ДОКЛАД относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Ислямска република Пакистан относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

31.3.2009 - (COM(2008)0081 – C6‑0080/2009 – 2008/0036(CNS)) - *

Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Paolo Costa
(Опростена процедура - член 43, параграф 1 от Правилника)

Процедура : 2008/0036(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0188/2009
Внесени текстове :
A6-0188/2009
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Ислямска република Пакистан относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

(COM(2008)0081 – C6‑0080/2009 – 2008/0036(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2008)0081),

–   като взе предвид член 80, параграф 2 и член 300, параграф 2, алинея първа, първо изречение от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 300, параграф 3, алинея първа от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C6-0080/2009),

–   като взе предвид член 51, член 83, параграф 7 и член 43, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A6-0188/2009),

1.  одобрява сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки и на правителството и парламента на Ислямска република Пакистан.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Съобразно постановеното от Съда на Европейските общности, Общността има изключителна компетентност по отношение на различните аспекти на външното въздухоплаване, които по традиция се уреждаха чрез двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги между държавите-членки и трети страни.

Вследствие на това през юни 2003 г. Съветът разреши на Комисията да започне преговори с трети страни, за да се заменят някои разпоредби в действащите двустранни споразумения със споразумения с Общността.

По този начин Комисията е постигнала споразумение с правителството на Ислямска република Пакистан, което заменя определени разпоредби в съществуващите двустранни споразумения за услуги в сферата на въздухоплаването между държавите-членки и Ислямска република Пакистан.

Тези промени се отнасят до:

Член 2 (клауза за обозначаване): За да се избегне дискриминация между въздушните превозвачи от Общността, традиционните клаузи за обозначаване, които се отнасят до въздушните превозвачи на държавата-членка, страна по двустранното споразумение, се заменят с клауза за обозначаване на Общността, която се отнася до всички превозвачи от Общността, страните от ЕИП и Швейцария.

Член 4 (ценообразуване): Разрешава противоречията между двустранните споразумения и Регламент (ЕИО) 2409/92 на Съвета относно тарифите на самолетните билети и таксите за услуги за въздушен превоз. Споразумението предвижда, че тарифите, които ще бъдат налагани от въздушните превозвачи, посочени от Ислямска република Пакистан, за превоз изключително в рамките на Европейската общност следва да са обект на правото на Европейската общност.

Член 5 (конкуренция): Привежда разпоредбите в двустранните споразумения, които очевидно противоречат на правилата за конкуренция, в съответствие с правото на ЕО в областта на конкуренцията.

В приложения 1 и 2 се изброяват двустранните споразумения и членовете от тях, които са посочени в членове от 1 до 4 от предложеното споразумение; това са споразуменията между Ислямска република Пакистан и Австрия, България, Чешката република, Дания, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Испания, Швеция, Румъния и Обединеното кралство.

В приложение 3 се изброяват другите държави, посочени в член 2: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия - които са част от Споразумението за Европейското икономическо пространство - и Швейцария, която попада в обхвата на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно въздушния транспорт.

Договореното от Комисията споразумение е подписано и следва временно да се прилага. Предложеното решение на Съвета оправомощава председателя на Съвета да определи лицето или лицата, които са компетентни да уведомят Ислямска република Пакистан, че са приключили необходимите вътрешни процедури за влизане в сила на споразумението.

Според процедурата на консултация Парламентът има право да се произнесе със становище относно това споразумение съобразно член 83 „Международни споразумения”, параграф 7, който гласи следното:

„Парламентът дава становището или одобрението си за сключването, подновяването или изменението на международно споразумение или финансов протокол, сключен от Европейската общност, като се произнася с едно гласуване с мнозинство от подадените гласове, като не се допуска внасянето на изменения в текста на споразумението или протокола.”

Въз основа на гореизложеното докладчикът предлага комисията по транспорт и туризъм да се произнесе с положително становище относно сключването на настоящото споразумение.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Споразумение между ЕО и Пакистан относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

Позовавания

COM(2008)0081 – C6-0080/2009 – 2008/0036(CNS)

Дата на консултация с ЕП

3.3.2009

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

9.3.2009

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Paolo Costa

25.3.2008

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

25.3.2008

Дата на приемане

31.3.2009

 

 

 

Дата на внасяне

1.4.2009