Postopek : 2008/2257(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0176/2009

Predložena besedila :

A6-0176/2009

Razprave :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Glasovanja :

PV 23/04/2009 - 8.30
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2009)0304

POROČILO     
PDF 149kWORD 82k
23.3.2009
PE 416.348v02-00 A6-0176/2009

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za temeljne pravice (prej Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije) za proračunsko leto 2007

(C6‑0430/2008 – 2008/2257(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Christofer Fjellner

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za temeljne pravice (prej Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije) za proračunsko leto 2007

(C6‑0430/2008 – 2008/2257(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2007,(1)

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o končnih letnih računovodskih izkazih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2007, skupaj z odgovori agencije,(2)

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 10. februarja 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

–   ob upoštevanju Pogodbe o ES, zlasti člena 276,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti,(3) zlasti člena 185,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 168/2007 z dne 15. februarja 2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice(4) in zlasti člena 21 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002,(5) zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 71 in priloge V svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6-0176/2009),

1.  podeli razrešnico direktorju Agencije Evropske unije za temeljne pravice glede izvrševanja njenega proračuna za proračunsko leto 2007;

2.  navaja svoje pripombe v priloženi resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Agencije Evropske unije za temeljne pravice, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključku poslovnih knjig Evropske agencije za temeljne pravice (prej Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije) za proračunsko leto 2007

(C6‑0430/2008 – 2008/2257(DEC))

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2007,(6)

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o končnih letnih računovodskih izkazih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2007, skupaj z odgovori agencije,(7)

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 10. februarja 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

–   ob upoštevanju Pogodbe o ES, zlasti člena 276,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti,(8) zlasti člena 185,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 168/2007 z dne 15. februarja 2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice(9) in zlasti člena 21 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002,(10) zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 71 in priloge V svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6-0176/2009),

1.  ugotavlja, da so končni letni računovodski izkazi Agencije Evropske unije za temeljne pravice taki kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključek poslovnih knjig Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2007;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Agencije Evropske unije za temeljne pravice, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za temeljne pravice (prej Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije) za proračunsko leto 2007,

(C6‑0430/2008 – 2008/2257(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2007,(11)

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o končnih letnih računovodskih izkazih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2007, skupaj z odgovori agencije,(12)

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 10. februarja 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

–   ob upoštevanju Pogodbe o ES, zlasti člena 276,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti,(13) zlasti člena 185,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 168/2007 z dne 15. februarja 2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice(14) in zlasti člena 21 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002,(15) zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 71 in priloge V svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6-0176/2009),

A. ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2007 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

B.  ker je Parlament 22. aprila 2008 podelil razrešnico direktorju Evropske agencije za temeljne pravice glede izvrševanja njenega proračuna za proračunsko leto 2006,(16)

1.  ugotavlja, da je bila Evropska agencija za temeljne pravice ustanovljena z Uredbo (ES) št. 168/2007 in je nasledila Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije, njena obvestila pa so bila s 1. marcem 2007 razširjena;

2.  opozarja, da bi si Agencija morala prizadevati za doseganje sinergije in preprečevanje prekrivanja dejavnosti z drugimi institucijami, dejavnimi na področju človekovih pravic, zlasti s Svetom Evrope, k čemur je Evropski parlament pozval v resoluciji z dne 14. januarja 2009;(17)

3.  izraža obžalovanje, da je bil za sklep Parlamenta o razrešnici iz člena 21(10) Uredbe (ES) št. 168/2007 določen rok 30. aprila leta N+2, ki ni usklajen z novim rokom 15. maja leta N+2, določenim v spremenjeni okvirni finančni uredbi;(18)

4.  na podlagi poročila agencije o izvrševanju proračuna in finančnem poslovodenju za leto 2007 ugotavlja, da je avgusta leta 2007 začela uporabljati računovodenje na podlagi nastanka poslovnega dogodka);

5.  pozdravlja ugotovitve Računskega sodišča, da so bile kljub preoblikovanju Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije v Evropsko agencijo za temeljne pravice in precejšnjemu povečanju proračuna (14.200.000 EUR v primerjavi z 9.300.000 EUR, ki so bili v prejšnjem letu dodeljeni centru) sprejete obveznosti za skoraj vsa odobrena proračunska sredstva za leto 2007 (13.900.000 EUR);

6.  ugotavlja, da je OLAF sprožil preiskavo agencije; poziva agencijo in še posebej njenega direktorja, naj polno sodelujeta z uradom OLAF; poziva urad OLAF, agencijo in Komisijo, naj organu za podelitev razrešnice takoj, ko bo mogoče, poročajo o rezultatih preiskave in morebitnih nadaljnjih ukrepih;

Pomanjkljivosti pri izvrševanju proračuna zaradi preoblikovanja Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije v Evropsko agencijo za temeljne pravice

7.  je seznanjen z ugotovitvijo Računskega sodišča, da je bilo treba zaradi širitve pooblastil agencije v letu 2007 vseeno prenesti 7.500.000 EUR, kar je povzročilo zamudo pri sprejetju novega programa dela, imenovanju novega direktorja in izvajanju njenih dejavnosti;

8.  spodbuja agencijo, naj nadoknadi zamude in čim bolj omeji stornacije prenesenih proračunskih sredstev v skladu z obljubami, ki jih je dala Računskemu sodišču, ter naj v poročilu o izvrševanju proračuna in finančnem poslovodenju za leto 2008 poroča o doseženem napredku;

9.  ugotavlja, da je Računsko sodišče prav tako odkrilo, da je agencija z dopolnitvami k proračunu in z različnimi prerazporeditvami zmanjšala zneske v proračunskih vrsticah za odhodke za zaposlene za 798.000 EUR in se tako izognila storniranju neuporabljenih proračunskih sredstev za odhodke za zaposlene;

10. je seznanjen z odgovorom agencije, da so bile dopolnitve k proračunu in prerazporeditve sredstev tesno povezane s preoblikovanjem in so zato izredne narave;

Pomanjkljivosti postopkov javnih naročil

11. je seznanjen z ugotovitvijo Računskega sodišča, da je objavljena metoda vrednotenja v enem postopku javnih naročil posredno zmanjšala relativno pomembnost cenovnega merila, kar je mogoče odvrnilo nekatere ponudnike in ni bilo v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja;

12. soglaša z odgovorom agencije, da bo ne glede na to, da je bila uporabljena metoda v skladu s finančno uredbo, uvedla novo metodo vrednotenja, ki jo predlaga Komisija, da se zagotovi čim večja stroškovna učinkovitost;

Ukrepanje v obdobju po prejšnjih razrešnicah

13. opozarja, da je Računsko sodišče za proračunsko leto 2004 za Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije izdalo izjavo o zanesljivosti s pridržkom zaradi pomanjkljivosti v postopkih javnega naročanja, za proračunski leti 2005 in 2006 pa je sodišče prav tako kritično ocenilo izvajanje postopkov na tem področju;

14. zato od agencije zahteva, naj zakonitosti postopkov javnih naročil nameni posebno pozornost;

°

° °

15. sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne … aprila 2009 o finančnem poslovodenju in nadzoru evropskih agencij.(19)

30.1.2009

MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2007

(C6-0430/2008 - 2008/2257(DEC))

Poročevalka: Bárbara Dührkop Dührkop

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.   z veseljem ugotavlja, da je Računsko sodišče pridobilo razumno zagotovilo, da so letni računovodski izkazi Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto, ki se je zaključilo 31. decembra 2007, z vseh pomembnih vidikov zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije kot celota zakonite in pravilne;

2.   je seznanjen s pripombami Računskega sodišča glede dejstva, da so visoke ravni prenosov sredstev posledica razširitve nalog agencije marca 2007 ter z odgovori agencije v zvezi s tem.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

29.1.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Michael Cashman, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Uručev, Tatjana Ždanoka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Edit Bauer, Marco Cappato, Koenraad Dillen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Eva-Britt Svensson, Adina-Ioana Vălean, Johannes Voggenhuber

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

16.3.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

14

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Nils Lundgren, Marusja Ivanova Ljubčeva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Vasilica Viorica Dăncilă, Christopher Heaton-Harris, Edit Herczog

(1)

UL C 278, 31.10.2008, str. 1.

(2)

UL C 311, 5.12.2008, str. 7.

(3)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)

UL L 53, 22.2.2007, str. 1.

(5)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(6)

UL C 278, 31.10.2008, str. 1.

(7)

UL C 311, 5.12.2007, str. 7.

(8)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(9)

UL L 53, 22.2.2007, str. 1.

(10)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(11)

UL C 278, 31.10.2008, str. 1.

(12)

UL C 311, 5.12.2008, str. 7.

(13)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(14)

UL L 53, 22.2.2007, str. 1.

(15)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(16)

Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0148.

(17)

P6_TA-PROV(2009)0019.

(18)

Uredba Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 (UL L 357, 31.12.2002, str. 72), kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES, Euratom) št. 652/2008 (UL L 181, 10.7.2008, str. 23).

(19)

Sprejeta besedila, P6_TA-PROV(2009)....

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov