Postup : 2008/2257(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0176/2009

Předložené texty :

A6-0176/2009

Rozpravy :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Hlasování :

PV 23/04/2009 - 8.30
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0304

ZPRÁVA     
PDF 153kWORD 78k
23. 3. 2009
PE 416.348v02-00 A6-0176/2009

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2007

(C6‑0430/2008 – 2008/2257(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Christofer Fjellner

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2007

(C6‑0430/2008 – 2008/2257(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2007(1),

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2007, spolu s odpověďmi agentury(2),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 10. února 2009 (5588/2009 – C6‑0060/2009),

–   s ohledem na Smlouvu o ES, a zejména na článek 276 této smlouvy,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva(4), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(5), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost avnitřní věci (A6‑0176/2009),

1.  uděluje řediteli Agentury Evropské unie pro základní práva absolutorium za plnění rozpočtu agentury za rozpočtový rok 2007;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Agentury Evropské unie pro základní práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2007

(C6‑0430/2008 – 2008/2257(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2007(6),

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2007, spolu s odpověďmi agentury(7),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 10. února 2009 (5588/2009 – C6‑0060/2009),

–   s ohledem na Smlouvu o ES, a zejména na článek 276 této smlouvy,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(8), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva(9), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(10), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6‑0176/2009),

1.  konstatuje, že v účetní závěrce Agentury Evropské unie pro základní práva jsou uvedeny tyto údaje;

2.  schvaluje uzavření účtů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2007;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Agentury Evropské unie pro základní práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2007

(C6‑0430/2008 – 2008/2257(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2007(11),

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2007, spolu s odpověďmi agentury(12),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 10. února 2009 (5588/2009 – C6‑0060/2009),

–   s ohledem na Smlouvu o ES, a zejména na článek 276 této smlouvy,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(13), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva(14), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(15), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6‑0176/2009),

A. vzhledem k tomu, že Účetní dvůr (EÚD) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2007 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

B.  vzhledem k tomu, že dne 22. dubna 2008 Parlament udělil řediteli Agentury Evropské unie pro základní práva absolutorium za plnění rozpočtu agentury za rozpočtový rok 2006(16),

1.  konstatuje, že nařízením (ES) č. 168/2007 byla zřízena Evropská agentura pro základní práva, která je nástupkyní Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie (EUMC) s prodloužením jeho mandátu s účinností od 1. března 2007;

2.  připomíná, že se agentura musí snažit o spolupráci s ostatními subjekty činnými v oblasti lidských práv, zejména s Radou Evropy, a vyhnout se překrývání jejich činnosti, jak požaduje Parlament ve svém usnesení ze dne 14. září 2009(17);

3.  s lítostí konstatuje, že lhůta pro rozhodnutí Parlamentu ohledně udělení absolutoria byla v čl. 21 odst. 10 nařízení (ES) č. 168/2007 stanovena na 30. dubna roku N+2 a nebyla harmonizována s novou lhůtou 15. května roku N+2, která je uvedena v novelizovaném rámcovém finančním nařízení(18);

4.  bere na vědomí informace uvedené ve zprávě agentury o hospodaření s rozpočtem a finančními prostředky za rok 2007, že v srpnu 2007 začala používat systém akruálního účetnictví;

5.  vítá zjištění Evropského účetního dvora, že navzdory přeměně Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie (EUMC) na agenturu a významnému zvýšení rozpočtu (14 200 000 EUR oproti 9 300 000 EUR přidělených středisku v předchozím roce) došlo v roce 2007 k využití téměř všech prostředků (13 900 000 EUR);

6.  konstatuje, že úřad OLAF zahájil vyšetřování týkající se agentury; vyzývá agenturu a zejména jejího ředitele, aby s úřadem OLAF plně spolupracovali; žádá, aby úřad OLAF, agentura a Komise, aby orgán udělující absolutorium co nejdříve informovaly o výsledcích tohoto vyšetřování a případných následných opatřeních;

Nedostatky v plnění rozpočtu v důsledku přeměny EUMC na Agenturu pro základní práva

7.  bere na vědomí zjištění Účetního dvora, že v důsledku prodloužení mandátu agentury v roce 2007 však bylo nutné přenést 7 500 000 EUR do dalšího roku, což vedlo ke zpoždění při schvalování nového pracovního programu, jmenování nového ředitele a realizaci činnosti agentury;

8.  vyzývá agenturu, aby toto zpoždění dohnala a minimalizovala rušení přenesených prostředků, jak přislíbila ve svých odpovědích Evropskému účetnímu dvoru, a aby ve své zprávě o rozpočtovém a finančním řízení za rok 2008 informovala o dosaženém pokroku;

9.  konstatuje, že Účetní dvůr mimo jiné zjistil, že agentura na základě změn v rozpočtu a různých převodů snížila rozpočtové položky na platy zaměstnanců o 798 000 EUR, a tím se vyhnula zrušení nevyužitých prostředků na platy zaměstnanců;

10. bere na vědomí odpověď agentury, že ke změnám v rozpočtu a převodům došlo v úzké souvislosti s přeměnou střediska na agenturu, a že se tudíž jednalo o mimořádný případ;

Nedostatky v zadávání veřejných zakázek

11. bere na vědomí zjištění Účetního dvora týkající se jednoho případu zadávání veřejných zakázek, že zveřejněný způsob hodnocení vedl nepřímo ke snížení relativního významu cenového kritéria, což mohlo odradit některé potenciální zájemce a nebylo v souladu se zásadou řádného finančního řízení;

12. přijímá odpověď agentury, že ačkoli byl použitý způsob hodnocení v souladu s finančním nařízením, agentura zavede nový způsob hodnocení navržený Komisí s cílem dosáhnout co nejvyšší rentability;

Opatření přijatá na základě předchozích postupů udělování absolutoria

13. připomíná, že pokud jde o rozpočtový rok 2004, Účetní dvůr měl ve svém prohlášení o věrohodnosti týkajícím se EUMC výhrady s ohledem na nedostatky v zadávání veřejných zakázek, a s ohledem na postup zadávání veřejných zakázek se kriticky vyjádřil také v roce 2005 a 2006;

14. žádá proto, aby se agentura zaměřila především na legálnost postupů při zadávání veřejných zakázek;

°

° °

15. pokud jde o další připomínky, které doprovázejí rozhodnutí o udělení absolutoria a mají horizontální povahu, odkazuje na své usnesení ze dne ... dubna 2009 o finančním řízení a kontrole evropských agentur(19).

30. 1. 2009

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2007

(C6-0430/2008 - 2008/2257(DEC))

Navrhovatelka: Bárbara Dührkop Dührkop

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.   vítá skutečnost, že se Účetnímu dvoru podařilo získat přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok končící dnem 31. prosince 2007 je ve všech významných ohledech spolehlivá a že uskutečněné operace jsou ve svém souhrnu legální a správné;

2.   bere na vědomí připomínky Účetního dvora týkající se toho, že vysoká míra přenosů byla důsledkem rozšíření mandátu agentury v březnu 2007, a odpovědi agentury v tomto ohledu.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

29.1.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

29

1

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Michael Cashman, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Tatjana Ždanoka

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Edit Bauer, Marco Cappato, Koenraad Dillen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Eva-Britt Svensson, Adina-Ioana Vălean, Johannes Voggenhuber

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

16.3.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

14

5

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Vasilica Viorica Dăncilă, Christopher Heaton-Harris, Edit Herczog

(1)

Úř. věst. C 278, 31.10.2008, s. 1.

(2)

Úř. věst. C 311, 5.12.2008, s. 7.

(3)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 53, 22.2.2007, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Úř. věst. C 278, 31.10.2008, s. 1.

(7)

Úř. věst. C 311, 5.12.2008, s. 7.

(8)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 53, 22.2.2007, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(11)

Úř. věst. C 278, 31.10.2008, s. 1.

(12)

Úř. věst. C 311, 5.12.2008, s. 7.

(13)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(14)

Úř. věst. L 53, 22.2.2007, s. 1.

(15)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(16)

Přijaté texty, P6_TA(2008)0148.

(17)

P6_TA-PROV(2009)0019.

(18)

Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 (Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72) ve znění nařízení Komise (ES, Euratom) č. 652/2008 (Úř. věst. L 181, 10.7.2008, s. 23).

(19)

Přijaté texty, P6_TA-PROV(2009)…

Právní upozornění - Ochrana soukromí