ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007

23.3.2009 - (C6‑0416/2008 – 2008/2276(DEC))

Τμήμα I — Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών
Εισηγητής: Paulo Casaca

Διαδικασία : 2008/2276(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0184/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0184/2009
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, Τμήμα I — Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

(C6‑0416/2008 – 2008/2276(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007[1],

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2007 - Τόμος I (SEC(2008)2359 - C6‑0416/2008)[2],

–   έχοντας υπόψη την έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση, οικονομικό έτος 2007, Τμήμα I — Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο[3],

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του εσωτερικού του ελεγκτή για το 2007,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2007, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων[4],

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας που βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, η οποία παρέχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ[5],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 272, παράγραφος 10 και το άρθρο 275 της Συνθήκης ΕΚ καθώς και το άρθρο 179α της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[6], συγκεκριμένα τα άρθρα του 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 13 των εσωτερικών κανόνων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου[7],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 147, παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, σύμφωνα με το οποίο τα θεσμικά όργανα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να δώσουν συνέχεια στις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί απαλλαγής,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2007, Τμήματα II, IV, V, VI, VII, VIII (A) και VIII (B) και με το προσχέδιο προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τμήμα I) για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2007[8],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71, το άρθρο 74, παράγραφος 3 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (Α6-0184/2009),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον λογιστικό έλεγχο που διενήργησε το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώθηκε ότι, όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες το 2007, τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου που απαιτεί ο δημοσιονομικός κανονισμός λειτούργησαν ικανοποιητικά στο σύνολο των οργάνων και οι ελεγχθείσες πράξεις δεν εμφάνιζαν ουσιώδη σφάλματα νομιμότητας και κανονικότητας[9],

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας βεβαίωσε στις 3 Ιουνίου 2008 ότι είναι ευλόγως πεπεισμένος ότι ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου εκτελέστηκε σύμφωνα με τις αρχές της ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης και ότι το ισχύον πλαίσιο ελέγχου παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων,

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Πρόεδρό του όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2007·

2.  καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και να μεριμνήσει για τη δημοσίευση των κειμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, Τμήμα I — Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

(C6‑0416/2008 – 2008/2276(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007[10],

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2007 - Τόμος I (SEC(2008)2359 - C6‑0416/2008)[11],

–   έχοντας υπόψη την έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση, οικονομικό έτος 2007, Τμήμα I — Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο[12],

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του εσωτερικού του ελεγκτή για το 2007,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2007, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων[13],

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας που βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, η οποία παρέχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ[14],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 272, παράγραφος 10 και το άρθρο 275 της Συνθήκης ΕΚ καθώς και το άρθρο 179α της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[15], συγκεκριμένα τα άρθρα του 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 13 των εσωτερικών κανόνων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου[16],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 147, παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, σύμφωνα με το οποίο τα θεσμικά όργανα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να δώσουν συνέχεια στις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί απαλλαγής,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2007, Τμήματα II, IV, V, VI, VII, VIII (A) και VIII (B) και με το προσχέδιο προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τμήμα I) για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2007[17],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71, το άρθρο 74, παράγραφος 3 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (Α6-0184/2009),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον λογιστικό έλεγχο που διενήργησε το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώθηκε ότι, όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες το 2007, τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου που απαιτεί ο δημοσιονομικός κανονισμός λειτούργησαν ικανοποιητικά στο σύνολο των οργάνων και οι ελεγχθείσες πράξεις δεν εμφάνιζαν ουσιώδη σφάλματα νομιμότητας και κανονικότητας[18],

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας πιστοποίησε στις 3 Ιουνίου 2008 την εύλογη βεβαιότητά του ότι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκτελέσθηκε σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ότι το εισαχθέν πλαίσιο ελέγχου παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων,

Σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου κατά την κοινοβουλευτική περίοδο 2004 - 2009

1.  υπενθυμίζει ότι η εν λόγω απαλλαγή είναι η τελευταία της κοινοβουλευτικής περιόδου 2004-2009, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός αλλαγών στη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ εν γένει και στη διαχείριση του Κοινοβουλίου ειδικότερα·

2.  υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός εφαρμόσθηκε πλήρως και αναθεωρήθηκε ξανά το 2008, γεγονός που επέφερε σημαντικές αλλαγές στη δημοσιονομική διαχείριση, ιδίως με την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων για τις προμήθειες και με την βελτίωση της διάρθρωσης της αλυσίδας ελέγχου των δημοσιονομικών διαδικασιών, αυξάνοντας την ευθύνη των διατακτών και αποκεντρώνοντας τον δημοσιονομικό έλεγχο· σημειώνει ότι οι αλλαγές αυτές χρειάσθηκαν επιπλέον ειδικευμένο προσωπικό και διοικητικό έργο, και ότι οι Γενικές Διευθύνσεις του Κοινοβουλίου αναγνωρίζουν ότι έφεραν αποτέλεσμα ως προς την βελτίωση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

3.  σημειώνει ωστόσο ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός μπορεί να χρειάζεται μια πιο εμπεριστατωμένη επισκόπηση καθώς ορισμένες από τις διαδικασίες απεδείχθησαν υπερβολικά επαχθείς στην εφαρμογή τους από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τούτο οδήγησε σε αύξηση των εξαιρέσεων (όπως απαριθμούνται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων)·

4.  υπενθυμίζει ότι ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός, που απαιτεί σημαντική αύξηση εξειδικευμένου προσωπικού, τέθηκε σε ισχύ ταυτόχρονα με τον αναθεωρημένο κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό[19], πράγμα που υπέβαλε τη διοίκηση του Κοινοβουλίου σε ορισμένες πιέσεις·

5.  υπενθυμίζει ότι το 2004 10 νέα κράτη μέλη και, το 2007, η Βουλγαρία και η Ρουμανία εντάχθηκαν στην ΕΕ, γεγονός που αποτέλεσε τον κύριο λόγο για την αύξηση του προσωπικού από 4 662 άτομα την 1η Ιανουαρίου 2004 (όλες οι κατηγορίες) σε 6 101 στις 31 Δεκεμβρίου 2008· χαιρετίζει ως εκ τούτου τις προσπάθειες της διοίκησης του Κοινοβουλίου για τον χειρισμό αυτής της μεγάλης αύξησης του προσωπικού με ταχύ ρυθμό· σημειώνει επίσης ότι σχεδόν όλες οι πρόσθετες θέσεις σχετίζονται με τον αντίκτυπο της διεύρυνσης, η δε καθαρή αύξηση του προσωπικού που δεν συνδέεται με τη διεύρυνση είναι μόνο 1,2%·

6.  σημειώνει ότι το 2007, 99,9% των πληρωμών από την αποζημίωση για την επικουρία των βουλευτών ήταν δεόντως δικαιολογημένες, και ότι η αύξηση αυτού του ποσοστού οφείλεται στις βελτιωμένες διαδικασίες που εγκρίθηκαν από το Προεδρείο σε σχέση με τα δικαιολογητικά έγγραφα, καθώς και στις σημαντικές προσπάθειες της διοίκησης και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των βουλευτών·

7.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι για πρώτη φορά από τη δημιουργία του Κοινοβουλίου, τα κράτη μέλη κατάφεραν να συμφωνήσουν επί ενός ευρωπαϊκό καθεστώτος για τα μέλη του· το καθεστώς αυτό θα επιτρέψει την ίση αμοιβή και ασφάλιση όλων των μελών, θα θέσει τέλος στις ουσιαστικές διαφορές των εθνικών μισθών τους και θα καθιερώσει ένα διαφανές σύστημα για όλα τα είδη αποζημίωσης και αμοιβής·

8.  υπενθυμίζει ότι η θέσπιση καθεστώτος για τους βοηθούς των βουλευτών ήταν μία από τις προτεραιότητες που προβλήθηκε στο ψήφισμα για τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού για το 2007· χαιρετίζει επ’ αυτού την έγκριση από το Συμβούλιο στις 19 Δεκεμβρίου 2008 την πρόταση της Επιτροπής (COM(2008)0786) όπως τροποποιήθηκε από το Κοινοβούλιο[20]· η έναρξη της ισχύος του τον Ιούλιο του 2009 αναμένεται ότι θα αυξήσει σημαντικά τη διαφάνεια της χρήσης αυτών των κονδυλίων και θα εγγυηθεί πλήρως το σεβασμό των κοινωνικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων απασχόλησης των βοηθών·

Έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση[21]

9.   διαπιστώνει ότι το 2007 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εισέπραξε έσοδα που ανέρχονται σε 144 449 007 ευρώ (126 126 604 ευρώ το 2006)·

Τελικοί λογαριασμοί το 2007 (σε ευρώ)

10. σημειώνει τα ποσοτικά στοιχεία βάσει των οποίων έχουν κλείσει οι λογαριασμοί του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2007, ήτοι:

α) Διαθέσιμες πιστώσεις

πιστώσεις για το 2007:

1 397 460 174

μη αυτόματες μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2006:

4 817 000

αυτόματες μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2006:

188 746 822,24

πιστώσεις που αντιστοιχούν σε έσοδα ειδικού προορισμού για το 2007:

42 522 400,66

μεταφορές που αντιστοιχούν σε έσοδα ειδικού προορισμού από το οικονομικό έτος 2006:

34 640 774,58

Σύνολο:

1 668 187 171,48

β) Χρησιμoπoίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους 2007:

αναλήψεις υποχρεώσεων:

1 594 372 252,26

διενεργηθείσες πληρωμές:

1 329 131 440,46

εκκρεμείς πληρωμές και πιστώσεις χωρίς ανάληψη υποχρέωσης από έσοδα για ειδικό προορισμό:

263 564 514,64

πιστώσεις που μεταφέρθηκαν περιλαμβανομένων εκείνων που απορρέουν από τα έσοδα για ειδικό προορισμό:

263 564 514,64

ακυρωθείσες πιστώσεις:

31 691 180,38

γ) Έσοδα του προϋπολογισμού

που εισπράχθηκαν το 2007:

144 449 007,32

δ) Συνολικός ισολογισμός την 31η Δεκεμβρίου 2007

1 788 830 683

11. σημειώνει ότι οι εγκριθείσες πιστώσεις στον αρχικό προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου για το 2007 ανήλθαν συνολικά σε 1 397 460 174 ευρώ, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 6% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2006 (1 321 600 000 ευρώ), και ότι δεν υποβλήθηκε διορθωτικός προϋπολογισμός το 2007·

12. επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο αντί να επιστρέψει χρήματα στα κράτη μέλη, αποφάσισε - όπως κατά τα προηγούμενα έτη - να διενεργήσει στο τέλος του έτους συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων από διάφορες θέσεις του προϋπολογισμού που ανήλθαν σε 25 000 000 ευρώ (2006: 37 246 425 ευρώ) με προορισμό την αγορά κτιρίου στη Βιέννη για την εγκαθίδρυση Οίκου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κοινού με την Επιτροπή· σημειώνει πάντως ότι στο ψήφισμά του της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2005, το Κοινοβούλιο ζήτησε προς όφελος της σαφήνειας του προϋπολογισμού οι δαπάνες για τα κτίρια να εγγράφονται στον προϋπολογισμό παρά να χρηματοδοτούνται μέσω συγκεντρωτικής μεταφοράς πιστώσεων·

13. χαιρετίζει το γεγονός ότι η έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση - όπως ζητήθηκε σε προηγούμενα ψηφίσματα για την απαλλαγή - καθίσταται σαφής και διαφανής οδηγός στη δημοσιονομική διαχείριση του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που αφορά·

Οι λογαριασμοί του Κοινοβουλίου

14. επισημαίνει ότι στην πιστοποίηση των τελικών λογαριασμών, ο υπόλογος του Κοινοβουλίου δηλώνει την εύλογη βεβαιότητα ότι οι λογαριασμοί παρουσιάζουν μια αληθή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς όλες τις ουσιώδεις πτυχές· σημειώνει επιπροσθέτως ότι ο υπόλογος αναφέρει ότι δεν υπέπεσε στην αντίληψή του κανένα σημείο που να απαιτεί επιφυλάξεις·

15. υπενθυμίζει την απόφαση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έγκριση των λογαριασμών για το οικονομικό έτος 2007·

16. παρατηρεί ότι το οικονομικό αποτέλεσμα του οικονομικού έτους 2007 ήταν αρνητικό αποτέλεσμα ύψους 209 985 279 ευρώ, το οποίο εξηγείται κυρίως λόγω της αύξησης των υποχρεώσεων ύψους 256 095 000 ευρώ που αντιστοιχούν σε διάταξη περί βασικών συντάξεων για ορισμένες κατηγορίες μελών που χρηματοδοτούνται απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ των διατάξεων περί καταβολής των εξόδων και αποζημιώσεων των Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

17. ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να αναφέρει ποια θα είναι η πιθανή διάταξη για τις συντάξεις των μελών όταν τεθεί σε ισχύ το καθεστώς των βουλευτών, και με ποιο τρόπο θα εξετάζεται αυτή η διάταξη για σκοπούς λογιστικής στον ισολογισμό του Κοινοβουλίου·

18. σημειώνει ότι τα παραρτήματα του ισολογισμού αποτιμούν τα κτίρια που έχει στην κατοχή του το Κοινοβούλιο σε 1 015 159 978 ευρώ μετά την απόσβεση για συνολικό κόστος απόκτησης ύψους 1 650 945 693 ευρώ· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να παράσχει επισκόπηση της τρέχουσας αγοραίας αξίας κάθε κτιρίου του οποίου ιδιοκτήτης είναι το Κοινοβούλιο σε σύγκριση με την τιμή αγοράς του·

Δήλωση αξιοπιστίας του Γενικού Γραμματέα

19. χαιρετίζει τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα της 3ης Ιουνίου 2008 υπό την ιδιότητά του ως αρχικού κύριου διατάκτη όσον αφορά τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των διατακτών για το 2007, στην οποία βεβαιώνει ότι είναι ευλόγως πεπεισμένος ότι ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου εκτελέστηκε σύμφωνα με τις αρχές της ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης και ότι το ισχύον πλαίσιο ελέγχου παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων·

20. σημειώνει πάντως την παρατήρηση που περιλαμβάνεται στη δήλωση αξιοπιστίας του Γενικού Γραμματέα ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τις αποζημιώσεις και τα επιδόματα των βουλευτών, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών κοινοβουλευτικής επικούρησης, έχει καταστεί τόσο περίπλοκο που παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες για την ορθή εκτέλεση στην πράξη και ότι για τον λόγο αυτό πήρε την πρωτοβουλία της συγκρότησης ενός νέου συστήματος το οποίο θα τεθεί σε ισχύ τον Ιούλιο του 2009·

Εκθέσεις δραστηριοτήτων των Γενικών Διευθυντών

21. παρατηρεί με ικανοποίηση ότι όλοι οι γενικοί διευθυντές ήταν σε θέση να δώσουν ανεπιφύλακτη δήλωση αξιοπιστίας σε σχέση με την εκτέλεση του προϋπολογισμού από τις υπηρεσίες τους το 2007·

22. έχει επίγνωση ότι οι εκθέσεις δραστηριοτήτων είναι ένα μέσο εσωτερικής διαχείρισης του οποίου πρωταρχικός σκοπός είναι να δώσει στον Γενικό Γραμματέα μια σαφή επισκόπηση των εργασιών της διοίκησης και ιδιαίτερα οιωνδήποτε αδυναμιών·

23. επισημαίνει ότι κάθε έκθεση δραστηριότητας Γενικής Διεύθυνσης περιλαμβάνει σε παράρτημα κατάλογο εξαιρέσεων, όπου απαριθμούνται λεπτομερώς οι παρεκκλίσεις από τον δημοσιονομικό κανονισμό και τους παρεπόμενους κανόνες· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ο συνολικός αριθμός αυτών των εξαιρέσεων υπερβαίνει σημαντικά τον μέσω ετήσιο αριθμό των αρνήσεων θεώρησης πριν από το 2003 δυνάμει του δημοσιονομικού κανονισμού που ίσχυε πριν από την αναμόρφωση, όταν όλες πράξεις έπρεπε να εγκρίνονται από τον δημοσιονομικό ελεγκτή·

Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2007

24. σημειώνει τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι, όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες το 2007, τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου που απαιτεί ο δημοσιονομικός κανονισμός λειτούργησαν ικανοποιητικά στο σύνολο των θεσμικών οργάνων και οι ελεγχθείσες πράξεις δεν εμφάνιζαν ουσιώδη σφάλματα νομιμότητας και κανονικότητας,

25. λαμβάνει γνώση των ειδικών διαπιστώσεων όσον αφορά το Κοινοβούλιο που περιέχονται στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2007 καθώς και των απαντήσεων του Κοινοβουλίου, σχετικά με τον συντελεστή πολλαπλασιασμού που εφαρμόζεται στους μισθούς του προσωπικού μετά την έγκριση του αναθεωρημένου κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης την 1η Μαΐου 2004 και τις πληρωμές το 2007 για πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2006 σε σχέση με εγκατάσταση συσκευών τηλεοπτικής μετάδοσης υψηλής ανάλυσης στο κτίριο D5 το 2008·

26. λαμβάνει γνώση επιπροσθέτως του τμήματος της ετήσιας έκθεσης σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις παρατηρήσεις προγενέστερων εκθέσεων όσον αφορά την κατ’ αποκοπή απόδοση των εξόδων διαμονής στα οποία υποβάλλονται οι υπάλληλοι κατά τη διάρκεια αποστολής, τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τη χρήση του επιδόματος βοηθού των βουλευτών, και, σε σχέση με το καθεστώς επικουρικής προαιρετικής σύνταξης, την ανάγκη να θεσπισθούν σαφείς κανόνες που να καθορίζουν τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου καθώς και των ασφαλισμένων στο καθεστώς μελών σε περίπτωση ελλείμματος·

27. σημειώνει τις απαντήσεις που έδωσε το Κοινοβούλιο στη διαδικασία αντιπαράθεσης με το Ελεγκτικό Συνέδριο·

Συνέχεια που έδωσε ο Γενικός Γραμματέας στο τελευταίο ψήφισμα περί απαλλαγής

28. επικροτεί τις αποφάσεις του Προεδρείου της 10ης Μαρτίου 2008, 19ης Μαΐου 2008 και 7ης Ιουλίου 2008 όσον αφορά μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών και αποζημίωση κοινοβουλευτικής επικούρησης που αντιπροσωπεύουν την άμεση συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις της διαδικασίας απαλλαγής για το 2006· επικροτεί πέραν αυτού τη δέσμευση που ανέλαβε ο Πρόεδρός του για την εκτέλεση των αποφάσεων·

29. υπενθυμίζει ότι δυνάμει του άρθρου 147 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα υποχρεούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να δώσουν συνέχεια στις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση του Κοινοβουλίου περί απαλλαγής·

30. συγχαίρει επομένως τον Γενικό Γραμματέα που υπέβαλε τις εκθέσεις οι οποίες ζητήθηκαν από τη διοίκηση στο τελευταίο ψήφισμα περί απαλλαγής εγκαίρως για την εκκίνηση της διαδικασίας απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2007·

31. σημειώνει το συμπέρασμα της Νομικής Υπηρεσίας της 29ης Απριλίου 2008 (SJ 775/06) σχετικά με τις παραγράφους του ψηφίσματος για την απαλλαγή 2006 όσον αφορά το ταμείο εθελούσιας συνταξιοδότησης, σύμφωνα με το οποίο το Προεδρείο έχει τις δικές του αρμοδιότητες και ευθύνες που καθορίζονται από τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου, ως εκ τούτου, εναπόκειται στο Προεδρείο να αποφασίσει αν επιθυμεί να απομακρυνθεί από τη βούληση που εξέφρασε η Ολομέλεια στο ψήφισμά της της 22ας Απριλίου 2008 ή να την ακολουθήσει· θεωρεί πάντως ότι αυτό το συμπέρασμα, που βασίζεται στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου, δεν είναι απολύτως συμβατό με την σαφή έννοια του άρθρου 147 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, που βασίζεται στο άρθρο 276 της Συνθήκης·

Ακρόαση του εσωτερικού ελεγκτή

32. επισημαίνει ότι κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής με τον εσωτερικό ελεγκτή που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2009, η οποία ήταν ανοικτή συνεδρίαση που μεταδόθηκε μέσω του διαδικτύου και κατά την οποία ο εσωτερικός ελεγκτής παρουσίασε την ετήσια έκθεσή του, ο εσωτερικός ελεγκτής εξήγησε ότι το 2007 είχε εγκρίνει ή εκδώσει υπό μορφή σχεδίου 18 εκθέσεις επί θεμάτων στα οποία περιλαμβάνονταν:

- έξοδα αποστολών του προσωπικού

- διακυβέρνηση στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας (ΤΠ)

- πάγιες προκαταβολές, απογραφές και διαχείριση προϋπολογισμού σε ορισμένα γραφεία πληροφοριών

- πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο

- ατομικά δικαιώματα του προσωπικού

- συνέχεια που δόθηκε στην επισκόπηση του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου

- αποζημίωση για την επικουρία των βουλευτών·

33. επισημαίνει ότι μεταξύ των πιο σημαντικών συμπερασμάτων που παρατίθενται στην ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή ήταν τα εξής:

- ότι η ισχύουσα διάρθρωση διακυβέρνησης ΤΠ στο Κοινοβούλιο, όπως αποδείχθηκε από τον λογιστικό έλεγχο, δεν ακόμα εξασφαλίσει ότι έχουν γίνει, σε μεσοπρόθεσμη βάση, οι ορθές επιλογές ΤΠ, ή ότι υπάρχει η κατάλληλη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού ΤΠ·

- ότι οι δραστηριότητες ελέγχου στον τομέα των ατομικών δικαιωμάτων του προσωπικού πρέπει να ενισχυθούν σημαντικά, να βελτιωθεί η ποιότητα των δεδομένων στα σχετικά συστήματα διαχείρισης ΤΠ και να καταρτισθούν δεόντως τεκμηριωμένες διαδικασίες και καθοδήγηση που απαιτούνται για τη στήριξη των δραστηριοτήτων διαχείρισης και ελέγχου·

- ότι οι πληροφορίες και η τεκμηρίωση που υποβάλλουν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα δεν επαρκούσαν πάντοτε για να στηρίξουν τα αιτήματά τους για οικονομική συνεισφορά ή για να δώσουν δυνατότητα στο τμήμα διατάκτη να επαληθεύσει το επιλέξιμο του αιτήματος για την καταβολή των πόρων·

34. σημειώνει και υποστηρίζει τις απόψεις που εξέφρασε ο εσωτερικός ελεγκτής όσον αφορά:

- τη σημασία καθιέρωσης σε κεντρικό επίπεδο θεσμικού κώδικα συμπεριφοράς που θα διέπει τις σχέσεις με τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες (οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές εγκρίθηκαν από τον Γενικό Γραμματέα τον Ιούλιο του 2008)·

- τη σημασία να διασφαλιστεί ότι λειτουργεί σε κεντρικό επίπεδο ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης του κινδύνου, με συμφωνημένες διαδικασίες για την εξακρίβωση και αξιολόγηση των κινδύνων, να διατυπώνονται οι κίνδυνοι αυτοί και να γίνεται η σχετική ενημέρωση για την αντιμετώπισή τους, και να δοθούν τα εχέγγυα στις αρχές εποπτείας και λήψης αποφάσεων ότι η διαχείριση του κινδύνου είναι αποτελεσματική και ότι όλα τα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και των εσωτερικών ελέγχων, για την αντιμετώπιση των κινδύνων είναι τα κατάλληλα·

Συμβάσεις και προμήθειες

35. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο δημοσιεύει γενικές πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων στην ιστοσελίδα του μέσω συνδέσμων[22], και ότι σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό δημοσιεύει (i) ειδικές πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις αξίας άνω των 60 000 ευρώ στην Επίσημη Εφημερίδα και (ii) κατάλογο των συμβάσεων της αξίας μεταξύ 25 000 ευρώ και 60 000 ευρώ στην ιστοσελίδα του· χαιρετίζει το υψηλό επίπεδο διαφάνειας που επιτυγχάνεται έτσι, αλλά συνιστά, για λόγους ευκολότερης πρόσβασης, η ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου να περιέχει ενιαίο πλήρη και αναλυτικό κατάλογο όλων των συμβάσεων·

36. σημειώνει ότι η ετήσια έκθεση της διοίκησης προς την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή περιέχει τις εξής πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις που ανατέθηκαν το 2007:

 

Ανατεθείσες συμβάσεις

2007

2006

συμβάσεις αξίας ίσης με η μεγαλύτερης από 25 000 ευρώ

331,5 εκατ. ευρώ

(249 συμβάσεις)

327,5 εκατ. ευρώ

(238 συμβάσεις)

συμβάσεις αξίας ίσης με η μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ

326,5 εκατ. ευρώ

(133 συμβάσεις)

322,3 εκατ. ευρώ

(112 συμβάσεις)

συμβάσεις αξίας μεταξύ 25 000 και 60 000 ευρώ

5,2 εκατ. ευρώ

(116 συμβάσεις)

5,2 εκατ. ευρώ

(126 συμβάσεις)

37. χαιρετίζει τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το ποσοστό των συμβάσεων που συνάπτονται με ανοικτή διαδικασία αυξήθηκε από το 2006 έως το 2007 όσον αφορά το συνολικό ποσό καθώς επίσης όσον αφορά το ποσοστό του συνολικού αριθμού των συμβάσεων, ως εξής

Είδος διαδικασίας

2007

2006

Αξία (ευρώ)

Ποσοστό

Αξία (ευρώ)

Ποσοστό

Ανοικτή

Κλειστή

Με διαπραγμάτευση

162 124 519

59 593 905

109 763 269

49%

18%

33%

123 936 713

12 438 031

191 162 868

38%

4%

58%

Σύνολο

331 481 693

100%

327 537 612

100%

38. σημειώνει ότι η διοίκηση έχει συγκροτήσει τη βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς που απαιτεί το άρθρο 95 του δημοσιονομικού κανονισμού και ότι αναμένει επί του παρόντος οδηγίες από την Επιτροπή σχετικά με το πώς να τη συντονίσει με τις ρυθμίσεις που διαχειρίζεται η Επιτροπή με γνώμονα τον κανονισμό[23] και την απόφαση που ενέκρινε η τελευταία στις 17 Δεκεμβρίου 2008·

39. σημειώνει ότι, παρά τις τροποποιήσεις του δημοσιονομικού κανονισμού, οι διατάξεις του για τις συμβάσεις προμηθειών εξακολουθούν να είναι υπερβολικά επαχθείς για τα μικρότερα θεσμικά όργανα, ιδιαίτερα σε σχέση με προσφορές για συμβάσεις για σχετικά μικρά ποσά· καλεί την Επιτροπή - κατά τη διενέργεια των προπαρασκευαστικών εργασιών της πριν από τη σύνταξη οιωνδήποτε μελλοντικών προτάσεων για την τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού - να προβεί σε εκτενείς διαβουλεύσεις με τους Γενικούς Γραμματείς και τις διοικήσεις των άλλων θεσμικών οργάνων προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι ανησυχίες τους θα ληφθούν πλήρως υπόψη στο τελικό σχέδιο·

Διαχείριση στην διοίκηση του Κοινοβουλίου

ΓΔ Προεδρίας

40. χαιρετίζει τη δέσμευση της ΓΔ Προεδρίας για τη συνεχή βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης με την σε βάθος εξέταση των διαφόρων πτυχών της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και των συναφών διαδικασιών· επισημαίνει ιδιαιτέρως τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να ευαισθητοποιηθεί περισσότερο το προσωπικό στις πράξεις του προϋπολογισμού·

41. υπενθυμίζει το αίτημά του, που διατυπώθηκε για πρώτη φορά στη διαδικασία απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2004, να δημιουργηθεί θέση διαχειριστή κινδύνου, ο οποίος πρέπει να διαθέτει εκτεταμένη επαγγελματική πείρα στον τομέα, ανεξαρτησία και αυτονομία λήψης αποφάσεων, σε βάθος γνώση της δομής και της διακυβέρνησης της οργάνωσης και κύρος, καθώς η γνώμη αυτού του προσώπου θα μπορούσε να αμφισβητήσει πολιτικές ή διοικητικές αποφάσεις·

42. θεωρεί ουσιαστικής σημασίας να ενταχθεί αυτός ο διαχειριστής κινδύνου εντός μια διοικητικής δομής που μπορεί να εγγυάται την πλήρη συμμόρφωση προς τα κριτήρια αυτά·

43. υπογραμμίζει ότι ο τομέας της ασφάλειας είναι ένας πολύ ευαίσθητος τομέας σε οιοδήποτε κοινοβούλιο, αλλά ακόμη περισσότερο σε ένα πολυεθνικό κοινοβούλιο με μεγάλη προβολή και συνεχείς επισκέψεις αρχηγών κρατών από όλες τις γωνιές του κόσμου· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει στην αρμόδια επιτροπή αναφορά σχετικά με το πώς βαίνουν τα πράγματα στον τομέα αυτό· υπενθυμίζει επ’ αυτού πόσο σημαντικές είναι οι σαφείς διαδικασίες επικοινωνίας στην περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων της ασφάλειας του Κοινοβουλίου·

44. υπενθυμίζει την απόφαση του Προεδρείου της 29ης Νοεμβρίου 2006 με την οποία εγκρίθηκε στρατηγική συνέχειας των εργασιών και διαχείρισης κρίσεων όπως προτάθηκε από τον Γενικό Γραμματέα· υπογραμμίζει ότι είναι απολύτως αναγκαίο να τεθούν επί τέλους σε εφαρμογή σαφείς κανόνες που καθορίζουν την ιεραρχία και τη δομή διαχείρισης κρίσεων εντός της διοίκησης του Κοινοβουλίου, και αναμένει από τη ΓΔ Προεδρίας να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή·

45. εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση του αριθμού των περιπτώσεων ήσσονος σημασίας αδικημάτων στους χώρους του Κοινοβουλίου, που αφορούν κυρίως την κλοπή προσωπικών αντικειμένων όπως χαρτοφύλακες, φορητοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, κ.λπ.· υποστηρίζει κάθε προσπάθεια που κατέβαλε η διοίκηση για την επίτευξη καλύτερης ασφάλειας στα κτίρια του Κοινοβουλίου·

46. σημειώνει ότι το 2005 το Κοινοβούλιο αγόρασε 6 σαρωτές σώματος μετά από ανάλυση κινδύνων για την ασφάλεια και με τη συμβουλή εξωτερικού συμβούλου· σημειώνει ότι αφού αγοράσθηκαν αυτοί οι σαρωτές σώματος, το Κοινοβούλιο καταψήφισε τη χρήση τέτοιων σαρωτών στα αεροδρόμια· ζητεί επομένως από τον Γενικό Γραμματέα να ερευνήσει τη δυνατότητα πώλησης αυτών των σαρωτών· καλεί την διοίκησή του στο μέλλον πριν προβεί σε παρόμοιες αγορές να ενημερώνει τους βουλευτές και να ζητεί τη συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

ΓΔ εσωτερικών πολιτικών (IPOL) και ΓΔ εξωτερικών πολιτικών (EXPO)

47. σημειώνει ότι το 2007 τα τμήματα πολιτικής στις ΓΔ IPOL και EXPO λειτουργούσαν σε πλήρη σύνθεση με γενικό προϋπολογισμό 6 519 600 ευρώ· σημειώνει με ικανοποίηση ότι το πρωταρχικό καθήκον τους για επικούρηση των κοινοβουλευτικών οργάνων εκπληρώνεται διαρκώς καλύτερα· χαιρετίζει την προσέγγιση των τμημάτων πολιτικής σύμφωνα με την οποία η ποιότητα είναι ο βασικός στόχος για τη διασφάλιση της εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης, και καλεί τα τμήματα αυτά να εξετάσουν προσεκτικά ποιο υπόδειγμα σύμβασης μπορεί να προσφέρει την υψηλότερη ποιότητα συμβουλών προς την αιτούσα επιτροπή·

ΓΔ Επικοινωνίας

48. σημειώνει τις όλο και περισσότερες απαιτήσεις της οποίες καλείται να ικανοποιήσει η ΓΔ Επικοινωνίας στον τομέα των οπτικοακουστικών έργων καθώς και την υλοποίηση του κέντρου επισκεπτών, που εισέρχεται στην τελική φάση της· σημειώνει στο πλαίσιο αυτό τις παρατεταμένες και δυσκίνητες διαδικασίες που συνδέονται με τις ετοιμασίες για το νέο κέντρο επισκεπτών, που χρειάσθηκε 13 διαδικασίες υποβολής προσφορών και κατέληξε σε 20 διαφορετικές συμβάσεις·

49. καλεί τον Γενικό Γραμματέα να πληρώσει τις νέες θέσεις προβλέπεται για το 2009 για την ομάδα του έργου του κέντρου επισκεπτών το συντομότερο δυνατό ώστε να εξασφαλισθεί ότι το κέντρο επισκεπτών μπορεί να ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό στις αρχές του 2010·

50. χαιρετίζει το έργο που έχει αναλάβει ΓΔ Επικοινωνίας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη του έργου WEB-TV, το οποίο μετά από κάποιες δυσκολίες κατά την αρχική φάση δημοπράτησης λειτουργεί τώρα με μια δοκιμαστική μορφή· λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η δοκιμαστική φάση έλαβε χώρα κατά το διάστημα από Σεπτέμβριο 2008 έως Μάρτιο 2009 και ότι τον Μάρτιο 2009 διεξήχθη εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού με σκοπό την ενημέρωση και την προσέλκυση των πολιτών· σημειώνει τις δυσκολίες που συνδέονται με την πρώτη διαδικτυακή τηλεόραση στον κόσμο που ξεκίνησε σε περισσότερες από 20 γλώσσες·

51. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαφάνεια που προσδίδει η δικτυακή τηλεόραση στο έργο του Κοινοβουλίου, καθώς οι συνεδριάσεις των επιτροπών, οι ακροάσεις και άλλες δραστηριότητες μεταδίδονται στο Διαδίκτυο και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν σε ζωντανή μετάδοση θέματα μείζονος ενδιαφέροντος·

52. λαμβάνει γνώση της ομόφωνης έγκρισης από το Προεδρείο της "στρατηγικής και του σχεδίου δράσης για τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009" στις 22 Οκτωβρίου 2007, της οποίας η πρώτη φάση υλοποίησης ξεκίνησε το 2008 και η οποία θα φτάσει στο αποκορύφωμά της λίγο πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές·

53. χαιρετίζει την ολοένα και μεγαλύτερη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην ευρωπαϊκή κοινωνική και πολιτιστική ζωή, όπως καταγράφεται με εκδηλώσεις σαν το βραβείο Lux, το βραβείο δημοσιογραφίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη, το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου για τη νεολαία, τα Παγκόσμια Βραβεία Ενέργειας (Energy Globe Awards), το AGORA και η εκδήλωση "Youth Media Days", όλες δε αυτές οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το 2007, επιπροσθέτως προς τις παραδοσιακές εκδηλώσεις·

54. σημειώνει την ικανοποίηση των χρηστών της νέας οπτικοακουστικής υποδομής στο κτίριο JAN στις Βρυξέλλες, η οποία δημιουργήθηκε μεταξύ 2006 και 2008 για την παροχή σύγχρονου εξοπλισμού στα μέσα ενημέρωσης και τις εσωτερικές υπηρεσίες·

55. χαιρετίζει τις βελτιώσεις στη διαχείριση των γραφείων πληροφοριών, όπου ιδιαίτερα η οικονομική διαχείριση φαίνεται να έχει βελτιωθεί σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν από τον εσωτερικό ελεγκτή κατά την ακρόαση που οργάνωσε η αρμόδια επιτροπή στις 20 Ιανουαρίου 2009· υπογραμμίζει τη σημασία της νέας δήλωσης αποστολής των γραφείων πληροφοριών του Κοινοβουλίου, βελτιώνοντας την εικόνα τους και τη δυνατότητα πρόσβασης για τους πολίτες·

56. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι αποφάσεις σχετικά με θέσεις κλειδιά στη ΓΔ Επικοινωνιών ήταν χρονοβόρες, οπότε θέσεις διαχείριση παρέμεναν κενές με αποτέλεσμα πρόσθετο φόρτο εργασίας για τα ήδη υπάρχοντα στελέχη·

ΓΔ Προσωπικού

57. χαιρετίζει την εισαγωγή από τη ΓΔ Προσωπικού του "Streamline", το οποίο επιτρέπει σημαντική αύξηση της αποδοτικότητας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ εύκολα από όλα τα μέλη του προσωπικού·

58. χαιρετίζει την ενδελεχή εξέταση που ανέλαβε η ΓΔ Προσωπικού· καλεί τη ΓΔ Προσωπικού να συνεχίσει τις εργασίες της για την εξέταση αυτή και να υιοθετήσει παρόμοια προσέγγιση για την εξέταση της Επιτροπής, η οποία οδηγεί σε σημαντικές βελτιώσεις στην κατανομή του προσωπικού και την αποδοτικότητα·

59. σημειώνει ότι οι μεταβατικές διατάξεις που εισάγουν τον συντελεστή πολλαπλασιασμού (Παράρτημα XIII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) ο οποίος θεσπίσθηκε με την αναμόρφωση του προαναφερθέντος κανονισμού είναι ιδιαίτερα αδιαφανείς έως και αντιφατικές[24] ώστε να προκαλέσουν αποκλίνουσες ερμηνείες μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων και πολυάριθμες υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστηρίου· υπογραμμίζει τη σημασία της σαφήνειας και της απλότητας στη σύνταξη νομικών κειμένων· επιμένει ότι η μεταβατική περίοδος μεταξύ της παλαιάς προ του 2004 μισθολογικής κλίμακας και της νέας μετά την αναμόρφωση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης μισθολογικής κλίμακας πρέπει να περιορισθεί στο ελάχιστο (το επεξηγηματικό έγγραφο της Επιτροπής πριν από την αναμόρφωση είχε προβλέψει το τέλος της μεταβατικής περιόδου το 2006), και αναμένει με ενδιαφέρον το αποτέλεσμα της ανάλυσης που διεξάγεται σχετικά με το θέμα αυτό από την ομάδα εργασίας που δημιουργήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα·

60. υπενθυμίζει ότι - ταυτόχρονα με τη σημαντική αύξηση του προσωπικού στον δημοσιονομικό τομέα που κρίθηκε αναγκαία ως συνέπεια της αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού - το δυναμικό του θεσμικού οργάνου για την προσέλκυση ειδικευμένου προσωπικού στον δημοσιονομικό τομέα μειώθηκε όταν το 2004 αναθεωρήθηκε σε βάθος ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης, συμπεριλαμβανομένης σημαντικής μείωσης του επιπέδου των αποδοχών και άλλων παροχών που καταβάλλονται στους νέους υπαλλήλους κατά την πρόσληψη·

61. παρατηρεί ότι τουλάχιστον μία Γενική Διεύθυνση στην έκθεση δραστηριοτήτων της τονίζει τη χρησιμότητα των εκ των υστέρων ελέγχων για τον εντοπισμό σφαλμάτων ή αδυναμιών προς διόρθωση στο μέλλον· επισημαίνει ότι επί του παρόντος δεν έχουν όλες οι γενικές διευθύνσεις εκ των υστέρων ελεγκτή·

62. ζητεί να διενεργηθεί αξιολόγηση από ανεξάρτητο εξωτερικό όργανο του συνολικού αντικτύπου της αναμόρφωσης του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης του 2004, η οποία θα αναλύει το κόστος και τα οφέλη της αναμόρφωσης και θα εντοπίζει ιδίως τυχόν ακούσιες συνέπειες με αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργία των θεσμικών οργάνων· καλεί τον Γενικό Γραμματέα ταυτόχρονα να αναθέσει την εκπόνηση μελέτης για τα επίπεδα ικανοποίησης του προσωπικού·

63. λαμβάνει υπό σημείωση την επισκόπηση που παρέσχε ο Γενικός Γραμματέας σχετικά με τον αριθμό των υποψηφίων για κενές θέσεις ανώτερες του Προϊσταμένου Μονάδας· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι για πολλές από τις θέσεις αυτές ο αριθμός των υποψηφίων ήταν περιορισμένος (1 ή 2)· ζητεί να ληφθούν τα δέοντα μέτρα για να αυξηθεί ο αριθμός εσωτερικών υποψηφίων για τις θέσεις αυτές·

ΓΔ Υποδομών και Διοικητικής Μέριμνας

64. εκφράζει τη λύπη του διότι αφού αγόρασε τα κτίρια SDM, WIC και IP3 στο Στρασβούργο, ο βρέθηκε αμίαντος σε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα από εκείνην που είχε αρχικά ανακοινώσει ο Γάλλος εμπειρογνώμονας· σημειώνει ότι έχει ληφθεί απόφαση για την αφαίρεση αμιάντου προς το συμφέρον της μακροπρόθεσμης προστασίας των εργαζομένων στα κτίρια αυτά και των επισκεπτών·

65. ζητεί από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα να εξασφαλίσουν ότι τα έργα αφαίρεσης του αμιάντου εκτελούνται σύμφωνα με το πρωτόκολλο επέμβασης και τις εκθέσεις εμπειρογνωμόνων που επισυνάπτονται στην απάντηση στο ερωτηματολόγιο για την απαλλαγή και υπό τη συνεχή επιτήρηση των εμπειρογνωμόνων, ώστε να εξασφαλιστεί το βέλτιστο επίπεδο προστασίας όλων των προσώπων που διέρχονται ή εργάζονται σε αυτά τα κτίρια, για όσο χρονικό διάστημα εκτελούνται τα έργα·

66. επισημαίνει ότι οι τελικές εκτιμήσεις του κόστους για την επέκταση του αθλητικού κέντρου στις Βρυξέλλες θα καθοριστούν μόλις περατωθεί η τρέχουσα διαδικασία με διαπραγμάτευση· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει στο Προεδρείο και την Επιτροπή Προϋπολογισμών τις τελικές προβλέψεις κόστους πριν από την τελική απόφαση για την έναρξη αυτών των έργων· σημειώνει ότι οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα δεν είναι σύμφωνες ούτε με τα συμφέροντα των βουλευτών ούτε με εκείνα του Ευρωπαίου φορολογούμενου·

ΓΔ Μετάφρασης και ΓΔ Διερμηνείας και Διασκέψεων

67. σημειώνει με ανησυχία τη δήλωση της ΓΔ Μετάφρασης στην έκθεση δραστηριοτήτων της ότι ο κώδικας συμπεριφοράς για την πολυγλωσσία τηρείται μόνον στο 60% των περιπτώσεων, και ότι η παράλειψη συμμόρφωσης προς τον κώδικα είναι απαράδεκτα σοβαρή σε ορισμένες επιτροπές· θεωρεί ότι οιαδήποτε απομάκρυνση από την πολυγλωσσία θα είναι πολύ επιβλαβής για τη δημοκρατία και για την ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων των βουλευτών και καλεί τον Γενικό Γραμματέα να εξασφαλίσει ότι ο κώδικας εφαρμόζεται ορθώς·

68. υποστηρίζει την πρόταση του Γενικού Γραμματέα να ληφθούν μέτρα ευαισθητοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας, περιλαμβανομένων και των επιτροπών, των αντιπροσωπειών και των πολιτικών ομάδων, και προτείνει στο μέλλον οι προτάσεις να περιλαμβάνουν πλασματική τιμολόγηση των χρηστών·

69. σημειώνει ότι το Προεδρείο στη συνεδρίασή της 17ης Νοεμβρίου 2008 ενέκρινε ουσιαστικά αναθεωρημένο κώδικα συμπεριφοράς για την πολυγλωσσία·

70. συγχαίρει τη ΓΔ Μετάφρασης καθώς και τη ΓΔ Διερμηνείας και Διασκέψεων για τις προσπάθειές τους όσον αφορά την ταχεία αντιμετώπιση της σημαντικής αύξησης που προκάλεσε το πέρασμα από 11 επίσημες γλώσσες το 2004 σε 23 γλώσσες το 2009·

71. επισημαίνει ότι οι συνθήκες εργασίας για τους διερμηνείς έχουν επιδεινωθεί σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο λόγω της ολοένα και αυξανόμενης πίεσης εργασίας και της υπερβολικής ερμηνείας των κανόνων που διέπουν τις αποστολές· καλεί την ΓΔ Διερμηνείας και Διασκέψεων να εξετάσει επειγόντως το θέμα αυτό για να βελτιωθεί η εκδήλωση ενδιαφέροντος των διερμηνέων· επισημαίνει ότι αυτά τα προβλήματα αφορούν ως επί το πλείστον τους ίδιους συνδυασμούς γλωσσών που έχουν πολύ πιο βαρύ πρόγραμμα λόγω του επιπέδου ζήτησης των υπηρεσιών τους·

72. ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να παράσχει επισκόπηση για το έτος 2007, και, ει δυνατόν, για το έτος 2008, των συνεδριάσεων που ακυρώθηκαν σε τόσο προχωρημένο στάδιο που δεν κατέστη δυνατόν να ανατοποθετηθούν διερμηνείς και λοιπό προσωπικό υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού κόστους και όσων επιβαρύνθηκαν με το κόστος αυτό·

ΓΔ Οικονομικών

73. λαμβάνει γνώση του έργου της ομάδας εργασίας για την απλοποίηση· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να δώσει μια σύντομη αναφορά προς την αρμόδια επιτροπή του για τα αποτελέσματα αυτής της ομάδας εργασίας· αναμένει ότι πριν σχεδιασθούν οιεσδήποτε αλλαγές στους οικονομικούς κανόνες, θα κληθεί η επιτροπή να εκδώσει επίσημη γνωμοδότηση·

74. επιμένει οι κανόνες εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών να είναι σαφείς και εύχρηστοι·

75. καλεί τον Γενικό Γραμματέα να συστήσει υπηρεσία, που θα είναι διαθέσιμη σε όλα τα μέλη από τον Ιούλιο του 2009, για την ενημέρωσή τους σχετικά με την ορθή εφαρμογή του νέου καθεστώτος των βουλευτών και σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, και τον σωστό χειρισμό των συμβάσεων των βοηθών·

76. θεωρεί ότι, προκειμένου να ασκούν τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα οι βουλευτές θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το μέσο μεταφοράς που είναι το καλύτερα προσαρμοσμένο στις κοινοβουλευτικές εργασίες τους, το πιο βολικό, το ταχύτερο και το λιγότερο δαπανηρό για το Κοινοβούλιο·

77. καλεί τον Γενικό Γραμματέα να διαθέσει τους απαραίτητους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την ταχεία εφαρμογή του νέου καθεστώτος των βοηθών των βουλευτών·

78. ζητεί να διενεργηθεί από ανεξάρτητο οργανισμό συνολική ανάλυση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των συμβάσεων με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών σε τομείς όπως η τεχνολογία της πληροφορίας, η ασφάλεια, τα μπαρ, τα εστιατόρια, τα κυλικεία, τα ταξιδιωτικά γραφεία, ο καθαρισμός και η συντήρηση των κτιρίων με ιδιαίτερη έμφαση:

- στη μέθοδο επιλογής

- στον πλέον κατάλληλο τύπο σύμβασης

- στην πιθανή απώλεια του ελέγχου της διαχείρισης λόγω της υπέρμετρης ανάθεσης σε εξωτερικούς συνεργάτες

- στη διαφάνεια των μηχανισμών αμοιβής/τιμολόγησης

- στην εξάρτηση από καταβολή προμήθειας ως συντελεστή αμοιβής

- στο πρόβλημα των μονοπωλίων στην παροχή υπηρεσιών σε ορισμένους τομείς

- στην αιτιολόγηση προκειμένου περί πληρωμών από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου·

79.      συνιστά ο εσωτερικός ελεγκτής του Κοινοβουλίου να λάβει υπόψη του τους ανωτέρω τομείς και τα θέματα κατά τη διενέργεια της ανάλυσης κινδύνου επί της οποίας θα βασισθούν τα μελλοντικά προγράμματα εργασίας του·

ΓΔ Καινοτομίας και Τεχνολογικής Υποστήριξης

80. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την ακρόαση του εσωτερικού ελεγκτή ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της 20ής Ιανουαρίου 2009, υπήρχαν το 2007 σοβαρά προβλήματα με την κατάσταση της διακυβέρνησης ΤΠ στο Κοινοβούλιο, πράγμα που απαιτεί σημαντικές αλλαγές στις δομές, τις παραδόσεις και τη διαχείριση της πολιτικής ΤΠ του θεσμικού οργάνου· θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά επείγον να θεσπισθούν όλες οι σοβαρές απαιτήσεις για σύγχρονα μέσα διακυβέρνησης και σχεδιασμού των ΤΠ που θα φέρουν τον τομέα των ΤΠ του Κοινοβουλίου πιο κοντά στους στόχους ελέγχου για την πληροφορική και τις συναφείς τεχνολογίες (COBIT)·

81. υπογραμμίζει ότι ο στόχος αυτός απαιτεί ενδελεχή ανάλυση των αναγκών του Κοινοβουλίου και των στρατηγικών προκειμένου να ευθυγραμμισθούν οι πολιτικές απαιτήσεις προς τα μέσα των ΤΠ, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον με όλο και μεγαλύτερη ψηφιακή οργάνωση, ο πολιτικός προσανατολισμός πρέπει να αποτελεί την κατευθυντήρια δύναμη για τον τελικό στόχο και τα μέσα ΤΠ πρέπει να υποστηρίζουν πλήρως αυτούς τους στόχους· θεωρεί ότι αυτή η προσέγγιση θα είναι δυνατή μόνον όταν εγκαθιδρυθούν δομές διακυβέρνησης ΤΠ· καλεί επομένως το Προεδρείο να λάβει τις ανάλογες αποφάσεις·

Αποζημίωση για την επικουρία των βουλευτών

82. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας - ως απάντηση σε προηγούμενα ψηφίσματα περί απαλλαγής, εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του εσωτερικού ελεγκτή - κατάφερε να λάβει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα για να διευθετήσει σχεδόν όλες τις αξιώσεις (99.9% του ποσού) για την χρονική περίοδο 2004-2007· λαμβάνει γνώση της απλοποίησης της διαδικασίας αξιώσεων που εισήχθη στις 13 Δεκεμβρίου 2006 με την οποία δεν απαιτείται πλέον να υποβάλλουν οι βουλευτές τα τιμολόγια και τις δηλώσεις για αμοιβές έναντι παρασχεθεισών υπηρεσιών που εκδίδονται από εντεταλμένους φορείς πληρωμών και παρόχους υπηρεσιών, αλλά πρέπει να τα κρατούν· αντ’ αυτών, οι βουλευτές πρέπει να υποβάλλουν αντίγραφα των "δηλώσεων δαπανών" και των "καταστάσεων τιμολογηθέντων ποσών" που εκδόθηκαν από εντεταλμένους φορείς πληρωμών και παρόχους υπηρεσιών·

83. υπενθυμίζει τις παραγράφους 59 και 61 της έκθεσης απαλλαγής σε σχέση με το οικονομικό έτος 2006[25]· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να χορηγήσει στα μέλη που συμμορφώθηκαν προς τους κανόνες σχετικά με τη χρήση της αποζημίωσης για την επικουρία των βουλευτών επιστολή από τη διοίκηση που να το πιστοποιεί·

84. χαιρετίζει τη δέσμευση που ανέλαβε ο Γενικός Γραμματέας κατά την ακρόαση της αρμόδιας επιτροπής στις 20 Ιανουαρίου 2009 να χορηγήσει στα μέλη από τον Ιούλιο του 2009 έναν τουλάχιστον επίσημο εντολοδόχο πληρωμών ανά κράτος μέλος, που λαμβάνει εντολή από το Κοινοβούλιο να διαχειρίζεται τις συμβάσεις και όλα τα συναφή ζητήματα που αφορούν τους τοπικούς βοηθούς των βουλευτών, έχοντας κατά νου τις άλλες εναλλακτικές δυνατότητες που προβλέπονται στους κανόνες εφαρμογής·

85. καλεί το Προεδρείο να εγγυηθεί ότι θα δοθεί στους τοπικούς βοηθούς δικαίωμα πρόσβασης στα κτίρια του Κοινοβουλίου στους τρεις τόπους εργασίας

Πολιτικές ομάδες (επισκόπηση λογαριασμών και διαδικασιών – θέση 4000 του προϋπολογισμού)

86. χαιρετίζει το γεγονός ότι οι λογαριασμοί των πολιτικών ομάδων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα[26] του Κοινοβουλίου από κοινού με τους εσωτερικούς δημοσιονομικούς κανόνες· επισημαίνει, ωστόσο, την εξαιρετικά ανομοιογενή φύση των εσωτερικών δημοσιονομικών κανόνων που καταρτίζονται από τις διάφορες πολιτικές ομάδες·

87. σημειώνει ότι το 2007 οι πιστώσεις που είχαν εγγραφεί στη θέση 4 0 0 0 του προϋπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν ως εξής:

 

 

 

 

 

 

(σε ευρώ)

 

Διαθέσιμο σύνολο δυνάμει του προϋπολογισμού του 2007

 

 

 

75.211.947

 

Με εγγεγραμμένοι βουλευτές

 

 

 

 

673.575

 

Διαθέσιμα ποσά για τις ομάδες

 

 

 

74.538.372

 

Ομάδα

Πιστώσεις που χορηγήθηκαν από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου

Ίδια έσοδα και μεταφερθείσες πιστώσεις των ομάδων

Δαπάνες 2007

Ποσοστό απορρόφησης των διαθεσίμων πιστώσεων

Ανώτατο όριο μεταφορών*

Ποσά που μεταφέρθηκαν στο 2008

 

PPE

18.197.622

9.449.345

18.572.670

67,18%

9.098.811

9.074.297

 

PSE

14.165.895

7.265.776

14.827.524

69,19%

7.082.948

6.604.146

 

ALDE

6.703.291

3.560.145

7.461.720

72,70%

3.351.646

2.801.716

 

Verts/ALE

2.690.396

1.434.335

3.167.057

76,78%

1.345.198

957.674

 

GUE/NGL

2.740.154

994.094

2.835.166

75,92%

1.370.077

899.083

 

UEN

2.797.063

541.496

2.436.330

72,98%

1.398.532

902.230

 

IND/DEM

1.502.292

1.044.042

1.821.789

71,55%

751.146

724.546

 

ITS

1.441.708

10.718

1.130.306

77,82%

720.854

- **

 

NI

538.048

135.527

450.827

66,93%

269.024

117.207

 

ΣΥΝΟΛΟ

50.776.469

24.435.478

52.703.387

70,07%

25.388.234

22.508.559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Σύμφωνα με το άρθρο 2.1.6 των διατάξεων σχετικά με τη χρήση των πιστώσεων από τη θέση 4 0 0 0

 

** Η Ομάδα διαλύθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2007 και επέστρεψε αργότερα στο ΕΚ τις πιστώσεις που δεν χρησιμοποίησε.

88.    επισημαίνει ότι το 2007 οι λογαριασμοί οι λογαριασμοί δύο πολιτικών ομάδων έλαβαν γνωμοδότηση με επιφυλάξεις από τους εξωτερικούς ελεγκτές τους·

89.    επισημαίνει ότι στη συνεδρίασή του της 7ης Ιουλίου 2008 κατά την εξέταση της απόφασης σχετικά με το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2007 για τις πολιτικές ομάδες, το Προεδρείο, χωρίς συζήτηση

- έλαβε γνώση των εγγράφων που υπέβαλαν οι ομάδες και των τελικών ενοποιημένων λογαριασμών των μη εγγεγραμμένων μελών και τα ενέκρινε·

- επέτρεψε στην ομάδα PPE-DE να περιλάβει στους λογαριασμούς της για τις δαπάνες του 2007 σχετικά με ορισμένα έξοδα προσωπικού για τα έτη 2005-2007, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο τιμολογίου μετά την 31η Ιανουαρίου 2008·

- ανέβαλε την απόφασή του για τους τελικούς λογαριασμούς της πρώην ομάδας ITS·

90.    επισημαίνει επίσης ότι οι λογαριασμοί της πρώην ομάδα ITS που διαλύθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2007 οι οποίοι υποβλήθηκαν στον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών στις 4 Νοεμβρίου 2008 συνοδεύονταν από πιστοποιητικού του οικονομικού ελεγκτή (i) που περιείχε γνωμοδότηση με επιφυλάξεις σχετικά με αποδεικτικά στοιχεία για ανεπαρκείς εσωτερικούς ελέγχους όπως πιστοποιείται από την καταβολή αμοιβής σε υπάλληλο χωρίς σύμβαση και (ii) που αναφερόταν σε πειθαρχική διαδικασία κατά πρώην εργαζόμενο·

91.    σημειώνει ότι η ομάδα ITS επέστρεψε τον Απρίλιο του 2008 το υπόλοιπο της επιδότησής της στο Κοινοβούλιο, ποσό ύψους 317 310, 23 ευρώ·

Ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα

92.    επισημαίνει ότι στη συνεδρίασή του της 7ης Ιουλίου 2008 κατά την εξέταση της απόφασης σχετικά με το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2007 για τα πολιτικά κόμματα, το Προεδρείο, λαμβάνοντας απόφαση χωρίς συζήτηση, ενέκρινε τις τελικές εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων των δραστηριοτήτων και τις οικονομικές καταστάσεις των πολιτικών κομμάτων που λαμβάνουν επιδότηση από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου·

93.    σημειώνει ότι το 2007 οι πιστώσεις που είχαν εγγραφεί στη θέση 4 0 2 0 του προϋπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν ως εξής:

Εκτέλεση του προϋπολογισμού 2007 στο πλαίσιο της συμβάσεως (ευρώ)

Κόμμα

Ίδιοι πόροι

Σύνολο επιδοτήσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύνολο εσόδων

Επιδοτήσεις ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών (μέγιστο 75%)

PPE

1.150.174,16

3.156.413,79

4.306.587,95

75,00%

PSE

1.033.792,85

2.992.217,56

4.026.010,41

75,00%

ELDR

382.797,45

1.022.343,98

1.405.141,43

74,00%

EFGP

243.733,02

631.750,00

875.483,02

74,05%

GE

179.599,61

524.251,22

703.850,83

75,00%

PDE

52.861,45

152.610,87

205.472,32

75,00%

AEN

53.496,02

159.137,64

212.633,66

74,84%

ADIE

82.775,00

239.410,00

322.185,00

74,46%

EFA

81.354,87

215.197,63

296.552,50

75,00%

EUD

73.951,00

226.279,50

300.230,50

75,00%

Σύνολο

3.334.535,43

9.319.612,19

12.654.147,62

74,81%

94.    επισημαίνει ότι σε όλες τις εκθέσεις, οι ελεγκτές πιστοποίησαν ανεπιφύλακτα ότι οι υποβληθέντες λογαριασμοί είναι σύμφωνοι με τις κύριες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003[27] και ότι παρουσιάζουν πραγματική και πιστή εικόνα της οικονομικής κατάστασης των πολιτικών κομμάτων στα τέλη του οικονομικού έτους 2007· παρατηρεί ότι ο εσωτερικός ελεγκτής του Κοινοβουλίου ήταν κάπως πιο επικριτικός στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τους σχετικούς κανόνες·

95.    αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να δημοσιεύσει τους λογαριασμούς και τις εκθέσεις των ελεγκτών σχετικά με τα επιδοτούμενα πολιτικά κόμματα στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου·

96.    ζητεί να ενημερωθεί η αρμόδια επιτροπή του για τη συνέχεια που δίδεται στην έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο 2007 σχετικά με την εκτέλεση των διατάξεων που αφορούν τις συνεισφορές σε πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο (παράγραφος 55 του ψηφίσματος για την απαλλαγή 2006)·

97.    σημειώνει ότι όπως το 2005 και το 2006 η εκτέλεση του προϋπολογισμού από δύο κόμματα (AEN και PDE) υπολειπόταν σημαντικά των προσωρινών προϋπολογισμών τους και ότι ανατέθηκε στον διατάκτη να προβεί σε είσπραξη όσον αφορά το 2007

81 294,07 ευρώ από το AEN·

269 153,40 ευρώ από το PDE· και

49.819 ευρώ από το ADIE·

98.    υπενθυμίζει ότι κατά τη συνεδρίασή του της 8ης Οκτωβρίου 2008 το Προεδρείο έλαβε γνώση του προτεινόμενου κώδικα συμπεριφοράς για τις προεκλογικές εκστρατείες από τα πολιτικά κόμματα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών εκλογών·

99.    υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1524/2007[28], αιτήματα των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων για χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου εξετάσθηκαν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του 2008· αναθέτει στην αρμόδια επιτροπή του να εξετάσει τη χρήση αυτών των πιστώσεων στην απαλλαγή του για το οικονομικό έτος 2008·

Ταμείο εθελουσίας συνταξιοδότησης

100.  λαμβάνει γνώση του γεγονότος ότι, την άνοιξη του 2008, ο συνολικός αριθμός συμμετοχής στο καθεστώς ήταν 1 113, περιλαμβανομένων 478 ενεργών μελών του ΕΚ )61% του συνολικού αριθμού των μελών του ΕΚ), 493 συνταξιούχων (εκ των οποίων 56 ήσαν συντηρούμενοι αποθανόντων βουλευτών) και 142 ασφαλισμένων που έχουν διακόψει τη συμμετοχή τους στο σύστημα αλλά έχουν θεμελιώσει δικαιώματα·

101.  επισημαίνει ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2007 τα διαθέσιμα του Ταμείου ήταν 214 887 336 ευρώ· σημειώνει ότι η απόδοση των επενδύσεων το 2007 ήταν 1,2%·

102.  σημειώνει - σε σχέση με τους λογαριασμούς του σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. που διαχειρίζεται το ταμείο εθελουσίας συνταξιοδότησης των μελών - τη δήλωση του ανεξάρτητου ελεγκτή ότι, χωρίς να συνοδεύει τη γνώμη του από επιφυλάξεις, τα διαθέσιμα του σωματείου παρουσίαζαν αναλογιστικό έλλειμμα 30 917 229 ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2007 (2006: 26 637 836 ευρώ)·

103.  σημειώνει πέραν αυτών τη δήλωση του εξωτερικού ελεγκτή ότι την τελική ευθύνη για την καταβολή παροχών έχει το Κοινοβούλιο όπως προβλέπεται στο άρθρο 27 του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που προβλέπει ότι «τα κτηθέντα δικαιώματα και προσδοκίες δικαιώματος διατηρούνται πλήρως»·

104.  εκφράζει την άποψη ότι η ερμηνεία αυτή δεν συνάδει πλήρως με την αρχική σύλληψη του ταμείου εθελούσιας συνταξιοδότησης ως μιας αυτοδιοικούμενης οντότητας εκτός των δομών του θεσμικού οργάνου· καλεί τη Νομική Υπηρεσία να διατυπώσει την άποψή της πριν από την έναρξη ισχύος του εν λόγω νέου καθεστώτος σχετικά με το κατά πόσον η τελική δημοσιονομική ευθύνη για το ταμείο εθελούσιας συνταξιοδότησης ανήκει στο ταμείο και τα μέλη του ή στο Κοινοβούλιο, έχοντας σαφώς κατά νου τα συμφέροντα των ευρωπαίων φορολογουμένων·

105.  σημειώνει την πρόθεση να τεθεί σε διαπραγμάτευση σύμβαση μεταξύ του Κοινοβουλίου και του ταμείου· επισημαίνει ότι σε καμιά περίπτωση το Κοινοβούλιο, όπως έχει σήμερα η οικονομική κατάσταση, δεν θα προσφέρει επιπλέον χρήματα από τον προϋπολογισμό για την κάλυψη του ελλείμματος του ταμείου, όπως έπραξε κατά το παρελθόν, καθώς επίσης και ότι, εάν πρέπει να εγγυηθεί τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει τον πλήρη έλεγχο επί του ταμείου και των επενδυτικών πολιτικών του·

106.  υπενθυμίζει τα συμπεράσματα μιας ανεξάρτητης αναλογιστικής αξιολόγησης[29] του καθεστώτος εθελούσιας συνταξιοδότησης που ανέθεσε το Κοινοβούλιο ότι (i) οι ταμειακές ροές ήταν επαρκείς για τη χρηματοδότηση των συντάξεων έως το 2015 και ότι στη συνέχεια θα είναι απαραίτητο να αρχίσει ρευστοποίηση των διαθέσιμων για να πληρωθούν οι οφειλόμενες συντάξεις· και (ii) εφόσον οι υποθέσεις που χρησιμοποιούνται από το σύστημα του αναλογιστή έχουν αποδειχθεί σωστές, κατά την ημερομηνία λήξης το ταμείο θα παρουσιάζει πλεόνασμα· σημειώνει ότι ο Γενικός Γραμματέας έχει αναθέσει την εκπόνηση επικαιροποιημένης αναλογιστικής μελέτης που θα εξετάζει τη θέση μετά την πρόσφατη οικονομική / τραπεζική κρίση·

107.  επιδοκιμάζει τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες, βάσει των συστάσεων που διατυπώθηκαν σε προηγούμενα ψηφίσματα απαλλαγής, τα μέλη του ταμείου καταβάλλουν τώρα τη συνεισφορά τους κατά το ένα τρίτο από ιδιωτικό εξωτερικό λογαριασμό και δεν χρειάζεται πλέον να την αφαιρεί αυτομάτως η διοίκηση του Κοινοβουλίου από την αποζημίωση γενικών εξόδων·

108.  επισημαίνει, ωστόσο, ότι για τους σκοπούς του βασικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος δυνάμει του Παραρτήματος ΙΙΙ των διατάξεων περί καταβολής των εξόδων και αποζημιώσεων των Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι εισφορές των ενδιαφερομένων μελών συνεχίζουν να συλλέγονται από την αποζημίωση γενικών εξόδων·

109.  σημειώνει ότι κατά τη συνεδρίασή του της 22ας Οκτωβρίου 2007 το Προεδρείο αποφάσισε να μη συμμορφωθεί με σύσταση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (καταγγελία 655/2006 /(SAB)ID) να παράσχει το Κοινοβούλιο πρόσβαση στον κατάλογο των μελών του καθεστώτος εθελούσιας συνταξιοδότησης, παρά τη θετική γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων· καλεί το Προεδρείο να επανεξετάσει τη θέση του και να δημοσιεύει τον κατάλογο σύμφωνα με τη συμβουλή της Νομικής Υπηρεσίας του Κοινοβουλίου και εφαρμόζοντας την πολιτική της Ένωσης περί διαφάνειας ώστε να δοθούν στη δημοσιότητα όλοι οι τελικοί αποδέκτες ευρωπαϊκών κονδυλίων·

Περιβάλλον

110.  υπενθυμίζει ότι στις 27 Νοεμβρίου 2007 ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας υπέγραψαν συμφωνία για την περιβαλλοντική πιστοποίηση των κτιρίων του Κοινοβουλίου, και ότι, παράλληλα ο Γενικός Γραμματέας κίνησε τις διαδικασίες που απαιτούνται για να καταχωρηθεί το Κοινοβούλιο στον κατάλογο των οργανισμών που συμμετέχουν στο σύστημα EMAS στο Βέλγιο, τη Γαλλία και το Λουξεμβούργο·

111.  επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο έχει τώρα πιστοποίηση EMAS (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και για τους τρεις τόπους εργασίας, και ότι είναι το μόνο θεσμικό όργανο της ΕΕ με μια τέτοια πιστοποιημένη αναγνώριση της περιβαλλοντικής πολιτικής·

112.  επισημαίνει ότι στις 18 Ιουνίου 2007 το Προεδρείο όρισε μείωση 30% των εκπομπών CO2 έως το 2020 ως τον πρώτο και κύριο στόχο για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ακολουθώντας την απόφαση του Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005·

113.  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να ενημερώσει τις αρμόδιες επιτροπές του έγκαιρα για την απαλλαγή του επόμενου έτους σχετικά με όλη τη συνέχεια που δόθηκε ως απάντηση στις συστάσεις που περιέχονται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου περί απαλλαγής για το 2005 όσον αφορά περιβαλλοντικά μέτρα, περιλαμβανομένων ακριβών στοιχείων για τη μείωση των εκπομπών CO2 που επετεύχθη χάρη στα μέτρα αυτά·

Υπόθεση σχετικά με το Ταμείο Βουλευτών

114.  σημειώνει ότι η υπόθεση που σχετίζεται με την ύψους 4 136 125 βελγικών φράγκων διαφορά ανάμεσα στους λογαριασμούς διαθέσιμων και στους γενικούς λογαριασμούς που καταρτίσθηκαν το 1982 κατέστη δυνατόν να επιλυθεί το 2007· σημειώνει ότι το θέμα των λογαριασμών εγγυήσεων όσον αφορά τον υπόλογο παγίων προκαταβολών και τον εν ενεργεία την εποχή εκείνη βοηθό υπόλογο διευθετήθηκε μεταγενεστέρως.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.3.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Herbert Bösch, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Nils Lundgren, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Paul van Buitenen, Ieke van den Burg, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Κώστας Μποτόπουλος, Маруся Иванова Любчева

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vasilica Viorica Dăncilă, Robert Goebbels, Christopher Heaton-Harris, Paul Rübig

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jürgen Schröder

 • [1]  EE L 77, 16.3.2007.
 • [2]  ΕΕ C 287, 10.11.2008, σ. 1.
 • [3]  EE C 148, 13.6.2008, σ. 1.
 • [4]  ΕΕ C 286, 10.11.2008, σ. 1
 • [5]  ΕΕ C 287, 10.11.2008, σ. 111
 • [6]  ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
 • [7]  PE 349.540/ΠΡΟΕΔΡ/ΠΑΡ/τελ.
 • [8]  ΕΕ C 291 E, 30.11.2006, σ. 311.
 • [9]  ΕΕ C 286, 10.11.2008, σημείο 11.6.
 • [10]  EE L 77, 16.3.2007
 • [11]  ΕΕ C 287, 10.11.2008, σ. 1.
 • [12]  ΕΕ C 148, 13.6.2008, σ. 1.
 • [13]  ΕΕ C 286, 10.112008, σ. 1
 • [14]  ΕΕ C 287, 10.11.2008, σ. 111
 • [15]  ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
 • [16]  PE 349.540/ΠΡΟΕΔΡ/ΠΑΡ/τελ.
 • [17]  ΕΕ C 291 E, 30.11.2006, σ. 311.
 • [18]  ΕΕ C 286, 10.11.2008, σημείο 11.6.
 • [19]  Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 723/2004 της 22ας Μαρτίου 2004 για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών (ΕΕ L 124, 27.4.2004, σ. 1)
 • [20]  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 (TA_PROV(2008)0606).
 • [21]  Έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση - Τμήμα I του προϋπολογισμού της ΕΕ - Οικονομικό έτος 2007 (ΕΕ C 148, 13.6.2008, σ. 1).
 • [22]  http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?language=EN&id
 • [23]  Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1302/2008 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την κεντρική βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς (ΕΕ L 344, 20.12.2008, σ. 12).
 • [24]  Απάντηση του Κοινοβουλίου στην παράγραφο 11.7 της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 • [25]  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Απριλίου 2008 που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (P6_TA(2008)0134).
 • [26]  http://www.europarl.europa.eu/groups/accounts_en.htm
 • [27]  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ΕΕ L 297, 15.11.2003, σ. 1).
 • [28]  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1524/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2007 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ΕΕ L 343, 27.12.2007, σ. 5).
 • [29]  Final report: liabilities and assets analysis November 2007 - AON Consulting Belgium NV/SA