Процедура : 2008/2276(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0184/2009

Внесени текстове :

A6-0184/2009

Разисквания :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Гласувания :

PV 23/04/2009 - 6.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0260

ДОКЛАД     
PDF 268kWORD 260k
23.3.2009
PE 416.522v02-00 A6-0184/2009

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г.

(C6‑0416/2008 – 2008/2276(DEC))

Раздел I – Европейски парламент

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Paulo Casaca

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г., Раздел I – Европейски парламент

(C6‑0416/2008 – 2008/2276(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г.(1),

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности за финансовата 2007 г. – Том I (SEC(2008)2359 - C6‑0416/2008)(2),

–   като взе предвид доклада за бюджетното и финансовото управление за финансовата 2007 г., Раздел I - Европейски парламент(3),

–   като взе предвид годишния доклад на вътрешния одитор за 2007 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2007 г., придружен от отговорите на проверените институции(4),

–   като взе предвид декларацията за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(5),

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и член 275 от Договора за ЕО, както и член 179а от Договора за Евратом,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6), и по-специално членове 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 13 от вътрешните правила относно изпълнението на бюджета на Европейския парламент(7),

–   като взе предвид член 147, параграф 1 от Финансовия регламент, съгласно който всяка институция на Общността се задължава да направи всичко необходимо за предприемане на действия по забележките, приложени към решението на ЕП за освобождаване от отговорност,

–   като взе предвид своята резолюция от 15 март 2006 г. относно насоките за раздели II, IV, V, VI, VII, VIII(A) и VIII(Б) на бюджетната процедура за 2007 г. и предварителния проект на бюджетната прогноза на Европейския парламент (раздел I) за бюджетната процедура за 2007 г.(8),

–   като взе предвид член 71, член 74, параграф 3 и Приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A6‑0184/2009),

A. като има предвид, че одитът на Сметната палата установи, че по отношение на административните разходи за 2007 г. всички институции са прилагали достатъчно добре системите за управление и контрол, изисквани от Финансовия регламент, и проверените операции не съдържат съществени грешки(9),

Б.  като има предвид, че на 3 юни 2008 г. генералният секретар декларира, че е получил достатъчна увереност, че бюджетът на Парламента е изпълнен в съответствие с принципите на доброто финансово управление и че установената рамка за контрол осигурява необходимите гаранции за законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции,

1.  освобождава своя председател от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г.;

2.  представя своите забележки в следващата по-долу резолюция;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Съда на Европейските общности, Сметната палата, Европейския омбудсман и на Европейския надзорен орган по защита на данните и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г., Раздел I – Европейски парламент

(C6‑0416/2008 – 2008/2276(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г.(10),

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности за финансовата 2007 г. – Том I (SEC(2008)2359 - C6‑0416/2008)(11),

–   като взе предвид доклада за бюджетното и финансовото управление за финансовата 2007 г., Раздел I - Европейски парламент(12),

–   като взе предвид годишния доклад на вътрешния одитор за 2007 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2007 г., придружен от отговорите на проверените институции(13),

–   като взе предвид декларацията за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(14),

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и член 275 от Договора за ЕО, както и член 179а от Договора за Евратом,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(15), и по-специално членове 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 13 от вътрешните правила относно изпълнението на бюджета на Европейския парламент(16),

–   като взе предвид член 147, параграф 1 от Финансовия регламент, съгласно който всяка институция на Общността се задължава да направи всичко необходимо за предприемане на действия по забележките, приложени към решението на ЕП за освобождаване от отговорност,

–   като взе предвид своята резолюция от 15 март 2006 г. относно насоките за раздели II, IV, V, VI, VII, VIII(A) и VIII(Б) на бюджетната процедура за 2007 г. и предварителния проект на бюджетната прогноза на Европейския парламент (раздел I) за бюджетната процедура за 2007 г.(17),

–   като взе предвид член 71, член 74, параграф 3 и Приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A6‑0184/2009),

A. като има предвид, че одитът на Сметната палата установи, че по отношение на административните разходи за 2007 г. всички институции са прилагали достатъчно добре системите за управление и контрол, изисквани от Финансовия регламент, и проверените операции не съдържат съществени грешки(18),

Б.  като има предвид, че на 3 юни 2008 г. генералният секретар декларира, че е получил достатъчна увереност, че бюджетът на Парламента е изпълнен в съответствие с принципите на доброто финансово управление и че установената рамка за контрол осигурява необходимите гаранции за законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции,

Съществени промени в управлението на бюджета на Парламента по време на парламентарния мандат 2004 - 2009 г.

1.  припомня, че настоящото освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета е последното за парламентарния мандат 2004 - 2009 г., през който настъпиха множество промени в управлението на бюджета на ЕС като цяло и в управлението от страна на Парламента в частност;

2.  припомня, че през настоящия парламентарен мандат новият Финансов регламент беше изцяло приложен и преразгледан отново през 2008 г., което предизвика съществени промени във финансовото управление, по-конкретно посредством въвеждане на по-строги правила за възлагане на обществени поръчки и подобряване на структурата на контролната верига за финансовите процедури, засилване на отговорността на разпоредителите с бюджетни кредити и децентрализиране на финансовия контрол; отбелязва, че тези промени изискваха допълнителен квалифициран персонал и административна работа и според генералните дирекции на Парламента са били ефективни по отношение на подобряването на доброто финансово управление;

3.  въпреки това отбелязва, че е възможно Финансовият регламент да се нуждае от по-обстоен преглед, тъй като някои процедури явно са твърде тежки за прилагане от страна на службите на Парламента; изразява съжаление, че това положение е довело до увеличаване на изключенията (съгласно посоченото в приложенията към годишните доклади за дейността);

4.  припомня, че новият Финансов регламент, който изисква значително увеличение на специализирания персонал, влезе в сила едновременно с преработения Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители(19), като създаде редица ограничения за администрацията на Парламента;

5.  припомня, че през 2004 г. десет нови държави-членки, а през 2007 г. и България и Румъния се присъединиха към ЕС, което беше основната причина за увеличението на персонала от 4 662 служители към 1 януари 2004 г. (всички категории) до 6 101 към 31 декември 2008 г.; поради тази причина приветства усилията на администрацията на Парламента за бързо адаптиране към значителното увеличение на персонала; също така отбелязва, че почти всички допълнителни длъжности са свързани с последиците от разширяването и нетното увеличение на броя на служителите, които не са свързани с разширяването, е едва 1.2%;

6.  отбелязва, че през 2007 г. 99.9% от плащанията от надбавките за парламентарни сътрудници се считат за надлежно обосновани, като увеличението в съотношението се дължи на подобрените процедури, приети от Бюрото във връзка с оправдателните документи, както и на значителните усилия на администрацията и повишената осведоменост сред членовете на ЕП;

7.  подчертава факта, че за пръв път от създаването на Парламента, държавите-членки успяха да постигнат съгласие по Европейски устав за своите членове в ЕП; този Устав ще направи възможно еднаквото възнаграждение и осигуровки за всички членове на ЕП и ще сложи край на значителните различия между техните национални заплати, като освен това ще въведе прозрачна система за всички видове надбавки и възнаграждения;

8.  припомня, че приемането на Устав на сътрудниците беше един от приоритетите, подчертани в резолюцията относно насоките за бюджетната процедура за 2007 г.; в тази връзка приветства приемането от Съвета на 19 декември 2008 г. на предложението на Комисията (COM(2008)0786) във вида, в който е изменено от Парламента(20); неговото влизане в сила през юли 2009 г. би трябвало да даде възможност за съществено увеличаване на прозрачността при усвояването на тези фондове и да гарантира пълно зачитане на социалните и трудови права на сътрудниците;

Доклад относно бюджетното и финансово управление(21)

9.   отбелязва, че през 2007 г. Парламентът е получил приходи в размер на 144 449 007 евро (126 126 604 евро през 2006 г.).

Окончателни отчети за 2007 г. (в евро)

10. обръща внимание на данните по приключването на сметките на Парламента за финансовата 2007 г., а именно:

а) Налични бюджетни кредити

бюджетни кредити за 2007 г.:

1 397 460 174

неавтоматични преноси от финансовата 2006 г.:

4 817 000

автоматични преноси от финансовата 2006 г.:

188 746 822,24

бюджетни кредити по целеви приходи за 2007 г.:

42 522 400,66

преноси по целеви приходи от финансовата 2006 г.:

34 640 774,58

Общо:

1 668 187 171,48

б) Усвояване на бюджетните кредити за финансовата 2007 г.:

поети задължения;

1 594 372 252,26

извършени плащания;

1 329 131 440,46

просрочени плащания и непоети бюджетни кредити, произтичащи от целеви приходи:

263 564 514,64

пренесени бюджетни кредити, включително произтичащите от целеви приходи:

263 564 514,64

освободени бюджетни кредити:

31 691 180,38

в) Бюджетни приходи

получени през 2007 г.

144 449 007,32

г) Общ счетоводен баланс към 31 декември 2007 г.

1 788 830 683

11. отбелязва, че разпоредените бюджетни кредити в първоначалния бюджет на Парламента за 2007 г. възлизат общо на 1 397 460 174 евро, което представлява увеличение от 6% спрямо бюджета за 2006 г. (1 321 600 000 евро), както и че през 2007 г. не е въведен коригиращ бюджет;

12. изтъква, че вместо да върне неизразходваните средства на държавите-членки, Парламентът реши, както и през предходните години, да извърши сборен трансфер в края на годината от различните бюджетни редове на стойност 25 000 000 (2006 г.: 37 246 425 евро), с цел закупуване на сграда във Виена за създаването на Дом на Европейския съюз съвместно с Европейската комисия; въпреки това отбелязва, че в своята резолюция от 24 април 2007 г. относно освобождаването от отговорност за финансовата 2005 г. Парламентът отправи искане, в интерес на яснотата в бюджета, разходите за сградния фонд да бъдат вписвани в бюджета вместо да бъдат финансирани чрез сборни трансфери;

13. приветства факта, че, както беше поискано в предходни резолюции за освобождаване от отговорност, Докладът относно бюджетното и финансово управление се превърна в ясно и прозрачно ръководство за финансовото управление на Парламента по време на финансовата година, за която се отнася;

Отчетите на Парламента

14. отбелязва, че в своето сертифициране на окончателните отчети счетоводителят на Парламента заяви, че е получил достатъчна увереност, че счетоводните отчети дават вярна и обективна представа за финансовото състояние на Европейския парламент във всички съществени аспекти; освен това отбелязва, че той не е бил запознат с други въпроси, които изискват изразяването на резерви от негова страна;

15. припомня решението на председателя на Европейския парламент за приемането на отчетите за финансовата 2007 г.;

16. отбелязва, че икономическият резултат от финансовата 2007 г. е бил отрицателен в размер на 209 985 279 евро, което се дължи основно на увеличение на пасивите с 256 095 000 евро, съответстващо на резерв за основни пенсии за някои категории членове на ЕП, финансирани пряко от Европейския парламент съгласно приложение III от Правилника за изплащане на разноски и надбавки на членовете на ЕП;

17. призовава генералния секретар да посочи вероятния размер на резерва за пенсиите на членовете на ЕП след влизането в сила на Устава на членовете на Европейския парламент и по какъв начин ще бъде отразен счетоводно в счетоводния баланс на Парламента;

18. отбелязва, че приложенията към счетоводния баланс оценяват сградите, притежавани от Парламента, на стойност 1 015 159 978 евро след амортизация, срещу общи разходи по придобиването в размер на 1 650 945 693 евро; изисква от генералния секретар да представи преглед на настоящата пазарна стойност на всяка сграда, притежавана от Парламента, в съпоставка с покупната й цена;

Декларация за достоверност от генералния секретар

19. приветства декларацията на генералния секретар от 3 юни 2008 г., в качеството му на главен оправомощен разпоредител с бюджетни кредити, относно годишните доклади за дейността на разпоредителите с бюджетни кредити за 2007 г., в която декларира, че е получил достатъчна увереност, че бюджетът на Парламента е изпълнен в съответствие с принципите на доброто финансово управление и че установената рамка за контрол осигурява необходимите гаранции за законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции;

20. въпреки това отбелязва констатацията на генералния секретар в декларацията за достоверност, че регулаторната рамка за надбавките на членовете на ЕП, включително разходите за парламентарни сътрудници, е станала толкова сложна, че са налице сериозни слабости по отношение на правилното й прилагане на практика и че поради тази причина е предприел инициативата да установи нова система, която трябва да влезе в сила в срок до юли 2009 г.;

Доклади за дейността от генералните директори

21. отбелязва със задоволство, че всички генерални директори успяха да представят декларация за достоверност без резерви по отношение на изпълнението на бюджета от техните служби през 2007 г.;

22. осъзнава, че докладите за дейността представляват инструмент за вътрешно управление, чиято основна цел е да дадат на генералния секретар ясен поглед върху работата на администрацията и особено върху евентуалните слабости;

23. посочва, че към доклада за дейността на всяка генерална дирекция е приложен списък с изключения, в който са изброени дерогациите от Финансовия регламент и подчинените правила; изразява загриженост, че общият брой на тези изключения значително надвишава средния годишен брой откази на визи преди 2003 г. съгласно Финансовия регламент преди реформата, когато всички операции трябваше да бъдат одобрени от финансовия контрольор;

Годишен доклад на ЕСП за 2007 г.

24. отбелязва заключението от одита на Сметната палата, че по отношение на административните разходи за 2007 г. всички институции са прилагали достатъчно добре системите за управление и контрол, изисквани от Финансовия регламент, и проверените операции не съдържат съществени грешки;

25. отбелязва специфичните констатации за Парламента, които са включени в годишния доклад на Сметната палата за 2007 г., както и в отговорите на Парламента, относно коефициента за умножение, приложим към заплатите на персонала след приемането на преработения Правилник за длъжностните лица на 1 май 2004 г. и плащанията през 2007 г. по пренесени от 2006 г. бюджетни кредити във връзка с предавателните камери с висока разделителна способност за сградата D5 през 2008 г.;

26. освен това отбелязва раздела от годишния доклад относно последващите действия по констатациите и оценките от минали доклади по отношение на възстановяването на фиксирани суми за разходи за настаняване по време на командировки на длъжностни лица, оправдателните документи за използването на надбавките за парламентарни сътрудници и, във връзка със схемата за доброволно допълнително пенсионно осигуряване, необходимостта от установяване на ясни правила, които определят задълженията и отговорностите на Парламента и на членовете, участващи в схемата, в случай на дефицит;

27. отбелязва отговорите, дадени от Парламента в двустранната дискусионна процедура със Сметната палата;

Последващи действия на генералния секретар по отношение на последната резолюция за освобождаване от отговорност

28. приветства решенията на Бюрото от 10 март 2008 г., 19 май 2008 г. и 7 юли 2008 г. относно мерките за прилагане на Устава на членовете на ЕП и надбавките за парламентарни сътрудници, които представляват преките последващи действия във връзка с препоръките от процедурата по освобождаване от отговорност за 2006 г.; наред с това приветства поетия от председателя ангажимент за изпълнението на тези решения;

29. припомня, че съгласно член 147, параграф 1 от Финансовия регламент, Комисията и останалите институции на Общността се задължават да направят всичко необходимо за предприемане на действия по забележките, приложени към решението на Парламента за освобождаване от отговорност;

30. поради тази причина поздравява генералния секретар, който представи докладите, изискани от администрацията в последната резолюция за освобождаване от отговорност, достатъчно време преди началото на процедурата за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2007 г.;

31. отбелязва заключението на Правната служба от 29 април 2008 г. (SJ 775/06) относно параграфите от резолюцията за освобождаване от отговорност за 2006 г. за фонда за доброволно пенсионно осигуряване, което гласи следното: „Бюрото разполага със собствени правомощия и отговорности, които са определени в Правилника за дейността на Парламента. Следователно, Бюрото трябва да реши дали желае да се разграничи или да следва желанието, изразено от пленарната асамблея в нейната резолюция от 22 април 2008 г.”; въпреки това счита, че това заключение, основано на Правилника за дейността на Парламента, не е в пълно съответствие с ясния смисъл на член 147, параграф 1 от Финансовия регламент, който се основава на член 276 от Договора за ЕО;

Изслушване на вътрешния одитор

32. отбелязва, че на заседанието на компетентната комисия с вътрешния одитор на 20 януари 2009 г., което беше открито и предавано онлайн и по време на което вътрешният одитор представи годишния си доклад, същият обясни, че през 2007 г. е приел или представил под формата на проекти 18 доклада по следните въпроси:

- командировъчни разходи на персонала

- управление на информационните технологии

- авансови средства, инвентар и бюджетно управление в някои информационни бюра

- политически партии на европейско равнище

- индивидуални права на служителите

- последващ контрол по прегледа на Рамката за вътрешен контрол

- надбавки за парламентарни сътрудници;

33. изтъква, че основните заключения, изложени в годишния доклад на вътрешния одитор, са следните:

- одитираната структура на управление на ИТ в Парламента не дава увереност, че се прави правилният избор на ИТ в средносрочен план, нито че е налице подходящ стратегически процес на ИТ планиране;

- дейностите по контрола в областта на индивидуалните права на служителите би трябвало да бъдат значително засилени, качеството на данните в съответните системи за управление на ИТ - подобрено, а процедурите и насоките, които са нужни за подпомагането на нейните дейности по управление и контрол да бъдат надлежно документирани;

- информацията и документацията, представена от европейските политически партии, невинаги е била достатъчна, за да подкрепи заявленията им за финансови вноски или за да позволи на отделите-разпоредители с бюджетни кредити да проверят допустимостта на искането за плащане;

34. отбелязва и подкрепя становищата, изразени от вътрешния одитор по отношение на:

- необходимостта да се създаде на централно равнище институционален кодекс на поведение, който да регулира отношенията с външните консултанти (насоки по този въпрос бяха приети от генералния секретар през юли 2008 г.);

- необходимостта да се гарантира ефективна система за управление на риска на централно равнище, със съгласувани процедури за откриване и оценка на риска, за формулиране и отчитане на начините за отговор на рисковете, и предоставяне на гаранции на надзорните органи и на органите за вземане на решение, че управлението на риска е ефективно и всички начини за отговор на риска, включително вътрешният контрол, са целесъобразни;

Договори и обществени поръчки

35. припомня, че Парламентът публикува обща информация за възложените обществени поръчки на своята интернет страница чрез връзките за „пряк достъп”(22) и в съответствие с Финансовия регламент публикува (i) специфична информация за договорите на стойност над 60,000 евро в Официален вестник и (ii) списък с договорите на стойност между 25,000 и 60,000 евро на своята интернет страница; приветства постигнатата по този начин висока степен на прозрачност, но с цел осигуряване на по-лесен достъп препоръчва интернет страницата на Парламента да съдържа единен пълен и изчерпателен списък с всички договори;

36. отбелязва, че годишният доклад на администрацията до бюджетния орган относно обществените поръчки съдържа следната информация за възложените през 2007 г. обществени поръчки;

 

Възложени обществени поръчки

2007

2006

Обществени поръчки на стойност равна или по-голяма от 25 000 евро

331.5 милиона евро

(249 обществени поръчки);

327.5 милиона евро

(238 обществени поръчки);

Обществени поръчки на стойност равна или по-голяма от 50.000 евро

326.5 милиона евро

(133 обществени поръчки);

322.3 милиона евро

(112 обществени поръчки);

Обществени поръчки на стойност между 25 000 и 60 000 евро

5.2 милиона евро

(116 обществени поръчки);

5.2 милиона евро

(126 обществени поръчки);

37. приветства информацията, че между 2006 и 2007 г. делът на договорите, сключени чрез открита процедура, е нараснал както по отношение на общата сума, така и по отношение на процентния дял спрямо общия брой договори, както следва:

Вид процедура

2007

2006

Стойност (евро)

Процент

Стойност (евро)

Процент

Открита

Ограничена

Договорна

162 124 519

59 593 905

109 763 269

49%

18%

33%

123 936 713

12 438 031

191 162 868

38%

4%

58%

Общо

331 481 693

100%

327 537 612

100%

38. отбелязва, че администрацията създаде базата данни за отстраняванията съгласно изискванията на член 95 от Финансовия регламент и че понастоящем очаква указания от Комисията за начина, по който да я координира с приетите от Комисията условия с оглед на регламента(23) и решението, прието от нея на 17 декември 2008 г.;

39. отбелязва, че въпреки измененията към Финансовия регламент, неговите разпоредби за обществените поръчки са все още прекомерно тежки за по-малките институции, особено във връзка с тръжните процедури за договори за относително малки суми; приканва Комисията, в хода на предварителната работа преди изготвянето на евентуални бъдещи предложения за изменение на Финансовия регламент, да проведе обширни консултации с генералните секретари и администрациите на другите институции, с цел да се гарантира, че техните проблеми също се отчитат напълно в окончателния проект;

Управлението в рамките на администрацията на Парламента

ГД „Председателство“

40. приветства поетия от ГД „Председателство“ ангажимент да продължи да подобрява финансовото управление чрез задълбочен преглед на различните аспекти на изпълнението на бюджета и свързаните процедури; отбелязва най-вече усилията, предприети в областта на повишаването на осведомеността на служителите по отношение на бюджетните операции;

41. припомня своя призив, формулиран за пръв път в рамките на освобождаването от отговорност за финансовата 2004 г., за създаване на длъжността отговорник по управлението на риска, който следва да притежава обширен професионален опит в областта, независимост и автономност при вземането на решения, задълбочени познания за структурата и управлението на организацията и авторитет, тъй като мнението на това лице би могло да влезе в противоречие с политически или административни решения;

42. счита, че е от съществено значение въпросният отговорник по управлението на риска да бъде част от административна структура, която може да гарантира пълно съответствие с тези критерии;

43. подчертава, че сигурността е изключително чувствителен сектор във всеки парламент, но това е така дори в по-голяма степен в многонационален парламент с голяма популярност и постоянни посещения от държавни ръководители от всички краища на света; приканва генералния секретар да представи пред компетентната комисия информация за актуалното положение в тази област; в това отношение припомня значението на ясните процедури за комуникация в случай на сериозни нарушения на сигурността в Парламента;

44. припомня решението на Бюрото от 29 ноември 2006 г., което одобри стратегията за непрекъснатост на дейността и управление на кризи, предложена от генералния секретар; подчертава абсолютната необходимост най-сетне да се прилагат ясни правила, които определят командната верига и структурата за управление на кризи в рамките на администрацията на Парламента и очаква от ГД „Председателство“ да положи всички възможни усилия в тази насока;

45.  изразява загриженост относно нарастващия брой случаи на дребни престъпления в сградите на Парламента, свързани най-вече с кражба на лични вещи като напр. куфарчета, преносими компютри, мобилни телефони и др.; подкрепя всички усилия от страна на администрацията за подобряване на сигурността в сградите на Парламента;

46.  отбелязва, че през 2005 г. Парламентът закупи 6 скенера за проверка на хора, вследствие на анализ на риска за сигурността и по препоръката на външен консултант; отбелязва, че след закупуването на тези скенери за проверка на хора Парламентът гласува срещу използването на подобни скенери на летищата; поради тази причина призовава генералния секретар да разгледа възможността за продажба на скенерите; призовава администрацията да информира в бъдеще членовете на ЕП преди подобни покупки и да ги включва в процеса на вземане на решения;

ГД „Вътрешни политики“ и ГД „Външни политики“

47. отбелязва, че през 2007 г. службите по политиките в ГД „Вътрешни политики“ и ГД „Външни политики“ функционираха напълно, с общ бюджет в размер на 6 519 600 евро; отбелязва със задоволство, че се справят все по-добре с тяхната основна задача да предоставят подкрепа за работата на парламентарните органи; приветства подхода на службите по политиките, съгласно който качеството е основната цел при осигуряването на външен експертен опит, и приканва тези служби да преценят внимателно кой модел договор може да осигури най-добро качество на консултациите за комисията, която е отправила искането;

ГД „Информация”

48. отбелязва постоянно нарастващите искания на ГД „Информация” в областта на аудиовизуалните проекти и на реализирането на центъра за посетители, което навлиза в крайната си фаза; в тази връзка отбелязва дългите и тежки процедури, свързани с подготовката за новия център за посетители, които доведоха до 13 тръжни процедури и 20 отделни договора;

49. призовава генералния секретар да запълни възможно най-скоро новите длъжности, предвидени за 2009 г. за екипа по проекта за новия център за посетители, с цел да гарантира, че центърът може да отвори врати за обществеността в началото на 2010 г.;

50. приветства работата на ГД „Информация” във връзка с подготовката на стартирането на проекта WEB-TV, чиято пробна версия понастоящем е в процес на изпитване, след известни трудности в началната фаза на търга; отбелязва факта, че фазата на изпитвания обхвана периода от септември 2008 г. до март 2009 г., и че през март 2009 г.. стартира кампания за повишаване на обществената осведоменост, с цел информиране и привличане на гражданите; отбелязва трудностите, свързани с първия по рода си Web-TV канал в света, предаван на повече от 20 езика;

51. приветства прозрачността, която Web-TV внася в работата на Парламента, след като заседанията на комисиите, изслушванията и други дейности се предават онлайн и заинтересованите граждани могат да следят на живо теми от основен интерес;

52. отбелязва единодушното приемане от Бюрото на стратегията и плана за действие за изборите за Европейски парламент през 2009 г. на 22 октомври 2007 г., които навлязоха в първия етап на изпълнение през 2008 г. и ще достигнат своя апогей точно преди изборите за Европейски парламент;

53.  приветства засиленото участие на Парламента в европейския социален и културен живот, какъвто е примерът със стартираните през 2007 г. прояви в допълнение към традиционните събития, като наградата Lux, наградата на Европейския парламент за журналистика, наградата за граждани, Европейската младежка награда „Карл Велики”, наградите Energy Globe, АГОРА и Дните на младите журналисти;

54. отбелязва удовлетворението на потребителите от новата аудиовизуална инфраструктура в сградата JAN в Брюксел, която беше създадена между 2006 г.и 2008 г. с цел осигуряване на модерно оборудване за медиите и вътрешните служби;

55. приветства подобряването на управлението на информационните бюра, където най-вече финансовото управление очевидно се е подобрило според информацията, предоставена от вътрешния одитор по време на изслушването на компетентната комисия на 20 януари 2009 г.; подчертава значението на новото изложение на целите и задачите на информационните центрове на Парламента, което подобрява тяхната видимост и достъпност за гражданите;

56. изразява съжаление, че вземането на решения за ключовите позиции в ГД „Информация” отне твърде дълго време, вследствие на което ръководните длъжности останаха незаети, което доведе до допълнително натоварване за действащите ръководители;

ГД „Персонал“

57. приветства въвеждането от ГД „Персонал“ на Streamline, който позволява значително увеличаване на ефективността и може да се използва лесно от всички служители;

58. приветства предприетия от ГД „Персонал“ аналитичен преглед; приканва ГД „Персонал“ да продължи работата си по анализа и да възприеме подход, сходен на подхода на Комисията към нейния аналитичен преглед, който води до основни подобрения в разпределението и ефективността на персонала;

59. отбелязва, че постановените с реформата преходни разпоредби за въвеждане на коефициента за умножение (приложение XIII към Правилника за длъжностните лица) са толкова неясни и дори противоречиви(24), че породиха разнопосочни тълкувания между различните институции и множество дела през Съда на европейските общности; подчертава значението на яснотата и опростеността при съставянето на правните текстове; настоява, че преходният период между старата скала на заплатите преди 2004 г. и новата скала след реформата трябва да бъде сведен до минимум (след като обяснителният документ на Комисията преди реформата предвиди приключването на преходния период до 2006 г.) и очаква с интерес резултатите от анализа, който предстои да бъде извършен в тази връзка от създадената от генералния секретар работна група;

60. припомня, че едновременно със значителното увеличение на броя служители във финансовата/бюджетната сфера, необходимо вследствие на преработения Финансов регламент, възможността на институцията да привлича квалифициран финансов персонал намаля, след като през 2004 г. Правилникът за длъжностните лица претърпя значителна редакция, която предвижда и съществено намаление в равнището на заплатите и други обезщетения, изплащани на новите длъжностни лица при назначаването им;

61. отбелязва, че в своя доклад за дейността поне една генерална дирекция подчертава ползата от последващите проверки при откриването на грешки или слабости с оглед на тяхното коригиране в бъдеще; изтъква, че не всички генерални дирекции разполагат с контролен орган за последващи проверки;

62. призовава за извършването на оценка от независим външен орган на цялостното въздействие на реформата на Правилника за длъжностните лица през 2004 г., с цел да се анализират разходите и ползите от нея и по-конкретно да се идентифицират евентуалните нежелани последици с отрицателно влияние върху работата на институциите; същевременно приканва генералния секретар да възложи проучване на степента на удовлетвореност на персонала;

63. отбелязва информацията, предоставена от генералния секретар относно броя на кандидатите за незаети длъжности над нивото на началник отдел; изразява загриженост относно факта, че за голям брой от тези длъжности броят на кандидатите е бил ограничен (1 или 2); изисква да бъдат предприети подходящи мерки за увеличаване на броя на вътрешните кандидати за такива длъжности;

ГД „Инфраструктури и логистика”

64. изразява съжаление, че след закупуването на сградите SDM, WIC и IP3 в Страсбург, откритите количества азбест бяха значително по-големи от първоначално посоченото от френския експерт; отбелязва, че е взето решение за отстраняване на азбеста в интерес на дългосрочната защита на лицата, които работят и посещават тези сгради;

65. изисква от председателя и генералния секретар да гарантират, че работите по отстраняване на азбеста се извършват в съответствие с протокола за интервенции и експертните доклади, приложени към отговора на въпросника във връзка с освобождаването от отговорност, и под постоянния надзор на експертите, с цел да се гарантира оптимално ниво на защита за всички лица, които преминават през или работят в тези сгради по време на извършването на работите;

66.  отбелязва, че прогнозите за окончателните разходи за разширяването на спортния център в Брюксел ще бъдат определени при приключването на текущата процедура на договаряне; приканва генералния секретар да представи на Бюрото и комисията по бюджети прогнозите за окончателните разходи преди вземането на окончателно решение за започване на работата; отбелязва, че извършените до момента дейности не са в съответствие нито с интересите на членовете на ЕП, нито с интересите на европейските данъкоплатци;

ГД „Писмен превод“ и ГД „Устен превод и конференции“

67. отбелязва със загриженост заявлението в доклада за дейността на ГД „Писмен превод”, че Кодексът за поведение относно езиковото многообразие се спазва само в 60% от случаите и че равнището на неспазване на Кодекса в някои комисии е неприемливо високо; счита, че всяко отклонение от езиковото многообразие би нанесло сериозни вреди на демокрацията и нормалното изпълнение на задълженията на членовете на ЕП, и призовава генералния секретар да гарантира правилното прилагане на Кодекса;

68. подкрепя предложението на генералния секретар за въвеждане на мерки за повишаване на осведомеността сред потребителите на услуги по писмен и устен превод, в това число комисиите, делегациите и политическите групи, и предлага бъдещите предложения да предвиждат виртуално фактуриране на потребителите;

69. отбелязва, че на своето заседание от 17 ноември 2008 г. Бюрото прие основно преразгледан Кодекс за поведение;

70. приветства ГД „Писмен превод”, както и ГД „Устен превод и конференции”, за усилията им за бързо адаптиране към значителното увеличение на броя на официалните езици от 11 през 2004 г. на 23 през 2009 г.;

71. отбелязва, че по време на настоящия парламентарен мандат условията на труд за устните преводачи са се влошили, като това се дължи на постоянно нарастващо напрежение, свързано с работата, и на крайности в тълкуването на правилата относно мисиите; приканва ГД „Писмен превод и конференции” да разгледа спешно този въпрос с оглед повишаване на мотивацията на устните преводачи; посочва, че в повечето случаи тези проблеми засягат основните езикови комбинации, които имат много по-натоварен график, поради високото равнище на търсене на техните услуги;

72. изисква от генералния секретар да представи обобщена информация за 2007 г. и, ако е възможно, за 2008 г. относно заседанията, които са отменени на толкова късен етап, че устните преводачи и другият помощен персонал не са могли да бъдат пренасочени, включително общите разходи, произтекли от това, и кой е поел тези разходи;

ГД „Финанси”

73. отбелязва дейността на работната група относно опростяването; приканва генералния секретар да изготви кратък доклад до компетентната комисия относно резултатите от дейността на тази работна група; очаква комисията да бъде призована да представи официално становище, преди да бъдат предвидени каквито и да е промени на финансовите разпоредби;

74. настоява правилата за прилагане на Устава на членовете на ЕП да бъдат ясни и лесни за спазване;

75. приканва генералния секретар да предвиди служба, достъпна за всички членове на ЕП от юли 2009 г., която да ги консултира относно техните права и задължения съгласно новия Устав на членовете на ЕП, правилното им упражняване и подходящите практики във връзка с договорите на сътрудниците;

76. счита, че, с оглед изпълнение на техните парламентарни задължения, членовете на ЕП следва да имат право да използват транспортните средства, които са най-добре адаптирани към работната им програма в Парламента, а също така най-удобни, най-бързи и свързани с най-малко разходи за институцията;

77. приканва генералния секретар да предостави необходимите финансови и човешки ресурси за бързото прилагане на новия Устав на сътрудниците;

78. призовава за извършване на цялостен анализ от независим орган на доброто финансово управление, ефективността и ефикасността на договорите с външни доставчици на услуги в области като информационни технологии, сигурност, барове, ресторанти, столови, туристически агенции, почистване и поддръжка на сградите, като в рамките на този анализ се обръща особено внимание на:

- метода за подбор

- най-подходящия вид договори

- вероятността за загуба на управленски контрол поради прекомерна екстернализация

- прозрачността на механизма за определяне на таксите/фактуриране

- разчитането на комисиони като фактор при възнагражденията

- проблема с наличието на монополи при предоставянето на услуги в някои области

- обосноваването на плащанията от бюджета на Парламента;

79.      препоръчва на вътрешния одитор на Парламента да вземе предвид посочените по-горе области и проблеми при извършване на анализа на риска, на който ще се основават бъдещите му работни програми;

ГД „Иновации и технологична поддръжка“

80. припомня, че според изслушването на вътрешния одитор пред компетентната комисия на 20 януари 2009 г. през 2007 г. са отбелязани сериозни проблеми във връзка със състоянието на управлението на информационните технологии в Парламента, които налагат значителни промени в структурата, традициите и управлението на политиката на институцията в областта на информационните технологии; счита, че е абсолютно наложително да бъдат спазени всички основни изисквания за модерно управление на информационните технологии и инструменти за планиране, които ще доближат сектора на информационните технологии в Парламента до стандартите COBIT (Цели за контрол на информационни и сродни технологии);

81. подчертава, че тази цел изисква задълбочен анализ на потребностите и стратегиите на Парламента, за да могат политическите изисквания да бъдат приведени в съответствие с инструментите на информационните технологии, като се има предвид нарастващата степен на цифровизация на глобалната среда, при която политическите насоки следва да бъдат движещата сила за постигане на крайната цел, а инструментите на информационните технологии следва изцяло да подкрепят тази цел; счита, че този подход ще бъде възможен, едва когато бъдат въведени структури за управление на информационните технологии; в тази връзка призовава Бюрото да вземе съответните решения;

Надбавка за парламентарни сътрудници

82. приветства факта, че, в отговор на предходни резолюции за освобождаване от отговорност, доклади на Сметната палата и доклади на вътрешния одитор, генералният секретар е успял да получи необходимите оправдателни документи за отчитане на практически всички заявления за възстановяване на разходи (за 99,9 % от сумите) за периода 2004-2007 г.; отбелязва опростената процедура за подаване на заявления за възстановяване на разходи, въведена на 13 декември 2006 г., при която вече не съществува изискване членовете на ЕП да представят фактурите или хонорарните сметки, издадени от агентите по плащанията и от доставчиците на услуги, а следва да ги съхраняват; вместо това понастоящем членовете на ЕП представят копия от „декларации за разходи” и „декларации за фактурирани суми”, издадени от агентите по плащанията и доставчиците на услуги;

83. припомня параграфи 59 и 61 от своя доклад за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2006 г.(25); изисква от генералния секретар да предостави писма за потвърждение от администрацията на членовете на ЕП, които са спазили разпоредбите относно използването на надбавките за сътрудници;

84. приветства ангажимента, поет от генералния секретар по време на изслушването пред компетентната комисия на 20 януари 2009 г., да осигури на членовете на ЕП след юли 2009 г. най-малко по един официален агент по разплащанията на държава-членка, който да бъде нает от Парламента за управление на договорите и всички свързани с тях въпроси по отношение на местните сътрудници на членовете на ЕП, като се имат предвид и другите възможности, предвидени в правилата за прилагане;

85.  приканва Бюрото да гарантира възможността за предоставяне на местните сътрудници на равен достъп до сградите на Парламента на трите места на работа;

Политически групи (преглед на отчетите и процедурите - бюджетна позиция 4000)

86. приветства факта, че отчетите на политическите групи се публикуват на интернет страницата на Парламента(26), заедно с вътрешните им финансови правила; посочва, обаче, изключително разнородния характер на вътрешните финансови правила, изработени от различните политически групи;

87. отбелязва, че през 2007 г. бюджетните кредити, записани по позиция 4000, са усвоени, както следва:

 

 

 

 

 

 

(в евро)

 

Общо налични кредити по бюджета за 2007 г.

 

 

 

75.211.947

 

Независими членове на ЕП

 

 

 

 

673.575

 

Налични суми за групите

 

 

 

74.538.372

 

Група

Бюджетни кредити, отпуснати от бюджета на Парламента

Собствени средства на групите и пренесени бюджетни кредити

Разходи за 2007 г.

Процент на усвояване на наличните бюджетни кредити

Таван за пренасяне на бюджетни кредити към следващата година *

Суми, пренесени към 2008 г.

 

PPE

18.197.622

9.449.345

18.572.670

67,18%

9.098.811

9.074.297

 

PSE

14.165.895

7.265.776

14.827.524

69,19%

7.082.948

6.604.146

 

ALDE

6.703.291

3.560.145

7.461.720

72,70%

3.351.646

2.801.716

 

Verts/ALE

2.690.396

1.434.335

3.167.057

76,78%

1.345.198

957.674

 

GUE/NGL

2.740.154

994.094

2.835.166

75,92%

1.370.077

899.083

 

UEN

2.797.063

541.496

2.436.330

72,98%

1.398.532

902.230

 

IND/DEM

1.502.292

1.044.042

1.821.789

71,55%

751.146

724.546

 

ITS

1.441.708

10.718

1.130.306

77,82%

720.854

- **

 

NI

538.048

135.527

450.827

66,93%

269.024

117.207

 

ОБЩО

50.776.469

24.435.478

52.703.387

70,07%

25.388.234

22.508.559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* в съответствие с член 2.1.6 от Правилника относно усвояването на бюджетни кредити по позиция 4000

 

** групата беше разформирована на 14 ноември 2007 г. и впоследствие възстанови неусвоените бюджетни кредити на ЕП.

88.    посочва, че през 2007 г. становищата на съответните външни одитори по отношение на отчетите на две от политическите групи са били придружени от резерви;

89.    посочва, че при разглеждане на решението за приключване на 2007 финансова година за политическите групи на своето заседание от 7 юли 2008 г. Бюрото, без разискване,

- прие за сведение и одобри документите, представени от групите, както и окончателните консолидирани отчети на независимите членове на ЕП;

- даде разрешение на групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи (PPE-DE) да включи в своите отчети за 2007 г. разходи, свързани с определени разходи за персонал за периода 2005-2007 г., които са били фактурирани от Парламента след 31 януари 2008 г.;

- отложи вземането на решение относно окончателните отчети на бившата група ITS;

90.    отбелязва освен това, че отчетите на бившата група ITS, разформирована на 14 ноември 2007 г., бяха предадени на председателя на комисията по бюджетен контрол на 4 ноември 2008 г., придружени от одиторска заверка, (i) съдържаща резерви във връзка с доказателствата за недостатъчен вътрешен контрол, потвърдени от изплащането на възнаграждение на член на персонала, което не се основава на договор, и (ii) позоваваща се на открита дисциплинарна процедура срещу бивш служител;

91.    отбелязва, че през април 2008 г. групата ITS възстанови на Парламента остатъка от получените безвъзмездни средства в размер на 317 310, 23 евро;

Политически партии на европейско равнище

92.    отбелязва, че при разглеждане на решението за приключване на 2007 финансова година за политическите групи на своето заседание от 7 юли 2008 г. Бюрото, като взе решение без разискване, одобри окончателните доклади относно изпълнението на съответните програми за дейността и финансовите отчети на политическите партии, получаващи безвъзмездни средства от бюджета на Парламента;

93.    отбелязва, че през 2007 г. бюджетните кредити, записани по позиция 4020, са усвоени, както следва:

Изпълнение на бюджет 2007 съгласно споразумението (в евро)

Партия

Собствени средства

Общо безвъзмездни средства, отпуснати от ЕП

Общо приходи

Безвъзмездните средства, като % от допустимите разходи (макс. 75 %)

PPE

1.150.174,16

3.156.413,79

4.306.587,95

75,00%

PSE

1.033.792,85

2.992.217,56

4.026.010,41

75,00%

ELDR

382.797,45

1.022.343,98

1.405.141,43

74,00%

EFGP

243.733,02

631.750,00

875.483,02

74,05%

GE

179.599,61

524.251,22

703.850,83

75,00%

PDE

52.861,45

152.610,87

205.472,32

75,00%

AEN

53.496,02

159.137,64

212.633,66

74,84%

ADIE

82.775,00

239.410,00

322.185,00

74,46%

EFA

81.354,87

215.197,63

296.552,50

75,00%

EUD

73.951,00

226.279,50

300.230,50

75,00%

Общо

3.334.535,43

9.319.612,19

12.654.147,62

74,81%

94.    посочва, че във всички доклади одиторите удостовериха без резерви, че представените отчети са в съответствие с основните нормативни разпоредби на Регламент (ЕО) № 2004/2003(27) и че вярно и достоверно отразяват състоянието на политическите партии при приключване на 2007 финансова година; отбелязва, че оценката на вътрешния одитор на Парламента относно съответствието с приложимите разпоредби е малко по-критична;

95.    възлага на своя генерален секретар да публикува отчетите и одиторските доклади относно получаващите безвъзмездни средства политически партии на интернет страницата на Парламента;

96.    изисква неговата компетентна комисия да бъде информирана за последващите действия във връзка с доклада на вътрешния одитор, публикуван през август 2007 г., относно изпълнението на разпоредбите за членския внос за политическите партии на европейско равнище (в съответствие с параграф 55 на резолюцията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2006 г.);

97.    отбелязва, че, както през 2005 и 2006 г., изпълнението на бюджета от страна на две партии (Съюза за Европа на нациите (AEN) и Партията на европейските демократи (PDE)) изостана в значителна степен от предвиденото по предварителния бюджет, като на разпоредителя с бюджетни кредити беше възложено да възстанови по отношение на 2007 г.

81 294,07 евро от AEN;

269 153,40 евро от PDE; и

49 819 евро от ADIE (Алианс на независимите демократи в Европа);

98.    припомня, че на своето заседание от 8 октомври 2008 г. Бюрото отбеляза предложението за кодекс за поведение за предизборни кампании на политическите партии в контекста на изборите за Европейски парламент;

99.    припомня, че в съответствие с Регламент (ЕО) № 1524/2007(28) заявления за финансиране на политически фондации на европейско равнище от бюджета на Парламента бяха разгледани за първи път през 2008 г.; възлага на своята компетентна комисия да разгледа усвояването на тези средства в рамките на процедурата за освобождаване от отговорност по отношение на 2008 финансова година;

Фонд за доброволно пенсионно осигуряване

100.  отбелязва факта, че през пролетта на 2008 г. схемата имаше общо 1 113 членове, в това число 478 действащи членове на ЕП (61% от общия брой на членовете на ЕП), 493 пенсионирани лица (от които 56 финансово зависими от починали членове лица) и 142 членове, отказали се от схемата, но притежаващи придобити права;

101.  посочва, че към 31 декември 2007 г. активите на фонда възлизаха на 214 887 336 евро; отбелязва, че през 2007 г. възвръщаемостта по инвестициите беше 1,2%;

102.  във връзка с отчетите на сдружението с нестопанска цел, управляващо фонда за доброволно пенсионно осигуряване на членовете на ЕП, отбелязва заявлението на независимия одитор, който, без да изразява резерви по становището си, информира за наличието на отрицателно салдо по активите на сдружението, възлизащо на 30 917 229 евро към 31 декември 2007 г. (за 2006 г.: 26 637 836 евро);

103.  отбелязва освен това заявлението на външния одитор, че крайната отговорност за изплащането на обезщетения се носи от Парламента, както предвижда член 27 от Устава на членовете на Европейския парламент, приет от Парламента, който гласи, че „придобитите права и правни очаквания се запазват изцяло”;

104.  счита, че това тълкуване не съответства изцяло на първоначалната концепция на фонда за доброволно пенсионно осигуряване като самоуправляващ се орган, който се намира извън структурите на институцията; приканва Правната служба, преди влизането в сила на новия устав, да представи своето становище по въпроса дали крайната финансова отговорност за фонда за доброволно пенсионно осигуряване се носи от самия фонд и неговите членове или от Парламента, като взема изцяло предвид интересите на европейските данъкоплатци;

105.   отбелязва намерението за сключване на споразумение между Парламента и фонда; изтъква, че в настоящата икономическа ситуация Парламентът при никакви обстоятелства няма да предостави допълнителни средства от бюджета, за да покрие дефицита на фонда, както е правил в миналото, и че Парламентът, ако трябва да гарантира пенсионните права, следва да контролира изцяло фонда и неговите инвестиционни политики;

106.  припомня заключенията на възложената от Парламента независима актюерска оценка(29) на схемата за доброволно пенсионно осигуряване, според която (i) приходите от парични потоци са достатъчни за финансиране на пенсионните плащания до 2015 г., като впоследствие ще бъде необходима реализация на активи за изплащане на дължимите пенсии; и (ii) при условие че предположенията, използвани от актюера на схемата, се окажат точни, на датата на прекратяване на дейността си фондът ще разполага с излишък; отбелязва, че генералният секретар е възложил провеждане на актуализирано актюерско проучване, което да разгледа ситуацията в светлината на неотдавнашната финансова/банкова криза;

107.  приветства информацията, че, в съответствие с позицията, застъпена в предходни резолюции за освобождаване от отговорност, понастоящем членовете на фонда заплащат своята част от вноската в размер на една трета от сумата от частни външни сметки, вместо администрацията на Парламента да я удържа автоматично от надбавката за общи разходи;

108.  отбелязва, обаче, че, в съответствие с Приложение III към Правилника за изплащане на разноски и надбавки на членовете на ЕП, за целите на основната пенсионна схема вноската на засегнатите членове продължава да се приспада от надбавката за общи разходи;

109.  отбелязва, че на своето заседание от 22 октомври 2007 г. Бюрото взе решение да не спази препоръката на Европейския омбудсман (жалба 655/2006/(SAB)ID), съгласно която Парламентът следва да предостави достъп до списъка на членовете на схемата за доброволно пенсионно осигуряване, без да се съобразява с положителното становище на Европейския надзорен орган по защита на данните по тази препоръка; призовава Бюрото да преразгледа своята позиция и да публикува списъка в съответствие с препоръката на Правната служба на Парламента и в съответствие с политиката на прозрачност на Съюза, за да направи публично достояние всички крайни бенефициенти на средства на ЕС;

Околна среда

110.  припомня, че на 27 ноември 2007 г. председателят и генералният секретар подписаха споразумение за екологична сертификация на сградите на Парламента и че в същото време генералният секретар положи началото на процедурите, необходими за регистриране на Парламента в списъка на органите, участващи в Схемата за управление и одит на околната среда (EMAS) в Белгия, Франция и Люксембург;

111.  посочва, че понастоящем Парламентът разполага със сертификация по Схемата за управление и одит на околната среда (EMAS) и за трите места на работа и че той е единствената институция на ЕС, чиято екологична политика е получила подобно признание чрез сертификация;

112.  посочва, че на 18 юни 2007 г. Бюрото определи намаляването на въглеродните емисии с 30 % до 2020 г. като първостепенна и основна цел на системата за управление на околната среда, в съответствие с решението на Парламента от 24 април 2007 г. за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2005 година;

113.  изисква от своя генерален секретар да уведоми компетентните комисии на Парламента, преди процедурата през следващата година по освобождаване от отговорност, относно последващите действия, предприети в отговор на препоръките, които се съдържат в резолюцията за освобождаването на Парламента от отговорност за финансовата 2005 г. във връзка с екологичните мерки, включително точни данни за постигнатите до момента намаления на емисиите на CO2;

Случаят, засягащ Службата за изплащане на възнаграждения и надбавки на членовете на ЕП

114.  отбелязва, че през 2007 г. беше разрешен случаят във връзка с разликата от 4 136 125 белгийски франка между паричните сметки и общите сметки, установена през 1982 г.; отбелязва освен това, че впоследствие беше уреден и въпросът за гаранционните сметки, засягащ администратора на авансови средства и помощник счетоводителя, заемали тези длъжности в посочения период;

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

16.3.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nils Lundgren, Маруся Иванова Любчева, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Paul van Buitenen, Ieke van den Burg

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Vasilica Viorica Dăncilă, Robert Goebbels, Christopher Heaton-Harris, Paul Rübig

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jürgen Schröder

(1)

ОВ L 77, 16.3.2007 г..

(2)

OJ C 287, 10.11.2008, p. 1.

(3)

ОВ C 148, 13.6.2008 г., стр. 1.

(4)

ОВ C 286, 10.11.2008 г., стр. 1.

(5)

ОВ C 287, 10.11.2008 г., стр. 111.

(6)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(7)

PE 349.540/Bur/ann/def.

(8)

OВ C 291 E, 30.11.2006 г., стр. 311.

(9)

OВ C 286, 10.11.2008 г., т. 11,6.

(10)

ОВ L 77, 16.3.2007 г..

(11)

OJ C 287, 10.11.2008, p. 1.

(12)

ОВ C 148, 13.06.2008 г., стр. 1.

(13)

ОВ C 286, 10.11.2008 г., стр. 1.

(14)

ОВ C 287, 10.11.2008 г., стр. 111.

(15)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(16)

PE 349.540/Bur/ann/def.

(17)

OВ C 291 E, 30.11.2006 г., стр. 311.

(18)

OВ C 286, 10.11.2008 г., т. 11,6.

(19)

Регламент (ЕО, Евратом) № 723/2004 на Съвета от 22 март 2004 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Европейските общности (OВ L 124, 27.4.2004 г., стр. 1).

(20)

Резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. (TA_PROV(2008)0606).

(21)

Доклад относно бюджетното и финансово управление - раздел I от бюджета на ЕС - финансова 2007 г. (ОВ C 148, 13.6. 2008 г., стр. 1).

(22)

http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?language=EN&id

(23)

Регламент на Комисията (ЕО/Евратом) № 1302/2008 от 17 декември 2008 г. относно централната база данни за отстраняванията (ОВ L 344, 20.12.2008 г., стр. 12).

(24)

Отговорът на Парламента по параграф 11.7 от годишния доклад на Сметната палата.

(25)

Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел I – Европейски парламент (P6_TA(2008)0134).

(26)

http://www.europarl.europa.eu/groups/accounts_en.htm

(27)

Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище (ОВ L 297, 15.11.2003 г., стр. 1).

(28)

Регламент (ЕО) № 1524/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2007 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 5).

(29)

Окончателен доклад: анализ на активите и пасивите, ноември 2007 г., AON Consulting Belgium NV/SA

Правна информация - Политика за поверителност