BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007

  23.3.2009 - (C6‑0416/2008 – 2008/2276(DEC))

  Sektion I – Europa-Parlamentet
  Budgetkontroludvalget
  Ordfører: Paulo Casaca

  Procedure : 2008/2276(DEC)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A6-0184/2009

  1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

  om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007, Sektion I – Europa-Parlamentet

  (C6‑0416/2008 – 2008/2276(DEC))

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007[1],

  –   der henviser til De Europæiske Fællesskabers endelige årsregnskab for regnskabsåret 2007 – Bind I (SEK(2008)2359 – C6‑0416/2008)[2],

  –   der henviser til beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for regnskabsåret 2007, sektion I – Europa-Parlamentet[3],

  –   der henviser til den interne revisors årsberetning,

  –   der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2007 med de kontrollerede institutioners svar[4],

  –   der henviser til Revisionsrettens erklæring om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. EF-traktatens artikel 248[5],

  –   der henviser til EF-traktatens artikel 272, stk. 10, og artikel 275 samt Euratom-traktatens artikel 179 a,

  –   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[6], særlig artikel 145, 146 og 147,

  –   der henviser til artikel 13 i de interne bestemmelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget[7],

  –   der henviser til finansforordningens artikel 147, stk. 1, hvorefter institutionerne træffer alle egnede foranstaltninger til at efterkomme bemærkningerne i Europa-Parlamentets afgørelse om decharge,

   der henviser til sin beslutning af 15. marts 2006 om retningslinjerne for 2007-budgetproceduren for sektion II, IV, V, VI, VII, VIII (A) og VIII (B) og foreløbigt forslag til overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter (sektion I) for regnskabsåret 2007[8]

   der henviser til forretningsordenens artikel 71, artikel 74, stk. 3, og bilag V,

   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A6 0184/2009),

  A.  der henviser til, at Revisionsretten har fastslået, at alle institutionerne med hensyn til administrationsudgifter i 2007 på tilfredsstillende vis har indført de overvågnings- og kontrolsystemer, der kræves i finansforordningen, og at den ingen væsentlige fejl fandt i de reviderede transaktioner[9],

  B.  der henviser til, at generalsekretæren den 3. juni 2008 bekræftede, at han havde opnået rimelig sikkerhed for, at Parlamentets budget er blevet gennemført i overensstemmelse med principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning, og at den iværksatte ramme for kontrol giver de nødvendige garantier med hensyn til de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed,

  1.  meddeler sin formand decharge for gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget for regnskabsåret 2007;

  2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

  3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Rådet, Kommissionen, Domstolen, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

  2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

  med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007, Sektion I – Europa-Parlamentet

  (C6‑0416/2008 – 2008/2276(DEC))

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007[10],

  –   der henviser til De Europæiske Fællesskabers endelige årsregnskab for regnskabsåret 2007 – Bind I (SEK(2008)2359 - C6‑0416/2008)[11],

  –   der henviser til beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for regnskabsåret 2007, sektion I – Europa-Parlamentet[12],

  –   der henviser til den interne revisors årsberetning,

  –   der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2007 med de kontrollerede institutioners svar[13],

  –   der henviser til Revisionsrettens erklæring om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. EF-traktatens artikel 248[14],

  –   der henviser til EF-traktatens artikel 272, stk. 10, og artikel 275 samt Euratom-traktatens artikel 179 a,

  –   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[15], særlig artikel 145, 146 og 147,

  –   der henviser til artikel 13 i de interne bestemmelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget[16],

  –   der henviser til finansforordningens artikel 147, stk. 1, hvorefter institutionerne træffer alle egnede foranstaltninger til at efterkomme bemærkningerne i Europa-Parlamentets afgørelse om decharge,

  –   der henviser til sin beslutning af 15. marts 2006 om retningslinjerne for 2007-budgetproceduren for sektion II, IV, V, VI, VII, VIII (A) og VIII (B) og foreløbigt forslag til overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter (sektion I) for regnskabsåret 2007[17],

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 71, artikel 74, stk. 3, og bilag V,

  –   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A6‑0184/2009),

  A. der henviser til, at Revisionsretten har fastslået, at alle institutionerne med hensyn til administrationsudgifter i 2007 på tilfredsstillende vis har indført de overvågnings- og kontrolsystemer, der kræves i finansforordningen, og at den ingen væsentlige fejl fandt i de reviderede transaktioner[18],

  B.  der henviser til, at generalsekretæren den 3. juni 2008 bekræftede, at han havde fået rimelig sikkerhed for, at Parlamentets budget er blevet gennemført i overensstemmelse med principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning, og at den iværksatte ramme for kontrol giver de nødvendige garantier med hensyn til de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed,

  Større ændringer i Parlamentets budgetforvaltning i valgperioden 2004 – 2009

  1.  minder om, at denne decharge er den sidste for valgperioden 2004-2009, hvorunder en lang række ændringer i EU's budgetforvaltning generelt og i Parlamentets forvaltning i særdeleshed har fundet sted;

  2.  minder om, at den nye finansforordning blev gennemført fuldt ud i denne valgperiode og revideret igen i 2008, hvilket medførte store ændringer i den økonomiske forvaltning, navnlig gennem skærpede regler om indkøbsaftaler og forbedring af kontrolkædestrukturen for de finansielle procedurer, styrkelse af de anvisningsberettigedes ansvar og decentralisering af finanskontrollen; bemærker, at disse ændringer har nødvendiggjort ansættelse af yderligere kvalificerede medarbejdere og medført yderligere administrativt arbejde, og at ændringerne af Parlamentets generaldirektorater anerkendes som effektive midler til styrkelse af forsvarlig økonomisk forvaltning;

  3.  bemærker dog, at finansforordningen muligvis skal revideres grundigere, da nogle af procedurerne har vist sig at være for besværlige at gennemføre for Parlamentets tjenester; beklager, at dette har ført til en stigning i antallet af undtagelser (som angivet i bilagene til de årlige aktivitetsrapporter);

  4.  minder om, at den nye finansforordning, som kræver en væsentlig forøgelse af antallet af specialiserede medarbejdere, trådte i kraft samtidig med den reviderede tjenestemandsvedtægt og de reviderede regler for de øvrige ansatte[19], hvilket medførte en række begrænsninger for Parlamentets administration;

  5.  minder om, at EU i 2004 blev udvidet med 10 nye medlemsstater og i 2007 med Bulgarien og Rumænien, hvilket var hovedårsagen til en stigning i antallet af medarbejdere fra 4 662 den 1. januar 2004 (alle kategorier) til 6 101 den 31. december 2008; glæder sig derfor over indsatsen fra Parlamentets administration med henblik på hurtigt at håndtere denne store stigning i antallet af medarbejdere; bemærker også, at næsten alle yderligere stillinger kan sættes i forbindelse med konsekvenserne af udvidelsen, og at nettostigningen i antallet af medarbejdere, som ikke har med udvidelsen at gøre, kun er 1,2 %;

  6.  bemærker, at 99,9 % af betalingerne fra godtgørelsen til parlamentarisk assistance i 2007 blev vurderet som berettigede, og at stigningen i denne andel kan tilskrives de forbedrede procedurer, som Præsidiet har indført vedrørende støttedokumentation, samt administrationens betydelige indsats og den øgede bevidsthed om dette spørgsmål blandt medlemmerne;

  7.  understreger, at medlemsstaterne for første gang siden Parlamentets oprettelse er blevet enige om en europæisk statut for dets medlemmer, og at alle medlemmer med denne statut sikres lige godtgørelse og forsikring, at der med den sættes en stopper for de store forskelle i medlemmernes nationale lønninger, samt at der med den indføres et gennemskueligt system for alle typer aflønning og godtgørelse;

  8.  minder om, at vedtagelsen af en statut for assistenter var en af de fremhævede prioriteringer i beslutningen om retningslinjerne for budgettet 2007; glæder sig i den henseende over Rådets vedtagelse den 19. december 2008 af Kommissionens forslag (KOM(2008)0786) som ændret af Parlamentet[20]; mener, at dets ikrafttræden i juli 2009 bør give mulighed for betydeligt øget gennemsigtighed i anvendelsen af disse midler og garantere fuld respekt for assistenternes sociale og beskæftigelsesmæssige rettigheder;

  Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning[21]

  9.   bemærker, at Parlamentet i 2007 modtog indtægter, der beløb sig til 144 449 007 EUR (126 126 604 EUR i 2006);

  Endeligt årsregnskab 2007 (i EUR)

  10. noterer sig de tal, som dannede grundlag for Parlamentets regnskabsafslutning for regnskabsåret 2007:

  a) Disponible bevillinger

  Bevillinger for 2007:

  1 397 460 174

  Ikkeautomatiske fremførsler fra regnskabsåret 2006:

  4 817 000

  Automatiske fremførsler fra regnskabsåret 2006:

  188 746 822,24

  Bevillinger svarende til formålsbestemte indtægter for 2007:

  42 522 400,66

  Fremførsler svarende til formålsbestemte indtægter fra regnskabsåret 2006:

  34 640 774,58

  I alt:

  1 668 187 171,48

  b) Udnyttelse af bevillinger i regnskabsåret 2007

  Forpligtelser:

  1 594 372 252,26

  Gennemførte betalinger:

  1 329 131 440,46

  Udestående betalinger og ikkeforpligtede bevillinger hidrørende fra formålsbestemte indtægter:

  263 564 514,64

  Fremførte bevillinger, herunder bevillinger hidrørende fra formålsbestemte indtægter:

  263 564 514,64

  Annullerede bevillinger:

  31 691 180,38

  c) Budgetindtægter

  Modtaget i 2007:

  144 449 007,32

  d) Samlet balance pr. 31. december 2007

  1 788 830 683

  11. bemærker, at godkendte bevillinger i det oprindelige budget for 2007 beløb sig til 1 397 460 174 EUR, hvilket var en stigning på 6 % i forhold til budgettet for 2006 (1 321 600 000 EUR), og at der ikke blev indført et ændringsbudget i 2007;

  12. påpeger, at Parlamentet – som i tidligere år – i stedet for at returnere ikkeanvendte midler til medlemsstaterne besluttede at gennemføre en opsamlingsoverførsel ved årets udgang fra forskellige budgetposter beløbende sig til 25 000 000 EUR (2006: 37 246 425 EUR), der er tiltænkt køb af en bygning i Wien med henblik på etablering af et Europahus sammen med Kommissionen; bemærker imidlertid, at Parlamentet i sin beslutning af 24. april 2007 om decharge for regnskabsåret 2005, stillede krav om, at bygningsudgifter for klarhedens skyld skulle opføres i budgettet i stedet for at blive finansieret gennem opsamlingsoverførsler;

  13. glæder sig over, at beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning – som der er blevet anmodet om i tidligere dechargebeslutninger – er blevet en klar og gennemsigtig vejledning til Parlamentets finansielle forvaltning i det regnskabsår, den vedrører;

  Parlamentets regnskab

  14. bemærker, at Parlamentets regnskabsfører i sin attestering af det endelige regnskab giver rimelig sikkerhed for, at regnskabet i alt væsentligt giver et retvisende billede af Parlamentets finansielle stilling; bemærker endvidere hans erklæring om, at han ikke er blevet bekendt med forhold, der krævede forbehold;

  15. erindrer om den afgørelse, der er truffet af formanden for Europa-Parlamentet vedrørende vedtagelsen af regnskabet for regnskabsåret 2007;

  16. bemærker, at det økonomiske resultat for regnskabsåret 2007 var et negativt resultat på 209 985 279 EUR, som primært kan tilskrives en stigning i passiverne på 256 095 000 EUR svarende til en hensættelse til primære pensioner til visse kategorier af medlemmer, som er direkte finansieret af Parlamentet, jf. bilag III til reglerne om medlemmernes udgifter og godtgørelser;

  17. anmoder generalsekretæren om at angive, hvad den sandsynlige hensættelse til medlemmernes pensioner vil beløbe sig til, når statutten for medlemmer træder i kraft, og hvordan denne hensættelse vil blive håndteret regnskabsmæssigt i Parlamentets balance;

  18. bemærker, at bilagene til balancen værdisætter bygninger ejet af Parlamentet til 1 015 159 978 EUR efter afskrivning i forhold til samlede anskaffelsesomkostninger på 1 650 945 693 EUR; anmoder generalsekretæren om at forelægge en oversigt, hvor den nuværende markedsværdi for hver bygning ejet af Parlamentet angives og sammenlignes med købsprisen;

  Generalsekretærens revisionserklæring

  19. glæder sig over erklæring af 3. juni 2008 fra generalsekretæren, den ved delegation bemyndigede ledende anvisningsberettigede, vedrørende de anvisningsberettigedes årlige aktivitetsrapporter for 2007, hvori han bekræfter, at han har fået rimelig sikkerhed for, at Parlamentets budget er blevet gennemført i overensstemmelse med principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning, og at den iværksatte ramme for kontrol giver de nødvendige garantier med hensyn til de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed;

  20. noterer sig dog generalsekretærens bemærkning i erklæringen om, at lovgivningsrammen for godtgørelser fra Parlamentet, herunder udgifter til parlamentarisk assistance, er blevet så kompleks, at den udgør en alvorlig trussel mod korrekt gennemførelse i praksis, og at han derfor har taget initiativ til at etablere et nyt system, som efter planen vil træde i kraft inden juli 2009;

  Aktivitetsrapporter fra generaldirektørerne

  21. konstaterer med tilfredshed, at alle generaldirektører kunne afgive en uforbeholden revisionserklæring med hensyn til gennemførelsen af budgettet inden for deres tjenester i 2007;

  22. er opmærksom på, at aktivitetsrapporterne er et internt administrationsværktøj, hvis primære formål er at give generalsekretæren et klart overblik over administrationens aktiviteter og navnlig eventuelle svagheder i den forbindelse;

  23. påpeger, at aktivitetsrapporten for hvert generaldirektorat som bilag indeholder en liste over undtagelser, hvori afvigelser fra finansforordningen og underordnede regler opføres enkeltvis; udtrykker bekymring over, at det samlede antal af sådanne undtagelser væsentligt overstiger det gennemsnitlige årlige antal tilfælde før 2003, hvor der i henhold til finansforordningen fra før reformen – ifølge hvilken alle transaktioner skulle godkendes af finansinspektøren – ikke blev givet tilladelse;

  Revisionsrettens årsberetning for 2007

  24. bemærker, at Revisionsretten har fastslået, at alle institutionerne med hensyn til administrationsudgifter i 2007 på tilfredsstillende vis har indført de overvågnings- og kontrolsystemer, der kræves i finansforordningen, og at den ingen væsentlige fejl fandt i de reviderede transaktioner;

  25. noterer sig de specifikke resultater vedrørende Parlamentet i Revisionsrettens årsberetning for 2007 samt Parlamentets svar vedrørende multiplikationsfaktoren for lønninger efter vedtagelsen af den reviderede tjenestemandsvedtægt den 1. maj 2004 og betalinger i 2007 fra bevillinger fremført fra 2006 vedrørende højhastighedstransmissionskameraer, som skulle installeres i D5-Bygningen i 2008;

  26. noterer sig endvidere afsnittet i årsberetningen om opfølgningen på bemærkninger fra tidligere beretninger med hensyn til refusion af opholdsudgifter, som tjenestemænd pådrager sig på tjenesterejser, med et fast beløb, dokumentation vedrørende anvendelsen af godtgørelse af udgifter til parlamentarisk assistance og behovet for i forbindelse med den yderligere frivillige pensionsordning at fastlægge klare regler for ansvar og hæftelse for Parlamentet og medlemmerne af ordningen i tilfælde af underskud;

  27. bemærker Parlamentets svar i den kontradiktoriske procedure med Revisionsretten;

  Generalsekretærens opfølgning den sidste dechargebeslutning

  28. glæder sig over Præsidiets afgørelser af 10. marts 2008, 19. maj 2008 og 7. juli 2008 om gennemførelsesbestemmelser til statutten for medlemmer af Europa-Parlamentet og godtgørelse for parlamentarisk assistance, der er en direkte opfølgning af henstillingerne i forbindelse med decharge for 2006; glæder sig endvidere over formandens løfte om at gennemføre disse afgørelser;

  29. minder om, at Kommissionen og de øvrige institutioner, jf. finansforordningens artikel 147, stk. 1, er forpligtede til at træffe alle egnede foranstaltninger til at efterkomme bemærkningerne i Parlamentets afgørelse om decharge;

  30. lykønsker derfor generalsekretæren med, at han i god tid inden dechargeproceduren for regnskabsåret 2007 forelagde de beretninger, som administrationen blev bedt om i den sidste dechargebeslutning;

  31. bemærker Den Juridiske Tjenestes konklusion af 29. april 2008 (SJ 775/06) vedrørende afsnittene i dechargebeslutningen for 2006 om den frivillige pensionsfond: "Præsidiet har sine egne kompetence- og ansvarsområder i medfør af Parlamentets forretningsorden. Præsidiet kan derfor selv bestemme, om det vil afvige fra den holdning, som Parlamentet vedtog i sin beslutning af 22. april 2008, eller følge den"; finder dog, at denne konklusion på grundlag af Parlamentets forretningsorden ikke er fuldt forenelig med den klare betydning af finansforordningens artikel 147, stk. 1, som er baseret på EF-traktatens artikel 276;

  Høring af den interne revisor

  32. bemærker, at den interne revisor på det møde med det kompetente udvalg, som blev afholdt den 20. januar 2009, og som var et åbent møde, der blev transmitteret via webstream, hvor den interne revisor fremlagde sin årsberetning, forklarede, at han i 2007 havde godkendt eller udsendt udkast til 18 beretninger om emner, som omfattede:

  - udgifter til tjenesterejser

  - it-governance

  - forskudsmidler, lager- og budgetstyring i visse informationskontorer

  - politiske partier på europæisk plan

  - de ansattes individuelle rettigheder

  - opfølgning på gennemgangen af den interne kontrolramme

  - godtgørelse af udgifter til parlamentarisk assistance;

  33. påpeger, at de væsentligste konklusioner i den interne revisors årsberetning var:

  - at strukturen for it-governance i Parlamentet som revideret ikke giver sikkerhed for, at de rigtige it-valg træffes på mellemlang sigt, eller at en passende strategisk it-planlægningsproces er iværksat

  - at kontrolaktiviteterne på området for de ansattes individuelle rettigheder bør styrkes væsentligt, at datakvaliteten i de relevante it-administrationssystemer bør forbedres, og at de procedurer og den vejledning, der er nødvendig for at støtte administrations- og kontrolaktiviteterne skal dokumenteres tilstrækkeligt

  - at information og dokumentation, som indgives af de europæiske politiske partier ikke altid er tilstrækkelig til at støtte deres ansøgninger om finansielle bidrag eller til at sætte den anvisningsberettigede myndighed i stand til at bekræfte berettigelsen af betalingsanmodningen;

  34. noterer sig og støtter de synspunkter, der fremsættes af den interne revisor med hensyn til:

  - betydningen af på centralt niveau at etablere en institutionel adfærdskodeks for forholdet til eksterne konsulenter (som generalsekretæren godkendte retningslinjer for i juli 2008)

  - betydningen af at sikre, at et effektivt risikostyringssystem fungerer på centralt niveau med aftalte procedurer med henblik på at identificere og vurdere risici, formulere reaktioner på disse risici og rapportere herom og give de tilsynsførende og beslutningstagende organer sikkerhed for, at risikostyringen er effektiv, og at alle reaktioner på risici, herunder interne kontrolforanstaltninger, er passende;

  Kontrakter og offentlige indkøb

  35. minder om, at Parlamentet offentliggør generelle oplysninger om kontrakter på sit websted via "kviklinks"[22], og at det i overensstemmelse med finansforordningen offentliggør i) specifikke oplysninger om kontrakter til en værdi af mere end 60 000 EUR i Den Europæiske Unions Tidende og ii) en liste over kontrakter til en værdi mellem 25 000 EUR og 60 000 EUR på sit websted; glæder sig over det høje niveau af gennemsigtighed, der opnås herved, men anbefaler, at Parlamentets websted for at fremme tilgængeligheden skal indeholde en fuld og udførlig liste over alle aftaler;

  36. bemærker, at administrationens årlige beretning til budgetmyndigheden om offentlige kontrakter indeholder følgende oplysninger om indgåede kontrakter i 2007:

   

  Indgåede kontrakter

  2007

  2006

  Kontrakter til en værdi af 25 000 EUR eller mere

  331 500 00 EUR

  (249 aftaler)

  327 500 000 EUR

  (238 aftaler)

  Kontrakter til en værdi af 50 000 EUR eller mere

  326 500 000 EUR

  (133 aftaler)

  322 300 000 EUR

  (112 aftaler)

  Kontrakter til en værdi af mellem 25 000 EUR og 60 000 EUR

  5 200 000 EUR

  (116 aftaler)

  5 200 000 EUR

  (126 aftaler)

  37. glæder sig over oplysningen om, at andelen af kontrakter indgået ved den åbne procedure steg fra 2006 til 2007 med hensyn til samlet beløb og også med hensyn til procentdelen af det samlede antal kontrakter:

  Proceduretype

  2007

  2006

  Værdi (EUR)

  Procentdel

  Værdi (EUR)

  Procentdel

  Åben

  Begrænset

  Forhandlet

  162 124 519

  59 593 905

  109 763 269

  49 %

  18 %

  33 %

  123 936 713

  12 438 031

  191 162 868

  38 %

  4 %

  58 %

  I alt

  331 481 693

  100 %

  327 537 612

  100 %

  38. bemærker, at administrationen nu har etableret den database om udelukkelser, der kræves i henhold til artikel 95 i finansforordningen, og at den i øjeblikket afventer anvisninger fra Kommissionen om, hvordan den skal koordineres med de ordninger, der administreres af Kommissionen, på grundlag af den forordning[23] og beslutning, der blev vedtaget af sidstnævnte den 17. december 2008;

  39. bemærker, at finansforordningens regler om indkøb trods ændringerne af den stadig er alt for omstændelige for mindre institutioner, navnlig hvad angår udbud om kontrakter på relativt små beløb; opfordrer Kommissionen til i sit indledende arbejde inden udformning af eventuelle fremtidige forslag til ændring af finansforordningen i vid udstrækning at høre generalsekretærerne og administrationerne for de øvrige institutioner med henblik på at sikre, at der til fulde tages højde for deres bekymringer i det endelige udkast;

  Forvaltning i Parlamentets administration

  Generaldirektoratet for Ledelsestjenesterne

  40. glæder sig over GD for Ledelsestjenesternes bestræbelser på at fortsætte forbedringerne af den økonomiske forvaltning gennem dybdegående undersøgelser af de forskellige aspekter af budgetgennemførelsen og de tilknyttede procedurer; bemærker navnlig de foranstaltninger, der er truffet for at styrke personalets bevidsthed om budgetmæssige aktiviteter;

  41. minder om dets anmodning, som først blev anført i dechargen for regnskabsåret 2004, om at etablere en stilling som risikochef, som skal besættes af en person med omfattende professionel erfaring på området, uafhængighed og kapacitet til selvstændig beslutningstagning, grundigt kendskab til organisationens struktur og styring samt myndighed, da den pågældende persons mening kan udfordre politiske eller administrative beslutninger;

  42. finder det vigtigt, at denne risikochef indplaceres i en administrativ struktur, der kan sikre fuld overholdelse af disse kriterier;

  43. understreger, at sikkerhedsområdet er en meget følsom sektor i ethvert parlamentet, men endnu mere i et multinationalt parlament med høj synlighed og konstante besøg fra statsledere fra alle dele af verden; opfordrer generalsekretæren til at redegøre for den aktuelle situation på dette område for det kompetente udvalg; minder i den forbindelse om betydningen af klare kommunikationsprocedurer i tilfælde af alvorlige krænkelser af Parlamentets sikkerhed;

  44. erindrer om Præsidiets afgørelse af 29. november 2006, som godkendte den strategi for videreførelse af forretningsaktiviteter og krisestyring, som generalsekretæren havde foreslået; understreger den absolutte nødvendighed af endelig at gennemføre klare regler, som definerer kommandovejen og strukturen for krisestyring inden for Parlamentets administration, og forventer, at Generaldirektoratet for Ledelsestjenesterne gør alt, hvad der er muligt i denne forbindelse;

  45. udtrykker sin bekymring over det stigende antal tilfælde af småkriminalitet på Parlamentets område, som oftest tyveri af personlige genstande som dokumentmapper, bærbare computere, mobiltelefoner osv.; støtter enhver indsats fra administrationens side for at opnå bedre sikkerhed på Parlamentets område;

  46. bemærker, at Parlamentet i 2005 købte seks kropsscannere efter en sikkerhedsmæssig risikoanalyse og råd fra en ekstern konsulent; bemærker, at Parlamentet efter indkøb af disse scannere stemte mod brugen af sådanne scannere i lufthavne; anmoder derfor generalsekretæren om at undersøge muligheden for at sælge scannerne; opfordrer administrationen til at underrette medlemmerne og inddrage disse i beslutningsprocessen, inden der foretages tilsvarende indkøb i fremtiden;

  Generaldirektoratet for Interne Politikker og Generaldirektoratet for Eksterne Politikker

  47. bemærker, at de politiske afdelinger i GD Interne Politikker og GD Eksterne Politikker var fuldt operationelle med et samlet budget på 6 519 600 EUR; bemærker med tilfredshed, at deres primære opgave med at yde assistance til de parlamentariske gruppers arbejde modtages bedre og bedre; glæder sig over de politiske afdelingers tilgang, hvor kvaliteten er det primære mål, når det drejer sig om ekstern ekspertise, og opfordrer disse afdelinger til nøje at overveje, hvilken kontraktmodel, der kan levere rådgivning af den bedste kvalitet til det udvalg, der anmoder herom;

  Generaldirektoratet for Kommunikation

  48. bemærker de stadigt stigende krav til GD Kommunikation på området for audiovisuelle projekter samt etableringen af besøgscentret, som går ind i sin sidste fase; bemærker i den forbindelse de lange og tunge procedurer i forbindelse med forberedelserne af det nye besøgscenter, som har resulteret i 13 udbudsprocedurer og 20 separate kontrakter;

  49. opfordrer generalsekretæren til så snart som muligt at besætte de nye stillinger i projektteamet for besøgscentret, som er planlagt for 2009, for at sikre, at det kan åbne dørene for offentligheden i begyndelsen af 2010;

  50. glæder sig over det arbejde, som GD Kommunikation har udført under forberedelsen af lanceringen af web-tv-projektet, som efter nogle vanskeligheder i den indledende udbudsfase nu kører i en testversion; bemærker, at testfasen strakte sig fra september 2008 til marts 2009, og at der blev iværksat en oplysningskampagne i marts 2009 med henblik på at informere og tiltrække borgerne; bemærker vanskelighederne i forbindelse med lanceringen af verdens første web-tv på flere end 20 sprog;

  51. glæder sig over den gennemsigtighed, som web-tv tilfører Parlamentets arbejde, når udvalgsmøder, høringer og andre aktiviteter streames, og interesserede borgere direkte kan følge emner af væsentlig interesse;

  52. noterer sig Præsidiets enstemmige vedtagelse den 22. oktober 2007 af strategien og handlingsplanen for valget til Europa-Parlamentet i 2009, som trådte ind i den første gennemførelsesfase i 2008, og som vil kulminere lige før valget til Europa-Parlamentet;

  53. glæder sig over Parlamentets stadigt stigende engagement i det europæiske sociale og kulturelle liv, herunder begivenheder som Lux-prisen, Europa-Parlamentets pris til journalister, borgernes pris, den europæiske Charlemagne-ungdomspris, Energy Globe Awards, Agora og Youth Media Days, som alle blev lanceret i 2007, ud over de traditionelle arrangementer;

  54. bemærker tilfredsheden blandt brugerne af den nye audiovisuelle infrastruktur i JAN-Bygningen i Bruxelles, som blev etableret mellem 2006 og 2008 for at sikre moderne udstyr til medierne og de interne tjenester;

  55. glæder sig over forbedringerne i forvaltningen af informationskontorerne, hvor navnlig den økonomiske forvaltning tilsyneladende er forbedret i henhold til oplysninger fremlagt af den interne revisor under høringen i det kompetente udvalg den 20. januar 2009; understreger betydningen af den nye beskrivelse af arbejdsopgaver for Parlamentets informationsmedarbejdere, som forbedrer deres synlighed og tilgængelighed over for borgerne;

  56. beklager, at beslutninger om centrale stillinger i GD Kommunikation tog meget lang tid, hvilket resulterede i ubesatte ledelsesstillinger og en ekstra arbejdsbyrde for de nuværende ledere;

  Generaldirektoratet for Personale

  57. glæder sig over indførelsen af "Streamline" i GD Personale, som muliggør en væsentlig forbedring af effektiviteten, og som meget nemt kan bruges af alle medarbejdere;

  58. bifalder den screening, som GD Personale har gennemført; opfordrer medarbejderne i GD Personale til at fortsætte arbejdet med screeningen og benytte en metode, der svarer til Kommissionens screening, som skaber væsentlige forbedringer med hensyn til fordeling af personaleressourcer og effektivitet;

  59. bemærker, at de overgangsbestemmelser, som indfører multiplikationsfaktoren (bilag XIII til tjenestemandsvedtægten), der blev vedtaget i forbindelse med reformen, er så uigennemskuelige og endda selvmodsigende[24], at de giver anledning til forskellige fortolkninger mellem de forskellige institutioner og til adskillige sager ved Domstolen; understreger betydningen af tydelighed og enkelhed i udformningen af retsakter; insisterer på, at overgangsperioden mellem den gamle lønskala før reformen i 2004 og den nye lønskala efter reformen skal være så kort som muligt (i Kommissionens redegørelse før reformen blev det anslået, at overgangsperioden ville udløbe i 2006), og afventer med interesse resultatet af den analyse, der vil blive gennemført heraf af den arbejdsgruppe, som generalsekretæren har nedsat;

  60. minder om, at institutionens mulighed for at tiltrække kvalificerede økonomimedarbejdere – samtidig med den betydelige stigning i det påkrævede antal budget- og økonomimedarbejdere som følge af den reviderede finansforordning – blev mindsket, da tjenestemandsvedtægten blev væsentligt revideret i 2004, fordi den bl.a. medførte en betydelig reduktion i lønniveauet og andre ydelser, der betales til nye tjenestemænd ved rekruttering;

  61. konstaterer, at mindst ét generaldirektorat i aktivitetsrapporten understreger nytten af efterfølgende kontrol, når det drejer sig om at finde fejl eller svagheder til fremtidig korrektion; påpeger, at ikke alle generaldirektorater i øjeblikket har en ansvarlig for efterfølgende kontrol;

  62. opfordrer til, at et uafhængigt eksternt organ evaluerer den samlede indvirkning af reformen af tjenestemandsvedtægten i 2004, herunder en analyse af omkostningerne og fordelene ved reformen og navnlig identificering af eventuelle utilsigtede konsekvenser, som har en negativ indvirkning på institutionernes drift; opfordrer generalsekretæren til samtidig at iværksætte en undersøgelse af medarbejdernes tilfredshedsniveauer;

  63. bemærker generalsekretærens oversigt over antallet af ansøgninger til ledige stillinger over afdelingschef-niveau; er foruroliget over, at antallet af kandidater til et stort antal af disse stillinger var begrænset (1 eller 2); anmoder om, at der træffes passende foranstaltninger til at sikre en stigning i antallet af interne kandidater til sådanne stillinger;

  Generaldirektoratet for Infrastruktur og Logistik

  64. beklager, at der efter købet af SDM-, WIC- og IP3-bygningerne i Strasbourg blev fundet asbest i meget større mængder end oprindeligt angivet af den franske ekspert; bemærker, at der er truffet en beslutning om at fjerne asbesten af hensyn til den langsigtede beskyttelse af alle, der arbejder i og besøger de pågældende bygninger;

  65. anmoder formanden og generalsekretæren om at sikre, at arbejdet i forbindelse med asbestfjernelsen gennemføres i overensstemmelse med interventionsprotokollen og de ekspertrapporter, der er vedlagt svarene på dechargespørgsmålene som bilag, og under konstant overvågning af eksperter med henblik på at sikre et optimalt beskyttelsesniveau for alle personer, der færdes eller arbejder i bygningerne, mens arbejdet udføres;

  66. bemærker, at de endelige udgiftsskøn for udvidelsen af sportscentret i Bruxelles fastlægges efter afslutning af det igangværende udbud efter forhandling; opfordrer generalsekretæren til at fremlægge de endelige udgiftsskøn for Præsidiet og Budgetudvalget, inden den endelige beslutning om at iværksætte dette projekt træffes; konstaterer, at de hidtidige aktiviteter hverken er i medlemmernes eller de europæiske skatteyderes interesse;

  Generaldirektoratet for Oversættelse og Generaldirektoratet for Tolkning og Konferencer

  67. noterer sig med bekymring udtalelsen i GD Oversættelses aktivitetsrapport om, at adfærdskodeksen vedrørende flersprogethed kun overholdes i 60 % af tilfældene, og at den manglende overholdelse af kodeksen er uacceptabelt alvorlig i visse udvalg; mener, at enhver tendens til at gå bort fra flersprogethed vil være til alvorlig skade for demokratiet og den almindelige afvikling af medlemmernes pligter, og opfordrer generalsekretæren til at sikre, at kodeksen anvendes korrekt;

  68. støtter generalsekretærens forslag om at gennemføre foranstaltninger til bevidstgørelse blandt brugerne af oversættelses- og tolketjenester, herunder udvalg, delegationer og politiske grupper, og foreslår, at fremtidige forlag skal indeholde virtuel fakturering af brugere;

  69. bemærker, at Præsidiet på sit møde den 17. november 2008 vedtog en betydeligt revideret adfærdskodeks;

  70. lykønsker GD Oversættelse og GD Tolkning og Konferencer for deres indsats for hurtigt at håndtere den betydelige udvidelse fra 11 officielle sprog i 2004 til 23 sprog i 2009;

  71. bemærker, at arbejdsbetingelserne for tolke er blevet forringet i denne valgperiode som følge af det stadigt stigende arbejdspres og overfortolkning af reglerne om tjenesterejser; opfordrer GD Tolkning og Konferencer til omgående at undersøge dette spørgsmål med henblik på at forbedre tolkenes motivation; påpeger, at disse problemer oftest vedrører de primære sprogkombinationer, som har en meget belastet tidsplan som følge af behovet for deres ydelser;

  72. pålægger sin generalsekretær at udarbejde en oversigt for regnskabsåret 2007 og om muligt for regnskabsåret 2008 over møder, der blev annulleret så sent, at tolke og andet støttepersonale ikke kunne omfordeles, herunder over de samlede omkostninger og over, hvem der måtte betale udgifterne;

  Generaldirektoratet for Finans

  73. noterer sig arbejdet i arbejdsgruppen for forenkling; opfordrer generalsekretæren til at fremlægge en kort beretning for det kompetente udvalg om resultatet af denne arbejdsgruppe; forventer, at udvalget vil blive bedt om en formel udtalelse, inden der planlægges eventuelle ændringer af finansielle bestemmelser;

  74. insisterer på, at gennemførelsesbestemmelserne til statutten for medlemmer skal være tydelige og nemme at overholde;

  75. opfordrer generalsekretæren til at etablere en tjeneste, som skal være tilgængelig for alle medlemmer fra juli 2009, og som skal rådgive dem om den korrekte anvendelse af den nye statut, deres rettigheder og forpligtelser under den nye statut for medlemmer og den korrekte håndtering af assistenternes aftaler;

  76. finder, at medlemmerne for at udføre deres parlamentariske pligter bør have ret til at bruge den transportform, der passer bedst til deres parlamentariske arbejdsplan, og som er den mest bekvemme og hurtige for dem samt den billigste for Parlamentet;

  77. opfordrer generalsekretæren til at stille de nødvendige finansielle og menneskelige ressourcer til rådighed for den hurtige gennemførelse af den nye statut for assistenter;

  78. opfordrer til, at et uafhængigt organ gennemfører en samlet analyse af forsvarlig økonomisk forvaltning og effektivitet i forbindelse med kontrakter med eksterne tjenesteydere på områder som f.eks. it, sikkerhed, barer, restauranter, kantiner, rejsebureau, rengøring, bygningsvedligeholdelse, særlig med hensyn til:

  - udvælgelsesmetode

  - den mest passende kontrakttype

  - muligt tab af ledelseskontrol gennem overdreven outsourcing

  - gennemsigtighed af gebyr- og faktureringssystemer

  - afhængighed af kommission som godtgørelsesfaktor

  - problemet med monopoler i forbindelse med leveringen af visse tjenesteydelser

  - begrundelse for betalinger fra Parlamentets budget;

  79.      anbefaler, at Parlamentets interne revisor tager ovennævnte områder og spørgsmål i betragtning ved udførelsen af den risikoanalyse, der skal danne grundlag for hans kommende arbejdsprogrammer;

  Generaldirektoratet for Innovation og Teknologisk Støtte

  80. minder om, at der i 2007 i henhold til høring i det kompetente udvalg af den interne revisor den 20. januar 2009 var betydelige problemer med tilstanden for it-governance i Parlamentet, som gjorde omfattende ændringer i strukturer, traditioner og ledelsen af institutionens it-politik påkrævet; finder, at det er yderst vigtigt at indføre alle væsentlige krav vedrørende moderne it-governance og planlægningsværktøjer, som kan bringe Parlamentets it-sektor tættere på COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology);

  81. understreger, at denne målsætning kræver en tilbundsgående analyse af Parlamentets behov og strategier for at bringe de politiske krav i overensstemmelse med it-instrumenterne på baggrund af det stadigt mere digitaliserede globale miljø, hvor politisk retning bør være drivkraften bag det endelige mål, og hvor it-instrumenter fuldt ud bør støtte disse mål; finder, at denne tilgang kun vil være mulig, hvis strukturer for it-governance er på plads; opfordrer derfor Præsidiet til at træffe de nødvendige afgørelser;

  Godtgørelse af udgifter til parlamentarisk assistance

  82. glæder sig over, at det er lykkes for generalsekretæren – som svar på tidligere dechargebeslutninger, beretninger fra Revisionsretten og den interne revisor – at fremskaffe den nødvendige dokumentation til at bringe orden i praktisk talt alle ansøgninger (99,9 % efter beløb) for perioden 2004-2007; noterer sig den forenkling af ansøgningsproceduren, som blev indført den 13. december 2006, hvorved fakturaer og opgørelser af gebyrer, som udstedes af udbetalende myndigheder og tjenesteydere, ikke længere skal indgives af medlemmerne, men i stedet opbevares af dem; i stedet skal medlemmerne nu indgive kopier af udgiftsopgørelser og opgørelser over fakturerede beløb, som udstedes af udbetalende myndigheder og tjenesteydere;

  83. fremhæver punkt 59 og 61 i sin dechargebetænkning vedrørende regnskabsåret 2006[25]; anmoder generalsekretæren om at sende en skrivelse til de medlemmer, der har overholdt reglerne om brug af godtgørelse af udgifter til parlamentarisk assistance, med bekræftelse heraf;

  84. glæder sig over generalsekretærens løfte under høringen i det kompetente udvalg den 20. januar 2009 om fra juli 2009 at sikre medlemmerne mindst én udbetalingsmedarbejder pr. medlemsstat, som ansættes af Parlamentet til at administrere aftaler og alle relaterede forhold vedrørende medlemmernes lokale assistenter, samtidig med at de andre muligheder anført i gennemførelsesbestemmelserne ikke glemmes;

  85. opfordrer Præsidiet til at garantere, at lokale assistenter vil få lige adgang til Parlamentets bygninger på de tre arbejdspladser;

  Politiske grupper (gennemgang af regnskaber og procedurer - konto 4000)

  86. glæder sig over, at regnskaberne for de politiske grupper er offentliggjort på Parlamentets websted[26] sammen med deres interne finansielle regler; påpeger dog den store forskel mellem de interne finansielle regler, som de forskellige politiske grupper har fastsat;

  87. bemærker, at bevillingerne i 2007 på konto 4000 blev gennemført som følger:

   

   

   

   

   

   

  (i EUR)

   

  Disponible bevillinger i alt på 2007-budgettet

   

   

   

  75 211 947

   

  Løsgængere

   

   

   

   

  673 575

   

  Grupper

   

   

   

  74 538 372

   

  Gruppe

  Tildelte bevillinger fra Europa-Parlamentets budget

  Gruppens egne indtægter og fremførte bevillinger

  Udgifter 2007

  Udnyttelsesgrad

  Øvre grænse for bevillingsfremførsler *

  Fremført til 2008

   

  PPE

  18 197 622

  9 449 345

  18 572 670

  67,18 %

  9 098 811

  9 074 297

   

  PSE

  14 165 895

  7 265 776

  14 827 524

  69,19 %

  7 082 948

  6 604 146

   

  ALDE

  6 703 291

  3 560 145

  7 461 720

  72,70 %

  3 351 646

  2 801 716

   

  Verts/ALE

  2 690 396

  1 434 335

  3 167 057

  76,78 %

  1 345 198

  957 674

   

  GUE/NGL

  2 740 154

  994 094

  2 835 166

  75,92 %

  1 370 077

  899 083

   

  UEN

  2 797 063

  541 496

  2 436 330

  72,98 %

  1 398 532

  902 230

   

  IND/DEM

  1 502 292

  1 044 042

  1 821 789

  71,55 %

  751 146

  724 546

   

  ITS

  1 441 708

  10 718

  1 130 306

  77,82 %

  720 854

  - **

   

  NI

  538 048

  135 527

  450 827

  66,93 %

  269 024

  117 207

   

  I alt

  50 776 469

  24 435 478

  52 703 387

  70,07 %

  25 388 234

  22 508 559

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  * Jf. artikel 2.1.6 i regler om brug af bevillinger på konto 4000.

   

  ** Gruppen blev opløst den 14. november 2007 og har efterfølgende tilbagebetalt ikkeanvendte bevillinger til Parlamentet.

  88.    påpeger, at regnskaberne for to politiske grupper i 2007 fik en revisionserklæring med forbehold fra deres eksterne revisorer;

  89.    bemærker, at Præsidiet uden drøftelse på sit møde den 7. juli 2008 under behandlingen af sin afgørelse om regnskabsafslutningen for 2007:

  - tog dokumenter indsendt af grupperne og de endelige konsoliderede regnskaber for løsgængerne til efterretning og godkendte disse

  - gav PPE-DE-Gruppen tilladelse til i regnskabet for 2007 at medtage personaleudgifter for perioden 2005-2007, som blev registreret internt i Parlamentet efter den 31. januar 2008

  - udsatte afgørelsen om de endelige regnskaber for den tidligere ITS-Gruppe;

  90.    bemærker videre, at regnskabet for den tidligere ITS-Gruppe, som blev opløst den 14. november 2007, blev indgivet til formanden for Budgetkontroludvalget den 4. november 2008 og var ledsaget af en revisorerklæring med i) en revisionserklæring med forbehold vedrørende dokumentation for utilstrækkelige interne kontroller, som er attesteret ved udbetaling af godtgørelse til en medarbejder uden kontrakt, og ii) en henvisning til en disciplinærsag mod en tidligere medarbejder;

  91.    bemærker, at ITS-Gruppen tilbagebetalte den resterende saldo af gruppens bevilling på 317 310,23 EUR til Parlamentet i april 2008;

  Europæiske politiske partier

  92.    bemærker, at Præsidiet på sit møde den 7. juli 2008 under behandlingen af sin afgørelse vedrørende afslutningen af regnskabsåret 2007 for de politiske partier uden drøftelse besluttede at godkende de endelige beretninger om gennemførelsen af de respektive programmer og aktiviteter samt regnskaberne for de politiske partier, som modtager tilskud fra Parlamentets budget;

  93.    bemærker, at bevillingerne i 2007 på konto 4020 blev gennemført som følger:

  Gennemførelse af 2007-budgettet i henhold til aftalen (EUR)

  Parti

  Egne indtægter

  Samlet tilskud fra Parlamentet

  Indtægter i alt

  Tilskud i % af støtteberettigede udgifter (maks. 75 %)

  PPE

  1 150 174,16

  3 156 413,79

  4 306 587,95

  75,00 %

  PSE

  1 033 792,85

  2 992 217,56

  4 026 010,41

  75,00 %

  ELDR

  382 797,45

  1 022 343,98

  1 405 141,43

  74,00 %

  EFGP

  243 733,02

  631 750,00

  875 483,02

  74,05 %

  GE

  179 599,61

  524 251,22

  703 850,83

  75,00 %

  PDE

  52 861,45

  152 610,87

  205 472,32

  75,00 %

  AEN

  53 496,02

  159 137,64

  212 633,66

  74,84 %

  ADIE

  82 775,00

  239 410,00

  322 185,00

  74,46 %

  EFA

  81 354,87

  215 197,63

  296 552,50

  75,00 %

  EUD

  73 951,00

  226 279,50

  300 230,50

  75,00 %

  I alt

  3 334 535,43

  9 319 612,19

  12 654 147,62

  74,81 %

  94.    påpeger, at revisorerne i alle beretninger uden forbehold erklærede, at regnskaberne var i overensstemmelse med de primære bestemmelser i forordning (EF) nr. 2004/2003[27], og at de gav et retvisende billede af de politiske partiers situation ved afslutningen af regnskabsåret 2007; bemærker, at vurderingen af overholdelsen af de relevante regler fra Parlamentets interne revisor var noget mere kritisk;

  95.    pålægger generalsekretæren at offentliggøre regnskaberne og revisorernes beretninger vedrørende politiske partier, der modtager støtte, på Parlamentets websted;

  96.    anmoder om, at det kompetente udvalg informeres om opfølgningen på den interne revisors beretning om gennemførelsen af reglerne om bidrag til politiske partier på europæisk plan, som blev offentliggjort i august 2007 (jf. punkt 55 i dechargebeslutningen for 2006);

  97.    bemærker, at to partiers (AEN og PDE) budgetgennemførelse som i 2005 og 2006 i væsentlig grad ikke opfyldte det foreløbige budget, og at den anvisningsberettigede blev pålagt at geninddrive følgende beløb med hensyn til 2007:

  81 294,07 EUR fra AEN

  269 153,40 EUR fra PDE

  49 819 EUR fra ADIE;

  98.    minder om, at Præsidiet på sit møde den 8. oktober 2008 noterede sig den foreslåede adfærdskodeks for de politiske partiers valgkampagner i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet;

  99.    minder om, at ansøgninger om finansiering fra europæiske politiske fonde fra Parlamentets budget, jf. forordning (EF) nr. 1524/2007[28], blev behandlet for første gang i 2008; pålægger det kompetente udvalg at overveje udnyttelsen af disse fonde i dechargen for regnskabsåret 2008;

  Den frivillige pensionsfond

  100.  bemærker, at det samlede antal medlemmer af pensionsfonden i foråret 2008 var 1 113, herunder 478 aktive parlamentsmedlemmer (61 % af det samlede antal parlamentsmedlemmer), 493 pensionister (hvoraf 56 var forsørgelsesberettigede pårørende til afdøde medlemmer) og 142 medlemmer med opsat pensionsret;

  101.  påpeger, at fondens aktiver pr. 31. december 2007 var 214 887 336 EUR; bemærker, at investeringsafkastet i 2007 var 1,2 %;

  102.  bemærker den uafhængige revisors erklæring i forbindelse med regnskaberne for Pensionsfonden (ASBL) for Europa-Parlamentets Medlemmer om, at aktiverne gav et aktuarmæssigt underskud på 30 917 229 EUR pr. 31. december 2007 (2006: 26 637 836 EUR);

  103.  bemærker videre den eksterne revisors erklæring om, at det endelige ansvar for udbetalingen af ydelser bæres af Parlamentet, jf. artikel 27 i statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, som er vedtaget af Parlamentet, og som foreskriver, at erhvervede rettigheder bevares i fuldt omfang;

  104.  finder, at denne fortolkning ikke er i fuld overensstemmelse med den oprindelige opfattelse af den frivillige pensionsfond som en selvstyrende enhed inden for institutionens strukturer; opfordrer Juridisk Tjeneste til inden den nye statuts ikrafttrædelse at udtale sig om, hvorvidt det endelige finansielle ansvar for den frivillige pensionsfond påhviler fonden og dens medlemmer eller Europa-Parlamentet, under nøje hensyntagen til de europæiske skatteyderes interesser;

  105.  bemærker hensigten om at forhandle sig frem til en aftale mellem Parlamentet og fonden; understreger, at Parlamentet i den aktuelle økonomiske situation under ingen omstændigheder vil yde ekstra bevillinger fra sit budget til dækning af fondens underskud, som det er sket tidligere, og at det, såfremt det skulle garantere pensionsrettigheder, skulle have fuld kontrol med fonden og dennes investeringspolitik;

  106.  minder om, at det i en uafhængig aktuarmæssig vurdering[29] af den frivillige pensionsordning bestilt af Parlamentet blev konkluderet, i) at de indgående pengestrømme var tilstrækkelige til at finansiere pensionsudbetalingerne indtil 2015, og at det derefter vil blive nødvendigt at begynde at realisere aktiver for at kunne udbetale skyldige pensioner, og ii) at fonden vil have overskud på ophørsdatoen, hvis de forudsætninger, der anvendes af ordningens aktuar, viser sig korrekte; bemærker, at generalsekretæren har iværksat en opdateret aktuarmæssig undersøgelse af situationen efter den nylige finans- og bankkrise;

  107.  glæder sig over oplysningen om, at medlemmerne af fonden, som det er blevet ønsket i tidligere dechargeafgørelser, nu betaler deres eget bidrag på en tredjedel ud af private eksterne konti, og at Parlamentets administration ikke længere foretager et automatisk fradrag i godtgørelsen for generelle udgifter;

  108.  bemærker dog, at bidragene fra de berørte medlemmer til den primære pensionsordning, jf. bilag III til reglerne om medlemmernes udgifter og godtgørelser, fortsat opkræves af godtgørelsen for generelle udgifter;

  109.  bemærker, at Præsidiet på sit møde den 22. oktober 2007 besluttede ikke at overholde en henstilling fra Den Europæiske Ombudsmand (klage 655/2006/(SAB)ID) om, at Parlamentet skulle give adgang til listen over medlemmerne af den frivillige pensionsordning, til trods for en positiv udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse; opfordrer Præsidiet til at genoverveje sin holdning og offentliggøre listen i overensstemmelse med udtalelsen fra Parlamentets egen juridiske tjeneste og i overensstemmelse med EU's åbenhedspolitik, der tilsiger, at det skal være offentligt tilgængeligt, hvem der er de endelige modtagere af bidrag fra EU;

  Miljø

  110.  minder om, at formanden og generalsekretæren den 27. november 2007 undertegnede en aftale om miljøcertificering af Parlamentets bygninger, og at generalsekretæren parallelt dermed iværksatte de nødvendige procedurer for, at Parlamentet kunne blive anført på listen over organer, der deltager i EMAS-ordningen i Belgien, Frankrig og Luxembourg;

  111.  fremhæver, at Parlamentet nu har EMAS-certificering (fællesskabsordningen for miljøstyring og miljørevision) for alle tre arbejdssteder, og at det er den eneste EU-institution med denne certificerede anerkendelse af sin miljøpolitik;

  112.  understreger, at Præsidiet den 18. juni 2007 fastsatte en reduktion på 30 % af CO2-udledningen inden 2020 som det første og primære mål for miljøstyringssystemet i overensstemmelse med Parlamentets afgørelse af 24. april 2007 om decharge for gennemførelse af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2005;

  113.  pålægger sin generalsekretær rettidigt inden næste års dechargeprocedure at underrette de kompetente udvalg om enhver opfølgning som svar på henstillingerne i Parlamentets dechargebeslutning for 2005, hvad angår miljøforanstaltninger, herunder præcise tal for den reduktion i CO2-emissioner, der til den tid er opnået;

  Sag vedrørende medlemmernes kasse

  114.  bemærker, at sagen om differencen på 4 136 125 BEF mellem kasseregnskabet og det almindelige regnskab, som blev konstateret i 1982, blev afsluttet i 2007; bemærker endvidere, at sagen om garantifonde vedrørende forskudsbestyreren og den assisterende regnskabsmedarbejder på det pågældende tidspunkt efterfølgende også blev afsluttet.

  RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

  Dato for vedtagelse

  16.3.2009

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  25

  3

  1

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Paul van Buitenen, Ieke van den Burg

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Vasilica Viorica Dăncilă, Robert Goebbels, Christopher Heaton-Harris, Paul Rübig

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jürgen Schröder

  • [1]  EUT L 77 af 16.3.2007.
  • [2]  EUT C 287 af 10.11.2008, s. 1.
  • [3]  EUT C 148 af 13.6.2008, s. 1.
  • [4]  EUT C 286 af 10.11.2008, s. 1.
  • [5]  EUT C 287 af 10.11.2008, s. 111.
  • [6]  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
  • [7]  PE 349.540/Bur/ann/def.
  • [8]  EUT C 291 E af 30.11.2006, s. 311.
  • [9]  EUT C 286 af 10.11.2008, punkt 11.6.
  • [10]  EUT L 77 af 16.3.2007.
  • [11]  EUT C 287 af 10.11.2008, s. 1.
  • [12]  EUT C 148 af 13.6.2008, s. 1.
  • [13]  EUT C 286 af 10.11.2008, s. 1.
  • [14]  EUT C 287 af 10.11.2008, s. 111.
  • [15]  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
  • [16]  PE 349.540/Bur/ann/def.
  • [17]  EUT C 291 E af 30.11.2006, s. 311.
  • [18]  EUT C 286 af 10.11.2008, punkt 11.6.
  • [19]  Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004 af 22. marts 2004 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (EUT L 124 af 27.4.2004, s. 1)
  • [20]  Europa-Parlamentets beslutning af 16.12.2008 (TA_PROV(2008)0606).
  • [21]  Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning – Sektion I i EU's budget – Regnskabsåret 2007 (EUT C 148 af 13.6. 2008, s. 1).
  • [22]  http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?language=EN&id
  • [23]  Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 1302/2008 af 17. december 2008 om den centrale database om udelukkelser (EUT L 344 af 20.12.2008, s. 12).
  • [24]  Parlamentets svar på punkt 11.7 i Revisionsrettens årsberetning.
  • [25]  Europa-Parlamentets afgørelse af 22. april 2008 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2006, Sektion I - Europa-Parlamentet (P6_TA(2008)0134).
  • [26]  http://www.europarl.europa.eu/groups/accounts_en.htm
  • [27]  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (EUT L 297 af 15.11.2003, s. 1).
  • [28]  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1524/2007 af 18. december 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2004/2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (EUT L 343 af 27.12.2007, s. 5).
  • [29]  Endelig rapport om analyse af aktiver og passiver, november 2007 - AON Consulting Belgien NV/SA.