ДОКЛАД относно предложението за регламент на Съвета относно защитата на животните по време на умъртвяване

  24.3.2009 - (COM(2008)0553 – C6‑0451/2008 – 2008/0180(CNS)) - *

  Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  Докладчик: Janusz Wojciechowski

  Процедура : 2008/0180(CNS)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A6-0185/2009
  Внесени текстове :
  A6-0185/2009
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за регламент на Съвета относно защитата на животните по време на умъртвяване

  (COM(2008)0553 – C6‑0451/2008 – 2008/0180(CNS))

  (Процедура на консултация)

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0553),

  –   като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6‑0451/2008),

  –   като взе предвид член 51 от своя Правилник,

  –   като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6‑0185/2009),

  1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

  2.  отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

  3.  отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

  4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

  5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

  Изменение 1

  Предложение за регламент

  Заглавие

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Предложение за регламент на Съвета относно защитата на животните по време на умъртвяване

  Предложение за регламент на Съвета относно защитата на животните по време на клане и умъртвяване

  Обосновка

  Във връзка с определението, съдържащо се в предложението ("клане" означава умъртвяването на животни за консумация от човека), терминът "убиване" изглежда неподходящ за целите на предложението, което се отнася до животни, които обикновено се отглеждат за "консумация от човека". Като обща забележка терминът "клане", отнасящ се специално до клането и свързаните с него операции, изглежда по-последователен в този контекст и следва да бъде последователно използван навсякъде в текста.

  Всеки път, когато е необходимо, терминът "умъртвяване" следва да се замени с "клане" и глаголът "умъртвяване" следва да бъде заменен със "заколвам".

  Изменение   2

  Предложение за регламент

  Съображение 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (6) Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) прие две становища относно хуманното отношение към животните като аспект от основните системи за зашеметяване и умъртвяване на някои видове животни, а именно относно хуманното отношение към животните като аспект от основните системи за зашеметяване и умъртвяване на основните видове животни, отглеждани за търговски цели (2004 г.), и относно хуманното отношение към животните като аспект от основните системи за зашеметяване и умъртвяване на селскостопански елени, кози, зайци, щрауси, патици, гъски и пъдпъдъци, отглеждани за търговски цели (2006 г.). Законодателството на общността в тази област следва да бъде актуализирано, за да бъдат взети предвид посочените научни становища. Препоръките за постепенно премахване на употребата на въглероден диоксид при свинете и птиците, както и за постепенно премахване на употребата на електрически ток във водна баня при птиците не бяха включени в предложението, тъй като от оценката на въздействието стана ясно, че към настоящия момент те не са икономически жизнеспособни в ЕС. Освен това, в настоящия регламент не следва да се включват други препоръки, тъй като те се отнасят за технически параметри, които следва да бъдат включени в мерките за изпълнение или кодексите на добрите практики. Препоръки относно рибовъдството не бяха включени в предложението поради необходимостта от допълнително научно становище и икономическа оценка в тази област.

  (6) Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) прие две становища относно хуманното отношение към животните като аспект от основните системи за зашеметяване и умъртвяване на някои видове животни, а именно относно хуманното отношение към животните като аспект от основните системи за зашеметяване и умъртвяване на основните видове животни, отглеждани за търговски цели (2004 г.), и относно хуманното отношение към животните като аспект от основните системи за зашеметяване и умъртвяване на селскостопански елени, кози, зайци, щрауси, патици, гъски и пъдпъдъци, отглеждани за търговски цели (2006 г.). През 2001 г. Научният комитет по здраве на животните и хуманно отношение към тях (SCAHAW) прие доклад относно хуманното отношение към животните, отглеждани за добив на кожа, съдържащ анализ на методите за клане, използвани във ферми за производство на кожи. Законодателството на Общността в тази област следва да бъде актуализирано, за да бъдат взети предвид посочените научни становища. Препоръките за постепенно премахване на употребата на въглероден диоксид при свинете и птиците не бяха включени в предложението, тъй като от оценката на въздействието стана ясно, че към настоящия момент те не са икономически жизнеспособни в ЕС. Освен това, в настоящия регламент не следва да се включват други препоръки, тъй като те се отнасят за технически параметри, които следва да бъдат включени в мерките за изпълнение или кодексите на добрите практики. Препоръки относно рибовъдството не бяха включени в предложението поради необходимостта от допълнително научно становище и икономическа оценка в тази област.

  Обосновка

  Докладът на Научния комитет по здраве на животните и хуманно отношение към тях (SCAHAW) съдържа анализ на последиците за хуманното отношение към животните на различни методи, използвани за умъртвяване на животни във ферми за производство на кожи в ЕС.

  Изменение  3

  Предложение за регламент

  Съображение 15

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (15) В Протокола относно закрилата и хуманното отношение към животните се подчертава необходимостта от спазването на законовите или административните разпоредби и на характерните за съответната държава-членка обичаи, свързани по-специално с религиозните обреди, културните традиции и регионалното наследство, при формулирането и прилагането на политиките на Общността inter alia в областта на селското стопанство и вътрешния пазар. Следователно е целесъобразно културните мероприятия да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент, в случай че изискването за хуманно отношение към животните се отразява отрицателно върху самото естество на съответното мероприятие.

  (15) В Протокола относно закрилата и хуманното отношение към животните се подчертава необходимостта от спазването на законовите или административните разпоредби и на характерните за съответната държава-членка обичаи, свързани по-специално с религиозните обреди, културните традиции или традициите с религиозен произход и регионалното наследство, при формулирането и прилагането на политиките на Общността inter alia в областта на селското стопанство и вътрешния пазар. Следователно е целесъобразно културните, религиозните и традиционните мероприятия да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент, в случай че изискването за хуманно отношение към животните се отразява отрицателно върху самото естество на съответното мероприятие.

  Изменение  4

  Предложение за регламент

  Съображение 16

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (16) Освен това, културните традиции са свързани с наследен, установен или обичаен начин на мислене, действие или поведение, включващ в действителност понятието за нещо предадено или придобито от предшественик. Те способстват заздравяването на дълготрайните социални връзки между поколенията. Предвид че тези дейности не засягат пазара на животински продукти и не са продиктувани от производствени цели, е целесъобразно умъртвяването на животни по време на посочените мероприятия да бъде изключено от обхвата на настоящия регламент.

  (16) Освен това, културните традиции или традициите с религиозен произход са свързани с наследен, установен или обичаен начин на мислене, действие или поведение, включващ в действителност понятието за нещо предадено или придобито от предшественик. Те способстват заздравяването на дълготрайните социални връзки между поколенията. Предвид че тези дейности не засягат пазара на животински продукти, е целесъобразно клането на животни по време на посочените мероприятия да бъде изключено от обхвата на настоящия регламент.

  Изменение  5

  Предложение за регламент

  Член 22 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 22a

   

  Финансови разпоредби

   

  Горепосочените нови предизвикателства неизбежно ще имат значителни финансови последици за операторите в Съюза. За да се гарантира спазване на правилата, определени в настоящия регламент, трябва да се отдели достатъчно финансиране от Съюза за оказване на финансова подкрепа на необходимостта на Съюза да се отреди водеща роля по въпросите на хуманното отношение към животните в международен план.

  Изменение  6

  Предложение за регламент

  Съображение 24

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (24) В зависимост от начина на прилагането им в процеса на клане или умъртвяване някои методи за зашеметяване могат да доведат до смърт, при която е избегната болката и са сведени до минимум уплахата или страданието на животните. Следователно не е необходимо да се разграничават обратими и необратими методи на зашеметяване.

  (24) В зависимост от начина на прилагането им в процеса на клане или умъртвяване някои методи за зашеметяване могат да доведат до смърт, при която е избегната болката и са сведени до минимум уплахата или страданието на животните.

  Обосновка

  Някои методи на обгазяване, използвани за зашеметяване/клане на животни са обратими и животните идват отново в съзнание. Тъй като няма следваща стъпка в процеса на клане (напр. обезкървяване), е възможно животните да бъдат драни докато са все още в съзнание.

  Изменение  7

  Предложение за регламент

  Съображение 32

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (32) В Регламент (ЕО) № 854/2004 е изложен списък с предприятия, от които е разрешено да се осъществява внос в Общността на посочените продукти с животински произход. Изложените в настоящия регламент общи и допълнителни разпоредби, приложими към кланиците, следва да бъдат взети предвид за целите на посочения списък.

  (32) В Регламент (ЕО) № 854/2004 е изложен списък с предприятия, от които е разрешено да се осъществява внос в Общността на посочените продукти с животински произход. Изложените в настоящия регламент общи и допълнителни разпоредби, приложими към кланиците, следва да бъдат взети предвид за целите на посочения списък. Комисията следва да гарантира, че вносът на предназначени за вътрешния пазар месо и месни продукти от трети страни съответства на общите правила, изложени в настоящия регламент.

  Обосновка

  Съответствието на едни и същи правила е важно условие за избягване на изкривяване на пазара.

  Изменение  8

  Предложение за регламент

  Съображение 33

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (33) Кланиците и използваното в тях оборудване са проектирани за определени категории животни и определен капацитет. Ако този капацитет бъде надхвърлен или ако оборудването не се използва по предназначение, това се отразява отрицателно върху хуманното отношение към животните. Поради това информацията във връзка с посочените аспекти следва да се предава на компетентните органи и да представлява част от процедурата за одобрение на кланици.

  (33) Кланиците и използваното в тях оборудване са проектирани за определени категории животни и определен капацитет. Ако този капацитет бъде надхвърлен или ако оборудването не се използва по предназначение, това се отразява отрицателно върху хуманното отношение към животните. Поради това информацията във връзка с посочените аспекти следва да се предава на компетентните органи и да представлява част от процедурата за одобрение на кланици. Малките, редовно контролирани кланици, с капацитет до 50 единици едър рогат добитък седмично или 150 000 единици птици годишно, и които практикуват основно пряка продажба на хранителни продукти на крайните потребители, не се нуждаят от сложна система за разрешаване, за да изпълняват общите принципи на настоящия регламент.

  Изменение  9

  Предложение за регламент

  Съображение 34 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (34а) Необходимо е да се предотвратяват страданията на животните преди клане, причинени от страх или стрес. Ето защо е целесъобразно конструкцията на кланиците да се планира, процедурите на мястото на клане да се организират и персоналът да бъде обучен, така че да се спестява стреса, страха и болката на животните от момента на разтоварването до момента на клането.

  Изменение  10

  Предложение за регламент

  Съображение 35

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (35) В областта на конструкцията, разположението и оборудването на кланиците често се наблюдава научно-технически прогрес. Ето защо е важно Общността да упълномощи Комисията да изменя изискванията, приложими към конструкцията, разположението и оборудването на кланиците, като същевременно запазва еднаква и висока степен на защита на животните.

  (35) В областта на конструкцията, разположението и оборудването на кланиците често се наблюдава научно-технически прогрес. Ето защо е важно Общността да упълномощи Комисията да изменя изискванията, приложими към конструкцията, разположението и оборудването на кланиците, като същевременно запазва еднаква и висока степен на защита на животните. Разработването на по-добри методи за зашеметяване следва непрекъснато да се стимулира. Следва да се засилят също така и научните изследвания в областта на алтернативите на клането на бракувани еднодневни пилета.

  Изменение  11

  Предложение за регламент

  Съображение 37

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (37) Умъртвяването без зашеметяване изисква гърлото да бъде прерязано по подходящ начин, позволяващ страданието да бъде сведено до минимум. Освен това е вероятно при животните, които не са фиксирани по механичен начин след прерязването, да се забави процесът на обезкръвяване, като това ненужно удължава страданието на животните. Ето защо животните, заклани без да бъдат зашеметени, следва да бъдат фиксирани самостоятелно.

  (37) Клането без зашеметяване изисква гърлото да бъде прерязано по подходящ начин, позволяващ страданието да бъде сведено до минимум. Освен това е вероятно при животните, които не са фиксирани по механичен начин след прерязването, да се забави процесът на обезкръвяване, като това ненужно удължава страданието на животните. Ето защо животните, заклани без да бъдат зашеметени, следва да бъдат фиксирани самостоятелно и да бъдат ефективно зашеметени веднага след прерязването.

  Обосновка

  Следва да се зачита клането по религиозни причини. Въпреки това, за да се защитят животните от ненужно страдание, следва да се прилага основното изискване за зашеметяване след прерязването.

  Изменение  12

  Предложение за регламент

  Съображение 38

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (38) В областта на манипулациите и фиксирането на животните често се наблюдава научно-технически прогрес. Ето защо е важно Общността да упълномощи Комисията да изменя изискванията, приложими към манипулациите и фиксирането на животните преди клане, като същевременно запазва еднаква и висока степен на защита на животните.

  (38) В областта на манипулациите и фиксирането на животните често се наблюдава научно-технически прогрес в кланиците и във фермите за отглеждане на животни за добив на кожа. Ето защо е важно Общността да упълномощи Комисията да изменя изискванията, приложими към манипулациите и фиксирането на животните преди умъртвяване, като същевременно запазва еднаква и висока степен на защита на животните.

  Обосновка

  Би било нелогично фермите за отглеждане на животни за добив на кожа да бъдат освободени от спазването на настоящата разпоредба. Определението на термина "клане" в регламента е "умъртвяване на животни за консумация от човека" и следователно би изключило животните, умъртвени във ферми за отглеждане на животни за добив на кожа от настоящата разпоредба.

  Изменение  13

  Предложение за регламент

  Член 1 – параграф 2 – буква a – подточка i

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  i) по време на технически или научни експерименти, провеждани под надзора на компетентния орган;

  i) в рамките на дейностите, регулирани от Директива 86/609/ЕИО на Съвета от 24 ноември 1986 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно защитата на животните, използвани за опитни и други научни цели1;

   

  __________

  1ОВ L 358 от 18.12.1986 г., стр. 1.

  Обосновка

  Терминът „технически експерименти“ не съществува в правната норма на Общността. Следва да се направи препратка към Директива 86/609/ЕИО на Съвета от 24 ноември 1986 година. Според тази директива, изключение трябва да се направи не само за животни, които умират по време на експеримент, но също така и за всички, които са обхванати от тази разпоредба, а именно животните, които са използвани или са предназначени за използване в опит, или които трябва да се жертват по-късно в резултат на експеримента

  Изменение  14

  Предложение за регламент

  Член 1 – параграф 2 – буква a – подточка ii

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ii) по време на ловни дейности;

  ii) по време на ловни дейности и спортен риболов;

  Обосновка

  Въпреки че за риболова се прилага единствено член 3, параграф 1, изглежда разумно спортният риболов да се изключи напълно от приложното поле на разпоредбата, по същия начин както ловът.

  Изменение  15

  Предложение за регламент

  Член 1 – параграф 2 – буква a – подточка iv а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  iv а) по време на големи религиозни празненства, които включват традиционни жертвоприношения за лична консумация, например на Великден или Коледа, и само за период от десет дни преди съответните дати;

  Изменение  16

  Предложение за регламент

  Член 1 – параграф 2 – точка б а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ба) полудомашни елени, простреляни на полето и обработени чрез съоръженията на стопанство за дивеч.

  Обосновка

  Полудомашните елени в Северна Европа, отглеждани в обширни ливади често биват убивани със свободен изстрел в главата на поле, близо до съоръженията за преработка. Тази практика повдига по-малко тревоги във връзка с хуманното отношение към животните в сравнение с убиването на диви елени.

  Изменение  17

  Предложение за регламент

  Член 2 – буква б)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) „свързани операции“ означава операции като манипулации, настаняване, фиксиране, зашеметяване и обезкръвяване на животни, които се провеждат в рамките на тяхното умъртвяване и на мястото, където трябва да бъдат умъртвени;

  б) „свързани операции“ означава операции като манипулации, разтоварване, настаняване, фиксиране, зашеметяване и обезкръвяване на животни, които се провеждат в рамките на тяхното умъртвяване и на мястото, където трябва да бъдат заклани;

  Обосновка

  Важно е да се уточни, че тези мерки за защита се прилагат също така и за разтоварването на животните при пристигането им в кланицата.

  Изменение  18

  Предложение за регламент

  Член 2 – точка б а) (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ба) „компетентен орган“ означава централен орган на държава-членка, който е упълномощен да гарантира спазването на изискванията на настоящия регламент или всеки друг орган, на който централният орган е делегирал посочените правомощия;

  Обосновка

  Уместно е да се добави определение на „компетентен орган“, тъй като това е термин, който се появява многократно в текста.

  Изменение  19

  Предложение за регламент

  Член 2 – точка г а) (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  га) "безсъзнание" означава състояние на липса на съзнание, при което е налице временно или постоянно нарушаване на функционирането на мозъка и вследствие на което животното е неспособно да реагира на нормални дразнители, включително на болка;

  Обосновка

  Едно по-ясно определение на понятието "безсъзнание" помага за по-доброто разбиране на текста.

  Изменение  20

  Предложение за регламент

  Член 2 – буква е)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  е) „зашеметяване“ означава всеки умишлен процес, който причинява загуба на съзнанието и чувствителността, без да предизвиква болка, включително всеки процес, водещ до незабавна смърт;

  е) „зашеметяване“ означава всеки умишлен процес, който причинява загуба на съзнанието и чувствителността, включително всеки процес, водещ до незабавна смърт;

  Обосновка

  По-голямата част или дори всички изброени в приложенията методи за зашеметяване предизвикват болка в по-голяма или по-малка степен, което би довело до противоречие между определението и приетия метод.

  Изменение  21

  Предложение за регламент

  Член 2 – буква ж)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ж) „религиозен обред“ означава серия от действия, свързани с клане на животни, които се изискват от дадена религия, като напр. ислям или юдейство;

  ж) „религиозен обред“ означава серия от действия, свързани с клане на животни, които се изискват от дадена религия или произтичат от някои религиозни празненства;

  Изменение  22

  Предложение за регламент

  Член 2 – буква к)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  k) „кланица“ означава всяко предприятие за клане на сухоземни животни;

  k) „кланица“ означава заведение, което се използва за клане и разфасоване на животни, чието месо е предназначено за консумация от човека;

  Обосновка

  Предложеното определение се заменя с определението, което вече съществува в Регламент (ЕИО) № 853/2004; Изглежда разумно да се използват вече съществуващи определения, вместо да се създават нови за всеки нормативен акт.

  Изменение  23

  Предложение за регламент

  Член 2 – буква м)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  м) „животни, отглеждани за добив на кожа“ означава бозайници, отглеждани главно за производство на кожа, като визони, порове, лисици, миещи мечки, южноамерикански гризачи и чинчили;

  м) „животни, отглеждани за добив на кожа“ означава бозайници, отглеждани главно за производство на кожа, като визони, порове, лисици, миещи мечки, енотовидни кучета, южноамерикански гризачи, питомни зайци и чинчили;

  Обосновка

  Тези видове се отглеждат в ЕС заради кожата им и поради това следва да бъдат включени в определението „животни, отглеждани за добив на кожа“.

  Изменение  24

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 2 – буква а)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  a) получават физическо удобство и защита, по-специално чрез поддържането им чисти, държането им при удобна за тях температура и предпазването им от падане или подхлъзване;

  a) получават физическо удобство и защита, по-специално чрез държането им при удобна за тях температура и предпазването им от падане или подхлъзване;

  Обосновка

  Изискването за чистота на животните изглежда неподходящо, тъй като това "условие" вече е включено в регламента относно хигиената. Не е необходимо повторението му. Това е въпрос от областта на хигиената, който не се отнася изрично до хуманното отношение към животните.

  Изменение  25

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 2 – буква г)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  г) не показват признаци на болка, страх, агресия или друг вид анормално поведение;

  г) не показват признаци на болка, агресия или друг вид анормално поведение;

  Обосновка

  Могат да бъдат наложени мерки за избягване на страданието, но със сигурност не може да се гарантира, че животните няма да показват признаци на страх, това не е нито осъществимо, нито реалистично.

  Изменение  26

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 2 – буква е)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  е) са предпазени от опасно взаимодействие.

  заличава се

  Обосновка

  Терминът „опасно взаимодействие“ е много неясен и затова е трудно изискването да се спазва и контролира.

  Изменение  27

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 2 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Чрез дерогация от параграф 1, когато такива методи са част от религиозни обреди, животните могат да бъдат умъртвени без предварително зашеметяване, при условие че умъртвяването се извършва в кланица.

  2. Съгласно религиозни обреди, животните могат да бъдат заклани без предварително зашеметяване, при условие че клането се извършва в кланица.

  Обосновка

  Текстът, предложен от Комисията не е ясен. Използването на термина „дерогация“ не обяснява с точност какво държавата-членка следва да не спазва и би могъл да предизвика неяснота. Изменението цели да внесе яснота и да запази статуквото на настоящата ситуация по отношение на ритуалното клане без предварително зашеметяване.

  Изменение  28

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 2 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Държавите-членки могат да вземат решение да не прилагат тази дерогация.

  заличава се

  Обосновка

  Необходимо е да се хармонизират различните възможности за клане с цел да се гарантира, че всички производители от Общността спазват еднакви стандарти за хуманно отношение към животните.

  Изменение  29

  Предложение за регламент

  Член 5 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Зашеметяването се извършва в съответствие с методите, изложени в приложение I.

  1. Зашеметяването се извършва в съответствие с методите, изложени в приложение I. С цел да се вземе предвид научния и техническия напредък, Комисията може да одобри нови методи за зашеметяване въз основа на оценка на Европейския орган за безопасност на храните и в съответствие с процедурата, посочена в член 22, параграф 2.

  Обосновка

  В съображение 22 се посочва, че Комисията може да разреши нови методи за зашеметяване. Настоящето изменение определя процедурата, която да бъде следвана при вземане на решение за одобряване на нов метод за зашеметяване.

  Изменение  30

  Предложение за регламент

  Член 5 – параграф 2 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Персоналът, отговарящ за зашеметяването, провежда редовни проверки, за да гарантира, че животните не показват признаци на съзнание или чувствителност в периода между края на процеса на зашеметяване и потвърждаването на смъртта.

  2. Персоналът, отговарящ за зашеметяването, провежда редовни проверки, за да гарантира, че животните не показват признаци на съзнание или чувствителност в периода между края на процеса на зашеметяване и смъртта.

  Обосновка

  Изглежда, че терминът „потвърждаване“ посочва необходимостта от използване на технически методи за него, което явно се отдалечава от обичайната и разумна практика в кланница.

  Изменение  31

  Предложение за регламент

  Член 5 – параграф 2 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2а. Обезкървяването започва възможно най-бързо след зашеметяването.

  Обосновка

  Това уточнение е необходимо, за да се гарантира, че смъртта на животното настъпва, докато трае зашеметяването.

  Изменение  32

  Предложение за регламент

  Член 5 – параграф 3 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Въпреки това всички такива изменения трябва да гарантират хуманно отношение към животните, което е най-малкото равностойно на това при действащите методи съгласно научни доказателства, публикувани в подходящи специализирани издания, които са международно признати.

  Въпреки това всички такива изменения трябва да гарантират хуманно отношение към животните, което е най-малкото равностойно на това при действащите методи съгласно съответните научни доказателства.

  Обосновка

  Основният въпрос е необходимостта да се разполага с научни доказателства, които се оценяват в рамките на процедурата, предвидена в член 22.

  Изменение  33

  Предложение за регламент

  Член 5 – параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4. Кодексите на добрите практики на Общността относно методите, изложени в приложение I, могат да бъдат приемани в съответствие с процедурата, посочена в член 22, параграф 2.

  4. Насоки на Общността за изготвянето на процедури и прилагането на правила относно методите, изложени в приложение I, могат да бъдат приемани в съответствие с процедурата, посочена в член 22, параграф 2.

  Изменение  34

  Предложение за регламент

  Член 6 – параграф 2 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Операторите разработват и прилагат такива стандартни оперативни процедури, които позволяват да се гарантира, че умъртвяването и свързаните операции се провеждат в съответствие с член 3, параграф 1.

  2. Операторите разработват и прилагат такива стандартни оперативни процедури, които позволяват да се гарантира, че клането и свързаните операции се провеждат в съответствие с член 3, параграф 1. За тази цел процедурите, предвидени в член 5 на Регламент (ЕО)№ 852/2004, могат да се използват за кланниците.

  Обосновка

  С грижа за опростяване на административните процедури, е уместно процедурите, установени в настоящия регламент, да се съгласуват с други подобни от Хигиенния пакет.

  Изменение  35

  Предложение за регламент

  Член 6 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Стандартните оперативни процедури се предоставят на разположение на компетентния орган при поискване.

  3. Стандартните оперативни процедури се предоставят на разположение на компетентния орган при поискване. Официалният ветеринарен лекар се уведомява писмено за всяка промяна на стандартните оперативни процедури.

  Изменение  36

  Предложение за регламент

  Член 6 – параграф 3 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3а. Компетентният орган може да промени стандартните оперативни процедури, когато те са в явно несъответствие с общите правила и изисквания, определени в настоящия регламент.

  Обосновка

  Трябва да съществува механизъм, посредством който компетентният орган да може да задължи стопанския субект да измени стандартни оперативни процедури, които са несъмнено неподходящи.

  Изменение  37

  Предложение за регламент

  Член 7 – параграф 2 – буква а)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  a) манипулации и грижа за животните, преди да бъдат фиксирани;

  a) манипулации за животните с цел да бъдат фиксирани, зашеметени или заклани;

  Изменение  38

  Предложение за регламент

  Член 7 – параграф 2 – буква е)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  е) обезкръвяване на живи животни.

  е) обезкръвяване на живи животни и/или метода за клане, посочен в член 4, параграф 2.

  Изменение  39

  Предложение за регламент

  Член 7 – параграф 2 – точка е а) (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  еа) клане на животни за добив на кожа.

  Обосновка

  Няма причина целият персонал, който участва в клането на животни във ферми за отглеждане на животни за добив на кожа, да не подлежи на същите критерии като персонала, работещ в кланиците.

  Изменение  40

  Предложение за регламент

  Член 7 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Умъртвяването на животни, отглеждани за добив на кожа, се надзирава от лице, притежаващо свидетелство за квалификация съгласно член 18, което съответства на всички операции, извършвани под негов надзор.

  заличава се

  Обосновка

  Изменението цели да се избегне повторение.

  Изменение  41

  Предложение за регламент

  Член 8 – буква a)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  a) категориите или теглото на животните, за които е предназначена употребата на оборудването;

  a) животинските видове или теглото на животните, за които е предназначена употребата на оборудването;

  Обосновка

  „Животински вид“ представлява по-подходящ технически термин.

  Изменение  42

  Предложение за регламент

  Член 8 – точка в а) (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ва) поддръжката и калибрирането на оборудването.

  Изменение  43

  Предложение за регламент

  Член 9 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. По време на кланичните операции на непосредствено разположение на място има подходящо помощно оборудване за зашеметяване, което се използва в случай на повреда на използваното първоначално оборудване за зашеметяване.

  2. По време на кланичните операции на непосредствено разположение на място има подходящ алтернативен метод за зашеметяване, който се прилага в случай на повреда на използваното първоначално оборудване за зашеметяване. Когато този алтернативен метод за зашеметяване се отнася до тежки инсталации, се приспособява преносимо оборудване.

  Обосновка

  Някои от методите на зашеметяване, посочени в приложение І, не изискват оборудване, но са пригодени като алтернативни методи.

  Изменение  44

  Предложение за регламент

  Член 9 – параграф 3 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3а. Никое животно не се фиксира, ако лицето, което отговаря за зашеметяването или клането на животното, не е готово за извършване на манипулацията.

  Обосновка

  Фиксирането може да бъде много стресово за животното и затова е от съществено значение времето, прекарано в системата или бокса за фиксиране, да бъде възможно най-кратко.

  Изменение  45

  Предложение за регламент

  Член 10

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Изискванията, определени в глави II и III от настоящия регламент, са релевантни за целите на член 12, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 854/2004.

  По време на инспекция на кланици или учреждения в трети държави, които са били или предстои да бъдат одобрени за целите на износа към Европейския съюз в съответствие със законодателството на Съюза, експертите на Комисията гарантират, че животните, посочени в член 5, са били заклани при спазване на условия, които са поне равнозначни на условията, предвидени в настоящия регламент що се отнася до хуманното отношение към животните.

   

  В допълнение към санитарния сертификат, придружаващ месото, внесено от трети държави, се представя удостоверение, удостоверяващо спазването на това изискване.

  Обосновка

  Дясната колона от последната таблица съдържа изискването, предвидено в сегашната Директива 93/119/ЕО, което се отнася за удостоверяването на условия без жестокост по време на процеса на клане, които учрежденията, одобрени да осъществяват износ в Общността, трябва да спазват. За да се подсилят аргументите, подчертани в съображение 32 и с оглед нарастващото значение на вноса на месо в Общността, би било уместно придържане към формулировката на директивата, както и незабавното й свеждане до знанието на съответните оператори.

  Изменение  46

  Предложение за регламент

  Член 10 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 10a

   

  Режим на вноса от трети държави

  Комисията гарантира, че месо и месни продукти от трети държави, които са предназначени за консумиране на вътрешния пазар, отговарят на разпоредбите на настоящия регламент.

  Обосновка

  Условията и методите за производство на месо трябва да съблюдават законодателството на Общността, с оглед предотвратяване на нелоялна конкуренция между производителите.

  Изменение  47

  Предложение за регламент

  Член 11 – параграф 2 – встъпителна част

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. За целите на настоящия регламент компетентният орган, посочен в член 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004, одобрява за всяка кланица:

  2. За целите на настоящия регламент компетентният орган, посочен в член 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004, отчита, при издаването на разрешение за всяка кланица, информацията, предоставена от оператора на хранителното предприятие, относно:

  Изменение  48

  Предложение за регламент

  Член 11 – параграф 2 – буква a)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  a) максималния капацитет на всяка кланична линия;

  заличава се

  Обосновка

  Уместно е да се заличи „максималния капацитет на всяка кланична линия“, тъй като в този контекст трябва да се отчитат освен хуманното отношение към животното и други аспекти като например следкланичния преглед. Така в Приложение І на Регламент (ЕО) № 854/2004 (от Хигиенния пакет) се посочва, че „Скоростта на движение на кланичната линия и [...] трябва да са такива, че да осигурят възможност за правилно провеждане на прегледа.“

  Изменение  49

  Предложение за регламент

  Член 11 – параграф 2 – буква в)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в) максималния капацитет на всяко място за настаняване на еднокопитни животни и говеда, овце, кози и свине, и птици и зайцевидни.

  в) максималния капацитет на всяко място за настаняване на еднокопитни животни и говеда, овце, кози и свине, и птици, щраусови и зайцевидни.

  Обосновка

  Добавят се щраусовите, тъй като в регламентите от Хигиенния пакет не се считат за домашни птици.

  Изменение  50

  Предложение за регламент

  Член 12 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Операторите осигуряват механично фиксиране на животните, умъртвявани, без да бъдат зашеметени.

  2. Операторите осигуряват механично фиксиране на животните, когато това е приложимо и става въпрос за клане, свързано с религиозни обреди, при което животните се колят без да бъдат зашеметени.

  Обосновка

  Първоначалната формулировка оставя много възможности за тълуване. Освен това, това изискване не се прилага изцяло в реалните условия за ритуалното клане на птици.

  Изменение  51

  Предложение за регламент

  Член 12 – параграф 3 – буква д)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  д) използването на електричество, което не води до зашеметяване или умъртвяване на животните в условия, които са под контрол, по-специално всяко използване на електричество, което не засяга мозъка.

  заличава се

  Обосновка

  Обездвижването чрез електричество с ниско напрежение след зашеметяването и преди обезкървяването позволява да се избегнат опасни мускулни рефлекси на животните, които предизвикват значителен брой произшествия на работното място за работниците в кланицата.

  Изменение  52

  Предложение за регламент

  Член 12 – параграф 3 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Букви а) и б) не се прилагат за окачването на птици.

  Букви а) и б) не се прилагат за окачването на птици и зайцевидни.

  Изменение  53

  Предложение за регламент

  Член 13 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Операторите внедряват и прилагат съответните процедури за мониторинг, позволяващи да се провери и потвърди действителното зашеметяване на животните в периода между края на процеса на зашеметяване и потвърждаването на смъртта.

  1. Операторите внедряват и прилагат съответните процедури за мониторинг, позволяващи да се провери и потвърди действителното зашеметяване на животните в периода между края на процеса на зашеметяване и потвърждаването на смъртта. Животните трябва да са мъртви преди всякаква друга потенциално мъчителна процедура, сварзана с обработване на трупа или третиране.

  Обосновка

  Правилно зашеметените животни не следва да показват признаци на чувствителност върху линията за обезкървяване. Всяко животно, което показва признак на възвръщане на чувствителността, трябва незабавно да бъде повторно зашеметено. Никаква процедура по клане не трябва да започва преди животното да бъде мъртво.

  Изменение  54

  Предложение за регламент

  Член 13 – параграф 4 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Операторите на ферми за производство на кожи съобщават предварително на компетентните органи датата, на която животните трябва да бъдат заклани, с оглед официалният ветеринарен лекар да провери дали са спазени определените в настоящия регламент изисквания и стандартните оперативни процедури.

  Обосновка

  Повечето животни във фермите за производство на кожи се колят в рамките на кратък период от време, веднага щом са сменили козината си през първата зима. Друг период на клане обикновено съществува след размножителния сезон. Вследствие на това, за разлика от другите кланични операции, които се провеждат през цялата година, клането на животни, отглеждани за добив на кожа, се извършва в рамките на малък брой дни. Важно е компетентният орган да бъде уведомен, за да може да се проведе мониторинг.

  Изменение  55

  Предложение за регламент

  Член 13 – параграф 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5. Кодексите на добрите практики на Общността относно процедурите за мониторинг в кланиците могат да бъдат приемани в съответствие с процедурата, посочена в член 22, параграф 2.

  5. Насоки на Общността за изготвянето на процедури и прилагането на правила относно процедурите за мониторинг в кланиците могат да бъдат приемани в съответствие с процедурата, посочена в член 22, параграф 2.

  Обосновка

  Подробните изисквания относно НАУЧНАТА ОЦЕНКА не попадат в обхвата на настоящето предложение. Вероятно признаването на нови методи на зашеметяване, одобрени от ЕС, следва да бъде подходящо оценено, напр. от национално одобрени независими органи за оценка .

  Изменение  56

  Предложение за регламент

  Член 13 – параграф 5 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5а. Официалният ветеринарен лекар редовно проверява горепосочените процедури за мониторинг и спазването на стандартните оперативни процедури.

  Обосновка

  Ролята на официалните ветеринарни лекари е от ключово значение за правилното прилагане на настоящия регламент.

  Изменение  57

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф -1 (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  - 1. Операторите са отговорни за спазването на правилата, установени в настоящия регламент.

  Обосновка

  Във всички случаи операторът на предприятието, а не конкретният работник, носи отговорност за гарантиране на спазването на акта.

  Изменение  58

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Операторите назначават служител, отговарящ за хуманното отношение към животните, за всяка кланица, чиято задача е да гарантира, че в същата кланица се спазват правилата, определени в настоящия регламент. Той/тя докладва директно на оператора по въпросите, свързани с хуманното отношение към животните.

  1. Операторите назначават служител, отговарящ за хуманното отношение към животните, за всяка кланица, чиято задача е да контролира, че в същата кланица се спазват правилата, определени в настоящия регламент. Той/тя докладва директно на оператора по въпросите, свързани с хуманното отношение към животните.

  Обосновка

  Във всички случаи операторът на предприятието, а не конкретният работник, носи отговорност за гарантиране на спазването на акта.

  Изменение  59

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5. Параграфи 1 и 4 не се прилагат по отношение на кланици, в които годишно се колят по-малко от 1 000 животински единици бозайници или 150 000 единици птици.

  5. Параграфи от 1 до 4 не се прилагат по отношение на кланици, в които седмично се колят до 50 животински единици едър рогат добитък или 150 000 единици птици годишно и в които са заети единствено щатни работници.

  Изменение  60

  Предложение за регламент

  Член 15 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Компетентният орган и операторите, участващи в операция по унищожаване на популацията, изготвят план за действие с оглед гарантиране спазването на правилата, определени в настоящия регламент, преди началото на операцията.

  заличава се

  В плановете за действие в извънредни ситуации, които се изискват съгласно законодателството на Общността в областта на здравето на животните, се включват по-специално планираните методи за умъртвяване и съответните стандартни оперативни процедури за гарантиране спазването на правилата, определени в настоящия регламент, които се основават на описаната в плана за действие в извънредни ситуации хипотеза относно размера и местоположението на предполагаемите огнища.

   

  Изменение  61

  Предложение за регламент

  Член 15 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. За целите на настоящия член и при изключителни обстоятелства компетентният орган може да отпуска дерогации от една или повече от разпоредбите на настоящия регламент, в случай че според него съществува вероятност спазването им да застраши здравето на човека или да забави значително процеса на изкореняване на дадено заболяване.

  3. За целите на настоящия член и при форсмажорни обстоятелства компетентният орган може да отпуска дерогации от една или повече от разпоредбите на настоящия регламент, в случай че според него съществува вероятност спазването им да застраши здравето на човека, да забави значително процеса на изкореняване на дадено заболяване или в последствие да е в ущърб на благосъстоянието на животните.

  Обосновка

  „Форсмажорът“ представлява ясна, правно консолидирана основа за недискриминационно действие от страна на компетентните органи в подкрепа на засегнатите животновъди. Също така, трябва да се направи препратка към доброто психическо и физическо състояние на животните, за да се обхванат случаи, при които животните биха страдали повече, в случай на спазване на разпоредбите на настоящия регламент.

  Изменение  62

  Предложение за регламент

  Член 15 – параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4. В срок от една година, считано от датата, на която е приключила операцията по унищожаване на популацията, компетентният орган, посочен в параграф 1, представя на Комисията доклад за оценка на постигнатите резултати, който се предоставя на разположение на обществеността, по-специално в Интернет.

  заличава се

  4. В срок от една година, считано от датата, на която е приключила операцията по унищожаване на популацията, компетентният орган, посочен в параграф 1, представя на Комисията доклад за оценка на постигнатите резултати, който се предоставя на разположение на обществеността, по-специално в Интернет.

   

  Посоченият доклад съдържа по-специално:

   

  а) причините за унищожаването на популацията;

   

  б) броя и видовете умъртвени животни;

   

  в) приложените методи на зашеметяване и умъртвяване;

   

  г) описание на срещнатите затруднения и, когато е уместно, намерените решения за облекчаване или свеждане до минимум на страданието на засегнатите животни;

   

  д) всяка дерогация, отпусната в съответствие с параграф 3.

   

  Обосновка

  Държавите-членки изпращат официално на ГД „Здравеопазване и защита на потребителите“ цялата предвидена в този параграф информация, в случай на осъществяване на операция по унищожаване на популацията и когато се умъртвяват животни по санитарни причини. Параграфът се заличава, за да не се дублират административните тежести.

  Изменение  63

  Предложение за регламент

  Член 16

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  В случай на спешно умъртвяване лицето, отговарящо за засегнатите животни, предприема всички необходими мерки за възможно най-скорошното им умъртвяване.

  В случай на спешно клане, лицето, отговарящо за засегнатите животни, предприема всички необходими мерки за възможно най-скорошното им клане, без да се засягат условията, установени в приложение ІІІ, раздел І, глава VI от Регламент (ЕО) № 853/2004, във връзка с клането по спешност извън кланицата.

  Обосновка

  Съгласуване с разпоредбите от Хигиенния пакет.

  Изменение  64

  Предложение за регламент

  Член 17

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 17

  заличава се

  Референтни центрове

   

  1. Всяка държава-членка определя национален референтен център (наричан по-долу „референтен център“) за изпълнение на следните задачи:

   

  а) предоставяне на научно-технически експертни становища във връзка с одобрението на кланиците;

   

  б) извършване на оценка на новите методи за зашеметяване;

   

  в) активно стимулиране на разработването от страна на операторите и другите заинтересовани страни на кодекси на добрите практики за прилагане на настоящия регламент, както и публикуването и разпространението на тези кодекси и мониторинга на тяхното прилагане;

   

  г) разработване на ръководства, предназначени за компетентния орган, за целите на настоящия регламент;

   

  д) акредитиране на структури и субекти за издаване на свидетелства за квалификация съгласно член 18;

   

  е) водене на кореспонденция и сътрудничество с Комисията и другите референтни центрове с оглед обмен на научно-техническа информация и добри практики във връзка с прилагането на настоящия регламент.

   

  2. В срок от една година от датата на влизане в сила на настоящия регламент държавите-членки представят подробна информация за техните референти центрове на Комисията и останалите държави-членки и предоставят тази информация в Интернет на разположение на обществеността.

   

  3. Референтните центрове могат да бъдат учредени като мрежа, състояща се от отделни субекти, при условие че са възложени всички задачи, изброени в параграф 1, за всички съответни дейности, които се провеждат в засегнатите държави-членки.

   

  За изпълнението на една или повече от тези задачи държавите-членки могат да определят структура, която се намира извън тяхната територия.

   

  Изменение  65

  Предложение за регламент

  Член 18 – параграф 1 – буква б)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) издаване на свидетелства за квалификация, удостоверяващи успешното полагане на независим краен изпит; тематичните области, които са част от този изпит, отговарят на съответните категории животни и съответстват на операциите, изброени в член 7, параграф 2, и на тематичните области, изложени в приложение IV;

  b) че лицата, на които е възложено разработването и поддържането на стандартните оперативни процедури, посочени в член 6, са получили подходящо обучение;

  Изменение  66

  Предложение за регламент

  Член 18 – параграф 1 – буква в)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в) одобряване на учебни програми, съответстващи на курсовете, посочени в буква а), и на съдържанието и условията за провеждане на изпита, посочен в буква б).

  заличава се

  Изменение  67

  Предложение за регламент

  Член 18 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Компетентният орган може да прехвърли правата за организиране на курсовете и крайния изпит и за издаване на свидетелство за квалификация на отделна структура или субект, като тази структура или субект:

  2. Учебните програми се разработват и при целесъобразност се предоставят от самото предприятие или от организация, одобрена от компетентния орган.

  а) притежава необходимите за това експертни умения, персонал и оборудване;

  Предприятието или организацията издава свидетелствата за квалификация в тази област.

  б) е независим/а и няма конфликт на интереси по отношение на издаването на свидетелствата за квалификация;

  При необходимост компетентният орган може да разработва и предоставя учебни програми и да издава свидетелства за квалификация.

  в) е акредитиран/а от референтния център.

   

  Подробната информация относно тези структури или субекти се предоставя на разположение на обществеността, по-специално в Интернет.

   

  Обосновка

  Като се има предвид, че е необходимо да се възприеме гледната точка на регламентите от „хигиенния пакет“, обучението трябва да бъде отговорност на стопанските субекти. Уместно е да се признае възможността дадено предприятие да може да разработва и предоставя програми за обучение с одобрено от компетентния орган съдържание.

  Изменение  68

  Предложение за регламент

  Член 18 – параграф 3 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. В свидетелствата за квалификация се посочват категориите животни и вида операции, изброени в член 7, параграфи 2 или 3, за които важат.

  3. Държавите-членки определят компетентния орган, отговорен за одобряване на съдържанието на програмите за обучение, посочени в параграф 2.

  Обосновка

  Като се има предвид, че е необходимо да се възприеме гледната точка на регламентите от „хигиенния пакет“, обучението трябва да бъде отговорност на стопанските субекти. Уместно е да се признае възможността дадено предприятие да може да разработва и предоставя програми за обучение с одобрено от компетентния орган съдържание.

  Изменение  69

  Предложение за регламент

  Член 18 – параграф 3 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Валидността на свидетелствата за квалификация не надхвърля период от пет години.

  заличава се

  Обосновка

  Валидността на свидетелствата за квалификация следва да е безсрочна, а не само 5 години.

  Изменение  70

  Предложение за регламент

  Член 18 – параграф 3 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Валидността на свидетелствата за квалификация не надхвърля период от пет години.

  Свидетелствата за квалификация важат безсрочно. Притежателите на свидетелства за квалификация са длъжни редовно да участват в квалификационни курсове.

  Изменение  71

  Предложение за регламент

  Член 24 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. До 31 декември 2014 г. държавите-членки могат да издават свидетелства за квалификация съгласно член 18, без полагане на изпит, на лицата, разполагащи със съответния непрекъснат професионален опит от минимум [десет] години.

  2. До 31 декември 2014 г. държавите-членки могат да издават свидетелства за квалификация съгласно член 18, без полагане на изпит, на лицата с подходяща подготовка и разполагащи със съответния професионален опит от минимум дванадесет месеца преди влизането в сила на настоящия регламент.

  Обосновка

  Като преходна мярка, подготовката и подходящият опит от най-малко дванадесет месеца предоставят необходимите гаранции.

  Изменение  72

  Предложение за регламент

  Член 24 – параграф 2 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  2а. Наой-късно до 1 януари 2013 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета законодателно предложение за установяване на правилата и условията за използването на мобилни кланици в рамките на Съюза, като гарантира, че са в тях са взети всички предпазни мерки хуманното отношение към животните да не е изложено на риск.

  Обосновка

  Мобилните кланици позволяват намаляване на стреса, свързан с манипулациите и транспортирането на животни преди клането и намаляване на риска от понижаване на качеството на месото. Тези кланници позволяват да се избегне мъчително транспортиране, често пъти източник на фрактури и падания, що се отнася до крехки животни като кокошки носачки и кърмещите млечни крави. В допълнение, те имат предимства за околната среда, тъй като се намалява влошаването на състоянието й.

  Изменение  73

  Предложение за регламент

  Приложение I – глава I – таблица I – ред 2 – категория животни

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Преживни животни с тегло до 10 kg, птици и зайцевидни.

  Преживни животни, птици и зайцевидни.

  Обосновка

  Техниката, което предвижда използването на пистолет с непроникващ прихванат болт (гъбовиден болт), е широко изпробвана в света (САЩ, Австралия, Нова Зеландия, Бразилия и т.н.), както и в Европейския съюз. Това оборудване постепенно се подобри и, ако се използва правилно от лица, получили подходящо обучение и при спазване на специфичните препоръки на производителите, понастоящем не е свързано с особени недостатъци. Трябва да се подчертае, че става въпрос за единствения метод, който позволява запазване на мозъка.

  Изменение  74

  Предложение за регламент

  Приложение I – глава I – таблица I – ред 2 – ключови параметри - алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Подходяща бързина и диаметър на болта в зависимост от размера и вида на животното.

  Подходяща бързина и диаметър на болта (метод на контактните плочки) в зависимост от размера и вида на животното.

  Изменение  75

  Предложение за регламент

  Приложение I – глава I – таблица 2 – ред 2 – наименование

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Цялостно умъртвяване чрез електрошок

  Зашеметяване или клане от главата до сърцето или цялостно зашеметяване или клане чрез електрошок

  Изменение  76

  Предложение за регламент

  Приложение I – глава I – таблица 2 – ред 2 – категория животни

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Всички видове, с изключение на агнета или прасенца с живо тегло под 5 kg и говеда.

  Всички видове.

  Изменение  77

  Предложение за регламент

  Приложение I – глава I – таблица 3 – ред 2 – категория животни

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Свине и птици.

  Свине, птици и животни, отглеждани за добив на кожа.

  Обосновка

  Използването на въглероден диоксид може да гарантира, че изискванията за хуманно отношение към животните се спазват и че различните методи за клане са изгодни от икономическа гледна точка.

  Изменение  78

  Предложение за регламент

  Приложение I – глава II – точка 7 – алинея 1 а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  За зашеметяване или клане на птици в кланица не се използва въглероден диоксид в концентрация над 30 %. Подобна концентрация може да се използва само за умъртвяване на излишни пилета или с цел контрол на болести.

  Обосновка

  The Scientific Panel on Animal Health and Welfare of the European Food Safety Authority concluded that more than 30% of CO2 is aversive for poultry and may cause pain and respiratory distress before loss of consciousness. Accordingly, the use of concentrations of CO2 above 30% should not be permitted on conscious animals in commercial slaughterhouses but only for disease control on farms and killing of surplus chicks. Only one gas mixture containing over 30% of CO2 has been established by scientific research as being relatively humane and an exception for this is included in point 7.3. Any other gas mixture with a concentration of CO2 over 30% must be approved for use under the terms of the Regulation before being used.

  CO2 is not an acceptable method for ducks and geese as, being aquatic birds, they are highly resistant to gassing techniques.

  Изменение  79

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка 2.3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2.3. Трябва да има на разположение кошара за изчакване с издигнат под и здрави прегради, разположена между кошарите за държане и пистата, водеща до пункта за зашеметяване, за да се гарантира равномерно зареждане с животни за зашеметяване и умъртвяване, както и да се избегне необходимостта персоналът, извършващ манипулации, да подкарва животните от кошарите за държане. Кошарата за изчакване се проектира, така че животните да не се заклещват или смачкват.

  2.3. Трябва да има на разположение кошара за изчакване, разположена между кошарите за държане и пистата, водеща до пункта за зашеметяване, за да се гарантира равномерно зареждане с животни за зашеметяване и клане, както и да се избегне необходимостта персоналът, извършващ манипулации, да подкарва животните от кошарите за държане. Кошарата за изчакване се проектира, така че животните да не се заклещват или смачкват.

  Обосновка

  Решенията относно конкретната архитектура и обзавеждане на ферма и подреждането на боксовете следва да бъде отговорност на местните органи и на съответните предприемачи.

  Изменение  80

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка 3.2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.2. Боксовете за фиксиране, използвани във връзка с употребата на пистолет с прихванат болт, се оборудват със съоръжение, ограничаващо както страничните, така и вертикалните движения на главата на животното.

  заличава се

  Обосновка

  Използването на съоръжение, ограничаващо както страничните, така и вертикалните движения на главата, може да съдейства за точността на зашеметяването при определени условия. Въпреки това, при други условия, като например при разлики в размера на животните, това може да е противопоказно. Регламентът следва да дава на стопанските субекти от хранително-вкусовата промишленост свободата да приемат работещата система за особените условия на всяка кланица.

  Изменение  81

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка 3.3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.3. Не се използват системи за фиксиране на говеда, при които се прилага обръщане или неестествена позиция на тялото на животното.

  заличава се

  Обосновка

  Тази забрана е несъвместима по-специално с възможностите за извършване на клане на животни в рамките на ритуално клане.

  Изменение  82

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка 4.1 а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4.1 а. Оборудването за зашеметяване чрез електрошок:

   

  а) трябва да бъде снабдено с устройство със звуков или визуален сигнал, което показва времетраенето на неговото приложение върху животното;

   

  б) трябва да бъде свързано с устройство, което показва електрическото напрежение и използваната сила на тока, което е разположено така, че да е ясно видимо за оператора.

  Обосновка

  Тези разпоредби фигурират в настоящата директива, но липсват в предложението за регламент. Те помагат да се гарантира, че отговорникът за зашеметяването знае колко дълго се прилага апаратурата и какво напрежение и сила на тока се използват. Вследствие на това те следба да бъдат включени в регламента.

  Изменение  83

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка 4.2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4.2. Електрическите уреди осигуряват наличие на постоянен ток.

  заличава се

  Изменение  84

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка 7.2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  7.2. Съоръженията за птици се проектират и изграждат, така че животните да се превозват до газовите смеси в кошове, без да се разтоварват.

  7.2. Живите птици трябва да се превозват до газовите смеси в кошовете им или върху транспортни ленти.

  Обосновка

  Тази мярка е в противоречие със системите, които се използват понастоящем и които са показали (научнообосновани) положителни последици в областта на хуманното отношение към животните. Включването на тази разпоредба би било в ущърб на тези съвместими с хуманното отношение към животните системи и на стопанските субекти, които са инвестирали в такива съоръжения. Предложеният текст съответства на Кодекса за здравеопазване на сухоземните животни на Световната организация за здравеопазване на животните, който гласи: "живи птици следва да се превозват до газовите смеси или в техните кошове, или на транспортни ленти."

  Изменение  85

  Предложение за регламент

  Приложение III – точка 1.2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.2. Животните трябва да се разтоварят възможно най-бързо след пристигането им и да се заколят след това без ненужно закъснение.

  заличава се

  При птиците и зайцевидните общото време за транспортиране, събрано с времето между разтоварването и клането, не трябва да бъде повече от 12 часа.

   

  При бозайниците, с изключение на зайцевидните, общото време за транспортиране, събрано с времето между разтоварването и клането, не трябва да бъде повече от:

   

  а) 19 часа за неотбитите животни;

   

  б) 24 часа за еднокопитни и свине;

   

  в) 29 часа за преживни животни.

   

  След изтичане на тези срокове животните трябва да се настанят и нахранят и след това да получават умерено количество храна през подходящи интервали. В тези случаи животните получават съответно количество материал за оформяне на леговище или друг подобен материал, гарантиращ съответното за вида и броя на засегнатите животни удобство. Този материал трябва да осигури подходящо абсорбиране на урината и фекалиите.

   

  Изменение  86

  Предложение за регламент

  Приложение III – точка 1.5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  При клането на неотбитите животни, кърмещите млечни животни, родилите по време на същия ден женски или доставените в контейнери животни се дава предимство пред останалите животни. Ако това не е възможно, се предприемат мерки за облекчаване на страданията им, по-специално чрез:

  заличава се

  а) доене на млечни животни на интервали, не по-големи от 12 часа;

   

  б) осигуряване на подходящи условия за сучене и хуманно отношение към новородените животни, в случай че някое женско животно роди;

   

  в) осигуряване на вода за доставените в контейнери животни.

   

  Обосновка

  Транспортирането на животни при такива условия противоречи на действащото законодателство. Поради това този аспект не трябва да се включва в предложение относно клането.

  Изменение  87

  Предложение за регламент

  Приложение III – точка 1.7 – буква в)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в) вдигане или влачене на животните за главата, ушите, рогата, краката, опашката или козината, или боравене с тях по начин, причиняващ болка или страдание, които могат да бъдат избегнати;

  c) вдигане или влачене на животните за главата, ушите, рогата, краката (с изключение на краката на птици и зайцевидни), опашката или козината, или боравене с тях по начин, причиняващ болка или страдание, които могат да бъдат избегнати;

  Обосновка

  Птиците и зайците обикновено се улавят и държат за краката. При настоящото състояние на технологията не е възможно в практиката птиците да се улавят по друг начин.

  Изменение  88

  Предложение за регламент

  Приложение III – точка 1.8 а) (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.8 а) Електрошоковото оборудване, служещо за зашеметяване, не трябва да се използва като средство за фиксиране или принуждаване на животните да се движат.

  Обосновка

  Тази разпоредба е включена в настоящата директива (Приложение Б, точка 4), но липсва в предложението за регламент. Тя е полезна за предотвратяване на злоупотреба с електрошоковото оборудване за зашеметяване и следва да се включи в регламента.

  Изменение  89

  Предложение за регламент

  Приложение III – точка 1.8 б (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.8 б) Животните, които не са в състояние да се движат, не трябва да се влекат към мястото за клане, а трябва да се колят на мястото, където се намират.

  Обосновка

  Влаченето на животни, които не могат да се движат, до мястото за клане, им причинява сериозни страдания. Би било уместно да бъдат заклани на мястото, където се намират, без да се преместват. Подобна разпоредба фигурира в настоящата директива, но е извадена от предложението за регламент.

  Изменение  90

  Предложение за регламент

  Приложение III – точка 2.1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2.1. Всяко животно разполага с достатъчно пространство, за да може да се изправя, да ляга и да се обръща.

  2.1. С изключение на едрия рогат добитък, разположен в индивидуални боксове за разумен период от време, всяко животно разполага с достатъчно пространство, за да може да се изправя, да ляга и да се обръща.

  Обосновка

  Настаняването в боксове, така като се предвижда от разпоредбите, които са в сила понастоящем, гарантира, че едрият рогат добитък не се блъска и е защитен. Това не противоречи на неговото добро физическо и психическо състояние, ако престоят не надвишава разумен период от време.

  Изменение  91

  Предложение за регламент

  Приложение III – точка 2 а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2а. Зашеметяване с прихванат болт

   

  2а. 1. Прихванатият болт трябва да е разположен така, че да се гарантира, че жилото прониква в мозъчната кора. По-специално се забранява застрелването на говеда в тила. Овце и кози могат да бъдат застрелвани в тила, ако наличието на рога не позволява позициониране върху челото. В подобни случаи, изстрелът трябва да бъде разположен непосредствено зад основата на рогата и да е насочен към устата, а обезкървяването трябва да започне не по-късно от 15 секунди след изстрела.

   

   

  2а. 2. В случай, че се използва инструмент с прихванат болт, стопанският субект трябва да провери дали болтът действително се връща в първоначалното си положение след всеки изстрел. В противен случай, инструментът не трябва да се използва повторно, докато не бъде поправен.

  Обосновка

  Тези разпоредби фигурират в настоящата директива, но липсват в предложението за регламент. Те са полезни за гарантиране, че зашеметяването с прихванат болт се извършва ефективно и следователно следва да бъдат включени в регламента.

  Изменение  92

  Предложение за регламент

  Приложение III – точка 2 б (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2б. Фиксиране на животни

   

  Животното не трябва да се поставя в бокс за зашеметяване и главата му не се поставя в устройство, предназначено да ограничава движенията му, преди операторът, който трябва да го зашемети, да е готов да извърши това възможно най-бързо след като животното е поставено в бокса за зашеметяване или главата му е завързана.

  Обосновка

  Фиксирането може да бъде предизвиква голям стрес за животното и затова е от съществено значение времето, прекарано в системата или бокса за фиксиране, да бъде възможно най-кратко.

  Изменение  93

  Предложение за регламент

  Приложение III – точка 3.1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.1. Когато зашеметяването, окачването, повдигането и обезкръвяването на животните се извършват от едно лице, това лице трябва да извършва всичките операции последователно върху едно животно, преди да пристъпи към извършването на която и да е от тях върху друго животно.

  3.1. Когато зашеметяването, окачването, повдигането и обезкръвяването на животните се извършват от едно лице, това лице трябва да извършва всичките операции последователно върху едно животно, преди да пристъпи към извършването на която и да е от тях върху друго животно. Това изискване не се прилага, когато се използва групово зашеметяване.

  Обосновка

  Това изискване не е приложимо за съоръженията, в които се извършва групово зашеметяване или в предприятия със сравнително ниска скорост, където зашеметяването се извършва на един етап. Процедурата, която предвижда възможно най-кратък интервал между зашеметяването и обезкръвяването, е значително по-добра.

  Изменение  94

  Предложение за регламент

  Приложение III – точка 3.1 а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.1а. Обезкървяването трябва да започне незабавно след зашеметяването и да бъде проведено така, че да доведе до бързо, изобилно и пълно обезкървяване.

  Обосновка

  От съществено значение е обезкървяването да бъде извършено незабавно след зашеметяването, за да се намали опасността животното да дойде в съзнание преди смъртта. Тази разпоредба фигурира в настоящата директива, но не е включена в предложението за регламент. Предложеното изменение възстановява тази мярка.

  Изменение  95

  Предложение за регламент

  Приложение III – точка 3.2 а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.2а. След разрязване на кръвоносните съдове върху животното не се изпълняват никакви процедури по преместване или стимулиране с електрошок, преди обезкървяването да е приключило, и в никакъв случай преди изтичането на:

   

  а) промеждутък от време по-голям от 120 секунди в случай на пуйка или гъска;

   

  б) промеждутък от време по-голям от 90 секунди в случай на всякакъв друг вид птица;  

   

  в) промеждутък от време по-голям от 30 секунди в случай на зашеметени говеда;

   

  г) промеждутък от време по-голям от 120 секунди в случай на говеда, които не са били зашеметени;

   

  д) промеждутък от време по-голям от 20 секунди в случай на овце, кози, свине и елени.

  Обосновка

  Важно е върху животните да не се извършват процедури за преместване или електрошокова стимулация, докато са все още живи. Подобна разпоредба фигурира в настоящата директива, но не е включена в предложението за регламент. Предложеното изменение възстановява тази мярка. Повечето от изброените цифри се основават на британското законодателство.

  Изменение  96

  Предложение за регламент

  Приложение III – точка 3.3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.3. Птиците не трябва да се колят с автоматични ножове, освен в случай че е възможно да се гарантира, че те действително са прекъснали кръвоносните съдове. Ако ножовете не са ефективни, птицата се умъртвява незабавно.

  3.3. Птиците не трябва да се колят с автоматични ножове, освен в случай че е възможно да се гарантира, че те действително са прекъснали кръвоносните съдове. Ако ножовете не са ефективни, птицата се заколва незабавно.

  Обосновка

  Предназначението на месото продължава да бъде за консумация от човека.

  Изменение  97

  Предложение за регламент

  Приложение IV – точка е а) (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  еа) клане на животни за добив на кожа.

  Практически аспекти на манипулациите и фиксирането на животните.

   

  Практически аспекти на техниките за зашеметяване.

   

  Резервни методи за зашеметяване и/или клане.

   

  Поддръжка на оборудването за зашеметяване и/или клане.

   

  Мониторинг на ефективността на зашеметяването.

  Обосновка

  Важно е да се уточнят операциите, които операторите, отговорни за клането на животни, отглеждани за добив на кожи, трябва да бъдат способни да извършват.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Настоящо положение

  В Европейския съюз годишно се колят почти 360 млн. свине, говеда, овце и кози и над 4 млрд. домашни птици, над 330 млн. еднодневни пилета се умъртвяват в люпилните и допълнително около 25 млн. животни за добив на кожа. Също така, милиони животни се колят в резултат на опасност от епидемии на заразни болести.

  Много от стопанските животни са подложени на операции, които предизвикват излишно страдание, не само по време на отглеждането и превозването, но също така и по време на умъртвяването и клането и свързаните с тях дейности. В европейското общество на равнището на потребителите и производителите се забелязва все по-силно желание за подобряване на хуманното отношение към животните.

  Защитата на животните по време на клане или умъртвяване и свързаните с тях дейности се регулира от Директива 93/119/ЕО. Понастоящем държавите-членки на Европейския съюз привеждат в действие разпоредбите на Директива 93/119/ЕО в различна степен и с различен обхват. В резултат от това се наблюдава безпокойство относно необходимостта да се гарантира хуманно отношение към животните, както и отрицателно въздействие върху конкуренцията между стопанските субекти на вътрешния пазар. Освен това, през 2004 г. беше прието ново общностно законодателство – т.нар. „Хигиенен пакет“, който натовари стопанските субекти с по-голяма отговорност по отношение на хранителните продукти.

  От момента на влизане в сила на Директива 93/119/ЕО тя не е претърпяла никакви изменения, докато междувременно технологиите в областта на методите за зашеметяване, клане и умъртвяване на животните се развиха.

  Цел и обхват на предложението на Комисията

  Главната цел на предложението за регламент на Комисията е подобряването на хуманното отношение към животните по време на умъртвяването на стопански животни за консумация от човека, на животни за добив на кожа и в случаи на епидемии на заразни болести или други събития, които крият опасност за общественото здраве или по причини, свързани с опазването на околната среда. Предложението на Комисията цели също така да разшири обхвата на нововъведенията в областта на методите за зашеметяване, клане и умъртвяване, както и да подобри хармонизирането на вътрешния пазар.

  Основната промяна в предложеното законодателство е промяната на правното основание от директива на регламент, което позволява по-добро хармонизиране на правото между държавите-членки, гарантиране на нарастването на конкурентоспособността на вътрешния пазар, както и ускоряване на прилагането на съвременните методи за зашеметяване, клане и умъртвяване. Новото законодателство натоварва стопанските субекти с отговорността за хуманно отношение към животните, като същевременно им предоставя по-голяма гъвкавост за реализирането на новите стандарти в тази област. Стопанските субекти се задължават да изготвят и прилагат стандартни оперативни процедури, да определят служител, отговарящ за хуманното отношение към животните, да осигурят квалификация на работниците, които са натоварени с умъртвяването и изпълнението на свързаните с него дейности, чрез изискването за обучение и придобиване на свидетелство за квалификация, провеждането на оценка и мониторинг на ефективността на зашеметяването. Разпоредбите предвиждат изключения за малките стопански субекти. Предложението предвижда дейностите на стопанските субекти да бъдат обхванати от контрол и разрешително от съответни органи в държавите-членки.

  Предложението учредява национални референтни центрове, отговорни за предоставяне на научна подкрепа и специализирани технически познания, свързани с поддържането на хуманно отношение към животните, за оценяване на новите методи за зашеметяване, както и за подпомагане на влизането в сила на настоящия регламент.

  Предложението съдържа списък с методи за зашеметяване и умъртвяване на животни с подробни данни относно свързаните с тях технически характеристики и изисквания. Новата концепция за хуманно отношение към животните по време на клане приема за основен принцип изискването за зашеметяване на животните преди умъртвяване.

  Предложението налага на производителите на устройства за фиксиране и зашеметяване задължението за предоставяне на инструкция за употреба и поддръжка на устройствата с цел гарантиране на най-добри условия за хуманно отношение към животните по време на използването на тези устройства от лицата, които са натоварени със зашеметяването на животните.

  Като взема под внимание основните права на гражданите, в предложението си Комисията предвижда изключения в случаите на умъртвяване на животни при религиозни ритуали.

  Становище на докладчика на Европейския парламент

  Докладчикът приема със задоволство предложението на Комисията, изразява задоволство от отговора на предизвикателството за повишаване на стандартите в областта на хуманното отношение към животните по време на клане и умъртвяване и свързаните с тях дейности. Предложението отговаря на целите и основните принципи на Плана за действие на Общността за защита и хуманно отношение към животните, както и на Стратегията за здравето на животните.

  Докладчикът е на мнение, че умъртвяването на такъв голям брой животни трябва да се извършва при зачитане на възможно най-високи хуманитарни стандарти, с възможно най-голямо спестяване на физическото и психическото страдание на умъртвяваните животни и със стремеж за премахване на ненужната жестокост.

  Европа трябва да се отнася към ограничаването на страданията на умъртвяваните животни като към важно културно и морално предизвикателство пред цивилизацията, съгласно принципа, че животните са чувствителни същества, които изпитват болка и страх и с тях не можем да се отнасяме като с предмети. В европейската цивилизация и култура човекът не може да изпитва безразличие към страданието на животните.

  Инициативата за регламент, който се стреми да намали страданията на умъртвяваните животни следва да се приеме със задоволство. Общностните разпоредби от 1993 г., които са в сила понастоящем, имат характер на директива и не са достатъчни, нито гарантират уеднаквен подход в целия Съюз и отделните държави-членки. Инициативата за тяхното заместване с нова, задължителна разпоредба е напълно основателна.

  Регламентът обхваща защитата на животните по време на клането и умъртвяването на стопански животни за производство на храни, вълна, кожа, козина и други продукти. В приложното му поле не влиза умъртвяването на опитни животни, при лов, по време на културни и спортни събития, от ветеринарни лекари в рамките на изпълняваната от тях професия, както и клането извън кланици на домашни птици и зайцеподобни от техните собственици за собствена консумация. Като признава основателността на тези изключения, все пак трябва да се потърси отделно регулиране посредством директива на принципите за действие при умъртвяването на нестопански животни за стопански цели. Подобен регламент трябва да обхваща умъртвяването на опитни и други, изброени по-горе животни, но също така и домашни и бездомни животни. Тяхното умъртвяване трябва да взема предвид в максимална степен необходимостта от намаляване на страданията. Докладчикът се обръща към Комисията с призив за изготвяне на съответната директива.

  Докладчикът напълно подкрепя установяването на общия принцип, че по време на умъртвяването и свързаните с него манипулации на животните се спестяват излишните болка, стрес и страдание. Докладчикът призовава към приемане на мерки, които гарантират спазването на този принцип.

  Докладчикът счита за основателно въвеждането на принцип, че методите за умъртвяване трябва да водят до незабавна смърт или зашеметяване на животното.

  Докладчикът вижда проблем в т.нар. ритуално клане, при което поради религиозни мотиви не се допуска лишаването от съзнание преди клането. Добро решение на този проблем е въпросът за допускане или не на ритуално клане да се остави в компетенцията на законодателството на държавите-членки. В същото време, докладчикът посочва необходимостта от диалог с религиозните общности, които практикуват ритуално клане, който да цели възприемане на възможни средства за намаляване на страданията на животните, които се подлагат на ритуално клане.

  Докладчикът обръща внимание на факта, че месо от животни, подложени на ритуално клане, до голяма степен попада при потребители извън общностите, които практикуват този вид клане. Във връзка с това, Парламентът изразява становище, че полученото в резултат на ритуално клане месо трябва да носи съответно обозначение, което предоставя информация на потребителите, които трябва да имат възможност за избор дали да консумират или не месо от животни, които са били заклани без предварително лишаване от съзнание.

  Докладчикът счита, че с изключение на случаите, свързани с мотивация от религиозен характер, основният метод за клане и умъртвяване на животни на територията на Европейския съюз трябва да бъде тяхното предварително зашеметяване, извършено така, че да се гарантира пълна ефективност и контрол.

  Докладчикът счита за основателно въвеждането на стандартни оперативни процедури в областта на умъртвяването на животните и свързаните с него манипулации. Тези процедури трябва да отчитат препоръките на производителите и да описват най-важните параметри на прилаганите методи за зашеметяване.

  Докладчикът счита за основателно въвеждането на изискването всички манипулации, свързани с подготовката и извършването на клане на животни да бъдат извършвани от лица, които имат необходимата квалификация, получена в резултат на съответно обучение. Също така е важно да се осигури изискването устройствата, които служат за умъртвяване и фиксиране на животните преди клане да са снабдени със съответни инструкции от производителя, а използването им да се извършва при точно спазване на тези инструкции.

  За основателна се счита забраната за използване на жестоки и увеличаващи страданията методи за фиксиране на животните преди тяхното умъртвяване, включително забраната за окачване на или вдигане животните за краката.

  Докладчикът подкрепя въвеждането на изискване за процедури за мониторинг на ефективността на зашеметяването на животните преди клане, както и че конкретни лица са натоварени с отговорността за тази процедура.

  Счита се за особено съществена и важна разпоредбата, според която във всяка голяма кланица, в която годишно се колят повече от 1 000 животински единици бозайници или 150 000 единици птици, трябва да бъде определен служител, отговарящ за хуманното отношение към животните, на когото една от задачите да бъде гарантиране на спазването на законите относно клането и умъртвяването на животни. Докладчикът счита, че тъй като този служител ще се намира в подчинено положение спрямо стопанския субект, който управлява кланицата, е необходимо да му се гарантира такава позиция, която да го защити от възможен натиск за прекратяване на дейностите, свързани със същността на неговата функция. В подробните разпоредби относно статуса на този служител трябва прецизно да се гарантира, че неговата роля няма да се окаже фиктивна. Наред с това, по отношение на по-малките кланици, за които не важи изискването за наличие на такъв служител, трябва да се уточни, че отговорността за спазване на принципите на хуманно отношение към животните се носи от управителя на кланицата.

  Докладчикът приема със задоволство установяването на правила за действие в случай на необходимост от ликвидиране на животни в рамките на борбата с огнищата на заразни болести. От съществено значение е ликвидирането да се предхожда от съответен план за действие в зависимост от конкретните нужди. В същото време следва да се подчертае, че ликвидирането винаги трябва да се ограничава до необходимите, научно доказани нужди и също така трябва да се провежда по начин, който във възможно най-голяма степен спестява страдания на умъртвяваните животни.

  По отношение на умъртвяването на животни по наложителни причини, подходящо е изискването съответното действие да се проведе възможно най-скоро, за да не удължава страданието на животното.

  За особено важно следва да се счете учредяването на национални референтни центрове, които отговарят за извършване на съществените задачи в областта на правилните действия при клането и умъртвяването на животни, включително за оценяване на методите за зашеметяване и за акредитиране на органите и стопанските субекти във връзка с издаването на свидетелства за квалификация. Парламентът счита ролята на тези центрове за ключова, при условие че тя не се прехвърли като поредна задача на вече съществуващи служби, като например ветеринарния инспекторат. Изглежда, че тези центрове трябва да бъдат служби, които работят самостоятелно. Също така биха могли да им се предоставят правомощия за контрол в областта на спазването на принципите за действие при клане и умъртвяване на животни.

  Докладчикът счита за подходяща предвидената в регламента процедура за получаване на свидетелства за квалификация за манипулации, свързани с клане и умъртвяване на животни.

  Докладчикът също така приема предложените в регламента принципи за действие в случай на несъответствие, включително и възможността за спиране на продукцията от съответния орган. Все пак, това трябва да бъде тясно свързано с определянето на правомощията за упражняване на контрол.

  Докладчикът приема необходимостта от съответни санкции за нарушаване на принципите за действие при клане и умъртвяване на животни, като посочва, че тези санкции трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.

  Като подкрепя предложението за регламент, докладчикът в същото време посочва, че нарастването на изискванията по отношение на клането и умъртвяването на животни, води до увеличаване на разходите (осигуряване на съответните технически изисквания, обучение, допълнителен персонал и т.н.). Въпросът за разходите може да представлява пречка пред изпълнението на принципите на регламента. Комисията не предвижда за тази цели никакви разходи от бюджета на Общността и прехвърля цялата тежест за тяхното финансиране на държавите-членки и на стопанските субекти. Изразява се опасение, дали подобна система на финансиране ще се окаже ефективна. Тъй като защитата на животните по време на умъртвяване в резултат на регламента става задължителен стандарт на Съюза, Съюзът трябва също така да осигури своето финансово участие за прилагането на този стандарт. От бюджета на Общността трябва да бъдат финансирани по-специално дейности в областта на новите методи, обучението на персонала, предоставянето на помощ за изготвяне на съответните процедури и т.н.

  Докладчикът също така обръща внимание на въпроса за конкуренцията. Увеличаването на разходите, свързани с по-високите стандарти за защита на животните по време на тяхното умъртвяване, може да намали конкурентоспособността на европейския месопреработвателен сектор. Във връзка с това следва да се предприемат действия за определяне на съответни стандарти и за вноса на месо на пазара на ЕС. Вносът на продукти от животински произход на пазара на ЕС трябва да е разрешен единствено за онези стопански субекти, които отговарят на същите или подобни на описаните в настоящия регламент стандарти.

  СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (2.2.2009)

  на вниманието на комисията по земеделие и развитие на селските райони

  относно предложението за регламент на Съвета относно защитата на животните по време на умъртвяване
  (COM(2008)0553 – C6‑0451/2008 – 2008/0180(CNS))

  Докладчик по становище: Jens Holm

  КРАТКА ОБОСНОВКА

  Ежегодно в кланиците в ЕС се умъртвяват милиони животни като прасета, овце, кози и едър рогат добитък. Освен това годишно в ЕС се умъртвяват четири милиона птици.

  Много от тези животни претърпяват силни страдания не само по време на транспорта до кланиците, но и при самото умъртвяване. Европейският съюз има задължението да въведе в действие фундаментални промени, за да минимизира това страдание, като се вземе предвид, че голяма част от гражданите на ЕС настояват за повишаване на стандартите за защита на хуманното отношение към животните.

  Намаляването на консумацията на месо би била най-очевидният начин да се минимизира страданието, което претърпяват милиони животни като по този начин ще се прекрати и екстензивното умъртвяване на животни. Това следва да бъде от първостепенно значение с оглед постигането на някои бързи промени. За съжаление е твърде неправдоподобно консумацията на месо да спре в близко бъдеще. Следователно е от съществено значение страданието на животните по време на умъртвяване да бъде редуцирано до минимални равнища.

  Като докладчик приветствам предложението на Комисията за преразглеждане на Директива 93/119/ЕО. Предложеният регламент определя еднакви минимални правила за отношение към животните по време на умъртвяване за цялата територия на ЕС. Важно е да се изтъкне, че операторите носят отговорност за осигуряването на хуманно отношение към животните, за намаляване до минимум на уплахата и страданието при умъртвяване.

  Докладчикът обаче изразява становището, че предложението на Комисията има нужда от известни подобрения. Следва да се насърчава създаването и използването на подвижни кланици. Това може да е ефективен начин да се намали необходимостта от транспортиране на животните на дълги разстояния в Европа и по този начин да се елиминира стресът, който те са принудени да преживеят по време на едно дълго транспортиране. Подобни подвижни кланици са често използвани в Норвегия. ЕС следва да може да продължи опита на Норвегия.

  Регламентът на Комисията изисква всички кланици да назначат официални инспектори по защита на хуманното отношение към животните, което изисква операторите да поемат истински ангажимент за прилагането на хуманното отношение към животните. Този инспектор не може и не следва обаче да замести обичайните проверки и инспекции, които се извършват от националните органи във всяка държава членка. Въз основа на опита в държавите-членки, подобни проверки и инспекции по-скоро е необходимо да се осъществяват по-чест о и да се усъвършенстват. Възможен начин за финансиране на проверките би било индустрията да допринася с малка такса, базирана на килограм произведено месо.

  Докладчикът би желал освен това да подчертае, че е от ключово значение предлаганите национални референтни центрове да работят самостоятелно, тъй като те следва да осигуряват експертни знания и компетентност по техническите въпроси в областта на хуманното отношение към животните.

  Следва да бъде ясно, че предложеният регламент определя само минимални правила. Отделните държави-членки следва не само да имат възможност да прилагат по-високи стандарти за хуманното отношение към животните, но следва да бъдат насърчени в тази посока. По-високите стандарти биха могли да насърчат постепенното подобряване на защитата на хуманното отношение към животните, като същевременно сведат до абсолютен минимум страданието на животните преди и по време на умъртвяване.

  ИЗМЕНЕНИЯ

  Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да включи в доклада си следните изменения:

  Изменение 2  1

  Предложение за регламент

  Съображение 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (6) Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) прие две становища относно хуманното отношение към животните като аспект от основните системи за зашеметяване и умъртвяване на някои видове животни, а именно относно хуманното отношение към животните като аспект от основните системи за зашеметяване и умъртвяване на основните видове животни, отглеждани за търговски цели (2004 г.), и относно хуманното отношение към животните като аспект от основните системи за зашеметяване и умъртвяване на селскостопански елени, кози, зайци, щрауси, патици, гъски и пъдпъдъци, отглеждани за търговски цели (2006 г.). Законодателството на общността в тази област следва да бъде актуализирано, за да бъдат взети предвид посочените научни становища. Препоръките за постепенно премахване на употребата на въглероден диоксид при свинете и птиците, както и за постепенно премахване на употребата на електрически ток във водна баня при птиците не бяха включени в предложението, тъй като от оценката на въздействието стана ясно, че към настоящия момент те не са икономически жизнеспособни в ЕС. Освен това, в настоящия регламент не следва да се включват други препоръки, тъй като те се отнасят за технически параметри, които следва да бъдат включени в мерките за изпълнение или кодексите на добрите практики. Препоръки относно рибовъдството не бяха включени в предложението поради необходимостта от допълнително научно становище и икономическа оценка в тази област.

  (6) Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) прие две становища относно хуманното отношение към животните като аспект от основните системи за зашеметяване и умъртвяване на някои видове животни, а именно относно хуманното отношение към животните като аспект от основните системи за зашеметяване и умъртвяване на основните видове животни, отглеждани за търговски цели (2004 г.), и относно хуманното отношение към животните като аспект от основните системи за зашеметяване и умъртвяване на селскостопански елени, кози, зайци, щрауси, патици, гъски и пъдпъдъци, отглеждани за търговски цели (2006 г.). През 2001 г. научният комитет по здраве на животните и хуманно отношение към тях (SCAHAW) прие доклад относно хуманното отношение към животните, отглеждани за добив на кожа, в който беше включен преглед на методите за умъртвяване, използвани във ферми за отглеждане на животни за добив на кожа. Законодателството на общността в тази област следва да бъде актуализирано, за да бъдат взети предвид посочените научни становища. Препоръките за постепенно премахване на употребата на въглероден диоксид при свинете и птиците, както и за постепенно премахване на употребата на електрически ток във водна баня при птиците не бяха включени в предложението, тъй като от оценката на въздействието стана ясно, че към настоящия момент те не са икономически жизнеспособни в ЕС. Освен това, в настоящия регламент не следва да се включват други препоръки, тъй като те се отнасят за технически параметри, които следва да бъдат включени в мерките за изпълнение или кодексите на добрите практики. Препоръки относно рибовъдството не бяха включени в предложението поради необходимостта от допълнително научно становище и икономическа оценка в тази област.

  Обосновка

  В прегледа на SCAHAW се съдържа важна информация, свързана с умъртвяването на животни във ферми за отглеждане на животни за добив на кожа в рамките на ЕС.

  Изменение   2

  Предложение за регламент

  Съображение 11

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (11) За рибите са характерни съществени физиологични различия спрямо сухоземните животни и отглежданата в изкуствена среда риба се умъртвява в много различен контекст, по-специално що се отнася до процеса на проверка. Освен това, научните изследвания за зашеметяването на рибите са много по-малко напреднали от тези за другите селскостопански видове. Следва да бъдат установени отделни стандарти за защита на рибите при умъртвяване. Поради това разпоредбите, приложими за рибите, следва да се ограничат понастоящем до ключовия принцип. Чрез допълнителни инициативи следва да се обмислят законодателни или незаконодателни варианти, които могат да бъдат приложени от Общността въз основа на направена от Европейския орган за безопасност на храните научна оценка на риска относно зашеметяването и умъртвяването на риба, в която е отразено социалното, икономическото и административното въздействие.

  (11) За рибите са характерни съществени физиологични различия спрямо сухоземните животни и отглежданата в изкуствена среда риба се умъртвява в много различен контекст, по-специално що се отнася до процеса на проверка. Освен това, научните изследвания за зашеметяването на рибите са много по-малко напреднали от тези за другите селскостопански видове. В рамките на пет години след влизането в сила на настоящия регламент обаче следва да бъдат установени отделни стандарти за защита на рибите при умъртвяване . Поради това разпоредбите, приложими за рибите, следва дотогава да се ограничат до ключовия принцип. Чрез тези допълнителни инициативи следва да се обмислят законодателни или незаконодателни варианти, които могат да бъдат приложени от Общността въз основа на направена от Европейския орган за безопасност на храните научна оценка на риска относно зашеметяването и умъртвяването на риба, в която е отразено социалното, икономическото и административното въздействие.

  Обосновка

  За голяма част от отглежданата в изкуствена среда риба все още не е ясно кой е най-подходящият метод за умъртвяване. Има обаче научни доказателства ( доклад на ЕОБХ от 15 юни 2004 г.), че някои методи имат отрицателни последици от гледна точка на хуманното отношение към рибата, като например стрес и съпротива, в резултат на което рибата много бавно губи съзнание.

  Изменение   3

  Предложение за регламент

  Съображение 14

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  14. Ловните дейности протичат в контекст, за който са характерни условия за умъртвяване, твърде различни от прилаганите за селскостопанските животни, и ловът е предмет на специални законодателни актове. Следователно е целесъобразно умъртвяването по време на лов да бъде изключено от обхвата на настоящия регламент.

  14. Ловните дейности протичат в контекст, за който са характерни условия за умъртвяване, твърде различни от прилаганите за селскостопанските животни, и ловът е предмет на специални национални законодателни актове. Следователно умъртвяването по време на лов следва да бъде изключено от обхвата на настоящия регламент и вместо това да бъде уредено от националното законодателство на държавите-членки.

  Обосновка

  Ловуването попада в рамките на сферата на компетентност на държавите-членки и е обхванато по подходящ начин от националното законодателство.

  Изменение   4

  Предложение за регламент

  Съображение 24

  Текст, предложен от Комисията

  Amendment

  (24) В зависимост от начина на прилагането им в процеса на клане или умъртвяване някои методи за зашеметяване могат да доведат до смърт, при която е избегната болката и са сведени до минимум уплахата или страданието на животните. Следователно не е необходимо да се разграничават обратими и необратими методи на зашеметяване.

  (24) В зависимост от начина на прилагането им в процеса на клане или умъртвяване някои методи за зашеметяване могат да доведат до смърт, при която е избегната болката и са сведени до минимум уплахата или страданието на животните.

  Обосновка

  Някои методи на обгазяване, използвани за зашеметяване/умъртвяване на животни заради кожата им са обратими и животните идват в съзнание. Тъй като няма следваща стъпка в процеса на умъртвяване, напр. обезкървяване, е възможно животните да бъдат драни докато все още са в съзнание.

  Изменение   5

  Предложение за регламент

  Съображение 27

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (27) Добре обученият и способен персонал обуславя по-добрите условия за третиране на животните. Уменията във връзка с хуманното отношение към животните се състоят в познаването на основните модели на поведение и на нуждите на съответните видове, както и на признаците, свидетелстващи за съзнание и чувствителност. Те включват и технически умения във връзка с използваното оборудване за зашеметяване. Следователно е необходимо от персонала, който се занимава с умъртвяване на животни за консумация от човека, и персонала, надзираващ сезонното умъртвяване на животните, отглеждани за добив на кожа, да се изисква притежаването на свидетелство за квалификация във връзка с изпълняваните от него операции. Да се изисква обаче свидетелство за квалификация от останалия персонал, който се занимава с умъртвяване на животни, не би било пропорционално на поставените цели.

  (27) Добре обученият и способен персонал обуславя по-добрите условия за третиране на животните. Уменията във връзка с хуманното отношение към животните се състоят в познаването на основните модели на поведение и на нуждите на съответните видове, както и на признаците, свидетелстващи за съзнание и чувствителност. Те включват и технически умения във връзка с използваното оборудване за зашеметяване. Следователно е необходимо от персонала, който се занимава с умъртвяване на животни за консумация от човека и за добив на кожа, да се изисква притежаването на свидетелство за квалификация във връзка с изпълняваните от него операции.

  Обосновка

  Няма причина персоналът, работещ в стопанство за добив на кожа, да бъде освободен от изискването за свидетелство за квалификация.

  Изменение   6

  Предложение за регламент

  Съображение 36

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (36) Необходимо е да се осигурят ръководства, за да може операторите и компетентните органи да разполагат със специфична информация относно конструкцията, разположението и оборудването на кланиците, за да се гарантира висока степен на защита на животните, като същевременно се запазят равноправни условия за операторите. Следователно е необходимо Общността да упълномощи Комисията да приема такива ръководства.

  (36) Необходимо е да се осигурят ръководства, за да може операторите и компетентните органи да разполагат със специфична информация относно конструкцията, разположението и оборудването на кланиците и ферми за отглеждане на животни за добив на кожа, за да се гарантира висока степен на защита на животните, като същевременно се запазят равноправни условия за операторите. Следователно е необходимо Общността да упълномощи Комисията да приема такива ръководства.

  Обосновка

  Би било нелогично фермите за отглеждане на животни за добив на кожа да бъдат освободени от тази разпоредба.

  Изменение   7

  Предложение за регламент

  Съображение 37

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (37) Умъртвяването без зашеметяване изисква гърлото да бъде прерязано по подходящ начин, позволяващ страданието да бъде сведено до минимум. Освен това е вероятно при животните, които не са фиксирани по механичен начин след прерязването, да се забави процесът на обезкръвяване, като това ненужно удължава страданието на животните. Ето защо животните, заклани без да бъдат зашеметени, следва да бъдат фиксирани самостоятелно.

  (37) Умъртвяването без зашеметяване изисква гърлото да бъде прерязано по подходящ начин, позволяващ страданието да бъде сведено до минимум. Освен това е вероятно при животните, които не са фиксирани по механичен начин след прерязването, да се забави процесът на обезкръвяване, като това ненужно удължава страданието на животните. Ето защо животните, заклани без да бъдат зашеметени, следва да бъдат фиксирани самостоятелно и да бъдат ефективно зашеметени веднага след прерязването.

  Обосновка

  Следва да се вземе предвид, разбира се, умъртвяването по религиозни причини. Въпреки това, за да се защитят животните от ненужно страдание, следва да се прилага основното изискване за зашеметяване след прерязването.

  Изменение   8

  Предложение за регламент

  Съображение 38

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (38) В областта на манипулациите и фиксирането на животните често се наблюдава научно-технически прогрес. Ето защо е важно Общността да упълномощи Комисията да изменя изискванията, приложими към манипулациите и фиксирането на животните преди клане, като същевременно запазва еднаква и висока степен на защита на животните.

  (38) В областта на манипулациите и фиксирането на животните често се наблюдава научно-технически прогрес в кланиците и във фермите за отглеждане на животни за добив на кожа. Ето защо е важно Общността да упълномощи Комисията да изменя изискванията, приложими към манипулациите и фиксирането на животните преди умъртвяване, като същевременно запазва еднаква и висока степен на защита на животните.

  Обосновка

  Би било нелогично фермите за отглеждане на животни за добив на кожа да бъдат освободени от тази разпоредба. Определението на термина "клане" в регламента е "умъртвяване на животни за консумация от човека" и следователно би изключило животните, умъртвени във ферми за отглеждане на животни за добив на кожа от настоящата разпоредба.

  Изменение   9

  Предложение за регламент

  Съображение 39

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (39) Необходимо е да се осигурят ръководства, за да може операторите и компетентните органи да разполагат със специфична информация относно манипулациите и фиксирането на животните преди клане, за да се гарантира висока степен на защита на животните, като същевременно се запазят равноправни условия за операторите. Следователно е необходимо Общността да упълномощи Комисията да приема такива ръководства.

  (39) Необходимо е да се осигурят ръководства, за да може операторите и компетентните органи да разполагат със специфична информация относно манипулациите и фиксирането на животните преди умъртвяване, за да се гарантира висока степен на защита на животните, като същевременно се запазят равноправни условия за операторите. Следователно е необходимо Общността да упълномощи Комисията да приема такива ръководства.

  Обосновка

  Вж. обосновката на изменение 6.

  Изменение   10

  Предложение за регламент

  Член 1 – параграф 1 – алинея 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Въпреки това, по отношение на рибите се прилага единствено член 3, параграф 1.

  По отношение на рибите временно се прилага единствено член 3, параграф 1. Въпреки това Комисията представя в рамките на пет години след влизането в сила на настоящия регламент законодателно предложение относно стандартите за защита на рибите при умъртвяване.

  Изменение   11

  Предложение за регламент

  Член 2 – буква б

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) „свързани операции“ означава операции като манипулации, настаняване, фиксиране, зашеметяване и обезкръвяване на животни, които се провеждат в рамките на тяхното умъртвяване и на мястото, където трябва да бъдат умъртвени;

  б) „свързани операции“ означава операции като разтоварване, манипулации, настаняване, фиксиране, зашеметяване и обезкръвяване на животни, които се провеждат в рамките на тяхното умъртвяване и на мястото, където трябва да бъдат умъртвени;

  Обосновка

  Разтоварването е част от свързаните операции и следователно следва да бъде упоменато в определението.

  Изменение   12

  Предложение за регламент

  Член 2 – буква е)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (е) „зашеметяване“ означава всеки умишлен процес, който причинява загуба на съзнанието и чувствителността, без да предизвиква болка, включително всеки процес, водещ до незабавна смърт;

  (е) „зашеметяване“ означава всеки умишлен процес, който причинява загуба на съзнанието и чувствителността, без да предизвиква болка, уплаха или страдание, включително всеки процес, водещ до незабавна смърт;

  Обосновка

  Тъй като понятието за болка е субективно, следва да се прилага същата формулировка като при член 3.1.

  Изменение   13

  Предложение за регламент

  Член 2 – буква й)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (й) „клане“ означава умъртвяване на животни за консумация от човека;

  (й) „клане“ означава умъртвяване на животни за консумация от човека или за добив на кожа;

  Обосновка

  Определението за клане изключва животните, отглеждани за добив на кожа от много то разпоредбите на предложението. Животните, умъртвявани с цел добив на кожа следва да бъдат защитени в същата степен като другите животни, които попадат в обхвата на настоящия регламент.

  Изменение   14

  Предложение за регламент

  Член 2 – буква к)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (к) „кланица“ означава всяко предприятие за клане на сухоземни животни;

  (к) „кланица“ означава всяко предприятие за клане на сухоземни животни и животни, отглеждани за добив на кожа;

  Обосновка

  Необходимо е определението на "кланица" да включва умъртвяването на животни, отглеждани за добив на кожа, в противен случай те ще бъдат изключени от множество разпоредби на предложения регламент. Ако определението не бъде променено, цялата трета глава няма да бъде приложима за животните, отглеждани за добив на кожа.

  Изменение   15

  Предложение за регламент

  Член 2 – буква м

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (м) „животни, отглеждани за добив на кожа“ означава бозайници, отглеждани главно за производство на кожа, като визони, порове, лисици, миещи мечки, южноамерикански гризачи и чинчили;

  (м) „животни, отглеждани за добив на кожа“ означава бозайници, отглеждани главно за производство на кожа, като визони, порове, лисици, миещи мечки, енотовидни кучета, южноамерикански гризачи, питомни зайци и чинчили;

  Обосновка

  Прибавянето на два вида, отглеждани в ЕС заради кожата им, спомага за съгласуваността.

  Изменение   16

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 3 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  3а. Животните са обект на специална защита по време на периода преди и след раждане.

  Изменение   17

  Предложение за регламент

  Член 4 – параграф 2 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Чрез дерогация от параграф 1, когато такива методи са част от религиозни обреди, животните могат да бъдат умъртвени без предварително зашеметяване, при условие че умъртвяването се извършва в кланица.

  2. Чрез дерогация от параграф 1, когато такива методи са част от религиозни обреди, животните могат да бъдат умъртвени без предварително зашеметяване, при условие че умъртвяването се извършва в кланица и животните биват ефективно зашеметени веднага след прерязването.

  Обосновка

  Следва да се вземе предвид, разбира се, умъртвяването по религиозни причини. Въпреки това, за да се защитят животните от ненужно страдание, следва да се прилага основното изискване за зашеметяване след прерязването.

  Изменение   18

  Предложение за регламент

  Член 5 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Въпреки това, държавите-членки могат да решат да определят специфични методи на зашеметяване за определени видове, свързани с по-малко болка или страдание за животното.

  Обосновка

  Определени държави-членки имат по-строги практики по отношение на методите на зашеметяване, отколкото е предвидено в настоящето предложение за регламент. Те следва да могат да продължат да прилагат тези практики.

  Изменение   19

  Предложение за регламент

  Член 5 – параграф 1 – алинея 1 б (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Освен това до 1 януари 2014 г. в рамките на Общността следва да бъде забранена техниката на зашеметяване на птици чрез електрически ток във водна баня .

  Обосновка

  Като се има предвид сериозната загриженост на ЕОБХ за хуманното отношение към животните с оглед на зашеметяването чрез електрически ток във водна баня, този метод следва да бъде поетапно изваден от употреба.

  Изменение   20

  Предложение за регламент

  Член 5 – параграф 3 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Приложение I може да бъде изменено в съответствие с процедурата, посочена в член 22, параграф 2, с оглед отразяване на научно-техническия прогрес.

  3. Приложение I може да бъде изменено в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 22, параграф 2(а), с оглед отразяване на научно-техническия прогрес.

  Изменение   21

  Предложение за регламент

  Член 7 – параграф 2 – буква е а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (еа) умъртвяването на животни, отглеждани за добив на кожа

   

  Приемането на това изменение изисква заличаване на член 7, параграф 3 от предложението на Комисията

  Обосновка

  Няма причина целият персонал, който участва в умъртвяването на животни във ферми за отглеждане на животни за добив на кожа, да не подлежи на същите критерии като персонала, работещ в кланиците.

  Изменение   22

  Предложение за регламент

  Член 7 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Умъртвяването на животни, отглеждани за добив на кожа, се надзирава от лице, притежаващо свидетелство за квалификация съгласно член 18, което съответства на всички операции, извършвани под негов надзор.

  заличава се

  Обосновка

  Няма причина персоналът, работещ в стопанство за добив на кожа, да бъде освободен от изискването за свидетелство за квалификация.

  Изменение   23

  Предложение за регламент

  Член 11 – параграф 2 – буква а

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  а) максималния капацитет на всяка кланична линия;

  а) максималния капацитет на всяка кланична линия и във фермите за отглеждане на животни за добив на кожа;

  Обосновка

  Животните във фермите за отглеждане на животни за добив на кожа се умъртвяват в кратък период от време, веднага щом са сменили козината си през първата зима, така че хиляди животни може да бъдат умъртвени за няколко дни. Важно е да се въведе максимален брой на умъртвявания за този тип операции, за да се избегне съкращаване на процедурата и ниска степен на хуманно отношение.

  Изменение   24

  Предложение за регламент

  Член 12 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Държавите-членки могат да решат да приложат по-строги правила от посочените в Приложение ІІІ.

  Обосновка

  Определени държави-членки имат по-строги правила за работа отколкото предвидените в настоящето предложение за регламент. Те следва да могат да продължат да прилагат тези правила.

  Изменение   25

  Предложение за регламент

  Член 13 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Операторите проверяват и потвърждават, че животните, умъртвени без предварително да са зашеметени биват ефективно зашеметени веднага след прерязването и до потвърждаване настъпването на смъртта.

  Обосновка

  Следва да се вземе предвид, разбира се, умъртвяването по религиозни причини. Въпреки това, за да се защитят животните от ненужно страдание, следва да се прилага основното изискване за зашеметяване след прерязването.

  Изменение   26

  Предложение за регламент

  Член 13 – параграф 4 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  4а. Правилното прилагане на горепосочените процедури за осъществяване на наблюдение се проверява правилно ежедневно от ветеринар и съответните архиви се съхраняват. Проверките за хуманно отношение включват също така контрол върху показателите за хуманно отношение и върху ключовите параметри, описани в стандартните процедури за работа.

  Обосновка

  Предложението на Комисията не споменава наблюдаващите функции на официалния ветеринарен лекар, тъй като те вече са обхванати от Регламент 854/2004 относно определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация. Въпреки това ролята на официалния ветеринарен лекар при прилагането на настоящия регламент е от съществено значение и следователно трябва да бъде експлицитно подчертана.

  Изменение   27

  Предложение за регламент

  Член 13 – параграф 5 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  5а. Оператори от фермите за добив на кожа уведомяват предварително компетентния орган кога ще бъдат умъртвявани животни, за да позволят да се проведе мониторинг.

  Обосновка

  Повечето животни във фермите за отглеждане на животни за добив на кожа се умъртвяват за кратък период от време, веднага щом са сменили козината си през първата зима. Друг период на умъртвяване обикновено съществува след размножителния сезон. За разлика от други кланични операции, които се провеждат през цялата година, умъртвяването на животни, отглеждани за добив на кожа се извършва в рамките на малък брой дни. Важно е компетентният орган да бъде уведомен, за да може да се проведе мониторинг.

  Изменение   28

  Предложение за регламент

  Член 17 – параграф 1 – уводна част

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Всяка държава-членка определя национален референтен център (наричан по-долу „референтен център“) за изпълнение на следните задачи:

  1. Всяка държава-членка определя национален референтен център (наричан по-долу „референтен център“), който се състои от независими учени и други експерти в областта на хуманното отношение към животните, за изпълнение на следните задачи:

  Обосновка

  Трябва да се гарантират независимостта и компетентността.

  Изменение   29

  Предложение за регламент

  Член 17 – параграф 1 – буква е а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (еа) ако оператор реши да управлява процес с параметри, които не следват публикуваните насоки или кодекси на добрите практики, тези параметри трябва да бъдат предварително оценени.

  Обосновка

  Трябва да се въведат ефективни мерки за прилагане.

  Изменение   30

  Предложение за регламент

  Член 19 – буква а

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  а) да изисква от операторите да изменят техните стандартни оперативни процедури, и по-специално да забавят или преустановят производството;

  а) да изисква (Не се отнася до българския текст.) от операторите да изменят техните стандартни оперативни процедури, и по-специално да забавят или преустановят производството;

  Обосновка

  Трябва да се въведат ефективни мерки за прилагане.

  Изменение   31

  Предложение за регламент

  Член 22 – параграф 2 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  2а. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

  Изменение   32

  Предложение за регламент

  Член 24 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. До 31 декември 2018 г. член 11, параграф 1 се прилага единствено за нови кланици или за всяка нова конструкция, разположение или оборудване, които попадат в обхвата на правилата, изложени в приложение II и които не са започнали да функционират преди датата на [прилагане/влизане в сила] на настоящия регламент.

  1. До 31 декември 2018 г. член 11, параграф 1 се прилага единствено за нови кланици или за всяка нова конструкция или разположение, които попадат в обхвата на правилата, изложени в приложение II и които не са започнали да функционират преди датата на [прилагане/влизане в сила] на настоящия регламент.

  Обосновка

  Не е необходимо за оборудването (напр. оборудване за зашеметяване чрез електрошок, посочено в Приложение ІІ, параграф 4) да съществува същата дерогация както за конструкцията.

  Изменение   33

  Предложение за регламент

  Член 24 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. До 31 декември 2014 г. държавите-членки могат да издават свидетелства за квалификация съгласно член 18, без полагане на изпит, на лицата, разполагащи със съответния непрекъснат професионален опит от минимум [десет] години.

  2. До 31 декември 2014 г. държавите-членки могат да издават свидетелства за квалификация съгласно член 18, след полагане на опростен изпит, на лицата, разполагащи със съответния непрекъснат професионален опит от минимум [десет] години.

  Обосновка

  Период от „непрекъснат професионален опит от минимум [десет] години“ не е гаранция за компетентност и може да означава, че понастоящем се установява лоша практика. Всички, които участват в умъртвяването, следва да бъдат оценявани, за да се гарантира зачитането на духа на законодателството.

  Изменение   34

  Предложение за регламент

  Член 24 – параграф 2 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  2а. До 1 януари 2013 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета законодателно предложение относно установяването на условия и правила за използването на мобилни кланици в рамките на Общността, като гарантира, че са взети всички предпазни мерки хуманното отношение към животните да не е изложено на риск в тях.

  Обосновка

  Мобилните кланици намаляват стреса, причиняван при манипулациите и транспортирането на животни преди клането и по този начин също така намаляват риска от понижаване на качеството на месото. За крехки животни като кокошки носачки и кърмещите млечни крави те представляват важно средство за избягване на мъчителен транспорт, често пъти източник на фрактури и падания. В допълнение, това е от полза и за околната среда, тъй като се намалява влошаването на състоянието й.

  Изменение   35

  Предложение за регламент

  Приложение І – таблица 2 – ред 2

  Текст, предложен от Комисията

  Наименование

  Описание

  Категория животни

  Ключови параметри

  Специални изисквания в глава II от настоящото приложение

  2

  Цялостно умъртвяване чрез електрошок

  През тялото се прокарва ток, предизвикващ едновременно форма на генерализирана епилепсия на ЕЕГ (зашеметяване) и фибрилация или спиране на сърцето (умъртвяване).

   

  Всички видове, с изключение на агнета или прасенца с живо тегло под 5 kg и говеда

  Минимална сила на тока (А или mA)

  Минимална мощност (V).

  Максимална честота (Hz).

  Минимално време на излагане.

  Честота на калибриране на оборудването.

  Оптимизиране на текущия ток.

  Предотвратяване на електрошока преди зашеметяване.

   

  Точка 3.

   

  Точка 4 за лисици и чинчили.

   

  Изменение

  Наименование

  Описание

  Категория животни

  Ключови параметри

  Специални изисквания в глава II от настоящото приложение

  2

  Цялостно умъртвяване чрез електрошок

   

  През тялото се прокарва ток, предизвикващ едновременно форма на генерализирана епилепсия на ЕЕГ (зашеметяване) и фибрилация или спиране на сърцето (умъртвяване).

   

  Всички видове, с изключение на агнета или прасенца с живо тегло под 5 kg, говеда и животни, отглеждани за добив на кожа.

   

  Минимална сила на тока (А или mA)

  Минимална мощност (V).

  Максимална честота (Hz).

  Минимално време на излагане.

  Честота на калибриране на оборудването.

  Оптимизиране на текущия ток.

  Предотвратяване на електрошока преди зашеметяване.

   

  Точка 3.

   

   

  Обосновка

  The evidence is clear that electrocution of conscious foxes is not humane. It has been banned by New York State. Veterinarian Dr Butterworth says: ‘Electrocution requires considerable restraint, and use of electrodes inserted into orifices in some species. If cardiac arrest is induced without first inducing unconsciousness, then there is potential for severe pain and distress. Electrocution equipment presents hazards to the operator.’ The American Veterinary Medical Association disapproves of electrocution in this setting. It says: ‘Techniques that apply electric current from head to tail……are unacceptable.’ The same concerns arise for ‘ear to tail’ electrocution of chinchillas.

  Изменение   36

  Предложение за регламент

  Приложение І – Глава І – таблица 3

  Текст, предложен от Комисията

  Наименование

  Описание

  Категория животни

  Ключови параметри

  Специални изисквания в глава II от настоящото приложение

  1

  Висока концентрация на въглероден двуокис

   

  Излагане на животни, които са в съзнание, на смес от газове, съдържаща над 30 % въглероден двуокис.

  Свине, птици и животни, отглеждани за добив на кожа.

  Концентрация на въглероден двуокис.

  Продължителност на излагането.

  Максимален интервал между зашеметяването и клането (свине).

  Точка 6.

  Точка 7 за птиците.

  2

  Ниска концентрация на въглероден двуокис

   

   

  Излагане на животни, които са в съзнание, на смес от газове, съдържаща под 30 % въглероден двуокис.

   

  Свине и птици.

  Концентрация на въглероден двуокис.

  Продължителност на излагането.

  Максимален интервал между зашеметяването и клането в случай на зашеметяване (свине).

   

  Точка 7 за птиците.

  3

  Инертни газове

  Излагане на животни, които са в съзнание, на смес от инертни газове като аргон и нитроген, съдържаща под 2 % кислород.

   

  Свине и птици.

  Концентрация на кислород.

  Продължителност на излагането.

  Максимален интервал между зашеметяването и клането в случай на зашеметяване (свине).

   

  Точка 7 за птиците.

  4

  Въглероден окис (чист източник)

   

  Излагане на животни, които са в съзнание, на смес от газове, съдържаща над 4 % въглероден окис.

   

  Животни, отглеждане за добив на кожа, и прасенца.

  Качество на източника на газа.

  Концентрация на въглероден окис.

  Продължителност на излагането.

  Температура на газа.

  Точка 8.

  5

  Въглероден окис в комбинация с други газове

   

  Излагане на животни в съзнание на смес от газове, съдържаща над 1 % въглероден окис в комбинация с други токсични газове.

  .

  Животни, отглеждани за добив на кожа.

  Концентрация на въглероден окис.

  Продължителност на излагането.

  Температура на газа.

  Филтриране на машинно произведен газ.

   

  Точка 8.

  Точка 9.

  Изменение

  Наименование

  Описание

  Категория животни

  Ключови параметри

  Специални изисквания в глава II от настоящото приложение

  1

  Висока концентрация на въглероден двуокис

   

  Излагане на животни, които са в съзнание, на смес от газове, съдържаща над 30 % въглероден двуокис.

   

  Свине и птици.

  Концентрация на въглероден двуокис.

  Продължителност на излагането.

   

  Точка 6.

  Точка 7 за птиците.

  2

  Ниска концентрация на въглероден двуокис

   

  Излагане на животни, които са в съзнание, на смес от газове, съдържаща под 30 % въглероден двуокис.

   

  Свине и птици.

  Концентрация на въглероден двуокис.

  Продължителност на излагането.

  Максимален интервал между зашеметяването и клането в случай на зашеметяване (свине).

   

  Точка 7 за птиците.

  3

  Инертни газове

  Излагане на животни, които са в съзнание, на смес от инертни газове като аргон и нитроген, съдържаща под 2 % кислород.

   

  Свине и птици.

  Концентрация на кислород.

  Продължителност на излагането.

  Максимален интервал между зашеметяването и клането в случай на зашеметяване (свине).

   

  Точка 7 за птиците.

  4

  Въглероден окис (чист източник)

   

  Излагане на животни, които са в съзнание, на смес от газове, съдържаща над 4 % въглероден окис.

   

  Прасенца

  Качество на източника на газа.

  Концентрация на въглероден окис.

  Продължителност на излагането.

  Температура на газа.

  Точка 8.

  Обосновка

  As high concentrations of CO2 are aversive for poultry, their use should not be allowed in abattoirs on conscious animals, but only for disease control on farms. The only exception could be the use of a biphasic method for broilers, with in the first phase mixture of 40% CO2, 30% oxygen, 30% Nitrogen for 30 seconds, followed once the birds are unconscious by 80% CO2 in air. Any other gas mixture with concentration of CO2 over 30% must be approved before use. CO2 is not a proper method for ducks and geese which are very resistant to gassing techniques. As high concentrations of CO2 are aversive for fur animals, it must be stated that CO2 must not be used for fur animals. The carbon monoxide has to come from a pure source only, if only filtered it could still be a cause of irritation and suffering for the animals. A preferable alternative to both carbon dioxide and pure source carbon monoxide is the use of argon.

  Изменение   37

  Предложение за регламент

  Приложение I – Глава II – точки 4.2 и 4.3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4.2 Лисици

  заличава се

  Електродите трябва да се поставят в устата и ректума при сила на тока от минимум 0,3 ампера и минимална мощност 110 волта в продължение на най-малко три секунди.

   

  4.3 Чинчили

   

  Електродите трябва да се поставят от ухото до опашката при сила на тока от минимум 0,57 ампера за минимум 60 секунди.

   

  Обосновка

  Вж. изменение 17.

  Изменение   38

  Предложение за регламент

  Приложение І – Глава 2 – точка 7

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  7. Висока и ниска концентрация на въглероден двуокис, използване на инертни газове или комбинация от такива смеси от газове при птиците

  7. Висока и ниска концентрация на въглероден двуокис, използване на инертни газове или комбинация от такива смеси от газове при птиците

   

  7.1 Висока концентрация на въглероден двуокис не трябва да се използва в кланици, а само във стопанства, за да се умъртвят излишните пилета или за контрол на болести.

   

  7.2. Единственото изключение от правило 7.1 се допуска, когато се използва двуфазен метод като при първата фаза се използва смес от 40% CO2, 30 % кислород и 30% нитроген за 30 секунди, която е последвана от 80% CO2 във въздуха, когато птиците вече са в безсъзнание

  При никакви обстоятелства газовете не може да нахлуват в камерата или на мястото, където се намират птиците за зашеметяване или умъртвяване, по начин, който би могъл да доведе до изгаряния или възбуда чрез замръзване или липса на влага.

  7.3 При никакви обстоятелства газовете не може да нахлуват в камерата или на мястото, където се намират птиците за зашеметяване или умъртвяване, по начин, който би могъл да доведе до изгаряния или възбуда чрез замръзване или липса на влага.

   

  7.4. Въглероден двуокис не се използва при патици и гъски.

   

  7.5 Птиците не следва да бъдат обезкръвявани, освен ако са мъртви.

  Обосновка

  As high concentrations of CO2 are aversive for poultry, their use should not be allowed in abattoirs on conscious animals, but only for disease control on farms. The only exception could be the use of a biphasic method for broilers, with in the first phase mixture of 40% CO2, 30% oxygen, 30% Nitrogen for 30 seconds, followed once the birds are unconscious by 80% CO2 in air. Any other gas mixture with concentration of CO2 over 30% must be approved before use. CO2 is not a proper method for ducks and geese which are very resistant to gassing techniques. As high concentrations of CO2 are aversive for fur animals, it must be stated that CO2 must not be used for fur animals.

  Изменение   39

  Предложение за регламент

  Приложение I – Глава II – параграф 8

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  8. Въглероден окис (чист източник или в комбинация с други газове) при животни, отглеждани за добив на кожа

  заличава се

  8.1 Животните са под визуално наблюдение по всяко време.

   

  8.2 Те се вкарват едно по едно и преди да се вкара следващото животно, се проверява дали предходното е в безсъзнание или мъртво.

   

  8.3 Животните трябва да останат в камерата до смъртта им.

   

  Обосновка

  Вж. изменения 19 и 20.

  Изменение   40

  Предложение за регламент

  Приложение I – Глава II – параграф 9

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  9. Въглероден окис в комбинация с други газове при животни, отглеждани за добив на кожа

  заличава се

  9.1. Машинно произведен газ, който е специално приспособен за тази цел, може да се използва, при условие че пробите покажат, че използваният газ:

   

  а) е охладен в необходимата степен;

   

  б) е филтриран в необходимата степен;

   

  в) не съдържа никакви дразнещи частици или газове.

   

  9.2 Животните не се вкарват в камерата, преди да бъде достигната минималната концентрация на въглероден окис.

   

  Обосновка

  Вж. изменение 20.

  Изменение   41

  Предложение за регламент

  Приложение ІІІ – параграф 1 – точка 1 1 (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1.-1. При преместване следва животните да бъдат третирани със спокойствие. Те следва да разполагат с подходящо пространство, за да се движат и следва да се използва стадният им инстинкт. Когато е необходимо, като например при еднокопитните, животните обаче следва да се водят поотделно.

  Изменение   42

  Предложение за регламент

  Приложение ІІІ – параграф 1 – точка 1.2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.2 Животните трябва да се разтоварят възможно най-бързо след пристигането им и да се заколят след това без ненужно закъснение.

  1.2 Животните трябва да се разтоварят възможно най-бързо след пристигането им и да се заколят след това без ненужно закъснение.

  При птиците и зайцевидните общото време за транспортиране, събрано с времето между разтоварването и клането, не трябва да бъде повече от 12 часа.

  Общото време за транспортиране, събрано с времето между разтоварването и клането, не трябва да бъде повече от:

  При бозайниците, с изключение на зайцевидните, общото време за транспортиране, събрано с времето между разтоварването и клането, не трябва да бъде повече от:

   

  а) 19 часа за неотбитите животни;

  а) 6 часа за неотбитите животни и животните, които не могат да бъдат хранени по време на транспортиране или в място за настаняване;

  б) 24 часа за еднокопитни и свине;

  б) 12 часа за всички други животни.

  в) 29 часа за преживни животни.

   

  След изтичане на тези срокове животните трябва да се настанят и нахранят и след това да получават умерено количество храна през подходящи интервали. В тези случаи животните получават съответно количество материал за оформяне на леговище или друг подобен материал, гарантиращ съответното за вида и броя на засегнатите животни удобство. Този материал трябва да осигури подходящо абсорбиране на урината и фекалиите.

  След изтичане на тези срокове животните трябва да се настанят и нахранят и след това да получават умерено количество храна през подходящи интервали. В тези случаи животните получават съответно количество материал за оформяне на леговище или друг подобен материал, гарантиращ съответното за вида и броя на засегнатите животни удобство. Този материал трябва да осигури подходящо абсорбиране на урината и фекалиите.

  Обосновка

  С оглед хуманното отношение към животните е от ключово значение да се съкрати времето за транспорт и за пребиваване в места за настаняване. При животни, които не биват хранени по време на транспорта/в места за настаняването, например птици, следва допълнително да се намаля времето за транспорт/на пребиваване в места за настаняване.

  Изменение   43

  Предложение за регламент

  Приложение ІІІ – параграф 1 – алинея 1.5 – буква в а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (ва) кърмещите млечни животни трябва да бъдат умъртвени в мобилна кланица в рамките на 12 часа.

  Обосновка

  Кърмещите млечни животни са изложени на значително страдание по време на транспортиране, ако не бъдат доени най-малко на всеки 12 часа, поради ограниченото развитие на задните им мускули и постоянното усилие за запазване на равновесие, необходимо по време на транспортирането. Те често падат в превозното средство и са изложени на допълнително страдание при пристигането си в кланиците след неприятното преживяване. Следователно трябва да бъдат разработени мобилни кланици, като се гарантира, че те са създадени и оборудвани така, че хуманното отношение към животните се взима предвид изцяло. Вследствие, трябва да бъде направено това допълнение.

  Изменение   44

  Предложение за регламент

  Приложение ІV – таблицата

  Текст, предложен от Комисията

  Кланични операции, изброени в член 7, параграф 2

  Тематични области за проверка на квалификацията

  Всички операции, изброени в член 7, параграф 2, букви а)—е).

  Поведение на животните, страдание на животните, съзнание и чувствителност, стрес при животните.

  (a) манипулации и грижа за животните, преди да бъдат фиксирани;

  Практически аспекти на манипулациите и фиксирането на животните.

  (б) фиксиране на животните с цел зашеметяване или умъртвяване;

  (в) зашеметяване на животни;

  Практически аспекти на техниките за зашеметяване. Резервни методи за зашеметяване и/или умъртвяване. Поддръжка на оборудването за зашеметяване и/или умъртвяване.

  (г) оценка на ефективното зашеметяване;

  Мониторинг на ефективността на зашеметяването. Резервни методи за зашеметяване и/или умъртвяване.

  (д) окачване или повдигане на живи животни;

  Практически аспекти на манипулациите и фиксирането на животните.

  (е) обезкръвяване на живи животни.

  Мониторинг на ефективността на зашеметяването. Резервни методи за зашеметяване и/или умъртвяване.

  Изменение

  Кланични операции, изброени в член 7, параграф 2

  Тематични области за проверка на квалификацията

  Всички операции, изброени в член 7, параграф 2, букви а)—еа).

  Поведение на животните, страдание на животните, съзнание и чувствителност, стрес при животните.

  (a) манипулации и грижа за животните, преди да бъдат фиксирани;

  Практически аспекти на манипулациите и фиксирането на животните.

  (б) фиксиране на животните с цел зашеметяване или умъртвяване;

  (в) зашеметяване на животни;

  Практически аспекти на техниките за зашеметяване. Резервни методи за зашеметяване и/или умъртвяване. Поддръжка на оборудването за зашеметяване и/или умъртвяване.

  (г) оценка на ефективното зашеметяване;

  Мониторинг на ефективността на зашеметяването. Резервни методи за зашеметяване и/или умъртвяване.

  (д) окачване или повдигане на живи животни;

  Практически аспекти на манипулациите и фиксирането на животните.

  (е) обезкръвяване на живи животни.

  Мониторинг на ефективността на зашеметяването. Резервни методи за зашеметяване и/или умъртвяване.

  (еа) умъртвяването на животни, отглеждани за добив на кожа

  Практически аспекти на манипулациите и фиксирането на животните.

   

  Практически аспекти на техниките за зашеметяване.

   

  Резервни методи за зашеметяване и/или умъртвяване.

   

  Поддръжка на оборудването за зашеметяване и/или умъртвяване.

   

  Мониторинг на ефективността на зашеметяването.

   

  Обосновка

  Виж изменение 11 и последователността за гарантиране, че всички аспекти на умъртвяването на животни, отглеждани за добив на кожа, са обхванати.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Защита на животните по време на тяхното умъртвяване

  Позовавания

  COM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS)

  Водеща комисия

  AGRI

  Становище, изказано от

         Дата на обявяване в заседание

  ENVI

  20.11.2008

   

   

   

  Докладчик по становище

         Дата на назначаване

  Jens Holm

  11.11.2008

   

   

  Разглеждане в комисия

  1.12.2008

   

   

   

  Дата на приемане

  22.1.2009

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  40

  1

  2

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Владко Тодоров Панайотов, Dimitrios Papadimoulis, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Защита на животните по време на тяхното умъртвяване

  Позовавания

  COM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS)

  Дата на консултация с ЕП

  19.11.2008

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  AGRI

  20.11.2008

  Подпомагаща(и) комисия(и)

         Дата на обявяване в заседание

  ENVI

  20.11.2008

   

   

   

  Докладчик(ци)

         Дата на назначаване

  Janusz Wojciechowski

  6.10.2008

   

   

  Разглеждане в комисия

  2.12.2008

  19.1.2009

  16.2.2009

   

  Дата на приемане

  16.3.2009

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  19

  2

  1

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Luis Manuel Capoulas Santos, Joseph Daul, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Sebastiano Sanzarello, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Димитър Стоянов, Csaba Sándor Tabajdi, Janusz Wojciechowski

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Katerina Batzeli, Milan Horáček, Astrid Lulling, Sebastiano (Nello) Musumeci, Catherine Neris, Maria Petre

  Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Iratxe García Pérez, Leopold Józef Rutowicz

  Дата на внасяне

  24.3.2009