitației sale de elaborare a unui nou cod de conduită pentru membrii Comisiei, cu scopul de a îmbunătăți și a defini mai clar responsabilitatea lor politică individuală și colectivă și răspunderea pentru deciziile lor, precum și pentru aplicarea politicilor lor de către serviciile pe care le conduc;

61.  reamintește din nou responsabilitatea Comisiei de a se asigura că datele furnizate cu privire la beneficiarii fondurilor UE sunt complete, consultabile și comparabile și regretă că acest obiectiv nu a fost încă realizat;

62.  reamintește din nou importanța asigurării unei transparențe și a unei publicități complete cu privire la personalul din cabinetele membrilor Comisiei, care nu este recrutat în conformitate cu Statutul funcționarilor;

63.  constată că publicarea beneficiarilor fondurilor europene este obligatorie începând cu exercițiul bugetar 2007; constată cu regret că Parlamentul nu are o imagine globală nici asupra publicării, nici asupra detaliilor referitoare la beneficiari și la proiectele acestora; invită Comisia să evalueze utilitatea datelor publicate de statele membre în lumina obiectivelor politice enunțate;

64.  este surprins de oferta Comisiei de a contribui la centrul sportiv al Parlamentului cu 1 500 000 EUR din conturile bancare extrabugetare ale fostului magazin Economat al Comisiei (COM(2008)0692); nu este de acord cu acest mod prin care se încearcă obținerea acordului Parlamentului pentru utilizarea unor fonduri neînscrise în buget, încălcând astfel prerogativele autorității bugetare, și invită Comisia să înscrie în bugetul normal sumele din conturile bancare extrabugetare ale fostului magazin Economat înainte de a face propuneri privind utilizarea lor;

65.  reamintește Comisiei că o bază de date completă, ușor de accesat și deschisă publicului larg cu informații privind toți beneficiarii finali ai fondurilor UE ar trebui să fie disponibilă înainte de următoarele alegeri europene;

Regulamentul financiar

66.  constată cu satisfacție că simplificarea inițiată cu ocazia ultimei revizuiri a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 și-a arătat efectele dorite în privința achizițiilor publice;

67.  observă, totuși, că măsurile adoptate în privința subvențiilor nu și-au demonstrat eficacitatea decât în parte; solicită Comisiei să îi prezinte până la 1 ianuarie 2010 o serie de propuneri pentru un Regulament financiar revizuit și consolidat integral, care să conțină capitole specifice pentru programele individuale de cheltuieli, în care să se regăsească toate cerințele pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarul unui program într-o sursă unică exhaustivă și dispoziții simplificate privind atribuirea și controlul subvențiilor; solicită, în temeiul articolului 184 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002, să se recurgă la procedura de concertare pentru viitoarea revizuire trienală a respectivului regulament (CE, Euratom) nr. 1605/2002;

68.  invită Comisia să lanseze din timp consultările cu celelalte instituții cu privire la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002;

Oficiul de Luptă Antifraudă (OLAF)

69.  constată cu îngrijorare condițiile de muncă din cadrul OLAF; solicită Comisiei să asigure OLAF accesul imediat la bazele sale de date în cazul unei necesități legate de o anchetă, pentru a permite deschiderea și gestionarea anchetelor fără întârziere;

70.  solicită, de asemenea, să se asigure faptul că țările beneficiare acordă OLAF toată asistența necesară în timpul controalelor și verificărilor la fața locului, precum și toate informațiile pertinente privind măsurile luate în urma anchetelor efectuate; solicită Comisiei să se asigure că toate contractele viitoare prevăd că autoritățile din țările implicate au obligația de a coopera pe deplin cu OLAF;

71.  este extrem de îngrijorat de faptul că numai 6,7% din toate recomandările OLAF de „urmărire judiciară” au avut drept rezultat proceduri judiciare efective; este conștient că în 2007 60% din cazurile OLAF prezentau recomandări de „urmărire judiciară”; consideră că această situație este intolerabilă și subminează statul de drept și încrederea cetățenilor, de pe urma sa putând beneficia doar presupușii autori ai fraudelor; îndeamnă așadar insistent Comisia să facă uz de toate mijloacele prevăzute în tratate pentru a asigura o cooperare efectivă a autorităților naționale în lupta împotriva fraudei comunitare;

72.  constată cu îngrijorare că între 2006 și 2008, numai 37 din 222 de cazuri interne au atras proceduri disciplinare și că, din aceste 37 de cazuri, numai 2 au avut consecințe veritabile, în timp ce 3 cazuri au fost oprite din lipsă de probe, iar celelalte 32 - adică 87% - nu au avut niciun rezultat până în prezent; solicită Comisiei să se angajeze să trateze cazurile disciplinare cu aceeași rigoare cu care tratează cazurile externe și să obțină rezultate în cazurile care nu au atras încă proceduri disciplinare efective;

73.  invită încă o dată Comisia să instituie un mecanism de schimb de informații între OLAF și statele membre cu privire la măsurile luate ca urmare a anchetelor comunitare antifraudă; în special, invită Comisia să se asigure că autoritățile judiciare naționale informează OLAF periodic, prin intermediul unui raport de activitate, cu privire la rezultatele acțiunilor judiciare întreprinse în lupta împotriva fraudei comunitare, ca urmare a transmiterii dosarelor OLAF;

ASPECTE SECTORIALE

Resurse proprii

74.  ia act de faptul că, potrivit informațiilor furnizate de Comisie (a se vedea răspunsul la întrebarea scrisă E-5221/08), în septembrie-octombrie 2008, toate cele 27 de state membre au inclus pentru prima dată repartizarea serviciilor de intermediere financiară măsurate indirect (SIFMI) în datele referitoare la conturile lor naționale; pe baza datelor respective, creșterea venitului național brut (VNB) al celor 27 de state membre ale UE (UE-27) ca urmare a repartizării SIFMI se ridică la 149 200 000 000 EUR în 2007 (adică 1,2% din VNB al UE-27); prin urmare, pe baza acestei noi metode statistice, VNB crește cu o valoare net superioară volumului bugetului total al Uniunii Europene;

75.  atrage atenția asupra punctului 93 din Rezoluția sa din 24 aprilie 2007 privind descărcarea de gestiune a Comisiei pentru 2005(67) în care Parlamentul afirma că SIFMI repartizate vor fi incluse automat în decizia privind resursele proprii, în sensul resursei proprii VNB, de vreme ce, în propunerea sa de decizie a Consiliului (COM(2006)0099), Comisia nu a emis o rezervă restrictivă în acest sens;

76.  constată că, în Decizia 2007/436/CE, Euratom din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene(68), Consiliul nu a emis nici el vreo rezervă restrictivă privind SIFMI pe baza propunerii Comisiei (COM(2006)0099); se așteaptă așadar ca, la intrarea în vigoare a noii decizii privind resursele proprii și cu efect retroactiv de la 1 ianuarie 2007, la calcularea resurselor proprii ale Comunității să fie folosite datele privind VNB care includ SIFMI și ca, în acest sens, plățile anterioare și viitoare ale statelor membre să fie recalculate;

Agricultură și resurse naturale

77.  ia act cu îngrijorare de concluzia Curții de Conturi conform căreia operațiunile subiacente cheltuielilor declarate pentru acest grup de politici prezintă, în ansamblul lor, un nivel semnificativ de erori privind legalitatea și/sau regularitatea (punctele 5.12 și 5.13 din raportul anual 2007) și, de asemenea, ia act de problemele constatate de Curtea de Conturi la nivelul beneficiarilor finali și de faptul că aproximativ 20 % din plățile controlate la acest nivel s-au dovedit încă o dată incorecte; ia act totuși de frecvența în scădere a erorilor și de impactul financiar limitat al acestora (0,83% din cheltuielile în cauză);

78.  este de acord cu afirmația Curții de Conturi potrivit căreia cheltuielile pentru dezvoltare rurală, în special cheltuielile pentru măsuri de agromediu sunt deosebit de susceptibile la erori, iar controalele au prezentat din nou deficiențe din cauza normelor complexe și a definirii imprecise a condițiilor de eligibilitate în legislațiile naționale, ceea ce are un efect negativ asupra calității controalelor; îndeamnă Comisia să simplifice, să consolideze și să întărească normele privind controlul;

79.  constată, totuși, că, potrivit Curții de Conturi, sistemul integrat de gestiune și control continuă să fie eficace pentru limitarea riscului de cheltuieli neconforme cu reglementările, cu condiția să fie aplicat corespunzător și ca datele înregistrate să fie exacte și fiabile în ceea ce privește plățile anuale efectuate în cadrul sistemului de plăți unice în temeiul drepturilor la plată atribuite (punctele 5.20 și 5.21 din raportul anual 2007);

80.  cu toate acestea, este îngrijorat de criticile Curții de Conturi cu privire la erorile de interpretare a dispozițiilor reglementare, precum și de constatarea că efectele cumulate ale tuturor acestor erori pe parcursul mai multor ani vor fi importante dacă nu sunt corectate și solicită Comisiei să ia cât mai curând măsurile necesare, care să constea cel puțin în simplificarea politicii și în asigurarea unor sisteme de control mai clare și coerente, pentru ca erorile menționate să fie corectate și să informeze Parlamentul la sfârșitul anului 2009 despre măsurile adoptate;

81.  consideră inacceptabilă existența unor probleme în aplicarea sistemului integrat de gestiune și control în Grecia, constatate încă o dată de Curte, și sprijină intenția Comisiei comunicată comisiei parlamentare competente de a aplica strict legislația existentă în materie de suspendare a plăților în cazul în care guvernul elen nu remediază problemele actuale în termenele anunțate; solicită suspendarea plăților în cazul în care autoritățile elene nu sunt în măsură să demonstreze că problemele sunt rezolvate la 31 decembrie 2009;

82.  constată cu îngrijorare deficiențele importante relevate de Curtea de Conturi în sistemele de control ale numeroase state membre în domeniul dezvoltării rurale, datorate faptului că legislația națională definește în mod imprecis anumite condiții de eligibilitate și că normele sunt deseori complexe, ceea ce are un efect negativ asupra calității controalelor;

83.  regretă în special faptul că, în ceea ce privește gestiunea și controlul sistemului de plăți unice, Curtea de Conturi denunță, în mai multe state membre „vechi”, deficiențe în sistemele de control din acest domeniu (în Țările de Jos, Portugalia, Regatul Unit, Franța și Spania; punctul 5.26 din raportul anual 2007), precum și o serie de deficiențe sistemice în ceea ce privește controalele referitoare la eligibilitatea ajutoarelor pe suprafață în Grecia, Italia, Spania, Regatul Unit, Franța și Țările de Jos (a se vedea anexele 5.1.1 și 5.1.2 la raportul anual 2007); ia act de răspunsurile Comisiei, care contestă prezentarea situației de către Curtea de Conturi;

84.  solicită insistent statelor membre să își intensifice controalele, în cooperare cu Comisia, în special în ceea ce privește respectarea condițiilor de eligibilitate de către beneficiari; invită Comisia să clarifice și să simplifice pe cât posibil condițiile respective;

85.  regretă că în 2007 Curtea de Conturi a constatat din nou aceleași limitări inerente sistemului de verificare și validare a conturilor, cum ar fi caracterul retroactiv și multianual al validării conturilor din punctul de vedere al conformității și faptul că nu se poate stabili o corelație validă între recuperări și cuantumul real al plăților neconforme cu reglementările (punctul 5.47 din raportul anual 2007);

86.  consideră că, după mai mulți ani în care Curtea de Conturi a adresat aceleași critici grave referitoare la aceeași problemă, Comisia trebuie să propună măsuri de reformă a sistemului pentru a face posibilă stabilirea unor legături clare și valabile între recuperări și cuantumul plăților neconforme cu reglementările și să asigure, în măsura posibilului, suportarea costului corecțiilor financiare de beneficiarii finali și nu de contribuabili, precum și aplicarea unor corecții forfetare statelor membre care nu își respectă obligațiile;

Subvenții pentru pescuit

87.  salută publicarea de către anumite state membre a numelor beneficiarilor, a denumirilor operațiunilor vizate și a cuantumurilor fondurilor publice (comunitare și naționale), precum și a link-urilor către sursele de informații ale statelor membre de pe site-ul internet al Comisiei;

88.  solicită totuși Comisiei să se asigure că toate statele membre respectă cerințele de la articolul 53 litera (b) și de la articolul 53b alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 și cerințele de la articolul 31 al doilea paragraf litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 498/2007(69);

89.  salută propunerea de regulament al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar de control pentru a asigura respectarea normelor politicii comune din domeniul pescuitului (COM(2008)0721), care are scopul de a introduce posibilitatea legală de a suspenda sau reduce asistența financiară acordată statelor membre care nu aplică în mod corespunzător normele politicii comune din domeniul pescuitului (PCP);

90.  solicită totuși Comisiei să propună și excluderea statelor membre care nu pun în aplicare în mod corespunzător normele PCP de la beneficiile care decurg din acordurile de parteneriat din domeniul pescuitului;

91.  solicită Comisiei să adopte reglementări la nivelul UE prin care să excludă toți proprietarii de vase condamnați pentru încălcări grave în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1447/1999 al Consiliului(70) de la ajutoarele comunitare din Fondul european pentru pescuit și/sau de la beneficiile generate de acordurile de parteneriat din domeniul pescuitului;

92.  solicită Comisiei să se asigure că ajutoarele comunitare nu sunt utilizate pentru a moderniza segmente ale flotei caracterizate prin capacitate excedentară;

93.  reamintește Comisiei de angajamentele sale din cadrul Strategiei de dezvoltare durabilă a UE, aprobată de Consiliul European la Göteborg în iunie 2001 și revizuită de Consiliul European la Viena în iunie 2006, de a elimina subvențiile care dăunează mediului și de a prezenta până în 2008 o foaie de parcurs pentru reformarea, sector cu sector, a acestor subvenții în vederea eliminării lor;

Coeziune

94.  ia act cu deosebită îngrijorare de opinia Curții de Conturi conform căreia un procentaj de minimum 11 % din cuantumul total rambursat proiectelor din domeniul politicilor structurale nu ar fi trebuit rambursat;

95.  constată că acest procentaj de 11 % nu este contestat de către Comisie;

96.  observă că numărul de controale realizate de Curtea de Conturi pare scăzut dacă este comparat cu numărul de plăți către beneficiarii finali (de exemplu, în domeniul politicii de coeziune, Curtea de Conturi a auditat 180 de plăți intermediare conform punctului 6.21 din raportul anual 2007, din câteva sute de mii de plăți către beneficiarii finali), dar ia act de faptul că această metodologie de auditare este conformă cu standardele internaționale de audit, având în vedere avizul inclus în raportul realizat de International Peer Review privind Curtea de Conturi, raport întocmit de o echipă de auditori experimentați din domeniul auditului financiar și al performanței din instituțiile supreme de control din Austria, Canada, Norvegia și Portugalia;

97.  deși apreciază îmbunătățirile din evaluarea globală a sistemelor de supraveghere și control din raportul anual al Curții de Conturi, regretă că, în pofida eforturilor permanente ale Comisiei, sistemele de gestiune și control atât de la nivelul statelor membre, cât și de la nivelul de supraveghere al Comisiei nu sunt încă suficient de eficace pentru a limita riscul de eroare și solicită Comisiei să raporteze Parlamentului European, la începutul anului 2010, cu privire la măsurile ulterioare luate în 2009 și la impactul inițial al acestor măsuri în cadrul planului de acțiune susmenționat;

98.  constată cu îngrijorare profundă că absorbția de fonduri regionale și de coeziune a atins niveluri neacceptabil de mici și solicită Comisiei să continue procedura de revizuire și să simplifice reglementările existente fără întârziere;

99.  reamintește Comisiei, de asemenea, recomandarea Curții de Conturi de a valorifica, în măsura posibilului și fără a reduce eficiența cheltuielilor angajate, posibilitățile de simplificare prevăzute în reglementările aplicabile cheltuielilor și îi solicită să inițieze un exercițiu de reflecție privind noile măsuri de simplificare care ar putea fi adoptate, inclusiv informatizarea sistemului; salută în acest sens crearea Grupului de lucru privind simplificarea de către Comisie și așteaptă propuneri concrete de simplificare din partea Comisiei pentru perioada 2007-2013, pe baza rezultatelor activității Grupului de lucru privind simplificarea;

100. solicită, de asemenea, Comisiei să realizeze o estimare a efectelor pozitive ale politicii de coeziune pentru fiecare stat membru și să îi prezinte un raport privind valoarea adăugată a acestei politici la nivelul Uniunii;

101. constată cu îngrijorare că în cadrul Fondului european de dezvoltare regională, în perioada 2000-2006, 95,47 % dintre corecțiile financiare au vizat Spania (59,07%), Italia (31,9 %), și Regatul Unit (4,43 %); constată că 22 de state membre sunt responsabile de 4,53 % dintre corecțiile financiare; solicită Comisiei să își adapteze revendicările de control în funcție de frecvența și gravitatea erorilor constatate în statele membre vizate în cea mai mare măsură; solicită, de asemenea, Comisiei să îl informeze cu privire la reacția sa față de aceste niveluri ridicate de eroare în cele trei state membre menționate;

102. constată cu îngrijorare că în cadrul Fondului de coeziune, în perioada 2000-2006, 95,92 % dintre corecțiile financiare au vizat Grecia (53,06 %) și Spania (42,86 %); constată că 23 de state membre sunt responsabile de 4,08% dintre corecțiile financiare; solicită Comisiei să își adapteze revendicările de control în funcție de frecvența și gravitatea erorilor constatate în statele membre vizate în cea mai mare măsură; solicită, de asemenea, Comisiei să îl informeze cu privire la reacția sa față de aceste niveluri ridicate de eroare în cele două state membre menționate;

103. constată cu îngrijorare că, în cadrul Fondului social, în perioada 2000-2006, 84,28 % dintre corecțiile financiare au vizat Spania (46,42 %) și Italia (37,86 %); constată că 23 de state membre sunt responsabile de 15,72 % dintre corecțiile financiare;solicită Comisiei să își adapteze revendicările de control în funcție de frecvența și gravitatea erorilor constatate în statele membre vizate în cea mai mare măsură; solicită, de asemenea, Comisiei să îl informeze cu privire la reacția sa față de aceste niveluri ridicate de eroare în cele două state membre menționate;

104. salută rapoartele trimestriale prezentate de Comisie pe tot parcursul lui 2008 privind corecțiile financiare rezultate în urma activității de audit proprii sau a Curții de Conturi; solicită Comisiei să aplice în continuare corecțiile financiare, conform regulamentului în vigoare, pentru a elimina eventualele cheltuieli neconforme declarate anterior și să pună în practică proceduri riguroase de încheiere a programelor din cadrul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului de coeziune și Fondului social pentru perioada 2000-2006, pentru ca, la închiderea conturilor, astfel de cheltuieli să fie eliminate în mare parte din aceste programe; invită, de asemenea, Comisia să continue să furnizeze Parlamentului informații detaliate despre corecțiile financiare aplicate și, de îndată ce procedurile de închidere a conturilor au început, să ofere un indice estimativ de erori reziduale în programele încheiate în acest mod;

105. solicită Comisiei să includă în continuare în RAA problemele de control în gestiune partajată din statele membre, inclusiv cele de la nivelul autorităților de plată, pentru a identifica deficiențele concrete din fiecare stat membru și din fiecare program și solicită, de asemenea, ca rezervele să fie legate în mod direct de problemele constatate; solicită Comisiei să întocmească o clasificare anuală a statelor membre pentru fiecare fond european și să o transmită Parlamentului împreună cu rata de eroare stabilită, iar Curții de Conturi îi solicită să întocmească aceeași listă în funcție de auditurile sale;

106. solicită Comisiei, în calitate de responsabil final cu buna gestiune financiară a fondurilor comunitare, ca, în cazul în care un stat membru nu prezintă garanțiile necesare, să aplice cu strictețe normele comunitare în materie de suspendare a plăților;

107. constată că raportul Curții de Conturi privind exercițiul 2007 nu abordează încă proiectele din perioada 2000-2006, în măsura în care exercițiul 2007 a constituit în principal o etapă pregătitoare pentru realizarea programelor 2007-2013; subliniază, prin urmare, că efectul noilor norme prevăzute pentru perioada de programare 2007-2013, care sunt mai simple și mai stricte decât cele în vigoare până în 2006, nu poate fi evaluat deocamdată;

108. subliniază că politica de coeziune rămâne una dintre principalele politici ale UE; subliniază rolul important ale acesteia în reacția UE la criza financiară și locul cheie pe care îl ocupă în cadrul planului european de redresare economică; salută, prin urmare, acțiunile propuse de Comisie care vizează facilitarea și accelerarea punerii în aplicare a programelor de coeziune;

109. remarcă faptul că astfel de proceduri de simplificare sunt esențiale pentru reducerea sarcinilor administrative la nivel național, regional și local; cu toate acestea, subliniază că este important să se asigure că astfel de proceduri de simplificare contribuie, pe viitor, la reducerea ratei de erori;

110. aprobă poziția declarată a Comisiei cu privire la corecțiile financiare potrivit căreia există posibilitatea de a depista și a corecta neregulile prin intermediul sistemului de corecție multianual; constată că Comisia verifică continuu datele furnizate de statele membre din punctul de vedere al integralității și acurateței acestora și că s-au înregistrat progrese reale în ceea ce privește furnizarea de probe fiabile pentru corecțiile efectuate de statele membre;

111. ia act de nivelul de eroare constatat de Curtea de Conturi și de observațiile privind diferența dintre interpretarea Curții de Conturi și cea a Comisiei privind suma care nu ar fi trebuit să fie rambursată (mai ales diferența de interpretare cu privire la normele privind eligibilitatea cheltuielilor); subliniază necesitatea unor clarificări suplimentare și solicită armonizarea interpretării normelor privind aplicarea de corecții financiare; invită, de asemenea, statele membre care nu au făcut încă acest lucru să furnizeze cât mai curând posibil declarațiile naționale anuale privind cheltuielile care intră sub incidența gestiunii partajate;

112. își exprimă o anumită satisfacție față de aparenta îmbunătățire statistică a sistemelor de control ale statelor membre, dar regretă faptul că multe dintre aceste sisteme de control sunt în continuare supuse riscurilor de nereguli în ceea ce privește rambursările; consideră că este necesară creșterea în continuarea a eficienței controlului de la primul nivel la scară națională și infranațională; subliniază în acest sens importanța rolului de supraveghere al Comisiei;

113. subliniază faptul că nivelul de erori menționat în raportul Curții de Conturi nu vizează în mod necesar fraude și, prin urmare, solicită Comisiei și Curtea de Conturi ca pe viitor să facă o distincție clară în acest sens;

114. deplânge erorile cele mai frecvente legate de Fondul social european, erori constând, în primul rând, în nefurnizarea de probe privind relevanța cheltuielilor administrative sau a cheltuielilor cu personalul pentru proiectul în cauză și, în al doilea rând, în supraestimarea cheltuielilor cu personalul sau a cheltuielilor generale; prin urmare, sprijină cu fermitate noile norme din cadrul financiar pentru perioada 2007-2013 care simplifică procedurile și permite declararea unor cheltuieli generale în regim forfetar, ca proporție din costurile directe; în plus, invită statele membre să își intensifice activitățile de informare a beneficiarilor și să îmbunătățească controalele privind gestiunea zilnică, având drept scop reducerea numărului de erori;

Politici interne

115. regretă faptul că, în opinia Curții de Conturi, în domeniul gestionării directe de către Comisie a acțiunilor legate de politicile interne persistă aceleași probleme ca și în anii precedenți (erori în rambursarea cheltuielilor, complexitatea normelor aplicate și absența unui mecanism eficient de sancționare) și solicită Comisiei să își continue eforturile de a simplifica și a clarifica normele de proporționalitate aplicabile programelor cu costuri partajate;

Cercetare

116.  salută progresele înregistrate în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice, grație cărora indicele de eroare s-a diminuat în mod semnificativ, de la 8,03% în 2006, la 2,39% în 2007; această realizare importantă reprezintă un succes pentru aplicarea descărcării de gestiune aferentă exercițiului financiar 2005 de către echipa de cercetare din cadrul Comisiei, în strânsă cooperare cu comisia competentă a Parlamentului și Curtea de Conturi;

117. constată că în 2007 sistemul de certificate de audit a determinat scăderea indicelui de eroare la 2,5 % pentru proiectele din cadrul celui de-al șaselea program-cadru față de 4,06 % pentru proiectele din cadrul celui de-al cincilea program-cadru, care nu au făcut obiectul sistemului de certificate de audit;

118. salută documentul de lucru al serviciilor Comisiei (SEC(2008)3054) care conține o primă analiză a costurilor controlului, printre altele, pentru Direcția Generală Cercetare și Direcția Generală Societatea Informațională și Media, cu scopul de a relansa dezbaterea interinstituțională pentru a ajunge la un acord asupra riscului de eroare admisibil în domeniul politicii europene de cercetare;

119. solicită Comisiei să utilizeze în continuare posibilitățile de plată oferite de cel de-al șaptelea program-cadru și în special să își continue analiza privind conformitatea normelor acestui program cu procedurile de plată forfetară și să informeze comisia parlamentară competentă în cadrul revizuirii la mijlocul perioadei cu privire la contribuția sa la simplificarea reglementărilor privind beneficiarii și la îmbunătățirile necesare sistemului;

120.  își exprimă îngrijorarea cu privire la certificatele privind metodologia încă neaprobate (CoM și CoMAv) și îndeamnă Comisia să determine criterii inteligibile, necesare pentru aprobarea acestor certificate atât pentru cheltuielile de personal, cât și pentru cheltuielile indirecte; consideră că beneficiarii ar trebui să fie autorizați să utilizeze cheltuielile medii de personal și să aplice o metodologie stabilită pentru calculul cheltuielilor indirecte; solicită ca aprobarea sau respingerea certificatelor să înceapă la timp astfel încât să se garanteze că fondurile prevăzute pentru cercetare pot fi utilizate;

121. reamintește solicitarea sa pentru un punct unic de contact pentru beneficiari care să aibă competența de decizie asupra problemelor legate de cadrul de cercetare, în vederea simplificării procedurilor administrative și a cererilor de subvenții;

122. solicită Comisiei, ca o condiție pentru siguranța juridică, să se abțină de la recalcularea declarațiilor financiare ale proiectelor din cadrul celui de-al șaselea program-cadru care au fost deja aprobate și încheiate de Comisie, prin aplicarea de noi interpretări în cazul criteriilor de eligibilitate pentru costurile prevăzute în Condițiile generale (anexa II) din contractul tip PC6;

123. constată că procedura în două etape pentru cel de al șaptelea program-cadru de cercetare și dezvoltare este aplicată în anumite domenii; solicită Comisiei să consulte institutele de cercetare cu privire la măsura în care extinderea acestei experiențe la alte tipuri de proiecte în care aceasta ar determina reduceri semnificative ale cheltuielilor de pregătire a propunerilor inițiale de proiecte ar fi adecvată;

124. observă că, în domeniul cercetării, Comisia a multiplicat organismele de cercetare, modelele de cooperare și mecanismele de gestiune; reamintește că acest lucru se datorează creșterii semnificative a fondurilor disponibile pentru cercetare și inovare în cadrul financiar 2007-2013; invită Curtea de Conturi să evalueze eventualele probleme de transparență față de autoritatea bugetară și tratamentul diferit aplicat beneficiarilor în funcție de aceste modele; solicită ca, în raportul său anual de activitate, directorul general să consacre un capitol fiecăruia dintre aceste organisme, modele și mecanisme și să prezinte informații privind utilizarea fondurilor și rezultatele așteptate în urma aplicării acestor modele de cooperare de tip public-privat;

125. având în vedere că strategia de audit a Comisiei acoperă cheltuielile din cadrul unui program-cadru pe o perioadă de patru ani, în timp ce Curtea de Conturi trebuie să elaboreze un raport în fiecare an, solicită Curții de Conturi să prezinte tabele multianuale pentru ca impactul financiar al erorilor constatate în cursul auditurilor să fie prezentat în concordanță cu metodologia de control a Comisiei;

Mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

126. consideră că ratele globale de execuție a liniilor bugetare pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară sunt satisfăcătoare;

127. subliniază rata globală de 94,6% de execuție a bugetului în domeniile mediului, sănătății publice și siguranței alimentare, ceea ce reprezintă un rezultat satisfăcător având în vedere faptul că 2007 a fost primul exercițiu din noul cadru financiar 2007-2013 și s-a caracterizat prin adoptarea și intrarea în vigoare a unor noi programe în domeniul politic „mediu”;

128. salută rata de execuție a Fondului comunitar pentru tutun care se ridică la 100%; este, prin urmare, convins că acest instrument, care oferă sprijin financiar proiectelor ce contribuie la sensibilizarea opiniei publice cu privire la efectele dăunătoare ale consumului de tutun, în special prin informare și educare, este pus în practică eficient;

129. invită Comisia să acorde asistență suplimentară solicitanților în contextul programelor multianuale, în special oferind o formare specifică solicitanților și elaborând orientări ușor de utilizat;

130. salută eforturile de a direcționa mai bine procedurile de ofertare și de a oferi mai multă asistență candidaților, în special în programele de sănătate publică, pentru a evita prezentarea de dosare pentru proiecte care sunt în mod clar neeligibile pentru finanțare sau de proastă calitate, dar constată că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a ajunge la o situație satisfăcătoare;

131. subliniază faptul că o parte din programul de acțiune în domeniul sănătății este pus în aplicare de Agenția Executivă pentru Sănătate și Consumatori (EAHC); reamintește Comisiei în acest context să utilizeze fondurile de natură operațională alocate programului într-un mod foarte eficient din punctul de vedere al costurilor, acestea fiind utilizate, de asemenea, pentru sarcinile administrative;

132. subliniază faptul că respectarea dispozițiilor administrative și financiare din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 nu ar trebui să conducă la întârzieri inutile în acordarea subvențiilor sau în selectarea proiectelor ce urmează să fie finanțate și invită Comisia să își continue eforturile de îmbunătățire a procedurilor administrative care au un impact asupra execuției creditelor de angajament și de plată;

Piața internă și protecția consumatorilor

133. salută observațiile din raportul Curții de Conturi care oferă o evaluare justă a politicii privind piața internă, a politicii vamale și a politicii privind protecția consumatorilor;

134. invită statele membre să își amelioreze în continuare sistemele de control intern pentru a preveni introducerea pe piața comunitară a unor bunuri neautorizate; invită în plus Comisia să ia măsuri în ceea ce privește deficiențele depistate în domeniul protecției consumatorilor în 2007;

135. salută observația Curții de Conturi potrivit căreia sistemele de control al vămilor și al conturilor funcționează bine; subliniază că, deși responsabilitatea pentru controalele vamale revine în principal statelor membre, doar operatori economici fiabili ar trebui să gestioneze sectorul vamal pentru a evita riscul ca pe piața internă să fie importate mărfuri fără plata taxelor sau fără evaluare vamală;

136. apreciază eforturile depuse pentru a atinge o rată de execuție de 86% pentru linia bugetară 12 02 01 (Realizarea și dezvoltarea pieței interne); constată că, potrivit Comisiei, motivul pentru neutilizarea unor credite de plată este că unele contracte de studiu au fost semnate spre sfârșitul anului și că nu s-au făcut plăți în 2007, așa cum se planificase;

137. evidențiază faptul că o rată de execuție de 55% pentru linia bugetară 14 04 02 (Vamă 2007) nu este suficientă și, prin urmare, solicită o mai bună planificare a bugetului; constată că, potrivit Comisiei, marea parte a acestei linii bugetare acoperă contracte IT pe termen lung cu produse și servicii livrate „la cerere”, ceea ce face dificile estimarea și planificarea necesităților financiare exacte; cu toate acestea, recunoaște rezultatele pozitive pentru bugetul 2008, cu o rată de execuție mai mare de 97% pentru creditele de plată;

138. constată că rata de execuție de 77% din linia bugetară 17 02 02 (Programul privind protecția consumatorilor) este mai mică decât în exercițiile anterioare; constată că, potrivit Comisiei, acest lucru este justificat de transferul de credite nediferențiate de la Agenția Executivă pentru Sănătate și Consumatori înapoi către programul privind protecția consumatorilor, precum și unele angajamente târzii contractate în cursul exercițiului 2007 având drept rezultat neefectuarea plăților planificate pentru 2007; invită Comisia, prin urmare, să îmbunătățească planificarea bugetară în acest domeniu;

Transport și turism

139. constată că în bugetul 2007, astfel cum a fost adoptat definitiv și apoi modificat în cursul exercițiului financiar, au fost incluse, pentru politicile din domeniul transportului, credite de angajament în valoare totală de 1 322 667 000 EUR și credite de plată în valoare totală de 743 111 000 EUR; constată, de asemenea, că din aceste sume:

-   pentru proiectele legate de rețelele transeuropene de transport (TEN-T) au fost prevăzute credite de angajament în valoare de 933 578 000 EUR și credite de plată în valoare de 369 665 000 EUR;

-   pentru siguranța transporturilor au fost prevăzute credite de angajament în valoare de 15 348 000 EUR și credite de plată în valoare de 14 500 000 EUR;

-   pentru programul Marco Polo au fost prevăzute credite de angajament în valoare de 56 890 000 EUR și credite de plată în valoare de 10 425 000 EUR;

-   pentru agențiile de transport și Autoritatea de supraveghere a GNSS au fost prevăzute credite de angajament în valoare de 113 631 000 EUR și credite de plată în valoare de 114 716 000 EUR;

-   pentru securitatea transporturilor, inclusiv proiectul-pilot privind securitatea în rețeaua rutieră transeuropeană, au fost prevăzute credite de angajament în valoare de 6 000 000 EUR și credite de plată în valoare de 6 578 000 EUR;

140. salută menținerea unor rate ridicate de utilizare atât a creditelor de angajament, cât și a celor de plată pentru proiectele privind TEN-T, ambele ajungând la aproape 100%, și invită statele membre să garanteze o finanțare adecvată de la bugetele naționale, în paralel cu acest angajament comunitar;

141. constată cu îngrijorare rata scăzută de utilizare a creditelor de angajament pentru siguranța transporturilor (55,95%) și a celor aferente Autorității de Supraveghere a GNSS (33,24% la titlul 3), în cazul cărora o mare parte din cuantumul angajat în 2007, ce provenea din excedentul exercițiului 2006, a fost reportată pentru exercițiul 2008; constată cu îngrijorare rata scăzută de utilizare a creditelor de plată alocate pieței interne și optimizării rețelelor de transport (47,48%), drepturilor pasagerilor (58,96%), din cauza întârzierilor înregistrate la semnarea contractelor, precum și a celor alocate Autorității de supraveghere a GNSS (33,24% la titlul 3);

142. constată cu satisfacție că, în urma reacțiilor la Raportul special nr. 6/2005 al Curții de Conturi privind rețeaua transeuropeană de transport (RTE-T)(71), rata maximă de ajutor financiar pentru proiectele transfrontaliere s-a majorat la 30%, iar pragul minim de finanțare la 1 500 000 EUR; constată în plus că procedura de evaluare pentru selecția proiectelor a fost îmbunătățită, iar monitorizarea sporită, dar regretă în același timp că structura pentru descrierea lucrărilor nu a fost armonizată, iar monitorizarea tehnică și financiară nu a fost standardizată;

143. constată cu satisfacție că analiza efectuată de Curtea de Conturi asupra standardelor de control intern care au legătură directă cu legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente arată că Direcția Generală Energie și Transport respectă cerințele de bază;

Cultură și educație

144. constată că, în raportul său anual pe 2007, Curtea de Conturi se pronunță asupra ratei de eroare identificate în domeniul politic al educației și culturii (punctul 9.11 și anexa 9.1, rata de eroare între 2 % și 5 %), însă nu dă explicații cu privire la modul de funcționare a diferitelor agenții naționale sau a agențiilor executive, nici la calitatea activității acestora și nici la motivele pentru care aceste agenții sunt necesare;

145. solicită Curții de Conturi ca, în următorul său raport anual, să analizeze mai aprofundat chestiunea eficacității și menținerii diferitelor agenții din domeniul politic al educației și culturii;

146. constată că, pentru noua generație de programe, Direcția Generală Educație și Cultură a armonizat programele de acțiune și a introdus strategia auditului intern unic; în acest context, consideră că declarațiile ex-ante și ex-post ale statelor membre constituie noi factori în supravegherea și controlul intern al sistemelor;

147. regretă totuși deficiențele constatate de Curtea de Conturi în procedura de declarare ex-ante și constatarea că această procedură oferă o asigurare limitată în ceea ce privește calitatea gestiunii cheltuielilor în cauză (punctul 9.16 din raportul anual 2007); constată totuși că procedura de declarare ex-ante reprezintă numai unul dintre elementele de probă obținute de Curtea de Conturi în cadrul auditului său pentru a-și emite avizul;

148. ia act de constatarea Curții de Conturi conform căreia abordările autorităților naționale în vederea obținerii unei baze pentru declarația de asigurare ex ante sunt diferite, iar cantitatea de informații comunicate referitoare la procedurile efectuate de aceste autorități variază într-o mare măsură; solicită Comisiei să inițieze un exercițiu de armonizare a declarațiilor menționate și să țină la curent Parlamentul și Curtea de Conturi cu privire la desfășurarea acestui exercițiu;

149. ia act, de asemenea, de faptul că autoritățile naționale ale statelor membre au trebuit să furnizeze declarațiile de asigurare anuale ex-post pentru 2007 până la 30 aprilie 2008; așteaptă evaluarea de către Curtea de Conturi în cadrul auditului DAS 2008;

150. regretă că anumite autorități și agenții naționale nu își respectă obligațiile, Comisia fiind astfel nevoită să le trimită scrisori oficiale de atenționare, și susține integral Comisia cu privire la suspendarea plății subvențiilor în cazul netransmiterii rapoartelor finale;

151. solicită agențiilor și autorităților naționale să respecte normele de punere în aplicare stabilite de Comisie în ceea ce privește responsabilitățile ce le revin; salută faptul că DG EAC a considerat că nu mai are motive să aibă rezerve în ceea ce privește mecanismele de control ale agențiilor naționale și sprijină continuarea controalelor stricte de audit;

152. salută faptul că numărul de întârzieri în efectuarea plăților în domeniul educației și cel al culturii scade și așteaptă din partea Comisiei să își continue eforturile de a le reduce și mai mult;

153. își exprimă speranța că sistemul de control instituit de Direcția Generală Comunicare la sfârșitul anului 2007 va face caducă introducerea unei rezerve față de administrarea bugetului în viitor, după cum s-a întâmplat în exercițiul financiar 2007;

154. solicită Comisiei informații suplimentare referitoare la crearea unor structuri administrative în statele membre care să furnizeze asistență în activitățile de înfrățire a orașelor, mai ales în ceea ce privește necesitatea unor asemenea structuri, costurile implicate, precum și obiectivele acestora;

155. solicită Comisiei să analizeze modalități de îmbunătățire a Programului Tineret astfel încât acesta să poată folosi unor noi segmente de tineri, mai ales celor care provin din medii dezavantajate; în acest scop, sugerează ca organizațiile de tineret, inclusiv Forumul european al tineretului, să își intensifice eforturile de a include astfel de segmente, să își îmbunătățească standardele de raportare și criteriile de finanțare și să disemineze într-o mai mare măsură informațiile despre program;

Libertăți civile, justiție și afaceri interne

156. constată nivelul scăzut de execuție a plăților din bugetul destinat spațiului de libertate, securitate și justiție față de exercițiul 2006 (60,41% în 2007 și 86,26% în 2006); este conștient că acest lucru se datorează, de asemenea, adoptării în mai și iunie 2007 a fondurilor incluse în cadrul programului „Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii”, precum și întârzierilor în execuția altor programe specifice (de exemplu programele pentru justiția civilă, prevenirea consumului de droguri, precum și informarea cu privire la aceasta); subliniază scăderea relativă a nivelului de execuție a angajamentelor față de exercițiul 2006 (90,29% față de 94,47% în 2006); invită Direcția Generală Libertate, Securitate și Justiție să încerce să maximizeze nivelul de execuție a angajamentelor și plăților în 2008;

157. observă că, potrivit evaluării Curții de Conturi, controalele de supraveghere efectuate de Comisie privind Fondul european pentru refugiați II nu sunt pe deplin eficiente; ia act de răspunsurile Comisiei cu privire la acest aspect;

158. regretă faptul că descrierile sistemelor de supraveghere și control ale statelor membre pentru Fondul pentru frontierele externe au fost puse la dispoziția Comisiei abia în ultimul trimestru al lui 2007, fapt ce a împiedicat Comisia să evalueze sistemele statelor membre până la sfârșitul exercițiului 2007;

Drepturile femeilor și egalitatea de gen

159. reamintește Comisiei că, în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Tratatul CE, promovarea egalității dintre bărbați și femei este un principiu fundamental al UE și constituie un obiectiv relevant pentru ansamblul activităților și politicilor comunitare;

160. își reiterează solicitarea adresată Comisiei de a lua în considerare în mod adecvat egalitatea de gen ca obiectiv prioritar permanent pe parcursul planificării bugetare, în conformitate cu principiul integrării aspectului egalității de gen în buget, așa cum a solicitat în Rezoluția sa din 3 iulie 2003 privind integrarea aspectului egalității de gen în buget – elaborarea bugetelor publice conform perspectivei de gen(72), și regretă întârzierea studiului de fezabilitate al Comisiei pe această temă;

161. regretă faptul că Raportul anual al Curții de Conturi privind execuția bugetului 2007 nu menționează dacă bugetul a contribuit cu succes la promovarea egalității dintre bărbați și femei;

162. propune Curții de Conturi să includă în rapoartele sale anuale și speciale aspecte legate de egalitatea de gen, în special informații pertinente privind politicile referitoare la principiul nediscriminării între bărbați și femei și disponibilitatea datelor defalcate pe genuri;

Acțiuni externe

163. ia act cu îngrijorare de criticile Curții de Conturi, aceleași ca în anii precedenți, în special cu privire la plățile de la nivelul beneficiarilor finali;

164. observă că ajutorul extern nu a fost aproape deloc vizat în cursul ultimei revizuiri a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 și solicită revizuirea titlului IV –„Acțiunile externe” – din regulamentul în cauză pentru a-l adapta mai bine la condițiile speciale ale achizițiilor și subvențiilor din acest domeniu;

165. regretă profund faptul că Comisia nu a creat un instrument cu adevărat european pentru aplicarea procedurilor de gestionare a crizei, așa cum i s-a solicitat în documentele de descărcare de gestiune pentru exercițiile financiare 2005 și 2006; insistă asupra faptului că acest lucru ar trebui să se realizeze de urgență și invită din nou Comisia să creeze posibilitatea de a gestiona ea însăși fondurile fiduciare multidonator (multi donor trust funds) în cazul în care participă la astfel de fonduri;

166. solicită Comisiei să asigure o transparență financiară deplină a ajutorului extern, în conformitate cu articolele 53-56 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 și să respecte angajamentul pe care și l-a asumat față de Comisie ca orice organizație internațională care primește fonduri comunitare să aibă obligația de a transmite Curții de Conturi și auditorului intern al Comisiei rezultatele tuturor auditurilor interne și externe efectuate cu privire la utilizarea fondurilor comunitare în cauză; solicită, de asemenea, să se asigure accesul OLAF la date în cazul suspiciunilor de fraudă;

167. ia act de faptul că pe baza unui anumit număr de ipoteze („cele mai bune estimări”), costul total al controalelor efectuate de Direcția Generală Ajutor Umanitar (ECHO) a fost estimat pentru 2007 la 25 000 000 EUR, reprezentând 3,2 % din bugetul total al ajutoarelor umanitare pentru acest an; regretă lipsa unui mecanism de gestionare a riscurilor de către Direcția Generală Ajutor Umanitar (ECHO) și solicită integrarea sistematică a acestor mecanisme în procesul de control;

168. constată că, potrivit informațiilor primite de la Comisie, această estimare nu acoperă decât o parte din totalitatea costurilor asociate operațiunilor umanitare finanțate de Direcția Generală Ajutor Umanitar (ECHO), deoarece costurile controalelor efectuate de organizațiile umanitare care sunt incluse în costul total al acordurilor de subvenționare sunt finanțate tot de Direcția Generală Ajutor Umanitar (ECHO);

169. constată că, în ipoteza în care costul controalelor este alcătuit din 3 mari categorii - costul activităților de control efectuate de serviciile Comisiei la sediu și în delegații, costurile auditurilor externe efectuate de Comisie și costul verificării cheltuielilor prin audituri contractate de beneficiari - costul controalelor cu privire la fondurile gestionate de Oficiul de Cooperare EuropeAid în 2007 este estimat de Comisie la aproximativ 120 000 000 EUR;

170. solicită Curții de Conturi să ia în considerare această estimare în următorul său raport anual și să se pronunțe asupra acesteia, precum și asupra raportului cost-eficacitate al acestor sisteme de control, ținând cont în același timp de caracteristicile și constrângerile speciale ale acțiunilor externe ale Uniunii;

171. regretă că în Kenya Comisia a plătit un ajutor bugetar imediat după alegerile din 27 decembrie 2007, dând astfel impresia că se implică în dezbaterea privind legitimitatea rezultatelor alegerilor; reamintește Rezoluția sa din 17 ianuarie 2008 privind situația din Kenya(73) și se așteaptă să fie luată în considerare de către Comisie;

172. ia act de aprecierea Curții de Conturi potrivit căreia sistemele de supraveghere și control pentru relațiile externe, extindere și ajutor umanitar sunt parțial eficiente; acceptă faptul că o mare parte dintre erorile depistate sunt în legătură cu avansurile, iar acestea sunt apoi rectificate atunci când se fac plățile finale; cu toate acestea, invită Comisia să aducă îmbunătățirile necesare în procedurile sale de control și verificare, în special la nivelul organizațiilor de punere în aplicare, fără ca acest lucru să conducă la sarcini administrative inutile pentru beneficiarii finali; recunoaște, în același timp, progresele realizate până în prezent de Comisie și ONU;

173. regretă lipsa continuă de transparență privind utilizarea fondurilor comunitare canalizate prin organizații ONU; sprijină eforturile Comisiei de a găsi o soluție și de a se asigura că Curtea de Conturi primește la timp toate informațiile solicitate; salută numărul tot mai mare de misiuni de verificare executate de Comisie în temeiul Acordul-cadru financiar și administrativ dintre Comunitatea Europeană și Organizația Națiunilor Unite (Acordul FAFA); se așteaptă ca aceste misiuni să sporească și mai mult transparența și vizibilitatea contribuțiilor Comunității la activitățile desfășurate sub egida ONU;

174. invită Comisia să îmbunătățească în continuare și să definească mai clar condițiile și indicatorii de performanță utilizați pentru plata sprijinului bugetar către țările terțe, cu scopul de a prevedea criterii de evaluare clare, fără echivoc și măsurabile, cu un calendar specific, dacă este cazul;

175. ia act de aprecierea Curții de Conturi potrivit căreia este nevoie de măsuri urgente pentru a corecta deficiențele din gestionarea fondurilor UE în Bulgaria și potrivit căreia trebuie asigurate mecanismele necesare de monitorizare în Turcia; invită autoritățile naționale să își intensifice eforturile pentru a respecta reglementările aplicabile;

176. așteaptă cu nerăbdare rezultate concrete în urma aplicării noilor termeni de referință pentru verificarea cheltuielilor prin intermediul auditurilor externe, lansate de beneficiari sau de Comisie;

177. ia act de Raport special nr. 5/2007 al Curții privind gestionarea programului CARDS de către Comisie(74); subliniază importanța unor orientări strategice consolidate emise de Comisie pentru a asigura, în strânsă cooperare și dialog cu Parlamentul, o concentrare adecvată asupra domeniilor cheie de intervenție în cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare; invită Comisia să elaboreze o strategie cuprinzătoare pentru a da beneficiarilor locali sentimentul de control asupra concepției și aplicării proiectelor;

178. se așteaptă să fie informat periodic cu privire la măsurile adoptate de Comisie cu privire la punerea în aplicare a angajamentelor importante asumate cu ocazia Conferinței internaționale a donatorilor de la Bruxelles din 22 octombrie 2008 în favoarea relansării post-conflict a Georgiei și a dezvoltării viitoare a acesteia;

179. își reafirmă solicitarea ca Comisia să prezinte periodic Parlamentului măsuri specifice prin care UE să aibă un control sporit asupra acțiunilor sale externe în contextele lor geografice, în conformitate cu principiile eficienței, răspunderii și vizibilității;

Organizații neguvernamentale (ONG)

180. ia act de rolul și numărul tot mai mare al ONG-urilor în gestiunea fondurilor comunitare; invită Comisia să evalueze eficacitatea subvențiilor de funcționare pentru sediile de la Bruxelles ale ONG-urilor și să aplice strict principiul reducerii graduale a subvențiilor de funcționare;

181. solicită Comisiei să alcătuiască, până la sfârșitul anului 2009, o listă exhaustivă a tuturor ONG-urilor care au primit fonduri UE;

Dezvoltare

182. ia act de faptul că, din nou, Curtea de Conturi a ajuns la concluzia că Direcția Generală Ajutor Umanitar (ECHO) trebuie să-și amelioreze strategia de audit, garantând o acoperire mai bună a operațiunilor de la nivelul organismelor responsabile de punerea în practică, în speciale pe teren, pentru toate categoriile de parteneri [punctul 8.33 litera (f)) din raportul anual 2007];

183. sprijină obiectivul stabilit de Comisie conform căruia începând din 2007 fiecare proiect este vizitat cel puțin o dată de un expert, cu excepția cazului în care acesta este împiedicat de condițiile de securitate sau de dificultatea accesului și încurajează Comisia să asigure în continuare prezența pe teren a specialiștilor în domeniul ajutorului umanitar, pentru a facilita și a maximiza impactul operațiunilor umanitare finanțate de Comisie, indiferent de țară sau regiune;

184. consideră că în cadrul desfășurării în sine a proiectelor, Comisia trebuie să asigure aplicarea strictă a dispozițiilor în materie de raportare convenite cu Organizația Națiunilor Unite în aprilie 2007 și elaborarea rapoartelor financiare în conformitate cu dispozițiile respective;

185. este conștient de riscurile unor controale insuficiente pe teren în locurile în care accesul este dificil sau în care neutralitatea ajutorului umanitar nu este respectată și că în special aceste riscuri sunt legate, într-o anumită măsură, de obiectivele de satisfacere a nevoilor umanitare și de așa-numitele „crize uitate”;

186. ia act, de asemenea, de faptul că, potrivit RAA al Direcției Generale Ajutor Umanitar (ECHO) din 2007, în Irak Comisia a acordat ajutor umanitar exclusiv prin intermediul Comitetului Internațional al Crucii Roșii, în sectoarele protecției, apei și asanării, în valoare totală de 7 800 000 EUR;

187. consideră că ar trebui studiată oportunitatea clarificării structurilor de intervenție din domeniul dezvoltării și al acțiunilor externe [fondurile europene de dezvoltare (FED), Comisia, Banca Europeană de Investiții etc.], pentru a permite o vizibilitate mai bună a acțiunilor comunitare și o auditare mai bună a fondurilor angajate; solicită realizarea unui studiu privind includerea FED în bugetul Comunităților în vederea organizării unei dezbateri politice pe această temă;

188. atrage atenția asupra angajamentului(75) Comisiei de a depune toate eforturile pentru a se asigura până în 2009 că o valoare de referință de 20% din asistența alocată va fi destinată educației primare și secundare și serviciilor medicale de bază; invită Comisia să furnizeze informații detaliate privind modul în care această valoare de referință va fi respectată prin proiecte, programe și sprijin bugetar; solicită o mai mare coerență între documentele de strategie tematice, naționale și regionale în domeniile sănătății și al educației, în special în cazurile în care ajutorul este furnizat sub formă de sprijin bugetar;

189. subliniază faptul că trebuie să se acorde prioritate înscrierii copiilor din grupurile greu accesibile, în special a copiilor cu handicap, în țări care prezintă valori critice ale indicatorilor de realizare a obiectivelor dezvoltare ale mileniului (ODM);

190. îndeamnă Comisia să acorde prioritate sprijinirii țărilor partenere pentru ca acestea să-și dezvolte capacități de control parlamentar și de audit, în special atunci când ajutorul este furnizat prin sprijin bugetar și invită Comisia să prezinte periodic rapoarte cu privire la progresele realizate;

191. evidențiază faptul că trebuie să se acorde atenția cuvenită durabilității intervențiilor Comisiei, inclusiv formulării unei strategii clare de ieșire, care să nu compromită rezultatele, și monitorizării execuției; consideră că o evaluare detaliată a rezultatelor reprezintă un factor major de asigurare a legitimității democratice pentru cooperarea pentru dezvoltare a UE;

192. salută adoptarea în 2007 a Codului de conduită al UE pentru complementaritate și diviziunea muncii în politica de dezvoltare, care are ca scop consolidarea cooperării și coordonării dintre Comisie și statele membre; invită Comisia să își intensifice eforturile depuse pentru asigurarea unei aplicări efective a codului de conduită, inclusiv prin soluționarea unor probleme persistente în interesul țărilor partenere;

193. consideră că consultarea societății civile și a autorităților locale înainte de elaborarea documentelor naționale de strategie (DNS) în cadrul instrumentului de finanțare a cooperării pentru dezvoltare nu a fost suficientă pentru satisfacerea obligației legale prevăzute la articolul 19 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1905/2006(76), care stipulează că „[d]ocumentele de strategie sunt întocmite, în principiu, pe baza unui dialog cu țara sau regiunea parteneră, la care sunt asociate societatea civilă și autoritățile regionale și locale”; consideră, în acest sens, că implicarea parlamentelor naționale ale țărilor partenere este indispensabilă pentru ca acestea să aibă un sentiment real de participare; îndeamnă Comisia să depună toate eforturile pentru a îmbunătăți dialogul cu aceste organisme în diversele etape ale procesului de programare;

Strategia de preaderare

Mecanismul de cooperare și de verificare

194. reamintește că pentru prima dată după aderarea unor noi state membre, Comisia a instituit un mecanism de cooperare și de verificare pentru România și Bulgaria „în vederea remedierii anumitor deficiențe în domeniul reformei sistemului judiciar, al luptei împotriva corupției și a criminalității organizate, precum și pentru a monitoriza progresele realizate în aceste domenii” (COM(2008)0063) și ridică întrebări cu privire la eficacitatea acestui mecanism și la pertinența și fiabilitatea informațiilor furnizate autorității care acordă descărcarea de gestiune;

195. observă că, sub autoritatea Secretariatului General, mai multe direcții generale și oficii ale Comisiei sunt responsabile de gestionarea acestui mecanism; constată că acțiunea comună a acestor servicii prezintă deficiențe; se așteaptă la o ameliorare a coordonării și includerea sistematică a competențelor tuturor serviciilor implicate ale Comisiei în rapoartele de evaluare; se întreabă ce învățăminte a tras Comisia în ceea ce privește țările candidate și țările candidate potențiale;

Fondurile europene în Bulgaria și România

196. constată că 650 000 000 EUR au fost puse la dispoziția Bulgariei între 2004 și 2007 prin Fondul PHARE; 226 000 000 EUR prin Fondul SAPARD, 440 500 000 EUR prin Fondul ISPA; aproximativ 1 346 500 000 EUR au fost puse la dispoziția României între 2004 și 2007 prin Fondul PHARE; 526 300 000 EUR prin Fondul SAPARD, 1 040 500 000 EUR prin Fondul ISPA;

197. reamintește că, în Raportul său special nr. 4/2006 referitor la proiectele de investiții din cadrul Phare din Bulgaria și România(77), Curtea de Conturi a constatat deja numeroase probleme în gestiunea fondurilor europene, printre care nereguli în ceea ce privește procedurile de ofertare și eligibilitatea cheltuielilor, vânzarea bunurilor de investiții, lipsa capacităților administrative și altele;

198. ia act, de asemenea, cu preocupare de faptul că membrul Comisiei responsabil de extindere nu a furnizat în timp util Comisiei pentru control bugetar informații suficiente cu privire la amploarea deficiențelor;

199. 105. ia act cu profundă îngrijorare de suspendarea de către Comisie a unor fonduri agricole în valoare de 200 000 000 EUR pentru România și de faptul că 250 000 000 EUR din PHARE, 105 000 000 EUR din SAPARD și 115 000 000 EUR din ISPA au fost înghețate de Comisie în Bulgaria; constată că pierderea definitivă în cadrul PHARE pentru Bulgaria este de 220 000 000 EUR;

200. este conștient că lipsa unor sisteme fiabile de control și problemele de gestiune identificate prezintă riscuri pentru banii contribuabililor europeni; recunoaște eforturile întreprinse între timp în vederea remedierii acestor probleme; îndeamnă statele membre să continue să depună toate eforturile necesare pentru a îndeplini obligațiile europene;

201. consideră că este necesară sporirea de către Comisie a asistenței tehnice pentru statele membre în vederea consolidării capacităților lor administrative; reamintește că gestiunea corectă a fondurilor europene este o obligație și o datorie pentru fiecare stat membru și sprijină Comisia în ceea ce privește suspendarea temporară a fondurilor în cazul în care sistemele de gestiune ale unui stat membru nu funcționează;

202. constată că pentru perioada 2007 - 2013, Bulgaria ar trebui să primească 6 853 000 EUR din fondurile structurale, iar România 19 200 000 EUR; pe lângă informațiile prezentate în raportul anual de activitate și în rapoartele privind fondurile structurale și de coeziune, solicită să i se prezinte un raport trimestrial privind gestiunea acestor fonduri până când situația se clarifică;

203. solicită Comisiei să îl informeze permanent despre efectele practice ale eforturilor privind reforma sistemului judiciar și lupta împotriva corupției și să includă în rapoartele de evaluare criterii de cuantificare a progreselor realizate în aceste domenii;

204. consideră că, în ceea ce privește utilizarea abuzivă a fondurilor europene și în cazurile de fraudă și corupție, instituțiile europene trebuie să aplice principiul toleranței zero; solicită Comisiei să garanteze recuperarea efectivă a sumelor plătite nejustificat;

205. de asemenea, solicită OLAF să îi transmită rezultatul anchetelor sale cu privire la Bulgaria;

206. este de acord cu Comisia în privința faptului că toate acțiunile și măsurile întreprinse recent de Bulgaria trebuie să fie urmate de acțiuni corective structurale credibile și de o reformă fundamentală a tuturor structurilor implicate în gestiunea fondurilor UE, pentru a se asigura absorbția corectă și la timp a fondurilor și un nivel ridicat de transparență; în acest context, invită Comisia să îmbunătățească coordonarea și comunicarea cu autoritățile naționale și să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare a diferitelor planuri de acțiune care i-au fost prezentate de Bulgaria și să informeze Parlamentul cu privire la rezultatele monitorizării; solicită Comisiei să îi prezinte un raport special privind situația proceselor de gestiune și control al tuturor fondurilor UE în Bulgaria pe perioada până la 15 iulie 2009;

207. solicită Comisiei, luând în considerare ultimul raport de țară și regresele în domeniul combaterii corupției, să îi prezinte un raport special privind situația proceselor de gestiune și control al tuturor fondurilor UE în România, precum și măsurile luate și progresele înregistrate în combaterea corupției în perioada care se încheie la 15 iulie 2009;

Turcia, Croația, Serbia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Kosovo și celelalte țări din Balcanii de Vest

208. reamintește responsabilitatea delegațiilor Comisiei din țările candidate și potențial candidate de a pregăti aceste țări în vederea unei utilizări corecte a fondurilor europene; solicită, pe de o parte, să se includă strategii antifraudă în procesul de preaderare și, pe de altă parte, să se formeze administrațiile implicate printr-un program de schimb între Comisie și administrațiile țărilor candidate și potențial candidate;

209. invită Comisia să-și asume un rol mai activ în ceea ce privește sistemele de control al cheltuielilor existente în Turcia, Croația, Serbia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și celelalte țări din Balcanii de Vest, în cadrul etapei de preaderare și îi solicită să furnizeze Parlamentului, în raportul său privind progresele acestor state, informații mai detaliate referitoare la acest aspect și o analiză detaliată a motivelor eșecurilor; invită Comisia să introducă în rapoartele de țară un sistem de semnalizare (verde, galben și roșu) pentru a marca progresele înregistrate în realizarea obiectivelor-cheie;

210. regretă cazurile de fraudă și de gestiune incorectă a fondurilor europene administrate de ONU identificate în ceea ce privește fondurile consacrate de Uniune reconstrucției în Kosovo și lipsa unor măsuri de urmărire de către ONU a acestor cazuri clar identificate; cu toate acestea, dorește să își exprime recunoștința față de Agenția Europeană pentru Reconstrucție și personalul „european” și local al acesteia pentru eforturile depuse în sprijinul poporului kosovar în circumstanțe uneori dificile;

211. solicită Curții de Conturi să elaboreze un raport special privind eficacitatea sistemelor de control instituite de Comisie pentru fondurile europene primite de Kosovo și privind performanța acestor sisteme în ceea ce privește prevenirea fraudelor, precum și să verifice dacă această finanțare a fost supusă integral condițiilor prevăzute în acordurile pentru programele în cauză, inclusiv normelor instrumentului de asistență pentru preaderare(78) și Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002;

212. propune Comisiei să solicite Guvernului din Kosovo un certificat de audit, din partea Curții de Conturi din această țară, cu privire la fondurile europene, în special cele care sunt înscrise în buget;

213. reamintește că Grupul operativ de anchetă (Investigation Task Force) instituit pentru a ancheta neregulile financiare și fraudele legate de fondurile UE din Kosovo și-a încheiat activitatea în august 2008, că în raportul său final a identificat infracțiuni comise, printre alții, de personalul ONU și că au fost lansate mai multe mandate internaționale de arestare, dar ONU nu a obținut niciun rezultat în acest sens; solicită Comisiei să facă presiuni pentru executarea acestor mandate; solicită Comisiei, de asemenea, să prezinte un raport privind acțiunile juridice inițiate ca urmare a tuturor cazurilor descoperite; solicită să se instituie o organizație care să-i succeadă în combaterea fraudei și a neregulilor, alcătuită din reprezentanți ai Comisiei și ai OLAF;

Cheltuieli administrative

214. observă cu mulțumire că auditul Curții nu a identificat erori semnificative care să afecteze legalitatea și regularitatea cheltuielilor administrative;

Școlile europene

215. se așteaptă de la Comisie să se asigure că guvernul belgian și guvernul britanic se angajează să își respecte obligațiile prevăzute în acordurile interguvernamentale în vigoare – în cazul Belgiei, cea mai curând posibilă disponibilitate pentru o a patra sau chiar a cincea școală europeană, iar în cazul Regatului Unit, un număr suficient de profesori detașați – și se așteaptă ca politica actuală de înscriere la școlile Berkendael/Laeken să fie revizuită pentru a evita deplasările lungi și neacceptabile pentru copii;

Efectele descentralizării asupra personalului

216. constată cu satisfacție că, la solicitarea Parlamentului, Comisia a început în 2007 un studiu referitor la resursele sale umane (SEC(2007)0530) cu privire la activitățile sale administrative;

217. își exprimă dezamăgirea cu privire la informațiile insuficiente transmise de Comisie în 2005 și 2006 cu privire la acest domeniu extrem de important pe plan bugetar; recunoaște eforturile întreprinse între timp cu privire la transparență pe site-ul său internet și în raportul anual privind evaluarea personalului;

218. își manifestă îngrijorarea ca urmare a faptului că aproape 32 % din personalul Comisiei este angajat în domeniul asistenței administrative și de coordonare; reamintește că 10% din personalul din domeniul bugetar nu este încă inclus în această statistică; solicită Comisiei să tragă învățăminte din aceste cifre și să își restructureze personalul în vederea reducerii cu 20% a efectivelor care lucrează în aceste sectoare;

219. ia act de faptul că mobilitatea personalului era inițial un concept care viza posturile sensibile; este surprins de practica actuală din cadrul Comisiei ca întregul personal să facă obiectul mobilității după 5 ani, cel târziu după 7 ani; își exprimă temerea ca aplicarea acestei mobilități să nu reducă eficacitatea Comisiei și să nu împiedice acumularea experienței și a cunoștințelor în cadrul său; solicită Comisiei să îi comunice modul în care mobilitatea ar putea fi limitată la posturile sensibile;

Aspecte privind clădirile Comunității

220. regretă lipsa de transparență a Comisiei în ceea ce privește gestionarea celor 61 de clădiri de care dispune la Bruxelles și în ceea ce privește evoluția parcului său imobiliar;

221. invită Comisia să îl informeze cu privire la orice nou proiect referitor la parcul său imobiliar în etapa prealabilă adoptării proiectelor respective și să informeze periodic Comisia parlamentară pentru control bugetar cu privire la toate inițiativele și noile decizii referitoare la proiecte imobiliare, inclusiv cu privire la procedurile de ofertare și lucrările pregătitoare;

222. solicită OLAF să îl informeze cu privire la fraudele identificate în cadrul politicii imobiliare și să examineze posibilele conflicte de interese;

223. solicită Comisiei să efectueze un audit al clădirilor, nu doar ale Comisiei, ci ale tuturor instituțiilor Comunităților Europene și să studieze posibilitatea unei structuri comune de gestiune imobiliară;

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune

224. regretă că, în conturile anuale ale Comunităților Europene pentru exercițiul financiar 2007(79), Comisia nu reia integral dispozițiile Tratatului CE privind acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune, afirmând doar că „la acordarea descărcării de gestiune, Parlamentul poate atrage atenția asupra unor observații pe care le consideră importante, adesea recomandând acțiuni pe care Comisia trebuie să le execute în acele privințe”; constată că, deși afirmația este corectă, Comisia nu menționează că articolul 276 din Tratatul CE cere totodată Comisiei să depună toate eforturile pentru a da curs observațiilor care însoțesc deciziile de descărcare de gestiune ale Parlamentului European cu privire la executarea cheltuielilor; de aceea, reamintește Comisiei că cererile formulate în rezoluția sa de descărcare de gestiune nu sunt doar recomandări neobligatorii, ci instrucțiuni pe baza cărora Comisia trebuie să acționeze atunci când execută bugetul;

CONCLUZII PRIVIND RAPOARTELE SPECIALE ALE CURȚII DE CONTURI

Partea I: Raportul special nr. 6/2007 privind eficacitatea asistenței tehnice în contextul dezvoltării capacităților

225. consideră că asistența tehnică și alte tipuri de ajutor extern, care sunt încă acționate în mare măsură de donatori, fiind deseori ineficiente și fără un caracter durabil, trebuie să facă obiectul unei reforme urgente, printre altele prin promovarea implicării actorilor locali, coordonarea mai eficientă a resurselor de către statele membre la nivelul UE și la nivel internațional și asigurarea unor termene suficiente pentru punerea în aplicare a proiectelor;

226. ia act, în acest context, de aprobarea de către serviciile Comisiei în iulie 2008 a Strategiei fundamentale și a Planului de lucru pentru îndeplinirea obiectivelor în materie de eficacitate a ajutorului în ceea ce privește cooperarea tehnică și unitățile de realizare a proiectelor; invită, prin urmare, Comisia să informeze Parlamentul cu privire la punerea în aplicare a acestei strategii, prima dată până la sfârșitul lunii martie 2009 și apoi o dată la șase luni;

227. constată că informații privind sumele cheltuite pentru asistența tehnică au fost transmise de către Comisie Curții de Conturi cu întârziere, după publicarea raportului special de către aceasta din urmă; este surprins că aceste informații nu au fost puse la dispoziție în timpul pregătirii raportului special; recunoaște că definiția Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică este largă și conduce, în practică, la diferențe de interpretare; se așteaptă ca strategia adoptată de Comisie să ducă și la o definiție mai funcțională a asistenței tehnice;

228. regretă faptul că instrumentul de „înfrățire” nu este accesibil țărilor ACP, asiatice și latino-americane; solicită, prin urmare, Comisiei să propună modificările legislative necesare, până la sfârșitul mandatului actualei Comisii, și îndeamnă statele membre să ia măsurile necesare pentru a asigura utilizarea extinsă a acestui instrument, adaptat nevoilor specifice ale acestor țări și să modifice în acest sens Regulamentul privind punerea în aplicare a celui de al zecelea FED;

229. regretă faptul că clauza de suspendare, care permite o procedură accelerată de achiziții publice, este puțin utilizată de Comisie; solicită Comisiei să utilizeze această facilitate în mod judicios pentru a ameliora calendarul de punere în aplicare a operațiunilor de asistență tehnică;

230. consideră inacceptabil faptul că unele societăți propun în mod deliberat experți cu CV-uri bune pentru a obține un contract, știind totuși că expertul respectiv nu va fi disponibil pentru proiectul în cauză; este de acord cu opinia Curții de Conturi conform căreia criteriile de selecție utilizate de Comisie pentru asistența tehnică sunt inadecvate;

231.  solicită, prin urmare, Comisiei să țină cont într-o mai mare măsură de alte criterii (cum ar fi cele propuse de Curtea de Conturi) și să nu ia în considerare exclusiv CV-ul expertului care conduce echipa; acest lucru ar putea fi realizat, de exemplu, prin crearea unei baze de date, compatibile cu cerințele legale, cu societățile care nu asigură serviciile de expertiză propuse și care nu ar fi, prin urmare, în măsură să participe o anumită perioadă la procedurile de achiziții publice; ia act de adoptarea de către Comisie a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1302/2008 din 17 decembrie 2008 privind baza de date centrală a excluderilor(80) și a Deciziei 2008/969/CE, Euratom din 16 decembrie 2008 privind sistemul de avertizare rapidă pentru ordonatorii de credite ai Comisiei și ai agențiilor executive(81), dar constată că aceste noi instrumente nu permit excluderea societăților din acest motiv; constată, de asemenea, că aceste aspecte fac parte din Planul de lucru (axa 3 acțiunile 13-15) și invită Comisia să aplice imediat acțiunile asociate;

232. este de acord cu opinia Curții conform căreia abordarea Comisiei față de utilizarea de către țările partenere a sistemelor de gestiune a finanțelor publice și a sistemelor de achiziții publice este incoerentă, ceea ce contravine uneori în mod direct angajamentelor UE în contextul Declarației de la Paris privind eficacitatea ajutorului din 2 martie 2005(82); îndeamnă astfel Comisia să asigure îndeplinirea rapidă a acestor angajamente pe baza dialogului strategic prevăzut în cadrul procedurilor de lucru Accra și Post Accra și a acțiunilor din Planul de lucru (axa 1, în special acțiunea 20);

233. invită Comisia să își mențină, pe cât posibil, inițiativele privind transparența și să țină cont de Rezoluția Parlamentului din 19 februarie 2008 privind transparența financiară(83) și recomandă crearea unei baze de date care să conțină o prezentare a misiunilor de asistență tehnică și a rezultatelor acestora, care să poată fi folosită pentru sarcinile viitoare de asistență tehnică și pentru a preveni suprapunerile;

Partea a II-a: Raportul special nr. 1/2008 privind procesul de examinare și gestionare prealabilă și de evaluare ulterioară a proiectelor majore de investiții din perioadele de programare 1994-1999 și 2000-2006

234.  solicită Comisiei să mențină procedura strictă de aprobare a proiectelor majore, dar îi recomandă să raționalizeze procesul decizional astfel încât acesta să aibă o valoare reală, evitând astfel tratarea „excesiv de administrativă”, reducând durata procesului decizional pentru a o aduce în limite rezonabile și creând, cât mai curând posibil, o unitate independentă pentru proiectele majore cu competențe orizontale în cadrul Direcției Generale Politici Regionale (DG REGI); atrage atenția Comisiei că subvenționează deja investiții în software, ceea ce permite ca sistemul să fie mai transparent și mai ușor de controlat, dar, în același timp, nu trebuie să neglijeze controalele la fața locului;

235.  solicită Comisiei să furnizeze informații complete privind proiectele majore în ceea ce privește aplicarea practică a regulilor n+2 și n+3, având în vedere că unele state membre au încercat să eludeze normele FEDER (și anume regula n+2), fuzionând un număr de proiecte astfel încât cuantumul total al acestora să se situeze imediat sub plafoanele pentru proiectele majore și așteptând decizia Comisiei de a suspenda regula n+2 în cazurile respective;

236.  atrage atenția asupra dezvoltării unei culturi de „absență a riscurilor” – și ar dori să înțeleagă cum s-a putut ajunge în situația în care investițiile de înaltă calitate și inovatoare pierd din importanță - practică aflată total în contradicție cu obiectivele Comunității înscrise în agenda de la Lisabona; consideră că problema nu constă în finanțarea investițiilor de infrastructură, ci în faptul că statele membre au posibilitatea să evite investițiile inovatoare „riscante”;

237. consideră că este regretabil că în loc să finanțeze educarea și formarea propriul personal, Comisia (DG REGI) finanțează un grup extern (JASPERS) care ține de structura Băncii Europene de Investiții și care nu este astfel răspunzător pentru activitatea sa în fața Comisiei; atrage atenția statelor membre că, în cazul în care nu pot să-și formeze și să-și dezvolte propriile baze de experți, vor depinde de grupuri de experți străini, externi, ceea ce va determina cheltuieli indirecte semnificative pentru țara în cauză;

238. sprijină inițiativa potrivit căreia Uniunea se angajează să realizeze evaluarea ex-post a proiectelor majore și să determine ce informații (uniforme și comparabile) sunt necesare, acestea urmând a fi colectate și transmise de statele membre într-un termen stabilit; consideră că o astfel de centralizare a controlului este necesară pentru că nu există în prezent nicio dovadă concretă că proiectele majore finanțate din fonduri comunitare sunt eficiente și că statele membre au utilizat fondurile primite în modul cel mai eficient și mai productiv posibil;

239. subliniază că, în prezent, informațiile privind proiectele majore sunt disponibile în raportul anual al Comisiei privind fondurile structurale și de coeziune numai după ce acestea vor fi aprobate; de aceea, solicită Comisiei să se asigure că prima pagină a site-ului său de internet va permite cetățenilor să monitorizeze evoluția oricărui proiect major;

Partea a III-a: Raportul special nr. 2/2008 privind informațiile tarifare obligatorii

240. îndeamnă Comisia să remedieze de urgență problemele și deficiențele nerezolvate, deoarece acestea pot conduce la o pierdere de venituri pentru Uniune sub forma resurselor proprii tradiționale;

241. ia act de răspunsurile Comisiei conform cărora Codul Vamal Comunitar modernizat (CVC modernizat), adoptat în 2008(84), urmează să prevadă obligativitatea informațiilor tarifare pentru titular, activitatea de actualizare a glosarului va continua, iar interfața electronică este disponibilă în toate limbile oficiale ale Uniunii;

242. îndeamnă Comisia să se asigure că diferendele privind clasificarea tarifară sunt soluționate în termenele prevăzute de legislația comunitară și, cel târziu, într-o perioadă de cinci luni; mai mult, solicită Comisiei, ținând cont de potențialele pierderi de resurse proprii, să mărească cu 4 persoane efectivele care lucrează în sectorul informațiilor tarifare obligatorii și al clasificării și să se asigure că acestea vor efectua mai multe analize de risc, vor controla mai strict introducerea de date în sistem de către statele membre, posibilele cazuri de folosire neadecvată a „perioadelor de grație” și tranzacțiile cu informații tarifare obligatorii;

243. solicită Comisiei să îl informeze până la sfârșitul anului 2009 cu privire la toate demersurile și măsurile pe care le-a întreprins pe baza observațiilor Curții de Conturi și cu privire la modul de punere în aplicare a acestora;

Partea a IV-a: Raportul special nr. 3/2008 – „Fondul de solidaritate al Uniunii Europene: cât de rapid, eficient și flexibil este acesta?”

244. salută evaluarea în general pozitivă de către Curtea de Conturi a rezultatelor obținute de către Comisie în ceea ce privește Fondul de solidaritate al Uniunii Europene;

245. constată că criticile aduse „rapidității” nu pot fi imputabile exclusiv gestiunii fondului de către Comisie, dat fiind că, foarte frecvent, problemele țin de gestiunea defectuoasă de către statele membre, cum ar fi în cazul calității informațiilor furnizate de solicitant;

246. constată, de asemenea, că în Poziția sa din 18 mai 2006(85), Parlamentul a primit favorabil propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (COM(2005)0108), care prevede criterii mai simple și mai clare pentru o activare mai rapidă și că, până în prezent, Consiliul nu a avansat în examinarea acestui dosar;

Partea a V-a: Raportul special nr. 4/2008 privind punerea în aplicare a cotelor de lapte în statele membre care au aderat la Uniunea Europeană la data de 1 mai 2004(86)

247. regretă că autoritățile naționale trebuie să realizeze numeroase inspecții care riscă să fie superficiale, ceea ce nu permite verificarea acurateței vânzărilor directe declarate; salută adoptarea Regulamentului (CE) nr. 228/2008 al Comisiei(87) care reduce la 1% rata controalelor în cazul producătorilor a căror producție este mai mică de 5 000 kg;

248. consideră că, în cadrul gestiunii partajate, Comisia ar trebui să ia în continuare toate inițiativele necesare pentru a asigura o monitorizare efectivă a punerii în aplicare și a bunei gestiuni a sistemului cotelor de lapte;

249. invită autoritățile naționale competente să elaboreze, pe baza unei analize a riscurilor, un program de control pentru fiecare perioadă de 12 luni și să efectueze controale în timpul și după campania contingentară, dar nu mai târziu de 18 luni de la încheierea campaniei în cauză;

250. consideră că, din rațiuni de simplificare, Comisia ar trebui să invite noile state membre să adere la principiul general conform căruia trebuie contabilizată întreaga cantitate de lapte comercializată;

251. solicită Comisiei să invite noile state membre să își gestioneze mai bine bazele de date, astfel cum solicită și Curtea de Conturi în raportul său, și să evite controalele inutile;

252. invită Comisia să continue evaluarea evoluției sectorului laptelui, în special în ceea ce privește piața sa de desfacere, situația producătorilor și consecințele asupra amenajării teritoriului, în special în rapoartele de evaluare care urmează să fie prezentate înainte de 31 decembrie 2010 și 31 decembrie 2012 în conformitate cu acordul politic privind „bilanțul de sănătate” al politicii agricole comune încheiat în noiembrie 2008;

253. invită Comisia să dea curs tuturor recomandărilor Curții de Conturi în cadrul acestui „bilanț de sănătate” și să examineze modificările care ar putea fi aduse organizării comune a pieței laptelui și sistemului cotelor de lapte, care ar trebui să se axeze în special pe:

(a)           măsuri de însoțire și de tranziție care să fie aplicate în regiunile în care micii producători rămân majoritari;

(b)           necesitatea de a asigura producătorilor de lapte din noile state membre un cadru de reglementare stabil și perspective clare, stimulându-i să realizeze investițiile indispensabile pentru asigurarea viabilității activității lor;

Partea a VI-a: Raportul special nr. 5/2008 – „Agențiile Uniunii Europene: obținerea de rezultate”

254. salută raportul special al Curții de Conturi și îndeamnă Comisia să ia act de deficiențele identificate în cadrul acestuia și să ia măsuri în conformitate cu recomandările Curții de Conturi;

255. solicită Comisiei să creeze și să pună în aplicare un sistem de gestiune generală a agențiilor „de reglementare” ale UE, bazat pe criterii explicite precum transparența, economia, buna funcționare, eficacitatea și schimbul de cele mai bune practici; consideră că Comisia ar trebui să comunice în mod activ cu agențiile UE și să asiste consiliile de administrație ale acestora în execuția bugetului și în aplicarea unei gestiunii bazate pe activități (BBA/GBA);

256. invită Comisia să introducă un sistem de control operațional al agențiilor UE, care să permită transferul intern al celor mai bune practici și metode și care să conțină o gamă de indicatori de evaluare generali și specifici;

257. invită Comisia Europeană să dezvolte linii directoare pentru îmbunătățirea planificării, controlului, raportării și evaluării activității agențiilor și să aplice pe deplin conceptul de „obținere de rezultate” stabilit prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 și prin Regulamentul financiar cadru pentru agenții(88);

Partea a VII-a: Raportul special nr. 6/2008 privind ajutorul pentru reabilitare acordat de Comisia Europeană în urma tsunamiului și a uraganului Mitch

258. invită Comisia să tragă toate concluziile necesare din experiențele în urma uraganului Mitch și a tsunamiului în vederea îmbunătățirii performanțelor viitoare; îndeamnă Comisia să joace un rol activ la nivel internațional în scopul remedierii deficiențelor sistemice din cadrul capacității de asistență internațională;

259. invită Comisia să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte în cadrul viitoarelor acțiuni de reabilitare: să se asigure că finanțarea este bazată pe nevoi, că populația afectată – incluzând oamenii săraci, femeile și copii – se află în centrul măsurilor de ajutorare și că atât contribuabilii din țările donatoare, cât și populațiile afectate dispun de informații detaliate și exacte cu privire la rezultatele asistenței;

260. invită instituțiile superioare de audit și Curtea de Conturi să își intensifice cooperarea privind investigarea, auditarea și evaluarea utilizării fondurilor de asistență în urma calamităților naturale;

261. invită Comisia să-și revizuiască lista de ONG-uri pentru a le exclude pe cele care nu sunt bona fide și să definească o politică de achiziții publice care să împiedice deturnarea de fonduri de către astfel de ONG-uri;

262. invită în continuare Comisia să asigure o vizibilitate corespunzătoare a ajutorului acordat de UE fără a compromite prin aceasta eficacitatea globală și obiectivele de echitate;

263. invită ONU, Crucea Roșie, Semiluna Roșie și toți ceilalți donatori să cadă de acord asupra unui cadru cuprinzător de control și audit în scopul:

(a) de a intensifica și îmbunătăți controlul global al fondurilor donate;

(b) de a elimina duplicarea sau fragmentarea procedurilor de control și de a reduce costurile acestora;

264. așteaptă din partea Comisiei nu numai să accepte recomandările Curții de Conturi, ci și să indice cea mai apropiată dată de punere în aplicare a acestora;

265. consideră, de asemenea, că este esențial ca, în cazul ajutorului umanitar, Comisia să asigure respectarea criteriilor de eficacitate a ajutorului, astfel cum sunt consacrate în Declarația de la Paris privind eficacitatea ajutorului;

266. invită Comisia să stabilească un termen-limită realist și concret pentru disponibilizarea fondurilor, în scopul de a stimula țările beneficiare să pună în aplicare în timp util proiectele convenite;

267. este de părere că, în cazul catastrofelor naturale, ajutorul umanitar ar trebui acordat fără condiționare politică; consideră totuși că țărilor beneficiare trebuie să li se solicite de către Comisie următoarele:

(a) accesul nerestricționat la victime;

(b) asistență scutită de orice impozitare, taxă vamală sau orice altă formă de sarcină fiscală;

(c) eliminarea întârzierilor sau a refuzurilor de acordare a vizelor pentru personalul internațional din cadrul agențiilor de asistență;

(d) gratuitatea bunurilor sau serviciilor donate pentru beneficiari (sau, în caz contrar, veniturile astfel obținute să fie în întregime alocate reconstrucției);

268. invită Comisia să ia în considerare suspendarea ajutorului în cazul încălcării unuia dintre principiile menționate anterior;

Partea a VIII-a: Raportul special nr. 7/2008 - „Energie inteligentă – Europa (IEE) (2003-2006)”

269. salută raportul solid al Curții de Conturi și constatările sale, care includ atât laude, cât și critici referitoare la gestionarea de către Comisie și de către Agenția Executivă pentru Energie Inteligentă a programului IEE 2003-2006; apreciază cooperarea strânsă dintre agenție, Curtea de Conturi și Parlament, cooperare care vizează viitorul agenției;

270. conchide, din analiza Curții de Conturi, că cheltuielile suportate de beneficiari (pentru pregătirea propunerilor și raportare) sunt destul de ridicate și, cu toate că înțelege că aceste cheltuieli sunt diferite de cheltuielile pur administrative, susține că ar trebui să fie luate în considerare și reduse în conformitate cu principiile unei mai bune legiferări;

271. consideră că constatările Curții de Conturi ar putea fi utile și în cazul altor agenții executive; așteaptă cu nerăbdare să primească următorul raport special al Curții de Conturi cu privire la agențiile executive;

272. regretă faptul că, în cazul proiectelor sau al studiilor legate de program, precum și în cazul agențiilor locale pentru energie, noile state membre nu au fost implicate aproape deloc; acceptă, totuși, că această situație poate fi explicată într-o anumită măsură de faptul că programul a început înainte de aderarea celor 10 state membre din 2004; solicită Comisiei să își continue în mod activ politica prin care acordă prioritate creării de agenții pentru energie în statele membre rămase în urmă pentru a se ajunge la o distribuire echilibrată în UE;

Partea a IX-a: Raportul special nr. 8/2008 - Este ecocondiționalitatea o politică eficace?

273. consideră că obiectivele Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului(89) ar trebui elaborate după metoda SMART (specifice, măsurabile, realizabile, relevante și datate) și ar trebui organizate într-o ierarhie logică; consideră că, în acest context, statele membre ar trebui să definească cerințe și standarde verificabile la nivelul fermelor;

274. consideră că ar trebui simplificat cadrul ecocondiționalității prin limitarea sa la principalele elemente ale activităților agricole care trebuie îmbunătățite și prin specificarea rezultatelor așteptate, a cerințelor și a standardelor;

275. invită Comisia să facă o distincție clară între ecocondiționalitate și agromediu; menționează că elementele politicii de dezvoltare rurală, cum ar fi obligația de a stabili standarde verificabile, ar trebui să se aplice și ecocondiționalității;

276. consideră că în statele membre ar trebui instituit un sistem eficace de control și sancționare care să asigure respectarea legislației de către agricultori; minimum 1% dintre fermele care respectă fiecare obligație ar trebui să fie controlate, iar sistemul de sancționare ar trebui să se bazeze pe principiul unei relații de proporționalitate sau dependență între gravitatea încălcării și reducerea plăților;

277. invită Comisia să aplice un sistem sigur de monitorizare pentru măsurarea performanței prin definirea indicatorilor relevanți și a nivelurilor de bază; invită statele membre să prezinte date complete și fiabile, care să fie supuse unei analize mai detaliate de către Comisie;

278. invită Comisia să prezinte propuneri cel târziu în cursul revizuirii bugetare și al următoarei reforme a politicii agricole comune;

279. invită Curtea de Conturi să prezinte informații privind respectarea cerințelor de ecocondiționalitate în raportul său anual (declarația de asigurare);

Partea a X-a: Raportul special nr. 9/2008 - Eficacitatea asistenței acordate de Uniunea Europeană pentru Belarus, Moldova și Ucraina în domeniul libertății, securității și justiției

280. îndeamnă Comisia să efectueze o analiză completă a motivelor pentru deficiențele și lipsa de rezultate înregistrate în anumite proiecte din Ucraina, Moldova și Belarus și să amelioreze planificarea, gestiunea și controlul fondurilor acordate de Uniune acestor țări;

281. insistă asupra ideii ca fondurile UE să fie alocate în continuare de Comisie în funcție de prioritățile specifice din Ucraina, Moldova și Belarus, ținând seama de progresele realizate în proiectele anterioare;

282. invită Comisia să sporească flexibilitatea procedurilor de finanțare de către UE, permițând astfel adaptarea dosarelor, a punctelor de referință și a obiectivelor proiectelor pentru a reflecta schimbările din situația economică și politică din țările respective;

283. solicită Comisiei să asigure caracterul durabil al proiectelor finanțate de UE prin precizarea clară a angajamentelor asumate de guvernul beneficiar la încheierea proiectului;

284. regretă faptul că eficacitatea fondurilor UE nu a fost suficientă în cazurile în care, deși s-au constatat deficiențe în managementul proiectelor, s-au acordat subvenții pentru noi proiecte acelorași contractanți; îndeamnă astfel Comisia să definească criterii clare pentru selecția contractanților și să evite repetarea situațiilor de gestiune nesatisfăcătoare a fondurilor UE;

285. recomandă Comisiei să-și amelioreze comunicarea cu guvernele din Ucraina, Moldova și Belarus și să ia măsurile necesare pentru a încuraja și a sprijini țările beneficiare să instituie și să exercite o coordonare eficace a donatorilor;

286. încurajează Comisia să se axeze mai mult pe urmărirea penală eficace în lupta împotriva criminalității organizate și să exploreze posibilitățile de promovare a unei implicări sporite a publicului în politica anticorupție, sprijinind organizațiile societății civile în aspecte precum sistemul judiciar și buna guvernanță;

Partea XI: Raportul special nr. 11/2008 privind gestionarea sprijinului acordat de Uniunea Europeană pentru operațiunile de depozitare publică a cerealelor

287. este de acord cu opinia Curții de Conturi conform căreia Comisia ar trebui să țină cont de amplasarea geografică a stocurilor și în special de calitatea loturilor de cereale când stabilește prețul minim de vânzare;

288. pentru a îmbunătăți procesul bugetar, solicită Comisiei să sporească transparența costurilor activităților care nu sunt direct legate de intervenția de depozitare a cerealelor; prin urmare, sugerează ca subvențiile din cadrul programelor, cum ar fi sprijinul pentru persoanele defavorizate sau pentru industria bioetanolului, să fie alocate direct activităților respective;

289. solicită statelor membre și Comisiei să evalueze costul controalelor în domeniul operațiunilor de depozitare publică a cerealelor; invită Comisia să creeze mai multe stimulente pentru statele membre pentru a reduce costurile de depozitare și de capital ale intervențiilor și să optimizeze timpul de vânzare a stocurilor pe care le dețin;

290. este de acord cu opinia Curții de Conturi conform căreia Comisia ar trebui să își consolideze analiza costurilor notificate de către agențiile de plată prin urmărirea sistematică a tuturor datelor sau tendințelor neobișnuite; inspecțiile la fața locului ar trebui să includă controale ale datelor utilizate; Comisia ar trebui să își revizuiască costurile standard pentru operațiunile ce nu implică deplasarea, astfel încât să se asigure că acestea nu depășesc costurile reale;

291. sprijină opinia Curții de Conturi conform căreia ar fi utile verificări la fața locului ale datelor privind costurile primite de la agențiile de plată ale statelor membre; totuși subliniază nevoia de a se asigura că obligația efectuării de controale este rentabilă;

292. regretă faptul că nu există o rezervă strategică de cereale în cazul unei crize alimentare la nivel comunitar; remarcă faptul că statelor membre le este permis să constituie rezerve strategice de cereale și că trebuie să informeze Comisia în legătură cu aceste rezerve; cu toate acestea, regretă că puține state membre fac uz de această posibilitate și consideră că ideea de a constitui o rezervă strategică comunitară ar trebui analizată de către Comisie.

11.2.2009

AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe

destinat Comisiei pentru control bugetar

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007

(SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 ‑ 2008/2186(DEC))

Secțiunea III – Comisia

Raportor: István Szent-Iványi

SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  ia act de aprecierea Curții potrivit căreia sistemele de supraveghere și control pentru relațiile externe, extindere și ajutor umanitar sunt parțial eficiente; acceptă faptul că o mare parte dintre erorile depistate sunt în legătură cu avansurile, iar acestea sunt apoi rectificate atunci când se fac plățile finale; cu toate acestea, invită Comisia să aducă îmbunătățirile necesare în procedurile sale de monitorizare și verificare, în special la nivelul organizațiilor de punere în aplicare, fără ca acest lucru să conducă la sarcini administrative inutile pentru beneficiarii finali; recunoaște, în același timp, progresele realizate până în prezent de Comisie și ONU;

2.  regretă lipsa continuă de transparență privind utilizarea fondurilor comunitare canalizate prin organizații ONU; sprijină eforturile Comisiei de a găsi o soluție și de a se asigura că Curtea de Conturi primește la timp toate informațiile solicitate; salută numărul tot mai mare de misiuni de verificare executate de Comisie în temeiul acordului FAFA; se așteaptă ca aceste misiuni să sporească și mai mult transparența și vizibilitatea contribuțiilor Comunității la activitățile conduse de ONU;

3.  invită Comisia să îmbunătățească în continuare și să definească mai clar condițiile și indicatorii de performanță utilizați pentru plata sprijinului bugetar către țările terțe, cu scopul de a prevedea criterii de evaluare clare, fără echivoc și măsurabile, cu un calendar specific, dacă este cazul;

4.  ia act de aprecierea Curții de Conturi potrivit căreia este nevoie de măsuri urgente pentru a corecta deficiențele din gestionarea fondurilor UE în Bulgaria și potrivit căreia trebuie menținute mecanismele necesare de monitorizare în Turcia; invită autoritățile naționale să își intensifice eforturile pentru a respecta reglementările aplicabile;

5.  așteaptă cu nerăbdare să vadă rezultate concrete în urma aplicării noilor termeni de referință pentru verificarea cheltuielilor prin intermediul auditurilor externe, lansate de beneficiari sau de Comisie;

6.  ia act de Raport special nr. 5/2007 al Curții privind gestionarea programului CARDS de către Comisie; subliniază importanța unor orientări strategice consolidate emise de Comisie pentru a asigura, în strânsă cooperare și dialog cu Parlamentul, o concentrare adecvată asupra domeniilor cheie de intervenție în cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare; invită Comisia să elaboreze o strategie cuprinzătoare pentru a da beneficiarilor locali sentimentul de control asupra concepției și aplicării proiectelor;

7.  se așteaptă să fie informat periodic cu privire la măsurile adoptate de Comisie cu privire la punerea în aplicare a angajamentelor importante asumate cu ocazia Conferinței internaționale a donatorilor din 22 octombrie 2008 în favoarea relansării post-conflict a Georgiei și a dezvoltării viitoare a acesteia;

8.  își reafirmă solicitarea ca Comisia să prezinte periodic Parlamentului măsuri specifice prin care UE să aibă un control sporit asupra acțiunilor sale externe în contextele lor geografice, în conformitate cu principiile eficienței, răspunderii și vizibilității.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

11.2.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

60

1

2

Membri titulari prezenți la votul final

Sir Robert Atkins, Angelika Beer, Bastiaan Belder, André Brie, Colm Burke, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Michael Gahler, Jas Gawronski, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Maria Eleni Koppa, Helmut Kuhne, Joost Lagendijk, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Vural Öger, Janusz Onyszkiewicz, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Pașcu, João de Deus Pinheiro, Hubert Pirker, Samuli Pohjamo, Pierre Pribetich, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, György Schöpflin, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Charles Tannock, Inese Vaidere, Kristian Vigenin, Andrzej Wielowieyski, Jan Marinus Wiersma, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec

Membri supleanți prezenți la votul final

Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Martí Grau i Segú, Milan Horáček, Aurelio Juri, Alexander Graf Lambsdorff, Marios Matsakis, Nickolay Mladenov, Alexandru Nazare, Doris Pack, Athanasios Pafilis, Rihards Pīks, Jean Spautz

Membri supleanți (articolul 178 alineatul (2)) prezenți la votul final

Emine Bozkurt, Ioannis Gklavakis, José Albino Silva Peneda, Antonios Trakatellis, Nikolaos Vakalis

18.2.2009

AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare

destinat Comisiei pentru control bugetar

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007

(SEC(2008)2359 - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

Secțiunea III - Comisia

Raportor pentru aviz: Thijs Berman

SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A.  întrucât 2007 a fost primul an de aplicare a Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare (ICD),

1.   atrage atenția asupra angajamentului Comisiei(90) de a depune toate eforturile pentru a se asigura până în 2009 că o valoare de referință de 20% din asistența alocată va fi destinată educației primare și secundare și serviciilor medicale de bază; invită Comisia să furnizeze informații detaliate privind modul în care această valoare de referință va fi respectată prin proiecte, programe și sprijin bugetar; solicită o mai mare coerență între documentele de strategie tematice, naționale și regionale în domeniile sănătății și al educației, în special în cazurile în care ajutorul este furnizat sub formă de sprijin bugetar;

2.   subliniază faptul că trebuie să se acorde prioritate înscrierii copiilor din grupurile greu accesibile în țări care prezintă valori critice ale indicatorilor ODM, inclusiv a copiilor cu handicap;

3.   îndeamnă Comisia să acorde prioritate sprijinirii țărilor partenere pentru ca acestea să-și dezvolte capacități de control parlamentar și de audit, în special atunci când ajutorul este furnizat prin sprijin bugetar și invită Comisia să prezinte periodic rapoarte cu privire la progresele realizate;

4.   evidențiază faptul că trebuie să se acorde atenția cuvenită durabilității intervențiilor Comisiei, inclusiv formulării unei strategii clare de ieșire, care să nu compromită rezultatele, și monitorizării execuției; consideră că o evaluare detaliată a rezultatelor reprezintă un factor major de asigurare a legitimității democratice pentru cooperarea pentru dezvoltare a UE;

5.   salută adoptarea în 2007 a Codului de conduită al UE pentru complementaritate și diviziunea muncii în politica de dezvoltare, care are ca scop consolidarea cooperării și coordonării dintre Comisie și statele membre; invită Comisia să își intensifice eforturile depuse pentru asigurarea unei aplicări efective a CdC, inclusiv prin soluționarea unor probleme persistente în interesul țărilor partenere;

6.   consideră că consultarea societății civile și a autorităților locale înainte de elaborarea documentelor naționale de strategie (DNS) în cadrul ICD nu a fost suficientă pentru satisfacerea obligației legale prevăzute la articolul 19 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1905/2006, și anume: „Documentele de strategie sunt întocmite, în principiu, pe baza unui dialog cu țara sau regiunea parteneră, la care sunt asociate societatea civilă și autoritățile regionale și locale”; consideră, în acest sens, că implicarea parlamentelor naționale ale țărilor partenere este indispensabilă pentru ca acestea să aibă un sentiment real de participare; îndeamnă Comisia să depună toate eforturile pentru a îmbunătăți dialogul cu aceste organisme în diversele etape ale procesului de programare.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

17.2.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Thierry Cornillet, Corina Crețu, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca

Membri supleanți prezenți la votul final

Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Renate Weber, Gabriele Zimmer

Membri supleanți (articolul 178 alineatul (2)) prezenți la votul final

Emilio Menéndez del Valle

12.2.2009

AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forȚei de muncă Și afaceri sociale

destinat Comisiei pentru control bugetar

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007

(SEC(2008)2359 - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

Secțiunea III - Comisia

Raportor pentru aviz: Jan Andersson

SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

Capitolul 3 – Gestiunea bugetară

1. constată că execuția bugetului 2007 a atras în mod special atenția Curții de Conturi Europene (CCE), deoarece a fost primul exercițiu dintr-un nou ciclu de programare (2007-2013);

2. salută faptul că CCE a emis, pentru prima dată, o declarație de asigurare fără rezerve pentru execuția bugetului Comisiei;

3. este îngrijorat totuși de faptul că în anumite domenii politice, printre care se numără și coeziunea, CCE a concluzionat că plățile au fost afectate esențial de erori și că sistemele de supraveghere și control din aceste domenii nu sunt decât, în cel mai bun caz, parțial eficiente;

4. încurajează, prin urmare, Comisia să își continue eforturile pentru soluționarea deficiențelor de supraveghere și control, elaborând și punând în aplicare un program de reformă internă și aplicând, împreună cu statele membre, un plan de acțiune pentru a îmbunătăți în continuare sistemele de supraveghere și control ale Uniunii;

Capitolul 6 - Coeziunea

5. constată că 27% din ansamblul plăților de la acest capitol au fost destinate în exercițiul financiar 2007 domeniului politic „Ocuparea forței de muncă și afacerile sociale”; constată, de asemenea, că 84% din ansamblul plăților din exercițiul financiar 2007 se raportau încă la ciclul de programare 2000-2006;

6. este mulțumit de faptul că, pentru domeniul politic „Coeziune”, inclusiv „Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale”, creditele de plată au fost utilizate în proporție de aproape 100% după ce s-au făcut corecții prin intermediul bugetelor rectificative;

7. deplânge erorile cele mai frecvente legate de Fondul social european, erori constând, în primul rând, în nefurnizarea de probe privind relevanța cheltuielilor generale sau a cheltuielilor cu personalul pentru proiectul în cauză și, în al doilea rând, în supraestimarea cheltuielilor cu personalul sau a cheltuielilor generale; prin urmare, sprijină cu fermitate noile norme din cadrul financiar pentru perioada 2007-2013 care simplifică procedurile și permite declararea unor cheltuieli generale în regim forfetar, ca proporție din costurile directe; în plus, invită statele membre să își intensifice activitățile de informare a beneficiarilor și să îmbunătățească controalele privind gestiunea zilnică, având drept scop reducerea numărului de erori;

8. salută orientările emise la 5 iunie 2008 privind verificările de gestiune care vor fi realizate de statele membre în operațiunile cofinanțate din fondurile structurale și din Fondul de coeziune în cursul perioadei de programare 2007-2013(91).

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

11.2.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

44

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Membri supleanți prezenți la votul final

Gabriela Crețu, Pierre Jonckheer, Jamila Madeira, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Patrizia Toia

12.2.2009

AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică Și siguranȚă alimentară

destinat Comisiei pentru control bugetar

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007

(SEC(2008)2359 - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

Secțiunea III - Comisia

Raportor pentru aviz: Péter Olajos

SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  consideră că ratele globale de execuție a liniilor bugetare pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară sunt satisfăcătoare;

2.  subliniază rata globală de 94,6% de execuție a bugetului în domeniile mediului, sănătății publice și siguranței alimentare, ceea ce reprezintă un rezultat satisfăcător având în vedere faptul că 2007 a fost primul exercițiu din noul cadru financiar 2007-2013 și s-a caracterizat prin adoptarea și intrarea în vigoare a unor noi programe în domeniul politic „mediu”;

3.  subliniază, în special, că execuția programului LIFE+ a atins o rată de execuție a creditelor de angajament de peste 98,87%; subliniază faptul că, în acest context, 82% din creditele de angajament au fost destinate unor proiecte din statele membre, respectându-se pe deplin Regulamentul privind LIFE+; constată reducerea creditelor de plată alocate proiectelor în 2007 cauzată de adoptarea cu întârziere a Regulamentului privind LIFE+; este totuși satisfăcut de aplicarea acestuia în ceea ce privește sprijinirea politicii generale, comunicarea, sensibilizarea opiniei publice și finanțarea organizațiilor neguvernamentale (ONG);

4.  salută rata de execuție a Fondului comunitar pentru tutun care se ridică la 100%; este, prin urmare, convins că acest instrument, care oferă sprijin financiar proiectelor ce contribuie la sensibilizarea opiniei publice cu privire la efectele dăunătoare ale consumului de tutun, în special prin informare și educare, este pus în practică eficient;

5.  invită Comisia să acorde asistență suplimentară solicitanților în contextul programelor multianuale, în special oferind o formare specifică solicitanților și elaborând orientări ușor de utilizat;

6.  salută eforturile de a orienta mai bine procedurile de ofertare și de a oferi mai multă asistență solicitanților, în special în programele de sănătate publică, pentru a evita prezentarea de dosare pentru proiecte care sunt în mod clar neeligibile pentru finanțare sau de proastă calitate, dar constată că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a ajunge la o situație satisfăcătoare;

7.  subliniază faptul că o parte din programul de acțiune în domeniul sănătății este pus în aplicare de Agenția Executivă pentru Sănătate și Consumatori (EAHC); reamintește Comisiei în acest context să utilizeze fondurile de natură operațională alocate programului într-un mod foarte eficient din punctul de vedere al costurilor, acestea fiind utilizate, de asemenea, pentru sarcinile administrative;

8.  subliniază faptul că respectarea dispozițiilor administrative și financiare din Regulamentul financiar nu ar trebui să conducă la întârzieri inutile în acordarea subvențiilor sau în selectarea proiectelor ce urmează să fie finanțate și invită Comisia să își continue eforturile de îmbunătățire a procedurilor administrative care au un impact asupra execuției creditelor de angajament și de plată;

9.  consideră, pe baza datelor disponibile, că i se poate acorda Comisiei descărcarea de gestiune în ceea ce privește cheltuielile din domeniile mediului, sănătății publice și siguranței alimentare pentru exercițiul financiar 2007.

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prezentul aviz analizează execuția bugetului în domeniul politicilor de mediu, sănătate publică și siguranță alimentară pentru exercițiul financiar 2007.

Mediu

2007 a fost primul exercițiu din noul cadru financiar (2007-2013) și s-a caracterizat prin adoptarea și intrarea în vigoare a unor noi programe în domeniul politic „mediu”, cum ar fi: LIFE+, adoptat la 9 iunie 2007, și instrumentul financiar de protecție civilă, adoptat la 5 martie 2007. Nivelul global de execuție a bugetului, de 94,6%, a fost considerat satisfăcător.

Punerea în aplicare a programului LIFE+ poate fi considerată foarte satisfăcătoare în ceea ce privește creditele de angajament, în pofida adoptării tardive a temeiului juridic (23 mai 2007); bugetul operațional al LIFE+ a atins o rată de execuție de 98,87%.

Noul temei juridic pentru protecție civilă, adoptat la 5 martie 2006, lărgește domeniul de aplicare al acestui instrument astfel încât să cuprindă și protecția, în primul rând a persoanelor, dar și a mediului și proprietății, inclusiv a patrimoniului cultural, în caz de catastrofe naturale și provocate de om, acte de terorism și accidente tehnologice, radiologice sau ecologice.

Nivelul de finanțare prevăzut în temeiul juridic anterior era de 7,01 milioane EUR în 2006. Noul instrument financiar adoptat în 2007 a avut la dispoziție credite în valoare de 20,8 milioane EUR (liniile bugetare 07 04 01 și 19 06 05).

Pentru intervențiile în caz de catastrofe a fost rezervată suma de 7,225 milioane EUR, în temeiul deciziei de finanțare a noilor acțiuni, dar rata finală de execuție este de fapt foarte scăzută, sub 1%, atât din cauza adoptării tardive a temeiului juridic, cât și din cauza faptului că utilizarea efectivă a fondurilor depinde direct de producerea catastrofelor, care este foarte greu de prezis. Cu toate acestea, aplicarea instrumentului de protecție civilă poate fi considerată în ansamblu satisfăcătoare.

Noile programe reprezintă o schimbare radicală a instrumentelor de cheltuieli în domeniul mediului, în principal datorită integrării unui anumit număr de instrumente și inițiative anterioare în noul program LIFE+, intensificarea protecției civile (și a poluării marine) prin „instrumentul financiar de protecție civilă” (care acoperă și sprijinul pentru intervențiile de protecție civilă în țări terțe), precum și datorită transferului majorității activităților externe către instrumente gestionate de grupul RELEX, lăsând în gestionarea directă a DG ENV doar a unui pachet mic ad hoc pentru plata contribuțiilor la acordurile multilaterale privind mediul.

În domeniul mediului s-a atins o rată globală de execuție a creditelor de plată de 80,04%, rată ușor mai scăzută decât nivelul atins în 2006. Dar acest procentaj crește la 84,57% dacă se ia în considerare nivelul plăților de credite nediferențiate.

Sănătate publică și siguranță alimentară

Nivelul de execuție a creditelor de plată din cadrul programului de sănătate publică a atins 89% în 2007, lăsând neexecutate 6,7 milioane EUR, parțial din cauza unei supraestimări plăților la elaborarea bugetului 2007 (de la începutul lui 2006) și parțial datorită unor factori direct legați de beneficiari.

Ratele de execuție a plăților din cadrul liniilor bugetare aferente sănătății publice sunt mai scăzute decât ratele de execuție a angajamentelor, dar acest fapt se datorează în mare măsură beneficiarilor care nu au putut întotdeauna să utilizeze întregul buget care li s-a alocat. În 2007, până la 15 octombrie, reducerile aplicate valorilor subvențiilor, la solicitarea beneficiarilor, s-au ridicat la 1,3 milioane EUR.

Ratele de execuție a creditelor de angajament aferente fondurilor pentru tutun sunt satisfăcătoare (aproape 100%). Creditele de la această linie sunt „credite nediferențiate”, ceea ce în termeni de prezentare ar putea da impresia înșelătoare de execuție insuficientă. Iar creditele de la această linie bugetară nu sunt subexecutate.

În ceea ce privește siguranța alimentară, sănătatea și bunăstarea animalelor și sănătatea plantelor, nivelul de execuție a liniei bugetare aferente eradicării bolilor animalelor este ridicat, reprezentând 97,4% din valoarea creditelor.

Nivelul de execuție a creditelor de angajament pentru măsurile de siguranță alimentară se caracterizează printr-o rată de execuție sporadic redusă, în cazul fondurilor de urgență, cauzată de faptul că aceasta este o linie bugetară specială cu un nivel ridicat de imprevizibilitate. Un număr redus de epidemii în UE conduce la utilizarea, favorabilă, a unei proporții mici din credite. În celelalte cazuri, cum ar fi controlul hranei pentru animale și al produselor alimentare, rata scăzută de execuție a fost cauzată de o supraestimare a plăților sau, la fel ca în cazul siguranței alimentelor și furajelor, o supraestimare a sesiunilor, necesităților și costurilor de formare.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

10.2.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

44

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Maria Berger, Johannes Blokland, John Bowis, Martin Callanan, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Peter Liese, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Åsa Westlund

Membri supleanți prezenți la votul final

Iles Braghetto, Jutta Haug, Hartmut Nassauer, Bart Staes, Andres Tarand

Membri supleanți (articolul 178 alineatul (2)) prezenți la votul final

Emanuel Jardim Fernandes

11.2.2009

AVIZ al Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

destinat Comisiei pentru control bugetar

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007

(SEC(2008)2359 - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

Secțiunea III - Comisia

Raportor pentru aviz: Bill Newton Dunn

SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  salută observațiile din raportul Curții de Conturi care oferă o evaluare justă a politicii privind piața internă, a politicii vamale și a politicii privind protecția consumatorilor;

2.  invită statele membre să își amelioreze în continuare sistemele de control intern pentru a preveni introducerea pe piața comunitară a unor bunuri neautorizate; invită în plus Comisia să ia măsuri în ceea ce privește deficiențele depistate în domeniul protecției consumatorilor în 2007;

3.  salută observația Curții de Conturi potrivit căreia sistemele de control al vămilor și al conturilor funcționează bine; subliniază că, chiar dacă controalele vamale sunt în principal în responsabilitatea statelor membre, doar operatori economici fiabili ar trebui să gestioneze sectorul vamal pentru a evita riscul importului de bunuri pe piața internă fără plata taxelor sau fără evaluare vamală;

4.  apreciază eforturile depuse pentru a atinge o rată de execuție de 86% pentru linia bugetară 12 02 01 (Realizarea și dezvoltarea pieței interne); constată că, potrivit Comisiei, motivul pentru neexecuția unor credite de plată este că unele contracte de studiu au fost semnate spre sfârșitul anului și că nu s-au făcut plăți în 2007, așa cum se planificase;

5.  evidențiază faptul că o rată de execuție de 55% pentru linia bugetară 14 04 02 (Vamă 2007) nu este suficientă și, prin urmare, solicită o mai bună planificare a bugetului; constată că, potrivit Comisiei, marea parte a acestei linii bugetare acoperă contracte IT pe termen lung cu produse și servicii livrate „la cerere”, ceea ce face dificile estimarea și planificarea necesităților financiare exacte; cu toate acestea, recunoaște rezultatele pozitive pentru bugetul 2008, cu o rată de execuție mai mare de 97% pentru creditele de plată;

6.  constată că rata de execuție de 77% din linia bugetară 17 02 02 (Programul privind protecția consumatorilor) este mai mică decât în exercițiile anterioare; constată că, potrivit Comisiei, motivele pentru aceasta sunt transferul de credite nediferențiate de la Agenția Executivă pentru Sănătate și Consumatori înapoi către programul privind protecția consumatorilor, precum și unele angajamente târzii contractate în cursul exercițiului 2007 având drept rezultat neefectuarea plăților planificate pentru 2007; invită Comisia, prin urmare, să îmbunătățească planificarea bugetară în acest domeniu.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

11.2.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

39

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Mogens Camre, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Crețu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Eva-Britt Svensson, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Membri supleanți prezenți la votul final

Emmanouil Angelakas, André Brie, Colm Burke, Magor Imre Csibi, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega, José Ribeiro e Castro

Membri supleanți (articolul 178 alineatul (2)) prezenți la votul final

Klaus-Heiner Lehne

18.2.2009

AVIZ al Comisiei pentru transport Și turism

destinat Comisiei pentru control bugetar

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007

(SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Secțiunea III - Comisia

Raportor pentru aviz: Luca Romagnoli

SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  constată că în bugetul 2007, astfel cum a fost adoptat definitiv și apoi modificat în cursul exercițiului financiar, au fost incluse, pentru politicile din domeniul transportului, credite de angajament în valoare totală de 1 322 667 000 EUR și credite de plată în valoare totală de 743 111 000 EUR; constată, de asemenea, că din aceste sume:

- pentru proiectele legate de rețelele transeuropene de transport (TEN-T) au fost prevăzute credite de angajament în valoare de 933 578 000 EUR și credite de plată în valoare de 369 665 000 EUR;

- pentru siguranța transporturilor au fost prevăzute credite de angajament în valoare de 15 348 000 EUR și credite de plată în valoare de 14 500 000 EUR;

- pentru programul Marco Polo au fost prevăzute credite de angajament în valoare de 56 890 000 EUR și credite de plată în valoare de 10 425 000 EUR;

- pentru agențiile de transport și Autoritatea de supraveghere Galileo au fost prevăzute credite de angajament în valoare de 113 631 000 EUR și credite de plată în valoare de 114 716 000 EUR;

- pentru securitatea transporturilor, inclusiv proiectul-pilot privind securitatea în rețeaua rutieră transeuropeană, au fost prevăzute credite de angajament în valoare de 6 000 000 EUR și credite de plată în valoare de 6 578 000 EUR;

2.  salută menținerea unor rate ridicate de utilizare atât a creditelor de angajament, cât și a celor de plată pentru proiectele privind TEN-T, ambele ajungând la aproape 100%, și invită statele membre să garanteze o finanțare adecvată de la bugetele naționale, pentru a realiza acest angajament comunitar;

3.  constată cu îngrijorare rata scăzută de utilizare a creditelor de angajament pentru securitatea transporturilor (55,95%) și pentru Autoritatea de supraveghere Galileo (33,24 % la titlul 3) pentru care o mare parte din suma pusă la dispoziție în 2007, datorită excedentului din 2006, a fost reportată în 2008; de asemenea, constată cu îngrijorare rata scăzută de utilizare a creditelor de plată pentru piața internă și optimizarea sistemelor de transport (47,48 %), pentru drepturilor călătorilor (58,96 %), datorită întârzierii înregistrate la semnarea contractelor și pentru Autoritatea de supraveghere Galileo (33,24% la titlul 3);

4.  constată cu satisfacție că, în urma reacțiilor la Raportul special nr. 6/2005 al Curții de Conturi privind rețeaua transeuropeană de transport(92), rata maximă de ajutor financiar pentru proiectele transfrontaliere s-a majorat la 30%, iar pragul minim de finanțare la 1 500 000 EUR; constată în plus că procedura de evaluare pentru selecția proiectelor a fost îmbunătățită, iar monitorizarea sporită, dar regretă în același timp că structura pentru descrierea lucrărilor nu a fost armonizată, iar monitorizarea tehnică și financiară nu a fost standardizată;

5.  constată cu satisfacție că analiza standardelor de control intern efectuată de Curtea de Conturi având legătură directă cu legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente arată că Direcția Generală Energie și Transport respectă cerințele de bază;

6.  propune ca, în ceea ce privește sectoarele care țin de competența Comisiei pentru transport și turism, Parlamentul să acorde comisiei descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2007.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

17.2.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Josu Ortuondo Larrea, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Țicău

Membri supleanți prezenți la votul final

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Luigi Cocilovo, Jas Gawronski, Pedro Guerreiro, Lily Jacobs, Rosa Miguélez Ramos, Corien Wortmann-Kool

25.2.2009

AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională

destinat Comisiei pentru control bugetar

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007

(SEC(2008)2359 - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

Secțiunea III - Comisia

Raportor pentru aviz: Jan Olbrycht

SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.   salută cu interes concluziile din raportul Curții de Conturi Europene (CCE) și recomandările ce au drept scop folosirea corectă a fondurilor structurale;

2.   constată că raportul CCE pentru exercițiul 2007 vizează încă exclusiv proiectele din 2000-2006, deoarece 2007 a constituit în cea mai mare parte o fază pregătitoare pentru punerea în aplicare a programelor 2007-2013; subliniază, prin urmare, că efectul noilor norme prevăzute pentru perioada de programare 2007-2013, care sunt mai simple și mai stricte decât cele în vigoare până în 2006, nu poate fi evaluat deocamdată;

3.   subliniază că politica de coeziune rămâne una dintre principalele politici ale UE; subliniază rolul important ale acesteia în reacția UE la criza financiară și locul cheie pe care îl ocupă în cadrul planului european de redresare economică; salută, prin urmare, acțiunile propuse de Comisie care vizează facilitarea și accelerarea punerii în aplicare a programelor de coeziune;

4.   constată că implementarea politicii de coeziune este expusă unui nivel ridicat de risc și subliniază că ar trebui să se țină seama de acest fapt atunci când se evaluează nivelul de eroare; consideră că măsurile de control eficiente trebuie să fie rentabile și proporționale cu cerințele bunei gestiuni financiare; subliniază faptul că trebuie să se evite o complexitate inutilă pentru a permite punerea în aplicare cu rapiditate a programelor;

5.   subliniază necesitatea simplificării procedurilor de implementare a fondurilor structurale, în special a sistemelor de gestionare și control; constată că complexitatea sistemului constituie, într-o oarecare măsură, cauza neregulilor din partea statelor membre; salută măsurile de simplificare propuse de Comisie în revizuirea reglementărilor aplicabile fondurilor structurale pentru perioada 2007-2013 ca răspuns la actuala criză financiară; așteaptă cu nerăbdare ultimul pachet de propuneri ale Comisiei privind măsurile de simplificare a fondurilor structurale, prevăzut pentru începutul lui 2009;

6.   remarcă faptul că astfel de proceduri de simplificare sunt esențiale pentru reducerea sarcinilor administrative la nivel național, regional și local; cu toate acestea, subliniază că este important să se asigure că astfel de proceduri de simplificare contribuie, pe viitor, la reducerea ratei de erori;

7.   subliniază importanța planului de acțiune adoptat de Comisie la 19 februarie 2008 referitor la consolidarea supravegherii în cadrul gestiunii în comun a acțiunilor structurale, plan care este menit să reducă numărul de erori din cererile de plată din partea statelor membre; are convingerea că acest nou plan de acțiune poate îmbunătăți situația în mod semnificativ, nu în ultimul rând prin asistența acordată statelor membre în vederea dezvoltării capacității lor de verificare a eligibilității cheltuielilor incluse în proiecte; constată că rezultatele inițiale conținute în primul raport de activitate privind planul de acțiune arată că s-au înregistrat progrese; cu toate acestea, subliniază că eventualele progrese tangibile nu vor putea fi evaluate mai devreme de 2010;

8.   remarcă în special faptul că documentul orientativ cu privire la verificarea gestionării, emis de Comisie în iunie 2008 în cadrul planului de acțiune, subliniază importanța măsurilor preventive întreprinse de către autoritățile de gestionare, printr-o strategie de comunicare eficace cu beneficiarii; consideră că toate activitățile de informare destinate beneficiarilor sunt esențiale pentru reducerea erorilor, în special în domenii precum eligibilitatea cheltuielilor;

9.   aprobă poziția declarată a Comisiei cu privire la corecțiile financiare potrivit căreia există posibilitatea de a depista și a corecta neregularitățile prin intermediul sistemului de corecție multianuale; constată că Comisia verifică continuu datele furnizate de statele membre din punctul de vedere al integralității și acurateței acestora și că s-au înregistrat progrese reale în ceea ce privește furnizarea de probe fiabile pentru corecțiile efectuate de statele membre;

10. salută inițiativa pentru transparență a Comisiei care ar putea juca un rol mai important în eliminarea erorilor pe viitor;

11.  ia act de nivelul de eroare constatat de CCE și observă diferența de interpretare de către CCE și Comisie a sumei care nu ar fi trebuit să fie rambursată (mai ales diferența de interpretare cu privire la normele privind eligibilitatea cheltuielilor); subliniază necesitatea unor clarificări suplimentare și solicită armonizarea interpretării normelor privind aplicarea de corecții financiare; invită, de asemenea, statele membre care nu au făcut încă acest lucru să furnizeze cât mai curând posibil declarațiile naționale anuale privind cheltuielile care intră sub incidența gestiunii partajate;

12. își exprimă o anumită satisfacție față de aparenta îmbunătățire statistică a sistemelor de control ale statelor membre, dar regretă faptul că multe dintre aceste sisteme de control sunt în continuare supuse riscurilor de nereguli în ceea ce privește rambursările; consideră că este necesară creșterea în continuarea a eficienței controlului de la primul nivel la scară națională și subnațională; subliniază în acest sens importanța rolului de supraveghere al Comisiei;

13. subliniază faptul că nivelul de erori menționat în raportul CCE nu vizează în mod necesar fraude și, prin urmare, solicită Comisiei și CCE ca pe viitor să facă o distincție clară în acest sens.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

12.2.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

42

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Victor Boștinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Bernard Soulage, Catherine Stihler, Margie Sudre, Oldřich Vlasák

Membri supleanți prezenți la votul final

Emanuel Jardim Fernandes, Stanisław Jałowiecki, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Flaviu Călin Rus, Richard Seeber, László Surján, Iuliu Winkler

Membri supleanți (articolul 178 alineatul (2)) prezenți la votul final

Sepp Kusstatscher, Toine Manders

17.2.2009

AVIZ al Comisiei pentru cultură Și educaţie

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007

(SEC(2008)2359 - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

Secțiunea III – Comisia

Raportor pentru aviz: Helga Trüpel

SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  solicită agențiilor și autorităților naționale să respecte normele de punere în aplicare stabilite de Comisie, în ceea ce privește responsabilitățile ce le revin; salută faptul că DG EAC a considerat că nu mai are motive să aibă rezerve în ceea ce privește mecanismele de control ale agențiilor naționale și sprijină continuarea controalelor stricte de audit;

2.  salută faptul că numărul de întârzieri în efectuarea plăților în domeniul educației și cel al culturii scade și așteaptă din partea Comisiei să își continue eforturile de a le reduce și mai mult;

3.  solicită Comisiei să analizeze dacă există vreo cerere de exceptare, în anumite condiții, de la regula de non-profit prevăzută în Regulamentul financiar, pentru a le permite beneficiarilor să își genereze resurse proprii mai mari, fără a se teme că acest fapt ar putea conduce la o reducere a ajutorului primit prin cofinanțarea UE;

4.  își exprimă speranța că sistemul de control stabilit de DG COMM la sfârșitul anului 2007 va face caducă introducerea unei rezerve față de administrarea bugetului în viitor, după cum s-a întâmplat în exercițiul financiar 2007;

5.  solicită Comisiei informații suplimentare referitoare la crearea unor structuri administrative în statele membre care să furnizeze asistență în activitățile de înfrățire a orașelor, mai ales în ceea ce privește necesitatea unor asemenea structuri, costurile implicate, precum și obiectivele acestora;

6.  solicită Comisiei să analizeze modalități de îmbunătățire a Programului Tineret astfel încât acesta să poată folosi unor noi segmente de tineri, mai ales celor care provin din medii dezavantajate; în acest scop, sugerează ca organizațiile de tineret, inclusiv Forumul european al tineretului, să își amplifice eforturile de a include astfel de segmente, să își îmbunătățească standardele de raportare și criteriile de finanțare și să disemineze într-o mai mare măsură informațiile despre respectivul program.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

17.2.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Maria Badia i Cutchet, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Nicodim Bulzesc, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Ramona Nicole Mănescu, Adrian Manole, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel

Membri supleanți prezenți la votul final

Gyula Hegyi, Iosif Matula, Christel Schaldemose, Ewa Tomaszewska

Membri supleanți (articolul 178 alineatul (2)) prezenți la votul final

Raül Romeva i Rueda, Salvador Domingo Sanz Palacio, Alejo Vidal-Quadras

30.1.2009

AVIZ al Comisiei pentru libertăȚi civile, justiţie Și afaceri interne

destinat Comisiei pentru control bugetar

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007

(SEC(2008)2359 - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

Secțiunea III - Comisia

Raportoare pentru aviz: Bárbara Dührkop Dührkop

SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.   constată nivelul scăzut de execuție a plăților din bugetul destinat spațiului de libertate, securitate și justiție față de exercițiul 2006 (60,41% în 2007 și 86,26% în 2006); este conștient că acest lucru se datorează, de asemenea, adoptării în mai și iunie 2007 a fondurilor incluse în cadrul programului „Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii”, precum și întârzierilor în execuția altor programe specifice (de exemplu programele pentru justiția civilă, prevenirea consumului de droguri, precum și informarea cu privire la aceasta); subliniază scăderea relativă a nivelului de execuție a angajamentelor față de exercițiul 2006 (90,29% față de 94,47% în 2006); invită Direcția Generală Libertate, Securitate și Justiție să încerce să ridice nivelul de execuție a angajamentelor și plăților în 2008;

2.   observă că, potrivit evaluării Curții de Conturi, controalele de supraveghere efectuate de Comisie privind Fondul european pentru refugiați II nu sunt pe deplin eficiente; ia act de răspunsurile Comisiei cu privire la acest aspect;

3.   regretă faptul că descrierile sistemelor de supraveghere și control ale statelor membre pentru Fondul pentru frontierele externe au fost puse la dispoziția Comisiei abia în ultimul trimestru al lui 2007, fapt ce a împiedicat Comisia să evalueze sistemele statelor membre până la sfârșitul exercițiului 2007.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

29.1.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Michael Cashman, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Tatjana Ždanoka

Membri supleanți prezenți la votul final

Edit Bauer, Marco Cappato, Koenraad Dillen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Eva-Britt Svensson, Adina-Ioana Vălean, Johannes Voggenhuber

11.2.2009

AVIZ al Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen

destinat Comisiei pentru control bugetar

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007

(SEC(2008)2359 - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

Secțiunea III – Comisia

Raportoare pentru aviz: Lissy Gröner

SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A.  întrucât 2007 a fost Anul european al egalității de șanse pentru toți, ceea ce a însemnat o atenție specială acordată numeroaselor forme de discriminare cu care se confruntă cel mai des femeile;

B.   întrucât utilizarea resurselor bugetare are efecte diferite asupra femeilor și bărbaților din cauza inegalităților persistente dintre aceștia,

1.   reamintește Comisiei că, în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Tratatul CE, promovarea egalității dintre bărbați și femei este un principiu fundamental al UE și constituie un obiectiv relevant pentru ansamblul activităților și politicilor comunitare;

2.   își reiterează solicitarea adresată Comisiei de a lua în considerare în mod adecvat egalitatea de gen ca obiectiv prioritar permanent pe parcursul planificării bugetare, în conformitate cu principiul integrării aspectului egalității de gen în buget, așa cum a solicitat în rezoluția sa din 3 iulie 2003, și regretă întârzierea studiului de fezabilitate al Comisiei pe această temă;

3.   regretă faptul că Raportul anual al Curții de Conturi privind execuția bugetului 2007 nu menționează dacă bugetul a contribuit cu succes la promovarea egalității dintre bărbați și femei;

4.   propune includerea de către Curtea de Conturi a aspectului egalității de gen în rapoartele sale anuale și speciale, în special informații pertinente privind politicile de integrare referitoare la principiul nediscriminării între bărbați și femei și privind disponibilitatea datelor defalcate pe genuri.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

10.2.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Astrid Lulling, Doris Pack, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Eva-Riitta Siitonen, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Anna Záborská

Membri supleanți prezenți la votul final

Gabriela Crețu, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Elisabeth Jeggle, Maria Petre

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

16.3.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

4

3

Membri titulari prezenți la votul final

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, James Elles, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Paul van Buitenen, Ieke van den Burg

Membri supleanți prezenți la votul final

Vasilica Viorica Dăncilă, Dragoș Florin David, Robert Goebbels, Christopher Heaton-Harris, Edit Herczog, Paul Rübig

Membri supleanți (articolul 178 alineatul (2)) prezenți la votul final

Elisabeth Morin, Jürgen Schröder

(1)

JO L 77, 16.3.2007. Versiune rectificată în JO L 203, 3.8.2007, p. 99.

(2)

JO C 287, 10.11.2008, p. 1.

(3)

JO C 107, 30.4.2004, p. 1.

(4)

JO C 216, 14.9.2007, p. 3.

(5)

JO C 286, 10.11.2008, p. 1.

(6)

JO C 287, 10.11.2008, p. 111.

(7)

JO L 56, 4.3.1968, p. 1.

(8)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(9)

JO L 77, 16.3.2007. Versiune rectificată în JO L 203, 3.8.2007, p. 99.

(10)

JO C 287, 10.11.2008, p. 1.

(11)

JO C 278, 31.10.2008, p. 32.

(12)

JO C 107, 30.4.2004, p. 1.

(13)

JO C 216, 14.9.2007, p. 3.

(14)

JO C 311, 5.12.2008, p. 71.

(15)

JO C 287, 10.11.2008, p. 111.

(16)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(17)

JO L 11, 16.1.2003, p. 1.

(18)

JO L 297, 22.9.2004, p. 6.

(19)

JO L 24, 27.1.2005, p. 35.

(20)

JO L 77, 16.3.2007. Versiune rectificată în JO L 203, 3.8.2007, p. 99.

(21)

JO C 287, 10.11.2008, p. 1.

(22)

JO C 278, 31.10.2008, p. 29.

(23)

JO C 107, 30.4.2004, p. 1.

(24)

JO C 216, 14.9.2007, p. 3.

(25)

JO C 311, 5.12.2008, p. 79.

(26)

JO C 287, 10.11.2008, p. 111.

(27)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(28)

JO L 11, 16.1.2003, p. 1.

(29)

JO L 297, 22.9.2004, p. 6.

(30)

JO L 5, 9.1.2004, p. 85.

(31)

JO L 140, 1.6.2007, p. 52.

(32)

JO L 77, 16.3.2007. Versiune rectificată în JO L 203, 3.8.2007, p. 99.

(33)

JO C 287, 10.11.2008, p. 1.

(34)

JO C 278, 31.10.2008, p. 81.

(35)

JO C 107, 30.4.2004, p. 1.

(36)

JO C 216, 14.9.2007, p. 3.

(37)

JO C 311, 5.12.2008, p. 86.

(38)

JO C 287, 10.11.2008, p. 111.

(39)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(40)

JO L 11, 16.1.2003, p. 1.

(41)

JO L 297, 22.9.2004, p. 6.

(42)

JO L 369, 16.12.2004, p. 73.

(43)

JO L 77, 16.3.2007. Versiune rectificată în JO L 203, 3.8.2007, p. 99.

(44)

JO C 287, 10.11.2008, p. 1.

(45)

JO C 107, 30.4.2004, p. 1.

(46)

JO C 216, 14.9.2007, p. 3.

(47)

JO C 286, 10.11.2008, p. 1.

(48)

JO C 287, 10.11.2008, p. 111.

(49)

JO L 56, 4.3.1968, p. 1.

(50)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(51)

JO L 11, 16.1.2003, p. 1.

(52)

JO L 77, 16.3.2007. Versiune rectificată în JO L 203, 3.8.2007, p. 99.

(53)

JO C 287, 10.11.2008, p. 1.

(54)

JO C 107, 30.4.2004, p. 1.

(55)

JO C 216, 14.9.2007, p. 3.

(56)

JO C 286, 10.11.2008, p. 1.

(57)

JO C 287, 10.11.2008, p. 111.

(58)

JO L 56, 4.3.1968, p. 1.

(59)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(60)

JO L 11, 16.1.2003, p. 1.

(61)

JO L 187, 15.7.2008, p. 25.

(62)

JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(63)

Avizul nr. 2/2004 al Curţii de Conturi privind modelul de „audit unic” şi propunerea privind un cadru de control intern comunitar, JO C107, 30.4.2004.

(64)

Consiliul Uniunii Europene, nota Președinției adresată delegațiilor - „O mai bună gestiune financiară a fondurilor UE 10284/08 FIN 217", 3.6.2008 (doar versiunea engleză este disponibilă).

(65)

           Texte adoptate, P6_TA(2008)0133.

(66)

JO C 273, 9.11.2006, p. 2.

(67)

JO L 187, 15.7.2008, p. 25.

(68)

JO L 163, 23.6.2007, p. 17.

(69)

Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit (JO L 120, 10.5.2007, p. 1).

(70)

Regulamentul (CE) nr. 1447/1999 al Consiliului din 24 iunie 1999 privind stabilirea listei tipurilor de comportament care contravin grav normelor politicii comune a pescuitului (JO L 167, 2.7.1999, p. 5).

(71)

JO C 94, 21.4.2006, p. 1.

(72)

JO C 74 E, 24.3.2004, p. 746.

(73)

Texte adoptate la această dată, P6_TA(2008)0018.

(74)

JO C 285, 27.11.2007, p. 1.

(75)

Declarația Comisiei privind articolul 5 din ICD, anexă la Comunicarea Comisiei adresată Parlamentului la 24 octombrie 2006 (COM(2006)0628).

(76)

Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a unui instrument de finanțare pentru cooperarea pentru dezvoltare (JO L 378, 27.12.2006, p. 41).

(77)

JO C 174, 26.7.2006, p. 1.

(78)

Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA), (JO L 210, 31.7.2006, p. 82).

(79)

JO C 287, 10.11.2008, p. 9.

(80)

JO L 344, 20.12.2008, p. 12.

(81)

JO L 344, 20.12.2008, p. 125.

(82)

Convenită și adoptată la 2 martie 2005 în cadrul Forumului la nivel înalt de la Paris, de către țările în curs de dezvoltare și țările donatoare, printre care UE, Banca Africană de Dezvoltare, Banca Asiatică de Dezvoltare, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Inter-Americană de Dezvoltare, Comitetul de Asistență pentru Dezvoltare al OCDE, Organizația Națiunilor Unite și Banca Mondială.

(83)

Texte adoptate la această dată, P6_TA(2008)0051.

(84)

Regulamentul (CE) nr. 450/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2008 de stabilire a Codului Vamal Comunitar (Codul Vamal Modernizat) (JO L 145, 4.6.2008, p. 1).

(85)

JO C 297 E, 7.12.2006, p. 331.

(86)

JO C 185, 22.7.2008.

(87)

Regulamentul (CE) nr. 228/2008 al Comisiei din 13 martie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 595/2004 în ceea ce privește intensitatea controalelor livrărilor și vânzărilor directe de lapte (JO L 70, 14.3.2008, p. 7).

(88)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (JO L 357, 31.12.2002, p. 72).

(89)

Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori (JO L 270, 21.10.2003, p. 1).

(90)

Declarația Comisiei privind articolul 5 din ICD, anexă la Comunicarea Comisiei adresată Parlamentului la 24 octombrie 2006 (COM(2006)0628).

(91)

COCOF 08/0020/04-EN.

(92)

JO C 94, 21.4.2006, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate