SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania

24.3.2009 - (COM(2008)0553 – C6‑0451/2008 – 2008/0180(CNS)) - *

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sprawozdawca: Janusz Wojciechowski

Procedura : 2008/0180(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0185/2009

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania

(COM(2008)0553 – C6‑0451/2008 – 2008/0180(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2008)0553),

–   uwzględniając art. 37 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0451/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0185/2009),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uboju i uśmiercania

Uzasadnienie

W związku z definicją zawartą we wniosku („ubój” oznacza uśmiercenie zwierząt przeznaczonych do spożycia przez ludzi) stale powtarzający się termin „uśmiercanie” wydaje się w niniejszym wniosku nieodpowiedni w odniesieniu do zwierząt hodowanych ogólnie „do spożycia przez ludzi”. Tytułem uwagi ogólnej, wyraz „ubój” – odnoszący się dokładnie do uboju i działań powiązanych – wydaje się w tym kontekście bardziej zrozumiały i powinien być konsekwentnie stosowany we wniosku.

Ilekroć jest to konieczne, wyraz „uśmiercanie” należy zastąpić wyrazem „ubój”, zaś „uśmiercać” – sformułowaniem „poddawać ubojowi”.

Poprawka   2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Konieczne jest ustanowienie wspólnych przepisów w celu zapewnienia racjonalnego rozwoju wewnętrznego rynku tych produktów. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przyjął dwie opinie na temat aspektów dobrostanu w odniesieniu do głównych systemów oszołamiania i uśmiercania niektórych gatunków zwierząt, a mianowicie na temat aspektów dobrostanu w odniesieniu do podstawowych systemów oszołamiania i uśmiercania najważniejszych handlowych gatunków zwierząt (2004 r.) oraz aspektów dobrostanu w odniesieniu do podstawowych systemów oszołamiania i uśmiercania stosowanych wobec jeleni, kóz, królików, strusi, kaczek, gęsi i przepiórek utrzymywanych w celach handlowych (2006 r.). Prawodawstwo wspólnotowe w tej dziedzinie powinno zostać zaktualizowane, aby uwzględnić te opinie naukowe. Zalecenia dotyczące stopniowego wycofywania stosowania dwutlenku węgla w przypadku świń i drobiu oraz wodnych kąpieli oszołamiających wobec drobiu nie zostały ujęte we wniosku, ponieważ ocena skutków dowiodła, że obecnie w UE metody te nie są ekonomicznie opłacalne. Ponadto inne zalecenia nie powinny wchodzić w zakres niniejszego rozporządzenia, ponieważ odnoszą się one do parametrów technicznych, które należy ująć w środkach wykonawczych lub kodeksach dobrych praktyk. Zalecenia dotyczące ryb utrzymywanych w warunkach fermowych nie zostały ujęte we wniosku, ponieważ potrzebne są dalsze opinie naukowe i oceny gospodarcze w tej dziedzinie.

(6) Konieczne jest ustanowienie wspólnych przepisów w celu zapewnienia racjonalnego rozwoju wewnętrznego rynku tych produktów. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przyjął dwie opinie na temat aspektów dobrostanu w odniesieniu do głównych systemów oszołamiania i uśmiercania niektórych gatunków zwierząt, a mianowicie na temat aspektów dobrostanu w odniesieniu do podstawowych systemów oszołamiania i uśmiercania najważniejszych handlowych gatunków zwierząt (2004 r.) oraz aspektów dobrostanu w odniesieniu do podstawowych systemów oszołamiania i uśmiercania stosowanych wobec jeleni, kóz, królików, strusi, kaczek, gęsi i przepiórek utrzymywanych w celach handlowych (2006 r.). W 2001 r. Komitet Naukowy ds. Zdrowia i Dobrostanu Zwierząt sporządził sprawozdanie w sprawie dobrostanu zwierząt hodowanych dla produkcji futra, które zawiera analizę metod uboju stosowanych na fermach zwierząt futerkowych. Prawodawstwo wspólnotowe w tej dziedzinie powinno zostać zaktualizowane, aby uwzględnić te opinie naukowe. Zalecenia dotyczące stopniowego wycofywania stosowania dwutlenku węgla w przypadku świń i drobiu nie zostały ujęte we wniosku, ponieważ ocena skutków dowiodła, że obecnie w UE metody te nie są ekonomicznie opłacalne. Ponadto inne zalecenia nie powinny wchodzić w zakres niniejszego rozporządzenia, ponieważ odnoszą się one do parametrów technicznych, które należy ująć w środkach wykonawczych lub kodeksach dobrych praktyk. Zalecenia dotyczące ryb utrzymywanych w warunkach fermowych nie zostały ujęte we wniosku, ponieważ potrzebne są dalsze opinie naukowe i oceny gospodarcze w tej dziedzinie.

Uzasadnienie

Sprawozdanie Komitetu Naukowego ds. Zdrowia i Dobrostanu Zwierząt zawiera analizę wpływu różnych metod uboju zwierząt na fermach zwierząt futerkowych w UE na ich dobrostan.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Protokół w sprawie dobrobytu zwierząt podkreśla również konieczność poszanowania przepisów legislacyjnych lub administracyjnych oraz zwyczajów państw członkowskich, dotyczących zwłaszcza obyczajów religijnych, tradycji kulturowych i dziedzictwa regionalnego, przy formułowaniu i wdrażaniu polityk wspólnotowych, m.in. w odniesieniu do rolnictwa i rynku wewnętrznego. Dlatego też należy wyłączyć z zakresu rozporządzenia imprezy kulturalne, podczas których stosowanie się do wymagań dotyczących dobrostanu zwierząt miałoby negatywny wpływ na sam charakter tych imprez.

(15) Protokół w sprawie dobrobytu zwierząt podkreśla również konieczność poszanowania przepisów legislacyjnych lub administracyjnych oraz zwyczajów państw członkowskich, dotyczących zwłaszcza obyczajów religijnych, tradycji kulturowych lub tradycji o pochodzeniu religijnym i dziedzictwa regionalnego, przy formułowaniu i wdrażaniu polityk wspólnotowych, m.in. w odniesieniu do rolnictwa i rynku wewnętrznego. Dlatego też należy wyłączyć z zakresu rozporządzenia imprezy kulturalne, religijne i tradycyjne, podczas których stosowanie się do wymagań dotyczących dobrostanu zwierząt miałoby negatywny wpływ na sam charakter tych imprez.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Ponadto tradycje kulturowe odnoszą się do odziedziczonych, przyjętych lub zwyczajowych wzorców myślenia, działania i zachowania, które obejmują pojęcie czegoś przekazanego przez poprzedników lub od nich nabytego. Przyczyniają się one do rozwoju długoletnich więzi społecznych między pokoleniami. Należy wyłączyć z zakresu niniejszego rozporządzenia uśmiercanie zwierząt odbywające się podczas tych imprez, pod warunkiem że działania te nie mają wpływu na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego i nie są motywowane celami związanymi z produkcją.

(16) Ponadto tradycje kulturowe lub tradycje mające swe źródło w religii odnoszą się do odziedziczonych, przyjętych lub zwyczajowych wzorców myślenia, działania i zachowania, które obejmują pojęcie czegoś przekazanego przez przodków lub od nich nabytego. Przyczyniają się one do rozwoju długoletnich więzi społecznych między pokoleniami. Należy wyłączyć z zakresu niniejszego rozporządzenia ubój zwierząt odbywający się podczas tych imprez, pod warunkiem że działania te nie mają wpływu na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 22a

 

Przepisy finansowe

 

Wyżej wymienione nowe wyzwania będą nieuchronnie miały znaczące skutki finansowe dla podmiotów w Unii. Aby zapewnić zgodność z przepisami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, musi zostać udostępnione odpowiednie finansowanie z Unii na rzecz wsparcia finansowego konieczności zapewnienia sektorowi Unii wiodącej pozycji w zakresie dobrostanu zwierząt w kontekście międzynarodowym.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Zależnie od sposobu ich użycia w czasie uboju lub uśmiercania, niektóre metody oszołamiania mogą prowadzić do śmierci zwierzęcia, przez co unika się bólu i minimalizuje niepokój i cierpienie zwierząt. W rezultacie wprowadzanie rozróżnienia między odwracalnymi i nieodwracalnymi metodami oszołamiania nie jest konieczne.

(24) Zależnie od sposobu ich użycia w czasie uboju lub uśmiercania, niektóre metody oszołamiania mogą prowadzić do śmierci zwierzęcia, przez co unika się bólu i minimalizuje niepokój i cierpienie zwierząt.

Uzasadnienie

Niektóre metody gazowania używane do oszołamiania/uboju zwierząt dla ich futer są odwracalne i zwierzęta odzyskują świadomość. Ponieważ nie ma dalszych kroków w procesie uboju, np. wykrwawiania, możliwe jest, że zwierzęta mogą iść do oskórowania wciąż zachowując świadomość.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32) Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 przewiduje prowadzenie wykazu zakładów, z których dozwolony jest przywóz na teren Wspólnoty określonych produktów pochodzenia zwierzęcego. Określone w niniejszym rozporządzeniu ogólne i dodatkowe wymagania mające zastosowanie do rzeźni powinny zostać uwzględnione do celów tego wykazu.

(32) Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 przewiduje prowadzenie wykazu zakładów, z których dozwolony jest przywóz na teren Wspólnoty określonych produktów pochodzenia zwierzęcego. Określone w niniejszym rozporządzeniu ogólne i dodatkowe wymagania mające zastosowanie do rzeźni powinny zostać uwzględnione do celów tego wykazu. Komisja powinna dołożyć starań, aby przywóz mięsa i produktów mięsnych z krajów trzecich przeznaczonych na rynek wewnętrzny był zgodny z ogólnymi zasadami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

Uzasadnienie

Zgodność reguł dotyczących tych samych kwestii pozwala uniknąć zakłóceń na rynku.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33) Rzeźnie i stosowane w nich urządzenia są zaprojektowane dla konkretnych kategorii zwierząt oraz wydajności. Jeżeli wydajność ta jest przekraczana lub urządzenia używane są w innych celach niż te, do których są przeznaczone, ma to negatywny wpływ na dobrostan zwierząt. Dlatego też informacje o tych aspektach powinny być przekazywane właściwym organom oraz powinny stanowić część procedury zatwierdzania rzeźni.

(33) Rzeźnie i stosowane w nich urządzenia są zaprojektowane dla konkretnych kategorii zwierząt oraz wydajności. Jeżeli wydajność ta jest przekraczana lub urządzenia używane są w innych celach niż te, do których są przeznaczone, ma to negatywny wpływ na dobrostan zwierząt. Dlatego też informacje o tych aspektach powinny być przekazywane właściwym organom oraz powinny stanowić część procedury zatwierdzania rzeźni. Małe, regularnie kontrolowane rzeźnie o możliwościach ubojowych sięgających 50 sztuk zwierząt gospodarskich tygodniowo lub 150 000 sztuk drobiu rocznie i które sprzedają żywność bezpośrednio konsumentom końcowym, nie potrzebują kosztownej procedury wydawania zezwoleń, aby spełnić wymogi niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 34a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34a) Należy unikać cierpienia zwierząt spowodowanego strachem i stresem przed ubojem. Należy zatem zaprojektować budowę rzeźni i zaplanować procedury uboju oraz przeszkolić personel tak, aby zapobiec cierpieniom zwierząt spowodowanym stresem, strachem i bólem w czasie pomiędzy wyładunkiem a ubojem.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35) W odniesieniu do konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia rzeźni ciągle odnotowuje się postęp naukowy i techniczny. Z tego względu ważne jest, aby Wspólnota upoważniła Komisję do zmiany wymagań stosujących się do konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia rzeźni przy jednoczesnym utrzymaniu stałego, wysokiego poziomu ochrony zwierząt.

(35) W odniesieniu do konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia rzeźni ciągle odnotowuje się postęp naukowy i techniczny. Z tego względu ważne jest, aby Wspólnota upoważniła Komisję do zmiany wymagań stosujących się do konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia rzeźni przy jednoczesnym utrzymaniu stałego, wysokiego poziomu ochrony zwierząt. Starania na rzecz opracowania lepszych procedur oszołamiania powinny być nadal prowadzone. Należy także przyspieszyć badania w dziedzinie dostępnych alternatyw dla uboju nadwyżki kurcząt.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37) Uśmiercanie bez oszołomienia wymaga dokładnego podcięcia gardła w celu zminimalizowania cierpienia. Ponadto w przypadku zwierząt, które nie są mechanicznie skrępowane po podcięciu, proces wykrwawiania może zostać spowolniony, tym samym niepotrzebnie przedłużając cierpienie. Dlatego też zwierzęta poddawane ubojowi bez oszołomienia powinny być indywidualnie krępowane.

(37) Ubój bez oszołomienia wymaga dokładnego podcięcia gardła w celu zminimalizowania cierpienia. Ponadto w przypadku zwierząt, które nie są mechanicznie skrępowane po podcięciu, proces wykrwawiania może zostać spowolniony, tym samym niepotrzebnie przedłużając cierpienie. Dlatego też zwierzęta poddawane ubojowi bez oszołomienia powinny być indywidualnie krępowane, przy zastosowaniu skutecznego oszołomienia bezpośrednio po podcięciu.

Uzasadnienie

Należy oczywiście uwzględnić ubój zgodny z obyczajami religijnymi. Aby chronić zwierzęta przed zbędnym cierpieniem, należy jednak stosować podstawowy wymóg oszołomienia po podcięciu.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38) W odniesieniu do postępowania ze zwierzętami i ich krępowania w rzeźniach ciągle odnotowuje się postęp naukowy i techniczny. Z tego względu ważne jest, aby Wspólnota upoważniła Komisję do zmiany wymagań stosujących się do postępowania ze zwierzętami i ich krępowania przed ubojem przy jednoczesnym utrzymaniu stałego, wysokiego poziomu ochrony zwierząt.

(38) W odniesieniu do postępowania ze zwierzętami i ich krępowania w rzeźniach i fermach zwierząt futerkowych ciągle odnotowuje się postęp naukowy i techniczny. Z tego względu ważne jest, aby Wspólnota upoważniła Komisję do zmiany wymagań stosujących się do postępowania ze zwierzętami i ich krępowania przed uśmiercaniem przy jednoczesnym utrzymaniu stałego, wysokiego poziomu ochrony zwierząt.

Uzasadnienie

Byłoby niespójnym wyłączenie ferm zwierząt futerkowych z niniejszego przepisu. Określenie „ubój” zdefiniowane jest w rozporządzeniu jako „uśmiercanie zwierząt przeznaczonych do spożycia przez ludzi” i dlatego wykluczałoby z niniejszego przepisu zwierzęta uśmiercane na fermach zwierząt futerkowych.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i) podczas technicznych lub naukowych eksperymentów przeprowadzanych pod nadzorem właściwego organu,

(i) w ramach działalności regulowanej dyrektywą Rady 86/609/EWG z dnia 24 listopada 1986 r. w sprawie zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych1;

 

__________

1Dz.U. L 358 z 18.12.1986, s. 1.

Uzasadnienie

Termin „eksperymenty techniczne” nie istnieje w prawie wspólnotowym. Należy wspomnieć o dyrektywie Rady 86/609/EWG z dnia 24 listopada 1986 r., według kórej wyjątek należy stosować nie tylko do zwierząt uśmiercanych podczas doświadczeń, ale także wszystkich zwierząt, których dyrektywa dotyczy, czyli także tych wykorzystywanych lub przeznaczonych do wykorzystania w doświadczeniach, lub które trzeba następnie uśmiercić na skutek przeprowadzonych na nich doświadczeń.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a) – punkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) podczas polowań;

(ii) podczas polowań i wędkarstwa rekreacyjnego;

Uzasadnienie

Mimo że do wędkarstwa ma zastosowanie wyłącznie art. 3 ust. 1, rozsądne wydaje się zupełne wyłączenie działalności rekreacyjnej z zakresu stosowania niniejszych przepisów, tak samo jak w przypadku polowań.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a) – punkt (iva) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iva) podczas ważnych świąt, w trakcie których składa się tradycyjną ofiarę przeznaczoną do własnego spożycia, takich jak Wielkanoc lub Boże Narodzenie, i tylko w okresie dziesięciu dni poprzedzających datę święta.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ba) na wpół udomowionych jeleni odstrzelonych w naturze i przetworzonych na fermie zwierząt łownych;

Uzasadnienie

W północnej Europie na wpół udomowione jelenie hodowane na rozległych pastwiskach są często uśmiercane strzałem w głowę wolnym pociskiem na terenie przyległym do zakładu przetwórczego. Procedura ta rodzi mniej obaw o dobrostan niż uśmiercanie dzikich jeleni.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) „działania powiązane” oznaczają działania takie jak obchodzenie się ze zwierzętami, magazynowanie, krępowanie, oszołamianie i wykrwawianie zwierząt, wykonywane w związku z ich uśmierceniem i w miejscu, w którym ma ono się odbyć;

b) „działania powiązane” oznaczają działania takie jak obchodzenie się ze zwierzętami, wyładunek, magazynowanie, krępowanie, oszołamianie i wykrwawianie zwierząt, wykonywane w związku z ich ubojem i w miejscu, w którym ma on się odbyć;

Uzasadnienie

Należy jasno stwierdzić, że ochrona ta obejmuje również wyładunek zwierząt po ich przywiezieniu do rzeźni.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ba) „właściwy organ”: organ centralny danego państwa członkowskiego uprawniony do zagwarantowania stosowania wymogów niniejszego rozporządzenia lub jakikolwiek inny organ, któremu organ centralny oddelegował to uprawnienie;

Uzasadnienie

Należy uwzględnić definicję „właściwego organu”, ponieważ jest to termin, który się powtarza w tekście.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

da) „nieprzytomność” oznacza utratę świadomości, w której następuje tymczasowe lub trwałe zaburzenie funkcji mózgu i po której zwierzę nie jest w stanie reagować na normalne bodźce, w tym na ból;

Uzasadnienie

Jaśniejsza definicja „nieprzytomności” jest pomocna w lepszym zrozumieniu tekstu.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) „oszołamianie” oznacza jakikolwiek celowo wywołany szereg czynności, który bezboleśnie powoduje utratę przytomności i wrażliwości na bodźce, w tym każdy szereg czynności powodujący natychmiastową śmierć;

f) „oszołamianie” oznacza jakikolwiek celowo wywołany szereg czynności, który powoduje utratę przytomności i wrażliwości na bodźce, w tym każdy szereg czynności powodujący natychmiastową śmierć;

Uzasadnienie

Większość, a praktycznie prawie wszystkie metody oszołamiania pojawiające się w załącznikach powodują w mniejszym lub większym stopniu ból, przez co zaistniałaby sprzeczność między definicją i zatwierdzonymi metodami.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) „obyczaj religijny” oznacza szereg czynności związanych z ubojem zwierząt i zalecany przez religię taką jak islam lub judaizm;

g) „obyczaj religijny” oznacza szereg czynności związanych z ubojem zwierząt i zalecany przez religię lub wynikający z niektórych świąt religijnych;

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k) „rzeźnia” oznacza każdy zakład wykorzystywany do uboju zwierząt lądowych;

k) „rzeźnia”: oznacza zakład, w którym dokonuje się uboju i patroszenia zwierząt, których mięso przeznaczone jest do spożycia przez ludzi;

Uzasadnienie

Zastąpiono proponowaną definicję definicją znajdującą się już w rozporządzeniu 853/2004. Słusznym wydaje się stosowanie już istniejących definicji zamiast tworzenia kolejnych przy każdym nowym zbiorze przepisów.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera m)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

m) „zwierzęta futerkowe” oznaczają zwierzęta z gatunków ssaków utrzymywanych głównie w celu produkcji futra, takich jak norki, tchórze, lisy, szopy, nutrie i szynszyle;

m) „zwierzęta futerkowe” oznaczają zwierzęta z gatunków ssaków utrzymywanych głównie w celu produkcji futra, takich jak norki, tchórze, lisy, szopy, jenoty, nutrie, króliki i szynszyle;

Uzasadnienie

Przedmiotowe gatunki są hodowane w UE dla futra, a zatem powinny być ujęte w definicji „zwierząt futerkowych”.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) fizyczną wygodę i ochronę, szczególnie poprzez utrzymywanie ich w czystości i odpowiednich warunkach cieplnych oraz zapobieganie upadkom i potknięciom;

a) fizyczną wygodę i ochronę, szczególnie poprzez utrzymywanie ich w odpowiednich warunkach cieplnych oraz zapobieganie upadkom i potknięciom;

Uzasadnienie

Wymóg dotyczący czystych zwierząt wydaje się nieodpowiedni, ponieważ „warunek” ten jest już zawarty w rozporządzeniu w sprawie higieny. Nie ma potrzeby powtarzania go. Jest to kwestia higieny, niezwiązana szczególnie z dobrostanem zwierząt.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) warunki, w których nie wykazują objawów bólu, strachu, agresji ani innego nietypowego zachowania;

d) warunki, w których nie wykazują objawów bólu, agresji ani innego nietypowego zachowania;

Uzasadnienie

Możliwe jest wdrożenie środków na rzecz unikania cierpienia, ale z pewnością nie na rzecz zapewnienia, że zwierzęta nie okazują objawów strachu – jest to niewykonalne i nierealistyczne.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) zabezpieczenie przed niepożądanymi interakcjami.

skreślona

Uzasadnienie

Termin „niepożądane interakcje” jest nieprecyzyjny i w związku z tym trudny do przestrzegania i kontrolowania.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, jeżeli obyczaje religijne zalecają taką metodę, zwierzęta mogą być uśmiercane bez uprzedniego oszołomienia, pod warunkiem że uśmiercenie ma miejsce w rzeźni.

2. Zgodnie z obyczajami religijnymi zwierzęta mogą być poddawane ubojowi bez uprzedniego oszołomienia, pod warunkiem że ubój ma miejsce w rzeźni.

Uzasadnienie

Teskt proponowany przez Komisję jest niejasny. Charakter odstępstwa nie jest wyjaśniony i może powodować dwuznaczność. Poprawka ma na celu wyjaśnienie sytuacji i podtrzymanie obecnego status quo odnośnie do uboju rytualnego bez uprzedniego oszołomienia.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jednakże państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o niestosowaniu tego odstępstwa.

skreślony

Uzasadnienie

Różne dopuszczalne sposoby uboju powinny zostać ujednolicone w celu zagwarantowania, że wszyscy producenci Wspólnoty przestrzegają tych samych standardów dobrostanu zwierząt.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Oszołamianie przeprowadza się zgodnie z metodami określonymi w załączniku I.

1. Oszałamianie przeprowadza się zgodnie z metodami określonymi w załączniku I. Celem uwzględnienia postępu naukowego i technicznego Komisja może zatwierdzić nowe metody oszałamiania na podstawie oceny Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 22 ust. 2.

Uzasadnienie

W punkcie 23 preambuły stwierdza się, że Komisja może zatwierdzić nowe metody oszałamiania. Niniejsza zmiana ustanawia procedurę, którą należy stosować przy decydowaniu o ewentualnym zatwierdzeniu nowej metody oszałamiania.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Personel odpowiedzialny za oszołamianie przeprowadza regularne kontrole, dopilnowując, aby zwierzęta nie wykazywały objawów przytomności i wrażliwości w okresie od zakończenia procesu oszołamiania do stwierdzenia śmierci.

2. Personel odpowiedzialny za oszołamianie przeprowadza regularne kontrole, dopilnowując, aby zwierzęta nie wykazywały objawów przytomności i wrażliwości w okresie od zakończenia procesu oszołamiania do śmierci.

Uzasadnienie

Termin „stwierdzenie” wskazywałby na konieczność korzystania z metod technicznych, co wyraźnie odbiega od stosowanej i racjonalnej praktyki ośrodków dokonujących uboju.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2a. Po oszołomieniu jak najszybciej rozpoczyna się wykrwawianie.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie jest konieczne w celu zapewnienia, że zwierzę zostanie uśmiercone w stanie oszołomienia.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jednakże każda taka zmiana musi zapewniać poziom dobrostanu zwierząt co najmniej równy poziomowi zapewnianemu przez obecne metody, co mają wykazać dowody naukowe publikowane w odpowiednich czasopismach uznawanych na całym świecie i poddawanych wzajemnej ocenie.

Jednakże każda taka zmiana musi zapewniać poziom dobrostanu zwierząt co najmniej równy poziomowi zapewnianemu przez obecne metody, co mają wykazać odpowiednie dowody naukowe.

Uzasadnienie

Podstawową kwestią jest konieczność dysponowania dowodami naukowymi, które zostaną ocenione w ramach procedury opisanej w art. 22.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Wspólnotowe kodeksy dobrych praktyk dotyczących metod określonych w załączniku I mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 22 ust. 2.

4. Wspólnotowe wytyczne odnośnie do opracowywania procedur i wdrażania zasad dotyczących metod określonych w załączniku I mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 22 ust. 2.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Podmioty sporządzają i wdrażają standardowe procedury operacyjne, aby zapewnić zgodność uśmiercania i powiązanych działań z art. 3 ust. 1.

2. Podmioty sporządzają i wdrażają standardowe procedury operacyjne, aby zapewnić zgodność uboju i powiązanych działań z art. 3 ust. 1. W tym celu w przypadku rzeźni można stosować procedury określone w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 852/2004.

Uzasadnienie

Dla uproszczenia procedur administracyjnych należy uzgodnić procedury określone w niniejszym rozporządzeniu z podobnymi procedurami „pakietu higienicznego”.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Standardowe procedury operacyjne udostępniane są właściwemu organowi na jego żądanie.

3. Standardowe procedury operacyjne udostępniane są właściwemu organowi na jego żądanie. Urzędowy weterynarz jest powiadamiany na piśmie, ilekroć standardowe procedury operacyjne ulegają zmianie.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3a. Właściwy organ może dokonać zmiany standardowych procedur operacyjnych w przypadku, gdy procedury te są w sposób oczywisty niezgodne z ogólnymi regułami i wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

Uzasadnienie

Musi być to mechanizm, za pomocą którego właściwy organ może zażądać od podmiotu zmiany standardowych procedur operacyjnych, które są w sposób oczywisty niewłaściwe.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) zajmowanie się zwierzętami i opieka nad nimi przed ich skrępowaniem;

a) zajmowanie się zwierzętami w celu skrępowania, oszołomienia lub uboju;

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) wykrwawianie żywych zwierząt.

f) wykrwawianie żywych zwierząt i/lub metody uboju, o których mowa w art. 4 ust. 2.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

fa) uśmiercanie zwierząt futerkowych.

Uzasadnienie

Nie ma powodu, dla którego personel zajmujący się ubojem zwierząt na fermach zwierząt futerkowych nie miałby podlegać takim samym kryteriom jak personel zatrudniony w rzeźniach.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Uśmiercanie zwierząt futerkowych nadzorowane jest przez osobę posiadającą świadectwo kwalifikacji, o którym mowa w art. 18, obejmujące wszystkie działania wykonywane pod jej nadzorem.

skreślony

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uniknięcie powtórzeń.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) kategorie lub masę ciała zwierząt, do stosowania wobec których urządzenia są przeznaczone;

a) gatunek lub masę ciała zwierząt, do stosowania wobec których urządzenia są przeznaczone;

Uzasadnienie

„Gatunek” jest właściwszym określeniem technicznym.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ca) obsługa i regulacja urządzeń.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Podczas działań związanych z ubojem na miejscu bezpośrednio dostępne odpowiednie zapasowe urządzenia oszołamiające do użycia w przypadku awarii początkowo zastosowanych urządzeń oszołamiających.

2. Podczas działań związanych z ubojem na miejscu jest bezpośrednio dostępna odpowiednia zastępcza metoda oszałamiania do użycia w przypadku awarii początkowo zastosowanych urządzeń oszałamiających. Jeżeli zastępcza metoda oszałamiania wymaga ciężkiego wyposażenia, odpowiednie będzie urządzenie przenośne.

Uzasadnienie

Niektóre z metod oszałamiania wymienionych w załączniku I nie wymagają wyposażenia, lecz są odpowiednie jako zapasowe metody oszałamiania.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3a. Żadne zwierzę nie może zostać skrępowane, jeżeli pracownik rzeźni odpowiedzialny za ogłuszenie lub ubój tego zwierzęcia nie jest w pełnej gotowości do wykonania swojej pracy.

Uzasadnienie

Krępowanie może być bardzo stresujące dla zwierzęcia i ważne jest, aby czas, jaki spędza w systemie krępującym lub boksie był możliwie jak najkrótszy.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wymagania określone w rozdziałach II i III niniejszego rozporządzenia są właściwe do celów art. 12 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 854/2004.

W trakcie przeprowadzania kontroli w rzeźniach lub przedsiębiorstwach, które zostały zatwierdzone lub mają być zatwierdzone w państwach trzecich do celów wywozu do Unii Europejskiej, zgodnie z prawodawstwem unijnym, biegli Komisji upewniają się, że żywe zwierzęta określone w art. 5 zostały poddane ubojowi zgodnie z warunkami, które w odniesieniu do dobrostanu zwierząt są przynajmniej równoznaczne z przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu.

 

Świadectwo zdrowia dołączone do mięsa przywożonego z państw trzecich jest uzupełnione zaświadczeniem potwierdzającym, że powyższy wymóg został spełniony.

Uzasadnienie

Prawa kolumna tabeli zawiera przepis obecnej dyrektywy 93/119, odnoszący się do zaświadczenia równoznaczności warunków humanitarnego traktowania w procesie uboju, których muszą przestrzegać zakłady zatwierdzone do celów przywozu do Wspólnoty. Aby wzmocnić to, co podkreślono w punkcie 32 preambuły, ze względu na rosnący przywóz mięsa do Wspólnoty stosowne byłoby pozostanie przy sformułowaniu z dyrektywy i natychmiastowe udostępnienie go podmiotom wszystkich szczebli.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 10a

 

Uzgodnienia dotyczące przywozu z krajów trzecich

Komisja dopilnowuje, by mięso i produkty mięsne z krajów trzecich przeznaczone do spożycia na rynku wewnętrznym spełniały wymogi niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Warunki i metody produkcji mięsa muszą spełniać wymogi prawa wspólnotowego w celu zapobiegania nieuczciwej konkurencji między producentami.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Do celów niniejszego rozporządzenia właściwy organ, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004, zatwierdza w odniesieniu do każdej rzeźni:

2. Do celów niniejszego rozporządzenia właściwy organ, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004, uwzględnia do celów zatwierdzenia rzeźni informacje dostarczone przez podmiot działający na rynku spożywczym na temat:

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) maksymalny przerób dla każdej linii uboju;

skreślona

Uzasadnienie

Skreślono „maksymalny przerób dla każdej linii uboju”, ponieważ należałoby wtedy uwzględnić, oprócz dobrostanu zwierząt, inne aspekty, takie jak badanie poubojowe. I tak na przykład w rozporządzeniu 854/2004 („pakiet higieniczny”) w załączniku I sprecyzowano, że „Tempo uboju powinno umożliwiać dokonywanie go we właściwy sposób”.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) maksymalną pojemność każdego magazynu przeznaczonego dla koniowatych, bydła, owiec, kóz i świń oraz drobiu i zajęczaków.

c) maksymalną pojemność każdego magazynu przeznaczonego dla koniowatych, bydła, owiec, kóz i świń oraz drobiu, drobiu bezgrzebieniowego i zajęczaków.

Uzasadnienie

Dodano drób bezgrzebieniowy, ponieważ w rozporządzeniach dotyczących higieny nie został on uznany za drób.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Podmioty zapewniają mechaniczne krępowanie zwierząt uśmiercanych bez oszołomienia.

2. Podmioty zapewniają - w stosownych przypadkach i w razie uboju zgodnego z obyczajami religijnymi - mechaniczne krępowanie zwierząt poddawanych ubojowi bez oszołomienia.

Uzasadnienie

Pierwotne sformułowanie pozwala na otwartą interpretację. Ponadto wymóg ten nie jest w pełni możliwy do wdrożenia w warunkach przeprowadzania rytualnego uboju drobiu.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) stosowanie prądu elektrycznego, który nie oszołamia ani nie uśmierca zwierzęcia w warunkach kontrolowanych, a szczególnie stosowanie prądu elektrycznego, który nie przepływa przez mózg.

skreślona

Uzasadnienie

Unieruchomienie spowodowane porażeniem prądem o niskim napięciu po oszołomieniu i przed wykrwawieniem może zapobiegać niebezpiecznym odruchowym ruchom mięśni u zwierząt, które powodują dużą liczbę wypadków przy pracy wśród rzeźników.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jednakże lit. a) i b) nie stosują się do pęt używanych w stosunku do drobiu.

Jednakże lit. a) i b) nie stosują się do pęt używanych w stosunku do drobiu i zajęczaków.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Podmioty ustalają i wdrażają na miejscu odpowiednie procedury monitorowania w celu sprawdzenia i potwierdzenia, czy zwierzęta przeznaczone do uboju są skutecznie oszołomione w okresie od zakończenia procesu oszołamiania do stwierdzenia śmierci.

1. Podmioty ustalają i wdrażają na miejscu odpowiednie procedury monitorowania w celu sprawdzenia i potwierdzenia, czy zwierzęta przeznaczone do uboju są skutecznie oszołomione w okresie od zakończenia procesu oszołamiania do stwierdzenia śmierci. Zwierzęta muszą być martwe przed przystąpieniem do wszelkich innych procedur obróbki tusz lub czynności mogących wywoływać ból.

Uzasadnienie

Właściwie oszołomione zwierzęta nie powinny wykazywać oznak wrażliwości na szynie do wykrwawiania. Każde zwierzę wykazujące oznaki nawrotu wrażliwości należy natychmiast poddać ponownemu oszołomieniu. Żadnej procedury uboju nie można rozpocząć, zanim zwierzę nie będzie martwe.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4a. Podmioty prowadzące hodowle zwierząt futerkowych z wyprzedzeniem powiadamiają właściwy organ o terminie uboju zwierząt, tak aby umożliwić urzędowemu weterynarzowi kontrolę przestrzegania wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz standardowych procedur operacyjnych.

Uzasadnienie

Większość zwierząt na fermach zwierząt futerkowych jest poddawana ubojowi w trakcie krótkiego okresu „rzutu”, jak tylko zakończą swe pierwsze zimowe lenienie. Inny okres uboju ma zazwyczaj miejsce po sezonie rozpłodowym. Tak więc w odróżnieniu od innych działań związanych z ubojem, które mają miejsce przez cały rok, ubój zwierząt futerkowych odbywa się w trakcie niewielu dni. Zasadnicze znaczenie ma poinformowanie właściwych organów w celu umożliwienia przeprowadzenia monitorowania.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Wspólnotowe kodeksy dobrych praktyk w zakresie procedur monitorowania w rzeźniach mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 22 ust. 2.

5. Wspólnotowe wytyczne odnośnie do opracowywania procedur i wdrażania zasad dotyczących procedur monitorowania w rzeźniach mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 22 ust. 2.

Uzasadnienie

Szczegółowe wymogi co do istoty OCENY NAUKOWEJ nie należą do zakresu niniejszego wniosku. Być może uznanie nowych zatwierdzonych przez UE metod oszałamiania należałoby poddać stosownej ocenie, np. przez zatwierdzone krajowe organy stron trzecich ds. oceny.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5a. Urzędowy weterynarz regularnie sprawdza wyżej wymienione procedury monitorowania i przestrzeganie standardowych procedur operacyjnych.

Uzasadnienie

Rola urzędowego weterynarza ma podstawowe znaczenie dla właściwego stosowania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

- 1. Podmioty są odpowiedzialne za zagwarantowanie przestrzegania norm określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Uzasadnienie

Odpowiedzialność za zapewnienie przestrzegania przepisów spoczywa na podmiocie, czyli na przedsiębiorstwie, a nie na indywidualnym pracowniku.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W każdej rzeźni podmioty wyznaczają urzędnika odpowiedzialnego za dobrostan zwierząt, który jest odpowiedzialny w danej rzeźni za zapewnienie zgodności z przepisami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Osoba ta bezpośrednio informuje podmiot o kwestiach związanych z dobrostanem zwierząt.

1. W każdej rzeźni podmioty wyznaczają urzędnika odpowiedzialnego za dobrostan zwierząt, który jest odpowiedzialny w danej rzeźni za kontrolę zgodności z przepisami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Osoba ta bezpośrednio informuje podmiot o kwestiach związanych z dobrostanem zwierząt.

Uzasadnienie

Odpowiedzialność za zapewnienie przestrzegania przepisów spoczywa na podmiocie, czyli na przedsiębiorstwie, a nie na indywidualnym pracowniku.

Poprawka  59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Ustępy 1 i 4 nie stosują się do rzeźni dokonujących rocznie uboju mniej niż 1 000 sztuk zwierząt gospodarskich z gromady ssaków lub 150 000 sztuk drobiu.

5. Ustępy 1-4 nie stosują się do rzeźni dokonujących uboju do 50 sztuk zwierząt gospodarskich tygodniowo lub 150 000 sztuk drobiu rocznie, wyłącznie przez własny personel rzeźni.

Poprawka  60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Przed rozpoczęciem działań właściwy organ i podmioty zaangażowane w wykonanie likwidacji ustalają plan działania w celu zapewnienia zgodności z przepisami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

skreślony

Wymagane przez prawodawstwo wspólnotowe w zakresie zdrowia zwierząt plany awaryjne obejmują w szczególności planowane metody uśmiercania i odpowiadające im standardowe procedury operacyjne zapewniające zgodność z przepisami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, przy czym metody i procedury te oparte są na ustalonych w planie awaryjnym hipotezach dotyczących rozmiaru i lokalizacji podejrzewanych ognisk.

 

Poprawka  61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Do celów niniejszego artykułu oraz w wyjątkowych okolicznościach właściwy organ może wyrazić zgodę na odstępstwa od jednego lub więcej przepisów niniejszego rozporządzenia, jeżeli uzna, że zgodność może wpłynąć na zdrowie ludzi lub znacząco spowolnić proces zwalczania choroby.

3. Do celów niniejszego artykułu oraz w przypadku działania siły wyższej właściwy organ może wyrazić zgodę na odstępstwa od jednego lub więcej przepisów niniejszego rozporządzenia, jeżeli uzna, że przestrzeganie przepisów może wpłynąć na zdrowie ludzi, znacząco spowolnić proces zwalczania choroby lub być w późniejszym czasie sprzeczne z dobrostanem zwierząt.

Uzasadnienie

„Działanie siły wyższej” zapewnia dokładne i prawnie utrwalone podstawy dla niedyskryminujących działań ze strony właściwych władz w celu wsparcia poszkodowanych hodowców. Ponadto należy dodać odniesienie do dobrostanu zwierząt, aby objąć przypadki, w których zwierzęta poddane byłyby większemu cierpieniu, jeżeli przepisy rozporządzenia zostałyby zastosowane.

Poprawka  62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W ciągu jednego roku od daty zakończenia działań związanych z likwidacją właściwy organ, o którym mowa w ust. 1, przesyła Komisji i publicznie udostępnia, szczególnie za pośrednictwem Internetu, sprawozdanie oceniające wyniki tych działań.

skreślony

4. W ciągu jednego roku od daty zakończenia działań związanych z likwidacją właściwy organ, o którym mowa w ust. 1, przesyła Komisji i publicznie udostępnia, szczególnie za pośrednictwem Internetu, sprawozdanie oceniające wyniki tych działań.

 

Sprawozdanie to zawiera w szczególności:

 

a) powody likwidacji;

 

b) liczbę uśmierconych zwierząt i ich gatunek;

 

c) użyte metody oszołamiania i uśmiercania;

 

d) opis napotkanych trudności, oraz, w stosownych przypadkach, znalezione rozwiązania łagodzące lub minimalizujące cierpienie danych zwierząt;

 

e) wszelkie odstępstwa przyznane zgodnie z ust. 3.

 

Uzasadnienie

Państwa członkowskie wysyłają automatycznie do DG SANCO wszelkie informacje, o których mowa w tym ustępie, kiedy stosowany jest plan zwalczania i zwierzęta są uśmiercane z powodów zdrowotnych. Skreślono ustęp, aby nie dublować obciążenia administracyjnego.

Poprawka  63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku uśmiercania z konieczności, osoba odpowiedzialna za dane zwierzęta podejmuje wszelkie konieczne działania, aby jak najszybciej uśmiercić zwierzę.

W przypadku uboju z konieczności, osoba odpowiedzialna za dane zwierzęta podejmuje wszelkie konieczne działania, aby jak najszybciej dokonać uboju zwierzęcia bez uszczerbku dla warunków określonych w załączniku III sekcja I rozdział IV rozporządzenia (WE) nr 853/2004 dotyczących uboju z konieczności poza rzeźnią.

Uzasadnienie

Ujednolicenie przepisów z „pakietem higienicznym”.

Poprawka  64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 17

skreślony

Ośrodki referencyjne

 

1. Każde państwo członkowskie powołuje krajowy ośrodek referencyjny (zwany dalej „ośrodkiem referencyjnym”) do wykonywania następujących zadań:

 

a) zapewnianie naukowej i technicznej wiedzy specjalistycznej związanej z zatwierdzaniem rzeźni;

 

b) przeprowadzanie oceny nowych metod oszołamiania;

 

c) aktywne zachęcanie podmiotów i innych zainteresowanych stron do opracowania kodeksów dobrej praktyki w celu wdrożenia niniejszego rozporządzenia oraz publikowanie i rozpowszechnianie tych kodeksów, jak również kontrolowanie ich zastosowania;

 

d) opracowywanie wytycznych dla właściwych organów do celów niniejszego rozporządzenia;

 

e) akredytacja organów i podmiotów w związku z przyznawaniem świadectw kwalifikacji, o których mowa w art. 18;

 

f) korespondowanie i współpraca z Komisją i innymi ośrodkami referencyjnymi w celu wymiany informacji technicznych i naukowych oraz najlepszych praktyk w odniesieniu do wprowadzenia w życie niniejszego rozporządzenia.

 

2. W ciągu jednego roku od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie przekazują Komisji i pozostałym państwom członkowskim szczegółowe informacje o swoich ośrodkach referencyjnych oraz udostępniają te informacje w Internecie.

 

3. Ośrodki referencyjne mogą zostać utworzone jako sieć składająca się z odrębnych podmiotów, pod warunkiem że wszystkie zadania wymienione w ust. 1 są przydzielone w odniesieniu do wszelkich istotnych działań mających miejsce w danym państwie członkowskim.

 

Do wykonywania jednego lub więcej tych zadań państwa członkowskie mogą wyznaczyć podmiot znajdujący się poza ich terytorium.

 

Poprawka  65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) przyznawanie świadectw kwalifikacji potwierdzających zdanie niezależnego egzaminu końcowego; przedmioty tego egzaminu są odpowiednie w odniesieniu do danych kategorii zwierząt, odpowiadają działaniom wymienionym w art. 7 ust. 2 oraz przedmiotom określonym w załączniku IV;

b) dopilnowanie, by osoby odpowiedzialne za opracowanie i przestrzeganie standardowych procedur operacyjnych wymienionych w art. 6 zostały odpowiednio przeszkolone;

Poprawka  66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) zatwierdzanie programów szkoleń, o których mowa w lit. a), oraz treści i warunków egzaminu, o którym mowa w lit. b);

skreślona

Poprawka  67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Właściwy organ może zlecić organizowanie szkoleń, przeprowadzanie egzaminu końcowego oraz wydawanie świadectw kwalifikacji odrębnemu organowi bądź podmiotowi, który:

2. Programy szkoleń są opracowywane i, w razie potrzeby, prowadzone przez dane przedsiębiorstwo lub podmiot uprawniony przez właściwy organ.

a) posiada wiedzę specjalistyczną, personel i wyposażenie konieczne do realizacji tych zadań;

Przedsiębiorstwo lub podmiot wydaje świadectwa kwalifikacji z tej dziedziny.

b) jest niezależny i wolny od wszelkich konfliktów interesów w odniesieniu do wydawania świadectw kwalifikacji;

Właściwy organ, kiedy uzna za stosowne, może opracować i prowadzić programy szkoleń oraz wydawać świadectwa kwalifikacji.

c) jest uznany przez ośrodek referencyjny.

 

Szczegółowe informacje o tych organach i podmiotach są udostępniane, w szczególności za pośrednictwem Internetu.

 

Uzasadnienie

Ponieważ celem jest przyjęcie podejścia zastosowanego w rozporządzeniach „pakietu higienicznego” odpowiedzialność za kształcenie powinna spoczywać na podmiotach gospodarczych. Należy dopuścić możliwość, aby jedno przedsiębiorstwo mogło opracować i prowadzić kursy szkoleniowe, których treść będzie zatwierdzana przez właściwy organ.

Poprawka  68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Świadectwa kwalifikacji wskazują, dla jakich kategorii zwierząt oraz działań wymienionych w art. 7 ust. 2 lub 3, świadectwo jest ważne.

3. Państwa członkowskie wyznaczają właściwy organ odpowiedzialny za zatwierdzanie treści programów szkoleń wymienionych w ust. 2.

Uzasadnienie

Ponieważ celem jest przyjęcie podejścia zastosowanego w rozporządzeniach „pakietu higienicznego” odpowiedzialność za kształcenie powinna spoczywać na podmiotach gospodarczych. Należy dopuścić możliwość, aby jedno przedsiębiorstwo mogło opracować i prowadzić kursy szkoleniowe, których treść będzie zatwierdzana przez właściwy organ.

Poprawka  69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Świadectwa kwalifikacji są ważne przez okres nie dłuższy niż pięć lat.

skreślony

Uzasadnienie

Świadectwa kwalifikacji powinny być ważne bezterminowo, a nie tylko przez pięć lat.

Poprawka  70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Świadectwa kwalifikacji są ważne przez okres nie dłuższy niż pięć lat.

Świadectwa kwalifikacji są ważne bezterminowo. Posiadacze świadectw kwalifikacji powinni podlegać wymogowi przechodzenia regularnych szkoleń.

Poprawka  71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Do dnia 31 grudnia 2014 r. państwa członkowskie mogą postanowić, aby świadectwa kwalifikacji, o których mowa w art. 18, były wydawane bez egzaminów w przypadku osób z co najmniej [dziesięcioletnim] odpowiednim nieprzerwanym doświadczeniem zawodowym.

2. Do dnia 31 grudnia 2014 r. państwa członkowskie mogą postanowić, aby świadectwa kwalifikacji, o których mowa w art. 18, były wydawane bez egzaminów w przypadku osób odpowiednio wyszkolonych i z co najmniej 12-miesięcznym odpowiednim doświadczeniem zawodowym poprzedzającym wejście w życie niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Jako środek przejściowy odpowiednie wykształcenie i co najmniej dwunastomiesięczne doświadczenie stanowią niezbędną gwarancję.

Poprawka  72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Najpóźniej w dniu 1 stycznia 2013 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek legislacyjny w sprawie określenia warunków i przepisów dotyczących stosowania rzeźni polowych na terenie Unii gwarantujący, że w tych rzeźniach polowych zostaną podjęte wszelkie zabezpieczenia w celu zapobiegania naruszaniu dobrostanu zwierząt.

Uzasadnienie

Rzeźnie polowe zmniejszają stres wywołany czynnościami związanymi z zajmowaniem się zwierzętami i ich transportem przed ubojem, jak również zmniejszają ryzyko obniżenia jakości mięsa. W przypadku słabych zwierząt, jak np. wyczerpanych kur niosek oraz krów mlecznych w okresie wysokiej laktacji, stanowią one ważny środek unikania bolesnych transportów, które często stanowią źródło złamań lub upadków. Przynoszą one ponadto korzyści środowiskowe w sensie obniżania emisji CO2.

Poprawka  73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – rozdział I – tabela 1 – punkt nr 2 – Kategoria zwierząt

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przeżuwacze o masie ciała do 10 kg, drób i zajęczaki.

Przeżuwacze, drób i zajęczaki.

Uzasadnienie

Technika z użyciem pistoletu bolcowego niepenetrującego jest szeroko stosowana na całym świecie (USA, Australia, Nowa Zelandia, Brazylia etc.). Stosowany sprzęt był stopniowo udoskonalany i obecnie, przy właściwym użyciu przez przeszkolony personel zgodnie ze specjalnymi zaleceniami producentów, nie powoduje żadnych problemów. Ponadto jest to jedyna metoda, która pozwala zachować nietkniętym mózg zwierzęcia.

Poprawka  74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – rozdział I – tabela I – punkt nr 2 – Najważniejsze parametry – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Odpowiednia prędkość i średnica bolca dostosowane do gatunku i rozmiaru zwierzęcia.

Odpowiednia prędkość i średnica bolca (metoda płytki kontaktowej) dostosowane do gatunku i rozmiaru zwierzęcia.

Poprawka  75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – rozdział I – tabela 2 – punkt nr 2 – Nazwa

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Uśmiercanie z elektrodami przyłożonymi na głowie i grzbiecie zwierzęcia

Oszałamianie lub ubój z elektrodami przyłożonymi na głowie i sercu lub na głowie i grzbiecie zwierzęcia

Poprawka  76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – rozdział I – tabela 2 – punkt nr 2 – Kategoria zwierząt

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wszystkie gatunki z wyjątkiem jagniąt lub prosiąt o żywej wadze poniżej 5 kg oraz bydła.

Wszystkie gatunki.

Poprawka  77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – rozdział I – tabela 3 – punkt nr 2 – Kategoria zwierząt

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Świnie i drób.

Świnie, drób i zwierzęta futerkowe.

Uzasadnienie

Stosowanie dwutlenku węgla może zapewnić spełnianie zarówno wymogów dobrostanu zwierząt jak i utrzymanie niskich kosztów uboju.

Poprawka  78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – rozdział II – ustęp 7 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nie należy stosować dwutlenku węgla w stężeniach powyżej 30 % do głuszenia lub uboju drobiu w rzeźniach. Stężenia takie mogą być wykorzystywane jedynie do uśmiercania nadwyżki kurcząt w celu zwalczania chorób.

Uzasadnienie

The Scientific Panel on Animal Health and Welfare of the European Food Safety Authority concluded that more than 30% of CO2 is aversive for poultry and may cause pain and respiratory distress before loss of consciousness. Accordingly, the use of concentrations of CO2 above 30% should not be permitted on conscious animals in commercial slaughterhouses but only for disease control on farms and killing of surplus chicks. Only one gas mixture containing over 30% of CO2 has been established by scientific research as being relatively humane and an exception for this is included in point 7.3. Any other gas mixture with a concentration of CO2 over 30% must be approved for use under the terms of the Regulation before being used.

CO2 is not an acceptable method for ducks and geese as, being aquatic birds, they are highly resistant to gassing techniques.

Poprawka  79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 2.3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.3. Między zagrodami do przetrzymywania a korytarzem prowadzącym do miejsca oszołamiania znajduje się zagroda dla zwierząt oczekujących, z równym podłożem i pełnymi ściankami, która zapewnia stałe wprowadzanie zwierząt do oszołamiania i uśmiercania oraz pozwala na uniknięcie konieczności przepędzania zwierząt z zagród do przetrzymywania przez personel zajmujący się zwierzętami. Zagroda dla zwierząt oczekujących jest zaprojektowana w sposób uniemożliwiający uwięzienie lub stratowanie zwierząt

2.3. Między zagrodami do przetrzymywania a korytarzem prowadzącym do miejsca oszołamiania znajduje się zagroda dla zwierząt oczekujących, która zapewnia stałe wprowadzanie zwierząt do oszołamiania i uboju oraz pozwala na uniknięcie konieczności przepędzania zwierząt z zagród do przetrzymywania przez personel zajmujący się zwierzętami. Zagroda dla zwierząt oczekujących jest zaprojektowana w sposób uniemożliwiający uwięzienie lub stratowanie zwierząt

Uzasadnienie

Decyzja co do dokładnego rozplanowania i wyglądu obory oraz rozkładu boksów powinna zostać podjęta przez władze terenowe i zainteresowany podmiot.

Poprawka  80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 3.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.2. Boksy do krępowania używane razem z urządzeniem z zablokowanym bolcem wyposażone są w urządzenia ograniczające ruchy głowy zwierzęcia w poziomie i pionie.

skreślony

Uzasadnienie

Wykorzystanie urządzenia ograniczającego ruchy głowy zwierzęcia w poziomie i pionie może pod pewnymi warunkami zwiększyć dokładność oszałamiania. W innych warunkach, np. przy różnych rozmiarach zwierząt, może być jednak przeciwwskazane. Rozporządzenie powinno dawać podmiotom sektora spożywczego swobodę wyboru systemu, który działa w szczególnych okolicznościach danej rzeźni.

Poprawka  81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 3.3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.3. Nie stosuje się systemów krępujących bydło przez odwrócenie lub zastosowanie nienaturalnej pozycji.

skreślony

Uzasadnienie

Zakaz jest niezgodny z, między innymi, przepisami dopuszczającymi stosowanie metod uboju zalecanych przez zwyczaje religijne.

Poprawka  82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 4.1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.1a. Urządzenia do głuszenia elektrycznego:

 

a) zawierają w sobie urządzenie sygnalizujące akustycznie lub wizualnie czas przyłożenia ich do zwierzęcia;

 

b) są połączone z urządzeniem wskazującym zastosowane napięcie i natężenie prądu, umieszczonym tak, aby było wyraźnie widoczne dla obsługującego.

Uzasadnienie

Przepisy te zawarte są w obowiązującej aktualnie dyrektywie, ale zostały wyłączone z proponowanego rozporządzenia. Pozwalają one zagwarantować, że obsługujący wie, jak długo pracowało urządzenie i jakie napięcie i natężenie prądu zostało wykorzystane. Przepisy te należy zatem włączyć do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 4.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.2. Urządzenia elektryczne dostarczają prąd stały.

skreślony

Poprawka  84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 7.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.2. Obiekty dla drobiu są zaprojektowane i zbudowane tak, aby zwierzęta były umieszczane w mieszance gazów wyłącznie w skrzynkach transportowych bez rozładunku.

7.2. Żywy drób należy umieścić w mieszance gazów w skrzynkach transportowych lub za pomocą taśmociągu.

Uzasadnienie

Przedmiotowy środek jest sprzeczny z obecnie stosowanymi systemami, które wykazały (naukowo uzasadniony) pozytywny wpływ na dobrostan zwierząt. Umieszczenie tego przepisu uderzałoby w systemy oszałamiania zgodne z dobrostanem zwierząt oraz w przedsiębiorców, którzy zainwestowali w takie wyposażenie. Proponowany tekst odpowiada Kodeksowi zdrowia zwierząt naziemnych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt, w którym stwierdza się, iż żywy drób należy umieścić w mieszance gazów w skrzynkach transportowych lub za pomocą taśmociągu.

Poprawka  85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 1.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.2. Zwierzęta muszą być wyładowane jak najszybciej po dostarczeniu, a następnie uśmiercone bez zbędnej zwłoki.

skreślony

W przypadku drobiu i zajęczaków całkowity czas transportu powiększony o czas między wyładunkiem a uśmierceniem nie może przekraczać 12 godzin.

 

W przypadku ssaków z wyjątkiem zajęczaków całkowity czas transportu powiększony o czas między wyładunkiem a uśmierceniem nie może przekraczać:

 

a) 19 godzin dla zwierząt nieodsadzonych jeszcze od matki;

 

b) 24 godzin dla koniowatych i świń;

 

c) 29 godzin dla przeżuwaczy.

 

Po upływie tych terminów należy przetrzymać zwierzęta w magazynach, nakarmić je, a następnie w odpowiednich odstępach podawać im umiarkowane ilości pokarmu. W takim przypadku zwierzętom zapewnia się odpowiednią ilość ściółki lub odpowiedniego materiału gwarantującego wygodę stosowną dla gatunku i liczby danych zwierząt. Materiał ten musi zapewniać odpowiednią absorpcję moczu i odchodów.

 

Poprawka  86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 1.5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dla celów uboju zwierzęta nieodsadzone jeszcze od matki, zwierzęta mleczne w okresie laktacji, samice, u których podczas podróży nastąpił poród, oraz zwierzęta dostarczone w kontenerach mają pierwszeństwo przed innymi rodzajami zwierząt. Jeżeli jest to niemożliwe, wprowadza się środki mające na celu złagodzenie ich cierpienia, szczególnie przez:

skreślony

a) dojenie zwierząt mlecznych w odstępach nie dłuższych niż 12 godzin;

 

b) w przypadku samic, u których nastąpił poród – zapewnienie nowonarodzonym zwierzętom odpowiednich warunków do ssania oraz odpowiednich warunków w zakresie dobrostanu;

 

c) zapewnienie wody w przypadku zwierząt dostarczonych w kontenerach.

 

Uzasadnienie

Transport zwierząt w tych warunkach jest sprzeczny z obowiązującymi przepisami, dlatego nie ma potrzeby uwzględniania tego aspektu we wniosku dotyczącym uboju.

Poprawka  87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 1.7 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) podnoszenie lub ciągnięcie zwierząt za głowę, uszy, rogi, nogi, ogon lub sierść lub obsługa w sposób powodujący niepotrzebny ból lub cierpienie;

c) podnoszenie lub ciągnięcie zwierząt za głowę, uszy, rogi, nogi (z wyjątkiem nóg drobiu i zajęczaków), ogon lub sierść lub obsługa w sposób powodujący niepotrzebny ból lub cierpienie;

Uzasadnienie

Drób i króliki zazwyczaj chwyta się za kończyny i trzyma za nogi. Przy obecnej technologii praktycznie niemożliwe jest chwytanie drobiu w inny sposób.

Poprawka  88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 1.8a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.8a. Urządzenia do głuszenia elektrycznego nie wolno używać jako środka krępowania lub unieruchamiania, bądź zmuszania zwierząt do poruszania się.

Uzasadnienie

Przepis ten zawarty jest w obowiązującej aktualnie dyrektywie (załącznik B, punkt 4), jednak został wyłączony z proponowanego rozporządzenia. Należy zapobiegać nadużywaniu urządzeń do elektrycznego głuszenia i dlatego też przepis ten należy włączyć do rozporządzenia.

Poprawka  89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 1.8b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.8b Zwierząt niemogących samodzielnie się poruszać nie wolno zaciągać do miejsca uboju, ale należy dokonywać ich uboju tam, gdzie się znajdują.

Uzasadnienie

Zaciąganie zwierząt niemogących się poruszać do miejsca uboju zadaje im wiele cierpienia. Należy zatem dokonać ich uboju w miejscu, w którym się znajdują, bez przemieszczania ich. Podobny przepis zawarty jest w aktualnej dyrektywie, został jednak pominięty w proponowanym rozporządzeniu.

Poprawka  90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 2.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.1. Każde zwierzę musi mieć wystarczająco dużo miejsca, aby wstać, położyć się i obrócić.

2.1. Za wyjątkiem dużego bydła trzymanego w indywidualnych zagrodach przez okres czasu nieprzekraczający rozsądnych granic, każde zwierzę musi mieć wystarczająco dużo miejsca, aby wstać, położyć się i obrócić.

Uzasadnienie

Trzymanie dużego bydła w zagrodach zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami umożliwia zagwarantowanie, że nie są one poniewierane i są chronione. Nie szkodzi to ich dobrostanowi, pod warunkiem że okres czasu, w którym znajdują się w zagrodzie, nie przekracza rozsądnych granic.

Poprawka  91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2a. Głuszenie za pomocą przyrządu bolcowego

 

2a.1. Przyrząd bolcowy musi być ustawiony w taki sposób, aby pocisk wchodził w korę mózgową. Należy zakazać zwłaszcza strzelania bydłu w potylicę. Zezwala się na strzelanie owcom i kozom w potylicę, jeśli obecność rogów uniemożliwia wykorzystanie ciemienia. W takim przypadku strzał musi być umiejscowiony bezpośrednio za podstawą rogów i wymierzony w kierunku pyska, a wykrwawienie należy rozpocząć w ciągu 15 sekund po strzale.

 

 

2a.2. Używając przyrządu bolcowego, obsługujący musi po każdym strzale sprawdzić, czy bolec chowa się całkowicie. Jeśli tak nie jest, przyrządu nie wolno ponownie użyć do czasu, kiedy zostanie naprawiony.

Uzasadnienie

Przepisy te zawarte są w obowiązującej aktualnie dyrektywie, ale zostały wyłączone z proponowanego rozporządzenia. Pomagają one dopilnować, aby głuszenie za pomocą przyrządu bolcowego przeprowadzane było w sposób skuteczny i dlatego też powinny zostać włączone do rozporządzenia.

Poprawka  92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – ustęp 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2b. Krępowanie zwierząt

 

Zwierzę nie będzie umieszczane w boksie do głuszenia, a jego głowa nie będzie umieszczana w urządzeniu do ograniczania jego ruchów, chyba że osoba zajmująca się głuszeniem zwierzęcia jest gotowa do wykonania swojego zadania natychmiast po umieszczeniu zwierzęcia w boksie lub zapięciu jego głowy.

Uzasadnienie

Krępowanie może być bardzo stresujące dla zwierzęcia i ważne jest, aby czas, jaki spędza w systemie krępującym lub boksie był możliwie jak najkrótszy.

Poprawka  93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.1. W przypadku gdy jedna osoba jest odpowiedzialna za oszołamianie, pętanie, podnoszenie i wykrwawianie zwierząt, osoba ta musi przeprowadzać wszystkie te działania kolejno na jednym zwierzęciu przed przeprowadzeniem któregokolwiek z nich na innym zwierzęciu.

3.1. W przypadku gdy jedna osoba jest odpowiedzialna za oszołamianie, pętanie, podnoszenie i wykrwawianie zwierząt, osoba ta musi przeprowadzać wszystkie te działania kolejno na jednym zwierzęciu przed przeprowadzeniem któregokolwiek z nich na innym zwierzęciu. Wymóg ten nie ma zastosowania w przypadku oszałamiania grupowego.

Uzasadnienie

Wymóg nie ma zastosowania do zakładów praktykujących oszałamianie grupowe lub zakładów o niewielkiej szybkości przerobu, gdzie oszałamianie wykonuje się jednoetapowo. Znacznie lepsza jest procedura umożliwiająca jak najkrótszy odstęp czasu między oszołomieniem a kłuciem.

Poprawka  94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3.1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.1a Wykrwawianie należy rozpocząć niezwłocznie po ogłuszeniu i przeprowadzać w taki sposób, aby spowodować natychmiastowe, obfite i całkowite wykrwawienie.

Uzasadnienie

Rozpoczęcie wykrwawiania natychmiast po głuszeniu jest rzeczą ważną w celu zmniejszenia zagrożenia odzyskania przez zwierzę świadomości przed śmiercią. Przepis ten zawarty jest w aktualnej dyrektywie, został jednak wyłączony z proponowanego rozporządzenia. Proponowana poprawka przywraca ten przepis.

Poprawka  95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3.2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.2a Po przecięciu naczynia krwionośnego przed zakończeniem wykrwawiania nie wolno wykonywać na zwierzętach żadnych czynności związanych z oprawianiem, ani stosować wobec nich żadnego stymulowania elektrycznego przed upływem:

 

a) min. 120 sekund w przypadku indyków lub kaczek;

 

b) min. 90 sekund w przypadku wszelkich innych typów drobiu;  

 

c) min. 30 sekund w przypadku ogłuszonego bydła;

 

d) min. 120 sekund w przypadku bydła, które nie zostało ogłuszone;

 

e) min. 20 sekund w przypadku owiec, kóz, świń i zwierzyny płowej;

Uzasadnienie

Ważne jest, aby czynności związane z oprawianiem i stymulowaniem elektrycznym nie były prowadzone na zwierzętach przed ich śmiercią. Niniejsza dyrektywa zawiera podobny przepis, ale został on wyłączony z zakresu proponowanego rozporządzenia. Proponowana poprawka przywraca ten przepis. Większość danych liczbowych podana została w oparciu o ustawodawstwo brytyjskie.

Poprawka  96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3.3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.3. Nie uśmierca się ptaków za pomocą automatycznych noży do obcinania szyi, jeżeli nie można stwierdzić czy noże te skutecznie przecięły naczynia krwionośne. Jeżeli noże okazują się nieskuteczne, ptaka niezwłocznie się uśmierca.

3.3. Nie uśmierca się ptaków za pomocą automatycznych noży do obcinania szyi, jeżeli nie można stwierdzić czy noże te skutecznie przecięły naczynia krwionośne. Jeżeli noże okazują się nieskuteczne, można niezwłocznie dokonać uboju ptaka.

Uzasadnienie

Przeznaczeniem nadal jest spożycie przez człowieka.

Poprawka  97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa) uśmiercanie zwierząt futerkowych.

Praktyczne aspekty zajmowania się zwierzętami i krępowania ich.

 

Praktyczne aspekty technik oszołamiania.

 

Wspomagające metody oszołamiania i/lub uboju.

 

Konserwacja urządzeń do ogłuszania lub uboju.

 

Kontrolowanie skuteczności oszołomienia.

Uzasadnienie

Ważne jest wyszczególnienie czynności, do wykonania których osoby uśmiercające zwierzęta na fermach zwierząt futerkowych muszą posiadać kwalifikacje.

UZASADNIENIE

Stan obecny

W Unii Europejskiej dokonuje się rocznie uboju prawie 360 mln trzody chlewnej, bydła owiec i kóz oraz ponad 4 mld sztuk drobiu, ponad 330 mln jednodniowych piskląt uśmiercanych jest w wylęgarniach i dodatkowo uśmiercanych jest około 25 mln zwierząt futerkowych. Również w wyniku zagrożenia chorobami zakaźnymi uśmiercane są kolejne miliony zwierząt.

Wiele z hodowlanych zwierząt poddawanych jest zabiegom wywołującym zbędne cierpienie, nie tylko podczas hodowli i transportu, ale również podczas uśmiercania i uboju oraz działań powiązanych. Obserwuje się rosnące zainteresowanie poprawą dobrostanu zwierząt w społeczeństwie europejskim na poziomie konsumentów i producentów.

Ochrona dobrostanu zwierząt w trakcie ich uboju lub uśmiercania i w trakcie czynności powiązanych jest regulowana dyrektywą 93/119/EC. W chwili obecnej w Unii Europejskiej państwa członkowskie w różnym stopniu i zakresie wprowadzają w życie zapisy dyrektywy 93/119/EC. Obserwuje się wynikające z tego zaniepokojenie koniecznością zapewnienia dobrostanu zwierząt oraz negatywny wpływ na konkurencję pomiędzy podmiotami na rynku wewnętrznym. Dodatkowo w 2004 roku przyjęto nowe prawo wspólnotowe tak zwany „Pakiet higieniczny”, który podniósł odpowiedzialność podmiotów za jakość żywności.

Od momentu wejścia w życie dyrektywy 93/119/EC nie wprowadzono do niej żadnych poprawek, a w między czasie rozwinęła się technologia w zakresie metod oszołamiania, uboju i uśmiercania zwierząt.

Cel i zakres wniosku Komisji

Głównym celem wnioskowanej przez Komisję regulacji jest poprawa dobrostanu zwierząt w trakcie uśmiercania zwierząt hodowlanych na potrzeby konsumpcyjne, zwierząt futerkowych oraz zwierząt w przypadku epidemii chorób zakaźnych lub innych wydarzeń zagrażających zdrowiu publicznemu bądź ze względów środowiskowych. Wniosek Komisji ma również na celu zwiększenie innowacyjności w zakresie metod oszołamiania, uboju i uśmiercania oraz większą harmonizację na rynku wewnętrznym.

Główna zmiana we wnioskowanej legislacji to zmiana podstawy prawnej z dyrektywy na regulację, umożliwiająca większą harmonizację prawa pomiędzy państwami członkowskimi, zapewnienie wzrostu konkurencyjności na rynku wewnętrznym oraz przyspieszenie zastosowania nowoczesnych metod oszołamiania, uboju i uśmiercania. Nowe prawo nakłada na podmioty odpowiedzialność za dobrostan zwierząt, dając im jednocześnie większą elastyczność we wprowadzeniu w życie nowych standardów w tym zakresie. Podmioty zobowiązane są do sporządzenia i wdrożenia standardowych procedur operacyjnych, wyznaczenie urzędnika odpowiedzialnego za dobrostan zwierząt, zapewnienia kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych za uśmiercanie i wykonywanie działań powiązanych poprzez wymóg szkolenia i uzyskania świadectwa kwalifikacji, prowadzenie oceny i monitoringu skuteczności oszołamiania. Przepisy przewidują odstępstwa dla małych podmiotów. Wniosek przewiduje objęciem kontrolą i autoryzacją działań podmiotów przez właściwe organy państw członkowskich.

Wniosek powołuje krajowe ośrodki referencyjne odpowiedzialne za udostępnienie wsparcia naukowego i technicznej wiedzy specjalistycznej związanej z zachowaniem dobrostanu zwierząt, przeprowadzanie oceny nowych metod oszołamiania oraz wsparcie wdrożenia niniejszej regulacji.

Propozycja Komisji zawiera wykaz metod oszołamiania i uśmiercania zwierząt wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi specyfikacji i wymogów. Nowa koncepcja dobrostanu zwierząt w trakcie uboju za podstawową zasadę przyjmuje wymóg oszołamiania zwierząt podczas uboju.

Wniosek proponuje nałożenie na producentów urządzeń krępujących i oszołamiających obowiązku dostarczenia instrukcji użytkowania i konserwacji tych urządzeń w celu zapewnienia optymalnych warunków dla dobrostanu zwierząt w trakcie zastosowania tych urządzeń przez osoby zajmujące się oszołamianiem zwierząt.

Komisja biorąc pod uwagę prawa podstawowe obywateli, we wniosku przewiduje zachowanie odstępstwa w przypadku uśmiercania zwierząt w ramach obrzędów religijnych.

Stanowisko sprawozdawcy Parlamentu Europejskiego

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, wyraża zadowolenie z powodu podjęcia wyzwania podniesienia standardów w zakresie dobrostanu zwierząt podczas uboju i uśmiercania oraz czynności z nimi powiązanych. Propozycja wpisuje się w cele i założenia wspólnotowego planu działań dla ochrony i dobrostanu zwierząt oraz strategii zdrowia zwierząt.

Sprawozdawca jest zdania, że to wielkie zabijanie powinno odbywać się z poszanowaniem możliwie najwyższych standardów humanitarnych, przy możliwie najdalej idącym ograniczeniu cierpienia fizycznego i psychicznego zabijanych zwierząt, przy dążeniu do wyeliminowania zbędnego okrucieństwa.

Ograniczenie cierpienia zabijanych zwierząt Europa powinna traktować jako ważne wyzwanie cywilizacyjne, kulturowe i moralne, w myśl zasady, że zwierzęta są istotami czującymi, cierpiącymi ból i strach i nie mogą być traktowane jak rzeczy materialne.

W europejskiej kulturze cierpienie zwierząt nie powinno być dla człowieka obojętne.

Należy z zadowoleniem przyjąć inicjatywę rozporządzenia, która zmierza w kierunku zmniejszenia cierpienia zabijanych zwierząt. Dotychczas obowiązujące przepisy unijne, z 1993 roku, mające charakter dyrektywny nie są wystarczające i nie zapewniają jednolitego podejścia w skali całej Unii i poszczególnych państw członkowskich. Inicjatywa zastąpienia ich nowym, bezpośrednio obowiązującym rozporządzeniem, jest w pełni zasadna.

Rozporządzenie obejmuje ochronę podczas uboju i uśmiercania zwierząt hodowanych dla produkcji żywności, wełny, skóry, futra i innych produktów. Poza jego zakresem pozostawać ma uśmiercanie zwierząt doświadczalnych, podczas polowań, podczas imprez kulturalnych i sportowych, przez lekarzy weterynarii w ramach wykonywania przez nich zawodu, a także uboju drobiu i zajęczaków dokonywane przez ich właścicieli poza rzeźniami na potrzeby własnej konsumpcji. Uznając zasadność tych wyłączeń należy jednak postulować osobne uregulowanie w drodze dyrektywy, zasad postępowania przy uśmiercaniu zwierząt innych niż hodowane w celach gospodarczych. Taka regulacja powinna obejmować uśmiercanie zwierząt doświadczalnych i innych wymienionych wyżej, ale powinna też obejmować zwierzęta domowe oraz zwierzęta bezdomne. Ich uśmiercanie powinno w maksymalny zakresie uwzględniać potrzebę zmniejszenia cierpień. Sprawozdawca zwraca się do Komisji o przygotowanie odpowiedniej dyrektywy w tym zakresie.

Sprawozdawca w pełni popiera ustanowienie ogólnej zasady, że podczas uśmiercania i działań powiązanych oszczędza się zwierzętom wszelkiego zbędnego bólu, niepokoju i cierpienia. Sprawozdawca wzywa do ustanowienia takich środków, które zapewnią respektowanie tej zasady.

Sprawozdawca uznaje za słuszne wprowadzenie zasady, że metody uśmiercania powinny prowadzić do natychmiastowej śmierci lub oszołomienia zwierzęcia.

Sprawozdawca dostrzega problem tzw. uboju rytualnego, który z motywów religijnych nie dopuszcza pozbawienia świadomości przed ubojem. Dobrym rozwiązaniem jest oddanie rozstrzygnięcia niedopuszczalności uboju rytualnego w gestię ustawodawstwa państw członkowskich. Jednocześnie sprawozdawca wskazuje na potrzebę dialogu ze społecznościami religijnymi stosującymi ubój rytualny, w celu przyjęcia możliwych środków zmniejszających cierpienie zwierząt ubijanych w sposób rytualny.

Sprawozdawca zwraca uwagę, że mięso ze zwierząt ubijanych w sposób rytualny w znacznym zakresie trafia do konsumentów spoza społeczności stosujących ten rodzaj uboju. Parlament opowiada się w związku z tym za ustanowieniem zasady, ze mięso pochodzące z uboju rytualnego powinno być odpowiednio oznakowane, w sposób zapewniający informację dla konsumentów, którzy powinni mieć daną im możliwość wyboru, czy chcą spożywać mięso ze zwierząt ubitych bez uprzedniego pozbawienia świadomości, czy też spożywać go nie chcą.

Sprawozdawca uznaje, że poza wyjątkami wynikającymi z motywacji religijnej, podstawową metodą postępowania przy uboju i uśmiercania zwierząt na obszarze Unii Europejskiej powinno być uprzednie ich oszołomienie, dokonywane w sposób zapewniający pełną skuteczność i kontrolę.

Sprawozdawca uznaje za właściwe wprowadzenie standardowych procedur operacyjnych w zakresie uśmiercania zwierząt i działań powiązanych. Procedury te powinny uwzględniać zalecenia producentów oraz określać najważniejsze parametry stosowanych metod oszałamiania.

Sprawozdawca uznaje za właściwe wprowadzenie wymogu, że wszystkie czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem uboju zwierząt powinny być dokonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, uzyskane w wyniku właściwego szkolenia. Istotne jest też zapewnienie wymogu, aby urządzenia służące do uboju oraz krępowania zwierząt przed ubojem zaopatrzone były w odpowiednie instrukcje producenta, a użycie tych urządzeń ściśle wypełniało te instrukcje.

Za właściwy uznać należy zakaz stosowania okrutnych i zwiększających cierpienie metod krępowania zwierząt przed ich uśmierceniem, w tym zakaz zawieszania lub podnoszenia zwierząt za stopy lub nogi.

Sprawozdawca popiera wprowadzenie wymogu procedur monitorowania skutecznego oszołomienia zwierząt przed ubojem, wraz z przypisaniem odpowiedzialności za tę procedurę do konkretnych osób.

Za szczególnie istotne i ważne uznać należy postanowienie, że w każdej dużej rzeźni, dokonującej rocznie uboju, co najmniej 1000 zwierząt dużych lub 150 tysięcy sztuk drobiu, ma być wyznaczony urzędnik odpowiedzialny za dobrostan zwierząt, do którego zadań należeć będzie zapewnienie przestrzegania przepisów regulujących ubój i uśmiercanie zwierząt. Sprawozdawca uważa, że należy jednak, że w warunkach podległości tego urzędnika podmiotowi prowadzącemu rzeźnię, niezbędne jest zapewnienie takiej jego pozycji, która uchroni go przed możliwymi naciskami na zaniechanie działań należących do istoty jego funkcji. W przepisach szczegółowych, regulujących status tego urzędnika należy precyzyjnie zadbać o to, aby jego rola nie okazałą się fikcyjna. Jednocześnie w odniesieniu do rzeźni mniejszych, których nie dotyczy wymóg zatrudniania wymienionego urzędnika, należy precyzyjnie wskazać, że obowiązek przestrzegania zasad dobrostanu zwierząt odnosi się do kierownika takiej rzeźni.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie norm postępowania w przypadku konieczności likwidacji zwierząt w ramach zwalczania ognisk choroby. Istotne jest, aby likwidacja poprzedzona byłą odpowiednim planem działania, dostosowanym do rzeczowych potrzeb. Jednocześnie wskazać należy, że likwidacja zawsze powinna być ograniczona do niezbędnych, naukowo uzasadnionych potrzeb, a także powinna być przeprowadzona w sposób możliwie najbardziej ograniczający cierpienia uśmiercanych zwierząt.

W odniesieniu do uśmiercenia zwierzęcia z konieczności trafny jest wymóg, aby odpowiednie działanie nastąpiło jak najszybciej, aby nie przedłużać cierpienia zwierzęcia.

Za szczególnie ważne uznać należy powołanie krajowych ośrodków referencyjnych, sprawujących, odpowiedzialnych wykonywanie istotnych zadań w zakresie prawidłowego postępowania przy uboju i uśmiercania zwierząt, między innymi dokonujących ocen metod oszałamiania i dokonujących akredytacji organów i podmiotów w związku z przyznawaniem świadectw kwalifikacji. Parlament uznaje rolę tych ośrodków referencyjnych za kluczową, pod warunkiem, że nie zostanie ona przypisana jako kolejne zadanie już istniejących instytucji, takich jak inspekcja weterynaryjna. Wydaje się, że te ośrodki powinny być instytucjami działającymi odrębnie. Można by im również przypisać odpowiednie uprawnienia kontrolne w zakresie przestrzegania zasad postępowania przy uboju i uśmiercaniu zwierząt.

Sprawozdawca uznaje za właściwą przewidzianą w rozporządzeniu procedurę uzyskiwania świadectw kwalifikacyjnych do czynności związanych z ubojem i uśmiercaniem zwierząt.

Sprawozdawca akceptuje też proponowane w rozporządzeniu zasady postępowania w przypadku niezgodności, włącznie z możliwością zatrzymania produkcji przez właściwy organ. Powinno to być jednak ściśle powiązane z określeniem uprawnień do przeprowadzania kontroli.

Sprawozdawca akceptuje konieczność ustanowienia odpowiednich kar za naruszanie zasad postępowania przy uboju i uśmiercaniu zwierząt, ze wskazaniem, że powinny one być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Popierając rozporządzenie sprawozdawca wskazuje jednocześnie na to, że wzrost wymagań w postępowaniu przy uboju i uśmiercaniu zwierząt prowadzi do wzrostu kosztów (zapewnienie odpowiednich wymagań technicznych, szkolenie, dodatkowy personel itp.). Problem kosztów może stanowić barierę we wdrażaniu zasad rozporządzenia. Komisja nie przewiduje na ten cel żadnych wydatków z budżetu wspólnotowego, i przerzuca cały ciężar finansowania na kraje członkowskie oraz na podmioty gospodarcze. Należy wyrazić obawę, czy taki system finansowania okaże się skuteczny. Skoro ochrona zwierząt w czasie ich zabijania wskutek rozporządzenia staje się obowiązkową normą unijną, to Unia powinna też zapewnić swój udział finansowy we wdrażaniu tej normy. Z budżetu wspólnotowego powinny być finansowane zwłaszcza działania w zakresie promocji nowych metod, szkolenia personelu, udzielania pomocy w zakresie opracowania odpowiednich procedur itp.

Sprawozdawca zwraca też uwagę na element konkurencji. Wzrost kosztów związany z wyższymi standardami ochrony zwierząt w czasie ich uśmiercania, może osłabiać konkurencyjność europejskiej branży mięsnej. Dlatego należy podjąć działania zmierzające do ustanowienia odpowiednich standardów także w imporcie na rynek UE. Import produktów pochodzenia zwierzęcego na rynek UE powinien być dozwolony jedynie od tych podmiotów, które stosują standardy takie same lub zbliżone do określonych w niniejszym rozporządzeniu.

OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (2.2.2009)

dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania
(COM(2008)0553 – C6‑0451/2008 – 2008/0180(CNS))

Sprawozdawca: Jens Holm

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Każdego roku w rzeźniach na terenie UE uśmierca się miliony zwierząt, takich jak świnie, owce, kozy i bydło. Ponadto w UE uśmierca się co roku cztery miliony drobiu.

Wiele z tych zwierząt bardzo cierpi, nie tylko podczas transportu do rzeźni, ale również w momencie uśmiercania. Unia Europejska ma obowiązek egzekwowania zasadniczych zmian mających na celu zminimalizowanie tego cierpienia, mając na uwadze, że bardzo wielu obywateli UE domaga się podniesienia standardów w zakresie ochrony dobrostanu zwierząt.

Najbardziej oczywistym sposobem zminimalizowania cierpienia milionów zwierząt byłoby zmniejszenie spożycia mięsa, skutkujące zaprzestaniem tego prowadzonego na szeroką skalę uśmiercania zwierząt. Powinno to być kwestią naprawdę priorytetową, w nadziei na wprowadzenie niezwłocznych zmian. Niestety jest wysoce nieprawdopodobne, aby w niedalekiej przyszłości zaprzestano konsumpcji mięsa. Jest zatem istotne, aby do minimum zmniejszyć cierpienia zwierząt w momencie ich uśmiercania.

Jako sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuję więc wniosek Komisji w sprawie przeglądu dyrektywy 93/119/WE. Proponowane rozporządzenie wprowadza jednakowe minimalne przepisy dotyczące traktowania zwierząt w momencie uśmiercania na terenie całej UE. Należy podkreślić, że podmioty ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie dobrostanu zwierząt w celu zmniejszenia do minimum niepokoju i cierpienia w momencie uśmiercania.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej jest jednak zdania, że wniosek Komisji wymaga pewnych ulepszeń. Należy promować tworzenie i wykorzystywanie rzeźni polowych. Może to być skuteczny sposób na zmniejszenie konieczności transportowania zwierząt na dalekie odległości na terenie Europy, co tym samym wyeliminuje stres, który zwierzęta są zmuszone znosić podczas takich długich transportów. Takie polowe rzeźnie są w szerokim użyciu w Norwegii. UE powinna móc skorzystać z norweskich doświadczeń.

Rozporządzenie Komisji wymaga wyznaczenia we wszystkich rzeźniach urzędowych inspektorów ds. ochrony dobrostanu zwierząt, co zobowiązuje podmioty do przyjęcia prawdziwej odpowiedzialności za egzekwowanie kwestii dotyczących dobrostanu zwierząt. Inspektor ten jednak nie może i nie powinien zastępować normalnych kontroli i inspekcji przeprowadzanych przez organy krajowe w poszczególnych państwach członkowskich. Jak wynika z doświadczeń państw członkowskich, takie kontrole i inspekcje powinny być wręcz częstsze i lepsze. Jedną z możliwych metod finansowania inspekcji byłby niewielki wkład ze strony sektora przemysłowego w postaci opłaty od każdego wyprodukowanego kilograma mięsa.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej pragnie ponadto podkreślić, że proponowane krajowe ośrodki referencyjne muszą działać niezależnie, gdyż ośrodki te powinny służyć doświadczeniem praktycznymi i technicznym w kwestiach dobrostanu zwierząt.

Należy wyjaśnić, że proponowane rozporządzenie wprowadza jedynie minimum przepisów. Poszczególne państwa członkowskie powinny nie tylko móc stosować wyższe standardy z zakresu dobrostanu zwierząt, ale należy je do tego zachęcać. Wyższe standardy mogłyby prowadzić do stopniowej poprawy ochrony dobrostanu zwierząt, przy jednoczesnym zmniejszeniu do całkowitego minimum cierpień zwierząt przed ich uśmiercaniem i podczas niego.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przyjął dwie opinie na temat aspektów dobrostanu w odniesieniu do głównych systemów oszołamiania i uśmiercania niektórych gatunków zwierząt, a mianowicie na temat aspektów dobrostanu w odniesieniu do podstawowych systemów oszołamiania i uśmiercania najważniejszych handlowych gatunków zwierząt (2004 r.) oraz aspektów dobrostanu w odniesieniu do podstawowych systemów oszołamiania i uśmiercania stosowanych wobec jeleni, kóz, królików, strusi, kaczek, gęsi i przepiórek utrzymywanych w celach handlowych (2006 r.). Prawodawstwo wspólnotowe w tej dziedzinie powinno zostać zaktualizowane, aby uwzględnić te opinie naukowe. Zalecenia dotyczące stopniowego wycofywania stosowania dwutlenku węgla w przypadku świń i drobiu oraz wodnych kąpieli oszołamiających wobec drobiu nie zostały ujęte we wniosku, ponieważ ocena skutków dowiodła, że obecnie w UE metody te nie są ekonomicznie opłacalne. Ponadto inne zalecenia nie powinny wchodzić w zakres niniejszego rozporządzenia, ponieważ odnoszą się one do parametrów technicznych, które należy ująć w środkach wykonawczych lub kodeksach dobrych praktyk. Zalecenia dotyczące ryb utrzymywanych w warunkach fermowych nie zostały ujęte we wniosku, ponieważ potrzebne są dalsze opinie naukowe i oceny gospodarcze w tej dziedzinie.

(6) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przyjął dwie opinie na temat aspektów dobrostanu w odniesieniu do głównych systemów oszołamiania i uśmiercania niektórych gatunków zwierząt, a mianowicie na temat aspektów dobrostanu w odniesieniu do podstawowych systemów oszołamiania i uśmiercania najważniejszych handlowych gatunków zwierząt (2004 r.) oraz aspektów dobrostanu w odniesieniu do podstawowych systemów oszołamiania i uśmiercania stosowanych wobec jeleni, kóz, królików, strusi, kaczek, gęsi i przepiórek utrzymywanych w celach handlowych (2006 r.). W 2001 r. Komitet Naukowy ds. Zdrowia i Dobrostanu Zwierząt (SCAHAW) przyjął sprawozdanie w sprawie dobrostanu zwierząt hodowanych dla wyrobu futer, które zawierało przegląd metod uśmiercania stosowanych na fermach zwierząt futerkowych. Prawodawstwo wspólnotowe w tej dziedzinie powinno zostać zaktualizowane, aby uwzględnić te opinie naukowe. Zalecenia dotyczące stopniowego wycofywania stosowania dwutlenku węgla w przypadku świń i drobiu oraz wodnych kąpieli oszołamiających wobec drobiu nie zostały ujęte we wniosku, ponieważ ocena skutków dowiodła, że obecnie w UE metody te nie są ekonomicznie opłacalne. Ponadto inne zalecenia nie powinny wchodzić w zakres niniejszego rozporządzenia, ponieważ odnoszą się one do parametrów technicznych, które należy ująć w środkach wykonawczych lub kodeksach dobrych praktyk. Zalecenia dotyczące ryb utrzymywanych w warunkach fermowych nie zostały ujęte we wniosku, ponieważ potrzebne są dalsze opinie naukowe i oceny gospodarcze w tej dziedzinie.

Uzasadnienie

Przegląd dokonany przez SCAHAW zawiera ważne informacje dotyczące uśmiercania zwierząt na fermach zwierząt futerkowych w UE.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Ryby znacznie się różnią fizjologicznie od zwierząt lądowych, a ubój i uśmiercanie ryb utrzymywanych w warunkach fermowych odbywa się w zupełnie odmiennym kontekście, szczególnie w odniesieniu do procesu kontroli. Ponadto badania nad oszołamianiem ryb są znacznie mniej zaawansowane niż w przypadku innych gatunków utrzymywanych w warunkach fermowych. Powinny zostać ustanowione odrębne normy dotyczące ochrony ryb podczas uśmiercania. Dlatego też przepisy stosujące się do ryb powinny zostać obecnie ograniczone do najważniejszej zasady. Dalsze inicjatywy powinny uwzględniać opcje legislacyjne i pozalegislacyjne; Wspólnota może podjąć takie inicjatywy na podstawie naukowej oceny ryzyka dotyczącej uboju i uśmiercania ryb, przeprowadzonej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, oraz z uwzględnieniem konsekwencji społecznych, ekonomicznych i administracyjnych.

(11) Ryby znacznie się różnią fizjologicznie od zwierząt lądowych, a ubój i uśmiercanie ryb utrzymywanych w warunkach fermowych odbywa się w zupełnie odmiennym kontekście, szczególnie w odniesieniu do procesu kontroli. Ponadto badania nad oszołamianiem ryb są znacznie mniej zaawansowane niż w przypadku innych gatunków utrzymywanych w warunkach fermowych. W ciągu pięciu lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia powinny jednak zostać ustanowione odrębne normy dotyczące ochrony ryb podczas uśmiercania. Dlatego też przepisy stosujące się do ryb powinny zostać do tego czasu ograniczone do najważniejszej zasady. Te dalsze inicjatywy powinny uwzględniać opcje legislacyjne i pozalegislacyjne; Wspólnota może podjąć takie inicjatywy na podstawie naukowej oceny ryzyka dotyczącej uboju i uśmiercania ryb, przeprowadzonej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, oraz z uwzględnieniem konsekwencji społecznych, ekonomicznych i administracyjnych.

Uzasadnienie

W przypadku wielu ryb utrzymywanych w warunkach fermowych nie jest jeszcze jasne, jaka jest najwłaściwsza metoda uśmiercania. Istnieją jednak naukowe dowody (sprawozdanie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności z 15 czerwca 2004 r.), że niektóre metody pociągają ze sobą negatywne skutki dla dobrostanu ryb, takie jak stres i niechęć, które powodują, że utrata świadomości to u ryb bardzo długi proces.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Polowania odbywają się w kontekście, którego warunki w odniesieniu do uśmiercania znacznie się różnią od stosowanych wobec zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych, a łowiectwo podlega określonemu prawodawstwu. Dlatego też z zakresu niniejszego rozporządzenia należy wyłączyć uśmiercanie odbywające się podczas polowań.

(14) Polowania odbywają się w kontekście, którego warunki w odniesieniu do uśmiercania znacznie się różnią od stosowanych wobec zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych, a łowiectwo podlega określonemu prawodawstwu krajowemu. Dlatego uśmiercanie odbywające się podczas polowań powinno być wyłączone z zakresu niniejszego rozporządzenia i zamiast tego regulowane prawodawstwem krajowym państw członkowskich.

Uzasadnienie

Polowanie leży w sferze kompetencji państw członkowskich i jest odpowiednio regulowane prawodawstwem krajowym.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Zależnie od sposobu ich użycia w czasie uboju lub uśmiercania, niektóre metody oszołamiania mogą prowadzić do śmierci zwierzęcia, przez co unika się bólu i minimalizuje niepokój i cierpienie zwierząt. W rezultacie wprowadzanie rozróżnienia między odwracalnymi i nieodwracalnymi metodami oszołamiania nie jest konieczne.

(24) Zależnie od sposobu ich użycia w czasie uboju lub uśmiercania, niektóre metody oszołamiania mogą prowadzić do śmierci zwierzęcia, przez co unika się bólu i minimalizuje niepokój i cierpienie zwierząt.

Uzasadnienie

Niektóre metody gazowania używane do oszołamiania/uśmiercania zwierząt dla ich futer są odwracalne i zwierzęta odzyskują świadomość. Ponieważ nie ma dalszego kroku w procesie uśmiercania, np. wykrwawiania, możliwe jest, że zwierzęta mogą iść do oskórowania wciąż zachowując świadomość.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27) Dobrze wyszkolony i wykwalifikowany personel poprawia warunki traktowania zwierząt. Kompetencje w zakresie dobrostanu zwierząt oznaczają wiedzę o podstawowych cechach behawioralnych, potrzebach określonych gatunków oraz oznakach przytomności i wrażliwości na bodźce. Obejmują one także techniczną znajomość stosowanych urządzeń oszołamiających. Z tego względu należy wymagać, aby pracownicy uśmiercający zwierzęta przeznaczone do spożycia przez ludzi oraz osoby kontrolujące sezonowe uśmiercanie zwierząt futerkowych posiadali świadectwa kwalifikacji odpowiednie do wykonywanych działań. Jednakże wymaganie świadectwa kwalifikacji w przypadku pozostałego personelu uśmiercającego zwierzęta byłoby nieproporcjonalne w stosunku do założonych celów.

(27) Dobrze wyszkolony i wykwalifikowany personel poprawia warunki traktowania zwierząt. Kompetencje w zakresie dobrostanu zwierząt oznaczają wiedzę o podstawowych cechach behawioralnych, potrzebach określonych gatunków oraz oznakach przytomności i wrażliwości na bodźce. Obejmują one także techniczną znajomość stosowanych urządzeń oszołamiających. Z tego względu należy wymagać, aby pracownicy uśmiercający zwierzęta przeznaczone do spożycia przez ludzi oraz do wyrobu futer posiadali świadectwa kwalifikacji odpowiednie do wykonywanych działań.

Uzasadnienie

Nie ma powodu, aby zwalniać personel pracujący na fermach zwierząt futerkowych z obowiązku posiadania świadectwa kwalifikacji.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36) Niezbędne są wytyczne dla podmiotów i właściwych organów, zawierające szczegółowe informacje na temat konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia rzeźni, aby zapewnić wysoki poziom ochrony zwierząt przy jednoczesnym utrzymaniu wyrównanych szans podmiotów. Z tego względu konieczne jest, aby Wspólnota upoważniła Komisję do przyjmowania takich wytycznych.

(36) Niezbędne są wytyczne dla podmiotów i właściwych organów, zawierające szczegółowe informacje na temat konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia rzeźni oraz ferm zwierząt futerkowych, aby zapewnić wysoki poziom ochrony zwierząt przy jednoczesnym utrzymaniu wyrównanych szans podmiotów. Z tego względu konieczne jest, aby Wspólnota upoważniła Komisję do przyjmowania takich wytycznych.

Uzasadnienie

Wyłączenie ferm zwierząt futerkowych z niniejszego przepisu byłoby niespójne.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37) Uśmiercanie bez oszołomienia wymaga dokładnego podcięcia gardła w celu zminimalizowania cierpienia. Ponadto w przypadku zwierząt, które nie są mechanicznie skrępowane po podcięciu, proces wykrwawiania może zostać spowolniony, tym samym niepotrzebnie przedłużając cierpienie. Dlatego też zwierzęta poddawane ubojowi bez oszołomienia powinny być indywidualnie krępowane.

(37) Uśmiercanie bez oszołomienia wymaga dokładnego podcięcia gardła w celu zminimalizowania cierpienia. Ponadto w przypadku zwierząt, które nie są mechanicznie skrępowane po podcięciu, proces wykrwawiania może zostać spowolniony, tym samym niepotrzebnie przedłużając cierpienie. Dlatego też zwierzęta poddawane ubojowi bez oszołomienia powinny być indywidualnie krępowane, przy zastosowaniu skutecznego oszołomienia bezpośrednio po podcięciu.

Uzasadnienie

Należy oczywiście uwzględnić ubój zgodny z obyczajami religijnymi. Aby chronić zwierzęta przed zbędnym cierpieniem należy jednak stosować podstawowy wymóg późniejszego oszołomienia.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38) W odniesieniu do postępowania ze zwierzętami i ich krępowania w rzeźniach ciągle odnotowuje się postęp naukowy i techniczny. Z tego względu ważne jest, aby Wspólnota upoważniła Komisję do zmiany wymagań stosujących się do postępowania ze zwierzętami i ich krępowania przed ubojem przy jednoczesnym utrzymaniu stałego, wysokiego poziomu ochrony zwierząt.

(38) W odniesieniu do postępowania ze zwierzętami i ich krępowania w rzeźniach i fermach zwierząt futerkowych ciągle odnotowuje się postęp naukowy i techniczny. Z tego względu ważne jest, aby Wspólnota upoważniła Komisję do zmiany wymagań stosujących się do postępowania ze zwierzętami i ich krępowania przed uśmiercaniem przy jednoczesnym utrzymaniu stałego, wysokiego poziomu ochrony zwierząt.

Uzasadnienie

Byłoby niespójnym wyłączenie ferm zwierząt futerkowych z niniejszego przepisu. Określenie „ubój” zdefiniowane jest w rozporządzeniu jako „uśmiercanie zwierząt przeznaczonych do spożycia przez ludzi” i dlatego wykluczałoby z niniejszego przepisu zwierzęta uśmiercane na fermach zwierząt futerkowych.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39) Niezbędne są wytyczne dla podmiotów i właściwych organów, zawierające szczegółowe informacje na temat postępowania ze zwierzętami i ich krępowania przed ubojem, aby zapewnić wysoki poziom ochrony zwierząt przy jednoczesnym utrzymaniu wyrównanych szans podmiotów. Z tego względu konieczne jest, aby Wspólnota upoważniła Komisję do przyjmowania takich wytycznych.

(39) Niezbędne są wytyczne dla podmiotów i właściwych organów, zawierające szczegółowe informacje na temat postępowania ze zwierzętami i ich krępowania przed uśmierceniem, aby zapewnić wysoki poziom ochrony zwierząt przy jednoczesnym utrzymaniu wyrównanych szans podmiotów. Z tego względu konieczne jest, aby Wspólnota upoważniła Komisję do przyjmowania takich wytycznych.

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki 6.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1– ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W odniesieniu do ryb stosuje się jedynie art. 3 ust. 1.

W odniesieniu do ryb stosuje się tymczasowo jedynie art. 3 ust. 1. Komisja przedstawia jednakże, w ciągu pięciu lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wniosek legislacyjny w sprawie norm ochrony ryb podczas uśmiercania.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) „działania powiązane” oznaczają działania takie jak obchodzenie się ze zwierzętami, magazynowanie, krępowanie, oszołamianie i wykrwawianie zwierząt, wykonywane w związku z ich uśmierceniem i w miejscu, w którym ma ono się odbyć;

b) „działania powiązane” oznaczają działania takie jak wyładunek, obchodzenie się ze zwierzętami, magazynowanie, krępowanie, oszołamianie i wykrwawianie zwierząt, wykonywane w związku z ich uśmierceniem i w miejscu, w którym ma ono się odbyć;

Uzasadnienie

Wyładunek stanowi część działań powiązanych i dlatego powinien zostać wymieniony w definicji.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) „oszołamianie” oznacza jakikolwiek celowo wywołany szereg czynności, który bezboleśnie powoduje utratę przytomności i wrażliwości na bodźce, w tym każdy szereg czynności powodujący natychmiastową śmierć;

f) „oszołamianie” oznacza jakikolwiek celowo wywołany szereg czynności, który bezboleśnie oraz bez niepokoju czy cierpień powoduje utratę przytomności i wrażliwości na bodźce, w tym każdy szereg czynności powodujący natychmiastową śmierć;

Uzasadnienie

Ponieważ pojęcie bólu jest subiektywne, należy stosować to samo sformułowanie, co w przypadku art. 3.1.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j) „ubój” oznacza uśmiercenie zwierząt przeznaczonych do spożycia przez ludzi;

j) „ubój” oznacza uśmiercenie zwierząt przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub do wyrobu futer;

Uzasadnienie

Definicja uboju wyklucza zwierzęta futerkowe z wielu zapisów tego wniosku. Zwierzętom uśmiercanym ze względu na futro należy zapewnić taki sam poziom ochrony, jak innym zwierzętom objętym niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k) „rzeźnia” oznacza każdy zakład wykorzystywany do uboju zwierząt lądowych;

k) „rzeźnia” oznacza każdy zakład wykorzystywany do uboju zwierząt lądowych oraz zwierząt hodowanych w celu wyrobu futer;

Uzasadnienie

Definicja rzeźni powinna obejmować uśmiercanie zwierząt futerkowych, bowiem w przeciwnym razie zostaną one wyłączone z wielu przepisów zaproponowanego rozporządzenia. Jeżeli definicja nie ulegnie zmianie cały rozdział trzeci nie będzie miał zastosowania do zwierząt futerkowych.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera m)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

m) „zwierzęta futerkowe” oznaczają zwierzęta z gatunków ssaków utrzymywanych głównie w celu produkcji futra, takich jak norki, tchórze, lisy, szopy, nutrie i szynszyle;

m) „zwierzęta futerkowe” oznaczają zwierzęta z gatunków ssaków utrzymywanych głównie w celu produkcji futra, takich jak norki, tchórze, lisy, szopy, jenoty, nutrie, króliki i szynszyle;

Uzasadnienie

Dodanie tych dwóch gatunków hodowanych w UE na futro pomoże zachować spójność.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. W okresie przed i po porodzie zwierzęta objęte są szczególną ochroną.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, jeżeli obyczaje religijne zalecają taką metodę, zwierzęta mogą być uśmiercane bez uprzedniego oszołomienia, pod warunkiem że uśmiercenie ma miejsce w rzeźni.

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, jeżeli obyczaje religijne zalecają taką metodę, zwierzęta mogą być uśmiercane bez uprzedniego oszołomienia, pod warunkiem że uśmiercenie ma miejsce w rzeźni, a zwierzęta poddaje się skutecznemu oszołomieniu natychmiast po podcięciu.

Uzasadnienie

Należy oczywiście uwzględnić ubój zgodny z obyczajami religijnymi. Aby chronić zwierzęta przed zbędnym cierpieniem należy jednak stosować podstawowy wymóg późniejszego oszołomienia.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie mogą jednak podjąć decyzję o wyznaczeniu konkretnych metod oszołamiania poszczególnych gatunków, zadających zwierzęciu mniej bólu czy cierpienia.

Uzasadnienie

Niektóre państwa członkowskie stosują surowsze praktyki dotyczące metod oszołamiania niż metody przewidziane w niniejszym wniosku w sprawie rozporządzenia. Powinny one nadal móc stosować te praktyki.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Ponadto po dniu 1 stycznia 2014 r. zakazuje się stosowania techniki wodnych kąpieli oszołamiających w przypadku drobiu.

Uzasadnienie

Metodę tę należy wyeliminować z uwagi na zgłoszoną przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności poważną kwestię dotyczącą dobrostanu, dotyczącą elektrycznego oszołamiania w wodnej kąpieli.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W celu uwzględnienia postępu naukowego i technicznego załącznik I może zostać zmieniony zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 22 ust. 2.

3. W celu uwzględnienia postępu naukowego i technicznego załącznik I może zostać zmieniony zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 2a.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa) uśmiercanie zwierząt futerkowych

 

Przyjęcie tej poprawki wymaga skreślenia art. 7 ust. 3 wniosku Komisji.

Uzasadnienie

Nie ma powodu, dlaczego personel zajmujący się uśmiercaniem zwierząt na fermach zwierząt futerkowych nie miałby podlegać takim samym kryteriom, jak personel zatrudniony w rzeźniach.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Uśmiercanie zwierząt futerkowych nadzorowane jest przez osobę posiadającą świadectwo kwalifikacji, o którym mowa w art. 18, obejmujące wszystkie działania wykonywane pod jej nadzorem.

skreślony

Uzasadnienie

Nie ma powodu, aby zwalniać personel pracujący na fermach zwierząt futerkowych z obowiązku posiadania świadectwa kwalifikacji.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) maksymalny przerób dla każdej linii uboju;

a) maksymalny przerób dla każdej linii uboju oraz fermy zwierząt futerkowych;

Uzasadnienie

Zwierzęta na fermach zwierząt futerkowych uśmiercane są w trakcie krótkiego okresu „rzutu”, jak tylko zakończą swe pierwsze zimowe lenienie, tak więc tysiące zwierząt mogą być uśmiercane w trakcie niewielu dni. Istotne jest ustanowienie maksymalnego tempa uśmierceń w tego rodzaju działaniach w celu uniknięcia zatorów i niskiego dobrostanu zwierząt.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie mogą podejmować decyzje o stosowaniu bardziej rygorystycznych przepisów, niż te podane w załączniku III.

Uzasadnienie

Niektóre państwa członkowskie mają surowsze zasady operacyjne niż te przewidziane w niniejszym wniosku w sprawie rozporządzenia. Powinny one nadal móc stosować te zasady.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Podmioty sprawdzają i potwierdzają, że zwierzęta poddane ubojowi bez uprzedniego oszołomienia zostają później skutecznie oszołomione bezpośrednio po podcięciu, aż do stwierdzenia ich śmierci.

Uzasadnienie

Należy oczywiście uwzględnić ubój zgodny z obyczajami religijnymi. Aby chronić zwierzęta przed zbędnym cierpieniem należy jednak stosować podstawowy wymóg późniejszego oszołomienia.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Prawidłowe stosowanie powyższych procedur monitorowania jest codziennie regularnie sprawdzane przez urzędowego weterynarza, a odpowiednia dokumentacja przechowywana. Kontrole dobrostanu obejmują również sprawdzanie wskaźników w zakresie dobrostanu oraz kluczowych parametrów opisanych w standardowych procedurach operacyjnych.

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie zawiera odniesienia do kontrolnej roli urzędowego weterynarza, gdyż jest już ona uwzględniona w rozporządzeniu 854/2004 określającym konkretne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Rola urzędowego weterynarza w egzekwowaniu niniejszego rozporządzenia jest jednak podstawowa i dlatego należy ją wyraźnie podkreślić.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Podmioty prowadzące fermy zwierząt futerkowych z wyprzedzeniem powiadamiają właściwy organ o terminie uśmiercania zwierząt w celu umożliwienia przeprowadzenia monitorowania.

Uzasadnienie

Większość zwierząt na fermach zwierząt futerkowych uśmiercana jest w trakcie krótkiego okresu „rzutu”, jak tylko zakończą swe pierwsze zimowe lenienie. Inny okres uśmiercania ma zazwyczaj miejsce po sezonie rozpłodowym. Tak więc w odróżnieniu od innych działań związanych z ubojem, które mają miejsce przez cały rok, uśmiercanie zwierząt futerkowych odbywa się w trakcie niewielu dni. Zasadnicze znaczenie ma poinformowanie właściwych organów w celu umożliwienia przeprowadzenia monitorowania.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Każde państwo członkowskie powołuje krajowy ośrodek referencyjny (zwany dalej „ośrodkiem referencyjnym”) do wykonywania następujących zadań:

1. Każde państwo członkowskie powołuje krajowy ośrodek referencyjny (zwany dalej „ośrodkiem referencyjnym”) – złożony z niezależnych naukowców i innych specjalistów zajmujących się naukowymi aspektami dobrostanu zwierząt – do wykonywania następujących zadań:

Uzasadnienie

Należy zagwarantować niezależność i kompetentność.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa) obowiązku dokonania wstępnej oceny tych parametrów, jeżeli dany podmiot postanowi przeprowadzać proces o parametrach niezgodnych z opublikowanymi wytycznymi lub kodeksami dobrych praktyk.

Uzasadnienie

Należy wprowadzić skuteczne środki egzekucji.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) zażądać od podmiotów zmiany ich standardowych procedur operacyjnych oraz w szczególności zwolnienia lub zatrzymania produkcji;

a) wymagać od podmiotów zmiany ich standardowych procedur operacyjnych oraz w szczególności zwolnienia lub zatrzymania produkcji;

Uzasadnienie

Należy wprowadzić skuteczne środki egzekucji.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1 do 4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Do dnia 31 grudnia 2018 r. art. 11 ust. 1 stosuje się jedynie do nowych rzeźni bądź do nowych konstrukcji, rozplanowania lub wyposażenia, których dotyczą przepisy określone w załączniku II, a które nie rozpoczęły działania przed datą [rozpoczęcia stosowania/wejście w życie] niniejszego rozporządzenia.

1. Do dnia 31 grudnia 2018 r. art. 11 ust. 1 stosuje się jedynie do nowych rzeźni bądź do nowych konstrukcji lub rozplanowania, których dotyczą przepisy określone w załączniku II, a które nie rozpoczęły działania przed datą [rozpoczęcia stosowania/wejście w życie] niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby, by w odniesieniu do wyposażenia (np. urządzenia do elektrycznego oszołamiania, o których mowa w załączniku II ust. 4) obowiązywały takie same odstępstwa, jak w odniesieniu do konstrukcji.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Do dnia 31 grudnia 2014 r. państwa członkowskie mogą postanowić, aby świadectwa kwalifikacji, o których mowa w art. 18, były wydawane bez egzaminów w przypadku osób z co najmniej [dziesięcioletnim] odpowiednim nieprzerwanym doświadczeniem zawodowym.

2. Do dnia 31 grudnia 2014 r. państwa członkowskie mogą postanowić, aby świadectwa kwalifikacji, o których mowa w art. 18, były wydawane w następstwie uproszczonych egzaminów w przypadku osób z co najmniej [dziesięcioletnim] odpowiednim nieprzerwanym doświadczeniem zawodowym.

Uzasadnienie

Okres „co najmniej [dziesięcioletniego] odpowiedniego nieprzerwanego doświadczenia zawodowego” nie jest gwarancją kompetencji i może oznaczać, że tak naprawdę złe nawyki są głęboko zakorzenione. Wszystkie osoby zajmujące się uśmiercaniem zwierząt powinny być oceniane w celu utrzymania ducha tego prawodawstwa.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Do dnia 1 stycznia 2013 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek legislacyjny w sprawie określenia warunków i przepisów dotyczących stosowania rzeźni polowych na terenie Wspólnoty gwarantujący, że w tych rzeźniach polowych zostaną podjęte wszelkie zabezpieczenia w celu zapobiegania naruszaniu dobrostanu zwierząt.

Uzasadnienie

Rzeźnie polowe zmniejszają stres wywołany czynnościami związanymi z zajmowaniem się zwierzętami i ich transportem przed ubojem, jak również zmniejszają ryzyko obniżenia jakości mięsa. Przynoszą one ponadto korzyści środowiskowe w sensie obniżania emisji CO2.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Tabela 2 – wiersz 2

Tekst proponowany przez Komisję

Nr

Nazwa

Opis

Kategoria zwierząt

Najważniejsze parametry

Szczegółowe wymagania rozdziału II niniejszego załącznika

2

Uśmiercanie z elektrodami przyłożonymi na głowie i grzbiecie zwierzęcia

 

Ekspozycja ciała na przepływ prądu dająca jednocześnie na elektroencefalogramie (EEG) postać padaczkową uogólnioną (oszołomienie) i migotanie lub zatrzymanie pracy serca (uśmiercenie).

 

Wszystkie gatunki z wyjątkiem jagniąt lub prosiąt o żywej wadze poniżej 5 kg oraz bydła.

 

Minimalne natężenie (w A lub mA).

Minimalne napięcie (V).

Maksymalna częstotliwość (Hz).

Minimalny czas ekspozycji.

Częstotliwość kalibracji urządzeń.

Optymalizacja przepływu prądu.

Zapobieganie porażeniom prądem przed oszołomieniem.

 

Punkt 3.

 

Punkt 4 w odniesieniu do lisów i szynszyli.

 

Poprawka

Nr

Nazwa

Opis

Kategoria zwierząt

Najważniejsze parametry

Szczegółowe wymagania rozdziału II niniejszego załącznika

2

Uśmiercanie z elektrodami przyłożonymi na głowie i grzbiecie zwierzęcia

 

Ekspozycja ciała na przepływ prądu dająca jednocześnie na elektroencefalogramie (EEG) postać padaczkową uogólnioną (oszołomienie) i migotanie lub zatrzymanie pracy serca (uśmiercenie).

 

Wszystkie gatunki z wyjątkiem jagniąt lub prosiąt o żywej wadze poniżej 5 kg, bydła i zwierząt futerkowych.

 

Minimalne natężenie (w A lub mA).

Minimalne napięcie (V).

Maksymalna częstotliwość (Hz).

Minimalny czas ekspozycji.

Częstotliwość kalibracji urządzeń.

Optymalizacja przepływu prądu.

Zapobieganie porażeniom prądem przed oszołomieniem.

 

Punkt 3.

 

 

Uzasadnienie

The evidence is clear that electrocution of conscious foxes is not humane. It has been banned by New York State. Veterinarian Dr Butterworth says: ‘Electrocution requires considerable restraint, and use of electrodes inserted into orifices in some species. If cardiac arrest is induced without first inducing unconsciousness, then there is potential for severe pain and distress. Electrocution equipment presents hazards to the operator.’ The American Veterinary Medical Association disapproves of electrocution in this setting. It says: ‘Techniques that apply electric current from head to tail……are unacceptable.’ The same concerns arise for ‘ear to tail’ electrocution of chinchillas.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Rozdział I – Tabela 3

Tekst proponowany przez Komisję

No

Nazwa

Wyszczególnienie

Kategoria zwierząt

Najważniejsze parametry

Szczegółowe wymagania rozdziału II niniejszego załącznika

1

Dwutlenek węgla w wysokim stężeniu

Ekspozycja przytomnego zwierzęcia na mieszankę gazów zawierającą ponad 30 % dwutlenku węgla.

Świnie, drób i zwierzęta futerkowe.

Stężenie dwutlenku węgla.

Czas ekspozycji.

Maksymalny czas między oszołomieniem a kłuciem (świnie).

Punkt 6.

Punkt 7 w odniesieniu do drobiu.

2

Dwutlenek węgla w niskim stężeniu

Ekspozycja przytomnego zwierzęcia na mieszankę gazów zawierającą mniej niż 30 % dwutlenku węgla.

Świnie i drób

Stężenie dwutlenku węgla.

Czas ekspozycji.

Maksymalny czas między oszołomieniem a kłuciem w przypadku oszołamiania (świnie).

Punkt 7 w odniesieniu do drobiu.

3

Gazy obojętne

Ekspozycja przytomnego zwierzęcia na mieszankę gazów obojętnych takich jak argon lub azot, zawierającą mniej niż 2 % tlenu.

Świnie i drób.

Stężenie tlenu.

Czas ekspozycji.

Maksymalny czas między oszołomieniem a kłuciem w przypadku oszołamiania (świnie).

Punkt 7 w odniesieniu do drobiu.

4

Tlenek węgla (czyste źródło)

Ekspozycja przytomnego zwierzęcia na mieszankę gazów zawierającą ponad 4 % tlenku węgla.

Zwierzęta futerkowe i prosięta.

Jakość źródła gazu.

Stężenie tlenku węgla.

Czas ekspozycji.

Temperatura gazu.

Punkt 8.

5

Tlenek węgla w połączeniu z innymi gazami

Ekspozycja przytomnego zwierzęcia na mieszankę gazów zawierającą ponad 1 % tlenku węgla w połączeniu z innymi gazami toksycznymi.

Zwierzęta futerkowe.

Stężenie tlenku węgla.

Czas ekspozycji.

Temperatura gazu.

Filtracja gazu wytwarzanego przez silnik.

Punkt 8.

Punkt 9.

Tekst proponowany przez Parlament

No

Nazwa

Wyszczególnienie

Kategoria zwierząt

Najważniejsze parametry

Szczegółowe wymagania rozdziału II niniejszego załącznika

1

Dwutlenek węgla w wysokim stężeniu

Ekspozycja przytomnego zwierzęcia na mieszankę gazów zawierającą ponad 30 % dwutlenku węgla.

Świnie i drób

Stężenie dwutlenku węgla.

Czas ekspozycji.

 

Punkt 6.

Punkt 7 w odniesieniu do drobiu.

2

Dwutlenek węgla w niskim stężeniu

Ekspozycja przytomnego zwierzęcia na mieszankę gazów zawierającą mniej niż 30 % dwutlenku węgla.

Świnie i drób

Stężenie dwutlenku węgla.

Czas ekspozycji.

Maksymalny czas między oszołomieniem a kłuciem w przypadku oszołamiania (świnie).

Punkt 7 w odniesieniu do drobiu.

3

Gazy obojętne

Ekspozycja przytomnego zwierzęcia na mieszankę gazów obojętnych takich jak argon lub azot, zawierającą mniej niż 2 % tlenu.

Świnie i drób.

Stężenie tlenu.

Czas ekspozycji.

Maksymalny czas między oszołomieniem a kłuciem w przypadku oszołamiania (świnie).

Punkt 7 w odniesieniu do drobiu.

4

Tlenek węgla (czyste źródło)

Ekspozycja przytomnego zwierzęcia na mieszankę gazów zawierającą ponad 4 % tlenku węgla.

Prosięta

Jakość źródła gazu.

Stężenie tlenku węgla.

Czas ekspozycji.

Temperatura gazu.

Punkt 8.

Uzasadnienie

As high concentrations of CO2 are aversive for poultry, their use should not be allowed in abattoirs on conscious animals, but only for disease control on farms. The only exception could be the use of a biphasic method for broilers, with in the first phase mixture of 40% CO2, 30% oxygen, 30% Nitrogen for 30 seconds, followed once the birds are unconscious by 80% CO2 in air. Any other gas mixture with concentration of CO2 over 30% must be approved before use. CO2 is not a proper method for ducks and geese which are very resistant to gassing techniques. As high concentrations of CO2 are aversive for fur animals, it must be stated that CO2 must not be used for fur animals. The carbon monoxide has to come from a pure source only, if only filtered it could still be a cause of irritation and suffering for the animals. A preferable alternative to both carbon dioxide and pure source carbon monoxide is the use of argon.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Rozdział II – ustęp 4 – punkty 4.2 i 4.3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.2      Lisy

skreślone

Elektrody należy przyłożyć do pyska i odbytu; należy użyć prądu o minimalnym natężeniu 0,3 ampera i minimalnym napięciu 110 woltów przez co najmniej 3 sekundy.

 

4.3      Szynszyle

 

Elektrody należy przyłożyć do ucha i ogona; należy użyć prądu o minimalnym natężeniu 0,57 ampera przez co najmniej 60 sekund.

 

Uzasadnienie

Patrz poprawka 17.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Rozdział 2 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Dwutlenek węgla w wysokim i niskim stężeniu, zastosowanie gazów obojętnych lub mieszanki tych gazów w odniesieniu do drobiu

7. Dwutlenek węgla w wysokim i niskim stężeniu, zastosowanie gazów obojętnych lub mieszanki tych gazów w odniesieniu do drobiu

 

7.1 Dwutlenku węgla w wysokim stężeniu nie wolno stosować w rzeźniach, a jedynie na fermach do uśmiercania nadwyżki kurcząt lub do zwalczania chorób.

 

7.2 Jedyny wyjątek od zasady przedstawionej w akapicie 7.1 stanowi przypadek użycia metody dwufazowej, w której w pierwszej fazie stosuje się przez 30 sekund mieszankę 40% CO2, 30% tlenu i 30% azotu, po której – gdy ptaki są nieprzytomne – stosuje się 80% CO2 w powietrzu.

W żadnym wypadku nie wprowadza się gazów do komory lub miejsca, w którym drób ma zostać oszołomiony i uśmiercony, jeżeli może to spowodować oparzenia lub niepokój ze względu na zimno lub brak wilgotności.

7.3 W żadnym wypadku nie wprowadza się gazów do komory lub miejsca, w którym drób ma zostać oszołomiony i uśmiercony, jeżeli może to spowodować oparzenia lub niepokój ze względu na zimno lub brak wilgotności.

 

7.4. W przypadku kaczek i gęsi nie stosuje się dwutlenku węgla.

 

7.5 Ptaki wolno wykrwawiać dopiero po ich uśmierceniu.

Uzasadnienie

As high concentrations of CO2 are aversive for poultry, their use should not be allowed in abattoirs on conscious animals, but only for disease control on farms. The only exception could be the use of a biphasic method for broilers, with in the first phase mixture of 40% CO2, 30% oxygen, 30% Nitrogen for 30 seconds, followed once the birds are unconscious by 80% CO2 in air. Any other gas mixture with concentration of CO2 over 30% must be approved before use. CO2 is not a proper method for ducks and geese which are very resistant to gassing techniques. As high concentrations of CO2 are aversive for fur animals, it must be stated that CO2 must not be used for fur animals.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Rozdział II – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Tlenek węgla (czyste źródło lub połączony z innymi gazami) w odniesieniu do zwierząt futerkowych

skreślony

8.1 Przez cały czas zwierzęta poddawane są kontroli wizualnej.

 

8.2 Zwierzęta wprowadzane są pojedynczo i zapewnia się, że przed wprowadzeniem kolejnego zwierzęcia poprzednie jest nieprzytomne lub martwe.

 

8.3 Zwierzęta muszą pozostać w komorze do czasu śmierci.

 

Uzasadnienie

Patrz poprawki 19 i 20.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – Rozdział II – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9. Tlenek węgla połączony z innymi gazami w odniesieniu do zwierząt futerkowych

skreślony

9.1 Gaz produkowany przez specjalnie przystosowany do tego celu silnik, może być stosowany pod warunkiem, że testy wykazały, że użyty gaz:

 

a) został odpowiednio schłodzony;

 

b) został wystarczająco przefiltrowany;

 

c) jest wolny od wszelkich drażniących składników lub gazów.

 

9.2 Nie umieszcza się zwierząt w komorze, dopóki nie zostanie osiągnięte minimalne stężenie tlenku węgla.

 

Uzasadnienie

Patrz poprawka 20.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – ustęp 1 – punkt 1. -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1.-1. Przy zmianie miejsca zwierzęta traktowane są ze spokojem. Mają one dostatecznie dużo miejsca do poruszania się i wykorzystuje się ich instynkt stadny. W razie potrzeby, jak to ma miejsce w przypadku koniowatych, zwierzęta są jednak prowadzone pojedynczo.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – ustęp 1 – punkt 1.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.2 Zwierzęta muszą być wyładowane jak najszybciej po dostarczeniu, a następnie uśmiercone bez zbędnej zwłoki.

1.2 Zwierzęta muszą być wyładowane jak najszybciej po dostarczeniu, a następnie uśmiercone bez zbędnej zwłoki.

W przypadku drobiu i zajęczaków całkowity czas transportu powiększony o czas między wyładunkiem a uśmierceniem nie może przekraczać 12 godzin.

Całkowity czas transportu powiększony o czas między wyładunkiem a uśmierceniem nie może przekraczać 12 godzin:

W przypadku ssaków z wyjątkiem zajęczaków całkowity czas transportu powiększony o czas między wyładunkiem a uśmierceniem nie może przekraczać:

 

a) 19 godzin dla zwierząt nieodsadzonych jeszcze od matki;

a) 6 godzin dla zwierząt nieodsadzonych jeszcze od matki oraz dla zwierząt, których nie można karmić podczas transportu lub w magazynie;

b) 24 godzin dla koniowatych i świń;

b) 12 godzin dla wszystkich pozostałych zwierząt.

c) 29 godzin dla przeżuwaczy.

 

Po upływie tych terminów należy przetrzymać zwierzęta w magazynach, nakarmić je, a następnie w odpowiednich odstępach podawać im umiarkowane ilości pokarmu. W takim przypadku zwierzętom zapewnia się odpowiednią ilość ściółki lub odpowiedniego materiału gwarantującego wygodę stosowną dla gatunku i liczby danych zwierząt. Materiał ten musi zapewniać odpowiednią absorpcję moczu i odchodów.

Po upływie tych terminów należy przetrzymać zwierzęta w magazynach, nakarmić je, a następnie w odpowiednich odstępach podawać im umiarkowane ilości pokarmu. W takim przypadku zwierzętom zapewnia się odpowiednią ilość ściółki lub odpowiedniego materiału gwarantującego wygodę stosowną dla gatunku i liczby danych zwierząt. Materiał ten musi zapewniać odpowiednią absorpcję moczu i odchodów.

Uzasadnienie

Dobrostan zwierząt wymaga skrócenia czasu transportu i magazynowania. W przypadku zwierząt niekarmionych podczas transportu czy magazynowania, takich jak drób, należy jeszcze zmniejszyć czas transportu czy magazynowania.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – ustęp 1 – punkt 1.5 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) zwierzęta mleczne w okresie laktacji muszą zostać uśmiercone w rzeźni polowej w ciągu 12 godzin.

Uzasadnienie

Zwierzęta mleczne w okresie laktacji narażone są podczas transportu, i jeżeli nie są dojone przynajmniej co 12 godzin, na duże cierpienia ze względu na ograniczone rozwinięcie ich mięśni zadu i nieustanny wysiłek związany z utrzymaniem równowagi w trakcie transportu. Zwierzęta te często upadają w pojazdach i są narażone na dodatkowe cierpienia, jeżeli docierają do rzeźni nie mogąc ustać o własnych siłach. Należy zatem rozwijać rzeźnie polowe zapewniając jednak, że są one skonstruowane i wyposażone w sposób uwzględniający w pełni dobrostan zwierząt. Z tego względu należy dokonać niniejszego uzupełnienia.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

Działania związane z ubojem wymienione w art. 7 ust. 2

Przedmioty egzaminu kwalifikacyjnego

Wszystkie działania wymienione w art. 7 ust. 2 lit. a)-f).

Zachowanie zwierząt, cierpienie, przytomność i wrażliwość na bodźce u zwierząt, stres u zwierząt.

a) zajmowanie się zwierzętami i opieka nad nimi przed ich skrępowaniem;

Praktyczne aspekty zajmowania się zwierzętami i krępowania ich.

b) krępowanie zwierząt w celu oszołomienia lub uśmiercenia;

c) oszołamianie zwierząt;

Praktyczne aspekty technik oszołamiania. Wspomagające metody oszołamiania i/lub uśmiercania. Konserwacja urządzeń oszołamiających i/lub uśmiercających.

d) ocena skuteczności oszołomienia;

Kontrolowanie skuteczności oszołomienia. Wspomagające metody oszołamiania i/lub uśmiercania.

e) pętanie i podnoszenie żywych zwierząt;

Praktyczne aspekty zajmowania się zwierzętami i krępowania ich.

f) wykrwawianie żywych zwierząt.

Kontrolowanie skuteczności oszołomienia. Wspomagające metody oszołamiania i/lub uśmiercania.

Poprawka

Działania związane z ubojem wymienione w art. 7 ust. 2

Przedmioty egzaminu kwalifikacyjnego

Wszystkie działania wymienione w art. 7 ust. 2 lit. a)-fa).

Zachowanie zwierząt, cierpienie, przytomność i wrażliwość na bodźce u zwierząt, stres u zwierząt.

a) zajmowanie się zwierzętami i opieka nad nimi przed ich skrępowaniem;

Praktyczne aspekty zajmowania się zwierzętami i krępowania ich.

b) krępowanie zwierząt w celu oszołomienia lub uśmiercenia;

c) oszołamianie zwierząt;

Praktyczne aspekty technik oszołamiania. Wspomagające metody oszołamiania i/lub uśmiercania. Konserwacja urządzeń oszołamiających i/lub uśmiercających.

d) ocena skuteczności oszołomienia;

Kontrolowanie skuteczności oszołomienia. Wspomagające metody oszołamiania i/lub uśmiercania.

(e) pętanie i podnoszenie żywych zwierząt;

Praktyczne aspekty zajmowania się zwierzętami i krępowania ich.

f) wykrwawianie żywych zwierząt.

Kontrolowanie skuteczności oszołomienia. Wspomagające metody oszołamiania i/lub uśmiercania.

fa) uśmiercanie zwierząt futerkowych

Praktyczne aspekty zajmowania się zwierzętami i krępowania ich.

 

Praktyczne aspekty technik oszołamiania.

 

Wspomagające metody oszołamiania i/lub uśmiercania.

 

Konserwacja urządzeń oszołamiających i/lub uśmiercających.

 

Kontrolowanie skuteczności oszołamiania.

 

Uzasadnienie

Patrz poprawka 11. Poprawka ma za zadanie zapewnić spójność w celu uwzględnienia wszystkich aspektów uśmiercania zwierząt futerkowych.

PROCEDURA

Tytuł

Ochrona zwierząt podczas ich uśmiercania

Odsyłacze

COM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS)

Komisja przedmiotowo właściwa

AGRI

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

20.11.2008

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Jens Holm

11.11.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

1.12.2008

 

 

 

Data przyjęcia

22.1.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

40

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Dimitrios Papadimoulis, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews

PROCEDURA

Tytuł

Ochrona zwierząt podczas ich uśmiercania

Odsyłacze

COM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS)

Data konsultacji z PE

19.11.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

20.11.2008

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

20.11.2008

 

 

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Janusz Wojciechowski

6.10.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

2.12.2008

19.1.2009

16.2.2009

 

Data przyjęcia

16.3.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Luis Manuel Capoulas Santos, Joseph Daul, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Sebastiano Sanzarello, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Dimitar Stoyanov, Csaba Sándor Tabajdi, Janusz Wojciechowski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Katerina Batzeli, Milan Horáček, Astrid Lulling, Sebastiano (Nello) Musumeci, Catherine Neris, Maria Petre

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Iratxe García Pérez, Leopold Józef Rutowicz

Data złożenia

24.3.2009