Postopek : 2008/2276(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0184/2009

Predložena besedila :

A6-0184/2009

Razprave :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Glasovanja :

PV 23/04/2009 - 6.1
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2009)0260

POROČILO     
PDF 228kWORD 239k
23.3.2009
PE 416.522v02-00 A6-0184/2009

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2007

(C6‑0416/2008 – 2008/2276(DEC))

Oddelek I – Evropski parlament

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Paulo Casaca

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2007, Oddelek I – Evropski parlament

(C6‑0416/2008 – 2008/2276(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2007(1),

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropskih skupnosti za proračunsko leto 2007 - Zvezek I (SEC (2008)2359 – C6–0416/2008)(2),

–   ob upoštevanju poročila o izvrševanju proračuna in finančnem poslovodenju za proračunsko leto 2007, oddelek I – Evropski parlament(3),

–   ob upoštevanju letnega poročila notranjega revizorja za leto 2007,

–   ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča za proračunsko leto 2007 skupaj z odgovori revidiranih institucij(4),

–   ob upoštevanju izjave o zanesljivosti računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo predloži Računsko sodišče v skladu s členom 248 Pogodbe ES(5),

–   ob upoštevanju člena 272(10) in člena 275 Pogodbe ES ter člena 179a Pogodbe Euratom,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti,(6) zlasti členov 37 in 146 te uredbe,

–   ob upoštevanju člena 13 notranjih pravil o izvrševanju proračuna Evropskega parlamenta(7),

–   ob upoštevanju člena 147(1) finančne uredbe, po katerem vsaka institucija Evropske skupnosti sprejme potrebne ukrepe na podlagi ugotovitev, izraženih v sklepu o razrešnici Evropskega parlamenta,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. marca 2006 o smernicah za proračunski postopek za leto 2007 – oddelki II, IV, V, VI, VII, VIII (A) in VIII (B) ter o predhodnem predlogu proračuna Evropskega parlamenta (Oddelek I) za proračunski postopek za leto 2007(8),

–   upoštevanju členov 71 in 74(3) ter Priloge V svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A6–0184/2009),

A. ker je revizija Računskega sodišča pokazala, da so, kar zadeva upravne izdatke v 2007, vse institucije zadovoljivo izvajale nadzorne in kontrolne sisteme, ki jih zahteva finančna uredba, pri preverjenih transakcijah pa ni bilo pomembnih napak(9),

B.  ker je generalni sekretar 3. junija 2008 potrdil, da je prepričan, da je bil proračun Parlamenta izvršen v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja in da uvedeni kontrolni okvir daje potrebna zagotovila o zakonitosti in pravilnosti poslovanja s tem povezanih transakcij,

1.  podeli svojemu predsedniku razrešnico glede izvrševanja proračuna Parlamenta za proračunsko leto 2007;

2.  navaja svoje pripombe v priloženi resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in priloženo resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Sodišču Evropskih skupnosti, Računskemu sodišču, Evropskemu varuhu človekovih pravic in Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2007, Oddelek I – Evropski parlament

(C6‑0416/2008 – 2008/2276(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2007(10),

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropskih skupnosti za proračunsko leto 2007 - Zvezek I (SEC (2008)2359 – C6-0416/2008)(11),

–   ob upoštevanju poročila o izvrševanju proračuna in finančnem poslovodenju za proračunsko leto 2007, oddelek I – Evropski parlament(12),

–   ob upoštevanju letnega poročila notranjega revizorja za leto 2007,

–   ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča za proračunsko leto 2007 skupaj z odgovori revidiranih institucij(13),

–   ob upoštevanju izjave o zanesljivosti računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo predloži Računsko sodišče v skladu s členom 248 Pogodbe ES(14),

–   ob upoštevanju člena 272(10) in člena 275 Pogodbe ES ter člena 179a Pogodbe Euratom,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti,(15) zlasti členov 37, 146 in 147 te uredbe,

–   ob upoštevanju člena 13 notranjih pravil o izvrševanju proračuna Evropskega parlamenta(16),

–   ob upoštevanju člena 147(1) finančne uredbe, po katerem vsaka institucija Skupnosti sprejme potrebne ukrepe na podlagi ugotovitev, izraženih v sklepu o razrešnici Evropskega parlamenta,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. marca 2006 o smernicah za proračunski postopek za leto 2007 – oddelki II, IV, V, VI, VII, VIII (A) in VIII (B) ter o predhodnem predlogu proračuna Evropskega parlamenta (Oddelek 1) za proračunski postopek za leto 2007(17),

–   upoštevanju členov 71 in 74(3) ter Priloge V svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A6-0184/2009),

A. ker je revizija Računskega sodišča pokazala, da so, kar zadeva upravne izdatke v 2007, vse institucije zadovoljivo izvajale nadzorne in kontrolne sisteme, ki jih zahteva finančna uredba, pri preverjenih transakcijah pa ni bilo pomembnih napak(18),

B.  ker je generalni sekretar 3. junija 2008 potrdil, da je prepričan, da je bil proračun Parlamenta izvršen v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja in da vpeljani kontrolni okvir daje potrebna zagotovila o zakonitosti in pravilnosti s tem povezanih transakcij,

Večje spremembe v upravljanju proračuna Parlamenta v zakonodajnem obdobju 2004–2009

1.  opozarja, da je ta postopek podelitve razrešnice zadnji v zakonodajnem obdobju 2004–2009, v katerem je prišlo do številnih sprememb v upravljanju proračuna EU nasploh, še posebej pa v upravljanju proračuna Parlamenta;

2.  opozarja, da je bila v tem zakonodajnem obdobju v celoti izvedena finančna uredba ter znova spremenjena v letu 2008, zaradi česar je prišlo do večjih sprememb v finančnem upravljanju, zlasti zaostritve pravil javnega naročanja in izboljšanja strukture verige kontrol nad finančnimi postopki, povečanja odgovornosti odredbodajalcev in decentralizacije finančnega nadzora; ugotavlja, da so te spremembe zahtevale dodatno kvalificirano osebje in upravno delo, generalni direktorati Parlamenta pa menijo, da so učinkovito pripomogle k izboljšanju dobrega finančnega poslovodenja;

3.  ugotavlja pa, da bo morda treba natančneje pregledati finančno uredbo, saj so se nekateri postopki izkazali za preveč okorne, da bi jih lahko uporabljale službe Parlamenta; obžaluje, da je to povečalo število izjem (navedenih v prilogah k letnim poročilom o dejavnostih);

4.  opozarja, da je nova finančna uredba, ki zahteva bistveno povečanje števila specializiranega osebja, začela veljati sočasno s spremenjenimi kadrovskimi predpisi za uradnike in pogoji, ki veljajo za zaposlitev drugih uslužbencev(19), in v več ozirih omejila upravo Parlamenta;

5.  opozarja, da se je leta 2004 pridružilo 10 novih članic, 2007 pa še Bolgarija in Romunija, kar je bil glavni vzrok za povečanje števila zaposlenih s 4462 (vse kategorije) na 6601 v obdobju od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2008; zato pozdravlja prizadevanja uprave Parlamenta za hitro obravnavo naglega povečanja števila zaposlenih; ugotavlja tudi, da so skoraj vsa dodatna delovna mesta povezana z vplivom širitve in da je neto povečanje števila zaposlenih, ki niso povezani s širitvijo, le 1,2 %;

6.  ugotavlja, da je bilo v letu 2007 po ugotovitvah povsem upravičenih 99,9 % plačil nadomestil za parlamentarno pomoč in da gre povečanje tega deleža pripisati izboljšanim postopkom, ki jih je na področju podporne dokumentacije sprejelo predsedstvo, pa tudi večjim prizadevanjem uprave ter večji ozaveščenosti poslancev;

7.  poudarja, da so se države članice prvič po ustanovitvi Parlamenta uspele sporazumeti o evropskem statutu za poslance; statut bo poenotil prejemke in zavarovanje za vse poslance, zaključil obdobje precejšnjih razlik v višini njihovih nacionalnih plač ter vpeljal pregleden sistem za vse vrste nadomestil in prejemkov;

8.  opozarja, da je bilo sprejetje statuta za pomočnike ena prednostnih nalog, navedenih v resoluciji o smernicah za proračunski postopek 2007; v zvezi s tem je zadovoljen, da je Svet 19. decembra 2008 sprejel predlog Komisije (KOM(2008)0786), kakor ga je spremenil Parlament(20); z začetkom veljave statuta julija 2009 bi moralo biti mogoče bistveno povečati preglednost pri uporabi teh sredstev in zagotoviti popolno spoštovanje socialnih pravic pomočnikov in njihovih pravic na področju zaposlitve;

Poročilo o izvrševanju proračuna in finančnem poslovodenju(21)

9.   ugotavlja, da so v letu 2007 prihodki Parlamenta znašali 144.449.007 EUR (126.126.604 EUR v letu 2006);

Končni računovodski izkazi 2007 (v EUR)

10. je seznanjen z zneskom, na podlagi katerega so bili računovodski izkazi Parlamenta za proračunsko leto 2007 zaključeni, in sicer:

(a) Razpoložljiva proračunska sredstva

Proračunska sredstva za 2007:

1 397 460 174

Nesamodejni prenosi iz proračunskega leta 2006:

4 817 000

Samodejni prenosi iz proračunskega leta 2006:

188 746 822,24

Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov v 2007:

42 522 400,66

Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena iz proračunskega leta 2006:

34 640 774,58

Skupaj:

1 668 187 171,48

(b) Uporaba proračunskih sredstev v proračunskem letu 2007

Obveznosti:

1 594 372 252,26

Izvršena plačila:

1 329 131 440,46

Neporavnana plačila in neprevzete odobritve iz namenskih prejemkov:

263 564 514,64

Proračunska sredstva, prenesena v naslednje leto, vključno s tistimi iz namenskih prejemkov:

263 564 514,64

Zapadla proračunska sredstva:

31 691 180,38

(c) Prihodki

Prejeti v letu 2007:

144 449 007,32

(d) Bilančna vsota 31. decembra 2007

1 788 830 683

11. ugotavlja, da so bila v prvotnem proračunu 2007 za Parlament odobrena sredstva v višini 1.397.460.174 EUR, kar je za 6 % več kot v proračunu 2006 (1.321.600.000 EUR), in da v letu 2007 ni bilo sprememb proračuna;

12. poudarja, da Parlament neporabljenega zneska ni vrnil državam članicam, temveč se je enako kot v prejšnjih letih odločil, da konec leta izvede zbiranje sredstev iz različnih proračunskih vrstic, s čimer je zbral 25.000.000 EUR (2006: 37.246.425 EUR), da jih nameni za nakup stavbe na Dunaju, v kateri bo skupaj s Komisijo odprl Hišo Evropske unije; ugotavlja pa, da je Parlament v svoji resoluciji z dne 24. aprila 2007 o razrešnici za proračunsko leto 2005 zahteval, da se zaradi proračunske jasnosti v proračun vnesejo odhodki za zgradbe, namesto da bi se financirali z zbiranjem;

13. pozdravlja dejstvo, da je poročilo o izvrševanju proračuna in finančnem poslovodenju v skladu z zahtevami iz prejšnjih resolucij o razrešnici postal jasen in pregleden vodnik o izvrševanju proračuna Parlamenta v proračunskem letu, na katerega se nanaša;

Računovodski izkazi Parlamenta

14. ugotavlja, da je računovodja Evropskega parlamenta po pregledu končnih računovodskih izkazov navedel, da ima razumno zagotovilo, da izkazi predstavljajo resnično in pošteno sliko finančnega stanja Evropskega parlamenta v vseh pomembnih vidikih; ugotavlja tudi, da po mnenju računovodje ni vprašanj, ki bi zahtevala pridržek;

15. opozarja na sklep predsednika Evropskega parlamenta v zvezi s sprejetjem letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2007;

16. ugotavlja, da je poslovni izid proračunskega leta 2007 negativen znesek v višini 209.985.279 EUR, kar gre pripisati predvsem povečanju obveznosti v višini 256.095.000 EUR zaradi predpisov o osnovni pokojnini nekaterih kategorij poslancev, ki jo v skladu s Prilogo III Pravil o stroških in nadomestilih za poslance financira neposredno Evropski parlament;

17. poziva generalnega sekretarja, naj sporoči, kakšni bodo najverjetnejši predpisi glede pokojnin poslancev po začetku veljave statuta poslancev in kako se bodo ti predpisi odražali v bilanci stanja Parlamenta;

18. ugotavlja, da so sodeč po prilogah k bilanci stanja stavbe v lasti Parlamenta po amortizaciji vredne 1.015.159.978 EUR, skupni stroški nakupa pa so 1.650.945.693 EUR; poziva generalnega sekretarja, naj zagotovi pregled sedanje tržne vrednosti po posamezni stavbi v lasti Parlamenta v primerjavi z njeno nakupno ceno;

Izjava generalnega sekretarja o zanesljivosti

19. pozdravlja izjavo generalnega sekretarja z dne 3. junija 2008 v njegovi vlogi glavnega pooblaščenega odredbodajalca, ki je v letnem poročilu o dejavnostih za 2007 potrdil, da je prepričan, da je bil proračun Parlamenta izvršen v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja in da uvedeni kontrolni okvir daje potrebna zagotovila o zakonitosti in s tem povezanih transakcij;

20. je seznanjen z njegovimi ugotovitvami, vključenimi v izjavo o zanesljivosti, glede regulativnega okvira za parlamentarna nadomestila, vključno z odhodki za parlamentarno pomoč, ki naj bi postal tako zapleten, da obstajajo resnični dvomi o pravilnem izvajanju v praksi in da je zato pobudnik vzpostavitve novega sistema, ki naj bi predvidoma začel veljati do julija 2009;

Poročila generalnih direktorjev o dejavnostih

21. z zadovoljstvom ugotavlja, da so vsi generalni direktorji za izvrševanje proračuna svojih služb v letu 2007 podali izjavo o zanesljivosti brez pridržkov;

22. se zaveda, da so letna poročila o dejavnostih instrument za notranje upravljanje, s katerim si generalni sekretar v prvi vrsti pridobi jasen pregled nad delom uprave in še posebej nad morebitnimi pomanjkljivostmi;

23. poudarja, da je poročilom o dejavnostih vseh generalnih direktoratov priložen seznam izjem, v katerem so po postavkah navedena odstopanja od finančne uredbe in njej podrejenih predpisov; izraža zaskrbljenost, ker je skupno število takšnih izjem precej nad povprečjem na letni ravni zadržanih vizumov, pridobljenih pred letom 2003 v okviru takrat še nespremenjene finančne uredbe, ko je moral vse transakcije odobriti finančni nadzornik;

Letno poročilo Evropskega računskega sodišča za leto 2007

24. ugotavlja, da je revizija Računskega sodišča pokazala, da so, kar zadeva upravne izdatke v letu 2007 vse institucije zadovoljivo izvajale nadzorne in kontrolne sisteme, ki jih zahteva finančna uredba, pri preverjenih transakcijah pa ni bilo pomembnih napak;

25. je seznanjen s posebnimi ugotovitvami iz letnega poročila Računskega sodišča za leto 2007, ki so se nanašale na množitelj, ki se po sprejetju spremenjenih kadrovskih predpisov 1. maja 2004 uporablja za plače osebja, ter na plačila, izvedena v letu 2007 za odobritve, prenesene iz leta 2006, za predvajalne kamere, ki jih bodo leta 2008 namestili v stavbo D5, pa tudi z odgovori Parlamenta na te ugotovitve;

26. je seznanjen tudi z oddelkom letnega poročila o nadaljnjem ukrepanju na podlagi ugotovitev iz preteklih letnih poročil v zvezi s povrnitvijo pavšalnih stroškov za uradnike na službeni poti, podporno dokumentacijo v zvezi z uporabo nadomestila za parlamentarno pomoč poslancem, in v zvezi s sistemom dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja potrebo po oblikovanju jasnih pravil, ki bodo opredeljevala obveznosti in odgovornosti Evropskega parlamenta in tistih, ki so vključeni v sistem v primeru primanjkljaja;

27. je seznanjen z odgovori Parlamenta v dvostranski razpravi z Računskim sodiščem;

Nadaljnje ukrepanje generalnega sekretarja po zadnji resoluciji o razrešnici

28. pozdravlja sklepe predsedstva z 10. marca 2008, 19. maja 2008 in 7. julija 2008 o izvedbenih ukrepih za statut poslancev in dodatku za parlamentarno pomoč, ki temeljijo neposredno na priporočilih iz postopka za podelitev razrešnice za leto 2006; nadalje pozdravlja zavezo predsednika k izvajanju teh sklepov;

29. opozarja, da morajo v skladu s členom 147(1) finančne uredbe Komisija in druge institucije obvezno sprejeti vse potrebne ukrepe kot odgovor na ugotovitve, izražene v sklepu Parlamenta o razrešnici;

30. zato čestita generalnemu sekretarju, da je pravočasno pred začetkom postopka podelitve razrešnice za proračunsko leto 2007 predložil poročila, ki jih je v zadnji resoluciji o razrešnici zahtevala uprava;

31. je seznanjen s sklepom pravne službe z dne 29. aprila 2008 (SJ 775(06) v zvezi z odstavki iz resolucije o razrešnici za leto 2006, ki se nanašajo na prostovoljni pokojninski sklad, in sicer: 'predsedstvo ima svoje pristojnosti in odgovornosti, določene v poslovniku Parlamenta. Zato predsedstvo odloči, da želi odstopati ali se strinja z željo, izraženo v svoji resoluciji na plenarni skupščini z dne 22. aprila 2008'; meni pa, da sklep, temelječ na Poslovniku Parlamenta, ni povsem združljiv z nedvoumnim pomenom člena 147(1) finančne uredbe, ki temelji na členu 276 Pogodbe o ES;

Predstavitev notranjega revizorja

32. ugotavlja, da je notranji revizor na sestanku s pristojnim odborom 20. januarja 2009, ki je bil odprte narave in za katerega je bil organiziran prenos v živo prek spleta, predstavil svoje letno poročilo in pojasnil, da je v letu 2007 sprejel ali izdal osnutke 18 poročil z naslednjih področij:

- stroški službenih poti,

- upravljanje IT,

- upravljanje skladov izločenih sredstev, inventarja in proračuna v nekaterih informacijskih pisarnah,

- politične stranke na evropski ravni,

- posamezne pravice osebja,

- nadaljnji ukrepi po pregledu okvira notranje kontrole,

- dodatek za parlamentarno pomoč;

33. poudarja, da so bili med sklepi, navedenimi v letnem poročilu notranjega revizorja, pomembnejši naslednji:

- struktura upravljanja informacijske tehnologije v Parlamentu po ugotovitvah revizije ne daje zagotovila, da se v zvezi z IT sprejemajo pravilne srednjeročne odločitve ali da je sprejet ustrezen strateški postopek načrtovanja IT;

- znatno je treba okrepiti nadzorne dejavnosti na področju posameznih pravic osebja, izboljšati kakovost podatkov v ustreznih sistemih za upravljanje IT ter ustrezno dokumentirati postopke in smernice, potrebne za podporo upravljanja in nadzornih dejavnosti;

- dokumentacija in informacije, ki so jih predložile evropske politične skupine, niso vselej upravičile njihovih zahtevkov za finančne prispevke ali službam za odobritev omogočile preverjanje upravičenosti zahtevkov za plačila;

34. je seznanjen s stališči notranjega revizorja in jih podpira glede:

- pomembnosti oblikovanja institucionalnega kodeksa ravnanja, ki ureja odnose z zunanjimi svetovalci na centralni ravni (smernice, ki jih je generalni sekretar sprejel julija 2008);

- pomembnosti zagotovitve učinkovitega sistema obvladovanja tveganj na centralni ravni s sporazumno sprejetimi postopki opredeljevanja in ocenjevanja tveganj, pripravo odzivov na tveganja in poročanje o njih ter dajanja zagotovila organom nadzora in odločanja za učinkovito obvladovanje tveganj in ustrezne odzive nanje, vključno z notranjimi kontrolami;

Pogodbe in javna naročila

35. opozarja, da Parlament na svoji spletni strani prek "hitrih povezav"(22) objavlja splošne informacije o pogodbah ter da v skladu s finančno uredbo objavlja (i) posebne informacije o pogodbah v vrednosti nad 60.000 EUR v uradnem listu in (ii) seznam pogodb v vrednosti med 25.000 in 60.000 EUR na svoji spletni strani; pozdravlja doseženo visoko stopnjo preglednosti, vendar priporoča, da zaradi lažje dostopnosti spletna stran Parlamenta vsebuje enoten in v celoti izčrpen seznam vseh pogodb;

36. ugotavlja, da upravno letno poročilo proračunskemu organu o pogodbah vsebuje naslednje informacije o pogodbah, dodeljenih v letu 2007:

 

Sklenjene pogodbe

2007

2006

Pogodbe v vrednosti enaki ali višji od 25.000 EUR

EUR 331,5 m

(249 pogodb)

EUR 327,5 m

(238 pogodb)

Pogodbe v vrednosti enaki ali višji od 50.000 EUR

EUR 326,5 m

(133 pogodb)

EUR 322,3 m

(112 pogodb)

Pogodbe v vrednosti med 25.000 in 60.000 EUR

EUR 5,2 m

(116 pogodb)

EUR 5,2 m

(126 pogodb)

37. pozdravlja, da se je delež sklenjenih pogodb z odprtim postopkom povečal iz leta 2006 na 2007 glede na celotno vsoto in tudi odstotek vseh pogodb, kot je navedeno:

Vrsta postopka

2007

2006

Vrednost (v EUR)

Odstotek

Vrednost (v EUR)

Odstotek

Odprt postopek

Omejen postopek

Postopek s pogajanji

162 124 519

59 593 905

109 763 269

49%

18%

33%

123 936 713

12 438 031

191 162 868

38%

4%

58%

Skupaj

331 481 693

100%

327 537 612

100%

38. ugotavlja, da je uprava pripravila podatkovno zbirko o izključitvah, ki jo zahteva člen 95 finančne uredbe, in da sedaj čaka na navodila Komisije glede usklajevanja zbirke z ureditvami, ki jih izvaja Komisija, zaradi uredbe(23) in sklepa, ki ju je sprejela 17. decembra 2008;

39. ugotavlja, da so kljub spremembam finančne uredbe njena pravila o javnih naročilih za manjše institucije še vedno okorna, predvsem v povezavi s ponudbami za pogodbe z relativno nizkimi vsotami; poziva Komisijo, naj se pri izvajanju svojega predhodnega dela pred oblikovanjem prihodnjih predlogov za spreminjanje finančne uredbe obširno posvetuje z generalnimi sekretarji in upravami drugih institucij, da bodo pri končnem osnutku v celoti upoštevani tudi njihovi interesi;

Upravljanje v upravi Parlamenta

GD predsedstvo

40. pozdravlja zavezo generalnega direktorata predsedstva, da bo še izboljšalo finančno poslovodenje s poglobljeno preučitvijo posameznih vidikov proračunskega izvrševanja in povezanih postopkov; zlasti ugotavlja prizadevanja na področju izobraževanja uslužbencev glede proračunskih dejavnosti;

41. opozarja na svojo zahtevo, ki je bila prvič omenjena v razrešnici za proračunsko leto 2004, glede uvedbe delovnega mesta upravljavca tveganj, ki bi moral imeti veliko strokovnih izkušenj s področja, neodvisnost in avtonomnost glede sprejemanja odločitev, s poglobljenim poznavanjem strukture in upravljanja organizacij ter organa, saj bi njegovo mnenje lahko dvomilo v politične in upravne odločitve;

42. meni, da bi bilo treba upravljavca tveganj nujno vključiti v upravno strukturo, kar bi lahko zagotovilo popolno skladnost s temi merili;

43. poudarja, da je področje varnosti zelo občutljivo področje v vseh parlamentih, še bolj pa v večnacionalnem parlamentu z visoko stopnjo prepoznavnosti in neprestanimi obiski voditeljev držav iz vsega sveta; poziva generalnega sekretarja, naj pristojnemu odboru predloži opis sedanjega stanja na tem področju; s tem v zvezi opozarja na pomembnost jasnih postopkov komunikacije v primeru večjih kršitev varnosti v Parlamentu;

44. opozarja na sklep predsedstva z dne 29. novembra 2006 o odobritvi strategije neprekinjenega poslovanja in upravljanja kriznih razmer, kot je predlagal generalni sekretar; poudarja, da je nujno potrebno končno uresničiti jasna pravila, ki opredeljujejo strukturo poveljevanja in upravljanja kriznih razmer v upravi Parlamenta, ter pričakuje, da si bo GD predsedstvo za to prizadeval;

45. je zaskrbljen zaradi vse večjega števila manjših prekrškov v prostorih Parlamenta, predvsem kraje osebnih predmetov, kot so aktovke, prenosni računalniki, mobilni telefoni itd.; podpira vsa prizadevanja uprave za boljšo varnost v prostorih Parlamenta;

46. je seznanjen s tem, da je Parlament leta 2005 kupil šest optičnih bralnikov teles po analizi varnostnih tveganj in po priporočilu zunanjega svetovalca; ugotavlja, da je po nakupu teh optičnih bralnikov Parlament glasoval proti njihovi uporabi na letališčih; zato poziva generalnega sekretarja, naj preuči možnost prodaje optičnih bralnikov; poziva upravo, naj pred podobnim nakupom v prihodnosti obvesti poslance in jih vključi v postopek odločanja;

GD za notranjo politiko in GD za zunanjo politiko

47. ugotavlja, da je leta 2007 oddelek za politike v GD IPOL in EXPO v celoti deloval s splošnim proračunom 6.519.600 EUR; z zadovoljstvom ugotavlja, da je bila glavna naloga nudenja pomoči delu parlamentarnih organov vse bolje uresničena; pozdravlja pristop oddelkov za politike, da je kakovost glavni cilj pri zagotavljanju zunanjih strokovnih delavcev, in poziva te oddelke, naj podrobno obravnavajo, kateri model sklenitve pogodb lahko doseže najvišjo kakovost posvetovanja za odbor, ki to posvetovanje potrebuje;

GD za informiranje

48. ugotavlja, da je pri GD za informiranje vse več povpraševanja po avdiovizualnih projektih in uresničevanju centra za obiskovalce, pri katerem se začenja zadnja faza izvrševanja; je glede tega seznanjen z dolgimi in težkimi postopki, povezanimi s pripravami na novi center za obiskovalce, kar je pripeljalo do 13 postopkov javnih naročil in 20 različnih pogodb;

49. poziva generalnega sekretarja, naj nova delovna mesta, predvidena za projektno ekipo centra za obiskovalce za leto 2009, zapolni čim prej, da bo center lahko odprt za javnost v začetku leta 2010;

50. pozdravlja delo GD za informiranje pri pripravi projekta spletne televizije WEB-TV, ki je po nekaterih težavah v začetni fazi zbiranja naročil sedaj v testni fazi; je seznanjen z dejstvom, da je testna faza potekala v obdobju od septembra 2008 do marca 2009 ter da se je marca 2009 začela kampanja za ozaveščanje javnosti, da bi z njo obveščali državljane in pritegnili njihovo pozornost; je seznanjen s težavami, povezanimi s prvo spletno televizijo na svetu, ki bo delovala v več kot 20 jezikih;

51. pozdravlja preglednost, ki jo k delu Parlamenta prispeva spletna televizija, saj so seje odborov, predstavitve in druge dejavnosti predstavljene na spletu in zainteresirani državljani lahko v živo spremljajo najbolj zanimive teme;

52. ugotavlja, da je predsedstvo 22. oktobra 2007 soglasno sprejelo strategijo in akcijski načrt za evropske volitve v letu 2009, katerega prva faza izvajanja se je začela v letu 2008, svoj vrhunec pa bo dosegel tik pred evropskimi volitvami;

53.  pozdravlja vedno večje vključevanje Parlamenta v evropsko družbeno in kulturno življenje, kot dokazujejo naslednji dogodki: nagrada Lux, nagrada Evropskega parlamenta za novinarstvo, nagrada državljanov, evropska mladinska nagrada Karla Velikega, nagrada Energy Globe, AGORA in evropski mladinski medijski dnevi; vsi ti dogodki so se začeli v letu 2007 poleg tradicionalnih dogodkov;

54. ugotavlja zadovoljstvo uporabnikov nove avdiovizualne infrastrukture v stavbi JAN v Bruslju, ki je bila vzpostavljena med letoma 2006 in 2008 za zagotovitev sodobne opreme za medijske in notranje službe;

55. pozdravlja napredek v upravljanju informacijskih pisarn, kjer se je v skladu z informacijami notranjega revizorja med predstavitvijo v pristojnem odboru 20. januarja 2009 očitno izboljšalo zlasti finančno upravljanje; poudarja pomembnost nove izjave o poslanstvu informacijske pisarne Parlamenta, ki naj bi izboljšala prepoznavnost in dostopnost za državljane;

56. obžaluje, da so odločitve o ključnih mestih v GD informiranje vzele zelo veliko časa, pri čemer so bila vodilna mesta nezapolnjena, obstoječi vodilni zaposleni pa so imeli dodatno delo;

GD za kadrovske zadeve

57. pozdravlja uvedbo programa Streamline, ki ga je uvedel generalni direktorat za kadrovske zadeve, saj omogoča znatno povečanje učinkovitosti in enostavno uporabo vsem zaposlenim;

58. pozdravlja pregled, ki ga je izvedel GD za kadrovske zadeve; poziva GD za kadrovske zadeve, naj nadaljuje s pregledom in uporabi podoben pristop, kot ga je pri pregledu uporabila Komisija, saj ta vodi do večjih izboljšav pri razporejanju kadrov in učinkovitosti;

59. ugotavlja, da so prehodne določbe, ki uvajajo množitelj (priloga XIII kadrovskih predpisov), sprejet z reformo, tako nepregledne in celo protislovne(24), da so povzročile različna tolmačenja med posameznimi institucijami in številne primere na Sodišču Evropskih skupnosti; poudarja pomembnost nedvoumnosti in enostavnosti pri pripravi zakonodajnih besedil; vztraja, da mora biti prehodno obdobje s sistema plač pred letom 2004 na novi sistem plač, uveden z reformo, čim krajše (v predreformnem obrazložitvenem dokumentu Komisije je bil konec prehodnega obdobja predviden do konca leta 2006) in z zanimanjem pričakuje rezultat analize, ki naj bi jo s tem v zvezi izvedla delovna skupina, ki jo je ustanovil generalni sekretar;

60. opozarja, da medtem ko se je z revizijo finančne uredbe na eni strani bistveno povečalo število potrebnega finančnega osebja, se je na drugi strani zmanjšala zmožnost institucije, da pritegne kvalificirano finančno osebje zaradi znatne revizije kadrovskih predpisov v letu 2004, ki vključuje tudi precejšnje znižanje plač in drugih dodatkov, izplačanim novim uradnikom ob nastopu službe;

61. ugotavlja, da vsaj en generalni direktorat v svojem poročilu o dejavnosti poudarja koristnost naknadnih kontrol pri odkrivanju napak ali slabosti za prihodnje popravke; poudarja, da vsi generalni direktorati sedaj nimajo izvajalca naknadnih kontrol;

62. zahteva, naj neodvisni zunanji organ oceni splošen učinek reforme kadrovskih predpisov iz leta 2004, analizira stroške in koristi reforme ter zlasti opredeli vse nepredvidene posledice, ki imajo negativen vpliv na delovanje institucij; hkrati poziva generalnega sekretarja, naj naroči študijo o zadovoljstvu uslužbencev;

63. je seznanjen s pregledom, ki ga je zagotovil generalni sekretar, o številu kandidatov za odprta delovna mesta na ravni, ki je višja od ravni vodje enote; je zaskrbljen, ker je bilo za veliko število teh delovnih mest število kandidatov omejeno (1 ali 2); zahteva sprejem ustreznih ukrepov za povečanje števila notranjih kandidatov za takšna mesta;

GD za infrastrukturo in logistiko

64. obžaluje, da je bila po nakupu stavb SDM, WIC in IP3 v Strasbourgu ugotovljena prisotnost azbesta v precej večjih količinah, kot je prvotno navedel francoski strokovnjak; ugotavlja, da je bila sprejeta odločitev o odstranitvi azbesta v interesu dolgoročne zaščite oseb, ki delajo v omenjenih stavbah, in obiskovalcev;

65. poziva predsednika in generalnega sekretarja, naj poskrbita, da bodo dela v zvezi z odstranjevanjem azbesta opravljena v skladu z intervencijskim protokolom in poročili strokovnjakov, ki so priložena vprašalniku o razrešnici, in pod stalnim nadzorom strokovnjakov, da se zagotovi optimalna zaščita vseh oseb, ki se začasno nahajajo ali delajo v omenjenih stavbah med potekom del;

66. ugotavlja, da bo končni izračun stroškov za razširitev športnega centra v Bruslju določen z zaključkom pogajanj, ki so sedaj v teku; poziva generalnega sekretarja, naj predstavi predsedstvu in odboru za proračun končni izračun stroškov pred sprejemom končne odločitve o začetku del; ugotavlja, da doslej opravljena dela niso v skladu z interesi poslancev ali evropskih davkoplačevalcev;

GD za prevajanje in GD za tolmačenje in konference

67. z zaskrbljenostjo se seznanja z izjavo GD za prevajanje iz njegovega poročila o dejavnosti, da se kodeks o večjezičnosti spoštuje samo v 60 % primerov, in da je nespoštovanje kodeksa v določenih odborih dobilo nesprejemljive razsežnosti; meni, da bi vsako oddaljevanje od večjezičnosti resno prizadelo demokracijo in običajno opravljanje nalog poslancev, ter poziva generalnega sekretarja, naj zagotovi pravilno uporabo kodeksa;

68. podpira predlog generalnega sekretarja, naj predstavi ukrepe za ozaveščanje uporabnikov prevodov in storitev tolmačenja, vključno z odbori, delegacijami in političnimi skupinami, ter predlaga, da bi morali prihodnji predlogi vključevati navidezno zaračunavanje storitev uporabnikom;

69. ugotavlja, da je predsedstvo na svoji seji 17. novembra 2008 sprejelo bistveno spremenjen kodeks ravnanja;

70. čestita GD za prevajanje kot tudi GD za tolmačenje in konference za njihovo prizadevanje za hitro prilagajanje velikemu povečanju števila jezikov in sicer z 11 uradnih jezikov v letu 2004 na 23 jezikov v letu 2009;

71. ugotavlja, da so se delovni pogoji tolmačev v tem parlamentarnem obdobju poslabšali zaradi vedno večjega delovnega pritiska in prepodrobnega tolmačenja pravil o službenih potovanjih; poziva GD za tolmačenje in konference, da čim prej preuči to vprašanje, da bi se izboljšala motivacija tolmačev; poudarja, da se te težave največkrat pojavijo pri kombinacijah glavnih jezikov, ki imajo zaradi ravni povpraševanja po njihovih storitvah precej bolj zapolnjen urnik;

72. poziva generalnega sekretarja, naj zagotovi pregled sej za leto 2007 in po možnosti za leto 2008, ki so bile odpovedane tako pozno, da tolmačev in drugega pomožnega osebja ni bilo mogoče več prerazporediti, vključno s skupnimi stroški, in komu so bili zaračunani;

GD za finance

73. se seznanja z delom delovne skupine za poenostavitev; poziva generalnega sekretarja, naj predloži kratko poročilo svojemu pristojnemu odboru o rezultatih delovne skupine; pričakuje, da se pred predvidenimi spremembami finančnih pravil pozove odbor, da poda uradno mnenje;

74. vztraja, da bi morala biti pravila za izvajanje statuta poslancev jasna in enostavna za njihovo spoštovanje;

75. poziva generalnega sekretarja, naj uvede storitev, ki bo od julija 2009 na voljo vsem poslancem za svetovanje glede pravilnega izvajanja pravic in obveznosti iz novega statuta za poslance in ustrezne obravnave pogodb pomočnikov;

76. meni, da bi morali biti poslanci pri opravljanju svojih parlamentarnih dolžnosti upravičeni do uporabe načina prevoza, ki najbolje ustreza njihovemu razporedu parlamentarnega dela, ki je najbolj udoben, hiter in najcenejši za Parlament;

77. poziva generalnega sekretarja, da za hitro izvajanje novega statuta za pomočnike da na voljo potrebne finančne in človeške vire;

78. poziva neodvisni organ, naj opravi splošno analizo dobrega finančnega poslovodenja, učinkovitosti in uspešnosti pogodb z zunanjimi ponudniki storitev na področjih, kot je informacijska tehnologija, varnost, gostinstvo, urad za potovanja, vzdrževanje čistoče stavb, s poudarkom na:

- metodi izbire,

- najbolj primerni vrsti pogodbe,

- možni izgubi kontrole upravljanja zaradi prevelike eksternalizacije,

- preglednosti plačilnih mehanizmov,

- zanašanju na provizijo kot dejavniku plačila,

- vprašanju monopolov pri opravljanju storitev na določenih področjih,

- obrazložitvi plačil iz proračuna Parlamenta;

79.      priporoča, da notranji revizor Parlamenta upošteva omenjena področja in vprašanja pri opravljanju analize tveganja, na kateri bodo temeljili prihodnji delovni programi Parlamenta;

GD za inovacije in tehnološko podporo

80. opozarja, da so bile v letu 2007 glede na predstavitev notranjega revizorja pred pristojnim odborom 20. januarja 2009 večje težave pri upravljanju informacijske tehnologije v Parlamentu, ki zahtevajo pomembne spremembe v strukturi, tradiciji in upravljanju politike institucije na področju informacijske tehnologije; meni, da je treba nemudoma zagotoviti vse pomembne predpostavke za sodobno upravljanje z informacijsko tehnologijo in orodja načrtovanja, ki bi ta sektor Parlamenta približal standardu COBIT (Control Objectives for Information and related Technology);

81. poudarja, da ta cilj zahteva poglobljeno analizo potreb Parlamenta in strategij, da bi uskladili politične zahteve z instrumenti informacijske tehnologije, ob upoštevanju vedno bolj digitaliziranega globalnega okolja, pri čemer bi morala biti politična usmeritev vodilna sila za doseganje osnovnega cilja, ki bi ga morali v celoti podpirati instrumenti informacijske tehnologije; meni, da bo ta pristop možen šele, ko bodo vzpostavljene strukture upravljanja informacijske tehnologije; zato poziva predsedstvo, naj v zvezi s tem sprejme ustrezne odločitve;

Dodatek za pisarniško pomoč poslancem

82. pozdravlja dosežek generalnega sekretarja – kot odgovor na predhodne resolucije o razrešnicah, poročila Računskega sodišča in notranjega revizorja – da je prejel potrebne podporne dokumente za rešitev praktično vseh zahtevkov (99,9 % zneska) za obdobje 2004–2007; se seznanja s poenostavitvijo postopka obravnave zahtevkov, ki je bil uveden 13. decembra 2006, v skladu s katerim poslancem ni več treba predložiti računov in obračunov pristojbin, ki jih izdajo plačilni zastopniki in ponudniki storitev, vendar jih morajo hraniti; poslanci morajo namesto tega predložiti kopije "izkazov o izdatkih" in "potrdil o zaračunanih zneskih", ki jih izdajo plačilni zastopniki in ponudniki storitev;

83. opominja na odstavke 59 in 61 poročila o razrešnici za finančno leto 2006(25); poziva generalnega sekretarja, da uprava poslance, ki so ravnali v skladu s pravili o uporabi dodatka za pisarniško pomoč poslancem, o tem pisno obvesti;

84. pozdravlja zavezo generalnega sekretarja med predstavitvijo v pristojnem odboru 20. januarja 2009, da bodo poslanci z julijem 2009 dobili na voljo vsaj enega uradnega plačilnega agenta na državo članico, ki ga bo zaposlil Parlament za vodenje pogodb in vseh povezanih zadev v zvezi z lokalnimi pomočniki poslancev, pri čemer bo upošteval drugo možnost, predvideno v izvedbenih pravilih;

85.  poziva predsedstvo, naj zagotovi, da bodo lokalni pomočniki imeli enak dostop do vseh stavb Parlamenta v treh krajih dela;

Politične skupine (pregled računovodskih izkazov in postopkov – proračunska postavka 4000)

86. pozdravlja dejstvo, da so računovodski izkazi političnih skupin objavljeni na spletni strani(26) Parlamenta, skupaj z njihovimi notranjimi finančnimi pravili; vendar poudarja zelo različno naravo notranjih finančnih pravil, ki so jih pripravile posamezne politične skupine;

87. ugotavlja, da so bila v letu 2007 sredstva iz proračunske postavke 4000 uporabljena, kot sledi:

 

 

 

 

 

 

(v EUR)

 

Razpoložljiva skupna sredstva v proračunu 2007 (skupaj)

 

 

 

75.211.947

 

Samostojni poslanci

 

 

 

 

673.575

 

Zneski, na voljo skupinam

 

 

 

74.538.372

 

Skupina

Sredstva, odobrena v proračunu Parlamenta

Lastna sredstva in prenesene odobritve skupin

Odhodki za leto 2007

Odstotek porabe razpoložljivih sredstev

Zgornja meja prenosov*

Prenosi v 2008

 

PPE-DE

18.197.622

9.449.345

18.572.670

67,18%

9.098.811

9.074.297

 

PSE

14.165.895

7.265.776

14.827.524

69,19%

7.082.948

6.604.146

 

ALDE

6.703.291

3.560.145

7.461.720

72,70%

3.351.646

2.801.716

 

Verts/ALE

2.690.396

1.434.335

3.167.057

76,78%

1.345.198

957.674

 

GUE/NGL

2.740.154

994.094

2.835.166

75,92%

1.370.077

899.083

 

UEN

2.797.063

541.496

2.436.330

72,98%

1.398.532

902.230

 

IND/DEM

1.502.292

1.044.042

1.821.789

71,55%

751.146

724.546

 

ITS

1.441.708

10.718

1.130.306

77,82%

720.854

- **

 

NI

538.048

135.527

450.827

66,93%

269.024

117.207

 

SKUPAJ

50.776.469

24.435.478

52.703.387

70,07%

25.388.234

22.508.559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* V skladu s členom 2.1.6 pravil o uporabi sredstev iz proračunske postavke 4000.

 

** Skupina je razpadla 14. novembra 2007 in je kasneje vrnila neporabljena sredstva EP.

88.    poudarja, da so zunanji revizorji v letu 2007 podali mnenje s pridržki glede računovodskih izkazov dveh političnih skupin;

89.    ugotavlja, da je predsedstvo brez razprave na svojem zasedanju 7. julija 2008 pri obravnavi svojega sklepa o zaključku računovodskih izkazov za proračunsko leto 2007 za politične skupine:

- se seznanilo ter odobrilo dokumente, ki so jih predložile skupine in končne konsolidirane računovodske izkaze samostojnih poslancev;

- dovolilo skupini PPE-DE, da v svoje računovodske izkaze za leto 2007 vključi odhodke za določene stroške dela za obdobje 2005–2007, ki jih je Parlament interno zaračunal po 31. januarjem 2008;

- preložilo svojo odločitev o končnih računovodskih izkazih bivše skupine ITS;

90.    nadalje ugotavlja, da so bili računovodski izkazi bivše politične skupine ITS, ki je razpadla 14. novembra 2007, predloženi predsedniku odbora za proračunski nadzor 4. novembra 2008 in so vsebovali potrdilo revizorja: (i) ki je vključevalo mnenje s pridržki v zvezi z neustreznimi notranjimi kontrolami, o katerih priča izplačilo plač zaposlenim brez pogodbe; in (ii) ki se je nanašalo na disciplinske postopke proti bivšim zaposlenim;

91.    ugotavlja, da je skupina ITS aprila 2008 vrnila Parlamentu neporabljena sredstva svoje subvencije v višini 317.310, 23 EUR;

Evropske politične stranke

92.    ugotavlja, da je predsedstvo na svoji seji 7. julija 2008 pri obravnavi svojega sklepa o zaključku računovodskih izkazov za proračunsko leto 2007 za politične skupine, sprejel odločitev brez razprave, odobril končna poročila o izvajanju zadevnih programov dejavnosti in računovodske izkaze političnih strank, ki so subvencionirane iz proračuna Parlamenta;

93.    ugotavlja, da so bila v letu 2007 sredstva iz proračunske postavke 4020 uporabljena, kot sledi:

Izvrševanje proračuna 2007 v okviru dogovora (EUR)

Stranka

Lastna sredstva

Skupni znesek subvencij EP

Skupni prihodki

Subvencije v % upravičenih odhodkov (maks. 75%)

PPE-DE

1.150.174,16

3.156.413,79

4.306.587,95

75,00%

PSE

1.033.792,85

2.992.217,56

4.026.010,41

75,00%

ELDR

382.797,45

1.022.343,98

1.405.141,43

74,00%

EFGP

243.733,02

631.750,00

875.483,02

74,05%

GE

179.599,61

524.251,22

703.850,83

75,00%

PDE

52.861,45

152.610,87

205.472,32

75,00%

AEN

53.496,02

159.137,64

212.633,66

74,84%

ADIE

82.775,00

239.410,00

322.185,00

74,46%

EFA

81.354,87

215.197,63

296.552,50

75,00%

EUD

73.951,00

226.279,50

300.230,50

75,00%

Skupaj

3.334.535,43

9.319.612,19

12.654.147,62

74,81%

94.    poudarja, da so revizorji v vseh poročilih brez pridržkov potrdili, da so bili predloženi računovodski izkazi v skladu z bistvenimi zakonskimi predpisi Uredbe (ES) št. 2004/2003(27) in da so prikazovali resnično in zanesljivo podobo stanja političnih strank ob koncu proračunskega leta 2007; ugotavlja, da je bila ocena notranjega revizorja Parlamenta v zvezi s skladnostjo z zadevnimi predpisi nekoliko bolj kritična;

95.    naroča svojemu generalnemu sekretarju, da računovodske izkaze in poročila revizorjev v zvezi s subvencioniranimi političnimi strankami objavi na spletni strani Parlamenta;

96.    zahteva, da je njegov pristojni odbor obveščen o ukrepih po poročilu internega revizorja, objavljenem avgusta 2007, o izvajanju predpisov o prispevkih političnim strankam na evropski ravni (sklicevanje na odstavek 55 resolucije o razrešnici za leto 2006);

97.    ugotavlja, da tako kot leta 2005 in 2006, izvrševanje proračuna pri dveh političnih strankah (AEN in PDE) ni potekalo v skladu z začasnim proračunom, in da je odredbodajalec dobil nalog za povrnitev sredstev za leto 2007, in sicer:

81.294,07 EUR od AEN;

269.153,40 EUR od PDE in

49.819 EUR od ADIE;

98.    opozarja, da se je predsedstvo na svoji seji 8. oktobra 2008 seznanilo s predlaganim kodeksom ravnanja za volilne kampanje političnih strank v okviru evropskih volitev;

99.    opozarja, da so bile v skladu z Uredbo (ES) št. 1524/2007(28) prvič v letu 2008 obravnavane prošnje za financiranje evropskih političnih ustanov iz Parlamenta; naroča svojemu pristojnemu odboru, da preuči uporabo teh sredstev v svoji razrešnici za proračunsko leto 2008;

Prostovoljni pokojninski sklad

100.  se seznanja z dejstvom, da je spomladi 2008 shema imela 1.113 članov, vključno z 478 aktivnimi poslanci (61 % skupnega števila poslancev), 493 upokojenih poslancev (od katerih je bilo 56 družinskih članov pokojnih poslancev) in 142 nekdanjih poslancev;

101.  poudarja, da so 31. decembra 2007 sredstva sklada znašala 214.887.336 EUR; ugotavlja, da je donosnost investicij v letu 2007 znašala 1,2 %;

102.  se v zvezi z računovodskimi izkazi ASBL, ki upravlja prostovoljni pokojninski sklad poslancev, seznanja z izjavo neodvisnih revizorjev, da je bilo premoženje ASBL brez izražanja pridržka k njihovemu mnenju aktuarsko pomanjkljivo za 30.917.229 EUR na dan 31. december 2007 (2006: 26.637.836 EUR);

103.  se nadalje seznanja z izjavo zunanjega revizorja, da nosi finančno odgovornost za plačila pokojnin Parlament, kot določa člen 27 statuta poslancev Parlamenta, ki ga je sprejel Parlament, in ki zagotavlja, da se pridobljene pravice v celoti ohranijo;

104.  meni, da ta razlaga ni povsem v skladu s prvotno zamislijo prostovoljnega pokojninskega sklada kot samoupravne enote izven struktur institucije; poziva svojo pravno službo, da pred začetkom veljavnosti novega statuta poda svoje mnenje glede vprašanja, ali so pokojninski sklad sam in njegovi člani tisti, ki nosijo izključno finančno odgovornost za prostovoljni pokojninski sklad ali je to Parlament, pri čemer mora nedvomno upoštevati interese evropskih davkoplačevalcev;

105.  je seznanjen z namero, da se Parlament in sklad pogajata o konvenciji; poudarja, da Parlament v sedanjih gospodarskih razmerah v nobenem primeru ne bo zagotovil dodatnega denarja iz proračuna za kritje primanjkljaja sklada, kot je to storil v preteklosti; nadalje, če mora Parlament jamčiti pokojninske pravice, potem bi moral imeti tudi popoln nadzor nad skladom in njegovo naložbeno politiko;

106.  opozarja na zaključke neodvisnega aktuarskega ocenjevanja(29) prostovoljne pokojninske sheme, ki ga je naročil Parlament, da (i) je bil denarni tok nezadosten za financiranje izplačil pokojnin do 2015 in da bi bilo treba zato začeti z unovčenjem sredstev, da bi lahko izplačali zapadle pokojnine, in (ii) če predpostavljamo, da so predpostavke, ki jih je uporabil aktuar sheme, pravilne, potem bo sklad imel na dan prenehanja presežek; ugotavlja, da je generalni sekretar naročil novo aktuarsko študijo, ki bo preučila stanje glede na sedanjo finančno krizo;

107.  pozdravlja informacije, da člani sklada sedaj vplačujejo v sklad prispevek v višini ene tretjine iz zasebnih zunanjih računov, namesto da jim uprava Parlamenta samodejno odbije prispevek, h čemur so pozivale že prejšnje resolucije o razrešnicah;

108.  vendar ugotavlja, da se za namene osnovne pokojninske sheme iz priloge III k Pravilom o stroških in nadomestilih za poslance prispevki poslancev še vedno zbirajo iz nadomestila za splošne stroške;

109.  ugotavlja, da je predsedstvo na svoji seji 22. oktobra 2007 sprejelo odločitev, da ne bo upoštevalo priporočila Evropskega varuha človekovih pravic (pritožba 655/2006/(SAB)ID), v skladu s katerim bi moral Parlament omogočiti dostop do seznama članov prostovoljne pokojninske sheme, kljub pozitivnemu mnenju Evropskega nadzornika za varstvo podatkov; poziva predsedstvo, naj preuči svoje stališče in javno objavi seznam vseh končnih upravičencev do evropskih sredstev v skladu z nasvetom pravne službe Parlamenta in v skladu s politiko preglednosti Unije;

Okolje

110.  opozarja, da sta 27. novembra 2007 predsednik in generalni sekretar podpisala sporazum o okoljskem certificiranju parlamentarnih stavb in da je generalni sekretar hkrati sprožil postopke, ki jih Parlament potrebuje za vpis na seznam organov, ki sodelujejo v shemi EMAS v Belgiji, Franciji in Luksemburgu;

111.  poudarja, da Parlament sedaj ima certifikat EMAS za vse tri kraje dela in da je edina EU institucija s certificirano okoljsko politiko;

112.  poudarja, da je predsedstvo 18. junija 2007 določilo 30-odstotno zmanjšanje emisij ogljika do leta 2020 kot prvi in glavni cilj sistema okoljskega ravnanja, v skladu s sklepom Parlamenta z dne 24. aprila 2007 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2005;

113.  poziva generalnega sekretarja, naj pravočasno za postopek razrešnice v naslednjem letu obvesti pristojne odbore o vseh ukrepih, ki so sledili v odgovoru na priporočila v resoluciji Parlamenta o razrešnici za leto 2005 v zvezi z ukrepi za varovanje okolja, vključno z natančnimi podatki o prispevku k zmanjšanju emisij CO2 do takrat;

Primer v zvezi z blagajno za poslance

114.  ugotavlja, da je leto 2007 zaznamovala resolucija o primeru v zvezi z razliko 4.136.125 BEF med tekočimi računi in splošnimi računovodstvom; nadalje ugotavlja, da je bilo vprašanje jamstvenih računov, kar se tiče skrbnika računa in takratnega pomočnika računovodje kasneje prav tako razrešeno.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

16.3.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

3

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Paul van Buitenen, Ieke van den Burg

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Vasilica Viorica Dăncilă, Robert Goebbels, Christopher Heaton-Harris, Paul Rübig

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jürgen Schröder

(1)

UL L 77, 16.3.2007.

(2)

UL C 287, 10.11.2008, str. 1.

(3)

UL C 148, 13.6.2008, str. 1.

(4)

UL C 286, 10.11.2008, str. 1.

(5)

UL C 287, 10.11.2008, str. 111.

(6)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(7)

PE 349.540/Bur/ann/def.

(8)

UL C 291 E, 30.11.2006, str. 311.

(9)

UL C 286, 10.11.2008, točka 11.6.

(10)

UL L 77, 16.3.2007.

(11)

UL C 287, 10.11.2008, str. 1.

(12)

UL C 148, 13.6.2008, str. 1.

(13)

UL C 286, 10.11.2008, str. 1.

(14)

UL C 287, 10.11.2008, str. 111.

(15)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(16)

PE 349.540/Bur/ann/def.

(17)

UL C 291 E, 30.11.2006, str. 311.

(18)

UL C 286, 10.11.2008, točka 11.6.

(19)

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 723/2004 z dne 22. marca 2004 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropski skupnosti (UL L 124, 27.4.2004, str. 1).

(20)

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2008 (TA_PROV(2008)0606).

(21)

Poročilo o izvrševanju proračuna in finančnem poslovodenju – Oddelek I Proračuna EU – proračunsko leto 2007 (UL C 148, 13.6.2008, str. 1).

(22)

http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?language=EN&id

(23)

Uredba Komisije (ES/Euratom) št. 1302/2008 z dne 17. decembra 200 o centralni podatkovni zbirki o izključitvah (UL L 344, 20.12.2008, str. 12).

(24)

Odgovor Parlamenta na odstavek 11.7 letnega poročila Sodišča.

(25)

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2008 s pripombami, ki so sestavni del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008, Oddelek I – Evropski parlament (P6_TA(2008)0134).

(26)

http://www.europarl.europa.eu/groups/accounts_en.htm

(27)

Uredba (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in predpisih glede njihovega financiranja (UL L 297, 15.11.2003, str. 1).

(28)

Uredba (ES) št. 1524/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2007, ki spreminja Uredbo (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in predpisih glede njihovega financiranja (UL L 343, 27.12.2007, str. 5).

(29)

Končno poročilo: analiza obveznosti in sredstev november 2007 – AON Consulting Belgium NV/SA

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov