MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eläinten suojelusta lopettamisen yhteydessä

24.3.2009 - (KOM(2008)0553 – C6‑0451/2008 – 2008/0180(CNS)) - *

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
Esittelijä: Janusz Wojciechowski

Menettely : 2008/0180(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0185/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0185/2009
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eläinten suojelusta lopettamisen yhteydessä

(KOM(2008)0553 – C6‑0451/2008 – 2008/0180(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0553),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0451/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A6‑0185/2009),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi

Otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus neuvoston asetukseksi eläinten suojelusta lopettamisen yhteydessä

Ehdotus neuvoston asetukseksi eläinten suojelusta teurastamisen ja lopettamisen yhteydessä

Perustelu

Ehdotuksessa annetun määritelmän (’teurastamisella’ tarkoitetaan ihmisravinnoksi päätyvän eläimen lopettamista) perusteella termi "lopettaminen" vaikuttaa epäasianmukaiselta, koska ehdotus koskee yleensä ihmisravinnoksi kasvatettujen eläinten käsittelyä. Yleisesti ottaen "teurastaminen", jolla viitataan erityisesti teurastukseen ja siihen liittyviin toimintoihin, vaikuttaa tässä asiayhteydessä johdonmukaisemmalta, ja sitä olisi käytettävä kautta koko ehdotuksen.

Termi "lopettaminen" on aina tarvittaessa korvattava "teurastamisella" ja verbi "lopettaa" verbillä "teurastaa".

Tarkistus   2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on antanut kaksi lausuntoa tiettyjen eläinlajien tainnuttamiseen ja lopettamiseen käytettävien menetelmien hyvinvointinäkökohdista: vuonna 2004 annettiin lausunto keskeisten kaupallisten eläinlajien tainnuttamisessa ja lopettamisessa käytettävien tärkeimpien menetelmien hyvinvointinäkökohdista, ja vuonna 2006 annettiin lausunto kaupallisesti tarhattujen hirvieläinten, vuohien, kanien, strutsien, ankkojen, hanhien ja viiriäisten tainnuttamisessa ja lopettamisessa käytettävien tärkeimpien menetelmien hyvinvointinäkökohdista. Yhteisön lainsäädäntöä tällä alalla olisi päivitettävä näiden tieteellisten lausuntojen ottamiseksi huomioon. Suositusta luopumisesta hiilidioksidin käytöstä sikojen ja siipikarjan osalta ja suositusta luopumisesta vesitainnutuksen käytöstä siipikarjan osalta ei sisällytetty tähän ehdotukseen, sillä vaikutustenarviointi osoitti, että ne eivät olisi taloudellisesti toteuttamiskelpoisia EU:ssa tällä hetkellä. Joitakin suosituksia ei ole otettu tähän ehdotukseen siksi, että ne koskevat teknisiä parametreja, joiden paikka on täytäntöönpanotoimenpiteissä tai hyviä toimintatapoja koskevissa ohjeissa. Viljeltyjä kaloja koskevia suosituksia ei otettu mukaan ehdotukseen siksi, että niiden osalta on vielä tarpeen hankkia tieteellisiä lausuntoja ja tehdä taloudellisia arviointeja.

(6) Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on antanut kaksi lausuntoa tiettyjen eläinlajien tainnuttamiseen ja lopettamiseen käytettävien menetelmien hyvinvointinäkökohdista: vuonna 2004 annettiin lausunto keskeisten kaupallisten eläinlajien tainnuttamisessa ja lopettamisessa käytettävien tärkeimpien menetelmien hyvinvointinäkökohdista, ja vuonna 2006 annettiin lausunto kaupallisesti tarhattujen hirvieläinten, vuohien, kanien, strutsien, ankkojen, hanhien ja viiriäisten tainnuttamisessa ja lopettamisessa käytettävien tärkeimpien menetelmien hyvinvointinäkökohdista. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevä tiedekomitea hyväksyi vuonna 2001 raportin turkisten tuotantoa varten pidettävien eläinten hyvinvoinnista, johon sisältyi arvio turkistarhoilla käytettävistä teurastusmenetelmistä. Yhteisön lainsäädäntöä tällä alalla olisi päivitettävä näiden tieteellisten lausuntojen ottamiseksi huomioon. Suositusta luopumisesta hiilidioksidin käytöstä sikojen ja siipikarjan osalta ei sisällytetty tähän ehdotukseen, sillä vaikutustenarviointi osoitti, että ne eivät olisi taloudellisesti toteuttamiskelpoisia EU:ssa tällä hetkellä. Joitakin suosituksia ei ole otettu tähän ehdotukseen siksi, että ne koskevat teknisiä parametreja, joiden paikka on täytäntöönpanotoimenpiteissä tai hyviä toimintatapoja koskevissa ohjeissa. Viljeltyjä kaloja koskevia suosituksia ei otettu mukaan ehdotukseen siksi, että niiden osalta on vielä tarpeen hankkia tieteellisiä lausuntoja ja tehdä taloudellisia arviointeja.

Perustelu

Eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevän tiedekomitean raporttiin sisältyy arvio EU:n turkistarhoilla eläinten lopettamisessa käytettävien eri menetelmien vaikutuksista eläinten hyvinvointiin.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Pöytäkirjassa eläinten suojelusta ja hyvinvoinnista korostetaan myös tarvetta kunnioittaa uskonnollisiin rituaaleihin, kulttuuriin ja alueellisiin perinteisiin liittyviä jäsenvaltioiden lakeja tai hallinnollisia määräyksiä ja tapoja, kun muotoillaan ja pannaan täytäntöön esimerkiksi maatalouteen ja sisämarkkinoihin liittyviä yhteisön politiikkoja. Siksi on asianmukaista jättää tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle kulttuuritapahtumat, joiden perimmäistä olemusta eläinten hyvinvointiin liittyvien vaatimusten noudattaminen muuttaisi.

(15) Pöytäkirjassa eläinten suojelusta ja hyvinvoinnista korostetaan myös tarvetta kunnioittaa uskonnollisiin rituaaleihin, kulttuuriperinteisiin tai uskonnollista alkuperää oleviin perinteisiin sekä alueellisiin perinteisiin liittyviä jäsenvaltioiden lakeja tai hallinnollisia määräyksiä ja tapoja, kun muotoillaan ja pannaan täytäntöön esimerkiksi maatalouteen ja sisämarkkinoihin liittyviä yhteisön politiikkoja. Siksi on asianmukaista jättää tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle kulttuuritapahtumat, uskonnolliset ja perinteiset tapahtumat, joiden perimmäistä olemusta eläinten hyvinvointiin liittyvien vaatimusten noudattaminen muuttaisi.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Lisäksi kulttuuriperinteisiin liittyy peritty, vakiintunut tai totuttu ajattelu-, toiminta- tai käyttäytymismalli, johon sisältyy ajatus jostakin edeltävien sukupolvien välittämästä tai heiltä saadusta. Perinteet auttavat ylläpitämään kestäviä sosiaalisia siteitä sukupolvien välillä. Jos tällainen toiminta ei vaikuta eläintuotteiden markkinoihin eikä sen päämääränä ole tuotanto, on asianmukaista jättää tällaisten tapahtumien aikana suoritettava eläinten lopettaminen tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

(16) Lisäksi kulttuuriperinteisiin tai uskonnollista alkuperää oleviin perinteisiin liittyy peritty, vakiintunut tai totuttu ajattelu-, toiminta- tai käyttäytymismalli, johon sisältyy ajatus jostakin edeltävien sukupolvien välittämästä tai heiltä saadusta. Perinteet auttavat ylläpitämään kestäviä sosiaalisia siteitä sukupolvien välillä. Jos tällainen toiminta ei vaikuta eläintuotteiden markkinoihin, on asianmukaista jättää tällaisten tapahtumien aikana suoritettava eläinten teurastaminen tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

22 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

22 a artikla

 

Rahoitussäännökset

 

Edellä mainituilla uusilla haasteilla on väistämättä merkittäviä taloudellisia vaikutuksia unionin toimijoihin. Tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi on asetettava käyttöön riittävästi unionin rahoitusta, jonka ansiosta unionille voidaan taloudellisesti varmistaa välttämätön johtoasema eläinten hyvinvointia koskevissa asioissa kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24) Käyttötavasta riippuen eräät teurastamisen ja lopettamisen yhteydessä käytettävät tainnutusmenetelmät voivat johtaa eläimen kuolemaan niin, että eläimelle ei aiheudu kipua ja että aiheutuva tuska tai kärsimys on vähäistä. Siksi ei ole tarpeen tehdä eroa kuolemaan johtavien ja muiden tainnuttamismenetelmien välillä.

(24) Käyttötavasta riippuen eräät teurastamisen ja lopettamisen yhteydessä käytettävät tainnutusmenetelmät voivat johtaa eläimen kuolemaan niin, että eläimelle ei aiheudu kipua ja että aiheutuva tuska tai kärsimys on vähäistä.

Perustelu

Jotkut eläinten tainnuttamiseen tai teurastamiseen käytettävät kaasumenetelmät eivät johda kuolemaan, ja eläimet palaavat tajuihinsa. Koska teurastamisprosessissa ei ole muita vaiheita, esimerkiksi verenlaskua, on mahdollista, että tajuissaan olevia eläimiä päätyy nyljettäviksi.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32) Asetuksessa (EY) N:o 854/2004 säädetään luettelosta, jossa mainitaan sellaiset laitokset, joista tiettyjen eläinperäisten tuotteiden tuonti on sallittu. Tämän asetuksen yleiset vaatimukset ja teurastamoja koskevat lisävaatimukset olisi otettava huomioon kyseisessä luettelossa.

(32) Asetuksessa (EY) N:o 854/2004 säädetään luettelosta, jossa mainitaan sellaiset laitokset, joista tiettyjen eläinperäisten tuotteiden tuonti on sallittu. Tämän asetuksen yleiset vaatimukset ja teurastamoja koskevat lisävaatimukset olisi otettava huomioon kyseisessä luettelossa. Komission olisi varmistettava, että lihan ja lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista sisämarkkinoille noudatetaan tässä asetuksessa vahvistettuja yleisiä sääntöjä.

Perustelu

Samojen sääntöjen noudattaminen on tärkeää, jotta markkinat eivät vääristyisi.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33) Teurastamot ja niissä käytettävät välineet on suunniteltu tiettyjä eläinluokkia ja teurastusmääriä varten. Jos nuo määrät ylitetään tai välineitä käytetään tarkoituksiin, joihin niitä ei ole suunniteltu, eläinten hyvinvointi vaarantuu. Toimivaltaisille viranomaisille olisi siksi annettava näitä seikkoja koskevat tiedot osana teurastamojen hyväksyntämenettelyä.

(33) Teurastamot ja niissä käytettävät välineet on suunniteltu tiettyjä eläinluokkia ja teurastusmääriä varten. Jos nuo määrät ylitetään tai välineitä käytetään tarkoituksiin, joihin niitä ei ole suunniteltu, eläinten hyvinvointi vaarantuu. Toimivaltaisille viranomaisille olisi siksi annettava näitä seikkoja koskevat tiedot osana teurastamojen hyväksyntämenettelyä. Säännöllisesti tarkastettavissa pienissä teurastamoissa, joissa teurastetaan enintään 50 nautayksikköä viikossa tai enintään 150 000 yksikköä siipikarjaa vuodessa ja joiden toiminta kohdistuu pääasiassa elintarvikkeiden myyntiin suoraan loppukuluttajalle, ei tarvita monimutkaista hyväksymismenettelyä tämän direktiivin yleisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(34 a) Eläimille pelosta tai stressistä aiheutuvaa kärsimystä teurastuksen edellä on vältettävä. Siksi teurastamoiden tilat ja menetelmät on suunniteltava ja henkilöstö on koulutettava siten, että vältetään eläinten stressi, pelko ja kipu kuljetusvälineestä purkamisen ja teurastamisen välillä.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35) Teurastamojen rakennustapaan, tilojen sijoitteluun ja välineisiin liittyvä tieteellinen tieto lisääntyy ja tekniikka kehittyy jatkuvasti. Siksi on tärkeätä, että yhteisö valtuuttaa komission muuttamaan teurastamojen rakennustapaan, tilojen sijoitteluun ja välineisiin liittyviä vaatimuksia niin, että eläinten suojelun yhdenmukainen ja korkea taso säilyy.

(35) Teurastamojen rakennustapaan, tilojen sijoitteluun ja välineisiin liittyvä tieteellinen tieto lisääntyy ja tekniikka kehittyy jatkuvasti. Siksi on tärkeätä, että yhteisö valtuuttaa komission muuttamaan teurastamojen rakennustapaan, tilojen sijoitteluun ja välineisiin liittyviä vaatimuksia niin, että eläinten suojelun yhdenmukainen ja korkea taso säilyy. On kannustettava tainnutusmenetelmien jatkuvaan kehittämiseen. Samoin on lisättävä tutkimusta, jossa etsitään ylimääräisten untuvikkojen vaihtoehtoisia teurastusmenetelmiä.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37) Lopettaminen ilman tainnuttamista edellyttää tarkkaa kurkun leikkaamista, jotta eläimen kärsimys olisi mahdollisimman vähäistä. Lisäksi jos eläimiä ei pidetä mekaanisesti kiinni leikkaamisen jälkeen, veren poistuminen tapahtuu todennäköisesti hitaammin, mikä pitkittää eläimen kärsimystä tarpeettomasti. Ilman tainnutusta teurastettavat eläimet olisi siksi pidettävä kiinni yksittäin.

(37) Teurastaminen ilman tainnuttamista edellyttää tarkkaa kurkun leikkaamista, jotta eläimen kärsimys olisi mahdollisimman vähäistä. Lisäksi jos eläimiä ei pidetä mekaanisesti kiinni leikkaamisen jälkeen, veren poistuminen tapahtuu todennäköisesti hitaammin, mikä pitkittää eläimen kärsimystä tarpeettomasti. Ilman tainnutusta teurastettavat eläimet olisi siksi pidettävä kiinni yksittäin, ja ne olisi tainnutettava viipymättä leikkaamisen jälkeen.

Perustelu

Uskonnollinen teurastus on tietenkin otettava huomioon. Turhan kärsimyksen välttämiseksi perusvaatimuksena on kuitenkin oltava, että eläin tainnutetaan leikkaamisen jälkeen.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38) Eläinten käsittelyyn ja niiden liikkumisen rajoittamiseen teurastamoissa liittyvä tieteellinen tieto lisääntyy ja tekniikka kehittyy jatkuvasti. Siksi on tärkeätä, että yhteisö valtuuttaa komission muuttamaan eläinten käsittelyyn ja niiden liikkumisen rajoittamiseen ennen teurastusta liittyviä vaatimuksia niin, että eläinten suojelun yhdenmukainen ja korkea taso säilyy.

(38) Eläinten käsittelyyn ja niiden liikkumisen rajoittamiseen teurastamoissa ja tehoturkistarhoissa liittyvä tieteellinen tieto lisääntyy ja tekniikka kehittyy jatkuvasti. Siksi on tärkeätä, että yhteisö valtuuttaa komission muuttamaan eläinten käsittelyyn ja niiden liikkumisen rajoittamiseen ennen lopettamista liittyviä vaatimuksia niin, että eläinten suojelun yhdenmukainen ja korkea taso säilyy.

Perustelu

Olisi epäjohdonmukaista jättää tehoturkistarhat säännöksen ulkopuolelle. Asetuksessa "teurastaminen" määritellään "ihmisravinnoksi päätyvän eläimen lopettamiseksi", mikä jättäisi turkiseläimet tämän säännöksen ulkopuolelle.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa tehtävien teknisten tai tieteellisten kokeiden yhteydessä;

i) kokeisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 24 päivänä marraskuuta 1986 annetulla neuvoston direktiivillä 86/609/ETY1 säännellyn toiminnan yhteydessä;

 

__________

1EYVL L 358, 18.12.1986, s. 1.

Perustelu

Yhteisön lainsäädännössä ei käytetä ilmausta "tekniset kokeet". Tässä kohtaa olisi viitattava 24. marraskuuta 1986 annettuun neuvoston direktiiviin 86/609/ETY. Sen perusteella poikkeusta ei pidä soveltaa vain eläimiin, jotka kuolevat kokeiden aikana, vaan kaikkiin kyseisen säädöksen kattamiin eläimiin – toisin sanoen kaikkiin eläimiin, joita on käytetty tai aiotaan käyttää kokeissa tai jotka on lopetettava kokeen seurauksena.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii) metsästyksen yhteydessä;

ii) metsästyksen tai virkistyskalastuksen yhteydessä;

Perustelu

Vaikka vain 3 artiklan 1 kohtaa sovelletaan kalastukseen, vaikuttaisi järkevältä jättää virkistyskalastus metsästyksen tavoin nimenomaisesti säädöksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – a alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

iv a) osana joulun ja pääsiäisen kaltaisia tärkeitä uskonnollisia juhlamenoja, joissa perinteisesti teurastetaan eläimiä henkilökohtaiseen kulutukseen, kuitenkin vain asianomaisia juhlapäiviä edeltävien kymmenen päivän aikana.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

b a) kun puolikesyjä hirvieläimiä teurastetaan ulkosalla ja jatkokäsitellään riistatarhan tiloissa.

Perustelu

Pohjois-Euroopassa puolikesyjä hirvieläimiä, jotka laiduntavat laajoilla alueilla, tapetaan usein ampumalla päähän jatkokäsittelytilojen viereisellä aukealla. Menettelyyn liittyy vähemmän eläinten hyvinvointiongelmia kuin villien hirvieläinten teurastamiseen.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) ’liittyvillä toiminnoilla’ eläinten lopettamisen yhteydessä ja lopettamispaikassa tapahtuvaa toimintaa, kuten eläinten käsittelyä, säilytystä, liikkumisen rajoittamista, tainnuttamista ja verenlaskua;

b) 'liittyvillä toiminnoilla' eläinten teurastamisen yhteydessä ja teurastamispaikassa tapahtuvaa toimintaa, kuten eläinten käsittelyä, kuljetusvälineestä purkamista, säilytystä, liikkumisen rajoittamista, tainnuttamista ja verenlaskua;

Perustelu

On tehtävä selväksi, että suoja kattaa myös eläinten purkamisen kuljetusvälineestä teurastamolle saavuttua.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

b a) 'toimivaltaisella viranomaisella' jäsenvaltion keskusviranomaista, jolla on toimivalta huolehtia tämän asetuksen vaatimusten noudattamisesta, tai muuta viranomaista, jolle mainittu keskusviranomainen on siirtänyt tämän tehtävän;

Perustelu

Tekstiin on lisättävä toimivaltaisen viranomaisen määritelmä, koska termi esiintyy tekstissä toistuvasti.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

d a) 'tajuttomuudella' tilaa, jossa tajunta on tietynasteisesti heikentynyt, jossa aivojen toiminta on tilapäisesti tai pysyvästi lakannut ja jonka jälkeen eläin ei kykene reagoimaan tavanomaisiin ärsykkeisiin, kipu mukaan lukien;

Perustelu

"Tajuttomuuden" selkeämpi määritelmä helpottaa tekstin ymmärtämistä.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f) ’tainnuttamisella’ tarkoituksellisesti aikaansaatua tapahtumaa, joka aiheuttaa tuntemiskyvyn menetyksen ja tajuttomuuden kivuttomasti, mukaan luettuina välittömän kuoleman aiheuttavat menetelmät;

f) 'tainnuttamisella' tarkoituksellisesti aikaansaatua tapahtumaa, joka aiheuttaa tuntemiskyvyn menetyksen ja tajuttomuuden, mukaan luettuina välittömän kuoleman aiheuttavat menetelmät;

Perustelu

Useimmat, kenties jopa kaikki, liitteessä luetelluista tainnutusmenetelmistä aiheuttavat enemmän tai vähemmän kipua, joten määritelmä ja hyväksytyt menetelmät olisivat ristiriidassa.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g) ’uskonnollisella rituaalilla’ eläinten teurastamiseen liittyvien toimintojen sarjaa, jonka määrittää uskonto, kuten islam tai juutalaisuus;

g) 'uskonnollisella rituaalilla' eläinten teurastamiseen liittyvien toimintojen sarjaa, jonka määrittää uskonto tai joka perustuu tiettyihin uskonnollisiin juhlamenoihin;

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

k) ’teurastamolla’ maaeläinten teurastukseen käytettävää laitosta;

k) 'teurastamolla' laitosta, jossa teurastetaan ja käsitellään eläimiä, joiden liha on tarkoitettu ihmisravinnoksi;

Perustelu

Ehdotettu määritelmä korvataan asetuksessa (EY) N:o 853/2004 käytetyllä määritelmällä. Vaikuttaa mielekkäämmältä käyttää olemassa olevia määritelmiä kuin luoda joka säädöksessä uusi.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – m alakohta

Komission teksti

Tarkistus

m) ’turkiseläimillä’ pääasiassa turkisten tuotantoa varten kasvatettavia nisäkkäitä, joita ovat muiden muassa minkki, hilleri, kettu, pesukarhu, nutria ja tsintsilla;

m) 'turkiseläimillä' pääasiassa turkisten tuotantoa varten kasvatettavia nisäkkäitä, joita ovat muiden muassa minkki, hilleri, kettu, pesukarhu, supikoira, nutria, kaniini ja tsintsilla;

Perustelu

Näitä lajeja kasvatetaan EU:ssa turkisten tuotantoon, joten ne on sisällytettävä turkiseläinten määritelmään.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) eläimille tarjotaan fyysinen mukavuus ja suoja erityisesti pitämällä ne puhtaina ja sopivassa lämpötilassa sekä estämällä niitä kaatumasta tai liukastumasta;

a) eläimille tarjotaan fyysinen mukavuus ja suoja erityisesti pitämällä ne sopivassa lämpötilassa sekä estämällä niitä kaatumasta tai liukastumasta;

Perustelu

Eläinten pitäminen puhtaana vaikuttaa epäasianmukaiselta vaatimukselta, koska se sisältyy jo hygienia-asetukseen. Sitä ei ole syytä toistaa. Vaatimus liittyy hygieniaan, ei erityisesti eläinten hyvinvointiin.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) eläimissä ei näy merkkejä kivusta, pelosta, aggressiivisuudesta tai muusta epänormaalista käyttäytymisestä;

d) eläimissä ei näy merkkejä kivusta, aggressiivisuudesta tai muusta epänormaalista käyttäytymisestä;

Perustelu

Kärsimystä voidaan ehkäistä toimia toteuttamalla, mutta sen varmistaminen, että eläimissä ei näy merkkejä pelosta, ei ole käytännössä mahdollista eikä realistista.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f) haitallinen vuorovaikutus estetään.

Poistetaan.

Perustelu

Terminä "haitallinen vuorovaikutus" on hyvin epämääräinen, joten sitä on vaikea noudattaa ja valvoa.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, eläimiä voidaan lopettaa ilman edeltävää tainnutusta, kun lopettamismenetelmä määräytyy uskonnollisen rituaalin mukaan ja sillä edellytyksellä, että lopettaminen tapahtuu teurastamossa.

2. Eläimiä voidaan teurastaa ilman edeltävää tainnutusta uskonnollisen rituaalin mukaan sillä edellytyksellä, että teurastaminen tapahtuu teurastamossa.

Perustelu

Komission ehdottama teksti on epäselvä. Poikkeuksen luonnetta ei selitetä, mikä saattaa aiheuttaa monitulkintaisuutta. Tarkistuksella selkiytetään tilannetta ja säilytetään nykytilanne, jossa rituaaliteurastus ilman edeltävää tainnutusta on mahdollista.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin päättää olla soveltamatta mainittua poikkeusta.

Poistetaan.

Perustelu

Erilaiset sallitut teurastuskeinot on yhdenmukaistettava, jotta voidaan varmistaa, että kaikki yhteisön tuottajat noudattavat samoja eläinten hyvinvointia koskevia standardeja.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tainnuttaminen on suoritettava liitteen I mukaisilla menetelmillä.

1. Tainnuttaminen on suoritettava liitteen I mukaisilla menetelmillä. Tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi komissio voi hyväksyä uusia tainnutusmenetelmiä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen suorittaman arvioinnin perusteella ja 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Perustelu

Johdanto-osan 22 kappaleessa todetaan, että komissio voi hyväksyä uusia tainnutusmenetelmiä. Tarkistuksella vahvistetaan menettely, jota noudatetaan määritettäessä, hyväksytäänkö uusi tainnutusmenetelmä vai ei.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tainnuttamisesta vastaavan henkilöstön on tehtävä säännöllisiä tarkastuksia sen varmistamiseksi, että eläimet eivät tainnutusprosessin päättymisen ja kuoleman vahvistamisen välisenä aikana osoita mitään merkkejä tajuissaan olemisesta tai tuntemiskyvystä.

2. Tainnuttamisesta vastaavan henkilöstön on tehtävä säännöllisiä tarkastuksia sen varmistamiseksi, että eläimet eivät tainnutusprosessin päättymisen ja kuoleman välisenä aikana osoita mitään merkkejä tajuissaan olemisesta tai tuntemiskyvystä.

Perustelu

"Vahvistaminen" vaikuttaisi viittaavan teknisten menetelmien tarpeeseen, mikä ei selvästikään vastaa teurastamoissa noudatettuja vakiomuotoisia ja järkeviä käytäntöjä.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

2 a. Verenlasku on aloitettava mahdollisimman pian tainnutuksen jälkeen.

Perustelu

Selvennystä tarvitaan, jotta voidaan varmistaa, että eläin kuolee tainnutettuna.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Näiden muutosten on kuitenkin taattava, että eläinten hyvinvoinnin taso on vähintään yhtä hyvä kuin käytettäessä nykyisiä menetelmiä, mistä osoituksena pidetään alan kansainvälisesti tunnustetuissa ja vertaisarvioiduissa julkaisuissa julkaistua tieteellistä näyttöä.

Näiden muutosten on kuitenkin taattava, että eläinten hyvinvoinnin taso on vähintään yhtä hyvä kuin käytettäessä nykyisiä menetelmiä, mistä osoituksena pidetään asianmukaista tieteellistä näyttöä.

Perustelu

Keskeinen kysymys on 22 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti arvioitavan tieteellisen näytön tarve.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Liitteessä I vahvistettuihin menetelmiin liittyviä hyviä toimintatapoja koskevia yhteisön ohjeita voidaan hyväksyä 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

4. Liitteessä I vahvistettuihin menetelmiin liittyvien menettelyjen laatimista ja sääntöjen täytäntöönpanoa varten voidaan hyväksyä yhteisön ohjeita 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Toimijoiden on laadittava toimintaohjeisto ja pantava ohjeet täytäntöön sen varmistamiseksi, että lopettaminen ja siihen liittyvät toiminnot suoritetaan 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2. Toimijoiden on laadittava toimintaohjeisto ja pantava ohjeet täytäntöön sen varmistamiseksi, että teurastaminen ja siihen liittyvät toiminnot suoritetaan 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tätä tarkoitusta varten teurastamoihin voidaan soveltaa asetuksen (EY) N:o 852/2004 5 artiklassa tarkoitettuja menettelyjä.

Perustelu

Hallinnon yksinkertaistamiseksi käsillä olevassa asetuksessa vahvistetut menettelyt on yhdistettävä hygieniapaketin vastaavien menettelyjen kanssa.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Toimintaohjeisto on pyynnöstä asetettava toimivaltaisen viranomaisen saataville.

3. Toimintaohjeisto on pyynnöstä asetettava toimivaltaisen viranomaisen saataville. Virkaeläinlääkärille on ilmoitettava kirjallisesti kaikista toimintaohjeistojen muutoksista.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

3 a. Toimivaltainen viranomainen voi muuttaa toimintaohjeistoja, jos niissä ei selvästi noudateta tässä asetuksessa vahvistettuja yleisiä sääntöjä ja vaatimuksia.

Perustelu

On oltava järjestely, jossa toimivaltainen viranomainen voi vaatia toimijaa tarkistamaan toimintaohjeistoja, jotka ovat selvästi epäasianmukaisia.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) eläinten käsittely ja hoito ennen niiden liikkumisen rajoittamista;

a) eläinten käsittely liikkumisen rajoittamista, tainnuttamista tai teurastamista varten;

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f) elävien eläinten verenlasku.

f) elävien eläinten verenlasku ja/tai 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut teurastustavat.

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

f a) turkiseläinten teurastaminen.

Perustelu

Ei ole mitään syytä olla vaatimatta tehoturkistarhoilla eläinten teurastamisesta vastaavalta henkilöstöltä samaa kelpoisuutta kuin teurastamojen työntekijöiltä.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Eläinten lopettamisen valvojana on oltava henkilö, jolla on 18 artiklassa tarkoitettu kelpoisuustodistus, joka kattaa kaikki hänen valvonnassaan suoritettavat toimet.

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään välttämään toistoa.

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) niiden eläinten luokat ja painot, joita varten välineet on tarkoitettu;

a) eläinlajit ja eläinten painot, joita varten välineet on tarkoitettu;

Perustelu

"Eläinlaji" on asianmukaisempi termi.

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

c a) välineiden kunnossapito- ja kalibrointimenetelmät.

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Teurastuksen aikana on teurastuspaikalla oltava välittömästi saatavilla asianmukaiset varatainnutusvälineet, joita on käytettävä, jos ensin käytetyt tainnutusvälineet eivät toimi.

2. Teurastuksen aikana on teurastuspaikalla oltava välittömästi saatavilla asianmukainen varatainnutusmenetelmä, jota on käytettävä, jos ensin käytetyt tainnutusvälineet eivät toimi. Jos varatainnutusmenetelmä vaatii raskaita laitteistoja, voidaan käyttää siirrettävää välineistöä.

Perustelu

Jotkut liitteessä I mainituista tainnutusmenetelmistä eivät vaadi välineitä mutta kelpaavat hyvin varatainnutusmenetelmiksi.

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

3 a. Eläimen liikkumista ei saa rajoittaa, jos sen tainnuttamisesta tai teurastamisesta vastaava henkilö ei ole valmis suorittamaan tainnuttamista tai teurastamista.

Perustelu

Liikkumisen rajoittaminen voi olla eläimelle hyvin stressaavaa, joten on äärimmäisen tärkeää, että liikkumista rajoittavassa järjestelmässä tai karsinassa vietettävä aika on mahdollisimman lyhyt.

Tarkistus  45

Ehdotus asetukseksi

10 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tämän asetuksen II ja III luvussa vahvistetuilla vaatimuksilla on merkitystä asetuksen (EY) N:o 854/2004 12 artiklan 2 kohdan soveltamisen kannalta.

Kun komission asiantuntijat tarkastavat kolmansien maiden hyväksyttyjä tai hyväksyttäväksi tulevia teurastamoja tai laitoksia yhteisöön suuntautuvaa yhteisön lainsäädännön mukaista vientiä varten, niiden on varmistettava, että 5 artiklassa tarkoitetut elävät eläimet on teurastettu olosuhteissa, jotka vastaavat eläinten hyvinvoinnin osalta vähintään tässä asetuksessa säädettyjä olosuhteita.

 

Kolmansista maista tuodusta lihasta on terveystodistuksen lisäksi annettava vakuutus, joka todistaa edellä olevan vaatimuksen noudattamisen.

Perustelu

Jäljempänä oleva taulukon oikea puoli sisältää nykyisen direktiivin 93/119/EY säännöksen, jonka mukaan yhteisöön tuovien laitosten on todistettava yhteisössä säädettyä kohtelua vastaava "eläinten inhimillinen kohtelu" teurastuksen aikana. Johdanto-osan 32 kappaleessa todetun vahvistamiseksi ja koska lihan tuonti yhteisöön on kasvussa, olisi pitäydyttävä direktiivin sanamuodossa, jotta se olisi heti toimijoiden käytössä kaikilla tasoilla.

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

10 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a artikla

 

Kolmansien maiden tuontiin sovellettavat järjestelyt

Komissio varmistaa, että lihan ja lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista sisämarkkinoilla tapahtuvaan kulutukseen noudatetaan tämän asetuksen säännöksiä.

Perustelu

Lihan tuotanto-olosuhteiden ja -menetelmien on oltava yhteisön lainsäädännön mukaisia tuottajien välisen vilpillisen kilpailun ehkäisemiseksi.

Tarkistus  47

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2. Asetuksen (EY) N:o 853/2004 4 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on tämän asetuksen soveltamiseksi hyväksyttävä kunkin teurastamon osalta seuraavat ominaisuudet:

2. Asetuksen (EY) N:o 853/2004 4 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on tämän asetuksen soveltamiseksi otettava huomioon kunkin teurastamon hyväksyntää varten tiedot, jotka elintarvikealan toimija on toimittanut seuraavista ominaisuuksista:

Tarkistus  48

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) kunkin teurastuslinjan suurin kapasiteetti;

Poistetaan.

Perustelu

Viittaus "kunkin teurastuslinjan suurimpaan kapasiteettiin" on poistettava, koska se merkitsee paitsi eläinten hyvinvoinnin, myös muiden tekijöiden, kuten post mortem -tarkastuksen, huomioon ottamista. Esimerkiksi asetuksen 854/2004 (hygieniapaketti) liitteessä I täsmennetään, että "Teurastuslinjan vauhdin [...] on oltava [sellainen], että tarkastus voidaan suorittaa kunnolla".

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) kunkin hevoseläinten, naudan-, lampaan-, vuohen- ja siansukuisten eläinten sekä siipikarjan ja jäniseläinten säilytykseen tarkoitetun alueen enimmäiskapasiteetti.

c) kunkin hevoseläinten, naudan-, lampaan-, vuohen- ja siansukuisten eläinten sekä siipikarjan, sileälastaisten lintujen ja jäniseläinten säilytykseen tarkoitetun alueen enimmäiskapasiteetti.

Perustelu

Sileälastaiset linnut on mainittava tekstissä, koska niitä ei hygieniapaketin asetusten mukaan pidetä siipikarjana.

Tarkistus  50

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Toimijoiden on huolehdittava siitä, että ilman tainnuttamista lopetettavien eläinten liikkumista rajoitetaan mekaanisesti.

2. Toimijoiden on huolehdittava siitä, että aina tarvittaessa sekä uskonnollisissa teurastuksissa, joissa eläimet teurastetaan ilman tainnuttamista, eläinten liikkumista rajoitetaan mekaanisesti.

Perustelu

Alkuperäinen sanamuoto jättää liian paljon tulkinnanvaraa. Vaatimusta ei myöskään voida panna täysin täytäntöön siipikarjan rituaaliteurastuksen suoritusolosuhteissa.

Tarkistus  51

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) sellaisten sähkövirtojen käyttö, jotka eivät tainnuta tai tapa eläimiä hallituissa olosuhteissa, erityisesti sellaisen sähkövirran käyttö, joka ei kulje aivojen läpi.

Poistetaan.

Perustelu

Sähköinen lamaannuttaminen matalalla jännitteellä tainnutuksen jälkeen ja ennen verenlaskua voi ehkäistä vaarallisia eläimen lihasten refleksinomaisia liikkeitä, jotka aiheuttavat paljon teurastajien työtapaturmia.

Tarkistus  52

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä olevaa a ja b kohtaa ei kuitenkaan sovelleta siipikarja varten käytettäviin ripustuskoukkuihin.

Edellä olevaa a ja b alakohtaa ei kuitenkaan sovelleta siipikarjaa ja jäniseläimiä varten käytettäviin ripustuskoukkuihin.

Tarkistus  53

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Toimijoiden on laadittava ja pantava täytäntöön soveltuvat seurantaohjeet, joiden avulla voidaan todentaa ja vahvistaa, että teurastettaviksi tarkoitetut eläimet ovat tosiasiassa tainnutettuina tainnuttamisprosessin päättymisen ja kuoleman vahvistamisen välisen ajan.

1. Toimijoiden on laadittava ja pantava täytäntöön soveltuvat seurantaohjeet, joiden avulla voidaan todentaa ja vahvistaa, että teurastettaviksi tarkoitetut eläimet ovat tosiasiassa tainnutettuina tainnuttamisprosessin päättymisen ja kuoleman vahvistamisen välisen ajan. Eläinten on oltava kuolleita ennen kuin niille suoritetaan muuta, mahdollisesti kivuliasta ruhon nylkemistä tai käsittelyä.

Perustelu

Asianmukaisesti tainnutettujen eläinten ei pitäisi osoittaa tuntemiskyvyn merkkejä verenlaskukiskolla. Eläin, joka osoittaa merkkejä tuntemiskyvyn palaamisesta, on viipymättä tainnutettava uudelleen. Mitään teurastusmenettelyä ei saa aloittaa ennen kuin eläin on kuollut.

Tarkistus  54

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

4 a. Turkistarhojen toimijoiden on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle etukäteen, milloin eläimiä teurastetaan, jotta virkaeläinlääkäri voi valvoa tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten ja toimintaohjeistojen noudattamista.

Perustelu

Tehoturkistarhoilla pääosa eläimistä teurastetaan erissä lyhyenä aikana, heti ensimmäisen talvikarvanluonnin jälkeen. Toinen ajankohta, jona eläimiä teurastetaan, on yleensä lisääntymiskauden jälkeen. Toisin kuin muu teurastustoiminta, jota harjoitetaan ympäri vuoden, turkiseläinten teurastaminen tapahtuu siis muutaman päivän kuluessa. On erittäin tärkeää, että toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitetaan teurastamisesta, jotta valvonta voidaan järjestää.

Tarkistus  55

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Teurastamojen seurantamenettelyihin liittyviä hyviä toimintatapoja koskevia yhteisön ohjeita voidaan hyväksyä 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

5. Teurastamojen seurantamenettelyihin liittyvien menettelyjen laatimista ja sääntöjen täytäntöönpanoa varten voidaan hyväksyä yhteisön ohjeita 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Perustelu

Yksityiskohtaiset vaatimukset tieteellisen arvioinnin sisällöstä eivät kuulu ehdotuksen soveltamisalaan. EU:n hyväksymien uusien tainnutusmenetelmien tunnustamista lienee syytä arvioida asianmukaisesti, esimerkiksi jäsenvaltioiden hyväksyttyjen riippumattomien arviointielinten toimesta.

Tarkistus  56

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

5 a. Virkaeläinlääkärin on säännöllisesti tarkistettava edellä mainitut seurantamenettelyt ja toimintaohjeiston noudattaminen.

Perustelu

Virkaeläinlääkärin rooli on asetuksen asianmukaisen soveltamisen kannalta keskeinen.

Tarkistus  57

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

-1. Toimijat vastaavat tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen noudattamisen varmistamisesta.

Perustelu

Sääntöjen noudattamisen varmistamisen olisi oltava toimijan eikä missään olosuhteissa tietyn työntekijän vastuulla.

Tarkistus  58

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Toimijoiden on nimettävä jokaiseen teurastamoon eläinten hyvinvoinnista vastaava henkilö, joka huolehtii siitä, että kyseisessä teurastamossa noudatetaan tässä asetuksessa vahvistettuja sääntöjä. Eläinten hyvinvoinnista vastaava raportoi eläinten hyvinvointiin liittyvissä asioissa suoraan toimijalle.

1. Toimijoiden on nimettävä jokaiseen teurastamoon eläinten hyvinvoinnista vastaava henkilö, joka valvoo tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen noudattamista kyseisessä teurastamossa. Eläinten hyvinvoinnista vastaava raportoi eläinten hyvinvointiin liittyvissä asioissa suoraan toimijalle.

Perustelu

Sääntöjen noudattamisen varmistamisen olisi oltava toimijan eikä missään olosuhteissa tietyn työntekijän vastuulla.

Tarkistus  59

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Edellä olevaa 1–4 kohtaa ei sovelleta teurastamoihin, joissa teurastetaan vähemmän kuin 1 000 yksikköä nisäkkäitä tai vähemmän kuin 150 000 yksikköä siipikarjaa vuodessa.

5. Edellä olevaa 1–4 kohtaa ei sovelleta teurastamoihin, joissa teurastetaan enintään 50 nautayksikköä viikossa tai enintään 150 000 yksikköä siipikarjaa vuodessa yksinomaan yrityksen omaa henkilöstöä käyttäen.

Tarkistus  60

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Toimivaltaisen viranomaisen ja joukkolopettamiseen osallistuvien toimijoiden on ennen toimenpiteen käynnistämistä laadittava toimintasuunnitelma, jonka avulla varmistetaan, että tässä asetuksessa vahvistettuja sääntöjä noudatetaan.

Poistetaan.

Suunnitellut lopettamismenetelmät ja niitä vastaava toimintaohjeisto, jonka avulla varmistetaan tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen noudattaminen, on sisällytettävä yhteisön lainsäädännön edellyttämiin eläinten terveyteen liittyviin valmiussuunnitelmiin kyseisissä suunnitelmissa vahvistettujen, epäiltyjen taudinpurkausten kokoa ja sijaintia koskevien olettamusten perusteella.

 

Tarkistus  61

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Tätä artiklaa sovellettaessa ja poikkeuksellisissa olosuhteissa toimivaltainen viranomainen voi myöntää poikkeuksia yhdestä tai useammasta tämän asetuksen säännöksestä, jos se katsoo, että säännösten noudattaminen todennäköisesti vaikuttaisi ihmisten terveyteen tai hidastaisi merkittävästi taudin hävittämistä.

3. Tätä artiklaa sovellettaessa ja ylivoimaisen esteen tapauksessa toimivaltainen viranomainen voi myöntää poikkeuksia yhdestä tai useammasta tämän asetuksen säännöksestä, jos se katsoo, että säännösten noudattaminen todennäköisesti vaikuttaisi ihmisen terveyteen, hidastaisi merkittävästi taudin hävittämistä tai heikentäisi entisestään eläinten hyvinvointia.

Perustelu

"Ylivoimainen este" antaa täsmällisen, lainsäädännössä konsolidoidun pohjan toimivaltaisen viranomaisen syrjimättömälle toiminnalle vahinkoa kärsineiden eläinten kasvattajien hyväksi. Viittauksella eläinten hyvinvointiin katetaan tapaukset, joissa eläimet kärsisivät enemmän, jos asetuksen säännöksiä sovellettaisiin.

Tarkistus  62

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on vuoden kuluessa joukkolopettamistoimenpiteen päättymisestä toimitettava komissiolle ja asetettava erityisesti internetin kautta julkisesti saataville arviointikertomus toimenpiteen tuloksista.

Poistetaan.

Kertomuksessa on esitettävä ainakin seuraavat tiedot:

 

a) joukkolopettamisen syyt;

 

b) lopetettujen eläinten määrä ja laji;

 

c) käytetyt tainnutus- ja lopettamismenetelmät;

 

d) kuvaus kohdatuista ongelmista ja soveltuvin osin ratkaisuista, joilla on lievitetty tai vähennetty eläinten kärsimystä;

 

e) selvitys mahdollisista 3 kohdan mukaisesti myönnetyistä poikkeuksista.

 

Perustelu

Jäsenvaltiot lähettävä automaattisesti terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosastolle kaikki tässä kohdassa luetellut tiedot, kun ne toteuttavat taudin hävittämisohjelmaa ja kun eläimiä teurastetaan terveyssyistä. Kohta on poistettava kaksinkertaisen hallintotaakan välttämiseksi.

Tarkistus  63

Ehdotus asetukseksi

16 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Hätälopettamisen piiriin kuuluvista eläimistä vastaavan henkilön on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin eläinten lopettamiseksi mahdollisimman pian.

Hätäteurastamisen piiriin kuuluvista eläimistä vastaavan henkilön on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin eläinten teurastamiseksi mahdollisimman pian, sanotun rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan I jakson VI luvussa asetettuja vaatimuksia hätäteurastamisesta teurastamon ulkopuolella.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen hygieniapaketin säännösten kanssa.

Tarkistus  64

Ehdotus asetukseksi

17 artikla

Komission teksti

Tarkistus

17 artikla

Poistetaan.

Asiantuntijalaitokset

 

1. Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä kansallinen asiantuntijalaitos, jäljempänä ’asiantuntijalaitos’, jolla on seuraavat tehtävät:

 

a) antaa teurastamojen hyväksyntään liittyvää tieteellistä ja teknistä asiantuntija-apua;

 

b) arvioida uusia tainnutusmenetelmiä;

 

c) kannustaa aktiivisesti toimijoita ja muita sidosryhmiä laatimaan, julkaisemaan ja levittämään tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyviä hyviä käytänteitä koskevia ohjeita ja seurata niiden soveltamista;

 

d) laatia toimivaltaiselle viranomaiselle ohjeita tämän asetuksen soveltamista varten;

 

e) akkreditoida elimiä ja laitoksia, jotka voivat antaa 18 artiklan mukaisia kelpoisuustodistuksia;

 

f) vaihtaa tietoja ja tehdä yhteistyötä komission ja muiden asiantuntijalaitosten kanssa tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien teknisten ja tieteellisten tietojen ja hyvien käytänteiden levittämiseksi.

 

2. Jäsenvaltioiden on vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta toimitettava tiedot asiantuntijalaitoksestaan komissiolle ja muille jäsenvaltioille sekä julkaistava kyseiset tiedot internetissä.

 

3. Asiantuntijalaitos voi koostua erillisten yksiköiden verkostosta, kunhan kaikille 1 kohdassa luetelluille tehtäville osoitetaan tekijä kaikkien jäsenvaltiossa suoritettavien kyseisten toimenpiteiden osalta.

 

Jäsenvaltiot voivat nimetä alueensa ulkopuolella sijaitsevan yksikön suorittamaan jonkin tai joitakin kyseisistä tehtävistä.

 

Tarkistus  65

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) antaa kelpoisuustodistuksia, jotka osoittavat, että henkilö on suorittanut hyväksytysti riippumattoman loppututkinnon; tämän tutkinnon aiheiden on oltava kyseiselle eläinluokalle soveltuvia ja vastattava 7 artiklan 2 kohdassa lueteltuja toimintoja sekä liitteessä IV vahvistettuja aihealueita;

b) varmistaa, että 6 artiklassa tarkoitettujen toimintaohjeistojen laatimisesta ja päivittämisestä vastaavat henkilöt ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen;

Tarkistus  66

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) hyväksyä a kohdassa tarkoitetun koulutuksen kurssiohjelmat sekä b kohdassa tarkoitetun tutkinnon sisältö ja edellytykset.

Poistetaan.

Tarkistus  67

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Toimivaltainen viranomainen voi delegoida koulutuksen ja loppututkinnon järjestämisen ja kelpoisuustodistuksen antamisen erilliselle elimelle tai yksikölle,

2. Yrityksen tai toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän järjestön on kehitettävä ja tarvittaessa myös toteutettava koulutusohjelmat.

a) jolla on tehtävään tarvittava asiantuntemus, henkilöstö ja välineet;

Yritys tai järjestö antaa aihetta koskevat kelpoisuustodistukset.

b) joka on riippumaton ja jolla ei ole kelpoisuustodistusten myöntämiseen liittyviä eturistiriitoja;

Toimivaltainen viranomainen voi tarpeen vaatiessa kehittää ja toteuttaa koulutusohjelmia ja antaa kelpoisuustodistukset.

c) joka on asiantuntijalaitoksen akkreditoima.

 

Tiedot tällaisista elimistä tai yksiköistä on asetettava julkisesti saataville erityisesti internetin kautta.

 

Perustelu

Koska halutaan säilyttää samat painotukset kuin hygieniapaketin asetuksissa, koulutuksen on oltava talouden toimijoiden vastuulla. Yrityksen on voitava kehittää ja toteuttaa koulutusohjelmia, joiden sisällön toimivaltainen viranomainen hyväksyy.

Tarkistus  68

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Kelpoisuustodistuksesta on käytävä ilmi, mitkä eläinluokat ja mitkä 7 artiklan 2 tai 3 kohdassa luetellut toiminnot se kattaa.

3. Jäsenvaltion on nimettävä toimivaltainen viranomainen, joka vastaa 2 kohdassa tarkoitettujen koulutusohjelmien sisällön hyväksymisestä.

Perustelu

Koska halutaan säilyttää samat painotukset kuin hygieniapaketin asetuksissa, koulutuksen on oltava talouden toimijoiden vastuulla. Yrityksen on voitava kehittää ja toteuttaa koulutusohjelmia, joiden sisällön toimivaltainen viranomainen hyväksyy.

Tarkistus  69

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kelpoisuustodistukset saavat olla voimassa korkeintaan viiden vuoden ajan.

Poistetaan.

Perustelu

Kelpoisuustodistusten olisi oltava voimassa pysyvästi eikä vain viiden vuoden ajan.

Tarkistus  70

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kelpoisuustodistukset saavat olla voimassa korkeintaan viiden vuoden ajan.

Kelpoisuustodistukset ovat voimassa rajoittamattoman ajan. Kelpoisuustodistusten haltijoiden on osallistuttava säännöllisesti koulutukseen.

Tarkistus  71

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat 31 päivään joulukuuta 2014 saakka säätää, että 18 artiklassa tarkoitettuja kelpoisuustodistuksia voidaan myöntää ilman tutkintoa henkilöille, joilla todistettavasti on asiaankuuluva yhtäjaksoinen työkokemus vähintään [kymmenen] vuoden ajalta.

2. Jäsenvaltiot voivat 31 päivään joulukuuta 2014 saakka säätää, että 18 artiklassa tarkoitettuja kelpoisuustodistuksia voidaan myöntää ilman tutkintoa henkilöille, joilla todistettavasti on asianmukainen koulutus ja asiaankuuluva yhtäjaksoinen työkokemus vähintään kahdentoista kuukauden ajalta ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Perustelu

Siirtymäkauden toimenpiteessä asianmukainen koulutus ja vähintään kahdentoista kuukauden kokemus antavat riittävät takeet.

Tarkistus  72

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Komissio esittää 1 päivään tammikuuta 2013 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle lainsäädäntöehdotuksen, jossa vahvistetaan säännöt ja edellytykset siirrettävien teurastamojen käytölle unionissa ja varmistetaan, että siirrettävissä yksiköissä toteutetaan kaikki varotoimet eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Perustelu

Siirrettävät teurastamot vähentävät stressiä, jota käsittely ja kuljetus aiheuttavat eläimille ennen teurastusta, ja näin ollen vähentävät lihan laadun huononemisen vaaraa. Herkässä tilassa oleville eläimille, kuten munintansa lopettaneille kanoille ja runsaassa maidossa oleville lypsylehmille, nämä ovat tärkeitä keinoja välttää kivulias kuljetus, joka usein aiheuttaa murtumia tai kaatumisia. Siirrettävistä teurastamoista hyötyy myös ympäristö, sillä ne vähentävät ympäristöhaittoja.

Tarkistus  73

Ehdotus asetukseksi

LIITE I – I luku – taulukko 1 – rivi 2 – Eläinluokka

Komission teksti

Tarkistus

Enintään 10 kg painavat märehtijät, siipikarja ja jäniseläimet

Märehtijät, siipikarja ja jäniseläimet

Perustelu

Iskevä pulttipistooli on maailmalla (Yhdysvalloissa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Brasiliassa jne.) laajalti käytetty menetelmä. Välineistöä on parannettu vähitellen, eikä se nykyään aiheuta erityisiä ongelmia valmistajan ohjeiden mukaan oikein käytettynä, kun käyttäjänä on koulutuksen saanut työntekijä. Lisäksi se on ainoa menetelmä, jota käytettäessä eläimen aivot eivät vahingoitu.

Tarkistus  74

Ehdotus asetukseksi

LIITE I – I luku – taulukko 1 – rivi 2 – Keskeiset parametrit – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Asianmukainen nopeus ja pultin läpimitta eläimen lajin ja koon mukaan

Asianmukainen nopeus ja pultin läpimitta (kosketuslaattamenetelmä) eläimen lajin ja koon mukaan

Tarkistus  75

Ehdotus asetukseksi

LIITE I – I luku – taulukko 2 – rivi 2 – Nimitys

Komission teksti

Tarkistus

Sähköllä tapahtuva lopettaminen, jossa elektrodit kohdistetaan päähän ja kehoon

Sähköllä tapahtuva tainnutus tai teurastus, jossa elektrodit kohdistetaan päähän ja sydämeen tai päähän ja kehoon

Tarkistus  76

Ehdotus asetukseksi

LIITE I – I luku – taulukko 2 – rivi 2 – Eläinluokka

Komission teksti

Tarkistus

Kaikki lajit paitsi karitsat ja porsaat, joiden elopaino on alle 5 kg ja nautaeläimet

Kaikki lajit

Tarkistus  77

Ehdotus asetukseksi

LIITE I – I luku – taulukko 3 – rivi 2 – Eläinluokka

Komission teksti

Tarkistus

Siat ja siipikarja

Siat, siipikarja ja turkiseläimet

Perustelu

Hiilidioksidin käytöllä varmistetaan sekä eläinten hyvinvointivaatimusten täyttyminen että teurastuskustannusten pitäminen alhaisina.

Tarkistus  78

Ehdotus asetukseksi

LIITE I – II luku – 7 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Hiilidioksidia ei saa käyttää yli 30 prosentin pitoisuuksina siipikarjan tainnuttamiseen tai teurastamiseen teurastamossa. Mainitunsuuruisia pitoisuuksia saa käyttää vain ylimääräisten untuvikkojen lopettamiseen tai tautien torjumiseen.

Perustelu

The Scientific Panel on Animal Health and Welfare of the European Food Safety Authority concluded that more than 30% of CO2 is aversive for poultry and may cause pain and respiratory distress before loss of consciousness. Accordingly, the use of concentrations of CO2 above 30% should not be permitted on conscious animals in commercial slaughterhouses but only for disease control on farms and killing of surplus chicks. Only one gas mixture containing over 30% of CO2 has been established by scientific research as being relatively humane and an exception for this is included in point 7.3. Any other gas mixture with a concentration of CO2 over 30% must be approved for use under the terms of the Regulation before being used.

CO2 is not an acceptable method for ducks and geese as, being aquatic birds, they are highly resistant to gassing techniques.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  79

Ehdotus asetukseksi

LIITE II – 2.3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.3. Säilytyskarsinoiden ja tainnuttamispisteeseen johtavan käytävän välillä on oltava tasaisella lattialla ja umpinaisilla seinillä varustettu odotuskarsina, jotta eläimiä tulee tainnutukseen ja lopetukseen tasaisesti ja jotta eläinten käsittelijöiden ei tarvitse hätistää eläimiä säilytyskarsinoista. Odotuskarsinan on oltava sellainen, että eläimet eivät voi jäädä satimeen tai joutua tallatuiksi.

2.3. Säilytyskarsinoiden ja tainnuttamispisteeseen johtavan käytävän välillä on oltava odotuskarsina, jotta eläimiä tulee tainnutukseen ja teurastukseen tasaisesti ja jotta eläinten käsittelijöiden ei tarvitse hätistää eläimiä säilytyskarsinoista. Odotuskarsinan on oltava sellainen, että eläimet eivät voi jäädä satimeen tai joutua tallatuiksi.

Perustelu

Viranomaiset ja asianomainen toimija tekevät paikan päällä päätökset eläinsuojan tarkasta rakenteesta ja suunnittelusta ja karsinajärjestelyistä.

Tarkistus  80

Ehdotus asetukseksi

LIITE II – 3.2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.2. Pulttipistoolimenetelmän yhteydessä käytettävien liikkumista rajoittavien häkkien on oltava sellaisia, että ne ehkäisevät eläimen pään liikkeen sekä vaaka- että pystysuunnassa.

Poistetaan.

Perustelu

Pään liikkeen sekä vaaka- että pystysuunnassa rajoittavan laitteen käyttö voi tietyin edellytyksin tehdä tainnutuksesta tarkempaa. Muulloin, esimerkiksi kun eläimen koko vaihtelee, se saattaa olla haitallista. Asetuksessa olisi sallittava elintarvikealan toimijoille vapaus käyttää järjestelmää, joka on teurastamon oloissa toimiva.

Tarkistus  81

Ehdotus asetukseksi

LIITE II – 3.3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.3. Nautaeläinten liikkumisen rajoittamiseksi ei saa käyttää sellaisia järjestelmiä, joissa eläin on ylösalaisin tai muussa luonnottomassa asennossa.

Poistetaan.

Perustelu

Kielto on vastoin muun muassa säännöksiä, joissa sallitaan uskonnollisen tavan mukaan määräytyvien teurastusmenetelmien käyttö.

Tarkistus  82

Ehdotus asetukseksi

LIITE II – 4.1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

4.1 a. Sähkötainnutusvälineet on

 

a) varustettava laitteella, joka ilmaisee yhden eläimen tainnutusajan kuuluvalla tai näkyvällä tavalla

 

b) kytkettävä laitteeseen, joka ilmaisee jännitteen ja kuormituksen sähkövirran ja on selvästi käyttäjän nähtävillä.

Perustelu

Näitä voimassa olevaan direktiiviin sisältyviä säännöksiä ei ole otettu asetusehdotukseen. Ne auttavat varmistamaan, että tainnuttaja tietää, kuinka kauan laitetta on käytetty ja millä jännitteellä ja sähkövirralla. Siksi ne olisi sisällytettävä asetukseen.

Tarkistus  83

Ehdotus asetukseksi

LIITE II – 4.2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.2. Sähkölaitteiden on annettava tasavirtaa.

Poistetaan.

Tarkistus  84

Ehdotus asetukseksi

LIITE II – 7.2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.2. Siipikarjan käsittelyyn tarkoitettu laitteisto on suunniteltava ja rakennettava niin, että eläimet siirretään kaasuseoksiin vain kuljetushäkeissä ilman niiden purkamista.

7.2. Elävä siipikarja olisi siirrettävä kaasuseoksiin joko kuljetushäkeissään tai kuljetushihnoilla.

Perustelu

Toimenpide on ristiriidassa nykyään käytettävien järjestelmien kanssa, joilla on (tieteellisesti) todettu olevan myönteisiä vaikutuksia eläinten hyvinvointiin. Säännöksen lisääminen tekstiin olisi haitallista eläinten hyvinvointia edistävien tainnutusjärjestelmien sekä sellaisten elinkeinoelämän toimijoiden kannalta, jotka ovat investoineet näihin laitteistoihin. Ehdotettu teksti perustuu Maailman eläintautijärjestön OIE:n maaeläinten terveyttä koskevaan säännöstöön, jonka mukaan elävä siipikarja olisi siirrettävä kaasuseoksiin joko kuljetushäkeissä tai kuljetushihnoilla.

Tarkistus  85

Ehdotus asetukseksi

LIITE III – 1.2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.2. Eläimet on purettava kuljetusvälineistä mahdollisimman nopeasti saapumisen jälkeen ja teurastettava ilman tarpeetonta viivytystä.

Poistetaan.

Siipikarjan ja jäniseläinten osalta kokonaiskuljetusaika yhteenlaskettuna kuorman purkamisen ja teurastuksen välillä kuluneen ajan kanssa saa olla enintään 12 tuntia.

 

Muiden nisäkkäiden kuin jäniseläinten osalta kokonaiskuljetusaika yhteenlaskettuna kuorman purkamisen ja teurastuksen välillä kuluneen ajan kanssa saa olla enintään

 

a) 19 tuntia vieroittamattomien eläinten osalta

 

b) 24 tuntia hevoseläinten ja sikojen osalta

 

c) 29 tuntia märehtijöiden osalta.

 

Edellä mainittujen aikarajojen umpeuduttua eläimet on vietävä säilytystiloihin ja ruokittava, jonka jälkeen niille on annettava kohtuullinen määrä ravintoa asianmukaisin välein. Tällaisessa tapauksessa eläimille on varattava sopiva määrä kuivikkeita tai vastaavaa materiaalia, joka takaa asianmukaisen mukavuustason eläinlajin ja eläinten määrän mukaan. Materiaalin on kyettävä imemään riittävä määrä virtsaa ja ulostetta.

 

Tarkistus  86

Ehdotus asetukseksi

LIITE III – 1.5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Teurastuksen osalta muihin eläimiin nähden etusijalle on asetettava vieroittamattomat eläimet, maidossa olevat lypsyeläimet, kuljetuksen aikana synnyttäneet naaraat ja kuljetussäiliöissä toimitetut eläimet. Jos tämä ei ole mahdollista, eläinten kärsimystä on lievennettävä erityisesti

Poistetaan.

a) lypsämällä lypsyeläimet vähintään 12 tunnin välein

 

b) järjestämällä asianmukaiset olosuhteet imettämiselle ja huolehtimalla vastasyntyneen eläimen hyvinvoinnista

 

c) tarjoamalla vettä kuljetussäiliöissä toimitetuille eläimille.

 

Perustelu

Eläinten kuljettaminen esitetyissä olosuhteissa on vastoin voimassa olevia säännöksiä. Sen tähden näitä määräyksiä ei pidä sisällyttää teurastamista koskevaan ehdotukseen.

Tarkistus  87

Ehdotus asetukseksi

LIITE III – 1.7 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) nostaa tai vetää eläimiä päästä, sarvista, korvista, jaloista, hännästä tai turkista tai käsitellä niitä siten, että niille aiheutuu vältettävissä olevaa kipua tai kärsimystä

c) nostaa tai vetää eläimiä päästä, sarvista, korvista, jaloista (siipikarjan ja jäniseläinten koipia lukuun ottamatta), hännästä tai turkista tai käsitellä niitä siten, että niille aiheutuu vältettävissä olevaa kipua tai kärsimystä

Perustelu

Yleensä siipikarjaan ja jäniseläimiin tartutaan ja niitä pidetään kiinni koivista. Käytännössä nykytekniikalla on mahdotonta ottaa muulla tavoin kiinni siipikarjasta.

Tarkistus  88

Ehdotus asetukseksi

LIITE III – 1.8 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

1.8 a. Sähkötainnutusvälineitä ei saa käyttää eläinten liikkumisen rajoittamiseksi, lamaannuttamiseksi tai liikkeelle saamiseksi.

Perustelu

Tätä voimassa olevaan direktiiviin sisältyvää säännöstä (liite B, 4 kohta) ei ole otettu asetusehdotukseen. Sillä estetään sähkötainnutusvälineiden vääränlainen käyttö, joten se olisi sisällytettävä asetukseen.

Tarkistus  89

Ehdotus asetukseksi

LIITE III – 1.8 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

1.8 b. Kävelemään kykenemättömiä eläimiä ei saa raahata teurastuspaikalle, vaan ne on teurastettava niille sijoilleen.

Perustelu

Kävelemään kykenemättömät eläimet kärsivät suuresti, jos ne raahataan teurastuspaikalle. Ne olisi teurastettava niille sijoilleen ilman, että niitä liikutetaan. Voimassa olevaan direktiiviin sisältyy samankaltainen säännös, jota ei ole otettu asetusehdotukseen.

Tarkistus  90

Ehdotus asetukseksi

LIITE III – 2.1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.1. Kullakin eläimellä on oltava tarpeeksi tilaa nousta seisomaan, paneutua makuulle ja kääntyä.

2.1. Lukuun ottamatta suuria nautaeläimiä, joita pidetään yksittäisissä karsinoissa enintään kohtuullisen ajan, kullakin eläimellä on oltava tarpeeksi tilaa nousta seisomaan, paneutua makuulle ja kääntyä.

Perustelu

Pitämällä nautaeläimet karsinoissa nykyisten sääntöjen mukaisesti niitä voidaan suojella törmäilyltä. Tämä ei vaaranna niiden hyvinvointia, koska niitä ei pidetä karsinoissa pitempään kuin on kohtuullista.

Tarkistus  91

Ehdotus asetukseksi

LIITE III – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

2 a. Lävistävä pulttipistooli

 

2 a.1. Pulttipistooli on suunnattava siten, että ammus tunkeutuu aivokuoreen. Erityisesti kiellettyä on ampua nautoja niskaan. Lampaiden ja vuohien ampuminen niskan suunnasta on sallittua, jos päälaen kautta ampuminen ei ole sarvien vuoksi mahdollista. Näissä tapauksissa laukaus on kohdistettava sarvien tyven taakse ja suunnattava suuhun, ja verenlasku on aloitettava 15 sekunnin kuluessa laukaisusta.

 

2 a.2. Lävistävää pulttipistoolia käytettäessä laitteen käyttäjän on tarkistettava, että laitteen lukitus palautuu jokaisen laukaisun jälkeen. Jos näin ei tapahdu, laite on korjattava ennen kuin sitä voidaan käyttää uudelleen.

Perustelu

Näitä voimassa olevaan direktiiviin sisältyviä säännöksiä ei ole otettu asetusehdotukseen. Niillä varmistetaan pulttipistoolitainnutuksen tehokas suorittaminen, joten ne olisi sisällytettävä asetukseen.

Tarkistus  92

Ehdotus asetukseksi

LIITE III – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

2 b. Eläinten liikkumisen rajoittaminen

 

Eläintä ei saa laittaa tainnutuskarsinaan eikä sen päätä laitteeseen, joka estää pään liikkeet, ennen kuin tainnutuksesta vastaava henkilö on valmis tainnuttamaan eläimen heti kun se on karsinassa tai kun sen pää on kiinnitetty.

Perustelu

Liikkumisen rajoittaminen voi olla eläimelle hyvin stressaavaa, joten on äärimmäisen tärkeää, että liikkumista rajoittavassa järjestelmässä tai karsinassa vietettävä aika on mahdollisimman lyhyt.

Tarkistus  93

Ehdotus asetukseksi

LIITE III – 3.1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.1. Jos yksi henkilö vastaa eläinten tainnuttamisesta, ripustamisesta, nostamisesta ja verenlaskusta, hänen on suoritettava kaikki nämä toimet asianmukaisessa järjestyksessä yhdelle eläimelle ennen minkään niistä suorittamista toiselle eläimelle.

3.1. Jos yksi henkilö vastaa eläinten tainnuttamisesta, ripustamisesta, nostamisesta ja verenlaskusta, hänen on suoritettava kaikki nämä toimet asianmukaisessa järjestyksessä yhdelle eläimelle ennen minkään niistä suorittamista toiselle eläimelle. Vaatimusta ei sovelleta, kun eläimiä tainnutetaan ryhmänä.

Perustelu

Vaatimus on epäkäytännöllinen laitoksissa, joissa eläimiä tainnutetaan ryhminä, tai laitoksissa, jossa vauhti on suhteellisen hidas ja tainnutus suoritetaan yhdessä vaiheessa. Huomattavasti parempi on menettely, jossa aikaväli tainnuttamisesta verenlaskuun on mahdollisimman lyhyt.

Tarkistus  94

Ehdotus asetukseksi

LIITE III – 3.1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

3.1 a. Verenlasku on aloitettava viipymättä tainnutuksen jälkeen ja suoritettava niin, että se on mahdollisimman nopea, runsas ja täydellinen.

Perustelu

On olennaisen tärkeää, että verenlasku suoritetaan viipymättä tainnutuksen jälkeen, jotta riski eläimen palaamisesta tajuihinsa ennen kuolemaa olisi mahdollisimman pieni. Voimassa olevaan direktiiviin sisältyy samankaltainen säännös, jota ei ole otettu asetusehdotukseen. Tarkistuksella säännös palautetaan tekstiin.

Tarkistus  95

Ehdotus asetukseksi

LIITE III – 3.2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

3.2 a. Verisuoneen piston jälkeen eläimelle ei saa suorittaa mitään nylkemiseen liittyviä toimia eikä sähköstimulaatiota ennen kuin verenlasku on suoritettu loppuun, ja joka tapauksessa on odotettava

 

a) kalkkunan tai hanhen tapauksessa vähintään 120 sekuntia

 

b) minkä tahansa muun linnun tapauksessa vähintään 90 sekuntia  

 

c) tainnutettujen nautaeläinten tapauksessa vähintään 30 sekuntia

 

d) tainnuttamattomien nautaeläinten tapauksessa vähintään 120 sekuntia

 

e) lampaiden, vuohien, sikojen ja hirvieläinten tapauksessa vähintään 20 sekuntia.

Perustelu

On tärkeää, ettei nylkemiseen liittyviä toimia eikä sähköstimulaatiota suoriteta ennen kuin eläin on kuollut. Voimassa olevaan direktiiviin sisältyy samankaltainen säännös, jota ei ole otettu asetusehdotukseen. Tarkistuksella säännös palautetaan tekstiin. Suurin osa numerotiedoista perustuu Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntöön.

Tarkistus  96

Ehdotus asetukseksi

LIITE III – 3.3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.3. Lintuja saa teurastaa automaattisella kaulankatkaisulaitteella vain silloin, kun voidaan varmistaa se, onko automaattinen laite tosiasiassa katkaissut verisuonet. Jos kaulankatkaisulaite ei ole toiminut, lintu on lopetettava välittömästi.

3.3. Lintuja saa teurastaa automaattisella kaulankatkaisulaitteella vain silloin, kun voidaan varmistaa se, onko automaattinen laite tosiasiassa katkaissut verisuonet. Jos kaulankatkaisulaite ei ole toiminut, lintu on teurastettava välittömästi.

Perustelu

Eläimet on tarkoitettu ihmisravinnoksi.

Tarkistus  97

Ehdotus asetukseksi

LIITE IV – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a) turkiseläinten teurastaminen.

Eläinten käsittelyyn ja niiden liikkumisen rajoittamiseen liittyvät käytännön näkökohdat

 

Tainnuttamismenetelmiin liittyvät käytännön näkökohdat

 

Tainnuttamisen ja/tai teurastamisen varamenetelmät

 

Tainnuttamis- ja/tai teurastamisvälineiden kunnossapito

 

Tainnuttamisen tehokkuuden seuranta

Perustelu

On täsmennettävä toimet, joihin turkistarhoilla eläinten teurastamisesta vastaavilla henkilöillä on oltava kelpoisuus.

PERUSTELUT

Nykytilanne

Joka vuosi Euroopan unionissa lopetetaan lähes 360 miljoonaa sikaa, nautaeläintä, lammasta ja vuohta, yli neljä miljardia siipikarjaan kuuluvaa eläintä sekä hautomoissa yli 330 miljoonaa untuvikkoa ja turkisalalla 25 miljoonaa eläintä. Myös tarttuvien tautien torjumiseksi saatetaan joutua lopettamaan miljoonia eläimiä.

Monesti tuotantoeläimiä kohdellaan niin, että ne kärsivät tarpeettomasti paitsi kasvatuksen ja kuljetuksen aikana, myös teurastuksen tai lopettamisen sekä siihen liittyvien toimintojen yhteydessä. Eurooppalaiset kuluttajat ja tuottajat pitävät eläinten hyvinvoinnin parantamista yhä tärkeämpänä.

Eläinten suojelua teurastamisen tai lopettamisen sekä siihen liittyvien toimintojen yhteydessä säännellään direktiivillä 93/119/EY. Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat tähän mennessä panneet direktiivin 93/119/EY säännökset eriasteisesti täytäntöön, mikä on aiheuttanut huolta eläinten hyvinvoinnin turvaamisesta ja vaikuttanut kielteisesti toimijoiden väliseen kilpailuun sisämarkkinoilla. Lisäksi vuonna 2004 hyväksyttiin uutta lainsäädäntöä, nk. hygieniapaketti, jossa toimijat velvoitettiin vastaamaan elintarvikkeiden laadusta.

Direktiiviä 93/119/EY ei ole voimaantulon jälkeen tarkistettu, vaikka eläinten tainnutus-, teurastus- ja lopettamismenetelmät ovat sittemmin teknisesti kehittyneet.

Komission ehdotuksen tavoite ja soveltamisala

Komission asetusehdotuksen päätavoite on eläinten hyvinvoinnin turvaaminen lopetettaessa kulutukseen tarkoitettuja tuotantoeläimiä, turkiseläimiä tai yleensä eläimiä tarttuvien tautien epidemioiden yhteydessä taikka muissa kansanterveyttä tai ympäristöä uhkaavissa olosuhteissa. Lisäksi komission ehdotuksella pyritään edistämään tainnutus-, teurastus- ja lopettamismenetelmien innovoivaa kehittämistä sekä harmonisointia sisämarkkinoilla.

Yksi tärkeimmistä muutoksista ehdotetussa lainsäädännössä on säädöstyypin vaihtaminen direktiivistä asetukseksi, mikä mahdollistaa jäsenvaltioiden lakien paremman yhdenmukaistamisen, kilpailun lisäämisen sisämarkkinoilla ja uusien tainnutus-, teurastus- ja lopettamismenetelmien nopeamman käyttöönoton. Uudessa lainsäädännössä toimijat asetetaan vastuuseen eläinten hyvinvoinnista mutta heille annetaan samalla enemmän liikkumavaraa alan uusien määräysten täytäntöönpanossa. Toimijat velvoitetaan kehittämään ja panemaan täytäntöön toimintaohjeistoja, nimeämään eläinten hyvinvoinnista vastaava henkilö, varmistamaan eläinten lopettamisesta ja siihen liittyvistä toiminnoista vastaavan henkilöstön asianmukainen pätevyys vaatimalla, että he kouluttautuvat ja hankkivat kelpoisuustodistuksen, sekä suorittamaan tainnutusprosessien tehokkuuden tarkastuksia ja seurantaa. Poikkeusten myöntäminen pienille toimijoille sallitaan. Ehdotuksessa säädetään, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset seuraavat toimijoiden toimintaa ja myöntävät asiaankuuluvat luvat.

Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden on perustettava kansallinen asiantuntijalaitos, joka tarjoaa tieteellistä ja teknistä asiantuntemusta eläinten hyvinvointiin liittyvissä asioissa, arvioi uusia tainnutusmenetelmiä ja avustaa asetuksen täytäntöönpanossa.

Ehdotuksessa luetellaan eläinten tainnutus- ja lopettamismenetelmät ja annetaan yksityiskohtaista tietoa niihin liittyvistä vaatimuksista. Uuteen käsitteeseen eläinten hyvinvoinnista teurastamisen yhteydessä sisältyy perusperiaate, että eläin on tainnutettava teurastamista varten.

Eläinten liikkumisen rajoittamiseen ja tainnuttamiseen tarkoitettujen välineiden valmistajat velvoitetaan antamaan ohjeet välineiden käytöstä ja kunnossapidosta eläinten hyvinvoinnin parhaan mahdollisen tason saavuttamiseksi välineiden käytön aikana.

Kansalaisten perusoikeuksien kunnioittamiseksi komission ehdotuksessa sallitaan poikkeukset tapauksissa, joissa eläimiä teurastetaan osana uskonnollisia rituaaleja.

Esittelijän kanta

Esittelijä pitää komission ehdotusta hyvänä ja iloitsee siitä, että siinä pyritään tiukentamaan vaatimuksia, jotka koskevat eläinten hyvinvointia teurastuksen tai lopettamisen ja siihen liittyvien toimintojen yhteydessä. Ehdotus on yhdenmukainen eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevan yhteisön toimintaohjelman sekä eläinten terveyttä koskevan strategian kanssa.

Esittelijä uskoo, että kun eläimiä lopetetaan suuria määriä, on otettava asianmukaisesti huomioon mahdollisimman korkeat humaanit standardit, rajoitettava mahdollisimman pitkälle eläinten fyysisiä ja henkisiä kärsimyksiä sekä pyrittävä poistamaan tarpeeton julmuus.

Teuraseläinten kärsimyksen vähentäminen olisi nähtävä tärkeänä kulttuurisena ja moraalisena haasteena Euroopan sivilisaatiolle, sillä eläimet ovat tuntevia olentoja, jotka kykenevät tuntemaan kipua ja pelkoa, eikä niitä saa esineistää.

Sivistyneessä eurooppalaisessa kulttuurissa ei voida enää suhtautua välinpitämättömästi eläinten kärsimykseen.

Asetus, jolla pyritään vähentämään teuraseläinten kärsimyksiä, on tervetullut aloite. Unionin nykylainsäädäntö, joka on peräisin vuodelta 1993, on annettu direktiivin muodossa eikä vastaa tarpeita, koska sillä ei voida varmistaa yhtenäistä menettelyä koko unionissa ja jokaisessa jäsenvaltiossa. Aloite sen korvaamisesta uudella, suoraan sovellettavissa olevalla asetuksella on täysin perusteltu.

Asetus koskee ruuan, villan, nahan, turkisten tai muiden tuotteiden tuotantoa varten kasvatettavien eläinten suojelua lopettamisen tai teurastamisen yhteydessä. Se ei kata koe-eläinten lopettamista, eläinten lopettamista metsästyksen yhteydessä, osana kulttuuri- tai urheilutapahtumia, eläinlääkärin toimesta hänen lääkinnällisen toimintansa yhteydessä eikä tapauksia, joissa omistaja lopettaa siipikarjaa tai jäniseläimiä teurastamon ulkopuolella omaan käyttöönsä. Vaikka mainittuja poikkeuksia voidaankin pitää perusteltuina, on tarpeen säännellä erikseen muiden kuin tuotantoeläinten lopettamista taloudellisia tarkoituksia varten. Kyseisissä säännöksissä olisi myös katettava kokeisiin käytettyjen ja muiden edellä mainittujen eläinten sekä kotieläinten ja irrallaan tavattujen eläinten lopettaminen. Mainitunkaltaisten eläinten lopettamisessa olisi otettava mahdollisimman pitkälle huomioon kärsimyksen vähentäminen. Esittelijä kehottaa komissiota laatimaan asiaa koskevan asianmukaisen direktiivin.

Esittelijä tukee täysin yleisen säännön vahvistamista, jonka mukaan eläimiä on varjeltava tarpeettomalta kivulta, ahdistukselta ja kärsimykseltä lopettamisen ja siihen liittyvien toimintojen yhteydessä. Hän kehottaa painokkaasti toteuttamaan toimia säännön noudattamisen varmistamiseksi.

Esittelijä pitää oikeutettuna säätää, että lopettamismenetelmien on johdettava eläimen välittömään kuolemaan tai tainnuttamiseen.

Esittelijä tunnustaa ongelman, joka liittyy rituaalin mukaiseen teurastamiseen, jossa ei uskonnollisista syistä sallita eläimen tainnuttamista ennen lopettamista. Sopiva ratkaisu olisi, että jätetään jäsenvaltioiden lainsäätäjien tehtäväksi päättää, sallitaanko rituaaliteurastukset. Samalla tarvitaan vuoropuhelua rituaaliteurastuksia suorittavien uskonnollisten yhteisöjen kanssa, jotta voidaan toteuttaa toimia tällä tavoin lopetettavien eläinten kärsimysten lieventämiseksi.

Huomattakoon, että rituaalin mukaan teurastettujen eläinten liha päätyy suuressa määrin kuluttajille, jotka eivät kuulu tämänkaltaisia lopettamismenetelmiä käyttäviin yhteisöihin. Siksi parlamentti suosittaa, että otetaan käyttöön periaate, jonka mukaan rituaaliteurastettu liha varustetaan asianmukaisella merkinnällä, jotta kuluttajilla olisi mahdollisuus valita tietoisesti, haluavatko he syödä sellaisten eläinten lihaa, jotka on teurastettu tainnuttamatta.

Esittelijä hyväksyy sen, että uskonnollisista syistä myönnettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta tavanomaisessa Euroopan unionissa käytettävässä menetelmässä, jolla eläimiä teurastetaan tai lopetetaan, eläin on ensin tainnutettava tehokkaasti ja tainnutuksen teho on varmistettava.

Esittelijä myöntää, että on aiheellista ottaa käyttöön eläinten lopettamista ja siihen liittyviä toimintoja koskevat toimintaohjeistot. Ohjeistoissa on otettava huomioon tuottajien suositukset ja määritettävä tärkeimmät parametrit, joita tainnutusmenetelmiin sovelletaan.

Esittelijä pitää perusteltuna vaatia, että eläinten lopettamista edeltävät ja siihen liittyvät prosessit suorittavilla henkilöillä on tarvittava, asianmukaisen koulutuksen kautta saatu kelpoisuus. On myös erittäin tärkeää vaatia, että eläinten liikkumisen rajoittamiseen ja lopettamiseen tarkoitettujen välineiden mukana seuraavat valmistajan antamat ohjeet, joita on noudatettava tarkkaan välineiden käytön aikana.

Samoin on perusteltua kieltää eläinten lopettamista edeltävässä liikkumisen rajoittamisessa käytettävä menetelmät, jotka ovat julmia tai lisäävät kärsimystä, mukaan lukien eläinten ripustaminen tai nostaminen jaloista.

Esittelijä pitää kannatettavana ottaa käyttöön vaatimus, että eläinten lopettamista edeltävän tainnuttamisen tehokkuutta seurataan, ja nimetä tietyt henkilöt vastaamaan seurantamenettelyistä.

On erityisen tärkeää, että kaikissa suurissa teurastamoissa, joissa teurastetaan vuodessa vähintään 1 000 yksikköä nautaeläimiä tai vähintään 150 000 yksikköä siipikarjaa, nimetään eläinten hyvinvoinnista vastaava henkilö, joka varmistaa asetuksessa vahvistettujen eläinten teurastamista tai lopettamista koskevien sääntöjen noudattamisen. Esittelijä katsoo kuitenkin, että koska eläinten hyvinvoinnista vastaava henkilö toimii teurastamoyrittäjän alaisuudessa, hänen asemaansa on vahvistettava tavalla, joka suojaa häntä mahdolliselta painostukselta jättää tehtävänsä suorittamatta. Kyseisen henkilön asemaa koskevissa yksityiskohtaisissa määräyksissä on tehtävä selväksi, ettei hänen tehtävänsä ole näennäinen. Samalla on täsmennettävä, että pienemmissä teurastamoissa, joissa ei tarvitse nimetä kyseistä vastuuhenkilöä, teurastamon johtaja vastaa eläinten hyvinvointia koskevien sääntöjen noudattamisen valvonnasta.

Esittelijä pitää hyvänä sellaisia tilanteita varten annettuja säännöksiä, joissa joukkolopettaminen saattaa olla tarpeen tautien torjumiseksi. On ratkaisevan tärkeää, että joukkolopettaminen suoritetaan noudattaen asianmukaista, tarveharkintaista toimintasuunnitelmaa. Joukkolopettaminen on aina pyrittävä rajoittamaan tieteellisesti perusteltavissa olevaan laajuuteen ja suoritettava niin, että lopetettavat eläimet kärsivät mahdollisimman vähän.

Eläimen lopettaminen on suoritettava mahdollisimman pikaisesti, jottei sen kärsimyksiä pitkitettäisi.

Erityisen tärkeää on perustaa kuhunkin jäsenvaltioon kansallinen asiantuntijalaitos, joka vastaa toimista, joilla varmistetaan eläinten lopettamisen tai teurastamisen asianmukainen suorittaminen, arvioi tainnutusmenetelmiä ja hyväksyy elimet ja laitokset, jotka voivat antaa kelpoisuustodistuksia. Parlamentti pitää asiantuntijalaitosten tehtäviä keskeisinä eikä halua, että ne sälytetään jo monia tehtäviä hoitaville olemassa oleville laitoksille, kuten eläinlääkinnän tarkastusvirastolle. Asiantuntijalaitosten tulisi olla itsenäisesti toimivia elimiä. Niille voitaisiin myös antaa asianmukaiset valtuudet valvoa eläinten teurastamista ja lopettamista koskevien säännösten täytäntöönpanoa.

Esittelijä pitää myönteisenä ehdotettua menettelyä kelpoisuustodistuksen saamiseksi eläinten teurastamiseen ja lopettamiseen liittyviä toimintoja varten.

Hän hyväksyy myös ehdotetut noudattamatta jättämistä koskevat säännökset ja eritoten toimivaltaisen viranomaisen mahdollisuuden määrätä lopettamaan tuotanto, mikä on kuitenkin kytkettävä läheisesti oikeuteen suorittaa tarkastuksia.

Esittelijä ymmärtää tarpeen määrätä asianmukaisia seuraamuksia eläinten teurastamista ja lopettamista koskevien sääntöjen rikkomiselle, mutta huomauttaa, että niiden on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Vaikka puoltaakin asetusta, esittelijä huomauttaa, että eläinten kohteluun teurastuksen ja lopettamisen yhteydessä liittyvien vaatimusten lisääntyminen johtaa kustannusten nousuun (teknisten vaatimusten noudattaminen, koulutus, lisähenkilöstö jne.), mikä saattaa haitata asetuksen täytäntöönpanoa. Komissio ei ole varannut yhteisön talousarvioon määrärahoja tähän tarkoitukseen, vaan jättää rahoitustaakan täysin jäsenvaltioille ja talouden toimijoille. On pelättävissä, että tämä rahoitusjärjestely osoittautuu tehottomaksi. Jos tällä asetuksella halutaan tehdä eläinten suojelusta lopettamisen yhteydessä pakollista yhteisön lainsäädännössä, unionin on myös osallistuttava säännösten täytäntöönpanon rahoitukseen. Yhteisön talousarviosta on rahoitettava erityisesti toimia, joilla edistetään uusia menetelmiä, henkilöstön koulutusta, avustamista asianmukaisten menettelyjen laatimisessa jne.

Esittelijä kiinnittää huomiota myös kilpailunäkökohtiin. Lopettamisen yhteydessä sovellettavista tiukemmista eläinsuojelunormeista johtuva kustannusten nousu saattaa heikentää Euroopan liha-alan kilpailukykyä. Siksi on pyrittävä kehittämään asianmukaisia standardeja myös EU:n markkinoille suuntautuvaa tuontia varten. Eläinperäisten tuotteiden tuonti EU:n markkinoille on sallittava vain toimijoille, jotka noudattavat käsillä olevassa asetuksessa vahvistettuja tai niiden kaltaisia vaatimuksia.

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnaN LAUSUNTO (2.2.2009)

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eläinten suojelusta lopettamisen yhteydessä
(KOM(2008)0553 – C6‑0451/2008 – 2008/0180(CNS))

Valmistelija: Jens Holm

LYHYET PERUSTELUT

EU:n teurastamoissa lopetetaan vuosittain miljoonia eläimiä, kuten sikoja, lampaita, vuohia ja nautoja. Lisäksi EU:ssa lopetetaan vuosittain yli neljä miljardia siipikarjaan kuuluvaa eläintä.

Monille näistä eläimistä aiheutuu suurta kärsimystä paitsi teurastamoon kuljetuksen myös lopettamisen aikana. Euroopan unioni on velvollinen toteuttamaan perustavaa laatua olevia muutoksia eläinten kärsimyksen vähentämiseksi, kun otetaan huomioon, että monet EU:n kansalaiset vaativat eläinten hyvinvoinnin suojelua koskevien vähimmäisvaatimusten tiukentamista.

Lihan kulutuksen vähentäminen olisi ilmeisin keino lieventää miljoonien eläinten kärsimyksiä ja näin tehdä loppu eläinten laajamittaisesta teurastamisesta. Asiaa olisi käsiteltävä erittäin tärkeänä, jotta muutoksia saataisiin aikaan nopeasti. On valitettavasti kovin epätodennäköistä, että lihan kulutus vähenisi lähitulevaisuudessa. Tämän vuoksi on olennaisen tärkeää, että eläinten kärsimykset teurastushetkellä saadaan mahdollisimman vähäisiksi.

Edellä esitetyistä syistä valmistelija panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen direktiivin 93/119/EY tarkistamiseksi. Ehdotetussa asetuksessa säädetään eläinten kohtelua teurastushetkellä koskevista yhteisistä vähimmäisvaatimuksista kaikkialla Euroopan unionissa. On tärkeää huomauttaa, että toimijoilla on vastuu varmistaa eläinten hyvinvointi ja minimoida eläinten tuska ja kärsimys teurastuksen yhteydessä.

Valmistelija on kuitenkin sitä mieltä, että komission ehdotus kaipaa joitakin parannuksia. Olisi kannustettava siirrettävien teurastamojen perustamista ja käyttöä. Tämä voi olla tehokas keino vähentää tarvetta kuljettaa eläimiä pitkiä matkoja ympäri Eurooppaa ja näin vähentää stressiä, jolle eläimet altistuvat pitkien kuljetusten aikana. Siirrettävät teurastamot ovat yleisessä käytössä Norjassa. EU:n olisi voitava hyödyntää Norjassa saatuja kokemuksia.

Komission asetuksessa vaaditaan, että kaikkien teurastamojen on nimettävä eläinten hyvinvointia valvovat viralliset tarkastajat, mikä edellyttää, että toimijat ottavat oikeasti vastuun eläinten hyvinvoinnin täytäntöönpanosta. Tarkastaja ei kuitenkaan voi eikä hänen pidä korvata jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten suorittamaa tavanomaista valvontaa ja tarkastuksia. Jäsenvaltioissa saatujen kokemusten perusteella kyseistä valvontaa ja tarkastuksia on pikemminkin lisättävä ja parannettava. Yksi mahdollinen tapa tarkastusten rahoittamiseksi olisi teollisuudenalan maksama pieni maksu, joka määräytyisi tuotettujen lihakilojen perusteella.

Valmistelija haluaa lisäksi korostaa olevan olennaisen tärkeää, että ehdotetut kansalliset asiantuntijalaitokset toimivat riippumattomasti, sillä kyseisten laitosten on tarkoitus tarjota asiantuntemusta ja teknistä asiantuntija-apua eläinten hyvinvointia koskevissa asioissa.

On tehtävä selväksi, että ehdotetussa asetuksessa säädetään ainoastaan vähimmäisvaatimuksista. Paitsi että yksittäisten jäsenvaltioiden olisi annettava soveltaa eläinten hyvinvointia koskevia tiukempia vaatimuksia, niitä olisi myös kannustettava tekemään näin. Näin parannettaisiin asteittain eläinten suojelua ja samalla minimoitaisiin eläinten kärsimys ennen teurastamista ja sen aikana.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on antanut kaksi lausuntoa tiettyjen eläinlajien tainnuttamiseen ja lopettamiseen käytettävien menetelmien hyvinvointinäkökohdista: vuonna 2004 annettiin lausunto keskeisten kaupallisten eläinlajien tainnuttamisessa ja lopettamisessa käytettävien tärkeimpien menetelmien hyvinvointinäkökohdista, ja vuonna 2006 annettiin lausunto kaupallisesti tarhattujen hirvieläinten, vuohien, kanien, strutsien, ankkojen, hanhien ja viiriäisten tainnuttamisessa ja lopettamisessa käytettävien tärkeimpien menetelmien hyvinvointinäkökohdista. Yhteisön lainsäädäntöä tällä alalla olisi päivitettävä näiden tieteellisten lausuntojen ottamiseksi huomioon. Suositusta luopumisesta hiilidioksidin käytöstä sikojen ja siipikarjan osalta ja suositusta luopumisesta vesitainnutuksen käytöstä siipikarjan osalta ei sisällytetty tähän ehdotukseen, sillä vaikutustenarviointi osoitti, että ne eivät olisi taloudellisesti toteuttamiskelpoisia EU:ssa tällä hetkellä. Joitakin suosituksia ei ole otettu tähän ehdotukseen siksi, että ne koskevat teknisiä parametreja, joiden paikka on täytäntöönpanotoimenpiteissä tai hyviä toimintatapoja koskevissa ohjeissa. Viljeltyjä kaloja koskevia suosituksia ei otettu mukaan ehdotukseen siksi, että niiden osalta on vielä tarpeen hankkia tieteellisiä lausuntoja ja tehdä taloudellisia arviointeja.

(6) Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on antanut kaksi lausuntoa tiettyjen eläinlajien tainnuttamiseen ja lopettamiseen käytettävien menetelmien hyvinvointinäkökohdista: vuonna 2004 annettiin lausunto keskeisten kaupallisten eläinlajien tainnuttamisessa ja lopettamisessa käytettävien tärkeimpien menetelmien hyvinvointinäkökohdista, ja vuonna 2006 annettiin lausunto kaupallisesti tarhattujen hirvieläinten, vuohien, kanien, strutsien, ankkojen, hanhien ja viiriäisten tainnuttamisessa ja lopettamisessa käytettävien tärkeimpien menetelmien hyvinvointinäkökohdista. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevä tiedekomitea hyväksyi vuonna 2001 raportin turkisten tuotantoa varten pidettävien eläinten hyvinvoinnista, johon sisältyi selvitys tehoturkistarhoilla käytettävistä lopettamismenetelmistä. Yhteisön lainsäädäntöä tällä alalla olisi päivitettävä näiden tieteellisten lausuntojen ottamiseksi huomioon. Suositusta luopumisesta hiilidioksidin käytöstä sikojen ja siipikarjan osalta ja suositusta luopumisesta vesitainnutuksen käytöstä siipikarjan osalta ei sisällytetty tähän ehdotukseen, sillä vaikutustenarviointi osoitti, että ne eivät olisi taloudellisesti toteuttamiskelpoisia EU:ssa tällä hetkellä. Joitakin suosituksia ei ole otettu tähän ehdotukseen siksi, että ne koskevat teknisiä parametreja, joiden paikka on täytäntöönpanotoimenpiteissä tai hyviä toimintatapoja koskevissa ohjeissa. Viljeltyjä kaloja koskevia suosituksia ei otettu mukaan ehdotukseen siksi, että niiden osalta on vielä tarpeen hankkia tieteellisiä lausuntoja ja tehdä taloudellisia arviointeja.

Perustelu

Eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevän tiedekomitean selvityksessä on tärkeää tietoa eläinten lopettamisesta EU:n turkistarhoilla.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Kalojen fysiologiset ominaisuudet poikkeavat merkittävästi maaeläinten ominaisuuksista, ja viljelykalojen teurastus- ja lopettamisolosuhteet ovat varsin erilaiset varsinkin tarkastusmenettelyn osalta. Lisäksi kalojen tainnuttamista on tutkittu huomattavasti vähemmän kuin muiden tuotantoeläinten tainnuttamista. Kalojen suojelemiseksi lopettamisen yhteydessä olisi vahvistettava erilliset määräykset. Siksi kalojen osalta olisi tässä yhteydessä säädettävä vain pääperiaatteesta. Myöhemmin olisi harkittava sääntelyyn sisältyviä tai sen ulkopuolisia vaihtoehtoja, ja komissio voi tehdä aloitteita, jotka perustuvat Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tekemiin kalojen teurastusta ja lopettamista koskeviin tieteellisiin riskinarviointeihin ja joissa otetaan huomioon sosiaaliset, taloudelliset ja hallinnolliset vaikutukset.

(11) Kalojen fysiologiset ominaisuudet poikkeavat merkittävästi maaeläinten ominaisuuksista, ja viljelykalojen teurastus- ja lopettamisolosuhteet ovat varsin erilaiset varsinkin tarkastusmenettelyn osalta. Lisäksi kalojen tainnuttamista on tutkittu huomattavasti vähemmän kuin muiden tuotantoeläinten tainnuttamista. Kalojen suojelemiseksi lopettamisen yhteydessä olisi kuitenkin vahvistettava erilliset määräykset viiden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. Siksi kalojen osalta olisi siihen saakka säädettävä vain pääperiaatteesta. Näissä myöhemmissä aloitteissa olisi harkittava sääntelyyn sisältyviä tai sen ulkopuolisia vaihtoehtoja, ja yhteisö voi tehdä aloitteita, jotka perustuvat Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tekemiin kalojen teurastusta ja lopettamista koskeviin tieteellisiin riskinarviointeihin ja joissa otetaan huomioon sosiaaliset, taloudelliset ja hallinnolliset vaikutukset.

Perustelu

Monien viljelykalojen kohdalla ei vielä tiedetä, mikä on soveltuvin teurastustapa. On kuitenkin tieteellistä näyttöä (EFSA:n raportti 15. kesäkuuta 2004), että jotkut teurastustavat vaikuttavat kielteisesti kalojen hyvinvointiin, aiheuttavat esimerkiksi stressiä ja torjuntaa, ja kestävät pitkään, ennen kuin kala menettää tuntemiskykynsä.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Metsästystoimintaa harjoitetaan olosuhteissa, joissa lopettaminen tapahtuu hyvin eri tavoin kuin tuotantoeläinten kohdalla, ja metsästystä säädellään erityislainsäädännöllä. Siksi on asianmukaista jättää metsästyksen aikana tapahtuva lopettaminen tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

(14) Metsästystoimintaa harjoitetaan olosuhteissa, joissa lopettaminen tapahtuu hyvin eri tavoin kuin tuotantoeläinten kohdalla, ja metsästystä säädellään kansallisella erityislainsäädännöllä. Siksi metsästyksen aikana tapahtuva lopettaminen on jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle ja säänneltäväksi jäsenvaltioiden kansallisella lainsäädännöllä.

Perustelu

Metsästys on jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluva ala, josta on kansallista lainsäädäntöä.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24) Käyttötavasta riippuen eräät teurastamisen ja lopettamisen yhteydessä käytettävät tainnutusmenetelmät voivat johtaa eläimen kuolemaan niin, että eläimelle ei aiheudu kipua ja että aiheutuva tuska tai kärsimys on vähäistä. Siksi ei ole tarpeen tehdä eroa kuolemaan johtavien ja muiden tainnuttamismenetelmien välillä.

(24) Käyttötavasta riippuen eräät teurastamisen ja lopettamisen yhteydessä käytettävät tainnutusmenetelmät voivat johtaa eläimen kuolemaan niin, että eläimelle ei aiheudu kipua ja että aiheutuva tuska tai kärsimys on vähäistä.

Perustelu

Jotkut turkiseläinten tainnuttamiseen tai lopettamiseen käytettävät kaasumenetelmät eivät johda kuolemaan, ja eläimet palaavat tajuihinsa. Koska turkiseläinten lopettamista varten ei ole määrätty seuraavasta vaiheesta, esimerkiksi verenlaskun suorittamisesta, on mahdollista, että tajuissaan olevia eläimiä päätyy nyljettäviksi.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27) Henkilöstön hyvä koulutus ja ammattitaito parantaa eläinten käsittelyolosuhteita. Eläinten hyvinvointiin liittyvään osaamiseen kuuluu kyseisen eläinlajin peruskäyttäytymismallien ja ‑tarpeiden tuntemus sekä eläimen tajuissaan olemisen ja tuntemiskyvyn merkkien tunnistaminen. Siihen kuuluu myös käytettävien tainnuttamisvälineiden tekninen tuntemus. Siksi olisi vaadittava, että ihmisravinnoksi tarkoitettuja eläimiä lopettavalla henkilöstöllä ja niillä, jotka valvovat kausittaista turkiseläinten lopettamista, on todistus kyseisiin tehtäviin liittyvästä kelpoisuudesta. Kelpoisuustodistuksen vaatiminen muulta eläimiä lopettavalta henkilöstöltä olisi kuitenkin tavoitteisiin nähden suhteetonta.

(27) Henkilöstön hyvä koulutus ja ammattitaito parantaa eläinten käsittelyolosuhteita. Eläinten hyvinvointiin liittyvään osaamiseen kuuluu kyseisen eläinlajin peruskäyttäytymismallien ja ‑tarpeiden tuntemus sekä eläimen tajuissaan olemisen ja tuntemiskyvyn merkkien tunnistaminen. Siihen kuuluu myös käytettävien tainnuttamisvälineiden tekninen tuntemus. Siksi olisi vaadittava, että ihmisravinnoksi tai turkisten tuotantoon tarkoitettuja eläimiä lopettavalla henkilöstöllä on todistus kyseisiin tehtäviin liittyvästä kelpoisuudesta.

Perustelu

Turkistarhoilla työskentelevältä henkilöstöltä ei ole mitään syytä olla vaatimatta kelpoisuustodistusta.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36) Tarvitaan ohjeita, joiden avulla toimijoille ja toimivaltaisille viranomaisille voidaan antaa teurastamojen rakennustapaan, tilojen sijoitteluun ja välineisiin liittyviä tietoja eläinten suojelun korkean tason varmistamiseksi niin, että samalla säilytetään toimijoiden tasapuolinen toimintaympäristö. Siksi on tarpeen, että yhteisö valtuuttaa komission antamaan tällaisia ohjeita.

(36) Tarvitaan ohjeita, joiden avulla toimijoille ja toimivaltaisille viranomaisille voidaan antaa teurastamojen ja tehoturkistarhojen rakennustapaan, tilojen sijoitteluun ja välineisiin liittyviä tietoja eläinten suojelun korkean tason varmistamiseksi niin, että samalla säilytetään toimijoiden tasapuolinen toimintaympäristö. Siksi on tarpeen, että yhteisö valtuuttaa komission antamaan tällaisia ohjeita.

Perustelu

Olisi epäjohdonmukaista jättää tehoturkistarhat säännöksen ulkopuolelle.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37) Lopettaminen ilman tainnuttamista edellyttää tarkkaa kurkun leikkaamista, jotta eläimen kärsimys olisi mahdollisimman vähäistä. Lisäksi jos eläimiä ei pidetä mekaanisesti kiinni leikkaamisen jälkeen, veren poistuminen tapahtuu todennäköisesti hitaammin, mikä pitkittää eläimen kärsimystä tarpeettomasti. Ilman tainnutusta teurastettavat eläimet olisi siksi pidettävä kiinni yksittäin.

(37) Lopettaminen ilman tainnuttamista edellyttää tarkkaa kurkun leikkaamista, jotta eläimen kärsimys olisi mahdollisimman vähäistä. Lisäksi jos eläimiä ei pidetä mekaanisesti kiinni leikkaamisen jälkeen, veren poistuminen tapahtuu todennäköisesti hitaammin, mikä pitkittää eläimen kärsimystä tarpeettomasti. Ilman tainnutusta teurastettavat eläimet olisi siksi pidettävä kiinni yksittäin, ja ne olisi tainnutettava tehokkaasti heti leikkaamisen jälkeen.

Perustelu

Uskonnollinen teurastus on tietenkin otettava huomioon. Turhan kärsimyksen välttämiseksi perusvaatimuksena on kuitenkin oltava, että eläin tainnutetaan leikkaamisen jälkeen.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38) Eläinten käsittelyyn ja niiden liikkumisen rajoittamiseen teurastamoissa liittyvä tieteellinen tieto lisääntyy ja tekniikka kehittyy jatkuvasti. Siksi on tärkeätä, että yhteisö valtuuttaa komission muuttamaan eläinten käsittelyyn ja niiden liikkumisen rajoittamiseen ennen teurastusta liittyviä vaatimuksia niin, että eläinten suojelun yhdenmukainen ja korkea taso säilyy.

(38) Eläinten käsittelyyn ja niiden liikkumisen rajoittamiseen teurastamoissa ja tehoturkistarhoissa liittyvä tieteellinen tieto lisääntyy ja tekniikka kehittyy jatkuvasti. Siksi on tärkeätä, että yhteisö valtuuttaa komission muuttamaan eläinten käsittelyyn ja niiden liikkumisen rajoittamiseen ennen lopettamista liittyviä vaatimuksia niin, että eläinten suojelun yhdenmukainen ja korkea taso säilyy.

Perustelu

Olisi epäjohdonmukaista jättää tehoturkistarhat säännöksen ulkopuolelle. Asetuksessa "teurastaminen" määritellään "ihmisravinnoksi päätyvän eläimen lopettamiseksi", mikä jättäisi turkiseläimet tämän säännöksen ulkopuolelle.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(39) Tarvitaan ohjeita, joiden avulla toimijoille ja toimivaltaisille viranomaisille voidaan antaa eläinten käsittelyyn ja niiden liikkumisen rajoittamiseen ennen teurastusta liittyviä tietoja eläinten suojelun korkean tason varmistamiseksi niin, että samalla säilytetään toimijoiden tasapuolinen toimintaympäristö. Siksi on tarpeen, että yhteisö valtuuttaa komission antamaan tällaisia ohjeita.

(39) Tarvitaan ohjeita, joiden avulla toimijoille ja toimivaltaisille viranomaisille voidaan antaa eläinten käsittelyyn ja niiden liikkumisen rajoittamiseen ennen lopettamista liittyviä tietoja eläinten suojelun korkean tason varmistamiseksi niin, että samalla säilytetään toimijoiden tasapuolinen toimintaympäristö. Siksi on tarpeen, että yhteisö valtuuttaa komission antamaan tällaisia ohjeita.

Perustelu

Ks. tarkistuksen 6 perustelu.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kalojen osalta sovelletaan kuitenkin vain 3 artiklan 1 kohtaa.

Kalojen osalta sovelletaan toistaiseksi vain 3 artiklan 1 kohtaa. Komissio esittää viiden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta lainsäädäntöehdotuksen määräyksistä kalojen suojelemiseksi lopettamisen yhteydessä.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) ’liittyvillä toiminnoilla’ eläinten lopettamisen yhteydessä ja lopettamispaikassa tapahtuvaa toimintaa, kuten eläinten käsittelyä, säilytystä, liikkumisen rajoittamista, tainnuttamista ja verenlaskua;

b) 'liittyvillä toiminnoilla' eläinten lopettamisen yhteydessä ja lopettamispaikassa tapahtuvaa toimintaa, kuten eläinten kuljetusvälineestä purkamista, käsittelyä, säilytystä, liikkumisen rajoittamista, tainnuttamista ja verenlaskua;

Perustelu

Kuljetusvälineestä purkaminen kuuluu "liittyviin toimintoihin" ja on mainittava määritelmässä.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f) ’tainnuttamisella’ tarkoituksellisesti aikaansaatua tapahtumaa, joka aiheuttaa tuntemiskyvyn menetyksen ja tajuttomuuden kivuttomasti, mukaan luettuina välittömän kuoleman aiheuttavat menetelmät;

f) 'tainnuttamisella' tarkoituksellisesti aikaansaatua tapahtumaa, joka aiheuttaa tuntemiskyvyn menetyksen ja tajuttomuuden kivuttomasti, tuskattomasti ja ilman kärsimystä, mukaan luettuina välittömän kuoleman aiheuttavat menetelmät;

Perustelu

Koska kivun käsite on subjektiivinen, olisi käytettävä samaa sanamuotoa kuin 3 artiklan 1 kohdassa.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

j) ’teurastamisella’ ihmisravinnoksi päätyvän eläimen lopettamista;

j) 'teurastamisella' ihmisravinnoksi tai turkisten tuotantoon päätyvän eläimen lopettamista;

Perustelu

Teurastuksen määritelmä sulkee turkiseläimet useiden ehdotuksen säännösten ulkopuolelle. Turkkinsa vuoksi lopetettaville eläimille olisi taattava samantasoinen suojelu kuin muille asetuksen piiriin kuuluville eläimille.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

k) ’teurastamolla’ maaeläinten teurastukseen käytettävää laitosta;

k) 'teurastamolla' maaeläinten ja turkisten tuotantoa varten kasvatettavien eläinten teurastukseen käytettävää laitosta;

Perustelu

Teurastamon määritelmään on sisällytettävä turkiseläinten lopettaminen, muutoin turkiseläimet jäävät monien asetusehdotuksen säännösten ulkopuolelle. Jos määritelmää ei muuteta, koko III lukua ei voida soveltaa turkiseläimiin.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – m alakohta

Komission teksti

Tarkistus

m) ’turkiseläimillä’ pääasiassa turkisten tuotantoa varten kasvatettavia nisäkkäitä, joita ovat muiden muassa minkki, hilleri, kettu, pesukarhu, nutria ja tsintsilla;

m) 'turkiseläimillä' pääasiassa turkisten tuotantoa varten kasvatettavia nisäkkäitä, joita ovat muiden muassa minkki, hilleri, kettu, pesukarhu, supikoira, nutria, kaniini ja tsintsilla;

Perustelu

Kahden EU:ssa kasvatettavan turkiseläinlajin lisääminen tekee tekstistä johdonmukaisemman.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Eläimiä on erityisesti suojeltava tietyn aikaa ennen ja jälkeen synnytyksen.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, eläimiä voidaan lopettaa ilman edeltävää tainnutusta, kun lopettamismenetelmä määräytyy uskonnollisen rituaalin mukaan ja sillä edellytyksellä, että lopettaminen tapahtuu teurastamossa.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, eläimiä voidaan lopettaa ilman edeltävää tainnutusta, kun lopettamismenetelmä määräytyy uskonnollisen rituaalin mukaan ja sillä edellytyksellä, että lopettaminen tapahtuu teurastamossa ja eläimet tainnutetaan tehokkaasti heti leikkaamisen jälkeen.

Perustelu

Uskonnollinen teurastus on tietenkin otettava huomioon. Turhan kärsimyksen välttämiseksi perusvaatimuksena on kuitenkin oltava, että eläin tainnutetaan leikkaamisen jälkeen.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin päättää määrätä tietyille lajeille erityisiä eläimelle vähemmän kipua ja tuskaa aiheuttavia tainnutusmenetelmiä.

Perustelu

Tainnutusmenetelmiä koskevat käytännöt ovat tietyissä jäsenvaltioissa tässä asetusehdotuksessa säädettyjä tiukemmat. Kyseisten jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa jatkossakin näitä käytäntöjä.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Lisäksi siipikarjan sähkötainnutus vesialtaassa kielletään yhteisössä 1 päivään tammikuuta 2014 mennessä.

Perustelu

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on ilmaissut vakavan huolestumisensa siitä, miten siipikarjan sähkötainnutus vesialtaassa vaikuttaa eläinten hyvinvointiin, joten kyseisestä menetelmästä on luovuttava vähitellen.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Liitettä I voidaan muuttaa 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen tieteellisen ja teknisen kehityksen ottamiseksi huomioon.

3. Liitettä I voidaan muuttaa 22 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen tieteellisen ja teknisen kehityksen ottamiseksi huomioon.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a) turkiseläinten lopettaminen.

 

Tarkistuksen hyväksyminen edellyttää, että komission ehdotuksen 7 artiklan 3 kohta poistetaan.

Perustelu

Ei ole mitään syytä olla vaatimatta tehoturkistarhoilla eläinten lopettamisesta vastaavalta henkilöstöltä samaa kelpoisuutta kuin teurastamojen työntekijöiltä.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Eläinten lopettamisen valvojana on oltava henkilö, jolla on 18 artiklassa tarkoitettu kelpoisuustodistus, joka kattaa kaikki hänen valvonnassaan suoritettavat toimet.

Poistetaan.

Perustelu

Turkistarhoilla työskentelevältä henkilöstöltä ei ole mitään syytä olla vaatimatta kelpoisuustodistusta.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) kunkin teurastuslinjan suurin kapasiteetti;

a) kunkin teurastuslinjan ja tehoturkistarhan suurin kapasiteetti;

Perustelu

Tehoturkistarhoilla eläimet lopetetaan erissä lyhyenä aikana heti ensimmäisen talvikarvanluonnin jälkeen, joten muutaman päivän kuluessa saatetaan lopettaa tuhansia eläimiä. Tämänkaltaiselle lopettamistoiminnalle on ehdottomasti asetettava yläraja, jotta kaikkia määräyksiä varmasti noudatetaan ja eläinten hyvinvointi ei kärsi.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa liitteessä III vahvistettuja sääntöjä tiukempia sääntöjä.

Perustelu

Toimintaan liittyvät säännöt ovat joissakin jäsenvaltioissa tiukemmat kuin tässä asetusehdotuksessa säädetyt. Kyseisten jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa jatkossakin näitä käytäntöjä.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Toimijoiden on varmistettava ja vahvistettava, että ilman tainnuttamista lopetettavat eläimet tainnutetaan tehokkaasti välittömästi leikkaamisen jälkeen ja siihen saakka, kunnes ne on todettu kuolleiksi.

Perustelu

Uskonnollinen teurastus on tietenkin otettava huomioon. Turhan kärsimyksen välttämiseksi perusvaatimuksena on kuitenkin oltava, että eläin tainnutetaan leikkaamisen jälkeen.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Virkaeläinlääkärin on tarkastettava säännöllisesti päivittäin, että edellä esitetyt seurantamenetelmät pannaan asianmukaisesti täytäntöön, ja niistä on säilytettävä asianmukaiset tiedot. Hyvinvointia koskevissa tarkastuksissa on valvottava myös toimintaohjeistoissa kuvattuja eläinten hyvinvointia koskevia indikaattoreita ja keskeisiä parametreja.

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei viitata virkaeläinlääkärin seurantatehtävään, koska siitä säädetään jo asetuksessa (EY) N:o 854/2004 ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä. Virkaeläinlääkärin tehtävä tämän asetuksen täytäntöönpanossa on kuitenkin olennaisen tärkeä, ja sitä on tästä syystä korostettava nimenomaisesti.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. Turkistarhojen toimijoiden on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle etukäteen, milloin eläimiä lopetetaan, jotta seuranta voidaan järjestää.

Perustelu

Tehoturkistarhoilla pääosa eläimistä lopetetaan erissä lyhyenä aikana, heti ensimmäisen talvikarvanluonnin jälkeen. Toinen ajankohta, jona eläimiä lopetetaan, on yleensä lisääntymiskauden jälkeen. Toisin kuin muu teurastustoiminta, jota harjoitetaan ympäri vuoden, turkiseläinten lopettaminen tapahtuu siis muutaman päivän kuluessa. On erittäin tärkeää, että toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitetaan lopettamisesta, jotta seuranta voidaan järjestää.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä kansallinen asiantuntijalaitos, jäljempänä ’asiantuntijalaitos’, jolla on seuraavat tehtävät:

1. Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä kansallinen asiantuntijalaitos, jäljempänä ’asiantuntijalaitos’, joka koostuu riippumattomista tutkijoista ja muista eläinten hyvinvointia käsittelevän tieteen asiantuntijoista ja jolla on seuraavat tehtävät:

Perustelu

On varmistettava riippumattomuus ja kelpoisuus.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a) jos toimija päättää suorittaa prosessin sellaisia parametreja soveltaen, jotka eivät noudata julkaistuja ohjeita tai ohjeita hyvistä toimintatavoista, kyseiset parametrit on arvioitava ennalta.

Perustelu

On otettava käyttöön tehokkaita täytäntöönpanotoimia.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) vaatia toimijoita muuttamaan toimintaohjeistojaan ja erityisesti vähentämään tuotantoaan tai lopettamaan sen;

a) velvoittaa toimijat muuttamaan toimintaohjeistojaan ja erityisesti vähentämään tuotantoaan tai lopettamaan sen;

Perustelu

On otettava käyttöön tehokkaita täytäntöönpanotoimia.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tämän asetuksen 11 artiklan 1 kohtaa sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2018 saakka vain sellaisiin uusiin teurastamoihin tai uusiin rakenteisiin, tilajärjestelyihin tai välineisiin, jotka kuuluvat liitteessä II vahvistettujen sääntöjen soveltamisalaan ja joita ei ole otettu käyttöön ennen [tämän asetuksen soveltamis-/voimaantulopäivä].

1. Tämän asetuksen 11 artiklan 1 kohtaa sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2018 saakka vain sellaisiin uusiin teurastamoihin tai uusiin rakenteisiin tai tilajärjestelyihin, jotka kuuluvat liitteessä II vahvistettujen sääntöjen soveltamisalaan ja joita ei ole otettu käyttöön ennen [tämän asetuksen soveltamis-/voimaantulopäivä].

Perustelu

Välineille (esimerkiksi liitteessä II olevassa 4 kohdassa tarkoitetuille sähkötainnutusvälineille) ei tarvitse myöntää samaa poikkeusta kuin rakenteille.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat 31 päivään joulukuuta 2014 saakka säätää, että 18 artiklassa tarkoitettuja kelpoisuustodistuksia voidaan myöntää ilman tutkintoa henkilöille, joilla todistettavasti on asiaankuuluva yhtäjaksoinen työkokemus vähintään [kymmenen] vuoden ajalta.

2. Jäsenvaltiot voivat 31 päivään joulukuuta 2014 saakka säätää, että 18 artiklassa tarkoitettuja kelpoisuustodistuksia voidaan myöntää yksinkertaistetun tutkinnon suorittaneille henkilöille, joilla todistettavasti on asiaankuuluva yhtäjaksoinen työkokemus vähintään [kymmenen] vuoden ajalta.

Perustelu

"Yhtäjaksoinen työkokemus vähintään [kymmenen] vuoden ajalta" ei ole pätevyyden tae ja saattaisi merkitä jopa huonon käytännön juurruttamista. Jotta lainsäädännön henki säilyisi, kaikki eläinten lopettamiseen osallistuvat henkilöt on arvioitava.

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Komissio esittää 1 päivään tammikuuta 2013 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle lainsäädäntöehdotuksen, jossa vahvistetaan säännöt ja edellytykset siirrettävien teurastamojen käytölle yhteisössä ja varmistetaan, että siirrettävissä yksiköissä toteutetaan kaikki varotoimet eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi

Perustelu

Siirrettävät teurastamot vähentävät stressiä, jota käsittely ja kuljetus aiheuttavat eläimille ennen teurastusta, ja näin ollen vähentävät lihan laadun huononemisen vaaraa. Herkässä tilassa oleville eläimille, kuten munintansa lopettaneille kanoille ja runsaassa maidossa oleville lypsylehmille, nämä ovat tärkeitä keinoja välttää kivulias kuljetus, joka usein aiheuttaa murtumia tai kaatumisia. Siirrettävistä teurastamoista hyötyy myös ympäristö, sillä ne vähentävät ympäristön pilaantumista.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

Liite I – taulukko 2 – rivi 2

Komission teksti

No

Nimitys

Kuvaus

Eläinluokka

Keskeiset parametrit

Tämän liitteen II luvun mukaiset erityis-vaatimukset

2

Sähköllä tapahtu-va lopet-taminen, jossa elektrodit kohdiste-taan päähän ja kehoon

 

Kehon altistaminen sähkövirralle, joka aiheuttaa aivosähkökäyrässä (EEG) yleistyneen epileptisen kohtauksen (tainnutus) ja sydämen kammiovärinän tai sydänpysähdyksen (lopetus)

 

Kaikki lajit paitsi karitsat ja porsaat, joiden elopaino on alle 5 kg ja nautaeläimet

 

Vähimmäisvirta (A tai mA)

Vähimmäisjännite (V)

Enimmäistaajuus (Hz)

Vähimmäisaltistusaika

Välineiden kalibrointitiheys

Sähkövirran optimointi

Sähköiskujen estäminen ennen tainnuttamista

 

Kohta 3

 

Kohta 4 kettujen ja tsintsillojen osalta

 

Tarkistus

Nro

Nimitys

Kuvaus

Eläinluokka

Keskeiset parametrit

Tämän liitteen II luvun mukaiset erityis-vaatimukset

2

Sähköllä tapahtu-va lopetta-minen, jossa elektrodit kohdiste-taan päähän ja kehoon

 

Kehon altistaminen sähkövirralle, joka aiheuttaa aivosähkökäyrässä (EEG) yleistyneen epileptisen kohtauksen (tainnutus) ja sydämen kammiovärinän tai sydänpysähdyksen (lopetus)

 

Kaikki lajit paitsi karitsat ja porsaat, joiden elopaino on alle 5 kg, nautaeläimet ja turkiseläimet.

 

Vähimmäisvirta (A tai mA)

Vähimmäisjännite (V)

Enimmäistaajuus (Hz)

Vähimmäisaltistusaika

Välineiden kalibrointitiheys

Sähkövirran optimointi

Sähköiskujen estäminen ennen tainnuttamista

 

Kohta 3

 

 

Perustelu

The evidence is clear that electrocution of conscious foxes is not humane. It has been banned by New York State. Veterinarian Dr Butterworth says: ‘Electrocution requires considerable restraint, and use of electrodes inserted into orifices in some species. If cardiac arrest is induced without first inducing unconsciousness, then there is potential for severe pain and distress. Electrocution equipment presents hazards to the operator.’ The American Veterinary Medical Association disapproves of electrocution in this setting. It says: ‘Techniques that apply electric current from head to tail……are unacceptable.’ The same concerns arise for ‘ear to tail’ electrocution of chinchillas.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II luku – taulukko 3

Komission teksti

Nro

Nimitys

Kuvaus

Eläinluokka

Keskeiset parametrit

Tämän liitteen II luvun mukaiset erityis-vaatimukset

1

Hiilidioksidi suurina pitoisuuk-sina

Tajuissaan olevien eläinten altistaminen kaasuseokselle, joka sisältää yli 30 % hiilidioksidia

Siat, siipikarja ja turkiseläimet

Hiilidioksidipitoi-suus

Altistusaika

Enimmäisaika (-ajat) tainnuttamisesta verenlaskuun (siat)

Kohta 6

Kohta 7 siipikarjan osalta

2

Hiilidioksidi pieninä pitoisuuk-sina

Tajuissaan olevien eläinten altistaminen kaasuseokselle, joka sisältää alle 30 % hiilidioksidia

Siat ja siipikarja

Hiilidioksidi-pitoisuus

Altistusaika

Enimmäisaika (-ajat) tainnuttamisesta verenlaskuun tainnutuksen yhteydessä (siat)

Kohta 7 siipikarjan osalta

3

Inertit kaasut

Tajuissaan olevien eläinten altistaminen inertille kaasuseokselle, kuten argonille tai typelle, joka sisältää alle 2 % happea

Siat ja siipikarja

Happipitoisuus

Altistusaika

Enimmäisaika (-ajat) tainnuttamisesta verenlaskuun tainnutuksen yhteydessä (siat)

Kohta 7 siipikarjan osalta

4

Hiili-monoksidi (puhdas lähde)

Tajuissaan olevien eläinten altistaminen kaasuseokselle, joka sisältää yli 4 % hiilimonoksidia

Turkiseläimet ja porsaat

Kaasulähteen laatu

Hiilimonoksidi-pitoisuus

Altistusaika

Kaasun lämpötila

Kohta 8

5

Hiili-monoksidi muiden kaasujen kanssa

Tajuissaan olevien eläinten altistaminen kaasuseokselle, joka sisältää yli 1 % hiilimonoksidia yhdessä muiden myrkyllisten kaasujen kanssa

Turkiseläimet

Hiilimonoksidi-pitoisuus

Altistusaika

Kaasun lämpötila

Moottorin tuottaman kaasun suodatus

Kohta 8

Kohta 9

Tarkistus

Nro

Nimitys

Kuvaus

Eläinluokka

Keskeiset parametrit

Tämän liitteen II luvun mukaiset erityis-vaatimukset

1

Hiilidioksidi suurina pitoisuuk-sina

Tajuissaan olevien eläinten altistaminen kaasuseokselle, joka sisältää yli 30 % hiilidioksidia

Siat ja siipikarja.

Hiilidioksidi-pitoisuus

Altistusaika

Kohta 6

Kohta 7 siipikarjan osalta

2

Hiilidioksidi pieninä pitoisuuk-sina

Tajuissaan olevien eläinten altistaminen kaasuseokselle, joka sisältää alle 30 % hiilidioksidia

Siat ja siipikarja

Hiilidioksidipitoi-suus

Altistusaika

Enimmäisaika (-ajat) tainnuttamisesta verenlaskuun tainnutuksen yhteydessä (siat)

Kohta 7 siipikarjan osalta

3

Inertit kaasut

Tajuissaan olevien eläinten altistaminen inertille kaasuseokselle, kuten argonille tai typelle, joka sisältää alle 2 % happea

Siat ja siipikarja

Happipitoisuus

Altistusaika

Enimmäisaika (-ajat) tainnuttamisesta verenlaskuun tainnutuksen yhteydessä (siat)

Kohta 7 siipikarjan osalta

4

Hiili-monoksidi (puhdas lähde)

Tajuissaan olevien eläinten altistaminen kaasuseokselle, joka sisältää yli 4 % hiilimonoksidia

Porsaat

Kaasulähteen laatu

Hiilimonoksidi-pitoisuus

Altistusaika

Kaasun lämpötila

Kohta 8

Perustelu

As high concentrations of CO2 are aversive for poultry, their use should not be allowed in abattoirs on conscious animals, but only for disease control on farms. The only exception could be the use of a biphasic method for broilers, with in the first phase mixture of 40% CO2, 30% oxygen, 30% Nitrogen for 30 seconds, followed once the birds are unconscious by 80% CO2 in air. Any other gas mixture with concentration of CO2 over 30% must be approved before use. CO2 is not a proper method for ducks and geese which are very resistant to gassing techniques. As high concentrations of CO2 are aversive for fur animals, it must be stated that CO2 must not be used for fur animals. The carbon monoxide has to come from a pure source only, if only filtered it could still be a cause of irritation and suffering for the animals. A preferable alternative to both carbon dioxide and pure source carbon monoxide is the use of argon.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II luku – 4.2 ja 4.3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.2. Ketut

Poistetaan.

Elektrodit on asetettava suuhun ja peräsuoleen, ja lopettamisessa on käytettävä vähintään 0,3 ampeerin sähkövirtaa ja vähintään 110 voltin jännitettä ainakin kolmen sekunnin ajan.

 

4.3. Tsintsillat

 

Elektrodit on asetettava korvaan ja häntään, ja lopettamisessa on käytettävä vähintään 0,57 ampeerin virtaa vähintään 60 sekunnin ajan.

 

Perustelu

Katso tarkistus 17.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II luku – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7. Hiilidioksidi suurina tai pieninä pitoisuuksina, inerttien kaasujen tai kaasuseosten käyttö siipikarjan osalta

7. Hiilidioksidi suurina tai pieninä pitoisuuksina, inerttien kaasujen tai kaasuseosten käyttö siipikarjan osalta

 

7.1 Hiilidioksidia suurina pitoisuuksina ei saa käyttää teurastamoissa, vaan ainoastaan tiloilla ylimääräisten untuvikkojen lopettamiseen tai tautien torjumiseen.

 

7.2 Edellä 7.1 kohdan säännöstä voidaan poiketa ainoastaan, jos käytetään kaksivaiheista menetelmää, jonka ensimmäisessä vaiheessa käytetään seosta, jossa on 40 prosenttia hiilidioksidia, 30 prosenttia happea ja 30 prosenttia typpeä 30 sekunnin ajan, ja sen jälkeen, kun linnut ovat tajuttomia, ilmaa, jossa on 80 prosenttia hiilidioksidia.

Missään olosuhteissa kaasuja ei saa päästä kammioon tai tilaan, jossa siipikarjaa on tarkoitus tainnuttaa tai lopettaa sellaisella tavalla, että ne voisivat aiheuttaa palovammoja tai kylmyydestä tai kosteuden puutteesta johtuvaa kiihtymystä.

7.3 Missään olosuhteissa kaasuja ei saa päästä kammioon tai tilaan, jossa siipikarjaa on tarkoitus tainnuttaa tai lopettaa sellaisella tavalla, että ne voisivat aiheuttaa palovammoja tai kylmyydestä tai kosteuden puutteesta johtuvaa kiihtymystä.

 

7.4. Hiilidioksidia ei saa käyttää ankkoihin eikä hanhiin.

 

7.5 Linnuille ei saa suorittaa verenlaskua, elleivät ne ole kuolleita.

Perustelu

As high concentrations of CO2 are aversive for poultry, their use should not be allowed in abattoirs on conscious animals, but only for disease control on farms. The only exception could be the use of a biphasic method for broilers, with in the first phase mixture of 40% CO2, 30% oxygen, 30% Nitrogen for 30 seconds, followed once the birds are unconscious by 80% CO2 in air. Any other gas mixture with concentration of CO2 over 30% must be approved before use. CO2 is not a proper method for ducks and geese which are very resistant to gassing techniques. As high concentrations of CO2 are aversive for fur animals, it must be stated that CO2 must not be used for fur animals.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II luku – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8. Hiilidioksidi (puhdas lähde tai muiden kaasujen yhteydessä) turkiseläinten osalta

Poistetaan.

8.1 Eläimiä on koko ajan valvottava silmämääräisesti.

 

8.2 Eläimet on käsiteltävä yksitellen ja on varmistettava, että edellinen eläin on tajuton tai kuollut ennen kuin seuraava otetaan käsiteltäväksi.

 

8.3 Eläimet on pidettävä kammiossa kunnes ne ovat kuolleet.

 

Perustelu

Ks. tarkistukset 19 ja 20.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II luku – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9. Hiilimonoksidi muiden kaasujen yhteydessä turkiseläinten osalta

Poistetaan.

9.1 Kaasua, joka on tuotettu erityisesti tähän tarkoitukseen mukautetulla moottorilla, voidaan käyttää, jos on osoitettu kokein, että

 

a) se on jäähdytetty asianmukaisesti

 

b) se on suodatettu riittävästi

 

c) siitä on poistettu kaikki ärsyttävät aineet tai kaasut.

 

9.2 Eläimiä saa sijoittaa kammioon vasta sitten, kun hiilidioksidin vähimmäispitoisuus on saavutettu.

 

Perustelu

Katso tarkistus 20.

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 kohta – 1. -1 alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1.-1. Eläimiä on käsiteltävä rauhallisesti niitä siirrettäessä. Niillä on oltava riittävästi tilaa liikkua, ja niiden laumavaistoa on käytettävä hyväksi. Tarvittaessa, esimerkiksi hevoseläinten tapauksessa, eläimiä ohjataan kuitenkin yksitellen.

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 kohta – 1.2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1.2 Eläimet on purettava kuljetusvälineistä mahdollisimman nopeasti saapumisen jälkeen ja teurastettava ilman tarpeetonta viivytystä.

1.2 Eläimet on purettava kuljetusvälineistä mahdollisimman nopeasti saapumisen jälkeen ja teurastettava ilman tarpeetonta viivytystä.

Siipikarjan ja jäniseläinten osalta kokonaiskuljetusaika yhteenlaskettuna kuorman purkamisen ja teurastuksen välillä kuluneen ajan kanssa saa olla enintään 12 tuntia.

Kokonaiskuljetusaika yhteenlaskettuna kuorman purkamisen ja teurastuksen välillä kuluneen ajan kanssa saa olla enintään:

Muiden nisäkkäiden kuin jäniseläinten osalta kokonaiskuljetusaika yhteenlaskettuna kuorman purkamisen ja teurastuksen välillä kuluneen ajan kanssa saa olla enintään

 

a) 19 tuntia vieroittamattomien eläinten osalta;

a) 6 tuntia vieroittamattomien eläinten ja niiden eläinten osalta, joita ei voida ruokkia kuljetuksen tai säilytyksen aikana;

b) 24 tuntia hevoseläinten ja sikojen osalta;

b) 12 tuntia kaikkien muiden eläinten osalta;

c) 29 tuntia märehtijöiden osalta.

 

Edellä mainittujen aikarajojen umpeuduttua eläimet on vietävä säilytystiloihin ja ruokittava, jonka jälkeen niille on annettava kohtuullinen määrä ravintoa asianmukaisin välein. Tällaisessa tapauksessa eläimille on varattava sopiva määrä kuivikkeita tai vastaavaa materiaalia, joka takaa asianmukaisen mukavuustason eläinlajin ja eläinten määrän mukaan. Materiaalin on kyettävä imemään riittävä määrä virtsaa ja ulostetta.

Edellä mainittujen aikarajojen umpeuduttua eläimet on vietävä säilytystiloihin ja ruokittava, jonka jälkeen niille on annettava kohtuullinen määrä ravintoa asianmukaisin välein. Tällaisessa tapauksessa eläimille on varattava sopiva määrä kuivikkeita tai vastaavaa materiaalia, joka takaa asianmukaisen mukavuustason eläinlajin ja eläinten määrän mukaan. Materiaalin on kyettävä imemään riittävä määrä virtsaa ja ulostetta.

Perustelu

Eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi on olennaisen tärkeää lyhentää kuljetus- ja säilytysaikoja. Kuljetus-/Säilytysaikoja olisi lyhennettävä edelleen niiden eläinten osalta, joita ei ruokita kuljetuksen/säilytyksen aikana, esimerkiksi siipikarja.

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 kohta – 1.5 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) lopettamalla maidossa olevat lypsyeläimet siirrettävässä teurastamossa 12 tunnin kuluessa.

Perustelu

Maidossa olevat lypsyeläimet kärsivät suuresti kuljetuksen aikana ja jos niitä ei lypsetä vähintään 12 tunnin välein, koska takapään lihakset ovat heikosti kehittyneet ja koska niiden on kuljetuksen aikana ponnisteltava jatkuvasti tasapainon säilyttämiseksi. Usein ne kaatuvat ajoneuvossa ja joutuvat kärsimään vielä enemmän saapuessaan teurastamolle niin huonossa kunnossa, etteivät voi seistä omilla jaloillaan. Siksi on kehitettävä siirrettäviä teurastamoja ja varmistettava, että ne suunnitellaan ja varustetaan niin, että eläinten hyvinvointi otetaan täysin huomioon. Tämän vuoksi tarvitaan tarkistuksessa esitettyä lisäystä.

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – taulukko

Komission teksti

7 artiklan 2 kohdassa luetellut teurastukseen liittyvät toiminnot

Kelpoisuuden todentamiseen liittyvät aiheet

Kaikki 7 artiklan 2 kohdan a–f alakohdassa luetellut toiminnot

Eläinten käyttäytyminen, eläinten kärsimys, tajunnan tila ja tuntemiskyky, eläinten stressi

a) eläinten käsittely ja hoito ennen niiden liikkumisen rajoittamista;

Eläinten käsittelyyn ja niiden liikkumisen rajoittamiseen liittyvät käytännön näkökohdat

b) eläinten liikkumisen rajoittaminen tainnuttamista tai lopettamista varten

c) eläinten tainnuttaminen

Tainnuttamismenetelmiin liittyvät käytännön näkökohdat Tainnuttamisen ja/tai lopettamisen varamenetelmät Tainnuttamis- ja/tai lopettamisvälineiden kunnossapito

d) tainnuttamisen tehokkuuden arviointi

Tainnuttamisen tehokkuuden seuranta Tainnuttamisen ja/tai lopettamisen varamenetelmät

e) elävien eläinten ripustaminen tai nostaminen

Eläinten käsittelyyn ja niiden liikkumisen rajoittamiseen liittyvät käytännön näkökohdat

f) elävien eläinten verenlasku.

Tainnuttamisen tehokkuuden seuranta Tainnuttamisen ja/tai lopettamisen varamenetelmät

Tarkistus

7 artiklan 2 kohdassa luetellut teurastukseen liittyvät toiminnot

Kelpoisuuden todentamiseen liittyvät aiheet

Kaikki 7 artiklan 2 kohdan a–f a alakohdassa luetellut toiminnot

Eläinten käyttäytyminen, eläinten kärsimys, tajunnan tila ja tuntemiskyky, eläinten stressi

a) eläinten käsittely ja hoito ennen niiden liikkumisen rajoittamista;

Eläinten käsittelyyn ja niiden liikkumisen rajoittamiseen liittyvät käytännön näkökohdat

b) eläinten liikkumisen rajoittaminen tainnuttamista tai lopettamista varten

c) eläinten tainnuttaminen

Tainnuttamismenetelmiin liittyvät käytännön näkökohdat Tainnuttamisen ja/tai lopettamisen varamenetelmät Tainnuttamis- ja/tai lopettamisvälineiden kunnossapito

d) tainnuttamisen tehokkuuden arviointi

Tainnuttamisen tehokkuuden seuranta Tainnuttamisen ja/tai lopettamisen varamenetelmät

e) elävien eläinten ripustaminen tai nostaminen

Eläinten käsittelyyn ja niiden liikkumisen rajoittamiseen liittyvät käytännön näkökohdat

f) elävien eläinten verenlasku

Tainnuttamisen tehokkuuden seuranta Tainnuttamisen ja/tai lopettamisen varamenetelmät

f a) turkiseläinten lopettaminen.

Eläinten käsittelyyn ja niiden liikkumisen rajoittamiseen liittyvät käytännön näkökohdat

 

Tainnuttamismenetelmiin liittyvät käytännön näkökohdat

 

Tainnuttamisen ja/tai lopettamisen varamenetelmät

 

Tainnuttamis- ja/tai lopettamisvälineiden kunnossapito

 

Tainnuttamisen tehokkuuden seuranta

Perustelu

Tarkistuksen 11 tavoin ja jotta turkiseläinten lopettamiseen liittyvät kaikki näkökohdat tulisivat varmasti katettua.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Eläinten suojelu lopettamisen yhteydessä

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS)

Asiasta vastaava valiokunta

AGRI

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

20.11.2008

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Jens Holm

11.11.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

1.12.2008

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

22.1.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

40

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Dimitrios Papadimoulis, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Eläinten suojelu lopettamisen yhteydessä

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

19.11.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

20.11.2008

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

20.11.2008

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Janusz Wojciechowski

6.10.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

2.12.2008

19.1.2009

16.2.2009

 

Hyväksytty (pvä)

16.3.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Luis Manuel Capoulas Santos, Joseph Daul, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Sebastiano Sanzarello, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Dimitar Stoyanov, Csaba Sándor Tabajdi, Janusz Wojciechowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Katerina Batzeli, Milan Horáček, Astrid Lulling, Sebastiano (Nello) Musumeci, Catherine Neris, Maria Petre

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Iratxe García Pérez, Leopold Józef Rutowicz

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

24.3.2009