SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady o ochrane zvierat počas usmrcovania

24.3.2009 - (KOM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS)) - *

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Spravodajca: Janusz Wojciechowski

Postup : 2008/0180(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0185/2009

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady o ochrane zvierat počas usmrcovania

(KOM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2008)0553),

–   so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0451/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6‑0185/2009),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Návrh nariadenia Rady o ochrane zvierat počas usmrcovania

Návrh nariadenia Rady o ochrane zvierat počas zabíjania a usmrcovania

Odôvodnenie

Čo sa týka vymedzenia pojmu uvedeného v tomto návrhu („zabitie“ znamená usmrtenie zvierat na ľudskú spotrebu), ktorý sa zaoberá zvieratami všeobecne chovanými na „ľudskú spotrebu“, je výraz usmrcovanie zjavne nevhodný. Vo všeobecnosti sa pojem zabitie, ktorý sa vzťahuje konkrétne na zabitie a súvisiace úkony, zdá byť v tomto kontexte logickejší a mal by sa súdržne používať v celom texte návrhu.

Výraz „usmrcovanie“ by sa mal vždy v prípade potreby nahradiť výrazom „zabitie“ a slovo „usmrcovať“ slovom „zabíjať“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh      2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) prijal dve stanoviská k aspektom, pokiaľ ide dobré podmienky zvierat, hlavných systémov omračovania a zabíjania určitých druhov zvierat, a to Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals (Hlavné systémy omračovania a zabíjania hlavných komerčných druhov zvierat z hľadiska dobrých životných podmienok) v roku 2004 a Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quil (Hlavné systémy omračovania a zabíjania jeleňov, kôz, králikov, pštrosov, kačíc, husí a prepelíc chovaných na komerčné účely z hľadiska dobrých životných podmienok) v roku 2006. Právne predpisy Spoločenstva v tejto oblasti by sa mali aktualizovať tak, aby zohľadnili tieto vedecké stanoviská. Odporúčania týkajúce sa postupného upúšťania od používania oxidu uhličitého v prípade ošípaných a hydiny, ako aj postupného upúšťania od používania omračovania vo vodnom kúpeli v prípade hydiny neboli zahrnuté do návrhu, pretože v hodnotení vplyvu sa odhalilo, že v súčasnosti nie sú v EÚ prijateľné z hospodárskeho hľadiska. Súčasťou tohto nariadenia by tiež nemali byť ani ďalšie odporúčania, pretože sa vzťahujú na technické parametre, ktoré by mali byť súčasťou implementačných opatrení alebo kódexov osvedčených postupov. Odporúčania týkajúce sa chovaných rýb sa do návrhu nezahrnuli z dôvodu potreby ďalšieho vedeckého stanoviska a ekonomického zhodnotenia v tejto oblasti

(6) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) prijal dve stanoviská k aspektom, pokiaľ ide dobré podmienky zvierat, hlavných systémov omračovania a zabíjania určitých druhov zvierat, a to Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals (Hlavné systémy omračovania a zabíjania hlavných komerčných druhov zvierat z hľadiska dobrých životných podmienok) v roku 2004 a Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quil (Hlavné systémy omračovania a zabíjania jeleňov, kôz, králikov, pštrosov, kačíc, husí a prepelíc chovaných na komerčné účely z hľadiska dobrých životných podmienok) v roku 2006. V roku 2001 prijal Vedecký výbor pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat (SCAHAW) správu s názvom The Welfare of Animals Kept for Fur Production (Dobré životné podmienky zvierat chovaných pre kožušinu), ktorá obsahovala analýzu metód zabíjania používaných na kožušinových farmách. Právne predpisy Spoločenstva v tejto oblasti by sa mali aktualizovať tak, aby zohľadnili tieto vedecké stanoviská. Odporúčania týkajúce sa postupného upúšťania od používania oxidu uhličitého v prípade ošípaných a hydiny neboli zahrnuté do návrhu, pretože v hodnotení vplyvu sa odhalilo, že v súčasnosti nie sú v EÚ prijateľné z hospodárskeho hľadiska. Súčasťou tohto nariadenia by tiež nemali byť ani ďalšie odporúčania, pretože sa vzťahujú na technické parametre, ktoré by mali byť súčasťou implementačných opatrení alebo kódexov osvedčených postupov. Odporúčania týkajúce sa chovaných rýb sa do návrhu nezahrnuli z dôvodu potreby ďalšieho vedeckého stanoviska a ekonomického zhodnotenia v tejto oblasti

Odôvodnenie

Správa Vedeckého výboru pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat obsahuje analýzu uplatňovania zásady dobrých životných podmienok v rôznych metódach používaných na usmrcovanie zvierat na kožušinových farmách v EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) V Protokole o ochrane a dobrých životných podmienkach zvierat sa tiež zdôrazňuje potreba rešpektovať pri formulácii a implementácii politík Spoločenstva okrem iného v poľnohospodárstve a v oblasti vnútorného trhu legislatívne alebo administratívne ustanovenia a zvyky členských štátov súvisiace najmä s náboženskými rituálmi, kultúrnymi tradíciami a regionálnym dedičstvom. Je preto vhodné vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia kultúrne podujatia, v prípade ktorých by dodržanie požiadaviek na dobré podmienky zvierat negatívne ovplyvnilo samotný charakter daného podujatia.

(15) V Protokole o ochrane a dobrých životných podmienkach zvierat sa tiež zdôrazňuje potreba rešpektovať pri formulácii a implementácii politík Spoločenstva okrem iného v poľnohospodárstve a v oblasti vnútorného trhu legislatívne alebo administratívne ustanovenia a zvyky členských štátov súvisiace najmä s náboženskými rituálmi, kultúrnymi tradíciami alebo tradíciami náboženského pôvodu a regionálnym dedičstvom. Je preto vhodné vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia kultúrne, náboženské a tradičné podujatia, v prípade ktorých by dodržanie požiadaviek na dobré podmienky zvierat negatívne ovplyvnilo samotný charakter daného podujatia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Kultúrne tradície navyše súvisia so zdedeným, ustáleným alebo zvykovým spôsobom myslenia, činnosti alebo správania, ktorý v skutočnosti zahŕňa koncept niečoho odovzdaného alebo získaného od predkov. Prispievajú k upevneniu dlhodobých sociálnych väzieb medzi generáciami. Ak tieto činnosti neovplyvňujú obchod so živočíšnymi produktmi a nie sú motivované výrobnými účelmi, je vhodné vyňať usmrcovanie zvierat uskutočnené počas takýchto podujatí z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(16) Kultúrne tradície alebo tradície náboženského pôvodu navyše súvisia so zdedeným, ustáleným alebo zvykovým spôsobom myslenia, činnosti alebo správania, ktorý v skutočnosti zahŕňa koncept niečoho odovzdaného alebo získaného od predkov. Prispievajú k upevneniu dlhodobých sociálnych väzieb medzi generáciami. Ak tieto činnosti neovplyvňujú obchod so živočíšnymi produktmi, je vhodné vyňať zabíjanie zvierat uskutočnené počas takýchto podujatí z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Článok 22a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 22a

 

Finančné ustanovenia

 

Uvedené nové úlohy budú mať na prevádzkovateľov v Únii nevyhnutne značný finančný vplyv. S cieľom zabezpečiť súlad s pravidlami uvedenými v tomto nariadení sa musia Únii poskytnúť náležité finančné prostriedky, ktoré sú potrebné na to, aby sa Únii v medzinárodnom meradle zabezpečila vedúca úloha v oblasti dobrých životných podmienok zvierat.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Niektoré metódy omračovania môžu v závislosti od ich použitia počas postupu zabíjania alebo usmrcovania spôsobiť smrť zvierat bez toho, aby zvieratá cítili bolesť, a minimalizujú ich strach alebo utrpenie. Z tohto dôvodu nie je potrebné rozlišovať medzi zvratnými a nezvratnými metódami omračovania.

(24) Niektoré metódy omračovania môžu v závislosti od ich použitia počas postupu zabíjania alebo usmrcovania spôsobiť smrť zvierat bez toho, aby zvieratá cítili bolesť, a minimalizujú ich strach alebo utrpenie.

Odôvodnenie

Niektoré plynové metódy používané na omračovanie/zabíjanie zvierat sú zvratné a zvieratá opäť nadobudnú vedomie. Keďže v procese zabíjania nie je ďalší krok, napr. vykrvenie, je možné, že zvieratá by mohli byť pri sťahovaní z kože pri vedomí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) V nariadení (ES) č. 854/2004 sa uvádza zoznam zariadení, z ktorých je do Spoločenstva povolený dovoz určitých produktov živočíšneho pôvodu. Na účely tohto zoznamu by sa mali vziať do úvahy všeobecné požiadavky a dodatočné požiadavky na bitúnky stanovené v tomto nariadení.

(32) V nariadení (ES) č. 854/2004 sa uvádza zoznam zariadení, z ktorých je do Spoločenstva povolený dovoz určitých produktov živočíšneho pôvodu. Na účely tohto zoznamu by sa mali vziať do úvahy všeobecné požiadavky a dodatočné požiadavky na bitúnky stanovené v tomto nariadení. Komisia by mala zabezpečiť, aby bol dovoz mäsa a mäsových výrobkov z tretích krajín určený na vnútorný trh v súlade so všeobecnými pravidlami stanovenými v tomto nariadení.

Odôvodnenie

Súlad rovnakých pravidiel je dôležitý, aby sa zabránilo narušeniu trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) Bitúnky a zariadenie používané v nich sú navrhnuté pre osobitné kategórie zvierat a kapacity. Ak sa tieto kapacity prekročia alebo ak sa zariadenie použije na účely, na ktoré nebolo navrhnuté, má to negatívny vplyv na dobré podmienky zvierat. Informácie o týchto aspektoch by sa preto mali oznámiť príslušným orgánom a mali by byť súčasťou schvaľovacieho postupu bitúnkov.

(33) Bitúnky a zariadenie používané v nich sú navrhnuté pre osobitné kategórie zvierat a kapacity. Ak sa tieto kapacity prekročia alebo ak sa zariadenie použije na účely, na ktoré nebolo navrhnuté, má to negatívny vplyv na dobré podmienky zvierat. Informácie o týchto aspektoch by sa preto mali oznámiť príslušným orgánom a mali by byť súčasťou schvaľovacieho postupu bitúnkov. V prípade malých, pravidelne kontrolovaných bitúnkov so spracovateľskou kapacitou max. 50 dobytčích jednotiek za týždeň alebo 150 000 jednotiek hydiny za rok, ktoré uskutočňujú prevažne priamy predaj potravín konečnému spotrebiteľovi, si implementácia všeobecných zásad tohto nariadenia nevyžaduje žiaden náročný schvaľovací postup.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34a) Malo by sa predísť tomu, aby zvieratá pred zabitím trpeli strachom a stresom. Preto je vhodné navrhnúť konštrukciu bitúnkov, plánovať postupy zabíjania na bitúnku a vyškoliť personál takým spôsobom, aby sa predišlo stresu, strachu a bolesti zvierat v dobe medzi vykládkou a zabitím.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(35) V oblasti výroby, usporiadania a zariadenia bitúnkov dochádza k pravidelnému vedeckému a technickému pokroku. Je preto dôležité, aby Spoločenstvo poverilo Komisiu zmeniť požiadavky na výrobu, usporiadanie a zariadenie bitúnkov pri súčasnom zachovaní jednotnej a vysokej úrovne ochrany zvierat.

(35) V oblasti výroby, usporiadania a zariadenia bitúnkov dochádza k pravidelnému vedeckému a technickému pokroku. Je preto dôležité, aby Spoločenstvo poverilo Komisiu zmeniť požiadavky na výrobu, usporiadanie a zariadenie bitúnkov pri súčasnom zachovaní jednotnej a vysokej úrovne ochrany zvierat. Malo by sa neprestajne pokračovať v úsilí o vývoj lepších metód omračovania. Mal by sa posilniť aj výskum v oblasti alternatívnych metód zabíjania nadpočetných kurčiat.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Zabitie bez omráčenia si vyžaduje presné prerezanie hrdla, aby sa minimalizovalo utrpenie. Okrem toho u zvierat, ktoré nie sú po prerezaní hrdla mechanicky znehybnené, sa často spomalí proces vykrvenia, čím sa zbytočne predlžuje utrpenie zvierat. Zvieratá zabité bez omráčenia by sa preto mali jednotlivo znehybniť.

(37) Zabitie bez omráčenia si vyžaduje presné prerezanie hrdla, aby sa minimalizovalo utrpenie. Okrem toho u zvierat, ktoré nie sú po prerezaní hrdla mechanicky znehybnené, sa často spomalí proces vykrvenia, čím sa zbytočne predlžuje utrpenie zvierat. Zvieratá zabité bez omráčenia by sa preto mali jednotlivo znehybniť a omráčiť okamžite po prerezaní hrdla.

Odôvodnenie

Treba zohľadňovať aj zabitie zvieraťa z náboženských dôvodov. V záujme ochrany zvierat pred nadbytočným utrpením sa však musí uplatňovať základná požiadavka následného omráčenia po prerezaní hrdla.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) V oblasti zaobchádzania so zvieratami a ich znehybňovania na bitúnkoch dochádza k pravidelnému vedeckému a technickému pokroku. Je preto dôležité, aby Spoločenstvo poverilo Komisiu zmeniť požiadavky na zaobchádzanie so zvieratami a ich znehybňovanie pred zabitím pri súčasnom zachovaní jednotnej a vysokej úrovne ochrany zvierat.

(38) Vedecko-technický pokrok pravidelne preniká aj do oblasti zaobchádzania so zvieratami a ich znehybňovania na bitúnkoch a kožušinových farmách. Preto treba, aby Spoločenstvo poverilo Komisiu zmenou požiadaviek na zaobchádzanie so zvieratami a ich znehybňovanie pred usmrtením pri súčasnom zachovaní jednotnej a vysokej úrovne ochrany zvierat.

Odôvodnenie

Bolo by nedôsledné vyňať z tohto ustanovenia kožušinové farmy. Pojem „zabitie“ je v nariadení definovaný ako „usmrtenie zvierat na ľudskú spotrebu” a vylúčil by teda z tohto ustanovenia zvieratá usmrcované na kožušinových farmách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno a – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) počas technických alebo vedeckých pokusov vykonávaných pod dohľadom príslušného orgánu;

i) v rámci činností, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti smernice Rady 86/609/EHS z 24. novembra 1986 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa ochrany zvierat používaných na pokusné a iné vedecké účely1;

 

__________

1Ú. v. ES L 358, 18.12.1986, s. 1.

Odôvodnenie

Pojem „technické pokusy“ sa nevyskytuje v právnych predpisoch Spoločenstva. Je nutné uviesť odkaz na smernicu Rady 86/609/EHS z 24. novembra 1986. Podľa tejto smernice sa výnimka musí uplatňovať nielen na zvieratá, ktoré zahynú počas pokusu, ale na všetky zvieratá, na ktoré sa vzťahuje tento predpis, to znamená na zvieratá využívané alebo určené na využitie na pokusy alebo ktoré sa musia v dôsledku pokusu následne zabiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ii) počas poľovníckych činností;

ii) počas poľovníckych a rekreačných rybolovných činností;

Odôvodnenie

Hoci sa na rybolov vzťahuje iba článok 3 ods. 1, zdá sa byť vhodné úplne vylúčiť rekreačný rybolov z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ako je to v prípade poľovníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno a – bod iva (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

iva) na vykonanie obetí, ktoré sú určené na individuálnu spotrebu vyplývajúcu z tradícií významných náboženských sviatkov, ako sú Veľká noc a Vianoce, a iba počas desiatich dní pred sviatkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ba) na polozdomácnenú vysokú zver zabitú v teréne a spracovanú v zariadeniach na chov divej zveri.

Odôvodnenie

Polozdomácnená vysoká zver chovaná na rozsiahlych pasienkoch v severnej Európe sa často usmrcuje priamym strelením guľky do hlavy v teréne priľahlom k miestu spracovania. Takýto postup vyvoláva v súvislosti s dobrými životnými podmienkami zvierat menej problémov ako zabíjanie divej vysokej zveri.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) „súvisiace úkony“ znamenajú úkony ako je zaobchádzanie so zvieratami, ustajnenie, znehybnenie, omráčenie a vykrvenie zvierat, ktoré sa uskutočňuje v kontexte a na mieste, kde sa majú zvieratá usmrtiť;

(b) „súvisiace úkony“ znamenajú úkony, ako je zaobchádzanie so zvieratami, vykladanie, ustajnenie, znehybnenie, omráčenie a vykrvenie zvierat, ktoré sa uskutočňuje v kontexte a na mieste, kde sa majú zvieratá zabiť;

Odôvodnenie

Je dôležité objasniť, že táto ochrana sa rozširuje na vykladanie zvierat po príchode na bitúnok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ba) "príslušný orgán" znamená ústredný orgán členského štátu, ktorý je poverený zabezpečovať dodržiavanie požiadaviek tohto nariadenia alebo akýkoľvek iný orgán, na ktorý tento ústredný orgán túto pôsobnosť delegoval;

Odôvodnenie

Je potrebné zahrnúť vymedzenie pojmu príslušný orgán, pretože sa tento pojem opakovane vyskytuje v texte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

da) „bezvedomie“ znamená stratu vedomia s dočasným alebo trvalým porušením fungovania mozgu, po ktorom je zviera neschopné reagovať na bežné podnety vrátane bolesti;

Odôvodnenie

Jasnejšie vymedzenie pojmu bezvedomie je užitočné v záujme lepšieho porozumenia textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) „omráčenie“ znamená akýkoľvek zámerne vyvolaný postup, ktorý bezbolestne spôsobí stratu vedomia a citlivosti, vrátane akéhokoľvek postupu spôsobujúceho okamžitú smrť;

f) „omráčenie“ znamená akýkoľvek zámerne vyvolaný postup, ktorý spôsobí stratu vedomia a citlivosti, vrátane akéhokoľvek postupu spôsobujúceho okamžitú smrť;

Odôvodnenie

Väčšina metód omračovania, ak nie všetky metódy omračovania uvedené v prílohe, spôsobuje vo väčšej či menšej miere bolesť, čo vedie k rozporu medzi vymedzením pojmu a schválenou metódou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) „náboženský rituál“ znamená súbor úkonov súvisiacich so zabitím zvierat a stanovených určitým náboženstvom, ako je islam alebo judaizmus;

g) „náboženský rituál“ znamená súbor úkonov súvisiacich so zabitím zvierat a stanovených určitým náboženstvom alebo vykonávaných pri príležitosti určitých náboženských slávností;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

k) „bitúnok“ znamená akúkoľvek prevádzkareň používanú na zabíjanie suchozemských zvierat;

k) „bitúnok“ znamená prevádzkareň používanú na zabíjanie a jatočné opracovanie zvierat, ktorých mäso je určené na ľudskú spotrebu;

Odôvodnenie

Navrhované vymedzenie sa nahrádza vymedzením, ktoré sa uvádza už v nariadení 853/2004/EHS. Je vhodné používať už existujúce vymedzenia a nevytvárať nové pre každý právny predpis.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno m

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

m) „kožušinové zvieratá“ znamenajú cicavce chované primárne na produkciu kožušín ako sú norky, tchory, líšky, medvedíky čistotné, nutrie a činčily;

m) „kožušinové zvieratá“ znamenajú cicavce chované primárne na produkciu kožušín, ako sú norky, tchory, líšky, medvedíky čistotné, psíky medvedíkovité, nutrie, králiky a činčily;

Odôvodnenie

Tieto druhy sa v EÚ chovajú pre kožušinu, a preto by sa mali zahrnúť do vymedzenia pojmu kožušinové zvieratá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) fyzické pohodlie a ochrana, najmä to, že zvieratá čisté, držia sa v primeraných teplotných podmienkach a sú chránené pred pádom alebo pošmyknutím;

a) fyzické pohodlie a ochrana, najmä to, že zvieratá sa držia v primeraných teplotných podmienkach a sú chránené pred pádom alebo pošmyknutím;

Odôvodnenie

Požiadavka, aby zvieratá boli čisté, sa zdá byť nevhodná, pretože ju už zahŕňa nariadenie o hygiene. Nie je potrebné ju opakovať. Ide o otázku hygieny, ktorá sa netýka len dobrých životných podmienok zvierat.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) zvieratá nepreukazujú známky bolesti, strachu, agresie alebo iného neobvyklého správania;

d) zvieratá nepreukazujú známky bolesti, agresie alebo iného neobvyklého správania;

Odôvodnenie

V praxi možno uplatňovať opatrenia, ktorými sa zamedzí utrpeniu, určite však nie strachu. Táto požiadavka preto nie je ani uskutočniteľná, ani realistická.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) zvieratá sú chránené pred vzájomnou nežiaducou interakciou.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pojem „vzájomná nežiaduca interakcia“ je veľmi nejasný, a preto je ťažké dodržiavať toto ustanovenie a dohliadať nad jeho plnením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Odchylne od odseku 1 sa zvieratá môžu usmrtiť bez predchádzajúceho omráčenia, ak sú takéto metódy stanovené náboženskými rituálmi, pokiaľ sa takého zabitie uskutoční na bitúnku.

2. V súlade s náboženskými rituálmi sa zvieratá môžu zabíjať bez predchádzajúceho omráčenia, pokiaľ sa takéto zabíjanie uskutočňuje na bitúnku.

Odôvodnenie

Text predložený Komisiou nie je jasný. Výraz „odchylne“ nevysvetľuje jasne od čoho sa členské štáty môžu odchýliť a táto skutočnosť by mohla byť zdrojom nejednoznačnosti. Cieľom PDN je objasniť text a zachovať status quo súčasnej situácie, čo sa týka rituálneho zabíjania bez predchádzajúceho omračovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty sa však môžu rozhodnúť neuplatňovať túto výnimku.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Je potrebné zosúladiť rôzne prípustné metódy zabíjania s cieľom zabezpečiť, aby všetci výrobcovia Spoločenstva spĺňali rovnaké normy v oblasti dobrých podmienok zvierat.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Omračovanie sa vykonáva v súlade s metódami stanovenými v prílohe I.

1. Omračovanie sa vykonáva v súlade s metódami stanovenými v prílohe I. Na zohľadnenie vedeckého a technologického pokroku Komisia môže na základe hodnotenia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín a v súlade s postupom uvedenom v článku 22 ods. 2 schváliť nové metódy omračovania.

Odôvodnenie

V odôvodnení 22 sa uvádza, že Komisia môže povoliť nové metódy omračovania. Tento PDN stanovuje postup, ktorý sa uplatňuje pri rozhodovaní o tom, či nová metóda omračovania bude schválená.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Personál zodpovedajúci za omračovanie vykonáva pravidelné kontroly, aby sa zabezpečilo, že zvieratá v období medzi koncom procesu omračovania a potvrdením smrti nepreukazujú žiadne známky vedomia alebo citlivosti.

2. Personál zodpovedajúci za omračovanie vykonáva pravidelné kontroly, aby sa zabezpečilo, že zvieratá v období medzi koncom procesu omračovania a smrťou nepreukazujú žiadne známky vedomia alebo citlivosti.

Odôvodnenie

Pojem „potvrdenie“ naznačuje potrebu použiť technické metódy, čo je v jasnom rozpore s bežnými a primeranými postupmi uplatňovanými v zariadeniach používaných na zabíjanie zvierat.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Vykrvenie sa musí začať čo najskôr po omráčení.

Odôvodnenie

Toto spresnenie je potrebné na to, aby sa zabezpečilo, že zviera umrie počas omráčenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Takýmito zmenami a doplneniami sa však musí zabezpečiť úroveň dobrých podmienok zvierat, ktorá je aspoň rovnocenná podmienkam pri existujúcich metódach, čo sa musí dokázať vedeckými poznatkami uverejnenými v príslušných, medzinárodne uznaných, časopisoch lektorovaných odborníkmi.

Takýmito zmenami a doplneniami sa však musí zabezpečiť úroveň dobrých podmienok zvierat, ktorá je aspoň rovnocenná podmienkam pri existujúcich metódach, čo sa musí dokázať zodpovedajúcimi vedeckými dôkazmi.

Odôvodnenie

Základnou otázkou je potreba zabezpečiť vedecké dôkazy, ktoré sa vyhodnotia v rámci postupu uvedeného v článku 22.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Kódexy osvedčených postupov Spoločenstva týkajúce sa metód stanovených v prílohe I sa môžu prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 22 ods. 2.

4. Usmernenia Spoločenstva na stanovovanie postupov a uplatňovanie pravidiel týkajúce sa metód stanovených v prílohe I sa môžu prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 22 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Prevádzkovatelia vypracujú a implementujú takéto štandardné pracovné postupy, aby zabezpečili, že sa usmrcovanie a súvisiace úkony uskutočňujú v súlade s článkom 3 ods. 1.

2. Prevádzkovatelia vypracujú a implementujú takéto štandardné pracovné postupy, aby zabezpečili, že sa zabíjanie a súvisiace úkony uskutočňujú v súlade s článkom 3 ods. 1. Na tieto účely sa na bitúnkoch budú môcť používať postupy ustanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 852/2004.

Odôvodnenie

V záujme administratívneho zjednodušenia je potrebné zosúladiť postupy ustanovené v tomto nariadení s ďalšími podobnými postupmi stanovenými v balíku predpisov v oblasti hygieny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Štandardné pracovné postupy sa na požiadanie poskytnú príslušnému orgánu.

3. Štandardné pracovné postupy sa na požiadanie poskytnú príslušnému orgánu. Každá zmena štandardných pracovných postupov sa písomne oznámi úradnému veterinárnemu lekárovi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Príslušný orgán môže zmeniť štandardné pracovné postupy, ak zjavne nezodpovedajú všeobecným pravidlám a požiadavkám stanoveným v tomto nariadení.

Odôvodnenie

Ide o systém, v rámci ktorého príslušný orgán môže požadovať od prevádzkovateľa, aby zmenil zjavne nevhodné štandardné pracovné postupy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) zaobchádzanie so zvieratami a starostlivosť o ne pred ich znehybnením;

a) zaobchádzanie so zvieratami na účely ich znehybnenia, omráčenia alebo zabitia;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) vykrvenie živých zvierat.

f) vykrvenie živých zvierat a/alebo metódu zabíjania uvedenú v článku 4 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

fa) zabíjanie kožušinových zvierat.

Odôvodnenie

Nie je dôvod, prečo by pre všetkých zamestnancov zapojených do usmrcovania zvierat na kožušinových farmách nemali platiť tie isté kritériá ako pre zamestnancov bitúnkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Na zabíjanie kožušinových zvierat dozerá osoba, ktorá vlastní osvedčenie o spôsobilosti, ako sa uvádza v článku 18, vzťahujúce sa na všetky úkony vykonávané pod jej dohľadom.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu (ďalej len PDN) je zabrániť opakovaniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Článok 8 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) kategórie alebo hmotnosť zvierat, pre ktoré je zariadenie určené;

a) druh alebo hmotnosť zvierat, pre ktoré je zariadenie určené;

Odôvodnenie

Pojem „druh“ je vhodnejší odborný výraz.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Článok 8 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ca) údržba a kalibrácia zariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Počas úkonov spojených so zabíjaním musí byť na mieste okamžite k dispozícii vhodné náhradné zariadenie na omračovanie, ktoré sa použije v prípade zlyhania pôvodne použitého omračovacieho zariadenia.

2. Počas úkonov spojených so zabíjaním musí byť na mieste okamžite k dispozícii vhodná náhradná metóda omračovania, ktorá sa uplatní v prípade zlyhania pôvodne použitého omračujúceho zariadenia. V prípade, že takéto náhradné zariadenie na omračovanie pozostáva z ťažkých prístrojov, môže sa použiť prenosné zariadenie.

Odôvodnenie

Niektoré z metód omračovania uvedených v prílohe I nevyžadujú žiadne zariadenia, sú však vo veľkej miere vhodné ako náhradná metóda omračovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Žiadne zviera nebude znehybnené, kým pracovník zodpovedný za omračovanie alebo zabitie tohto zvieraťa nie je pripravený k úkonu.

Odôvodnenie

Znehybňovanie môže byť pre zviera veľmi stresujúce a je dôležité, aby čas strávený v zariadení alebo boxe na znehybnenie bol čo najkratší.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh nariadenia

Článok 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Požiadavky stanovené v kapitolách II a III tohto nariadenia sa vzťahujú na účely článku 12 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 854/2004.

V priebehu inšpekcie bitúnkov alebo zariadení v tretích krajinách, ktoré sú oprávnené alebo sa majú oprávniť na vývoz do Európskej únie v súlade s právnymi predpismi Únie, odborníci Komisie zabezpečia, aby zvieratá uvedené v článku 5 boli zabíjané v podmienkach, ktoré sú z hľadiska dobrých životných podmienok zvierat prinajmenšom rovnocenné podmienkam stanoveným v tomto nariadení.

 

Zdravotné osvedčenie, ktoré sa prikladá k mäsu dovážanému z tretích krajín, musí byť doplnené potvrdením, že uvedená požiadavka bola splnená.

Odôvodnenie

Pravá strana tabuľky obsahuje požiadavku stanovenú v súčasnej smernici 93/119, ktorá sa vzťahuje na osvedčenie o rovnocennom zaobchádzaní týkajúce sa humánneho zaobchádzania počas procesu zabíjania, ktoré majú sledovať subjekty schválené na dovoz do Spoločenstva. S cieľom posilniť to, čo sa zdôraznilo v odôvodnení 32, by bolo vzhľadom na rastúci význam dovozu mäsa do Spoločenstva vhodné držať sa znenia smernice a bezodkladne ju sprístupniť prevádzkovateľom na všetkých úrovniach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh nariadenia

Článok 10a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 10a

 

Opatrenia týkajúce sa dovozu z tretích krajín

Komisia zabezpečuje, aby mäso a mäsové výrobky z tretích krajín určené na spotrebu na vnútornom trhu spĺňali požiadavky uvedené v ustanoveniach tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Podmienky a metódy produkcie mäsa musia spĺňať požiadavky uvedené v právnych predpisoch Spoločenstva, aby sa zabránilo nespravodlivej hospodárskej súťaži medzi producentmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Na účely tohto nariadenia schváli príslušný orgán uvedený v článku 4 nariadenia (ES) č. 853/2004 v prípade každého bitúnku:

2. Na účely tohto nariadenia zohľadní príslušný orgán uvedený v článku 4 nariadenia (ES) č. 853/2004 pri schvaľovaní každého bitúnku informácie poskytnuté prevádzkovateľom potravinárskeho podniku o:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) maximálnu kapacitu každej linky bitúnku;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vypúšťa sa „maximálna kapacita každej linky bitúnku“, pretože si vyžaduje zohľadňovanie nielen dobrých podmienok zvierat, ale aj ďalších aspektov, ako je kontrola po zabití. V nariadení č. 854/2004 (balík predpisov v oblasti hygieny) sa uvádza, že „rýchlosť linky na zabíjanie... musia byť také, aby umožňovali riadnu prehliadku“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) maximálnu kapacitu každého priestoru na ustajnenie určeného pre koňovité, hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané, hydinu a zajacovité.

c) maximálnu kapacitu každého priestoru na ustajnenie určeného pre koňovité, hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané, hydinu, bežce a zajacovité.

Odôvodnenie

Dopĺňajú sa bežce, pretože sa v nariadeniach o hygiene nepovažujú za hydinu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Prevádzkovatelia zabezpečia, aby boli zvieratá, ktoré sa zabíjajú bez omráčenia, mechanicky znehybnené.

2. Pokiaľ je to možné a pokiaľ ide o rituálne zabíjanie, prevádzkovatelia zabezpečia, aby boli zvieratá, ktoré sa zabíjajú bez omráčenia, mechanicky znehybnené.

Odôvodnenie

Prvotné znenie ponecháva príliš veľký priestor na rôzne interpretácie. Táto požiadavka navyše nie je v prevádzkových podmienkach týkajúcich sa rituálneho zabíjania hydiny v plnej miere uskutočniteľná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) použitie elektrického prúdu, ktorý za kontrolovaných podmienok zvieratá neomráči alebo nezabije, najmä akéhokoľvek elektrického zariadenia, ktorý nezovrie mozog.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Znehybnenie elektrickým prúdom s nízkym napätím po omráčení a pred vykrvením umožňuje vyhnúť sa nebezpečným svalovým reflexom zvierat, ktoré spôsobujú veľký počet pracovných úrazov pracovníkov, ktorí zabíjajú zvieratá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Písmená a) a b) sa však nevzťahujú na závesné háky používané v prípade hydiny.

Písmená a) a b) sa však nevzťahujú na závesné háky používané v prípade hydiny a dvojitozubcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Prevádzkovatelia zavedú a implementujú vhodné postupy monitorovania na overenie a potvrdenie, že zvieratá určené na zabitie sú v období medzi koncom procesu omráčenia a potvrdením smrti účinne omráčené. Postupy monitorovania uvedené v odseku 1 zahŕňajú minimálne tieto položky: a) mená osôb zodpovedných za postup monitorovania; b)

1. Prevádzkovatelia zavedú a implementujú vhodné postupy monitorovania na overenie a potvrdenie, že zvieratá určené na zabitie sú v období medzi koncom procesu omráčenia a potvrdením smrti účinne omráčené. Postupy monitorovania uvedené v odseku 1 zahŕňajú minimálne tieto položky: a) mená osôb zodpovedných za postup monitorovania; b) Zvieratá musia byť mŕtve pred tým, než sa začne s akýmkoľvek ďalším potenciálne bolestivým úkonom alebo úpravou jatočného tela.

Odôvodnenie

Správne omráčené zvieratá by nemali prejavovať známky citlivosti v oblasti vykrvenia. Každé zviera, ktoré prejaví známky znovu sa objavujúcej citlivosti, musí byť bez odkladu opätovne omráčené. Kým zviera nie je mŕtve, nesmie sa začať žiaden z úkonov zabíjania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Prevádzkovatelia chovu kožušinových zvierat vopred oznámia príslušnému úradu informácie o zabíjaní zvierat, aby úradnému veterinárnemu lekárovi umožnili kontrolu plnenia požiadaviek stanovených v tomto nariadení a štandardných pracovných postupov.

Odôvodnenie

Na kožušinových farmách sa zvieratá väčšinou zabíjajú v krátkom čase, len čo skončí ich prvá zimná výmena srsti. Ďalšie obdobie zabíjania je zvyčajne po odchove mláďat. Na rozdiel od iných úkonov zabíjania, ktoré sa vykonávajú po celý rok, trvá zabíjanie kožušinových zvierat iba niekoľko dní. Je dôležité informovať príslušný úrad, aby sa mohla vykonať kontrola.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Kódexy osvedčených postupov Spoločenstva týkajúce sa postupov monitorovania na bitúnkoch sa môžu prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 22 ods. 2.

5. Usmernenia Spoločenstva na stanovovanie postupov a uplatňovanie pravidiel týkajúce sa postupov monitorovania na bitúnkoch sa môžu prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 22 ods. 2.

Odôvodnenie

Rozsah tohto nariadenia sa nevzťahuje na podrobné podmienky vymedzenia pojmu VEDECKÉ HODNOTENIE. Možno by sa uznanie nových metód omračovania schválených EÚ malo náležite posúdiť napr. poverenými nezávislými vnútroštátnymi hodnotiacimi orgánmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Úradný veterinárny lekár pravidelne preskúmava uvedené postupy monitorovania a dodržiavanie štandardných pracovných postupov.

Odôvodnenie

Úradní veterinárni lekári zohrávajú zásadnú úlohu pri riadnom uplatňovaní tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- 1. Prevádzkovatelia sú zodpovední za zabezpečenie dodržiavania pravidiel stanovených v tomto nariadení.

Odôvodnenie

Zodpovednosť za zabezpečenie dodržiavania právnych predpisov nesie prevádzkovateľ, v každom prípade podnik, a nie konkrétny zamestnanec.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Prevádzkovatelia vymenujú v každom bitúnku inšpektora ochrany zvierat, ktorý bude v uvedenom bitúnku zodpovedný za zabezpečenie dodržiavania pravidiel stanovených v tomto nariadení. On alebo ona podáva správy o záležitostiach týkajúcich sa dobrých podmienok zvierat priamo prevádzkovateľovi.

1. Prevádzkovatelia vymenujú v každom bitúnku inšpektora ochrany zvierat, ktorý bude v uvedenom bitúnku zodpovedný za dohľad nad dodržiavaním pravidiel stanovených v tomto nariadení. On alebo ona podáva správy o záležitostiach týkajúcich sa dobrých podmienok zvierat priamo prevádzkovateľovi.

Odôvodnenie

Zodpovednosť za zabezpečenie dodržiavania právnych predpisov nesie prevádzkovateľ, v každom prípade podnik, a nie konkrétny zamestnanec.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Odseky 1 a 4 sa neuplatňujú na bitúnky, na ktorých sa ročne zabije menej ako 1 000 dobytčích jednotiek alebo 150 000 jednotiek hydiny.

5. Odseky 1 až 4 sa neuplatňujú na bitúnky, na ktorých sa týždenne zabije max. 50 dobytčích jednotiek alebo 150 000 jednotiek hydiny ročne a v ktorých sa využíva len vlastný personál bitúnku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušný orgán a prevádzkovatelia zapojení do uskutočňovania úkonov spojených s depopuláciou vypracujú pred jej začatím akčný plán na zabezpečenie dodržiavania pravidiel stanovených v tomto nariadení.

vypúšťa sa

Do pohotovostných plánov požadovaných podľa právnych predpisov Spoločenstva týkajúcich sa zdravia zvierat sa začlenia najmä plánované metódy zabíjania a zodpovedajúce štandardné prevádzkové postupy, a to na základe hypotézy uvedenej v pohotovostnom pláne týkajúcej sa veľkosti a umiestnenia predpokladaných ohnísk.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Na účely tohto článku a za mimoriadnych okolností môže príslušný orgán udeliť výnimky z jedného alebo viacerých ustanovení tohto nariadenia, ak sa domnieva, že dodržanie daných ustanovení by mohlo ovplyvniť zdravie ľudí alebo významne spomaliť proces eradikácie príslušnej choroby.

3. Na účely tohto článku a v prípadoch vyššej moci môže príslušný orgán udeliť výnimky z jedného alebo viacerých ustanovení tohto nariadenia, ak sa domnieva, že dodržanie daných ustanovení by mohlo ovplyvniť zdravie ľudí, významne spomaliť proces eradikácie príslušnej choroby alebo zhoršovať podmienky zvierat.

Odôvodnenie

„Vyššia moc“ poskytuje presný a právne konsolidovaný základ pre nediskriminačnú činnosť príslušných orgánov na podporu postihnutých chovateľov. Okrem toho je potrebné uviesť odkaz aj na dobré podmienky zvierat, aby sa zahrnuli situácie, keď sú zvieratá v prípade uplatnenia ustanovení tohto nariadenia vystavené väčšiemu utrpeniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Do jedného roka od dátumu ukončenia úkonov spojených s depopuláciou príslušný orgán uvedený v odseku 1 odovzdá Komisii hodnotiacu správu o jej výsledkoch a zverejní ju, najmä prostredníctvom internetu.

vypúšťa sa

4. Do jedného roka od dátumu ukončenia úkonov spojených s depopuláciou príslušný orgán uvedený v odseku 1 odovzdá Komisii hodnotiacu správu o jej výsledkoch a zverejní ju, najmä prostredníctvom internetu.

 

Táto správa musí obsahovať predovšetkým:

 

a) dôvody depopulácie;

 

b) počet a druhy usmrtených zvierat;

 

c) použité metódy omračovania a zabíjania;

 

d) popis zistených problémov a prípadných nájdených riešení na zmiernenie alebo minimalizovanie utrpenia dotknutých zvierat;

 

e) akúkoľvek výnimku udelenú v súlade s článkom 3.

 

Odôvodnenie

Členské štáty automaticky zasielajú GR SANCO všetky informácie uvedené v tomto odseku v prípade vykonávania programu eradikácie a usmrcovania zvierat zo zdravotných dôvodov. Tento odsek sa vypúšťa, aby sa zabránilo zdvojovaniu administratívnej záťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh nariadenia

Článok 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade núdzového usmrtenia prijme osoba zodpovedná za príslušné zvieratá všetky potrebné opatrenia na zabitie zvierat čo najskôr.

V prípade núdzového zabíjania prijme osoba zodpovedná za príslušné zvieratá všetky potrebné opatrenia na zabitie zvierat čo najskôr bez toho, aby boli dotknuté požiadavky týkajúce sa naliehavého zabitia mimo bitúnku stanovené v prílohe III oddiel I kapitola VI nariadenia (ES) č. 853/2004.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zabezpečiť súlad s balíkom predpisov v oblasti hygieny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh nariadenia

Článok 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 17

vypúšťa sa

Referenčné centrá

 

1. Každý členský štát určí národné referenčné centrum (ďalej len „referenčné centrum“), aby vykonávalo tieto úlohy:

 

a) poskytovať vedeckú a technickú expertízu v súvislosti so schvaľovaním bitúnkov;

 

b) posudzovať nové metódy omračovania;

 

c) aktívne podporovať prevádzkovateľov a iné zainteresované strany pri vypracúvaní kódexov osvedčených postupov na implementáciu tohto nariadenia a uverejňovať a šíriť takéto kódexy a monitorovať ich uplatňovanie;

 

d) vypracúvať usmernenia pre príslušný orgán na účely tohto nariadenia;

 

e) akreditovať orgány a subjekty na vydávanie osvedčení o spôsobilosti, ako sa stanovuje v článku 18;

 

f) korešpondovať a spolupracovať s Komisiou a ostatnými referenčnými centrami s cieľom deliť sa o technické a vedecké informácie a osvedčené postupy týkajúce sa implementácie tohto nariadenia.

 

2. Do jedného roka od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia členské štáty predložia Komisii a iným členským štátom podrobnosti o svojom referenčnom centre a zverejnia takéto informácie na internete.

 

3. Referenčné centrá sa môžu zriadiť ako sieť tvorená zo samostatných subjektov za predpokladu, že pre všetky príslušné činnosti, ktoré sa uskutočňujú v príslušných členských štátoch, sa pridelia všetky úlohy uvedené v odseku 1.

 

Členské štáty môžu na uskutočnenie jednej alebo viacerých takýchto úloh určiť subjekt so sídlom mimo ich vlastného územia.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) vydávanie osvedčení o spôsobilosti, ktorými sa potvrdzuje vykonanie nezávislej záverečnej skúšky; predmety tejto skúšky majú význam pre dotknuté kategórie zvierat a zodpovedajú úkonom uvedeným v článku 7 ods. 2 a predmetom uvedeným v prílohe IV;

b) zabezpečenie toho, aby osoby, ktoré zodpovedajú za rozvíjanie a udržiavanie štandardných pracovných postupov uvedených v článku 6 tohto nariadenia, boli primerane vyškolené;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) schvaľovanie programov odbornej prípravy pre kurzy uvedené v písm. a) a obsahu a podmienok skúšky uvedenej v písm. b);

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Príslušný orgán môže poveriť organizáciou kurzov, záverečnou skúškou a vydávaním osvedčenia o spôsobilosti nezávislý orgán alebo subjekt, ktorý:

2. Podnik vypracúva programy odbornej prípravy a v prípade potreby ich vykonáva podnik alebo subjekt, ktorý bol poverený príslušným orgánom.

a) má na tieto úlohy náležitú skúsenosť, personál a zariadenie;

Podnik alebo subjekt vydáva osvedčenia o spôsobilosti v tejto oblasti.

b) je nezávislý a pokiaľ ide o vydávanie osvedčení o spôsobilosti, nedochádza ku žiadnemu konfliktu záujmov;

Príslušný orgán môže v prípade, že to považuje za potrebné, vypracúvať alebo vykonávať programy odbornej prípravy a vydávať osvedčenia o spôsobilosti.

c) je akreditovaný referenčným centrom.

 

Podrobnosti o takýchto orgánoch a subjektoch sa zverejnia, najmä prostredníctvom internetu.

 

Odôvodnenie

Keďže cieľom je zachovať prístup uplatňovaný v nariadeniach balíka predpisov v oblasti hygieny, za odbornú prípravu musia niesť zodpovednosť hospodárski prevádzkovatelia. Je potrebné uznať možnosť podnikov vypracúvať a vykonávať programy odbornej prípravy, ktorých náplň schválil príslušný orgán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V osvedčeniach o spôsobilosti sa uvádza, na ktoré kategórie zvierat a na ktoré úkony uvedené v článku 7 ods. 2 alebo 3, sa osvedčenie vzťahuje.

3. Členské štáty vymenúvajú príslušný orgán zodpovedný za schvaľovanie náplne programov odbornej prípravy uvedených v odseku 2.

Odôvodnenie

Keďže cieľom je zachovať prístup uplatňovaný v nariadeniach balíka predpisov v oblasti hygieny, za odbornú prípravu musia niesť zodpovednosť hospodárski prevádzkovatelia. Je potrebné uznať možnosť podnikov vypracúvať a vykonávať programy odbornej prípravy, ktorých náplň schválil príslušný orgán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Osvedčenia o spôsobilosti sú platné na obdobie maximálne päť rokov.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Osvedčenie o spôsobilosti by malo platiť neobmedzene, a nie len 5 rokov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Osvedčenia o spôsobilosti sú platné na obdobie maximálne päť rokov.

Osvedčenia o spôsobilosti sú platné neobmedzene. Držitelia osvedčení o spôsobilosti sú povinní sa pravidelne zúčastňovať na školeniach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Do 31. decembra 2014 môžu členské štáty stanoviť vydávanie osvedčení o spôsobilosti uvedených v článku 18 bez skúšky osobám, ktoré preukážu príslušnú relevantnú nepretržitú odbornú skúsenosť v trvaní najmenej [desať] rokov.

2. Do 31. decembra 2014 môžu členské štáty stanoviť vydávanie osvedčení o spôsobilosti uvedených v článku 18 bez skúšky osobám, ktoré preukážu náležitú odbornú prípravu a relevantnú odbornú skúsenosť v trvaní najmenej 12 mesiacov do nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

V prechodnom období poskytuje náležitá odborná príprava a prax v trvaní najmenej 12 mesiacov potrebné záruky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Komisia do 1. januára 2013 predloží Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh na vypracovanie pravidiel a podmienok využívania mobilných bitúnkov vo vnútri Spoločenstva, ktoré zabezpečia, aby sa všetky preventívne opatrenia v týchto mobilných jednotkách prijímali tak, aby neohrozovali dobré podmienky zvierat.

Odôvodnenie

Mobilné bitúnky znižujú stres spôsobený zaobchádzaním so zvieratami a ich prepravou pred zabitím, čím zmierňujú aj riziko nižšej kvality mäsa. Pre slabšie zvieratá, ako sú staré nosnice alebo vysoko laktujúce dojnice chované na mlieko, sú dôležitým prostriedkom, ktorý zabráni namáhavej preprave, pri ktorej sa často vyskytujú pády a zlomeniny. Navyše sú výhodné aj vzhľadom na nižšiu škodlivosť voči životnému prostrediu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

Návrh nariadenia

Príloha I – kapitola I – tabuľka I – riadok 2 – kategória zvierat

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prežúvavce s hmotnosťou do 10 kg, hydina a zajacovité.

Prežúvavce, hydina a zajacovité.

Odôvodnenie

Technika stanovujúca používanie neperforačnej jatočnej pištole sa používa v širokom meradle vo svete (USA, Austrália, Nový Zéland, Brazília atď.) a v Európskej únii. Tieto prístroje sa postupne vylepšovali, a ak sa správne používajú osobami, ktoré prešli primeranou odbornou prípravou, a ak sa zohľadnia osobitné odporúčania výrobcov, tieto prístroje nemajú žiadne osobitné nedostatky. Malo by sa zdôrazniť, že ide o jedinú metódu, ktorá umožňuje zachovanie mozgu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

Návrh nariadenia

Príloha I – kapitola I – tabuľka I – riadok 2 – kľúčové parametre– pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vhodná rýchlosť a priemer projektilu podľa veľkosti a druhu zvieraťa.

Vhodná rýchlosť a priemer projektilu (metóda kontaktnej platne) podľa veľkosti a druhu zvieraťa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     75

Návrh nariadenia

Príloha I – kapitola I – tabuľka 2 – riadok 2 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Usmrtenie elektrickým prúdom uskutočnené od hlavy po chrbát

Omráčenie alebo zabíjanie elektrickým prúdom uskutočnené od hlavy po srdce alebo od hlavy po chvost.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     76

Návrh nariadenia

Príloha I – kapitola I – tabuľka 2 – riadok 2 – kategória zvierat

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Všetky druhy okrem jahniat alebo ciciakov s hmotnosťou menej ako 5 kg živej váhy a dobytka.

Všetky druhy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     77

Návrh nariadenia

Príloha I – kapitola I – tabuľka 3 – riadok 2 – kategória zvierat

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ošípané a hydina.

Ošípané, hydina a kožušinové zvieratá.

Odôvodnenie

Používanie oxidu uhličitého môže zabezpečiť splnenie požiadaviek v oblasti dobrých podmienok zvierat, ako aj zachovanie nízkych nákladov na zabíjanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     78

Návrh nariadenia

Príloha I – kapitola II – bod 7 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na omračovanie alebo zabíjanie hydiny na bitúnkoch sa nesmie používať oxid uhličitý v koncentráciách vyšších než 30 %. Takéto koncentrácie sa môžu používať len na usmrcovanie nadpočetných kurčiat alebo na kontrolu chorôb.

Odôvodnenie

The Scientific Panel on Animal Health and Welfare of the European Food Safety Authority concluded that more than 30% of CO2 is aversive for poultry and may cause pain and respiratory distress before loss of consciousness. Accordingly, the use of concentrations of CO2 above 30% should not be permitted on conscious animals in commercial slaughterhouses but only for disease control on farms and killing of surplus chicks. Only one gas mixture containing over 30% of CO2 has been established by scientific research as being relatively humane and an exception for this is included in point 7.3. Any other gas mixture with a concentration of CO2 over 30% must be approved for use under the terms of the Regulation before being used.

CO2 is not an acceptable method for ducks and geese as, being aquatic birds, they are highly resistant to gassing techniques.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     79

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 2.3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.3. Medzi ohradami a priechodom vedúcim k miestu omráčenia musí byť čakacia ohrada s rovnou podlahou a pevnými bočnými stenami, aby sa zabezpečil rovnomerný prísun zvierat na omračovanie a zabíjanie, a aby osoby zaobchádzajúce so zvieratami nemuseli poháňať zvieratá z ich čakacích ohrád. Čakacia ohrada sa navrhne tak, aby sa zabránilo uviaznutiu alebo pošliapaniu zvierat.

2.3. Medzi ohradami a priechodom vedúcim k miestu omráčenia musí byť čakacia ohrada, aby sa zabezpečil rovnomerný prísun zvierat na omračovanie a zabíjanie, a aby osoby zaobchádzajúce so zvieratami nemuseli poháňať zvieratá z ich čakacích ohrád. Čakacia ohrada sa navrhne tak, aby sa zabránilo uviaznutiu alebo pošliapaniu zvierat.

Odôvodnenie

Rozhodnutia týkajúce sa presnej architektúry a stavebného riešenia stajní, ako aj usporiadania boxov, by mali prijímať miestne orgány a príslušný prevádzkovateľ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     80

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 3.2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.2. Ak sa použije jatočná pištoľ, boxy na znehybnenie musia byť vybavené zariadením, ktoré obmedzí laterálny aj vertikálny pohyb hlavy zvieraťa.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Využívanie zariadení, ktoré obmedzujú tak laterálny ako aj vertikálny pohyb hlavy zvieraťa, môže za určitých podmienok napomôcť dôslednosť omráčenia. Za iných podmienok, napr. pokiaľ sa veľkosť zvierat mení, však môže byť neprospešné. Nariadenie by malo prevádzkovateľom potravinárskych podnikov poskytnúť voľnosť v prijatí akéhokoľvek systému fungujúceho v konkrétnych podmienkach príslušného bitúnku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     81

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 3.3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.3. Systémy, ktorými sa hovädzí dobytok znehybňuje inverziou alebo inou neprirodzenou polohou, sa nesmú používať.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento zákaz je okrem iného v rozpore s ustanoveniami umožňujúcimi zabíjanie v rámci náboženských rituálov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     82

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 4.1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4.1a Elektrické omračujúce zariadenie:

 

a) obsahuje zvukový alebo vizuálny indikátor, ktorý ukazuje, ako dlho sa použilo na zviera;

 

b) je spojené so zariadením, ktoré ukazuje napätie a intenzitu prúdu, pričom je umiestnené tak, aby ho obsluhujúci pracovník dobre videl.

Odôvodnenie

Súčasná smernica obsahuje tieto ustanovenia, ale v navrhovanom nariadení sú vynechané. Sú užitočné, pretože zabezpečujú, aby pracovník pri omračujúcom zariadení vedel, ako dlho sa prístroj aplikoval a aké napätie a prúd sa používa. Preto by sa mali do nariadenia zaradiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     83

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 4.2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4.2. Elektrický prístroj dodáva konštantný prúd.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     84

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 7.2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7.2. Zariadenia pre hydinu sa navrhnú a vyrobia tak, aby sa zvieratá do priestoru s plynnými zmesami dopravovali iba v prepravkách, bez toho, aby sa vyložili.

7.2. Živá hydina by sa mala prepraviť do priestorov s plynnými zmesami buď v prepravkách alebo na prepravných pásoch.

Odôvodnenie

Toto opatrenie je v rozpore so systémami, ktoré sa v súčasnosti používajú a ktoré (na vedeckom základe) preukazujú pozitívny vplyv na dobré životné podmienky zvierat. Zahrnutie tohto ustanovenia by poškodilo systémy omračovania, ktoré sú priaznivé pre dobré životné podmienky zvierat, a bolo by na škodu prevádzkovateľov podnikov, ktorí do takýchto zariadení investovali. Navrhnutý text zodpovedá Kódexu zdravia suchozemských zvierat Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE), v ktorom sa uvádza, že „živá hydina by sa mala prepraviť do priestorov s plynnými zmesami buď v prepravkách alebo na prepravných pásoch.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     85

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 1.2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.2. Zvieratá sa musia vyložiť čo najskôr po príchode a následne bez zbytočného odkladu zabiť.

vypúšťa sa

V prípade hydiny alebo zajacovitých nesmie súčet celkového času prepravy a času stráveného medzi vykládkou a zabitím prekročiť 12 hodín.

 

V prípade cicavcov okrem zajacovitých nesmie súčet celkového času prepravy a času strávenému medzi vykládkou a zabitím prekročiť:

 

a) 19 hodín v prípade neodstavených zvierat;

 

b) 24 hodín v prípade koňovitých a ošípaných;

 

c) 29 hodín v prípade prežúvavcov.

 

Po uplynutí týchto časových limitov sa musia zvieratá ustajniť, nakŕmiť a následne sa im musia vo vhodných intervaloch podávať malé dávky krmiva. V takýchto prípadoch sa zvieratám poskytne vhodné množstvo podstieľky alebo rovnocenného materiálu, ktoré zvieratám zabezpečia príslušnú úroveň pohodlia podľa druhu a počtu príslušných zvierat. Tento materiál musí zabezpečiť zodpovedajúcu absorpciu moču a výkalov.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     86

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 1.5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely zabitia sa musia pred ostatnými zvieratami uprednostniť neodstavené zvieratá, lakujúce dojnice, samice, ktoré vrhli mláďa počas cesty, alebo zvieratá dodané v kontajneroch. Ak to nie je možné, musia sa vykonať opatrenia na zmiernenie ich utrpenia, najmä:

vypúšťa sa

a) podojením zvierat chovaných na mlieko v intervaloch najviac 12 hodín;

 

b) v prípade samice, ktorá vrhla mláďa, poskytnutím vhodných podmienok na dojčenie a dobrých podmienok novonarodeného zvieraťa;

 

c) v prípade zvierat dodaných v kontajneroch poskytnutím vody.

 

Odôvodnenie

Keďže je preprava zvierat za týchto podmienok v rozpore s platnými právnymi predpismi, tento aspekt by sa nemal začleniť do návrhu týkajúceho sa zabíjania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     87

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 1.7 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) dvíhať alebo vliecť zvieratá za hlavu, uši, rohy, nohy, chvost alebo srsť, alebo s nimi zaobchádzať takým spôsobom, ktorý by im spôsoboval bolesť alebo utrpenie, ktorým sa možno vyhnúť;

c) dvíhať alebo vliecť zvieratá za hlavu, uši, rohy, nohy (s výnimkou nôh hydiny a dvojitozubcov), chvost alebo srsť, alebo s nimi zaobchádzať takým spôsobom, ktorý by im spôsoboval bolesť alebo utrpenie, ktorým sa možno vyhnúť;

Odôvodnenie

Hydina a králiky sa bežne uchopujú a držia za nohy. Za súčasných technologických podmienok je prakticky nemožné chytiť hydinu inak.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     88

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 1.8a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.8a Elektrické omračujúce zariadenie sa nesmie používať ako prostriedok na znehybnenie, ani na poháňanie zvierat.

Odôvodnenie

Súčasná smernica obsahuje toto ustanovenie (príloha B bod 4), ale v navrhovanom nariadení je vynechané. Pomôže predchádzať zneužívaniu elektrického omračujúceho zariadenia, a preto by sa malo do nariadenia zaradiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     89

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 1.8b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.8b Zvieratá, ktoré nie sú schopné chodiť, nesmú byť na miesto porážky vlečené, ale sa musia usmrtiť tam, kde ležia.

Odôvodnenie

Keď zvieratá nie sú schopné chodiť a sú vlečené na miesto zabíjania, spôsobuje im to veľké utrpenie. Mali by sa usmrtiť tam, kde ležia, bez toho, aby sa nimi hýbalo. Súčasná smernica obsahuje podobné ustanovenie, ale v navrhovanom nariadení je vypustené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     90

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 2.1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.1. Každé zviera musí mať dostatočný priestor na státie, ľahnutie si a otočenie sa.

2.1. Okrem veľkého hovädzieho dobytka ustajneného v individuálnom boxe na primeranú lehotu, každé zviera musí mať dostatočný priestor na státie, ľahnutie si a otočenie sa.

Odôvodnenie

Ustajnenie v boxe určené v súčasnosti platných ustanoveniach umožňuje zabezpečiť, aby sa veľký hovädzí dobytok neudieral a bol chránený. Ak ustajnenie neprekročí primeranú lehotu, jeho dobré životné podmienky sa tým neohrozia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     91

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Omračovanie jatočnou pištoľou

 

2a.1 Jatočná pištoľ musí byť v takej polohe, aby sa zabezpečilo, že projektil prenikne do mozgovej kôry. Predovšetkým sa zakazuje strieľať dobytok do temena. Ovce a kozy sa môžu zasahovať do temena, ak prítomnosť rohov bráni použitiu zásahu do čela. V takých prípadoch musí byť zásah umiestnený bezprostredne za základňu rohov, cielený smerom do ústnej dutiny a vykrvenie musí začať do 15 sekúnd od výstrelu.

 

 

2a.2 Pri používaní jatočnej pištole musí príslušný pracovník vždy skontrolovať, či sa tyčka po každom výstrele vracia do východiskovej polohy. Ak sa tak nestane, nástroj sa nesmie použiť, kým nebude opravený.

Odôvodnenie

Súčasná smernica obsahuje tieto ustanovenia, ale v navrhovanom nariadení sú vynechané. Sú užitočné, pretože zabezpečujú, aby sa jatočná pištoľ používala efektívne, a preto by sa mali do nariadenia zaradiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     92

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 2b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Znehybnenie zvierat

 

Zviera sa nesmie umiestniť do boxu na omračovanie, ani jeho hlava sa nesmie umiestniť do zariadenia na obmedzenie pohybu, kým osoba, ktorá má zviera omráčiť, nie je na úkon pripravená ihneď potom, ako je zviera umiestnené v boxe na omračovanie, alebo je jeho hlava upevnená.

Odôvodnenie

Znehybňovanie môže byť pre zviera veľmi stresujúce a je dôležité, aby čas strávený v zariadení alebo boxe na znehybnenie bol čo najkratší.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     93

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 3.1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.1. Ak je za omračovanie, zavesovanie, zdvíhanie a vykrvovanie zvierat zodpovedný jeden pracovník, tento pracovník musí vykonávať všetky tieto úkony postupne najprv na jednom zvierati predtým, ako začne vykonávať akýkoľvek z týchto úkonov na ďalšom zvierati.

3.1. Ak je za omračovanie, zavesovanie, zdvíhanie a vykrvovanie zvierat zodpovedný jeden pracovník, tento pracovník musí vykonávať všetky tieto úkony postupne najprv na jednom zvierati predtým, ako začne vykonávať akýkoľvek z týchto úkonov na ďalšom zvierati. Táto požiadavka sa nevzťahuje na prípady skupinového omračovania.

Odôvodnenie

Táto požiadavka nie je praktická v prípade zariadení so skupinovým omračovaním alebo zariadení s pomerne nízkou rýchlosťou omračovania, kde sa omračovanie uskutočňuje v jednom kroku. Postup, ktorý umožňuje najkratší možný interval od omráčenia do vykrvovacieho vpichu je podstatne lepší.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     94

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 3.1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.1a Vykrvovanie sa musí začať bezodkladne po omráčení a musí sa vykonať tak, aby vykrvácanie bolo rýchle, silné a úplné.

Odôvodnenie

Je dôležité vykonať vykrvenie bezodkladne po omráčení, aby sa znížilo nebezpečenstvo, že zviera pred smrťou nadobudne vedomie. Súčasná smernica obsahuje toto ustanovenie, ale v navrhovanom nariadení je vypustené. Cieľom tohto PDN je opätovne zaradiť toto opatrenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     95

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 3.2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.2a Po prerezaní ciev sa na zvieratách nesmú vykonávať žiadne ďalšie úpravy ani elektrická stimulácia skôr, než sa skončí vykrvenie, a v žiadnom prípade pred uplynutím:

 

a) najmenej 120 sekúnd v prípade moriek a husí;

 

b) najmenej 90 sekúnd v prípade ostatných druhov hydiny;  

 

c) najmenej 30 sekúnd v prípade omráčeného hovädzieho dobytka;

 

d) najmenej 120 sekúnd v prípade hovädzieho dobytka, ktorý nebol omráčený;

 

e) najmenej 20 sekúnd v prípade oviec, kôz, ošípaných a vysokej zveri.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa na zvieratách nevykonávali úpravy ani elektrická stimulácia skôr, než sú mŕtve. Súčasná smernica obsahuje toto ustanovenie, ale v navrhovanom nariadení je vypustené. Cieľom tohto PDN je opätovne zaradiť toto opatrenie. Väčšina presných údajov je založená na právnych predpisoch Spojeného kráľovstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     96

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 3.3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.3. Vtáky sa smú zabíjať na automatickom zariadení na podrezávanie krkov, iba ak možno konštatovať, že automatickým podrezaním krku skutočne došlo k narezaniu ciev. Ak podrezanie krku nebolo účinné, vták sa okamžite zabije.

3.3. Vtáky sa smú zabíjať na automatickom zariadení na podrezávanie krkov, iba ak možno konštatovať, že automatickým podrezaním krku skutočne došlo k narezaniu ciev. Ak podrezanie krku nebolo účinné, vták sa okamžite zabije.

Odôvodnenie

Netýka sa slovenského znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     97

Návrh nariadenia

Príloha IV – bod fa (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

fa) zabíjanie kožušinových zvierat.

Praktické aspekty zaobchádzania so zvieratami a ich znehybňovania.

 

Praktické aspekty techník omračovania.

 

Náhradné metódy omračovania a/alebo zabíjania.

 

Údržba zariadenia na omračovanie a/alebo usmrcovanie.

 

Monitorovanie účinnosti omráčenia.

Odôvodnenie

Je dôležité spresniť úkony, na ktoré musia byť osoby zapojené do usmrcovania zvierat spôsobilé.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Súčasná situácia

Každoročne sa na bitúnkoch v Európskej únii usmrtí 360 miliónov kusov ošípaných, hovädzieho dobytka, oviec a kôz , ako aj viac než štyri miliardy kusov hydiny. Okrem toho sa v rámci európskeho kožušníckeho priemyslu usmrtí 25 miliónov zvierat, zatiaľ čo v liahňach sa usmrtí 330 miliónov jednodňových kurčiat. Kontrola nákazlivých chorôb si tiež môže vyžiadať usmrtenie miliónov zvierat.

S mnohými chovnými zvieratami sa zaobchádza spôsobom, ktorý prináša zbytočné utrpenie nielen počas ich chovu a prepravy, ale aj počas zabíjania, usmrcovania a súvisiacich úkonov. V európskej spoločnosti sa medzi spotrebiteľmi i výrobcami zvyšuje záujem o zlepšenie životných podmienok zvierat.

Ochrana dobrých životných podmienok zvierat počas zabíjania, usmrcovania alebo súvisiacich úkonov sa riadi smernicou 92/119/ES. V súčasnosti členské štáty Európskej únie vykonávajú ustanovenia tejto smernice v nerovnakej miere. Vyvolalo to záujem v súvislosti s potrebou zabezpečiť dobré životné podmienky zvierat a malo to nepriaznivý vplyv na hospodársku súťaž medzi prevádzkovateľmi na vnútornom trhu. V roku 2004 boli ďalej prijaté nové právne predpisy s „balíkom hygienických predpisov”, podľa ktorých sa prevádzkovatelia stali zodpovednými za kvalitu potravín.

Smernica 93/119/ES nebola od nadobudnutia účinnosti zmenená a doplnená, hoci medzitým sa v metódach omračovania, zabíjania a usmrcovania zvierat dosiahol technologický pokrok.

Cieľ a rozsah pôsobnosti návrhu Komisie

Hlavným cieľom návrhu Komisie je zlepšiť dobré životné podmienky zvierat počas usmrcovania chovných zvierat určených na spotrebu, kožušinových zvierat a zvierat zabíjaných v prípade vypuknutia nákazlivých chorôb, iného ohrozenia verejného zdravia alebo z environmentálnych dôvodov. Návrh Komisie sa snaží tiež podporovať inovačné metódy omračovania, zabíjania a usmrcovania a zlepšiť zosúladenie na vnútornom trhu.

Jednou z hlavných zmien navrhovaných právnych predpisov je zmena právneho základu, t. j. nariadenie namiesto smernice, čo umožní zlepšenie harmonizácie zákonov členských štátov, posilní hospodársku súťaž na vnútornom trhu a urýchli prijatie nových metód omračovania, zabíjania a usmrcovania. Podľa nových právnych predpisov sú prevádzkovatelia zodpovední za dobré životné podmienky zvierat, pričom môžu v tejto oblasti pružnejšie plniť nové normy. Od prevádzkovateľov sa vyžaduje, aby vypracovali a uplatňovali štandardné pracovné postupy, určili inšpektora ochrany zvierat, zabezpečili, aby pracovníci zodpovední za usmrcovanie a súvisiace úkony mali potrebnú kvalifikáciu, a to tak, že budú od nich požadovať absolvovanie odbornej prípravy a získanie osvedčenia o spôsobilosti, a aby kontrolovali a monitorovali efektívnosť postupov omračovania. Pre malých prevádzkovateľov sú navrhnuté výnimky. Návrh obsahuje ustanovenie, aby činnosť prevádzkovateľov monitorovali a povoľovali príslušné orgány členských štátov. Návrh ustanovuje zriadenie vnútroštátnych referenčných centier, ktoré budú poskytovať vedeckú a technickú expertízu v súvislosti s dobrými životnými podmienkami zvierat, posudzovať nové metódy omračovania a poskytovať podporu pri vykonávaní nariadenia.

Návrh obsahuje zoznam metód omračovania a usmrcovania zvierat spoločne s podrobnými informáciami, pokiaľ ide o presné špecifikácie a požiadavky. V novej koncepcii ochrany dobrých životných podmienok zvierat počas zabíjania je zahrnutá základná zásada, že zvieratá by mali byť v čase usmrcovania omráčené.

Návrh požaduje od výrobcov zariadení na znehybňovanie a omračovanie zvierat, aby poskytovali inštrukcie na používanie a údržbu týchto zariadení s cieľom zabezpečiť v čase ich používania optimálne životné podmienky zvierat.

S ohľadom na základné práva občanov návrh Komisie stanovuje výnimky pre prípady zabíjania zvierat v súlade s náboženskými obradmi.

Pozícia spravodajcu

Spravodajca víta návrh Komisie a vyjadruje potešenie, že návrh spĺňa požiadavku zvýšenia noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat počas zabíjania alebo usmrcovania a súvisiacich úkonov. Návrh je v súlade s cieľmi a zásadami akčného plánu Spoločenstva na ochranu a dobré životné podmienky zvierat a stratégie týkajúcej sa zdravia zvierat.

Spravodajca sa domnieva, že zabíjanie zvierat vo veľkom rozsahu by sa malo vykonávať s riadnym ohľadom na čo najvyššie humanitárne normy, pričom sa v najvyššej možnej miere obmedzí fyzické a psychické utrpenie zvierat a odstráni nepotrebná krutosť.

V obmedzení utrpenia zvierat určených na zabitie treba vidieť významnú kultúrnu a morálnu výzvu európskej civilizácie, pričom treba mať na pamäti zásadu, že zvieratá sú vnímavé tvory, schopné cítiť bolesť a strach, a nemožno s nimi zaobchádzať ako s predmetmi. V civilizovanej Európe nemôžeme zostať voči utrpeniu zvierat ľahostajní.

Zavedenie nariadenia, ktoré sa snaží znížiť utrpenie zabíjaných zvierat, je vítanou iniciatívou. Platné ustanovenia EÚ z roku 1993 sú vo forme smernice a nie sú postačujúce, pretože nezabezpečujú jednotný prístup v celej Európskej únii a v jednotlivých členských štátoch. Návrh nahradiť ich novým a priamo použiteľným nariadením má úplné opodstatnenie. Nariadenie sa týka hospodárskych zvierat chovaných na výrobu potravín, vlny, kože, kožušín alebo iných produktov, a to ich ochrany počas usmrcovania alebo zabíjania . Netýka sa usmrcovania zvierat, ktoré je súčasťou poľovačiek, kultúrnych alebo športových činností, ani usmrcovania, ktoré vykonávajú veterinári v rámci svojej lekárskej praxe, ani usmrcovania hydiny a zvierat z radu zajacovitých (lagomorpha), ktorých zabíja majiteľ mimo bitúnku pre vlastnú spotrebu. Zatiaľ čo oprávnenie takýchto výnimiek možno uznať, existuje potreba osobitnej regulácie prostredníctvom smernice o usmrcovaní ostatných zvierat, ktoré nepatria medzi zvieratá chované na hospodárske účely. Táto regulácia by sa mala týkať usmrcovania zvierat používaných na pokusy a ďalších uvedených vyššie, ako aj domácich a túlavých zvierat. Pri usmrcovaní týchto zvierat by sa mala v čo najvyššej možnej miere zohľadniť potreba minimalizovať utrpenie. Spravodajca vyzýva Komisiu, aby pre túto oblasť vypracovala náležitú smernicu.

Spravodajca plne podporuje stanovenie všeobecného pravidla, že zvieratá by mali byť počas usmrcovania a súvisiacich úkonov ušetrené od každej zbytočnej bolesti, úzkosti alebo utrpenia. Naliehavo žiada, aby boli prijaté opatrenia na zabezpečenie súladu s týmto pravidlom.

Spravodajca považuje za správne ustanoviť, že výsledkom metód usmrcovania musí byť okamžitá smrť alebo omráčenie zvieraťa.

Spravodajca uznáva, že problémom je rituálne zabíjanie, ktoré z náboženských dôvodov neumožňuje, aby sa zvieratá pred usmrtením priviedli do bezvedomia. Vhodným riešením by bolo ponechať na vnútroštátnych zákonodarcoch, aby rozhodli o neprípustnosti rituálneho zabíjania. Súčasne je potrebný dialóg s náboženskými komunitami, ktoré praktizujú rituálne zabíjanie, aby prijali možné opatrenia na zníženie utrpenia zvierat usmrcovaných týmto spôsobom.

Treba zdôrazniť, že mäso zo zvierat usmrtených rituálnym zabitím sa vo veľkej miere dostane k spotrebiteľom, ktorí nepatria do spoločenstiev praktizujúcich tento druh usmrcovania. V tejto súvislosti Parlament uprednostňuje zásadu, aby sa mäso, ktoré pochádza z rituálneho zabitia, primerane označovalo, aby boli spotrebitelia informovaní, pretože musia mať právo výberu, či chcú alebo nechcú jesť mäso zo zvierat, ktoré boli zabité bez toho, aby boli vopred uvedené do bezvedomia.

Spravodajca uznáva, že okrem výnimiek náboženského pôvodu základnou metódou zabíjania a usmrcovania zvierat na území Európskej únie musí byť utratenie s predchádzajúcim omráčením vykonaným spôsobom, ktorý je plne účinný a kontrolovaný.

Spravodajca potvrdzuje, že je vhodné zaviesť na usmrcovanie zvierat a súvisiace úkony štandardné pracovné postupy. Tieto postupy musia zohľadňovať odporúčania výrobcov a určovať najdôležitejšie parametre používaných metód omračovania.

Spravodajca sa domnieva, že je vhodné zaviesť požiadavku, aby všetky postupy súvisiace s prípravou a usmrcovaním zvierat vykonávali osoby s primeranou kvalifikáciou, získanou náležitou odbornou prípravou.

Je takisto veľmi dôležité požadovať, aby boli k zariadeniu na usmrcovanie a predchádzajúce znehybňovanie k dispozícii náležité inštrukcie od výrobcu a aby sa tieto inštrukcie pri používaní zariadenia dôsledne dodržiavali.

Je tiež správne zakázať také metódy znehybňovania pred usmrcovaním zvierat, ktoré sú kruté a zvyšujú ich utrpenie vrátane zavesovania alebo zdvíhania zvierat za nohy.

Spravodajca podporuje zavedenie požiadavky na postupy monitorovania účinného omračovania zvierat pred usmrtením a potrebu určiť konkrétnu osobu zodpovednú za tieto postupy.

Je obzvlášť dôležité, aby bol pre každý veľký bitúnok s kapacitou zabíjania aspoň 1000 dobytčích jednotiek alebo 150 000 jednotiek hydiny za rok určený inšpektor ochrany zvierat, ktorý bude zodpovedný za zabezpečenie súladu s pravidlami stanovenými v nariadení. Podmienky zamestnania tohto pracovníka prevádzkovateľom bitúnku však musia obsahovať záruky, ktoré ho budú chrániť pred prípadným tlakom, aby upustil od povinností vyplývajúcich z jeho pozície. Podrobné ustanovenia, ktorými sa bude riadiť postavenie tohto pracovníka, musia jasne určovať, že jeho úloha nie je len symbolická. Pri malých bitúnkoch, ktoré nie sú povinné zamestnávať takéhoto pracovníka, sa zas musí jasne stanoviť, že majiteľ bitúnka je zodpovedný za zabezpečenie dodržiavania pravidiel dobrých životných podmienok zvierat.

Spravodajca víta zavedenie ustanovení pre prípady nutnej depopulácie na účely boja proti vypuknutiu choroby. Je veľmi dôležité, aby sa depopulácia vykonala podľa náležitého plánu opatrení zameraného na aktuálne potreby. Depopulácia sa zároveň musí obmedziť na to, čo je vedecky odôvodnené, a musí sa vykonávať tak, aby sa utrpenie zvierat znížilo na minimum.

Keď je nevyhnutné usmrtiť zvieratá, musí sa to urobiť čo najrýchlejšie, aby sa zabránilo predlžovaniu ich utrpenia.

Mimoriadne dôležité je zriadenie národných referenčných centier, zodpovedných za opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie správneho vykonávania usmrcovania a zabíjania zvierat vrátane posudzovania metód omračovania a akreditačných orgánov a subjektov vydávajúcich osvedčenia o spôsobilosti. Parlament považuje úlohu týchto referenčných centier za veľmi významnú a neželá si, aby bola pridelená ako ďalšia povinnosť už existujúcim inštitúciám, napríklad veterinárnej inšpekcii. Tieto centrá by mali byť nezávisle fungujúcimi orgánmi. Môžu byť poverené aj primeranými kontrolnými právomocami v súvislosti s plnením ustanovení o zabíjaní a usmrcovaní zvierat.

Spravodajca víta navrhnutý postup získavania osvedčenia o spôsobilosti na úkony súvisiace so zabíjaním a usmrcovaním zvierat.

Akceptuje aj navrhnuté opatrenia pre prípad nesúladu, najmä možnosť, že príslušné orgány môžu zastaviť výrobu. Toto by však malo byť úzko spojené s právom vykonávať kontrolu.

Spravodajca akceptuje potrebu vhodných sankcií za porušenie pravidiel zabíjania a usmrcovania zvierat s dôrazom na to, že by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Spravodajca podporuje nariadenie, pričom by chcel zároveň poukázať na to, že zvýšenie požiadaviek v súvislosti so zabíjaním a usmrcovaním zvierat prinesie aj zvýšenie nákladov (zosúladenie s príslušnými technickými požiadavkami, odborná príprava, zvýšenie počtu zamestnancov atď.). Problém s nákladmi môže byť prekážkou realizácie ustanovení nariadenia. Komisia nestanovuje žiadne opatrenie na výdavky z rozpočtu EÚ a ponecháva celú finančnú záťaž na členské štáty a hospodárskych prevádzkovateľov. Vyvoláva to obavy, že tento finančný systém sa ukáže ako neúčinný. Ak má byť ochrana zvierat počas usmrcovania povinná podľa európskeho práva ako dôsledok nariadenia, Únia by mala poskytovať na vykonávanie týchto ustanovení aj finančný príspevok. Financovanie z rozpočtu Spoločenstva by sa malo umožniť najmä na opatrenia na podporu nových metód, odbornú prípravu zamestnancov, pomoc s návrhom vhodných postupov atď.

Pozornosť by sa mala venovať aj otázke hospodárskej súťaže. Zvýšené náklady v dôsledku vyšších noriem ochrany zvierat počas usmrcovania by mohli oslabiť konkurencieschopnosť Európy v odvetví mäsového priemyslu. Preto treba vyvinúť úsilie na stanovenie vhodných noriem na dovoz na trh EÚ. Malo by sa povoliť dovážať na trh EÚ výrobky pochádzajúce zo zvierat len od výrobcov, ktorí dodržiavajú normy rovnaké alebo podobné, aké stanovuje toto nariadenie.

STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (2.2.2009)

pre Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

k návrhu nariadenia Rady o ochrane zvierat počas usmrcovania
(KOM(2008)0553 – C6‑0451/2008 – 2008/0180(CNS))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jens Holm

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Na bitúnkoch EÚ sú každoročne usmrtené milióny zvierat, napríklad ošípaných, oviec, kôz a hovädzieho dobytka. Okrem toho sa v EÚ každý rok usmrtia 4 milióny kusov hydiny.

Mnohé z týchto zvierat sú vystavené vážnemu utrpeniu, a to nielen počas prepravy na bitúnok, ale aj pri usmrcovaní. Európska únia je povinná presadiť základné zmeny s cieľom minimalizovať toto utrpenie a zároveň pamätať na to, že veľké množstvo občanov EÚ požaduje prísnejšie normy na ochranu dobrých životných podmienok zvierat.

Zníženie spotreby mäsa by bolo najjednoduchším spôsobom minimalizácie utrpenia, ktorému sú vystavené milióny zvierat, a zároveň by sa ním skoncovalo s týmto rozsiahlym zabíjaním zvierat. V záujme rýchlej zmeny situácie by táto záležitosť mala mať vysokú prioritu. Žiaľ, je vysoko nepravdepodobné, že spotreba mäsa sa v blízkej budúcnosti zastaví. Preto je nevyhnutné, aby sa utrpenie zvierat pri usmrcovaní znížilo na minimálnu úroveň.

Ako spravodajca výboru požiadaného o stanovisko teda vítam návrh Komisie na revíziu smernice 93/119/ES. Navrhovaným nariadením sa v celej EÚ stanovujú rovnaké minimálne pravidlá týkajúce sa zaobchádzania so zvieratami počas ich usmrcovania. Dôležité je poukázať na to, že prevádzkovatelia nesú zodpovednosť za zabezpečenie dobrých životných podmienok zvierat a mali sa usilovať o zníženie úzkosti a utrpenia počas zabíjania na minimálnu úroveň.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko však zastáva názor, že návrh Komisie si vyžaduje určité zlepšenie. Malo by sa podporovať vytváranie a používanie mobilných bitúnkov. Môže ísť o účinný spôsob, ktorým sa dá znížiť potreba prepravy zvierat na dlhé vzdialenosti naprieč Európou a tým i eliminovať úzkosť, ktorej sú zvieratá vystavené počas takýchto dlhých presunov. Takéto mobilné bitúnky sa bežne používajú v Nórsku a EÚ by mala byť schopná nadviazať na tieto skúsenosti.

V nariadení Komisie sa žiada, aby vo všetkých bitúnkoch boli vymenovaní úradní inšpektori na ochranu dobrých životných podmienok zvierat, čo si vyžaduje, aby prevádzkovatelia prevzali faktickú zodpovednosť za presadzovanie dobrého zaobchádzania so zvieratami. Títo inšpektori však nemôžu a nemali by nahrádzať bežné kontroly a inšpekcie, ktoré vykonávajú vnútroštátne orgány v každom členskom štáte. Zo skúseností v členských štátoch vyplýva, že takéto kontroly a inšpekcie by mali byť častejšie a mali by sa zlepšiť. Inšpekcie v tomto odvetví by sa mohli financovať prostredníctvom príspevkov v podobe nízkeho poplatku na každý kilogram vyrobeného mäsa.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko by chcel ďalej zdôrazniť, že je nevyhnutné, aby navrhované vnútroštátne referenčné centrá fungovali nezávisle, keďže by mali poskytovať odborné poznatky a odborné technické poznatky týkajúce sa problematiky dobrých životných podmienok zvierat.

Treba jasne uviesť, že v navrhovanom nariadení sa stanovujú len minimálne pravidlá. Jednotlivé členské štáty by nielenže mali mať povolenie uplatňovať prísnejšie normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, ale mali by byť nabádané k tomu, aby tak konali. Prísnejšími normami by sa mohlo podporovať postupné zlepšovanie na poli ochrany dobrých životných podmienok zvierat a zároveň znižovanie utrpenia zvierat pred zabitím a počas neho na absolútne minimálnu úroveň.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) prijal dve stanoviská k aspektom, pokiaľ ide dobré podmienky zvierat, hlavných systémov omračovania a zabíjania určitých druhov zvierat, a to Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals (Hlavné systémy omračovania a zabíjania hlavných komerčných druhov zvierat z hľadiska dobrých životných podmienok) v roku 2004 a Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quil (Hlavné systémy omračovania a zabíjania jeleňov, kôz, králikov, pštrosov, kačíc, husí a prepelíc chovaných na komerčné účely z hľadiska dobrých životných podmienok) v roku 2006. Právne predpisy Spoločenstva v tejto oblasti by sa mali aktualizovať tak, aby zohľadnili tieto vedecké stanoviská. Odporúčania týkajúce sa postupného upúšťania od používania oxidu uhličitého v prípade ošípaných a hydiny, ako aj postupného upúšťania od používania omračovania vo vodnom kúpeli v prípade hydiny neboli zahrnuté do návrhu, pretože v hodnotení vplyvu sa odhalilo, že v súčasnosti nie sú v EÚ prijateľné z hospodárskeho hľadiska. Súčasťou tohto nariadenia by tiež nemali byť ani ďalšie odporúčania, pretože sa vzťahujú na technické parametre, ktoré by mali byť súčasťou implementačných opatrení alebo kódexov osvedčených postupov. Odporúčania týkajúce sa chovaných rýb sa do návrhu nezahrnuli z dôvodu potreby ďalšieho vedeckého stanoviska a ekonomického zhodnotenia v tejto oblasti

(6) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) prijal dve stanoviská k aspektom, pokiaľ ide dobré podmienky zvierat, hlavných systémov omračovania a zabíjania určitých druhov zvierat, a to Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals (Hlavné systémy omračovania a zabíjania hlavných komerčných druhov zvierat z hľadiska dobrých životných podmienok) v roku 2004 a Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quil (Hlavné systémy omračovania a zabíjania jeleňov, kôz, králikov, pštrosov, kačíc, husí a prepelíc chovaných na komerčné účely z hľadiska dobrých životných podmienok) v roku 2006. V roku 2001 prijal Vedecký výbor pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat (SCAHAW) správu The Welfare of Animals Kept for Fur Production (Dobré životné podmienky zvierat chovaných pre kožušinu), ktorá obsahovala prehľad metód usmrcovania používaných na kožušinových farmách. Právne predpisy Spoločenstva v tejto oblasti by sa mali aktualizovať tak, aby zohľadnili tieto vedecké stanoviská. Odporúčania týkajúce sa postupného upúšťania od používania oxidu uhličitého v prípade ošípaných a hydiny, ako aj postupného upúšťania od používania omračovania vo vodnom kúpeli v prípade hydiny neboli zahrnuté do návrhu, pretože v hodnotení vplyvu sa odhalilo, že v súčasnosti nie sú v EÚ prijateľné z hospodárskeho hľadiska. Súčasťou tohto nariadenia by tiež nemali byť ani ďalšie odporúčania, pretože sa vzťahujú na technické parametre, ktoré by mali byť súčasťou vykonávacích opatrení alebo kódexov osvedčených postupov. Odporúčania týkajúce sa chovaných rýb sa do návrhu nezahrnuli z dôvodu potreby ďalšieho vedeckého stanoviska a ekonomického zhodnotenia v tejto oblasti

Odôvodnenie

Prehľad výboru SCAHAW obsahuje dôležité informácie o usmrcovaní zvierat na kožušinových farmách v rámci EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Ryby sa od suchozemských zvierat fyziologicky podstatne líšia a chované ryby sa zabíjajú a usmrcujú za veľmi odlišných podmienok, najmä pokiaľ ide o proces kontroly. Výskum omračovania rýb je okrem toho oveľa menej rozvinutý ako v prípade iných hospodárskych druhov. Na ochranu rýb počas ich zabíjania by sa mali stanoviť odlišné normy. Ustanovenia uplatniteľné pre ryby by sa preto mali v súčasnosti obmedziť na kľúčovú zásadu. V ďalších iniciatívach by sa mali zvážiť legislatívne alebo nelegislatívne možnosti a Spoločenstvo ich môže prijať na základe vedeckého posúdenia rizík pri zabíjaní a usmrcovaní rýb vypracovaného Európskym úradom pre bezpečnosť potravín a s prihliadnutím na spoločenské, hospodárske a administratívne dosahy.

(11) Ryby sa od suchozemských zvierat fyziologicky podstatne líšia a chované ryby sa zabíjajú a usmrcujú za veľmi odlišných podmienok, najmä čo sa týka procesu kontroly. Výskum omračovania rýb je okrem toho oveľa menej rozvinutý ako v prípade iných hospodárskych druhov. Na ochranu rýb počas ich zabíjania by sa však mali do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia stanoviť samostatné normy. Ustanovenia uplatniteľné na ryby by sa preto mali dovtedy obmedziť na kľúčovú zásadu. V týchto ďalších iniciatívach by sa mali zvážiť legislatívne alebo nelegislatívne možnosti a Spoločenstvo ich môže prijať na základe vedeckého posúdenia rizík pri zabíjaní a usmrcovaní rýb vypracovaného Európskym úradom pre bezpečnosť potravín a s prihliadnutím na spoločenské, hospodárske a administratívne dosahy.

Odôvodnenie

V prípade mnohých chovaných rýb zatiaľ nie je jasné, ktorá metóda zabíjania je najvhodnejšia. Existuje však vedecký dôkaz (správa EFSA z 15. júna 2004) o tom, že niektoré metódy majú na ryby negatívne účinky, pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat, pretože spôsobujú napríklad úzkosť a odpor, čo znamená, že uplynie dlhý čas, kým ryba stratí vedomie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

14. V prípade poľovníctva sú podmienky zabíjania veľmi odlišné od podmienok zabíjania hospodárskych zvierat a na poľovníctvo sa vzťahujú osobitné právne predpisy. Je preto vhodné vyňať usmrcovanie zvierat uskutočňované v súvislosti s poľovníctvom z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

14. V prípade poľovníctva sú podmienky zabíjania veľmi odlišné od podmienok zabíjania hospodárskych zvierat a na poľovníctvo sa vzťahujú osobitné vnútroštátne právne predpisy. Usmrcovanie zvierat počas lovu by sa preto malo vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a malo by sa riadiť vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov.

Odôvodnenie

Poľovníctvo patrí do kompetencie členských štátov a vzťahujú sa naň príslušné vnútroštátne právne predpisy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Niektoré metódy omračovania môžu v závislosti od ich použitia počas postupu zabíjania alebo usmrcovania spôsobiť smrť zvierat bez toho, aby zvieratá cítili bolesť, a minimalizujú ich strach alebo utrpenie. Z tohto dôvodu nie je potrebné rozlišovať medzi zvratnými a nezvratnými metódami omračovania.

(24) Niektoré metódy omračovania môžu v závislosti od ich použitia počas postupu zabíjania alebo usmrcovania spôsobiť smrť zvierat bez toho, aby zvieratá cítili bolesť, a minimalizujú ich strach alebo utrpenie.

Odôvodnenie

Niektoré plynové metódy používané na omračovanie/ usmrcovanie zvierat sú zvratné a zvieratá opäť nadobudnú vedomie. Keďže v procese usmrcovania nie je ďalší krok, napr. vykrvenie, je možné, že zvieratá by mohli byť pri sťahovaní z kože pri vedomí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Dobre vyškolený a zručný personál zlepšuje podmienky zaobchádzania so zvieratami. Predpokladom spôsobilosti, pokiaľ ide o dobré podmienky zvierat, je znalosť základných vzorcov správania a potrieb dotknutých druhov zvierat, ako aj známok stavu vedomia a citlivosti. Tiež je potrebná technická spôsobilosť, pokiaľ ide o používané omračovacie zariadenia. Malo by sa preto požadovať, aby personál zabíjajúci zvieratá na účely ľudskej spotreby a osoby dozerajúce na sezónne usmrcovanie kožušinových zvierat, mali na úkony, ktoré vykonávajú, príslušné osvedčenie o spôsobilosti. Požadovať osvedčenia o spôsobilosti od iného personálu zabíjajúceho zvieratá by však bolo vzhľadom na sledované ciele neprimerané.

(27) Dobre vyškolený a zručný personál zlepšuje podmienky zaobchádzania so zvieratami. Predpokladom spôsobilosti, čo sa týka dobrých podmienok zvierat, je znalosť základných vzorcov správania a potrieb príslušných druhov zvierat, ako aj známok stavu vedomia a citlivosti. To obsahuje aj technickú spôsobilosť, čo sa týka omračujúceho zariadenia. Malo by sa preto požadovať, aby personál zabíjajúci zvieratá na účely ľudskej spotreby a výroby kožušín mal na úkony, ktoré vykonáva, príslušné osvedčenie o spôsobilosti.

Odôvodnenie

Nie je dôvod oslobodiť personál kožušinových fariem od nutnosti mať osvedčenie o spôsobilosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(36) Na oboznámenie prevádzkovateľov a príslušných orgánov s konkrétnymi informáciami o výrobe, usporiadaní a zariadení bitúnkov sú potrebné usmernenia, aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany zvierat pri súčasnom zachovaní rovnakých podmienok pre prevádzkovateľov. Je preto potrebné, aby Spoločenstvo poverilo Komisii prijať takéto usmernenia.

(36) Na oboznámenie prevádzkovateľov a príslušných orgánov s konkrétnymi informáciami o výrobe, usporiadaní a zariadení bitúnkov a kožušinových fariem sú potrebné usmernenia, aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany zvierat pri súčasnom zachovaní rovnakých podmienok pre prevádzkovateľov. Preto treba, aby Spoločenstvo poverilo Komisii prijať takéto usmernenia.

Odôvodnenie

Bolo by nedôsledné vyňať z tohto ustanovenia kožušinové farmy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Zabitie bez omráčenia si vyžaduje presné prerezanie hrdla, aby sa minimalizovalo utrpenie. Okrem toho u zvierat, ktoré nie sú po prerezaní hrdla mechanicky znehybnené, sa často spomalí proces vykrvenia, čím sa zbytočne predlžuje utrpenie zvierat. Zvieratá zabité bez omráčenia by sa preto mali jednotlivo znehybniť.

(37) Zabitie bez omráčenia si vyžaduje presné prerezanie hrdla, aby sa minimalizovalo utrpenie. Okrem toho u zvierat, ktoré nie sú po prerezaní hrdla mechanicky znehybnené, sa často spomalí proces vykrvenia, čím sa zbytočne predlžuje utrpenie zvierat. Zvieratá zabité bez omráčenia by sa preto mali jednotlivo znehybniť a omráčiť okamžite po zarezaní.

Odôvodnenie

Treba zohľadňovať aj zabitie zvieraťa z náboženských dôvodov. V záujme ochrany zvierat pred nepotrebným utrpením sa však musí uplatňovať základná požiadavka následného omráčenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) V oblasti zaobchádzania so zvieratami a ich znehybňovania na bitúnkoch dochádza k pravidelnému vedeckému a technickému pokroku. Je preto dôležité, aby Spoločenstvo poverilo Komisiu zmeniť požiadavky na zaobchádzanie so zvieratami a ich znehybňovanie pred zabitím pri súčasnom zachovaní jednotnej a vysokej úrovne ochrany zvierat.

(38) Vedecko-technický pokrok preniká aj do oblasti zaobchádzania so zvieratami a ich znehybňovania na bitúnkoch a kožušinových farmách. Preto treba, aby Spoločenstvo poverilo Komisiu zmenou požiadaviek na zaobchádzanie so zvieratami a ich znehybňovanie pred usmrtením pri súčasnom zachovaní jednotnej a vysokej úrovne ochrany zvierat.

Odôvodnenie

Bolo by nedôsledné vyňať z tohto ustanovenia kožušinové farmy. Pojem „zabitie“ je v nariadení definovaný ako „usmrtenie zvierat na ľudskú spotrebu” a vylúčil by teda z tohto ustanovenia zvieratá usmrcované na kožušinových farmách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(39) Usmernenia sú potrebné na oboznámenie prevádzkovateľov a príslušných orgánov s konkrétnymi informáciami o zaobchádzaní so zvieratami a ich znehybňovaní pred zabitím, aby zabezpečili vysokú úroveň ochrany zvierat pri súčasnom zachovaní rovnakých podmienok pre prevádzkovateľov. Je preto potrebné, aby Spoločenstvo poverilo Komisii prijať takéto usmernenia.

(39) Usmernenia sú potrebné na oboznámenie prevádzkovateľov a príslušných orgánov s konkrétnymi informáciami o zaobchádzaní so zvieratami a ich znehybňovaní pred usmrtením, aby zabezpečili vysokú úroveň ochrany zvierat pri súčasnom zachovaní rovnakých podmienok pre prevádzkovateľov. Preto treba, aby Spoločenstvo poverilo Komisiu prijatím týchto usmernení.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 6.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokiaľ ide o ryby, uplatňuje sa však iba článok 3 ods. 1.

Čo sa týka rýb, uplatňuje sa dočasne iba článok 3 ods. 1. Komisia však do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia predloží legislatívny návrh o normách na ochranu rýb počas usmrcovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) „súvisiace úkony“ znamenajú úkony ako je zaobchádzanie so zvieratami, ustajnenie, znehybnenie, omráčenie a vykrvenie zvierat, ktoré sa uskutočňuje v kontexte a na mieste, kde sa majú zvieratá usmrtiť;

(b) „súvisiace úkony“ znamenajú úkony ako je vykládka, zaobchádzanie so zvieratami, ustajnenie, znehybnenie, omráčenie a vykrvenie zvierat, ktoré sa uskutočňuje v kontexte a na mieste, kde sa majú zvieratá usmrtiť;

Odôvodnenie

Vykládka je súčasťou súvisiacich úkonov, a mala by sa preto uviesť vo vymedzení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(f) „omráčenie“ znamená akýkoľvek zámerne vyvolaný postup, ktorý bezbolestne spôsobí stratu vedomia a citlivosti, vrátane akéhokoľvek postupu spôsobujúceho okamžitú smrť;

f) „omráčenie“ znamená každý zámerne vyvolaný postup, ktorý bezbolestne, bez úzkosti a utrpenia spôsobí stratu vedomia a citlivosti, vrátane každého postupu spôsobujúceho okamžitú smrť;

Odôvodnenie

Keďže pojem bolesti je subjektívny, malo by sa uplatňovať znenie článku 3 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(j) „zabitie“ znamená usmrtenie zvierat na ľudskú spotrebu;

j) „zabitie“ znamená usmrtenie zvierat na ľudskú spotrebu alebo výrobu kožušín;

Odôvodnenie

Vymedzením pojmu zabitia sa z mnohých ustanovení návrhu vylučujú kožušinové zvieratá. Zvieratá zabité kvôli svojej kožušine by mali mať rovnaký stupeň ochrany ako ostatné zvieratá, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(k) „bitúnok“ znamená akúkoľvek prevádzkareň používanú na zabíjanie suchozemských zvierat;

k) „bitúnok“ znamená každú prevádzkareň používanú na zabíjanie suchozemských zvierat a zvierat chovaných pre kožušinu;

Odôvodnenie

Do vymedzenia pojmu „bitúnok” treba zaradiť aj usmrcovanie kožušinových zvierat, pretože inak budú vylúčené z mnohých ustanovení navrhovaného nariadenia. Ak sa vymedzenie nezmení, celá tretia kapitola nebude platiť pre kožušinové zvieratá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno m

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(m) „kožušinové zvieratá“ znamenajú cicavce chované primárne na produkciu kožušín ako sú norky, tchory, líšky, medvedíky čistotné, nutrie a činčily;

m) „kožušinové zvieratá“ znamenajú cicavce chované primárne na produkciu kožušín ako sú norky, tchory, líšky, medvedíky čistotné, psíky medvedíkovité, nutrie, králiky a činčily;

Odôvodnenie

Pridanie dvoch druhov chovaných v EÚ pre kožušinu podporí konzistentnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Zvieratá sú pod osobitnou ochranou v období pred pôrodom a po ňom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Odchylne od odseku 1 sa zvieratá môžu usmrtiť bez predchádzajúceho omráčenia, ak sú takéto metódy stanovené náboženskými rituálmi, pokiaľ sa takého zabitie uskutoční na bitúnku.

2. Odchylne od odseku 1 sa zvieratá môžu usmrtiť bez predchádzajúceho omráčenia, ak sú takéto metódy stanovené náboženskými rituálmi, pod podmienkou, že takého zabitie sa uskutoční na bitúnku a zvieratá sú omráčené okamžite po prerezaní hrdla.

Odôvodnenie

Treba zohľadňovať aj zabitie zvieraťa z náboženských dôvodov. V záujme ochrany zvierat pred zbytočným utrpením sa však musí uplatňovať základná požiadavka následného omráčenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Členské štáty však môžu rozhodnúť o predpísaní špecifických spôsobov omračovania niektorých druhov, ktoré sú menej bolestné alebo ktoré nespôsobujú zvieratám utrpenie.

Odôvodnenie

Niektoré členské štáty majú v porovnaní s ustanoveniami tohto návrhu nariadenia prísnejšie postupy týkajúce sa metód omračovania. Mali by mať možnosť naďalej tieto postupy uplatňovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Navyše metóda elektrického vodného kúpeľa v prípade hydiny sa v Spoločenstve zakazuje od 1. januára 2014.

Odôvodnenie

Vzhľadom na vážne obavy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat, ktoré vyjadrila EFSA v súvislosti s elektrickým omračovaním vo vodnom kúpeli, sa táto metóda musí postupne zrušiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Príloha I sa môže zmeniť a doplniť v súlade s postupom uvedeným článku 22 ods. 2 tak, aby sa zohľadnil vedecký a technický pokrok.

3. Príloha I sa môže zmeniť a doplniť v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 22 ods. 2a tak, aby sa zohľadnil vedecký a technický pokrok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(fa) usmrcovanie kožušinových zvierat

 

Schválenie tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu si vyžaduje vypustenie článku 7 ods. 3 návrhu Komisie.

Odôvodnenie

Nie je dôvod, prečo by pre všetkých zamestnancov zapojených do usmrcovania zvierat na kožušinových farmách nemali platiť tie isté kritériá ako pre zamestnancov bitúnkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Na zabíjanie kožušinových zvierat dozerá osoba, ktorá vlastní osvedčenie o spôsobilosti, ako sa uvádza v článku 18, vzťahujúce sa na všetky úkony vykonávané pod jej dohľadom.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nie je dôvod oslobodiť personál kožušinových fariem od nutnosti mať osvedčenie o spôsobilosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) maximálnu kapacitu každej linky bitúnku;

a) maximálnu kapacitu každej linky bitúnku a kožušinovej farmy;

Odôvodnenie

Na kožušinových farmách sa zvieratá usmrcujú počas krátkych „hromadných“ období, len čo nadobudnú svoju prvú zimnú srsť, takže za pár dní sa môže usmrtiť mnohotisíc zvierat. Je dôležité stanoviť maximálnu mieru usmrcovania na tento typ úkonov, aby sa zabránilo nedostatkom a zlým životným podmienkam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Členské štáty sa môžu rozhodnúť uplatňovať prísnejšie pravidlá než sú tie, ktoré sú uvedené v prílohe III.

Odôvodnenie

Niektoré členské štáty majú v porovnaní s ustanoveniami tohto návrhu nariadenia prísnejšie prevádzkové pravidlá. Mali by mať možnosť naďalej tieto pravidlá uplatňovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Prevádzkovatelia preveria a potvrdia, že zvieratá zabité bez predchádzajúceho omráčenia sú efektívne omráčené ihneď po prerezaní hrdla a až do potvrdenia smrti.

Odôvodnenie

Treba zohľadňovať aj zabitie zvieraťa z náboženských dôvodov. V záujme ochrany zvierat pred nepotrebným utrpením sa však musí uplatňovať základná požiadavka následného omráčenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Správne uplatňovanie uvedených monitorovacích postupov každodenne kontroluje úradný veterinár a vedú sa o tom riadne záznamy. Kontroly životných podmienok obsahujú aj kontrolu životných ukazovateľov a kľúčových parametrov opísaných v štandardných pracovných postupoch.

Odôvodnenie

V návrhu Komisie sa nevyskytuje žiadny odkaz na monitorovaciu úlohu úradného veterinárneho lekára, keďže sa na ňu už vzťahuje nariadenie 854/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu. Úloha úradného veterinárneho lekára pri presadzovaní tohto nariadenia je nevyhnutná, a preto sa musí explicitne zdôrazniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Prevádzkovatelia kožušinových fariem vopred informujú príslušný úrad o tom, že zvieratá sa budú usmrcovať, aby mohol vykonávať kontroly.

Odôvodnenie

Na kožušinových farmách sa zvieratá väčšinou usmrcujú počas krátkych „hromadných“ období, len čo nadobudnú svoju prvú zimnú srsť. Ďalšie obdobie usmrcovania je zvyčajne po odchove mláďat. Čiže na rozdiel od iných druhov zabíjania, ktoré sa vykonávajú po celý rok, usmrcovanie kožušinových zvierat sa uskutočňuje v krátkom období niekoľkých dní. Je dôležité informovať príslušný úrad, aby sa mohla vykonať kontrola.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každý členský štát určí národné referenčné centrum (ďalej len „referenčné centrum“), aby vykonávalo tieto úlohy:

1. Každý členský štát určí národné referenčné centrum (ďalej len „referenčné centrum“), ktoré tvoria nezávislí vedci a iní odborníci vo vednej oblasti dobrých životných podmienok zvierat, aby vykonávalo tieto úlohy:

Odôvodnenie

Treba zabezpečiť nezávislosť a kompetentnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(fa) ak prevádzkovateľ rozhodne o výkone postupu s parametrami, ktoré sa nepridržiavajú uverejnených usmernení či kódexov dobrej praxe, potom treba tieto parametre vopred posúdiť.

Odôvodnenie

Treba zaviesť účinné výkonné opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 19 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) požiadať prevádzkovateľov, aby zmenili svoje štandardné prevádzkové postupy a najmä spomalili alebo zastavili výrobu;

a) požiadať prevádzkovateľov, aby zmenili svoje štandardné pracovné postupy a najmä spomalili alebo zastavili výrobu;

Odôvodnenie

Netýka sa slovenského znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Do 31. decembra 2018 sa článok 11 ods. 1 uplatňuje iba na nové bitúnky alebo na akúkoľvek novú stavbu, usporiadanie alebo zariadenie, na ktoré sa vzťahujú pravidlá stanovené v prílohe II, ktoré nezačali svoju prevádzku pred dátumom [uplatňovania/nadobudnutia účinnosti] tohto nariadenia.

1. Do 31. decembra 2018 sa článok 11 ods. 1 uplatňuje iba na nové bitúnky alebo na každú novú stavbu alebo usporiadanie, na ktoré sa vzťahujú pravidlá stanovené v prílohe II, ktoré nezačali svoju prevádzku pred dátumom [uplatňovania/nadobudnutia účinnosti] tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Na zariadenia (napr. elektrické omračujúce zariadenie uvedené v prílohe II ods. 4) nie sú potrebné rovnaké výnimky ako na stavby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Do 31. decembra 2014 môžu členské štáty stanoviť vydávanie osvedčení o spôsobilosti uvedených v článku 18 bez skúšky osobám, ktoré preukážu príslušnú relevantnú nepretržitú odbornú skúsenosť v trvaní najmenej [desať] rokov.

2. Do 31. decembra 2014 môžu členské štáty stanoviť vydávanie osvedčení o spôsobilosti uvedených v článku 18 na základe zjednodušenej skúšky osobám, ktoré preukážu príslušnú nepretržitú odbornú skúsenosť v trvaní najmenej [desať] rokov.

Odôvodnenie

Obdobie „nepretržitej odbornej skúsenosti v trvaní najmenej [desať] rokov” nie je zárukou spôsobilosti a môže znamenať, že v skutočnosti sa zaužívala zlá prax. Aby sa dodržal zákon, mala by sa posúdiť spôsobilosť všetkých, ktorí sú zapojení do usmrcovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Komisia do 1. januára 2013 predloží Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh na vypracovanie podmienok a pravidiel využívania mobilných bitúnkov vnútri Spoločenstva, ktoré zabezpečia, že všetky preventívne opatrenia sa v týchto mobilných jednotkách prijímajú tak, aby neohrozovali pohodu zvierat.

Odôvodnenie

Mobilné bitúnky znižujú stres spôsobený zaobchádzaním so zvieratami a ich prepravou pred zabitím, čím zmierňujú aj riziko nižšej kvality mäsa. Pre slabšie zvieratá, ako sú staré nosnice alebo vysoko laktujúce dojnice chované na mlieko, sú dôležitým prostriedkom, ktorý zabráni namáhavej preprave, pri ktorej sa často vyskytujú pády a zlomeniny. Navyše sú výhodné aj vzhľadom na nižšiu škodlivosť voči životnému prostrediu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Príloha I – tabuľka 2 – riadok 2

Text predložený Komisiou

Č.

Názov

Popis

Kategória zvierat

Kľúčové parametre

Osobitné požiadavky kapitoly II tejto prílohy

2

Usmrtenie elektrickým prúdom uskutočnené od hlavy po chrbát

Expozícia tela elektrickému prúdu, ktorý v rovnakom čase vyvolá generalizovaný epileptický záchvat na EEG (omráčenie) a fibriláciu alebo zástavu srdca (usmrtenie).

Všetky druhy okrem jahniat alebo ciciakov s hmotnosťou menej ako 5 kg živej váhy a dobytka.

Minimálny elektrický prúd (A alebo mA).

Minimálne napätie (V).

Maximálna frekvencia (Hz).

Minimálny čas expozície.

Frekvencia kalibrácie zariadenia.

Optimalizácia prietoku elektrického prúdu.

Predchádzanie elektrošokom pred omráčením.

Bod 3.

Bod 4 v prípade líšok a činčíl.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

No

Názov

Popis

Kategória zvierat

Kľúčové parametre

Špecifické požiadavky

kapitoly II tejto prílohy

2

Usmrtenie elektrickým prúdom

uskutočnené

od hlavy

po chrbát

 

Expozícia tela elektrickému prúdu, ktorý v

rovnakom čase vyvolá generalizovaný epileptický záchvat na EEG

(omráčenie) a fibriláciu alebo zástavu

srdca (usmrtenie).

 

Všetky druhy okrem jahniat alebo ciciakov s hmotnosťou menej ako

5 kg živej váhy, dobytka a kožušinových zvierat.

 

Minimálny elektrický prúd (A alebo mA).

Minimálne napätie (V).

Maximálna frekvencia (Hz).

Minimálny čas expozície.

Frekvencia kalibrácie zariadenia.

Optimalizácia prietoku elektrického prúdu.

Predchádzanie elektrošokom pred omráčením.

 

Bod 3.

 

 

Odôvodnenie

Je jednoznačne dokázané, že usmrcovanie líšok, ktoré sú pri vedomí, elektrickým prúdom je nehumánne. V štáte New York je to zakázané. Veterinárny lekár Dr. Butterworth hovorí: „Usmrcovanie elektrickým prúdom si vyžaduje značné znehybnenie a pri niektorých druhoch vkladanie elektród do otvorov v tele. Ak sa privodí zástava srdca bez predchádzajúceho vyvolania bezvedomia, môže to znamenať silnú bolesť a stres. Zariadenie na usmrcovanie elektrickým prúdom predstavuje nebezpečenstvo aj pre prevádzkovateľa.“ Americká asociácia veterinárnych lekárov neschvaľuje v takomto prípade usmrcovanie elektrickým prúdom. Uvádza, že techniky, ktoré využívajú elektrický prúd od hlavy po chvost, sú neakceptovateľné. Rovnaké znepokojenie vyvoláva používanie usmrcovania elektrickým prúdom „od ucha po chvost“ v prípade činčíl.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Príloha I – kapitola I – tabuľka 3

Text predložený Komisiou

No

Názov

Popis

Kategória zvierat

Kľúčové parametre

Špecifické požiadavky kapitoly II tejto prílohy

1

Oxid

uhličitý

vo vysokej koncentrácii

 

Expozícia zvierat, ktoré sú pri vedomí, plynnej zmesi

s obsahom viac ako 30 % oxidu uhličitého.

Ošípané, hydina a kožušinové zvieratá.

.

Koncentrácia oxidu uhličitého.

Dĺžka expozície.

Maximálny interval od omráčenia do vykrvovacieho vpichu (s) (ošípané).

Bod 6.

Bod 7 v prípade hydiny.

2

Oxid

uhličitý

v nízkej

koncentrácii

Expozícia zvierat, ktoré sú pri vedomí, plynnej zmesi

s obsahom menej ako 30 % oxidu uhličitého.

Ošípané a hydina.

Koncentrácia oxidu uhličitého.

Dĺžka expozície.

Maximálny interval od omráčenia do vykrvovacieho vpichu (s) (ošípané).

 

Bod 7 v prípade hydiny.

3

Inertné plyny

Expozícia zvierat, ktoré sú pri vedomí, zmesi inertných plynov

ako je argón alebo dusík s obsahom menej ako 2 % kyslíka.

 

Ošípané a hydina.

Koncentrácia kyslíka.

Dĺžka expozície.

Maximálny interval od omráčenia do vykrvovacieho vpichu (s) (ošípané).

 

Bod 7 v prípade hydiny.

4

Oxid

uhoľnatý

(čistý zdroj)

 

Expozícia zvierat, ktoré sú pri vedomí, plynnej zmesi

s obsahom menej ako 4 % oxidu uhoľnatého.

Kožušinové zvieratá a ciciaky.

Kvalita zdroja plynu.

Koncentrácia oxidu uhoľnatého.

Dĺžka expozície.

Teplota plynu.

Bod 8.

5

Oxid

uhoľnatý

v kombinácii

s inými

plynmi

Expozícia zvierat, ktoré sú pri vedomí, plynnej zmesi

s obsahom menej ako 1 % oxidu uhoľnatého

o v kombinácii s inými toxickými plynmi.

Kožušinové zvieratá

Koncentrácia oxidu uhoľnatého.

Dĺžka expozície.

Teplota plynu.

Filtrácia plynu produkovaného motorom.

 

Bod 8.

Bod 9.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

No

Názov

Popis

Kategória zvierat

Kľúčové parametre

Špecifické požiadavky kapitoly II tejto prílohy

1

Oxid

uhličitý

vo vysokej koncentrácii

koncentrácii

Expozícia zvierat, ktoré sú pri vedomí, plynnej zmesi

s obsahom viac ako 30 % oxidu uhličitého

Ošípané a hydina.

Koncentrácia oxidu uhličitého.

Dĺžka expozície.

Bod 6.

Bod 7 v prípade hydiny.

2

Oxid

uhličitý

v nízkej

koncentrácii

Expozícia zvierat, ktoré sú pri vedomí, plynnej zmesi

s obsahom menej ako 30 % oxidu uhličitého

Ošípané a hydina.

Koncentrácia oxidu uhličitého.

Dĺžka expozície.

Maximálny interval od omráčenia do vykrvovacieho vpichu

v prípade omráčenia (ošípané).

Bod 7 v prípade hydiny.

3

Inertné plyny

Expozícia zvierat, ktoré sú pri vedomí, zmesi inertných plynov,

ako je argón alebo dusík s obsahom menej ako 2 % kyslíka.

 

Ošípané a hydina.

Koncentrácia kyslíka.

Dĺžka expozície.

Maximálny interval od omráčenia do vykrvovacieho vpichu

v prípade omráčenia (ošípané).

Bod 7 v prípade hydiny.

4

Oxid

uhoľnatý

(čistý

zdroj)

Expozícia zvierat, ktoré sú pri vedomí, plynnej zmesi

s obsahom viac ako 4 % oxidu uhoľnatého

Ciciaky

Kvalita zdroja plynu.

Koncentrácia oxidu uhoľnatého.

Dĺžka expozície.

Teplota plynu.

Bod 8.

Odôvodnenie

As high concentrations of CO2 are aversive for poultry, their use should not be allowed in abattoirs on conscious animals, but only for disease control on farms. The only exception could be the use of a biphasic method for broilers, with in the first phase mixture of 40% CO2, 30% oxygen, 30% Nitrogen for 30 seconds, followed once the birds are unconscious by 80% CO2 in air. Any other gas mixture with concentration of CO2 over 30% must be approved before use. CO2 is not a proper method for ducks and geese which are very resistant to gassing techniques. As high concentrations of CO2 are aversive for fur animals, it must be stated that CO2 must not be used for fur animals. The carbon monoxide has to come from a pure source only, if only filtered it could still be a cause of irritation and suffering for the animals. A preferable alternative to both carbon dioxide and pure source carbon monoxide is the use of argon.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Príloha I – kapitola II – bod 4.2 a 4.3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4.2 Líšky

vypúšťa sa

Elektródy s prúdom s minimálnou hodnotou 0,3 ampéra a s minimálnym napätím 110 voltov sa musia aplikovať do ústnej dutiny a do konečníka aspoň počas troch sekúnd.

 

4.3 Činčily

 

Elektródy s prúdom s minimálnou hodnotou 0,57 ampéra sa musia aplikovať od ucha po chvost aspoň počas 60 sekúnd.

 

Odôvodnenie

Pozri PDN č. 17.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Príloha I – kapitola 2 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Oxid uhličitý vo vysokej a nízkej koncentrácii, použitie inertných plynov alebo kombinácia týchto plynných zmesí u hydiny

7. Oxid uhličitý vo vysokej a nízkej koncentrácii, použitie inertných plynov alebo kombinácia týchto plynných zmesí u hydiny

 

7.1 Vysokokoncentrovaný oxid uhličitý sa nesmie používať na bitúnkoch, ale iba na farmách na usmrcovanie nadbytočných vtákov alebo na reguláciu chorobnosti.

 

7.2 Jedinou výnimkou z článku 7.1 je prípad, keď sa využíva dvojfázová metóda, kde sa v prvej fáze využíva zmes 40 % CO2, 30 % kyslíka a 30 % dusíka počas 30 sekúnd a keď sú vtáky v bezvedomí, sa do vzduchu vpustí 80 % CO2.

Plyny nesmú za žiadnych okolností preniknúť do komory alebo na miesto, kde sa má hydina omračovať a zabíjať tak, aby spôsobili popáleniny alebo rozrušenie z dôvodu mrazu alebo nedostatku vlhkosti.

7.3 Plyny nesmú za žiadnych okolností preniknúť do komory alebo na miesto, kde sa má hydina omračovať a zabíjať tak, aby spôsobili popáleniny alebo rozrušenie z dôvodu mrazu alebo nedostatku vlhkosti.

 

7.4. Oxid uhličitý sa nepoužíva v prípade kačíc ani husí.

 

7.5 Vtáky sa nenechávajú vykrvácať, ak nie sú mŕtve.

Odôvodnenie

As high concentrations of CO2 are aversive for poultry, their use should not be allowed in abattoirs on conscious animals, but only for disease control on farms. The only exception could be the use of a biphasic method for broilers, with in the first phase mixture of 40% CO2, 30% oxygen, 30% Nitrogen for 30 seconds, followed once the birds are unconscious by 80% CO2 in air. Any other gas mixture with concentration of CO2 over 30% must be approved before use. CO2 is not a proper method for ducks and geese which are very resistant to gassing techniques. As high concentrations of CO2 are aversive for fur animals, it must be stated that CO2 must not be used for fur animals.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Príloha I – kapitola II – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. Oxid uhoľnatý (čistý zdroj alebo v kombinácii s inými plynmi) v prípade kožušinových zvierat

vypúšťa sa

8.1 Zvieratá sú neustále pod vizuálnym dozorom.

 

8.2. Zvieratá sa dodávajú jedno po druhom a zabezpečí sa, aby pred dodaním nasledujúceho zvieraťa bolo predchádzajúce zviera v bezvedomí alebo mŕtve.

 

8.3 Zvieratá musia zostať v komore, až pokiaľ nie sú mŕtve.

 

Odôvodnenie

Pozri PDN č. 19 a 20.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Príloha I – kapitola II – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. Oxid uhoľnatý v kombinácii s inými plynmi v prípade kožušinových zvierat

vypúšťa sa

9.1 Plyn produkovaný motorom špeciálne prispôsobeným na tento účel sa môže použiť, ak testy preukázali, že použitý plyn:

 

(a) bol vhodným spôsobom ochladený;

 

(b) bol dostatočným spôsobom filtrovaný;

 

(c) je zbavený všetkých dráždivých zložiek alebo plynov.

 

9.2 Zvieratá sa nesmú umiestniť do komory, pokiaľ sa nedosiahne minimálna koncentrácia oxidu uhoľnatého.

 

Odôvodnenie

Pozri PDN č. 20.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Príloha III – odsek 1 – bod 1.-1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1.-1. Pri premiestňovaní sa so zvieratami zaobchádza pokojne. Majú primeraný priestor na pohyb a využíva sa ich stádový inštinkt. Ak je to potrebné, napríklad v prípade koňovitých, zvieratá sú však vedené jednotlivo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Príloha III – odsek 1 – bod 1.2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1.2 Zvieratá sa musia vyložiť čo najskôr po príchode a následne bez zbytočného odkladu zabiť.

1.2 Zvieratá sa musia vyložiť čo najskôr po príchode a následne bez zbytočného odkladu zabiť.

V prípade hydiny alebo zajacovitých nesmie súčet celkového času prepravy a času stráveného medzi vykládkou a zabitím prekročiť 12 hodín.

Celkový čas prepravy a čas strávený medzi vykládkou a zabitím nesmie prekročiť 12 hodín:

V prípade cicavcov okrem zajacovitých nesmie súčet celkového času prepravy a času strávenému medzi vykládkou a zabitím prekročiť:

 

(a) 19 hodín v prípade neodstavených zvierat;

(a) 6 hodín v prípade neodstavených zvierat a zvierat, ktoré nemožno nakŕmiť počas prepravy alebo ustajnenia;

(b) 24 hodín v prípade koňovitých a ošípaných;

(b) 12 hodín v prípade všetkých ostatných zvierat.

(c) 29 hodín v prípade prežúvavcov.

 

Po uplynutí týchto časových limitov sa musia zvieratá ustajniť, nakŕmiť a následne sa im musia vo vhodných intervaloch podávať malé dávky krmiva. V takýchto prípadoch sa zvieratám poskytne vhodné množstvo podstieľky alebo rovnocenného materiálu, ktoré zvieratám zabezpečia príslušnú úroveň pohodlia podľa druhu a počtu príslušných zvierat. Tento materiál musí zabezpečiť zodpovedajúcu absorpciu moču a výkalov.

Po uplynutí týchto časových limitov sa musia zvieratá ustajniť, nakŕmiť a následne sa im musia vo vhodných intervaloch podávať malé dávky krmiva. V takýchto prípadoch sa zvieratám poskytne vhodné množstvo podstielky alebo rovnocenného materiálu, ktoré zvieratám zabezpečia príslušnú úroveň pohodlia podľa druhu a počtu príslušných zvierat. Tento materiál musí zabezpečiť zodpovedajúcu absorpciu moču a výkalov.

Odôvodnenie

S ohľadom na dobré životné podmienky zvierat je nevyhnutné skrátiť čas na prepravu a ustajnenie. V prípade zvierat, ktoré sa počas prepravy/ustajnenia nekŕmia, napríklad hydiny, by sa mal čas na prepravu/ustajnenie ešte skrátiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Príloha III – odsek 1 – pododsek 1.5 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ca) laktujúce zvieratá chované na mlieko sa v mobilných bitúnkoch musia usmrtiť do 12 hodín.

Odôvodnenie

Laktujúce zvieratá chované na mlieko sú trápené počas dopravy a ak sa nepodoja aspoň každých 12 hodín, z dôvodu obmedzeného pohyby ich zadných svalov a stáleho úsilia vyvíjaného na zachovanie rovnováhy počas prepravy. Vo vozidlách často padajú a sú vystavené ďalšiemu utrpeniu, keď ochromené prichádzajú do bitúnkov. To znamená, že mobilné bitúnky treba navrhovať a zariaďovať tak, aby v plnej miere zohľadňovali dobr životné podmienky zvierat. Z toho dôvodu sa musí urobiť tento dodatok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Príloha IV – tabuľka

Text predložený Komisiou

Úkony spojené so zabíjaním uvedené v článku 7 ods. 2)

Predmety skúšky spôsobilosti

Všetky úkony uvedené v článku 7 ods. 2) písm. a) až f).

Správanie zvierat, utrpenie zvierat, vedomie a citlivosť, stres zvierat.

a) zaobchádzanie so zvieratami a starostlivosť o ne pred ich znehybnením;

Praktické aspekty zaobchádzania so zvieratami a ich znehybňovania.

b) znehybnenie zvierat na účely omráčenia alebo zabitia;

c) omráčenie zvierat;

Praktické aspekty techník omračovania. Náhradné metódy omračovania a/alebo zabíjania. Údržba zariadení na omračovanie a/alebo zabíjanie.

d) posúdenie účinného omráčenia;

Monitorovanie účinnosti omráčenia. Náhradné metódy omračovania a/alebo zabíjania.

e) zavesenie alebo zdvihnutie živých zvierat;

Praktické aspekty zaobchádzania so zvieratami a ich znehybňovania.

f) vykrvenie živých zvierat.

Monitorovanie účinnosti omráčenia. Náhradné metódy omračovania a/alebo zabíjania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úkony spojené so zabíjaním uvedené v článku 7 ods. 2)

Predmety skúšky spôsobilosti

Všetky úkony uvedené v článku 7 ods. 2) písm. a) až fa).

Správanie zvierat, utrpenie zvierat, vedomie a citlivosť, stres zvierat.

(a) zaobchádzanie so zvieratami a starostlivosť o ne pred ich znehybnením;

Praktické aspekty zaobchádzania so zvieratami a ich znehybňovania.

(b) znehybnenie zvierat na účely omráčenia alebo zabitia;

(c) omráčenie zvierat;

Praktické aspekty techník omračovania. Náhradné metódy omračovania a/alebo zabíjania. Údržba zariadení na omračovanie a/alebo zabíjanie.

(d) posúdenie účinného omráčenia;

Monitorovanie účinnosti omráčenia. Náhradné metódy omračovania a/alebo zabíjania.

(e) zavesenie alebo zdvihnutie živých zvierat;

Praktické aspekty zaobchádzania so zvieratami a ich znehybňovania.

(f) vykrvenie živých zvierat.

Monitorovanie účinnosti omráčenia. Náhradné metódy omračovania a/alebo zabíjania.

(fa) usmrcovanie kožušinových zvierat

Praktické aspekty zaobchádzania so zvieratami a ich znehybňovania.

 

Praktické aspekty techník omračovania.

 

Náhradné metódy omračovania a/alebo zabíjania.

 

Údržba zariadení na omračovanie a/alebo zabíjanie.

 

 

Monitorovanie účinnosti omráčenia.

 

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11 a zhodnosť na zabezpečenie toho, že sa zahrnujú všetky hľadiská usmrcovania kožušinových zvierat.

POSTUP

Názov

Ochrana zvierat počas usmrcovania

Referenčné čísla

KOM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS)

Gestorský výbor

AGRI

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

20.11.2008

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Jens Holm

11.11.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

1.12.2008

 

 

 

Dátum prijatia

22.1.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

40

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Dimitrios Papadimoulis, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews

POSTUP

Názov

Ochrana zvierat počas usmrcovania

Referenčné čísla

KOM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS)

Dátum konzultácie s EP

19.11.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

20.11.2008

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

20.11.2008

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Janusz Wojciechowski

6.10.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

2.12.2008

19.1.2009

16.2.2009

 

Dátum prijatia

16.3.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Luis Manuel Capoulas Santos, Joseph Daul, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Sebastiano Sanzarello, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Dimitar Stoyanov, Csaba Sándor Tabajdi, Janusz Wojciechowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Katerina Batzeli, Milan Horáček, Astrid Lulling, Sebastiano (Nello) Musumeci, Catherine Neris, Maria Petre

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Iratxe García Pérez, Leopold Józef Rutowicz

Dátum predloženia

24.3.2009