RAPORT privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007

  23.3.2009 - (C6‑0430/2008 – 2008/2257(DEC))

  Comisia pentru control bugetar
  Raportor: Christofer Fjellner

  Procedură : 2008/2257(DEC)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A6-0176/2009

  1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007

  (C6‑0430/2008 – 2008/2257(DEC))

  Parlamentul European,

  –   având în vedere conturile anuale finale ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2007[1],

  –   având în vedere raportul Curții de Conturi privind conturile anuale finale ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2007, însoțit de răspunsurile agenției[2],

  –   având în vedere Recomandarea Consiliului din 10 februarie 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

  –   având în vedere Tratatul CE, în special articolul 276,

  –   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene[3], în special articolul 185,

  –   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 2007 privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene[4], în special articolul 21,

  –   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002[5], în special articolul 94,

  –   având în vedere articolul 71 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A6-0176/2009),

  1.  acordă directorului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agenției aferent exercițiului financiar 2007;

  2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

  3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

  2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  privind închiderea conturilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiului financiar 2007

  (C6‑0430/2008 – 2008/2257(DEC))

  Parlamentul European,

  –   având în vedere conturile anuale finale ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2007[6],

  –   având în vedere raportul Curții de Conturi privind conturile anuale finale ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2007, însoțit de răspunsurile agenției[7],

  –   având în vedere Recomandarea Consiliului din 10 februarie 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

  –   având în vedere Tratatul CE, în special articolul 276,

  –   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene[8], în special articolul 185,

  –   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 2007 privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene[9], în special articolul 21,

  –   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002[10], în special articolul 94,

  –   având în vedere articolul 71 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A6-0176/2009),

  1.  ia act de conturile anuale finale ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, astfel cum sunt anexate la raportul Curții de Conturi;

  2.  aprobă închiderea conturilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiului financiar 2007;

  3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

  3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiului financiar 2007

  (C6‑0430/2008 – 2008/2257(DEC))

  Parlamentul European,

  –   având în vedere conturile anuale finale ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2007[11],

  –   având în vedere raportul Curții de Conturi privind conturile anuale finale ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2007, însoțit de răspunsurile agenției[12],

  –   având în vedere Recomandarea Consiliului din 10 februarie 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

  –   având în vedere Tratatul CE, în special articolul 276,

  –   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene[13], în special articolul 185,

  –   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 2007 privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene[14], în special articolul 21,

  –   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002[15], în special articolul 94,

  –   având în vedere articolul 71 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A6-0176/2009),

  A. întrucât Curtea de Conturi (CCE) a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exercițiul financiar 2007 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

  B.  întrucât, la 22 aprilie 2008, Parlamentul i-a acordat directorului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agenției aferent exercițiului financiar 2006[16],

  1.  ia act de faptul că, prin Regulamentul (CE) nr. 168/2007, s-a instituit Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, care a urmat EUMC, iar mandatul acestuia a fost prelungit începând cu 1 martie 2007;

  2.  reamintește că agenția ar trebui să depună eforturi pentru realizarea unor sinergii și evitarea suprapunerilor de competențe cu alte instituții active în domeniul drepturilor omului, în special Consiliul Europei, așa cum s-a solicitat în Rezoluția Parlamentului din 14 ianuarie 2009[17];

  3.  regretă că termenul pentru decizia de descărcare de gestiune a Parlamentului, prevăzut la articolul 21 alineatul (10) din Regulamentul (CE) nr. 168/2007, este data de 30 aprilie a anului N+2, acesta nefiind armonizat cu noul termen de 15 mai al anului N+2 prevăzut în regulamentul financiar cadru modificat[18];

  4.  constată că, potrivit raportului agenției privind gestiunea bugetară și financiară pentru 2007, aceasta a început să utilizeze ABAC (Accrual Based Accounting - contabilitatea de angajamente) în august 2007;

  5.  salută observațiile CCE potrivit cărora, în pofida tranziției de la Observatorul European al Fenomenelor Rasiste și Xenofobe (EUMC) la Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și a majorării semnificative a bugetului (14 200 000 EUR față de 9 300 000 EUR alocate EUMC în anul precedent), majoritatea creditelor au fost angajate în 2007 (13 900 000 EUR);

  6.  ia act de inițierea de către OLAF a unei investigații interne privind agenția; solicită agenției și, în special, directorului acesteia să coopereze pe deplin cu OLAF; solicită ca OLAF, Agenția și Comisia să informeze, cât mai curând posibil, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele investigației și la măsurile luate ulterior;

  Deficiențe în execuția bugetului din cauza tranziției de la EUMC la FRA

  7.  ia act de constatarea CCE potrivit căreia 7 500 000 EUR au trebuit să fie reportate ca urmare a prelungirii mandatului agenției în 2007, ceea ce a provocat o întârziere în adoptarea noului program de lucru, numirea noului director și desfășurarea activităților;

  8.  încurajează agenția să recupereze întârzierile și să reducă la minimum anulările de credite reportate, după cum a promis în răspunsurile adresate CCE, precum și să ofere informații cu privire la progresele realizate în raportul său privind gestiunea bugetară și financiară pe 2008;

  9.  ia act de faptul că CCE a remarcat că agenția, prin rectificări ale bugetului și transferuri de credite, a redus cu 798 000 EUR sumele înscrise în liniile bugetare pentru cheltuieli de personal, evitând anularea, la sfârșitul exercițiului, a creditelor alocate pentru cheltuieli de personal care au rămas neutilizate;

  10. ia act de răspunsul agenției potrivit căruia rectificările bugetare și transferurile de credite au fost strâns legate de procesul de tranziție, reprezentând astfel un caz excepțional;

  Deficiențe în procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice

  11. ia act de constatarea CCE cu privire la o anumită procedură de atribuire a contractelor de achiziții publice în care metoda de evaluare financiară publicată a condus indirect la reducerea importanței relative a criteriului de preț, fapt care i-a descurajat pe unii ofertanți potențiali, această situație nefiind conformă principiului bunei gestiuni financiare;

  12. acceptă răspunsul agenției potrivit căruia, deși metoda utilizată respectă Regulamentul financiar, aceasta va introduce o nouă metodă de evaluare propusă de Comisie pentru a obține cea mai bună calitate pentru fondurile investite;

  Măsuri luate pentru a da curs descărcărilor de gestiune anterioare

  13. reamintește că, pentru exercițiul financiar 2004, CCE a emis o declarație de asigurare cu rezerve pentru EUMC, din cauza deficiențelor din procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice, și că CCE a făcut observații critice în acest domeniu și pentru exercițiile financiare 2005 și 2006;

  14. solicită agenției să acorde o atenție deosebită conformității procedurilor sale de atribuire de contracte de achiziții publice;

  °

  ° °

  15. pentru alte observații, cu caracter orizontal, care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, face trimitere la Rezoluția sa din ...aprilie 2009 referitoare la gestiunea financiară și controlul agențiilor europene[19]..

  30.1.2009

  AVIZ al Comisiei pentru libertăȚi civile, justiȚie Și afaceri interne

  destinat Comisiei pentru control bugetar

  privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007

  (C6-0430/2008 - 2008/2257(DEC))

  Raportoare pentru aviz: Bárbara Dührkop Dührkop

  SUGESTII

  Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

  1.   constată cu satisfacție că Curtea de Conturi a reușit să obțină asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2007, în toate aspectele esențiale, precum și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, în ansamblul lor;

  2.   ia act de comentariile Curții de Conturi cu privire la faptul că nivelul ridicat de reportări s-a datorat extinderii mandatului agenției în martie 2007, precum și de comentariile agenției cu privire la acest aspect.

  REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

  Data adoptării

  29.1.2009

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  29

  1

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Michael Cashman, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Tatjana Ždanoka

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Edit Bauer, Marco Cappato, Koenraad Dillen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Eva-Britt Svensson, Adina-Ioana Vălean, Johannes Voggenhuber

  REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

  Data adoptării

  16.3.2009

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  14

  5

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Vasilica Viorica Dăncilă, Christopher Heaton-Harris, Edit Herczog

  • [1]  JO C 278, 31.10.2008, p. 1.
  • [2]  JO C 311, 5.12.2008, p. 7.
  • [3]  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
  • [4]  JO L 53, 22.2.2007, p. 1.
  • [5]  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
  • [6]  JO C 278, 31.10.2008, p. 1.
  • [7]  JO C 311, 5.12.2007, p. 7.
  • [8]  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
  • [9]  JO L 53, 22.2.2007, p. 1.
  • [10]  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
  • [11]  JO C 278, 31.10.2008, p. 1.
  • [12]  JO C 311, 5.12.2008, p. 7.
  • [13]  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
  • [14]  JO L 53, 22.2.2007, p. 1.
  • [15]  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
  • [16]  Texte adoptate, P6_TA(2008)0148.
  • [17]  P6_TA- PROV(2009)0019.
  • [18]  Regulamentul Comisiei (CE, Euratom) nr. 2343/2002 (JO L 357, 31.12.2002, p. 72), modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 652/2008 (JO L 181, 10.7.2008, p. 23).
  • [19]  Texte adoptate, P6_TA-PROV(2009).