Förfarande : 2008/2186(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0168/2009

Ingivna texter :

A6-0168/2009

Debatter :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Omröstningar :

PV 23/04/2009 - 8.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0289

BETÄNKANDE     
23.3.2009
PE 416.563v03-00 A6-0168/2009

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007

(SEK(2008)2359 – C6‑0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Avsnitt III   – Kommissionen

        – Genomförandeorgan

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Jean-Pierre Audy

ERRATA/ADDENDA
1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007, avsnitt III – kommissionen

(SEK(2008)2359 – C6‑0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007(1),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2007 – Volym I (SEK(2008)2359 – C6‑0415/2008)(2),

–   med beaktande av kommissionens årsrapporter till Europaparlamentet och rådet om uppföljningen av besluten om ansvarsfrihet 2006 (KOM(2008)0629 och KOM(2008)0628) samt av de arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer dessa rapporter (SEK(2008)2579 och SEK(2008)2580),

–   med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”Sammanfattande rapport om kommissionens förvaltning 2007” (KOM(2008)0338),

–   med beaktande av kommissionens årsrapport om de internrevisioner som genomförts under 2007, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet (KOM(2008)0499) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SEK(2008)2361),

–   med beaktande av kommissionens rapport om medlemsstaternas svar på revisionsrättens årsrapport 2006 (KOM(2008)0112),

–   med beaktande av grönboken om det europeiska öppenhetsinitiativet som antogs av kommissionen den 3 maj 2006 (KOM(2006)0194),

–   med beaktande av revisionsrättens yttrande nr 2/2004 över en modell för ”samordnad granskning (single audit)” (samt ett förslag till ram för gemenskapens interna kontroll)(3),

–   med beaktande av kommissionens meddelande om en färdplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2005)0252),

- med beaktande av kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2006)0009), kommissionens lägesrapport till rådet, Europaparlamentet och Europeiska revisionsrätten om kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2007)0086) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer rapporten (SEK(2007)0311),

- med beaktande av den första resultattavlan för genomförandet av kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll, offentliggjord den 19 juli 2006 (SEK(2006)1009), i enlighet med parlamentets begäran i resolutionen som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet för budgetåret 2004,

–   med beaktande av revisionsrättens yttrande nr 6/2007 över medlemsstaternas årliga sammanfattningar, medlemsstaternas nationella förklaringar och nationella revisionsorgans revisionsarbete rörande EU-medel(4),

- med beaktande av kommissionens handlingsplan för att stärka kommissionens tillsynsfunktion vid delad förvaltning av strukturåtgärder (KOM(2008)0097),

- med beaktande av meddelandet från kommissionens ledamöter Danuta Hübner och Vladimír Špidla till kommissionen med en lägesrapport om genomförandet av handlingsplanen för att stärka kommissionens tillsynsfunktion vid delad förvaltning av strukturåtgärder (SEK(2008)2756) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer detta meddelande (SEK(2008)2755),

–   med beaktande av kommissionens rapport till Europaparlamentet, rådet och Europeiska revisionsrätten om kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2008)0110) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SEK(2008)0259),

- med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2007(5) och dess särskilda rapporter, samt de granskade institutionernas svar,

–   med beaktande av den revisionsförklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(6),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 16 december 2008 ”Mot en samsyn på begreppet acceptabel risk” (KOM(2008)0866) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer detta meddelande (SEK(2008)3054),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 10 februari 2009 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2007 (5587/2009 – C6‑0055/2009),

–   med beaktande av artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget samt artiklarna 179a och 180b i Euratomfördraget,

–   med beaktande av artikel 246 och följande om revisionsrätten i EG-fördraget,

–   med beaktande av internationella revisionsstandarder och internationella redovisningsstandarder för den offentliga sektorn, särskilt dem som avser den offentliga sektorn,

–   med beaktande av revisionsrättens internationella sakkunnighetsbedömning,

–   med beaktande av rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 av den 29 februari 1968 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper(7), särskilt avdelning V, kapitel 3 om pensioner och invaliditetspension och bilaga XII om genomförandebestämmelserna i artikel 83a i tjänsteföreskrifterna,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(8), särskilt artiklarna 145, 146 och 147 i denna,

–   med beaktande av artikel 70 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A6–0168/2009), och av följande skäl:

A. I enlighet med artikel 274 i EG-fördraget ska kommissionen genomföra budgeten under eget ansvar i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning.

1.  Europaparlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan, som utgör en del av besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten och Europeiska investeringsbanken samt till medlemsstaternas nationella och regionala revisionsorgan och att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2007

(SEK(2008)2359 – C6‑0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007(9),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2007 – Volym I (SEK(2008)2359 – C6‑0415/2008)(10),

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2007(11),

–   med beaktande av kommissionens årsrapporter till Europaparlamentet och rådet om uppföljningen av besluten om ansvarsfrihet 2006 (KOM(2008)0629 och KOM(2008)0628) samt av de arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer dessa rapporter (SEK(2008)2579 och SEK(2008)2580),

–   med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”Sammanfattande rapport om kommissionens förvaltning 2007” (KOM(2008)0338),

–   med beaktande av kommissionens årsrapport om de internrevisioner som genomförts under 2007, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet (KOM(2008)0499) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SEK(2008)2361),

–   med beaktande av kommissionens rapport om medlemsstaternas svar på revisionsrättens årsrapport 2006 (KOM(2008)0112),

–   med beaktande av grönboken om det europeiska öppenhetsinitiativet som antogs av kommissionen den 3 maj 2006 (KOM(2006)0194),

–   med beaktande av revisionsrättens yttrande nr 2/2004 över en modell för ”samordnad granskning (single audit)” (samt ett förslag till ram för gemenskapens interna kontroll)(12),

–   med beaktande av kommissionens meddelande om en färdplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2005)0252),

- med beaktande av kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2006)0009), kommissionens lägesrapport till rådet, Europaparlamentet och Europeiska revisionsrätten om kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2007)0086) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SEK(2007)0311),

- med beaktande av den första resultattavlan för genomförandet av kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll, offentliggjord den 19 juli 2006 (SEK(2006)1009), i enlighet med parlamentets begäran i resolutionen som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet för budgetåret 2004,

–   med beaktande av revisionsrättens yttrande nr 6/2007 över medlemsstaternas årliga sammanfattningar, medlemsstaternas nationella förklaringar och nationella revisionsorgans revisionsarbete rörande EU-medel(13),

- med beaktande av kommissionens handlingsplan för att stärka kommissionens tillsynsfunktion vid delad förvaltning av strukturåtgärder (KOM(2008)0097),

- med beaktande av meddelandet från kommissionens ledamöter Danuta Hübner och Vladimír Špidla till kommissionen med en lägesrapport om genomförandet av handlingsplanen för att stärka kommissionens tillsynsfunktion vid delad förvaltning av strukturåtgärder (SEK(2008)2756) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer detta meddelande (SEK(2008)2755),

–   med beaktande av kommissionens rapport till Europaparlamentet, rådet och Europeiska revisionsrätten om kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2008)0110) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SEK(2008)0259),

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2007 samt genomförandeorganets svar(14),

–   med beaktande av den revisionsförklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(15),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 16 december 2008 ”Mot en samsyn på begreppet acceptabel risk” (KOM(2008)0866) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer detta meddelande (SEK(2008)3054),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 10 februari 2009 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2007 (5589/2009 – C6‑0055/2009),

–   med beaktande av artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget samt artiklarna 179a och 180b i Euratomfördraget,

–   med beaktande av artikel 246 och följande om revisionsrätten i EG-fördraget,

–   med beaktande av internationella revisionsstandarder och internationella redovisningsstandarder för den offentliga sektorn, särskilt dem som avser den offentliga sektorn,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(16), särskilt artiklarna 145, 146 och 147 i denna,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram(17), särskilt artikel 14.3 i denna,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1653/2004 av den 21 september 2004 om standardbudgetförordning för genomförandeorgan enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 om stadgar för genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltning av gemenskapsprogram(18), särskilt första och andra stycket i artikel 66,

–   med beaktande av kommissionens beslut av den 14 januari 2005 om inrättande av ”Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur” för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003(19),

–   med beaktande av artikel 70 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A6–0168/2009), och av följande skäl:

A. I enlighet med artikel 274 i EG-fördraget ska kommissionen genomföra budgeten under eget ansvar i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning.

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur avseende genomförandet av genomförandeorganets budget för budgetåret 2007.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan, som utgör en del av besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007, avsnitt III – kommissionen och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur, rådet, kommissionen, domstolen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2007

(SEK(2008)2359 – C6‑0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007(20),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2007 – Volym I (SEK(2008)2359 – C6‑0415/2008)(21),

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2007(22),

–   med beaktande av kommissionens årsrapporter till Europaparlamentet och rådet om uppföljningen av besluten om ansvarsfrihet 2006 (KOM(2008)0629 och KOM(2008)0628) samt av de arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer dessa rapporter (SEK(2008)2579 och SEK(2008)2580),

–   med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”Sammanfattande rapport om kommissionens förvaltning 2007” (KOM(2008)0338),

–   med beaktande av kommissionens årsrapport om de internrevisioner som genomförts under 2007, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet (KOM(2008)0499) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SEK(2008)2361),

–   med beaktande av kommissionens rapport om medlemsstaternas svar på revisionsrättens årsrapport 2006 (KOM(2008)0112),

–   med beaktande av grönboken om det europeiska öppenhetsinitiativet som antogs av kommissionen den 3 maj 2006 (KOM(2006)0194),

–   med beaktande av revisionsrättens yttrande nr 2/2004 över en modell för ”samordnad granskning (single audit)” (samt ett förslag till ram för gemenskapens interna kontroll)(23),

–   med beaktande av kommissionens meddelande om en färdplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2005)0252),

- med beaktande av kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2006)0009), kommissionens lägesrapport till rådet, Europaparlamentet och Europeiska revisionsrätten om kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2007)0086) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SEK(2007)0311),

- med beaktande av den första resultattavlan för genomförandet av kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll, offentliggjord den 19 juli 2006 (SEK(2006)1009), i enlighet med parlamentets begäran i resolutionen som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet för budgetåret 2004,

–   med beaktande av revisionsrättens yttrande nr 6/2007 över medlemsstaternas årliga sammanfattningar, medlemsstaternas nationella förklaringar och nationella revisionsorgans revisionsarbete rörande EU-medel(24),

- med beaktande av kommissionens handlingsplan för att stärka kommissionens tillsynsfunktion vid delad förvaltning av strukturåtgärder (KOM(2008)0097),

- med beaktande av meddelandet från kommissionens ledamöter Danuta Hübner och Vladimír Špidla till kommissionen med en lägesrapport om genomförandet av handlingsplanen för att stärka kommissionens tillsynsfunktion vid delad förvaltning av strukturåtgärder (SEK(2008)2756) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer detta meddelande (SEK(2008)2755),

–   med beaktande av kommissionens rapport till Europaparlamentet, rådet och Europeiska revisionsrätten om kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2008)0110) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SEK(2008)0259),

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2007 samt genomförandeorganets svar(25),

–   med beaktande av den revisionsförklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(26),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 16 december 2008 ”Mot en samsyn på begreppet acceptabel risk” (KOM(2008)0866) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer detta meddelande (SEK(2008)3054),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 10 februari 2009 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2007 (5589/2009 – C6‑0055/2009),

–   med beaktande av artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget samt artiklarna 179a och 180b i Euratomfördraget,

–   med beaktande av artikel 246 och följande om revisionsrätten i EG-fördraget,

–   med beaktande av internationella revisionsstandarder och internationella redovisningsstandarder för den offentliga sektorn, särskilt dem som avser den offentliga sektorn,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(27), särskilt artiklarna 145, 146 och 147 i denna,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram(28), särskilt artikel 14.3 i denna,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1653/2004 av den 21 september 2004 om standardbudgetförordning för genomförandeorgan enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 om stadgar för genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltning av gemenskapsprogram(29), särskilt första och andra stycket i artikel 66,

–   med beaktande av kommissionens beslut 2004/20/EG av den 23 december 2003 om inrättande av ett genomförandeorgan med benämningen ”Exekutiva byrån för intelligent energi” för att förvalta gemenskapsprogram på energiområdet enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003(30),

–   med beaktande av kommissionens beslut 2007/372/EG av den 31 maj 2007 om ändring av beslut 2004/20/EG för att ändra Exekutiva byrån för intelligent energi till genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation(31)

–   med beaktande av artikel 70 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A6–0168/2009), och av följande skäl:

A. I enlighet med artikel 274 i EG-fördraget ska kommissionen genomföra budgeten under eget ansvar i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning.

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation avseende genomförandet av genomförandeorganets budget för budgetåret 2007.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan, som utgör en del av besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007, avsnitt III – kommissionen och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation, rådet, kommissionen, domstolen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

4. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för genomförandeorganet för folkhälsoprogrammet för budgetåret 2007

(SEK(2008)2359 – C6‑0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007(32),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2007 – Volym I (SEK(2008)2359 – C6‑0415/2008)(33),

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för genomförandeorganet för folkhälsoprogrammet för budgetåret 2007(34),

–   med beaktande av kommissionens årsrapporter till Europaparlamentet och rådet om uppföljningen av besluten om ansvarsfrihet 2006 (KOM(2008)0629 och KOM(2008)0628) samt av de arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer dessa rapporter (SEK(2008)2579 och SEK(2008)2580),

–   med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”Sammanfattande rapport om kommissionens förvaltning 2007” (KOM(2008)0338),

–   med beaktande av kommissionens årsrapport om de internrevisioner som genomförts under 2007, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet (KOM(2008)0499) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SEK(2008)2361),

–   med beaktande av kommissionens rapport om medlemsstaternas svar på revisionsrättens årsrapport 2006 (KOM(2008)0112),

–   med beaktande av grönboken om det europeiska öppenhetsinitiativet som antogs av kommissionen den 3 maj 2006 (KOM(2006)0194),

–   med beaktande av revisionsrättens yttrande nr 2/2004 över en modell för ”samordnad granskning (single audit)” (samt ett förslag till ram för gemenskapens interna kontroll)(35),

–   med beaktande av kommissionens meddelande om en färdplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2005)0252),

- med beaktande av kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2006)0009), kommissionens lägesrapport till rådet, Europaparlamentet och Europeiska revisionsrätten om kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2007)0086) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SEK(2007)0311),

- med beaktande av den första resultattavlan för genomförandet av kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll, offentliggjord den 19 juli 2006 (SEK(2006)1009), i enlighet med parlamentets begäran i resolutionen som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet för budgetåret 2004,

–   med beaktande av revisionsrättens yttrande nr 6/2007 över medlemsstaternas årliga sammanfattningar, medlemsstaternas nationella förklaringar och nationella revisionsorgans revisionsarbete rörande EU-medel(36),

- med beaktande av kommissionens handlingsplan för att stärka kommissionens tillsynsfunktion vid delad förvaltning av strukturåtgärder (KOM(2008)0097),

- med beaktande av meddelandet från kommissionens ledamöter Danuta Hübner och Vladimír Špidla till kommissionen med en lägesrapport om genomförandet av handlingsplanen för att stärka kommissionens tillsynsfunktion vid delad förvaltning av strukturåtgärder (SEK(2008)2756) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer detta meddelande (SEK(2008)2755),

–   med beaktande av kommissionens rapport till Europaparlamentet, rådet och Europeiska revisionsrätten om kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2008)0110) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SEK(2008)0259),

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för genomförandeorganet för folkhälsoprogrammet för budgetåret 2007 samt genomförandeorganets svar(37),

–   med beaktande av den revisionsförklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(38),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 16 december 2008 ”Mot en samsyn på begreppet acceptabel risk” (KOM(2008)0866) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer detta meddelande (SEK(2008)3054),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 10 februari 2009 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2007 (5589/2009 – C6‑0056/2009),

–   med beaktande av artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget samt artiklarna 179a och 180b i Euratomfördraget,

–   med beaktande av artikel 246 och följande om revisionsrätten i EG-fördraget,

–   med beaktande av internationella revisionsstandarder och internationella redovisningsstandarder för den offentliga sektorn, särskilt dem som avser den offentliga sektorn,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(39), särskilt artiklarna 145, 146 och 147 i denna,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram(40), särskilt artikel 14.3 i denna,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1653/2004 av den 21 september 2004 om standardbudgetförordning för genomförandeorgan enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 om stadgar för genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltning av gemenskapsprogram(41), särskilt artikel 66 i denna,

–   med beaktande av kommissionens beslut 2004/858/EG av den 15 december 2004 om inrättandet av ett genomförandeorgan med namnet ”Genomförandeorgan för folkhälsoprogrammet” för förvaltning av gemenskapsåtgärder inom folkhälsoområdet – med tillämpning av rådets förordning (EG) nr 58/2003(42),

–   med beaktande av artikel 70 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A6–0168/2009), och av följande skäl:

A. I enlighet med artikel 274 i EG-fördraget ska kommissionen genomföra budgeten under eget ansvar i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning.

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för genomförandeorganet för folkhälsoprogrammet avseende genomförandet av genomförandeorganets budget för budgetåret 2007.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan, som utgör en del av besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007, avsnitt III – kommissionen och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för genomförandeorganet folkhälsoprogrammet, rådet, kommissionen, domstolen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

5. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna avseende genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007, avsnitt III – kommissionen

(SEK(2008)2359 – C6‑0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007(43),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2007 – Volym I (SEK(2008)2359 – C6‑0415/2008)(44),

–   med beaktande av kommissionens årsrapporter till Europaparlamentet och rådet om uppföljningen av besluten om ansvarsfrihet 2006 (KOM(2008)0629 och KOM(2008)0628) samt av de arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer dessa rapporter (SEK(2008)2579 och SEK(2008)2580),

–   med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”Sammanfattande rapport om kommissionens förvaltning 2007” (KOM(2008)0338),

–   med beaktande av kommissionens årsrapport om de internrevisioner som genomförts under 2007, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet (KOM(2008)0499) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SEK(2008)2361),

–   med beaktande av kommissionens rapport om medlemsstaternas svar på revisionsrättens årsrapport 2006 (KOM(2008)0112),

–   med beaktande av grönboken om det europeiska öppenhetsinitiativet som antogs av kommissionen den 3 maj 2006 (KOM(2006)0194),

–   med beaktande av revisionsrättens yttrande nr 2/2004 över en modell för ”samordnad granskning (single audit)” (samt ett förslag till ram för gemenskapens interna kontroll)(45),

–   med beaktande av kommissionens meddelande om en färdplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2005)0252),

- med beaktande av kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2006)0009), kommissionens lägesrapport till rådet, Europaparlamentet och Europeiska revisionsrätten om kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2007)0086) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SEK(2007)0311),

- med beaktande av den första resultattavlan för genomförandet av kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll, offentliggjord den 19 juli 2006 (SEK(2006)1009), i enlighet med parlamentets begäran i resolutionen som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet för budgetåret 2004,

–   med beaktande av revisionsrättens yttrande nr 6/2007 över medlemsstaternas årliga sammanfattningar, medlemsstaternas nationella förklaringar och nationella revisionsorgans revisionsarbete rörande EU-medel(46),

- med beaktande av kommissionens handlingsplan för att stärka kommissionens tillsynsfunktion vid delad förvaltning av strukturåtgärder (KOM(2008)0097),

- med beaktande av meddelandet från kommissionens ledamöter Danuta Hübner och Vladimír Špidla till kommissionen med en lägesrapport om genomförandet av handlingsplanen för att stärka kommissionens tillsynsfunktion vid delad förvaltning av strukturåtgärder (SEK(2008)2756) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer detta meddelande (SEK(2008)2755),

–   med beaktande av kommissionens rapport till Europaparlamentet, rådet och Europeiska revisionsrätten om kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2008)0110) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SEK(2008)0259),

- med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2007(47) och dess särskilda rapporter, samt de granskade institutionernas svar,

–   med beaktande av den revisionsförklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(48),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 16 december 2008 ”Mot en samsyn på begreppet acceptabel risk” (KOM(2008)0866) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer detta meddelande (SEK(2008)3054),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 10 februari 2009 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2007 (5587/2009 – C6‑0055/2009),

–   med beaktande av artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget samt artiklarna 179a och 180b i Euratomfördraget,

–   med beaktande av artikel 246 och följande om revisionsrätten i EG-fördraget,

–   med beaktande av internationella revisionsstandarder och internationella redovisningsstandarder för den offentliga sektorn, särskilt dem som avser den offentliga sektorn,

–   med beaktande av revisionsrättens internationella sakkunnighetsbedömning,

–   med beaktande av rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 av den 29 februari 1968 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper(49), särskilt avdelning V, kapitel 3 om pensioner och invaliditetspension och bilaga XII om genomförandebestämmelserna i artikel 83a i tjänsteföreskrifterna,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(50), särskilt artiklarna 145, 146 och 147 i denna,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram(51), särskilt artiklarna 14.2 och 14.3 i denna,

–   med beaktande av artikel 70 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A6–0168/2009), och av följande skäl:

A. I enlighet med artikel 275 i EG-fördraget är kommissionen behörig att redovisa räkenskaperna.

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna avseende genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007.

2.   Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan, som utgör en del av besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten och Europeiska investeringsbanken samt till de nationella parlamenten och medlemsstaternas nationella och regionala revisionsorgan och att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

6. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan

(SEK(2008)2359 – C6‑0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007(52),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2007 – Volym I (SEK(2008)2359 – C6‑0415/2008)(53),

–   med beaktande av kommissionens årsrapporter till Europaparlamentet och rådet om uppföljningen av besluten om ansvarsfrihet 2006 (KOM(2008)0629 och KOM(2008)0628) samt av de arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer dessa rapporter (SEK(2008)2579 och SEK(2008)2580),

–   med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”Sammanfattande rapport om kommissionens förvaltning 2007” (KOM(2008)0338),

–   med beaktande av kommissionens årsrapport om de internrevisioner som genomförts under 2007, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet (KOM(2008)0499) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SEK(2008)2361),

–   med beaktande av kommissionens rapport om medlemsstaternas svar på revisionsrättens årsrapport 2006 (KOM(2008)0112),

–   med beaktande av grönboken om det europeiska öppenhetsinitiativet som antogs av kommissionen den 3 maj 2006 (KOM(2006)0194),

–   med beaktande av revisionsrättens yttrande nr 2/2004 över en modell för ”samordnad granskning (single audit)” (samt ett förslag till ram för gemenskapens interna kontroll)(54),

–   med beaktande av kommissionens meddelande om en färdplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2005)0252),

- med beaktande av kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2006)0009), kommissionens lägesrapport till rådet, Europaparlamentet och Europeiska revisionsrätten om kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2007)0086) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SEK(2007)0311),

- med beaktande av den första resultattavlan för genomförandet av kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll, offentliggjord den 19 juli 2006 (SEK(2006)1009), i enlighet med parlamentets begäran i resolutionen som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet för budgetåret 2004,

–   med beaktande av revisionsrättens yttrande nr 6/2007 över medlemsstaternas årliga sammanfattningar, medlemsstaternas nationella förklaringar och nationella revisionsorgans revisionsarbete rörande EU-medel(55),

- med beaktande av kommissionens handlingsplan för att stärka kommissionens tillsynsfunktion vid delad förvaltning av strukturåtgärder (KOM(2008)0097),

- med beaktande av meddelandet från kommissionens ledamöter Danuta Hübner och Vladimír Špidla till kommissionen med en lägesrapport om genomförande av handlingsplanen för att stärka kommissionens tillsynsfunktion vid delad förvaltning av strukturåtgärder (SEK(2008)2756) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer detta meddelande (SEK(2008)2755),

–   med beaktande av kommissionens rapport till Europaparlamentet, rådet och Europeiska revisionsrätten om kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2008)0110) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SEK(2008)0259),

- med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2007(56) och dess särskilda rapporter, samt de granskade institutionernas svar,

–   med beaktande av den revisionsförklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(57),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 16 december 2008 ”Mot en samsyn på begreppet acceptabel risk” (KOM(2008)0866) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer detta meddelande (SEK(2008)3054),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 10 februari 2009 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2007 (5587/2009 – C6‑0055/2009),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 10 februari 2009 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2007 (5589/2009 – C6‑0056/2009),

–   med beaktande av artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget samt artiklarna 179a och 180b i Euratomfördraget,

–   med beaktande av artikel 246 och följande om revisionsrätten i EG-fördraget,

–   med beaktande av internationella revisionsstandarder och internationella redovisningsstandarder för den offentliga sektorn, särskilt dem som avser den offentliga sektorn,

–   med beaktande av revisionsrättens internationella sakkunnighetsbedömning,

–   med beaktande av rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 av den 29 februari 1968 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper(58), särskilt avdelning V, kapitel 3 om pensioner och invaliditetspension och bilaga XII om genomförandebestämmelserna i artikel 83a i tjänsteföreskrifterna,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(59), särskilt artiklarna 145, 146 och 147 i denna,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram(60), särskilt artiklarna 14.2 och 14.3 i denna,

–   med beaktande av artikel 70 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A6–0168/2009), och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 274 i EG-fördraget åligger ansvaret för genomförandet av gemenskapsbudgeten kommissionen, som ska genomföra budgeten i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning i samarbete med medlemsstaterna.

B.  Kommissionen måste anstränga sig på alla sätt för att fullt ut stödja initiativ som syftar till att förbättra kvaliteten hos den ekonomiska förvaltningen för att erhålla en positiv revisionsförklaring (DAS, förkortning av det franska begreppet Déclaration dassurance) från Europeiska revisionsrätten.

C.  Enligt artikel 184 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 ska en översyn av denna förordning göras varje gång det visar sig nödvändigt och åtminstone vart tredje år. Denna tidsfrist löper ut den 1 januari 2010. I samma artikel fastslås att parlamentet om det så önskar kan begära att medlingsförfarandet tillämpas.

D.  Det verkar som om Europeiska gemenskapernas politiska makt över de gemenskapsbyråer som inte har genomförandeuppgifter, något som är en förutsättning för att deras budgetar ska konsolideras i EU-budgeten, utökas för varje år som går och deras plats i det politiska organisationsschemat för gemenskapens operativa strukturer blir allt svårare att skönja.

E.  Genomförandet av vissa av EU:s politikområden kännetecknas av ”delad förvaltning” av gemenskapsbudgeten mellan kommissionen och medlemsstaterna, vilket innebär att omkring 80 procent av gemenskapsutgifterna förvaltas av medlemsstaterna.

F.  I sin resolution av den 24 april 2007(61) om ansvarsfrihet för budgetåret 2005 ansåg Europarlamentet att varje medlemsstat måste kunna ta ansvar för de EU-medel som man tar emot, antingen genom en enda nationell förvaltningsförklaring eller genom flera förklaringar inom en nationell ram.

G.  I sin årsrapport om budgetåret 2007 underströk revisionsrätten i sin utvärdering av framstegen i införandet av en integrerad ram för intern kontroll att ”EU-utgifternas karaktär innebär att risken för fel är störst hos den slutliga stödmottagaren” (punkt 1.47).

H.  De årliga sammanfattningar av revisioner och förklaringar från medlemsstaterna som finns tillgängliga på området för delad förvaltning i enlighet med punkt 44 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(62) (nedan kallat det interinstitutionella avtalet) skulle vara ett första steg mot nationella förvaltningsförklaringar och skulle tveklöst bidra till att förbättra förvaltningen av gemenskapsbudgeten för att uppnå det gemensamma målet om att erhålla en positiv revisionsförklaring för EU:s utgifter som helhet.

I.  Begreppet godtagbar felfrekvens (acceptabel risk för fel) infördes på EU-nivå av revisionsrätten i dess yttrande nr 2/2004 över en modell för ”samordnad granskning (single audit)”(63) och revisionsrätten har förklarat att ”alla kontrollsystem är en avvägning mellan å ena sidan kostnaden för att genomföra kontroller med den frekvens som fastställts, och å andra sidan den nytta dessa förfaranden innebär. Inom gemenskapen handlar nyttan om att minska risken för att medel slösas bort, och att hålla risken för felaktigheter på en godtagbar nivå”.

J.  I sin årsrapport 2007 ansåg revisionsrätten att ”kontrollkostnaderna är en viktig fråga, både för EU:s budget och för medlemsstaterna” och att ”balansen mellan kostnad och kvarstående risk när det gäller vissa utgiftsområden är av sådan betydelse att den bör godkännas på politisk nivå (det vill säga av budgetmyndigheten/den myndighet som beviljar ansvarsfrihet) i unionsmedborgarnas namn” (punkt 1.52b och 1.52c) och i punkt 2.42c rekommenderade revisionsrätten att man skulle gå vidare med utvecklingen av begreppet tolererbar risk.

K.  I punkt 5 i slutsatserna från Ekofinrådets sammanträde den 8 november 2005 anges det att det att det är mycket viktigt att införa en integrerad ram för internkontroll och att förenkla lagstiftningen för kontrollerna. Rådet uppmanade ”kommissionen att bedöma kostnaden för kontroller per utgiftsområde”.

L.  Rådets slovenska ordförandeskap ansåg i juni 2008 att det i linje med rådets slutsatser 2005 borde upprättas ett avtal mellan Europaparlamentet och rådet om de kvarstående risker som kan godtas i de underliggande transaktionerna, med hänsyn till kostnader och fördelar med kontroller inom ramen för olika politikområden och motsvarande utgiftsbelopp.(64)

M.  Om det emellertid krävs en dialog mellan den externa revisorn (revisionsrätten) och det granskade organet (kommissionen) är det tveklöst upp till revisorn att, i enlighet med de internationella revisionsstandarder som bör utgöra den övergripande ramen för budgetkontroll, bedöma de risker som får ligga till grund för valet av revisionsförfaranden.

N.  Dessutom beror kostnaderna för en kontroll inte bara på den godtagbara felfrekvensen utan även på komplexiteten i den granskade organisationen och kvaliteten på dess interna kontroll.

O.  I enlighet med internationella revisionsstandarder ska den externa revisorn välja lämpliga metoder för att välja ut de delar som ska kontrolleras för att inhämta revisionsbevis som gör det möjligt att uppnå målen med revisionen. Vilken metod som väljs beror på omständigheterna, men framför allt på revisionsrisken och effektivitetsmålet för kontrollerna. Den externa revisorn ska se till att de metoder som används ger revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att uppnå verifieringsmålen.

P.  I den nya generationens program har generaldirektoratet för utbildning och kultur harmoniserat handlingsprogrammen, särskilt genom att ha infört konceptet med en enda internrevision. Europaparlamentet anser i detta sammanhang att medlemsstaternas förhands- och efterhandsgranskningar utgör nya inslag i övervakningen och kontrollen av systemen.

Q.  Det årliga förfarandet för att bevilja ansvarsfrihet ger parlamentet möjlighet att få direktkontakt med dem som har det främsta ansvaret för denna förvaltning och att mot bakgrund av resultaten av revisionsrättens granskning garantera medborgarna en bättre förvaltning av EU:s utgifter och därmed skapa ett bättre beslutsunderlag.

R.  I artikel 83 i förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 fastslås att pensionsbetalningar ska ske från budgeten och att medlemsstaterna kollektivt garanterar dessa betalningar enligt en fördelningsnyckel som bestäms av finansieringen av dessa utgifter. De anställda betalar 10,25 procent av sin lön till den allmänna budgeten för att delta i finansieringen av pensionssystemet.

S.  I artikel 83 i förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 införs en kollektiv garanti från medlemsstaternas sida, vilket innebär att denna garanti kan inträda om en eller flera medlemsstater fallerar men detta betyder inte att gemenskaperna har en fordran gentemot de medlemsstater som ingått detta åtagande.

T.  2007 var det första året för genomförandet av instrumentet för utvecklingssamarbete.

U.  År 2007 var Europeiska året för lika möjligheter för alla, vilket riktade särskild uppmärksamhet på de olika former av diskriminering som kvinnor ofta möter.

V.  På grund av den bestående bristen på jämställdhet mellan män och kvinnor har användningen av budgetmedel olika effekter på dessa.

W.  Under nästa budgetförfarande bör rådet ta hänsyn till resultatet av och rekommendationerna i beslutet om ansvarsfrihet 2007 och stödja de reformförslag som syftar till att stärka medlemsstaternas ansvar i syfte att slutligt lösa de problem som revisionsrätten har påpekat i flera år.

X.  Kommissionen, rådet och parlamentet bör i samarbete med revisionsrätten fastställa som ett gemensamt mål att erhålla en positiv revisionsförklaring.

BEGÄRAN TILL KOMMISSIONEN

1.  Europaparlamentet anser att kommissionen inte fäst tillräcklig uppmärksamhet vid tidigare resolutioner om ansvarsfrihet och begär att kommissionen ska uppfylla följande villkor före den 15 april 2009:

a)  Kommissionen ska till parlamentet lägga fram en utvärdering av kvaliteten på alla tillgängliga årliga sammanfattningar från medlemsstaterna, inbegripet kommissionens svar.

b)  Kommissionen ska förklara vad man gjort under tidigare år för att uppmuntra medlemsstaterna att utfärda nationella förvaltningsförklaringar, något som kommissionen förklarade att man skulle göra i sin skrivelse av den 17 mars 2008.

c)  Kommissionen måste informera parlamentet om läget vad avser kontrollen av jordbruksutgifter i Grekland.

d)  Kommissionen ska presentera en resultattavla och ett genomförandedatum för den nyligen antagna handlingsplanen för att stärka kommissionens tillsynsfunktion vid delad förvaltning av strukturåtgärder.

e)  Kommissionen ska lägga fram objektiv, tydlig och fullständig information om sin kapacitet att återvinna felaktigt utbetalda belopp.

HUVUDSAKLIGA SLUTSATSER

2.  Europaparlamentet välkomnar de ytterligare framsteg som kommissionen och vissa av medlemsstaterna gjort mot en effektivare användning av EU:s medel och den förbättrade övergripande kontrollen, vilket revisionsrätten påpekar i sin revisionsförklaring (DAS).

3.  Europaparlamentet välkomnar de avsevärda framsteg som de av kommissionens generaldirektorat som förvaltar forskningsutgifter gjort i förvaltningen av det sjunde ramprogrammet jämfört med tidigare ramprogram. Parlamentet erinrar om att förvaltningen av utgifterna inom den gemensamma jordbrukspolitiken har förbättrats ytterligare, särskilt tack vare det integrerade administrations- och kontrollsystemet (IACS). Parlamentet beklagar djupt att Grekland år 2007 fortfarande inte uppfyller sitt åtagande att införa IACS.

4.  Europaparlamentet anser att kommissionen inte behandlat Rumäniens och Bulgariens anslutning på det allvar som krävs och att uttalandena om huruvida de två länderna var redo att ansluta sig var missvisande. Parlamentet beklagar att denna felaktiga information har lett till den nuvarande situationen där sammanhållningsmedel betalats till medlemsstater utan fungerade administrativa och rättsliga system. Parlamentet anser att kommissionen bortsåg från Köpenhamnskriterierna och förde den allmänna opinionen och Europaparlamentet bakom ljuset när det gäller de båda medlemsstaternas anslutning, till förfång för EU:s rykte och dessa medlemsstaters stadiga utveckling.

5.  Europaparlamentet noterar att 2007 var det första året då fleråriga program från perioden 2000–2006 avslutades och att mycket medel återvanns.

6.  Europaparlamentet noterar avsevärda förbättringar för den ekonomiska förvaltningen inom forskning och teknisk utveckling, där felfrekvensen minskat med mer än 50 procent under tre år. Kommissionen uppmanas att fortsätta sina förenklingssträvanden så att slutmottagarnas utnyttjande av programmen kan förbättras.

7.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens ansträngningar när det gäller medel kopplade till sammanhållningspolitiken vid genomförandet av handlingsplanen för att stärka kommissionens tillsynsfunktion vid delad förvaltning av strukturåtgärder som antogs inom ramen för ansvarsfriheten för 2006. Parlamentet hoppas att de första resultaten av denna handlingsplan och förenklingssträvanden kommer att synas i revisionsrättens årsrapport för 2008.

8.  Europaparlamentet är fortsatt oroat över bristen på EU-kapacitet för krishantering. EU förlorar i politisk ledning, synlighet och ansvarsskyldighet när man utnyttjar internationella förvaltningsfonder som hade kunnat förvaltas av kommissionen om den respekterat ansvarsfrihetsbetänkandena 2005 och 2006 och byggt upp sitt eget efterkrisinstrument. Parlamentet är djupt oroat över bristen på kontroll av EU-medel som genomförs av vissa FN‑organ och dessas ovilja att göra uppföljningar av bedrägerifall där EU‑medel är inblandade.

ÖVERGRIPANDE FRÅGOR

Revisionsförklaring (DAS)

9.  Europaparlamentet noterar förbättringar i enskilda delar av revisionsförklaringen, men beklagar att revisionsförklaringen i årsrapporten 2007 för fjortonde året i rad innehåller ett uttalande med reservationer om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna. Revisionsrätten anser att utbetalningarna inom en rad utgiftsområden (jordbruk och naturresurser, sammanhållning, forskning, energi och transporter, bistånd till tredjeland, utvecklingssamarbete och utvidgning, utbildning och medborgarskap) fortfarande innehåller väsentliga fel, om än i olika grad.

10. Europaparlamentet välkomnar att revisionsrättens rapport visar att det inte finns några betydande fel i inkomster, administrativa utgifter, utgifter på området ekonomi och finans eller utgifter inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ).

11. Europaparlamentet konstaterar att situationen har förbättrats, särskilt i fråga om kontrollsystemen, men att detta inte är tillräckligt och att det går alltför långsamt.

Räkenskapernas tillförlitlighet

12. Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens förklaring om att Europeiska gemenskapernas årsredovisning i allt väsentligt ger en rättvisande bild av gemenskapernas finansiella ställning per den 31 december 2007 och av resultaten av transaktioner och kassaflöden för året (kapitel 1 punkt VII i revisionsförklaringen). Kommissionen uppmanas dock att fästa vederbörlig uppmärksamhet vid de kommentarer som revisionsrätten redovisat i syfte att förbättra fullständigheten och korrektheten i de grundläggande redovisningsuppgifterna.

13. Europaparlamentet anser att det är underligt att det uppges ett negativt eget kapital på 58 600 000 000 euro i årsredovisningen och undrar om de belopp som ska inkrävas från medlemsstaterna inte borde redovisas som tillgångar eftersom de cirka 33 500 000 000 euro för personalens pensioner är ett klart åtagande. Parlamentet efterlyser ytterligare specificeringar av noterna till de övriga belopp på totalt 27 900 000 000 euro som kan inkrävas från medlemsstaterna. Parlamentet noterar förklaringarna från kommissionens räkenskapsförare enligt vilka man tillämpar internationella redovisningsstandarder för den offentliga sektorn. Parlamentet föreslår en studie av möjligheten att inrätta en gemenskapsfond för pensioner så att de finansiella åtagandena för personalen läggs utanför budgeten.

14. Europaparlamentet förstår inte varför de tillgångar som Europeiska gemenskaperna har fått in i samband med Galileo-programmet inte redovisas i årsredovisningen. Enligt revisionsrättens rapport undertecknades ett avtal i slutet av 2007 mellan Europeiska rymdorganisationen, det gemensamma företaget Galileo och tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet (globalt system för satellitnavigering), som inrättades 2004 med uppdrag att överta verksamheten från det gamla gemensamma företaget Galileo den 1 januari 2007. Kommissionen uppmanas i detta sammanhang att lägga fram ett förslag för de stora europeiska projekten (Galileo och TEN) som kräver en finansiering som inte ryms inom budgetramen och för kontrollen av dessa.

15. Europaparlamentet begär att det undersöks vilka möjligheter det finns att i årsredovisningarna göra avsättningar för stora underhålls- eller renoveringsarbeten för Europeiska gemenskapernas fastighetsbestånd, eftersom det inte görs några avskrivningar av fastigheter i specifika poster där de viktigaste komponenterna i de fasta anläggningstillgångarna som ska bytas ut med jämna mellanrum framgår. Avsättningar för stora underhålls- eller renoveringsarbeten bör utgå från de fleråriga underhållsprogrammen som har till syfte att hålla fastigheterna i gott funktionellt skick.

16. Europaparlamentet begär att det när det saknas kapitalförbindelser ska göras en noggrann kontroll av att Europeiska gemenskapernas politiska inflytande i de organ som ingår i området för konsolideringen av räkenskaperna är förenligt med de villkor som anges i de internationella redovisningsstandarderna för den offentliga sektorn.

17. Europaparlamentet uttrycker oro och tvivel kring möjligheten att utse högre tjänstemän ”utanför kategori”, såvida detta inte uttryckligen nämns i tjänsteförteckningen, under alla omständigheter i det sista steget av AD16, och uppmanar kommissionen att klarlägga möjligheterna enligt tjänsteföreskrifterna i ljuset av denna specifika budgetposition.

Lagligheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna

18. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att det inte finns några väsentliga fel inom de områden där kommissionen har genomfört ändamålsenliga kontroll- och övervakningssystem (inkomster, åtaganden och betalningar när det gäller administrativa och andra utgifter samt ekonomi och finans) när det gäller lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna (kapitel 1 punkt IX i revisionsförklaringen).

19. Europaparlamentet beklagar emellertid att revisionsrätten i fråga om mycket viktiga områden inom förvaltningen av gemenskapsbudgeten (jordbruksutgifter utom EGFJ, sammanhållning, forskning, energi och transport, externa åtgärder, utbildning och kultur) än en gång konstaterar att komplexa eller oklara rättsliga krav både medför ett stort antal fel hos den slutliga stödmottagaren och påverkar effektiviteten i övervaknings- och kontrollsystemet. Denna komplexitet bidrar till att revisionsrätten inte kan avge en positiv revisionsförklaring (kapitel 1 punkterna X och XI i revisionsförklaringen), varför parlamentet uppmanar kommissionen att göra en analys för att ta reda på problemens omfattning och hur de ska kunna lösas.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att framför allt förstärka sin övervakning av de kontroller som delegerats till medlemsstaterna och att utfärda tydliga riktlinjer för att förhindra, identifiera och korrigera felaktigheter och kräver att kommissionen, när medlemsstaternas kontrollsystem är ineffektiva, vidtar alla åtgärder för att förmå medlemsstaterna att respektera sina förpliktelser och göra nödvändiga förbättringar, särskilt genom att ställa in betalningar och verkställa finansiella korrigeringar.

Budgetförvaltning – finansiella korrigeringar

21. Europaparlamentet noterar att revisionsrätten konstaterar att jämfört med början av föregående programplaneringsperiod har utnyttjandet av åtaganden förbättrats tydligt under 2007, som är det första året av den nya programplaneringsperioden 2007–2013.

22. Europaparlamentet anser emellertid att kommissionen när det gäller den delade eller decentraliserade förvaltningen fullt ut bör tillämpa förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 och ta sitt slutgiltiga ansvar i genomförandet av budgeten. Parlamentet betonar vikten av att göra finansiella korrigeringar så snart det upptäcks oriktigheter som inte har korrigerats av medlemsstaterna, och att inte vänta till slutet av den fleråriga perioden.

Återvinningar

23. Europaparlamentet noterar med oro svårigheterna att återvinna EU-medel som har betalats ut oriktigt och den dåliga kvaliteten på de ibland motstridiga och ofullständiga uppgifterna om de korrigeringsmekanismer som används på medlemsstatsnivå i fråga om sammanhållningspolitiken. När det gäller jordbruket ifrågasätter revisionsrätten dessutom tillförlitligheten i den information som lämnats (punkterna 3.26 och 5.44 i årsrapporten 2007).

24. Europaparlamentet påpekar också att det är mycket viktigt att fatta beslut och vidta slutgiltiga korrigerande åtgärder för att utesluta utgifter som inte har verkställts i enlighet med gemenskapslagstiftningen ur gemenskapsfinansieringen och upprepar sitt krav på att det ska anges exakt vilken budgetrubrik och vilket år som de enskilda återvinningarna avser, i likhet med vad som görs för jordbruket och naturresurserna.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra effektiviteten i de fleråriga återvinningssystemen, inbegripet på medlemsstatsnivå, och att konsolidera uppgifterna om återvinningar och finansiella korrigeringar, särskilt när det gäller strukturfonderna, för att få fram tillförlitliga och jämförbara siffror för de olika politikområdena och villkoren för att förvalta medlen. Kommissionen uppmanas att rapportera till parlamentet i noterna till årsredovisningarna så att en helhetsbild kan ges.

26. Europaparlamentet kräver med hänsyn till att problemen med återvinningar kvarstår att systemet utvärderas.

Uppskjutande av betalningar

27.  Europaparlamentet ger kommissionen sitt fulla stöd i dess stränga tillämpning av lagstiftningen om uppskjutande av betalningar och välkomnar de åtgärder som har vidtagits för att inga överföringar ska ske så länge kommissionen inte har fått absoluta garantier i fråga om tillförlitligheten i förvaltnings- och kontrollsystemet hos den medlemsstat som tar emot medlen i fråga.

Årliga sammanfattningar av revisioner, förklaringar som finns tillgängliga på området för delad förvaltning och nationella förvaltningsförklaringar

28.    Europaparlamentet välkomnar att medlemsstaternas årliga sammanfattningar av revisioner blir tillgängliga från och med 2008, liksom den utvärdering och de förklaringar som läggs fram i de årliga verksamhetsrapporterna 2007 från de generaldirektorat som berörs av strukturfonderna. Kommissionen uppmanas att vidta åtgärder så att dessa årliga sammanfattningar kan offentliggöras tillsammans med kommissionens svar. Parlamentet anser att medlemsstaternas årliga sammanfattningar är offentliga dokument och att de därför också ska översändas till parlamentets ansvariga utskott i samband med ansvarsfrihetsförfarandet.

29.    Europaparlamentet konstaterar dock med oro att revisionsrätten anser att dessa sammanfattningar ännu inte ger en tillförlitlig bedömning av funktionen hos och effektiviteten i kontrollsystemen, eftersom de har utformats på så skilda sätt och inte innebär något mervärde. I detta sammanhang välkomnas kommissionens reviderade vägledning som syftar till att höja kvaliteten i de årliga sammanfattningarna för 2008. Kommissionen uppmanas därför att ytterligare förbättra riktlinjerna till medlemsstaterna om hur de årliga sammanfattningarna ska utformas. Parlamentet anser att riktiga årliga sammanfattningar kommer att minska antalet revisioner på plats.

30.    I detta sammanhang begär Europaparlamentet att kommissionen ska analysera de sammanfattningar som mottas 2009 i syfte att optimera deras mervärde när det gäller de garantier som ges för hur medlemsstaternas interna kontrollsystem fungerar. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att i den årliga rapport som föreskrivs i artikel 86.4 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 inkludera en analys av de årliga sammanfattningar som medlemsstaterna lämnat, och samtidigt tar bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning som riktmärken.

31.    Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte har följt parlamentets begäran i resolutionen av den 22 april 2008 om ansvarsfrihet för budgetåret 2006(65) om att kommissionen skulle utarbeta och till parlamentet och rådet översända ett särskilt dokument med en analys av styrkorna och svagheterna i varje medlemsstats nationella system på grundval av de mottagna årliga sammanfattningarna i fråga om administration och kontroll av gemenskapsmedlen samt resultatet av genomförda revisioner. Parlamentet beklagar dessutom att man ännu inte fått de detaljerade uppgifterna från kommissionen om utvärderingen och den jämförande analysen av de första årliga sammanfattningarna. Parlamentet anser att det är ytterst viktigt att fastställa kvaliteten på dessa årliga sammanfattningar så att processen kan uppvärderas, särskilt genom att identifiera gemensamma problem, möjliga lösningar och bästa metoder.

32.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet lägga fram en kvalitativ och kvantitativ utvärdering av de årliga sammanfattningarna i verksamhetsrapporterna och att göra denna information tillgänglig för alla berörda parter och till allmänheten under ansvarsfrihetsförfarandet. Parlamentet förväntar sig att få dessa utvärderingar före september 2009. Parlamentet begär att denna analys av nationella sammanfattningar, förutom att den officiellt ska läggas fram inför parlamentet varje år, också ska översändas till alla nationella parlamentsutskott som ansvarar för offentliga finanser.

33.    Kommissionen uppmanas att efter tre år utföra en fullständig utvärdering, med en analys av det mervärde som de årliga sammanfattningarna innebär för en sund ekonomisk förvaltning av EU-medel i medlemsstaterna, samt av graden av oberoende hos de berörda revisorerna.

34.    Europaparlamentet anser att de årliga sammanfattningar som medlemsstaterna ska utarbeta varje år tillsammans med en översikt över tillgängliga revisioner och redovisningar i enlighet med artikel 44 i det interinstitutionella avtalet bör utgöra ett första steg mot nationella förvaltningsförklaringar i samtliga medlemsstater. Kommissionen uppmanas att förklara vad man gjort i detta hänseende med beaktande av tidigare ansvarsfrihetsresolutioner. Kommissionen uppmanas att genast vidta alla nödvändiga åtgärder för att uppgradera de årliga sammanfattningarna så att de får samma politiska tyngd som de nationella förvaltningsförklaringarna. Kommissionen bör utnyttja sin initiativrätt vad avser lagstiftning för att föreslå ett rådsbeslut om att göra nationella förklaringar obligatoriska.

35.    Europaparlamentet välkomnar att några medlemsstater (Storbritannien, Nederländerna, Sverige och Danmark) har tagit initiativ till att anta en nationell förklaring om förvaltningen av gemenskapsmedel, men beklagar att majoriteten av de övriga medlemsstaterna trots detta initiativ motsätter sig införandet av en sådan förklaring och beklagar djupt att Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien och Portugal ännu inte vidtar några åtgärder för att utveckla ett effektivt system för nationella förklaringar.

36.  Europaparlamentet begär i enlighet med artikel 248.3 i EG-fördraget att samarbetet mellan de nationella revisionsorganen och revisionsrätten ska betonas när det gäller kontrollen av den delade förvaltningen och föreslår att det ska undersökas om nationella revisionsorgan, i egenskap av oberoende externa revisorer och med respekt för internationella revisionsstandarder, kan utfärda nationella revisionsintyg om förvaltningen av gemenskapsmedel som sedan ska översändas till medlemsstaternas regeringar för att läggas fram under ansvarsfrihetsförfarandet enligt ett ändamålsenligt interinstitutionellt förfarande som ska införas.

Kontrollsystem

Handlingsplanen för en integrerad ram för intern kontroll

37.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse de framsteg som har gjorts i genomförandet av handlingsplanen, att majoriteten av åtgärderna har vidtagits och att de flesta brister som tas upp i handlingsplanen har åtgärdats.

38.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över revisionsrättens upprepade kritik av den bristande kvaliteten på kontrollerna i medlemsstaterna och noterar bekymrat klagomålen från mottagare och nationella kontrollinstanser om antalet kontroller och om avgifterna.

39.  Europaparlamentet noterar även med oro mottagarnas kritik av antalet manualer, handböcker, arbetsdokument och deltaganderegler som ska tillämpas på stöd och begär att dessa dokument ska konsolideras och att en diskussion ska föras med parlamentet för att förenkla dessa tillämpningsföreskrifter.

40.  Europaparlamentet betonar att kontrollsystemen är ett uttryck för komplexiteten i regler och föreskrifter för de olika, ofta överlappande nivåerna. Kommissionen uppmanas därför att påskynda förenklingsarbetet samtidigt som parlamentet hålls underrättat. Medlemsstaterna och regionerna uppmanas att göra samma ansträngningar.

41.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över villkoren för att använda den schablonmässiga beräkningsmetoden för att skapa större tillförlitlighet för mottagarna och anser att det är oacceptabelt att i efterhand ifrågasätta valen av schablonbelopp.

42.  Europaparlamentet beklagar att genomförandet av åtgärd 4 i handlingsplanen för en integrerad ram för intern kontroll, som gäller införandet av ett interinstitutionellt initiativ om de grundprinciper som ska beaktas i fråga om acceptabla risker i underliggande transaktioner, kommer att försenas.

43.  Europaparlamentet påminner också om vikten i detta sammanhang av att genomföra åtgärd 10 i handlingsplanen som syftar till att göra en ”analys av kostnaderna för kontrollerna”, med tanke på behovet ”att uppnå en lämplig balans mellan kostnaderna för och nyttan med kontroller”.

44.  Europaparlamentet förväntar sig också att generaldirektoratens årliga verksamhetsrapporter återigen ska innehålla uppgifter om kvaliteten på kontrollerna i medlemsstaterna och om deras förbättringar och kräver att kommissionen ska klassificera samtliga utbetalande och attesterande organ.

45.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet lägga fram utvärderingar av det integrerade interna kontrollsystemet och kräver att de årliga verksamhetsrapporterna och den sammanfattande rapporten på ett ännu bättre sätt ska omfatta kommissionens tjänsteavdelningars och medlemsstaternas system för den delade förvaltningen, särskilt när det gäller den tekniska kvaliteten och de etiska övervägandena, t.ex. i fråga om de nationella revisionsmyndigheternas oberoende.

46.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en mer fullständig och uttömmande utvärdering av kostnaderna för de resurser som läggs på kontrollsystem per utgiftsområde och att göra detta för samtliga av EU:s utgiftsområden, precis som parlamentet har begärt i sina resolutioner om beviljande av ansvarsfrihet under föregående år, och med tanke på begreppet ”att uppnå resultat”.

47.  Europaparlamentet uppmanar även kommissionen att på grundval av de mottagna årliga sammanfattningarna göra en analys av styrkor och svagheter hos de nationella systemen i varje medlemsstat i fråga om förvaltning och kontroll av gemenskapsmedel tillsammans med en beräkning av kostnaderna för de nationella systemen för kontroll av gemenskapsmedel. Kommissionen påminns om sitt åtagande att höja kvaliteten på medlemsstaternas årliga sammanfattningar så att de blir användbara instrument för att minska risken för fel under kommande år. Parlamentet uppmanar kommissionen att uppfylla sitt åtagande i detta hänseende.

48.  Europaparlamentet anser att denna jämförande analys bör överlämnas till parlamentet, rådet och revisionsrätten i slutet av 2009 eller i början av 2010 och att den bör ligga till grund för en interinstitutionell dialog om den godtagbara felfrekvensen.

49.  Europaparlamentet konstaterar att även om begreppet tolererbar risknivå (acceptabel risk för fel) är grundläggande för den integrerade ramen för intern kontroll som revisionsrätten måste beakta när den utfärdar sin revisionsförklaring i enlighet med revisionsrättens yttrande nr 4/2006 över förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(66), har det ännu inte definierats hur denna tolererbara risknivå ska fastställas.

Acceptabel risk för fel

50.    Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande av den 16 december 2008 ”Mot en samsyn på begreppet acceptabel risk” som en gemensam solid metodologisk grund för den ekonomiska analysen av den tolererbara risknivån och förväntar sig att kommissionen slutför detta arbete när den utformar sitt förslag om den tolererbara risknivån per budgetområde. Detta meddelande är i sammanhanget viktigt som första utgångspunkt för att ur en strikt ekonomisk synvinkel diskutera den tolererbara risknivån för två av EU:s utgiftsområden, nämligen strukturfonderna och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Parlamentet begär emellertid att denna dialog mellan den externa revisorn och det granskade organet bedrivs i enlighet med de internationella revisionsstandarderna, som innebär att det är den externa revisorn som ska välja revisionsmetoder på grundval av sin riskbedömning.

51.    Europaparlamentet beklagar att kommissionen i sitt meddelande förklarar att den har svårigheter med att få in tillräckligt tillförlitliga uppgifter från medlemsstaterna och anser att denna bedömning skadar EU:s framtoning.

52.    Europaparlamentet tvivlar på tillförlitligheten i uppgifterna som medlemsstaterna lämnar och uppmanar kommissionen att samla in sifferuppgifter på nytt, med tekniskt stöd från revisionsrätten, och att göra en fördjupad analys så snart som effekterna av bestämmelserna för perioden 2007–2013 blir synliga och att översända denna analys till parlamentet och rådet före utgången av 2011.

53.    Europaparlamentet anser att det är ytterst viktigt och samtidigt mycket komplicerat att fastställa en tolererbar risknivå och att denna nivå bör hänga nära samman med en fördjupad undersökning av kostnadseffektiviteten i kommissionens och medlemsstaternas kontrollsystem för vart och ett av EU:s utgiftsområden.

54.    Med tanke på hur viktigt det är att fortsätta att analysera kostnader och fördelar av kontroller uppmanar Europaparlamentet kommissionen att med tekniskt stöd från revisionsrätten göra en fördjupad analys av områdena för forskning, yttre förbindelser och administrativa utgifter och att leverera en rapport om detta före utgången av 2010.

55.    Europaparlamentet anser att beloppet för de EU-medel som går förlorade på grund av felaktigheter också bör beaktas när en godtagbar felfrekvens fastställs.

56.    Med hänsyn till situationens allvar uppmanar Europaparlamentet kommissionen att snabbt anordna en interinstitutionell konferens för alla aktörer som berörs av förvaltningen och kontrollen av EU:s medel (företrädare för medlemsstaterna i rådet på högsta nivå, kommissionen, revisionsrätten, nationella revisionsorgan, företrädare för nationella parlament med ansvar för kontrollen av medlemsstaternas regeringar, företrädare för Europaparlamentet och alla andra aktörer som berörs av ansvarsfrihetsförfarandet) för att inleda en övergripande diskussion om det nuvarande systemet inom förfarandet för att bevilja ansvarsfrihet, som efter 14 år fortfarande blir föremål för en negativ revisionsförklaring, och för att planera de reformer som krävs för att erhålla en positiv revisionsförklaring så snart som möjligt.

57.    Europaparlamentet anser att denna konferens bör utmynna i konkreta förslag till hur förvaltningen och kontrollen av gemenskapsmedlen ska förbättras och rentav harmoniseras i vissa fall. Europaparlamentet föreslår att parlamentet vid nästa budgetförfarande ger kommissionen de resurser som krävs för att genomföra undersökningen och konferensen.

58.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål överlämna sina förslag till hur målet om en positiv revisionsförklaring ska uppnås.

Öppenhet

59.    Europaparlamentet påminner om kommissionens beslut att börja med ett frivilligt register för lobbyister och utvärdera systemet efter ett år. Parlamentet känner till den rättsliga grunden för ett obligatoriskt register i Lissabonfördraget. Parlamentet erinrar om att dess befintliga register redan är obligatoriskt och att ett eventuellt gemensamt register i praktiken skulle bli obligatoriskt, eftersom registrering i båda fallen är en förutsättning för att få tillträde till parlamentet.

60.    Europaparlamentet beklagar att dess begäran om en ny uppförandekod för ledamöter av kommissionen inte hörsammats. Uppförandekoden skulle förbättra och tydligare definiera deras individuella och kollektiva politiska ansvar och redovisningsskyldighet för sina beslut och för tjänsteavdelningarnas genomförande av politiken.

61.    Europaparlamentet påminner återigen om kommissionens ansvar för att säkerställa att uppgifter om mottagare av EU-finansiering är fullständiga, sökbara och jämförbara, och beklagar att detta mål ännu inte har uppnåtts.

62.    Europaparlamentet påminner återigen om vikten av fullständig öppenhet och offentlighet när det gäller personal vid kommissionens kanslier som inte har rekryterats enligt personalföreskrifterna.

63.    Europaparlamentet noterar att det från och med budgetåret 2007 är obligatoriskt att offentliggöra mottagarna av EU-medel och beklagar att parlamentet inte har någon övergripande bild av vare sig offentliggörande eller de närmare uppgifterna om mottagarna och deras projekt. Parlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera nyttan med de uppgifter som offentliggörs av medlemsstaterna mot bakgrund av de uttalade politiska målen.

64.    Europaparlamentet förvånas över uppgifterna att kommissionen har erbjudit 1 500 000 euro i bidrag till parlamentets träningslokaler från kommissionens konton som hänförde sig till Economat och som förvaltas utanför den allmänna budgeten (KOM(2008)0692). Parlamentet motsätter sig detta sätt att uppnå överenskommelser med parlamentet för att använda pengar utanför budgeten, något som strider mot budgetmyndighetens budgetprinciper, och uppmanar kommissionen att införa pengarna från de tidigare Economat‑kontona utanför budgeten till den ordinarie budgeten innan man lägger fram förslag om deras användning.

65.    Europaparlamentet påminner kommissionen om att en fullständig och lättåtkomlig databas med uppgifter om alla slutmottagare av EU-finansiering ska vara tillgänglig och öppen för en bredare publik före nästa val till Europaparlamentet.

Budgetförordning

66.    Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att den förenkling som gjordes vid den senaste revideringen av förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 har gett de önskade effekterna för offentliga upphandlingar.

67.    Europaparlamentet påpekar emellertid att de åtgärder som har vidtagits i fråga om stöd endast delvis har gett effekt. Kommissionen uppmanas att före den 1 januari 2010 överlämna förslag till en reviderad och fullständigt konsoliderad budgetförordning till parlamentet, med särskilda kapitel för enskilda utgiftsprogram där samtliga krav som en stödmottagare inom ett program måste uppfylla samlas i en heltäckande källa, och med ytterligare förenklingar vad avser tilldelning och kontroll av bidrag. Parlamentet begär att medlingsförfarandet enligt artikel 184 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 ska tillämpas vid nästa översyn av denna förordning, vilket ska ske vart tredje år.

68.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på ett mycket tidigt stadium konsultera andra institutioner som omfattas av förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

69.    Europaparlamentet noterar med oro arbetsvillkoren för Olaf och uppmanar kommissionen att se till att Olaf får direkt tillgång till kommissionens databaser när det uppstår behov i samband med en undersökning för att det ska vara möjligt att inleda och administrera undersökningar utan dröjsmål.

70.    Europaparlamentet begär också garantier för att tredjeländer som mottar stöd ska erbjuda Olaf all nödvändig assistans vid kontroller och verifieringar på plats och all information som är relevant för uppföljningen av genomförda undersökningar. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att det i alla framtida avtal anges att myndigheterna i de berörda länderna ska samarbeta fullt ut med Olaf.

71.    Europaparlamentet är djupt bekymrat över att endast 6,7 procent av Olafs fall som sägs kräva rättslig uppföljning verkligen har lett till rättsliga åtgärder. Parlamentet är medvetet om att 60 procent av Olafs alla fall under 2007 innebar rekommendationen ”rättslig uppföljning”. Denna situation är oacceptabel, då den underminerar rättsstaten och medborgarnas förtroende, och är endast till fördel för presumtiva bedragare. Kommissionen uppmanas därför helhjärtat att utnyttja alla de möjligheter som fördragen ger för att säkerställa ett effektivt samarbete mellan nationella myndigheter i kampen mot bedrägerier.

72.    Europaparlamentet konstaterar oroat att endast 37 av 222 interna fall under perioden 2006–2008 lett till disciplinära åtgärder. Av dessa 37 fall har endast två lett till verkliga påföljder, medan tre fall lagts ned på grund av brist på bevis och de övriga 32 fallen – 87 procent – har hittills inte lett till några resultat. Kommissionen uppmanas att behandla dessa interna disciplinära fall med samma kraft som de externa fallen och att komma fram till resultat för de fall som ännu inte lett till några riktiga disciplinära åtgärder.

73.    Europaparlamentet uppmanar på nytt kommissionen att inrätta en mekanism för informationsutbyte mellan Olaf och medlemsstaterna om de följder som gemenskapens bedrägeriundersökningar leder till. Kommissionen uppmanas särskilt att se till att nationella rättsliga myndigheter i lägesrapporter regelbundet informerar Olaf om de resultat som rättsliga åtgärder i kampen mot bedrägerier leder till efter det att ärendena överlämnats till Olaf.

SEKTORSSPECIFIKA FRÅGOR

Egna medel

74.    Europaparlamentet konstaterar att enligt uppgift från kommissionen (se svar på parlamentsfråga E-5221/08) hade samtliga 27 medlemsstater i september–oktober 2008 för första gången angivit uppgifter om FISIM (indirekt mätta finansiella förmedlingstjänster) i sina nationalekonomiska totalräkenskaper. Enligt dessa uppgifter höjs bruttonationalinkomsten (BNI) för EU:s 27 medlemsstater på grund av FISIM-redovisningen med 149 200 000 000 euro för 2007 (dvs. 1,2 procent av EU-27:s BNI). På grundval av detta nya statistiska koncept höjs alltså BNI med ett belopp som är betydligt större än hela EU:s budget.

75.    Europaparlamentet påminner om punkt 93 i sin resolution av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för kommissionen för 2005(67) där parlamentet förutsätter att de indirekt mätta finansiella förmedlingstjänsterna automatiskt kommer att inkluderas i beslutet om egna medel, för beräkning av egna medel från BNI, eftersom kommissionen i sitt förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (KOM(2006)0099) inte gjorde någon reservation om begränsningar i detta hänseende.

76.    Inte heller rådet gjorde någon minsta reservation om begränsningar i samband med sitt beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel(68). Europaparlamentet förväntar sig därför att beräkningen av Europeiska gemenskapernas egna medel, i och med att det nya beslutet träder i kraft, retroaktivt från och med den 1 januari 2007 ska göras på grundval av BNI‑uppgifter som beaktar FISIM, och att det på denna grundval ska göras nya beräkningar av hittillsvarande och framtida betalningar från medlemsstaterna.

Jordbruk och naturresurser

77.    Europaparlamentet noterar med oro att revisionsrätten konstaterar att det finns en väsentlig felnivå när det gäller laglighet och/eller korrekthet inom de underliggande transaktionerna på verksamhetsområdet som helhet (punkt 5.12 och 5.13 i årsrapporten 2007) och noterar även de problem som revisionsrätten har konstaterat på den slutliga stödmottagarnivån samt att omkring 20 procent av de utbetalningar som kontrollerades på denna nivå än en gång har visat sig vara felaktiga. Felen blir dock allt mindre vanliga och de ekonomiska effekterna av dessa fel (0,83 procent av de berörda utgifterna) är begränsade.

78.    Europaparlamentet instämmer med revisionsrättens erkännande att utgifter för landsbygdsutveckling, och särskilt åtgärderna för ett miljövänligt jordbruk, särskilt ofta drabbas av högre felnivåer, och att kontrollerna återigen har visat sig vara bristfälliga på grund av de komplexa reglerna och de inexakta definitionerna av stödberättigande i viss nationell lagstiftning, vilket påverkar kontrollernas kvalitet negativt. Kommissionen uppmanas att förenkla, förstärka och skärpa kontrollreglerna.

79.    Europaparlamentet konstaterar emellertid att revisionsrätten drar slutsatsen att det integrerade systemet för förvaltning och kontroll fortfarande är ändamålsenligt för att begränsa risken för oriktiga utgifter förutsatt att systemet genomförs på rätt sätt och att riktiga och tillförlitliga uppgifter registreras för de betalningar inom systemet med samlat gårdsstöd som baseras på tilldelade stödrättigheter (punkt 5.20 och 5.21 i årsrapporten 2007).

80.    Europaparlamentet är dock oroat över revisionsrättens kritik i fråga om feltolkningar av bestämmelser i lagstiftningen och över slutsatsen att alla de fel som uppstår under flera års tid kommer att leda till en betydande ackumulerad effekt om de inte korrigeras. Parlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt vidta lämpliga åtgärder, som åtminstone bör innebära en förenkling av politikområdet och ett klarare och konsekventare kontrollsystem, för att korrigera dessa fel och att informera parlamentet om de vidtagna åtgärderna i slutet av 2009.

81.    Europaparlamentet anser att det är oacceptabelt att det än en gång konstaterats av revisionsrätten att det förekommer problem med tillämpningen av det integrerade systemet för förvaltning och kontroll i Grekland, och ställer sig bakom den avsikt som kommissionen uttalade inför parlamentets behöriga utskott om att strängt tillämpa den befintliga lagstiftningen om uppskjutande av betalningar, om den grekiska regeringen inte korrigerar de aktuella problemen inom de angivna tidsfristerna. Parlamentet begär att betalningarna ska skjutas upp om de grekiska myndigheterna inte kan bevisa att problemen har lösts senast den 31 december 2009.

82.    Europaparlamentet noterar med oro de stora svagheter som revisionsrätten avslöjar i kontrollsystemen i flera medlemsstater när det gäller landsbygdsutvecklingen till följd av att vissa villkor för stödberättigande inte är tillräckligt tydligt definierade i den nationella lagstiftningen och att reglerna ofta är komplicerade, vilket påverkar kvaliteten i kontrollerna negativt.

83.    När det gäller förvaltning och övervakning av stödrättigheter inom systemet med samlat gårdsstöd beklagar Europaparlamentet framför allt att revisionsrätten har avslöjat brister i övervakningssystemet på detta område i flera av de ”gamla” medlemsstaterna (Nederländerna, Portugal, Storbritannien, Frankrike och Spanien, punkt 5.26 i årsrapporten 2007) och även ett antal brister i systemet i fråga om kontroll av stödberättigande för arealstöd i Grekland, Italien, Spanien, Storbritannien, Frankrike och Nederländerna (se bilagorna 5.1.1 och 5.1.2 i årsrapporten 2007). Parlamentet noterar kommissionens svar där man ifrågasätter revisionsrättens beskrivning av situationen.

84.    Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i samarbete med kommissionen omedelbart intensifiera sina kontroller, särskilt av att stödmottagarna uppfyller villkoren för att få stöd, och uppmanar kommissionen att så snart som möjligt förtydliga och förenkla dessa villkor.

85.    Europaparlamentet beklagar att revisionsrätten även för år 2007 har konstaterat samma inneboende begränsningar i systemet för granskning och godkännande, t.ex. att besluten om överensstämmelse grundar sig på retroaktivitet och flerårighet och det faktum att det inte finns någon giltig koppling mellan de belopp som återbetalats på detta sätt och de faktiska belopp som betalats ut på felaktiga grunder (punkt 5.47 i årsrapporten 2007).

86.    Europaparlamentet anser att efter flera år med samma allvarliga kritik från revisionsrätten om samma problem måste kommissionen lägga fram förslag för att reformera systemet så att det blir möjligt att göra tydliga och giltiga kopplingar mellan återbetalade belopp och de belopp som betalats ut på felaktiga grunder och att i så hög grad som möjligt säkerställa att kostnaderna för de finansiella korrigeringarna bärs av de slutliga stödmottagarna och inte av skattebetalarna, och att schablonkorrigeringar ska tillämpas på medlemsstater som inte respekterar sina förpliktelser.

Fiskestöd

87.    Europaparlamentet välkomnar att utvalda medlemsstater har offentliggjort namnen på stödmottagarna, namnen på de aktuella projekten och storleken på den offentliga finansieringen (på EU-nivå och nationell nivå) på kommissionens webbplats som också innehåller länkar till medlemsstaternas informationskällor.

88.    Europaparlamentet begär dock att kommissionen ser till att alla medlemsstaterna följer kraven i artikel 53 b och 53b.2 d i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 och kraven i artikel 31.2 d i kommissionens förordning (EG) nr 498/2007(69).

89.    Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag till rådets förordning om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (KOM(2008)0721), vilket syftar till att göra det rättsligt möjligt att skjuta upp eller minska ekonomiskt stöd till medlemsstater som inte tillämpar bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken på ett korrekt sätt.

90.    Europaparlamentet begär att kommissionen också ska föreslå att medlemsstater som inte tillämpar bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken på ett korrekt sätt inte heller ska kunna dra fördel av partnerskapsavtal om fiske.

91.    Europaparlamentet begär att kommissionen ska införa EU-lagstiftning som utesluter alla fartygsägare som begått allvarliga överträdelser (enligt rådets förordning (EG) nr 1447/1999(70)) från gemenskapsstöd från Europeiska fiskerifonden och/eller från utnyttjande av partnerskapsavtal om fiske.

92.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att gemenskapsstödet inte används till modernisering av sådana flottsegment som har överkapacitet.

93.    Europaparlamentet påminner kommissionen om dess åtaganden inom ramen för EU:s strategi för hållbar utveckling, vilken godkändes av Europeiska rådet vid mötet i Göteborg i juni 2001 och reviderades av Europeiska rådet vid mötet i Wien i juni 2006, att avveckla miljöskadligt stöd och att senast 2008 presentera en färdplan med sektorsvisa reformer av dessa stöd med syftet att eliminera dem.

Sammanhållning

94.    Europaparlamentet noterar med stor oro revisionsrättens beräkning att minst 11 procent av det totala belopp som ersatts inte borde ha ersatts när det gäller strukturpolitiska projekt.

95.    Europaparlamentet konstaterar att kommissionen inte ifrågasätter denna andel på 11 procent.

96.    Europaparlamentet konstaterar att det antal kontroller som revisionsrätten genomfört förefaller lågt i förhållande till antalet betalningar till slutmottagarna (till exempel för sammanhållningspolitiken har revisionsrätten enligt punkt 6.21 i årsrapporten 2007 kontrollerat 180 delbetalningar av hundratusentals betalningar till slutmottagare), men konstaterar att denna revisionsmetod överensstämmer med internationella revisionsstandarder enligt de synpunkter som lagts fram i rapporten International Peer Review of the European Court of Auditors som gjorts av en grupp erfarna finans- och effektivitetsrevisorer från de högsta nationella revisionsorganen i Österrike, Kanada, Norge och Portugal.

97.    Visserligen uppskattar Europaparlamentet förbättringarna i den samlade bedömningen av systemen för övervakning och kontroll i revisionsrättens årsrapport, men beklagar ändå att systemen för förvaltning och kontroll på såväl medlemsstatsnivå som kommissionens övervakningsnivå inte är tillräckligt effektiva för att begränsa felfrekvensen, trots kommissionens fortsatta ansträngningar, och uppmanar kommissionen att rapportera till parlamentet i början av 2010 om de ytterligare åtgärder som har genomförts under 2009 samt om de inledande effekterna av åtgärderna i den ovan nämnda handlingsplanen.

98.    Europaparlamentet noterar med stor oro att utnyttjandet av regionalfonden och Sammanhållningsfonden uppnådde oacceptabelt låga nivåer, och uppmanar kommissionen att fortsätta revisionsförfarandet och att genast förenkla gällande förordningar.

99.    Europaparlamentet påminner även kommissionen om revisionsrättens rekommendation att om möjligt använda de förenklingar som fastställts i de förordningar och bestämmelser som reglerar utgifter, utan att undergräva utgifternas ändamålsenlighet, och uppmanar kommissionen att inleda en diskussion om nya förenklingsåtgärder som kan vidtas, däribland att datorisera systemet. Mot denna bakgrund välkomnar parlamentet den arbetsgrupp för förenkling som kommissionen har inrättat och förväntar sig att kommissionen lägger fram konkreta förslag för perioden 2007­–2013 avseende förenklingar, baserat på vad arbetsgruppen för förenkling kommer fram till.

100.  Europaparlamentet uppmanar även kommissionen att göra en bedömning av sammanhållningspolitikens positiva effekter per medlemsstat och lägga fram en rapport till parlamentet om det mervärde som politiken medför på EU-nivå.

101.  Europaparlamentet noterar med oro att inom Europeiska regionala utvecklingsfonden under åren 2000–2006 berörde 95,47 procent av de finansiella korrigeringarna Spanien (59,07 procent), Italien (31,97 procent) och Storbritannien (4,43 procent) och att 22 medlemsstater står för 4,53 procent av de finansiella korrigeringarna. Parlamentet uppmanar kommissionen att anpassa sina kontrollkrav efter frekvensen och allvaret i felen i de medlemsstater som berörs oftast och uppmanar även kommissionen att informera parlamentet om sin reaktion på de höga felnivåerna i dessa tre medlemsstater.

102.  Europaparlamentet noterar med oro att inom Sammanhållningsfonden under åren 2000–2006 berörde 95,92 procent av de finansiella korrigeringarna Grekland (53,06 procent) och Spanien (42,86 procent), och att 23 medlemsstater står för 4,08 procent av de finansiella korrigeringarna. Parlamentet uppmanar kommissionen att anpassa sina kontrollkrav efter frekvensen och allvaret i felen i de medlemsstater som berörs oftast och uppmanar även kommissionen att informera parlamentet om sin reaktion på de höga felnivåerna i dessa två medlemsstater.

103.  Europaparlamentet noterar med oro att inom Socialfonden under åren 2000–2006 berörde 84,28 procent av de finansiella korrigeringarna Spanien (46,42 procent) och Italien (37,86 procent), och att 23 medlemsstater står för 15,72 procent av de finansiella korrigeringarna. Parlamentet uppmanar kommissionen att anpassa sina kontrollkrav efter frekvensen och allvaret i felen i de medlemsstater som berörs oftast och uppmanar även kommissionen att informera parlamentet om sin reaktion på de höga felnivåerna i dessa två medlemsstater.

104.  Europaparlamentet uppskattar de kvartalsvisa rapporter som kommissionen har lämnat under 2008 om de finansiella korrigeringar som har genomförts till följd av kommissionens eget eller revisionsrättens granskningsarbete. Kommissionen uppmanas att fortsätta att göra finansiella korrigeringar i enlighet med den gällande förordningen, i syfte att avlägsna oriktiga utgifter sedan tidigare och att införa strikta förfaranden för avslutande av programmen inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska socialfonden för perioden 2000-2006, så att sådana utgifter i så stor utsträckning som möjligt kommer att ha avlägsnas vid avslutandet. Kommissionen uppmanas dessutom att fortsätta att lämna detaljerade uppgifter till parlamentet om finansiella korrigeringar som gjorts och att så snart som avslutandet inletts komma med en uppskattning av frekvensen av kvarvarande fel i program som avslutats på detta sätt.

105.  Europaparlamentet begär att kommissionen i sina årliga verksamhetsrapporter fortsätter att identifiera problemen med att övervaka den delade förvaltningen i medlemsstaterna, inklusive på utbetalningsmyndighetsnivå, för att identifiera konkreta svagheter per medlemsstat och per program och att reservationer ska kopplas direkt till dessa problem. Parlamentet kräver att en årlig klassificering av medlemsstaterna för varje EU-fond ska göras och överlämnas till parlamentet tillsammans med en fastställd felfrekvens och uppmanar revisionsrätten att utarbeta en likadan förteckning med utgångspunkt i sina revisioner.

106.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, som har det slutliga ansvaret för en god finansiell förvaltning av EU:s medel, att strikt tillämpa gemenskapsbestämmelserna om uppskjutande av betalningar när en medlemsstat inte lämnar de begärda garantierna.

107.  Europaparlamentet noterar att revisionsrättens rapport för 2007 bara täcker projekt under 2000–2006 eftersom 2007 huvudsakligen var en förberedande fas för genomförandet av programmen 2007–2013. Parlamentet betonar därför att effekterna av de nya regler som fastställts för programperioden 2007–2013, vilka är enklare och striktare än dem som gällde fram till 2006, ännu inte kan utvärderas.

108.  Europaparlamentet betonar att sammanhållningspolitiken förblir en av EU:s främsta politikområden. Parlamentet understryker den viktiga roll som den spelar i EU:s svar på den finansiella krisen och den mycket viktiga plats som den intar i den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa. Parlamentet välkomnar därför de åtgärder som föreslagits av kommissionen och som syftar till att förenkla och påskynda genomförandet av sammanhållningsprogrammen.

109.  Europaparlamentet konstaterar att sådana förenklade förfaranden är av avgörande betydelse för att minska de administrativa bördorna på nationell, regional och lokal nivå. Parlamentet betonar dock vikten av att sådana förenklade förfaranden bidrar till att minska antalet fel i framtiden.

110.  Europaparlamentet ställer sig bakom kommissionens uttalade ståndpunkt om finansiella korrigeringar, nämligen att regelbrotten förmodligen kan upptäckas och korrigeras genom det fleråriga korrigeringssystemet. Parlamentet noterar att kommissionen ständigt kontrollerar att de uppgifter som medlemsstaterna lämnar är fullständiga och korrekta och att det har gjorts verkliga framsteg när det gäller tillhandahållande av pålitliga bevis för att medlemsstaterna gör korrigeringar.

111.  Europaparlamentet noterar den felnivå som revisionsrätten funnit och iakttar skillnaden i tolkning från revisionsrättens och kommissionens sida när det gäller det belopp som borde ha återbetalats (särskilt skillnaden i tolkning av de regler som avser utgifternas stödberättigande). Parlamentet betonar att det behövs ytterligare klargöranden och begär att tolkningen av reglerna när det gäller tillämpningen av finansiella korrigeringar ska harmoniseras. Parlamentet uppmanar också de medlemsstater som ännu inte gjort så att så snart som möjligt tillhandahålla årliga nationella förklaringar om utgifter vid delad förvaltning.

112.  Europaparlamentet uttrycker viss tillfredsställelse över den uppenbara statistiska förbättringen i medlemsstaternas kontrollsystem men beklagar att många kontrollsystem i medlemsstaterna fortfarande är otillräckliga när det gäller att förhindra risker för regelbrott vid ersättningar. Ytterligare förbättringar av effektiviteten vid kontrollerna på primär nivå på nationell samt regional och lokal nivå behövs. Parlamentet betonar i detta hänseende kommissionens viktiga tillsynsroll.

113.  Europaparlamentet betonar att den felnivå som redovisas i rapporten från revisionsrätten inte nödvändigtvis hänför sig till bedrägerier och uppmanar därför kommissionen och revisionsrätten att härvidlag göra en klar åtskillnad i framtida dokument.

114.  Europaparlamentet beklagar de vanligaste felen i samband med de europeiska socialfonderna, nämligen för det första brist på bevis för att de indirekta kostnaderna eller personalkostnaderna varit relevanta för projekten och för det andra överskattning av personalkostnaderna eller de indirekta kostnaderna. Parlamentet uttalar därför sitt starka stöd till de nya reglerna för budgetramen för perioden 2007–2013, som förenklar förfarandena, så att de indirekta kostnaderna schablonmässigt kan anges som en del av de direkta kostnaderna. Parlamentet uppmanar dessutom medlemsstaterna att öka informationen till stödmottagarna och att införa bättre löpande förvaltningskontroller för att minska antalet fel.

Inre politik

115.  Europaparlamentet beklagar att revisionsrätten menar att samma problem kvarstår som under föregående år avseende de områden som kommissionen förvaltar direkt (brister i ersättningen av kostnader, komplexa bestämmelser och avsaknad av en effektiv sanktionsmekanism) och uppmanar kommissionen att fortsätta sina insatser för att förenkla och ytterligare förtydliga de regler som gäller för program med delade kostnader.

Forskning

116.  Europaparlamentet välkomnar utvecklingen på området för forskning och teknisk utveckling där den årliga felfrekvensen minskat från 8,03 procent 2006 till 2,39 procent 2007. Denna stora bedrift visar att kommissionens forskningsansvariga enheter, i nära samarbete med budgetkontrollutskottet och revisionsrätten, varit framgångsrika i att genomföra rekommendationerna från 2005 års ansvarsfrihetsförfarande.

117.  Europaparlamentet konstaterar att systemet med revisionsintyg under 2007 fick ned felfrekvensen till 2,5 procent för projekt inom det sjätte ramprogrammet, i jämförelse med 4,06 procent för projekt inom det femte ramprogrammet som inte ingår i systemet med revisionsintyg.

118.  Europaparlamentet välkomnar det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar (SEK(2008)3054) som innehåller en första analys av bland annat kontrollkostnaderna för generaldirektoratet för forskning och generaldirektoratet för informationssamhället och medier för att väcka nytt liv i den interinstitutionella diskussionen i syfte att åstadkomma ett gemensamt avtal om den godtagbara felfrekvensen på området för EU:s forskningspolitik.

119.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att uppfylla de ersättningsmöjligheter som fastställs i det sjunde ramprogrammet, bland annat genom att ytterligare analysera huruvida det sjunde ramprogrammets bestämmelser om förfarande för schablonersättningar är lämpliga, och att informera parlamentets behöriga utskott i samband med halvtidsöversynen om hur man har bidragit till att förenkla bestämmelserna för betalningsmottagarna samt om nödvändiga förbättringar av systemet.

120.  Europaparlamentet är bekymrat över ännu inte godkända metodcertifikat (CoM och CoMAv), och uppmanar kommissionen att slå fast de begripliga kriterier som krävs för att godkänna metodcertifikat avseende både personalkostnader och indirekta kostnader. Parlamentet anser att mottagarna bör få använda den genomsnittliga personalkostnaden och tillämpa en etablerad metod för att beräkna indirekta kostnader. Vid lämplig tidpunkt bör man börja godkänna (eller förkasta) certifikaten, så att de medel som avsatts för forskning kan utnyttjas.

121.  Med syftet att förenkla de administrativa rutinerna och bidragsansökningarna vill Europaparlamentet påminna om sin begäran om en enda kontaktpunkt för stödmottagarna för frågor i samband med ramprogrammet, och som har behörighet att fatta beslut i dessa ärenden.

122.  Europaparlamentet begär att kommissionen, som en förutsättning för rättssäkerheten, avstår från att räkna om årsredovisningarna för projekt inom det sjätte ramprogrammet som redan har godkänts och avslutats av kommissionen, genom att tillämpa nya tolkningar av vilka kostnader som är stödberättigade enligt de allmänna villkoren (bilaga II) i det sjätte ramprogrammets standardkontrakt.

123.  Europaparlamentet noterar att det förfarande i två etapper som ska tillämpas för det sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling tillämpas inom vissa områden. Parlamentet uppmanar kommissionen att rådgöra med forskningsorganisationerna om lämpligheten av att utsträcka denna erfarenhet till att gälla andra typer av projekt där detta skulle leda till väsentliga minskningar av kostnaderna för att förbereda de första projektansökningarna.

124.  Europaparlamentet påpekar att kommissionen på forskningsområdet har ökat antalet forskningsorgan, samarbetsmodeller och förvaltningsmekanismer. Parlamentet påminner om att detta beror på en väsentlig ökning av de medel som ställdes till förfogande under budgetplanen 2007–2013 för forskning och utveckling. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att undersöka eventuella öppenhetsproblem som budgetmyndigheten ställs inför och den olika behandling som stödmottagarna får genom dessa modeller. Parlamentet uppmanar generaldirektören att i sin årliga verksamhetsrapport ägna ett kapitel åt varje organ, modell och mekanism för att informera om utnyttjandet av medlen och de önskade resultaten av dessa modeller för offentligt–privat samarbete.

125.  Eftersom kommissionens revisionsstrategi omfattar kostnaderna för ett ramprogram under en fyraårsperiod, medan revisionsrätten ska utarbeta rapporter på årsbasis, uppmanar Europaparlamentet revisionsrätten att lägga fram fleråriga tabeller där de finansiella effekterna av de felaktigheter som konstaterats under revisionsrättens revisionsarbete presenteras på ett sätt som stämmer överens med kommissionens kontrollmetod.

Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

126.  Europaparlamentet anser att de övergripande genomförandenivåerna för budgetens utgiftskategorier miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet är tillfredsställande.

127.  Europaparlamentet betonar att den övergripande budgetgenomförandenivån på 94,6 procent för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet är ett tillfredsställande resultat med tanke på att 2007 var det första året i den nya budgetramen 2007–2013 och ett år som kännetecknades av antagandet och ikraftträdandet av nya program på politikområdet miljö.

128.  Europaparlamentet välkomnar genomförandegraden för gemenskapens tobaksfond som uppgår till 100 procent. Parlamentet är därför övertygat om att detta instrument, som ger finansiellt stöd till projekt som ökar allmänhetens medvetenhet om de skadliga effekterna av tobakskonsumtion, särskilt genom information och utbildning, genomförs på ett effektivt sätt.

129.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla ytterligare stöd till sökande inom fleråriga program, särskilt genom att erbjuda sökande särskild utbildning och utarbeta användarvänliga riktlinjer.

130.  Europaparlamentet välkomnar ansträngningarna att göra anbudsinfordringar mer fokuserade och att ge mer stöd till sökande, särskilt inom folkhälsoprogrammen, så att man kan undvika att projektansökningar lämnas in som uppenbarligen inte kan komma ifråga för stöd eller som är av dålig kvalitet, men noterar att ytterligare insatser behövs för att situationen ska bli tillfredsställande.

131.  Europaparlamentet betonar att en del av handlingsprogrammet för hälsa genomförs av genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor. I detta sammanhang påminns kommissionen om att man ska utnyttja programmets medel som är driftsanslag mycket kostnadseffektivt eftersom de även utnyttjas för administrativa uppgifter.

132.  Europaparlamentet betonar att administrativa och finansiella bestämmelser i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 inte får leda till onödiga förseningar för beviljandet av bidrag eller urvalet av projekt som ska finansieras. Kommissionen uppmanas att fortsätta sina ansträngningar att förbättra administrativa förfaranden som påverkar genomförandet av åtagande- och betalningsbemyndiganden.

Inre marknaden och konsumentskydd

133.  Europaparlamentet välkomnar iakttagelserna i revisionsrättens rapport, som ger en rättvis bedömning av politiken för den inre marknaden, tullpolitiken och konsumentskyddspolitiken.

134.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ytterligare förbättra systemen för internkontroll i syfte att förhindra att icke godkända varor införs på gemenskapsmarknaden. Kommissionen uppmanas vidare att följa upp eventuella brister som upptäcktes inom konsumentskyddsområdet under 2007.

135.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens iakttagelse att kontrollsystemen för tullar och räkenskaper fungerar väl. Parlamentet betonar att även om ansvaret för tullkontrollerna främst ligger på medlemsstaterna, bör bara pålitliga ekonomiska aktörer sköta tullsektorn för att undvika risken för att varor importeras på den inre marknaden utan tullavgiftsbetalning eller tullvärdering.

136.  Europaparlamentet uppskattar de ansträngningar som gjorts för att uppnå en genomförandegrad på 86 procent för budgetpost 12 02 01 (genomförande och utveckling av den inre marknaden). Enligt kommissionen är orsaken till de oanvända betalningsbemyndigandena att vissa avtal om utredningar undertecknades sent på året och att det inte genomfördes några betalningar, såsom planerat, under 2007.

137.  Europaparlamentet påpekar att en genomförandegrad på 55 procent för budgetpost 14 04 02 (Tull 2007-programmet) inte är tillräcklig och kräver därför en bättre budgetplanering. Enligt kommissionen hänför sig större delen av denna budgetpost till långsiktiga IT-kontrakt med produkter och tjänster som levereras ”på begäran”, vilket gör det svårt att uppskatta och planera exakta finansiella behov. Parlamentet ger dock sitt erkännande för de positiva resultaten för 2008 års budget, med en genomförandegrad på över 97 procent för betalningsbemyndigandena.

138.  Europaparlamentet konstaterar att genomförandegraden på 77 procent för budgetpost 17 02 02 (konsumentskyddsprogrammet) är lägre än under tidigare år. Enligt kommissionen är orsakerna för detta att icke-differentierade anslag från genomförandeorganet för hälsa och konsumentskydd fördes tillbaka till konsumentskyddsprogrammet och att vissa åtaganden ingicks sent under 2007, vilket resulterade i att de planerade betalningarna för 2007 inte genomfördes. Kommissionen uppmanas därför att förbättra budgetplaneringen inom detta område.

Transport och turism

139.  Europaparlamentet noterar att det i budgeten för 2007, slutligt antagen och ändrad under det året, anslogs totalt 1 322 667 000 euro som åtagandebemyndiganden och att 743 111 000 euro fanns tillgängliga som betalningsbemyndiganden för transportpolitiken. Parlamentet noterar vidare att dessa belopp omfattar följande:

- 933 578 000 euro som åtagandebemyndiganden och 369 665 000 euro som betalningsbemyndiganden för transeuropeiska transportnät (TEN-T).

- 15 348 000 euro som åtaganden och 14 500 000 euro som betalningar för transportsäkerhet.

- 56 890 000 euro som åtaganden och 10 425 000 euro som betalningar för Marco Polo-programmet.

- 113 631 000 euro som åtaganden och 114 716 000 euro i betalningar för transportbyråerna och övervakningsmyndigheten för GNSS.

- 6 000 000 euro i åtaganden och 6 578 000 euro i betalningar för transportsäkerhet, inbegripet pilotprojekt för säkerhet inom det transeuropeiska vägnätet.

140.  Europaparlamentet välkomnar att både åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden för TEN-T-projekt fortsättningsvis utnyttjas i hög grad, nästan till 100 procent vardera, och uppmanar medlemsstaterna att se till att adekvat finansiering görs tillgänglig ur de nationella budgetarna för att matcha detta gemenskapsåtagande.

141.  Europaparlamentet noterar med oro den låga utnyttjandegraden för åtagandebemyndigandena för transportsäkerhet (55,95 procent) och övervakningsmyndigheten för GNSS (33,24 procent i rubrik 3), för vilken en stor del av det belopp som blir tillgängligt 2007, på grund av överskottet 2006, överfördes till 2008, och den låga utnyttjandegraden för betalningsbemyndiganden för den inre marknaden och optimering av transportsystem (47,48 procent), för passagerarrättigheter (58,96 procent) på grund av att undertecknandet av kontrakten försenats samt för övervakningsmyndigheten för GNSS.

142.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att till följd av reaktionerna på revisionsrättens särskilda rapport nr 6/2005 om det transeuropeiska transportnätet(71) har det högsta tillåtna beloppet för ekonomiskt stöd till gränsöverskridande transportprojekt ökat till 30 procent och det minsta tröskelbeloppet för bidrag till 1 500 000 euro. Dessutom har utvärderingsprocessen för urvalet av projekt förbättrats och uppföljningen förstärkts. Samtidigt beklagar dock parlamentet att strukturen för beskrivningen av arbetena inte har harmoniserats och att teknisk och finansiell övervakning inte standardiserats.

143.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att revisionsrättens analys av interna kontrollstandarder med en direkt koppling till de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet visar att generaldirektoratet för energi och transport uppfyller de grundläggande kraven.

Kultur och utbildning

144.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten i sin årsrapport 2007 uttalar sig om den felfrekvens som den har upptäckt på politikområdet för utbildning och kultur (punkt 9.11 och bilaga 9.1, en felprocent på mellan 2 procent och 5 procent), men inte ger någon förklaring angående arbetssättet hos de olika nationella organen och genomförandeorganen och inte heller angående kvaliteten i deras arbete eller varför denna organisation ska räknas med.

145.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att i sin nästa årsrapport göra en mer ingående analys av frågan om effektivitet och förekomsten av olika organ på området för utbildnings- och kulturpolitik.

146.  I den nya generationens program har generaldirektoratet för utbildning och kultur harmoniserat handlingsprogrammen och infört konceptet med en enda internrevision. Europaparlamentet anser i detta sammanhang att medlemsstaternas förhands- och efterhandsgranskningar utgör nya inslag i övervakningen och internkontrollen av systemen.

147.  Europaparlamentet beklagar de brister som revisionsrätten har konstaterat i förfarandet med förhandsförklaringar och att detta förfarande endast ger begränsade garantier för kvaliteten i förvaltningen av utgifterna i fråga (punkt 9.16 i årsrapporten 2007). Parlamentet noterar dock att förfaranden med förhandsförklaringar bara utgör en del av de kritiska inslagen i revisionsrättens underlag inom ramen för den revisionsmetod som gör det möjligt för revisionsrätten att utfärda sitt yttrande.

148.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten har konstaterat att de nationella myndigheterna använde olika metoder för att få en grund för revisionsförklaringen i förhand och att det förekom stora skillnader i hur öppet de förfaranden som myndigheterna genomförde redovisades. Parlamentet uppmanar kommissionen att harmonisera förklaringarna och att hålla parlamentet och revisionsrätten informerade om hur harmoniseringsarbetet fortskrider.

149.  Europaparlamentet konstaterar även att de årliga revisionsförklaringarna i efterhand för 2007 skulle ha överlämnats av medlemsstaternas nationella myndigheter senast den 30 april 2008 och väntar på den utvärdering som revisionsrätten ska göra i samband med DAS-revisionen 2008.

150.  Europaparlamentet beklagar att vissa nationella myndigheter och organ inte uppfyller sina skyldigheter, vilket har lett till att kommissionen har skickat officiella påminnelseskrivelser, och ger kommissionen sitt fulla stöd när det gäller att skjuta upp utbetalningarna av bidrag i de fall slutrapporter saknas.

151.  Europaparlamentet uppmanar enträget nationella organ och myndigheter att följa genomförandebestämmelserna om deras respektive ansvar som kommissionen fastställt. Parlamentet välkomnar att generaldirektoratet för utbildning och kultur ansett sig kunna frångå sin reserverade syn på de nationella organens kontrollmekanismer och stöder fortsatt strikta revisionskontroller.

152.  Europaparlamentet ser med tillfredsställelse på att antalet sena betalningar på utbildnings- och kulturområdet minskat och förväntar sig att kommissionen fortsätter sina ansträngningar att minska dem ytterligare.

153.  Europaparlamentet hoppas att det kontrollsystem som generaldirektoratet för kommunikation upprättade i slutet av 2007 kommer att göra det onödigt att lämna en reservation om dess budgetförvaltning i framtiden, vilket var fallet för budgetåret 2007.

154.  Europaparlamentet begär mer information från kommissionen om inrättandet av administrativa strukturer i medlemsstaterna för att medverka i vänortsverksamhet, särskilt behovet av sådana strukturer, kostnaderna i samband härmed och deras syfte.

155.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka hur programmet Ungdom i större utsträckning ska kunna nå nya grupper av ungdomar, särskilt sådana som kommer från missgynnade miljöer. Parlamentet föreslår att ungdomsorganisationerna, inbegripet Europeiskt ungdomsforum, ökar sina ansträngningar att nå sådana grupper, att förbättra redovisningsstandarderna och stödkriterierna och att i större omfattning sprida information om själva programmet bland unga.

Medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

156.  Europaparlamentet noterar att få betalningar från budgeten för området med frihet, säkerhet och rättvisa genomfördes under 2007 jämfört med 2006 (60,41 procent för 2007 kontra 86,6 procent för 2006). Detta beror delvis på att de fonder som ingår i ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar antogs i maj och juni 2007 och på att genomförandet av andra särskilda program försenades (t.ex. programmen Civilrätt samt Förebyggande av narkotikamissbruk och information). Genomförandenivån för åtaganden har minskat jämfört med 2006 (90,29 procent kontra 94,47 procent för 2006). Parlamentet uppmanar generaldirektoratet för frihet, säkerhet och rättvisa att försöka öka genomförandenivån för åtaganden och betalningar under 2008.

157.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten gjort bedömningen att kommissionens övervakningskontroller av Europeiska flyktingfonden II är delvis ändamålsenliga. Parlamentet tar vederbörlig hänsyn till kommissionens svar i ärendet.

158.  Europaparlamentet beklagar att beskrivningarna av medlemsstaternas system för övervakning och kontroll av fonden för de yttre gränserna lämnades till kommissionen först under det sista kvartalet 2007, vilket fick till följd att kommissionen inte kunde bedöma medlemsstaternas system före utgången av 2007.

Kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

159.  Europaparlamentet påminner kommissionen om att enligt artikel 3.2 i EG-fördraget är främjandet av jämställdhet mellan män och kvinnor en grundläggande princip inom EU och är ett mål som har relevans i samtliga gemenskapens åtgärder och politikområden.

160.  Europaparlamentet upprepar sin begäran till kommissionen om att jämställdhet ska betraktas som ett ständigt prioriterat mål under budgetplaneringen, i enlighet med principen om en jämställdhetsintegrerad budget, vilket parlamentet begärde i sin resolution av den 3 juli 2003 om gender budgeting — att utarbeta offentliga budgetar utifrån ett genusperspektiv(72), och beklagar att kommissionens genomförbarhetsstudie om ärendet i fråga har försenats.

161.  Europaparlamentet beklagar att revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för 2007 inte innehåller upplysningar om huruvida budgeten framgångsrikt bidragit till att främja jämställdhet.

162.  Europaparlamentet föreslår att revisionsrätten inkluderar jämställdhetsaspekter i sina årsrapporter och särskilda rapporter, särskilt relevant information om åtgärder för integrering av principen om icke-diskriminering mellan män och kvinnor och om tillgången till könsspecifika uppgifter.

Externa åtgärder

163.  Europaparlamentet noterar med stor oro att revisionsrätten framför samma kritik som föregående år, framför allt i fråga om utbetalningar på slutlig stödmottagarnivå.

164   Europaparlamentet påpekar att bistånd till tredjeland i princip inte berördes av den senaste revideringen av förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 och kräver en översyn av avdelning IV ”Externa åtgärder” i denna förordning för att anpassa den bättre till de särskilda marknads- och stödvillkoren på detta område.

165.  Europaparlamentet beklagar djupt att kommissionen underlät att inrätta ett verkligt europeiskt instrument för krishantering, som man blev uppmanad att göra under ansvarsfrihetsförfarandet för 2005 och 2006. Detta bör göras omedelbart, och kommissionen uppmanas åter att göra det möjligt att själv förvalta fonder med flera givare (multi donor trust fond) när den deltar i dessa fonder.

166.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skapa fullständig finansiell öppenhet i biståndet till tredjeland i enlighet med artiklarna 53–56 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 och att respektera sitt åtagande gentemot parlamentet om att alla internationella organisationer som tar emot bidrag från gemenskapen ska vara skyldiga att överlämna resultatet av interna och externa revisioner av hur gemenskapsmedlen har utnyttjats till revisionsrätten och till kommissionens internrevisor. Dessutom bör Olaf få tillgång till uppgifterna vid bedrägerimisstankar.

167.  Europaparlamentet noterar att på grundval av ett visst antal hypoteser (”bästa bedömningar”) har de totala kostnaderna för de kontroller som har genomförts av generaldirektoratet för humanitärt bistånd uppskattats till 25 000 000 euro för år 2007, vilket motsvarar 3,2 procent av den totala budgeten för humanitärt bistånd för det året. Parlamentet beklagar att generaldirektoratet för humanitärt bistånd saknar en riskförvaltningsmekanism och kräver att sådana mekanismer systematiskt integreras i kontrollen.

168.  Europaparlamentet konstaterar att denna uppskattning enligt den information som lämnats av kommissionen endast omfattar en del av de sammanlagda kostnaderna för de humanitära insatser som finansieras av generaldirektoratet för humanitärt bistånd eftersom kostnaderna för de kontroller som genomförs av de humanitära organisationerna och som ingår i totalkostnaderna för bidragsavtalen också finansieras av generaldirektoratet för humanitärt bistånd.

169.  Europaparlamentet konstaterar att utifrån hypotesen att kontrollkostnaderna utgörs av tre stora kategorier – kostnaderna för de kontroller som kommissionens tjänsteavdelningar utför vid huvudkontoret och vid delegationerna, kostnaderna för externa revisioner av kommissionen och kostnaderna för verifiering av utgifterna genom revisioner som beställs av mottagarna – uppskattar kommissionen att kontrollkostnaderna för fonder som förvaltas av byrån för samarbete, EuropeAid, under 2007 uppgick till omkring 120 000 000 euro.

170.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att i sin nästa årsrapport ta hänsyn till detta i sina beräkningar och uttala sig om denna uppskattning och om kostnadseffektiviteten i dessa kontrollsystem med hänsyn till de särskilda egenskaperna och begränsningarna hos EU:s yttre åtgärder.

171.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen betalade ut ett budgetstöd till Kenya precis efter valet den 27 december 2007, vilket gav intrycket av att den valde sida i diskussionen om valets legitimitet. Parlamentet påminner om sin resolution av den 17 januari 2008 om Kenya(73) och förväntar sig att kommissionen ska ta hänsyn till den.

172.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens bedömning att systemen för övervakning och kontroll när det gäller yttre förbindelser, utvidgning och humanitärt bistånd i viss mån är verkningsfulla. Parlamentet medger att många av de fel som upptäckts rör förskottsbetalningar och att de sedan korrigeras när de slutliga betalningarna görs. Kommissionen uppmanas dock att göra de nödvändiga förbättringarna av sina övervaknings- och kontrollförfaranden, särskilt hos de verkställande organen, utan att detta leder till onödiga administrativa bördor för de slutliga stödmottagarna. Samtidigt erkänner parlamentet de framsteg som hittills gjorts av kommissionen och Förenta nationerna.

173.  Europaparlamentet beklagar den fortsatta bristen på öppenhet i användningen av de gemenskapsmedel som kanaliseras via FN-organisationer. Parlamentet stöder kommissionens insatser för att finna en lösning och säkerställa att revisionsrätten i rimlig tid får all den information den begärt. Parlamentet välkomnar det ökande antalet verifieringsbesök som gjorts av kommissionen enligt det ekonomiska och administrativa ramavtalet mellan EG och FN (FAFA-avtalet) och förväntar sig att dessa besök ytterligare kommer att öka öppenheten och synligheten för gemenskapens bidrag till FN-ledd verksamhet.

174.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare förbättra, och mer noggrant definiera, de villkor och resultatindikatorer som används för att betala ut budgetstöd till tredjeländer, så att man tillhandahåller klara, otvetydiga och mätbara bedömningskriterier, i förekommande fall med en specifik tidtabell.

175.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens bedömning att akuta åtgärder krävs för att komma tillrätta med svagheterna i förvaltningen av EU-medel i Bulgarien och att nödvändiga övervakningsmekanismer måste bevaras i Turkiet. De nationella myndigheterna uppmanas att öka sina ansträngningar för att rätta sig efter de tillämpliga bestämmelserna.

176.  Europaparlamentet ser fram emot konkreta resultat av tillämpningen av nya direktiv för utgiftskontroller via externa revisioner som genomförs på initiativ av stödmottagarna eller kommissionen.

177.  Europaparlamentet tar del av revisionsrättens särskilda rapport nr 5/2007 om kommissionens förvaltning av Cardsprogrammet(74). Parlamentet betonar vikten av en förstärkt strategisk vägledning för kommissionen så att man, i nära samarbete och dialog med parlamentet, ser till att lämplig uppmärksamhet ägnas åt att välja ut viktiga insatsområden inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen. Kommissionen uppmanas att utarbeta en helhetsstrategi för att förbättra det lokala egenansvaret för utformningen och genomförandet av projekten.

178.  Europaparlamentet förväntar sig att regelbundet informeras om de åtgärder som kommissionen vidtar för att genomföra den viktiga utfästelsen om stöd till Georgiens återhämtning efter konflikten och framtida utveckling vid den internationella givarkonferens som hölls i Bryssel den 22 oktober 2008.

179.  Europaparlamentet uppmanar återigen kommissionen att regelbundet lägga fram konkreta åtgärder för parlamentet för att ytterligare öka EU:s ansvar för och kontroll över sina externa åtgärder i deras geografiska sammanhang, i enlighet med principerna om effektivitet, ansvar och synlighet.

Icke-statliga organisationer

180.  Europaparlamentet noterar de icke‑statliga organisationernas roll och växande antal i förvaltningen av gemenskapsmedlen, och uppmanar kommissionen att utvärdera hur effektivt driftsstödet till de icke-statliga organisationernas huvudkontor i Bryssel är och att strikt tillämpa den princip om gradvis nedtrappning av driftsstödet som fastslås i budgetförordningen.

181.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att senast i slutet av 2009 sammanställa en fullständig förteckning över alla frivilligorganisationer som har mottagit EU-medel.

Utveckling

182.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten än en gång har konstaterat att generaldirektoratet för humanitärt bistånd bör förbättra sin revisionsstrategi genom att garantera en bättre täckning av transaktioner vid verkställande organ och mer specifikt på fältnivå när det gäller alla typer av partner (punkt 8.33 f i årsrapporten 2007).

183.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen i dess målsättning sedan 2007 att varje projekt ska besökas minst en gång av en expert, såvida det inte på grund av säkerhetsförhållanden eller svårtillgänglighet är omöjligt, så att humanitära biståndsspecialister permanent befinner sig på plats för att underlätta och maximera effekterna av de humanitära insatser som finansieras av kommissionen, oavsett vilket land eller region det rör sig om.

184.  Europaparlamentet anser att kommissionen när projekten genomförs måste se till att de bestämmelser som antogs tillsammans med FN i april 2007 om rapportering tillämpas strikt och att de finansiella rapporterna utformas i enlighet med dessa bestämmelser.

185.  Europaparlamentet är medvetet om riskerna med otillräckliga kontroller på plats i områden som är svårtillgängliga eller där det humanitära biståndets neutralitet inte respekteras och att dessa risker i viss mån är förknippade med biståndsmålen för humanitära behov och det som brukar kallas ”bortglömda kriser”.

186.  Europaparlamentet noterar också att enligt den årliga verksamhetsrapporten från generaldirektoratet för humanitärt bistånd 2007 har kommissionens humanitära bistånd i Irak uteslutande genomförts via Röda korsets internationella kommitté inom sektorerna för vattenskydd och rening till ett sammanlagt belopp av 7 800 000 euro.

187.  Europaparlamentet anser att möjligheten att tydliggöra interventionsstrukturerna (Europeiska utvecklingsfonden (EUF), kommissionen, Europeiska investeringsbanken osv.) bör undersökas när det gäller utveckling och yttre åtgärder för att skapa större synlighet för gemenskapens insatser och en bättre revision av de avsatta medlen. Parlamentet begär att en studie ska göras om att eventuellt låta EUF ingå i gemenskapsbudgeten så att en politisk debatt kan inledas om detta.

188.  Europaparlamentet riktar uppmärksamheten på kommissionens åtagande(75) att försöka tillse att 20 procent av det beviljade biståndet går till grundskole- och gymnasieutbildning samt grundläggande hälsovård senast 2009. Kommissionen uppmanas att lämna detaljerade upplysningar om hur detta riktmärke kan uppnås genom projekt, program och budgetstöd. Parlamentet efterfrågar större samstämmighet mellan tematiska strategidokument, landstrategidokument och regionstrategidokument inom hälso- och utbildningsområdena, i synnerhet då bistånd tillhandahålls via budgetstöd.

189.  Europaparlamentet betonar att inom utbildningen måste prioritet ges till inskrivning av barn från grupper som är svåra att nå i länder med kritiska millennieutvecklingsmålsindikatorer, bland annat barn med funktionshinder.

190.  Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen att prioritera stöd till partnerländer för att utveckla parlamentarisk kontroll- och revisionskapacitet, särskilt när biståndet tillhandahålls via budgetstöd och kommissionen uppmanas också att regelbundet rapportera om de framsteg som gjorts.

191.  Europaparlamentet påpekar att vederbörlig uppmärksamhet måste ägnas hållbarheten i kommissionens interventioner, inbegripet utarbetandet av en klar strategi för tillbakadragande som inte äventyrar resultaten och kontrollen av genomförandet. En förstärkt utvärdering av resultaten utgör en viktig faktor för att garantera den demokratiska legitimiteten för EU:s utvecklingssamarbete.

192.  Europaparlamentet välkomnar att EU år 2007 antog en uppförandekodex för arbetsfördelningen på området utvecklingspolitik som avser att förstärka samarbetet och samordningen mellan kommissionen och medlemsstaterna. Kommissionen uppmanas att fördubbla sina ansträngningar för att se till att uppförandekodexen verkligen genomförs, bland annat genom att ta itu med bestående problem vilket ligger i partnerländernas intresse.

193.  Europaparlamentet anser att samrådet med civilsamhället och lokala myndigheter innan landstrategidokumenten under instrumentet för utvecklingssamarbete utarbetades inte var tillräckligt för att uppfylla den rättsliga skyldigheten enligt artikel 19.3 i förordning (EG) nr 1905/2006(76), nämligen att ”strategidokumenten [ska] i princip grundas på en dialog med partnerlandet och partnerregionen i vilken också det civila samhället samt de regionala och lokala myndigheterna deltar”. Parlamentet anser i detta hänseende att medverkan av partnerländernas nationella parlament är absolut nödvändigt för att länderna verkligen ska känna sig delaktiga i processen. Kommissionen uppmanas att anstränga sig till det yttersta för att förbättra dialogen med dessa organ under planeringsprocessens olika etapper.

Föranslutningsstrategin

Samarbets- och kontrollmekanismen

194.  Europaparlamentet påminner om att kommissionen för första gången efter en anslutning av nya medlemsstater har inrättat en samarbets- och kontrollmekanism för att åtgärda ”brister när det gäller reformen av rättsväsendet och kampen mot korruption och organiserad brottslighet och att övervaka framstegen på dessa områden” (KOM(2008)0063) och undrar hur effektiv och relevant denna mekanism är samt hur tillförlitliga uppgifterna till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet är.

195.  Europaparlamentet påpekar att flera av kommissionens generaldirektorat och kontor under generalsekretariatets överinseende är ansvariga för förvaltningen av denna mekanism. Samarbetet mellan dessa avdelningar är bristfälligt och parlamentet förväntar sig att samordningen förbättras och att sakkunniga från samtliga berörda tjänsteavdelningar inom kommissionen på ett systematiskt sätt ska få delta i framstegsrapporterna. Parlamentet undrar vilka lärdomar kommissionen har dragit i fråga om kandidatländerna och potentiella kandidatländer.

EU-medel i Bulgarien och Rumänien

196.  Europaparlamentet konstaterar att 650 000 000 euro har ställts till Bulgariens förfogande mellan 2004 och 2007 inom ramen för gemenskapsprogrammet för ekonomiskt stöd till länder i Central- och Östeuropa (Phareprogrammet), 226 000 000 euro inom ramen för det särskilda föranslutningsprogrammet för jordbruket och landsbygdens utveckling (Sapard), 440 500 000 euro inom ramen för det strukturpolitiska föranslutningsinstrumentet (Ispa) och att omkring 1 346 500 000 euro har ställts till Rumäniens förfogande mellan 2004 och 2007 inom ramen för Phareprogrammet, 526 300 000 euro inom Sapard och 1 040 500 000 euro inom Ispa.

197.  Europaparlamentet påminner om att revisionsrätten redan i sin särskilda rapport 4/2006 om investeringsprojekt inom Phareprogrammet i Bulgarien och Rumänien(77) konstaterade en mängd problem i förvaltningen av EU-medlen, bl.a. i form av oriktigheter i anbudsförfarandena och utgifternas stödberättigande, avyttring av kapitalvaror och bristande administrativ kapacitet.

198.  Europaparlamentet noterar också med oro att budgetkontrollutskottet inte fick tillfredsställande information om bristernas omfattning inom de fastställda tidsfristerna av den kommissionsledamot som har ansvar för utvidgningen.

199.  Europaparlamentet noterar med stor oro att kommissionen har avbrutit utbetalningarna av 200 000 000 euro från jordbruksfonden för Rumänien och att kommissionen har fryst utbetalningarna av 250 000 000 euro för Phareprogrammet, 105 000 000 euro för Sapard och 115 000 000 euro för Ispa i Bulgarien. Parlamentet noterar att den definitiva förlusten för Bulgarien inom ramen för Phare är 220 000 000 euro.

200.  Europaparlamentet är medvetet om att bristen på tillförlitliga kontrollsystem och förvaltningsproblemen innebär risker för de europeiska bidragsgivarnas pengar, välkomnar de insatser som har gjorts under tiden för att lösa problemen och uppmanar medlemsstaterna att fortsätta vidta alla åtgärder som krävs för att uppfylla sina skyldigheter inför EU.

201.  Europaparlamentet anser att kommissionen måste utöka sitt tekniska bistånd till medlemsstaterna för att stärka deras administrativa kapacitet. Varje medlemsstat är skyldig och har en plikt att förvalta EU:s medel korrekt och parlamentet stöder kommissionens beslut att tillfälligt skjuta upp utbetalningarna om en medlemsstats förvaltningssystem inte fungerar.

202.  Europaparlamentet konstaterar att Bulgarien borde få 6 853 000 euro från strukturfonderna för perioden 2007–2013 och att Rumänien borde få 19 200 000 euro. Parlamentet begär, som komplement till upplysningar i den årliga verksamhetsrapporten och i rapporterna om strukturfonderna och Sammanhållningsfonden, att få kvartalsrapporter om förvaltningen av dessa medel tills situationen har klarlagts.

203.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hålla parlamentet underrättat om de praktiska konsekvenserna av arbetet med de rättsliga reformerna och kampen mot korruptionen och begär att det i framstegsrapporterna ska införas kriterier för att mäta framstegen på dessa områden.

204.  Europaparlamentet anser att EU:s institutioner bör tillämpa nolltolerans när det gäller missbruk av EU-medel, bedrägerier och korruption och uppmanar kommissionen att se till att belopp som har betalats ut oriktigt verkligen återvinns.

205.  Europaparlamentet uppmanar även Olaf att överlämna resultatet av sina undersökningar i fråga om Bulgarien till parlamentet.

206.  Europaparlamentet håller med kommissionen om att alla åtgärder som Bulgarien har vidtagit nyligen bör följas upp av trovärdiga, strukturella korrigerande åtgärder och av en grundläggande reform av samtliga strukturer som är inblandade i förvaltningen av EU-medel för att se till att medlen används korrekt och i rätt tid och garantera en hög grad av öppenhet. Kommissionen uppmanas att förbättra samordningen och kommunikationen med de nationella myndigheterna och noggrant övervaka genomförandet av de olika handlingsplaner som Bulgarien har lagt fram och att hålla parlamentet underrättat. Parlamentet begär att från kommissionen få en särskild rapport om läget avseende förvaltningen och kontrollen av alla EU-medel i Bulgarien, under perioden fram till den 15 juli 2009.

207.  Mot bakgrund av den senaste lägesrapporten och bakslagen vad gäller korruptionsbekämpningen begär Europaparlamentet att från kommissionen få en särskild rapport om läget avseende förvaltningen och kontrollen av alla EU-medel i Rumänien och om vilka åtgärder som vidtagits vad gäller korruptionsbekämpningen och vilka resultat detta har gett, under perioden fram till den 15 juli 2009.

Turkiet, Kroatien, Serbien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Kosovo och övriga länder på västra Balkan

208.  Europaparlamentet påminner om det ansvar som kommissionens delegationer i kandidatländerna och potentiella kandidatländer har för att förbereda dessa länder för att kunna utnyttja EU-medlen korrekt. Parlamentet begär att bedrägeribekämpningsstrategier ska införlivas i föranslutningsprocesserna och att de berörda förvaltningarna ska utbildas genom ett utbytesprogram mellan kommissionen och kandidatländernas och de potentiella kandidatländernas förvaltningar.

209.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att spela en mer aktiv roll när det gäller de befintliga systemen för utgiftskontroll i Turkiet, Kroatien, Serbien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och övriga länder på västra Balkan under föranslutningsfasen och uppmanar kommissionen att ge parlamentet mer ingående information om denna fråga, bl.a. med en detaljerad analys av anledningarna till misslyckanden, i sina framstegsrapporter för dessa länder. Kommissionen uppmanas att i sina lägesrapport införa ett system med ”trafikljus” i form av grönt, gult och rött för de olika nyckelmålen.

210.  Europaparlamentet beklagar de fall av bedrägeri och bristande hantering av EU-medel som förvaltas av FN, vilka har avslöjats i samband med de medel som EU har anslagit för återuppbyggnaden av Kosovo, och att FN inte har gjort någon uppföljning av dessa tydligt identifierade fall. Men parlamentet skulle också vilja uttrycka sin tacksamhet gentemot Europeiska byrån för återuppbyggnad och dess ”europeiska” och lokala personal för det arbete som de utfört för befolkningen i Kosovo under tidvis svåra omständigheter.

211.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att utarbeta en särskild rapport om effektiviteten i de kontrollsystem som kommissionen har infört för de medel som Kosovo har fått från EU samt deras verkan när det gäller att förebygga bedrägerier och att kontrollera att finansieringen fullt ut har omfattats av de villkor som fastställts i avtalen för de berörda programmen, däribland bestämmelserna i föranslutningsinstrumentet(78) och i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

212.  Europaparlamentet föreslår att kommissionen ska kräva att Kosovos regering visar upp ett revisionsintyg från landets revisionsrätt i fråga om EU:s medel och särskilt dem som har använts i budgeten.

213.  Europaparlamentet påminner om att den undersökningsgrupp (Investigation Task Force, ITF) som inrättades för att utreda finansiella oriktigheter och bedrägerier i fråga om EU‑medel i Kosovo avslutade sin verksamhet i augusti 2008 och att den i sin slutrapport identifierade brott som hade begåtts av bl.a. FN-anställda och att flera internationella arresteringsorder har utfärdats men att detta inte hade gett något resultat när det gällde FN. Parlamentet uppmanar kommissionen att försöka få dessa arresteringsorder verkställda och att lägga fram en rapport om den rättsliga uppföljningen av samtliga upptäckta fall. Det bör inrättas en efterträdarorganisation i kampen mot bedrägerier och oriktigheter där kommissionen och Olaf bör delta.

Administrativa utgifter

214.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att revisionsrättens granskning inte har avslöjat några väsentliga fel som påverkar lagligheten och korrektheten i de administrativa utgifterna.

Europaskolor

215.  Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen ser till att Belgiens och Storbritanniens regeringar åtar sig att fullgöra sina skyldigheter enligt gällande avtal mellan regeringarna – för Belgiens del att snarast färdigställa en fjärde eller rent av en femte europaskola, för Storbritanniens del att avdela tillräckligt många lärare – samt att den gällande antagningspolicyn för skolorna i Berkendael/Laeken ses över, så att långa och oacceptabla restider för barnen kan undvikas.

Decentraliseringens effekter för personalen

216.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att kommissionen på parlamentets begäran har inlett en undersökning av personalresurserna 2007 (SEK(2007)0530) i fråga om den administrativa verksamheten.

217.  Europaparlamentet är besviket över de bristfälliga uppgifter som kommissionen lämnat 2005 och 2006 på detta budgetmässigt mycket viktiga område. Parlamentet erkänner emellertid de insatser som har gjorts när det gäller öppenheten på kommissionens webbplats och den årliga rapporten om personalutvärderingen.

218.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över att nästan 32 procent av kommissionens personal arbetar med administrativt stöd och samordning och påminner om att de 10 procent av personalen som är sysselsatt på budgetområdet ännu inte ingår i denna statistik. Parlamentet uppmanar kommissionen att dra slutsatser av dessa siffror och omorganisera personalen så att andelen anställda som arbetar inom dessa sektorer minskas till 20 procent.

219.  Europaparlamentet noterar att rörligheten för personalen till att börja med gällde känsliga poster och är förvånat över att kommissionens praxis för närvarande är att rörlighetskravet ska gälla all personal efter fem eller högst sju år. Parlamentet fruktar att detta minskar kommissionens effektivitet och förhindrar uppbyggnaden av erfarenhet och sakkunskap inom kommissionen, och uppmanar kommissionen att meddela parlamentet hur rörligheten kan begränsas för känsliga poster.

Frågor i samband med gemenskapens fastighetsinfrastruktur

220.  Europaparlamentet beklagar kommissionens bristande öppenhet i fråga om förvaltningen av de 61 byggnader som den disponerar i Bryssel och om utvecklingen av dess fastighetsbestånd.

221.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att underrätta det om alla nya projekt avseende fastighetsbeståndet innan sådana beslut fattas, samt att regelbundet informera parlamentets budgetkontrollutskott om alla initiativ och nya beslut om fastighetsprojekt, inklusive anbudsförfaranden och förberedande arbeten.

222.  Europaparlamentet uppmanar Olaf att informera det om upptäckta fall av bedrägerier inom ramen för fastighetspolitiken och att undersöka eventuella intressekonflikter.

223.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en revision av fastighetsförvaltningen, inte bara för kommissionen utan för samtliga EU-institutioner och att undersöka möjligheten till en gemensam fastighetsförvaltning.

Följdåtgärder i samband med beviljandet av ansvarsfrihet

224.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen i Europeiska gemenskapernas årsredovisning för 2007(79) endast delvis återger EG-fördragets bestämmelser om uppföljning av ansvarsfriheten, eftersom kommissionen där endast skriver att ansvarsfriheten kan förenas med anmärkningar från parlamentet och rekommendationer till åtgärder som kommissionen bör vidta på vissa punkter. Detta stämmer förvisso, men kommissionen glömmer att den enligt artikel 276 i EG-fördraget är skyldig att vidta alla lämpliga åtgärder för att rätta sig efter iakttagelserna i besluten om ansvarsfrihet. Kommissionen påminns om att kraven i parlamentets beslut om ansvarsfrihet inte är oförbindliga rekommendationer utan uppgifter som kommissionen måste följa vid genomförandet av budgeten.

SLUTSATSER OM REVISIONSRÄTTENS SÄRSKILDA RAPPORTER

Del I

Särskild rapport nr 6/2007 om det tekniska biståndets ändamålsenlighet vid kapacitetsutveckling

225.  Europaparlamentet anser att tekniskt bistånd och andra former av externt bistånd, som fortfarande i stor utsträckning styrs av givarna, ofta är ineffektivt och ohållbart och omedelbart behöver reformeras, bl.a. genom att främja lokalt egenansvar, effektivare samordning av resurser mellan medlemsstaterna på EU-nivå och internationell nivå och genom att se till att det avsätts tillräckligt med tid för att genomföra projekt.

226.  Europaparlamentet noterar i detta sammanhang att kommissionens tjänsteavdelningar i juli 2008 godkände en grundläggande strategi och en arbetsplan för att uppfylla effektivitetsmålen för det tekniska samarbetet och enheterna för genomförande av projekt. Kommissionen uppmanas därför att informera parlamentet om genomförandet av denna strategi första gången före utgången av mars 2009 och därefter varje halvår.

227.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionen överlämnade uppgifterna om utgifterna för tekniskt bistånd sent, efter det att revisionsrätten offentliggjorde sin särskilda rapport, och är förvånat över att informationen inte gjordes tillgänglig när den särskilda rapporten utarbetades. Parlamentet inser att OECD:s definition av utvecklingsbistånd är omfattande och i praktiken leder till olika tolkningar och förväntar sig att den strategi som kommissionen antar även kommer att leda till en mer operativ definition av tekniskt bistånd.

228.  Europaparlamentet beklagar att instrumentet för partnersamverkan ännu inte är helt tillgängligt för AVS-länder och länder i Asien och Latinamerika och uppmanar därför kommissionen att föreslå de nödvändiga ändringarna i lagstiftningen innan mandatet för den nuvarande kommissionen löper ut. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta de åtgärder som krävs för att se till att detta instrument används i stor utsträckning, anpassat efter de särskilda behoven i dessa länder och att förordningen om genomförandet av tionde Europeiska utvecklingsfonden ändras i enlighet med detta.

229.  Europaparlamentet beklagar att upphävandeklausulen, som möjliggör ett påskyndat upphandlingsförfarande, knappt används av kommissionen och uppmanar den att använda denna möjlighet klokt för att förbättra tidplanen för genomförandet av tekniska biståndsinsatser.

230.  Europaparlamentet anser att det är oacceptabelt att vissa företag avsiktligt föreslår sakkunniga med fina meritförteckningar för att vinna ett kontrakt samtidigt som de vet att den sakkunnige inte kommer att finnas tillgänglig för att utföra uppdraget. Parlamentet håller med revisionsrätten om att kommissionens urvalskriterier för tekniskt bistånd inte är tillfredsställande.

231.  Europaparlamentet kräver därför att kommissionen i mycket större omfattning ska beakta andra kriterier (t.ex. dem som föreslagits av revisionsrätten) i stället för att uteslutande ta hänsyn till meritförteckningen för gruppens ledande expert. Detta skulle t.ex. kunna göras genom en med rättsliga krav förenlig databas med företag som underlåter att tillhandahålla den föreslagna experten, vilket skulle utesluta dem från att delta i upphandlingar under en angiven period. Parlamentet noterar att kommissionen har antagit förordning (EG, Euratom) nr 1302/2008 av den 17 december 2008 om den centrala databasen för uteslutning av anbud(80) och beslut 2008/969/EG, Euratom av den 16 december 2008 om systemet för tidig varning som ska användas av kommissionens utanordnare och genomförandeorgan(81), men att dessa nya rättsakter inte gör det möjligt att utesluta företag på denna grund. Dessutom ingår dessa aspekter i arbetsplanen (axel 3, åtgärderna 13–15) och parlamentet uppmanar kommissionen att vidta de relevanta åtgärderna omedelbart.

232.  Europaparlamentet håller med revisionsrätten om att kommissionens strategi är inkonsekvent när det gäller att utnyttja partnerländernas offentliga finansiella förvaltnings- och upphandlingssystem, som ibland står i direkt motsättning till EU:s åtagande enligt Parisförklaringen om biståndseffektivitet, godkänd den 2 mars 2005(82). Kommissionen uppmanas därför att se till att dessa åtaganden snabbt uppfylls på grundval av den strategiska dialog som förutses inom ramen för de arbetsområden som diskuterades i Accra och efter Accra och åtgärderna inom arbetsplanen (axel 1, särskilt åtgärd 20).

233.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i så stor utsträckning som möjligt följa sina öppenhetsinitiativ och att ta hänsyn till parlamentets resolution av den 19 februari 2008 om öppenhet i ekonomiska frågor(83). Parlamentet rekommenderar att det inrättas en databas som ger en översikt över tekniska biståndsuppdrag och resultat som går att använda i kommande tekniska biståndsuppdrag och för att förhindra dubbelarbete.

Del II

Särskild rapport nr 1/2008 om förfarandena för utredning och utvärdering av större investeringsprojekt under programperioderna 1994–1999 och 2000–2006

234.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bibehålla det strikta godkännandeförfarandet för större projekt, men rekommenderar att man rationaliserar beslutsfattandet så att det får ett verkligt värde och därigenom undviker att behandla det som ett överdrivet administrativt förfarande och kan minska tiden för beslutsfattandet till rimliga proportioner. Kommissionen uppmanas också att snarast inrätta en oberoende enhet för större projekt med övergripande behörighet inom generaldirektoratet för regional utveckling (GD REGI). Parlamentet påpekar hur viktigt det är att finansiera investeringar i programvara, eftersom detta kommer att göra systemet mer transparent och lättare att kontrollera. Samtidigt får inte detta investeringar leda till att kommissionen minskar antalet kontroller på plats.

235.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att avlägga fullständiga rapporter om tillämpningen i praktiken av n+2- och n+3-bestämmelserna för större projekt, eftersom vissa länder har försökt ”kringgå” ERUF-bestämmelserna (närmare bestämt n+2-bestämmelsen) genom att slå samman ett antal projekt så att deras totalsumma hamnar precis under tröskelvärdet för större projekt och sedan invänta att kommissionen fattar ett beslut om att upphäva n+2-bestämmelsen för projektet i fråga.

236.  Europaparlamentet framhåller, och söker ett svar på, frågan hur obenägenheten att ta risker kan ha uppkommit (där högkvalitativa innovativa investeringar tappar mark), en inställning som helt och hållet strider mot gemenskapens ansträngningar såsom de uttrycks i Lissabonstrategin. Problemet är inte att få finansiering till infrastrukturprojekt, utan ligger i det faktum att medlemsstaterna har möjlighet att undvika innovativa ”riskfyllda” investeringar.

237.  Europaparlamentet finner det beklagligt att kommissionen (GD REGI) inte utbildar sin egen personal utan finansierar en separat grupp (Jaspers) som är placerad inom Europeiska investeringsbankens struktur och som därför inte behöver redovisa sitt arbete inför kommissionen. Parlamentet framhåller för medlemsstaterna att om de inte ger sina expertgrupper utbildning och utvecklingsmöjligheter kommer de att bli beroende av utländska, externa experter, vilket medför avsevärda indirekta kostnader för landet i fråga.

238.  Europaparlamentet stöder initiativet enligt vilket EU ska göra efterhandsutvärderingar av större projekt och bestämma vilken information (lika och jämförbara uppgifter) som behövs och som ska insamlas och vidarebefordras av medlemsstaterna vid föreskriven tidpunkt. Övervakningen behöver sättas i fokus på detta sätt eftersom det för närvarande inte finns något påtagligt bevis för att större projekt som finansieras av gemenskapen är effektiva, och att medlemsstaterna har använt mottagna medel så effektivt och produktivt som möjligt.

239.  Europaparlamentet påpekar att information om större projekt idag först blir tillgänglig när dessa godkänts i kommissionens årsrapport om strukturfonderna och Sammanhållningsfonden. Därför uppmanas kommissionen att se till att medborgarna via dess hemsida kan följa läget för alla större projekt.

Del II

Särskild rapport nr 2/2008 om bindande klassificeringsbesked

240.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anstränga sig för att snarast åtgärda de återstående problemen och svagheterna eftersom de kan leda till inkomstförluster för EU i form av traditionella egna medel.

241.  Europaparlamentet noterar kommissionens svar att den moderniserade tullkoden, som antogs 2008(84), kommer att innebära att de bindande klassificeringsbeskeden blir obligatoriska för innehavaren, uppdateringsarbetet för ordlistan kommer att fortsätta och att användargränssnittet finns tillängligt på samtliga officiella EU-språk.

242.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att konflikter i fråga om tullklassificering blir lösta inom de tidsfrister som fastställs i gemenskapslagstiftningen och senast inom fem månader, och uppmanar dessutom kommissionen att med hänsyn till eventuella förluster av egna medel utöka personalen som arbetar med de bindande klassificeringsbeskeden och klassificering till 4 personer och se till att dessa även utför fler riskanalyser och mer noggrant kontrollerar medlemsstaternas bidrag till systemet, eventuella fall av missbruk av anstånd och fall där aktörer ser sig om efter de fördelaktigaste klassificeringsbeskeden.

243.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att informera det före utgången av 2009 om alla åtgärder som har vidtagits på grundval av revisionsrättens iakttagelser och om deras genomförande.

Del IV

Särskild rapport nr 3/2008 – Europeiska unionens solidaritetsfond. Hur snabb, effektiv och flexibel är den?

244.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens överlag positiva bedömning av kommissionens resultat i fråga om Europeiska unionens solidaritetsfond.

245.  Europaparlamentet konstaterar att kritiken i fråga om ”snabbhet” inte enbart kan hänföras till kommissionens förvaltning av fonden eftersom problemen ofta är förknippade med brister i medlemsstaternas förvaltning, t.ex. när det gäller kvaliteten i den information som de sökande lämnar in.

246.  Europaparlamentet konstaterar också att det i sin ståndpunkt av den 18 maj 2006(85) ställde sig positivt till förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond (KOM(2005)0108) som innehåller enklare och tydligare kriterier för att kunna aktivera fonden snabbare och som rådet hittills inte har gått vidare med.

Del V

Särskild rapport nr 4/2008 om genomförandet av mjölkkvoter i de medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004(86)

247.  Europaparlamentet beklagar att de nationella myndigheterna måste genomföra en mängd inspektioner som riskerar att bli ytliga och som därmed inte gör det möjligt att kontrollera att den deklarerade direktförsäljningen är sannolik. Parlamentet välkomnar kommissionens förordning (EG) nr 228/2008(87) som minskar kontrollprocenten till 1 procent för producenter vars produktion understiger 5 000 kilo.

248.  Europaparlamentet anser att kommissionen inom ramen för den delade förvaltningen måste fortsätta att ta alla de initiativ som krävs för att säkerställa en effektiv övervakning av införandet och förvaltningen av systemet med mjölkkvoter.

249.  Europaparlamentet uppmanar de behöriga nationella myndigheterna att på grundval av en riskanalys upprätta en kontrollplan för varje tolvmånadersperiod och att utföra kontroller under och efter kvotåret men senast 18 månader efter aktuellt regleringsår.

250.  Europaparlamentet anser att kommissionen i förenklingssyfte bör uppmana de nya medlemsstaterna att se till att den allmänna principen enligt vilken all saluförd mjölk ska bokföras efterlevs.

251.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmana de nya medlemsstaterna att förbättra underhållet av databaserna i enlighet med revisionsrättens begäran i sin rapport och att undvika onödiga kontroller.

252.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att utvärdera utvecklingen inom mjölksektorn, särskilt vad avser dess marknad, producenternas situation och konsekvenserna av den fysiska planeringen och detta inom ramen för de utvärderingsrapporter som ska läggas fram före den 31 december 2010 och före den 31 december 2012 enligt den politiska överenskommelsen från november 2008 om ”hälsokontrollen” av den gemensamma jordbrukspolitiken.

253.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att följa samtliga rekommendationer från revisionsrätten i fråga om denna hälsokontroll och att särskilt inrikta sina överväganden om vilka justeringar som kan göras av den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och systemet för mjölkkvoter på följande punkter:

a)      Kompletterande åtgärder och övergångsåtgärder i regioner där små producenter fortfarande är i stor majoritet.

b)     Behovet för mjölkproducenter att ha ett stabilt regelverk och tydliga utvecklingsmöjligheter som uppmuntrar dem att göra nödvändiga investeringar för att garantera verksamhetens bärkraftighet.

Del VI

Särskild rapport nr 5/2008 om unionens tillsynsmyndigheter: att uppnå resultat

254.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens särskilda rapport och rekommenderar kraftfullt kommissionen att beakta de brister som identifierats i rapporten och vidta åtgärder i enlighet med revisionsrättens rekommendationer.

255.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utforma och genomföra ett övergripande förvaltningssystem för EU:s tillsynsorgan med utgångspunkt i tydliga kriterier som öppenhet, ekonomi, god funktion, effektivitet och ömsesidigt utbyte av de mest givande metoderna. Kommissionen bör kommunicera aktivt med EU:s organ och bistå deras styrelser i genomförandet av en aktivitetsbaserad budgetering och förvaltning (ABB/ABM).

256.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa ett operativt kontrollsystem för EU:s organ som möjliggör intern överföring av bästa praxis och metoder och som omfattar en uppsättning av såväl generella som specifika utvärderingsindikatorer.

257.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram riktlinjer för att förbättra planering, kontroll, utformning av rapporter och utvärdering av organens verksamhet och att fullt ut genomföra begreppet väntade resultat som införs genom förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 och rambudgetförordningen för organen(88).

Del VII

Särskild rapport nr 6/2008 om Europeiska kommissionens återanpassningsstöd efter tsunamin och orkanen Mitch

258.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra alla slutsatser som krävs av erfarenheterna efter orkanen Mitch och tsunamin för att förbättra framtida insatser och råder kommissionen att spela en aktiv roll på internationell nivå för att åtgärda de systemiska svagheterna i de internationella resurserna för katastrofinsatser.

259.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att särskilt uppmärksamma följande frågor i sina framtida återanpassningsinsatser: att garantera att finansieringen bygger på behoven, att säkerställa att den drabbade befolkningen – inklusive fattiga, kvinnor och barn – står i centrum för hjälpinsatserna och att se till att detaljerad och korrekt information om resultatet av biståndet finns tillgänglig för bidragsgivarna i givarländerna och de drabbade länderna.

260.  Europaparlamentet uppmanar de nationella revisionsorganen och revisionsrätten att förstärka samarbetet för att utreda, revidera och utvärdera användningen av biståndsmedlen vid naturkatastrofer.

261.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att revidera sin förteckning över icke-statliga organisationer för att utesluta de organisationer som den saknar förtroende för och att utforma en upphandlingspolicy för att förhindra att dessa icke-statliga organisationer förskingrar medel.

262.  Europaparlamentet uppmanar dessutom kommissionen att göra EU:s bistånd tillräckligt synligt utan att för den skull äventyra den övergripande effektiviteten och rättvisemålen.

263.  Europaparlamentet uppmanar FN, Röda korset, Röda halvmånen och alla andra givare att enas om en detaljerad ram för kontroll och revision för att

a)      intensifiera och förbättra den övergripande kontrollen över insamlade medel,

b)     undanröja dubbelarbete eller fragmentering av kontrollförfaranden och minska sina kostnader.

264.  Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen inte bara godtar revisionsrättens rekommendationer utan även anger att de kommer att genomföras inom en snar framtid.

265.  Europaparlamentet anser också att det är nödvändigt att kommissionen i fråga om humanitärt bistånd ser till att kriterierna för biståndseffektivitet respekteras så som de fastställs i Parisförklaringen om biståndseffektivitet(89).

266.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa en realistisk och konkret tidsgräns för hur länge medlen ska finnas tillgängliga för att motivera mottagarländerna att genomföra de godkända projekten i tid.

267.  Europaparlamentet anser att humanitärt bistånd bör erbjudas utan politiska villkor vid naturkatastrofer, men anser ändå att kommissionen bör kräva av mottagarländerna att

a)      möjligheten att nå offren inte begränsas,

b)     biståndet ska vara undantaget från skatter, tullavgifter och alla andra skattepålagor,

c)      viseringar för personal från internationella biståndsorgan inte ska fördröjas eller avslås,

d)     stödmottagarna inte ska tvingas betala för donerade varor och tjänster (eller att sådana intäkter i sin helhet återinvesteras i återuppbyggnaden).

268.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga att avbryta biståndet om ovannämnda principer inte följs.

Del VIII

Särskild rapport nr 7/2008 om intelligent energi 2003–2006

269.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens seriösa arbete och dess slutsatser som innehåller visst beröm men även kritik av hur kommissionen och Exekutiva byrån för intelligent energi har förvaltat programmet Intelligent energi – Europa (IEE‑programmet) 2003-2006 och uppskattar byråns, revisionsrättens och parlamentets nära och framtidsinriktade samarbete med parlamentet.

270.  Europaparlamentet drar slutsatsen av revisionsrättens analys att kostnader som bärs av stödmottagarna (för att utarbeta förslag och rapporter) är ganska höga och även om parlamentet förstår att dessa kostnader skiljer sig från rent administrativa kostnader förordar det att även dessa beaktas och minskas i enlighet med principerna för bättre lagstiftning.

271.  Europaparlamentet anser att revisionsrättens slutsatser också kan vara användbara för andra genomförandeorgan och ser fram emot revisionsrättens kommande särskilda rapport om genomförandeorganen.

272.  Europaparlamentet beklagar att de nya medlemsstaterna knappt har deltagit i projekt eller studier i samband med programmet och inte heller i samband med de lokala energiorganen, men accepterar att detta delvis kan förklaras av att programmet redan hade inletts vid anslutningen av EU-10. Parlamentet kräver att kommissionen aktivt driver sin politik för att prioritera inrättandet av energiorgan i de nya medlemsstater för att uppnå en välbalanserad fördelning inom hela EU.

Del IX

Särskild rapport nr 8/2008 – Är tvärvillkoren ändamålsenliga?

273.  Europaparlamentet anser att målet med rådets förordning (EG) nr 1782/2003(90) bör utvecklas ”SMART” (specifikt, mätbart, möjligt att förverkliga, relevant, daterat – Specific – Measurable – Achievable – Relevant – Timed) och organiseras i en logisk rangordning. Medlemsstaterna bör utgå från detta för att fastställa kvantifierbara krav och normer på gårdsnivå.

274.  Europaparlamentet anser att regelverket för tvärvillkor bör förenklas genom att begränsas till de huvudsakliga jordbruksverksamheter som man vill förbättra och genom att förväntade resultat, krav och normer specificeras.

275.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en tydlig åtskillnad mellan tvärvillkor och miljövänligt jordbruk. Delar av landsbygdsutvecklingspolitiken, som kommissionens godkännande av normer och skyldigheten att fastställa kvantifierbara normer, bör även tillämpas på tvärvillkor.

276.  Europaparlamentet anser att ett effektivt kontroll- och sanktionssystem som garanterar att jordbrukarna uppfyller kraven bör genomföras i medlemsstaterna. Minst 1 procent av de gårdar som tillämpar varje skyldighet bör omfattas av kontrollerna och sanktionssystemet bör bygga på principen att utbetalningarna ska sänkas i proportion till eller beroende av hur allvarlig överträdelsen är.

277.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa ett sunt övervakningssystem för att mäta resultaten genom att fastställa relevanta indikatorer och utgångsvärden. Medlemsstaterna uppmanas att lämna in fullständiga och tillförlitliga uppgifter som bör analyseras närmare av kommissionen.

278.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag senast i samband med budgetöversynen och nästa reform av den gemensamma jordbrukspolitiken.

279.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att rapportera om hur tvärvillkoren uppfylls i sin årsrapport (revisionsförklaring).

Del X

Särskild rapport nr 9/2008 – EU-stödets ändamålsenlighet på området för frihet, säkerhet och rättvisa i Vitryssland, Moldavien och Ukraina

280.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en fullständig analys av anledningarna till bristerna och avsaknaden av resultat i vissa projekt i Ukraina, Moldavien och Vitryssland och att förbättra planeringen, förvaltningen och kontrollen av EU-medel i dessa länder.

281.  Europaparlamentet kräver att kommissionen ska fortsätta att styra EU-medlen mot de särskilda prioriteringarna för Moldavien, Vitryssland och Ukraina med hänsyn till framstegen i föregående projekt.

282.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka flexibiliteten i EU:s finansieringsförfaranden, vilket skulle göra det möjligt att justera projekthandlingar, riktmärken och mål för att avspegla förändringar i ländernas ekonomiska och politiska situation.

283   Europaparlamentet kräver att kommissionen garanterar hållbarheten i EU-finansierade projekt genom att tydligt definiera mottagarregeringens åtaganden vid slutet av projektet.

284.  Europaparlamentet beklagar att EU-medlen inte har varit tillräckligt ändamålsenliga i fall där det, trots att det förekom tillkortakommanden i projektförvaltningen, beviljades bidrag till samma kontraktspart för nya projekt, och uppmanar därför kommissionen att fastställa tydliga kriterier för att välja kontraktsparter och för att undvika att en otillfredsställande förvaltning av EU:s medel upprepas.

285.  Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen ska förbättra sin kommunikation med regeringarna i Ukraina, Moldavien och Vitryssland och vidta lämpliga åtgärder för att uppmuntra och bistå medlemsstaterna i att inrätta och utöva effektiv samordning mellan givarna.

286   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i högre grad inrikta sig på en effektiv lagföring i kampen mot organiserad brottslighet och att undersöka möjligheten att öka allmänhetens delaktighet i korruptionsbegränsningspolitiken genom att stödja det civila samhällets organisationer i frågor som berör domarkårens oberoende och gott styre.

Del XI

Särskild rapport nr 11/2008 om förvaltningen av Europeiska unionens stöd till offentlig lagring av spannmål

287.  Europaparlamentet håller med revisionsrätten om att kommissionen bör ta hänsyn till lagerlokalernas geografiska läge och framför allt spannmålspartiernas kvalitet när den fastställer det lägsta avyttringspriset.

288.  För att förbättra budgetprocessen uppmanar Europaparlamentet kommissionen att öka transparensen i kostnader för verksamheter som inte är direkt relaterade till interventionslagring av spannmål och föreslår därför att stödkomponenten i programmen, som stödet till de sämst ställda eller till bioetanolindustrin, fördelas direkt till de berörda verksamheterna.

289   Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att utvärdera kostnaderna för kontroller på området för offentlig lagring av spannmål, och uppmanar kommissionen att skapa större incitament för medlemsstaterna att minska lagren och kapitalkostnaderna för sina interventioner och att sälja sina lager vid bästa möjliga tidpunkt.

290.  Europaparlamentet håller med revisionsrätten om att kommissionen bör förstärka sin granskning av de kostnader som meddelats av de utbetalande organen genom att systematiskt följa upp alla ovanliga uppgifter eller tendenser. Inspektioner på plats bör inbegripa kontroller av de uppgifter som använts. Kommissionen bör se över de standardkostnader som ersätts vid transaktioner utan förflyttning för att se till att de inte överstiger de faktiska kostnaderna.

291.  Europaparlamentet håller med revisionsrätten om att inspektioner på plats för att kontrollera kostnadsuppgifter från medlemsstaternas utbetalande organ skulle vara användbara, men betonar att det måste säkerställas att kontrollkraven är kostnadseffektiva.

292   Europaparlamentet beklagar att det inte finns någon strategisk spannmålsreserv om det uppstår livsmedelsbrist på gemenskapsnivå. Medlemsstaterna får inrätta strategiska spannmålsreserver och måste underrätta kommissionen om dessa. Parlamentet beklagar emellertid att mycket få medlemsstater utnyttjar denna möjlighet och anser att kommissionen bör undersöka möjligheten att inrätta en strategisk gemenskapsreserv.

11.2.2009

YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av EU:s allmänna budget för budgetåret 2007

(SEK(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Avsnitt III – Kommissionen

Föredragande: István Szent-Iványi

FÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens bedömning att systemen för övervakning och kontroll när det gäller yttre förbindelser, utvidgning och humanitärt bistånd i viss mån är verkningsfulla. Parlamentet medger att många av de fel som upptäckts rör förskottsbetalningar och att de sedan korrigeras när de slutliga betalningarna görs. Kommissionen uppmanas dock att göra de nödvändiga förbättringarna av sina övervaknings- och kontrollförfaranden, särskilt hos de verkställande organen, utan att detta leder till onödiga administrativa bördor för de slutliga stödmottagarna. Samtidigt erkänner parlamentet de framsteg som hittills gjorts av kommissionen och Förenta nationerna.

2.  Europaparlamentet beklagar den fortsatta bristen på öppenhet i användningen av de gemenskapsmedel som kanaliseras via FN-organisationer. Parlamentet stöder kommissionens insatser för att finna en lösning och säkerställa att revisionsrätten i rimlig tid får all den information den begärt. Parlamentet välkomnar det ökande antalet verifieringsbesök som gjorts av kommissionen enligt FAFA-avtalet och förväntar sig att dessa besök ytterligare kommer att öka öppenheten och synligheten för gemenskapens bidrag till FN-ledd verksamhet.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare förbättra, och mer noggrant definiera, de villkor och resultatindikatorer som används för att betala ut budgetstöd till tredjeländer, så att man tillhandahåller klara, otvetydiga och mätbara bedömningskriterier, i förekommande fall med en specifik tidtabell.

4.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens bedömning att akuta åtgärder krävs för att komma tillrätta med svagheterna i förvaltningen av EU-medel i Bulgarien och att nödvändiga övervakningsmekanismer måste bevaras i Turkiet. De nationella myndigheterna uppmanas att öka sina ansträngningar för att rätta sig efter de tillämpliga bestämmelserna.

5.  Europaparlamentet ser fram emot konkreta resultat av tillämpningen av nya direktiv för utgiftskontroller via externa revisioner som genomförs på initiativ av stödmottagarna eller kommissionen.

6.  Europaparlamentet tar del av revisionsrättens särskilda rapport nr 5/2007 om kommissionens förvaltning av Cardsprogrammet. Parlamentet betonar vikten av en förstärkt strategisk vägledning för kommissionen så att man, i nära samarbete och dialog med parlamentet, ser till att lämplig uppmärksamhet ägnas åt att välja ut viktiga insatsområden inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen. Kommissionen uppmanas att utarbeta en helhetsstrategi för att förbättra det lokala egenansvaret för utformningen och genomförandet av projekten.

7.  Europaparlamentet förväntar sig att regelbundet informeras om de åtgärder som kommissionen vidtar för att genomföra den viktiga utfästelsen om stöd till Georgiens återhämtning efter konflikten och framtida utveckling vid den internationella givarkonferens som hölls den 22 oktober 2008.

8.  Europaparlamentet uppmanar återigen kommissionen att regelbundet lägga fram konkreta åtgärder för parlamentet för att ytterligare öka EU:s ansvar för och kontroll över sina externa åtgärder i sitt geografiska sammanhang, i enlighet med principerna om effektivitet, ansvar och synlighet.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

11.2.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

60

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Sir Robert Atkins, Angelika Beer, Bastiaan Belder, André Brie, Colm Burke, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Michael Gahler, Jas Gawronski, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Maria Eleni Koppa, Helmut Kuhne, Joost Lagendijk, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Vural Öger, Janusz Onyszkiewicz, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, João de Deus Pinheiro, Hubert Pirker, Samuli Pohjamo, Pierre Pribetich, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, György Schöpflin, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Charles Tannock, Inese Vaidere, Kristian Vigenin, Andrzej Wielowieyski, Jan Marinus Wiersma, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Martí Grau i Segú, Milan Horáček, Aurelio Juri, Alexander Graf Lambsdorff, Marios Matsakis, Nickolay Mladenov, Alexandru Nazare, Doris Pack, Athanasios Pafilis, Rihards Pīks, Jean Spautz

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Emine Bozkurt, Ioannis Gklavakis, José Albino Silva Peneda, Antonios Trakatellis, Nikolaos Vakalis

18.2.2009

YTTRANDE från utskottet för utveckling

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007

(SEK(2008)2359 – C6-0415(2008 – 2008/2186(DEC))

Avsnitt III – Kommissionen

Föredragande: Thijs Berman

FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. 2007 var det första året för genomförandet av instrumentet för utvecklingssamarbete.

1.  Europaparlamentet riktar uppmärksamheten på kommissionens åtagande(91) att försöka tillse att 20 procent av det beviljade biståndet går till grundskole- och gymnasieutbildning samt grundläggande hälsovård senast 2009. Kommissionen uppmanas att lämna detaljerade upplysningar om hur detta riktmärke kan uppnås genom projekt, program och budgetstöd. Parlamentet efterfrågar större samstämmighet mellan tematiska strategidokument, landstrategidokument och regionstrategidokument inom hälso- och utbildningsområdena, i synnerhet då bistånd tillhandahålls via budgetstöd.

2.  Europaparlamentet betonar att inom utbildningen måste prioritet ges till inskrivning av barn från grupper som är svåra att nå i länder med kritiska millennieutvecklingsmålsindikatorer, bland annat barn med funktionshinder.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att prioritera stöd till partnerländer för att utveckla parlamentarisk kontroll- och revisionskapacitet, särskilt när biståndet tillhandahålls via budgetstöd och kommissionen uppmanas också att regelbundet rapportera om de framsteg som gjorts.

4.  Europaparlamentet påpekar att vederbörlig uppmärksamhet måste ägnas hållbarheten i kommissionens interventioner, inbegripet utarbetandet av en klar strategi för tillbakadragande som inte äventyrar resultaten och kontrollen av genomförandet. En förstärkt utvärdering av resultaten utgör en viktig faktor för att garantera den demokratiska legitimiteten för EU:s utvecklingssamarbete.

5.  Europaparlamentet välkomnar att EU år 2007 antog en uppförandekodex för arbetsfördelningen på området utvecklingspolitik som avser att förstärka samarbetet och samordningen mellan kommissionen och medlemsstaterna. Kommissionen uppmanas att fördubbla sina ansträngningar för att se till att uppförandekodexen verkligen genomförs, bland annat genom att ta itu med bestående problem vilket ligger i partnerländernas intresse.

6.  Europaparlamentet anser att samrådet med civilsamhället och lokala myndigheter innan landstrategidokumenten under instrumentet för utvecklingssamarbete utarbetades inte var tillräckligt för att uppfylla den rättsliga skyldigheten enligt artikel 19.3 i förordning (EG) nr 1905/2006, nämligen att ”strategidokumenten [ska] i princip grundas på en dialog med partnerlandet och partnerregionen i vilken också det civila samhället samt de regionala och lokala myndigheterna deltar”. Parlamentet anser i detta hänseende att medverkan av partnerländernas nationella parlament är absolut nödvändigt för att länderna verkligen ska engagera sig i processen. Kommissionen uppmanas att anstränga sig till det yttersta för att förbättra dialogen med dessa organ under planeringsprocessens olika etapper.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

17.2.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Thierry Cornillet, Corina Creţu, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Renate Weber, Gabriele Zimmer

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Emilio Menéndez del Valle

12.2.2009

YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för 2007: EU:s allmänna budget

(SEK(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Avsnitt III – kommissionen

Föredragande: Jan Andersson

FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

Kapitel 3 – Budgetförvaltning

1. Europaparlamentet konstaterar att genomförandet av budgeten för 2007 särskilt uppmärksammats av revisionsrätten, eftersom det året var det första inom en ny programplaneringsperiod (2007–2013).

2. Europaparlamentet välkomnar att revisionsrätten för första gången i sin revisionsförklaring uttalat sig positivt om genomförandet av kommissionens budget.

3. Europaparlamentet finner det dock oroande att revisionsrätten inom vissa politikområden, bland dem sammanhållningspolitiken, konstaterat att betalningarna fortfarande innehåller väsentliga fel och att systemen för övervakning och kontroll inom dessa områden i bästa fall endast delvis varit ändamålsenliga.

4. Europaparlamentet uppmuntrar därför kommissionen att fortsätta åtgärda svagheterna inom övervakning och kontroll genom att utveckla och genomföra ett program för intern reform och, tillsammans med medlemsstaterna, genomföra en handlingsplan för att ytterligare förbättra unionens system för övervakning och kontroll.

Kapitel 6 – Sammanhållning

5. Europaparlamentet konstaterar att 27 procent av alla utbetalningar under denna rubrik under budgetåret 2007 gjorts inom politiken för sysselsättning och sociala frågor och konstaterar också att 84 procent av alla utbetalningar som gjorts under budgetåret 2007 fortfarande hänfört sig till programplaneringsperioden 2000–2006.

6. Europaparlamentet finner det tillfredsställande att nästan 100 procent av betalningsbemyndigandena inom sammanhållningspolitiken använts, inberäknat sysselsättning och sociala frågor, efter det att korrigeringar gjorts i form av ändringsbudgetar.

7. Europaparlamentet beklagar de vanligaste felen i samband med de europeiska socialfonderna, nämligen för det första brist på bevis för att de indirekta kostnaderna eller personalkostnaderna varit relevanta för projekten och för det andra överskattning av personalkostnaderna eller de indirekta kostnaderna. Parlamentet uttalar därför sitt starka stöd till de nya reglerna för budgetramen för perioden 2007–2013, som förenklar förfarandena, så att de indirekta kostnaderna schablonmässigt kan anges som en del av de direkta kostnaderna. Parlamentet uppmanar dessutom medlemsstaterna att öka informationen till stödmottagarna och att införa bättre dagliga förvaltningskontroller för att minska antalet fel.

8. Europaparlamentet välkomnar handledningen av den 5 juni 2008 om förvaltningskontroller som ska utföras av medlemsstaterna i samband med åtgärder samfinansierade ur strukturfonderna och Sammanhållningsfonden under programperioden 2007–2013(92).

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

11.2.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

44

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

Gabriela Creţu, Pierre Jonckheer, Jamila Madeira, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Patrizia Toia

12.2.2009

YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007

(SEK(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Avsnitt III – Kommissionen

Föredragande: Péter Olajos

FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet anser att de övergripande genomförandenivåerna för budgetens utgiftskategorier miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet är tillfredsställande.

2.  Europaparlamentet betonar att den övergripande budgetgenomförandenivån på 94,6 procent för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet är ett tillfredsställande resultat med tanke på att 2007 var det första året i den nya budgetramen 2007–2013 och ett år som kännetecknades av antagandet och ikraftträdandet av nya program på politikområdet miljö.

3.  Europaparlamentet betonar särskilt att genomförandet av programmet Life+ uppnådde en genomförandegrad på 98,87 procent för åtagandebemyndiganden. I detta sammanhang påpekas också att 82 procent av åtagandebemyndigandena har anslagits till projekt i medlemsstaterna, helt i överensstämmelse med Life+-förordningen. För betalningsbemyndigandena för projekt 2007 beror minskningen på att Life+‑förordningen antogs sent. Parlamentet är dock nöjt med genomförandet vad avser det allmänpolitiska stödet, kommunikation, upplysningsinsatser och finansiering av icke-statliga organisationer.

4.  Europaparlamentet välkomnar genomförandegraden för gemenskapens tobaksfond som uppgår till 100 procent. Parlamentet är därför övertygat om att detta instrument, som ger finansiellt stöd till projekt som ökar allmänhetens medvetenhet om de skadliga effekterna av tobakskonsumtion, särskilt genom information och utbildning, genomförs på ett effektivt sätt.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla ytterligare stöd till sökande inom fleråriga program, särskilt genom att erbjuda sökande särskild utbildning och utarbeta användarvänliga riktlinjer.

6.  Europaparlamentet välkomnar ansträngningarna att göra anbudsinfordringar mer fokuserade och att ge mer stöd till sökande, särskilt inom folkhälsoprogrammen, så att man kan undvika att projektansökningar lämnas in som uppenbarligen inte kan komma ifråga för stöd eller som är av dålig kvalitet, men noterar att ytterligare insatser behövs för att situationen ska bli tillfredsställande.

7.  Europaparlamentet betonar att en del av handlingsprogrammet för hälsa genomförs av genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor (EAHC). I detta sammanhang påminns kommissionen om att man ska utnyttja programmets medel som är driftsanslag mycket kostnadseffektivt eftersom de även utnyttjas för administrativa uppgifter.

8.  Europaparlamentet betonar att administrativa och finansiella bestämmelser i budgetförordningen inte får leda till onödiga förseningar för beviljandet av bidrag eller urvalet av projekt som ska finansieras. Kommissionen uppmanas att fortsätta sina ansträngningar att förbättra administrativa förfaranden som påverkar genomförandet av åtagande- och betalningsbemyndiganden.

9.  Med utgångspunkt från tillgänglig information anser Europaparlamentet att kommissionen kan beviljas ansvarsfrihet vad gäller utgifterna under 2007 på politikområdena för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet.

KORTFATTAD MOTIVERING

I detta yttrande behandlas budgetgenomförandet på politikområdena för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet för budgetåret 2007.

Miljö

Budgetåret 2007, som var det första året i den nya budgetramen (2007–2013), kännetecknades av antagandet och ikraftträdandet av nya program på politikområdet miljö, såsom Life+, antaget den 9 juni 2007, och det finansiella instrumentet för civilskydd, antaget den 5 mars 2007. Den övergripande nivån för budgetgenomförandet låg på tillfredsställande 94,6 procent.

Genomförandet av Life+ programmet kan anses vara mycket tillfredsställande vad avser åtagandebemyndiganden, trots att den rättsliga grunden antogs sent (23 maj 2007), och genomförandegraden uppgick till 98,87 procents av detta programs driftsbudget.

Den nya rättsliga grunden för civilskyddet, som antogs den 5 mars 2007, utökar räckvidden för detta instrument som nu täcker skydd, särskilt av människor, men också av miljön och egendom, inbegripet kulturarvet, i händelse av naturliga eller mänskligt framkallade katastrofer, terroristdåd och tekniska, radiologiska eller miljömässiga olyckor.

Finansieringsnivån enligt den tidigare rättsliga grunden var 7,01 miljoner euro 2006. Det nya finansiella instrumentet som antogs 2007 hade tillgängliga anslag på 20,8 miljoner euro (budgetposterna 07 04 01 och 19 06 05).

För katastrofberedskapen hade ett belopp på 7,225 miljoner euro avsatts i finansieringsbeslutet för nya åtgärder men den faktiska genomförandegraden var i själva verket mycket låg, mindre än 1 procent, både på grund av att den rättsliga grunden antogs sent och att den faktiska medelanvändningen är direkt korrelerad till hur katastrofer inträffar, något som är mycket svårt att förutse. Genomförandet av civilskyddsinstrumentet kan dock i stort anses vara tillfredsställande.

De nya programmen är ett tecken på radikala förändringar för genomförandeinstrumentet på miljöområdet, huvudsakligen för att sammanföra ett antal tidigare instrument och initiativ i det nya programmet Life+, där civilskydd uppgraderas (+havsföroreningar) genom det finansiella instrumentet för civilskydd (som också täcker stöd till civilskyddsinsatser i tredjeländer) samt att överföra den mesta externa verksamheten till de instrument som förvaltas av Relex och där endast ett litet ad hoc-anslag finns kvar under GD Miljös direkta förvaltning för att betala för anslutningen till multilaterala miljöavtal.

En övergripande genomförandenivå på 80,04 procent av betalningsbemyndiganden uppnåddes på miljöområdet, vilket är något lägre än 2006 års nivå. Men denna nivå stiger till 84,57 procent om man beaktar betalningsnivån för icke-differentierade anslag.

Folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Genomförandenivån för betalningsbemyndiganden i folkhälsoprogrammet uppgick till 89 procent 2007 med ett underutnyttjande på 6,7 miljoner euro, vilket dels berodde på att betalningarna överskattades när 2007 års budget utarbetades i början av 2006 och dels på mottagarrelaterade faktorer.

Genomförandegraden för betalningar för folkhälsobudgetposter är lägre än genomförandegraden för åtaganden men detta beror till stor del på det faktum att mottagarna inte alltid haft möjlighet att utnyttja hela den budget som de beviljats. De neddragningar av beviljade belopp som mottagarna begärt uppgick till 1,3 miljoner euro fram till den 15 oktober 2007.

Genomförandegraden för åtagandebemyndiganden för tobaksfonden är mycket tillfredsställande (nästan 100 procent). Anslagen till denna budgetpost är ”icke-differentierade anslag”, vilket i presentationen skulle kunna ge ett felaktigt intryck av underutnyttjande. Men denna budgetpost uppvisar inget underutnyttjande.

För livsmedelssäkerhet, djurhälsa, djurskydd och växtskydd var genomförandenivån för budgetposten för utrotning av djursjukdomar tämligen hög och detta motsvarar 97,4 procent av anslaget.

Genomförandegraden för åtagandebemyndiganden för livsmedelssäkerhetsåtgärder kännetecknas då och då av en låg genomförandegrad, vilket för anslagen för katastrofer berodde på att detta är en högst oförutsägbar budgetpost. Om få sjukdomar bryter ut inom EU betyder detta lyckligtvis att endast en liten andel av anslagen behöver användas. I andra fall, såsom för kontrollen av foder och livsmedel, beror den låga genomförandegraden på en överskattning av betalningarna, eller såsom i fallet för livsmedel- och fodersäkerhet, på en överskattning av utbildningstillfällen, behov och kostnader.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

10.2.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

44

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Maria Berger, Johannes Blokland, John Bowis, Martin Callanan, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Peter Liese, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Åsa Westlund

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Iles Braghetto, Jutta Haug, Hartmut Nassauer, Bart Staes, Andres Tarand

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Emanuel Jardim Fernandes

11.2.2009

YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007

(SEK(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Avsnitt III – Kommissionen

Föredragande: Bill Newton Dunn

FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet välkomnar iakttagelserna i revisionsrättens rapport, som ger en rättvis bedömning av politiken för den inre marknaden, tullpolitiken och konsumentskyddspolitiken.

2.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ytterligare förbättra systemen för internkontroll i syfte att förhindra att icke godkända varor införs på gemenskapsmarknaden. Kommissionen uppmanas vidare att följa upp eventuella brister som upptäcktes inom konsumentskyddsområdet under 2007.

3.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens iakttagelse att kontrollsystemen för tullar och räkenskaper fungerar väl. Parlamentet betonar att även om ansvaret för tullkontrollerna främst ligger på medlemsstaterna, bör bara pålitliga ekonomiska aktörer sköta tullsektorn för att undvika risken för att varor importeras på den inre marknaden utan tullavgiftsbetalning eller tullvärdering.

4.  Europaparlamentet uppskattar de ansträngningar som gjorts för att uppnå en genomförandegrad på 86 procent för budgetpost 12 02 01 (genomförande och utveckling av den inre marknaden). Enligt kommissionen är orsaken till de oanvända betalningsbemyndigandena att vissa avtal om utredningar undertecknades sent på året och att det inte genomfördes några betalningar, såsom planerat, under 2007.

5.  Europaparlamentet påpekar att en genomförandegrad på 55 procent för budgetpost 14 04 02 (Tull 2007-programmet) inte är tillräcklig och kräver därför en bättre budgetplanering. Enligt kommissionen hänför sig större delen av denna budgetpost till långsiktiga IT-kontrakt med produkter och tjänster som levereras ”på begäran”, vilket gör det svårt att uppskatta och planera exakta finansiella behov. Parlamentet ger dock sitt erkännande för de positiva resultaten för 2008 års budget, med en genomförandegrad på över 97 procent för betalningsbemyndigandena.

6.  Europaparlamentet konstaterar att genomförandegraden på 77 procent för budgetpost 17 02 02 (konsumentskyddsprogrammet) är lägre än under tidigare år. Enligt kommissionen är orsakerna för detta att icke-differentierade anslag från genomförandeorganet för hälsa och konsumentskydd fördes tillbaka till konsumentskyddsprogrammet och att vissa åtaganden ingicks sent under 2007, vilket resulterade i att de planerade betalningarna för 2007 inte genomfördes. Kommissionen uppmanas därför att förbättra budgetplaneringen inom detta område.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

11.2.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Mogens Camre, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Eva-Britt Svensson, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Emmanouil Angelakas, André Brie, Colm Burke, Magor Imre Csibi, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega, José Ribeiro e Castro

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Klaus-Heiner Lehne

18.2.2009

YTTRANDE från utskottet för transport och turism

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av EU:s allmänna budget för budgetåret 2007

(SEK(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Avsnitt III – Kommissionen

Föredragande: Luca Romagnoli

FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet noterar att det i budgeten för 2007, slutligt antagen och ändrad under det året, anslogs totalt 1 322 667 000 EUR som åtagandebemyndiganden och att 743 111 000 EUR fanns tillgängliga som betalningsbemyndiganden för transportpolitiken. Parlamentet noterar vidare att dessa belopp omfattar följande:

- 933 578 000 EUR som åtagandebemyndiganden och 369 665 000 EUR som betalningsbemyndiganden för transeuropeiska transportnät (TEN-T).

- 15 348 000 EUR som åtaganden och 14 500 000 EUR som betalningar för transportsäkerhet.

- 56 890 000 EUR som åtaganden och 10 425 000 EUR som betalningar för Marco Polo-programmet.

- 113 631 000 EUR som åtaganden och 114 716 000 EUR i betalningar för transportbyråerna och övervakningsmyndigheten för GNSS.

- 6 000 000 EUR i åtaganden och 6 578 000 EUR i betalningar för transportsäkerhet, inbegripet pilotprojekt för säkerhet inom det transeuropeiska vägnätet.

2.  Europaparlamentet välkomnar att både åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden för TEN-T-projekt fortsättningsvis utnyttjas i hög grad, nästan till 100 procent vardera, och uppmanar medlemsstaterna att se till att adekvat finansiering görs tillgänglig ur de nationella budgetarna för att matcha detta gemenskapsåtagande.

3.  Europaparlamentet noterar med oro den låga utnyttjandegraden för åtagandebemyndigandena för transportsäkerhet (55,95 procent) och övervakningsmyndigheten för Galileo (33,24 procent i rubrik 3), för vilken en stor del av det belopp som blir tillgängligt 2007, på grund av överskottet 2006, överfördes till 2008, och den låga utnyttjandegraden för betalningsbemyndiganden för den inre marknaden och optimering av transportsystem (47,48 procent), för passagerarrättigheter (58,96 procent) på grund av att undertecknandet av kontrakten försenats samt för övervakningsmyndigheten för Galileo.

4.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att till följd av reaktionerna på revisionsrättens särskilda rapport nr 6/2005 om det transeuropeiska transportnätet(93) har det högsta tillåtna beloppet för ekonomiskt stöd till gränsöverskridande transportprojekt ökat till 30 procent och det minsta tröskelbeloppet för bidrag till 1 500 000 EUR. Dessutom har utvärderingsprocessen för urvalet av projekt förbättrats och uppföljningen förstärkts. Samtidigt beklagar dock parlamentet att strukturen för beskrivningen av arbetena inte har harmoniserats och att teknisk och finansiell övervakning inte standardiserats.

5.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att revisionsrättens analys av interna kontrollstandarder med en direkt koppling till de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet visar att generaldirektoratet för generaldirektoratet för energi och transport uppfyller de grundläggande kraven.

6.  Europaparlamentet föreslår, avseende de sektorer som utskottet för transport och turism ansvarar för, att kommissionen beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

17.2.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Josu Ortuondo Larrea, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Luigi Cocilovo, Jas Gawronski, Pedro Guerreiro, Lily Jacobs, Corien Wortmann-Kool

25.2.2009

YTTRANDE från utskottet för regional utveckling

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007

(SEK(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Avsnitt III - kommissionen

Föredragande Jan Olbrycht

FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet välkomnar med intresse resultaten i Europeiska revisionsrättens rapport och de rekommendationer som syftar till en korrekt användning av strukturfonderna.

2.  Europaparlamentet noterar att revisionsrättens rapport för 2007 bara täcker projekt under 2000–2006 eftersom 2007 huvudsakligen var en förberedande fas för genomförandet av programmen 2007–2013. Parlamentet betonar därför att effekterna av de nya regler som fastställts för programperioden 2007–2013, vilka är enklare och striktare än dem som gällde fram till 2006, ännu inte kan utvärderas.

3.  Europaparlamentet betonar att sammanhållningspolitiken förblir en av EU:s främsta politikområden. Parlamentet understryker den viktiga roll som den spelar i EU:s svar på den finansiella krisen och den mycket viktiga plats som den intar i den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa. Parlamentet välkomnar därför de åtgärder som föreslagits av kommissionen och som syftar till att förenkla och påskynda genomförandet av sammanhållningsprogrammen.

4.  Europaparlamentet konstaterar att genomförandet av sammanhållningspolitiken är utsatt för stora risker och betonar att detta faktum bör beaktas när felnivån bedöms. Ändamålsenliga kontrollåtgärder måste vara kostnadseffektiva och proportionerliga i förhållande till kraven på god ekonomisk förvaltning. Onödig komplexitet måste undvikas så att programmen kan genomföras snabbt.

5.  Europaparlamentet betonar att det finns anledning att underlätta förfarandena för genomförandet av strukturfonderna, särskilt förvaltnings- och kontrollsystemen. Systemens komplexitet är till viss grad orsaken till regelbrotten från medlemsstaternas sida. Parlamentet välkomnar de förenklingsåtgärder som kommissionen föreslagit i sin översyn av förordningarna för strukturfonderna 2007–2013 som svar på den nuvarande finanskrisen. Parlamentet väntar ivrigt på det sista paketet med kommissionsförslag om förenklingsåtgärder för strukturfonderna, vilka lär komma i början av 2009.

6.  Europaparlamentet konstaterar att sådana förenklade förfaranden är av avgörande betydelse för att minska de administrativa bördorna på nationell, regional och lokal nivå. Parlamentet betonar dock vikten av att sådana förenklade förfaranden bidrar till att minska antalet fel i framtiden.

7.  Europaparlamentet betonar vikten av den handlingsplan som kommissionen antog den 19 februari 2008 om att stärka tillsynen vid delad förvaltning av strukturåtgärder och som är avsedd att minska felen i medlemsstaternas betalningsansökningar. Parlamentet är övertygat om att den nya handlingsplanen på ett betydande sätt kan förbättra situationen, inte minst genom att bistå medlemsstaterna med att utveckla sin förmåga att förvissa sig om att projektutgifterna är stödberättigande. Parlamentet noterar att de inledande resultaten i den första framstegsrapporten om handlingsplanen visar på goda framsteg. Parlamentet betonar dock att några påtagliga framsteg inte kan utvärderas förrän 2010 eller senare.

8.  Europaparlamentet noterar särskilt att i den handledning om förvaltningskontroller som kommissionen utfärdade i juni 2008 inom ramen för handlingsplanen, framhålls vikten av att förvaltningsmyndigheterna tillämpar förebyggande åtgärder, och att detta bör ske genom effektiv kommunikation med stödmottagarna. All informationsverksamhet riktad till stödmottagarna medverkar till att minska felen, särskilt inom områden som utgifternas stödberättigande.

9.  Europaparlamentet ställer sig bakom kommissionens uttalade ståndpunkt om finansiella korrigeringar, nämligen att regelbrotten förmodligen kan upptäckas och korrigeras genom det fleråriga korrigeringssystemet. Parlamentet noterar att kommissionen ständigt kontrollerar att de uppgifter som medlemsstaterna lämnar är fullständiga och korrekta och att det har skett verkliga framsteg när det gäller tillhandahållande av pålitliga bevis för att medlemsstaterna gör korrigeringar.

10. Europaparlamentet välkomnar kommissionens öppenhetsinitiativ som skulle kunna spela en viktig roll när det gäller att undanröja fel i framtiden.

11. Europaparlamentet noterar den felnivå som revisionsrätten funnit och iakttar skillnaden i tolkning från revisionsrättens och kommissionens sida när det gäller det belopp som borde ha återbetalats (särskilt skillnaden i tolkning av de regler som avser utgifternas stödberättigande). Parlamentet betonar att det behövs ytterligare klargöranden och begär att tolkningen av reglerna när det gäller tillämpningen av finansiella korrigeringar ska harmoniseras. Parlamentet uppmanar också de medlemsstater som ännu inte gjort så att så snart som möjligt tillhandahålla årliga nationella förklaringar om utgifter vid delad förvaltning.

12. Europaparlamentet uttrycker viss tillfredsställelse över den uppenbara statistiska förbättringen i medlemsstaternas kontrollsystem men beklagar att många kontrollsystem i medlemsstaterna fortfarande är otillräckliga när det gäller att förhindra risker för regelbrott vid ersättningar. Ytterligare förbättringar av effektiviteten vid kontrollerna på primär nivå på nationell samt regional och lokal nivå behövs. Europaparlamentet betonar i detta hänseende kommissionens viktiga tillsynsroll.

13. Europaparlamentet betonar att den felnivå som redovisas i rapporten från revisionsrätten inte nödvändigtvis hänför sig till bedrägerier och uppmanar därför kommissionen och revisionsrätten att härvidlag göra en klar åtskillnad i framtida dokument.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

12.2.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

42

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Bernard Soulage, Catherine Stihler, Margie Sudre, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Emanuel Jardim Fernandes, Stanisław Jałowiecki, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Flaviu Călin Rus, Richard Seeber, László Surján, Iuliu Winkler

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Sepp Kusstatscher, Toine Manders

17.2.2009

YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007

(SEK(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Avsnitt III – Kommissionen

Föredragande: Helga Trüpel

FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet uppmanar nationella organ och myndigheter att följa genomförandebestämmelserna om deras respektive ansvar som kommissionen fastställt. Parlamentet välkomnar att generaldirektoratet för utbildning och kultur (GD EAC) ansett sig kunna frångå sin reserverade syn på de nationella organens kontrollmekanismer och stöder fortsatt strikta revisionskontroller.

2.  Europaparlamentet ser med tillfredsställelse på att antalet sena betalningar på utbildnings- och kulturområdet minskat och förväntar sig att kommissionen fortsätter sina ansträngningar att minska dem ytterligare.

3.  Europaparlamentet begär att kommissionen undersöker om det under vissa förutsättningar finns behov av undantag från finansförordningens bestämmelser om icke vinstdrivande verksamhet, så att stödmottagarna kan generera högre egna intäkter utan risk för att detta kan leda till en nedskärning av det stöd som de beviljats i enlighet med EU:s medfinansiering.

4.  Europaparlamentet hoppas att det kontrollsystem som generaldirektoratet för kommunikation upprättade i slutet av 2007 kommer att göra det onödigt att lämna en reservation om dess budgetförvaltning i framtiden, vilket var fallet för budgetåret 2007.

5.  Europaparlamentet begär mer information från kommissionen om inrättandet av administrativa strukturer i medlemsstaterna för att medverka i vänortsverksamhet, särskilt behovet av sådana strukturer, kostnaderna i samband härmed och deras syfte.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka hur programmet Ungdom i större utsträckning ska kunna nå nya grupper av ungdomar, särskilt sådana som kommer från missgynnade miljöer. Parlamentet föreslår att ungdomsorganisationerna, inbegripet Europeiskt ungdomsforum, ökar sina ansträngningar att nå sådana grupper, att förbättra redovisningsstandarderna och stödkriterierna och att i större omfattning sprida information om själva programmet bland unga.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

17.2.2009

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Maria Badia i Cutchet, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Nicodim Bulzesc, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Ramona Nicole Mănescu, Adrian Manole, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

Gyula Hegyi, Iosif Matula, Christel Schaldemose, Ewa Tomaszewska

Slutomröstning: närvarande suppleant(er) (art. 178.2)

Raül Romeva i Rueda, Salvador Domingo Sanz Palacio, Alejo Vidal-Quadras

30.1.2009

YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007

(SEK(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Avsnitt III – Kommissionen

Föredragande: Bárbara Dührkop Dührkop

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet noterar att få betalningar från budgeten för området med frihet, säkerhet och rättvisa genomfördes under 2007 jämfört med 2006 (60,41 procent för 2007 kontra 82,26 procent för 2006). Detta beror delvis på att de fonder som ingår i ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar antogs i maj och juni 2007 och på att genomförandet av andra särskilda program försenades (t.ex. programmen Civilrätt samt Förebyggande av narkotikamissbruk och information). Genomförandenivån för åtaganden har minskat jämfört med 2006 (90,29 procent kontra 94,47 procent för 2006). Parlamentet uppmanar generaldirektoratet för frihet, säkerhet och rättvisa att försöka öka genomförandenivån för åtaganden och betalningar under 2008.

2.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten gjort bedömningen att kommissionens övervakningskontroller av Europeiska flyktingfonden II är delvis ändamålsenliga. Parlamentet tar vederbörlig hänsyn till kommissionens svar i ärendet.

3.  Europaparlamentet beklagar att beskrivningarna av medlemsstaternas system för övervakning och kontroll av fonden för de yttre gränserna lämnades till kommissionen först under det sista kvartalet 2007, vilket fick till följd att kommissionen inte kunde bedöma medlemsstaternas system före utgången av 2007.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

29.1.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Michael Cashman, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Tatjana Ždanoka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Edit Bauer, Marco Cappato, Koenraad Dillen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Eva-Britt Svensson, Adina-Ioana Vălean, Johannes Voggenhuber

11.2.2009

YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007

(SEK(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Avsnitt III – kommissionen

Föredragande Lissy Gröner

FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A.  År 2007 var Europeiska året för lika möjligheter för alla, vilket riktade särskild uppmärksamhet på de olika former av diskriminering som kvinnor ofta möter.

B.   På grund av bestående bristande jämställdhet mellan män och kvinnor har användningen av budgetmedel olika effekter på dessa.

1.   Europaparlamentet påminner kommissionen om att enligt artikel 3.2 i EG-fördraget är främjandet av jämställdhet mellan män och kvinnor en grundläggande princip inom EU och är ett mål som har relevans i samtliga gemenskapens åtgärder och politikområden.

2.   Europaparlamentet upprepar sin begäran till kommissionen om att jämställdhet ska betraktas som ett ständigt prioriterat mål under budgetplaneringen, i enlighet med principen om en jämställdhetsintegrerad budget, vilket parlamentet begärde i sin resolution av den 3 juli 2003, och beklagar att kommissionens genomförbarhetsstudie om ärendet i fråga har försenats.

3.   Europaparlamentet beklagar att revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för 2007 inte innehåller upplysningar om huruvida budgeten framgångsrikt bidragit till att främja jämställdhet mellan män och kvinnor.

4.   Europaparlamentet föreslår att revisionsrätten inkluderar jämställdhetsaspekter i sina årsrapporter och särskilda rapporter, särskilt relevant information om åtgärder för integrering av principen om icke-diskriminering mellan män och kvinnor och om tillgången till könsspecifika uppgifter.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

10.2.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Astrid Lulling, Doris Pack, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Eva-Riitta Siitonen, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Anna Záborská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Gabriela Creţu, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Elisabeth Jeggle, Maria Petre

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

16.3.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

4

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, James Elles, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Paul van Buitenen, Ieke van den Burg

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Vasilica Viorica Dăncilă, Dragoş Florin David, Robert Goebbels, Christopher Heaton-Harris, Edit Herczog, Paul Rübig

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Elisabeth Morin, Jürgen Schröder

(1)

EUT L 77, 16.3.2007. Rättad version i EUT L 203, 3.8.2007, s. 99.

(2)

EUT C 287, 10.11.2008, s. 1.

(3)

EUT C 107, 30.4.2004, s. 1.

(4)

EUT C 216, 14.9.2007, s. 3.

(5)

EUT C 286, 10.11.2008, s. 1.

(6)

EUT C 287, 10.11.2008, s. 111.

(7)

EGT L 56, 4.3.1968, s. 1.

(8)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(9)

EUT L 77, 16.3.2007. Rättad version i EUT L 203, 3.8.2007, s. 99.

(10)

EUT C 287, 10.11.2008, s. 1.

(11)

EUT C 278, 31.10.2008, s. 32.

(12)

EUT C 107, 30.4.2004, s. 1.

(13)

EUT C 216, 14.9.2007, s. 3.

(14)

EUT C 311, 5.12.2008, s. 71.

(15)

EUT C 287, 10.11.2008, s. 111.

(16)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(17)

EGT L 11, 16.1.2003, s. 1.

(18)

EUT L 297, 22.9.2004, s. 6.

(19)

EUT L 24, 27.1.2005, s. 35.

(20)

EUT L 77, 16.3.2007. Rättad version i EUT L 203, 3.8.2007, s. 99.

(21)

EUT C 287, 10.11.2008, s. 1.

(22)

EUT C 278, 31.10.2008, s. 29.

(23)

EUT C 107, 30.4.2004, s. 1.

(24)

EUT C 216, 14.9.2007, s. 3.

(25)

EUT C 311, 5.12.2008, s. 79.

(26)

EUT C 287, 10.11.2008, s. 111.

(27)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(28)

EGT L 11, 16.1.2003, s. 1.

(29)

EUT L 297, 22.9.2004, s. 6.

(30)

EUT L 5, 9.1.2004, s. 85.

(31)

EUT L 140, 1.6.2007, s. 52.

(32)

EUT L 77, 16.3.2007. Rättad version i EUT L 203, 3.8.2007, s. 99.

(33)

EUT C 287, 10.11.2008, s. 1.

(34)

EUT C 278, 31.10.2008, s. 81.

(35)

EUT C 107, 30.4.2004, s. 1.

(36)

EUT C 216, 14.9.2007, s. 3.

(37)

EUT C 311, 5.12.2008, s. 86.

(38)

EUT C 287, 10.11.2008, s. 111.

(39)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(40)

EGT L 11, 16.1.2003, s. 1.

(41)

EUT L 297, 22.9.2004, s. 6.

(42)

EGT L 369, 16.12.2004, s. 73.

(43)

EUT L 77, 16.3.2007. Rättad version i EUT L 203, 3.8.2007, s. 99.

(44)

EUT C 287, 10.11.2008, s. 1.

(45)

EUT C 107, 30.4.2004, s. 1.

(46)

EUT C 216, 14.9.2007, s. 3.

(47)

EUT C 286, 10.11.2008, s. 1.

(48)

EUT C 287, 10.11.2008, s. 111.

(49)

EGT L 56, 4.3.1968, s. 1.

(50)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(51)

EGT L 11, 16.1.2003, s. 1.

(52)

EUT L 77, 16.3.2007. Rättad version i EUT L 203, 3.8.2007, s. 99.

(53)

EUT C 287, 10.11.2008, s. 1.

(54)

EUT C 107, 30.4.2004, s. 1.

(55)

EUT C 216, 14.9.2007, s. 3.

(56)

EUT C 286, 10.11.2008, s. 1.

(57)

EUT C 287, 10.11.2008, s. 111.

(58)

EGT L 56, 4.3.1968, s. 1.

(59)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(60)

EGT L 11, 16.1.2003, s. 1.

(61)

EUT L 187, 15.7.2008, s. 25.

(62)

EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(63)

Revisionsrättens yttrande nr 2/2004 över en modell för ”samordnad granskning (single audit)” (samt ett förslag till ram för gemenskapens interna kontroll), EUT C 107, 30.4.2004.

(64)

Europeiska unionens råd, not från ordförandeskapet till delegationerna – ”An improved sound financial management of EU funds 10284/08 FIN 217”, 3.6.2008 (endast den engelska versionen finns tillgänglig).

(65)

Antagna texter, P6_TA(2008)0133.

(66)

EUT C 273, 9.11.2006, s. 2.

(67)

EUT L 187, 15.7.2008, s. 25.

(68)

EUT L 163, 23.6.2007, s. 17.

(69)

Kommissionens förordning (EG) nr 498/2007 av den 26 mars 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1198/2006 om Europeiska fiskerifonden (EUT L 120, 10.5.2007, s. 1).

(70)

Rådets förordning (EG) nr 1447/1999 av den 24 juni 1999 om att upprätta en förteckning över sådana beteenden som utgör allvarliga överträdelser av den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser (EGT L 167, 2.7.1999, s. 5).

(71)

EUT C 94, 21.4.2006, s. 1.

(72)

EUT C 74 E, 24.3.2004, s. 746.

(73)

Antagna texter, P6_TA(2008)0018.

(74)

EUT C 285, 27.11.2007, s. 1.

(75)

Uttalande från kommissionen om artikel 5 i instrumentet för utvecklingssamarbete. Bilaga till meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet av den 24 oktober 2006 (KOM(2006)0628).

(76)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 antagen av rådet den 18 december 2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41).

(77)

EUT C 174, 26.7.2006, s. 1.

(78)

Rådets förordning (EG) nr 1085/2006 av den 17 juli 2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (EUT L 210, 31.7.2006, s. 82).

(79)

EUT C 287, 10.11.2008, s. 9.

(80)

EUT L 344, 20.12.2008, s. 12.

(81)

EUT L 344, 20.12.2008, s. 125.

(82)

Ingicks och antogs den 2 mars 2005 vid högnivåforumet i Paris av utvecklingsländerna och givarländerna, däribland EU, Afrikanska utvecklingsbanken, Asiatiska utvecklingsbanken, Europeiska banken för utveckling och återuppbyggnad, Interamerikanska utvecklingsbanken, OECD:s kommitté för utvecklingsbistånd, FN och Världsbanken.

(83)

Antagna texter, P6_TA(2008)0051.

(84)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008 av den 23 april 2008 om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex) (EUT L 145, 4.6.2008, s. 1).

(85)

EUT C 297 E, 7.12.2006, s. 331.

(86)

EUT C 185, 22.7.2008.

(87)

Kommissionens förordning (EG) nr 228/2008 av den 13 mars 2008 om ändring av förordning (EG) nr 595/2004 beträffande kontrollintensiteten när det gäller leveranser och direktförsäljning av mjölk (EUT L 70, 14.3.2008, s. 7).

(88)

Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 23 december 2002 om rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EUT L 357, 31.12.2002, s. 72).

(89)

Ingicks och antogs den 2 mars 20005 vid högnivåforumet i Paris av utvecklingsländerna och givarländerna, däribland EU, Afrikanska utvecklingsbanken, Asiatiska utvecklingsbanken, Europeiska banken för utveckling och återuppbyggnad, Interamerikanska utvecklingsbanken, OECD:s kommitté för utvecklingsbistånd, FN och Världsbanken.

(90)

Rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (EUT L 270, 21.10.2003, s. 1).

(91)

Uttalande från kommissionen om artikel 5 i instrumentet för utvecklingssamarbete. Bilaga till meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet av den 24 oktober 2006 (KOM(2006)0628).

(92)

COCOF 08/0020/04-EN.

(93)

EUT C 94, 21.4.2006, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy