Procedură : 2008/0180(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0185/2009

Texte depuse :

A6-0185/2009

Dezbateri :

PV 05/05/2009 - 15
CRE 05/05/2009 - 15

Voturi :

PV 06/05/2009 - 6.11
CRE 06/05/2009 - 6.11
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0369

RAPORT     *
PDF 363kWORD 937k
24.3.2009
PE 414.334v02-00 A6-0185/2009

referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind protecţia animalelor în momentul uciderii

(COM(2008)0553 – C6‑0451/2008 – 2008/0180(CNS))

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală

Raportor: Janusz Wojciechowski

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU MEDIU, SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ ALIMENTARĂ
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind protecţia animalelor în momentul uciderii

(COM(2008)0553 – C6‑0451/2008 – 2008/0180(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2008)0553),

–   având în vedere articolul 37 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0451/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (A6-0185/2009),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să-şi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea Comisiei;

5.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de regulament al Consiliului privind protecţia animalelor în momentul sacrificării acestora

Propunere de regulament al Consiliului privind protecţia animalelor în momentul sacrificării şi uciderii acestora

Justificare

Având în vedere definiţia menţionată în propunere („sacrificare” înseamnă uciderea animalelor pentru consumul uman), termenul „ucidere” pare să fie utilizat neadecvat în mod repetat în prezenta propunere pentru a se referi la animale crescute de obicei pentru consumul uman. Ca remarcă generală, termenul „sacrificare”, care se referă în mod special la sacrificare şi la operaţiile aferente, pare mai coerent în acest context şi ar trebui utilizat în mod consecvent în propunere.

De fiecare dată când este necesar, termenul „ucidere” ar trebui înlocuit cu cuvântul „sacrificare”, iar „ a ucide” ar trebui înlocuit cu „a sacrifica”.

Amendamentul   2

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Este necesară stabilirea unor norme comune pentru a asigura dezvoltarea raţională a pieţei interne a produselor respective. Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) a adoptat două avize: în 2004, un aviz privind bunăstarea animalelor în cadrul principalelor sisteme de asomare şi sacrificare ale anumitor specii de animale, mai precis privind aspecte ale bunăstării în cadrul principalelor sisteme de asomare şi sacrificare ale principalelor specii comerciale de animale ("Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals") şi, în 2006, un aviz privind aspecte ale bunăstării în cadrul principalelor sisteme de asomare şi sacrificare ale cervidelor, caprinelor, iepurilor, struţilor, raţelor, gâştelor şi prepeliţelor („Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail”) crescute în scopuri comerciale. Legislaţia comunitară în acest domeniu ar trebui să fie actualizată, pentru a ţine cont de avizele ştiinţifice menţionate anterior. Recomandările de a elimina treptat utilizarea dioxidului de carbon în cazul porcinelor şi al păsărilor de crescătorie, precum şi de a elimina treptat utilizarea asomatoarelor cu baie de apă în cazul păsărilor de crescătorie nu au fost incluse în propunere deoarece evaluarea impactului a indicat că, în prezent, acestea nu sunt viabile din punct de vedere economic în UE. În plus, alte recomandări nu ar trebui să fie incluse în prezentul regulament pentru că ele se referă la parametri tehnici care ar trebui să facă parte din măsurile de punere în aplicare sau din codurile de bune practici. Recomandările privind peştii de crescătorie nu au fost incluse în prezenta propunere ca urmare a necesităţii unui aviz ştiinţific şi a unei evaluări economice suplimentare în acest domeniu.

(6) Este necesară stabilirea unor norme comune pentru a asigura dezvoltarea raţională a pieţei interne a produselor respective. Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) a adoptat două avize: în 2004, un aviz privind bunăstarea animalelor în cadrul principalelor sisteme de asomare şi sacrificare ale anumitor specii de animale, mai precis privind aspecte ale bunăstării în cadrul principalelor sisteme de asomare şi sacrificare ale principalelor specii comerciale de animale (Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals) şi, în 2006, un aviz privind aspecte ale bunăstării în cadrul principalelor sisteme de asomare şi sacrificare ale cervidelor, caprinelor, iepurilor, struţilor, raţelor, gâştelor şi prepeliţelor („Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail”) crescute în scopuri comerciale. În 2001, Comitetul ştiinţific pentru sănătatea şi bunăstarea animalelor (CSSBA) a adoptat un raport privind bunăstarea animalelor crescute pentru producţia de blănuri, care conţine o analiză a metodelor de sacrificare utilizate în crescătoriile de animale pentru blănuri. Legislaţia comunitară în acest domeniu ar trebui să fie actualizată, pentru a ţine cont de avizele ştiinţifice menţionate anterior. Recomandările de a elimina treptat utilizarea dioxidului de carbon în cazul porcinelor şi al păsărilor de crescătorie nu au fost incluse în propunere deoarece evaluarea impactului a indicat că, în prezent, acestea nu sunt viabile din punct de vedere economic în UE. În plus, alte recomandări nu ar trebui să fie incluse în prezentul regulament pentru că ele se referă la parametri tehnici care ar trebui să facă parte din măsurile de punere în aplicare sau din codurile de bune practici. Recomandările privind peştii de crescătorie nu au fost incluse în prezenta propunere ca urmare a necesităţii unui aviz ştiinţific şi a unei evaluări economice suplimentare în acest domeniu.

Justificare

Raportul Comitetului ştiinţific pentru sănătatea şi bunăstarea animalelor conţine o analiză a implicaţiilor pentru bunăstarea animalelor ale diverselor metode utilizate pentru a ucide animale în fermele de animale de blană din UE.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Protocolul privind protecţia şi bunăstarea animalelor subliniază, de asemenea, necesitatea de a respecta dispoziţiile legislative şi administrative, precum şi obiceiurile din statele membre, referitoare, în special, la rituri religioase, tradiţii culturale şi moşteniri regionale atunci când se formulează şi se pun în aplicare politicile comunitare, cum ar fi agricultura şi piaţa internă. Prin urmare, este necesară excluderea din domeniul de aplicare al prezentului regulament a manifestărilor culturale în cazurile în care respectarea cerinţelor de bunăstare a animalelor ar afecta în mod negativ însăşi natura manifestărilor respective.

(15) Protocolul privind protecţia şi bunăstarea animalelor subliniază, de asemenea, necesitatea de a respecta dispoziţiile legislative şi administrative, precum şi obiceiurile din statele membre, referitoare, în special, la rituri religioase, tradiţii culturale sau de origine religioasă şi moşteniri regionale atunci când se formulează şi se pun în aplicare politicile comunitare, cum ar fi agricultura şi piaţa internă. Prin urmare, este necesară excluderea din domeniul de aplicare al prezentului regulament a manifestărilor culturale, religioase şi tradiţionale în cazurile în care respectarea cerinţelor de bunăstare a animalelor ar afecta în mod negativ însăşi natura manifestărilor respective.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) În plus, tradiţiile culturale se referă la mentalităţi, acţiuni sau comportamente moştenite, consacrate sau consuetudinare, care implică, de fapt, conceptul unui element transmis sau care provine de la un predecesor. Ele contribuie la consolidarea legăturilor sociale de lungă durată între generaţii. Cu condiţia ca activităţile respective să nu afecteze piaţa produselor de origine animală şi să nu fie motivate de scopuri de producţie, este necesar să se excludă uciderea animalelor în contextul acestor manifestări din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(16) În plus, tradiţiile culturale sau de origine religioasă se referă la mentalităţi, acţiuni sau comportamente moştenite, consacrate sau consuetudinare, care implică, de fapt, conceptul unui element transmis sau care provine de la un predecesor. Ele contribuie la consolidarea legăturilor sociale de lungă durată între generaţii. Cu condiţia ca activităţile respective să nu afecteze piaţa produselor de origine animală, este necesar să se excludă sacrificarea animalelor în contextul acestor manifestări din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Articolul 22a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 22a

 

Dispoziţii financiare

 

Noile provocări lansate industriei agricole şi a cărnii au implicaţii financiare inevitabile pentru operatorii europeni. În vederea respectării normelor prevăzute în prezentul regulament, trebuie să se pună la dispoziţie o finanţare adecvată din partea UE, pentru a susţine din punct de vedere financiar necesitatea de a asigura Uniunii poziţia de lider în ceea ce priveşte bunăstarea animalelor la nivel internaţional.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) În funcţie de modul în care sunt utilizate în cadrul procesului de sacrificare sau ucidere, unele metode de asomare pot determina moartea animalelor într-un mod care evită durerea şi reduce la minimum chinul sau suferinţa animalelor. În consecinţă, nu este necesar să se facă distincţie între metode de asomare reversibile şi ireversibile.

(24) În funcţie de modul în care sunt utilizate în cadrul procesului de sacrificare sau ucidere, unele metode de asomare pot determina moartea animalelor într-un mod care evită durerea şi reduce la minimum chinul sau suferinţa animalelor.

Justificare

Unele metode de gazare utilizate la asomarea/sacrificarea animalelor pentru blană sunt reversibile, iar animalele îşi recapătă cunoştinţa. Având în vedere că nu există o etapă suplimentară în procesul de sacrificare, de exemplu exsanguinarea, este posibil ca animalele să continue să fie jupuite în timp ce sunt conştiente.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32) Regulamentul (CE) nr. 854/2004 stabileşte o listă a unităţilor din care este autorizat importul anumitor produse de origine animală. Cerinţele generale şi cerinţele suplimentare aplicabile abatoarelor prevăzute în prezentul regulament ar trebui să fie luate în considerare în scopul stabilirii listei respective.

(32) Regulamentul (CE) nr. 854/2004 stabileşte o listă a unităţilor din care este autorizat importul anumitor produse de origine animală. Cerinţele generale şi cerinţele suplimentare aplicabile abatoarelor prevăzute în prezentul regulament ar trebui să fie luate în considerare în scopul stabilirii listei respective. Comisia ar trebui să garanteze faptul că importurile de carne şi de produse din carne provenite din ţări terţe şi destinate pieţei interne sunt conforme cu normele generale stabilite în prezentul regulament.

Justificare

Asigurarea corespondenţei între norme este importantă pentru evitarea perturbărilor pe piaţă.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33) Abatoarele şi echipamentul folosit de acestea sunt proiectate pentru anumite categorii de animale şi pentru anumite capacităţi. Depăşirea acestor capacităţi sau folosirea echipamentului în scopuri pentru care acesta nu a fost proiectat determină efecte negative asupra bunăstării animalelor. Prin urmare, este necesar ca informaţiile privind aspectele menţionate să fie comunicate autorităţilor competente şi să facă parte din procedura de aprobare a abatoarelor.

(33) Abatoarele şi echipamentul folosit de acestea sunt proiectate pentru anumite categorii de animale şi pentru anumite capacităţi. Depăşirea acestor capacităţi sau folosirea echipamentului în scopuri pentru care acesta nu a fost proiectat determină efecte negative asupra bunăstării animalelor. Prin urmare, este necesar ca informaţiile privind aspectele menţionate să fie comunicate autorităţilor competente şi să facă parte din procedura de aprobare a abatoarelor. Abatoarele mici, controlate în mod regulat, care au o capacitate de sacrificare de până la 50 de unităţi de vită mare pe săptămână sau 150 000 de păsări de crescătorie pe an şi care se ocupă mai ales cu vânzarea directă a alimentelor către consumatorii finali nu necesită proceduri de aprobare complexe pentru a pune în aplicare principiile generale ale prezentului regulament.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 34a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34a) Din cauza fricii şi a stresului, trebuie evitat să se cauzeze suferinţă animalelor înainte de sacrificare. Prin urmare, este indicat ca abatoarele să fie proiectate, procedurile de la locul de sacrificare să fie organizate, iar personalul să fie pregătit în aşa fel încât să se evite stresul, frica şi durerile animalelor, de la descărcare la sacrificare.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35) Se înregistrează permanent progrese ştiinţifice şi tehnice în privinţa construcţiei, amenajării şi echipării abatoarelor. Prin urmare, este important ca autorităţile comunitare să autorizeze Comisia să modifice cerinţele aplicabile construcţiei, amenajării şi echipării abatoarelor, menţinând, în acelaşi timp, un nivel ridicat de protecţie a animalelor.

(35) Se înregistrează permanent progrese ştiinţifice şi tehnice în privinţa construcţiei, amenajării şi echipării abatoarelor. Prin urmare, este important ca autorităţile comunitare să autorizeze Comisia să modifice cerinţele aplicabile construcţiei, amenajării şi echipării abatoarelor, menţinând, în acelaşi timp, un nivel ridicat de protecţie a animalelor. Ar trebui să se încurajeze în permanenţă dezvoltarea unor metode de asomare mai bune şi ar trebui, de asemenea, promovată cercetarea pentru a găsi noi metode de sacrificare a puilor în surplus.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37) Uciderea fără asomare necesită o tăiere a gâtului efectuată cu precizie, pentru a reduce la minimum suferinţa. În plus, animalele care nu sunt imobilizate în mod mecanic după tăierea gâtului tind să încetinească procesul de sângerare, prelungind astfel în mod inutil suferinţa. Din acest motiv, animalele sacrificate fără asomare ar trebui să fie imobilizate în mod individual.

(37) Sacrificarea fără asomare necesită o tăiere a gâtului efectuată cu precizie, pentru a reduce la minimum suferinţa. În plus, animalele care nu sunt imobilizate în mod mecanic după tăierea gâtului tind să încetinească procesul de sângerare, prelungind astfel în mod inutil suferinţa. Din acest motiv, animalele sacrificate fără asomare ar trebui să fie imobilizate în mod individual şi asomate imediat după tăiere.

Justificare

Sacrificările efectuate în context religios trebuie respectate. Cu toate acestea, pentru a proteja animalele de suferinţe inutile, trebuie să se aplice cerinţa minimă de asomare ulterioară.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38) Se înregistrează permanent progrese ştiinţifice şi tehnice în privinţa manipulării şi imobilizării animalelor în abatoare. Prin urmare, este important ca autorităţile comunitare să autorizeze Comisia să modifice cerinţele aplicabile manipulării şi imobilizării animalelor înainte de sacrificare, menţinând, în acelaşi timp, un nivel ridicat de protecţie a animalelor.

(38) Se înregistrează permanent progrese ştiinţifice şi tehnice în privinţa manipulării şi imobilizării animalelor în abatoare şi în fermele de blană. Prin urmare, este important ca autorităţile comunitare să autorizeze Comisia să modifice cerinţele aplicabile manipulării şi imobilizării animalelor înainte de ucidere, menţinând, în acelaşi timp, un nivel ridicat de protecţie a animalelor.

Justificare

Scutirea fermelor de blană de la această dispoziţie ar fi inconsecventă. Termenul „sacrificare” este definit în regulament ca „ucidere a animalelor pentru consumul uman”, drept care animalele ucise în fermele de blană ar fi excluse de la această dispoziţie.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) în cadrul unor experimente tehnice sau ştiinţifice efectuate sub supravegherea autorităţii competente;

(i) în cadrul activităţilor reglementate prin Directiva 86/609/CEE a Consiliului din 24 noiembrie 1986 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte protecţia animalelor utilizate în scopuri experimentale şi în alte scopuri ştiinţifice1;

 

__________

1JO L 358, 18.12.1986, p. 1.

Justificare

Termenul „experimente tehnice” nu există în legislaţia comunitară. Ar trebui să se facă referire la Directiva 86/609/CEE a Consiliului din 24 noiembrie 1986, care prevede că excluderea ar trebui să fie valabilă nu numai pentru animalele care mor în timpul experimentelor, dar şi pentru orice animal prevăzut în respectiva directivă, cu alte cuvinte, orice animal folosit sau care urmează să fie folosit în experimente sau care, ulterior, trebuie să fie sacrificat în urma unui experiment.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) în cadrul activităţilor de vânătoare;

(ii) în cadrul activităţilor de vânătoare sau de pescuit sportiv;

Justificare

Cu toate că numai articolul 3 alineatul (1) se aplică pescuitului, este logică excluderea pescuitului sportiv din domeniul general de aplicare al regulamentului, aşa cum se procedează cu vânătoarea.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iva) în cadrul sacrificărilor destinate consumului personal în conformitate cu tradiţiile sărbătorilor religioase importante precum Paştele şi Crăciunul şi numai pe o perioadă de zece zile înainte de data când au loc acestea.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ba) în cazul cervidelor semi‑domestice sacrificate pe teren şi procesate în unităţile fermelor crescătoare de animale de vânat.

Justificare

Cervidele semi‑domestice din Europa de Nord, ţinute la păşunat extensiv, sunt ucise frecvent printr-o împuşcătură la nivelul capului cu glonţ liber pe terenul adiacent unităţii de procesare. Această procedură ridică mai puţine semne de întrebare privind bunăstarea animalelor decât uciderea cervidelor sălbatice.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) „operaţii aferente” înseamnă operaţii cum ar fi manipularea, adăpostirea, imobilizarea, asomarea şi sângerarea animalelor, care au loc în contextul şi în locul unde acestea urmează să fie ucise;

(b) „operaţii aferente” înseamnă operaţii cum ar fi manipularea, descărcarea, adăpostirea, imobilizarea, asomarea şi sângerarea animalelor, care au loc în contextul şi în locul unde acestea urmează să fie sacrificate;

Justificare

Este important să se specifice clar că aceste măsuri de protecţie se aplică şi în cazul descărcării animalelor la sosirea lor în abator.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ba) „autoritate competentă” înseamnă autoritatea centrală a unui stat membru care are competenţa de a asigura respectarea cerinţelor prezentului regulament sau orice altă autoritate căreia autoritatea centrală menţionată i-a delegat competenţa respectivă;

Justificare

Trebuie inclusă o definiţie a „autorităţii competente”, având în vedere că acest termen apare în mod repetat în text.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(da) „inconştienţă” înseamnă o stare de pierdere a cunoştinţei care implică o perturbare temporară sau permanentă a funcţiilor cerebrale, după care animalul este incapabil să răspundă la stimuli normali, inclusiv la durere;

Justificare

O definiţie mai clară a „inconştienţei” este utilă pentru o înţelegere mai bună a textului.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) „asomare” înseamnă orice proces provocat în mod intenţionat care determină pierderea cunoştinţei şi a sensibilităţii fără durere, inclusiv orice proces care determină moartea imediată;

(f) „asomare” înseamnă orice proces provocat în mod intenţionat care determină pierderea cunoştinţei şi a sensibilităţii, inclusiv orice proces care determină moartea imediată;

Justificare

Majoritatea, dacă nu chiar totalitatea metodelor de asomare enumerate în anexă provoacă dureri într-o mai mare sau mai mică măsură; astfel, există o contradicţie între definiţie şi metoda autorizată.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) „rit religios” înseamnă o serie de acte relative la sacrificarea animalelor care sunt stabilite de o religie, cum ar fi islamul sau iudaismul;

(g) „rit religios” înseamnă o serie de acte relative la sacrificarea animalelor care sunt stabilite de o religie sau sunt ocazionate de anumite sărbători religioase;

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k) „abator” înseamnă orice unitate utilizată pentru sacrificarea animalelor terestre;

(k) „abator” înseamnă o unitate utilizată pentru sacrificarea şi eviscerarea animalelor a căror carne este destinată consumului uman;

Justificare

Definiţia propusă este înlocuită cu definiţia care apare în Regulamentul 853/2004/CE. Pare a fi rezonabil să se utilizeze definiţiile deja existente în loc să se elaboreze o nouă definiţie pentru fiecare nou regulament.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera m

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(m) „animale pentru blană” înseamnă acele specii de animale mamifere crescute în special pentru producerea de blănuri, cum ar fi nurca, dihorul, vulpea, ratonul, nutria, şinşila;

(m) „animale pentru blană” înseamnă acele specii de animale mamifere crescute în special pentru producerea de blănuri, cum ar fi nurca, dihorul, vulpea, ratonul, câinele enot, nutria, iepurele şi şinşila;

Justificare

Aceste specii sunt crescute pentru blană în UE şi ar trebui, prin urmare, să fie incluse în definiţia „animalelor pentru blană”.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) beneficiază de confort fizic şi de protecţie, în special prin menţinerea curăţeniei, a confortului termic şi prin evitarea căderilor şi alunecărilor;

(a) beneficiază de confort fizic şi de protecţie, în special prin menţinerea confortului termic şi prin evitarea căderilor şi alunecărilor;

Justificare

Cerinţa privind curăţenia pare nepotrivită deoarece aceasta apare deja în regulamentul privind igiena. Nu este necesară repetarea ei. Aceasta este o chestiune legată de igienă şi nu are de-a face în mod special cu bunăstarea animalelor.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) nu manifestă semne de durere, agresiune sau alte comportamente anormale;

(d) nu manifestă semne de durere, agresiune sau alte comportamente anormale;

Justificare

Se pot pune în aplicare măsuri de evitare a suferinţelor, dar cu siguranţă garantarea faptului că animalele nu vor manifesta semne de frică nu este nici practică şi nici realistă.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) sunt ferite de interacţiuni negative.

eliminat

Justificare

Termenul „interacţiuni negative” este foarte vag şi, prin urmare, respectarea sa, precum şi monitorizarea respectării sale sunt dificile.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), dacă astfel de metode sunt prevăzute de ritualuri religioase, animalele pot fi ucise fără asomare prealabilă, cu condiţia ca uciderea să aibă loc într-un abator.

(2) În conformitate cu ritualurile religioase, animalele pot fi sacrificate fără asomare prealabilă, cu condiţia ca sacrificarea să aibă loc într-un abator.

Justificare

Textul propus de Comisie nu este clar. Utilizarea termenului „derogare” nu explică cu exactitate de la ce trebuie statul membru să facă derogare şi ar putea fi o sursă de ambiguitate. Amendamentul vizează clarificarea, precum şi menţinerea situaţiei actuale în ceea ce priveşte sacrificarea rituală fără asomare în prealabil.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu toate acestea, statele membre pot decide să nu aplice derogarea.

eliminat

Justificare

Diferitele posibilităţi de sacrificare trebuie armonizate, pentru a garanta că producătorii comunitari respectă cu toţii aceleaşi standarde de bunăstare a animalelor.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Asomarea se realizează în conformitate cu metodele din anexa I.

(1) Asomarea se realizează în conformitate cu metodele din anexa I. Pentru a lua în considerare evoluţiile ştiinţifice şi tehnice, Comisia poate aproba metode noi de asomare pe baza unei evaluări a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi în conformitate cu procedura menţionată la articolul 22 alineatul (2).

Justificare

Considerentul (23) afirmă că Comisia poate autoriza metode noi de asomare. Acest amendament se referă la procedura de urmat pentru a stabili dacă se impune aprobarea unei noi metode de asomare.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Personalul responsabil de asomare desfăşoară verificări regulate pentru a se asigura că animalele nu prezintă niciun semn de conştienţă sau sensibilitate în intervalul de timp între procesul de asomare şi confirmarea morţii.

(2) Personalul responsabil de asomare desfăşoară verificări regulate pentru a se asigura că animalele nu prezintă niciun semn de conştienţă sau sensibilitate în intervalul de timp între procesul de asomare şi moarte.

Justificare

Termenul „confirmare”pare să indice necesitatea utilizării unor metode tehnice, ceea ce se îndepărtează clar de la practica normală şi rezonabilă utilizată de centrele de sacrificare.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2a) Sângerarea trebuie să înceapă cât mai curând posibil după asomare.

Justificare

Această clarificare este necesară pentru a garanta că animalul moare în timpul perioadei de asomare.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu toate acestea, oricare astfel de modificare asigură un nivel de bunăstare a animalelor cel puţin echivalent cu cel al metodelor existente, demonstrat prin date ştiinţifice publicate în jurnale relevante, recunoscute internaţional şi care fac obiectul unei evaluări din partea unor experţi în domeniu.

Cu toate acestea, oricare astfel de modificare asigură un nivel de bunăstare a animalelor cel puţin echivalent cu cel al metodelor existente, demonstrat prin date ştiinţifice adecvate.

Justificare

Chestiunea de bază este necesitatea de a dispune de probe ştiinţifice care vor fi evaluate în cadrul procedurii stabilite la articolul 22.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Codurile comunitare de bune practici privind metodele prevăzute în anexa I pot fi adoptate în conformitate cu procedura menţionată la articolul 22 alineatul (2).

(4) Orientările comunitare pentru elaborarea procedurilor şi punerea în aplicare a normelor privind metodele prevăzute în anexa I pot fi adoptate în conformitate cu procedura menţionată la articolul 22 alineatul (2).

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Operatorii concep şi pun în aplicare astfel de proceduri standard de operare pentru a garanta că uciderea şi operaţiile aferente se desfăşoară în conformitate cu articolul 3 alineatul (1).

(2) Operatorii concep şi pun în aplicare astfel de proceduri standard de operare pentru a garanta că sacrificarea şi operaţiile aferente se desfăşoară în conformitate cu articolul 3 alineatul (1). În acest sens, pentru abatoare pot fi folosite procedurile stabilite la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 852/2004.

Justificare

Din motive de simplificare administrativă, procedurile stabilite în prezentul regulament trebuie să fie combinate cu alte proceduri similare din pachetul privind igiena.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Procedurile standard de operare sunt puse la dispoziţia autorităţii competente, la cererea acesteia.

(3) Procedurile standard de operare sunt puse la dispoziţia autorităţii competente, la cererea acesteia. Medicul veterinar oficial este informat în scris de fiecare dată când sunt modificate procedurile standard de operare.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3a) Autoritatea competentă poate modifica procedurile standard de operare atunci când acestea nu sunt conforme cu normele şi cerinţele generale stabilite în prezentul regulament.

Justificare

Trebuie să existe un mecanism prin care autoritatea competentă să poată solicita operatorului să modifice procedurile standard de operare (PSO) care sunt în mod evident inadecvate.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) manipularea şi îngrijirea animalelor înainte de imobilizare;

(a) dirijarea animalelor în scopul imobilizării, asomării sau sacrificării;

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) sângerarea animalelor vii.

(f) sângerarea animalelor vii şi/sau metodele de sacrificare prevăzute la articolul 4 alineatul (2).

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(fa) sacrificarea animalelor pentru blană.

Justificare

Nu există niciun motiv pentru care nu i s-ar aplica întregului personal însărcinat cu sacrificarea animalelor în fermele de blană aceleaşi criterii ca şi personalului care lucrează în abatoare.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Uciderea animalelor pentru blană este supravegheată de o persoană care deţine un certificat de competenţă, conform dispoziţiilor menţionate la articolul 18, care corespunde tuturor operaţiilor efectuate sub supravegherea sa.

eliminat

Justificare

Scopul acestui amendament este de a evita o repetiţie.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 8 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) categoriile sau greutatea animalelor cărora le sunt destinate echipamentele;

(a) speciile sau greutatea animalelor cărora le sunt destinate echipamentele;

Justificare

„Specie” este un termen tehnic mai adecvat.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 8 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ca) întreţinerea şi etalonarea materialului.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cursul operaţiilor de sacrificare, un echipament de asomare de rezervă adecvat este disponibil imediat la faţa locului şi se foloseşte în cazul în care echipamentul de asomare utilizat iniţial nu dă rezultate.

(2) În cursul operaţiilor de sacrificare, o metodă de asomare de înlocuire adecvată este disponibilă imediat la faţa locului şi se pune în aplicare în cazul în care echipamentul de asomare utilizat iniţial nu dă rezultate. În cazul în care acest echipament de asomare de înlocuire implică instalaţii grele, este adecvată folosirea echipamentului mobil.

Justificare

Unele dintre metodele de asomare menţionate la anexa I nu necesită echipamente, dar sunt adecvate ca metode de asomare de înlocuire.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3a) Niciun animal nu trebuie imobilizat dacă persoana responsabilă de asomarea sau sacrificarea animalului în cauză nu este pregătită să execute această operaţie.

Justificare

Imobilizarea poate fi foarte stresantă pentru animale şi este esenţial ca timpul petrecut în sistemul de imobilizare sau în boxă să fie cât mai scurt posibil.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cerinţele prevăzute în capitolele II şi III din prezentul regulament au relevanţă în sensul articolului 12 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 854/2004.

În timpul unei inspecţii a abatoarelor sau a unităţilor care au fost sau urmează să fie autorizate în ţări terţe pentru a exporta în Uniunea Europeană, în conformitate cu legislaţia europeană, experţii Comisiei se asigură că animalele vii menţionate la articolul 5 au fost sacrificate în condiţii care oferă, din punctul de vedere al bunăstării animalelor, garanţia unui tratament cel puţin echivalent măsurilor stabilite prin prezentul regulament.

 

Carnea importată dintr-o ţară terţă este însoţită de certificatul sanitar şi, în plus, de un atestat care garantează respectarea cerinţei menţionate anterior.

Justificare

Coloana din dreapta tabelului conţine prevederile menţionate în actuala Directivă nr. 93/119/CE care se referă la certificarea condiţiilor echivalente privind condiţiile umane în timpul procesului de sacrificare care trebuie respectate de unitatea autorizată pentru a importa în Comunitate. Pentru a consolida argumentele considerentului 32, ar fi adecvată păstrarea formulării din directivă, având în vedere creşterea importanţei importurilor de carne în Comunitate, punând-o imediat la dispoziţia operatorilor de la toate nivelurile.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 10a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 10a

 

Regimul importurilor din ţările terţe

Comisia se asigură că carnea şi produsele din carne care provin din ţările terţe şi care sunt destinate consumului pe piaţa internă respectă dispoziţiile prezentului regulament.

Justificare

Condiţiile şi metodele de producţie a cărnii trebuie să fie conforme cu legislaţia comunitară, în scopul prevenirii concurenţei neloiale între producători.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În sensul prezentului regulament, autoritatea competentă, menţionată la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004, aprobă pentru fiecare abator:

(2) În sensul prezentului regulament, autoritatea competentă, menţionată la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004, analizează, în vederea autorizării fiecărui abator, informaţiile furnizate de operatorul economic din sectorul alimentar cu privire la:

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) capacitatea maximă a fiecărei linii de sacrificare;

eliminat

Justificare

Se elimină sintagma „capacitatea maximă a fiecărei linii de sacrificare”, întrucât în cadrul acesteia trebuie avute în vedere, în afară de bunăstarea animalelor, alte aspecte, cum ar fi inspecţia post mortem. De exemplu, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004 (pachetul privind igiena) prevede faptul că „este necesar ca viteza liniei de sacrificare … să fie [adaptată] pentru a se putea efectua o inspecţie corespunzătoare”.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) capacitatea maximă pentru fiecare spaţiu de adăpostire destinat ecvideelor şi animalelor din speciile bovină, ovină, caprină şi porcină, precum şi păsărilor de crescătorie şi lagomorfelor.

(c) capacitatea maximă pentru fiecare spaţiu de adăpostire destinat ecvideelor şi animalelor din speciile bovină, ovină, caprină şi porcină, precum şi păsărilor de crescătorie, acarinatelor şi lagomorfelor.

Justificare

Se adaugă acarinatele, întrucât acestea nu sunt considerate păsări de crescătorie în conformitate cu regulamentele din pachetul privind igiena.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Operatorii se asigură că animalele ucise fără asomare sunt imobilizate mecanic.

(2) Operatorii se asigură că, atunci când este necesar, precum şi în cazul sacrificării rituale, în care animalele sunt sacrificate fără asomare, acestea sunt imobilizate mecanic.

Justificare

Formularea originală lasă prea mult loc de interpretare. În plus, această cerinţă nu este pe deplin aplicabilă în condiţiile reale ale sacrificării rituale a păsărilor.

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) utilizarea curentului electric la intensităţi care nu asomează sau ucid animalele în circumstanţe controlate, în particular, orice aplicare a curentului electric care nu înconjoară creierul.

eliminat

Justificare

Electroimobilizarea utilizată la tensiuni joase după asomare şi înainte de sângerare permite evitarea producerii reflexelor musculare periculoase ale animalelor, care cauzează un număr important de accidente la locul de muncă pentru sacrificatori.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu toate acestea, literele (a) şi (b) nu se aplică dispozitivelor de suspendare utilizate pentru păsările de crescătorie.

Cu toate acestea, literele (a) şi (b) nu se aplică dispozitivelor de suspendare utilizate pentru păsările de crescătorie sau pentru lagomorfe.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Operatorii adoptă şi pun în aplicare proceduri de monitorizare adecvate pentru a verifica şi a confirma că animalele pentru sacrificare sunt efectiv asomate în intervalul de timp între procesul de asomare şi confirmarea morţii.

(1) Operatorii adoptă şi pun în aplicare proceduri de monitorizare adecvate pentru a verifica şi a confirma că animalele pentru sacrificare sunt efectiv asomate în intervalul de timp între procesul de asomare şi confirmarea morţii. Animalele trebuie să fie moarte înaintea executării oricărei alte proceduri de jupuire şi eviscerare sau a aplicării unui tratament potenţial dureros.

Justificare

Animalele asomate corect nu ar trebui să prezinte semne de sensibilitate pe banda de sângerare. Orice animal care pare să-şi recapete simţurile trebuie reasomat imediat. Nu trebuie să fie demarată nicio procedură de sacrificare până când animalul nu moare.

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4a) Operatorii fermelor de animale pentru blană anunţă în avans autoritatea competentă cu privire la momentul sacrificării animalelor, pentru a permite medicului veterinar oficial să verifice că cerinţele prevăzute în prezentul regulament şi procedurile standard de operare sunt respectate.

Justificare

Majoritate animalelor din fermele de blană sunt sacrificate în timpul unei perioade scurte, „la lot”, imediat după prima năpârlire de iarnă. O altă perioadă de sacrificări are loc după sezonul de împerechere. Aşadar, spre deosebire de alte operaţiuni de sacrificare care se practică de-a lungul anului, sacrificarea animalelor pentru blană are loc într-o perioadă de numai câteva zile. Este esenţială informarea autorităţii competente, pentru a se da posibilitatea de a efectua monitorizarea.

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Codurile comunitare de bune practici privind procedurile de monitorizare în abatoare pot fi adoptate în conformitate cu procedura menţionată la articolul 22 alineatul (2).

(5) Orientările comunitare pentru elaborarea procedurilor şi aplicarea normelor privind procedurile de monitorizare în abatoare pot fi adoptate în conformitate cu procedura menţionată la articolul 22 alineatul (2).

Justificare

Stabilirea cerinţelor detaliate privind semnificaţia EVALUĂRII ŞTIINŢIFICE nu face parte din domeniul de aplicare al prezentei propuneri. Poate că recunoaşterea metodelor noi de asomare aprobate de UE ar trebui să fie evaluată în mod corespunzător, de exemplu de către terţe organisme de evaluare naţionale autorizate.

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5a) Medicul veterinar oficial verifică cu regularitate procedurile de monitorizare menţionate mai sus şi aderarea la procedurile standard de operare.

Justificare

Rolul medicilor veterinari oficiali este esenţial pentru aplicarea adecvată a prezentului regulament.

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(-1) Operatorii au responsabilitatea de a garanta respectarea normelor stabilite prin prezentul regulament.

Justificare

Responsabilitatea de a garanta respectarea normelor aparţine întotdeauna operatorului, şi nu unui anumit angajat.

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Operatorii desemnează un responsabil cu bunăstarea animalelor pentru fiecare abator, care are răspunderea de a garanta că abatorul respectiv respectă normele stabilite prin prezentul regulament. El/ea comunică direct operatorului aspectele referitoare la bunăstarea animalelor.

(1) Operatorii desemnează un responsabil cu bunăstarea animalelor pentru fiecare abator, care are răspunderea de a supraveghea respectarea normelor stabilite prin prezentul regulament de către abatorul respectiv. El/ea comunică direct operatorului aspectele referitoare la bunăstarea animalelor.

Justificare

Responsabilitatea de a garanta respectarea normelor aparţine întotdeauna operatorului, şi nu unui anumit angajat.

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Alineatele de la (1) până la (4) nu se aplică abatoarelor care sacrifică mai puţin de 1 000 de animale pe an pentru mamifere sau mai puţin de 150 000 de unităţi pe an pentru păsările de crescătorie.

(5) Alineatele de la (1) până la (4) nu se aplică abatoarelor care sacrifică mai puţin de 50 de unităţi de vită mare pe săptămână sau mai puţin de 150 000 de unităţi pe an pentru păsările de crescătorie şi în care se utilizează doar personal propriu.

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea competentă şi operatorii implicaţi într-o operaţie de depopulare stabilesc un plan de acţiune pentru a asigura respectarea normelor stabilite prin prezentul regulament, înainte de începerea operaţiei.

eliminat

În particular, metodele de ucidere planificate şi procedurile standard de operare corespunzătoare având scopul de a garanta respectarea normelor stabilite prin prezentul regulament se includ în planurile de urgenţă cerute de legislaţia comunitară privind sănătatea animală, pe baza ipotezelor stabilite în planul de urgenţă cu privire la dimensiunea şi situarea focarelor suspectate.

 

Amendamentul  61

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În sensul prezentului articol şi în situaţii excepţionale, autoritatea competentă poate acorda derogări de la una sau mai multe dispoziţii ale prezentului regulament, dacă aceasta consideră că respectarea lor poate afecta sănătatea umană sau încetini mult procesul de eradicare a unei boli.

(3) În sensul prezentului articol şi în cazuri de forţă majoră, autoritatea competentă poate acorda derogări de la una sau mai multe dispoziţii ale prezentului regulament, dacă aceasta consideră că respectarea lor poate afecta sănătatea umană sau încetini mult procesul de eradicare a unei boli sau poate să dăuneze ulterior bunăstării animalelor.

Justificare

Conceptul de „forţă majoră” corespunde unei definiţii exacte şi oferă o bază consolidată juridic, care permite autorităţilor competente să intervină în mod nediscriminatoriu în favoarea crescătorilor afectaţi. În plus, trebuie să se facă, de asemenea, trimitere la bunăstarea animalelor, de exemplu în cazurile în care animalele ar fi supuse unei suferinţe mari dacă ar fi aplicate dispoziţiile regulamentului.

Amendamentul  62

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În termen de un an de la data încetării operaţiei de depopulare, autoritatea competentă menţionată la alineatul (1) transmite Comisiei şi pune la dispoziţia publicului, în special prin intermediul internetului, un raport de evaluare privind rezultatele operaţiei respective.

eliminat

Raportul cuprinde, în special:

 

(a) motivele depopulării;

 

(b) numărul şi speciile de animale ucise;

 

(c) metodele de asomare şi de ucidere utilizate;

 

d) o descriere a dificultăţilor întâmpinate şi, dacă este cazul, a soluţiilor găsite pentru a diminua sau reduce la minimum suferinţa animalelor în cauză;

 

(e) orice derogare acordată în conformitate cu alineatul (3).

 

Justificare

Statele membre transmit din oficiu către DG Sanco toate informaţiile enumerate la acest alineat, atunci când se pune în aplicare un program de eradicare şi sunt ucise animale din motive sanitare. Prezentul alineat este eliminat pentru a evita duplicarea sarcinilor administrative.

Amendamentul  63

Propunere de regulament

Articolul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul uciderii de urgenţă, persoana care se ocupă de animalele în cauză ia toate măsurile necesare pentru a le ucide cât mai rapid.

În cazul sacrificării de urgenţă, persoana care se ocupă de animalele în cauză ia toate măsurile necesare pentru a le sacrifica cât mai rapid, fără a aduce atingere condiţiilor stabilite în anexa III secţiunea I capitolul VI din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 privind sacrificarea de urgenţă în exteriorul abatorului.

Justificare

Adaptare la normele din pachetul privind igiena.

Amendamentul  64

Propunere de regulament

Articolul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 17

eliminat

Centrele de referinţă

 

(1) Fiecare stat membru desemnează un centru naţional de referinţă (denumit în continuare „centrul de referinţă”), care are următoarele sarcini:

 

(a) furnizează expertize tehnice şi ştiinţifice în legătură cu autorizarea abatoarelor;

 

(b) desfăşoară evaluări ale metodelor noi de asomare;

 

(c) încurajează în mod activ elaborarea de către operatori şi de către celelalte părţi interesate a unor coduri de bună practică pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, publică şi fac cunoscute aceste coduri şi monitorizează aplicarea lor;

 

(d) elaborează orientări pentru autoritatea competentă, în sensul prezentului regulament;

 

(e) acreditează organismele şi entităţile care emit certificatele de competenţă, în conformitate cu dispoziţiile articolului 18;

 

(f) comunică şi cooperează cu Comisia şi cu alte centre de referinţă, pentru a face schimb de informaţii tehnice şi ştiinţifice şi de cele mai bune practici privind punerea în aplicare a prezentului regulament.

 

(2) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, statele membre transmit Comisiei şi celorlalte state membre detalii referitoare la centrul lor de referinţă şi pun aceste informaţii la dispoziţia publicului, în internet.

 

(3) Centrele de referinţă pot fi stabilite sub formă de reţea, formate din entităţi separate, cu condiţia ca toate sarcinile enumerate la alineatul (1) să fie alocate pentru toate activităţile relevante care au loc în statele membre în cauză.

 

Statele membre pot desemna o entitate situată în afara propriului teritoriu care să desfăşoare una sau mai multe dintre aceste obligaţii.

 

Amendamentul  65

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) de a emite certificate de competenţă care atestă promovarea unui examen final independent; subiectele examenului respectiv se referă la categoriile de animale relevante şi corespund operaţiilor enumerate la articolul 7 alineatul (2), precum şi subiectelor prevăzute în anexa IV;

(b) de a asigura că persoanele însărcinate cu desfăşurarea şi menţinerea procedurilor standard de operare menţionate la articolul 6 au fost instruite în mod corespunzător;

Amendamentul  66

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) de a autoriza programele de formare pentru cursurile menţionate la litera (a) şi a conţinutului şi modalităţilor examenului menţionat la punctul (b);

eliminat

Amendamentul  67

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea competentă poate delega organizarea cursurilor şi a examenului final, precum şi emiterea certificatelor de competenţă unui organism sau unei entităţi separate, care:

(2) Programele de formare sunt realizate şi, dacă este cazul, oferite chiar de întreprindere sau de un organism agreat de autoritatea competentă.

(a) deţine experienţa, personalul şi echipamentul necesare;

Întreprinderea sau organismul emite certificatele de competenţă în acest domeniu.

b) este independent(ă) şi nu se află în conflict de interese în ceea ce priveşte emiterea certificatelor de competenţă;

În cazul în care consideră că este necesar, autoritatea competentă poate elabora şi organiza programe de formare şi poate emite certificate de competenţă.

(c) este acreditat(ă) de centrul de referinţă.

 

Datele de contact ale acestor organisme şi entităţi sunt puse la dispoziţia publicului, în special prin intermediul internetului.

 

Justificare

Având în vedere că se doreşte menţinerea aceleaşi abordări ca cea din pachetul privind igiena, formarea trebuie să fie responsabilitatea agenţilor economici. Întreprinderile trebuie să aibă posibilitatea de a realiza şi de a oferi programe de formare al căror conţinut să fie aprobat de autoritatea competentă.

Amendamentul  68

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Certificatele de competenţă menţionează categoriile de animale şi operaţiile enunţate la articolul 7 alineatul (2) sau (3) pentru care este valabil certificatul.

(3) Statele membre desemnează autoritatea competentă responsabilă pentru aprobarea conţinutului programelor de formare menţionate la alineatul (2).

Justificare

Având în vedere că se doreşte menţinerea aceleaşi abordări ca cea din pachetul privind igiena, formarea trebuie să fie responsabilitatea agenţilor economici. Întreprinderile trebuie să aibă posibilitatea de a realiza şi de a oferi programe de formare al căror conţinut să fie aprobat de autoritatea competentă.

Amendamentul  69

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Certificatele de competenţă sunt valabile pentru o perioadă de maximum cinci ani.

eliminat

Justificare

Certificatul de competenţă ar trebui să fie valabil pe termen nelimitat şi nu doar pentru 5 ani.

Amendamentul  70

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Certificatele de competenţă sunt valabile pentru o perioadă de maximum cinci ani.

Certificatele de competenţă sunt valabile pe termen nelimitat. Titularii de certificate de competenţă sunt obligaţi să participe în mod regulat la cursuri de formare.

Amendamentul  71

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Până la 31 decembrie 2014, statele membre pot dispune ca certificatele de competenţă menţionate la articolul 18 să fie emise fără examen în cazul persoanelor care demonstrează o experienţă profesională relevantă neîntreruptă de cel puţin [zece] ani.

(2) Până la 31 decembrie 2014, statele membre pot dispune ca certificatele de competenţă menţionate la articolul 18 să fie emise fără examen în cazul persoanelor care demonstrează o formare adecvată şi o experienţă profesională relevantă de cel puţin 12 luni înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Justificare

Ca măsură provizorie, formarea adecvată şi experienţa de cel puţin 12 luni oferă garanţiile necesare.

Amendamentul  72

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Până la 1 ianuarie 2013, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului o propunere legislativă de instituire a normelor şi condiţiilor utilizării abatoarelor mobile în cadrul Uniunii, garantând că se iau toate măsurile necesare pentru a nu se aduce atingere bunăstării animalelor în abatoarele respective.

Justificare

Abatoarele mobile reduc stresul provocat de activităţile de manipulare şi transportare a animalelor înainte de sacrificare, atenuând astfel riscul deteriorării calităţii cărnii. Pentru animalele fragile, cum ar fi găinile ouătoare care nu mai pot oua şi vacile de lapte în faza de lactaţie maximă, acestea sunt nişte măsuri importante pentru evitarea transportului dificil, care provoacă adesea fracturi sau căderi. În plus, acestea prezintă avantaje ecologice, reducându-se degradarea mediului.

Amendamentul  73

Propunere de regulament

Anexa I – capitolul I – tabelul 1 – rândul 2 – Categorie de animale

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Rumegătoare cântărind maximum 10 kg, păsări de crescătorie şi lagomorfe.

Rumegătoare, păsări de crescătorie şi lagomorfe.

Justificare

Tehnica care prevede utilizarea pistolului cu bolţ captiv nepenetrant este larg acceptată în lume (SUA, Australia, Noua Zeelandă, Brazilia etc.) şi în Uniunea Europeană. Treptat, aceste echipamente s-au îmbunătăţit şi, dacă sunt corect utilizate de către persoane care au beneficiat de o formare adecvată, ţinând cont de recomandările specifice ale producătorilor, nu creează inconveniente deosebite. Trebuie subliniat că este vorba despre singura metodă care permite păstrarea creierului.

Amendamentul  74

Propunere de regulament

Anexa I – capitolul I – tabelul 1 – rândul 2 – Parametri-cheie – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

O viteză şi un diametru al bolţului corespunzătoare dimensiunii şi speciei animalului.

O viteză şi un diametru al bolţului (metoda plăcii de contact) corespunzătoare dimensiunii şi speciei animalului.

Amendamentul  75

Propunere de regulament

Anexa I – capitolul I – tabelul 2 – rândul 2 – Nume

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Ucidere prin electricitate aplicată la nivelul capului şi coloanei

Asomarea sau sacrificarea prin electricitate aplicată la nivelul capului şi inimii sau la nivelul capului şi coloanei;

Amendamentul  76

Propunere de regulament

Anexa I – capitolul I – tabelul 2 – rândul nr. 2 – Categorie de animale

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Toate speciile cu excepţia mieilor sau porcinelor tinere cu o greutate în viaţă de maximum 5 kg, precum şi a vitelor.

Toate speciile.

Amendamentul  77

Propunere de regulament

Anexa I – capitolul I – tabelul 3 – rândul 2 – Categorie de animale

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Porcine şi păsări de crescătorie.

Porcine, păsări de crescătorie şi animale pentru blană.

Justificare

Utilizarea dioxidului de carbon poate garanta respectarea cerinţelor referitoare la bunăstarea animalelor şi menţinerea la un nivel scăzut a costurilor de sacrificare.

Amendamentul  78

Propunere de regulament

Anexa I – capitolul II – punctul 7 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dioxidul de carbon în concentraţii de peste 30% nu se foloseşte pentru asomarea sau sacrificarea păsărilor de crescătorie în cadrul unui abator. Astfel de concentraţii pot fi folosite numai pentru a ucide surplusul de pui sau pentru a controla bolile.

Justificare

The Scientific Panel on Animal Health and Welfare of the European Food Safety Authority concluded that more than 30% of CO2 is aversive for poultry and may cause pain and respiratory distress before loss of consciousness. Accordingly, the use of concentrations of CO2 above 30% should not be permitted on conscious animals in commercial slaughterhouses but only for disease control on farms and killing of surplus chicks. Only one gas mixture containing over 30% of CO2 has been established by scientific research as being relatively humane and an exception for this is included in point 7.3. Any other gas mixture with a concentration of CO2 over 30% must be approved for use under the terms of the Regulation before being used.

CO2 is not an acceptable method for ducks and geese as, being aquatic birds, they are highly resistant to gassing techniques.

Amendamentul  79

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 2.3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.3. Se creează un ţarc de aşteptare, cu o podea netedă şi părţi laterale solide, între ţarcurile de adăpostire şi pista care conduce la punctul de asomare, pentru a permite un flux stabil al animalelor care urmează să fie asomate şi ucise, precum şi pentru ca persoanele care manipulează animalele să nu fie nevoite să le scoată în grabă din ţarcurile de adăpostire. Ţarcul de aşteptare este proiectat astfel încât animalele să nu poată fi blocate sau călcate în picioare.

2.3. Se creează un ţarc de aşteptare între ţarcurile de adăpostire şi pista care conduce la punctul de asomare, pentru a permite un flux stabil al animalelor care urmează să fie asomate şi sacrificate, precum şi pentru ca persoanele care manipulează animalele să nu fie nevoite să le scoată în grabă din ţarcurile de adăpostire. Ţarcul de aşteptare este proiectat astfel încât animalele să nu poată fi blocate sau călcate în picioare.

Justificare

Decizia privind arhitectura şi aspectul exact al unui ţarc, precum şi aranjamentul boxelor ar trebui să fie de competenţa autorităţilor locale şi a operatorului respectiv.

Amendamentul  80

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 3.2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.2. Boxele de imobilizare utilizate împreună cu un bolţ captiv trebuie să posede un dispozitiv care să împiedice mişcările laterale şi verticale ale capului animalului.

eliminat

Justificare

Utilizarea unui dispozitiv care împiedică atât mişcările laterale, cât şi cele verticale ale capului poate contribui la acurateţea asomării în anumite situaţii. Totuşi, în alte situaţii, precum cele în care mărimea animalului variază, acesta poate fi contraindicat. Regulamentul ar trebui să acorde operatorului economic din sectorul alimentar libertatea de a adopta sistemul care funcţionează în condiţiile specifice ale abatorului.

Amendamentul  81

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 3.3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.3. Nu se folosesc metode de imobilizare a bovinelor în poziţii inverse sau nefireşti.

eliminat

Justificare

Interdicţia este incompatibilă cu posibilitatea de a utiliza, în principal, metodele de sacrificare practicate în cadrul ritualurilor religioase.

Amendamentul  82

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 4.1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.1a. Echipamentul pentru asomarea electrică îndeplineşte următoarele cerinţe:

 

(a) încorporează un dispozitiv sonor sau vizual care indică timpul de aplicare a echipamentului electric la un animal;

 

(b) este conectat la un aparat care indică tensiunea şi curentul sub sarcină, poziţionat în aşa fel încât să fie uşor vizibil pentru operator.

Justificare

Aceste dispoziţii se regăsesc în actuala directivă, dar sunt excluse din propunerea de regulament. Acestea sunt utile în a asigura că asomatorul ştie cât timp a fost aplicat aparatul şi la ce tensiune şi curent. Prin urmare, aceste aspecte ar trebui incluse în regulament.

Amendamentul  83

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 4.2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.2. Aparatul electric emite un curent constant.

eliminat

Amendamentul  84

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 7.2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.2. Infrastructurile pentru păsările de crescătorie sunt proiectate şi construite astfel încât animalele să fie transportate spre amestecul gazos numai în cutii speciale pentru transport, fără a fi descărcate.

7.2. Păsările de crescătorie vii ar trebui transportate spre amestecul gazos fie în cutiile lor de transport, fie pe banda transportoare.

Justificare

Această măsură nu este conformă cu sistemele care sunt folosite în prezent şi care au avut efecte pozitive (din punct de vedere ştiinţific) asupra bunăstării animalelor. Încorporarea acestei dispoziţii ar fi în detrimentul acestor sisteme de asomare care vizează bunăstarea animalelor şi al operatorilor care au investit în asemenea instalaţii. Textul propus corespunde Codului sanitar pentru animalele terestre al OIE, care prevede că „păsările de crescătorie vii sunt transportate spre amestecul gazos fie în cutiile lor de transport, fie pe banda transportoare”.

Amendamentul  85

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 1.2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.2. Animalele sunt descărcate cât mai rapid după sosire şi sacrificate fără întârzieri nejustificate.

eliminat

În cazul păsărilor de crescătorie şi al lagomorfelor, timpul total de transport, împreună cu timpul petrecut de la descărcare la sacrificare, nu depăşeşte 12 ore.

 

În cazul mamiferelor, cu excepţia lagomorfelor, timpul total de transport, împreună cu timpul petrecut de la descărcare la sacrificare, nu depăşeşte:

 

a) 19 de ore pentru animalele neînţărcate;

 

b) 24 de ore pentru ecvidee şi porcine;

 

c) 29 de ore pentru rumegătoare.

 

După expirarea termenelor menţionate, animalele sunt adăpostite şi hrănite; ulterior, ele beneficiază de cantităţi moderate de hrană la intervale de timp adecvate. În astfel de cazuri, animalele primesc o cantitate adecvată de aşternut pentru vite sau de materiale echivalente, care să garanteze un nivel de confort corespunzător speciei şi numărului de animale în cauză. Materialul respectiv asigură o absorbţie adecvată a urinei şi fecalelor.

 

Amendamentul  86

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 1.5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În scopul sacrificării, animalele neînţărcate, animalele de lapte în lactaţie, femelele care au fătat în timpul transportului sau animalele livrate în containere au prioritate faţă de celelalte animale. Dacă acest lucru nu este posibil, se adoptă măsuri care să le atenueze suferinţa, în special:

eliminat

(a) mulgând animalele de lapte la intervale de maximum 12 ore;

 

(b) oferind condiţii adecvate pentru sugar şi pentru bunăstarea animalului nou-născut, în cazul femelelor care au fătat;

 

(c) oferind apă animalelor livrate în containere.

 

Justificare

Transportarea animalelor în aceste condiţii este contrară reglementărilor în vigoare. Iată de ce acest aspect nu trebuie inclus într-o propunere referitoare la sacrificare.

Amendamentul  87

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 1.7 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) ridicarea sau târârea animalelor de cap, urechi, coarne, picioare, coadă sau lână sau manipularea acestora într-un mod care le produce dureri sau suferinţe evitabile;

(c) ridicarea sau târârea animalelor de cap, urechi, coarne, picioare (cu excepţia păsărilor şi lagomorfelor), coadă sau lână sau manipularea acestora într-un mod care le produce dureri sau suferinţe evitabile;

Justificare

Păsările de crescătorie şi iepurii sunt de obicei prinşi de picioare şi ţinuţi de labe. Este practic imposibil să se prindă păsările într-un alt mod în condiţiile tehnologice actuale.

Amendamentul  88

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 1.8a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.8a. Echipamentul electric pentru asomare nu trebuie utilizat ca mijloc de stăpânire sau de imobilizare a animalelor şi nici pentru a le determina să se deplaseze.

Justificare

Această dispoziţie este inclusă în actuala directivă (anexa B punctul 4), dar este exclusă din propunerea de regulament. Aceasta este utilă în prevenirea utilizării abuzive a echipamentului electric de asomare şi, prin urmare, ar trebui să fie inclusă în regulament.

Amendamentul  89

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 1.8b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.8b. Animalele care nu sunt în stare să meargă nu trebuie târâte către locul de sacrificare, ci trebuie sacrificate în locul în care se află.

Justificare

Animalelor care nu sunt în măsură să meargă li se provoacă o suferinţă considerabilă atunci când sunt târâte până la locul de sacrificare. Ele ar trebui să fie sacrificate în locul în care se află, fără a fi mutate. Actuala directivă conţine o dispoziţie asemănătoare, dar a fost omisă din propunerea de regulament.

Amendamentul  90

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 2.1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.1. Fiecare animal are suficient spaţiu pentru a se ridica, a se aşeza şi a se întoarce.

2.1. Cu excepţia bovinelor mari adăpostite în spaţii individuale, pentru o perioadă de timp rezonabilă, fiecare animal are suficient spaţiu pentru a se ridica, a se aşeza şi a se întoarce.

Justificare

Adăpostirea în spaţii individuale, astfel cum prevăd dispoziţiile în vigoare în prezent, permite garantarea faptului că bovina mare nu se loveşte de pereţii laterali şi că este protejată. Aceasta nu aduce atingere bunăstării animalului atunci când nu se depăşeşte o perioadă de timp rezonabilă.

Amendamentul  91

Propunere de regulament

Anexa III – secţiunea 2a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2a. Pistol cu bolţ captiv penetrant

 

2a.1. Pistolul trebuie poziţionat astfel încât să se asigure pătrunderea proiectilului în cortexul cerebral. În special, împuşcarea vitelor în ceafă este interzisă. Oile şi caprele pot fi împuşcate în ceafă în cazul în care prezenţa coarnelor împiedică folosirea poziţiei coroanei. În astfel de cazuri, instrumentul perforant trebuie plasat imediat în spatele bazei coarnelor şi îndreptat spre gură, iar sângerarea trebuie să înceapă după cel mult 15 secunde de la împuşcare.

 

 

2a.2. În cazul în care se foloseşte un instrument cu bolţ captiv perforant, operatorul trebuie să se asigure că bolţul se retrage complet după fiecare tragere. În cazul în care nu se retrage, instrumentul nu mai trebuie folosit decât după reparare.

Justificare

Aceste dispoziţii se regăsesc în actuala directivă, dar sunt excluse din propunerea de regulament. Ele sunt utile în a asigura că asomarea cu pistol cu bolţ captiv perforant este realizată în mod eficient şi, prin urmare, ar trebui să fie incluse în regulament.

Amendamentul  92

Propunere de regulament

Anexa III – secţiunea 2b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2b. Stăpânirea animalelor

 

Animalul nu trebuie plasat în boxa de asomare, iar capul acestuia nu trebuie plasat într-un mecanism de imobilizare decât în cazul în care persoana care urmează să execute asomarea este pregătită să realizeze această operaţie odată ce animalul este plasat în boxa de asomare sau capul acestuia este imobilizat.

Justificare

Imobilizarea poate fi foarte stresantă pentru animale şi este esenţial ca timpul petrecut în sistemul de imobilizare sau în boxă să fie cât mai scurt posibil.

Amendamentul  93

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3.1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.1. Dacă o singură persoană este responsabilă pentru asomarea, încătuşarea, suspendarea şi sângerarea animalelor, aceasta desfăşoară toate operaţiile menţionate în mod consecutiv asupra unui animal înainte de a efectua oricare dintre ele asupra unui alt animal.

3.1. Dacă o singură persoană este responsabilă pentru asomarea, încătuşarea, suspendarea şi sângerarea animalelor, aceasta desfăşoară toate operaţiile menţionate în mod consecutiv asupra unui animal înainte de a efectua oricare dintre ele asupra unui alt animal. Această cerinţă nu se aplică atunci când se practică asomarea în grup.

Justificare

Această cerinţă nu poate fi îndeplinită de unităţile în care se practică asomarea în grup sau de unităţile cu o viteză de lucru relativ redusă, în care asomarea se efectuează într-un pas. Procedura care asigură cel mai scurt interval de timp între asomare şi sângerare este considerabil mai bună.

Amendamentul  94

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3.1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.1a. Sângerarea trebuie începută fără întârziere după asomare şi trebuie executată astfel încât să provoace o sângerare rapidă, abundentă şi completă.

Justificare

Este esenţial ca sângerarea să fie efectuată fără întârziere după asomare, pentru a reduce pericolul ca animalele să îşi redobândească cunoştinţa înainte de a muri. Această dispoziţie este inclusă în actuala directivă, dar a fost exclusă din propunerea de regulament. Modificarea propusă reintroduce această dispoziţie.

Amendamentul  95

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3.2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.2a. După incizia vaselor de sânge, nu se mai pot executa proceduri medicale sau stimulare electrică pe animale înainte de terminarea sângerării şi, în niciun caz, nu mai devreme de scurgerea unui interval:

 

(a) de cel puţin 120 de secunde, în cazul unui curcan sau al unei gâşte;

 

(b) de cel puţin 90 de secunde, în cazul oricărei alte păsări;  

 

(c) de cel puţin 30 de secunde, în cazul bovinelor asomate;

 

(d) de cel puţin 120 de secunde, în cazul bovinelor care nu au fost asomate;

 

(e) de cel puţin 20 de secunde, în cazul ovinelor, caprinelor, porcinelor şi cervidelor.

Justificare

Este important ca procedurile medicale şi stimularea electrică să nu fie efectuate pe animale până când acestea nu au murit. Directiva actuală include o astfel de dispoziţie, care însă a fost exclusă din propunerea de regulament. Modificarea propusă reintroduce această dispoziţie. Cea mai mare parte a cifrelor detaliate se bazează pe legislaţia din Regatul Unit.

Amendamentul  96

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3.3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.3. Păsările se sacrifică folosind un dispozitiv automat de tăiere a gâtului numai dacă se poate stabili faptul că dispozitivul respectiv a tăiat într-adevăr vasele de sânge. Atunci când dispozitivul de tăiere a gâtului nu a funcţionat în mod eficient, pasărea este ucisă imediat.

3.3. Păsările se sacrifică folosind un dispozitiv automat de tăiere a gâtului numai dacă se poate stabili faptul că dispozitivul respectiv a tăiat într-adevăr vasele de sânge. Atunci când dispozitivul de tăiere a gâtului nu a funcţionat în mod eficient, pasărea este sacrificată imediat.

Justificare

Animalele sunt destinate în continuare consumului uman.

Amendamentul  97

Propunere de regulament

Anexa IV – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) sacrificarea animalelor pentru blană.

Aspecte practice ale manipulării şi imobilizării animalelor.

 

Aspecte practice ale tehnicilor de asomare.

 

Metode alternative de asomare şi/sau de sacrificare.

 

Întreţinerea echipamentelor de asomare şi/sau de sacrificare.

 

Monitorizarea eficacităţii asomării.

Justificare

Este important să se specifice operaţiunile în care trebuie să aibă competenţe persoanele implicate în uciderea animalelor din fermele de animale de blană.


EXPUNERE DE MOTIVE

Situaţia actuală

În fiecare an, în Uniunea Europeană sunt ucise 360 de milioane de porcine, bovine, ovine şi caprine, precum şi peste 4 miliarde de păsări de curte. În plus, în industria europeană a blănurilor sunt ucise 25 de milioane de animale, în timp ce în crescătoriile de pui sunt ucise 330 de milioane de pui de o zi. De asemenea, ameninţarea bolilor contagioase poate impune uciderea a milioane de animale.

Multe animale de fermă sunt supuse unui tratament care implică o suferinţă inutilă, nu numai în perioada lor de creştere şi în timpul transportării, ci şi în momentul sacrificării sau uciderii şi al operaţiunilor conexe. În rândul consumatorilor şi al producătorilor există preocupări tot mai puternice în privinţa îmbunătăţirii bunăstării animalelor.

Protecţia bunăstării animalelor în momentul sacrificării sau uciderii sau în timpul proceselor conexe este reglementată prin Directiva 92/119/CE. În prezent, statele membre ale Uniunii Europene aplică dispoziţiile din această directivă în măsuri diferite. Acest lucru a dus la exprimarea unor îngrijorări cu privire la necesitatea de a asigura bunăstarea animalelor şi a avut efecte negative asupra concurenţei dintre operatorii de pe piaţa internă. În plus, în 2004 au fost adoptate noi dispoziţii legislative cu privire la pachetul privind igiena, prin care operatorii au devenit responsabili pentru calitatea produselor alimentare.

Directiva 93/119/CE nu a fost modificată din momentul intrării în vigoare, cu toate că între timp s-au înregistrat progrese tehnologice în ceea ce priveşte metodele de asomare, sacrificare şi ucidere a animalelor.

Obiectivul şi domeniul de aplicare al propunerii Comisiei

Obiectivul principal al propunerii Comisiei este îmbunătăţirea bunăstării animalelor în timpul uciderii animalelor de fermă destinate consumului, a animalelor pentru blană, precum şi a animalelor sacrificate în cazul apariţiei unor boli contagioase, în cazul altor ameninţări la adresa sănătăţii publice sau din motive de mediu. Propunerea Comisiei urmăreşte, de asemenea, să promoveze inovaţia în ceea ce priveşte metodele de asomare, sacrificare şi ucidere şi să îmbunătăţească armonizarea pe piaţa internă.

Prin modificarea în primul rând a temeiului juridic, legislaţia propusă permite transformarea directivei în regulament, ceea ce asigură o mai bună armonizare a legislaţiei statelor membre, intensificarea concurenţei pe piaţa internă şi accelerarea procesului de adoptare a unor noi metode de asomare, sacrificare şi ucidere. Noua legislaţie îi face pe operatori responsabili pentru bunăstarea animalelor, oferindu-le în acelaşi timp o mai mare flexibilitate în punerea în aplicare a noilor norme din acest domeniu. Operatorii sunt obligaţi să elaboreze şi să pună în aplicare procedurile standard de operare, să desemneze un responsabil cu bunăstarea animalelor, să se asigure că lucrătorii responsabili pentru uciderea animalelor şi operaţiunile conexe sunt calificaţi în mod corespunzător prin obligaţia impusă acestora să parcurgă stagii de formare profesională şi să obţină certificate de competenţă, precum şi să efectueze controale şi monitorizări ale eficienţei proceselor de asomare. Micilor operatori le sunt permise unele derogări. Propunerea prevede ca activităţile operatorilor să fie monitorizate şi autorizate de către autorităţile competente ale statelor membre. Propunerea prevede, de asemenea, înfiinţarea unor centre naţionale de referinţă care să furnizeze competenţe profesionale ştiinţifice şi tehnice referitoare la bunăstarea animalelor, să efectueze evaluări ale noilor metode de asomare şi să ofere suport pentru punerea în aplicare a regulamentului.

Propunerea include o listă de metode de asomare şi de ucidere a animalelor, împreună cu informaţii detaliate cu privire la specificaţii şi cerinţe. Noua concepţie privind protecţia bunăstării animalelor în momentul sacrificării include principiul de bază conform căruia animalele ar trebui să fie asomate în momentul uciderii.

Propunerea cere producătorilor de echipamente de imobilizare şi asomare a animalelor să ofere instrucţiuni de utilizare şi întreţinere a acestor echipamente, pentru a asigura condiţii optime de bunăstare a animalelor în timpul utilizării lor.

Având în vedere drepturile fundamentale ale cetăţenilor, propunerea Comisiei prevede derogări pentru cazurile în care animalele sunt sacrificate în conformitate cu ritualurile religioase.

Poziţia raportorului

Raportorul salută propunerea Comisiei şi se declară mulţumit că aceasta răspunde provocării de a creşte standardele de bunăstare a animalelor în momentul sacrificării sau uciderii şi în timpul proceselor conexe. Propunerea este în concordanţă cu obiectivele şi cu principiile prevăzute de planul de acţiune comunitar privind protecţia şi bunăstarea animalelor şi de strategia privind sănătatea animalelor.

Raportorul consideră că sacrificarea animalelor la scară largă ar trebui să fie efectuată ţinându-se cont de cele mai înalte standarde umanitare, limitându-se cât mai mult posibil suferinţa fizică şi mentală a animalelor şi încercându-se eliminarea cruzimii inutile.

Limitarea suferinţei animalelor destinate sacrificării ar trebui considerată o provocare culturală şi morală importantă a civilizaţiei europene, având în vedere principiul conform căruia animalele sunt fiinţe sensibile, capabile să simtă durere şi frică şi, prin urmare, nu pot fi tratate ca obiecte. Într-o cultură europeană civilizată, nu putem rămâne indiferenţi la suferinţa animalelor.

Introducerea unui regulament care urmăreşte reducerea suferinţei animalelor sacrificate este o iniţiativă binevenită. Dispoziţiile UE existente din 1993 sunt sub forma unei directive şi sunt inadecvate, din moment ce nu reuşesc să asigure o abordare uniformă pe întreg teritoriul Uniunii Europene şi în anumite state membre. Este pe deplin justificată propunerea de a le înlocui cu un nou regulament care să se aplice direct. Regulamentul se referă la protecţia în momentul uciderii sau sacrificării animalelor de fermă pentru producţia de alimente, pentru lână, piele, blană sau alte produse. Acesta nu acoperă uciderea animalelor ca parte a unor activităţi de vânătoare, culturale sau sportive, a unor acţiuni întreprinse de către medicii veterinari în cadrul practicii lor medicale sau uciderea păsărilor de curte şi a lagomorfelor sacrificate în afara unui abator de către proprietar pentru consumul său personal. Motivele care justifică introducerea acestor derogări pot fi acceptate, însă este nevoie de o reglementare separată, printr-o directivă, a uciderii altor animale decât cele de fermă în scopuri economice. O astfel de reglementare ar trebui, de asemenea, să acopere uciderea animalelor folosite în scopuri experimentale şi a altora menţionate mai sus, precum şi a animalelor domestice şi a celor fără stăpân. Uciderea unor astfel de animale ar trebui să ţină cont, pe cât posibil, de necesitatea de a minimiza suferinţa. Raportorul invită Comisia să elaboreze o directivă corespunzătoare în acest domeniu.

Raportorul susţine pe deplin stabilirea unei norme generale pentru ca animalele să fie ferite de durere, anxietate sau suferinţă inutilă în momentul uciderii şi al operaţiunilor conexe. El îndeamnă să fie luate măsuri care să asigure respectarea acestei norme.

Raportorul consideră că este normal să se stipuleze că metodele de ucidere trebuie să aibă ca rezultat moartea sau asomarea imediată a animalelor în cauză.

Raportorul recunoaşte problema ridicată de ritualul de sacrificare, care din motive religioase nu permite ca animalele să fie inconştiente înainte de ucidere. O soluţie potrivită ar fi ca pronunţarea cu privire la inadmisibilitatea ritualului de sacrificare să fie lăsată la latitudinea legiuitorilor naţionali. În acelaşi timp, este necesar un dialog cu comunităţile religioase care practică ritualul de sacrificare, cu scopul de a lua măsurile posibile pentru a reduce suferinţa animalelor ucise în acest fel.

Trebuie subliniat faptul că produsele din carne de la animalele ucise în cadrul ritualurilor de sacrificare ajung în mare măsură la consumatorii care nu fac parte din comunităţile care practică acest tip de ucidere. În acest sens, Parlamentul favorizează introducerea principiului conform căruia carnea provenind din ritualuri de sacrificare trebuie să fie etichetată corespunzător, astfel încât să fie informaţi consumatorii, care trebuie să fie în măsură să aleagă dacă doresc sau nu să mănânce carne de la animalele sacrificate fără să fi fost mai întâi asomate.

Raportorul recunoaşte că, în afară de derogările bazate pe motive religioase, metoda de bază pentru sacrificarea şi uciderea animalelor pe teritoriul Uniunii Europene trebuie să fie prin asomare prealabilă, efectuată într-o manieră care să fie pe deplin eficientă şi controlată.

Raportorul recunoaşte că este necesară introducerea unor proceduri standard de operare pentru uciderea animalelor şi operaţiunile conexe. Aceste proceduri trebuie să ţină cont de recomandările producătorilor şi să stabilească cei mai importanţi parametri pentru metodele de asomare utilizate.

Raportorul consideră că este oportună introducerea cerinţei ca toate procesele legate de pregătirea şi desfăşurarea uciderii animalelor să fie efectuate de către persoane cu calificare adecvată obţinută prin instruire corespunzătoare. De asemenea, este extrem de important ca echipamentele pentru uciderea şi imobilizarea prealabilă a animalelor să fie însoţite de instrucţiuni pertinente ale producătorilor, iar aceste instrucţiuni să fie strict respectate atunci când echipamentul este utilizat.

De asemenea, este corect să se interzică metodele de imobilizare a animalelor înainte de ucidere care sunt crude sau care sporesc suferinţa animalelor, inclusiv ridicarea sau suspendarea animalelor de labe sau de picioare.

Raportorul sprijină introducerea unei cerinţe privind existenţa unor proceduri de monitorizare a asomării eficiente a animalelor înainte de ucidere şi necesitatea de a atribui responsabilitatea pentru aceste proceduri unor anumite persoane.

Este deosebit de important ca, pentru fiecare abator mare care sacrifică cel puţin 1 000 de animale sau 150 000 de unităţi de păsări de crescătorie pe an, să fie desemnat un responsabil cu bunăstarea animalelor care să asigure conformitatea cu normele stabilite în regulament. Cu toate acestea, condiţiile de angajare a acestui responsabil de către operatorul abatorului trebuie să includă garanţii că poziţia lui va fi protejată de eventuale presiuni ce l-ar putea determina să‑şi neglijeze responsabilităţile. Dispoziţiile detaliate care reglementează statutul acestui responsabil trebuie să specifice în mod clar că rolul său nu este unul simbolic. În acelaşi timp, pentru abatoarele mai mici, la care nu este necesară angajarea unui asemenea responsabil, trebuie să fie clar precizat faptul că proprietarul abatorului este responsabil de asigurarea respectării normelor privind bunăstarea animalelor.

Raportorul salută introducerea dispoziţiilor pentru cazurile în care poate fi necesară depopularea pentru a combate apariţia unor boli. Este vital ca depopularea să se efectueze în conformitate cu un plan de acţiune adaptat la nevoile reale. În acelaşi timp, depopularea trebuie întotdeauna să fie limitată la ceea ce este justificat din punct de vedere ştiinţific şi, de asemenea, trebuie să se desfăşoare în aşa fel încât suferinţa animalelor să fie minimă.

În cazul în care este necesar ca animalele să fie ucise, acest lucru trebuie făcut cât mai curând posibil, pentru a evita prelungirea suferinţei animalelor în cauză.

De o importanţă deosebită este înfiinţarea unor centre naţionale de referinţă responsabile de măsurile necesare pentru a se asigura că uciderea şi sacrificarea animalelor se efectuează în mod corespunzător, inclusiv prin realizarea de evaluări ale metodelor de asomare şi prin acreditarea organismelor şi a entităţilor pentru eliberarea de certificate de competenţă. Parlamentul consideră rolul centrelor de referinţă ca fiind unul cheie şi nu doreşte ca acesta să fie alocat ca o sarcină suplimentară pentru instituţiile existente, cum ar fi inspecţia veterinară. Aceste centre ar trebui să fie organisme care operează independent. De asemenea, li s-ar putea acorda competenţe adecvate de supraveghere în ceea ce priveşte punerea în aplicare a dispoziţiilor privind sacrificarea şi uciderea animalelor.

Raportorul salută propunerea de procedură privind obţinerea certificatului de competenţă pentru operaţiunile legate de uciderea şi sacrificarea animalelor.

De asemenea, raportorul acceptă propunerile de dispoziţii privind nerespectarea legislaţiei, în special posibilitatea ca autorităţile competente să oprească producţia. Totuşi, acest lucru ar trebui să fie strâns legat de dreptul de a efectua controale.

Raportorul acceptă necesitatea unor sancţiuni adecvate pentru nerespectarea normelor privind sacrificarea şi uciderea animalelor, indicând totodată faptul că acestea ar trebui să fie eficiente, proporţionale şi disuasive.

Deşi sprijină regulamentul, raportorul subliniază în acelaşi timp că această creştere a cerinţelor referitoare la sacrificarea şi uciderea animalelor va conduce la o majorare a costurilor (respectarea cerinţelor tehnice corespunzătoare, formarea profesională, personal suplimentar etc.). Problema costurilor poate fi un obstacol pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor regulamentului. Comisia nu prevede nicio dispoziţie privind cheltuielile din bugetul UE în acest scop şi plasează întreaga povară financiară asupra statelor membre şi operatorilor economici. Există temeri conform cărora acest sistem financiar se va dovedi ineficient. Dacă protecţia animalelor în momentul uciderii devine obligatorie ca urmare a aplicării prezentului regulament, UE ar trebui să prevadă o contribuţie financiară pentru punerea în aplicare a acestor dispoziţii. Finanţarea de la bugetul comunitar ar trebui să fie pusă la dispoziţie în special pentru acţiunile de promovare a noi metode, de formare a personalului, de asistenţă la elaborarea de proceduri corespunzătoare etc.

De asemenea, ar trebui acordată atenţie problemei concurenţei. Creşterea costurilor care decurg din aplicarea unor standarde mai înalte ale protecţiei animalelor în momentul uciderii ar putea diminua competitivitatea Europei în sectorul produselor de carne. Prin urmare, ar trebui să se depună eforturi în vederea stabilirii unor standarde corespunzătoare pentru importurile pe piaţa UE. Importul pe piaţa UE al produsele de origine animală ar trebui să fie permis doar de la operatorii care respectă standarde identice sau similare celor prevăzute în prezentul regulament.


AVIZ AL COMISIEI PENTRU MEDIU, SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ ALIMENTARĂ (2.2.2009)

destinat Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală

referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind protecţia animalelor în momentul uciderii

(COM(2008)0553 – C6‑0451/2008 – 2008/0180(CNS))

Raportor pentru aviz: Jens Holm

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În fiecare an, în abatoarele UE se sacrifică milioane de animale, cum ar fi porci, oi, capre şi vite, precum şi patru milioane de păsări de crescătorie.

Multe dintre aceste animale suportă suferinţe groaznice, nu doar în timpul transportului spre abator, ci şi în momentul uciderii. Uniunea Europeană are obligaţia de a pune în aplicare modificări fundamentale pentru a minimiza această suferinţă, ţinând seama de faptul că numeroşi cetăţeni ai UE solicită standarde mai stricte de protecţie a bunăstării animalelor.

Reducerea consumului de carne ar fi modul cel mai evident de minimizare a suferinţelor suportate de milioane de animale, punând capăt astfel acestei sacrificări pe scară largă a animalelor. Aceasta ar trebui să reprezinte o prioritate pentru a determina schimbări rapide. Din nefericire, este puţin probabil ca în viitorul apropiat consumul de carne să înceteze. Prin urmare, este esenţial ca suferinţa animalelor în timpul sacrificării să fie redusă la minimum.

În calitate de raportor pentru aviz, salut prin urmare propunerea Comisiei de revizuire a Directivei 93/119/CE. Regulamentul propus impune pe întreg teritoriul UE aceleaşi norme minime de tratare a animalelor în momentul sacrificării. Este important să se sublinieze că operatorii au responsabilitatea de a asigura bunăstarea animalelor şi de a reduce la minimum chinul şi suferinţa acestora în timpul sacrificării.

Raportorul pentru aviz consideră, cu toate acestea, că propunerea Comisiei necesită unele îmbunătăţiri. Ar trebui încurajate înfiinţarea şi utilizarea abatoarelor mobile. Aceasta poate reprezenta o modalitate eficientă de a reduce necesitatea transportării animalelor pe distanţe lungi în Europa, eliminând astfel stresul pe care animalele sunt forţate să îl suporte în timpul acestor transporturi îndelungate. Asemenea abatoare mobile sunt utilizate frecvent în Norvegia. UE ar trebui să fie capabilă să urmeze exemplul acestei ţări.

Regulamentul Comisiei solicită tuturor abatoarelor să desemneze inspectori oficiali pentru protecţia bunăstării animalelor, ceea ce ar însemna ca operatorii să preia adevărata responsabilitate în ceea ce priveşte aplicarea normelor privind bunăstarea animalelor. Totuşi, acest inspector nu poate şi nu ar trebui să se substituie controalelor şi inspecţiilor normale efectuate de autorităţile naţionale din fiecare stat membru. Pe baza experienţelor din statele membre, asemenea controale şi inspecţii trebuie mai degrabă sporite şi îmbunătăţite. O posibilă metodă de finanţare a inspecţiilor ar fi ca industria să contribuie cu o mică taxă calculată pe baza fiecărui kilogram de carne produs.

Raportorul pentru aviz ar dori să sublinieze, de asemenea, că este esenţial ca centrele naţionale de referinţă propuse să funcţioneze independent, deoarece ele ar trebui să furnizeze experienţa şi cunoştinţele tehnice în domeniul bunăstării animalelor.

Trebuie clarificat faptul că regulamentul propus stabileşte doar normele minime. Statele membre individuale ar trebui nu doar să aibă posibilitatea de a aplica standarde mai ridicate de protecţie a bunăstării animalelor, ci ar trebui chiar încurajate să facă acest lucru. Standardele mai ridicate ar putea încuraja îmbunătăţirea treptată a protecţiei bunăstării animalelor, reducând în acelaşi timp la minimum suferinţa animalelor înaintea şi în timpul sacrificării.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară recomandă Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) a adoptat două avize: în 2004, un aviz privind bunăstarea animalelor în cadrul principalelor sisteme de asomare şi sacrificare ale anumitor specii de animale, mai precis privind aspecte ale bunăstării în cadrul principalelor sisteme de asomare şi sacrificare ale principalelor specii comerciale de animale ("Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals") şi, în 2006, un aviz privind aspecte ale bunăstării în cadrul principalelor sisteme de asomare şi sacrificare ale cervidelor, caprinelor, iepurilor, struţilor, raţelor, gâştelor şi prepeliţelor („Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail”) crescute în scopuri comerciale. Legislaţia comunitară în acest domeniu ar trebui să fie actualizată, pentru a ţine cont de avizele ştiinţifice menţionate anterior. Recomandările de a elimina treptat utilizarea dioxidului de carbon în cazul porcinelor şi al păsărilor de crescătorie, precum şi de a elimina treptat utilizarea asomatoarelor cu baie de apă în cazul păsărilor de crescătorie nu au fost incluse în propunere deoarece evaluarea impactului a indicat că, în prezent, acestea nu sunt viabile din punct de vedere economic în UE. În plus, alte recomandări nu ar trebui să fie incluse în prezentul regulament pentru că ele se referă la parametri tehnici care ar trebui să facă parte din măsurile de punere în aplicare sau din codurile de bune practici. Recomandările privind peştii de crescătorie nu au fost incluse în prezenta propunere ca urmare a necesităţii unui aviz ştiinţific şi a unei evaluări economice suplimentare în acest domeniu.

(6) Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) a adoptat două avize: în 2004, un aviz privind bunăstarea animalelor în cadrul principalelor sisteme de asomare şi sacrificare ale anumitor specii de animale, mai precis privind aspecte ale bunăstării în cadrul principalelor sisteme de asomare şi sacrificare ale principalelor specii comerciale de animale ("Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals") şi, în 2006, un aviz privind aspecte ale bunăstării în cadrul principalelor sisteme de asomare şi sacrificare ale cervidelor, caprinelor, iepurilor, struţilor, raţelor, gâştelor şi prepeliţelor („Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail”) crescute în scopuri comerciale. În 2001, Comitetul ştiinţific pentru sănătatea şi bunăstarea animalelor (CSSBA) a adoptat un raport privind bunăstarea animalelor crescute pentru producţia de blănuri, care conţinea o analiză a metodelor de ucidere aplicate în crescătoriile de animale pentru blănuri. Legislaţia comunitară în acest domeniu ar trebui să fie actualizată, pentru a ţine cont de avizele ştiinţifice menţionate anterior. Recomandările de a elimina treptat utilizarea dioxidului de carbon în cazul porcinelor şi al păsărilor de crescătorie, precum şi de a elimina treptat utilizarea asomatoarelor cu baie de apă în cazul păsărilor de crescătorie nu au fost incluse în propunere deoarece evaluarea impactului a indicat că, în prezent, acestea nu sunt viabile din punct de vedere economic în UE. În plus, alte recomandări nu ar trebui să fie incluse în prezentul regulament pentru că ele se referă la parametri tehnici care ar trebui să facă parte din măsurile de punere în aplicare sau din codurile de bune practici. Recomandările privind peştii de crescătorie nu au fost incluse în prezenta propunere ca urmare a necesităţii unui aviz ştiinţific şi a unei evaluări economice suplimentare în acest domeniu.

Justificare

Analiza CSSBA conţine informaţii importante privind uciderea animalelor din fermele de blană de pe teritoriul UE.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Peştii prezintă diferenţe fiziologice importante faţă de animalele terestre; peştii de crescătorie sunt sacrificaţi şi ucişi întrun context foarte diferit, mai ales în ceea ce priveşte procesul de inspecţie. În plus, cercetările în domeniul asomării peştilor sunt mult mai puţin dezvoltate faţă cele referitoare la alte specii de crescătorie. Ar trebui să se stabilească standarde separate privind protecţia peştilor în momentul uciderii. Prin urmare, dispoziţiile aplicabile peştilor ar trebui să se limiteze pentru moment la principiile esenţiale. Iniţiativele viitoare ar trebui să ia în considerare opţiunile legislative şi nelegislative, ele putând fi întreprinse de către Comunitate pe baza unei evaluări ştiinţifice a riscurilor privind sacrificarea şi uciderea peştilor, realizată de Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară, evaluare care să ţină cont de implicaţiile sociale, economice şi administrative.

(11) Peştii prezintă diferenţe fiziologice importante faţă de animalele terestre; peştii de crescătorie sunt sacrificaţi şi ucişi întrun context foarte diferit, mai ales în ceea ce priveşte procesul de inspecţie. În plus, cercetările în domeniul asomării peştilor sunt mult mai puţin dezvoltate faţă cele referitoare la alte specii de crescătorie. Cu toate acestea, ar trebui să se stabilească standarde separate privind protecţia peştilor în momentul uciderii în termen de cel mult cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Prin urmare, dispoziţiile aplicabile peştilor ar trebui să se limiteze până atunci la principiile esenţiale. Aceste iniţiative viitoare ar trebui să ia în considerare opţiunile legislative şi nelegislative, ele putând fi întreprinse de către Comunitate pe baza unei evaluări ştiinţifice a riscurilor privind sacrificarea şi uciderea peştilor, realizată de Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară, evaluare care să ţină cont de implicaţiile sociale, economice şi administrative.

Justificare

Încă nu este clar care este metoda de sacrificare cea mai adecvată în cazul a numeroşi peşti din crescătorii. Există, însă, dovezi ştiinţifice (raportul AESA din 15 iunie 2004) că unele metode au efecte negative asupra bunăstării peştilor, cum ar fi stresul şi aversiunea, care prelungesc timpul necesar pentru ca peştii să îşi piardă cunoştinţa.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Activităţile de vânătoare se desfăşoară într-un context în care condiţiile uciderii sunt foarte diferite faţă de cele referitoare la animalele de fermă, vânătoarea fiind reglementată de o legislaţie specifică. Prin urmare, este necesară excluderea uciderilor în contextul vânătorii din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(14) Activităţile de vânătoare se desfăşoară într-un context în care condiţiile uciderii sunt foarte diferite faţă de cele referitoare la animalele de fermă, vânătoarea fiind reglementată de o legislaţie naţională specifică. Uciderile care au loc în contextul vânătorii ar trebui să fie deci excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament şi, prin urmare, să fie reglementate de legislaţiile naţionale ale statelor membre.

Justificare

Vânătoarea intră în sfera de competenţă a statelor membre şi este reglementată în mod adecvat prin legislaţia naţională.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) În funcţie de modul în care sunt utilizate în cadrul procesului de sacrificare sau ucidere, unele metode de asomare pot determina moartea animalelor într-un mod care evită durerea şi reduce la minimum chinul sau suferinţa animalelor. În consecinţă, nu este necesar să se facă distincţie între metode de asomare reversibile şi ireversibile.

(24) În funcţie de modul în care sunt utilizate în cadrul procesului de sacrificare sau ucidere, unele metode de asomare pot determina moartea animalelor într-un mod care evită durerea şi reduce la minimum chinul sau suferinţa animalelor.

Justificare

Unele metode de gazare utilizate la asomarea/ uciderea animalelor pentru blană sunt reversibile, iar animalele îşi recapătă cunoştinţa. Având în vedere că nu există un pas suplimentar în procesul de ucidere, de exemplu exsanguinarea, este posibil ca animalele să fie în continuare jupuite în timp ce sunt conştiente.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) Existenţa unui personal bine instruit şi competent contribuie la ameliorarea condiţiilor de tratare a animalelor. Competenţa în domeniul bunăstării animalelor presupune cunoaşterea principalelor modele comportamentale, a necesităţilor, precum şi a semnelor de conştienţă şi de sensibilitate care caracterizează specia în cauză. Ea include, de asemenea, cunoştinţe tehnice cu privire la echipamentul de asomare utilizat. Prin urmare, ar trebui să se ceară ca personalul care ucide animale destinate consumului uman şi cele care supraveghează uciderea sezonieră a animalelor pentru blană să aibă un certificat de competenţă adecvat operaţiilor pe care le efectuează. Ar fi însă disproporţionat faţă de obiectivele urmărite să se ceară un certificat de competenţă pentru ceilalţi membri ai personalului care intervin în uciderea animalelor.

(27) Existenţa unui personal bine instruit şi competent contribuie la ameliorarea condiţiilor de tratare a animalelor. Competenţa în domeniul bunăstării animalelor presupune cunoaşterea principalelor modele comportamentale, a necesităţilor, precum şi a semnelor de conştienţă şi de sensibilitate care caracterizează specia în cauză. Ea include, de asemenea, cunoştinţe tehnice cu privire la echipamentul de asomare utilizat. Prin urmare, ar trebui să se ceară ca personalul care ucide animale destinate consumului uman şi producţiei de blană să aibă un certificat de competenţă adecvat operaţiilor pe care le efectuează.

Justificare

Nu există motive pentru a excepta personalul care lucrează la fermele de animale pentru blană de la cerinţa de a deţine un certificat de competenţă.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36) Sunt necesare orientări care să ofere operatorilor şi autorităţilor competente informaţii specifice privind construcţia, amenajarea şi echiparea abatoarelor, pentru a asigura un nivel ridicat de protecţie a animalelor, păstrând, în acelaşi timp, un mediu echitabil pentru operatori. În consecinţă, este necesar ca autorităţile comunitare să autorizeze Comisia să adopte astfel de orientări.

(36) Sunt necesare orientări care să ofere operatorilor şi autorităţilor competente informaţii specifice privind construcţia, amenajarea şi echiparea abatoarelor şi a fermelor de blană, pentru a asigura un nivel ridicat de protecţie a animalelor, păstrând, în acelaşi timp, un mediu echitabil pentru operatori. În consecinţă, este necesar ca autorităţile comunitare să autorizeze Comisia să adopte astfel de orientări.

Justificare

Scutirea fermelor de blană de la această dispoziţie ar fi inconsecventă.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37) Uciderea fără asomare necesită o tăiere a gâtului efectuată cu precizie, pentru a reduce la minimum suferinţa. În plus, animalele care nu sunt imobilizate în mod mecanic după tăierea gâtului tind să încetinească procesul de sângerare, prelungind astfel în mod inutil suferinţa. Din acest motiv, animalele sacrificate fără asomare ar trebui să fie imobilizate în mod individual.

(37) Uciderea fără asomare necesită o tăiere a gâtului efectuată cu precizie, pentru a reduce la minimum suferinţa. În plus, animalele care nu sunt imobilizate în mod mecanic după tăierea gâtului tind să încetinească procesul de sângerare, prelungind astfel în mod inutil suferinţa. Din acest motiv, animalele sacrificate fără asomare ar trebui să fie imobilizate în mod individual şi să aibă parte de o asomare eficace imediat după tăiere.

Justificare

Bineînţeles că trebuie să se acorde atenţie sacrificărilor în context religios. Cu toate acestea, pentru a proteja animalele de suferinţe inutile, trebuie să se aplice cerinţa minimă de asomare ulterioară.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38) Se înregistrează permanent progrese ştiinţifice şi tehnice în privinţa manipulării şi imobilizării animalelor în abatoare. Prin urmare, este important ca autorităţile comunitare să autorizeze Comisia să modifice cerinţele aplicabile manipulării şi imobilizării animalelor înainte de sacrificare, menţinând, în acelaşi timp, un nivel ridicat de protecţie a animalelor.

(38) Se înregistrează permanent progrese ştiinţifice şi tehnice în privinţa manipulării şi imobilizării animalelor în abatoare şi în fermele de blană. Prin urmare, este important ca autorităţile comunitare să autorizeze Comisia să modifice cerinţele aplicabile manipulării şi imobilizării animalelor înainte de ucidere, menţinând, în acelaşi timp, un nivel ridicat de protecţie a animalelor.

Justificare

Scutirea fermelor de blană de la această dispoziţie ar fi inconsecventă. Termenul „sacrificare” este definit în regulament ca „ucidere a animalelor pentru consumul uman”, excluzând aşadar de la această dispoziţie animalele ucise în fermele de blană.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39) Sunt necesare ghiduri care să ofere operatorilor şi autorităţilor competente informaţii specifice privind manipularea şi imobilizarea animalelor înainte de sacrificare, pentru a asigura un nivel înalt de protecţie a animalelor, păstrând, în acelaşi timp, un mediu echitabil pentru operatori. În consecinţă, este necesar ca autorităţile comunitare să autorizeze Comisia să adopte astfel de orientări.

(39) Sunt necesare ghiduri care să ofere operatorilor şi autorităţilor competente informaţii specifice privind manipularea şi imobilizarea animalelor înainte de ucidere, pentru a asigura un nivel înalt de protecţie a animalelor, păstrând, în acelaşi timp, un mediu echitabil pentru operatori. În consecinţă, este necesar ca autorităţile comunitare să autorizeze Comisia să adopte astfel de orientări.

Justificare

A se vedea justificarea amendamentului 6.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În ceea ce priveşte peştii, se va aplica însă numai articolul 3 alineatul (1).

În ceea ce priveşte peştii, se aplică temporar numai articolul 3 alineatul (1). Totuşi, Comisia prezintă, în termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, o propunere legislativă privind normele de protecţie a peştilor în momentul uciderii.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) „operaţii aferente” înseamnă operaţii cum ar fi manipularea, adăpostirea, imobilizarea, asomarea şi sângerarea animalelor, care au loc în contextul şi în locul unde acestea urmează să fie ucise;

(b) „operaţii aferente” înseamnă operaţii cum ar fi descărcarea, manipularea, adăpostirea, imobilizarea, asomarea şi sângerarea animalelor, care au loc în contextul şi în locul unde acestea urmează să fie ucise;

Justificare

Descărcarea animalelor face parte din operaţiile aferente şi de aceea ar trebui menţionată în definiţie.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) „asomare” înseamnă orice proces provocat în mod intenţionat care determină pierderea cunoştinţei şi a sensibilităţii fără durere, inclusiv orice proces care determină moartea imediată;

(f) „asomare” înseamnă orice proces provocat în mod intenţionat care determină pierderea cunoştinţei şi a sensibilităţii fără durere, chin sau suferinţă, inclusiv orice proces care determină moartea imediată;

Justificare

Cum noţiunea de durere este subiectivă, ar trebui folosită aceeaşi formulare ca la articolul 3 alineatul (1).

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j) „sacrificare” înseamnă uciderea animalelor pentru consumul uman;

(j) „sacrificare” înseamnă uciderea animalelor pentru consumul uman sau producţia de blană;

Justificare

Definiţia sacrificării exclude animalele pentru blană de la multe dispoziţii ale propunerii. Animalele ucise pentru blană ar trebui să beneficieze de acelaşi grad de protecţie ca şi alte animale incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k) „abator” înseamnă orice unitate utilizată pentru sacrificarea animalelor terestre;

(k) „abator” înseamnă orice unitate utilizată pentru sacrificarea animalelor terestre şi a animalelor crescute pentru producţia de blană;

Justificare

Definiţia abatorului trebuie să includă uciderea animalelor pentru blană; în caz contrar, acestea vor fi excluse din numeroase dispoziţii ale regulamentului propus. Dacă definiţia nu va fi modificată, întreg capitolul trei nu va putea fi aplicabil în cazul animalelor crescute pentru blană.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera m

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(m) „animale pentru blană” înseamnă acele specii de animale mamifere crescute în special pentru producerea de blănuri, cum ar fi nurca, dihorul, vulpea, ratonul, nutria, şinşila;

(m) „animale pentru blană” înseamnă acele specii de animale mamifere crescute în special pentru producerea de blănuri, cum ar fi nurca, dihorul, vulpea, ratonul, câinele enot, nutria, iepurele şi şinşila;

Justificare

Adăugarea a două specii crescute în UE pentru blana lor permite un grad mai ridicat de coerenţă.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Animalele sunt protejate în mod special în perioada de dinainte şi de după fătare.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), dacă astfel de metode sunt prevăzute de ritualuri religioase, animalele pot fi ucise fără asomare prealabilă, cu condiţia ca uciderea să aibă loc într-un abator.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), dacă astfel de metode sunt prevăzute de ritualuri religioase, animalele pot fi ucise fără asomare prealabilă, cu condiţia ca uciderea să aibă loc într-un abator şi animalele să aibă parte de o asomare eficace imediat după tăiere.

Justificare

Bineînţeles că trebuie să se acorde atenţie sacrificărilor în context religios. Cu toate acestea, pentru a proteja animalele de suferinţe inutile, trebuie să se aplice cerinţa minimă de asomare ulterioară.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Cu toate acestea, statele membre pot decide să prescrie metode specifice de asomare pentru anumite specii, care presupun mai puţină durere sau suferinţă pentru animale.

Justificare

Anumite state membre au prevăzut practici mai riguroase în ceea ce priveşte metodele de asomare decât cele din prezenta propunere de regulament. Acestea ar trebui să aibă posibilitatea de a aplica în continuare practicile respective.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În plus, tehnica electrocutării în baie de apă a păsărilor este interzisă în cadrul Comunităţii cel târziu la 1 ianuarie 2014.

Justificare

Date fiind preocupările intense ale AESA în privinţa bunăstării în conexiune cu electrocutarea în baie de apă, această metodă trebuie eliminată treptat.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Anexa I poate fi modificată în conformitate cu procedura menţionată la articolul 22 alineatul (2), astfel încât să se ţină cont de progresele ştiinţifice şi tehnice.

(3) Anexa I poate fi modificată în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 22 alineatul (2a), astfel încât să se ţină cont de progresele ştiinţifice şi tehnice.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) uciderea animalelor pentru blană

 

Adoptarea prezentului amendament necesită eliminarea articolului 7 alineatul (3) din propunerea Comisiei.

Justificare

Nu există niciun motiv pentru care întreg personalului însărcinat cu uciderea animalelor în fermele de blană să nu-i fie aplicate aceleaşi criterii precum personalului care lucrează în abatoare.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Uciderea animalelor pentru blană este supravegheată de o persoană care deţine un certificat de competenţă, conform dispoziţiilor menţionate la articolul 18, care corespunde tuturor operaţiilor efectuate sub supravegherea sa.

eliminat

Justificare

Nu există motive pentru a excepta personalul care lucrează la fermele de animale pentru blană de la cerinţa de a deţine un certificat de competenţă.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) capacitatea maximă a fiecărei linii de sacrificare;

(a) capacitatea maximă a fiecărei linii de sacrificare şi ferme de blană;

Justificare

Animalele din fermele de blană sunt sacrificate în timpul unei perioade scurte, „la lot”, imediat după prima năpârlire de iarnă, astfel încât mii de animale pot fi ucise în numai câteva zile. Este esenţială impunerea unei rate maxime de sacrificări prin astfel de operaţii, pentru a evita simplificări excesive ale procedurii şi afectarea bunăstării animalelor.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre pot decide să aplice norme mai riguroase decât cele stabilite în anexa III.

Justificare

Anumite state membre au prevăzut norme de funcţionare mai riguroase decât cele prevăzute în prezenta propunere de regulament. Acestea ar trebui să aibă posibilitatea de a aplica în continuare normele respective.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Operatorii verifică şi confirmă că animalele sacrificate fără asomare prealabilă sunt asomate ulterior într-o manieră eficace, imediat după tăiere şi până în momentul confirmării morţii.

Justificare

Bineînţeles că trebuie să se acorde atenţie sacrificărilor în context religios. Cu toate acestea, pentru a proteja animalele de suferinţe inutile, trebuie să se aplice cerinţa minimă de asomare ulterioară.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Aplicarea corectă a procedurilor de monitorizare de mai sus este verificată zilnic de către veterinarul oficial şi trebuie păstrate evidenţe corespunzătoare. Verificările zilnice ale bunăstării includ şi un control al indicatorilor de bunăstare şi al parametrilor-cheie descrişi în procedurile standard de operare.

Justificare

Propunerea Comisiei nu face nicio referire la rolul de monitorizare al veterinarului oficial, acesta fiind prevăzut deja de regulamentul 854/2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman. Cu toate acestea, rolul veterinarului oficial în punerea în aplicare a prezentului regulament este esenţial şi, prin urmare, trebuie subliniat în mod explicit.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Operatorii fermelor de blană anunţă în avans autoritatea competentă cu privire la momentul uciderii animalelor, pentru a permite efectuarea acţiunii de monitorizare.

Justificare

Majoritatea animalelor din fermele de blană sunt sacrificate în timpul unei perioade scurte, „la lot”, imediat după prima năpârlire de iarnă. O altă perioadă de sacrificări are loc după sezonul de împerechere. Aşadar, spre deosebire de alte operaţii de sacrificare care se practică de-a lungul anului, sacrificarea animalelor pentru blană are loc într-o perioadă scurtă, de numai câteva zile. Este esenţială informarea autorităţii competente, pentru a se da posibilitatea de a efectua monitorizarea.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fiecare stat membru desemnează un centru naţional de referinţă (denumit în continuare „centrul de referinţă”), care are următoarele sarcini:

(1) Fiecare stat membru desemnează un centru naţional de referinţă (denumit în continuare „centrul de referinţă”), format din oameni de ştiinţă independenţi şi alţi experţi în ştiinţa bunăstării animalelor, care are următoarele sarcini:

Justificare

Trebuie garantată independenţa şi competenţa.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) dacă un operator decide să aplice un proces ai cărui parametri nu respectă orientările publicate sau codurile de bune practici, efectuează o evaluare prealabilă a parametrilor respectivi.

Justificare

Trebuie introduse măsuri de punere în aplicare efective.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 19 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) solicite ca operatorii să-şi modifice procedurile standard de operare şi, în special, să reducă ritmul de producţie sau chiar să oprească producţia;

(a) ceară operatorilor să-şi modifice procedurile standard de operare şi, în special, să reducă ritmul de producţie sau chiar să oprească producţia;

Justificare

Trebuie introduse măsuri de punere în aplicare efective.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)–(4) şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din decizia menţionată anterior.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Până la 31 decembrie 2018, articolul 11 alineatul (1) se aplică numai pentru abatoarele noi sau pentru orice construcţie, amenajare şi echipare noi reglementate de normele prevăzute în anexa II, care nu au intrat în funcţiune înainte de data [aplicării/intrării în vigoare a] prezentului regulament.

(1) Până la 31 decembrie 2018, articolul 11 alineatul (1) se aplică numai pentru abatoarele noi sau pentru orice nouă construcţie sau amenajare reglementate de normele prevăzute în anexa II, care nu au intrat în funcţiune înainte de data [aplicării/intrării în vigoare a] prezentului regulament.

Justificare

Nu este necesar ca echipamentele [de ex. echipamentul electric de asomare la care se face referire în anexa II alineatul (4)] să beneficieze de aceleaşi derogări ca şi construcţiile.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Până la 31 decembrie 2014, statele membre pot dispune ca certificatele de competenţă menţionate la articolul 18 să fie emise fără examen în cazul persoanelor care demonstrează o experienţă profesională relevantă neîntreruptă de cel puţin [zece] ani.

(2) Până la 31 decembrie 2014, statele membre pot dispune ca certificatele de competenţă menţionate la articolul 18 să fie emise în conformitate cu o procedură de examinare simplificată în cazul persoanelor care demonstrează o experienţă profesională relevantă neîntreruptă de cel puţin [zece] ani.

Justificare

O perioadă de „experienţă profesională neîntreruptă de cel puţin [zece] ani” nu reprezintă o garanţie a competenţei şi ar putea echivala cu o prelungire a practicilor greşite. Toţi cei implicaţi în ucidere ar trebui evaluaţi pentru menţinerea spiritului actului legislativ.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Până la 1 ianuarie 2013, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului o propunere legislativă de stabilire a condiţiilor şi regulilor de folosire a abatoarelor mobile în cadrul Comunităţii, garantând că se iau toate precauţiile necesare pentru ca în abatoarele respective să nu se aducă atingere bunăstării animalelor.

Justificare

Abatoarele mobile reduc stresul provocat de activităţile de manipulare şi transportare a animalelor înainte de sacrificare, atenuând astfel riscul deteriorării calităţii cărnii. Pentru animalele fragile, cum ar fi găinile ouătoare care nu mai pot oua şi vacile de lapte în faza de lactaţie maximă, acestea sunt nişte măsuri importante pentru evitarea transportului dificil, care provoacă adesea fracturi sau căderi. În plus, acestea prezintă avantaje ecologice, reducându-se degradarea mediului.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Anexa I – tabelul 2 – rândul 2

Textul propus de Comisie

Nr

Nume

Descriere

Categorie de animale

Parametri-cheie

Cerinţe specifice capitolului II din prezenta anexă

2

Ucidere prin electricitate aplicată la nivelul capului şi coloanei

 

Expunere a corpului la un curent care generează, în acelaşi timp, o formă de epilepsie generalizată pe EEG şi fibrilaţia sau oprirea inimii (uciderea).

 

Toate speciile cu excepţia mieilor sau porcinelor tinere cu o greutate în viaţă de maximum 5 kg, precum şi a vitelor.

 

Curent minim (A sau mA).

Tensiune minimă (V).

Frecvenţă maximă (Hz).

Durata minimă a expunerii.

Frecvenţa reglării echipamentului.

Optimizarea fluxului de curent.

Evitarea unor şocuri electrice înainte de asomare.

 

Punctul 3.

 

Punctul 4 pentru vulpi şi şinşile.

 

Amendamentul

Nr

Nume

Descriere

Categorie de animale

Parametri-cheie

Cerinţe specifice capitolului II din prezenta anexă

2

Ucidere prin electricitate aplicată la nivelul capului şi coloanei

 

Expunere a corpului la un curent care generează, în acelaşi timp, o formă de epilepsie generalizată pe EEG şi fibrilaţia sau oprirea inimii (uciderea).

 

Toate speciile cu excepţia mieilor sau porcinelor tinere cu o greutate în viaţă de maximum 5 kg, precum şi a vitelor şi a animalelor pentru blană.

 

Curent minim (A sau mA).

Tensiune minimă (V).

Frecvenţă maximă (Hz).

Durata minimă a expunerii.

Frecvenţa reglării echipamentului.

Optimizarea fluxului de curent.

Evitarea unor şocuri electrice înainte de asomare.

 

Punctul 3.

 

 

Justificare

The evidence is clear that electrocution of conscious foxes is not humane. It has been banned by New York State. Veterinarian Dr Butterworth says: ‘Electrocution requires considerable restraint, and use of electrodes inserted into orifices in some species. If cardiac arrest is induced without first inducing unconsciousness, then there is potential for severe pain and distress. Electrocution equipment presents hazards to the operator.’ The American Veterinary Medical Association disapproves of electrocution in this setting. It says: ‘Techniques that apply electric current from head to tail……are unacceptable.’ The same concerns arise for ‘ear to tail’ electrocution of chinchillas.

Amendamentul 36

Propunere de regulament

Anexa I – capitolul I – tabelul 3

Textul propus de Comisie

Nr

Nume

Descriere

Categorie de animale

Parametri-cheie

Cerinţe specifice capitolului II din prezenta anexă

1

Dioxid de carbon, concentraţie ridicată

Expunerea animalelor conştiente la un amestec gazos conţinând peste 30% de dioxid de carbon.

Porcine, păsări de crescătorie şi animale pentru blană.

Concentraţia dioxidului de carbon.

Durata de expunere.

Intervalul maxim între asomare şi sângerare (porcine).

Punctul 6.

Punctul 7 pentru păsările de crescătorie.

2

Dioxid de carbon, concentraţie scăzută

Expunerea animalelor conştiente la un amestec gazos conţinând mai puţin de 30% de dioxid de carbon.

Porcine şi păsări de crescătorie.

Concentraţia dioxidului de carbon.

Durata de expunere.

Intervalul maxim între asomare şi sângerare în cazul asomării (porcine).

Punctul 7 pentru păsările de crescătorie.

3

Gaze inerte

Expunerea animalelor conştiente la un amestec de gaz inert, de exemplu argon sau azot, conţinând mai puţin de 2% de oxigen.

Porcine şi păsări de crescătorie.

Concentraţia de oxigen.

Durata de expunere.

Intervalul maxim între asomare şi sângerare în cazul asomării (porcine).

Punctul 7 pentru păsările de crescătorie.

4

Monoxid de carbon (sub formă pură)

Expunerea animalelor conştiente la un amestec gazos conţinând peste 4 % de monoxid de carbon.

Animale pentru blană şi porcine tinere.

Calitatea sursei de gaz.

Concentraţia monoxidului de carbon.

Durata de expunere.

Temperatura gazului.

Punctul 8.

5

Monoxid de carbon asociat cu alte gaze

Expunerea animalelor conştiente la un amestec gazos conţinând peste 1 % de monoxid de carbon, asociat cu alte gaze toxice.

Animale pentru blană.

Concentraţia monoxidului de carbon.

Durata de expunere.

Temperatura gazului.

Filtrarea gazului produs de motor.

Punctul 8.

Punctul 9.

Amendment

No

Nume

Descriere

Categorie de animale

Parametri-cheie

Cerinţe specifice capitolului II din prezenta anexă

1

Dioxid de carbon, concentraţie ridicată

Expunerea animalelor conştiente la un amestec gazos conţinând peste 30% de dioxid de carbon.

Porcine şi păsări de crescătorie.

Concentraţia dioxidului de carbon.

Durata de expunere.

Punctul 6.

Punctul 7 pentru păsările de crescătorie.

2

Dioxid de carbon, concentraţie scăzută

Expunerea animalelor conştiente la un amestec gazos conţinând mai puţin de 30% de dioxid de carbon.

Porcine şi păsări de crescătorie

Concentraţia dioxidului de carbon.

Durata de expunere.

Intervalul maxim între asomare şi sângerare în cazul asomării (porcine).

Punctul 7 pentru păsările de crescătorie.

3

Gaze inerte

Expunerea animalelor conştiente la un amestec de gaz inert, de exemplu argon sau azot, conţinând mai puţin de 2% de oxigen.

Porcine şi păsări de crescătorie.

Concentraţia de oxigen.

Durata de expunere.

Intervalul maxim între asomare şi sângerare în cazul asomării (porcine).

Punctul 7 pentru păsările de crescătorie.

4

Monoxid de carbon (sub formă pură)

Expunerea animalelor conştiente la un amestec gazos conţinând peste 4 % de monoxid de carbon.

Porcine tinere.

Calitatea sursei de gaz.

Concentraţia monoxidului de carbon.

Durata de expunere.

Temperatura gazului.

Punctul 8.

Justificare

As high concentrations of CO2 are aversive for poultry, their use should not be allowed in abattoirs on conscious animals, but only for disease control on farms. The only exception could be the use of a biphasic method for broilers, with in the first phase mixture of 40% CO2, 30% oxygen, 30% Nitrogen for 30 seconds, followed once the birds are unconscious by 80% CO2 in air. Any other gas mixture with concentration of CO2 over 30% must be approved before use. CO2 is not a proper method for ducks and geese which are very resistant to gassing techniques. As high concentrations of CO2 are aversive for fur animals, it must be stated that CO2 must not be used for fur animals. The carbon monoxide has to come from a pure source only, if only filtered it could still be a cause of irritation and suffering for the animals. A preferable alternative to both carbon dioxide and pure source carbon monoxide is the use of argon.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Anexa I – capitolul II – punctele 4.2 şi 4.3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.2 Vulpi

eliminat

Electrozii se aplică la nivelul gurii şi al rectului, cu o valoare minimă a curentului de 0,3 amperi şi un voltaj minim de 110 volţi, pentru cel puţin trei secunde.

 

4.3 Şinşile

 

Electrozii se aplică de la urechi la coadă, cu o valoare minimă a curentului de 0,57 amperi, pentru cel puţin 60 de secunde.

 

Justificare

A se vedea amendamentul 17.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Anexa I – capitolul 2 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. Dioxidul de carbon în concentraţie ridicată sau scăzută, utilizarea gazelor inerte sau a unei combinaţii a acestor amestecuri gazoase pentru păsările de crescătorie

7. Dioxidul de carbon în concentraţie ridicată sau scăzută, utilizarea gazelor inerte sau a unei combinaţii a acestor amestecuri gazoase pentru păsările de crescătorie

 

7.1 Dioxidul de carbon în concentraţie ridicată nu trebuie utilizat în abatoare, ci doar la ferme, cu scopul de a ucide surplusul de pui sau de a controla bolile.

 

7.2 Singura excepţie de la regula 7.1 se admite atunci când se aplică o metodă în două etape, care presupune, în prima etapă, utilizarea unui amestec de 40% CO2, 30% oxigen şi 30% nitrogen timp de 30 de secunde, urmat de un amestec cu concentraţia de 80% CO2 în aer în momentul în care păsările şi-au pierdut cunoştinţa.

În niciun caz gazele nu vor intra în încăperea în care păsările urmează să fie asomate şi ucise într-un mod care ar putea provoca arsuri sau agitaţie din cauza răcirii sau a lipsei de umiditate.

7.3 În niciun caz gazele nu vor intra în încăperea în care păsările urmează să fie asomate şi ucise într-un mod care ar putea provoca arsuri sau agitaţie din cauza răcirii sau a lipsei de umiditate.

 

7.4 Dioxidul de carbon nu se utilizează în cazul raţelor şi gâştelor.

 

7.5 Sângerarea păsărilor nu se permite decât dacă acestea sunt moarte.

Justificare

As high concentrations of CO2 are aversive for poultry, their use should not be allowed in abattoirs on conscious animals, but only for disease control on farms. The only exception could be the use of a biphasic method for broilers, with in the first phase mixture of 40% CO2, 30% oxygen, 30% Nitrogen for 30 seconds, followed once the birds are unconscious by 80% CO2 in air. Any other gas mixture with concentration of CO2 over 30% must be approved before use. CO2 is not a proper method for ducks and geese which are very resistant to gassing techniques. As high concentrations of CO2 are aversive for fur animals, it must be stated that CO2 must not be used for fur animals.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Anexa I – capitolul II – punctul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8. Monoxidul de carbon (sub formă pură sau asociat cu alte gaze) în cazul animalelor pentru blană

eliminat

8.1 Animalele sunt ţinute permanent sub supraveghere vizuală.

 

8.2 Ele sunt introduse unul câte unul, asigurându-se faptul că atunci când un animal este introdus în încăpere cel dinaintea sa şi-a pierdut deja cunoştinţa sau este mort.

 

8.3 Animalele rămân în încăpere până când se constată moartea lor.

 

Justificare

A se vedea amendamentele 19 şi 20.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Anexa I – capitolul II – punctul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9. Monoxidul de carbon asociat cu alte gaze în cazul animalelor pentru blană

eliminat

9.1 Se poate utiliza gazul produs de un motor special adaptat pentru acest scop, cu condiţia ca testele să indice că gazul utilizat:

 

(a) a fost răcit în mod corespunzător;

 

(b) a fost filtrat suficient;

 

(c) nu conţine componente sau gaze iritante.

 

9.2 Animalele sunt introduse în încăpere numai când se obţine concentraţia minimă de monoxid de carbon.

 

Justificare

A se vedea amendamentul 20.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1.-1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1.-1 Animalele trebuie tratate cu calm când sunt mutate. Ele trebuie să aibă suficient spaţiu de mişcare şi trebuie folosit instinctul lor de turmă. Dacă este necesar însă, de exemplu în cazul ecvideelor, animalele sunt conduse individual.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1.2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.2 Animalele sunt descărcate cât mai rapid după sosire şi sacrificate fără întârzieri nejustificate.

1.2 Animalele sunt descărcate cât mai rapid după sosire şi sacrificate fără întârzieri nejustificate.

În cazul păsărilor de crescătorie şi al lagomorfelor, timpul total de transport, împreună cu timpul petrecut de la descărcare la sacrificare, nu depăşeşte 12 ore.

Timpul total de transport, împreună cu timpul petrecut de la descărcare la sacrificare, nu depăşeşte:

În cazul mamiferelor, cu excepţia lagomorfelor, timpul total de transport, împreună cu timpul petrecut de la descărcare la sacrificare, nu depăşeşte:

 

(a) 19 de ore pentru animalele neînţărcate;

(a) 6 ore pentru animalele neînţărcate şi animalele care nu pot fi hrănite în timpul transportului sau în adăposturi;

(b) 24 de ore pentru ecvidee şi porcine;

(b) 12 ore pentru toate celelalte animale.

(c) 29 de ore pentru rumegătoare.

 

După expirarea termenelor menţionate, animalele sunt adăpostite şi hrănite; ulterior, ele beneficiază de cantităţi moderate de hrană la intervale de timp adecvate. În astfel de cazuri, animalele primesc o cantitate adecvată de aşternut pentru vite sau de materiale echivalente, care să garanteze un nivel de confort corespunzător speciei şi numărului de animale în cauză. Materialul respectiv asigură o absorbţie adecvată a urinei şi fecalelor.

După expirarea termenelor menţionate, animalele sunt adăpostite şi hrănite; ulterior, ele beneficiază de cantităţi moderate de hrană la intervale de timp adecvate. În astfel de cazuri, animalele primesc o cantitate adecvată de aşternut pentru vite sau de materiale echivalente, care să garanteze un nivel de confort corespunzător speciei şi numărului de animale în cauză. Materialul respectiv asigură o absorbţie adecvată a urinei şi fecalelor.

Justificare

Pentru bunăstarea animalelor, este esenţial ca timpul de transport şi timpul petrecut în adăposturi să fie redus. În cazul animalelor care nu sunt hrănite în timpul transportului/în adăposturi, ex. păsările de crescătorie, timpul de transport/de adăpostire ar trebui redus în mai mare măsură.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1.5 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) animalele de lapte în lactaţie trebuie ucise în abatoarele mobile în termen de 12 ore.

Justificare

Animalele de lapte în lactaţie sunt expuse unor suferinţe mari atât în timpul transportului, cât şi dacă nu sunt mulse cel puţin o dată la 12 ore, datorită dezvoltării reduse a muşchilor spetei şi a eforturilor permanente necesare pentru păstrarea echilibrului în timpul transportului. Acestea cad adesea în vehicule şi sunt expuse unor suferinţe suplimentare în momentul în care ajung în abatoare în această stare. Astfel, abatoarele mobile trebuie dezvoltate, garantându-se conceperea şi echiparea acestora de o manieră care să ţină seama pe deplin de bunăstarea animalelor. În consecinţă, această adăugire este necesară.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Anexa IV – tabel

Textul propus de Comisie

Operaţiile de sacrificare enumerate la articolul 7 alineatul (2)

Subiecte în vederea examinării competenţei

Toate operaţiile enumerate la articolul 7 alineatul (2) literele de la (a) la (f).

Comportamentul, suferinţa, conştienţa şi sensibilitatea, precum şi stresul animalelor.

(a) manipularea şi îngrijirea animalelor înainte de imobilizare;

Aspecte practice ale manipulării şi imobilizării animalelor.

(b) imobilizarea animalelor în vederea asomării şi uciderii;

(c) asomarea animalelor;

Aspecte practice ale tehnicilor de asomare. Metode de rezervă de asomare şi/sau de ucidere.

Întreţinerea echipamentelor de asomare şi/sau de ucidere.

(d) evaluarea eficacităţii asomării;

Monitorizarea eficacităţii asomării.

Metode de rezervă de asomare şi/sau de ucidere.

(e) încătuşarea sau suspendarea animalelor vii;

Aspecte practice ale manipulării şi imobilizării animalelor.

(f) sângerarea animalelor vii.

Monitorizarea eficacităţii asomării.

Metode de rezervă de asomare şi/sau de ucidere.

Amendamentul

Operaţiile de sacrificare enumerate la articolul 7 alineatul (2)

Subiecte în vederea examinării competenţei

Toate operaţiile enumerate la articolul 7 alineatul (2) literele de la (a) la (fa).

Comportamentul, suferinţa, conştienţa şi sensibilitatea, precum şi stresul animalelor.

(a) manipularea şi îngrijirea animalelor înainte de imobilizare;

Aspecte practice ale manipulării şi imobilizării animalelor.

(b) imobilizarea animalelor în vederea asomării şi uciderii;

(c) asomarea animalelor;

Aspecte practice ale tehnicilor de asomare.

Metode de rezervă de asomare şi/sau de ucidere.

Întreţinerea echipamentelor de asomare şi/sau de ucidere.

(d) evaluarea eficacităţii asomării;

Monitorizarea eficacităţii asomării.

Metode de rezervă de asomare şi/sau de ucidere.

(e) încătuşarea sau suspendarea animalelor vii;

Aspecte practice ale manipulării şi imobilizării animalelor.

(f) sângerarea animalelor vii;

Monitorizarea eficacităţii asomării.

Metode de rezervă de asomare şi/sau de ucidere.

(fa) uciderea animalelor pentru blană.

Aspecte practice ale manipulării şi imobilizării animalelor.

 

Aspecte practice ale tehnicilor de asomare.

 

Metode de rezervă de asomare şi/sau de ucidere.

 

Întreţinerea echipamentelor de asomare şi/sau de ucidere.

 

Monitorizarea eficacităţii asomării.

 

Justificare

A se vedea amendamentul 11, amendament care garantează că sunt acoperite toate aspectele uciderii animalelor pentru blană.

PROCEDURĂ

Titlu

Protecţia animalelor în momentul uciderii

Referinţe

COM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS)

Comisia competentă în fond

AGRI

Aviz emis de către              

        Data anunţului în plen

ENVI

20.11.2008

 

 

 

Raportor pentru aviz :       

        Data numirii

Jens Holm

11.11.2008

 

 

Examinare în comisie

1.12.2008

 

 

 

Data adoptării

22.1.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

1

2

Membri titulari prezenţi la votul final

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Dimitrios Papadimoulis, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews


PROCEDURĂ

Titlu

Protecţia animalelor în momentul uciderii

Referinţe

COM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS)

Data consultării PE

19.11.2008

Comisia competentă în fond

Data anunţului în plen

AGRI

20.11.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

Data anunţului în plen

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

20.11.2008

 

 

 

Raportor(i)

Data numirii

Janusz Wojciechowski

6.10.2008

 

 

Examinare în comisie

2.12.2008

19.1.2009

16.2.2009

 

Data adoptării

16.3.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

2

1

Membri titulari prezenţi la votul final

Luis Manuel Capoulas Santos, Joseph Daul, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Sebastiano Sanzarello, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Dimitar Stoyanov, Csaba Sándor Tabajdi, Janusz Wojciechowski

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Katerina Batzeli, Milan Horáček, Astrid Lulling, Sebastiano (Nello) Musumeci, Catherine Neris, Maria Petre

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Iratxe García Pérez, Leopold Józef Rutowicz

Data depunerii

24.3.2009

Aviz juridic - Politica de confidențialitate