Διαδικασία : 2008/0180(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0185/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0185/2009

Συζήτηση :

PV 05/05/2009 - 15
CRE 05/05/2009 - 15

Ψηφοφορία :

PV 06/05/2009 - 6.11
CRE 06/05/2009 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0369

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 426kWORD 966k
24.3.2009
PE 414.334v02-00 A6-0185/2009

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους

(COM(2008)0553 – C6‑0451/2008 – 2008/0180(CNS))

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Εισηγητής: Janusz Wojciechowski

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους

(COM(2008)0553 – C6‑0451/2008 – 2008/0180(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0553),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0451/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6‑0185/2009),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη σφαγή και τη θανάτωσή τους

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τον ορισμό της ‘σφαγής’ στην πρόταση (η θανάτωση ζώων που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο), ο όρος ‘θανάτωση’ φαίνεται συχνά ακατάλληλος στα πλαίσια της παρούσας πρότασης για τα ζώα που εκτρέφονται γενικώς για ‘κατανάλωση από τον άνθρωπο’. Ως γενική παρατήρηση, η λέξη ‘σφαγή’, αναφερόμενη ειδικώς στη σφαγή και τις συναφείς ενέργειες, φαίνεται συνεπέστερη προς το πλαίσιο αυτό και θα πρέπει να χρησιμοποιείται στην πρόταση κατά τρόπο συνεπή.

Η λέξη ‘θανάτωση’ πρέπει να αντικατασταθεί όπου χρειάζεται από τη λέξη ‘σφαγή’.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EAAT) εξέδωσε δύο γνωμοδοτήσεις σχετικά με τις πτυχές που αφορούν την καλή μεταχείριση των ζώων για τα κύρια συστήματα αναισθητοποίησης και θανάτωσης ορισμένων ειδών ζώων, και συγκεκριμένα τη γνωμοδότηση Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals του 2004 για τις πτυχές καλής μεταχείρισης για τα κύρια συστήματα αναισθητοποίησης και θανάτωσης των βασικών εμπορεύσιμων ειδών ζώων και τη γνωμοδότηση Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail του 2006 για τις πτυχές καλής μεταχείρισης για τα κύρια συστήματα αναισθητοποίησης και θανάτωσης που εφαρμόζονται στα ελάφια, τις αίγες, τους κονίκλους, τις στρουθοκαμήλους, τις πάπιες, τις χήνες και τα ορτύκια που εκτρέφονται για εμπορικούς σκοπούς. Η κοινοτική νομοθεσία στον εν λόγω τομέα πρέπει να επικαιροποιηθεί ώστε να λάβει υπόψη τις συγκεκριμένες γνωμοδοτήσεις. Οι συστάσεις για τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης διοξειδίου του άνθρακα για τους χοίρους και τα πουλερικά, καθώς και για τη σταδιακή κατάργηση των αναισθητικών υδρόλουτρων για τα πουλερικά δεν συμπεριλήφθησαν στην πρόταση διότι, με βάση την εκτίμηση αντικτύπου, δεν θα ήταν επί του παρόντος οικονομικά βιώσιμες στην ΕΕ. Επιπλέον, άλλες συστάσεις δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στον παρόντα κανονισμό διότι αναφέρονται σε τεχνικές παραμέτρους που πρέπει να αποτελούν μέρος των μέτρων εφαρμογής ή κανόνων ορθών πρακτικών. Οι συστάσεις σχετικά με τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας δεν συμπεριλήφθησαν στην πρόταση διότι απαιτούνταν περαιτέρω επιστημονική γνωμοδότηση και καλύτερη οικονομική αξιολόγηση για τον συγκεκριμένο τομέα.

(6) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EAAT) εξέδωσε δύο γνωμοδοτήσεις σχετικά με τις πτυχές που αφορούν την καλή μεταχείριση των ζώων για τα κύρια συστήματα αναισθητοποίησης και θανάτωσης ορισμένων ειδών ζώων, και συγκεκριμένα τη γνωμοδότηση Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals του 2004 για τις πτυχές καλής μεταχείρισης για τα κύρια συστήματα αναισθητοποίησης και θανάτωσης των βασικών εμπορεύσιμων ειδών ζώων και τη γνωμοδότηση Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail του 2006 για τις πτυχές καλής μεταχείρισης για τα κύρια συστήματα αναισθητοποίησης και θανάτωσης που εφαρμόζονται στα ελάφια, τις αίγες, τους κονίκλους, τις στρουθοκαμήλους, τις πάπιες, τις χήνες και τα ορτύκια που εκτρέφονται για εμπορικούς σκοπούς. Το 2001 η Επιστημονική Επιτροπή για την Υγεία και την Ορθή Μεταχείριση των Ζώων (SCAHAW) ενέκρινε έκθεση σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων που εκτρέφονται για τη γούνα τους, η οποία περιλαμβάνει ανάλυση των μεθόδων σφαγής που εφαρμόζονται σε μονάδες παραγωγής γουναρικών. Η κοινοτική νομοθεσία στον εν λόγω τομέα πρέπει να επικαιροποιηθεί ώστε να λάβει υπόψη τις συγκεκριμένες γνωμοδοτήσεις. Οι συστάσεις για τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης διοξειδίου του άνθρακα για τους χοίρους και τα πουλερικά δεν συμπεριλήφθησαν στην πρόταση διότι, με βάση την εκτίμηση αντικτύπου, δεν θα ήταν επί του παρόντος οικονομικά βιώσιμες στην ΕΕ. Επιπλέον, άλλες συστάσεις δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στον παρόντα κανονισμό διότι αναφέρονται σε τεχνικές παραμέτρους που πρέπει να αποτελούν μέρος των μέτρων εφαρμογής ή κανόνων ορθών πρακτικών. Οι συστάσεις σχετικά με τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας δεν συμπεριλήφθησαν στην πρόταση διότι απαιτούνταν περαιτέρω επιστημονική γνωμοδότηση και καλύτερη οικονομική αξιολόγηση για τον συγκεκριμένο τομέα.

Αιτιολόγηση

Η έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής για την Υγεία και την Ορθή Μεταχείριση των Ζώων περιέχει ανάλυση των συνεπειών των ποικίλων μεθόδων που χρησιμοποιούνται προς θανάτωση των ζώων σε μονάδες παραγωγής γουναρικών εντός της ΕΕ για την ορθή μεταχείριση των ζώων.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού           

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Το πρωτόκολλο για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη σεβασμού των νομοθετικών ή διοικητικών διατάξεων και εθίμων που ισχύουν στα κράτη μέλη και αφορούν τα θρησκευτικά έθιμα, τις πολιτιστικές παραδόσεις και την τοπική κληρονομιά, κατά τη διαμόρφωση και εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών, μεταξύ άλλων και στους τομείς της γεωργίας και της εσωτερικής αγοράς. Είναι επομένως σκόπιμο να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού τα πολιτιστικά γεγονότα στα οποία η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της καλής μεταχείρισης των ζώων θα επηρέαζε δυσμενώς την ίδια τη φύση του πολιτιστικού γεγονότος.

(15) Το πρωτόκολλο για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη σεβασμού των νομοθετικών ή διοικητικών διατάξεων και εθίμων που ισχύουν στα κράτη μέλη και αφορούν τα θρησκευτικά έθιμα, τις πολιτιστικές ή θρησκευτικής προέλευσης παραδόσεις και την τοπική κληρονομιά, κατά τη διαμόρφωση και εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών, μεταξύ άλλων και στους τομείς της γεωργίας και της εσωτερικής αγοράς. Είναι επομένως σκόπιμο να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού τα πολιτιστικά, θρησκευτικά και παραδοσιακά γεγονότα στα οποία η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της καλής μεταχείρισης των ζώων θα επηρέαζε δυσμενώς την ίδια τη φύση του πολιτιστικού γεγονότος.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού           

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Επιπλέον, οι πολιτιστικές παραδόσεις αφορούν κληροδοτημένους, καθιερωμένους ή εθιμικούς τρόπους σκέψης, δράσης ή συμπεριφοράς, οι οποίοι ενέχουν την έννοια της μετάδοσης ή της απόκτησης από τους προγόνους. Οι παραδόσεις αυτές συμβάλλουν στην καλλιέργεια μακροχρόνιων κοινωνικών δεσμών μεταξύ γενεών. Υπό την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες αυτές δεν έχουν επίπτωση στην αγορά προϊόντων ζωικής προέλευσης και δεν εξυπηρετούν σκοπούς παραγωγής, είναι σκόπιμο να εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού η θανάτωση ζώων που γίνεται στο πλαίσιο τέτοιων πολιτιστικών γεγονότων.

(16) Επιπλέον, οι πολιτιστικές ή οι θρησκευτικής προέλευσης παραδόσεις αφορούν κληροδοτημένους, καθιερωμένους ή εθιμικούς τρόπους σκέψης, δράσης ή συμπεριφοράς, οι οποίοι ενέχουν την έννοια της μετάδοσης ή της απόκτησης από τους προγόνους. Οι παραδόσεις αυτές συμβάλλουν στην καλλιέργεια μακροχρόνιων κοινωνικών δεσμών μεταξύ γενεών. Υπό την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες αυτές δεν έχουν επίπτωση στην αγορά προϊόντων ζωικής προέλευσης, είναι σκόπιμο να εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού η σφαγή ζώων που γίνεται στο πλαίσιο τέτοιων πολιτιστικών γεγονότων.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 22α

 

Οικονομικές διατάξεις

 

Οι ανωτέρω νέες προκλήσεις θα έχουν αναπόφευκτα σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις επί των φορέων εκμετάλλευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τη συμμόρφωση προς τους κανόνες που ορίζει ο παρών κανονισμός, πρέπει να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση από την Ένωση για να στηριχθεί δημοσιονομικά η αναγκαιότητα να ανατεθεί στην Ένωση ηγετικός ρόλος στη διεθνή σκηνή επί θεμάτων καλής μεταχείρισης των ζώων.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) Ανάλογα με το πώς χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία της σφαγής ή της θανάτωσης, ορισμένες μέθοδοι αναισθητοποίησης μπορούν να επιφέρουν τον θάνατο των ζώων με τρόπο που δεν προκαλεί πόνο και ελαχιστοποιεί την αγωνία ή την ταλαιπωρία του ζώου. Επομένως, δεν είναι απαραίτητο να γίνεται διάκριση μεταξύ αντιστρέψιμων και μη αντιστρέψιμων μεθόδων αναισθητοποίησης.

(24) Ανάλογα με το πώς χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία της σφαγής ή της θανάτωσης, ορισμένες μέθοδοι αναισθητοποίησης μπορούν να επιφέρουν τον θάνατο των ζώων με τρόπο που δεν προκαλεί πόνο και ελαχιστοποιεί την αγωνία ή την ταλαιπωρία του ζώου.

Αιτιολόγηση

Ορισμένες μέθοδοι αναισθητοποίησης / σφαγής γουνοφόρων ζώων με ασφυξιογόνα αέρια είναι αντιστρέψιμες και τα ζώα συνέρχονται. Δεδομένου ότι δεν ακολουθεί περαιτέρω στάδιο στη διαδικασία σφαγής, π.χ. αφαίμαξη, υπάρχει περίπτωση τα ζώα να συνεχίζουν να γδέρνονται ενώ έχουν ακόμα αισθητηριακή αντίληψη.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 προβλέπει έναν κατάλογο εγκαταστάσεων από τις οποίες επιτρέπονται εισαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης στην Κοινότητα. Οι γενικές και συμπληρωματικές απαιτήσεις που ισχύουν για τα σφαγεία και καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του συγκεκριμένου καταλόγου.

(32) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 προβλέπει έναν κατάλογο εγκαταστάσεων από τις οποίες επιτρέπονται εισαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης στην Κοινότητα. Οι γενικές και συμπληρωματικές απαιτήσεις που ισχύουν για τα σφαγεία και καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του συγκεκριμένου καταλόγου. Η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει ότι η εισαγωγή κρέατος και προϊόντων κρέατος από τρίτα κράτη που προορίζονται για την εσωτερική αγορά συμμορφούται προς τους γενικούς κανόνες που καθορίζει ο παρών κανονισμός.

Αιτιολόγηση

Η αντιστοιχία των ιδίων κανόνων είναι σημαντικό στοιχείο προς αποφυγή στρεβλώσεων στην αγορά.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33) Τα σφαγεία και ο εξοπλισμός τους σχεδιάζονται για συγκεκριμένες κατηγορίες ζώων και χωρητικότητες. Όταν οι χωρητικότητες αυτές υπερβαίνονται ή όταν ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους έχει σχεδιαστεί, αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στην καλή μεταχείριση των ζώων. Επομένως, πρέπει να διαβιβάζονται πληροφορίες σχετικά με τις πτυχές αυτές στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες πρέπει να αποτελούν μέρος της διαδικασίας έγκρισης των σφαγείων.

(33) Τα σφαγεία και ο εξοπλισμός τους σχεδιάζονται για συγκεκριμένες κατηγορίες ζώων και χωρητικότητες. Όταν οι χωρητικότητες αυτές υπερβαίνονται ή όταν ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους έχει σχεδιαστεί, αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στην καλή μεταχείριση των ζώων. Επομένως, πρέπει να διαβιβάζονται πληροφορίες σχετικά με τις πτυχές αυτές στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες πρέπει να αποτελούν μέρος της διαδικασίας έγκρισης των σφαγείων. Για μικρά, τακτικά ελεγχόμενα σφαγεία με δυναμικό σφαγής έως 50 μονάδες μεγάλων ζώων ανά εβδομάδα ή 150 000 μονάδες πουλερικών ανά έτος, τα οποία ως επί το πλείστον διαθέτουν με άμεση πώληση τρόφιμα σε τελικούς καταναλωτές, δεν απαιτείται δαπανηρή διαδικασία αδειοδότησης, προκειμένου να υλοποιηθούν οι αρχές αυτού του κανονισμού.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34a) Είναι αναγκαίο να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των ζώων με φόβο και στρες προ της σφαγής. Για το λόγο αυτό είναι ενδεδειγμένο, να διαμορφώνονται κατά τέτοιο τρόπο οι κατασκευαστικές διευθετήσεις στα σφαγεία, να σχεδιάζονται οι εργασίες στο σφαγείο και να εκπαιδεύεται αντίστοιχα το προσωπικό ώστε να αποφεύγονται το στρες, ο φόβος και οι πόνοι των ζώων από την εκφόρτωση έως τη σφαγή.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35) Σε ό,τι αφορά την κατασκευή, τη διαρρύθμιση και τον εξοπλισμό των σφαγείων σημειώνονται συνεχείς επιστημονικές και τεχνικές πρόοδοι. Είναι επομένως σημαντικό η Κοινότητα να εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή ώστε να μπορεί να τροποποιεί τις απαιτήσεις που διέπουν την κατασκευή, τη διαρρύθμιση και τον εξοπλισμό των σφαγείων διατηρώντας ταυτόχρονα ένα ομοιόμορφο και υψηλό επίπεδο προστασίας των ζώων.

(35) Σε ό,τι αφορά την κατασκευή, τη διαρρύθμιση και τον εξοπλισμό των σφαγείων σημειώνονται συνεχείς επιστημονικές και τεχνικές πρόοδοι. Είναι επομένως σημαντικό η Κοινότητα να εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή ώστε να μπορεί να τροποποιεί τις απαιτήσεις που διέπουν την κατασκευή, τη διαρρύθμιση και τον εξοπλισμό των σφαγείων διατηρώντας ταυτόχρονα ένα ομοιόμορφο και υψηλό επίπεδο προστασίας των ζώων. Η ανάπτυξη καλύτερων τεχνικών αναισθητοποίησης θα πρέπει πάντοτε να προωθείται. Η έρευνα θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί στον τομέα των εναλλακτικών λύσεων για τη σφαγή υπεράριθμων νεοσσών.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37) Η θανάτωση χωρίς αναισθητοποίηση προϋποθέτει ότι ο λαιμός του ζώου κόβεται με ακρίβεια ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η ταλαιπωρία του. Επιπλέον, η απουσία μηχανικής ακινητοποίησης μετά την τομή ενδέχεται να επιβραδύνει τη διαδικασία αφαίμαξης παρατείνοντας χωρίς λόγο την ταλαιπωρία των ζώων. Τα ζώα που θανατώνονται χωρίς αναισθητοποίηση πρέπει επομένως να ακινητοποιούνται ξεχωριστά.

(37) Η σφαγή χωρίς αναισθητοποίηση προϋποθέτει ότι ο λαιμός του ζώου κόβεται με ακρίβεια ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η ταλαιπωρία του. Επιπλέον, η απουσία μηχανικής ακινητοποίησης μετά την τομή ενδέχεται να επιβραδύνει τη διαδικασία αφαίμαξης παρατείνοντας χωρίς λόγο την ταλαιπωρία των ζώων. Τα ζώα που θανατώνονται χωρίς αναισθητοποίηση πρέπει επομένως να ακινητοποιούνται ξεχωριστά και αναισθητοποιούνται ουσιαστικά αμέσως μετά το κόψιμο του λαιμού.

Αιτιολόγηση

Πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνεται υπόψη και η θρησκευτική σφαγή. Ωστόσο, προκειμένου να προστατεύονται τα ζώα από ανώφελες ταλαιπωρίες, πρέπει να εφαρμόζεται η απαίτηση για εκ των υστέρων αναισθητοποίηση.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38) Σε ό,τι αφορά τον χειρισμό και την ακινητοποίηση των ζώων στα σφαγεία σημειώνονται συνεχείς επιστημονικές και τεχνικές πρόοδοι. Είναι επομένως σημαντικό η Κοινότητα να εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή ώστε να μπορεί να τροποποιεί τις απαιτήσεις που διέπουν τον χειρισμό και την ακινητοποίηση των ζώων πριν από τη σφαγή διατηρώντας ταυτόχρονα ένα ομοιόμορφο και υψηλό επίπεδο προστασίας των ζώων.

(38) Σε ό,τι αφορά τον χειρισμό και την ακινητοποίηση των ζώων στα σφαγεία και στις μονάδες παραγωγής γουναρικών σημειώνονται συνεχείς επιστημονικές και τεχνικές πρόοδοι. Είναι επομένως σημαντικό η Κοινότητα να εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή ώστε να μπορεί να τροποποιεί τις απαιτήσεις που διέπουν τον χειρισμό και την ακινητοποίηση των ζώων πριν από τη θανάτωση διατηρώντας ταυτόχρονα ένα ομοιόμορφο και υψηλό επίπεδο προστασίας των ζώων.

Αιτιολόγηση

Δεν θα ήταν λογικό να εξαιρεθούν οι μονάδες παραγωγής γουναρικών από τη διάταξη αυτή. Ο όρος "σφαγή" προσδιορίζεται στον Κανονισμό ως " θανάτωση ζώων που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο", με αποτέλεσμα να εξαιρούνται από την παρούσα διάταξη τα ζώα που θανατώνονται σε μονάδες παραγωγής γουναρικών.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i) κατά τη διάρκεια τεχνικών ή επιστημονικών πειραμάτων που διεξάγονται υπό την επίβλεψη της αρμόδιας αρχής∙

i) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται από την οδηγία του Συμβουλίου 86/609/ΕΟΚ της 24ης Νοεμβρίου 1986 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς1·

 

__________

1 ΕΕ L 358 της 18.12.1986, σελ. 1.

Αιτιολόγηση

Ο όρος "τεχνικά πειράματα" δεν υπάρχει στην κοινοτική νομοθεσία. Πρέπει να γίνει αναφορά στην Οδηγία 86/609/ΕΟΚ, του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 1986. Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, η εξαίρεση πρέπει να ισχύει όχι μόνον για τα ζώα που πεθαίνουν κατά το πείραμα, αλλά και για όλα τα ζώα που αφορά η ρύθμιση αυτή, ήτοι τα ζώα που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε πειράματα, ή που πρόκειται να σφαγούν εκ των υστέρων, συνεπεία του πειράματος.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii) κατά τη διάρκεια κυνηγετικών δραστηριοτήτων∙

ii) κατά τη διάρκεια διαγωνιστικών κυνηγετικών και αλιευτικών δραστηριοτήτων∙

Αιτιολόγηση

Μολονότι, όσον αφορά την αλιεία, εφαρμόζεται μόνον η παράγραφος 1 του άρθρου 3, φαίνεται λογικό να εξαιρεθεί πλήρως η αθλητική δραστηριότητα από την εφαρμογή της ρύθμισης, όπως συμβαίνει και με το κυνήγι.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού           

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(iv a) στο πλαίσιο των θυσιών που προορίζονται για προσωπική κατανάλωση και οι οποίες απορρέουν από την παράδοση σημαντικών θρησκευτικών εορτών όπως το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, και μόνο για περίοδο δέκα ημερών πριν από την ημερομηνία αυτών·

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(β α) στην περίπτωση των ημι-εξημερωμένων ελάφων που πυροβολούνται στον αγρό και υφίστανται επεξεργασία σε εγκατάσταση αγροκτήματος εκτροφής θηραμάτων·

Αιτιολόγηση

Τα ημι-εξημερωμένα ελάφια της βορείου Ευρώπης, που εκτρέφονται σε εκτεταμένους βοσκοτόπους θανατώνονται συχνά με βολή στο κεφάλι στον αγρό δίπλα στην εγκατάσταση επεξεργασίας. Η διαδικασία αυτή δημιουργεί λιγότερες ανησυχίες για την καλή μεταχείριση των ζώων απ’ ό,τι η θανάτωση άγριων ελαφιών.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) σχετικές διαδικασίες: διαδικασίες όπως ο χειρισμός, ο σταυλισμός, η ακινητοποίηση, η αναισθητοποίηση και η αφαίμαξη ζώων, όταν γίνονται στο πλαίσιο και στον χώρο όπου πρόκειται να θανατωθούν τα ζώα∙

(β) σχετικές διαδικασίες: διαδικασίες όπως ο χειρισμός, η εκφόρτωση, ο σταυλισμός, η ακινητοποίηση, η αναισθητοποίηση και η αφαίμαξη ζώων, όταν γίνονται στο πλαίσιο και στον χώρο όπου πρόκειται να σφαγούν τα ζώα∙

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να καθίσταται σαφές ότι αυτές οι μορφές προστασίας περιλαμβάνουν και την εκφόρτωση των ζώων άμα τη αφίξει στο σφαγείο.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β α) "αρμόδια αρχή": η κεντρική αρχή κράτους μέλους, η οποία είναι αρμόδια να εξασφαλίζει την τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού, ή οποιαδήποτε άλλη αρχή στην οποία η εν λόγω κεντρική αρχή έχει μεταβιβάσει αυτήν την αρμοδιότητα·

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να περιληφθεί ο ορισμός της "αρμόδιας αρχής" δεδομένου ότι ο όρος εμφανίζεται επανειλημμένα στο κείμενο.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(δ α) αναισθησία: η κατάσταση της έλλειψης συνείδησης κατά την οποία υπάρχει προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της λειτουργίας του εγκεφάλου και μετά από την οποία το ζώο αδυνατεί να ανταποκριθεί σε συνήθη ερεθίσματα, συμπεριλαμβανομένου του πόνου·

Αιτιολόγηση

Ο σαφέστερος ορισμός της ‘αναισθησίας’ βοηθά για την καλύτερη κατανόηση του κειμένου.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ) "αναισθητοποίηση": κάθε μέθοδος που εφαρμόζεται σκόπιμα και επιφέρει απώλεια της αισθητηριακής αντίληψης και ευαισθησίας, χωρίς πόνο, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μεθόδου καταλήγει σε ακαριαίο θάνατο∙

στ) "αναισθητοποίηση": κάθε μέθοδος που εφαρμόζεται σκόπιμα και επιφέρει απώλεια της αισθητηριακής αντίληψης και ευαισθησίας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μεθόδου καταλήγει σε ακαριαίο θάνατο∙

Αιτιολόγηση

Οι περισσότερες, αν όχι όλες οι μέθοδοι αναισθητοποίησης που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα προκαλούν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο μέτρο πόνο, οπότε θα υπήρχε αντίφαση μεταξύ του ορισμού και της εγκεκριμένης μεθόδου.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού           

Άρθρο 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ζ) θρησκευτικό έθιμο: σειρά πράξεων που σχετίζονται με τη σφαγή ζώων και προβλέπονται από θρησκείες όπως ο μωαμεθανισμός ή ο ιουδαϊσμός

(ζ) θρησκευτικό έθιμο: σειρά πράξεων που σχετίζονται με τη σφαγή ζώων και προβλέπονται από θρησκείες ή απορρέουν από ορισμένες θρησκευτικές εορτές

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια) "σφαγείο": οποιαδήποτε εγκατάσταση χρησιμοποιείται για τη σφαγή χερσαίων ζώων∙

ια) "σφαγείο": μονάδα που χρησιμοποιείται για τη σφαγή και τον καθαρισμό ζώων, των οποίων το κρέας προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Αιτιολόγηση

Αντικαθίσταται ο προτεινόμενος ορισμός από αυτόν που αναφέρεται στον Κανονισμό 853/2004. Φαίνεται λογικό να χρησιμοποιούνται ήδη υφιστάμενοι ορισμοί και να μην δημιουργούνται νέοι για την κάθε νομοθετική ρύθμιση.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ιγ) γουνοφόρα ζώα: θηλαστικά ζώα τα οποία εκτρέφονται κατά κύριο λόγο για την παραγωγή γούνας, όπως τα βιζόν, τα κουνάβια, οι αλεπούδες, τα ρακούν, οι μυοκάστορες και τα τσιντσιλά∙

(ιγ) γουνοφόρα ζώα: θηλαστικά ζώα τα οποία εκτρέφονται κατά κύριο λόγο για την παραγωγή γούνας, όπως τα βιζόν, τα κουνάβια, οι αλεπούδες, τα ρακούν, τα Nyctereutes procyonoides, οι μυοκάστορες, τα κουνέλια και τα τσιντσιλά∙

Αιτιολόγηση

Τα είδη αυτά εκτρέφονται για τη γούνα τους στην ΕΕ και πρέπει επομένως να περιληφθούν στον ορισμό των "γουνοφόρων ζώων".

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) απολαμβάνουν φυσικής άνεσης και προστασίας, ειδικότερα σε συνθήκες καθαριότητας και κατάλληλης θερμοκρασίας και προφυλασσόμενα από πτώσεις ή ολίσθηση∙

(α) απολαμβάνουν φυσικής άνεσης και προστασίας, ειδικότερα σε συνθήκες κατάλληλης θερμοκρασίας και προφυλάσσονται από πτώσεις ή ολίσθηση∙

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση καθαριότητας των ζώων δεν χρειάζεται επειδή αυτή η υποχρέωση αναφέρεται ήδη στον κανονισμό για την υγιεινή. Δεν παρίσταται ανάγκη να επαναληφθεί εδώ. Πρόκειται για θέμα υγιεινής και όχι ειδικά καλής μεταχείρισης των ζώων.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ) δεν παρουσιάζουν ενδείξεις πόνου, φόβου, επιθετικής συμπεριφοράς ή άλλη ασυνήθιστη συμπεριφορά∙

(δ) δεν παρουσιάζουν ενδείξεις πόνου, επιθετικής συμπεριφοράς ή άλλη ασυνήθιστη συμπεριφορά∙

Αιτιολόγηση

Μπορούν να εφαρμοστούν μέτρα προς αποφυγή δεινών, αλλά σίγουρα όχι για να εξασφαλίσουμε ότι τα ζώα δεν παρουσιάζουν ενδείξεις φόβου – δεν είναι κάτι ρεαλιστικό ή πρακτικά εφαρμόσιμο.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ) δεν εκτίθενται σε συνθήκες δυσμενούς αλληλεπίδρασης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο όρος "συνθήκες δυσμενούς αλληλεπίδρασης" είναι πολύ ασαφής και συνεπώς η σχετική προϋπόθεση είναι δύσκολο να εφαρμόζεται και ελέγχεται.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν οι σχετικές μέθοδοι προβλέπονται από θρησκευτικά έθιμα, τα ζώα μπορούν να θανατώνονται χωρίς προηγούμενη αναισθητοποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι η θανάτωση γίνεται σε σφαγείο.

2. Σύμφωνα με θρησκευτικά έθιμα, τα ζώα μπορούν να σφάζονται χωρίς προηγούμενη αναισθητοποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι η σφαγή γίνεται σε σφαγείο.

Αιτιολόγηση

Το κείμενο που προτείνει η Επιτροπή δεν είναι σαφές. Η χρήση του όρου "παρέκκλιση" δεν εξηγεί ακριβώς από πού το κράτος μέλος υποτίθεται ότι παρεκκλίνει και θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή ασάφειας. Η τροπολογία επιδιώκει τη σαφήνεια και τη διατήρηση της σημερινής κατάστασης όσον αφορά τη σφαγή για θρησκευτικούς λόγους, χωρίς προηγούμενη αναισθητοποίηση.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν τη συγκεκριμένη παρέκκλιση.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Είναι προφανής η ανάγκη να εναρμονιστούν οι διάφορες δυνατότητες θανάτωσης των ζώων, ώστε, με τον τρόπο αυτό, να καταστεί δυνατός ο σεβασμός των ίδιων προτύπων καλής μεταχείρισης των ζώων από όλους τους κοινοτικούς παραγωγούς.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η αναισθητοποίηση γίνεται σύμφωνα με τις μεθόδους που ορίζονται στο παράρτημα I.

1. Η αναισθητοποίηση γίνεται σύμφωνα με τις μεθόδους που ορίζονται στο παράρτημα I. Προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική και τεχνική πρόοδος, η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει νέες μεθόδους αναισθητοποίησης βάσει αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 22, παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη 22 αναφέρει ότι η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει νέες μεθόδους αναισθητοποίησης. Η παρούσα τροπολογία θεσπίζει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τον προσδιορισμό του εάν πρέπει να εγκριθεί μια νέα μέθοδος αναισθητοποίησης ή όχι.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την αναισθητοποίηση διενεργεί τακτικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίζει ότι τα ζώα δεν παρουσιάζουν ενδείξεις αισθητηριακής αντίληψης ή ευαισθησίας κατά το διάστημα μεταξύ του τέλους της διαδικασίας αναισθητοποίησης και της επιβεβαίωσης του θανάτου.

2. Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την αναισθητοποίηση διενεργεί τακτικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίζει ότι τα ζώα δεν παρουσιάζουν ενδείξεις αισθητηριακής αντίληψης ή ευαισθησίας κατά το διάστημα μεταξύ του τέλους της διαδικασίας αναισθητοποίησης και του θανάτου.

Αιτιολόγηση

Ο όρος "επιβεβαίωση" φαίνεται ότι παραπέμπει στην ανάγκη χρησιμοποίησης τεχνικών μεθόδων, πράγμα που αφίσταται πλήρως από την φυσιολογική και εύλογη λειτουργία ενός σφαγείου.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2 α. Μετά την αναισθητοποίηση, η αφαίμαξη αρχίζει το συντομότερο δυνατόν.

Αιτιολόγηση

Η διευκρίνιση αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι το ζώο πεθαίνει κατά την περίοδο της αναισθητοποίησης.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ωστόσο, τυχόν τέτοιες τροποποιήσεις πρέπει να διασφαλίζουν επίπεδο καλής μεταχείρισης των ζώων τουλάχιστον ισοδύναμο με εκείνο των υφιστάμενων μεθόδων, όπως καταδεικνύεται από επιστημονικά τεκμήρια που δημοσιεύονται σε ανάλογα, διεθνώς αναγνωρισμένα, επιστημονικά περιοδικά.

Ωστόσο, τυχόν τέτοιες τροποποιήσεις πρέπει να διασφαλίζουν επίπεδο καλής μεταχείρισης των ζώων τουλάχιστον ισοδύναμο με εκείνο των υφιστάμενων μεθόδων όπως καταδεικνύεται από τα αρμόζοντα επιστημονικά τεκμήρια.

Αιτιολόγηση

Το κύριο θέμα είναι η ανάγκη να υπάρχουν οι επιστημονικές αποδείξεις οι οποίες θα αξιολογούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας που περιγράφεται στο άρθρο 22.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Κοινοτικοί κώδικες ορθών πρακτικών σχετικά με τις μεθόδους που ορίζονται στο παράρτημα I μπορούν να εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2.

4. Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό των διαδικασιών και την εφαρμογή των κανόνων σχετικά με τις μεθόδους που ορίζονται στο παράρτημα I μπορούν να εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης καταρτίζουν και εφαρμόζουν τέτοιες πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας, ώστε να διασφαλίζουν ότι η θανάτωση ζώων και οι σχετικές διαδικασίες εκτελούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1.

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης καταρτίζουν και εφαρμόζουν τέτοιες πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας, ώστε να διασφαλίζουν ότι η σφαγή ζώων και οι σχετικές διαδικασίες εκτελούνται σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1. Προς τον σκοπό αυτό, για τα σφαγεία, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004.

Αιτιολόγηση

Δια λόγους διοικητικής απλοποίησης, είναι απαραίτητο να συνδυάζονται οι οριζόμενες από τον παρόντα κανονισμό διαδικασίες με άλλες ανάλογες της δέσμης μέτρων για την υγιεινή των τροφίμων.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας διατίθενται στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήσεώς της.

3. Οι πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας διατίθενται στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήσεώς της. Οι τυχόν αλλαγές των προτύπων διαδικασιών λειτουργίας γνωστοποιούνται εγγράφως στον επίσημο κτηνίατρο.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3α. η αρμόδια αρχή μπορεί να τροποποιεί πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας όταν σαφώς δεν είναι σύμφωνε ς προς τους γενικούς κανόνες και απαιτήσεις που καθορίζει ο παρών κανονισμός.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι μηχανισμός με τον οποίον η αρμόδια αρχή να μπορεί να απαιτεί από τον φορέα εκμετάλλευσης να τροποποιήσει πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας που σαφώς είναι ανεπαρκείς.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) χειρισμός και φροντίδα των ζώων πριν από την ακινητοποίησή τους·

α) Οδήγηση των ζώων προς ακινητοποίηση, αναισθητοποίηση·ή σφαγή·

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ) αφαίμαξη ζώντων ζώων.

στ) αφαίμαξη ζώντων ζώων και /ή τη μέθοδο σφαγής στην οποία παραπέμπει το άρθρο 4, παράγραφος 2.

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(στ a) σφαγή γουνοφόρων ζώων

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος γιατί όλο το προσωπικό που συμμετέχει στη σφαγή ζώων σε μονάδες παραγωγής γουναρικών να μην υπόκειται στα ίδια κριτήρια που ισχύουν για το προσωπικό που εργάζεται σε σφαγεία.

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η θανάτωση των γουνοφόρων ζώων επιβλέπεται από πρόσωπο που διαθέτει πιστοποιητικό ικανότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18, το οποίο αντιστοιχεί στο σύνολο των διαδικασιών που εκτελούνται υπό την επίβλεψή του.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αποφυγή επανάληψης.

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) τις κατηγορίες ή το βάρος των ζώων για τα οποία προορίζεται ο εξοπλισμός·

α) το είδος ή το βάρος των ζώων για τα οποία προορίζεται ο εξοπλισμός·

Αιτιολόγηση

Ο τεχνικός όρος "είδος" είναι καταλληλότερος.

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ α) την συντήρηση και το μέγεθος του εξοπλισμού.

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κατά τη διάρκεια των εργασιών σφαγής πρέπει να υπάρχει επιτόπου άμεσα διαθέσιμος εφεδρικός εξοπλισμός αναισθητοποίησης, ο οποίος χρησιμοποιείται σε περίπτωση αστοχίας του αρχικού εξοπλισμού.

2. Κατά τη διάρκεια των εργασιών σφαγής πρέπει να υπάρχει επιτόπου άμεσα διαθέσιμη εφεδρική μέθοδος αναισθητοποίησης, η οποία να χρησιμοποιείται σε περίπτωση αστοχίας του αρχικού εξοπλισμού. Στην περίπτωση όπου αυτό το υλικό υποκατάστασης για την αναισθητοποίηση αφορά βαριές εγκαταστάσεις είναι κατάλληλος κινητός εξοπλισμός.

Αιτιολόγηση

Μερικές από τις μεθόδους αναισθητοποίησης που αναφέρονται στο παράρτημα I δεν απαιτούν εξοπλισμό αλλά είναι απολύτως κατάλληλες ως εφεδρική μέθοδος αναισθητοποίησης.

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3 α. Ουδέν ζώο ακινητοποιείται εάν ο υπεύθυνος για την αναισθητοποίηση ή τη σφαγή του δεν είναι έτοιμος να το πράξει.

Αιτιολόγηση

Η ακινητοποίηση θα μπορούσε να προκαλεί πολύ μεγάλο άγχος στο ζώο και είναι ουσιαστικό ο χρόνος του ζώου στο σύστημα ή πλαίσιο ακινητοποίησης να είναι όσο το δυνατόν βραχύς.

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι απαιτήσεις που ορίζονται στα κεφάλαια II και III του παρόντος κανονισμού ισχύουν για τους σκοπούς του άρθρου 12 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004.

Κατά την επιθεώρηση των σφαγείων ή των εγκαταστάσεων τρίτων χωρών που έχουν λάβει ή πρόκειται να λάβουν άδεια να εξάγουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης, οι πραγματογνώμονες της Επιτροπής βεβαιώνονται ότι τα ζώντα ζώα που αναφέρονται στο άρθρο 5 έχουν σφαγιασθεί υπό συνθήκες οι οποίες, από απόψεως καλής μεταχείρισης των ζώων, είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με τις προβλεπόμενες στον παρόντα κανονισμό.

 

Το υγειονομικό πιστοποιητικό που συνοδεύει τα κρέατα που εισάγονται από τρίτη χώρα συμπληρώνεται με βεβαίωση ότι τηρήθηκε η ανωτέρω απαίτηση.

Αιτιολόγηση

Το δεξιό μέρος του τελευταίου πίνακα περιέχει τη διάταξη που προβλέπει η ισχύουσα οδηγία 93/119 η οποία αναφέρεται στο σεβασμό από τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις της πιστοποίησης της ισοδυναμίας των ανθρώπινων συνθηκών κατά τη διαδικασία σφαγής για την εισαγωγή στην Κοινότητα. Για να ενισχυθεί αυτό που τονίστηκε στην αιτιολογική σκέψη 32 θα ήταν σκόπιμο, λόγω της αυξανόμενης σημασίας των εισαγωγών κρέατος στην Κοινότητα, να διατηρηθεί η διατύπωση της οδηγίας, καθιστώντας την άμεσα διαθέσιμη στους φορείς εκμετάλλευσης σε κάθε επίπεδο.

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 10 α

 

Καθεστώς εισαγωγής από τρίτες χώρες

Η Επιτροπή μεριμνά ώστε το κρέας και τα προϊόντα κρέατος που προέρχονται από τρίτες χώρες και προορίζονται για κατανάλωση στην εσωτερική αγορά να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Οι όροι και οι συνθήκες παραγωγής του κρέατος πρέπει να είναι συνεπείς και σε αντιστοιχία με τους όρους και τις συνθήκες που απαιτεί η κοινοτική νομοθεσία, προκειμένου να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των παραγωγών.

Τροπολογία  47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 εγκρίνει για κάθε σφαγείο:

2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 λαμβάνει υπόψη για την έγκριση του κάθε σφαγείου τις πληροφορίες που παρέχει ο υπεύθυνος της επιχείρησης τροφίμων σχετικά με:

Τροπολογία  48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

a) τη μέγιστη ποσότητα φόρτωσης κάθε γραμμής σφαγής·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται η "μέγιστη ποσότητα φόρτωσης κάθε γραμμής σφαγής" διότι σε αυτήν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, εκτός της καλής μεταχείρισης των ζώων και άλλα θέματα όπως η επιθεώρηση μετά τη σφαγή. Έτσι, στον Κανονισμό 854/2004 (πακέτο υγιεινής) Παράρτημα Ι, αναφέρεται ότι "Η ταχύτητα της γραμμής σφαγής… πρέπει να επιτρέπουν την ορθή επιθεώρηση".

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) τη μέγιστη χωρητικότητα κάθε χώρου σταυλισμού που προορίζεται για ιπποειδή, βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους, πουλερικά και λαγόμορφα.

γ) τη μέγιστη χωρητικότητα κάθε χώρου σταυλισμού που προορίζεται για ιπποειδή, βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους, πουλερικά, στρουθιονίδες και λαγόμορφα.

Αιτιολόγηση

Προστίθενται οι στρουθιονίδες δεδομένου ότι δεν θεωρούνται πουλερικά στους κανονισμούς υγιεινής.

Τροπολογία  50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης διασφαλίζουν ότι τα ζώα που θανατώνονται χωρίς αναισθητοποίηση ακινητοποιούνται με μηχανικά μέσα.

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης διασφαλίζουν ότι, όποτε είναι εφαρμόσιμο και στην περίπτωση θρησκευτικής σφαγής κατά την οποία τα ζώα σφαγιάζονται χωρίς αναισθητοποίηση, τα ζώα ακινητοποιούνται με μηχανικά μέσα.

Αιτιολόγηση

Η πρωτότυπη διατύπωση αφήνει μεγάλα περιθώρια ερμηνείας. Επιπλέον, η απαίτηση αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως στις λειτουργικές συνθήκες της τελετουργικής σφαγής πουλερικών.

Τροπολογία  51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) η χρήση ηλεκτρικού ρεύματος που δεν αναισθητοποιεί ή δεν θανατώνει το ζώο υπό ελεγχόμενες συνθήκες, και ιδίως η εφαρμογή ηλεκτρικού ρεύματος που δεν καλύπτει ολόκληρο τον εγκέφαλο.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η χρησιμοποιούμενη ακινητοποίηση με τη βοήθεια ηλεκτρικού ρεύματος χαμηλής τάσης μετά την αναισθητοποίηση και πριν από την αφαίμαξη επιτρέπει την αποφυγή των επικίνδυνων αντανακλαστικών κινήσεων των ζώων, που προκαλούν μεγάλο αριθμό εργατικών ατυχημάτων για τους σφαγείς.

Τροπολογία  52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ωστόσο, τα σημεία α) και β) δεν ισχύουν για τις γραμμές ανάρτησης που χρησιμοποιούνται για πουλερικά.

Ωστόσο, τα σημεία α) και β) δεν ισχύουν για τις γραμμές ανάρτησης που χρησιμοποιούνται για πουλερικά και λαγόμορφα.

Τροπολογία  53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν τις κατάλληλες διαδικασίες παρακολούθησης προκειμένου να ελέγχουν και να επιβεβαιώνουν ότι τα ζώα που προορίζονται για σφαγή είναι όντως αναισθητοποιημένα στο διάστημα μεταξύ του τέλους της διαδικασίας αναισθητοποίησης και της επιβεβαίωσης του θανάτου τους.

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν τις κατάλληλες διαδικασίες παρακολούθησης προκειμένου να ελέγχουν και να επιβεβαιώνουν ότι τα ζώα που προορίζονται για σφαγή είναι όντως αναισθητοποιημένα στο διάστημα μεταξύ του τέλους της διαδικασίας αναισθητοποίησης και της επιβεβαίωσης του θανάτου τους. Τα ζώα πρέπει να έχουν πεθάνει προτού εφαρμοστεί οιαδήποτε άλλη δυνητικώς επώδυνη διαδικασία εκδοράς ή κατεργασίας του σφαγίου.

Αιτιολόγηση

Τα δεόντως αναισθητοποιημένα ζώα δεν πρέπει να δείχνουν σημεία αισθητηριακής αντίληψης στη γραμμή αφαίμαξης. Κάθε ζώο που δεικνύει σημεία ανάκτησης της αισθητηριακής αντίληψης πρέπει αμέσως να αναισθητοποιείται εκ νέου. Δεν πρέπει να αρχίζει καμία διαδικασία σφαγής μέχρις ότου επέλθει ο θάνατος του ζώου.

Τροπολογία  54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4 α. Οι φορείς εκμετάλλευσης των μονάδων εκτροφής γουνοφόρων ζώων γνωστοποιούν εκ των προτέρων στην αρμόδια αρχή το πότε θα σφαγιασθούν ζώα, ούτως ώστε να μπορεί ο επίσημος κτηνίατρος να ελέγξει τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που εκτίθενται στον παρόντα κανονισμό καθώς και προς τις πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας.

Αιτιολόγηση

Τα περισσότερα ζώα που εκτρέφονται σε μονάδες παραγωγής γουναρικών σφαγιάζονται κατά τη διάρκεια σύντομης περιόδου μόλις τελειώσει η πρώτη χειμερινή τριχόρροια. Άλλη περίοδος σφαγής ακολουθεί συνήθως μετά από την εποχή αναπαραγωγής. Κατά συνέπεια, διαφορετικά απ’ ό, τι στην περίπτωση των άλλων διαδικασιών σφαγής που εκτελούνται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, η σφαγή των γουνοφόρων ζώων λαμβάνει χώρα σε σύντομο διάστημα μερικών ημερών. Πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές, ούτως ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση.

Τροπολογία  55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Κοινοτικοί κώδικες ορθών πρακτικών σχετικά με τις διαδικασίες παρακολούθησης στα σφαγεία μπορούν να εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2.

5. Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για την εκπόνηση διαδικασιών και την εφαρμογή κανόνων σχετικά με τις διαδικασίες παρακολούθησης στα σφαγεία μπορούν να εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 22, παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας πρότασης οι λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με το τί είναι μια ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Ίσως θα έπρεπε να αξιολογείται δεόντως η παραδοχή νέων εγκεκριμένων από την ΕΕ μεθόδων αναισθητοποίησης, π.χ. από εγκεκριμένους εθνικούς φορείς αξιολόγησης τρίτων μερών.

Τροπολογία  56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5 α. Ο επίσημος κτηνίατρος επαληθεύει τακτικά τις προαναφερθείσες διαδικασίες παρακολούθησης και την τήρηση των τυποποιημένων επιχειρησιακών τρόπων.

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος των επίσημων κτηνιάτρων είναι ζωτικός για την ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

- 1. Οι φορείς εκμετάλλευσης είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της εφαρμογής των κανόνων που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Η ευθύνη για την εφαρμογή των κανόνων ανήκει στον φορέα εκμετάλλευσης, εν πάση περιπτώσει στην επιχείρηση, και όχι σε έναν συγκεκριμένο υπάλληλο.

Τροπολογία  58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης διορίζουν έναν υπεύθυνο για την καλή μεταχείριση των ζώων σε κάθε σφαγείο, ο οποίος αναλαμβάνει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό για το εκάστοτε σφαγείο. Αυτός ενημερώνει απευθείας τον φορέα εκμετάλλευσης σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν την καλή μεταχείριση των ζώων.

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης διορίζουν έναν υπεύθυνο για την καλή μεταχείριση των ζώων σε κάθε σφαγείο, ο οποίος αναλαμβάνει να εποπτεύει τη συμμόρφωση με τους κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό για το εκάστοτε σφαγείο. Αυτός ενημερώνει απευθείας τον φορέα εκμετάλλευσης σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν την καλή μεταχείριση των ζώων.

Αιτιολόγηση

Η ευθύνη για την εφαρμογή των κανόνων ανήκει στον φορέα εκμετάλλευσης, εν πάση περιπτώσει στην επιχείρηση, και όχι σε έναν συγκεκριμένο υπάλληλο.

Τροπολογία  59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν ισχύουν για τα σφαγεία όπου θανατώνονται λιγότερες από 1000 μονάδες θηλαστικών ζώων ή 150 000 μονάδες πουλερικών ετησίως.

5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν ισχύουν για τα σφαγεία όπου θανατώνονται έως 50 μονάδες μεγάλων ζώων ανά εβδομάδα ή 150 000 μονάδες πουλερικών ετησίως και στις οποίες χρησιμοποιείται μόνο προσωπικό της επιχείρησης.

Τροπολογία  60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή και οι φορείς εκμετάλλευσης που αναλαμβάνουν διαδικασία αποπληθυσμού καταρτίζουν σχέδιο δράσης, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

διαγράφεται

Ειδικότερα, οι προγραμματιζόμενες μέθοδοι θανάτωσης και οι αντίστοιχες πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια εκτάκτου ανάγκης που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία για την υγεία των ζώων, βάσει της υπόθεσης του σχεδίου εκτάκτου ανάγκης σχετικά με το μέγεθος και τον τόπο των πιθανολογούμενων περιπτώσεων εκδήλωσης ασθένειας.

 

Τροπολογία  61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και σε εξαιρετικές περιστάσεις, η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει παρεκκλίσεις από μία ή περισσότερες διατάξεις του παρόντος κανονισμού, όταν θεωρεί ότι η συμμόρφωση ενδέχεται να δημιουργεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία ή να επιβραδύνει σημαντικά τη διαδικασία εκρίζωσης μιας ασθένειας.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει παρεκκλίσεις από μία ή περισσότερες διατάξεις του παρόντος κανονισμού, όταν θεωρεί ότι η συμμόρφωση ενδέχεται να δημιουργεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία, να επιβραδύνει σημαντικά τη διαδικασία εκρίζωσης μιας ασθένειας ή να βλάψει ακόμη περισσότερο την καλή μεταχείριση των ζώων.

Αιτιολόγηση

Η έννοια της "ανωτέρας βίας" είναι νομικά εδραιωμένη και ανταποκρίνεται σε έναν ακριβή ορισμό που επιτρέπει να προσδιορίζονται οι αρχές που είναι αρμόδιες να παρέμβουν για λογαριασμό των παραγωγών που επλήγησαν, αποφεύγοντας τις διακρίσεις. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εξετάζονται οι παράμετροι αναφοράς στην καλή διαβίωση των ζώων, όπως στην περίπτωση καταστάσεων όπου το ζώο θα υποφέρει περισσότερο, προκειμένου να τηρηθούν οι ρυθμίσεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Εντός ενός έτους από την ημερομηνία περάτωσης της διαδικασίας αποπληθυσμού, οι αρμόδια αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διαβιβάζει στην Επιτροπή και γνωστοποιεί στο κοινό, κυρίως μέσω του Διαδικτύου, έκθεση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας.

διαγράφεται

4. Εντός ενός έτους από την ημερομηνία περάτωσης της διαδικασίας αποπληθυσμού, οι αρμόδια αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διαβιβάζει στην Επιτροπή και γνωστοποιεί στο κοινό, κυρίως μέσω του Διαδικτύου, έκθεση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας.

 

Η έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρει ειδικότερα:

 

a) τους λόγους του αποπληθυσμού·

 

β) τον αριθμό και το είδος των ζώων που θανατώθηκαν·

 

γ) τις μεθόδους αναισθητοποίησης και θανάτωσης που χρησιμοποιήθηκαν·

 

δ) μια περιγραφή των δυσκολιών που ανέκυψαν και, κατά περίπτωση, των λύσεων που προκρίθηκαν για την ανακούφιση ή την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των σχετικών ζώων·

 

ε) τυχόν παρεκκλίσεις που εγκρίθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 3.

 

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη αποστέλλουν αυτομάτως στη ΓΔ Sanco όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνει το σημείο αυτό σε περίπτωση που εφαρμόζεται πρόγραμμα εκρίζωσης ασθενειών και θανατώνονται ζώα για λόγους υγείας. Η παράγραφος διαγράφεται προς αποφυγήν διπλασιασμού του διοικητικού φόρτου.

Τροπολογία  63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση θανάτωσης εκτάκτου ανάγκης, ο υπεύθυνος για τα ζώα προς θανάτωση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την όσο το δυνατόν συντομότερη θανάτωσή τους.

Σε περίπτωση σφαγής εκτάκτου ανάγκης, ο υπεύθυνος για τα ζώα προς θανάτωση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την όσο το δυνατόν συντομότερη σφαγή τους με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, τμήμα Ι, κεφάλαιο IV του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 σχετικά με την επείγουσα σφαγή ζώων εκτός σφαγείου.

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με την νομοθεσία περί "πακέτου υγιεινής".

Τροπολογία  64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 17

διαγράφεται

Κέντρα αναφοράς

 

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα εθνικό κέντρο αναφοράς (στο εξής "κέντρο αναφοράς"), το οποίο θα αναλάβει:

 

a) να παρέχει επιστημονική και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη σε ό, τι αφορά την έγκριση των σφαγείων

 

β) να διεξάγει αξιολογήσεις των νέων μεθόδων αναισθητοποίησης

 

γ) να ενθαρρύνει ενεργά την ανάπτυξη, εκ μέρους των φορέων εκμετάλλευσης και άλλων ενδιαφερομένων, κωδίκων ορθής πρακτικής για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και να δημοσιοποιεί και διαδίδει τους κώδικες αυτούς, καθώς και να παρακολουθεί την εφαρμογή τους·

 

δ) να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές υπόψη της αρμόδιας αρχής για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού·

 

ε) να πιστοποιεί φορείς και άλλες οντότητες προκειμένου να εκδίδουν πιστοποιητικά ικανότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18·

 

στ) να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κέντρα αναφοράς προκειμένου να ανταλλάσσει τεχνικές και επιστημονικές πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές σε ό, τι αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

 

2. Εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη πρέπει να διαβιβάσουν λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα κέντρα αναφοράς τους στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη και να γνωστοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές στο κοινό μέσω του Διαδικτύου.

 

3. Τα κέντρα αναφοράς μπορούν να οργανωθούν υπό μορφή δικτύου, αποτελούμενου από ξεχωριστές οντότητες, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται όλα τα καθήκοντα που παρατίθενται στην παράγραφο 1 για όλες τις σχετικές δραστηριότητες που εκτελούνται σε κάθε κράτος μέλος.

 

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέτουν σε οντότητα που βρίσκεται εκτός της επικράτειάς τους την εκτέλεση ενός ή περισσοτέρων από τα συγκεκριμένα καθήκοντα.

 

Τροπολογία  65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) την έκδοση πιστοποιητικών ικανότητας που θα βεβαιώνουν την επιτυχία του κατόχου σε ανεξάρτητη τελική εξέταση· τα θέματα της εξέτασης αυτής θα είναι σχετικά με τις κατηγορίες των οικείων ζώων και θα αντιστοιχούν στις διαδικασίες που παρατίθενται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, όπως και στα θέματα που ορίζονται στο παράρτημα IV∙

β) αυτοί που αναλαμβάνουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή των τυποποιημένων επιχειρησιακών τρόπων που ορίζονται στο άρθρο 6, θα έχουν λάβει την κατάλληλη κατάρτιση·

Τροπολογία  66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) την έγκριση προγραμμάτων κατάρτισης για τα μαθήματα που αναφέρονται στο σημείο α) και για το περιεχόμενο και τους όρους της εξέτασης που αναφέρονται στο σημείο β)∙

διαγράφεται

Τροπολογία  67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αναθέτει την οργάνωση των μαθημάτων, την τελική εξέταση και την έκδοση του πιστοποιητικού ικανότητας σε ξεχωριστό φορέα ή οντότητα, η οποία:

2. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα διαμορφώνονται και, ενδεχομένως, εκτελούνται από την ίδια την επιχείρηση ή από φορέα εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή.

a) διαθέτει την ανάλογη εμπειρία, προσωπικό και εξοπλισμό·

Η επιχείρηση εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά ικανότητας.

β) είναι ανεξάρτητη και απαλλαγμένη από οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων σε ό,τι αφορά την έκδοση των πιστοποιητικών ικανότητας·

Η αρμόδια αρχή, όποτε το θεωρεί απαραίτητο, μπορεί να διαμορφώνει και να εκτελεί εκπαιδευτικά προγράμματα και να εκδίδει τα πιστοποιητικά ικανότητας.

γ) είναι πιστοποιημένη από το κέντρο αναφοράς.

 

Τα στοιχεία των φορέων ή οντοτήτων αυτών γνωστοποιούνται στο κοινό, ειδικά μέσω του Διαδικτύου.

 

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι επιδιώκεται η συμμόρφωση προς τους στόχους των κανονισμών του "πακέτου υγιεινής", η κατάρτιση πρέπει να είναι ευθύνη των οικονομικών παραγόντων. Πρέπει να αναγνωρισθεί η δυνατότητα μιας επιχείρησης να αναπτύσσει και θέτει σε εφαρμογή προγράμματα κατάρτισης το περιεχόμενο των οποίων θα εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή.

Τροπολογία  68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα πιστοποιητικά ικανότητας αναφέρουν για ποιες κατηγορίες ζώων και για ποιες από τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 2 ή 3 ισχύουν.

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν την αρμόδια αρχή η οποία θα είναι υπεύθυνη για την έγκριση του περιεχομένου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ορίζονται στην παράγραφο 2.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι επιδιώκεται η συμμόρφωση προς τους στόχους των κανονισμών του "πακέτου υγιεινής", η κατάρτιση πρέπει να είναι ευθύνη των οικονομικών παραγόντων. Πρέπει να αναγνωρισθεί η δυνατότητα μιας επιχείρησης να αναπτύσσει και θέτει σε εφαρμογή προγράμματα κατάρτισης το περιεχόμενο των οποίων θα εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή.

Τροπολογία  69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η ισχύς των πιστοποιητικών ικανότητας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τα πιστοποιητικά ικανότητας πρέπει να ισχύουν απεριόριστα και όχι μόνο 5 έτη.

Τροπολογία  70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η ισχύς των πιστοποιητικών ικανότητας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια.

Η ισχύς των πιστοποιητικών ικανότητας είναι απεριόριστη. Οι κάτοχοι πιστοποιητικών ικανότητας υποχρεούνται να συμμετέχουν τακτικά σε μετεκπαιδεύσεις.

Τροπολογία  71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν την έκδοση πιστοποιητικών ικανότητας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 18, χωρίς εξέταση των προσώπων που μπορούν να αποδείξουν σχετική αδιάλειπτη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον [δέκα] ετών.

2. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν την έκδοση πιστοποιητικών ικανότητας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 18, χωρίς εξέταση των προσώπων που μπορούν να αποδείξουν κατάλληλη κατάρτιση και σχετική αδιάλειπτη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα μηνών πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Σε ένα μεταβατικό μέτρο, η κατάλληλη κατάρτιση και εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών προσφέρει τις απαραίτητες εγγυήσεις.

Τροπολογία  72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a. Έως την 1η Ιανουαρίου 2013 το αργότερο η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο όσον αφορά τη θέσπιση όρων και κανόνων σχετικά με την αυξανόμενη χρήση κινητών σφαγείων εντός της Ένωσης, διασφαλίζοντας τη λήψη όλων των προληπτικών μέτρων σ' αυτές τις κινητές μονάδες για να μην τεθεί σε κίνδυνο η καλή μεταχείριση των ζώων.

Αιτιολόγηση

Τα κινητά σφαγεία μειώνουν την αγωνία που προκαλείται από το χειρισμό και τη μεταφορά των ζώων πριν από τη σφαγή αμβλύνοντας έτσι τον κίνδυνο για κρέας χαμηλής ποιότητας. Για ευπαθή ζώα, όπως ωοτόκοι όρνιθες και αγελάδες γαλακτοπαραγωγής σε περίοδο γαλουχίας, συνιστούν σημαντικό μέσο αποφυγής επώδυνων μεταφορών, που προκαλούν συχνά κατάγματα ή πτώσεις. Παρέχουν επιπλέον περιβαλλοντικά οφέλη από πλευράς μείωσης της περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Τροπολογία  73

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – κεφάλαιο I – πίνακας I – γραμμή αριθ. 2 – κατηγορία ζώων

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μηρυκαστικά βάρους έως 10 κιλών, πουλερικά και λαγόμορφα.

Μηρυκαστικά, πουλερικά και λαγόμορφα.

Αιτιολόγηση

Η τεχνική που προβλέπει τη χρησιμοποίηση μη διατρητικής ράβδου είναι ευρέως επιβεβαιωμένη στον κόσμο (ΗΠΑ, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Βραζιλία, κ.λπ..) και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σταδιακά, ο εξοπλισμός αυτός έχει βελτιωθεί και, αν χρησιμοποιείται σωστά από ανθρώπους οι οποίοι έχουν λάβει την κατάλληλη κατάρτιση, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες συστάσεις του κατασκευαστή, δεν δημιουργεί επί του παρόντος προβλήματα. Πρέπει να επισημανθεί ότι αυτή είναι η μόνη μέθοδος που επιτρέπει τη διατήρηση του εγκεφάλου.

Τροπολογία  74

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – κεφάλαιο I – πίνακας I – γραμμή αριθ. 2 – βασικές παράμετροι – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατάλληλη ταχύτητα και διάμετρος της ράβδου ανάλογα με το μέγεθος και το είδος του ζώου.

Κατάλληλη ταχύτητα και διάμετρος της ράβδου (μέθοδος πλάκας επαφής) ανάλογα με το μέγεθος και το είδος του ζώου.

Τροπολογία  75

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – κεφάλαιο I – πίνακας 2 – σειρά αριθ. 2 – ονομασία

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ηλεκτρική θανάτωση με ηλεκτρόδια σε κεφαλή και πλάτη

Ηλεκτρική αναισθητοποίηση ή σφαγή με ηλεκτρόδια σε κεφαλή και καρδιά ή κεφαλή και πλάτη

Τροπολογία  76

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – κεφάλαιο I – πίνακας 2 – σειρά αριθ. 2 – κατηγορία ζώων

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όλα τα είδη εκτός από αμνούς και χοιρίδια με βάρος ζώντος ζώου μικρότερο των 5 kg και βοοειδή.

Όλα τα είδη.

Τροπολογία  77

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – κεφάλαιο I – πίνακας 3 – γραμμή αριθ. 2 – κατηγορία ζώων

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Χοίροι και πουλερικά.

Χοίροι, πουλερικά και γουνοφόρα ζώα.

Αιτιολόγηση

Θεωρείται ότι η χρήση διοξειδίου του άνθρακα μπορεί να ικανοποιήσει την απαίτηση συνδυασμού της αρχής της προστασίας της καλής διαβίωσης των ζώων και της φειδούς στη χρήση των διαφόρων συστημάτων θανάτωσης.

Τροπολογία  78

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Κεφάλαιο II – Στοιχείο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.1 α. Διοξείδιο του άνθρακα σε συγκεντρώσεις άνω του 30% δεν χρησιμοποιείται προς αναισθητοποίηση ή σφαγή πουλερικών εντός σφαγείου. Αυτές οι συγκεντρώσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον προς θανάτωση πλεοναζόντων νεοσσών ή έλεγχο ασθενειών.

Αιτιολόγηση

The Scientific Panel on Animal Health and Welfare of the European Food Safety Authority concluded that more than 30% of CO2 is aversive for poultry and may cause pain and respiratory distress before loss of consciousness. Accordingly, the use of concentrations of CO2 above 30% should not be permitted on conscious animals in commercial slaughterhouses but only for disease control on farms and killing of surplus chicks. Only one gas mixture containing over 30% of CO2 has been established by scientific research as being relatively humane and an exception for this is included in point 7.3. Any other gas mixture with a concentration of CO2 over 30% must be approved for use under the terms of the Regulation before being used.

CO2 is not an acceptable method for ducks and geese as, being aquatic birds, they are highly resistant to gassing techniques.

Τροπολογία  79

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 2.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.3. Μεταξύ των χώρων σταυλισμού και της αύλακας που οδηγεί στο σημείο αναισθητοποίησης πρέπει να υπάρχει χώρος αναμονής, με επίπεδο δάπεδο και σταθερές πλευρές, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερή παροχή ζώων προς αναισθητοποίηση και θανάτωση και να αποτρέπεται η βιαστική διοχέτευσή τους από τους χώρους σταυλισμού. Ο χώρος αναμονής πρέπει να είναι σχεδιασμένος με τρόπο ώστε να αποτρέπεται το ενδεχόμενο παγίδευσης ή ποδοπατήματος των ζώων.

2.3. Μεταξύ των χώρων σταυλισμού και της αύλακας που οδηγεί στο σημείο αναισθητοποίησης πρέπει να υπάρχει χώρος αναμονής, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερή παροχή ζώων προς αναισθητοποίηση και σφαγή και να αποτρέπεται η βιαστική διοχέτευσή τους από τους χώρους σταυλισμού. Ο χώρος αναμονής πρέπει να είναι σχεδιασμένος με τρόπο ώστε να αποτρέπεται το ενδεχόμενο παγίδευσης ή ποδοπατήματος των ζώων.

Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις όσον αφορά την ακριβή αρχιτεκτονική και διαμόρφωση ενός σταύλου και η διάταξη των διαμερισμάτων απόκεινται στις επιτόπιες αρχές και τον εκάστοτε επιχειρηματία.

Τροπολογία  80

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 3.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα πλαίσια ακινητοποίησης που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με διατρητική ράβδο πρέπει να διαθέτουν διάταξη που να περιορίζει τόσο την οριζόντια όσο και την κατακόρυφη κίνηση της κεφαλής του ζώου.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η χρήση διάταξης που περιορίζει τόσο την οριζόντια όσο και την κατακόρυφη κίνηση της κεφαλής του ζώου μπορεί να συμβάλει στην ακρίβεια της αναισθητοποίησης υπό ορισμένες συνθήκες. Όμως, υπό άλλες συνθήκες, όπως όταν ποικίλλει το μέγεθος των ζώων, μπορεί να αποδειχθεί αρνητική. Ο κανονισμός πρέπει να αφήνει την ελευθερία έγκρισης οιουδήποτε συστήματος είναι αποτελεσματικό υπό τις ιδιαίτερες συνθήκες του συγκεκριμένου σφαγείου.

Τροπολογία  81

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 3.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.3. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται συστήματα ακινητοποίησης των βοοειδών με αντιστροφή ή οποιαδήποτε άλλη μη φυσιολογική θέση.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση είναι ασυμβίβαστη με τη δυνατότητα διενέργειας, ιδίως, της σφαγής των ζώων στο πλαίσιο της θρησκευτικής σφαγής.

Τροπολογία  82

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – στοιχείο 4.1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.1 α Ο εξοπλισμός ηλεκτρικής αναισθητοποίησης:

 

(α) ενσωματώνει ακουστική ή οπτική διάταξη που να δείχνει τη διάρκεια επιβολής του ρεύματος στο ζώο

 

(β) συνδέεται με διάταξη η οποία να δείχνει την τάση και την ένταση του ρεύματος και η οποία τοποθετείται έτσι ώστε να είναι ευκρινώς ορατή από τον χειριστή.

Αιτιολόγηση

Αυτές οι διατάξεις εμπεριέχονται στην εν ισχύι οδηγία, αποκλείονται όμως από την πρόταση κανονισμού. Βοηθούν να εξασφαλίζεται ότι ο χειριστής που προβαίνει στην αναισθητοποίηση γνωρίζει επί πόσον χρόνο έχει εφαρμοσθεί το ηλεκτρικό μηχάνημα και ποία τάση και ένταση ρεύματος χρησιμοποιούνται. Άρα πρέπει να περιλαμβάνονται στον κανονισμό.

Τροπολογία  83

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 4.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.2. Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να παρέχουν συνεχές ρεύμα.

διαγράφεται

Τροπολογία  84

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 7.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.2. Οι εγκαταστάσεις για πουλερικά πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται με τρόπο ώστε τα ζώα να μεταφέρονται στους θαλάμους αερίων μόνο σε κιβώτια μεταφοράς, χωρίς να εκφορτώνονται.

7.2. Τα ζώντα πουλερικά πρέπει να μεταφέρονται στους θαλάμους αερίων είτε στα κιβώτια μεταφοράς τους είτε σε κυλιόμενους ιμάντες.

Αιτιολόγηση

Το μέτρο αυτό αντιβαίνει προς τα σήμερα χρησιμοποιούμενα συστήματα που έχουν (επιστημονικά αποδεδειγμένες) θετικές επιπτώσεις επί της καλής μεταχείρισης των ζώων. Εάν περιληφθεί αυτή η διάταξη θα αποβεί εις βάρος των φιλικών προς τα ζώα συστημάτων αναισθητοποίησης και των φορέων εκμετάλλευσης που επένδυσαν σε τέτοιες εγκαταστάσεις. Το προτεινόμενο κείμενο αντιστοιχεί προς το κείμενο του κώδικα υγείας για τα χερσαία ζώα του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (ΠΟΥΖ).

Τροπολογία  85

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 1.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.2. Τα ζώα πρέπει να εκφορτώνονται όσο το δυνατόν συντομότερα μετά την άφιξή τους και στη συνέχεια να σφαγιάζονται χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.

διαγράφεται

Όταν πρόκειται για πουλερικά ή λαγόμορφα, ο συνολικός χρόνος μεταφοράς που προστίθεται στον χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ εκφόρτωσης και σφαγής δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 12 ώρες.

 

Όταν πρόκειται για θηλαστικά, με εξαίρεση τα λαγόμορφα, ο συνολικός χρόνος μεταφοράς που προστίθεται στον χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ εκφόρτωσης και σφαγής δεν πρέπει να υπερβαίνει:

 

(a) 19 ώρες για ζώα που δεν έχουν απογαλακτιστεί·

 

(β) 24 ώρες για τα ιπποειδή και τους χοίρους·

 

(γ) 29 ώρες για τα μηρυκαστικά.

 

Μετά την παρέλευση των παραπάνω χρονικών ορίων, τα ζώα πρέπει να σταυλίζονται, να θρέφονται και στη συνέχεια να τους παρέχεται μέτρια ποσότητα τροφής ανά κατάλληλα διαστήματα. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να παρέχεται επίσης στα ζώα κατάλληλη ποσότητα στρωμνής ή ισοδύναμου υλικού το οποίο να εγγυάται επίπεδο άνεσης κατάλληλο για το εκάστοτε είδος και αριθμό ζώων. Το υλικό αυτό πρέπει να διασφαλίζει επαρκή απορρόφηση των ούρων και κοπράνων των ζώων.

 

Τροπολογία  86

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 1.5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όσον αφορά τη σφαγή, προτεραιότητα σε σχέση με άλλα ζώα δίνεται σε όσα δεν έχουν ακόμα απογαλακτιστεί, στα ζώα γαλακτοπαραγωγής, στα θηλυκά που γέννησαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή στα ζώα που παραδίδονται σε κιβώτια. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, λαμβάνονται μέτρα ώστε να περιορίζεται η ταλαιπωρία των συγκεκριμένων ζώων, και ειδικότερα ως εξής:

διαγράφεται

a) σφαγή των ζώων γαλακτοπαραγωγής εντός 12 ωρών από την άφιξή τους·

 

β) διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών γαλουχίας και καλής μεταχείρισης για το νεογέννητο σε περίπτωση τοκετού·

 

γ) παροχή νερού σε περίπτωση ζώων που παραδίδονται σε κιβώτια μεταφοράς.

 

Αιτιολόγηση

Η μεταφορά των ζώων υπό τις συνθήκες αυτές αντιβαίνει προς την ισχύουσα νομοθεσία, συνεπώς το θέμα δεν πρέπει να περιληφθεί σε πρόταση σχετική με την σφαγή.

Τροπολογία  87

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 1.7 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) να ανυψώνονται ή να σέρνονται τα ζώα από το κεφάλι, τα αφτιά, τα κέρατα, τα πόδια, την ουρά ή το μαλλί τους, ή να υφίστανται μεταχείριση με τρόπο που τους προκαλεί πόνο ή ταλαιπωρία που μπορεί να αποφευχθεί·

(γ) να ανυψώνονται ή να σέρνονται τα ζώα από το κεφάλι, τα αφτιά, τα κέρατα, τα πόδια (εξαιρέσει των ποδιών των πουλερικών και των λαγομόρφων), την ουρά ή το μαλλί τους, ή να υφίστανται μεταχείριση με τρόπο που τους προκαλεί πόνο ή ταλαιπωρία που μπορεί να αποφευχθεί·

Αιτιολόγηση

Τα πουλερικά και τα κουνέλια πιάνονται συνήθως και ακινητοποιούνται από τα πόδια. Είναι πρακτικώς αδύνατο με τη σημερινή τεχνολογία να πιαστούν διαφορετικά τα πουλερικά.

Τροπολογία  88

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – στοιχείο 1.8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.8 α Ηλεκτρικά μέσα αναισθητοποίησης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση ή την ακινητοποίηση των ζώων ή για να τα αναγκάσουν να κινηθούν.

Αιτιολόγηση

Αυτή η διάταξη εμπεριέχεται στην εν ισχύι οδηγία (Παράρτημα Β, σημείο 4), αποκλείονται όμως από την πρόταση κανονισμού. Βοηθεί να αποφεύγεται κατάχρηση του ηλεκτρικού εξοπλισμού αναισθητοποίησης και άρα πρέπει να περιληφθεί στον κανονισμό.

Τροπολογία  89

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – στοιχείο 1.8 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.8 β Ζώα τα οποία δεν είναι σε θέση να μετακινηθούν δεν πρέπει να σύρονται στον τόπο σφαγής αλλά να σφάζονται επί τόπου.

Αιτιολόγηση

Προκαλείται τεράστια ταλαιπωρία όταν ζώα τα οποία αδυνατούν να βαδίσουν σύρονται στον τόπο σφαγής. Πρέπει να θανατώνονται όπου ευρίσκονται χωρίς να μεταφέρονται. Παρόμοια διάταξη εμπεριέχεται στην εν ισχύι οδηγία, έχει όμως παραλειφθεί από την πρόταση κανονισμού.

Τροπολογία  90

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 2.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.1. Κάθε ζώο πρέπει να έχει επαρκή χώρο ώστε να μπορεί να στέκεται όρθιο, να ξαπλώνει και να γυρίζει στην αντίθετη πλευρά.

2.1. Με εξαίρεση τα μεγάλα βοοειδή που σταυλίζονται σε ατομικά χωρίσματα για διάρκεια που δεν υπερβαίνει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, κάθε ζώο πρέπει να έχει επαρκή χώρο ώστε να μπορεί να στέκεται όρθιο, να ξαπλώνει και να γυρίζει στην αντίθετη πλευρά.

Αιτιολόγηση

Ο σταυλισμός σε ατομικό χώρισμα, όπως απαιτείται από τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα εξασφαλίζει ότι τα μεγάλα βοοειδή δεν συγκρούονται και παραμένουν προστατευμένα. Αυτό δεν επηρεάζει την καλή μεταχείριση, εφόσον η διάρκεια δεν υπερβαίνει ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Τροπολογία  91

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – στοιχείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2 α. Αναισθητοποίηση με διατρητική ράβδο

 

2 α.1 Η διατρητική ράβδος πρέπει να τοποθετείται κατά τρόπον ώστε το βλήμα να διεισδύει στο φλοιό του εγκεφάλου. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται τα βοοειδή να βάλλονται στον αυχένα. Για τα αιγοπρόβατα η μέθοδος αυτή επιτρέπεται όταν τα κέρατα καθιστούν αδύνατη τη βολή στο μέτωπο του ζώου. Στην περίπτωση αυτή, το διατρητικό όργανο πρέπει να τοποθετείται αμέσως πίσω από τη βάση των κεράτων με κατεύθυνση προς το στόμα ή δε αφαίμαξη πρέπει να αρχίζει εντός 15 δευτερολέπτων από τη βολή.

 

2 α.2 Όταν χρησιμοποιείται όργανο με διατρητική ράβδο, ο χειριστής πρέπει να βεβαιώνεται ότι η ράβδος επανέρχεται όντως στην αρχική της θέση έπειτα από κάθε βολή, διαφορετικά το όργανο δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιείται πριν να επισκευασθεί.

Αιτιολόγηση

Αυτές οι διατάξεις εμπεριέχονται στην εν ισχύι οδηγία, αποκλείονται όμως από την πρόταση κανονισμού. Βοηθούν να εξασφαλίζεται ότι η αναισθητοποίηση με διατρητική ράβδο διενεργείται αποτελεσματικά και άρα πρέπει να περιληφθούν στον κανονισμό.

Τροπολογία  92

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – στοιχείο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2 β. Ακινητοποίηση των ζώων

 

Δεν πρέπει να τοποθετείται ζώο σε πλαίσιο αναισθητοποίησης ή να τοποθετείται η κεφαλή του ζώου σε διάταξη η οποία να περιορίζει την κίνησή της εάν ο χειριστής που πρόκειται να αναισθητοποιήσει το ζώο δεν είναι έτοιμος να το πράξει ευθύς ως το ζώο τοποθετηθεί στο πλαίσιο αναισθητοποίησης ή η κεφαλή του ζώου προσδεθεί.

Αιτιολόγηση

Η ακινητοποίηση μπορεί να προκαλεί πολύ μεγάλο άγχος στο ζώο και είναι ουσιαστικό ο χρόνος του ζώου στο σύστημα ή πλαίσιο ακινητοποίησης να είναι όσο το δυνατόν βραχύς.

Τροπολογία  93

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 3.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.1. Όταν προβλέπεται ένας μόνο υπεύθυνος για την αναισθητοποίηση, την αγκίστρωση, την ανύψωση και την αφαίμαξη των ζώων, αυτός πρέπει να εκτελεί όλες αυτές τις διαδικασίες κατά σειρά σε ένα ζώο προτού να τις επαναλάβει στο επόμενο.

3.1. Όταν προβλέπεται ένας μόνο υπεύθυνος για την αναισθητοποίηση, την αγκίστρωση, την ανύψωση και την αφαίμαξη των ζώων, αυτός πρέπει να εκτελεί όλες αυτές τις διαδικασίες κατά σειρά σε ένα ζώο προτού να τις επαναλάβει στο επόμενο. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει όποτε χρησιμοποιείται η ομαδική αναισθητοποίηση.

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση αυτή δεν είναι εφαρμόσιμη στην περίπτωση εγκαταστάσεων με σύστημα ομαδικής αναισθητοποίησης ή με σχετικά αργά συστήματα στα οποία η αναισθητοποίηση διενεργείται σε μια φάση. Η διαδικασία που επιτρέπει το συντομότερο δυνατό διάστημα μεταξύ αναισθητοποίησης και ακινητοποίησης είναι σημαντικά καλύτερη.

Τροπολογία  94

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – στοιχείο 3.1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.1 α. Η αφαίμαξη πρέπει να αρχίζει χωρίς χρονοτριβή μετά την αναισθητοποίηση και να εκτελείται κατά τόπον ώστε να επιτυγχάνεται ταχεία, άφθονη και πλήρης ροή του αίματος.

Αιτιολόγηση

Είναι ουσιαστικό να διενεργηθεί η αφαίμαξη χωρίς χρονοτριβή μετά την αναισθητοποίηση του ζώου για να μειώνεται ο κίνδυνος ανάκτησης των αισθήσεων πριν από τη θανάτωση. Παρόμοια διάταξη εμπεριέχεται στην εν ισχύι οδηγία, έχει όμως παραλειφθεί από την πρόταση κανονισμού. Η προτεινόμενη τροπολογία επαναφέρει αυτή τη διάταξη.

Τροπολογία  95

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – στοιχείο 3.2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.2 α. Μετά την τομή των αιμοφόρων αγγείων, δεν πρέπει να διενεργείται στα ζώα καμία εργασία καθαρισμού ούτε ηλεκτρική διέγερση πριν ολοκληρωθεί η αφαίμαξη και, εν πάση περιπτώσει, όχι πριν από την παρέλευση:

 

α) στην περίπτωση γαλοπούλας ή χήνας περιόδου τουλάχιστον 120 δευτερολέπτων·

 

β) στην περίπτωση οιουδήποτε άλλου πουλερικού περιόδου τουλάχιστον 90 δευτερολέπτων·

 

γ) στην περίπτωση αναισθητοποιημένων βοοειδών περιόδου τουλάχιστον 30 δευτερολέπτων·

 

δ) στην περίπτωση βοοειδών που δεν έχουν αναισθητοποιηθεί περιόδου τουλάχιστον 120 δευτερολέπτων·

 

ε) στην περίπτωση προβάτων, αιγών, χοίρων και ελαφιών περιόδου τουλάχιστον 20 δευτερολέπτων.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να μην διενεργούνται εργασίες καθαρισμού ή ηλεκτρική διέγερση στα ζώα όσο δεν έχουν ακόμη αποθάνει. Η εν ισχύι οδηγία περιλαμβάνει τέτοια διάταξη, η οποία όμως έχει παραλειφθεί από την πρόταση κανονισμού. Η προτεινόμενη τροπολογία επαναφέρει αυτή τη διάταξη. Τα λεπτομερή στοιχεία κατά πλειονότητα βασίζονται στη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τροπολογία  96

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 3.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.3. Τα πτηνά δεν πρέπει να σφαγιάζονται με τη χρήση αυτόματων κοπτήρων λαιμού εκτός εάν μπορεί να διαπιστωθεί το κατά πόσο οι κοπτήρες έχουν αποκόψει αποτελεσματικά τα αιμοφόρα αγγεία ή όχι. Όταν διαπιστώνεται ότι οι κοπτήρες δεν λειτούργησαν αποτελεσματικά, το πτηνό πρέπει να θανατώνεται αμέσως.

3.3. Τα πτηνά δεν πρέπει να σφαγιάζονται με τη χρήση αυτόματων κοπτήρων λαιμού εκτός εάν μπορεί να διαπιστωθεί το κατά πόσο οι κοπτήρες έχουν αποκόψει αποτελεσματικά τα αιμοφόρα αγγεία ή όχι. Όταν διαπιστώνεται ότι οι κοπτήρες δεν λειτούργησαν αποτελεσματικά, το πτηνό πρέπει να σφαγιάζεται αμέσως.

Αιτιολόγηση

Προορισμός θα είναι και πάλι η ανθρώπινη κατανάλωση.

Τροπολογία  97

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(στ α) η θανάτωση γουνοφόρων ζώων

Πρακτικές πτυχές του χειρισμού και της ακινητοποίησης των ζώων.

 

Πρακτικές πτυχές των τεχνικών αναισθητοποίησης.

 

Εφεδρικές μέθοδοι αναισθητοποίησης ή/και σφαγής.

 

Συντήρηση εξοπλισμού αναισθητοποίησης ή/και σφαγής.

 

Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της αναισθητοποίησης.

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να καθίστανται σαφείς οι δράσεις τις οποίες πρέπει να είναι ικανοί να εκτελούν όσοι προβαίνουν στη θανάτωση ζώων σε μονάδες παραγωγής γουναρικών.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η εν ισχύι κατάσταση

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θανατώνονται ετησίως 360 εκατομμύρια χοίροι, αιγοπρόβατα και βοοειδή καθώς και περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια πουλερικά. Επιπροσθέτως για τις ανάγκες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας γούνας θανατώνονται 25 εκατομμύρια ζώα, ενώ στα εκκολαπτήρια θανατώνονται 330 εκατομμύρια νεοσσοί μίας ημέρας. Η ανάγκη ελέγχου μεταδοτικών ασθενειών μπορεί επίσης να επιβάλει τη θανάτωση εκατομμυρίων ζώων.

Πολλά ζώα που εκτρέφονται υπόκεινται σε μεταχείριση που ενέχει ταλαιπωρία που δεν είναι απαραίτητη, όχι μόνον κατά την εκτροφή και μεταφορά τους αλλά επίσης και κατά τον χρόνο σφαγιασμού ή θανάτωσής τους και τις σχετικές εργασίες. Στους κύκλους των καταναλωτών και παραγωγών αυξάνουν οι ανησυχίες με μέλημα τη βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων.

Η προστασία της καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τον χρόνο του σφαγιασμού ή της θανάτωσής των ή κατά τις σχετιζόμενες διεργασίες διέπεται από την οδηγία 93/119/ΕΚ. Επί του παρόντος τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιούν τις διατάξεις της ως άνω οδηγίας έκαστο σε διαφορετικό βαθμό. Τούτο έχει οδηγήσει σε ανησυχίες όσον αφορά την ανάγκη να εξασφαλίζεται η καλή μεταχείριση των ζώων και προκαλέσει αρνητικά επακόλουθα για τον ανταγωνισμό μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης εντός της εσωτερικής αγοράς. Επιπροσθέτως νέα νομοθεσία εγκρίθηκε το 2004 με τη δέσμη διατάξεων περί υγιεινής, η οποία καθιστούσε τους φορείς εκμετάλλευσης υπεύθυνους για την ποιότητα των ειδών διατροφής.

Μετά τη θέση της εν ισχύι η οδηγία 93/119/ΕΚ δεν έχει τροποποιηθεί, μολονότι εν τω μεταξύ έχουν επέλθει τεχνολογικές βελτιώσεις στις μεθόδους αναισθητοποίησης, σφαγιασμού και θανάτωσης των ζώων.

Στόχος και πεδίο εφαρμογής της πρότασης της Επιτροπής

Η πρόταση της Επιτροπής κύριο στόχο έχει να βελτιώσει την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη θανάτωση εκτρεφομένων ζώων που προορίζονται προς κατανάλωση, γουνοφόρων ζώων και ζώων που σφαγιάζονται στην περίπτωση εμφάνισης μεταδοτικών ασθενειών, άλλων ειδών απειλής της δημοσίας υγείας ή για περιβαλλοντικούς λόγους. Η πρόταση της Επιτροπής επίσης επιδιώκει την προαγωγή καινοτομίας στις μεθόδους αναισθητοποίησης, σφαγιασμού και θανάτωσης και τη βελτίωση της εναρμόνισης στην εσωτερική αγορά.

Μία από τις κύριες αλλαγές με την προτεινόμενη νομοθεσία είναι η μετάβαση από οδηγία σε κανονισμό, το οποίο επιτρέπει βελτιωμένη εναρμόνιση της νομοθεσίας των κρατών μελών, τόνωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά και επιτάχυνση της έγκρισης νέων μεθόδων αναισθητοποίησης, σφαγιασμού και θανάτωσης. Η νέα νομοθεσία καθιστά τους φορείς εκμετάλλευσης υπεύθυνους για την καλή μεταχείριση των ζώων, παρέχοντάς τους ταυτοχρόνως μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή νέων προτύπων στο συγκεκριμένο θέμα. Από τους φορείς εκμετάλλευσης απαιτείται να αναπτύξουν και εφαρμόζουν πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας, να διορίζουν έναν υπεύθυνο για την καλή μεταχείριση των ζώων, να εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό που ευθύνεται για τη θανάτωση και συναφείς δραστηριότητες έχει τις δέουσες γνώσεις απαιτώντας από αυτούς να καταρτίζονται και λαμβάνουν πιστοποιητικά ικανότητας καθώς και να διενεργούν ελέγχους και να παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα των μεθόδων αναισθητοποίησης. Προβλέπονται παρεκκλίσεις για μικρούς φορείς εκμετάλλευσης. Η πρόταση προβλέπει οι δραστηριότητες των φορέων εκμετάλλευσης να τυγχάνουν παρακολούθησης και εξουσιοδότησης από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Η πρόταση προβλέπει την ίδρυση εθνικών κέντρων αναφοράς για να παρέχουν επιστημονική και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων, να προβαίνουν σε αποτιμήσεις νέων μεθόδων αναισθητοποίησης και να παρέχουν στήριξη για την υλοποίηση του κανονισμού.

Η πρόταση περιέχει κατάλογο μεθόδων για την αναισθητοποίηση και θανάτωση των ζώων καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις. Η νέα έννοια της προστασίας της καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη σφαγή τους ενσωματώνει τη βασική αρχή ότι τα ζώα πρέπει να έχουν αναισθητοποιηθεί όταν θανατώνονται.

Η πρόταση απαιτεί από τους παραγωγούς εξοπλισμού για τον περιορισμό και την αναισθητοποίηση των ζώων να παρέχουν οδηγίες σχετικά με τη χρήση και τη συντήρηση αυτού του εξοπλισμού για να εξασφαλίζονται βέλτιστες συνθήκες καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη χρήση του εξοπλισμού.

Έχοντας κατά νου τα βασικά δικαιώματα των πολιτών, η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει παρεκκλίσεις για περιπτώσεις όπου ζώα σφαγιάζονται σύμφωνα με τυπικό όπως υπαγορεύεται από τη θρησκεία.

Η θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής και εκφράζει ικανοποίηση διότι ανταποκρίνεται στην πρόκληση που συνιστά η εισαγωγή υψηλοτέρων προδιαγραφών μεγαλύτερη για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τον σφαγιασμό ή τη θανάτωσή τους και κατά τις σχετιζόμενες διεργασίες. Η πρόταση είναι συνεπής προς τους στόχους και τις αρχές του Σχεδίου Δράσης της Κοινότητας για την Προστασία και την Καλή Μεταχείριση των Ζώων και με τη Στρατηγική υπέρ της Υγείας των Ζώων.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι ο ευρείας κλίμακας σφαγιασμός ζώων πρέπει να διενεργείται έχοντας δεόντως υπόψη τις ύψιστες δυνατές ανθρωπιστικές προδιαγραφές, περιορίζοντας όσο δυνατό περισσότερο τη σωματική και άλλη ταλαιπωρία που υφίστανται τα ζώα και επιδιώκοντας την εξάλειψη της μη απαραίτητης σκληρότητας.

Ο περιορισμός της ταλαιπωρίας των προς σφαγή ζώων πρέπει να θεωρείται σημαντική πολιτιστική και ηθική πρόκληση για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, έχοντας κατά νου την αρχή ότι τα ζώα είναι όντα με αισθητηριακή αντίληψη, ικανά να αισθάνονται πόνο και φόβο και δεν μπορεί να τα μεταχειρίζεται κανείς ως αντικείμενα. Σε έναν προηγμένο ευρωπαϊκό πολιτισμό δεν μπορεί να παραμένουμε αδιάφοροι ενώπιον της ταλαιπωρίας των ζώων.

Η θέσπιση κανονισμού που επιδιώκει τη μείωση της ταλαιπωρίας των ζώων που σφαγιάζονται αποτελεί καινοτομία που επικροτούμε. Οι υφιστάμενες από το 1993 διατάξεις της ΕΕ έχουν τη μορφήν οδηγίας και είναι ανεπαρκείς καθόσον δεν εξασφαλίζουν ομοιόμορφη προσέγγιση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε επί μέρους κράτη μέλη. Η πρόταση να αντικατασταθούν από νέον και αμέσου εφαρμογής κανονισμό δικαιολογείται πλήρως. Ο κανονισμός αφορά την προστασία κατά τη θανάτωση ή τον σφαγιασμό ζώων εκτρεφομένων για την παραγωγή τροφίμων, ερίου, δερμάτων, γούνας ή άλλων προϊόντων. Δεν καλύπτει τη θανάτωση ζώων που επέρχεται κατά το κυνήγι, πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις, τη θανάτωση στην οποία προβαίνουν κτηνίατροι στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους ως ιατρών ή τη θανάτωση πουλερικών και λαγομόρφων τα οποία σφαγιάζονται εκτός σφαγείου από τον εκτροφέα τους για προσωπική του κατανάλωση. Μολονότι μπορεί να αναγνωρισθεί ότι αυτές οι εξαιρέσεις είναι δικαιολογημένες, υπάρχει ανάγκη για χωριστή ρύθμιση μέσω οδηγίας για τη θανάτωση ζώων που δεν είναι ζώα εκτρεφόμενα για οικονομικό σκοπό. Αυτή η ρύθμιση πρέπει επίσης να καλύπτει τη θανάτωση ζώων που χρησιμοποιούνται για πειράματα και άλλων των οποίων μνεία γίνεται ανωτέρω καθώς και οικιακών και αδέσποτων ζώων. Η θανάτωση αυτών των ζώων πρέπει να λαμβάνει υπόψη όσο το δυνατό περισσότερο την ανάγκη ελαχιστοποίησης της ταλαιπωρίας. Ο εισηγητής καλεί την Επιτροπή να συντάξει κατάλληλο κείμενο οδηγίας στον τομέα.

Ο εισηγητής υποστηρίζει πλήρως το να θεσπισθεί γενικός κανόνας σύμφωνα με τον οποίο να πρέπει να φείδεται κανείς παντός είδους πόνου, αγωνίας ή ταλαιπωρίας κατά τη θανάτωση ζώου και τις σχετικές διαδικασίες. Παροτρύνει να ληφθούν μέτρα που θα εξασφαλίζουν τήρηση αυτού του κανόνα.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι είναι ορθό να ορίζεται ρητώς ότι οι μέθοδοι για τη θανάτωση πρέπει να επιφέρουν άμεσο θάνατο ή αναισθητοποίηση των ζώων.

Αναγνωρίζει ότι το πρόβλημα που τίθεται από τον σύμφωνο με θρησκευτικό τυπικό σφαγιασμό, όπου για θρησκευτικούς λόγους δεν επιτρέπεται η αναισθητοποίηση των ζώων πριν από τη θανάτωση. Κατάλληλη λύση θα ήταν να αφεθεί στους νομοθέτες των κρατών μελών να αποφανθούν περί του εάν ο σύμφωνος με θρησκευτικό τυπικό σφαγιασμός είναι απαράδεκτος. Ταυτοχρόνως υπάρχει ανάγκη διαλόγου με τις θρησκευτικές κοινότητες που πρεσβεύουν σφαγιασμό σύμφωνο με το τυπικό τους με σκοπό τη λήψη δυνατών μέτρων προς ελάττωση της ταλαιπωρίας που υφίστανται τα ζώα που θανατώνονται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Πρέπει να επισημανθεί ότι κρέας από ζώα τα οποία θανατώνονται ακολουθώντας θρησκευτικό τυπικό καταλήγει σε ευρεία κλίμακα σε καταναλωτές οι οποίοι δεν ανήκουν στις κοινότητες που επιδίδονται σε θανάτωση αυτού του είδους. Επ' αυτού το Κοινοβούλιο είναι υπέρ της θέσπισης της αρχής ότι κρέας που προέρχεται από σφαγή σύμφωνα με θρησκευτικό τυπικό πρέπει να φέρει αρμόζουσα σήμανση, ώστε να πληροφορούνται οι καταναλωτές οι οποίοι πρέπει να μπορούν να επιλέγουν εάν επιθυμούν να φάνε κρέας από ζώα που έχουν σφαγιασθεί χωρίς να έχουν προηγουμένως αναισθητοποιηθεί.

Ο εισηγητής αναγνωρίζει ότι πλην των εξαιρέσεων για θρησκευτικούς λόγους η βασική μέθοδος σφαγιασμού και θανάτωσης ζώων εντός της επικρατείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι η εκ των προτέρων αναισθητοποίηση που επιτυγχάνεται κατά πλήρως αποτελεσματικό και ελεγχόμενο τρόπο.

Ο εισηγητής αναγνωρίζει ότι αρμόζει να θεσπισθούν πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας για τη θανάτωση των ζώων και τις σχετικές διαδικασίες.. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις των παραγωγών και να καθορίζουν τις σημαντικότερες παραμέτρους για τη μέθοδο αναισθητοποίησης που χρησιμοποιείται.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι αρμόζει να θεσπισθεί η απαίτηση όλες τις διεργασίες που σχετίζονται με την προετοιμασία και διενέργεια της θανάτωσης των ζώων να πρέπει να εκτελεί προσωπικό με κατάλληλα προσόντα τα οποία να έχει αποκτήσει χάρις στην ορθή κατάρτιση. Επίσης είναι ζωτικής σημασίας να απαιτείται το να συνοδεύεται ο εξοπλισμός για τη θανάτωση και εκ των προτέρων ακινητοποίηση των ζώων από τις σχετικές οδηγίες των κατασκευαστών, οι οποίες και να ακολουθούνται εκ του σύνεγγυς κατά τη χρήση του εξοπλισμού.

Είναι επίσης ορθό να απαγορεύονται μέθοδοι για την ακινητοποίηση των ζώων πριν από τη θανάτωση οι οποίες είναι βασανιστικές ή επιτείνουν την ταλαιπωρία των ζώων, περιλαμβανομένων της ανάρτησης ή ανύψωσης των ζώων από τα πόδια τους.

Ο εισηγητής υποστηρίζει να εισαχθεί απαίτηση για διαδικασίες προς παρακολούθηση της αποτελεσματικής αναισθητοποίησης των ζώων πριν από τη θανάτωσή τους και η ανάγκη ορισμού συγκεκριμένων προσώπων τα οποία να φέρουν την ευθύνη για αυτές τις διαδικασίες.

Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να πρέπει να ορίζεται για έκαστο μεγάλου μεγέθους σφαγείο όπου σφαγιάζονται τουλάχιστον 1000 μονάδες ζώων ή 150 000 μονάδες πουλερικών κατ' έτος ένας υπεύθυνος για την καλή μεταχείριση των ζώων για να φέρει την ευθύνη της τήρησης των κανόνων που θεσπίζει ο κανονισμός. Ωστόσο οι όροι απασχόλησης του εν λόγω υπευθύνου από τον φορέα εκμετάλλευσης του σφαγείου πρέπει να περιλαμβάνουν διαβεβαιώσεις περί προστασίας της θέσεώς του από δυνατή άσκηση πιέσεως για παραμέληση των αρμοδιοτήτων του. Οι λεπτομερείς διατάξεις που διέπουν το καθεστώς αυτού του υπευθύνου πρέπει να ορίζουν ρητώς ότι ο ρόλος που διαδραματίζει δεν είναι διακοσμητικός. Ταυτοχρόνως για μικρότερα σφαγεία από τα οποία δεν απαιτείται να απασχολούν υπεύθυνο αυτού του είδους πρέπει να ορίζεται ρητώς ότι ο ιδιοκτήτης του σφαγείου καθίσταται υπεύθυνος για την επιβολή των κανόνων περί καλής μεταχείρισης των ζώων.

Ο εισηγητής χαιρετίζει τη θέσπιση διατάξεων για περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να είναι απαραίτητος ο αποπληθυσμός προς καταπολέμηση αιφνιδίων εκδηλώσεων μεταδοτικών νόσων. Είναι ζωτικής σημασίας ο αποπληθυσμός να διεξάγεται σύμφωνα με αρμόζον σχέδιο δράσης το οποίο να προσανατολίζεται στην ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών. Ταυτοχρόνως ο αποπληθυσμός πρέπει να περιορίζεται πάντοτε σε αυτό που δικαιολογείται επιστημονικά και επίσης να διενεργείται κατά τρόπον ώστε η ταλαιπωρία των ζώων να περιορίζεται στο ελάχιστο.

Οσάκις ζώα πρέπει να θανατωθούν κατ' ανάγκη, τούτο πρέπει να πραγματοποιείται το ταχύτερο δυνατόν για να αποφεύγεται η παράταση της ταλαιπωρίας αυτών των ζώων.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η θέσπιση εθνικών κέντρων αναφοράς επιφορτισμένων με τα μέτρα που απαιτούνται για να εξασφαλίζεται ότι η θανάτωση και ο σφαγιασμός των ζώων διενεργούνται ορθώς, περιλαμβανομένης και της αποτίμησης των μεθόδων αναισθητοποίησης και της πιστοποίησης φορέων και οντοτήτων για την έκδοση πιστοποιητικών ικανότητας. Το Κοινοβούλιο θεωρεί τον ρόλο αυτών των κέντρων αναφοράς κύριο και δεν επιθυμεί να τον δει να ανατίθεται εν είδει ενός ακόμη καθήκοντος των υφισταμένων θεσμικών οργάνων, όπως είναι η κτηνιατρική επιθεώρηση. Αυτά τα κέντρα πρέπει να είναι φορείς που λειτουργούν με ανεξαρτησία. Θα μπορούσε επίσης να τους δοθεί η δέουσα εξουσία εποπτείας όσον αφορά την υλοποίηση των διατάξεων για τον σφαγιασμό και τη θανάτωση των ζώων.

Ο εισηγητής χαιρετίζει την προτεινόμενη διαδικασία προς απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας για εργασίες που σχετίζονται με τον σφαγιασμό και τη θανάτωση ζώων.

Δέχεται επίσης τις προτεινόμενες διατάξεις σχετικά με τη μη συμμόρφωση, ιδιαιτέρως τη δυνατότητα των αρμοδίων αρχών να παύουν την παραγωγή. Όμως τούτο πρέπει να σχετίζεται στενά με το δικαίωμα διεξαγωγής ελέγχων.

Ο εισηγητής δέχεται ότι είναι αναγκαία η επιβολή αρμοζουσών κυρώσεων για παραβιάσεις των κανόνων που διέπουν τον σφαγιασμό και τη θανάτωση των ζώων, ενώ επισημαίνει ότι αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Ενώ υποστηρίζει τον κανονισμό, ο εισηγητής θα ήθελε ταυτοχρόνως να επισημάνει ότι η αύξηση των απαιτήσεων που σχετίζονται με τον σφαγιασμό και τη θανάτωση των ζώων θα οδηγήσει σε αύξηση του κόστους (συμμόρφωση προς τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις, κατάρτιση, πρόσθετο προσωπικό κλπ.). Το πρόβλημα του κόστους μπορεί να αποτελέσει φραγμό για την υλοποίηση των διατάξεων του κανονισμού. Η Επιτροπή δεν προβλέπει δαπάνες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τον συγκεκριμένο σκοπό και επιβαρύνει οικονομικά καθ' ολοκληρίαν τα κράτη μέλη και τους οικονομικούς φορείς εκμετάλλευσης. Πρέπει να φοβάται κανείς ότι αυτό το σύστημα χρηματοδότησης δεν θα αποδειχθεί αποτελεσματικό. Για να καταστεί η προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους υποχρεωτική δυνάμει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας μέσω του κανονισμού, η Ένωση πρέπει να συμβάλλει επίσης οικονομικά για την υλοποίηση αυτών των διατάξεων. Πρέπει να διατίθενται πόροι από τον κοινοτικό προϋπολογισμό συγκεκριμένα για δράσεις προς προώθηση των νέων μεθόδων, κατάρτιση του προσωπικού, βοήθεια για τη διαμόρφωση των καταλλήλων διαδικασιών και ούτω καθεξής.

Πρέπει επίσης να επιστήσει κανείς την προσοχή στο ζήτημα του ανταγωνισμού. Το αυξημένο κόστος λόγω υψηλοτέρων προτύπων προστασίας των ζώων κατά τη θανάτωσή τους θα μπορούσε να φέρει εξασθένηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στον τομέα του κρέατος. Συνεπώς πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για τη θέσπιση των καταλλήλων προτύπων για τις εισαγωγές στην αγορά της ΕΕ. Η εισαγωγή προϊόντων ζωικής προελεύσεως στην ΕΕ πρέπει να μπορεί να επιτρέπεται μόνον εάν οι φορείς εκμετάλλευσης που τα παράγουν τηρούν τις αυτές ή παρόμοιες προδιαγραφές με εκείνες που θεσπίζει ο παρών κανονισμός.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (2.2.2009)

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους

(COM(2008)0553 – C6‑0451/2008 – 2008/0180(CNS))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jens Holm

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κάθε χρόνο θανατώνονται στα σφαγεία της ΕΕ εκατομμύρια ζώα, όπως χοίροι, πρόβατα, αίγες και βοοειδή. Επιπλέον 4 εκατ. πουλερικά θανατώνονται ετησίως στην ΕΕ.

Πολλά από αυτά τα ζώα υφίστανται σοβαρές ταλαιπωρίες, όχι μόνο κατά τη μεταφορά τους στα σφαγεία αλλά και κατά τη θανάτωση. Η Ε.Ε. έχει την υποχρέωση να επιβάλει βασικές αλλαγές για την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας αυτής, έχοντας κατά νου ότι υψηλός αριθμός πολιτών της ΕΕ ζητεί υψηλές προδιαγραφές σε σχέση με την προστασία της καλής μεταχείρισης των ζώων.

Η παύση της κατανάλωσης κρέατος θα ήταν ο πλέον προφανής τρόπος ελαχιστοποίησης της ταλαιπωρίας που υφίστανται εκατομμύρια ζώα τερματίζοντας έτσι την τις εκτεταμένες θανάτωσης ζώων. Τούτο θα έπρεπε να αποτελέσει θέμα υψηλής προτεραιότητας προκειμένου να υπάρξουν άμεσες αλλαγές. Δυστυχώς, είναι μάλλον απίθανο να σταματήσει στο εγγύς μέλλον η κατανάλωση κρέατος. Είναι επομένως ουσιώδους σημασίας να μειωθεί στο ελάχιστο η ταλαιπωρία που υφίστανται τα ζώα κατά τη σφαγή.

Ως συντάκτης γνωμοδότησης, χαιρετίζω επομένως την πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση της οδηγίας 93/119/ΕΚ. Ο προτεινόμενος κανονισμός επιβάλλει τους ίδιους ελάχιστους κανόνες σε σχέση με τη μεταχείριση των ζώων κατά τη σφαγή στο σύνολο της ΕΕ. Πρέπει να επισημανθεί ότι οι παράγοντες του κλάδου φέρουν την ευθύνη για την εξασφάλιση της καλής μεταχείρισης των ζώων, και τη μείωση της αγωνίας και της ταλαιπωρίας κατά τη θανάτωση σε ελάχιστα επίπεδα.

Ο συντάκτης θεωρεί ωστόσο ότι οι προτάσεις της Επιτροπής χρειάζονται κάποια βελτίωση. Η καθιέρωση και η χρήση κινητών σφαγείων θα έπρεπε να ενθαρρύνονται. Τούτο μπορεί να αποτελέσει έναν αποτελεσματικό τρόπο μείωσης της ανάγκης να μεταφέρονται τα ζώα σε μεγάλες αποστάσεις ανά την Ευρώπη εξαλείφοντας έτσι την αγωνία που υποχρεώνονται να υποστούν τα ζώα σε τόσο μακρές μεταφορές. Τέτοια κινητά σφαγεία χρησιμοποιούνται κατά κόρο στη Νορβηγία. Η ΕΕ θα έπρεπε να είναι σε θέση να ακολουθήσει το παράδειγμα της Νορβηγίας.

Ο κανονισμός της επιτροπής απαιτεί από όλα τα σφαγεία να ορίζουν επίσημους επιθεωρητές για την καλή μεταχείριση των ζώων, γεγονός που καθιστά τους παράγοντες του κλάδου πλήρως υπεύθυνους για την καλή μεταχείριση των ζώων. Οι επιθεωρητές αυτοί δεν μπορούν και δεν θα έπρεπε επομένως να υποκαθιστούν τους τακτικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται από τις εθνικές αρχές του κάθε κράτους μέλους. Με βάση την εμπειρία στα κράτη μέλη, οι έλεγχοι καυτή και επιθεωρήσεις πρέπει μάλλον να πραγματοποιούνται με μεγαλύτερη συχνότητα και να βελτιωθούν. Μια πιθανή μέθοδος χρηματοδότησης των επιθεωρήσεων θα ήταν να συμβάλει η βιομηχανία με ένα μικρό τέλος για κάθε κιλό κρέατος που παράγεται.

Ο συντάκτης θα επιθυμούσε επιπλέον να υπογραμμίσει ότι είναι ζωτικής σημασίας να λειτουργούν ανεξάρτητα τα προτεινόμενα εθνικά κέντρα αναφοράς, δεδομένου ότι τα κέντρα αυτά θα μπορούσαν να παράσχουν τεχνική και άλλου είδους εμπειρογνωμοσύνη επί θεμάτων που άπτονται της καλής μεταχείρισης των ζώων.

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι ο προτεινόμενος κανονισμός θέτει απλώς τους ελάχιστους κανόνες. Θα έπρεπε να επιτρέπεται στα μεμονωμένα κράτη μέλη ο όχι μόνο να εφαρμόζουν οι υψηλότερες προδιαγραφές για την καλή μεταχείριση των ζώων αλλά και να ενθαρρύνονται για να το πράξουν. Οι υψηλότερες προδιαγραφές θα ήταν δυνατόν να ενθαρρύνουν μια σταδιακή βελτίωση της προστασίας της καλής μεταχείρισης των ζώων μειώνοντας ταυτόχρονα στο ελάχιστο τις ταλαιπωρίες που υφίστανται τα ζώα πριν και κατά τη θανάτωση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EAAT) εξέδωσε δύο γνωμοδοτήσεις σχετικά με τις πτυχές που αφορούν την καλή μεταχείριση των ζώων για τα κύρια συστήματα αναισθητοποίησης και θανάτωσης ορισμένων ειδών ζώων, και συγκεκριμένα τη γνωμοδότηση του 2004 για τις πτυχές καλής μεταχείρισης για τα κύρια συστήματα αναισθητοποίησης και θανάτωσης των βασικών εμπορεύσιμων ειδών ζώων και τη γνωμοδότηση του 2006 για τις πτυχές καλής μεταχείρισης για τα κύρια συστήματα αναισθητοποίησης και θανάτωσης που εφαρμόζονται στα ελάφια, τις αίγες, τους κονίκλους, τις στρουθοκαμήλους, τις πάπιες, τις χήνες και τα ορτύκια που εκτρέφονται για εμπορικούς σκοπούς. Η κοινοτική νομοθεσία στον εν λόγω τομέα πρέπει να επικαιροποιηθεί ώστε να λάβει υπόψη τις συγκεκριμένες γνωμοδοτήσεις. Οι συστάσεις για τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης διοξειδίου του άνθρακα για τους χοίρους και τα πουλερικά, καθώς και για τη σταδιακή κατάργηση των αναισθητικών υδρόλουτρων για τα πουλερικά δεν συμπεριλήφθησαν στην πρόταση διότι, με βάση την εκτίμηση αντικτύπου, δεν θα ήταν επί του παρόντος οικονομικά βιώσιμες στην ΕΕ. Επιπλέον, άλλες συστάσεις δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στον παρόντα κανονισμό διότι αναφέρονται σε τεχνικές παραμέτρους που πρέπει να αποτελούν μέρος των μέτρων εφαρμογής ή κανόνων ορθών πρακτικών. Οι συστάσεις σχετικά με τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας δεν συμπεριλήφθησαν στην πρόταση διότι απαιτούνταν περαιτέρω επιστημονική γνωμοδότηση και καλύτερη οικονομική αξιολόγηση για τον συγκεκριμένο τομέα.

(6) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EAAT) εξέδωσε δύο γνωμοδοτήσεις σχετικά με τις πτυχές που αφορούν την καλή μεταχείριση των ζώων για τα κύρια συστήματα αναισθητοποίησης και θανάτωσης ορισμένων ειδών ζώων, και συγκεκριμένα τη γνωμοδότηση του 2004 για τις πτυχές καλής μεταχείρισης για τα κύρια συστήματα αναισθητοποίησης και θανάτωσης των βασικών εμπορεύσιμων ειδών ζώων και τη γνωμοδότηση του 2006 για τις πτυχές καλής μεταχείρισης για τα κύρια συστήματα αναισθητοποίησης και θανάτωσης που εφαρμόζονται στα ελάφια, τις αίγες, τους κονίκλους, τις στρουθοκαμήλους, τις πάπιες, τις χήνες και τα ορτύκια που εκτρέφονται για εμπορικούς σκοπούς. Το 2001 η Επιστημονική Επιτροπή για την Υγεία και την Ορθή Μεταχείριση των Ζώων (SCAHAW) ενέκρινε έκθεση σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων που εκτρέφονται για τη γούνα τους, η οποία περιλαμβάνει ανασκόπηση των μεθόδων θανάτωσης που εφαρμόζονται σε μονάδες παραγωγής γουναρικών. Η κοινοτική νομοθεσία στον εν λόγω τομέα πρέπει να επικαιροποιηθεί ώστε να λάβει υπόψη τις συγκεκριμένες γνωμοδοτήσεις. Οι συστάσεις για τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης διοξειδίου του άνθρακα για τους χοίρους και τα πουλερικά, καθώς και για τη σταδιακή κατάργηση των αναισθητικών υδρόλουτρων για τα πουλερικά δεν συμπεριλήφθησαν στην πρόταση διότι, με βάση την εκτίμηση αντικτύπου, δεν θα ήταν επί του παρόντος οικονομικά βιώσιμες στην ΕΕ. Επιπλέον, άλλες συστάσεις δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στον παρόντα κανονισμό διότι αναφέρονται σε τεχνικές παραμέτρους που πρέπει να αποτελούν μέρος των μέτρων εφαρμογής ή κανόνων ορθών πρακτικών. Οι συστάσεις σχετικά με τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας δεν συμπεριλήφθησαν στην πρόταση διότι απαιτούνταν περαιτέρω επιστημονική γνωμοδότηση και καλύτερη οικονομική αξιολόγηση για τον συγκεκριμένο τομέα.

Αιτιολόγηση

Η έκθεση της SCAHAW περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την θανάτωση ζώων σε μονάδες παραγωγής γουναρικών εντός της ΕΕ.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Τα ψάρια παρουσιάζουν ουσιαστικές φυσιολογικές διαφορές από τα χερσαία ζώα και τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας σφαγιάζονται και θανατώνονται σε ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο, ειδικά σε ό,τι αφορά τη διαδικασία επιθεώρησης. Επιπλέον, η έρευνα σχετικά με την αναισθητοποίηση των ψαριών έχει αναπτυχθεί πολύ λιγότερο σε σχέση με άλλα εκτρεφόμενα είδη. Για την προστασία των ψαριών κατά τη θανάτωση πρέπει να θεσπιστούν ξεχωριστά πρότυπα. Επομένως, οι διατάξεις που ισχύουν για τα ψάρια πρέπει προς το παρόν να περιορίζονται στη βασική αρχή. Περαιτέρω πρωτοβουλίες θα πρέπει να διερευνήσουν επιλογές νομοθετικού ή μη χαρακτήρα που ενδέχεται να αναληφθούν από την Επιτροπή με βάση επιστημονική εκτίμηση κινδύνων για τη σφαγή και τη θανάτωση των ψαριών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και λαμβανομένων υπόψη των κοινωνικών, οικονομικών και διοικητικών επιπτώσεων.

(11) Τα ψάρια παρουσιάζουν ουσιαστικές φυσιολογικές διαφορές από τα χερσαία ζώα και τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας σφαγιάζονται και θανατώνονται σε ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο, ειδικά σε ό,τι αφορά τη διαδικασία επιθεώρησης. Επιπλέον, η έρευνα σχετικά με την αναισθητοποίηση των ψαριών έχει αναπτυχθεί πολύ λιγότερο σε σχέση με άλλα εκτρεφόμενα είδη. ωστόσο, για την προστασία των ψαριών κατά τη θανάτωση πρέπει να θεσπιστούν ξεχωριστά πρότυπα εντός πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Επομένως, οι διατάξεις που ισχύουν για τα ψάρια πρέπει μέχρι τότε να περιορίζονται στη βασική αρχή. Οι περαιτέρω αυτές πρωτοβουλίες θα πρέπει να διερευνήσουν επιλογές νομοθετικού ή μη χαρακτήρα που ενδέχεται να αναληφθούν από την Επιτροπή με βάση επιστημονική εκτίμηση κινδύνων για τη σφαγή και τη θανάτωση των ψαριών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και λαμβανομένων υπόψη των κοινωνικών, οικονομικών και διοικητικών επιπτώσεων.

Αιτιολόγηση

Για πολλά ψάρια υδατοκαλλιέργειας δεν είναι ακόμη σαφές ποια είναι η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος σφαγής. Υπάρχουν ωστόσο επιστημονικά στοιχεία (έκθεση EFSA 15ης Ιουνίου 2004) σύμφωνα με τα οποία ορισμένες μέθοδοι συνιστούν κακομεταχείριση του ψαριού όπως αγωνία και απέχθεια γεγονός που συνιστά να θέλει πολύ χρόνο το ψάρι για να χάσει τη συνείδησή του.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

14. Οι κυνηγετικές δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα σε ένα πλαίσιο όπου οι συνθήκες θανάτωσης είναι πολύ διαφορετικές από εκείνες που χρησιμοποιούνται για τη θανάτωση των εκτρεφόμενων ζώων και οι δραστηριότητες αυτές διέπονται από ειδική νομοθεσία. Είναι επομένως σκόπιμο να εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού η θανάτωση ζώων κατά τη διάρκεια κυνηγετικών δραστηριοτήτων

14. Οι κυνηγετικές δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα σε ένα πλαίσιο όπου οι συνθήκες θανάτωσης είναι πολύ διαφορετικές από εκείνες που χρησιμοποιούνται για τη θανάτωση των εκτρεφόμενων ζώων και οι δραστηριότητες αυτές διέπονται από ειδική εθνική νομοθεσία. Η θανάτωση ζώων κατά τη διάρκεια κυνηγετικών δραστηριοτήτων δεν πρέπει, ως εκ τούτου, να καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό, αλλά να υπόκειται σε κανόνες που καθορίζονται στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Οι κυνηγετικές δραστηριότητες υπόκεινται στις αρμοδιότητες των κρατών μελών, που έχουν προβλέψει κατάλληλη νομοθεσία.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) Ανάλογα με το πώς χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία της σφαγής ή της θανάτωσης, ορισμένες μέθοδοι αναισθητοποίησης μπορούν να επιφέρουν τον θάνατο των ζώων με τρόπο που δεν προκαλεί πόνο και ελαχιστοποιεί την αγωνία ή την ταλαιπωρία του ζώου. Επομένως, δεν είναι απαραίτητο να γίνεται διάκριση μεταξύ αντιστρέψιμων και μη αντιστρέψιμων μεθόδων αναισθητοποίησης.

(24) Ανάλογα με το πώς χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία της σφαγής ή της θανάτωσης, ορισμένες μέθοδοι αναισθητοποίησης μπορούν να επιφέρουν τον θάνατο των ζώων με τρόπο που δεν προκαλεί πόνο και ελαχιστοποιεί την αγωνία ή την ταλαιπωρία του ζώου.

Αιτιολόγηση

Ορισμένες μέθοδοι αναισθητοποίησης / θανάτωσης γουνοφόρων ζώων με ασφυξιογόνα αέρια είναι αντιστρέψιμες και τα ζώα συνέρχονται. Δεδομένου ότι δεν ακολουθεί περαιτέρω στάδιο στη διαδικασία θανάτωσης, π.χ. αφαίμαξη, υπάρχει περίπτωση τα ζώα να συνεχίζουν να γδέρνονται ενώ έχουν ακόμα αισθητηριακή αντίληψη.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27) Ένα κατάλληλα εκπαιδευμένο και ειδικευμένο προσωπικό συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών μεταχείρισης των ζώων. Η ικανότητα καλής μεταχείρισης των ζώων προϋποθέτει γνώση των βασικών προτύπων συμπεριφοράς και των αναγκών του κάθε είδους ζώου, καθώς και γνώση των ενδείξεων αισθητηριακής αντίληψης και ευαισθησίας. Προϋποθέτει επίσης τεχνική εμπειρία σε ό,τι αφορά τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό αναισθητοποίησης. Για το προσωπικό που αναλαμβάνει τη θανάτωση ζώων για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για όσους εποπτεύουν την εποχική θανάτωση γουνοφόρων ζώων πρέπει, επομένως, να προβλέπεται η κατοχή πιστοποιητικού ικανότητας για τις εργασίες που εκτελούν. Η απαίτηση κατοχής πιστοποιητικού ικανότητας για το υπόλοιπο προσωπικό που συμμετέχει στη θανάτωση των ζώων θα ήταν πάντως δυσανάλογη προς τον επιδιωκόμενο στόχο.

(27) Ένα κατάλληλα εκπαιδευμένο και ειδικευμένο προσωπικό συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών μεταχείρισης των ζώων. Η ικανότητα καλής μεταχείρισης των ζώων προϋποθέτει γνώση των βασικών προτύπων συμπεριφοράς και των αναγκών του κάθε είδους ζώου, καθώς και γνώση των ενδείξεων αισθητηριακής αντίληψης και ευαισθησίας. Προϋποθέτει επίσης τεχνική εμπειρία σε ό,τι αφορά τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό αναισθητοποίησης. Για το προσωπικό που αναλαμβάνει τη θανάτωση ζώων για κατανάλωση από τον άνθρωπο και παραγωγή γουναρικών πρέπει, επομένως, να προβλέπεται η κατοχή πιστοποιητικού ικανότητας για τις εργασίες που εκτελούν. Η απαίτηση κατοχής πιστοποιητικού ικανότητας για το υπόλοιπο προσωπικό που συμμετέχει στη θανάτωση των ζώων θα ήταν πάντως δυσανάλογη προς τον επιδιωκόμενο στόχο.

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να εξαιρείται το προσωπικό που εργάζεται στις εκμεταλλεύσεις παραγωγής γουναρικών από την ανάγκη πιστοποίησης ικανότητας.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36) Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι απαραίτητες προκειμένου να παρέχουν στους φορείς εκμετάλλευσης και στις αρμόδιες αρχές συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή, τη διαρρύθμιση και τον εξοπλισμό των σφαγείων, ώστε να διασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των ζώων αλλά και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους φορείς εκμετάλλευσης. Είναι επομένως απαραίτητο η Κοινότητα να εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή ώστε να μπορεί να εκδίδει τέτοιου είδους κατευθυντήριες γραμμές.

(36) Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι απαραίτητες προκειμένου να παρέχουν στους φορείς εκμετάλλευσης και στις αρμόδιες αρχές συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή, τη διαρρύθμιση και τον εξοπλισμό των σφαγείων και μονάδων παραγωγής γουναρικών, ώστε να διασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των ζώων αλλά και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους φορείς εκμετάλλευσης. Είναι επομένως απαραίτητο η Κοινότητα να εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή ώστε να μπορεί να εκδίδει τέτοιου είδους κατευθυντήριες γραμμές.

Αιτιολόγηση

Δεν θα ήταν λογικό να εξαιρεθούν οι μονάδες παραγωγής γουναρικών από τη διάταξη αυτή.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37) Η θανάτωση χωρίς αναισθητοποίηση προϋποθέτει ότι ο λαιμός του ζώου κόβεται με ακρίβεια ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η ταλαιπωρία του. Επιπλέον, η απουσία μηχανικής ακινητοποίησης μετά την τομή ενδέχεται να επιβραδύνει τη διαδικασία αφαίμαξης παρατείνοντας χωρίς λόγο την ταλαιπωρία των ζώων. Τα ζώα που θανατώνονται χωρίς αναισθητοποίηση πρέπει επομένως να ακινητοποιούνται ξεχωριστά.

(37) Η θανάτωση χωρίς αναισθητοποίηση προϋποθέτει ότι ο λαιμός του ζώου κόβεται με ακρίβεια ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η ταλαιπωρία του. Επιπλέον, η απουσία μηχανικής ακινητοποίησης μετά την τομή ενδέχεται να επιβραδύνει τη διαδικασία αφαίμαξης παρατείνοντας χωρίς λόγο την ταλαιπωρία των ζώων. Τα ζώα που θανατώνονται χωρίς αναισθητοποίηση πρέπει επομένως να ακινητοποιούνται ξεχωριστά και αναισθητοποιούνται ουσιαστικά αμέσως μετά το κόψιμο του λαιμού.

Αιτιολόγηση

Πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνεται υπόψη και η θρησκευτική σφαγή. Ωστόσο, προκειμένου να προστατεύονται τα ζώα από ανώφελες ταλαιπωρίες, πρέπει να εφαρμόζεται η απαίτηση για εκ των υστέρων αναισθητοποίηση.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38) Σε ό,τι αφορά τον χειρισμό και την ακινητοποίηση των ζώων στα σφαγεία σημειώνονται συνεχείς επιστημονικές και τεχνικές πρόοδοι. Είναι επομένως σημαντικό η Κοινότητα να εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή ώστε να μπορεί να τροποποιεί τις απαιτήσεις που διέπουν τον χειρισμό και την ακινητοποίηση των ζώων πριν από τη σφαγή διατηρώντας ταυτόχρονα ένα ομοιόμορφο και υψηλό επίπεδο προστασίας των ζώων.

(38) Σε ό,τι αφορά τον χειρισμό και την ακινητοποίηση των ζώων στα σφαγεία και στις μονάδες παραγωγής γουναρικών σημειώνονται συνεχείς επιστημονικές και τεχνικές πρόοδοι. Είναι επομένως σημαντικό η Κοινότητα να εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή ώστε να μπορεί να τροποποιεί τις απαιτήσεις που διέπουν τον χειρισμό και την ακινητοποίηση των ζώων πριν από τη θανάτωση διατηρώντας ταυτόχρονα ένα ομοιόμορφο και υψηλό επίπεδο προστασίας των ζώων.

Αιτιολόγηση

Δεν θα ήταν λογικό να εξαιρεθούν οι μονάδες παραγωγής γουναρικών από τη διάταξη αυτή. Ο όρος "σφαγή" προσδιορίζεται στον Κανονισμό ως " θανάτωση ζώων που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο", με αποτέλεσμα να εξαιρούνται από την παρούσα διάταξη τα ζώα που θανατώνονται σε μονάδες παραγωγής γουναρικών.

Τροπολογία  9

Πρόταση

Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39) Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι απαραίτητες προκειμένου να παρέχουν στους φορείς εκμετάλλευσης και στις αρμόδιες αρχές συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό και την ακινητοποίηση των ζώων πριν από τη σφαγή, ώστε να διασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των ζώων αλλά και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους φορείς εκμετάλλευσης. Είναι επομένως απαραίτητο η Κοινότητα να εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή ώστε να μπορεί να εκδίδει τέτοιου είδους κατευθυντήριες γραμμές.

(39) Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι απαραίτητες προκειμένου να παρέχουν στους φορείς εκμετάλλευσης και στις αρμόδιες αρχές συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό και την ακινητοποίηση των ζώων πριν από τη θανάτωση, ώστε να διασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των ζώων αλλά και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους φορείς εκμετάλλευσης. Είναι επομένως απαραίτητο η Κοινότητα να εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή ώστε να μπορεί να εκδίδει τέτοιου είδους κατευθυντήριες γραμμές.

Αιτιολόγηση

Βλ. την Αιτιολόγηση της Τροπολογίας 6.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ωστόσο, όσον αφορά τα ψάρια, εφαρμόζεται μόνο το άρθρο 3 παράγραφος 1.

Όσον αφορά τα ψάρια, εφαρμόζεται προσωρινά μόνο το άρθρο 3 παράγραφος 1. Εντούτοις, η Επιτροπή θα υποβάλει, εντός πενταετίας από τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού, νομοθετική πρόταση σχετικά με τα πρότυπα για την προστασία των ψαριών κατά τη στιγμή της θανάτωσης.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) σχετικές διαδικασίες: διαδικασίες όπως ο χειρισμός, ο σταυλισμός, η ακινητοποίηση, η αναισθητοποίηση και η αφαίμαξη ζώων, όταν γίνονται στο πλαίσιο και στον χώρο όπου πρόκειται να θανατωθούν τα ζώα∙

(β) σχετικές διαδικασίες: διαδικασίες όπως η εκφόρτωση, ο χειρισμός, ο σταυλισμός, η ακινητοποίηση, η αναισθητοποίηση και η αφαίμαξη ζώων, όταν γίνονται στο πλαίσιο και στον χώρο όπου πρόκειται να θανατωθούν τα ζώα∙

Αιτιολόγηση

Η εκφόρτωση είναι μια από τις σχετικές διαδικασίες και πρέπει, ως εκ τούτου, να αναφέρεται στον προσδιορισμό.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ) αναισθητοποίηση: κάθε μέθοδος που εφαρμόζεται σκόπιμα και επιφέρει απώλεια της αισθητηριακής αντίληψης και ευαισθησίας, χωρίς πόνο, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μεθόδου καταλήγει σε ακαριαίο θάνατο·

στ) αναισθητοποίηση: κάθε μέθοδος που εφαρμόζεται σκόπιμα και επιφέρει απώλεια της αισθητηριακής αντίληψης και ευαισθησίας, χωρίς πόνο, αγωνία ή ταλαιπωρία, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μεθόδου καταλήγει σε ακαριαίο θάνατο·

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η έννοια του πόνου είναι υποκειμενική, πρέπει να ισχύει η διατύπωση του άρθρου3.1.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο ι)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι) σφαγή: η θανάτωση ζώων που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο·

ι) σφαγή: η θανάτωση ζώων που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή για την παραγωγή γουναρικών ·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της σφαγής αποκλείει τα γουνοφόρα ζώα από πολλές εκ των διατάξεων της πρότασης. Τα ζώα που θανατώνονται για τη γούνα τους πρέπει να προστατεύονται όπως και τα άλλα ζώα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο ια)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ια) σφαγείο: οποιαδήποτε εγκατάσταση χρησιμοποιείται για τη σφαγή χερσαίων ζώων∙

(ια) σφαγείο: οποιαδήποτε εγκατάσταση χρησιμοποιείται για τη σφαγή χερσαίων ζώων και ζώων που εκτρέφονται για την παραγωγή γουναρικών·

Αιτιολόγηση

Ο προσδιορισμός του σφαγείου πρέπει να καλύπτει και την θανάτωση γουνοφόρων ζώων, ειδεμή θα εξαιρούνται από πολλές διατάξεις του προτεινόμενου Κανονισμού. Εάν δεν τροποποιηθεί ο προσδιορισμός, το σύνολο του κεφαλαίου 3 δεν θα εφαρμόζεται στα γουνοφόρα ζώα.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο ιγ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ιγ) γουνοφόρα ζώα: θηλαστικά ζώα τα οποία εκτρέφονται κατά κύριο λόγο για την παραγωγή γούνας, όπως τα βιζόν, τα κουνάβια, οι αλεπούδες, τα ρακούν, οι μυοκάστορες και τα τσιντσιλά∙

(ιγ) γουνοφόρα ζώα: θηλαστικά ζώα τα οποία εκτρέφονται κατά κύριο λόγο για την παραγωγή γούνας, όπως τα βιζόν, τα κουνάβια, οι αλεπούδες, τα ρακούν, οι νυκτερευτές, οι μυοκάστορες , τα κουνέλια και τα τσιντσιλά∙

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη δύο ειδών που εκτρέφονται για την γούνα τους στην ΕΕ συμβάλλει στη συνοχή.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Για τα ζώα πριν και μετά τη γέννα ισχύει περίοδος ιδιαίτερης προστασίας.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν οι σχετικές μέθοδοι προβλέπονται από θρησκευτικά έθιμα, τα ζώα μπορούν να θανατώνονται χωρίς προηγούμενη αναισθητοποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι η θανάτωση γίνεται σε σφαγείο.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν οι σχετικές μέθοδοι προβλέπονται από θρησκευτικά έθιμα, τα ζώα μπορούν να θανατώνονται χωρίς προηγούμενη αναισθητοποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι η θανάτωση γίνεται σε σφαγείο και αναισθητοποιούνται ουσιαστικά αμέσως μετά το κόψιμο του λαιμού.

Αιτιολόγηση

Πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνεται υπόψη και η θρησκευτική σφαγή. Ωστόσο, προκειμένου να προστατεύονται τα ζώα από ανώφελες ταλαιπωρίες, πρέπει να εφαρμόζεται η απαίτηση για εκ των υστέρων αναισθητοποίηση.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Τα κράτη μέλη μπορούν ωστόσο να αποφασίζουν ειδικές μεθόδους αναισθητοποίησης για ορισμένα είδη που θα συνεπάγονται λιγότερο πόνο ή ταλαιπωρία για το ζώο.

Αιτιολόγηση

Ορισμένα κράτη μέλη διαθέτουν αυστηρότερες πρακτικές σε σχέση με τις μεθόδους αναισθητοποίησης από εκείνες που προβλέπει η παρούσα πρόταση κανονισμού. Θα έπρεπε να είναι μπορούν να εξακολουθούν να εφαρμόζουν τις πρακτικές αυτές.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. Επιπλέον, η τεχνική του ηλεκτρικού υδρόλουτρου για τα πουλερικά θα απαγορευθεί στην Κοινότητα έως την 1η Ιανουαρίου 2014.

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των σοβαρών ανησυχιών της EFSA για την καλή μεταχείριση των ζώων σε σχέση με το ηλεκτρικό υδρόλουτρο, η μέθοδος αυτή πρέπει να καταργηθεί.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Το παράρτημα I μπορεί να τροποποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 ώστε να λαμβάνεται υπόψη η σχετική επιστημονική και τεχνική πρόοδος.

3. Το παράρτημα I μπορεί να τροποποιείται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2α ώστε να λαμβάνεται υπόψη η σχετική επιστημονική και τεχνική πρόοδος.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – σημείο στ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(στ α) θανάτωση γουνοφόρων ζώων

 

Η έγκριση της τροπολογίας αυτής συνεπάγεται τη διαγραφή του Άρθρου 7(3) της πρότασης της Επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος όλο το προσωπικό που εργάζεται σε μονάδες παραγωγής γουναρικών να μην υπόκειται στα ίδια κριτήρια που ισχύουν για το προσωπικό που εργάζεται στα σφαγεία.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η θανάτωση των γουνοφόρων ζώων επιβλέπεται από πρόσωπο που διαθέτει πιστοποιητικό ικανότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18, το οποίο αντιστοιχεί στο σύνολο των διαδικασιών που εκτελούνται υπό την επίβλεψή του.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να εξαιρείται το προσωπικό που εργάζεται στις εκμεταλλεύσεις παραγωγής γουναρικών από την ανάγκη πιστοποίησης ικανότητας.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – σημείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) τη μέγιστη ποσότητα φόρτωσης κάθε γραμμής σφαγής·

(α) τη μέγιστη ποσότητα φόρτωσης κάθε γραμμής σφαγής και μονάδας παραγωγής γουναρικών·

Αιτιολόγηση

Ζώα που εκτρέφονται σε μονάδες παραγωγής γουναρικών θανατώνονται κατά τη διάρκεια σύντομης περιόδου που αντιστοιχεί στην "παρτίδα" τους, μόλις τελειώσει η πρώτη χειμερινή τριχόρροια, με αποτέλεσμα να θανατώνονται πολλές χιλιάδες ζώα σε διάστημα ελάχιστων ημερών. Είναι ουσιαστικής σημασίας να καθοριστεί ανώτατο όριο για δραστηριότητες αυτού του τύπου, προκειμένου να αποφευχθούν η καταστρατήγηση των διατάξεων και η κακομεταχείριση των ζώων.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων σε σχέση με εκείνους που προβλέπονται στο Παράρτημα III.

Αιτιολόγηση

Ορισμένα κράτη μέλη διαθέτουν αυστηρότερες πρακτικές σε σχέση με τις μεθόδους αναισθητοποίησης από εκείνες που προβλέπει η παρούσα πρόταση κανονισμού. Θα έπρεπε να είναι μπορούν να εξακολουθούν να εφαρμόζουν τις πρακτικές αυτές.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι φορείς εκμετάλλευσης εξακριβώνουν και επιβεβαιώνουν ότι τα ζώα που σφάζονται χωρίς προηγούμενη αναισθητοποίηση, αναισθητοποιούνται πράγματι εκ των υστέρων αμέσως μετά τη σφαγή και μέχρι να επιβεβαιωθεί ο θάνατος τους.

Αιτιολόγηση

Πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνεται υπόψη και η θρησκευτική σφαγή. Ωστόσο, προκειμένου να προστατεύονται τα ζώα από ανώφελες ταλαιπωρίες, πρέπει να εφαρμόζεται η βασική απαίτηση για εκ των υστέρων αναισθητοποίηση.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Η ορθή εφαρμογή των παραπάνω διαδικασιών ελέγχου ελέγχεται τακτικά από τον επίσημο κτηνίατρο και να κρατούνται μητρώα. Οι καθημερινοί έλεγχοι για την καλή μεταχείριση περιλαμβάνουν επίσης έλεγχο των δεικτών καλής μεταχείρισης και βασικών παραμέτρων που περιγράφονται στις τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν αναφέρεται στο ρόλο ελέγχου που ασκεί ο Επίσημος Κτηνίατρος (ΕΚ) δεδομένου ότι ήδη καλύπτεται από τον κανονισμό 854/2004 που θεσπίζει ειδικούς κανόνες για τη διοργάνωση επίσημων ελέγχων σε προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Ο ρόλος ωστόσο του ΕΚ στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι ουσιώδους σημασίας και πρέπει ως εκ τούτου να τονιστεί σαφώς.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5a. Οι φορείς εκμετάλλευσης των μονάδων παραγωγής γουναρικών ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές εκ των προτέρων όταν πρόκειται να θανατωθούν ζώα, ούτως ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση.

Αιτιολόγηση

Τα περισσότερα ζώα που εκτρέφονται σε μονάδες παραγωγής γουναρικών θανατώνονται κατά τη διάρκεια σύντομης περιόδου που αντιστοιχεί στην "παρτίδα" τους, μόλις τελειώσει η πρώτη χειμερινή τριχόρροια. Συνήθως ακολουθεί δεύτερη περίοδος θανάτωσης μετά από την εποχή αναπαραγωγής. Κατά συνέπεια, διαφορετικά απ' ό, τι στην περίπτωση των άλλων διαδικασιών σφαγής που εκτελούνται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, η θανάτωση των γουνοφόρων ζώων λαμβάνει χώρα σε σύντομο διάστημα μερικών ημερών. Είναι ουσιαστικής σημασίας να ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές, ούτως ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα εθνικό κέντρο αναφοράς (στο εξής "κέντρο αναφοράς"), το οποίο θα αναλάβει:

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα εθνικό κέντρο αναφοράς (στο εξής "κέντρο αναφοράς"), συγκροτούμενο από αναξάρτητους επιστήμονες και άλλους εμπειρογνώμονες στην επιστήμη της καλής μεταχείρισης των ζώων, το οποίο θα αναλάβει:

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίζονται η ανεξαρτησία και ικανότητα.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – σημείο στ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α) στην περίπτωση που ένας φορέας εκμετάλλευσης αποφασίζει να χρησιμοποιήσει μια διαδικασία με παραμέτρους που δεν ακολουθούν τις δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές ή κώδικες ορθής πρακτικής, οι παράμετροι αυτές πρέπει να αξιολογούνται εκ των προτέρων.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να θεσπισθούν ουσιαστικά μέτρα εφαρμογής.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – σημείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) να ζητά από τους φορείς εκμετάλλευσης να τροποποιούν τις πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας τους και ειδικότερα να επιβραδύνουν ή να παύουν την παραγωγή·

α) να ζητείται από τους φορείς εκμετάλλευσης να τροποποιούν τις πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας τους και ειδικότερα να επιβραδύνουν ή να παύουν την παραγωγή·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να θεσπισθούν ουσιαστικά μέτρα εφαρμογής .

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a. Όπου γίνεται παραπομπή στην παράγραφο αυτή, θα ισχύουν το άρθρο 5α(1) έως (4) και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 της απόφασης αυτής.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, το άρθρο 11 παράγραφος 1 ισχύει μόνο για νέα σφαγεία ή για τυχόν νέα κατασκευή, διαρρύθμιση ή εξοπλισμό που καλύπτεται από τους κανόνες που ορίζονται στο παράρτημα II, εφόσον δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία πριν από την ημερομηνία [εφαρμογής/έναρξης ισχύος] του παρόντος κανονισμού.

1. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, το άρθρο 11 παράγραφος 1 ισχύει μόνο για νέα σφαγεία ή για τυχόν νέα κατασκευή ή διαρρύθμιση που καλύπτεται από τους κανόνες που ορίζονται στο παράρτημα II, εφόσον δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία πριν από την ημερομηνία [εφαρμογής/έναρξης ισχύος] του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Δεν συντρέχουν λόγοι να ισχύει η ίδια εξαίρεση για εξοπλισμό (π. χ. τον ηλεκτρικό εξοπλισμό αναισθητοποίησης που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ(4)) με αυτή που ισχύει για κατασκευή.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν την έκδοση πιστοποιητικών ικανότητας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 18, χωρίς εξέταση των προσώπων που μπορούν να αποδείξουν σχετική αδιάλειπτη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον [δέκα] ετών.

2. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν την έκδοση πιστοποιητικών ικανότητας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 18, μετά από απλοποιημένη εξέταση των προσώπων που μπορούν να αποδείξουν σχετική αδιάλειπτη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον [δέκα] ετών.

Αιτιολόγηση

Μια περίοδος "αδιάλειπτης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον [δέκα] ετών" δεν συνιστά εγγύηση ικανότητας και μπορεί να σημαίνει ότι μια κακή πρακτική στην ουσία κατοχυρώνεται. Όσοι ασχολούνται με τη θανάτωση πρέπει να εξετάζονται ως προς την ικανότητά τους, προκειμένου να καταστεί σεβαστό το πνεύμα της νομοθεσίας.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a. Έως την 1η Ιανουαρίου 2013, η Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο όσον αφορά τη θέσπιση όρων και κανόνων σχετικά με την αυξανόμενη χρήση κινητών σφαγείων εντός της Κοινότητας, διασφαλίζοντας τη λήψη όλων των προληπτικών μέτρων σ' αυτές τις κινητές μονάδες για να μην τεθεί σε κίνδυνο η καλή μεταχείριση των ζώων.

Αιτιολόγηση

Τα κινητά σφαγεία μειώνουν την αγωνία που προκαλείται από το χειρισμό και τη μεταφορά των ζώων πριν από τη σφαγή αμβλύνοντας έτσι τον κίνδυνο για κρέας χαμηλής ποιότητας. Για ευπαθή ζώα, όπως ωοτόκοι όρνιθες και αγελάδες γαλακτοπαραγωγής σε περίοδο γαλουχίας, συνιστούν σημαντικό μέσο αποφυγής επώδυνων μεταφορών, που προκαλούν συχνά κατάγματα ή πτώσεις. Παρέχουν επιπλέον περιβαλλοντικά οφέλη από πλευράς μείωσης της περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Τροπολογία              35

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 2 – σημείο 2

Αρ.

Ονομασία

Περιγραφή

Κατηγορία ζώων

Βασικές παράμετροι

Ειδικές απαιτήσεις του κεφαλαίου II του παρόντος παραρτήματος

2

Ηλεκτρική θανάτωση με ηλεκτρόδια σε κεφαλή και πλάτη

 

 

Έκθεση του σώματος σε ηλεκτρικό ρεύμα

που προκαλεί ταυτόχρονα ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ)

τύπου γενικευμένης επιληψίας (αναισθητοποίηση) και ινιδισμό ή διακοπή της λειτουργίας

της καρδιάς (θανάτωση)

 

Όλα τα είδη εκτός από αμνούς

και χοιρίδια με βάρος ζώντος ζώου μικρότερο

των 5 kg και

βοοειδή.

 

Ελάχιστο ρεύμα (A ή mA).

Ελάχιστη τάση (V).

Μέγιστη συχνότητα (Hz).

Ελάχιστος χρόνος έκθεσης.

Συχνότητα βαθμονόμησης του εξοπλισμού

Βελτιστοποίηση της ροής του ρεύματος.

Πρόληψη ηλεκτροσόκ πριν από την αναισθητοποίηση.

 

Σημείο 3.

 

Σημείο 4 για τις αλεπούδες και

τα τσιντσιλά.

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αρ.

Ονομασία

Περιγραφή

Κατηγορία ζώων

Βασικές παράμετροι

Ειδικές απαιτήσεις του κεφαλαίου II του παρόντος παραρτήματος

2

Ηλεκτρική θανάτωση με ηλεκτρόδια σε κεφαλή και πλάτη

 

 

Έκθεση του σώματος σε ηλεκτρικό ρεύμα

που προκαλεί ταυτόχρονα ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ)

τύπου γενικευμένης επιληψίας (αναισθητοποίηση) και ινιδισμό ή διακοπή της λειτουργίας

της καρδιάς (θανάτωση)

 

Όλα τα είδη εκτός από αμνούς και χοιρίδια με βάρος ζώντος ζώου μικρότερο

των 5kg, βοοειδή και γουνοφόρα ζώα.

 

Ελάχιστο ρεύμα (A ή mA).

Ελάχιστη τάση (V).

Μέγιστη συχνότητα (Hz).

Ελάχιστος χρόνος έκθεσης.

Συχνότητα βαθμονόμησης του εξοπλισμού

Βελτιστοποίηση της ροής του ρεύματος.

Πρόληψη ηλεκτροσόκ πριν από την αναισθητοποίηση.

Σημείο 3.

 

 

Αιτιολόγηση

The evidence is clear that electrocution of conscious foxes is not humane. It has been banned by New York State. Veterinarian Dr Butterworth says: ‘Electrocution requires considerable restraint, and use of electrodes inserted into orifices in some species. If cardiac arrest is induced without first inducing unconsciousness, then there is potential for severe pain and distress. Electrocution equipment presents hazards to the operator.’ The American Veterinary Medical Association disapproves of electrocution in this setting. It says: ‘Techniques that apply electric current from head to tail……are unacceptable.’ The same concerns arise for ‘ear to tail’ electrocution of chinchillas.

Τροπολογία              36

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – Κεφάλαιο Ι – πίνακας 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Αρ.

Ονομασία

Περιγραφή

Κατηγορία ζώων

Βασικές παράμετροι

Ειδικές απαιτήσεις του κεφαλαίου II του παρόντος παραρτήματος

1

Διοξείδιο του άνθρακα σε υψηλή συγκέντρωση

Έκθεση ζώων με αισθητηριακή αντίληψη σε μείγμα αερίων με περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα άνω του 30%.

Χοίροι, πουλερικά και γουνοφόρα ζώα.

Συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα.

Διάρκεια της έκθεσης.

Μέγιστο διάστημα μεταξύ αναισθητοποίησης και ακινητοποίησης (stun-to-stick) (χοίροι).

Σημείο 6.

Σημείο 7 για τα πουλερικά.

2

Διοξείδιο του άνθρακα σε χαμηλή συγκέντρωση

Έκθεση ζώων με αισθητηριακή αντίληψη σε μείγμα αερίων με περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα κάτω του 30%.

Χοίροι και πουλερικά.

Συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα.

Διάρκεια της έκθεσης.

Μέγιστο διάστημα μεταξύ αναισθητοποίησης και ακινητοποίησης (stun-to-stick) σε περίπτωση αναισθητοποίησης (χοίροι).

Σημείο 7 για τα πουλερικά.

3

Αδρανή αέρια

Έκθεση ζώων με αισθητηριακή αντίληψη σε μείγμα αδρανούς αερίου, όπως αργό ή υδρογόνο, με περιεκτικότητα σε οξυγόνο μικρότερη του 2%.

Χοίροι και πουλερικά.

Συγκέντρωση οξυγόνου.

Διάρκεια της έκθεσης.

Μέγιστο διάστημα μεταξύ αναισθητοποίησης και ακινητοποίησης (stun-to-stick) σε περίπτωση αναισθητοποίησης (χοίροι).

Σημείο 7 για τα πουλερικά.

4

Μονοξείδιο του άνθρακα (καθαρό)

Έκθεση ζώων με αισθητηριακή αντίληψη σε μείγμα αερίων με περιεκτικότητα σε μονοξείδιο του άνθρακα άνω του 4 %.

Γουνοφόρα ζώα και χοιρίδια.

Ποιότητα της πηγής του αερίου.

Συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα.

Διάρκεια της έκθεσης.

Θερμοκρασία του αερίου.

Σημείο 8.

5

Μονοξείδιο του άνθρακα με άλλα αέρια

Έκθεση ζώων με αισθητηριακή αντίληψη σε μείγμα αερίων με περιεκτικότητα σε μονοξείδιο του άνθρακα άνω του 1 %, συνδυασμένο με άλλα τοξικά αέρια.

Γουνοφόρα ζώα.

Συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα.

Διάρκεια της έκθεσης.

Θερμοκρασία του αερίου.

Διήθηση του αερίου που παράγεται από κινητήρα.

Σημείο 8.

Σημείο 9.

Τροπολογία

Αρ.

Ονομασία

Περιγραφή

Κατηγορία ζώων

Βασικές παράμετροι

Ειδικές απαιτήσεις του κεφαλαίου II του παρόντος παραρτήματος

1

Διοξείδιο του άνθρακα σε υψηλή συγκέντρωση

Έκθεση ζώων με αισθητηριακή αντίληψη σε μείγμα αερίων με περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα άνω του 30%.

Χοίροι και πουλερικά.

Συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα.

Διάρκεια της έκθεσης.

 

Σημείο 6.

Σημείο 7 για τα πουλερικά.

2

Διοξείδιο του άνθρακα σε χαμηλή συγκέντρωση

Έκθεση ζώων με αισθητηριακή αντίληψη σε μείγμα αερίων με περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα κάτω του 30%.

Χοίροι και πουλερικά.

Συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα.

Διάρκεια της έκθεσης.

Μέγιστο διάστημα μεταξύ αναισθητοποίησης και ακινητοποίησης (stun-to-stick) σε περίπτωση αναισθητοποίησης (χοίροι).

Σημείο 7 για τα πουλερικά.

3

Αδρανή αέρια

Έκθεση ζώων με αισθητηριακή αντίληψη σε μείγμα αδρανούς αερίου, όπως αργό ή υδρογόνο, με περιεκτικότητα σε οξυγόνο μικρότερη του 2%.

Χοίροι και πουλερικά.

Συγκέντρωση οξυγόνου.

Διάρκεια της έκθεσης.

Μέγιστο διάστημα μεταξύ αναισθητοποίησης και ακινητοποίησης (stun-to-stick) σε περίπτωση αναισθητοποίησης (χοίροι).

Σημείο 7 για τα πουλερικά.

4

Μονοξείδιο του άνθρακα (καθαρό)

Έκθεση ζώων με αισθητηριακή αντίληψη σε μείγμα αερίων με περιεκτικότητα σε μονοξείδιο του άνθρακα άνω του 4 %.

Χοιρίδια.

Ποιότητα της πηγής του αερίου.

Συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα.

Διάρκεια της έκθεσης.

Θερμοκρασία του αερίου.

Σημείο 8.

Αιτιολόγηση

As high concentrations of CO2 are aversive for poultry, their use should not be allowed in abattoirs on conscious animals, but only for disease control on farms. The only exception could be the use of a biphasic method for broilers, with in the first phase mixture of 40% CO2, 30% oxygen, 30% Nitrogen for 30 seconds, followed once the birds are unconscious by 80% CO2 in air. Any other gas mixture with concentration of CO2 over 30% must be approved before use. CO2 is not a proper method for ducks and geese which are very resistant to gassing techniques. As high concentrations of CO2 are aversive for fur animals, it must be stated that CO2 must not be used for fur animals. The carbon monoxide has to come from a pure source only, if only filtered it could still be a cause of irritation and suffering for the animals. A preferable alternative to both carbon dioxide and pure source carbon monoxide is the use of argon.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – κεφάλαιο II – παράγραφος 4 – εδάφια 4.2 και 4.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.2 Αλεπούδες

διαγράφεται

Τα ηλεκτρόδια πρέπει να τοποθετούνται στο στόμα και στο ορθό με ελάχιστη τιμή ρεύματος 0,3 αμπέρ και ελάχιστη τάση 110 βολτ για τουλάχιστον τρία δευτερόλεπτα.

 

4.3 Τσιντσιλά

 

Τα ηλεκτρόδια πρέπει να τοποθετούνται στο αφτί και στην ουρά με ελάχιστη τιμή ρεύματος 0,57 αμπέρ για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα.

 

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία 17.

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – Κεφάλαιο ΙΙ – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Διοξείδιο του άνθρακα σε υψηλή και χαμηλή συγκέντρωση, χρήση αδρανών αερίων ή συνδυασμός μειγμάτων αερίων για πουλερικά

7. Διοξείδιο του άνθρακα σε υψηλή και χαμηλή συγκέντρωση, χρήση αδρανών αερίων ή συνδυασμός μειγμάτων αερίων για πουλερικά

 

7.1 Το διοξείδιο του άνθρακα σε υψηλή συγκέντρωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στα σφαγεία, αλλά μόνο στις εκμεταλλεύσεις για την εξόντωση των πλεοναζόντων νεοσσών ή για έλεγχο ασθενειών.

 

7.2 Η μοναδική εξαίρεση στον κανόνα του 7.1επιτρέπεται όταν χρησιμοποιείται διφασική μέθοδος με τη χρήση στην πρώτη φάση μίγματος 40 % CO2, 30 % οξυγόνου και 30 % αζώτου για 30 δευτερόλεπτα συνεχίζοντας, όταν τα πτηνά χάσουν τις αισθήσεις τους, με 80 % CO2 στον αέρα.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει τα αέρια να εισέρχονται στον θάλαμο ή στον χώρο όπου τα ζώα πρόκειται να αναισθητοποιηθούν και να θανατωθούν με τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει εγκαύματα ή διέγερση λόγω ψύχους ή έλλειψης υγρασίας.

7.3 Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει τα αέρια να εισέρχονται στον θάλαμο ή στον χώρο όπου τα ζώα πρόκειται να αναισθητοποιηθούν και να θανατωθούν με τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει εγκαύματα ή διέγερση λόγω ψύχους ή έλλειψης υγρασίας.

 

7.4 Το διοξείδιο του άνθρακα δεν χρησιμοποιείται για πάπιες και χήνες.

 

7.5 Δεν πρέπει να αφαιρούνται τα άκρα των πτηνών εκτός και αν είναι νεκρά.

Αιτιολόγηση

As high concentrations of CO2 are aversive for poultry, their use should not be allowed in abattoirs on conscious animals, but only for disease control on farms. The only exception could be the use of a biphasic method for broilers, with in the first phase mixture of 40% CO2, 30% oxygen, 30% Nitrogen for 30 seconds, followed once the birds are unconscious by 80% CO2 in air. Any other gas mixture with concentration of CO2 over 30% must be approved before use. CO2 is not a proper method for ducks and geese which are very resistant to gassing techniques. As high concentrations of CO2 are aversive for fur animals, it must be stated that CO2 must not be used for fur animals.

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – κεφάλαιο II – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8. Μονοξείδιο του άνθρακα (καθαρό ή σε συνδυασμό με άλλα αέρια) για γουνοφόρα ζώα

διαγράφεται

8.1 Τα ζώα πρέπει να βρίσκονται υπό οπτική παρακολούθηση ανά πάσα στιγμή.

 

8.2 Πρέπει να εισάγονται ένα ένα και να διασφαλίζεται ότι, προτού να εισαχθεί το επόμενο ζώο, το προηγούμενο είναι αναίσθητο ή νεκρό.

 

8.3 Τα ζώα πρέπει να παραμένουν στον θάλαμο έως ότου είναι πλέον νεκρά.

 

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογίες 19 και 20.

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – κεφάλαιο II – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9. Μονοξείδιο του άνθρακα σε συνδυασμό με άλλα αέρια για γουνοφόρα ζώα

Διαγράφεται

9.1 Αέριο που παράγεται από κινητήρα ειδικά προσαρμοσμένο για τον σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι δοκιμές έχουν δείξει ότι το αέριο αυτό:

 

(a) έχει ψυχθεί επαρκώς

 

(β) έχει υποστεί επαρκή διήθηση

 

(γ) δεν περιέχει ερεθιστικά συστατικά ή αέρια.

 

9.2 Τα ζώα δεν πρέπει να τοποθετούνται στον θάλαμο εάν δεν έχει επιτευχθεί η ελάχιστη προβλεπόμενη συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα.

 

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία 20.

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – παράγραφος 1 - σημείο 1. -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1.-1. Τα ζώα πρέπει να τυγχάνουν ήρεμης μεταχείρισης όταν μεταφέρονται. Πρέπει να διαθέτουν τον κατάλληλο χώρο για να κινούνται και να χρησιμοποιείται το ένστικτο της αγέλης που διαθέτουν. Όταν χρειάζεται, όπως στην περίπτωση των ιπποειδών, τα ζώα πρέπει να οδηγούνται ξεχωριστά.

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 1 – σημείο 1.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.2 Τα ζώα πρέπει να εκφορτώνονται όσο το δυνατόν συντομότερα μετά την άφιξή τους και στη συνέχεια να σφαγιάζονται χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.

1.2 Τα ζώα πρέπει να εκφορτώνονται όσο το δυνατόν συντομότερα μετά την άφιξή τους και στη συνέχεια να σφαγιάζονται χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.

Όταν πρόκειται για πουλερικά ή λαγόμορφα, ο συνολικός χρόνος μεταφοράς που προστίθεται στον χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ εκφόρτωσης και σφαγής δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 12 ώρες.

Ο συνολικός χρόνος μεταφοράς που προστίθεται στον χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ εκφόρτωσης και σφαγής δεν πρέπει να υπερβαίνει:

Όταν πρόκειται για θηλαστικά, με εξαίρεση τα λαγόμορφα, ο συνολικός χρόνος μεταφοράς που προστίθεται στον χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ εκφόρτωσης και σφαγής δεν πρέπει να υπερβαίνει:

 

α) 19 ώρες για ζώα που δεν έχουν απογαλακτιστεί·

α) 6 ώρες για ζώα που δεν έχουν απογαλακτιστεί και ζώα που δεν μπορούν να στραφούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς η σε σταυλισμό ·

β) 24 ώρες για τα ιπποειδή και τους χοίρους·

β) 12 ώρες για όλα τα άλλα ζώα.

γ) 29 ώρες για τα μηρυκαστικά.

 

Μετά την παρέλευση των παραπάνω χρονικών ορίων, τα ζώα πρέπει να σταυλίζονται, να θρέφονται και στη συνέχεια να τους παρέχεται μέτρια ποσότητα τροφής ανά κατάλληλα διαστήματα. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να παρέχεται επίσης στα ζώα κατάλληλη ποσότητα στρωμνής ή ισοδύναμου υλικού το οποίο να εγγυάται επίπεδο άνεσης κατάλληλο για το εκάστοτε είδος και αριθμό ζώων. Το υλικό αυτό πρέπει να διασφαλίζει επαρκή απορρόφηση των ούρων και κοπράνων των ζώων.

Μετά την παρέλευση των παραπάνω χρονικών ορίων, τα ζώα πρέπει να σταυλίζονται, να θρέφονται και στη συνέχεια να τους παρέχεται μέτρια ποσότητα τροφής ανά κατάλληλα διαστήματα. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να παρέχεται επίσης στα ζώα κατάλληλη ποσότητα στρωμνής ή ισοδύναμου υλικού το οποίο να εγγυάται επίπεδο άνεσης κατάλληλο για το εκάστοτε είδος και αριθμό ζώων. Το υλικό αυτό πρέπει να διασφαλίζει επαρκή απορρόφηση των ούρων και κοπράνων των ζώων.

Αιτιολόγηση

Για λόγους καλής μεταχείρισης των ζώων είναι θεμελιώδους σημασίας να μειωθεί ο χρόνος της μεταφοράς και του σταυλισμού. Για τα ζώα που δεν διατρέφονται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ή του σταυλισμού πρέπει να μειωθεί περαιτέρω ο χρόνος μεταφοράς ή σταυλισμού.

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 1 – σημείο 1.5.- στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γa) ζώα γαλακτοπαραγωγής σε περίοδο γαλουχίας πρέπει να θανατώνονται σε κινητό σφαγείο εντός 12 ωρών.

Αιτιολόγηση

Ζώα γαλακτοπαραγωγής σε περίοδο γαλουχίας ταλαιπωρούνται σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια μεταφορών και όταν δεν αρμέγονται τουλάχιστον ανά 12ωρο, εξαιτίας της μειωμένης ανάπτυξης των οπισθίων μυών τους και της μόνιμης προσπάθειας που χρειάζεται για να διατηρηθεί η ισορροπία κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Συχνά σημειώνονται πτώσεις και τα ζώα εκτίθενται σε περαιτέρω κακομεταχείριση όταν φτάνουν ταλαιπωρημένα στα σφαγεία. Κατά συνέπεια, πρέπει να αναπτυχθούν κινητά σφαγεία, και μάλιστα πρέπει να διασφαλιστεί ότι σχεδιάζονται και εξοπλίζονται έτσι, ώστε να λαμβάνεται πλήρως υπόψη η προστασία των ζώων. Η προσθήκη αυτή είναι, ως εκ τούτου, απαραίτητη.

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Διαδικασίες σφαγής που απαριθμούνται στο άρθρο 7 παράγραφος 2

Θέματα για την εξέταση ικανότητας

Όλες οι διαδικασίες που απαριθμούνται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως στ).

Συμπεριφορά των ζώων, ταλαιπωρία των ζώων, αισθητηριακή αντίληψη και ευαισθησία, στρες των ζώων.

(α) χειρισμός και φροντίδα των ζώων πριν από την ακινητοποίησή τους∙

Πρακτικές πτυχές του χειρισμού και της ακινητοποίησης των ζώων.

(β) ακινητοποίηση των ζώων με σκοπό την αναισθητοποίηση ή τη θανάτωσή τους∙

(γ) αναισθητοποίηση των ζώων∙

Πρακτικές πτυχές των τεχνικών αναισθητοποίησης. Εφεδρικές μέθοδοι αναισθητοποίησης ή/και θανάτωσης. Συντήρηση εξοπλισμών αναισθητοποίησης ή/και θανάτωσης.

(δ) αξιολόγηση της αποτελεσματικής αναισθητοποίησης∙

Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της αναισθητοποίησης. Εφεδρικές μέθοδοι αναισθητοποίησης ή/και θανάτωσης.

(ε) αγκίστρωση ή ανύψωση ζώντων ζώων∙

Πρακτικές πτυχές του χειρισμού και της ακινητοποίησης των ζώων.

(στ) αφαίμαξη ζώντων ζώων.

Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της αναισθητοποίησης. Εφεδρικές μέθοδοι αναισθητοποίησης ή/και θανάτωσης.

Τροπολογία

Διαδικασίες σφαγής που απαριθμούνται στο άρθρο 7 παράγραφος 2

Θέματα για την εξέταση ικανότητας

Όλες οι διαδικασίες που απαριθμούνται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως στ α).

Συμπεριφορά των ζώων, ταλαιπωρία των ζώων, αισθητηριακή αντίληψη και ευαισθησία, στρες των ζώων.

(α) χειρισμός και φροντίδα των ζώων πριν από την ακινητοποίησή τους∙

Πρακτικές πτυχές του χειρισμού και της ακινητοποίησης των ζώων.

(β) ακινητοποίηση των ζώων με σκοπό την αναισθητοποίηση ή τη θανάτωσή τους∙

(γ) αναισθητοποίηση των ζώων∙

Πρακτικές πτυχές των τεχνικών αναισθητοποίησης. Εφεδρικές μέθοδοι αναισθητοποίησης ή/και θανάτωσης. Συντήρηση εξοπλισμών αναισθητοποίησης ή/και θανάτωσης.

(δ) αξιολόγηση της αποτελεσματικής αναισθητοποίησης∙

Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της αναισθητοποίησης. Εφεδρικές μέθοδοι αναισθητοποίησης ή/και θανάτωσης.

(ε) αγκίστρωση ή ανύψωση ζώντων ζώων∙

Πρακτικές πτυχές του χειρισμού και της ακινητοποίησης των ζώων.

(στ) αφαίμαξη ζώντων ζώων.

Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της αναισθητοποίησης. Εφεδρικές μέθοδοι αναισθητοποίησης ή/και θανάτωσης.

(στ α) θανάτωση γουνοφόρων ζώων

Πρακτικές πτυχές του χειρισμού και της ακινητοποίησης των ζώων.

 

Πρακτικές πτυχές των τεχνικών αναισθητοποίησης

 

Εφεδρικές μέθοδοι αναισθητοποίησης ή/και θανάτωσης.

 

Συντήρηση εξοπλισμών αναισθητοποίησης ή/και θανάτωσης

 

Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της αναισθητοποίησης.

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία 11. Η τροπολογία χρειάζεται για λόγους συνοχής για να διασφαλιστεί ότι καλύπτονται όλες οι πτυχές της θανάτωσης γουνοφόρων ζώων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

AGRI

Γνωμοδοτική επιτροπή

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

20.11.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Jens Holm

11.11.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

1.12.2008

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Αδάμος Αδάμου, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Δημήτριος Παπαδημούλης, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Владко Тодоров Панайотов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

19.11.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

20.11.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

20.11.2008

 

 

 

Εισηγητής(ές)

 Ημερομηνία ορισμού

Janusz Wojciechowski

6.10.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

2.12.2008

19.1.2009

16.2.2009

 

Ημερομηνία έγκρισης

16.3.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luis Manuel Capoulas Santos, Joseph Daul, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Sebastiano Sanzarello, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Janusz Wojciechowski, Димитър Стоянов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Milan Horáček, Astrid Lulling, Sebastiano (Nello) Musumeci, Catherine Neris, Maria Petre, Κατερίνα Μπατζελή

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Iratxe García Pérez, Leopold Józef Rutowicz

Ημερομηνία κατάθεσης

24.3.2009

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου