Menetlus : 2008/2257(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0176/2009

Esitatud tekstid :

A6-0176/2009

Arutelud :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Hääletused :

PV 23/04/2009 - 8.30
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0304

RAPORT     
PDF 141kWORD 66k
23.3.2009
PE 416.348v02-00 A6-0176/2009

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2007. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine

(C6‑0430/2008 – 2008/2257(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Christofer Fjellner

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2007. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(C6‑0430/2008 – 2008/2257(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2007. rahandusaasta lõplikke raamatupidamisaruandeid(1);

–   võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2007. eelarveaasta lõpliku raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(2);

–   võttes arvesse nõukogu 10. veebruari 2009. aasta soovitust (5588/2009 – C6‑0060/2009);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingut, eriti selle artiklit 276;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,(3) eriti selle artiklit 185;

–   võttes arvesse nõukogu 15. veebruari 2007. aasta määrust (EÜ) nr 168/2007, millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet(4), eriti selle artiklit 21;

–   võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185,(5) eriti selle artiklit 94;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 71 ja V lisa;

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A6‑0176/2009),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti direktori tegevusele ameti 2007. eelarveaasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2007. eelarveaasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(C6‑0430/2008 – 2008/2257(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2007. rahandusaasta lõplikke raamatupidamisaruandeid(6);

–   võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2007. eelarveaasta lõpliku raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(7);

–   võttes arvesse nõukogu 10. veebruari 2009. aasta soovitust (5588/2009 – C6‑0060/2009);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingut, eriti selle artiklit 276;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,(8) eriti selle artiklit 185;

–   võttes arvesse nõukogu 15. veebruari 2007. aasta määrust (EÜ) nr 168/2007, millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet(9), eriti selle artiklit 21;

–   võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185,(10) eriti selle artiklit 94;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 71 ja V lisa;

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A6‑0176/2009),

1.  võtab teadmiseks Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti lõpliku raamatupidamise aastaaruande kontrollikoja aruandele lisatud kujul;

2.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2007. eelarveaasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2007. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(C6‑0430/2008 – 2008/2257(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2007. rahandusaasta lõplikke raamatupidamisaruandeid(11);

–   võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2007. eelarveaasta lõpliku raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(12);

–   võttes arvesse nõukogu 10. veebruari 2009. aasta soovitust (5588/2009 – C6‑0060/2009);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingut, eriti selle artiklit 276;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,(13) eriti selle artiklit 185;

–   võttes arvesse nõukogu 15. veebruari 2007. aasta määrust (EÜ) nr 168/2007, millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet(14), eriti selle artiklit 21;

–   võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185,(15) eriti selle artiklit 94;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 71 ja V lisa;

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A6‑0176/2009),

A. arvestades, et kontrollikoda märkis, et ta sai piisava kindluse 2007. eelarveaasta raamatupidamisaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

B.  arvestades, et Euroopa Parlament andis 22. aprillil 2008. aastal Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti direktori tegevusele ameti 2006. eelarveaasta eelarve täitmisel heakskiidu(16),

1.  märgib, et määrusega (EÜ) nr 168/2007 asutati Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet, mis on Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse õigusjärglane ja mille volitusi pikendati 1. märtsist 2007;

2.  tuletab meelde, et amet peaks püüdlema sünergia saavutamise poole ja vältima tegevuse kattumist inimõiguste valdkonnas tegutsevate teiste institutsioonidega, eriti Euroopa Nõukoguga, nagu on nõutud Euroopa Parlamendi 14. jaanuari 2009. aasta resolutsioonis(17);

3.  peab kahetsusväärseks, et Euroopa Parlamendi eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse tähtaeg määruse (EÜ) nr 168/2007 artikli 21 lõikes 10 määrati 30. aprillile aastal n+2 ning seda ei ühtlustatud uue tähtajaga (15. mai aastal n+2), mis nähti ette raamfinantsmääruse muutmise määrusega(18);

4.  võtab ameti 2007. aastat käsitlevast eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruandest teadmiseks, et amet võttis 2007. aasta augustis kasutusele tekkepõhise raamatupidamise;

5.  väljendab heameelt kontrollikoja tähelepanekute üle, et hoolimata Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse muutmisest ametiks ning eelarve märkimisväärsest suurenemisest (14 200 000 eurot võrreldes 9 300 000 euroga, mis eraldati aasta varem Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskusele), seoti 2007. aastal peaaegu kõik assigneeringud (13 900 000 eurot);

6.  märgib, et OLAF on alustanud ameti tegevuse uurimist; kutsub üles ametit ja eriti direktorit tegema OLAFiga täielikku koostööd; nõuab, et OLAF, amet ja komisjon teavitaksid eelarve täitmisele heakskiitu andvat asutust uurimise tulemustest ja võimalikest järelmeetmetest nii kiiresti kui võimalik;

Puudused eelarve täitmisel seoses Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse muutmisega Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametiks

7.  võtab teadmiseks kontrollikoja järelduse, et 7 500 000 miljonit eurot tuli siiski üle kanda järgmisse aastasse seoses ameti volituste pikendamisega 2007. aastal, mille tõttu lükkus edasi ameti uue tööprogrammi vastuvõtmine, uue direktori ametisse määramine ja meetmete rakendamine;

8.  ergutab ametit kõnealuseid viivitusi korvama ja ülekantud assigneeringute tühistamist minimeerima, nagu amet kontrollikojale esitatud vastustes lubas, ning andma saavutatud edusammude kohta teavet oma 2008. aastat käsitlevas eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruandes;

9.  märgib, et kontrollikoda järeldas lisaks, et amet vähendas eelarvemuudatuste ja mitmete ülekannete abil vahendeid personalikuludega seotud eelarveridadel 798 000 euro võrra, vältides seeläbi personalikuludeks ettenähtud kasutamata assigneeringute tühistamist;

10. võtab teadmiseks ameti vastuse, et kõnealused eelarvemuudatused ja ülekanded olid tihedalt seotud üleminekuga ning olid seetõttu erakorralised;

Puudused hankemenetlustes

11. võtab teadmiseks kontrollikoja järelduse, et ühe hankemenetlusega seoses vähendas avaldatud finantshindamise meetod kaudselt hinnakriteeriumi suhtelist tähtsust, mis võis takistada mõnda potentsiaalset pakkujat ja ei olnud kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttega;

12. aktsepteerib ameti vastust, et kuigi kasutatud meetod oli finantsmäärusega kooskõlas, võtab amet kasutusele komisjoni soovitatud uue hindamismeetodi, et raha eest saadav väärtus oleks maksimaalne;

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise eelnevate menetluste järelkontroll

13. tuletab meelde, et 2004. eelarveaasta puhul andis kontrollikoda Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskusele hankemenetlustes esinenud puuduste tõttu reservatsioonidega kinnitava avalduse ning et 2005. ja 2006. eelarveaasta puhul tegi kontrollikoda samuti kriitilisi märkusi hankemenetluste kohta;

14. nõuab seetõttu, et amet pööraks erilist tähelepanu oma hankemenetluste seaduslikkusele;

°

° °

15. viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma ... . aprilli 2009 resolutsioonile ELi asutuste finantsjuhtimise ja kontrolli kohta(19).

30.1.2009

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2007. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(C6-0430/2008 - 2008/2257(DEC))

Arvamuse koostaja: Bárbara Dührkop Dührkop

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.   märgib rahuloluga, et kontrollikoda on leidnud piisavalt kinnitust selle kohta, et Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti raamatupidamise aastaaruanne 31. detsembril 2007. aastal lõppenud eelarveaasta kohta on kõigis olulistes aspektides usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on tervikuna seaduslikud ja korrektsed;

2.  võtab teadmiseks kontrollikoja märkused seoses asjaoluga, et ülekandmiste kõrge määr oli tingitud ameti volituste pikendamisest 2007. aasta märtsis, ja ameti sellekohase vastuse.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

29.1.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

29

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Michael Cashman, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Tatjana Ždanoka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Edit Bauer, Marco Cappato, Koenraad Dillen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Eva-Britt Svensson, Adina-Ioana Vălean, Johannes Voggenhuber

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

16.3.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

14

5

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Vasilica Viorica Dăncilă, Christopher Heaton-Harris, Edit Herczog

(1)

ELT C 278, 31.10.2008, lk 1.

(2)

ELT C 311, 5.12.2008, lk 7.

(3)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(4)

ELT L 53, 22.2.2007, lk 1.

(5)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(6)

ELT C 278, 31.10.2008, lk 1.

(7)

ELT C 311, 5.12.2008, lk 7.

(8)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(9)

ELT L 53, 22.2.2007, lk 1.

(10)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(11)

ELT C 278, 31.10.2008, lk 1.

(12)

ELT C 311, 5.12.2008, lk 7.

(13)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(14)

ELT L 53, 22.2.2007, lk 1.

(15)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(16)

Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0148.

(17)

P6_TA- PROV(2009)0019.

(18)

Komisjoni määrus (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72), mida on muudetud komisjoni määrusega (EÜ, Euratom) nr 652/2008 (ELT L 181, 10.7.2008, lk 23).

(19)

Vastuvõetud tekstid, P6_TA-PROV(2009)...

Õigusteave - Privaatsuspoliitika