BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet

24.3.2009 - (KOM(2008)0553 – C6‑0451/2008 – 2008/0180(CNS)) - *

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Ordfører: Janusz Wojciechowski

Procedure : 2008/0180(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0185/2009

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet

(KOM(2008)0553 – C6‑0451/2008 – 2008/0180(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0553),

 der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0451/2008),

 der henviser til forretningsordenens artikel 51,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6‑0185/2009),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til Rådets forordning om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet

Forslag til Rådets forordning om beskyttelse af dyr på slagte- og aflivningstidspunktet

Begrundelse

Med henvisning til definitionen i forslaget ("slagtning": aflivning af dyr til konsum) virker ordet "aflivning" til stadighed uhensigtsmæssigt i dette forslag, når det gælder dyr, der generelt er opdrættet til "konsum". Generelt virker ordet "slagtning", der specifikt henviser til slagtning og dermed forbundne aktiviteter, mere sammenhængende i denne kontekst og bør anvendes på sammenhængende vis i forslaget.

Hvor det er nødvendigt bør ordet "aflivning" erstattes af ordet "slagtning", og "aflive" bør erstattes af "slagte".

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har vedtaget to udtalelser om velfærdsaspekterne af de vigtigste systemer til bedøvelse og aflivning af visse dyrearter, nemlig en udtalelse om dyrevelfærdsaspekter af de mest udbredte metoder til bedøvelse og aflivning af de vigtigste kommercielle dyrearter i 2004 og en udtalelse om dyrevelfærdsaspekter af de mest udbredte metoder til bedøvelse og aflivning af kommercielt opdrættede hjorte, geder, kaniner, strudse, ænder, gæs og vagtler i 2006. Fællesskabets lovgivning på dette område bør ajourføres for at tage hensyn til disse videnskabelige udtalelser. Henstillinger om udfasning af brugen af kuldioxid til aflivning af svin og fjerkræ og om udfasning af vandbade til bedøvelse af fjerkræ var ikke medtaget i forslaget, da konsekvensanalysen viste, at dette i øjeblikket ikke er økonomisk gennemførligt i EU. Endvidere var der andre henstillinger, der ikke bør indgå i denne forordning, fordi de vedrører tekniske parametre, der bør være en del af gennemførelsesforanstaltningerne eller medtages i reglerne for god praksis. Henstillinger om opdrættede fisk er heller ikke inkluderet i forslaget, fordi der var behov for yderligere videnskabelige udtalelser og økonomisk vurdering på dette område.

(6) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har vedtaget to udtalelser om velfærdsaspekterne af de vigtigste systemer til bedøvelse og aflivning af visse dyrearter, nemlig en udtalelse om dyrevelfærdsaspekter af de mest udbredte metoder til bedøvelse og aflivning af de vigtigste kommercielle dyrearter i 2004 og en udtalelse om dyrevelfærdsaspekter af de mest udbredte metoder til bedøvelse og aflivning af kommercielt opdrættede hjorte, geder, kaniner, strudse, ænder, gæs og vagtler i 2006. I 2001 vedtog Den Videnskabelige Komité for Dyrs Sundhed og Trivsel (SCAHAW) en rapport om velfærd for dyr til pelsproduktion, der omfattede en analyse af slagtemetoderne på pelsfarme. Fællesskabets lovgivning på dette område bør ajourføres for at tage hensyn til disse videnskabelige udtalelser. Henstillinger om udfasning af brugen af kuldioxid til aflivning af svin og fjerkræ var ikke medtaget i forslaget, da konsekvensanalysen viste, at dette i øjeblikket ikke er økonomisk gennemførligt i EU. Endvidere var der andre henstillinger, der ikke bør indgå i denne forordning, fordi de vedrører tekniske parametre, der bør være en del af gennemførelsesforanstaltningerne eller medtages i reglerne for god praksis. Henstillinger om opdrættede fisk er heller ikke inkluderet i forslaget, fordi der var behov for yderligere videnskabelige udtalelser og økonomisk vurdering på dette område.

Begrundelse

Rapporten fra Den Videnskabelige Komité for Dyrs Sundhed og Trivsel indeholder en analyse af følgerne for velfærden af de forskellige metoder, der anvendes til aflivning af dyr på pelsfarme i EU.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) I protokollen om dyrevelfærd og dyrebeskyttelse understreges også nødvendigheden af at respektere medlemsstaternes love og administrative bestemmelser samt deres skikke, navnlig med hensyn til religiøse ritualer, kulturelle traditioner og regionale skikke, i forbindelse med fastlæggelsen og gennemførelsen af Fællesskabets politikker inden for bl.a. landbrug og det indre marked. Kulturelle arrangementer, hvor overholdelse af dyrevelfærdskrav vil have negativ indvirkning på selve arrangementets karakter, bør derfor udelukkes fra denne forordnings anvendelsesområde.

(15) I protokollen om dyrevelfærd og dyrebeskyttelse understreges også nødvendigheden af at respektere medlemsstaternes love og administrative bestemmelser samt deres skikke, navnlig med hensyn til religiøse ritualer, kulturelle traditioner eller traditioner af religiøs oprindelse og regionale skikke, i forbindelse med fastlæggelsen og gennemførelsen af Fællesskabets politikker inden for bl.a. landbrug og det indre marked. Kulturelle, religiøse og traditionelle arrangementer, hvor overholdelse af dyrevelfærdskrav vil have negativ indvirkning på selve arrangementets karakter, bør derfor udelukkes fra denne forordnings anvendelsesområde.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Kulturelle traditioner drejer sig om nedarvede, fastlagte eller sædvanlige mønstre for tænkemåde, handling eller adfærd, som overføres fra generation til generation. De er med til at styrke de langvarige sociale forbindelser mellem de forskellige generationer. Under forudsætning af at disse aktiviteter ikke påvirker markedet for animalske produkter og ikke er begrundet i produktionsformål, bør aflivning af dyr i forbindelse med disse arrangementer udelukkes fra denne forordnings anvendelsesområde.

(16) Kulturelle traditioner eller traditioner af religiøs oprindelse drejer sig om nedarvede, fastlagte eller sædvanlige mønstre for tænkemåde, handling eller adfærd, som overføres fra generation til generation. De er med til at styrke de langvarige sociale forbindelser mellem de forskellige generationer. Under forudsætning af at disse aktiviteter ikke påvirker markedet for animalske produkter, bør slagtning af dyr i forbindelse med disse arrangementer udelukkes fra denne forordnings anvendelsesområde.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 22a

Finansielle bestemmelser

De ovennævnte nye udfordringer vil uundgåeligt få betydelige finansielle konsekvenser for virksomhedsledere i Unionen. For at sikre overholdelse af reglerne i denne forordning må der stilles tilstrækkelige EU-midler til rådighed til at sikre Unionen lederskab på dyrevelfærdsområdet i international sammenhæng.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24) Afhængigt af hvordan de anvendes i slagtningen og aflivningsprocessen, kan visse bedøvelsesmetoder føre til døden, samtidig med at smerte undgås og psykisk belastning eller lidelse mindskes. Det er derfor ikke nødvendigt at sondre mellem reversible og ikke-reversible bedøvelsesmetoder.

(24) Afhængigt af hvordan de anvendes i slagtningen og aflivningsprocessen, kan visse bedøvelsesmetoder føre til døden, samtidig med at smerte undgås og psykisk belastning eller lidelse mindskes.

Begrundelse

Nogle gasningsmetoder, der anvendes til at bedøve/slagte dyr, er reversible, og dyrene kommer til bevidsthed. Eftersom der ikke er flere skridt i slagteprocessen, f.eks. afblødning, er der mulighed for, at dyrene bliver flået, mens de endnu er ved bevidsthed.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32) I henhold til forordning (EF) nr. 854/2004 skal der udarbejdes en liste over virksomheder, fra hvilke import til Fællesskabet af bestemte animalske produkter er tilladt. Der bør ved udarbejdelsen af denne liste tages hensyn til de generelle krav og de supplerende krav til slagterier, som er fastsat i nærværende forordning.

(32) I henhold til forordning (EF) nr. 854/2004 skal der udarbejdes en liste over virksomheder, fra hvilke import til Fællesskabet af bestemte animalske produkter er tilladt. Der bør ved udarbejdelsen af denne liste tages hensyn til de generelle krav og de supplerende krav til slagterier, som er fastsat i nærværende forordning. Kommissionen bør sikre, at import af kød og kødprodukter fra tredjelande bestemt for det indre marked opfylder de generelle bestemmelser i denne forordning.

Begrundelse

Overensstemmelse mellem tilsvarende bestemmelser er vigtig for at undgå konkurrencefordrejninger.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33) Slagterier og det udstyr, som anvendes dér, er udformet til bestemte kategorier af dyr og til bestemte kapaciteter. Hvis kapaciteten overskrides, eller udstyret anvendes til andre formål end det tiltænkte, vil det have en negativ indvirkning på dyrenes velfærd. Oplysninger om disse aspekter bør derfor meddeles de kompetente myndigheder og bør indgå i godkendelsesproceduren for slagterier.

(33) Slagterier og det udstyr, som anvendes dér, er udformet til bestemte kategorier af dyr og til bestemte kapaciteter. Hvis kapaciteten overskrides, eller udstyret anvendes til andre formål end det tiltænkte, vil det have en negativ indvirkning på dyrenes velfærd. Oplysninger om disse aspekter bør derfor meddeles de kompetente myndigheder og bør indgå i godkendelsesproceduren for slagterier. Små, regelmæssigt kontrollerede slagterier med en slagtekapacitet på højst 50 storkreaturenheder om ugen eller 150 000 stykker fjerkræ om året, der først og fremmest er involveret i direkte salg af fødevarer til forbrugerne, behøver ikke en bekostelig godkendelsesprocedure for at gennemføre denne forordnings generelle principper.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34a) Det er nødvendigt at undgå, at dyrene påføres lidelser som følge af angst og stress, inden de slagtes. Slagterierne bør derfor i byggeteknisk henseende indrettes på en sådan måde, arbejdsgangene i slagteriet tilrettelægges på en sådan måde, og personalet uddannes på en sådan måde, at det undgås, at dyrene udsættes for stress, angst og smerter fra det tidspunkt, hvor de aflæsses, og indtil de slagtes.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35) Der sker løbende videnskabelige og tekniske fremskridt med hensyn til slagteriers opførelse, grundplan og udstyr. Det er derfor vigtigt, at Fællesskabet giver Kommissionen beføjelse til at ændre kravene til slagteriers opførelse, grundplan og udstyr, samtidig med at man bibeholder et ensartet og højt niveau for dyrebeskyttelse.

(35) Der sker løbende videnskabelige og tekniske fremskridt med hensyn til slagteriers opførelse, grundplan og udstyr. Det er derfor vigtigt, at Fællesskabet giver Kommissionen beføjelse til at ændre kravene til slagteriers opførelse, grundplan og udstyr, samtidig med at man bibeholder et ensartet og højt niveau for dyrebeskyttelse. Udviklingen af bedre bedøvelsesmetoder bør løbende fremmes. Forskningen bør også styrkes, når det gælder alternativer til slagtning af overskydende kyllinger.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37) Aflivning uden bedøvelse kræver et præcist halssnit for at minimere dyrenes lidelser. Der er risiko for, at dyr, der ikke fastholdes mekanisk, når halssnittet lægges, afbløder langsommere, og dermed forlænges dyrenes lidelser unødvendigt. Dyr, der slagtes uden bedøvelse, bør derfor fastholdes individuelt.

(37) Slagtning uden bedøvelse kræver et præcist halssnit for at minimere dyrenes lidelser. Der er risiko for, at dyr, der ikke fastholdes mekanisk, når halssnittet lægges, afbløder langsommere, og dermed forlænges dyrenes lidelser unødvendigt. Dyr, der slagtes uden bedøvelse, bør derfor fastholdes individuelt og bedøves øjeblikkeligt efter snittet.

Begrundelse

Der er naturligvis behov for hensyntagen til religiøs slagtning. For at beskytte dyrene mod unødvendig lidelse skal det grundlæggende krav om efterfølgende bedøvelse dog finde anvendelse.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38) Der sker løbende videnskabelige og tekniske fremskridt med hensyn til håndtering og fastholdelse af dyr på slagterier. Det er derfor vigtigt, at Fællesskabet giver Kommissionen beføjelse til at ændre kravene til håndtering og fastholdelse af dyr før slagtning, samtidig med at man sikrer et ensartet og højt niveau for dyrebeskyttelse.

(38) Der sker løbende videnskabelige og tekniske fremskridt med hensyn til håndtering og fastholdelse af dyr på slagterier og pelsdyrfarme. Det er derfor vigtigt, at Fællesskabet giver Kommissionen beføjelse til at ændre kravene til håndtering og fastholdelse af dyr før aflivning, samtidig med at man sikrer et ensartet og højt niveau for dyrebeskyttelse.

Begrundelse

Det ville være inkonsekvent at undtage pelsdyrfarme fra denne bestemmelse. Begrebet "slagtning" er i forordningen defineret som "aflivning af dyr til konsum" og ville derfor udelukke dyr, der aflives på pelsdyrfarme, fra denne bestemmelses anvendelsesområde.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 1 - stk. 2 - litra a - nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) i forbindelse med tekniske eller videnskabelige forsøg udført under tilsyn af den kompetente myndighed

i) inden for rammerne af de aktiviteter, der er reguleret i Rådets direktiv 86/609/EØF af 24. november 1986 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål1

1EFT L 358 af 18.12.1986, s. 1.

Begrundelse

Termen "tekniske forsøg" findes ikke i fællesskabslovgivningen. Der bør henvises til Rådets direktiv 86/609/EØF af 24. november 1986. Ifølge dette direktiv bør undtagelse finde anvendelse på ikke blot dyr, der dør under et forsøg, men på alle dyr, som dette direktiv finder anvendelse på, dvs. dyr, der anvendes eller skal anvendes til forsøg, eller som skal aflives bagefter som følge af forsøget.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 1 - stk. 2 - litra a - nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii) i forbindelse med jagt

ii) i forbindelse med jagt og sportsfiskeri

Begrundelse

Selv om det kun er artikel 3, stk. 1, der finder anvendelse på fiskeri, er det rimeligt at undtage sportsaktiviteter helt fra forordningens anvendelsesområde, ligesom det er tilfældet med jagt.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 1 - stk. 2 - litra a - nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iva) i forbindelse med større religiøse festligheder, der indebærer ofring til eget forbrug, f.eks. til påske eller jul, og kun i en periode på ti dage inden de pågældende datoer

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra a – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iia) mere eller mindre domesticerede hjorte, der skydes på marken og forarbejdes i et forarbejdningsanlæg på en vildtfarm

Begrundelse

Mere eller domesticerede hjorte i Nordeuropa, der holdes på store græsarealer, aflives ofte ved et skud i hovedet med skarp ammunition på den mark, der grænser op til forarbejdningsanlægget. Denne procedure giver anledning til færre bekymringer med hensyn til velfærd end aflivningen af vildtlevende hjorte.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) "dermed forbundne aktiviteter": aktiviteter som f.eks. håndtering, opstaldning, fastholdelse, bedøvelse og afblødning af dyr, som finder sted i forbindelse med og på stedet for aflivningen

b) "dermed forbundne aktiviteter": aktiviteter som f.eks. håndtering, aflæsning, opstaldning, fastholdelse, bedøvelse og afblødning af dyr, som finder sted i forbindelse med og på stedet for slagtningen

Begrundelse

Det er vigtigt at gøre det klart, at disse beskyttelsesforanstaltninger ligeledes omfatter aflæsning af dyrene ved ankomsten til slagteriet.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 2 - litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

bb) "kompetent myndighed": den centrale myndighed i en medlemsstat, der har beføjelser til at sikre overholdelse af kravene i denne forordning, eller enhver anden myndighed, som den centrale myndighed har delegeret denne kompetence til

Begrundelse

Det er nødvendigt at medtage en definition af "kompetent myndighed", eftersom det er en term, der forekommer gentagne gange i teksten.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

da) "bevidstløshed": en tilstand af ubevidsthed, hvor der er midlertidig eller permanent afbrydelse af hjernefunktionen, og efter hvilken dyret er ude af stand til at reagere på normale stimuli, herunder smerte

Begrundelse

Det er nyttigt med en mere præcis definition af "bevidstløshed" for at opnå en klarere forståelse af teksten.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 2 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) "bedøvelse": enhver bevidst fremkaldt proces, som bevirker, at et dyr, uden at det påføres smerter, mister bevidstheden og smerteopfattelsen, herunder enhver metode, som medfører øjeblikkelig død

f) "bedøvelse": enhver bevidst fremkaldt proces, som bevirker, at et dyr mister bevidstheden og smerteopfattelsen, herunder enhver metode, som medfører øjeblikkelig død

Begrundelse

De fleste af - hvis ikke alle - de bedøvelsesmetoder, der er anført i bilagene, påfører i større eller mindre omfang dyrene smerte, og der ville derfor være en modsigelse mellem definitionen og de godkendte metoder.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 2 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) "rituel slagtning": en række forskrifter i forbindelse med slagtning af dyr, som findes inden for religioner som f.eks. islam og jødedommen.

g) "rituel slagtning": en række forskrifter i forbindelse med slagtning af dyr, som findes inden for religioner, eller som er knyttet til visse religiøse fester

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 2 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k) "slagteri": enhver virksomhed, hvor der slagtes landdyr

k) "slagteri": en virksomhed, der slagter og slagtemæssigt behandler dyr, hvis kød er bestemt til konsum

Begrundelse

Den foreslåede definition erstattes med den, der allerede findes i forordning 853/2004. Det er bedre at anvende allerede eksisterende definitioner og ikke indføre nye til de enkelte retsakter.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 2 – litra m

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

m) "pelsdyr"; pattedyr af arter, der hovedsagelig opdrættes til produktion af pels, f.eks. mink, ildere, ræve, vaskebjørne, sumpbævere og chinchillaer

m) "pelsdyr": pattedyr af arter, der hovedsagelig opdrættes til produktion af pels, f.eks. mink, ildere, ræve, vaskebjørne, mårhunde, sumpbævere, kaniner og chinchillaer

Begrundelse

Disse arter opdrættes til produktion af pels i EU og bør derfor indgå i definitionen af "pelsdyr".

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) er sikret fysisk komfort og beskyttelse, navnlig ved at de holdes rene, gives en god varmekomfort og forhindres i at falde elle glide

a) er sikret fysisk komfort og beskyttelse, navnlig ved at de gives en god varmekomfort og forhindres i at falde elle glide

Begrundelse

Kravet om rene dyr virker uhensigtsmæssig, eftersom denne betingelse allerede indgår i hygiejneforordningen. Der er ikke behov for at gentage det. Det er et spørgsmål om hygiejne og ikke specielt relateret til dyrevelfærd.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) ikke viser tegn på smerte, frygt, aggressivitet eller anden unormal adfærd

d) ikke viser tegn på smerte, aggressivitet eller anden unormal adfærd

Begrundelse

Der kan gennemføres foranstaltninger for at undgå lidelse, men givetvis ikke for at sikre, at dyr ikke viser tegn på frygt. Dette er hverken praktisk muligt eller realistisk.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) er forhindret i uønsket interaktion.

udgår

Begrundelse

Termen "uønsket interaktion" er meget vag, og kravet er derfor vanskeligt at opfylde og kontrollere.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis religiøse ritualer foreskriver sådanne metoder kan dyr uanset stk. 1 aflives uden forudgående bedøvelse, forudsat at aflivningen finder sted på et slagteri.

2. Ifølge religiøse ritualer kan dyr slagtes uden forudgående bedøvelse, forudsat at slagtningen finder sted på et slagteri.

Begrundelse

Den tekst, som Kommissionen har foreslået, er uklar. Udtrykket "uanset" angiver ikke præcist, hvad medlemsstaten formodes at undtage fra, og kunne give anledning til tvivl. Ændringsforslaget har til formål at skabe klarhed og at opretholde status quo med hensyn til religiøse slagtninger uden forudgående bedøvelse.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan imidlertid beslutte ikke at anvende denne undtagelse.

udgår

Begrundelse

Det er nødvendigt at harmonisere de forskellige slagtemetoder for at sikre, at alle Fællesskabets producenter opfylder de samme dyrevelfærdsstandarder.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Bedøvelse skal foregå i overensstemmelse med metoderne i bilag I.

1. Bedøvelse skal foregå i overensstemmelse med metoderne i bilag I. Kommissionen kan for at tage hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling godkende nye bedøvelsesmetoder på grundlag af en vurdering fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet i overensstemmelse med den i artikel 22, stk. 2, omtalte procedure.

Begrundelse

I betragtning 22 anføres det, at Kommissionen kan godkende nye bedøvelsesmetoder. Dette ændringsforslag fastlægger den procedure, der skal følges for at afgøre, hvorvidt en ny bedøvelsesmetode skal godkendes eller ej.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Det personale, der er ansvarligt for bedøvelse, kontrollerer regelmæssigt, at dyrene ikke viser tegn på bevidsthed eller smerteopfattelse i tidsrummet mellem afslutningen af bedøvelsesprocessen og bekræftelsen af dødens indtræden.

2. Det personale, der er ansvarligt for bedøvelse, kontrollerer regelmæssigt, at dyrene ikke viser tegn på bevidsthed eller smerteopfattelse i tidsrummet mellem afslutningen af bedøvelsesprocessen og dødens indtræden.

Begrundelse

Termen "bekræftelse" synes at antyde nødvendigheden af at anvende tekniske metoder, hvilket klart adskiller sig fra normal og rimelig praksis på et slagteri.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2a. Efter bedøvelsen påbegyndes afblødningen hurtigst muligt.

Begrundelse

Denne præcisering er nødvendig for at sikre, at dyret dør under bedøvelsesperioden.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Sådanne ændringer skal dog sikre, at niveauet for dyrevelfærd mindst svarer til niveauet med de eksisterende metoder, som dokumenteret ved videnskabelige data offentliggjort i relevante, internationalt anerkendte videnskabelige tidsskrifter.

Sådanne ændringer skal dog sikre, at niveauet for dyrevelfærd mindst svarer til niveauet med de eksisterende metoder, som dokumenteret ved de relevante videnskabelige data.

Begrundelse

Det grundlæggende punkt er, at der skal være videnskabelig dokumentation til rådighed, som skal evalueres i forbindelse med den i artikel 22 nævnte procedure.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Fællesskabsregler for god praksis vedrørende metoderne i bilag I kan vedtages efter proceduren i artikel 22, stk. 2.

4. Fællesskabsretningslinjer for udarbejdelse af procedurer og gennemførelse af regler vedrørende metoderne i bilag I kan vedtages efter proceduren i artikel 22, stk. 2.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Virksomhedslederne udarbejder og gennemfører disse standardprocedurer for at sikre, at aflivning og dermed forbundne aktiviteter udføres i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1.

2. Virksomhedslederne udarbejder og gennemfører disse standardprocedurer for at sikre, at slagtning og dermed forbundne aktiviteter udføres i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1. Til dette formål kan slagterierne anvende procedurerne i artikel 5 i forordning (EF) nr. 852/2004.

Begrundelse

Med henblik på at forenkle administrationen er det hensigtsmæssigt at skabe overensstemmelse mellem procedurerne i denne forordning og andre lignende procedurer i "hygiejnepakken".

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Standardprocedurerne stilles efter anmodning til rådighed for den kompetente myndighed.

3. Standardprocedurerne stilles efter anmodning til rådighed for den kompetente myndighed. Embedsdyrlægen underrettes skriftligt, hver gang standardprocedurerne ændres.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3a. Den kompetente myndighed kan ændre standardprocedurerne, når de tydeligvis ikke er i overensstemmelse med de generelle bestemmelser og krav i denne forordning.

Begrundelse

Der skal være en mekanisme, hvorved den kompetente myndighed kan kræve, at virksomhedslederen ændrer standardprocedurer, der tydeligvis er utilstrækkelige.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) håndtering og pasning af dyr inden fastholdelse

a) sammendrivning af dyr med henblik på fastholdelse, bedøvelse eller slagtning

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) afblødning af levende dyr.

f) afblødning af levende dyr og/eller den slagtemetode, der er omtalt i artikel 4, stk. 2.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

fa) slagtning af pelsdyr.

Begrundelse

Der er ingen grund til, at alt personale, der beskæftiger sig med slagtning af dyr på pelsdyrfarme, ikke er underkastet de samme kriterier som personer, der er beskæftigede på slagterier.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Aflivning af pelsdyr overvåges af en person, der har et kompetencebevis, jf. artikel 18, som svarer til de aktiviteter, der udføres under den pågældende persons tilsyn.

udgår

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at undgå gentagelse.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 8 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) kategori eller vægt af de dyr, som udstyret skal anvendes til

a) art eller vægt af de dyr, som udstyret skal anvendes til

Begrundelse

"Art" er en bedre teknisk term.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 8, litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ca) vedligeholdelse og kalibrering af udstyr

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Under slagtningen skal der være umiddelbar adgang til passende reserveudstyr til bedøvelse, som kan tages i anvendelse, hvis det først anvendte bedøvelsesudstyr skulle svigte.

2. Under slagtningen skal der være umiddelbar adgang til en passende reservemetode til bedøvelse, som kan tages i anvendelse, hvis det først anvendte bedøvelsesudstyr skulle svigte. Hvis denne reservemetode til bedøvelse omfatter tunge installationer, vil mobilt udstyr være hensigtsmæssigt.

Begrundelse

Nogle af bedøvelsesmetoderne i bilag I kræver ikke udstyr, men er velegnede som en reservemetode til bedøvelse.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Intet dyr må fastholdes, hvis den person, der står for bedøvelse eller slagtning af dyret, ikke er parat hertil.

Begrundelse

Fastholdelse kan være meget belastende for dyret, og det er vigtigt, at dyret opholder sig så kort tid som muligt i fastholdelsessystemet eller -boksen.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De krav, der er fastsat i kapitel II og III i nærværende forordning, er relevante med henblik på anvendelse af artikel 12, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 854/2004.

Ved inspektion af slagterier eller virksomheder i tredjelande, der er autoriseret eller skal autoriseres til eksport til EU i overensstemmelse med EU-lovgivningen, forvisser Kommissionens sagkyndige sig om, at de levende dyr som nævnt i artikel 5 er blevet slagtet under vilkår, der hvad angår dyrevelfærd mindst svarer til dem, der er fastsat i denne forordning.

 

Det sundhedscertifikat, der ledsager kød importeret fra et tredjeland, suppleres med en attest som dokumentation for, at dette krav er overholdt.

Begrundelse

Højre side af den sidste tabel indeholder den bestemmelse, som er fastsat i det nuværende direktiv 93/119/EF, der henviser til dokumentation for "humane vilkår under slagteprocessen" der skal overholdes af de virksomheder, der er autoriseret til at importere til Fællesskabet. For at underbygge det, der er fremhævet i betragtning 32, vil det være passende, i betragtning af den stigende import af kød til Fællesskabet, at støtte sig til direktivets ordlyd og derved gøre det direkte tilgængeligt for virksomhedsledere på ethvert niveau.

Ændringsforslag   46

Forslag til forordning

Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 10 a

 

Ordninger for import fra tredjelande

Kommissionen sikrer, at kød og kødprodukter fra tredjelande, der er bestemt til konsum på det indre marked, opfylder bestemmelserne i denne forordning.

 

Begrundelse

Produktionsforhold og produktionsmetoder for kød skal være i overensstemmelse med fællesskabsretten med henblik på at forhindre illoyal konkurrence mellem producenterne.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Med henblik på anvendelse af denne forordning godkender den kompetente myndighed, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 853/2004, i forbindelse med hvert slagteri:

2. Med henblik på anvendelse af denne forordning tager den kompetente myndighed, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 853/2004, i forbindelse med godkendelse af de enkelte slagterier hensyn til de oplysninger, der gives af virksomhedslederen om:

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) den maksimale kapacitet for hver slagtekæde

udgår

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at lade punktet "den maksimale kapacitet for hver slagtekæde" udgå, fordi det indebærer, at der skal tages hensyn til ikke blot dyrevelfærd, men også til andre aspekter som f.eks. inspektion post mortem. Således anføres det i bilag I til forordning 854/2004 (hygiejnepakken), at "Slagtelinjens hastighed … skal tillade, at der kan udføres korrekt inspektion".

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) den maksimale kapacitet af hvert opstaldningsareal, der er bestemt til dyr af hestefamilien, kvæg, får, geder og svin samt fjerkræ og lagomorfer.

c) den maksimale kapacitet af hvert opstaldningsareal, der er bestemt til dyr af hestefamilien, kvæg, får, geder og svin samt fjerkræ, strudsefugle og lagomorfer.

Begrundelse

Der tilføjes strudsefugle, fordi de ikke betragtes som fjerkræ i hygiejnepakkens forordninger.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Virksomhedslederne sikrer, at dyr, der aflives uden bedøvelse, fastholdes mekanisk.

2. Virksomhedsledere sikrer, når dette er muligt og i tilfælde af religiøs slagtning, hvor dyr slagtes uden bedøvelse, at dyrene fastholdes mekanisk.

Begrundelse

Den oprindelige ordlyd lader meget være åbent for fortolkning. Dette krav er endvidere ikke fuldt gennemførligt i de operationelle betingelser for rituelle slagtninger af fjerkræ.

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) anvendelse af elektrisk strøm, som ikke bedøver eller afliver dyrene under kontrollerede forhold, navnlig enhver anvendelse af elektrisk strøm, der ikke omspænder hjernen.

udgår

Begrundelse

Den elektriske fastholdelse, der sker ved lav spænding, og som anvendes efter bedøvelse og inden afblødning, kan forhindre, at dyrene får farlige muskulære refleksbevægelser, som forårsager et stort antal ulykker på arbejdsstedet for slagteriarbejdere.

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Litra a) og b) finder dog ikke anvendelse på slagtebøjler til fjerkræ.

Litra a) og b) finder dog ikke anvendelse på slagtebøjler til fjerkræ og lagomorfer.

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Virksomhedslederne indfører og iværksætter passende overvågningsprocedurer til kontrol og bekræftelse af, at dyr til slagtning er effektivt bedøvet i tidsrummet mellem afslutningen af bedøvelsesprocessen og bekræftelsen af dødens indtræden.

1. Virksomhedslederne indfører og iværksætter passende overvågningsprocedurer til kontrol og bekræftelse af, at dyr til slagtning er effektivt bedøvet i tidsrummet mellem afslutningen af bedøvelsesprocessen og bekræftelsen af dødens indtræden. Dyr skal være døde, inden der gennemføres nogen anden potentielt smertefuld procedure til håndtering af slagtekroppen eller foretages en behandling.

Begrundelse

Dyr, der er korrekt bedøvet, bør ikke udvise noget tegn på smerteopfattelse, når de hænger til afblødning. Ethvert dyr, der udviser tegn på, at det er ved at genvinde smerteopfattelsen, skal omgående genbedøves. Der bør ikke påbegyndes nogen slagteprocedure, før dyret er dødt.

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4b. Pelsdyrfarmes virksomhedsledere informerer den kompetente myndighed på forhånd om datoen, på hvilken der skal slagtes dyr, for at give embedsdyrlægen mulighed for kontrollere, at kravene i denne forordning og standardprocedurerne overholdes.

Begrundelse

De fleste dyr på pelsdyrfarme slagtes i løbet af en kort periode, så snart de har overstået deres første vinters fældning. En anden slagtningsperiode finder normalt sted efter avlssæsonen. Til forskel fra andre slagteriaktiviteter, som foregår året igennem, foregår slagtningen af pelsdyr derfor i løbet af kun få dage. Det er afgørende, at den kompetente myndighed informeres, så overvågningen kan finde sted.

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Fællesskabsregler for god praksis vedrørende overvågningsmetoder på slagterier kan vedtages efter proceduren i artikel 22, stk. 2.

5. Fællesskabsretningslinjer for udarbejdelse af procedurer og gennemførelse af regler vedrørende overvågningsmetoder på slagterier kan vedtages efter proceduren i artikel 22, stk. 2.

Begrundelse

Detaljerede krav om, hvad en videnskabelig vurdering er, henhører ikke under dette forslags anvendelsesområde. Anerkendelsen af nye EU-godkendte bedøvelsesmetoder bør måske evalueres korrekt, f.eks. af godkendte nationale tredjepartsorganer for evaluering.

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5a. Embedsdyrlægen kontrollerer regelmæssigt ovenstående overvågningsprocedurer og overholdelsen af standardprocedurerne.

Begrundelse

Embedsdyrlæger spiller en væsentlig rolle for en korrekt anvendelse af denne forordning.

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. - 1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- 1. Virksomhedslederne har ansvaret for at sikre, at bestemmelserne i denne forordning overholdes.

Begrundelse

Ansvaret for at sikre overholdelse af reglerne påhviler virksomhedslederen, i hvert fald virksomheden, og ikke en bestemt ansat.

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Virksomhedslederne udpeger en dyrevelfærdsansvarlig på hvert slagteri, som skal være ansvarlig for, at bestemmelserne i denne forordning overholdes på det pågældende slagteri. Vedkommende rapporterer direkte til virksomhedslederen om forhold vedrørende dyrenes velfærd.

1. Virksomhedslederne udpeger en dyrevelfærdsansvarlig på hvert slagteri, som skal være ansvarlig for at kontrollere, at bestemmelserne i denne forordning overholdes på det pågældende slagteri. Vedkommende rapporterer direkte til virksomhedslederen om forhold vedrørende dyrenes velfærd.

Begrundelse

Ansvaret for at sikre overholdelse af reglerne påhviler virksomhedslederen, i hvert fald virksomheden, og ikke en bestemt ansat.

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Stk. 1 og 4 finder ikke anvendelse på slagterier, hvor der slagtes under 1 000 storkreaturer (pattedyr) eller 150 000 enheder fjerkræ om året.

(5) Stk. 1-4 finder ikke anvendelse på slagterier, hvor der slagtes højst 50 storkreaturenheder om ugen eller 150 000 enheder fjerkræ om året, og i hvilke der kun anvendes internt personale.

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Den kompetente myndighed og de virksomhedsledere, der deltager i en sanering, udarbejder en handlingsplan for at sikre, at bestemmelserne i denne forordning overholdes, før saneringen påbegyndes.

udgår

De planlagte aflivningsmetoder og de tilhørende standardprocedurer til sikring af overholdelse af denne forordnings bestemmelser indgår i de beredskabsplaner, som fællesskabslovgivningen om dyresundhed foreskriver, på grundlag af en hypotese, der opstilles i beredskabsplanen, vedrørende omfanget af og stedet for de formodede sygdomsudbrud.

 

Ændringsforslag   61

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Ved anvendelsen af denne artikel og under ekstraordinære omstændigheder kan den kompetente myndighed indrømme undtagelser fra en eller flere af denne forordnings bestemmelser, hvis den finder, at overholdelse af bestemmelserne kan påvirke menneskers sundhed eller forsinke udryddelsen af en sygdom betragteligt.

3. Ved anvendelsen af denne artikel og i tilfælde af force majeure kan den kompetente myndighed indrømme undtagelser fra en eller flere af denne forordnings bestemmelser, hvis den finder, at overholdelse af bestemmelserne kan påvirke menneskers sundhed, forsinke udryddelsen af en sygdom betragteligt eller yderligere underminere dyrevelfærden.

 

Begrundelse

"Force majeure" er et retligt forankret og præcist defineret begreb, der giver den kompetente myndighed mulighed for at gribe ind til fordel for de berørte dyreavlere uden forskelsbehandling. Desuden bør der også henvises til dyrevelfærd for at dække tilfælde, hvor dyr ville blive udsat for større lidelser, hvis forordningens bestemmelser anvendes.

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Senest et år efter saneringens afslutning forelægger den i stk. 1 nævnte myndighed en evalueringsrapport om nedslagningens resultater for Kommissionen og gør den offentlig tilgængelig, navnlig på internettet.

udgår

 

 

Denne rapport omfatter navnlig:

 

a) grunde til saneringen

 

b) antal aflivede dyr og deres art

 

c) de anvendte bedøvelses- og aflivningsmetoder

 

d) en beskrivelse af de opståede vanskeligheder og de eventuelle løsninger, der er fundet for at lindre eller mindske de berørte dyrs lidelser

 

e) enhver undtagelse, der er indrømmet i henhold til stk. 3.

 

Begrundelse

Medlemsstaterne sender automatisk alle de oplysninger, der nævnes i dette stykke, til Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse, når der anvendes et udryddelsesprogram, og dyr aflives af sundhedsmæssige årsager. Dette stykke udgår for ikke at fordoble de administrative byrder.

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning

Artikel 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I tilfælde af nødaflivning træffer den person, der har ansvaret for de berørte dyr, alle de nødvendige foranstaltninger for at aflive dyrene hurtigst muligt.

I tilfælde af nødslagtning træffer den person, der har ansvaret for de berørte dyr, alle de nødvendige foranstaltninger for at slagte dyrene hurtigst muligt, dog med forbehold af de betingelser, der er fastsat i bilag III, afsnit I, kapitel VI, i forordning (EF) nr. 853/2004, for nødslagtning uden for slagteriet.

Begrundelse

Overensstemmelse med "hygiejnepakkens" regler.

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning

Artikel 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 17

udgår

Referencecentre

 

1. Hver medlemsstat udpeger et nationalt referencecentre (i det følgende benævnt "referencecentret"), der skal udføre følgende opgaver:

 

a) yde videnskabelig og teknisk ekspertbistand i forbindelse med godkendelse af slagterier

 

b) vurdere nye bedøvelsesmetoder

 

c) aktivt tilskynde virksomhedsledere og andre interesserede parter til at fastsætte regler for god praksis for gennemførelsen af denne forordning og offentliggøre og formidle sådanne regler og føre kontrol med deres anvendelse

 

d) fastlægge retningslinjer for den kompetente myndighed med henblik på anvendelse af denne forordning

 

e) akkreditere organer og enheder, der skal udstede kompetencebeviser, jf. artikel 18

 

f) kommunikere og samarbejde med Kommissionen og de øvrige referencecentre med henblik på udveksling af tekniske og videnskabelige oplysninger og bedste praksis for så vidt angår gennemførelsen af denne forordning.

 

2. Senest et år fra datoen for denne forordnings ikrafttrædelse forelægger medlemsstaterne detaljerede oplysninger om deres referencecentre for Kommissionen og de øvrige medlemsstater og gør disse oplysninger offentligt tilgængelige på internettet.

 

3. Referencecentre kan oprette et netværk bestående af separate enheder, forudsat at alle de opgaver, der er nævnt i stk. 1, udføres for alle relevante aktiviteter, der finder sted i de berørte medlemsstater.

 

Medlemsstater kan udpege en enhed uden for deres område til at udføre en eller flere af disse opgaver.

 

Ændringsforslag  65

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) udstede kompetencebeviser, hvori det attesteres, at indehaveren har bestået en uafhængig afsluttende prøve; emnerne for denne prøve skal være relevante for de berørte dyrekategorier og svare til de operationer, der er nævnt i artikel 7, stk. 2, og de emner, der er anført i bilag IV

b) de, der har til opgave at udvikle og vedligeholde de standardprocedurer, der er omhandlet i artikel 6, har modtaget en passende uddannelse;

Ændringsforslag  66

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) godkende uddannelsesprogrammer for de i litra a) nævnte kurser og form og indhold af den i litra b) nævnte prøve.

udgår

Ændringsforslag  67

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed kan delegere tilrettelæggelsen af kurserne, den afsluttende prøve og udstedelsen af kompetencebeviser til et selvstændigt organ eller en selvstændig enhed, som:

2. Uddannelsesprogrammerne udvikles og gennemføres i givet fald af virksomheden selv eller af en enhed, der har fået tilladelse dertil af den kompetente myndighed.

a) har den nødvendige ekspertise samt det nødvendige personale og udstyr med henblik herpå

Virksomheden eller enheden udsteder kompetencebeviser på dette område.

b) er uafhængig(t) og uden interessekonflikter for så vidt angår udstedelsen af kompetencebeviser

Den kompetente myndighed kan, når den finder det nødvendigt, udvikle og gennemføre uddannelsesprogrammer og udstede kompetencebeviser.

c) er akkrediteret af referencecentret.

 

Nærmere oplysninger om disse organer og enheder gøres offentligt tilgængelige, navnlig på internettet.

 

Begrundelse

Eftersom man ønsker at bibeholde samme fokus som i "hygiejnepakkens" forordninger, bør ansvaret for uddannelse påhvile de erhvervsdrivende. Der må gives mulighed for, at en virksomhed kan udvikle og gennemføre uddannelsesprogrammer, hvis indhold er blevet godkendt af den kompetente myndighed.

Ændringsforslag  68

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kompetencebeviser skal indeholde oplysninger om, hvilke dyrekategorier og hvilke af de operationer/aktiviteter der er anført i artikel 7, stk. 2 eller 3, beviset gælder for.

3. Medlemsstaterne udpeger den myndighed, der har ansvaret for at godkende indholdet af de i stk. 2 omhandlede uddannelsesprogrammer.

Begrundelse

Eftersom man ønsker at bibeholde samme fokus som i "hygiejnepakkens" forordninger, bør ansvaret for uddannelse påhvile de erhvervsdrivende. Der må gives mulighed for, at en virksomhed kan udvikle og gennemføre uddannelsesprogrammer, hvis indhold er blevet godkendt af den kompetente myndighed.

Ændringsforslag  69

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kompetencebeviser er gyldige i højst fem år.

udgår

Begrundelse

Kompetencebeviser bør være gyldige i ubegrænset tid og ikke blot fem år.

Ændringsforslag  70

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kompetencebeviser er gyldige i højst fem år.

Kompetencebeviser er gyldige i en ubegrænset periode. Indehavere af kompetencebeviser er forpligtet til regelmæssigt at deltage i kurser.

Ændringsforslag  71

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Indtil 31. december 2014 kan medlemsstaterne fastsætte bestemmelser om, at kompetencebeviser, jf. artikel 18, kan udstedes til personer uden eksamen, som kan dokumentere mindst [ti] års relevant uafbrudt faglig erfaring.

2. Indtil 31. december 2014 kan medlemsstaterne fastsætte bestemmelser om, at kompetencebeviser, jf. artikel 18, kan udstedes til personer uden eksamen, som kan dokumentere passende uddannelse og mindst 12 måneders relevant faglig erfaring inden denne forordnings ikrafttræden.

Begrundelse

Hvad angår overgangsforanstaltninger er passende uddannelse og mindst 12 måneders erfaring tilstrækkelige garantier.

Ændringsforslag  72

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Kommissionen forelægger inden den 1. januar 2013 et forslag til retsakt for Europa-Parlamentet og Rådet om fastsættelse af betingelser og regler for brugen af mobile slagterier i Fællesskabet og sikrer, at alle de nødvendige forholdsregler træffes i de pågældende mobile enheder for ikke at bringe dyrevelfærden i fare.

Begrundelse

Mobile slagterier reducerer den belastning, der forårsages af håndterings- og transportaktiviteter for dyr før slagtning, og mindsker dermed også risikoen for dårligere kødkvalitet. For skrøbelige dyr som udtjente æglæggende høner og stærkt lakterende malkekvæg er de et vigtigt middel til at undgå smertefuld transport, som ofte forårsager brud eller fald. Desuden giver de miljøgevinster ved at nedbringe miljøforringelserne.

Ændringsforslag  73

Forslag til forordning

Bilag I – kapitel I – tabel I – række 2 – Dyrekategori

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Drøvtyggere op til 10 kg, fjerkræ og lagomorfer.

Drøvtyggere, fjerkræ og lagomorfer.

Begrundelse

Teknikken, hvor der anvendes en ikke-penetrerende boltpistol, er udbredt i store dele af verden (USA, Australien, New Zealand, Brasilien m.v.) og i Den Europæiske Union. Dette udstyr er efterhånden blevet forbedret, og hvis det anvendes korrekt af personer med en relevant uddannelse og under hensyntagen til fabrikantens specifikke anbefalinger, er der for nærværende ikke særlige ulemper ved udstyret. Det understreges, at det er den eneste metode, der giver mulighed for bevaring af hjernen.

Ændringsforslag  74

Forslag til forordning

Bilag I – kapitel I – tabel I – Nøgleparametre – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Boltens hastighed og diameter i forhold til dyrets størrelse og art.

Boltens hastighed og diameter (kontaktplademetoden) i forhold til dyrets størrelse og art.

Ændringsforslag  75

Forslag til forordning

Bilag I – kapitel I – tabel 2 – række 2 – Navn

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Aflivning med elektrisk strøm, der ledes gennem hele dyret

Bedøvelse eller slagtning med elektrisk strøm, der ledes gennem dyrets hjerte eller gennem hele dyret

Ændringsforslag  76

Forslag til forordning

Bilag I – kapitel I – tabel 2 – række 2 – Dyrekategori

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Alle arter undtagen lam eller smågrise med en levende vægt under 5 kg og kvæg.

Alle arter.

Ændringsforslag  77

Forslag til forordning

Bilag I – kapitel I – tabel 3 – kolonne 2 – Dyrekategori

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Svin og fjerkræ

Svin, fjerkræ og pelsdyr

Begrundelse

Anvendelsen af kuldioxid kan både sikre, at dyrevelfærdskravene opfyldes, og at slagteomkostningerne holdes nede.

Ændringsforslag  78

Forslag til forordning

Bilag I – kapitel II – del 7 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kuldioxid i koncentrationer over 30 % må ikke anvendes til bedøvelse eller slagtning af fjerkræ i slagterier. Sådanne koncentrationer må kun anvendes til aflivning af overskydende kyllinger eller med henblik på sygdomsbekæmpelse.

Begrundelse

The Scientific Panel on Animal Health and Welfare of the European Food Safety Authority concluded that more than 30% of CO2 is aversive for poultry and may cause pain and respiratory distress before loss of consciousness. Accordingly, the use of concentrations of CO2 above 30% should not be permitted on conscious animals in commercial slaughterhouses but only for disease control on farms and killing of surplus chicks. Only one gas mixture containing over 30% of CO2 has been established by scientific research as being relatively humane and an exception for this is included in point 7.3. Any other gas mixture with a concentration of CO2 over 30% must be approved for use under the terms of the Regulation before being used.

CO2 is not an acceptable method for ducks and geese as, being aquatic birds, they are highly resistant to gassing techniques.

Ændringsforslag  79

Forslag til forordning

Bilag II – del 2 – punkt 2.3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.3 Der skal være en ventefold med plant gulv og faste sider mellem opholdsfoldene og passagen, der fører til bedøvelsesstedet, for at sikre en konstant tilgang af dyr, der skal bedøves og aflives, og for at undgå, at de personer, der håndterer dyrene, bliver nødt til at jage dyrene ud af deres folde. Ventefolden skal udformes således, at dyrene ikke kan komme i klemme eller trampes ned.

2.3 Der skal være en ventefold mellem opholdsfoldene og passagen, der fører til bedøvelsesstedet, for at sikre en konstant tilgang af dyr, der skal bedøves og slagtes, og for at undgå, at de personer, der håndterer dyrene, bliver nødt til at jage dyrene ud af deres folde. Ventefolden skal udformes således, at dyrene ikke kan komme i klemme eller trampes ned.

Begrundelse

Det bør påhvile de lokale myndigheder og de pågældende virksomhedsledere at træffe afgørelse om en stalds nøjagtige arkitektur og udformning og boksenes indretning.

Ændringsforslag  80

Forslag til forordning

Bilag II – del 3 – punkt 3.2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.2 Bokse til fastholdelse, der anvendes i forbindelse med boltpistoler, skal udstyres med en anordning, der begrænser både den laterale og vertikale bevægelse af dyrets hoved.

udgår

Begrundelse

Anvendelsen af en anordning, der begrænser både den laterale og vertikale bevægelse af dyrets hoved kan bidrage til at gøre bedøvelsen mere nøjagtig under visse omstændigheder. Under andre omstændigheder som f.eks. tilfælde, hvor dyrenes størrelse varierer, må det dog evt. frarådes at anvende en sådan anordning. Forordningen bør give virksomhedslederen for fødevaresektoren frihed til at indføre det system, der virker under det specifikke slagteris særlige vilkår.

Ændringsforslag   81

Forslag til forordning

Bilag II – del 3 – punkt 3.3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.3 Der må ikke anvendes systemer, der fastholder kvæg ved at hænge det med hovedet nedad eller anbringe det i en unaturlig stilling.

udgår

Begrundelse

Dette forbud er uforeneligt med muligheden for navnlig at tillade de slagtemetoder, der foreskrives af religiøse ritualer.

Ændringsforslag  82

Forslag til forordning

Bilag II – del 4 – punkt 4.1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.1a Elektrisk bedøvelsesudstyr skal:

 

a) give et lyd- eller lyssignal i det tidsrum, strømmen går igennem dyret

 

b) være tilsluttet en anordning, som angiver spændingen og strømstyrken, og som er anbragt således, at den let kan aflæses.

Begrundelse

Disse bestemmelser findes i det nuværende direktiv, men er ikke medtaget i forslaget til forordning. De kan bidrage til at sikre, at den person, der bedøver dyret, ved, hvor længe udstyret er anvendt, og hvilken spænding og strømstyrke der anvendes. Disse bestemmelser bør følgelig indgå i forordningen.

Ændringsforslag  83

Forslag til forordning

Bilag II – del 4 – punkt 4.2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.2 Det elektriske udstyr skal være med konstant strømstyrke.

udgår

Ændringsforslag  84

Forslag til forordning

Bilag II – del 7 – punkt 7.2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.2 Anlæg til fjerkræ udformes og konstrueres således, at dyrene kun føres ind i gasblandingen i transportkasser uden forudgående aflæsning.

7.2 Levende fjerkræ bør føres ind i gasblandingen enten i deres transportkasser eller på deres transportbånd.

Begrundelse

Denne foranstaltning er i modstrid med ordninger, der anvendes i øjeblikket, og som har haft en (videnskabeligt baseret) positiv indvirkning på dyrevelfærd. Indføjelsen af denne bestemmelse ville være på bekostning af disse dyrevelfærdsvenlige bedøvelsesordninger og de virksomhedsledere, der har investeret i et sådant udstyr. Den foreslåede tekst svarer til OIE's kodeks vedrørende landdyr, ifølge hvilken levende fjerkræ bør føres ind i gasblandingen enten i deres transportkasser eller på deres transportbånd.

Ændringsforslag  85

Forslag til forordning

Bilag III – del 1 – punkt 1.2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.2 Dyr skal aflæsses så hurtigt som muligt efter ankomsten og derefter slagtes uden unødig forsinkelse.

udgår

For fjerkræ eller lagomorfer må den samlede transporttid plus den tid, der går mellem aflæsning og slagtning, ikke overstige 12 timer.

 

For pattedyr, undtagen lagomorfer, må den samlede transporttid plus den tid, der går mellem aflæsning og slagtning, ikke overstige:

 

a) 19 timer for ikke fravænnede dyr

 

b) 24 timer for dyr af hestefamilien og svin

 

c) 29 timer for drøvtyggere.

 

Efter udløbet af disse frister skal dyrene opstaldes, fodres og siden have begrænsede mængder foder med passende mellemrum. I disse tilfælde skal dyrene have tilstrækkelige mængder strøelse eller lignende materiale, som sikrer et komfortniveau, der passer til arten og antallet af dyr. Dette materiale skal kunne absorbere urin og ekskrementer på tilfredsstillende vis.

 

Ændringsforslag  86

Forslag til forordning

Bilag III – del 1 – punkt 1.5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.5 I forbindelse med slagtning skal ikke fravænnede dyr, lakterende malkedyr, hundyr, der har født under transporten, eller dyr, der leveres i containere, have forrang for andre typer dyr. Hvis dette ikke er muligt, skal der træffes forholdsregler for at afhjælpe deres lidelser navnlig ved at:

udgår

a) malke malkedyr med højst 12 timers mellemrum

 

b) sørge for passende betingelser for diegivning og det nyfødte dyrs velbefindende, hvis et hundyr har født

 

c) give dyr, der leveres i containere, vand.

 

Begrundelse

Transport af dyr under disse forhold er i modstrid med de gældende bestemmelser, og dette aspekt bør derfor ikke medtages i et forslag om slagtning.

Ændringsforslag  87

Forslag til forordning

Bilag III – del 1 – punkt 1.7 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) at løfte eller trække dyrene ved hoved, ører, horn, ben, hale eller pels eller håndtere dem på en sådan måde, at de påføres undgåelig smerte eller lidelse

c) at løfte eller trække dyrene ved hoved, ører, horn, ben (med undtagelse af fjerkræs og lagomorfers fødder), hale eller pels eller håndtere dem på en sådan måde, at de påføres undgåelig smerte eller lidelse

Begrundelse

Fjerkræ og kaniner fanges normalt ved benene og holdes ved fødderne. Det er ikke praktisk muligt at fange fjerkræ på andre måder med den eksisterende teknologi.

Ændringsforslag  88

Forslag til forordning

Bilag III – del 1 – punkt 1.8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.8a Det elektriske bedøvelsesapparatur må ikke anvendes til at fastholde eller immobilisere dyrene eller til at få dem til at bevæge sig.

Begrundelse

Bestemmelsen er indeholdt i det nuværende direktiv (bilag B, punkt 4), men er ikke medtaget i forslaget til forordning. Den kan bidrage til, at misbrug af elektriske bedøvelsesapparatur undgås, og bør følgelig indgå i forordningen.

Ændringsforslag  89

Forslag til forordning

Bilag III – del 1 – punkt 1.8 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.8b Dyr, som ikke er i stand til at gå, må ikke trækkes hen til slagtestedet, men skal slagtes der, hvor de ligger.

Begrundelse

Dyr, som ikke er i stand til at gå, lider voldsomt, når de trækkes hen til slagtestedet. De bør aflives, hvor de ligger uden at blive flyttet. En tilsvarende bestemmelse er indeholdt i det nuværende direktiv, men er udeladt i forslaget til forordning.

Ændringsforslag  90

Forslag til forordning

Bilag III – del 2 – punkt 2.1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.1 Hvert dyr skal have tilstrækkelig plads til at stå op, lægge sig ned og vende sig.

2.1 Bortset fra stort kvæg, der opstaldes i individuelle båse i et tidsrum af en rimelig varighed, skal hvert dyr have tilstrækkelig plads til at stå op, lægge sig ned og vende sig.

Begrundelse

Opstaldning i båse, som fastsat i de gældende bestemmelser, gør det muligt at sikre, at stort kvæg ikke slår sig og er beskyttet. Dette bringer ikke dyrets velbefindende i fare, når opholdet ikke varer urimeligt længe.

Ændringsforslag  91

Forslag til forordning

Bilag III – del 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2a. Bedøvelse med boltpistol

 

2a.1 Boltpistolen skal placeres således, at det sikres, at projektilet drives ind i hjernebarken. Navnlig er det hos kvæg forbudt at placere indskuddet i nakken. Hos får og geder må indskuddet gerne placeres i nakken, hvis hornene forhindrer, at indskuddet placeres i panden. Indskuddet skal i så fald placeres lige bag hornene med retning mod munden, og afblødningen skal begynde senest 15 sekunder efter, at skuddet er affyret.

 

2a.2 Ved anvendelse af boltpistol skal det sikres, at bolten går tilbage til udgangsstillingen efter hvert skud. Hvis den ikke gør det, må instrumentet ikke bruges igen, før det er blevet repareret.

Begrundelse

Disse bestemmelser findes i det nuværende direktiv, men er ikke medtaget i forslaget til forordning. De kan bidrage til at sikre, at bedøvelse med boltpistol foretages effektivt og bør derfor indgå i forordningen.

Ændringsforslag  92

Forslag til forordning

Bilag III – del 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2b. Fastholdelse af dyr

 

Et dyr må ikke anbringes i en bedøvelsesboks, og dets hoved ikke må anbringes i en anordning til begrænsning af dyrets bevægelser, hvis den person, der skal foretage bedøvelsen af dyret, ikke er parat til at foretage indgrebet, så snart dyret er anbragt i bedøvelsesboksen eller dets hoved er fastspændt.

Begrundelse

Fastholdelse kan være meget belastende for dyret, og det er vigtigt, at dyret opholder sig så kort tid som muligt i fastholdelsessystemet eller boksen.

Ændringsforslag  93

Forslag til forordning

Bilag III – del 3 – punkt 3.1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.1 Hvis samme person står for bedøvelse, ophængning, ophejsning og afblødning af dyr, skal vedkommende foretage dem fortløbende på det enkelte dyr, før de indledes på et andet dyr.

3.1 Hvis samme person står for bedøvelse, ophængning, ophejsning og afblødning af dyr, skal vedkommende foretage dem fortløbende på det enkelte dyr, før de indledes på et andet dyr. Dette krav finder ikke anvendelse ved brug af gruppevis bedøvelse.

Begrundelse

Dette krav er ikke praktisk for anlæg med gruppevis bedøvelse eller relativt små anlæg, hvor bedøvelsen forgår på én gang. Den procedure, der giver mulighed for det korteste interval mellem bedøvelse og afblødning, er væsentligt bedre.

Ændringsforslag  94

Forslag til forordning

Bilag III – del 3 – punkt 3.1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.1a Afblødningen skal påbegyndes straks efter bedøvelsen og skal være hurtig, kraftig og fuldstændig.

Begrundelse

Det er afgørende, at afblødningen sker straks efter bedøvelsen for at formindske risikoen for, at dyrene kommer til bevidsthed, inden de dør. Denne bestemmelse er indeholdt i det nuværende direktiv, men er udeladt i forslaget til forordning. Ændringsforslaget genskaber denne bestemmelse.

Ændringsforslag  95

Forslag til forordning

Bilag III – del 3 – punkt 3.2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.2a Efter at blodkarrene er gennembrudt, må der ikke foretages yderligere rensning eller el-stimulering af dyrene, før afblødningen er færdig og under ingen omstændigheder før udløbet af et tidsrum på:

 

a) mindst 120 sekunder for kalkuner eller gæs

 

b) mindst 90 sekunder for andre fugle  

 

c) mindst 30 sekunder for bedøvet kvæg

 

d) mindst 120 sekunder for kvæg, der ikke er blevet bedøvet

 

e) mindst 20 sekunder for får, geder, svin og hjorte.

Begrundelse

Det er vigtigt, at rensning og el-stimulering af dyrene ikke foretages, før dyret er dødt. En sådan bestemmelse er indeholdt i det nuværende direktiv, men er udeladt i forslaget til forordning. Ændringsforslaget genskaber denne bestemmelse. De fleste af tallene er baseret på Det Forenede Kongeriges lovgivning.

Ændringsforslag  96

Forslag til forordning

Bilag III – del 3 – punkt 3.3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.3 Fugle må ikke slagtes ved hjælp af automatisk halsskæring, medmindre det kan fastslås, at den automatiske halsskæring har åbnet blodårerne på en effektiv måde. Hvis halsskæringen ikke har fungeret effektivt, skal fuglene straks aflives.

3.3 Fugle må ikke slagtes ved hjælp af automatisk halsskæring, medmindre det kan fastslås, at den automatiske halsskæring har åbnet blodårerne på en effektiv måde. Hvis halsskæringen ikke har fungeret effektivt, skal fuglene straks slagtes.

Begrundelse

Disse dyr er fortsat bestemt til konsum.

Ændringsforslag  97

Forslag til forordning

Bilag IV – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa) Aflivning af pelsdyr

Praktiske aspekter i forbindelse med håndtering og fastholdelse af dyr.

 

Praktiske aspekter i forbindelse med bedøvelsesteknikker.

 

Erstatningsmetoder til bedøvelse og/eller slagtning.

 

Vedligeholdelse af udstyr til bedøvelse og/eller slagtning.

 

Overvågning af bedøvelsens virkning.

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere, hvilke operationer personer beskæftiget med aflivning af dyr på pelsfarme skal være kompetente til at udføre.

BEGRUNDELSE

Den nuværende situation

I Den Europæiske Union aflives hvert år næsten 360 mio. svin, kvæg, får og geder og over fire mia. stykker fjerkræ, på rugerierne aflives der 330 mio. daggamle kyllinger, og i den europæiske pelsindustri aflives ligeledes 25 mio. dyr. For at bekæmpe smitsomme sygdomme aflives endvidere millioner af andre dyr.

Mange husdyr behandles på en måde, der medfører unødige lidelser, ikke blot under opdræt og transport, men også på det tidspunkt, hvor de slagtes, aflives eller lignende. I det europæiske samfund er der blandt forbrugere og producenter en voksende interesse for at forbedre dyrevelfærden.

Beskyttelse af dyrevelfærden på tidspunktet for dyrets slagtning, aflivning eller lignende er omhandlet af direktiv 93/119/EF. For øjeblikket har EU's medlemsstater gennemført direktivets bestemmelser i forskelligt omfang. Dette har skabt fokus på behovet for at sikre dyrevelfærd og har haft en negativ indvirkning på konkurrencen mellem aktørerne på det indre marked. Desuden blev der med vedtagelsen af "hygiejnepakken" i 2004 fastsat nye bestemmelser, der gjorde slagterierne ansvarlige for kvaliteten af fødevareproduktionen.

Direktiv 93/119/EF er ikke blevet ændret siden dets ikrafttræden, selv om der i mellemtiden er sket teknologiske fremskridt med hensyn til de metoder, der anvendes til bedøvelse, slagtning og aflivning af dyr.

Formålet med Kommissionens forslag og anvendelsesområde

Hovedformålet med Kommissionens forslag er at forbedre dyrevelfærden ved slagtning af opdrættede dyr til konsum, af pelsdyr og for dyr, der slagtes ved udbrud af smitsomme sygdomme, ved andre trusler mod folkesundheden eller af miljømæssige årsager. Med sit forslag søger Kommissionen endvidere at fremme innovation i forbindelse med de metoder, der anvendes til bedøvelse, slagtning og aflivning, og at forbedre harmoniseringen på det indre marked.

En af væsentligste ændringer i forbindelse med forslaget til retsakt er den omstændighed, at retsgrundlaget er ændret fra et direktiv til en forordning, hvilket medfører en bedre harmonisering af medlemsstaternes love, øget konkurrence på det indre marked og en fremskyndelse af anvendelsen af nye metoder til bedøvelse, slagtning og aflivning. Det er ifølge den nye lovgivning slagterierne, der er ansvarlige for dyrevelfærden, samtidig med at de får større fleksibilitet ved gennemførelsen af nye standarder på dette område. Slagterierne skal udvikle og gennemføre standardprocedurer, udpege en dyrevelfærdsansvarlig, sikre, at de arbejdere, der er ansvarlige for aflivning og indgreb i forbindelse hermed, besidder de fornødne kvalifikationer ved at sørge for, at de uddannes og erhverver kompetencebeviser, og ved at indføre evaluering og overvågning af bedøvelsesprocessens effektivitet. Der fastsættes undtagelser for små slagterier. Forslaget indeholder bestemmelser om, at medlemsstaternes kompetente myndigheder overvåger og godkender slagteriernes aktiviteter. Der skal ifølge forslaget etableres nationale referencecentre, som skal stille den nødvendige videnskabelige og tekniske ekspertise vedrørende dyrevelfærd til rådighed, vurdere nye bedøvelsesmetoder og understøtte forordningens gennemførelse.

Forslaget indeholder en liste over metoder til bedøvelse og aflivning af dyr samt detaljerede oplysninger om specifikationer og krav. Kravet om bedøvelse af dyrene på slagtetidspunktet overholder det grundlæggende princip om dyrevelfærd i forbindelse med slagtning.

Det er ifølge forslaget et krav, at producenter af udstyr til fastholdelse og bedøvelse af dyr skal give vejledninger i brugen og vedligeholdelsen af sådant udstyr for at sikre de optimale dyrevelfærdsbetingelser, når de personer, der er ansvarlige for bedøvelsen af dyrene, anvender det pågældende udstyr.

Under hensyntagen til borgernes grundlæggende rettigheder indeholder Kommissionens forslag undtagelser for de tilfælde, hvor dyr slagtes i overensstemmelse med religiøse ritualer.

Ordførerens holdning

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag og over, at den tager udfordringen op med at forbedre dyrevelfærdsstandarderne i forbindelse med slagtning, aflivning og dermed forbundne processer. Forslaget er i overensstemmelse med målsætningerne og principperne i EF-handlingsplanen for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd og i dyresundhedsstrategien.

Ordføreren er af den opfattelse, at storstilede slagtninger af dyr bør udføres under behørig hensyntagen til de højest mulige humanitære standarder, således at dyrenes fysiske og psykiske lidelser begrænses mest muligt, og således at unødige grusomheder undgås.

En begrænsning af lidelserne for dyr, der skal slagtes, bør ses som en vigtig udfordring for den europæiske civilisation, en kulturel og moralsk udfordring, der bygger på det princip, at dyr er følende væsener, som er i stand til at føle smerte og frygt, og som ikke kan behandles som ting. Vi kan i den europæiske civilisation og kultur ikke forholde os ligegyldige over for dyrs lidelser.

Indførelsen af en forordning med henblik på at begrænse lidelserne for dyr, der slagtes, er et godt initiativ. De gældende fællesskabsbestemmelser, der findes i et direktiv fra 1993, er utilstrækkelige, idet de ikke kan sikre en ensartet anvendelse i hele Den Europæiske Union og i de enkelte medlemsstater. Forslaget om at erstatte bestemmelserne med en ny og direkte anvendelig forordning er fuldt ud begrundet. Forordningen angår beskyttelsen i forbindelse med aflivning eller slagtning af dyr, der opdrættes med henblik på fremstilling af kød, uld, skind, pels eller andre produkter. Forordningen omfatter ikke aflivning af dyr i forbindelse med jagt, kulturelle eller sportslige aktiviteter, aflivning, der udføres af dyrlæger som led i deres erhverv, eller aflivning af fjerkræ og lagomorfer, når de slagtes uden for et slagteri af deres ejer og til personligt forbrug. Det må ganske vist anerkendes, at disse undtagelser er begrundede, men der behov for en særlig regulering i form af et direktiv om aflivning af andre dyr end dyr, som opdrættes i økonomisk øjemed. En sådan retsakt bør også omhandle aflivning af dyr, der anvendes til forsøg, de oven for nævnte dyr, samt kæledyr og omstrejfende dyr. Ved aflivning af sådanne dyr bør der så vidt muligt tages hensyn til behovet for at mindske deres lidelser. Ordføreren opfordrer Kommissionen til at udarbejde et direktiv på dette område.

Ordføreren støtter fuldt ud fastsættelsen af et generelt princip om, at dyr ikke skal udsættes for unødig smerte, angst eller lidelse i forbindelse med aflivning og dermed forbundne aktiviteter. Han opfordrer indtrængende til, at der træffes foranstaltninger med henblik på at sikre overholdelsen af dette princip.

Ordføreren mener, at det er korrekt at bestemme, at aflivningsmetoderne skal føre til de pågældende dyrs øjeblikkelige død eller bedøvelse.

Ordføreren anerkender problemet med rituelle slagtninger, hvor det af religiøse årsager ikke er muligt at lade dyrene miste bevidstheden inden aflivning. En passende løsning kunne være, at det overlades de nationale lovgivere eventuelt at fastsætte regler om forbud mod rituelle slagtninger. Samtidig er der behov for at indgå i en dialog med de religiøse samfund, der praktiserer rituelle slagtninger, om muligheden for at træffe foranstaltninger til formindskelse af lidelsen for de dyr, der aflives på denne måde.

Ordføreren bemærker, at kødet fra dyr, der aflives ved rituelle slagtninger, i vidt omfang når ud til forbrugere, som ikke tilhører de samfund, der praktiserer denne form for aflivning. Parlamentet er i den forbindelse fortaler for, at der indføres et princip om, at kød fra rituelle slagtninger skal forsynes med behørig mærkning af hensyn til forbrugeroplysningen, idet forbrugerne skal være i stand til at vælge, hvorvidt de ønsker at spise kød fra dyr, der er slagtet uden først at have mistet bevidstheden.

Ordføreren mener, at den grundlæggende metode, der anvendes ved slagtning og aflivning af dyr inden for Den Europæiske Unions område, når bortses fra undtagelser af religiøse grunde, skal bestå i en forudgående bedøvelse, der skal være fuldstændig effektiv og undergivet kontrol.

Ordføreren mener, at der er hensigtsmæssigt at indføre standardprocedurer til aflivning og dermed forbundne aktiviteter. Disse procedurer skal tage hensyn til producenternes anbefalinger og fastlægge de vigtigste parametre for de anvendte bedøvelsesmetoder.

Ordføreren mener, at det er hensigtsmæssigt at indføre et krav om, at alle processer i forbindelse med forberedelsen og udførelsen af aflivningen af dyrene skal udføres af personer med passende kvalifikationer, der er erhvervet under en relevant uddannelse. Det er også vigtigt at kræve, at det udstyr, der anvendes til aflivningen og den forudgående fastholdelse af dyrene, skal være ledsaget af den pågældende fabrikants brugsanvisning, og at brugsanvisningen nøje skal følges ved brug af udstyret.

Det er også rigtigt at forbyde metoder til fastholdelse af dyr forud for aflivningen, hvis disse er grusomme eller øger dyrenes lidelser, herunder ophængning eller ophejsning af dyrene ved fødder eller ben.

Ordføreren støtter indførelsen af et krav om procedurer til overvågning af, at der sker en effektiv bedøvelse af dyrene forud for aflivningen, og anerkender behovet for, at ansvaret for disse procedurer overlades bestemte personer.

Det er navnlig vigtigt, at der på alle store slagterier, hvor der slagtes mindst 1 000 storkreaturer eller 150 000 enheder fjerkræ om året, udpeges en dyrevelfærdsansvarlig, som skal sikre, at bestemmelser om slagtning og aflivning af dyr overholdes. Ordføreren mener imidlertid, at det er passende, hvis denne person er direkte ansat af slagteriet, at sikre, at ansættelsesvilkårene for den dyrevelfærdsansvarlige indeholder bestemmelser, som skal sikre denne mod ethvert pres om at tilsidesætte det ansvar, der følger med stillingen. De detaljerede bestemmelser om den dyrevelfærdsansvarliges status skal navnlig indeholde en klar præcisering af, at stillingen ikke blot er af symbolsk værdi. Samtidig bør det for så vidt angår mindre slagterier, som ikke er forpligtede til at ansætte en dyrevelfærdsansvarlig person, klart præciseres, at slagteriets ejer er ansvarlig for at sikre, at reglerne om dyrevelfærd håndhæves.

Ordføreren glæder sig over indførelsen af bestemmelser for de tilfælde, hvor det kan være nødvendigt at foretage en sanering til bekæmpelse af sygdomsudbrud. Det er afgørende, at saneringen foretages i overensstemmelse med en relevant handlingsplan, der er afstemt med de præcise behov. Samtidig skal saneringer altid begrænses væsentlige behov, der er videnskabeligt begrundet, og skal også udføres på en sådan måde, at dyrenes lidelser bliver minimale.

Når det er nødvendigt at aflive dyr, skal det ske så hurtigt som muligt for at undgå at forlænge lidelsen for de pågældende dyr.

Det er navnlig vigtigt at etablere nationale referencecentre, der er kompetente og har ansvar for de nødvendige foranstaltninger til sikring af en korrekt aflivning og slagtning af dyr, herunder for vurdering af nye bedøvelsesmetoder og for akkreditering af de organer og enheder, der skal udstede kompetencebeviser. Parlamentet er af den holdning, at disse referencecentre indtager en nøglefunktion, og ønsker ikke at eksisterende institutioner, såsom veterinærinspektionen, får dette ansvarsområde som endnu en ekstraopgave. Centrene bør være uafhængige organer. De kunne også få tillagt relevante kontrolbeføjelser med hensyn gennemførelsen af bestemmelserne om slagtning og aflivning af dyr.

Ordføreren glæder sig over den foreslåede procedure for erhvervelse af et kompetencebevis for aktiviteter forbundet med slagtning og aflivning af dyr.

Han er også indforstået med den foreslåede bestemmelse om manglende overholdelse, herunder navnlig at de kompetente myndigheder kan standse produktionen. Dette bør imidlertid være tæt knyttet til retten til at foretage kontrol.

Ordføreren godkender, at der er behov for passende straffe for overtrædelse af reglerne om slagtning og aflivning af dyr, idet det påpeges, at de skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Skønt ordføreren støtter forslaget til forordning, må det dog samtidig påpeges, at de øgede krav i forbindelse med slagtning og aflivning af dyr vil afstedkomme en stigning i omkostningerne (overholdelse af de tekniske krav, uddannelse, yderligere personale etc.). Omkostningerne kan udgøre en hindring for gennemførelsen af direktivets bestemmelser. Kommissionen har ikke indføjet nogen bestemmelse om anvendelse af EU-budgetmidler til dette formål og pålægger dermed medlemsstaterne og slagterierne hele den finansielle byrde. Det må frygtes, at denne finansielle ordning vil vise sig ineffektiv. Hvis det ifølge EU-retten skal være obligatorisk at beskytte dyr i forbindelse med aflivning, bør Unionen også yde et finansielt bidrag til gennemførelsen af disse bestemmelser. Midler fra fællesskabsbudgettet bør navnlig stilles til rådighed for foranstaltninger til fremme af nye metoder, uddannelse af personale, bistand til udarbejdelse af hensigtsmæssige procedurer osv.

Ordføreren henleder ligeledes opmærksomheden på konkurrencespørgsmålet. De øgede omkostninger som følge af de højere standarder for dyrebeskyttelse i forbindelse med aflivningen kunne skade EU's konkurrenceevne inden for kødsektoren. Der bør derfor udfoldes bestræbelser på at fastsætte passende standarder, navnlig for import til EU's marked. Produkter af animalsk oprindelse til EU-markedet bør kun være tilladt for slagterier, der overholder de samme eller tilsvarende standarder, som dem der er fastlagt i denne forordning.

UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (2.2.2009)

til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

om forslag til Rådets forordning om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet
(KOM(2008)0553 – C6‑0451/2008 – 2008/0180(CNS))

Rådgivende ordfører: Jens Holm

KORT BEGRUNDELSE

Hvert år aflives millioner af dyr, såsom grise, får, geder og kvæg, på EU's slagterier. Desuden aflives fire millioner stykker fjerkræ om året i EU.

Mange af disse dyr er udsat for alvorlig lidelse, ikke blot under transporten til slagterierne, men også på slagtningstidspunktet. EU har en forpligtelse til at gennemføre grundlæggende ændringer for at minimere denne lidelse, idet der tages højde for, at et stort antal af EU-borgerne kræver højere standarder for beskyttelse af dyrevelfærd.

At skære ned på kødforbruget ville være den mest indlysende måde at minimere den lidelse, som millioner af dyr udsættes for, og derved stoppe denne omfattende aflivning af dyr. Dette bør være særdeles højt prioriteret med henblik på at tilvejebringe nogle hurtige ændringer. Desværre er det yderst usandsynligt, at kødforbruget vil ophøre i den nærmeste fremtid. Det er derfor væsentligt, at den lidelse, som dyr udsættes for på slagtningstidspunktet, reduceres til et minimum.

Som ordfører bifalder jeg derfor Kommissionens forslag til en revision af direktiv 93/119/EF. Forslaget til forordning pålægger de samme minimumsregler vedrørende behandlingen af dyr på slagtningstidspunktet i hele EU. Det er vigtigt at påpege, at virksomhedslederne har ansvaret for at sikre dyrevelfærden ved at reducere stress og lidelse på slagtningstidspunktet til et minimum.

Ordføreren er dog af den opfattelse, at Kommissionens forslag har brug for en vis forbedring. Der bør opmuntres til oprettelse og brug af mobile slagterier. Dette kan være en effektiv måde til at reducere behovet for, at dyr transporteres over lange afstande i Europa, og derved fjerne den stress, som dyr er tvunget til at være udsat for under sådanne lange transporter. Sådanne mobile slagterier er almindelige i Norge. EU bør være i stand til at følge efter på grundlag af den erfaring, der er gjort i Norge.

Kommissionens forordning kræver, at alle slagterier skal udnævne officielle inspektører inden for beskyttelse af dyrevelfærd, hvilket kræver, at virksomhedslederne påtager sig at sørge reelt for humane vilkår. Denne inspektør kan og bør imidlertid ikke erstatte de normale kontroller og inspektioner, der udføres af de nationale myndigheder i hver enkelt medlemsstat. På grundlag af erfaringen i medlemsstaterne er der snarere behov for, at sådanne kontroller og inspektioner bliver hyppigere og mere effektive. En mulig metode til finansiering af inspektionerne ville være, at industrien bidrager med en lille afgift på grundlag af hvert kilo kød, der produceres.

Ordføreren vil endvidere gerne understrege, at det er væsentligt, at de foreslåede nationale referencecentre fungerer uafhængigt, da disse centre bør stille ekspertise, navnlig teknisk ekspertise, til rådighed om spørgsmål vedrørende dyrevelfærd.

Det skal præciseres, at den foreslåede forordning kun fastsætter minimumsregler. Individuelle medlemsstater bør ikke blot have lov til at anvende højere standarder for dyrevelfærd, men bør også opmuntres til at gøre det. Højere standarder kunne opmuntre til en gradvis forbedring af beskyttelsen af dyrevelfærd, samtidig med at dyrs lidelser før og på slagtningstidspunktet reduceres til et absolut minimum.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har vedtaget to udtalelser om velfærdsaspekterne af de vigtigste systemer til bedøvelse og aflivning af visse dyrearter, nemlig en udtalelse om dyrevelfærdsaspekter af de mest udbredte metoder til bedøvelse og aflivning af de vigtigste kommercielle dyrearter i 2004 og en udtalelse om dyrevelfærdsaspekter af de mest udbredte metoder til bedøvelse og aflivning af kommercielt opdrættede hjorte, geder, kaniner, strudse, ænder, gæs og vagtler i 2006. Fællesskabets lovgivning på dette område bør ajourføres for at tage hensyn til disse videnskabelige udtalelser. Henstillinger om udfasning af brugen af kuldioxid til aflivning af svin og fjerkræ og om udfasning af vandbade til bedøvelse af fjerkræ var ikke medtaget i forslaget, da konsekvensanalysen viste, at dette i øjeblikket ikke er økonomisk gennemførligt i EU. Endvidere var der andre henstillinger, der ikke bør indgå i denne forordning, fordi de vedrører tekniske parametre, der bør være en del af gennemførelsesforanstaltningerne eller medtages i reglerne for god praksis. Henstillinger om opdrættede fisk er heller ikke inkluderet i forslaget, fordi der var behov for yderligere videnskabelige udtalelser og økonomisk vurdering på dette område.

(6) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har vedtaget to udtalelser om velfærdsaspekterne af de vigtigste systemer til bedøvelse og aflivning af visse dyrearter, nemlig en udtalelse om dyrevelfærdsaspekter af de mest udbredte metoder til bedøvelse og aflivning af de vigtigste kommercielle dyrearter i 2004 og en udtalelse om dyrevelfærdsaspekter af de mest udbredte metoder til bedøvelse og aflivning af kommercielt opdrættede hjorte, geder, kaniner, strudse, ænder, gæs og vagtler i 2006. I 2001 vedtog Den Videnskabelige Komité for Dyrs Sundhed og Trivsel en rapport om velfærd for dyr, der opdrættes med henblik på pelsproduktion, som omfattede en gennemgang af aflivningsmetoder anvendt på pelsdyrfarme. Fællesskabets lovgivning på dette område bør ajourføres for at tage hensyn til disse videnskabelige udtalelser. Henstillinger om udfasning af brugen af kuldioxid til aflivning af svin og fjerkræ og om udfasning af vandbade til bedøvelse af fjerkræ var ikke medtaget i forslaget, da konsekvensanalysen viste, at dette i øjeblikket ikke er økonomisk gennemførligt i EU. Endvidere var der andre henstillinger, der ikke bør indgå i denne forordning, fordi de vedrører tekniske parametre, der bør være en del af gennemførelsesforanstaltningerne eller medtages i reglerne for god praksis. Henstillinger om opdrættede fisk er heller ikke inkluderet i forslaget, fordi der var behov for yderligere videnskabelige udtalelser og økonomisk vurdering på dette område.

Begrundelse

Gennemgangen indeholder vigtige oplysninger, som er relevante for aflivning af dyr på pelsdyrfarme i EU.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Fisk og landdyr er fysiologisk set meget forskellige, og slagtning og aflivning af opdrættede fisk foregår under meget anderledes forhold, navnlig med hensyn til inspektionsprocessen. Endvidere er der ikke forsket nær så meget i bedøvelse af fisk som i bedøvelse af andre opdrættede arter. Der bør fastlægges særskilte standarder for beskyttelse af fisk i forbindelse med aflivning. Bestemmelser gældende for fisk bør derfor i øjeblikket begrænses til de centrale principper. Yderligere initiativer bør tage lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger i betragtning og kan iværksættes af Fællesskabet på basis af en videnskabelig risikovurdering for slagtning og aflivning af fisk, som foretages af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, under hensyntagen til de sociale, økonomiske og administrative virkninger.

(11) Fisk og landdyr er fysiologisk set meget forskellige, og slagtning og aflivning af opdrættede fisk foregår under meget anderledes forhold, navnlig med hensyn til inspektionsprocessen. Endvidere er der ikke forsket nær så meget i bedøvelse af fisk som i bedøvelse af andre opdrættede arter. Der bør dog fastlægges særskilte standarder for beskyttelse af fisk i forbindelse med aflivning inden fem år efter denne forordnings ikrafttræden. Bestemmelser gældende for fisk bør indtil da derfor i øjeblikket begrænses til de centrale principper. Disse yderligere initiativer bør tage lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger i betragtning og kan iværksættes af Fællesskabet på basis af en videnskabelig risikovurdering for slagtning og aflivning af fisk, som foretages af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, under hensyntagen til de sociale, økonomiske og administrative virkninger.

Begrundelse

I forhold til mange opdrættede fisk er det endnu ikke klart, hvilken aflivningsmetode der er den mest passende. Der er imidlertid videnskabelige beviser (EFSA-rapport af den 15. juni 2004) for, at visse metoder udsætter fiskene for negative velfærdsvirkninger såsom stress og aversion, hvilket betyder, at det tager længere tid for fiskene at miste bevidstheden.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) I forbindelse med jagt er de betingelser, som aflivningen foregår under, meget forskellige fra dem, der gælder for opdrættede dyr, og jagt er underlagt specifik lovgivning. Aflivning i forbindelse med jagt bør derfor udelukkes fra denne forordnings anvendelsesområde.

(14) I forbindelse med jagt er de betingelser, som aflivningen foregår under, meget forskellige fra dem, der gælder for opdrættede dyr, og jagt er underlagt specifik national lovgivning. Aflivning i forbindelse med jagt bør derfor udelukkes fra denne forordnings anvendelsesområde og reguleres i medlemsstaternes nationale lovgivning.

Begrundelse

Jagt henhører under medlemsstaternes kompetenceområde, og der findes relevant lovgivning i disse.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24) Afhængigt af hvordan de anvendes i slagtningen og aflivningsprocessen, kan visse bedøvelsesmetoder føre til døden, samtidig med at smerte undgås og psykisk belastning eller lidelse mindskes. Det er derfor ikke nødvendigt at sondre mellem reversible og ikke-reversible bedøvelsesmetoder.

(24) Afhængigt af hvordan de anvendes i slagtningen og aflivningsprocessen, kan visse bedøvelsesmetoder føre til døden, samtidig med at smerte undgås og psykisk belastning eller lidelse mindskes.

Begrundelse

Nogle gasningsmetoder, der anvendes til at bedøve/aflive dyr, er reversible, og dyrene kommer til bevidsthed. Eftersom der ikke er flere skridt i aflivningsprocessen, f.eks. afblødning, er der mulighed for, at dyrene bliver flået, mens de endnu er ved bevidsthed.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27) Veluddannet og velkvalificeret personale forbedrer de betingelser, som dyr behandles under. Kompetencer på dyrevelfærdsområdet indebærer viden om de grundlæggende adfærdsmønstre og behov hos de pågældende dyr, herunder tegn på bevidsthed og smerteopfattelse. Det indebærer også teknisk ekspertise vedrørende det anvendte bedøvelsesudstyr. Personale, der afliver dyr, der anvendes til konsum, og folk, der har tilsyn med den sæsonbestemte aflivning af pelsdyr, bør derfor have et kompetencebevis, der er relevant for de opgaver, de udfører. Et krav om kompetencebevis for andet personale, der afliver dyr, ville imidlertid ikke stå i rimeligt forhold til de tilsigtede mål.

(27) Veluddannet og velkvalificeret personale forbedrer de betingelser, som dyr behandles under. Kompetencer på dyrevelfærdsområdet indebærer viden om de grundlæggende adfærdsmønstre og behov hos de pågældende dyr, herunder tegn på bevidsthed og smerteopfattelse. Det indebærer også teknisk ekspertise vedrørende det anvendte bedøvelsesudstyr. Personale, der afliver dyr, der anvendes til konsum og pelsproduktion, bør derfor have et kompetencebevis, der er relevant for de opgaver, de udfører. Et krav om kompetencebevis for andet personale, der afliver dyr, ville imidlertid ikke stå i rimeligt forhold til de tilsigtede mål.

Begrundelse

Der er ingen grund til at undtage personale, der arbejder på pelsfarme, fra behovet for at have et kompetencebevis.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36) For at sikre et højt dyrebeskyttelsesniveau, samtidig med at virksomhederne sikres lige vilkår, er det nødvendigt med retningslinjer for virksomhedsledere og kompetente myndigheder, der indeholder specifikke oplysninger om slagteriers opførelse, grundplan og udstyr. Det er derfor nødvendigt, at Fællesskabet giver Kommissionen beføjelse til at vedtage sådanne retningslinjer.

(36) For at sikre et højt dyrebeskyttelsesniveau, samtidig med at virksomhederne sikres lige vilkår, er det nødvendigt med retningslinjer for virksomhedsledere og kompetente myndigheder, der indeholder specifikke oplysninger om slagteriers og pelsdyrfarmes opførelse, grundplan og udstyr. Det er derfor nødvendigt, at Fællesskabet giver Kommissionen beføjelse til at vedtage sådanne retningslinjer.

Begrundelse

Det ville være inkonsekvent at undtage pelsdyrfarme fra denne bestemmelse.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37) Aflivning uden bedøvelse kræver et præcist halssnit for at minimere dyrenes lidelser. Der er risiko for, at dyr, der ikke fastholdes mekanisk, når halssnittet lægges, afbløder langsommere, og dermed forlænges dyrenes lidelser unødvendigt. Dyr, der slagtes uden bedøvelse, bør derfor fastholdes individuelt.

(37) Aflivning uden bedøvelse kræver et præcist halssnit for at minimere dyrenes lidelser. Der er risiko for, at dyr, der ikke fastholdes mekanisk, når halssnittet lægges, afbløder langsommere, og dermed forlænges dyrenes lidelser unødvendigt. Dyr, der slagtes uden bedøvelse, bør derfor fastholdes individuelt og bedøves øjeblikkeligt efter snittet.

Begrundelse

Der er naturligvis behov for hensyntagen til religiøs slagtning. Men for at beskytte dyrene mod unødvendig lidelse skal det grundlæggende krav om efterfølgende bedøvelse være gældende.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38) Der sker løbende videnskabelige og tekniske fremskridt med hensyn til håndtering og fastholdelse af dyr på slagterier. Det er derfor vigtigt, at Fællesskabet giver Kommissionen beføjelse til at ændre kravene til håndtering og fastholdelse af dyr før slagtning, samtidig med at man sikrer et ensartet og højt niveau for dyrebeskyttelse.

(38) Der sker løbende videnskabelige og tekniske fremskridt med hensyn til håndtering og fastholdelse af dyr på slagterier og pelsdyrfarme. Det er derfor vigtigt, at Fællesskabet giver Kommissionen beføjelse til at ændre kravene til håndtering og fastholdelse af dyr før aflivning, samtidig med at man sikrer et ensartet og højt niveau for dyrebeskyttelse.

Begrundelse

Det ville være inkonsekvent at undtage pelsdyrfarme fra denne bestemmelse. Begrebet "slagtning" er i forordningen defineret som "aflivning af dyr til konsum" og ville derfor udelukke dyr, der aflives på pelsdyrfarme, fra denne bestemmelse.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39) For at sikre et højt dyrebeskyttelsesniveau, samtidig med at virksomhederne sikres lige vilkår, er det nødvendigt med retningslinjer for virksomhedsledere og kompetente myndigheder, der indeholder specifikke oplysninger om håndtering og fastholdelse af dyr før slagtning. Det er derfor nødvendigt, at Fællesskabet giver Kommissionen beføjelse til at vedtage sådanne retningslinjer.

(39) For at sikre et højt dyrebeskyttelsesniveau, samtidig med at virksomhederne sikres lige vilkår, er det nødvendigt med retningslinjer for virksomhedsledere og kompetente myndigheder, der indeholder specifikke oplysninger om håndtering og fastholdelse af dyr før aflivning. Det er derfor nødvendigt, at Fællesskabet giver Kommissionen beføjelse til at vedtage sådanne retningslinjer.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 6.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For så vidt angår fisk, finder dog kun artikel 3, stk. 1, anvendelse.

For så vidt angår fisk, finder kun artikel 3, stk. 1, midlertidig anvendelse. Inden fem år efter denne forordnings ikrafttræden fremsætter Kommissionen dog et forslag til retsakt om standarder for beskyttelse af fisk på aflivningstidspunktet.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) "dermed forbundne aktiviteter": aktiviteter som f.eks. håndtering, opstaldning, fastholdelse, bedøvelse og afblødning af dyr, som finder sted i forbindelse med og på stedet for aflivningen

b) "dermed forbundne aktiviteter": aktiviteter som f.eks. aflæsning, håndtering, opstaldning, fastholdelse, bedøvelse og afblødning af dyr, som finder sted i forbindelse med og på stedet for aflivningen

Begrundelse

Aflæsning indgår i dermed forbundne aktiviteter og bør derfor nævnes i definitionen.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 2 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) "bedøvelse": enhver bevidst fremkaldt proces, som bevirker, at et dyr, uden at det påføres smerter, mister bevidstheden og smerteopfattelsen, herunder enhver metode, som medfører øjeblikkelig død

f) "bedøvelse": enhver bevidst fremkaldt proces, som bevirker, at et dyr, uden at det påføres smerter, psykisk belastning eller lidelse, mister bevidstheden og smerteopfattelsen, herunder enhver metode, som medfører øjeblikkelig død

Begrundelse

Da begrebet smerte er subjektivt, bør den samme ordlyd som til artikel 3, stk. 1, være gældende.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 2 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j) "slagtning": aflivning af dyr til konsum

j) "slagtning": aflivning af dyr til konsum eller pelsproduktion

Begrundelse

Definitionen af slagtning udelukker pelsdyr fra mange af bestemmelserne i forslaget. Dyr, der slagtes på grund af deres pels, bør have den samme beskyttelse som andre dyr, der er omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 2 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k) "slagteri": enhver virksomhed, hvor der slagtes landdyr

k) "slagteri": enhver virksomhed, hvor der slagtes landdyr og dyr opdrættet til produktion af pels

Begrundelse

Definitionen af slagteri bør omfatte aflivning af pelsdyr, som ellers vil blive udelukket fra mange af den foreslåede forordnings bestemmelser. Hvis definitionen ikke ændres, vil hele kapitel III ikke finde anvendelse på pelsdyr.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 2 – litra m

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

m) "pelsdyr"; pattedyr af arter, der hovedsagelig opdrættes til produktion af pels, f.eks. mink, ildere, ræve, vaskebjørne, sumpbævere og chinchillaer

m) "pelsdyr"; pattedyr af arter, der hovedsagelig opdrættes til produktion af pels, f.eks. mink, ildere, ræve, vaskebjørne, mårhunde, sumpbævere, kaniner og chinchillaer

Begrundelse

Tilføjelsen to ekstra arter, der opdrættes til produktion af pels i EU, skaber sammenhæng i definitionen.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Dyr er omfattet af en særlig beskyttelsesperiode før og efter fødslen.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis religiøse ritualer foreskriver sådanne metoder kan dyr uanset stk. 1 aflives uden forudgående bedøvelse, forudsat at aflivningen finder sted på et slagteri.

2. Hvis religiøse ritualer foreskriver sådanne metoder, kan dyr uanset stk. 1 aflives uden forudgående bedøvelse, forudsat at aflivningen finder sted på et slagteri, og dyrene bedøves øjeblikkeligt efter snittet.

Begrundelse

Der er naturligvis behov for hensyntagen til religiøs slagtning. Men for at beskytte dyrene mod unødvendig lidelse skal det grundlæggende krav om efterfølgende bedøvelse være gældende.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Medlemsstaterne kan imidlertid beslutte at foreskrive specifikke bedøvelsesmetoder for visse arter, der indebærer mindre smerte eller lidelse for dyret.

Begrundelse

Visse medlemsstater har en strengere praksis med hensyn til bedøvelsesmetoder, end der er forudset i dette forslag til en forordning. De bør være i stand til at fortsætte med at anvende denne praksis.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Endvidere forbydes teknikken med elektrisk bedøvelse i vandbad for fjerkræ i Fællesskabet pr. 1. januar 2014.

Begrundelse

I betragtning af den alvorlige bekymring med hensyn til velfærd, der er udtrykt af EFSA vedrørende bedøvelse i vandbad, skal denne metode udfases.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Bilag I kan ændres efter proceduren i artikel 22, stk. 2, for at tage hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling.

3. Bilag I kan ændres efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 22, stk. 2a, for at tage hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa) aflivning af pelsdyr

 

Vedtagelsen af dette ændringsforslag kræver, at artikel 7, stk. 3, i Kommissionens forslag udgår.

Begrundelse

Der er ingen grund til, at alt personale, der beskæftiger sig med aflivning af dyr på pelsdyrfarme, ikke er underkastet de samme kriterier som personer, der er beskæftigede på slagterier.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Aflivning af pelsdyr overvåges af en person, der har et kompetencebevis, jf. artikel 18, som svarer til de aktiviteter, der udføres under den pågældende persons tilsyn.

udgår

Begrundelse

Der er ingen grund til at undtage personale, der arbejder på pelsfarme, fra behovet for at have et kompetencebevis.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) den maksimale kapacitet for hver slagtekæde

a) den maksimale kapacitet for hver slagtekæde og pelsdyrfarm

Begrundelse

Dyr på pelsdyrfarme aflives i løbet af en kort "indsatsperiode", så snart de har overstået deres første vinters fældning, og derfor bliver mange tusinde dyr aflivet i løbet af få dage. Det er afgørende at fastsætte en maksimal aflivningsrate for denne type aktivitet for at undgå afbrydelser og dårlig velfærd.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne kan beslutte at anvende strengere regler end dem, der er fastsat i bilag III.

Begrundelse

Visse medlemsstater har strengere driftsregler, end der er forudset i dette forslag til forordning. De bør være i stand til at fortsætte med at anvende disse regler.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Driftsledere kontrollerer og bekræfter, at dyr, der slagtes uden forudgående bedøvelse, effektivt bedøves efterfølgende øjeblikkeligt efter snittet, og indtil døden er bekræftet.

Begrundelse

Der er naturligvis behov for hensyntagen til religiøs slagtning. Men for at beskytte dyrene mod unødvendig lidelse skal det grundlæggende krav om efterfølgende bedøvelse være gældende.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Den korrekte gennemførelse af ovennævnte overvågningsprocedurer kontrolleres regelmæssigt hver dag af embedsdyrlægen, og der skal føres passende journaler. Disse velfærdskontroller omfatter også kontrol af de velfærdsindikatorer og nøgleparametre, der er beskrevet i standardprocedurerne.

Begrundelse

Kommissionens forslag nævner ikke embedsdyrlægens overvågningsrolle, da den allerede er dækket af forordning (EF) nr. 854/2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum. Imidlertid er embedsdyrlægens rolle i forbindelse med håndhævelse af denne forordning væsentlig, og den skal derfor eksplicit understreges.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Pelsdyrfarmes virksomhedsledere informerer den kompetente myndighed på forhånd om datoen, på hvilken der skal slagtes dyr, for at give dem mulighed for at foretage overvågning.

Begrundelse

De fleste dyr på pelsdyrfarme aflives i løbet af en kort "indsatsperiode", så snart de har overstået deres første vinters fældning. En anden aflivningsperiode finder normalt sted efter avlssæsonen. Til forskel fra andre slagteriaktiviteter, som foregår året igennem, foregår aflivningen af pelsdyr i løbet af få dage. Det er afgørende, at den kompetente myndighed informeres, så overvågningen kan finde sted.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udpeger et nationalt referencecentre (i det følgende benævnt "referencecentret"), der skal udføre følgende opgaver:

1. Hver medlemsstat udpeger et nationalt referencecentre (i det følgende benævnt "referencecentret") bestående af uafhængige videnskabsfolk og andre eksperter i dyrevelfærdsvidenskab, der skal udføre følgende opgaver:

Begrundelse

Uafhængighed og kompetence skal sikres.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa) hvis en virksomhedsleder beslutter at anvende en proces med parametre, der ikke følger de offentliggjorte retningslinjer eller kodekser for god praksis, foretages der en forudgående vurdering af disse parametre.

Begrundelse

Der skal indføres effektive håndhævelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 19 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) anmode virksomhedsledere om at ændre deres standardprocedurer og især om at sætte produktionshastigheden ned eller helt at standse produktionen

a) kræve af virksomhedsledere, at de ændrer deres standardprocedurer og især sætter produktionshastigheden ned eller helt standser produktionen

Begrundelse

Der skal indføres effektive håndhævelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. bestemmelserne i dennes artikel 8.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Indtil 31. december 2018 finder artikel 11, stk. 1, kun anvendelse på nye slagterier eller enhver ny opførelse, grundplan eller udstyr, der er omfattet af bestemmelserne i bilag II, og som ikke er taget i drift inden [anvendelsesdatoen/ikrafttrædelsesdatoen] for denne forordning.

1. Indtil 31. december 2018 finder artikel 11, stk. 1, kun anvendelse på nye slagterier eller enhver ny opførelse eller grundplan, der er omfattet af bestemmelserne i bilag II, og som ikke er taget i drift inden [anvendelsesdatoen/ikrafttrædelsesdatoen] for denne forordning.

Begrundelse

Der er ingen grund til, at udstyr (f.eks. elektrisk bedøvelsesudstyr, som nævnes i bilag II, punkt 4) får samme undtagelse som opførelser.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Indtil 31. december 2014 kan medlemsstaterne fastsætte bestemmelser om, at kompetencebeviser, jf. artikel 18, kan udstedes til personer uden eksamen, som kan dokumentere mindst [ti] års relevant uafbrudt faglig erfaring.

2. Indtil 31. december 2014 kan medlemsstaterne fastsætte bestemmelser om, at kompetencebeviser, jf. artikel 18, kan udstedes til personer efter en forenklet eksamen, som kan dokumentere mindst [ti] års relevant uafbrudt faglig erfaring.

Begrundelse

En periode på "mindst [ti] års relevant uafbrudt faglig erfaring" er ikke nogen garanti for kompetence og kan betyde, at dårlig praksis forankrer sig. Alle, der beskæftiger sig med aflivning, bør vurderes, for at ånden i lovgivningen kan fastholdes.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Kommissionen forelægger inden den 1. januar 2013 et forslag til retsakt for Europa-Parlamentet og Rådet om fastsættelse af betingelser og regler for brugen af mobile slagterier i Fællesskabet og sikrer, at alle de nødvendige forholdsregler træffes i de pågældende mobile enheder for ikke at bringe dyrevelfærden i fare.

Begrundelse

Mobile slagterier reducerer den belastning, der forårsages af håndterings- og transportaktiviteter for dyr før slagtning, og mindsker dermed også risikoen for dårligere kødkvalitet. For skrøbelige dyr som udtjente æglæggende høner og stærkt lakterende malkekvæg er de et vigtigt middel til at undgå smertefuld transport, som ofte forårsager brud eller fald. Desuden giver de miljøgevinster ved at nedbringe miljøforringelserne.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 2 – række 2

Kommissionens forslag

Nr.

Navn

Beskrivelse

Dyrekategori

Nøgleparametre

Særlige krav i henhold til kapitel II i dette bilag

2

Aflivning med elektrisk strøm, der ledes gennem hele dyret

 

Der ledes strøm gennem kroppen, således at et elektroencephalogram viser en generaliseret epileptiform aktivitet (bedøvelse) og fibrillering eller hjertestop (aflivning).

 

Alle arter undtagen lam eller smågrise med en levende vægt under 5 kg og kvæg.

 

Minimumsstrømstyrke (A eller mA).

Minimumspænding (V).

Maksimumsfrekvens (HZ).

Mindste eksponeringstid.

Frekvens for udstyrets kalibrering.

Optimering af strømgennemgangen.

Forebyggelse af elektrisk stød før bedøvelsen.

 

Punkt 3.

 

Punkt 4 for ræve og chinchillaer.

 

Ændringsforslag

Nr.

Navn

Beskrivelse

Dyrekategori

Nøgleparametre

Særlige krav i henhold til kapitel II i dette bilag

2

Aflivning med elektrisk strøm, der ledes gennem hele dyret

 

Der ledes strøm gennem kroppen, således at et elektroencephalogram viser en generaliseret epileptiform aktivitet (bedøvelse) og fibrillering eller hjertestop (aflivning).

 

Alle arter undtagen lam eller smågrise med en levende vægt under 5 kg, kvæg og pelsdyr.

 

Minimumsstrømstyrke (A eller mA).

Minimumspænding (V).

Maksimumsfrekvens (HZ).

Mindste eksponeringstid.

Frekvens for udstyrets kalibrering.

Optimering af strømgennemgangen.

Forebyggelse af elektrisk stød før bedøvelsen.

 

Punkt 3.

 

 

 

Begrundelse

The evidence is clear that electrocution of conscious foxes is not humane. It has been banned by New York State. Veterinarian Dr Butterworth says: ‘Electrocution requires considerable restraint, and use of electrodes inserted into orifices in some species. If cardiac arrest is induced without first inducing unconsciousness, then there is potential for severe pain and distress. Electrocution equipment presents hazards to the operator.’ The American Veterinary Medical Association disapproves of electrocution in this setting. It says: ‘Techniques that apply electric current from head to tail……are unacceptable.’ The same concerns arise for ‘ear to tail’ electrocution of chinchillas.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Bilag I – kapitel I – tabel 3

Kommissionens forslag

Nr.

Navn

Beskrivelse

Dyrekategori

Nøgleparametre

Særlige krav i henhold til kapitel II i dette bilag

1

Kuldioxid – høj koncen­tration

Dyr, der er ved bevidsthed, eksponeres for en gasblanding, der indeholder mere end 30 % kuldioxid.

Svin, fjerkræ og pelsdyr.

Kuldioxidkoncentration.

Eksponeringens varighed.

Maksimumsinterval mellem bedøvelse og stikning (svin).

Punkt 6

Punkt 7 for fjerkræ.

2

Kuldioxid – lav koncen­tration

Dyr, der er ved bevidsthed, eksponeres for en gasblanding, der indeholder mindre end 30 % kuldioxid

Svin og fjerkræ

Kuldioxidkoncentration.

Eksponeringens varighed.

I tilfælde af bedøvelse: maksimumsinterval mellem bedøvelse og stikning (svin).

Punkt 7 for fjerkræ

3

Inaktive gasser

Dyr, der er ved bevidsthed, eksponeres for en blanding af inaktive gasser, f.eks. argon eller nitrogen, der indeholder mindre end 2 % oxygen.

Svin og fjerkræ

Oxygenkoncentration.

Eksponeringens varighed.

I tilfælde af bedøvelse: maksimumsinterval mellem bedøvelse og stikning (svin).

Punkt 7 for fjerkræ

4

Ren kulilte

Dyr, der er ved bevidsthed, eksponeres for en gasblanding, der indeholder mere end 4 % kulilte.

Pelsdyr og smågrise

Gaskildens kvalitet.

Kuliltekoncentration.

Eksponeringens varighed.

Gassens temperatur.

Punkt 8.

5

Kulilte i forbindelse med andre gasser.

Dyr, der er ved bevidsthed, eksponeres for en gasblanding, der indeholder mere end 1 % kulilte i forbindelse med andre giftige gasser.

Pelsdyr

Kuliltekoncentration.

Eksponeringens varighed.

Gassens temperatur.

Filtrering af udstødningsgas fra en motor.

Punkt 8.

Punkt 9.

Parlamentets forslag

Nr.

Navn

Beskrivelse

Dyrekategori

Nøgleparametre

Særlige krav i henhold til kapitel II i dette bilag

1

Kuldioxid – høj koncen­tration

Dyr, der er ved bevidsthed, eksponeres for en gasblanding, der indeholder mere end 30 % kuldioxid.

Svin og fjerkræ.

Kuldioxidkoncentration.

Eksponeringens varighed.

 

Punkt 6

Punkt 7 for fjerkræ.

2

Kuldioxid – lav koncen­tration

Dyr, der er ved bevidsthed, eksponeres for en gasblanding, der indeholder mindre end 30 % kuldioxid

Svin og fjerkræ

Kuldioxidkoncentration.

Eksponeringens varighed.

I tilfælde af bedøvelse: maksimumsinterval mellem bedøvelse og stikning (svin).

Punkt 7 for fjerkræ

3

Inaktive gasser

Dyr, der er ved bevidsthed, eksponeres for en blanding af inaktive gasser, f.eks. argon eller nitrogen, der indeholder mindre end 2 % oxygen.

Svin og fjerkræ

Oxygenkoncentration.

Eksponeringens varighed.

I tilfælde af bedøvelse: maksimumsinterval mellem bedøvelse og stikning (svin).

Punkt 7 for fjerkræ

4

Ren kulilte

Dyr, der er ved bevidsthed, eksponeres for en gasblanding, der indeholder mere end 4 % kulilte.

Smågrise

Gaskildens kvalitet.

Kuliltekoncentration.

Eksponeringens varighed.

Gassens temperatur.

Punkt 8.

Begrundelse

As high concentrations of CO2 are aversive for poultry, their use should not be allowed in abattoirs on conscious animals, but only for disease control on farms. The only exception could be the use of a biphasic method for broilers, with in the first phase mixture of 40% CO2, 30% oxygen, 30% Nitrogen for 30 seconds, followed once the birds are unconscious by 80% CO2 in air. Any other gas mixture with concentration of CO2 over 30% must be approved before use. CO2 is not a proper method for ducks and geese which are very resistant to gassing techniques. As high concentrations of CO2 are aversive for fur animals, it must be stated that CO2 must not be used for fur animals. The carbon monoxide has to come from a pure source only, if only filtered it could still be a cause of irritation and suffering for the animals. A preferable alternative to both carbon dioxide and pure source carbon monoxide is the use of argon.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Bilag I – kapitel II – del 4 – punkt 4.2 og 4.3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.2 Ræve

udgår

Elektroderne skal anbringes på mund og rektum, idet der anvendes en minimumsstrømstyrke på 0,3 ampere og en minimumsspænding på 110 volt i mindst tre sekunder.

 

4.3 Chinchillaer

 

Elektroderne skal anbringes på øre og hale, idet der anvendes en minimumsstrømstyrke på mindst 0,57 ampere i mindst 60 sekunder.

 

Begrundelse

Der henvises til ændringsforslag 17.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Bilag I – kapitel 2 – del 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Kuldioxid i høj og lav koncentration, anvendelse af inaktive gasser eller en kombination af disse gasblandinger til fjerkræ

7. Kuldioxid i høj og lav koncentration, anvendelse af inaktive gasser eller en kombination af disse gasblandinger til fjerkræ

 

7.1 Kuldioxid i høj koncentration må ikke anvendes på slagterier, men kun på gårde til at aflive overskydende kyllinger eller til bekæmpelse af sygdom.

 

7.2 Den eneste undtagelse fra reglen i 7.1 er, når der anvendes en bifasisk metode med i første fase en blanding af 40 % CO2, 30 % ilt, 30 % nitrogen i 30 sekunder, efterfulgt af 80 % CO2 i luft, når fuglene er bevidstløse.

Gasser må under ingen omstændigheder trænge ind i det kammer eller på det sted, hvor fjerkræ skal bedøves og aflives, på en sådan måde, at der kan opstå forbrændinger eller ophidselse som følge af frysning eller lav luftfugtighed.

7.3 Gasser må under ingen omstændigheder trænge ind i det kammer eller på det sted, hvor fjerkræ skal bedøves og aflives, på en sådan måde, at der kan opstå forbrændinger eller ophidselse som følge af frysning eller lav luftfugtighed.

 

7.4 Kuldioxid må ikke anvendes til ænder og gæs.

 

7.5 Fugle må ikke afblødes, medmindre de er døde.

Begrundelse

As high concentrations of CO2 are aversive for poultry, their use should not be allowed in abattoirs on conscious animals, but only for disease control on farms. The only exception could be the use of a biphasic method for broilers, with in the first phase mixture of 40% CO2, 30% oxygen, 30% Nitrogen for 30 seconds, followed once the birds are unconscious by 80% CO2 in air. Any other gas mixture with concentration of CO2 over 30% must be approved before use. CO2 is not a proper method for ducks and geese which are very resistant to gassing techniques. As high concentrations of CO2 are aversive for fur animals, it must be stated that CO2 must not be used for fur animals. The carbon monoxide has to come from a pure source only, if only filtered it could still be a cause of irritation and suffering for the animals. A preferable alternative to both carbon dioxide and pure source carbon monoxide is the use of argon.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Bilag I – kapitel II – del 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. Kulilte (ren eller i forbindelse med andre gasser) til pelsdyr

udgår

8.1 Dyrene skal til stadighed være under visuel overvågning.

 

8.2 Dyrene føres ind et ad gangen, og det sikres, at det enkelte dyr er bevidstløst eller dødt, før det næste dyr føres ind.

 

8.3 Dyrene skal forblive i kammeret, indtil døden er indtrådt.

 

Begrundelse

Der henvises til ændringsforslag 19 og 20.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Bilag I – kapitel II – del 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9. Kulilte i forbindelse med andre gasser til pelsdyr

udgår

9.1 Der kan anvendes udstødningsgas fra en motor, der er beregnet til dette formål, hvis det ved forsøg er påvist, at den anvendte gas er:

 

a) tilstrækkelig afkølet

 

b) tilstrækkelig filtreret

 

c) fri for alle irriterende stoffer eller gasser.

 

9.2 Dyrene må først lukkes ind i kammeret, når koncentrationen af kulilte er nået op på minimumsniveauet.

 

Begrundelse

Der henvises til ændringsforslag 20.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Bilag III – del 1 – punkt 1.-1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1.-1 Når dyr flyttes, skal de behandles roligt. De skal have tilstrækkelig plads til at bevæge sig, og deres flokinstinkt skal udnyttes. Om nødvendigt, som f.eks. for dyr af hestefamilien, skal dyrene imidlertid føres individuelt.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Bilag III – del 1 – punkt 1.2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.2 Dyr skal aflæsses så hurtigt som muligt efter ankomsten og derefter slagtes uden unødig forsinkelse.

1.2 Dyr skal aflæsses så hurtigt som muligt efter ankomsten og derefter slagtes uden unødig forsinkelse.

For fjerkræ eller lagomorfer må den samlede transporttid plus den tid, der går mellem aflæsning og slagtning, ikke overstige 12 timer.

Den samlede transporttid plus den tid, der går mellem aflæsning og slagtning, ikke overstige:

For pattedyr, undtagen lagomorfer, må den samlede transporttid plus den tid, der går mellem aflæsning og slagtning, ikke overstige:

 

a) 19 timer for ikke fravænnede dyr

a) 6 timer for ikke fravænnede dyr og dyr, der ikke kan fodres under transport eller opstaldning;

b) 24 timer for dyr af hestefamilien og svin

b) 12 timer for alle andre dyr.

c) 29 timer for drøvtyggere.

 

Efter udløbet af disse frister skal dyrene opstaldes, fodres og siden have begrænsede mængder foder med passende mellemrum. I disse tilfælde skal dyrene have tilstrækkelige mængder strøelse eller lignende materiale, som sikrer et komfortniveau, der passer til arten og antallet af dyr. Dette materiale skal kunne absorbere urin og ekskrementer på tilfredsstillende vis.

Efter udløbet af disse frister skal dyrene opstaldes, fodres og siden have begrænsede mængder foder med passende mellemrum. I disse tilfælde skal dyrene have tilstrækkelige mængder strøelse eller lignende materiale, som sikrer et komfortniveau, der passer til arten og antallet af dyr. Dette materiale skal kunne absorbere urin og ekskrementer på tilfredsstillende vis.

Begrundelse

Med henblik på dyrs velfærd er det af afgørende betydning at afkorte transporttiden og opstaldningstiden. Dyr, der ikke fodres under transport/opstaldning, f.eks. fjerkræ, bør få deres transport/opstaldningstid yderligere reduceret.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Bilag III – del 1 – punkt 1.5 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) aflive lakterende malkedyr på et mobilt slagteri inden 12 timer.

Begrundelse

Lakterende malkedyr udsættes for store lidelser under transport, og hvis de ikke bliver malket mindst hver 12. time, på grund af den begrænsede udvikling af deres lårmuskler og den konstante kamp for at holde balancen under transporten. De falder ofte i køretøjerne og udsættes for yderligere lidelser, når de ankommer til slagterierne som syge dyr. Derfor skal der udvikles mobile slagterier, som er udformet og udstyret således, at dyrevelfærden sikres fuldt ud. Derfor er denne tilføjelse nødvendig.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Bilag IV – tabel

Kommissionens forslag

Slagteoperationer nævnt i artikel 7, stk. 2

Emner, der skal eksamineres i

Alle slagteoperationer nævnt i artikel 7, stk. 2, litra a)-f)

Dyrs adfærd, dyrs lidelse, bevidsthed og smerteopfattelse, stress hos dyr.

a) håndtering og pasning af dyr inden fastholdelse

Praktiske aspekter i forbindelse med håndtering og fastholdelse af dyr.

b) fastholdelse af dyr med henblik på bedøvelse eller aflivning

c) bedøvelse af dyr

Praktiske aspekter i forbindelse med bedøvelsesteknikker.

Erstatningsmetoder til bedøvelse og/eller aflivning.

Vedligeholdelse af udstyr til bedøvelse og/eller aflivning.

d) vurdering af bedøvelsens virkning

Overvågning af bedøvelsens virkning.

Erstatningsmetoder til bedøvelse og/eller aflivning.

e) ophængning eller ophejsning af levende dyr

Praktiske aspekter i forbindelse med håndtering og fastholdelse af dyr.

f) afblødning af levende dyr.

Overvågning af bedøvelsens virkning.

Erstatningsmetoder til bedøvelse og/eller aflivning.

Ændringsforslag

Slagteoperationer nævnt i artikel 7, stk. 2

Emner, der skal eksamineres i

Alle slagteoperationer nævnt i artikel 7, stk. 2, litra a)-fa)

Dyrs adfærd, dyrs lidelse, bevidsthed og smerteopfattelse, stress hos dyr.

a) håndtering og pasning af dyr inden fastholdelse

Praktiske aspekter i forbindelse med håndtering og fastholdelse af dyr.

b) fastholdelse af dyr med henblik på bedøvelse eller aflivning

c) bedøvelse af dyr

Praktiske aspekter i forbindelse med bedøvelsesteknikker.

Erstatningsmetoder til bedøvelse og/eller aflivning.

Vedligeholdelse af udstyr til bedøvelse og/eller aflivning.

d) vurdering af bedøvelsens virkning

Overvågning af bedøvelsens virkning.

Erstatningsmetoder til bedøvelse og/eller aflivning.

e) ophængning eller ophejsning af levende dyr

Praktiske aspekter i forbindelse med håndtering og fastholdelse af dyr.

f) afblødning af levende dyr.

Overvågning af bedøvelsens virkning.

Erstatningsmetoder til bedøvelse og/eller aflivning.

fa) aflivning af pelsdyr

Praktiske aspekter i forbindelse med håndtering og fastholdelse af dyr.

 

Praktiske aspekter i forbindelse med bedøvelsesteknikker.

 

Erstatningsmetoder til bedøvelse og/eller aflivning.

 

Vedligeholdelse af udstyr til bedøvelse og/eller aflivning.

 

Overvågning af bedøvelsens virkning.

 

Begrundelse

Der henvises til ændringsforslag 11. Sammenhængen sikres ved, at alle aspekter i forbindelse med aflivning af pelsdyr er indbefattet.

PROCEDURE

Titel

Beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet

Referencer

KOM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS)

Korresponderende udvalg

AGRI

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

20.11.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Jens Holm

11.11.2008

 

 

Behandling i udvalg

1.12.2008

 

 

 

Dato for vedtagelse

22.1.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

40

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Dimitrios Papadimoulis, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews

PROCEDURE

Titel

Beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet

Referencer

KOM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS)

Dato for høring af EP

19.11.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

20.11.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

20.11.2008

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Janusz Wojciechowski

6.10.2008

 

 

Behandling i udvalg

2.12.2008

19.1.2009

16.2.2009

 

Dato for vedtagelse

16.3.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Luis Manuel Capoulas Santos, Joseph Daul, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Sebastiano Sanzarello, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Dimitar Stoyanov, Csaba Sándor Tabajdi, Janusz Wojciechowski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Katerina Batzeli, Milan Horáček, Astrid Lulling, Sebastiano (Nello) Musumeci, Catherine Neris, Maria Petre

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Iratxe García Pérez, Leopold Józef Rutowicz

Dato for indgivelse

24.3.2009