Процедура : 2008/0217(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0191/2009

Внесени текстове :

A6-0191/2009

Разисквания :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Гласувания :

PV 23/04/2009 - 8.5
CRE 23/04/2009 - 8.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0279

ДОКЛАД     ***I
PDF 473kWORD 997k
1.4.2009
PE 418.199v02-00 A6-0191/2009

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг

(COM(2008)0704 – C6‑0397/2008 – 2008/0217(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Jean-Paul Gauzès

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг

(COM(2008)0704 – C6‑0397/2008 – 2008/0217(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0704),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член  95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6‑0397/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по правни въпроси (A6‑0191/2009),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Агенциите за кредитен рейтинг играят важна роля за глобалните пазари на ценни книжа и банковото дело, тъй като техните рейтинги се използват от инвеститорите, заемателите, емитентите и правителствата при вземането на инвестиционни и финансови решения въз основа на информация. Кредитните институции, инвестиционните дружества, застрахователните и презастрахователните предприятия, предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и институциите за професионално пенсионно осигуряване могат да използват тези рейтинги като се позовават на тях при изчисляването на изискванията по отношение на капитала им за целите на определянето на платежоспособността или за изчисляване на риска при тяхната инвестиционна дейност. Поради това кредитните рейтинги имат значително влияние върху доверието на инвеститорите и потребителите. Следователно е от съществено значение използваните в Общността кредитни рейтинги да са независими, обективни и с възможно най-високо качество.

(1) Агенциите за кредитен рейтинг играят важна роля за глобалните пазари на ценни книжа и банковото дело, тъй като техните кредитни рейтинги се използват от инвеститорите, заемателите, емитентите и правителствата като част от вземането на инвестиционни и финансови решения въз основа на информация. Кредитните институции, инвестиционните дружества, застрахователните и презастрахователните предприятия, предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и институциите за професионално пенсионно осигуряване могат да използват тези кредитни рейтинги като се позовават на тях при изчисляването на изискванията по отношение на капитала им за целите на определянето на платежоспособността или за изчисляване на риска при тяхната инвестиционна дейност. Поради това кредитните рейтинги имат значително влияние върху функционирането на пазарите и доверието на инвеститорите и потребителите. Следователно е от съществено значение агенциите за кредитен рейтинг да действат в съответствие с принципите на коректност, прозрачност, отговорност, добро управление и институционално сътрудничество, за да се гарантира, че използваните в Общността кредитни рейтинги вследствие на тяхната дейност са независими, обективни и с възможно най-високо качество.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) В момента повечето агенции за кредитен рейтинг имат седалища извън Общността. Повечето държави-членки не регулират дейностите на агенциите за кредитен рейтинг или условията за присъждане на кредитни рейтинги. Независимо от голямото им значение за функционирането на финансовите пазари, агенциите за кредитен рейтинг са подчинени на законодателството на Общността само до известна степен, по-специално на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба). Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции и Директива 2006/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и кредитните институции също се отнасят и за агенциите за кредитен рейтинг. Поради това е важно да се установят правила, за да се гарантира, че всички рейтинги, използвани от финансови институции, подчинени на законодателството на Общността, са с възможно най-високо качество и са присъдени от агенции за кредитен рейтинг, които подлежат на стриктни изисквания. Комисията ще продължи да работи с международните си партньори, за да осигури сближаване на правилата, прилагани по отношение на агенциите за кредитен рейтинг.

(2) В момента повечето агенции за кредитен рейтинг имат седалища извън Общността. Повечето държави-членки не регулират дейностите на агенциите за кредитен рейтинг или условията за присъждане на кредитни рейтинги. Независимо от голямото им значение за функционирането на финансовите пазари, агенциите за кредитен рейтинг са подчинени на законодателството на Общността само в ограничени области, по-специално на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба). Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции и Директива 2006/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и кредитните институции също се отнасят и за агенциите за кредитен рейтинг. Поради това е важно да се установят правила, за да се гарантира, че всички кредитни рейтинги, използвани от финансови институции, подчинени на законодателството на Общността, са с възможно най-високо качество и са присъдени от агенции за кредитен рейтинг, които подлежат на стриктни изисквания. Комисията ще продължи да работи с международните си партньори, за да осигури сближаване на правилата, прилагани по отношение на агенциите за кредитен рейтинг.

Обосновка

Това пояснява, че агенциите за кредитен рейтинг са предмет само на много малък брой общностни законодателни актове.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Агенциите за кредитен рейтинг могат да прилагат на доброволна основа Кодекса за поведение на агенциите за кредитен рейтинг, издаден от Международната организация на комисиите за ценни книжа (IOSCO), наричан по-долу „Кодекса на IOSCO“. През 2006 г в съобщение относно агенциите за кредитен рейтинг Комисията прикани Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа, наричан по-долу „CESR“, да следи за спазването на Кодекса на IOSCO и да доклада обратно на Комисията на годишна база.

(3) Агенциите за кредитен рейтинг следва да прилагат Кодекса за поведение на агенциите за кредитен рейтинг, присъден от Международната организация на комисиите за ценни книжа (IOSCO), наричан по-долу „Кодекса на IOSCO”. През 2006 г в съобщение относно агенциите за кредитен рейтинг Комисията прикани Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа, наричан по-долу „CESR“, да следи за спазването на Кодекса на IOSCO и да доклада обратно на Комисията на годишна база.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Счита се, че агенциите за кредитен рейтинг не успяха да отразят достатъчно рано в кредитните си рейтинги влошаването на условията на пазара. Този неуспех може най-добре да се коригира с мерки, свързани с конфликтите на интереси, качеството на кредитните рейтинги, прозрачността на агенциите за кредитен рейтинг, тяхното вътрешно управление и надзора над дейността им. Ползвателите на кредитни рейтинги не трябва да разчитат сляпо на тях. Те следва да полагат максимални усилия да правят свой собствен анализ и надлежен преглед по отношение на това доколко да разчитат на такива кредитни рейтинги.

(5) Счита се, че агенциите за кредитен рейтинг от една страна, не успяха да отразят достатъчно рано в кредитните си рейтинги влошаването на условията на пазара, а от друга страна, не успяха да адаптират навреме кредитните си рейтинги вследствие на задълбочаващата се пазарна криза. Този неуспех може най-добре да се коригира с мерки, свързани с конфликтите на интереси, качеството на кредитните рейтинги, прозрачността на агенциите за кредитен рейтинг, тяхното вътрешно управление и надзора над дейността им. Ползвателите на кредитни рейтинги следва да могат в разумна степен, макар и не сляпо, да разчитат на тях. Те следва да полагат максимални усилия по всяко време да правят свой собствен анализ и надлежен преглед по отношение на това доколко да разчитат на такива кредитни рейтинги.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5a) Рейтингът на държавния дълг следва да се счита за обществено благо и следователно трябва да се извършва паралелно от отделни субекти, като националните сметни палати и Европейската сметна палата.

Обосновка

Настоящата криза разкри спекулации и хеджиране с държавен дълг. Тези явления са изключително вредни и трябва да се забранят. Предоставяйки отговорността за определяне рейтинга на държавния дълг на други субекти би могло да представлява решение.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5б) Следва да се обмисли възможността за създаване на Европейска публична агенция за рейтинг;

Обосновка

Настоящата криза показа, че агенциите за кредитен рейтинг се провалиха и изисква нови участници в тази област. Това е позицията, която ЕП вече прие, когато на 11 септември 2008 г. гласува доклада, съдържащ препоръки към Комисията относно хедж фондовете и фондовете за дялово участие, на Poul Nyrup Rasmussen.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 5 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5в) Целесъобразно е CESR да се реформира или като самия CESR се превърне в независима европейска агенция, или като се създаде централизирана европейска агенция, която присъжда кредитни рейтинги.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Необходимо е да се установи обща рамка от правила по отношение на качеството на кредитните рейтинги, които да се използват от финансовите институции, регулирани от хармонизирани правила в Общността. В противен случай ще съществува риск държавите-членки да приемат разнопосочни мерки на национално равнище. Това би имало пряко отрицателно въздействие и би създало пречки за доброто функциониране на вътрешния пазар, тъй като агенциите за кредитен рейтинг присъждащи кредитни рейтинги, които са предназначени за използване от финансовите институции в Общността, ще са подложени на различни правила в различните държави-членки. Освен това различия в изискванията по отношение на качеството на кредитните рейтинги могат да доведат до различни нива на защита на инвеститорите и потребителите.

(6) Необходимо е да се установи обща рамка, подобряваща качеството на кредитните рейтинги, които да се използват от финансовите институции, регулирани от хармонизирани правила в Общността. В противен случай ще съществува риск държавите-членки да приемат разнопосочни мерки на национално равнище. Това би имало пряко отрицателно въздействие и би създало пречки за доброто функциониране на вътрешния пазар, тъй като агенциите за кредитен рейтинг присъждащи кредитни рейтинги, които са предназначени за използване от финансовите институции в Общността, ще са подложени на различни правила в различните държави-членки. Освен това различия в изискванията по отношение на качеството на кредитните рейтинги могат да доведат до различни нива на защита на инвеститорите и потребителите.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображения 6 а, 6 б и 6 в (нови)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a) Желателно е кредитните рейтинги на предприятия или продукти, намиращи се в трета страна, изготвени или присъдени от агенции за кредитен рейтинг, установени или разрешени в трета страна, да могат да се използват в Общността, при условие че отговарят на изисквания, които са също толкова строги, колкото предвидените в настоящия регламент.

(6б) Настоящият регламент следва да въведе режим за одобрение, който позволява на установени в Общността и регистрирани в съответствие с настоящия регламент агенции за кредитен рейтинг да потвърждават кредитни рейтинги, присъдени в трети страни, при условие че Комисията е признала правната и надзорна уредба, регулираща кредитната рейтингова дейност в третата страна, което води до присъждането на кредитни рейтинги, които следва да бъдат одобрени като равностойни на предвидените в настоящия регламент. За да се гарантира защита на инвеститорите и да се улесни отстраняването на евентуални нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, определените в настоящото съображение изисквания са от съществено значение за осигуряването на отправна точка в Европейския съюз, а именно установена в Общността и регистрирана съобразно настоящия регламент агенция за кредитен рейтинг.

 

 

 

(6в) Агенция за кредитен рейтинг, която е одобрила кредитни рейтинги, определени в трета страна, следва да бъдат изцяло и безусловно отговорна за одобрените кредитни рейтинги.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Агенциите за кредитен рейтинг следва да установяват подходящи вътрешни политики и процедури по отношение на служителите, участващи в процеса на определяне на кредитни рейтинги, с цел да се предотвратяват конфликти на интереси и да се осигурят във всеки един момент качеството, коректността и задълбочеността на рейтингите и на процеса на преразглеждане.

(8) Агенциите за кредитен рейтинг следва да установяват подходящи вътрешни политики и процедури по отношение на служителите и други лица, участващи в процеса на определяне на кредитни рейтинги, с цел да се откриват, отстраняват или управляват и оповестяват конфликти на интереси и да се осигурят във всеки един момент качеството, коректността и задълбочеността на кредитните рейтинги и на процеса на преразглеждане. Сред тези политики и процедури следва да фигурират, по-специално, система за вътрешен контрол и функция за съответствие.

Обосновка

Техническо изменение. То отразява новата формулировка на съответния член по отношение отстраняването или откриването, управлението и оповестяването на конфликт на интереси.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) За да се гарантира независимостта на процеса на определяне на кредитни рейтинги по отношение на техните бизнес интереси като дружества, агенциите за кредитен рейтинг следва да гарантират, че административният или надзорният съвет включва поне трима члена, които не са натоварени с изпълнителни ръководни функции и са независими по смисъла на точка 13 в раздел III на Препоръка 2005/162/ЕО на Комисията относно ролята на директорите на дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулирани пазари, които не са натоварени с изпълнителни или надзорни функции, и относно комитетите на надзорния съвет. Освен това е необходимо преобладаващата част от членовете на управителния или надзорния съвет, включително всички независими членове, да имат достатъчен опит в областта на финансовите услуги.

(10) За да се гарантира независимостта на процеса на определяне на кредитни рейтинги по отношение на техните бизнес интереси като дружества, агенциите за кредитен рейтинг следва да гарантират, че административният или надзорният съвет е независим, когато осъществява контрол и докладва относно надлежното спазване на настоящия регламент по отношение на запазване на независимостта и качеството на кредитните рейтинги. Освен това членовете на управителния или надзорния съвет следва да имат достатъчен опит в подходящи области на финансовите услуги.

Обосновка

Не съществува необходимост мониторинговата функция да се изпълнява от директори, които не са натоварени с изпълнителни функции, а в някои държави-членки такива директорски позиции не съществуват или не съществуват в подходяща форма. Също така може да има конфликт на интереси с отговорностите на акционерите. Тази формулировка на „функцията” позволява да бъде направен най-добрият избор.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) С цел да се избягват конфликти на интереси, възнаграждението на независимите членове на управителния или надзорния съвет не следва да зависи от резултатите от дейността на агенцията.

(11) С цел да се избягват конфликти на интереси, възнаграждението на членовете на управителния или надзорния съвет не следва да зависи от резултатите от дейността на агенцията.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Продължителните връзки с един и същи предприятия, на които се присъжда рейтинг, или със свързани с тях трети страни, могат да поставят под съмнение независимостта на анализа и лицата, одобряващи кредитните рейтинги. Поради това тези анализи или лица следва да подлежат на ротационен механизъм.

(13) Продължителните връзки с едни и същи предприятия, на които се присъжда рейтинг, или със свързани с тях трети страни, могат да поставят под съмнение независимостта на анализаторите, които са в пряк контакт с емитентите. Поради това тези анализатори следва да подлежат на задължителен ротационен механизъм.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Агенциите за кредитен рейтинг следва да използват рейтингови методологии, които са стриктни, систематични и на непрекъсната основа и при които се получават рейтинги, които могат да бъдат подложени на валидиране въз основа на историческия опит. Те следва да гарантират, че методологиите, моделите и ключовите рейтингови допускания, използвани при определянето на кредитните рейтинги, се поддържат правилно, актуализират се и подлежат на цялостно преразглеждане на периодична основа. При липса на надеждни данни или когато сложността на нов вид структура, по-специално на структурирани финансови инструменти, поражда сериозни въпроси за това дали агенцията за кредитен рейтинг може да даде надежден кредитен рейтинг, агенцията за кредитен рейтинг следва да се въздържи от определянето на кредитен рейтинг или да оттегли съществуващия кредитен рейтинг.

(14) Агенциите за кредитен рейтинг следва да използват рейтингови методологии, които са стриктни, систематични и на непрекъсната основа и при които се получават рейтинги, солидно обосновани и мотивирани, които могат да бъдат подложени на валидиране, включително чрез подходящ историческия опит. Те следва да гарантират, че методологиите, моделите и ключовите математически, корелационни и други допускания, използвани при определянето на кредитните рейтинги, се поддържат правилно, актуализират се и подлежат на цялостно преразглеждане на периодична основа и описанията са публикувани по такъв начин, че да позволяват теоретичен преглед. При липса на надеждни данни или когато сложността на нов вид структура, по-специално на структурирани финансови инструменти, поражда сериозни въпроси за това дали агенцията за кредитен рейтинг може да даде надежден кредитен рейтинг, агенцията за кредитен рейтинг следва да не присъжда кредитен рейтинг. Промените в качеството на наличната информацията за наблюдение на съществуващ рейтинг следва да се публикуват с този преглед и, по целесъобразност, следва да се извърши промяна на рейтинга.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14а) Емитентите следва да предоставят информацията, предоставена на агенциите за кредитен рейтинг, на лицата, които я поискат за целите на независим анализ. Получателите на тази информация следва да дадат предварително съгласие, че няма да я предоставят на обществеността и няма да търгуват със съответните ценни книжа.

Обосновка

Регламентът следва да задължава емитентите да предоставят и на други същата информация, която се използва от агенциите за кредитен рейтинг за извършването на преценка. Предоставянето на информацията ще създаде възможност да се развие пазар на наистина независими рейтинги, които не се заплащат от емитентите. Увеличаването на наличната информация е посоката на регулаторни действия, която има най-голяма вероятност да доведе до истинска конкуренция на агенциите за кредитен рейтинг.

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) За да се осигури качеството на рейтингите, агенциите за кредитен рейтинг следва да предприемат мерки за гарантиране на надеждността на използваната от тях информация при определянето на рейтинги. За тази цел те могат да предвидят, освен други елементи, да разчитат на финансови отчети, подлежащи на независим одит, и на публични оповестявания, верификация чрез услугите на реномирана трета страна, преглед на случаен принцип на получената информация от страна на агенцията за кредитен рейтинг; или договорни разпоредби, при които ясно се установява отговорността на предприятието, чийто рейтинг се определя, или на свързаните с него трети страни, в случай че предоставената по силата на договора информация е по същество и с тяхно знание погрешна или подвеждаща или в случай че не са осъществили надлежен преглед на точността на информацията, както е посочено в условията на договора.

(15) За да се осигури качеството на процедурата за присъждане на рейтинги, агенциите за кредитен рейтинг следва да предприемат разумни мерки за гарантиране на надеждността на използваната от тях информация при определянето на рейтинги. Агенциите за кредитен рейтинг не са одитори на данни и надлежни анализи, извършвани от емитенти и трети страни, но следва да разполагат с подходящи и прозрачни процедури за оценка на качеството на данните и да се уверят, че източниците, на които разчитат, оправдават това доверие, например чрез професионална независимост или репутация. За тази цел те могат да предвидят, освен други елементи, да разчитат на финансови отчети, подлежащи на независим одит, и на публични оповестявания, проверка чрез услугите на реномирана трета страна, преглед на случаен принцип на получената информация от страна на агенцията за кредитен рейтинг.

Обосновка

Необходимо е да се избегне неяснотата във връзка с ролята на агенциите за кредитен рейтинг по отношение на извършвания от други страни надлежен анализ (due diligence), на който те разчитат. Уместно е да има подходящи мерки за оценка и прозрачност, за да бъдат те разбрани. Крайната цел се оказва отговорността, а не надеждността.

Изменение  17

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Необходимо е методологиите, моделите и ключовите рейтингови допускания, използвани от агенцията за кредитен рейтинг, да се преразглеждат редовно с цел да могат да се отразят правилно изменящите се условия на пазарите на базовите активи. С цел осигуряване на прозрачност, оповестяването на всяка съществена промяна в методологиите и практиките, процедурите и процесите на агенциите за кредитен рейтинг следва да се прави преди тяхното влизане в сила, освен ако извънредни условия на пазара не изискват незабавна промяна на кредитния рейтинг.

(16) Необходимо е агенциите за кредитен рейтинг да създадат подходящи процедури за редовно преразглеждане на методологиите, моделите и ключовите рейтингови допускания, използвани от агенцията за кредитен рейтинг, с цел да могат да се отразят правилно изменящите се условия на пазарите на базовите активи. С цел осигуряване на прозрачност, оповестяването на всяка съществена промяна в методологиите и практиките, процедурите и процесите на агенциите за кредитен рейтинг следва да се прави преди тяхното влизане в сила, освен ако извънредни условия на пазара не изискват незабавна промяна на кредитния рейтинг.

Обосновка

Тази формулировка пояснява, че задача на агенцията за кредитен рейтинг е да преразглежда използваните методи и модели.

Изменение  18

Предложение за регламент

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17а) С цел укрепване на прозрачността и повишаване на равнището на информация и защита, предоставяни на инвеститорите, CESR следва да следи въз основа на статистически данни показателите на агенциите за кредитен рейтинг за минали периоди и да публикува заключенията си.

Изменение  19

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) При определени обстоятелства структурираните финансови инструменти могат да имат последици, които са различни от тези при традиционните дългови инструменти на дружествата. Би било подвеждащо за инвеститорите да прилагат едни и същи категории рейтинги и за двата вида инструменти без допълнителни обяснения. Агенциите за кредитен рейтинг следва да играят важна роля за повишаване на осведомеността на ползвателите на рейтинги относно специфичните особености на структурираните финансови продукти в сравнение с традиционните такива. Поради това тези агенции следва или да използват различни категории рейтинги за структурираните финансови инструменти или да предоставят допълнителна информация за различните рискови характеристики на тези продукти.

(18) При определени обстоятелства структурираните финансови инструменти могат да имат последици, които са различни от тези при традиционните дългови инструменти на дружествата. Би било подвеждащо за инвеститорите да прилагат едни и същи категории рейтинги и за двата вида инструменти без допълнителни обяснения. Агенциите за кредитен рейтинг следва да играят важна роля за повишаване на осведомеността на ползвателите на рейтинги относно специфичните особености на структурираните финансови продукти в сравнение с традиционните такива. Поради това тези агенции следва да използват различни категории рейтинги за структурираните финансови инструменти, например чрез допълнителна анотация, и да предоставят допълнителна информация за различните рискови характеристики на тези продукти. Те следва да посочват също така, когато определят рейтинг на продукт за първи път и когато определят рейтинг на новосъздаден продукт.

Изменение  20

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Агенциите за кредитен рейтинг следва да вземат мерки за избягване на ситуации, в които емитентите искат предварителната рейтингова оценка на съответния структуриран финансов инструмент от няколко агенции за кредитен рейтинг, за да открият тази, която предлага най-добрия кредитен рейтинг за предложената структура. Емитентите също следва да избягват прилагането на такива практики.

(19) При присъждане на кредитен рейтинг, агенциите за кредитен рейтинг следва да посочват в заключителните си доклади, ако е приложимо, че емитентите са поискали предварителната рейтингова оценка на съответния структуриран финансов инструмент от няколко агенции за кредитен рейтинг, за да открият тази, която предлага най-добрия кредитен рейтинг за предложената структура. Емитентите следва да избягват прилагането на такива практики.

Обосновка

Емитентите на структурирани ценни книжа трябва да имат възможност да изискват алтернативни оферти. За да се избегне обаче впечатлението, че поради многократни запитвания качеството на една оценка, извършена от агенция за кредитен рейтинг, изглежда не достатъчно гарантирано, защото поръчката се възлага на онази агенция, която има най-добри шансове за оценка на финансовия продукт, в заключителния доклад за продукта би трябвало да се посочи, че при възлагането на поръчката агенцията за кредитен рейтинг се е наложила пред конкурентите, които следва да се посочат поименно.

Изменение  21

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) На дадена агенция за кредитен рейтинг, която е регистрирана от компетентния орган в съответната държава-членка, следва да бъде позволено да дава кредитни рейтинги в Общността като цяло. Поради това е необходимо да се установи единна регистрация за всички агенции за кредитен рейтинг, която да е валидна в цялата Общност.

(22) На дадена агенция за кредитен рейтинг, която е регистрирана от CESR, следва да бъде позволено да дава кредитни рейтинги в Общността като цяло. Поради това е необходимо да се установи единна регистрация за всички агенции за кредитен рейтинг, която да е валидна в цялата Общност.

Изменение  22

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) Някои агенции за кредитен рейтинг се състоят от няколко правни субекта, които заедно образуват група от агенции за кредитен рейтинг. При регистрирането на всяка от агенциите за кредитен рейтинг, която е част от такава група, компетентните органи на съответните държави-членки следва да координират оценката на заявленията, подадени от агенции за кредитен рейтинг, които са част от една и съща група.

заличава се

Изменение  23

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) Необходимо е да се създаде един единствен орган, пред който да се подават заявления за регистрация. CESR следва да получава заявления за регистрация и ефективно да информира компетентните органи във всички държави-членки. Независимо от това, прегледът на заявленията за регистрация следва да се осъществява на национално ниво от съответния компетентен орган. За да се работи ефективно с компетентните органи на агенциите за кредитен рейтинг в рамките на CESR, следва да се създаде оперативна мрежа, подкрепена от ефективна инфраструктура за информационни технологии, и да се създаде подкомитет, специализиран в областта на кредитните рейтинги за всеки клас активи, оценявани от агенциите за кредитен рейтинг.

(24) Необходимо е да се създаде един единствен орган, пред който да се подават заявления за регистрация. CESR следва да получава и обработва заявления за регистрация и ефективно да информира компетентните органи във всички държави-членки. CESR следва да осигури прилагането на равни условия на цялата територия на Европейския съюз, като по този начин избегне регулаторния арбитраж.

 

Изменение  24

Предложение за регламент

Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25а) Необходими са допълнителни широкообхватни реформи на регулаторния и надзорен модел на финансовия сектор в Европейския съюз. По-специално, в своето съобщение от 29 октомври 2008 г., озаглавено „От финансова криза към възстановяване: европейска рамка за действие” Комисията обяви, че е създала група от експерти под председателството на г-н Jacques de Larosière. Тази група трябваше да разгледа реда и условията за по-нататъшни реформи, включително организацията на европейските финансови институции с цел осигуряване на надеждност, добро функциониране на пазарите и засилено сътрудничество на европейско равнище по отношение на надзора за финансова стабилност, което може да включва интегриран финансов надзорен орган за всички финансови сектори. Групата трябваше също да докладва относно механизми за ранно предупреждение и управление на кризи, включително управление на трансгранични и междусекторни рискове, и сътрудничеството между Европейския съюз и други основни юрисдикции с цел запазване на финансовата стабилност в световен мащаб. Въз основа на работата, извършена от групата, Комисията възможно най-скоро и във всеки случай до 1 юли 2010 г. трябва да докладва на Европейския парламент, на Съвета и други съответни институции за констатациите в тази връзка и да представи необходимото законодателно предложение за справяне с откритите недостатъци по отношение на мерките за сътрудничество в областта на надзора.

Обосновка

Трябва да се гарантира, че заключенията на групата de Larosière, които засягат надзорните аспекти на настоящия регламент, ще бъдат приложени чрез преглед на регламента и че това ще бъде направено съгласувано с други нормативни актове във финансовия сектор.

Изменение  25

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) Надзорът на агенциите за кредитен рейтинг следва да се осъществява от компетентния орган на държавата-членка по произход, а при групи агенции за кредитен рейтинг ― в сътрудничество с компетентните органи на другите съответни държави-членки и под координацията на CESR.

(26) Надзорът на агенциите за кредитен рейтинг следва да се осъществява от CESR в сътрудничество с компетентните органи на другите държави-членки.

Изменение  26

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27) За да се поддържа високо равнището на доверие на инвеститорите и потребителите и да се позволи текущ контрол на кредитните рейтинги, използвани от финансовите институции в Общността, от агенциите за кредитен рейтинг, чиито седалища се намират извън Общността, следва да се изисква да създадат дъщерно дружество в Общността с цел да се позволи ефективен надзор на тяхната дейност в Общността.

(27) За да се поддържа високо равнището на доверие на инвеститорите и да се позволи текущ надзор на кредитните рейтинги, използвани за регулаторни цели от финансовите институции в Общността, от агенциите за кредитен рейтинг, чиито седалища се намират извън Общността, следва да се изисква да създадат дъщерно дружество в Общността с цел да се позволи ефективен надзор на тяхната дейност в Общността и ефективно използване на режима на одобрение и равностойност. Възникването на нови субекти на пазара на агенциите за кредитен рейтинг също следва да бъде насърчавано.

Изменение  27

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28) Подходящо е да се създаде механизъм, за да се осигури ефективно спазване на разпоредбите на настоящия регламент. Компетентните органи на държавите-членки следва да разполагат с необходимите средства, за да може да се гарантира, че рейтингите, използвани в рамките на Общността, са определени в съответствие с настоящия регламент. Тъй като следва да се запази аналитичната независимост на агенциите за кредитен рейтинг в процеса на присъждане на кредитни рейтинги, компетентните органи следва да не се наместват по отношение на съдържанието на кредитните рейтинги и на методологиите, с които агенциите за кредитен рейтинг определят тези рейтинги.

(28) Подходящо е да се създаде механизъм, за да се осигури ефективно спазване на разпоредбите на настоящия регламент. Компетентните органи на държавите-членки следва да разполагат с необходимите средства, за да може да се гарантира, че рейтингите, използвани в рамките на Общността, са определени в съответствие с настоящия регламент. Тъй като следва да се запази аналитичната независимост на агенциите за кредитен рейтинг в процеса на присъждане на кредитни рейтинги, нито компетентните органи нито държавите-членки следва да се намесват по отношение на съдържанието на кредитните рейтинги и на методологиите, с които агенциите за кредитен рейтинг определят тези рейтинги. В случай че срещу агенция за кредитен рейтинг се упражнява натиск, тя следва да уведоми Комисията и CESR. Кредитните рейтинги следва да бъдат солидно обосновани и мотивирани, като се избягват произволни решения за тяхното определяне, и да бъдат съпоставими с рейтингите, присъдени в международен мащаб.

Изменение  28

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30) В случай, че компетентните органи на държавата-членка по произход не вземат необходимите мерки, за да отстранят нередностите, допуснати от дадена агенция за кредитен рейтинг, компетентните органи на друга държава-членка следва да могат да се намесват и да вземат подходящите мерки.

заличава се

Изменение  29

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32) CESR следва да осигури съгласуваност на прилагането на настоящия регламент. Той следва да засилва и улеснява сътрудничеството между компетентните органи в надзорната дейност и да поема координираща роля в ежедневното упражняване на надзор. Поради това CESR следва да установи механизъм за медиация с цел да се улесни постигането на съгласуван подход от страна на компетентните органи.

(32) CESR следва да осигури съгласуваност на прилагането на настоящия регламент. Той следва да засилва и улеснява сътрудничеството между компетентните органи в надзорната дейност и да поема координираща роля в ежедневното упражняване на надзор. Поради това CESR следва да установи механизъм за медиация и партньорска проверка с цел да се улесни постигането на съгласуван подход от страна на компетентните органи.

Обосновка

Предлаганият механизъм на партньорска проверка може да бъде по модела на механизма между националните статистически служби и Евростат.

Изменение  30

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33) Държавите-членки следва да определят правила за санкциите, които се прилагат при нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент, и да гарантират тяхното прилагане. Санкциите следва да са ефективни, съразмерни и възпиращи.

(33) Държавите-членки следва да определят правила за санкциите, които се прилагат при нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент, и да гарантират тяхното прилагане. Санкциите следва да са ефективни, съразмерни и възпиращи, но и съответстващи на добре функциониращ пазар. Комисията, като се допита до CESR, следва да изработи насоки по отношение на налагането на такива санкции.

Обосновка

Тъй като CESR отговаря за регистрацията и надзора, той трябва да играе по-голяма, макар и пак консултативна, роля при установяването на нарушения и определянето на санкции.

Изменение  31

Предложение за регламент

Съображение 34 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(34а) Бъдещите правила относно отговорността на агенциите за кредитен рейтинг следва да бъдат съпоставими с правилата, приложими за одиторите. Комисията следва да представи подходящо законодателно предложение в тази връзка.

Изменение  32

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35) По-стриктна и по-ясна правна рамка за работата на агенциите за кредитен рейтинг следва да улесни и предявяването в подходящи случаи на граждански искове по отношение на тези агенции в съответствие с приложимите режими на отговорност в държавите-членки.

(35) Нарушение на разпоредбите на настоящия регламент не следва само по себе си да поражда право на иск за вреди от трети лица. Когато ползвател на рейтинги понася икономически вреди вследствие на нарушение на разпоредбите на настоящия регламент, следва да е възможно да се предявява иск за вреди единствено съобразно приложимото национално законодателство относно гражданската отговорност.

Изменение  33

Предложение за регламент

Съображение 35 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35а) Агенциите за кредитен рейтинг следва да взаимодействат с публичните институции на Европейския съюз при изпълнение на своите функции, а висшите им ръководители следва да се явяват пред компетентната комисия на Европейския парламент, когато бъдат поканени да направят това.

Изменение              34

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37) По-специално Комисията следва да има правомощия да изменя приложение I и приложение II към регламента, в които се излагат специфичните критерии за определянето на това дали дадена агенция за кредитен рейтинг съблюдава задълженията си по отношение на вътрешната организация, оперативните договорености, правилата относно служителите, представянето на кредитните рейтинги и оповестяването на информация. Тъй като тези мерки са с общо значение и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, те следва да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5a от Решение 1999/468/ЕО.

(37) По-специално, Комисията следва да има правомощия, като отчита международното развитие, да приема мерки с оглед определяне на критерии за оценка на съответствието на нормативната уредба в контекста на използването на кредитни рейтинги, присъдени от агенции за кредитен рейтинг със седалища в трети страни, да приема мерки за дефиниране на допълнителните услуги, да приема насоки за санкции и да изменя приложение I и приложение II към регламента, в които се излагат специфичните критерии за определянето на това дали дадена агенция за кредитен рейтинг съблюдава задълженията си по отношение на вътрешната организация, оперативните договорености, правилата относно служителите, представянето на кредитните рейтинги и оповестяването на информация. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, като го допълват с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Изменение  35

Предложение за регламент

Съображение 37 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37а) Комисията следва да оцени степента, в която регулаторната рамка разчита на кредитните рейтинги, както и уместността на възнаграждението, предоставяно от оценяваното предприятие на агенцията за кредитен рейтинг. С оглед на тази оценка Комисията следва да представи подходящи законодателни предложения.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се въвежда общ подход за осигуряване на високо качество на кредитните рейтинги, предназначени за използване в Общността, като по този начин се допринася за доброто функциониране на вътрешния пазар, постигайки в същото време високо ниво на защита на потребителите и инвеститорите. С него се установяват условията за определяне на кредитни рейтинги и правилата за организацията и функционирането на агенциите за кредитен рейтинг, за да се гарантира на практика тяхната независимост и избягването на конфликти на интереси.

С настоящия регламент се въвеждат мерки за осигуряване на добросъвестност, прозрачност, отговорност, добро управление и институционално сътрудничество по повод на дейностите по присъждане на кредитен рейтинг, водещи до висококачествени кредитните рейтинги, предназначени за използване или оказващи влияние в Общността, като по този начин се допринася за доброто функциониране на вътрешния пазар, постигайки в същото време високо ниво на защита на потребителите и инвеститорите. С него се установяват условията за определяне на кредитни рейтинги и правилата за организацията и функционирането на агенциите за кредитен рейтинг, за да се гарантира на практика тяхната независимост и избягването на конфликти на интереси.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 2 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Настоящият регламент се прилага по отношение на кредитни рейтинги, които са предназначени за използване за регулаторни цели от кредитните институции в съответствие с Директива 2006/48/EО, от инвестиционните дружества в съответствие с Директива 2004/39/EО на Европейския парламент и на Съвета, от застрахователни предприятия в съответствие с Директива 73/239/EИО на Съвета, от животозастрахователни предприятия в съответствие с Директива 2002/83/EО на Европейския парламент и на Съвета, презастрахователни предприятия в съответствие с Директива 2005/68/EО на Европейския парламент и на Съвета, предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) в съответствие с Директива [2009/XX/EО] или институции за професионално пенсионно осигуряване в съответствие с Директива 2003/41/EО на Европейския парламент и на Съвета, и се оповестяват публично или се разпространяват чрез абонамент.

1. Настоящият регламент се прилага по отношение на кредитни рейтинги, които са предназначени за използване от кредитните институции, определени в Директива 2006/48/EО, от емитенти или предлагащи страни във връзка с публичното предлагане или допускането до търговия на финансови инструменти в съответствие с Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване1 и с Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията от 29 април 2004 година относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата, включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами2, от инвестиционните дружества, определени в Директива 2004/39/EО на Европейския парламент и на Съвета, от застрахователните предприятия в съответствие с Директива 73/239/EИО на Съвета, от животозастрахователните предприятия в съответствие с Директива 2002/83/EО на Европейския парламент и на Съвета, от презастрахователните предприятия в съответствие с Директива 2005/68/EО на Европейския парламент и на Съвета, от предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) в съответствие с Директива [2009/XX/EО] или от институциите за професионално пенсионно осигуряване в съответствие с Директива 2003/41/EО на Европейския парламент и на Съвета, и се оповестяват публично или се разпространяват чрез абонамент.

 

1 OВ L 345, 31.12.2003 г., стp. 64.

2 OВ L 149, 30.4.2004 г., стp. 1.

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 2 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Настоящият регламент не се прилага по отношение на частни кредитни рейтинги. Той не се прилага по отношение на кредитни рейтинги, присъждани от публични органи, чиито кредитни рейтинги не се оповестяват публично и не се заплащат от оценяваното предприятие.

2. Настоящият регламент не се прилага по отношение на:

 

а) частни кредитни рейтинги, предоставени изключително на лицето, което ги е заявило, и които не са предназначени за публично оповестяване или разпространение чрез абонамент;

 

б) кредитни рейтинги, изготвени от агенции за експортен кредит, описани в част 1 на приложение VІ към Директива 2006/48/EО; или

 

в) кредитни рейтинги, присъждани от публични органи, чиито кредитни рейтинги не се оповестяват публично и не се заплащат от оценяваното предприятие.

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) „държава-членка по произход“ е държавата-членка, в която се намира седалището на агенцията за кредитен рейтинг според устройствения Й акт;

заличава се

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га) „водещ анализатор“ е лице, което носи основна отговорност за общуването с емитента във връзка с конкретен кредитен рейтинг или най-общо за рейтинга на инструментите на този емитент и, по целесъобразност, за изготвянето на препоръки във връзка с тях до комитета, определящ рейтинга;

Обосновка

Необходимо е да се даде определение на „водещ анализатор“ с оглед на ключовата роля на тези лица в агенциите за кредитен рейтинг, а също и за целите на ротационния механизъм, предвиден в член 6.

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да) "регулаторни цели" означава използването на кредитни рейтинги с конкретната цел да бъде спазено общностното законодателство във вида, в който то се прилага чрез националното законодателство на държавите-членки;

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква k

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к) „група от агенции за кредитен рейтинг“ означава група от предприятия, състояща се от предприятие-майка и неговите дъщерни предприятия по смисъла на член 1 и член 2 от Директива 83/349/EИО на Съвета, както и предприятия, свързани едно с друго чрез връзка по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 83/349/EИО и чиято обичайна и основна дейност е определянето на кредитни рейтинги.

к) „група от агенции за кредитен рейтинг“ означава група от предприятия със седалище в Общността, състояща се от предприятие-майка и неговите дъщерни предприятия по смисъла на член 1 и член 2 от Директива 83/349/EИО на Съвета, както и предприятия, свързани едно с друго чрез връзка по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 83/349/EИО и чиято обичайна и основна дейност е определянето на кредитни рейтинги.

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква к a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ка) "частен кредитен рейтинг" означава рейтинг, който няма да бъде оповестен публично, тъй като е присъден по искане на стопански субект за преди това установена частна цел.

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 4 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Кредитните институции, инвестиционните дружества, застрахователните и животозастрахователните и презастрахователните предприятия, предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и институциите за професионално осигуряване, посочени в член 2, могат да използват за регулаторни цели единствено кредитни рейтинги, присъдени от агенции за кредитен рейтинг, които са установени в Общността и са регистрирани в съответствие с настоящия регламент.

Кредитните институции, инвестиционните дружества, застрахователните, животозастрахователните и презастрахователните предприятия, предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), институциите за професионално осигуряване и емитентите или предлагащите страни, посочени в член 2, могат да използват за регулаторни цели единствено кредитни рейтинги, присъдени или одобрени от агенции за кредитен рейтинг, които са установени в Общността и са регистрирани в съответствие с настоящия регламент.

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 4 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Инвестиционните дружества и кредитните институции по член 1 от Директива 2004/39/ЕО не следва да изпълняват нареждания от името не техни клиенти по отношение на финансови инструменти, на които е бил определян рейтинг, освен ако кредитният рейтинг е бил присъден от агенция за кредитен рейтинг, която е регистрирана в съответствие с настоящия регламент.

2. Рейтингът на предприятия или продукти, които се намират в трета страна и са изготвени или присъдени от агенция за кредитен рейтинг, установена, разрешена или регистрирана в трета страна, може да се използва в Общността, когато:

 

а) рейтингите са одобрени от агенция за кредитен рейтинг, установена в Общността и регистрирана в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент; и

 

б) дейностите по присъждане на кредитен рейтинг в трета страна, водещи до присъждане на подлежащ на одобрение кредитен рейтинг, се регулират от нормативна и надзорна уредба, която се счита за равностойна на мерките, предвидени в настоящия регламент.

Комисията следва да изготви и да публикува списък на законодателството на третите страни, което се счита за еквивалентно на настоящия регламент. Този списък постоянно се актуализира.

 

3. Кредитен рейтинг, одобрен съгласно параграф 2, се счита за равностоен на кредитен рейтинг, присъден от агенция за кредитен рейтинг, установена в Общността и регистрирана в съответствие с настоящия регламент. Агенцията за кредитен рейтинг, установена в Общността, включва изявление в този смисъл в своето съобщение относно рейтинга.

 

4. Агенциите за кредитен рейтинг, установени в Общността и регистрирани в съответствие с настоящия регламент, не използват това одобрение, с цел да избегнат спазване на изискванията, определени в настоящия регламент.

 

Агенция за кредитен рейтинг, която е одобрила кредитен рейтинг, изготвен или присъден от агенция за кредитен рейтинг в трета страна, носи пълна отговорност за този кредитен рейтинг и за изпълнението на условията за одобрение.

 

5. След установяването на международна регулаторна и надзорна уредба за агенциите за кредитен рейтинг и осъществяваната от тях дейност, Европейският парламент и Съветът преразглеждат настоящия регламент.

 

6. Комисията, подпомагана от CESR, установява преходни мерки за вече използваните в Общността съществуващи кредитни рейтинги, присъдени в трети страни. Тези мерки, предназначени да изменят неосновни елементи на настоящия регламент, като го допълват, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 33, параграф 2.

 

7. Без да се нарушават правилата относно конкуренцията, държавите-членки гарантират, че емитентите използват за част от своите рейтинги агенции за кредитен рейтинг, чиито седалища се намират в Общността.

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 5 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Агенциите за кредитен рейтинг гарантират, че върху присъждането на кредитен рейтинг не оказват влияние никакви съществуващи или потенциални конфликти на интереси или бизнес зависимости, свързани с агенцията за кредитен рейтинг, която определя кредитния рейтинг, нейните управители, служители или всички лица, които пряко или косвено са свързани с нея чрез контрол.

1. Агенциите за кредитен рейтинг предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че върху присъждането на кредитен рейтинг не оказват влияние никакви съществуващи или потенциални конфликти на интереси или стопански отношения, свързани с агенцията за кредитен рейтинг, която определя кредитния рейтинг, нейните управители, анализатори, които определят рейтинга, служители, както и всички физически лица, чиито услуги са предоставени на разположение или са под контрола на агенцията за кредитен рейтинг, или всички лица, които пряко или косвено са свързани с нея чрез контрол.

Обосновка

Текстът на регламента следва да предвижда специфични критерии за освобождаване на агенциите за кредитен рейтинг с малък брой служители от спазването на определени задължения по предлагания регламент, следвайки определени критерии.

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1a. Агенцията за кредитен рейтинг разкрива характера на своите схеми за възнаграждения по отношение на оценяваните предприятия.

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1б. Агенцията за кредитен рейтинг назначава лице, което отговаря за спазването на настоящия регламент от страна на агенцията и нейните служители.

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1в. Агенцията за кредитен рейтинг отделя, както юридически, така и на практика, своята дейност по присъждане на кредитен рейтинг от предоставяните допълнителни услуги.

 

Комисията дефинира тези допълнителни услуги. Тази мярка, предназначена да изменя несъществени елементи на настоящия регламент чрез неговото допълване, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 33, параграф 2.

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 5 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За осигуряване на съблюдаването на параграф 1, агенциите за кредитен рейтинг спазват изискванията, изложени в раздел А и раздел Б на приложение I.

2. За осигуряване на съблюдаването на параграфи 1, 1а, 1б и 1в агенциите за кредитен рейтинг спазват изискванията, изложени в раздел А и раздел Б на приложение I.

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. CESR може, по искане на агенцията за кредитен рейтинг, да освободи агенцията за кредитен рейтинг от задължението за изпълнение на изискванията по член 6, параграф 4 или точка 2 от раздел А на приложение І, когато агенцията за кредитен рейтинг може да докаже, че тези изисквания не са съразмерни на естеството, мащаба и сложността на извършваната от нея дейност, както и на естеството и обхвата на присъжданите от нея кредитни рейтинги, и че агенцията за кредитен рейтинг:

 

а) има по-малко от 25 анализатори;

 

б) е приложила мерки и процедури, по-специално система за вътрешен контрол, схема за отчитане и механизъм за ротация на анализаторите и на лицата, одобряващи кредитни рейтинги, които гарантират ефективното спазване на регулаторните цели, предвидени в настоящия регламент; и

 

в) не е определила размера си, с цел да избегне спазването на изискванията на настоящия регламент от страна на агенция за кредитен рейтинг или на група от такива агенции.

 

По отношение на група от агенции за кредитен рейтинг, CESR гарантира, че поне една от агенциите за кредитен рейтинг в групата не е освободена от задължението за спазване на изискванията по член 6, параграф 4 или точка 2 от раздел А на приложение І.

 

Агенция за кредитен рейтинг, която е член на група от агенции за кредитен рейтинг, се счита, че отговаря на изискванията по приложение І, раздел А, ако групата като цяло отговаря на тези изисквания. В тези случаи, позоваванията в приложение І на управителния или надзорния съвет и на старшия ръководен състав на агенцията за кредитен рейтинг следва да се разбират като позовавания на управителния или надзорния съвет и на старшия ръководен състав на предприятието майка.

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Служители

Анализатори и други служители

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 6 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Агенциите за кредитен рейтинг гарантират, че служителите, които участват пряко в процеса на определяне на кредитни рейтинги имат подходящи познания и опит за поверените им задължения.

1. Агенциите за кредитен рейтинг гарантират, че анализаторите и другите служители, които участват пряко в процеса на определяне на кредитни рейтинги имат подходящи познания и опит за поверените им задължения.

Изменение  54

Предложение за регламент

Член 6 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Агенциите за кредитен рейтинг гарантират, че на служителите, които участват пряко в процеса на определяне на кредитни рейтинги, не се позволява да започват или да участват в преговори по отношение на такси или плащания с нито едно свързано предприятие, свързана трета страна или каквито и да е лица, пряко или непряко свързани с оценяваното предприятие чрез контрол.

2. Агенциите за кредитен рейтинг гарантират, че на анализаторите и другите служители, които участват пряко в процеса на определяне на кредитни рейтинги, не се позволява да започват или да участват в преговори по отношение на такси или плащания с нито едно свързано предприятие, свързана трета страна или каквито и да е лица, пряко или непряко свързани с оценяваното предприятие чрез контрол.

Изменение  55

Предложение за регламент

Член 6 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Агенциите за кредитен рейтинг гарантират, че служителите, които участват пряко в процеса на определяне на кредитни рейтинги, отговарят на изискванията, изложени в раздел В на приложение I.

3. Агенциите за кредитен рейтинг гарантират, че анализаторите и другите служители, които участват пряко в процеса на определяне на кредитни рейтинги, отговарят на изискванията, изложени в раздел В на приложение I.

Изменение  56

Предложение за регламент

Член 6 — параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Агенциите за кредитен рейтинг гарантират, че анализаторите и лицата, одобряващи кредитните рейтинги, не участват в предоставянето на услуги, свързани с кредитни рейтинги, за същото оценявано предприятие или за свързани с него трети страни за период, превишаващ четири години. За тази цел те установяват ротационен механизъм по отношение на тези анализатори и лица.

4. Агенциите за кредитен рейтинг гарантират, че анализаторите, които са в пряк контакт с емитентите, не участват в предоставянето на услуги, свързани с кредитни рейтинги, за същото оценявано предприятие, за свързани с него трети лица или за предприятия под режим на обща собственост за период, ненадвишаващ пет години. За тази цел те установяват ротационен механизъм по отношение на тези анализатори.

Периодът, след който анализаторът и лицата, одобряващи кредитните рейтинги, могат да участват в предоставянето на услуги във връзка с определянето на кредитни рейтинги за оценяваното предприятие или за свързаните трети страни, посочени в първа алинея, не може да бъде по-кратък от две години.

Периодът, след който тези анализатори могат да отново да осъществяват пряк контакт, за да предоставят услуги във връзка с определянето на кредитни рейтинги, с оценяваното предприятие или със свързаните трети страни, посочени в първа алинея, не е по-кратък от две години.

 

Всяка евентуална ротация на анализатори се извършва поетапно под формата на ротация на отделни рейтингови анализатори, а не на цял екип.

Изменение  57

Предложение за регламент

Член 6 — параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Възнагражденията и оценката на резултатите от дейността на анализаторите и лицата, одобряващи кредитните рейтинги, не се определят в зависимост от размера на приходите, които агенциите за кредитен рейтинг получават от оценяваните предприятия или от трети страни, на които анализаторът или лицата, одобряващи кредитните рейтинги, предоставят услуги.

6. Възнагражденията и оценката на резултатите от дейността на водещите анализатори, изготвящи кредитните рейтинги, не се определят в зависимост от размера на приходите, които агенциите за кредитен рейтинг получават от оценяваните предприятия или от свързани трети страни, на които водещите анализатори, изготвящи кредитните рейтинги, предоставят услуги.

Обосновка

Водещият анализатор е основното лице за контакт с оценяваното предприятие. Не е необходимо и би било прекалено обременително да се извършва ротация на целия поддържащ екип по същия начин.

Изменение  58

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Агенциите за кредитен рейтинг оповестяват на обществеността методологиите, моделите и ключовите рейтингови допускания, които те използват при определянето на рейтингите.

1. Агенциите за кредитен рейтинг оповестяват на обществеността методологиите, моделите и ключовите рейтингови допускания, които те използват при своите дейности по определяне на кредитен рейтинг, както е посочено в раздел Д на приложение I.

Обосновка

Конкретните методологии, модели и ключови рейтингови предположения не следва да се оповестяват на обществеността. Уместно е да се оповестяват общите принципи, които могат да помогнат на инвеститорите да разберат рейтинга.

Изменение  59

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. На специална страница на своите интернет сайтове агенциите за кредитен рейтинг предоставят безплатна и достъпна във всеки един момент информация за структурираните финансови продукти, която пояснява предположенията, параметрите, ограниченията и съществуващата несигурност около техните модели и рейтингови методологии, в т.ч. симулациите на кризисни ситуации, извършени от агенцията при определянето на рейтингите. Тази информация е ясна и лесно разбираема.

Изменение  60

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Агенциите за кредитен рейтинг гарантират, че кредитните рейтинги, които те дават и разпространяват, се основават на анализ на информацията, с която те разполагат, която е от значение в съответствие с техните рейтингови методологии. Те вземат всички необходими мерки, така че информацията, която използват при определянето на кредитен рейтинг, да е с достатъчно качество и да е от надеждни източници.

2. Агенциите за кредитен рейтинг приемат, прилагат и изпълняват писмени процедури, за да гарантират, че кредитните рейтинги, които те изготвят и разпространяват, се основават на задълбочен анализ на информацията, известна на агенциите за кредитен рейтинг, която е от значение за техните анализи в съответствие с техните рейтингови методологии. Те вземат всички подходящи мерки, така че информацията, която използват при определянето на кредитен рейтинг, да е с достатъчно качество и да е от надеждни източници.

Обосновка

Оригиналният текст рискува да доведе до оспорване на отделните методологии от страна на регулаторните органи, което от своя страна ще доведе до намеса в аналитичната независимост на агенциите за кредитен рейтинг. Вместо това, тази разпоредба следва да изисква агенциите за кредитен рейтинг да поддържат процедури за извършвания от тях преглед на своите методологии, така че регулаторните органи да могат след това да следят за спазването на тези процедури. Позоваването на „информацията, с която те разполагат” е несъразмерно и обхваща цялата информация в общественото пространство, независимо колко неясна е тя.

Изменение  61

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Агенциите за кредитен рейтинг предприемат подходящи стъпки за оценяване на надеждността, солидността и точността на данните и информацията, които са им предоставени от емитенти или свързани страни (напр. инициатори, купувачи или адвокати в случаите на структурирани финансови продукти). Агенциите за кредитен рейтинг посочват в каква степен са проверили информацията, която им е предоставена.

Изменение  62

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2б. Агенцията за кредитен рейтинг приема процедури и механизми за защита на поверителния характер на информацията, която получава от емитентите.

Изменение  63

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенциите за кредитен рейтинг съхраняват информация за всички случаи, когато в процеса им на определяне на кредитни рейтинги те понижават съществуващи кредитни рейтинги, присъдени от друга агенция за кредитен рейтинг по отношение на базови активи или структурирани финансови инструменти, като предоставят основание за това понижение.

Агенциите за кредитен рейтинг съхраняват и публикуват информация за всички случаи, когато в процеса им на определяне на кредитни рейтинги те се отклоняват от съществуващи кредитни рейтинги, присъдени от друга агенция за кредитен рейтинг по отношение на базови активи или структурирани финансови инструменти, като предоставят основание за различаващата се оценка.

Обосновка

Агенциите за кредитен рейтинг трябва да предоставят основание за по-благоприятната или по-неблагоприятната оценка.

Изменение  64

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Агенциите за кредитен рейтинг наблюдават кредитните си рейтинги и ги преразглеждат, когато е необходимо. Те създават вътрешни схеми за наблюдение на влиянието на промените в макроикономическите условия или тези на финансови пазари върху кредитните рейтинги.

4. Агенциите за кредитен рейтинг наблюдават кредитните си рейтинги и постоянно преразглеждат своите кредитни рейтинги и методологии, по-конкретно когато настъпват съществени промени, които биха могли да окажат въздействие върху рейтинга на даден инструмент. Те създават вътрешни схеми за наблюдение на влиянието на промените в макроикономическите условия или тези на финансови пазари върху кредитните рейтинги. Агенциите подават сигнал в случай на общи неблагоприятни и извънредни условия на пазара.

Изменение  65

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a. Когато агенция за кредитен рейтинг присъжда или одобрява кредитен рейтинг, присъден от агенция за кредитен рейтинг в трета страна, общностната агенция за кредитен рейтинг носи отговорност за точността на използваната информация и на прилаганата методология.

Изменение  66

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5б. При поискване от страна на компетентен орган, агенциите за кредитен рейтинг обясняват впоследствие своите методологии, модели и ключови рейтингови предположения. Това обяснение не се отразява върху съдържанието на рейтинга или независимостта на агенциите за кредитен рейтинг.

Обосновка

Агенциите за кредитен рейтинг трябва да могат впоследствие да обясняват своите методологии, модели и ключови рейтингови предположения пред компетентните органи. Този принцип налага агенциите за кредитен рейтинг да разбират напълно своите рейтингови методологии, модели и рейтингови предположения. Все пак, компетентните органи трябва изцяло да зачитат независимостта на агенциите за кредитен рейтинг и на самите рейтинги.

Изменение  67

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 5 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5в. Агенция за кредитен рейтинг, установена в Общността и регистрирана в съответствие с настоящия регламент, се счита, че е присъдила кредитен рейтинг, когато кредитният рейтинг е публикуван на уебсайта на агенцията за кредитен рейтинг или по друг начин, или когато той е разпространен чрез абонамент и е представен и оповестен в съответствие с член 8, от което става ясно, че кредитният рейтинг е одобрен.

Обосновка

Необходимо е да се даде възможност рейтингите от трети страни да се използват в ЕС, при условие че отговарят на две групи критерии: 1) оценка на спазването на високи стандарти за коректност на дейностите по определяне на кредитен рейтинг от страна на АКР от трети страни и текущо наблюдение на това спазване от страна на АКР от ЕС, 2) установяване на механизми на сътрудничество с компетентните органи на третите страни, оценка на предпоставките за съответствие на процеса на одобрение по време на регистрацията и текущ надзор.

Изменение  68

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Агенциите за кредитен рейтинг могат да оповестяват всички кредитни рейтинги, както и всички решения за прекъсване на кредитен рейтинг своевременно и на неселективна основа.

 

1. Агенциите за кредитен рейтинг могат да оповестяват всички кредитни рейтинги, както и всички решения за прекъсване на кредитен рейтинг своевременно и на неселективна основа. При такова оповестяване агенциите за кредитен рейтинг посочват основанията и мотивите за оповестяването.

Изменение  69

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Първа алинея не се прилага по отношение на кредитни рейтинги, които се разпространяват чрез абонамент.

Първа алинея се прилага и по отношение на кредитни рейтинги, които се разпространяват чрез абонамент.

Изменение  70

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Агенциите за кредитен рейтинг постоянно оповестяват информация за всички структурирани финансови продукти, които са им представени за първоначален преглед или предварителен рейтинг. Това оповестяване се прави независимо дали има договор за окончателен рейтинг между емитентите и агенцията за кредитен рейтинг.

Обосновка

Това ще позволи на инвеститорите да разберат дали емитентите са искали рейтинги от агенция за кредитен рейтинг, но впоследствие са решили да не ги използват. Това може да доведе до избягване на „подбирането на рейтинги” от страна на емитентите.

Изменение  71

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. Агенцията за кредитен рейтинг уведомява оценяваното предприятие 12 часа преди публикуването на резултата от определянето на рейтинга за главните основания за рейтинга, така че на предприятието да се предостави възможност да обърне внимание върху евентуални фактически грешки.

Обосновка

Предварителното уведомяване на оценяваното предприятие вече е включено в Кодекса за поведение на Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO) като клауза 3.7. По този начин невярната или погрешно разбраната информация може бързо да бъде разяснена, преди на пазара да се пуснат неточни рейтинги.

Изменение  72

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Кредитните рейтинги се представят в съответствие с изискванията, изложени в раздел Г на приложение I.

2. Кредитните рейтинги отразяват еднородни критерии в рамките на вътрешния пазар, избягват регулаторен арбитраж и са съпоставими с тези, присъждани в международен мащаб от свързани предприятия. Те се представят в съответствие с изискванията, изложени в раздел Г на приложение I.

Изменение  73

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) категориите на кредитните рейтинги, които могат да се присъждат за структурирани финансови инструменти, да са ясно разграничени от рейтинговите категории, които могат да се използват за рейтинг на други видове оценявани обекти или финансови инструменти;

а) категориите на кредитните рейтинги, които могат да се присъждат за структурирани финансови инструменти, да са ясно разграничени от рейтинговите категории, които могат да се използват за рейтинг на други видове оценявани обекти или финансови инструменти. За структурирани, сложни инструменти се използват отделни рейтингови категории.

Обосновка

Повишава се прозрачността и инвеститорите са защитени по-добре.

Изменение  74

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Когато агенция за кредитен рейтинг присъжда спонтанен кредитен рейтинг, тя посочва в него, че оценяваното предприятие или свързана трета страна не са участвали в процеса на определяне на кредитния рейтинг и че агенцията за кредитен рейтинг няма достъп до сметките и други съответни вътрешни документи на оценяваното предприятие или на свързаните с него трети страни.

 

5. Когато агенция за кредитен рейтинг присъжда спонтанен кредитен рейтинг, тя ясно посочва в него дали оценяваното предприятие или свързана трета страна са участвали в процеса на определяне на кредитния рейтинг и дали агенцията за кредитен рейтинг има достъп до сметките и други съответни вътрешни документи на оценяваното предприятие или на свързаните с него трети страни. Оценяваното предприятие или свързаните с него трети лица могат да изискват всички техни евентуални резерви да се посочват изрично в рейтинга, както и всички такива резерви да бъдат включени в информацията, оповестявана от агенцията за кредитен рейтинг.

Изменение  75

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a. Агенциите за кредитен рейтинг документират и оповестяват всички стъпки, данни и фактори, които са довели до определянето на рейтинга.

Обосновка

Повишава се прозрачността и инвеститорите са защитени по-добре.

Изменение  76

Предложение за регламент

Член 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8a

 

Прозрачност на информацията

 

Емитентите, които предоставят информация на регистрирана агенция за кредитен рейтинг с цел определяне на рейтинг, предоставят, при поискване, същата информация на всяка добросъвестна служба за анализи. Тази служба за анализи се задължава да спазва изискването за поверителност при използването на тази информация. Служителите на тази служба за анализи също се задължават да не търгуват с ценни книжа, емитирани от съответния емитент.

Обосновка

Регламентът следва да задължава емитентите да предоставят и на други същата информация, която се използва от агенциите за кредитен рейтинг за извършването на преценка. Предоставянето на информацията ще създаде възможност да се развие пазар на наистина независими рейтинги, които не се заплащат от емитентите. Увеличаването на наличната информация е посоката на регулаторни действия, която има най-голяма вероятност да доведе до истинска конкуренция на агенциите за кредитен рейтинг.

Изменение              77

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Агенциите за кредитен рейтинг предоставят на разположение в централно хранилище, създадено от CESR, информация относно исторически данни за резултатите от тяхната дейност и относно минала дейност по определяне на кредитни рейтинги. Хранилището е достъпно за обществеността.

2. Агенциите за кредитен рейтинг предоставят на разположение, в общ формат, в централно хранилище, създадено от CESR, информация относно исторически данни за резултатите от тяхната дейност, в т.ч. честотата на промяна на рейтингите, и относно минала дейност по определяне на кредитни рейтинги. Хранилището е достъпно за обществеността. CESR осигурява насоки относно формата, подробностите и срока, който следва да бъде обхванат. Въз основа на съдържащата се в хранилището информация CESR следи историческите данни за кредитните рейтинги въз основа на статистически резултати. Впоследствие CESR публикува статистически данни относно агенциите за кредитен рейтинг и резултатите от тяхната дейност, наред с другото, по отношение на надеждността на техните рейтинги.

Изменение  78

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Агенциите за кредитен рейтинг предоставят годишно на разположение на компетентните органи в държавата-членка по произход информация по въпросите, изложени в приложение I, раздел Д, част II, точка 2. Компетентните органи на държавата-членка по произход не оповестяват тази информация.

3. Агенциите за кредитен рейтинг предоставят ежегодно на CESR информация по въпросите, изложени в приложение I, раздел Д, част II, точка 2. CESR оповестява тази информация.

Изменение  79

Предложение за регламент

Член 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенциите за кредитен рейтинг публикуват на годишна база доклад за прозрачността, който включва информация по въпросите, изложени в приложение I, раздел Д, част III. Те публикуват своя годишен доклад най-късно три месеца след края на всяка финансова година и гарантират, че той продължава да е достъпен на интернет страницата на агенцията поне пет години.

Агенциите за кредитен рейтинг ежегодно публикуват доклад за прозрачността, който включва информация по въпросите, изложени в приложение I, раздел Д, част III. Те публикуват своя годишен доклад най-късно три месеца след края на всяка финансова година и гарантират, че той продължава да е достъпен на интернет страницата на агенцията поне пет години. Тези публикации и уебсайтове могат да бъдат на групова основа и не е необходимо да бъдат изключително свързани с Общността.

Изменение  80

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Агенциите за кредитен рейтинг могат да кандидатстват за регистрация с цел да се гарантира, че техните кредитни рейтинги могат да се използват за регулаторни цели от кредитни институции, инвестиционни дружества, застрахователни, животозастрахователни и презастрахователни предприятия, предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и институции за професионално пенсионно осигуряване, както е посочено в член 2, ако те са юридически лица, установени в Общността.

1. Агенциите за кредитен рейтинг или група от агенции за кредитен рейтинг могат да кандидатстват за регистрация с цел да се гарантира, че техните кредитни рейтинги могат да се използват за регулаторни цели от кредитни институции, инвестиционни дружества, застрахователни, животозастрахователни и презастрахователни предприятия, предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и институции за професионално пенсионно осигуряване, както е посочено в член 2, ако те са юридически лица, установени в Общността.

Изменение  81

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Те уведомяват компетентните органи на държавата-членка по произход за всяко съществено изменение в условията на първоначалната регистрация.

Те уведомяват CESR за всяко съществено изменение в условията на първоначалната регистрация, в това число за всяко откриване или закриване на дъщерно дружество или клон в рамките на Европейския съюз.

Изменение  82

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Компетентният орган на държавата-членка по произход регистрира дадена агенция за кредитен рейтинг, ако тя отговаря на условията за присъждане на кредитни рейтинги, определени в настоящия регламент.

4. CESR регистрира дадена агенция за кредитен рейтинг, ако тя отговаря на условията за присъждане на кредитни рейтинги, определени в настоящия регламент.

Изменение  83

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Компетентните органи не могат да налагат допълнителни изисквания за регистрация, които не са предвидени в настоящия регламент.

5. CESR не налага допълнителни изисквания за регистрация, които не са предвидени в настоящия регламент.

Изменение  84

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В рамките на 10 дни от получаване на заявлението, CESR го предава на компетентните органи от държавата-членка по произход и информира компетентните органи на другите държави-членки за това.

3. В срок от 10 дни от получаване на заявлението, CESR информира за това компетентните органи на държавите-членки.

Изменение  85

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В рамките на 10 дни от получаване на заявлението за регистрация, компетентните органи на държавата-членка по произход проверяват дали то е пълно.

1. В срок от 10 дни от получаване на заявлението за регистрация, CESR проверява дали то е пълно.

Изменение  86

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако заявлението не е пълно, компетентните органи на държавата-членка по произход определят краен срок, в който агенцията за кредитен рейтинг следва да предостави допълнителна информация.

Ако заявлението не е пълно, CESR определя краен срок, в който агенцията за кредитен рейтинг предоставя допълнителна информация.

Изменение  87

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. При приемането на пълно заявление, компетентният орган на държавата-членка по произход предава заявлението на компетентните органи на другите държави-членки и CESR.

2. При получаване на пълно заявление, CESR предава заявлението на компетентните органи на държавите-членки.

Изменение  88

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато заявлението за регистрация се подава от група агенции за кредитен рейтинг, компетентните органи на съответните държави-членки по произход си сътрудничат тясно в процеса на регистрация. Те избират помежду си улесняващ координатор, като вземат предвид следните критерии:

заличава се

а) мястото, където групата от агенции за кредитен рейтинг осъществява или планира да осъществява най-значителната част от своята дейност по определяне на кредитни рейтинги в рамките на Общността;

 

б) мястото, където групата агенции за кредитен рейтинг генерира или може да се очаква да генерира най-значителната част от приходите на групата.

 

Изменение  89

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Координаторът улеснява прегледа на заявлението, подадено от групата агенции за кредитен рейтинг, и гарантира, че цялата необходима за осъществяването на този преглед информация е обменена между компетентните органи.

заличава се

Изменение  90

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. При заявление за регистрация от агенция за кредитен рейтинг, компетентният орган на държавата-членка по произход разглежда заявлението и подготвя становище за това дали да се предостави или откаже регистрация.

заличава се

При заявление за регистрация, подадено от група агенции за кредитен рейтинг, компетентните органи на съответните държави-членки по произход разглеждат съвместно заявлението за регистрация и постигат споразумение за това дали да се предостави или откаже регистрация.

 

Изменение  91

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В рамките на 40 дни от получаване на пълното заявление и преди регистрацията, компетентният орган на държавата-членка по произход предоставя на CESR обоснован проект за решение за регистрация или проект за решение за отказ на регистрация. При заявление, подадено от група агенции за кредитен рейтинг, улесняващият координатор съобщава на CESR резултата от съвместната преценка.

1. В срок от 40 дни от получаване на пълното заявление и преди регистрацията, CESR изготвя обоснован проект на решение за регистрация или проект за решение за отказ на регистрация. CESR предава проекта на решение за регистрация или за отказ на регистрация на компетентните органи на държавите-членки, като ги информира за срока, в който те трябва да представят становище във връзка с проекта на решение за регистрация или за отказ на регистрация.

Изменение  92

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В рамките на 15 дни от получаването на това съобщение CESR изразява становището си относно заявлението. CESR може да поиска от компетентния орган на съответната държава-членка по произход да преразгледа проекта за решение за регистрация, ако счита, че необходимите условия за регистрация, изложени в Дял II, не са спазени, или проекта за решение за отказ на регистрация, ако счита, че необходимите условия за регистрация, изложени в настоящия регламент, са спазени

заличава се

Изменение  93

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Компетентният орган на държавата-членка по произход взема своето решение в рамките на 15 дни след получаване на становището на CESR. Ако решението на компетентния орган на държавата-членка по произход се различава от становището на CESR, той следва да обоснове решението си. Ако не е предоставено становище, компетентният орган на държавата-членка по произход взема своето решение в рамките на 30 дни след съобщаването на CESR на проекта за решение за регистрация в съответствие с параграф 1. При група агенции за кредитен рейтинг компетентният орган на всяка държава-членка по произход взема свое решение въз основа на резултата от съвместната преценка по член 14, параграф 5.

2. CESR взема своето решение в срок от 15 дни след изтичането на крайния срок, посочен в параграф 1.

Изменение  94

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До 10 дни след приемането на решение за регистрация или за отказ на регистрация на съответните агенции за кредитен рейтинг се съобщава дали са регистрирани или им е отказана регистрация. Ако компетентният орган на държавата-членка по произход откаже регистрация на агенция за кредитен рейтинг, той посочва на съответната агенция за кредитен рейтинг причините за решението си за отказ.

В срок от 10 дни след приемането на решение за регистрация или за отказ на регистрация на съответните агенции за кредитен рейтинг се съобщава дали са регистрирани или им е отказана регистрация. Ако CESR откаже регистрация на агенция за кредитен рейтинг, той посочва на съответната агенция за кредитен рейтинг причините за решението си за отказ и съответно уведомява Комисията и компетентните органи на държавите-членки.

Изменение  95

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Компетентният орган на държавата-членка по произход уведомява Европейската комисия, CESR и другите компетентни органи за осъществената от него регистрация.

3. CESR уведомява Европейската комисия и компетентните органи на държавите-членки за осъществената от него регистрация.

Изменение  96

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Европейската комисия публикува в Официален вестник на Европейския съюз актуализиран списък на агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани в съответствие с настоящия регламент, до 30 дни след уведомяването от страна на компетентния орган на държавата-членка по произход.

Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз актуализиран списък на агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани в съответствие с настоящия регламент, до 30 дни след уведомяването от страна на CESR.

Изменение  97

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Агенциите за кредитен рейтинг публикуват своя кодекс за поведение и регистрационния си номер съгласно настоящия регламент на началната страница на своите уебсайтове.

Изменение  98

Предложение за регламент

Член 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентният орган на държавата-членка по произход може да начислява такса за регистрация на агенцията за кредитен рейтинг. Таксата за регистрация е съразмерна на разходите за процедурите в тази държава-членка.

CESR може да начислява такса за регистрация на агенцията за кредитен рейтинг. Таксата за регистрация е съразмерна на разходите за процедурите.

Изменение  99

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Компетентният орган на държавата-членка по произход оттегля регистрацията на дадена агенция за кредитен рейтинг, когато тази агенция:

1. CESR оттегля регистрацията на дадена агенция за кредитен рейтинг, когато тази агенция:

Изменение  100

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) изрично се откаже от регистрацията или не е предоставяла кредитни рейтинги през предходните шест месеца;

заличава се

Обосновка

Опростяване.

Изменение  101

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Компетентните органи на държавите-членки по произход на агенциите за кредитен рейтинг, принадлежащи към група, си сътрудничат тясно помежду си. Те правят съвместна оценка, съгласувана от улесняващия координатор. Те постигат съгласие относно необходимостта да се оттегли регистрацията. Компетентният орган на всяка държава-членка по произход взема своето решение въз основа на споразумението.

заличава се

Изменение  102

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. CESR или компетентен орган от друга държава-членка, в която се използват присъдените от съответната агенция кредитни рейтинги, могат да поискат от компетентния орган на държавата-членка по произход да разгледа дали са спазени условията за оттегляне на регистрация. Ако компетентният орган на държавата-членка по произход реши да не оттегля регистрацията на съответната агенция за кредитен рейтинг, той обосновава своето решение.

3. Компетентните органи на държавите-членки могат да поискат от CESR да провери дали са спазени условията за оттегляне на регистрация. Ако CESR реши да не оттегля регистрацията на съответната агенция за кредитен рейтинг, той обосновава своето решение.

Изменение  103

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Компетентният орган на държавата-членка по произход уведомява Европейската комисия, CESR и другите компетентни органи за оттеглянето на регистрацията, което влиза в сила незабавно на територията на Общността като цяло.

4. CESR уведомява Европейската комисия и компетентните органи на държавите-членки за оттеглянето на регистрацията, което влиза в сила незабавно на територията на Общността като цяло.

Изменение  104

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Европейската комисия публикува в Официален вестник на Европейския съюз актуализиран списък на агенциите за кредитен рейтинг, чиято регистрация е оттеглена, до 30 дни след уведомяването от компетентния орган на държавата-членка по произход.

Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз актуализиран списък на агенциите за кредитен рейтинг, чиято регистрация е оттеглена, до 30 дни след уведомяването от CESR.

Изменение  105

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. В случай на оттегляне на регистрация компетентните органи осигуряват предаване на рейтингите, вече дадени от агенцията с отнета регистрация, чрез което тези рейтинги се запазват валидността си в продължение на 12 месеца, придружавани от подходящо уточнение от страна на компетентните органи.

Обосновка

Важно е отнемането на регистрация на дадена агенция да не дестабилизира пазара чрез подкопаване или заличаване на валидни становища, които преди това са били дадени от тази агенция.

Изменение  106

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Европейският комитет на регулаторите на ценни книжа (CESR) предоставя становището си на компетентните органи в предвидените от настоящия регламент случаи. Компетентните органи вземат предвид това становище преди приемането на окончателно решение в съответствие с настоящия регламент.

1. Европейският комитет на регулаторите на ценни книжа (CESR), който е отговорният орган за регистрацията на агенциите за кредитен рейтинг, получава становищата на компетентните органи на държавите-членки съобразно член 15, параграф 1. CESR взема предвид тези становища преди приемането на окончателно решение в съответствие с настоящия регламент.

Изменение  107

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. CESR работи в тясно сътрудничество с Комитета на европейските органи за банков надзор (CEBS), създаден с Решение 2004/5/ЕО на Комисията от 5 ноември 2003 г.1, и Комитета на европейските органи за надзор върху застраховането и професионалното пенсионно осигуряване (CEIOPS), създаден с Решение 2004/6/ЕО на Комисията от 5 ноември 2003 г.2, предвид ролята на агенциите за кредитен рейтинг и кредитните рейтинги в контекста на изискванията за капитала и платежоспособността. Това важи по-специално за обстоятелствата или препоръките за случаи на оттегляне на регистрация на агенция за кредитен рейтинг.

 

1 OВ L 3, 7.1.2004 г., стp. 28.

2 OВ L 3, 7.1.2004 г., стp. 30.

Обосновка

Тясното сътрудничество между трите комитета от ниво 3 в тази връзка е жизненоважно.

Изменение  108

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. До [период, не по-дълъг от една година след влизането в сила на настоящия регламент] CESR издава насоки относно:

2. До ...* CESR издава насоки относно:

 

* ОВ, добавя се дата: 6 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Обосновка

CESR трябва да издаде своите насоки преди възникването на задължението за агенциите за кредитен рейтинг да подават заявления за регистрация, вж. член 35.

Изменение  109

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) процеса на регистрация и споразуменията за координация между компетентните органи и CESR;

а) процеса на регистрация и споразуменията за координация между CESR и компетентните органи на държавите-членки;

Изменение  110

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) практиките и дейностите на компетентните органи за осигуряване на спазването на разпоредбите;

б) практиките и дейностите на компетентните органи на държавите-членки за осигуряване на спазването на разпоредбите;

Изменение  111

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. CESR публикува до [период, не по-дълъг от една година след влизането в сила на настоящия регламент] ежегодно след това доклад за прилагането на настоящия регламент.

3. CESR публикува до ...* и ежегодно след това доклад за прилагането на настоящия регламент. Докладът съдържа, по-специално, оценка на прилагането на приложение I от страна на агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани съгласно настоящия регламент.

 

* ОВ, добавя се дата: една година от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Изменение  112

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. CESR си сътрудничи, когато е подходящо, с Комитета на европейските органи за банков надзор, създаден с Решение 2004/5/ЕО на Комисията, и Комитета на европейските органи за надзор върху застраховането и професионалното пенсионно осигуряване (CEIOPS), създаден с Решение 2004/6/ЕО на Комисията.

заличава се

Обосновка

Текстът е включен на друго място.

Изменение  113

Предложение за регламент

Член 18 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 18a

 

Реформа на CESR

 

До ...* CESR представя стопански план, в който подробно се посочва как следва да функционира европейска агенция. След това Комисията представя съответно предложение, наред с другото, въз основа на факта, че началният капитал на бъдещата европейска агенция се осигурява пропорционално от бюджета на Европейския съюз, европейския финансов сектор и оценяваните предприятия. Агенцията получава допълнителни, текущи приходи под формата на такси за присъжданите рейтинги, които се заплащат от клиента или подалите заявление. Агенцията функционира, така че да покрива собствените си разходи.

 

* ОВ, добавя се дата: 12 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Обосновка

Необходимо е да съществува независима европейска агенция с достатъчно човешки и финансови ресурси, като се има предвид, че изискваните съгласно регламента трансгранични функции не могат да се изпълняват по задоволителен начин от 27 или повече отделни национални агенции.

Изменение              114

Предложение за регламент

Член 18 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 18б

 

Организация с нестопанска цел

 

С цел прилагане на настоящия регламент, се създава нова, независима организация с нестопанска цел, която да присъжда кредитни рейтинги. Тази организация следва да има начален капитал в размер на 200 милиона евро, който

 

се осигурява пропорционално от бюджета на Европейския съюз, европейския финансов сектор и оценяваните предприятия. Организацията получава допълнителни, текущи приходи под формата на такси за присъжданите рейтинги, които се заплащат от клиента или подалите заявление. Организацията функционира, така че да покрива собствените си разходи.

 

Комисията представя съответно предложение.

Обосновка

Необходимо е да съществува организация с нестопанска цел с достатъчно човешки и финансови ресурси, като се има предвид, че изискваните съгласно регламента трансгранични функции не могат да се изпълняват по задоволителен начин от 27 или повече отделни национални агенции.

Изменение  115

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Компетентните органи имат персонал с професионална квалификация и опит, който да е в състояние да прилага настоящия регламент.

2. Компетентните органи имат персонал с достатъчна професионална квалификация и опит, който да е в състояние да прилага настоящия регламент.

Обосновка

За да може да се упражнява задоволителен надзор националните надзорни органи трябва да разполагат с достатъчно персонал, който има необходимата професионална квалификация, за да преценява и разбира финансовите пазари.

Изменение  116

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. При осъществяването на задълженията си във връзка с настоящия регламент, компетентните органи на държавите-членки не се намесват по отношение на съдържанието на кредитните рейтинги.

1. При осъществяването на задълженията си във връзка с настоящия регламент, нито компетентните органи на държавите-членки, нито държавите-членки, се намесват по отношение на съдържанието на кредитните рейтинги или на методологиите, чрез които агенция за кредитен рейтинг определя кредитните рейтинги.

Обосновка

Агенциите за кредитен рейтинг следва да осъществяват своите задачи по определяне на рейтинги без да има намеса от страна на надзорните органи или правителството. Това включва и методологиите.

Изменение  117

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) достъп до документи от всякакъв вид и получаването или вземането на копие от тях;

а) достъп до документи от всякакъв вид и получаването или вземането на копие от тях с цел използване в тяхното надзорно качество;

Изменение  118

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 3 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) изискване на информация от всяко лице, а ако е необходимо — призоваване и разпитване на лице с цел получаване на информация;

б) изискване на информация от всяко лице, а ако е необходимо — призоваване и разпитване на лице с цел получаване на информация за използване в тяхното надзорно качество;

Изменение  119

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 3 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

При упражняване на правомощията, определени в настоящия параграф, се прилагат същите правила относно професионалната тайна и професионалното право на отказ да се дават показания съгласно законодателството на държавите-членки, което се прилага по отношение на други процедури за надзор на финансовите пазари.

Изменение  120

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Компетентните органи на държавата-членка по произход могат да осъществяват следните мерки:

1. CESR може да предприема следните мерки в случай на нарушение на разпоредбите на настоящия регламент:

Изменение  121

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) да налагат временна забрана на определянето на кредитни рейтинги с действие на територията на Общността като цяло;

б) да налагат временна забрана за присъждане на нови кредитни рейтинги с действие на цялата територия на Общността;

Обосновка

Тази добавка е с пояснителен характер.

Изменение  122

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Преди да предприеме мерки по букви а), б) или в), CESR отправя предупреждение до агенциите за кредитен рейтинг за поправяне на евентуални грешки.

Обосновка

На агенциите за кредитен рейтинг следва да се предостави възможност да коригират грешките. Сроковете за предприемане на действия следва да са по преценка на компетентния орган.

Изменение  123

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Компетентните органи не използват правомощията, предоставени им по силата на параграф 1 и на член 22, преди да предоставят обоснован проект за решение на CESR. CESR изразява становището си относно проекта за решение до 15 дни от получаването на тази информация.

заличава се

Първа алинея не се прилага в спешни случаи, по-специално при наличието на ситуация, която заплашва доброто функциониране на финансовите пазари. В такъв случай компетентният орган незабавно информира CESR за взетото решение.

 

Изменение  124

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 2 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В интерес на инвеститорите и на стабилността на пазара, компетентните органи предприемат всички възможни мерки, за да осигурят преразглеждането и,по целесъобразност, повторното емитиране на рейтинги.

Обосновка

На агенциите за кредитен рейтинг следва да се предостави възможност да коригират грешките. Сроковете за предприемане на действия следва да са по преценка на компетентния орган.

Изменение  125

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2a. Без да се засягат извънредните обстоятелства, по-специално когато е застрашено доброто функциониране на финансовите пазари, преди да използва правомощията, предвидени в параграф 1 от настоящия член и в член 22, CESR представя обоснован проект за решение на компетентните органи на държавите-членки. Компетентните органи на държавите-членки предоставят на CESR своите становища относно проекта за решение в срок от 15 дни от неговото получаване. След изтичането на крайния срок CESR взема своето решение, като взема предвид представените становища.

Изменение  126

Предложение за регламент

Член 22 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Действия на компетентни органи, които не са компетентни органи на държавата-членка по произход

Действия на компетентни органи на държавите-членки

Изменение  127

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато компетентният орган на дадена държава-членка има основания да счита, че регистрирана агенция за кредитен рейтинг, която извършва дейност на негова територия, нарушава задълженията, произтичащи от настоящия регламент, той информира компетентния орган на държавата-членка по произход и CESR.

Когато компетентният орган на дадена държава-членка има основания да счита, че регистрирана агенция за кредитен рейтинг, която извършва дейност на негова територия, нарушава задълженията, произтичащи от настоящия регламент, той информира CESR, за да могат да бъдат предприети подходящи действия.

Изменение  128

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако след обсъждане между съответните компетентни органи, компетентният орган на държавата-членка по произход откаже да действа или не е в състояние да приеме ефективни мерки или ако независимо от предприетите мерки от компетентния орган на държавата-членка по произход, тези мерки се окажат неподходящи, за да се защитят интересите на инвеститорите на съответната държава-членка или доброто функциониране на финансовите пазари, компетентният орган на тази държава-членка може да предприема всички необходими мерки, след като информира компетентния орган на държавата-членка по произход, с изключение на мерките, посочени в член 21, параграф 1, буква а), буква б) и буква в). Преди приемането на такива мерки се иска становището на CESR.

заличава се

Изменение  129

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Компетентният орган на дадена държава-членка може да иска помощ от компетентния орган на друга държава-членка по отношение на проверки на място или разследвания.

1. CESR или компетентният орган на дадена държава-членка може да иска помощ от всеки компетентен орган на държава-членка по отношение на проверки на място или разследвания.

Изменение  130

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентният орган информира CESR за всички искания по първа алинея. При разследване или проверка с трансгранични аспекти, CESR може да поеме координацията на разследването или проверката.

При разследване или проверка с трансгранични последици, CESR поема координацията на разследването или проверката.

Изменение  131

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато даден компетентен орган получи искане от компетентен орган на друга държава-членка за осъществяване на проверка на място или на разследване, той предприема която и да е от следните мерки:

2. Когато даден компетентен орган получи искане от CESR или компетентен орган на друга държава-членка за осъществяване на проверка на място или на разследване, той предприема която и да е от следните мерки:

Изменение  132

Предложение за регламент

Член 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 25

заличава се

Сътрудничество на компетентните органи при група агенции за кредитен рейтинг

 

1. При група агенции за кредитен рейтинг в съответствие с член 14, параграф 3 компетентните органи на съответните държави-членки по произход се консултират помежду си преди да предприемат мерки в съответствие с настоящия регламент.

 

2. Улесняващият координатор, посочен в член 14, параграф 3, планира и координира действията на компетентните органи на съответните държави-членки по произход.

 

3. Улесняващият координатор и компетентните органи на съответните държави-членки установяват споразумения за координация по следните въпроси:

 

a) информацията, която следва да се обменя между компетентните органи;

 

б) случаите, в които компетентните органи трябва да се консултират помежду си;

 

в) случаите, в които компетентните органи делегират надзорни функции в съответствие с член 24.

 

Изменение  133

Предложение за регламент

Член 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 26

заличава се

Делегиране на функции между компетентните органи

 

Компетентният орган на държавата-членка по произход може да прехвърли някои от функциите си на компетентния орган на друга държава-членка, при наличие на съгласие от страна на този орган. Делегирането на функции няма за цел да се намали отговорността на посочения компетентен органи.

 

Изменение  134

Предложение за регламент

Член 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 27

заличава се

Медиация

 

1. CESR установява механизъм за медиация, с който да се подпомага намирането на общо становище от страна на съответните компетентни органи.

 

2. При разногласия между компетентните органи на държавите-членки относно оценка или действие в съответствие с настоящия регламент, компетентните органи отнасят въпроса до CESR за медиация. Компетентните органи вземат предвид становището на CESR.

 

Изменение  135

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Задължението за професионална тайна се прилага по отношение на всички лица, които работят или са работили за компетентния орган или за който и да е орган или лице, на които компетентният орган е делегирал функции, включително одитори и експерти, упълномощени от компетентния орган. Сведенията, представляващи професионална тайна, не могат да бъдат съобщавани на което и да е друго лице или орган, освен когато това разкриване на информация е необходимо за съдебни производства.

1. Задължението за професионална тайна се прилага по отношение на всички лица, които работят или са работили за CESR, за компетентния орган или за който и да е орган или лице, на които компетентният орган е делегирал функции, включително одитори и експерти, упълномощени от компетентния орган. Сведенията, представляващи професионална тайна, не могат да бъдат съобщавани на което и да е друго лице или орган, освен когато това разкриване на информация е необходимо за съдебни производства.

Изменение  136

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Цялата информация, обменяна между компетентните органи по силата на настоящия регламент, се счита за поверителна, освен когато компетентният орган заяви в момента на съобщаването ѝ, че тази информация може да се оповестява, или когато това разкриване на информация е необходимо за съдебни производства.

2. Цялата информация, обменяна между CESR и компетентните органи по силата на настоящия регламент, се счита за поверителна, освен когато CESR или компетентният орган заяви в момента на съобщаването ѝ, че тази информация може да се оповестява, или когато това разкриване на информация е необходимо за съдебни производства.

Изменение  137

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентните органи могат да сключват споразумения за сътрудничество, предвиждащи обмен на информация с компетентните органи на трети държави, само ако оповестяваната информация е предмет на гаранции за запазване на професионална тайна, най-малкото еквивалентни на тези, изисквани съгласно член 28. Такъв обмен на информация трябва да бъде предназначен за изпълнение на задачите на тези компетентни органи.

CESR може да сключва споразумения за сътрудничество, предвиждащи обмен на информация с компетентните органи на трети държави, само ако оповестяваната информация е предмет на гаранции за запазване на професионална тайна, най-малкото еквивалентни на тези, изисквани съгласно член 28. Такъв обмен на информация трябва да бъде предназначен за изпълнение на задачите на тези компетентни органи.

Изменение  138

Предложение за регламент

Член - 31 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член -31

 

Жалби

 

CESR осигурява създаването на процедури, позволяващи на емитентите, инвеститорите и други заинтересовани страни да подават жалби във връзка с изпълнението на изискванията и условията, предвидени в настоящия регламент. Всички жалби се разглеждат внимателно и при условията на поверителност.

Обосновка

Вместо неоправдани съдебни дела трябва да се стимулират и установяват ефективни процедури за подаване на жалби. CESR трябва да е отговорния орган, който следва да предотврати арбитража.

Изменение  139

Предложение за регламент

Член - 31 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член -31a

 

Извънсъдебно уреждане на спорове

 

1. Държавите-членки насърчават създаването на целесъобразни и ефективни процедури за подаване на жалби за нуждите на извънсъдебното уреждане на спорове между агенции за кредитен рейтинг и емитенти, инвеститори и други заинтересовани страни, когато това е подходящо във връзка с изпълнението на изискванията и условията, предвидени в настоящия регламент.

 

2. Държавите-членки насърчават тези органи да сътрудничат помежду си при уреждането на трансгранични спорове.

 

3. CESR насърчава сближаването на националните процедури за разглеждане на жалби и правна защита.

Обосновка

Вместо неоправдани съдебни дела трябва да се стимулират и установяват ефективни процедури за подаване на жалби.

Изменение  140

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки определят правилата относно приложимите санкции при неспазване на разпоредбите на настоящия регламент и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното изпълнение. Санкциите обхващат най-малкото случаите на груби професионални грешки и липса на добросъвестност. Предвидените санкции следва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.

1. Държавите-членки определят правилата относно приложимите санкции при неспазване на разпоредбите на настоящия регламент и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното изпълнение. Санкциите обхващат най-малкото случаите на груби професионални грешки и липса на грижа на добър стопанин и внимание в рейтинговите процедури. Предвидените санкции следва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.

Изменение  141

Предложение за регламент

Член 31 – параграфи 2 a, 2 б и 2 в (нови)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. CESR насърчава сближаването на приложимите национални правила в случай на нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент.

2б. Нарушение на разпоредбите на настоящия регламент само по себе си не поражда право на иск за вреди от страна на трето лице.

 

2в. Параграф 2 не изключва гражданската отговорност на агенциите за кредитен рейтинг, когато ползвател на рейтинги е понесъл икономическа вреда вследствие на нарушение на разпоредбите на настоящия регламент. Граждански иск за обезщетение за такива вреди се предявява съобразно приложимото национално законодателство относно гражданската отговорност.

Обосновка

CESR следва да се стреми към сближаване на правилата, приложими за неспазването на разпоредбите на настоящия регламент, за да се избегне арбитража.

Изменение  142

Предложение за регламент

Член 31 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 31a

 

Отговорност

 

Комисията разработва съпоставима схема за отговорността на агенции за кредитен рейтинг и одитори.

Обосновка

Както и в случая с одиторите, от агенциите за кредитен рейтинг трябва да може да се търси отговорност и срещу тях да се образуват съдебни производства.

Изменение  143

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията може да изменя приложенията, за да се вземат предвид развитията на финансовите пазари, по-специално по отношение на нови финансови инструменти, и с оглед на сближаването на надзорните практики.

Комисията може да изменя приложенията, за да се вземат предвид развитията на финансовите пазари, включително развитието в международен мащаб, по-специално по отношение на нови финансови инструменти, и с оглед на сближаването на надзорните практики.

Обосновка

Трябва да се гарантира глобален подход. При преразглеждането на настоящия регламент, Комисията следва надлежно да отчете процесите в международната нормативна уредба.

Изменение  144

Предложение за регламент

Член 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До [три години след влизането в сила на настоящия регламент] Комисията прави оценка на неговото прилагане, включваща оценка на това доколко се разчита на кредитни рейтинги в Общността и на адекватността на възнаграждението на агенцията за кредитен рейтинг от страна на оценяваното предприятие (модела „емитентът заплаща“), и предоставя доклад на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз.

До ...* Комисията прави оценка на неговото прилагане, включваща оценка на това доколко се разчита на кредитни рейтинги в Общността и на адекватността на възнаграждението на агенцията за кредитен рейтинг от страна на оценяваното предприятие (модела „емитентът заплаща“), и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз.

 

* ОВ, добавя се дата: една година от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Изменение  145

Предложение за регламент

Член 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенциите за кредитен рейтинг, осъществяващи дейност в Общността преди [датата на влизане в сила на настоящия регламент], приемат всички необходими мерки за съблюдаването на настоящия регламент и подават заявление за регистрация до [шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент].

1. Агенциите за кредитен рейтинг, осъществяващи дейност в Общността преди ...*, приемат всички необходими мерки за съблюдаването на настоящия регламент и подават заявление за регистрация до ...**.

 

 

 

 

Агенциите за кредитен рейтинг по алинея първа прекратяват присъждането на кредитни рейтинги при отказ на регистрация.

2. Агенциите за кредитен рейтинг по параграф 1 могат да продължат да присъждат кредитни рейтинги за целите на член 2, параграф 1. Тези кредитни рейтинги могат да се използват за регулаторни цели от финансовите институции, както е посочено в член 4, параграф 1, освен при отказ на регистрация.

CESR публикува насоки относно ефекта върху съществуващите рейтинги, както и върху всички допълнителни преходни мерки, които може да са необходими.

 

В случай на отказ за регистрация, вече използвани кредитни рейтинги, присъдени от такава агенция за кредитен рейтинг, остават в сила, но повече не се използват при условията, предвидени в настоящия регламент.

 

* ОВ, добавя се датата на влизане в сила на настоящия регламент.

 

**ОВ, добавя се дата: шест месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Изменение  146

Предложение за регламент

Член 35 а и член 35 б (нови)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 35a

Доклад на Комисията

 

Възможно най-скоро и при всички случаи не по-късно от 1 юли 2010 г. Комисията представя пред Европейския парламент, Съвета и другите заинтересовани институции доклад за по-нататъшната реформа на надзорния режим по настоящия регламент, както и, в съответствие с приложимата процедура съгласно Договора, подходящо законодателно предложение.

 

Член 35б

 

Развитие в международен мащаб

 

Когато предлага изменения към настоящия регламент, Комисията следва да вземе предвид развитието в международен мащаб.

 

 

Обосновка

Тази клауза има за цел да гарантира, че настоящият регламент ще бъде разгледан в светлината на заключенията на групата de Larosière.

Изменение  147

Предложение за регламент

Приложение I – раздел A – точка 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Агенциите за кредитен рейтинг имат управителен или надзорен съвет, който отговаря за осигуряването на:

1. Агенция за кредитен рейтинг или група от агенции за кредитен рейтинг поддържат правила за добро корпоративно управление. При определяне на правилата си за корпоративно управление, агенциите за кредитен рейтинг или групата от агенции за кредитен рейтинг вземат предвид необходимостта да се гарантира, че ще предоставят независими, обективни и висококачествени рейтинги.

 

Агенциите за кредитен рейтинг или групата от агенции за кредитен рейтинг имат управителен или надзорен съвет, който отговаря за осигуряването на:

Обосновка

Не следва да има необходимост от няколко съвета за една група от агенции за кредитен рейтинг.

Изменение  148

Предложение за регламент

Приложение I – раздел А – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Агенциите за кредитен рейтинг са организирани по начин, който гарантира, че бизнес интересите на дружеството не се отразяват на независимостта и точността на процеса на определяне на рейтинги.

2. Агенциите за кредитен рейтинг са организирани по начин, който гарантира, че бизнес интересите на дружеството не се отразяват на независимостта и точността на процеса на определяне на рейтинги.

Старшият ръководен състав, както е определен в член 2, параграф 9 от Директива 2006/73/ЕО на Комисията(1), на агенцията за кредитен рейтинг следва да е с добра репутация и достатъчни квалификация и опит и да осигурява доброто и разумно управление на тази агенция.

 

Старшият ръководен състав на агенцията за кредитен рейтинг, който отговаря за управлението на нейната дейност, следва да е с добра репутация и достатъчни квалификация и опит и да осигурява доброто и разумно управление на тази агенция.

Управителният или надзорният съвет на агенцията за кредитен рейтинг включва поне трима члена без изпълнителни функции, които са независими. Възнаграждението на независимите членове на управителния или надзорния съвет не е свързано с резултатите от дейността на агенцията за кредитен рейтинг и се урежда така, че да се осигури независимостта на тяхната преценка. Мандатът на независимите членове на управителния или надзорния съвет е за предварително определен фиксиран период, който не превишава пет години и не може да се подновява. Освобождаването от длъжност на независимите членове на управителния или надзорния съвет става само при нарушение или професионална небрежност.

Управителният или надзорният съвет на агенция за кредитен рейтинг включва членове без изпълнителни функции, които са независими. Управителният или надзорният съвет създават звено по спазването, което ще функционира независимо. Целта на звеното по спазването е да следи и докладва да правилното спазване, от страна на агенцията за кредитен рейтинг и нейните служители, на разпоредбите на настоящия регламент и на политиките и процедурите на агенцията за кредитен рейтинг.

Преобладаващата част от членовете на управителния или надзорния съвет, включително всички независими членове, следва да имат достатъчен опит в областта на финансовите услуги. Поне един независим член на този съвет има задълбочени познания и опит на високо равнище на пазарите на секюритизирани и структурирани кредитни инструменти.

 

Освен общата отговорност на съвета, независимите членове на управителния или надзорния съвет имат специфичната задача да наблюдават развитието на политиката при определяне на кредитните рейтинги, ефективността на вътрешната система на агенцията за кредитен рейтинг за контрол на качеството на процеса на определяне на кредитни рейтинги, за да се гарантира, че няма конфликти на интереси и да се осигури спазването на разпоредбите и управлението, включително на ефективността на функцията за преразглеждане по точка 7 от настоящия раздел. Становищата на независимите директори по тези въпроси се представят на съвета периодично и се предоставят на компетентните органи, при поискване от страна на последните.

Освен това, звеното по спазването има специфичната задача да наблюдават развитието на политиката при определяне на кредитните рейтинги, ефективността на вътрешната система на агенцията за кредитен рейтинг за контрол на качеството на процеса на определяне на кредитни рейтинги, за да се гарантира, че няма конфликти на интереси и да се осигури спазването на разпоредбите и управлението, включително на ефективността на функцията за преразглеждане по точка 7 от настоящия раздел. Становищата на звеното по спазването по тези въпроси се представят на съвета периодично и се предоставят на компетентните органи, при поискване от страна на последните. Тази дейност може да бъде осъществявана от директори без изпълнителни функции.

 

Възнаграждението на независимите членове на управителния или надзорния съвет и на лицата, участващи в звеното по спазването, не е свързано с резултатите от дейността на агенцията за кредитен рейтинг и се урежда, така че да се осигури независимостта на тяхната преценка. Мандатът на независимите членове на управителния или надзорния съвет и на лицата, участващи в звеното по спазването, е с предварително определен срок, който не надвишава седем години и може да се подновява еднократно. Независимите членове на управителния или надзорния съвет и лицата, участващи в звеното по спазването, се освобождават от длъжност единствено при нарушение или професионална небрежност.

 

Мнозинството от членовете на управителния или надзорния съвет, включително всички лица, участващи в звеното по спазването, имат достатъчен опит в областта на финансовите услуги. Поне един независим член на този съвет и всички лица, участващи в звеното по спазването, имат задълбочени познания и, по целесъобразност, опит на високо равнище в областта на пазарите на секюритизирани и структурирани кредитни инструменти.

 

 

Изменение  149

Предложение за регламент

Приложение I – раздел А – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Агенциите за кредитен рейтинг създават организационни и административни инструменти за установяването, предотвратяването и управлението на конфликти на интереси в съответствие с точка 1 от раздел Б. Те съхраняват данни за всички значими заплахи за независимостта им и тази на техните служители, участващи в процеса на определяне на кредитни рейтинги, както и за прилаганите предпазни мерки за смекчаване на тези заплахи.

5. Агенциите за кредитен рейтинг създават подходящи и ефективни организационни и административни механизми за установяване, предотвратяване, управление, регистриране и разкриване на конфликти на интереси в съответствие с точка 1 от раздел Б. За всички значими заплахи за независимостта им и тази на техните служители, участващи в процеса на определяне на кредитни рейтинги, както и за прилаганите предпазни мерки за смекчаване на тези заплахи, се съхраняват данни.

Изменение  150

Предложение за регламент

Приложение I – раздел A – точка 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Агенциите за кредитен рейтинг създават функция за преразглеждане с отговорност за периодичното преразглеждане на използваните от тях методологии и модели и на значимите промени в тях, както и на това доколко тези методологии и модели са подходящи за оценката на нови финансови инструменти.

7. Агенциите за кредитен рейтинг създават независима функция за преразглеждане с отговорност за периодичното преразглеждане на методологиите, моделите, ключовите математически, корелационни и други допускания и на значимите промени или модификации в тях, както и на това доколко тези методологии, модели и допускания са подходящи в случай на тяхната употреба или възможността за тяхната употреба за оценката на нови финансови инструменти.

Изменение  151

Предложение за регламент

Приложение I – раздел Б – точка 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1a. Агенциите за кредитен рейтинг отделят процеса на вземане на решения по отношение на определянето на първоначалния рейтинг от процеса на вземане на решения по отношение на прегледа и възможното повишаване или понижаване на първоначалния рейтинг на структурирани финансови продукти. Анализаторите, които отговарят за първоначалния рейтинг, са различни от анализаторите, които отговарят за наблюдението на рейтинга.

Изменение  152

Предложение за регламент

Приложение І – раздел Б – точка 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Агенциите за кредитен рейтинг не присъждат кредитен рейтинг или оттеглят съществуващ кредитен рейтинг в следните случаи:

3. Агенциите за кредитен рейтинг не присъждат кредитен рейтинг или, в случай на съществуващ кредитен рейтинг, незабавно оповестяват отношенията си или отношенията на техните служители с оценяваното предприятие, които засягат този съществуващ кредитен рейтинг, когато:

Изменение  153

Предложение за регламент

Приложение І – раздел Б – точка 3 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ва) анализатор, участвал в определянето на кредитен рейтинг, или лице, одобрило кредитни рейтинги, са били неотдавна в трудови правоотношения или в друг вид значими стопански отношения с оценяваното предприятие, които могат да породят или да се считат за пораждащи конфликт на интереси;

Обосновка

Трябва да се осигури съгласуваност с Кодекса на IOSCO.

Изменение  154

Предложение за регламент

Приложение І – раздел Б – точка 3 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

вб) определянето на кредитен рейтинг не се основава на достатъчни и надеждни данни или наличната информация не е достатъчна за определянето на кредитен рейтинг;

Изменение  155

Предложение за регламент

Приложение І – раздел Б – точка 3 – буква в в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

вв) анализатор, участвал в определянето на кредитен рейтинг, или лице, одобрило кредитни рейтинги, са били в отношения с оценяваното предприятие или свързано с него предприятие, които могат да породят или да се считат за пораждащи конфликт на интереси.

Обосновка

Трябва да се осигури съгласуваност с Кодекса на IOSCO.

Изменение  156

Предложение за регламент

Приложение I – раздел Б – точка 3 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато вече съществува кредитен рейтинг, агенцията за кредитен рейтинг незабавно преразглежда и, според случая, променя съществуващия кредитен рейтинг в съответствие с точка 1.

Обосновка

Оттеглянето на съществуващи рейтинги не е подходящ отговор и в крайна сметка би могло да увреди инвеститорите. Когато се появи съмнение за качеството на информацията, която подкрепя настоящия рейтинг или сложност на финансовия инструмент, подходящо оповестяване и преглед на рейтинга биха били най-подходящият отговор.

Изменение  157

Предложение за регламент

Приложение I – раздел Б – точка 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенциите за кредитен рейтинг могат да предоставят услуги, различни от определянето на кредитни рейтинги, наричани оттук нататък „допълнителни услуги“. Те определят какво считат за допълнителна услуга. Те гарантират, че предоставянето на допълнителни услуги не представлява конфликт на интереси с дейността по определяне на кредитни рейтинги.

Агенциите за кредитен рейтинг могат да предоставят услуги, различни от определянето на кредитни рейтинги, наричани оттук нататък „допълнителни услуги“. Такива допълнителни услуги не се считат за рейтинги, а по-скоро, наред с другото, за пазарни прогнози и предварителни оценки на икономически тенденции, за които констатациите за предходни рейтинги се използват само при условията на спазване на изискванията за поверителност и защита на данните. Агенциите за кредитен рейтинг гарантират, че предоставянето на допълнителни услуги не представлява конфликт на интереси с дейността по определяне на кредитни рейтинги и огласяват в заключителните доклади за един кредитен рейтинг какви допълнителни услуги са извършени за предприятието.

Обосновка

За да се избегнат неясноти и да се осигури доверието на пазарните участници, е необходимо да се определи понятието „допълнителни услуги”. По този начин се гарантира по голяма сигурност за дейността на агенциите за кредитен рейтинг.

Изменение  158

Предложение за регламент

Приложение I – раздел Б – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Агенциите за кредитен рейтинг съхраняват документи и информация за одитните пътеки за всички свои дейности, включително данни за споразуменията между тях и оценяваното предприятие или свързана с него трета страна и всички значими елементи от диалога с оценяваното предприятие и свързаните с него трети страни, както и данни във връзка със задълженията по член 5, член 6 и член 7.

7. Агенциите за кредитен рейтинг организират воденето на подходяща документация за своята дейност по определяне на кредитни рейтинги. Тази документация включва:

 

а) за всяко решение за кредитен рейтинг – самоличността на кредитните анализатори, участващи в определянето на кредитния рейтинг, самоличността на лицата, които са одобрили кредитния рейтинг, данни дали рейтингът е бил поискан или спонтанен и датата, на която е предприето действието за кредитния рейтинг;

 

б) счетоводни документи за хонорарите, получени от емитенти, длъжници, купувачи или други ползватели на рейтинги;

 

в) счетоводни документи за всеки абонат на кредитните рейтинги или свързани услуги;

 

г) документи за установените процедури и методологии, използвани от агенциите за кредитен рейтинг за определяне на рейтингите;

 

д) вътрешните документи и досиета, включително непублична информация и работни документи, използвани за формирането на основанието за всяко взето решение за кредитен рейтинг;

 

е) доклади от кредитни анализи, доклади за кредитни оценки и доклади за частни кредитни рейтинги и вътрешните документи и досиета, включително непублична информация и работни документи, използвани за формирането на становищата в тези доклади;

 

ж) документи за процедурите, поддържани от агенциите за кредитен рейтинг с цел спазване на разпоредбите на настоящия регламенти, и

 

з) копия от вътрешната и външна кореспонденция, включително по електронна поща, получена и изпратена от агенциите за кредитен рейтинг и техните служители, която е свързана с поставянето на началото, определянето, поддържането, промяната или оттеглянето на кредитни рейтинги.

Обосновка

Изискванията за съхраняване на документи съгласно сегашния текст са прекалено неясни и широки (например, споменаването на „всички дейности” потенциално би включвало всички аспекти на дейността и работата на агенциите за кредитен рейтинг). Вместо това те следва да бъдат заместени с по-конкретни и подробни разпоредби, които ще осигурят яснота за това какъв точно вид документи следва да се съхраняват – в съответствие с други нормативни актове на Общността във финансовата област.

Изменение  159

Предложение за регламент

Приложение I – раздел В – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Служител, който участва пряко в процеса на определянето на кредитни рейтинги, не търси или приема парични средства, подаръци или услуги от лица, с които агенцията за кредитен рейтинг е в бизнес взаимоотношения.

4. Служител или друго лице, което участва пряко в процеса на определянето на кредитни рейтинги, не търси или приема парични средства, подаръци или услуги от лица, с които агенцията за кредитен рейтинг е в стопански отношения.

Обосновка

Обхватът на тази разпоредба следва да се разшири.

Изменение  160

Предложение за регламент

Приложение І – раздел Г – част І – точка 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Агенцията за кредитен рейтинг гарантира, че всеки кредитен рейтинг е придружен от ясно и осъществено по виден начин посочване на неговите характеристики и ограничения. По-специално, агенцията за кредитен рейтинг обявява по виден начин във всички кредитни рейтинги, дали тя счита за задоволително качеството на наличната информация за оценяваното предприятие и до каква степен тя е проверила предоставената Й информация от оценяваното предприятие или от свързаните с него трети страни. Ако даден кредитен рейтинг е свързан с определен вид предприятие или финансов инструмент, за който историческите данни са ограничени, агенцията за кредитен рейтинг посочва ясно и на видно място ограниченията на кредитния рейтинг.

3. Агенцията за кредитен рейтинг гарантира, че всеки кредитен рейтинг е придружен от ясно и осъществено по виден начин посочване на неговите характеристики и ограничения. По-специално, агенцията за кредитен рейтинг приема подходящи мерки, за да бъде информацията, която използва за определяне на рейтинга, с достатъчно качество, за да подкрепя надежден рейтинг. Ако даден кредитен рейтинг е свързан с определен вид предприятие или финансов инструмент, за който историческите данни са ограничени, агенцията за кредитен рейтинг посочва ясно и на видно място ограниченията на кредитния рейтинг.

Обосновка

Разпоредбата в сегашния си вид би била трудна за прилагане на практика. Задълженията за проверка на информацията следва да са за предприятията, които непосредствено са запознати с информацията и притежават умения и опит за нейната проверка, включително чрез използване на одитори-трети страни.

Изменение  161

Предложение за регламент

Приложение І – раздел Г – част І – точка 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При липса на надеждни данни или когато сложността на структурата на нов вид инструмент или качеството на разполагаемата информация не са задоволителни или пораждат сериозни въпроси за това дали агенцията за кредитен рейтинг може да даде надежден кредитен рейтинг, тя следва да се въздържи от определянето на кредитен рейтинг или да оттегли съществуващия рейтинг.

При липса на надеждни данни или когато сложността на структурата на нов вид инструмент или качеството на разполагаемата информация не са задоволителни или пораждат сериозни въпроси за това дали агенцията за кредитен рейтинг може да даде надежден кредитен рейтинг, тя следва да се въздържи от определянето на кредитен рейтинг.

Обосновка

Оттеглянето на съществуващи рейтинги не е подходящ отговор и в крайна сметка би могло да увреди инвеститорите. Когато се появи съмнение за качеството на информацията, която подкрепя настоящия рейтинг или сложност на финансовия инструмент, подходящо оповестяване и преглед на рейтинга биха били най-подходящият отговор.

Изменение  162

Предложение за регламент

Приложение І – раздел Г – част І – точка 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенцията за кредитен рейтинг разграничава рейтингите за структурираните финансови продукти от рейтингите за традиционните облигации. Тя информира също кога определя рейтинг на продукт за първи път и кога определя рейтинг на новосъздаден продукт.

Изменение  163

Предложение за регламент

Приложение І – раздел Г – част І – точка 3 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Промяна в качеството на наличната информация за наблюдение на съществуващ рейтинг се публикува, кредитният рейтинг се преразглежда и, при необходимост, същият се променя.

Обосновка

Оттеглянето на съществуващи рейтинги не е подходящ отговор и в крайна сметка би могло да увреди инвеститорите. Когато се появи съмнение за качеството на информацията, която подкрепя настоящия рейтинг или сложност на финансовия инструмент, подходящо оповестяване и преглед на рейтинга биха били най-подходящият отговор.

Изменение  164

Предложение за регламент

Приложение І – раздел Г – част ІІ – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато една агенция за кредитен рейтинг присъжда рейтинг на структуриран финансов инструмент, тя предоставя в кредитния рейтинг информация за осъществения анализ на загубите и паричните потоци.

1. Когато една агенция за кредитен рейтинг присъжда рейтинг на структуриран финансов инструмент, тя предоставя в кредитния рейтинг информация за осъществения анализ на загубите и паричните потоци, както и указание за очаквана промяна на кредитния рейтинг (показател за стабилност на кредита).

Изменение  165

Предложение за регламент

Приложение І – раздел Д – част І – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Методологиите, моделите и ключовите рейтингови допускания както и съществените промени в тях;

5. Методологиите и описания на моделите и ключовите математически допускания, допускания за корелация и други допускания, както и съществените промени в тях;

Изменение  166

Предложение за регламент

Приложение І – раздел Д – част ІІ – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Следната информация на годишна база:

заличава се

a) списък на 20-те най-големи клиенти на агенцията за кредитен рейтинг по приходи;

 

б) списък на тези клиенти на агенцията за кредитен рейтинг, чийто принос за темпа на растеж на приходите на агенцията през предходната финансова година превишава темпа на растеж на нейните общи приходи през тази година над 1,5 пъти. Всеки клиент се включва в този списък само, когато през същата година с него са свързани над 0,25 % от общите приходи в целия свят на агенцията за кредитен рейтинг на глобално равнище.

 

За целите на първа алинея от точка 2 „клиент“ означава дружество, неговите подразделения или свързаните с него дружества, в които даденото дружество има дял от над 20 %, както и всички други предприятия по отношение на които то е договаряло структурирането на дългова емисия от името на клиент и когато на агенцията за кредитен рейтинг е била платена такса, пряко или непряко, за определянето на рейтинга на тази дългова емисия.

 

Изменение  167

Предложение за регламент

Приложение II – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Името и данни за контакт на лицето за контакт;

2. мето и данни за контакт на отговорника по съответствието, съгласно определението в приложение I;

(1)

              OВ L 241, 2.9.2006 г., стp. 26.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Изготвянето на регламент относно агенциите за кредитен рейтинг стана необходимо поради пропуските и слабостите, установени при присъждането или мониторинга на кредитните рейтинги, присъдени от агенциите за кредитен рейтинг.

Очевидно е, че в известна степен тези пропуски и слабости допринесоха за сегашната световна финансова криза.

Агенциите за кредитен рейтинг, които действително имат олигополно положение, очевидно подцениха кредитния риск, присъщ особено на структурираните кредитни продукти, и не успяха да приспособят своята дейност по присъждане на кредитни рейтинги, когато положението на пазарите се влоши.

Причините за тези слабости, чиито последици бяха значителни, със сигурност са различни: пропуски в моделите, прекалена свобода на действие, конфликти на интереси, квалификации на анализаторите, модел на управление, липса на действителен надзор на качеството на кредитните рейтинги.

На практика обаче, независимо от това какво основните агенции се опитват да отстояват, присъжданите кредитни рейтинги не се разглеждат от финансовите експерти и инвеститорите като обикновени становища с информативна цел, а като сериозни и единствени по рода си източници за справка, които представляват за тях основният елемент на инвестиционните решения.

Освен това кредитните рейтинги имат регулаторна функция, която е призната в общностните текстове, приложими по отношение на кредитните институции, застрахователните институции и т.н.

При тези обстоятелства, навременно и оправдано е агенциите за кредитен рейтинг занапред да подлежат на строги разпоредби, а не единствено на кодекса за поведение.

Дори преди настъпването на кризата, Парламентът беше изискал дейността на агенциите за кредитен рейтинг да подлежи на по-добър контрол. Следователно предложението на Комисията се приветства.

Като цяло то е удовлетворително по отношение на подробностите относно регулирането.

При все това предложението изглежда неудовлетворително по отношение на един съществен въпрос: избор на метод за регистрация и надзор.

Предложението на Комисията, чиито съображения са разбираеми от институционална гледна точка, лансира сложна процедура за регистрация и надзор.

Докладчикът изразява съмнения относно неговата действителна ефективност по отношение на преследваните цели.

Следва да не се забравя, че причината за тази нормативна уредба е сериозната финансова криза, в която се намираме в момента. Тази криза показва, че надзорът и контролът на финансовите институции не винаги е бил ефективен на желаното равнище.

Понастоящем това означава да се извлекат поуки от опита, включително в областите, които до този момент не са били регулирани.

По отношение на агенциите за кредитен рейтинг е важно да се гарантира, доколкото е възможно, че правилата ще имат очакваното положително въздействие.

Трябва да се отбележи, че агенциите за кредитен рейтинг са малко на брой, имат световен обхват на дейност и основното седалище на повечето от тях е разположено извън Общността.

Това повдига различни въпроси − на първо място въпроса за ефективността на регулирането със строго европейско измерение. Очевидно е, че сътрудничеството между Общността и трети страни следва да бъде продължено и засилено, за да се поставят основите на хармонизирана нормативна уредба.

Отговорността за регистрацията и надзора трябва да заеме централно място в европейското регулиране, като същевременно се установява добро сътрудничество между европейския регулатор и компетентните органи на държавите-членки. Във връзка с това докладчикът предлага CESR да се превърне в основния орган за прилагането на нормативната уредба.

Що се отнася до останалите въпроси регулирането следва ясно да определи различните задължения на агенциите за кредитен рейтинг, за да се гарантира тяхната независимост, прозрачност, добро управление, както и предотвратяването и разрешаването на конфликти на интереси. В предложението за регламент тези различни въпроси се третират по начин, който като цяло е удовлетворителен.

При все това два въпроса заслужават особено внимание.

Като се има предвид важността на кредитните рейтинги, изглежда желателно регулирането да не се ограничава до регулаторните цели и да се установят общи правила за всяко присъждане на кредитни рейтинги с изключение единствено на изключенията, изрично посочени в регламента.

Освен това се счита за добър принципът, съгласно който кредитните рейтинги, които са публикувани и могат да се използват в Общността, трябва действително да са изготвени от агенции с юридическо седалище в Общността и, по този начин, да подлежат на европейското регулиране.

При все това следва да се гледа реалистично на нещата.

Агенциите, които са със седалище в Общността и подлежат на европейското регулиране, не са непременно в най-добра позиция за присъждане на кредитни рейтинги на институции или на кредитни или финансови инструменти в трети страни.

До приемането на хармонизирани правила в световен план, би могло да се установи, че кредитните рейтинги, присъдени от неподлежащи на европейското регулиране агенции за кредитен рейтинг, могат да бъдат използвани, когато тези кредитни рейтинги са потвърдени и одобрени от агенция със седалище в Европейския съюз, веднага щом въпросната агенция поеме отговорност във връзка с това и удостовери, че агенцията, която е присъдила кредитния рейтинг, подлежи на регулиране, еквивалентно на съществуващото в Общността.

И накрая, моментът изглежда подходящ за насърчаването на здравословна конкуренция в областта на агенциите за кредитен рейтинг, като се поощрява възникването на агенции за кредитен рейтинг с основно седалище в Европа. За тази цел би могло да се уточни, че държавите-членки ще поощрят институциите, на които се присъждат кредитни рейтинги, да изискват част от рейтингите да бъдат получавани от агенции, чието основно седалище е в Общността.


СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (10.3.2009)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг

(COM(2008)0704 – C6‑0397/2008 – 2008/0217(COD))

Докладчик по становище: Sharon Bowles

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението на Комисията има за цел установяване на правно обвързващ режим на регистрация и надзор за агенции за кредитен рейтинг, определящи кредитни рейтинги, които са предназначени главно за използване за регулаторни цели от кредитни институции, инвестиционни дружества, застрахователни и презастрахователни предприятия, колективни инвестиционни схеми и пенсионни фондове. Основната цел на предложението е да гарантира, че използваните в Общността кредитни рейтинги са независими, обективни и с най-високо качество.

Докладчикът повдига следните основни въпроси в рамките на правомощията на комисията по правни въпроси:

Коректно ли е предложението да се основава на член 95 от Договора за създаване на Европейската общност, както е предложено, или то следва да се основава на член 47, параграф 2 от него?

Член 95 се отнася до създаването и функционирането на вътрешния пазар.

Член 47, параграф 2 от Договора, който е част от Глава 2 "Право на установяване", се отнася до "свободното движение на хора, услуги и капитали" и досега при приемането на всички мерки за хармонизиране на финансовите услуги в Европейския съюз като правно основание е бил използван член 47, параграф 2. В частност това се отнася до кредитните институции (Директива 2006/48/ЕО), инвестиционните посредници (Директива 2004/39/ЕО), застрахователните предприятия (Директива 2002/83), презастрахователните предприятия (Директива 2005/68/ЕО), предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК - в момента се преработва), институциите за професионално пенсионно осигуряване (Директива 2003/41/ЕО).

За последователност, целта на настоящото предложение - да се установят условията, при които агенциите за кредитен рейтинг могат да се установяват и да осъществяват дейност в Европейския съюз, също изглежда да попада в приложното поле на член 47, параграф 2.

В какъв формат следва да бъде предложението - регламент или директива?

Причините да бъде предпочетен формата на регламент пред директива в настоящата обстановка и финансов климат и с цел да се постигне последователно и бързо прилагане, са разбираеми. Член 47, параграф 2 обаче предвижда координирането във връзка със започването и осъществяването на предвидените дейности или за предвидените професии да бъде единствено във формата на директиви и изключва употребата на регламенти.

Ако в този конкретен случай използването на формата на регламент се разглежда като наложително и поради тази причина като основание бъде използван член 95, последиците от това следва да бъдат взети предвид.

Критерии за управление

В критериите за управление съгласно раздел А на приложението се предлага директори без изпълнителни функции да поемат определени задължения с цел гарантиране на независимост на рейтингите. Основната цел на тази роля е да бъдат предпазени трети страни: инвеститори и пазари. Не е ясно дали тази дейност е подходяща при всички обстоятелства за директор без изпълнителни функции, който представлява също така акционерите. В някои държави-членки може да е възможно директори без изпълнителни функции да осъществяват такава дейност, но няма нужда от толкова императивни разпоредби и докладчикът предлага управителният или надзорният съвет да бъдат обект на независимо наблюдение от определени лица. Това биха могли да са директори без изпълнителни функции, ако това е подходящо. Когато става въпрос за група от агенции за кредитен рейтинг няма нужда от дублиране, тази дейност би могла да се осъществява за цялата група.

Гражданска отговорност

Според настоящото предложение регламентът ще улесни внасянето на съдебни искове. Докладчикът счита, че няма основание да се разширяват настоящите граждански отговорности, които съществуват в държавите-членки и които като цяло понастоящем обхващат случаите на груба небрежност и злоупотреба със служебно положение. В действителност би било опасно да се насърчава или улеснява внасянето на съдебни искове, което може да повлияе на решенията относно рейтингите и да улесни изнудването, както и да разклати основите точно на независимостта, която то трябва да гарантира и поддържа. В тази област е необходима предпазливост и е предложено изменение, което да изясни, че не се цели разширяване на настоящия режим на отговорност.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Продължителните връзки с един и същи предприятия, на които се присъжда рейтинг, или със свързани с тях трети страни, могат да поставят под съмнение независимостта на анализа и лицата, одобряващи кредитните рейтинги. Поради това тези анализи или лица следва да подлежат на ротационен механизъм.

(13) Продължителните връзки с едни и същи предприятия, на които се присъжда рейтинг, или със свързани трети страни, могат да поставят под съмнение независимостта на анализаторите, които са в пряк контакт с емитентите. Поради това тези анализатори следва да подлежат на задължителен ротационен механизъм.

Обосновка

Следва да се предотврати конфликтът на интереси за анализаторите, които имат чести контакти с емитентите. Комитетите, определящи рейтингите, не поддържат пряк контакт и притежават ценен опит в сектора.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) За да се осигури качеството на рейтингите, агенциите за кредитен рейтинг следва да предприемат мерки за гарантиране на надеждността на използваната от тях информация при определянето на рейтинги. За тази цел те могат да предвидят, освен други елементи, да разчитат на финансови отчети, подлежащи на независим одит, и на публични оповестявания, верификация чрез услугите на реномирана трета страна, преглед на случаен принцип на получената информация от страна на агенцията за кредитен рейтинг или договорни разпоредби, при които ясно се установява отговорността на предприятието, чийто рейтинг се определя, или на свързаните с него трети страни, в случай че предоставената по силата на договора информация е по същество и с тяхно знание погрешна или подвеждаща или в случай че не са осъществили надлежен преглед на точността на информацията, както е посочено в условията на договора.

(15) За да се осигури качеството на рейтингите, агенциите за кредитен рейтинг следва да предприемат мерки за гарантиране на надеждността на използваната от тях информация при определянето на рейтинги. Ролята на агенцията за кредитен рейтинг не е да одитира предоставените от емитентите и трети страни данни и извършения от тях надлежен анализ (due diligence), а по-скоро тя трябва да се увери, че източниците, на които разчита, оправдават това доверие, например чрез професионалната си независимост или репутация. За тази цел те могат да предвидят, освен други елементи, да разчитат на финансови отчети, подлежащи на независим одит, и на публични оповестявания, верификация чрез услугите на реномирана трета страна, преглед на случаен принцип на получената информация от страна на агенцията за кредитен рейтинг или договорни разпоредби в документите по транзакцията, при които ясно се установява отговорността на предприятието, чийто рейтинг се определя, или на свързаните с него трети страни, в случай че предоставената по силата на договора информация е по същество и с тяхно знание погрешна или подвеждаща или в случай че не са осъществили надлежен преглед на точността на информацията, както е посочено в условията на договора.

Обосновка

Необходимо е да се избегне неяснотата във връзка с ролята на агенциите за кредитен рейтинг по отношение на извършвания от други страни надлежен анализ (due diligence), на който те разчитат.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35) По-стриктна и по-ясна правна рамка за работата на агенциите за кредитен рейтинг следва да улесни и предявяването в подходящи случаи на граждански искове по отношение на тези агенции в съответствие с приложимите режими на отговорност в държавите-членки.

(35) Настоящият регламент не засяга разпоредбите на националното право, уреждащи правото на граждански искове по отношение на агенциите за кредитен рейтинг.

Изменение  4

Предложение за регламент

Член 2 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Настоящият регламент се прилага по отношение на кредитни рейтинги, които са предназначени за използване за регулаторни цели или други цели от кредитните институции в съответствие с Директива 2006/48/EО, от инвестиционните дружества в съответствие с Директива 2004/39/EО на Европейския парламент и на Съвета, от застрахователни предприятия в съответствие с Директива 73/239/EИО на Съвета, от животозастрахователни предприятия в съответствие с Директива 2002/83/EО на Европейския парламент и на Съвета, презастрахователни предприятия в съответствие с Директива 2005/68/EО на Европейския парламент и на Съвета, предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) в съответствие с Директива [2009/XX/EО] или институции за професионално пенсионно осигуряване в съответствие с Директива 2003/41/EО на Европейския парламент и на Съвета, и се оповестяват публично или се разпространяват чрез абонамент.

Настоящият регламент се прилага по отношение на кредитни рейтинги, които са предназначени за използване за регулаторни цели от кредитните институции в съответствие с Директива 2006/48/EО, от инвестиционните дружества в съответствие с Директива 2004/39/EО на Европейския парламент и на Съвета, от застрахователни предприятия в съответствие с Директива 73/239/EИО на Съвета, от животозастрахователни предприятия в съответствие с Директива 2002/83/EО на Европейския парламент и на Съвета, презастрахователни предприятия в съответствие с Директива 2005/68/EО на Европейския парламент и на Съвета, предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) в съответствие с Директива [2009/XX/EО] или институции за професионално пенсионно осигуряване в съответствие с Директива 2003/41/EО на Европейския парламент и на Съвета, и се оповестяват публично или се разпространяват чрез абонамент.

Обосновка

Приложното поле на регламента трябва да бъде ясно определено в посока на използване за регулаторни цели. Прекалено обширното приложно поле ще се отрази най-неблагоприятно на инвеститорите и другите ползватели.

Изменение  5

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Агенциите за кредитен рейтинг гарантират, че анализаторите и лицата, одобряващи кредитните рейтинги, не участват в предоставянето на услуги, свързани с кредитни рейтинги, за същото оценявано предприятие или за свързани с него трети страни за период, превишаващ четири години. За тази цел те установяват ротационен механизъм по отношение на тези анализатори и лица.

4. Агенциите за кредитен рейтинг гарантират, че анализаторите, които са в пряк контакт с емитентите, не участват в предоставянето на услуги, свързани с кредитни рейтинги, за същото оценявано предприятие или за свързани с него трети страни за период, превишаващ четири години. За тази цел те установяват ротационен механизъм.

Обосновка

Следва да се предотврати конфликтът на интереси за анализаторите, които имат чести контакти с емитентите. Комитетите, определящи рейтингите, не поддържат пряк контакт и притежават ценен опит в сектора.

Изменение  6

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Периодът, след който анализаторът и лицата, одобряващи кредитните рейтинги, могат да участват в предоставянето на услуги във връзка с определянето на кредитни рейтинги за оценяваното предприятие или за свързаните трети страни, посочени в първа алинея, не може да бъде по-кратък от две години.

Периодът, след който анализаторът отново може да бъде в пряк контакт с оценяваното предприятие или свързаните трети страни, посочени в първа алинея, за да предоставя услуги във връзка с определянето на кредитни рейтинги, не може да бъде по-кратък от две години

Обосновка

Следва да се предотврати конфликтът на интереси за анализаторите, които имат чести контакти с емитентите. Комитетите, определящи рейтингите, не поддържат пряк контакт и притежават ценен опит в сектора.

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) достъп до документи от всякакъв вид и получаването или вземането на копие от тях;

а) достъп до документи от всякакъв вид и получаването или вземането на копие от тях с цел използване в тяхната надзорна дейност;

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) изискване на информация от всяко лице, а ако е необходимо — призоваване и разпитване на лице с цел получаване на информация;

б) изискване на информация от всяко лице, а ако е необходимо — призоваване и разпитване на лице с цел получаване на информация за използване в тяхната надзорна дейност;

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 3 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

При упражняване на тези правомощия се прилагат същите правила относно професионалната тайна и професионалното право на отказ да се дадат показания съгласно законите на държавите-членки, които се прилагат по отношение на други процедури за надзор на финансовите пазари.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Компетентните органи на държавата-членка по произход могат да осъществяват следните мерки:

1. Компетентните органи на държавата-членка по произход могат да осъществяват следните мерки в случай на нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент:

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 28 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Задължението за професионална тайна се прилага по отношение на всички лица, които работят или са работили за компетентния орган или за който и да е орган или лице, на които компетентният орган е делегирал функции, включително одитори и експерти, упълномощени от компетентния орган. Сведенията, представляващи професионална тайна, не могат да бъдат съобщавани на което и да е друго лице или орган, освен когато това разкриване на информация е необходимо за съдебни производства.

1. Задължението за професионална тайна се прилага по отношение на всички лица, които работят или са работили за компетентния орган, CESR или за който и да е орган или лице, на които компетентният орган е делегирал функции, включително одитори и експерти, упълномощени от компетентния орган. Сведенията, представляващи професионална тайна, не могат да бъдат съобщавани на което и да е друго лице или орган, освен когато това разкриване на информация е необходимо за съдебни производства.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Нарушаването на разпоредбите на настоящия регламент не дава само по себе си право на иск за обезщетения от трети страни-ищци и подобни искове могат да бъдат внасяни единствено в съответствие с приложимото национално право в областта на гражданската отговорност.

Обосновка

Новият параграф, който следва след първия параграф, се въвежда с цел избягване на съмнения. Проверката следва да бъде тази, която е изложена в първия параграф, както се прилага в националното законодателство.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

CESR насърчава сближаването на правилата, приложими в случай на нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент.

Обосновка

CESR следва да работи за сближаване на правилата, които се прилагат в случай на нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент, така че да се избегне арбитраж.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 31 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 31а

 

Жалби

 

CESR гарантира, че са установени процедури, които дават възможност на емитентите, инвеститорите и другите заинтересовани страни да подават жалби относно изпълнението на изискванията и условията, предвидени в настоящия регламент. Всички жалби се разглеждат внимателно и поверително.

Обосновка

Вместо неоправдани съдебни дела следва да се стимулират и установяват ефективни процедури за подаване на жалби. CESR следва да бъде отговорният орган, за да се предотврати арбитраж.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 31 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 31б

 

Извънсъдебно разрешаване на спорове

 

1. Държавите-членки следва да насърчават създаването на подходящи и ефективни процедури за разглеждане на жалби и правна защита за извънсъдебно уреждане на спорове между агенции за кредитен рейтинг и емитенти, инвеститори и, по целесъобразност, други заинтересовани страни, относно изпълнението или неизпълнението на изискванията и условията, предвидени в настоящия регламент.

 

2. Държавите-членки насърчават сътрудничеството на тези органи при разрешаването на трансгранични спорове.

 

3. CESR насърчава сближаването на процедурите за разглеждане на жалби и правна защита.

Обосновка

Вместо неоправдани съдебни дела трябва да се стимулират и установяват ефективни процедури за подаване на жалби.

Изменение  16

Предложение за регламент

Приложение I – раздел Г – глава І – точка 3 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В случай на промяна в качеството на наличната информация за наблюдение на съществуващ рейтинг, това се публикува и рейтингът се преразглежда съответно.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Агенции за кредитен рейтинг

Позовавания

COM(2008)/0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD)

Водеща комисия

ECON

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

JURI

20.11.2008

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Sharon Bowles

19.1.2009

 

 

Разглеждане в комисия

12.2.2009

 

 

 

Дата на приемане

9.3.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Ieke van den Burg

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Bill Newton Dunn


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Агенции за кредитен рейтинг

Позовавания

COM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD)

Дата на представяне на ЕП

12.11.2008

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

20.11.2008

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

JURI

20.11.2008

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Jean-Paul Gauzès

24.9.2008

 

 

Разглеждане в комисия

1.12.2008

20.1.2009

9.3.2009

 

Дата на приемане

23.3.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

7

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Мариела Величкова Баева, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Daniel Dăianu, Harald Ettl, Thomas Mann, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Eva-Riitta Siitonen

Дата на внасяне

1.4.2009

Правна информация - Политика за поверителност