ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách

1. 4. 2009 - (KOM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD)) - ***I

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodaj: Jean-Paul Gauzès

Postup : 2008/0217(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0191/2009

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách

(KOM(2008)0704 – C6‑0397/2008 – 2008/0217(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0704),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0397/2008),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A6-0191/2009),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Ratingové agentury hrají důležitou úlohu na celosvětových bankovních trzích a trzích cenných papírů, protože jejich ratingy používají investoři, vypůjčovatelé, emitenti a vlády pro svá informovaná rozhodnutí o investicích a financování. Úvěrové instituce, investiční podniky, pojišťovny, životní pojišťovny, zajišťovny, subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění mohou tyto ratingy používat jako referenční údaje pro výpočet svých kapitálových požadavků pro účely platební schopnosti nebo pro výpočet rizik plynoucích z jejich investiční činnosti. V důsledku toho mají ratingy značný dopad na důvěru investorů a spotřebitelů. Je tedy mimořádně důležité, aby byly ratingy používané ve Společenství nezávislé, objektivní a co nejkvalitnější.

(1) Ratingové agentury hrají důležitou úlohu na celosvětových bankovních trzích a trzích cenných papírů, protože jejich ratingy používají investoři, vypůjčovatelé, emitenti a vlády jako součást svých informovaných rozhodnutí o investicích a financování. Úvěrové instituce, investiční podniky, pojišťovny, životní pojišťovny, zajišťovny, subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění mohou tyto ratingy používat jako referenční údaje pro výpočet svých kapitálových požadavků pro účely platební schopnosti nebo pro výpočet rizik plynoucích z jejich investiční činnosti. V důsledku toho mají ratingy značný dopad na fungování trhů a na důvěru investorů a spotřebitelů. Je tedy mimořádně důležité, aby tyto agentury dodržovaly zásady celistvosti, transparentnosti, odpovědnosti, dobré správy věcí veřejných a institucionální spolupráce, tak, aby byly ratingy používané ve Společenství nezávislé, objektivní a co nejkvalitnější.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) V současnosti má většina ratingových agentur sídlo mimo Společenství. Většina členských států nereguluje činnost ratingových agentur ani podmínky pro vydávání ratingů. Navzdory jejich značné důležitosti pro fungování finančních trhů jsou ratingové agentury jen v omezené míře regulovány legislativou Společenství, a to zejména směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem. Kromě toho se ratingových agentur týkají i směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí. Je tedy důležité stanovit pravidla, která zajistí, aby byly všechny ratingy využívané finančními institucemi regulovanými legislativou Společenství vysoce kvalitní a aby byly vydávány ratingovými agenturami, jež podléhají přísným požadavkům. Komise bude pokračovat ve spolupráci s mezinárodními partnery směřující ke sbližování pravidel pro ratingové agentury.

(2) V současnosti má většina ratingových agentur sídlo mimo Společenství. Většina členských států nereguluje činnost ratingových agentur ani podmínky pro vydávání ratingů. Navzdory jejich značné důležitosti pro fungování finančních trhů jsou ratingové agentury jen v omezených oblastech regulovány legislativou Společenství, a to zejména směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem. Kromě toho se ratingových agentur týkají i směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí. Je tedy důležité stanovit pravidla, která zajistí, aby byly všechny ratingy využívané finančními institucemi regulovanými legislativou Společenství vysoce kvalitní a aby byly vydávány ratingovými agenturami, jež podléhají přísným požadavkům. Komise bude pokračovat ve spolupráci s mezinárodními partnery směřující ke sbližování pravidel pro ratingové agentury.

Odůvodnění

Tím je objasněno, že ratingové agentury jsou regulovány pouze velmi malým množstvím právních předpisů Společenství.

Pozměňovací návrh  3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Ratingové agentury mohou dobrovolně uplatňovat kodex chování ratingových agentur vydaný Mezinárodní organizací komisí pro cenné papíry (Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies, dále jen „kodex IOSCO“). V roce 2006 byl ve sdělení Komise o ratingových agenturách vyzván Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry (dále „CESR“), aby sledoval dodržování kodexu IOSCO a každoročně předkládal Komisi zprávu.

(3) Ratingové agentury by měly uplatňovat kodex chování ratingových agentur vydaný Mezinárodní organizací komisí pro cenné papíry (Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies, dále jen „kodex IOSCO“). V roce 2006 byl ve sdělení Komise o ratingových agenturách vyzván Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry (dále „CESR“), aby sledoval dodržování kodexu IOSCO a každoročně předkládal Komisi zprávu.

Pozměňovací návrh  4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Má se za to, že se ratingovým agenturám nepodařilo včas ve svých ratingových hodnoceních zohlednit zhoršující se tržní podmínky. Toto selhání lze nejlépe napravit opatřeními týkajícími se střetu zájmů, kvality ratingů, transparentnosti ratingových agentur, jejich vnitřního řízení a dohledu nad jejich činností. Uživatelé ratingů by neměli slepě spoléhat na ratingy. Měli by se co nejvíce snažit provádět vlastní analýzu a k využívání ratingů přistupovat s náležitou opatrností.

(5) Má se za to, že na straně jedné se ratingovým agenturám nepodařilo včas ve svých ratingových hodnoceních zohlednit zhoršující se tržní podmínky, a na straně druhé se jim v době, kdy se již krize trhu prohlubovala, nepodařilo svá hodnocení situaci včas uzpůsobit. Toto selhání lze nejlépe napravit opatřeními týkajícími se střetu zájmů, kvality ratingů, transparentnosti ratingových agentur, jejich vnitřního řízení a dohledu nad jejich činností. Uživatelům ratingů musí být umožněno, aby mohli na ratingy přiměřeně, ne však slepě spoléhat. Měli by se co nejvíce snažit provádět vlastní analýzu a k využívání ratingů vždy přistupovat s náležitou opatrností.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5a) Rating svrchovaného dluhu by měl být považován za veřejný statek, a měl by být tudíž prováděn několika odlišnými aktéry souběžně, například vnitrostátními účetními dvory a Evropským účetním dvorem.

Odůvodnění

Současná krize odhalila spekulace a zajišťovací činnosti, pokud jde o svrchovaný dluh. Tento jev je velmi škodlivý a měl by být zakázán. Řešením by mohlo být přesunout odpovědnost za rating svrchovaného dluhu jinému subjektu.

Pozměňovací návrh  6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5b) Měla by být zvážena možnost vytvoření Evropské veřejné ratingové agentury.

Odůvodnění

Současná krize ukázala, že ratingové agentury selhaly a v této oblasti existuje poptávka po nových subjektech. Toto stanovisko již EP přijal při hlasování o zprávě obsahující doporučení Komisi o zajišťovacích fondech a soukromých kapitálových fondech, kterou vypracoval Poul Nyrup Rasmussen dne 11. září 2008.

Pozměňovací návrh  7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5c) Je vhodné provést reformu CESR buď tak, že z CESR bude vytvořena nezávislá evropská agentura, nebo tak, že bude založena nová centrální evropská agentura, která bude vydávat ratingy.

Pozměňovací návrh  8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Je nutné stanovit společný rámec pravidel týkajících se kvality ratingů, které využívají finanční instituce regulované harmonizovanými pravidly Společenství. Jinak by existovalo riziko, že členské státy budou na vnitrostátní úrovni přijímat odchylná opatření. To by mělo přímý negativní dopad na dobré fungování vnitřního trhu a vedlo by to k vytváření překážek, protože by se ratingové agentury vydávající ratingy pro použití finančními institucemi ve Společenství řídily v různých členských státech různými pravidly. Kromě toho by mohly odchylné požadavky na kvalitu ratingů vést k různé úrovni ochrany investorů a spotřebitelů.

(6) Je nutné stanovit společný rámec zlepšující kvalitu ratingů, které využívají finanční instituce regulované harmonizovanými pravidly Společenství. Jinak by existovalo riziko, že členské státy budou na vnitrostátní úrovni přijímat odchylná opatření. To by mělo přímý negativní dopad na dobré fungování vnitřního trhu a vedlo by to k vytváření překážek, protože by se ratingové agentury vydávající ratingy pro použití finančními institucemi ve Společenství řídily v různých členských státech různými pravidly. Kromě toho by mohly odchylné požadavky na kvalitu ratingů vést k různé úrovni ochrany investorů a spotřebitelů.

Pozměňovací návrh  9

Návrh nařízení

Body odůvodnění 6 a, 6 b a 6 c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) Je žádoucí, aby ratingy subjektů nebo produktů ze třetí země připravené nebo vydané ratingovými agenturami usazenými a schválenými ve třetí zemi, mohly být ve Společenství používány pod podmínkou, že splňují požadavky, které jsou stejně přísné jako požadavky uvedené v tomto nařízení.

(6b) Toto nařízení by mělo zavést režim schvalování, který ratingovým agenturám usazeným ve Společenství a zaregistrovaným v souladu s tímto nařízením umožní schvalovat ratingy vydané ve třetích zemích, pod podmínkou, že Komise uzná právní a kontrolní rámec, který se vztahuje na ratingové činnosti v dané třetí zemi, jež vedly k vydání ratingů, u nichž má být uznáno, že plně odpovídají tomuto nařízení. Aby byla zajištěna ochrana investorů a usnadnila se náprava případného porušení tohoto nařízení, jsou požadavky uvedené v tomto bodu odůvodnění klíčové pro stanovení referenčního bodu v Evropské unii, konkrétně ratingové agentury usazené ve Společenství a registrované v souladu s tímto nařízením.

 

 

 

(6c) Ratingová agentura, která schválila ratingy vydané ve třetí zemi, by měla být za schválené ratingy plně a bezpodmínečně odpovědná.

Pozměňovací návrh  10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Ratingové agentury by měly zavést odpovídající vnitřní politiky a postupy pro zaměstnance podílející se na ratingovém procesu, aby se zabránilo střetu zájmů a zajistila se trvalá kvalita, integrita a důslednost procesu vydávání a přezkumu ratingů.

(8) Ratingové agentury by měly zavést odpovídající vnitřní politiky a postupy pro zaměstnance a další osoby podílející se na ratingovém procesu, aby se rozpoznal, vyloučil či vyřešil a zveřejnil střet zájmů a zajistila se trvalá kvalita, integrita a důslednost procesu vydávání a přezkumu ratingů. Mezi takové politiky a postupy by měl patřit především vnitřní kontrolní systém a funkce dosahování souladu.

Odůvodnění

Technický pozměňovací návrh. Odráží nové znění příslušného článku ve smyslu vyloučení či rozpoznání, vyřešení a zveřejnění střetu zájmů.

Pozměňovací návrh  11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Aby se zajistila nezávislost ratingového procesu na obchodních zájmech ratingové agentury jako společnosti, měly by ratingové agentury zajistit, aby ve správní nebo dozorčí radě byli alespoň tři nevýkonní členové, kteří by měli být nezávislí ve smyslu bodu 13 oddílu III doporučení Komise 2005/162/ES o úloze nevýkonných členů správní rady nebo členů dozorčí rady a o výborech správní nebo dozorčí rady společností kótovaných na burze. Kromě toho musí mít většina členů správní nebo dozorčí rady, včetně všech nezávislých členů, dostatečné odborné znalosti v oblasti finančních služeb.

(10) Aby se zajistila nezávislost ratingového procesu na obchodních zájmech ratingové agentury jako společnosti, měly by ratingové agentury zajistit, aby správní nebo dozorčí rada byla nezávislá při sledování řádného souladu s tímto nařízením a informování o něm, s ohledem na zachování nezávislosti ratingů a jejich kvality. Kromě toho by členové správní nebo dozorčí rady měli mít dostatečné odborné znalosti v příslušných oblastech finančních služeb.

Odůvodnění

Není nutné, aby sledování prováděli nevýkonní ředitelé, navíc v některých členských státech takový typ vedení ani neexistuje, nebo neexistuje v odpovídající podobě. Může zde rovněž dojít ke střetu zájmů ve vztahu k odpovědnostem akcionářů. Toto „funkční“ vyjádření umožňuje, aby byla zvolena nejvhodnější možnost.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Aby se zabránilo střetům zájmů, neměla by odměna nezávislých členů správní nebo dozorčí rady záviset na obchodních výsledcích agentury.

(11) Aby se zabránilo střetům zájmů, neměla by odměna členů správní nebo dozorčí rady záviset na obchodních výsledcích agentury.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Dlouhodobé vztahy s týmiž hodnocenými subjekty nebo jejich spřízněnými třetími stranami by mohly ohrozit nezávislost analytiků a osob, které ratingy schvalují. Proto by mělo docházet k rotaci těchto analytiků a osob.

(13) Dlouhodobé vztahy s týmiž hodnocenými subjekty nebo jejich spřízněnými třetími stranami by mohly ohrozit nezávislost analytiků, kteří jsou v přímém kontaktu s emitenty. Proto by mělo docházet k povinné rotaci těchto analytiků.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Ratingové agentury by měly používat striktní, systematické a souvislé metodiky, jejichž výsledkem jsou ratingy, jež mohou být ověřeny na základě historických zkušeností. Ratingové agentury by měly zajistit řádné vedení, aktualizaci a pravidelné komplexní přezkoumávání metodik, modelů a základních předpokladů ratingu používaných pro stanovení ratingů. Jestliže nedostatek spolehlivých dat nebo složitost struktury nového typu, zejména u strukturovaných finančních nástrojů, vede k pochybnostem, zda je ratingová agentura schopna zpracovat důvěryhodný rating, měla by ratingová agentura od vydání ratingu upustit nebo již vydaný rating stáhnout.

(14) Ratingové agentury by měly používat striktní, systematické a souvislé metodiky, jejichž výsledkem by měly být pevně podložené a odůvodněné ratingy, jež mohou být ověřeny také na základě vhodných historických zkušeností. Ratingové agentury by měly zajistit řádné vedení, aktualizaci a pravidelné komplexní přezkoumávání metodik, modelů a základních matematických, korelačních a dalších předpokladů používaných pro stanovení ratingů a dále to, aby byl popis zveřejňován způsobem, který umožní odborné přezkoumání. Jestliže nedostatek spolehlivých dat nebo složitost struktury nového typu, zejména u strukturovaných finančních nástrojů, vede k pochybnostem, zda je ratingová agentura schopna zpracovat důvěryhodný rating, neměla by ratingová agentura rating vydávat. Změny kvality dostupných informací pro sledování již vydaného ratingu by měly být zpřístupňovány včetně tohoto přezkoumání a případně by měla být provedena revize.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14a) Emitenti by měli zpřístupnit informace poskytnuté ratingovým agenturám subjektům, které je požadují pro účely nezávislé analýzy. Příjemci těchto informací by měli předem souhlasit s tím, že tyto informace nepředají veřejnosti a že nebudou obchodovat s relevantními cennými papíry.

Odůvodnění

Nařízení by mělo emitentům uložit, aby zpřístupnili ostatním stejné informace, jaké použily ratingové agentury při vytváření jejich úsudku. Zpřístupnění informací by umožnilo, aby se rozvinul trh se skutečně nezávislými ratingy, které nebudou placeny emitentem. Zvýšení dostupnosti informací představuje regulační opatření, které by s největší pravděpodobností mělo vést ke skutečné hospodářské soutěži ratingových agentur.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Aby se zajistila kvalita ratingů, měla by ratingová agentura přijmout opatření pro zajištění spolehlivosti informací, které při provádění ratingového hodnocení používá. Za tímto účelem může ratingová agentura mimo jiné spoléhat na nezávisle auditované účetní závěrky a veřejně dostupné informace, ověření jiným uznávaným poskytovatelem služeb, vlastní přezkoumání náhodně vybraných vzorků obdržených informací nebo na smluvní ujednání, která jasně stanoví odpovědnost hodnoceného subjektu nebo jeho spřízněné třetí strany, jsou-li informace poskytnuté podle smlouvy vědomě nepravdivé nebo zavádějící nebo jestliže hodnocený subjekt nebo jeho spřízněná třetí strana nepřistupují k přesnosti informací s přiměřenou náležitou péčí, jak je stanoveno v podmínkách smlouvy.

(15) Aby se zajistila kvalita ratingového postupu, měla by ratingová agentura přijmout přiměřená opatření pro zajištění spolehlivosti informací, které při provádění ratingového hodnocení používá. Ratingová agentura není auditorem údajů a nekontroluje náležitou péči emitentů a třetích stran, měla by však mít zavedené přiměřené a transparentní postupy pro posuzování kvality údajů a skutečnosti, zda zdroje, na které se spoléhá, k této důvěře opravňují, např. prostřednictvím profesní nezávislosti nebo reputace. Za tímto účelem může ratingová agentura mimo jiné spoléhat na nezávisle auditované účetní závěrky a veřejně dostupné informace, ověření jiným uznávaným poskytovatelem služeb, vlastní přezkoumání náhodně vybraných vzorků obdržených informací.

Odůvodnění

Je nezbytné, aby se předešlo nejasnostem ohledně úlohy ratingových agentur, pokud jde o náležitou péči poskytovanou ostatními stranami, na niž ratingové agentury spoléhají. Důležité je, aby opatření pro posuzování byla přiměřená a aby tato opatření byla vnímána jako transparentní. Poslední bod se zdá být spíše odpovědností než něčím, na co se má spoléhat.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Metodiky, modely a základní předpoklady ratingu používané ratingovou agenturou musí být pravidelně přezkoumávány, aby se do nich odpovídajícím způsobem promítaly měnící se podmínky na trzích podkladových aktiv. S cílem zajistit transparentnost by měly být zveřejněny veškeré podstatné změny metodik a praxe, postupů a procesů ratingové agentury ještě předtím, než vejdou v účinnost, pokud mimořádné tržní podmínky nevyžadují okamžitou změnu ratingu.

(16) Ratingové agentury musí stanovit řádné postupy pro pravidelné přezkoumávání metodik, modelků a základních předpokladů ratingu používaných ratingovou agenturou, aby se do nich odpovídajícím způsobem promítaly měnící se podmínky na trzích podkladových aktiv. S cílem zajistit transparentnost by měly být zveřejněny veškeré podstatné změny metodik a praxe, postupů a procesů ratingové agentury ještě předtím, než vejdou v účinnost, pokud mimořádné tržní podmínky nevyžadují okamžitou změnu ratingu.

Odůvodnění

Takové znění jasně stanoví, že přezkoumávání používaných metodik a modelů je úkolem ratingové agentury.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17a) CESR by měl na základě statistických výsledků sledovat, jak si ratingové agentury vedly v minulosti, a svá zjištění zveřejnit, aby se posílila transparentnost a zvýšila informovanost a ochrana poskytovaná investorům.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Za určitých okolností mohou mít strukturované finanční nástroje jiné dopady než tradiční podnikové dluhové nástroje. Pro investory by mohlo být zavádějící, kdyby se pro oba typy nástrojů používaly stejné ratingové kategorie bez dalšího vysvětlení. Ratingové agentury by měly hrát důležitou úlohu při zvyšování povědomí uživatelů ratingu o specifikách strukturovaných finančních produktů oproti tradičním produktům. Ratingové agentury by tedy měly buď používat pro hodnocení strukturovaných finančních nástrojů jiné ratingové kategorie, nebo poskytnout dodatečné informace o odlišných rizikových charakteristikách těchto produktů.

(18) Za určitých okolností mohou mít strukturované finanční nástroje jiné dopady než tradiční podnikové dluhové nástroje. Pro investory by mohlo být zavádějící, kdyby se pro oba typy nástrojů používaly stejné ratingové kategorie bez dalšího vysvětlení. Ratingové agentury by měly hrát důležitou úlohu při zvyšování povědomí uživatelů ratingu o specifikách strukturovaných finančních produktů oproti tradičním produktům. Ratingové agentury by tedy měly buď používat pro hodnocení strukturovaných finančních nástrojů jiné ratingové kategorie, například prostřednictvím doplňkového komentáře, nebo poskytnout dodatečné informace o odlišných rizikových charakteristikách těchto produktů. Pokud hodnotí produkt poprvé a pokud hodnotí nově vytvořený produkt, měly by to rovněž uvést.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Ratingové agentury by měly přijmout opatření, aby zabránily situacím, kdy emitenti požádají o předběžné ratingové hodnocení dotčeného strukturovaného finančního nástroje více ratingových agentur, aby zjistili, která ratingová agentura nabízí nejlepší rating navrhovaného nástroje. Této praxi by se měli vyhýbat i emitenti.

(19) Ratingové agentury by měly při vydávání ratingu ve své závěrečné zprávě uvést, pokud emitenti požádají o předběžné ratingové hodnocení dotčeného strukturovaného finančního nástroje více ratingových agentur, aby zjistili, která ratingová agentura nabízí nejlepší rating navrhovaného nástroje. Této praxi by se měli emitenti vyhýbat.

Odůvodnění

Emitenti strukturovaných cenných papírů musí mít možnost vyžádat si alternativní nabídky. Aby však nevznikal dojem, že hodnocení vydané jednou ratingovou agenturou není vzhledem ke skutečnosti, že hodnocení bylo poptáváno u více agentur, dostatečně kvalitní, protože této agentuře bylo hodnocení finančního produktu zadáno v naději, že vydá nejlepší hodnocení, mělo by být v závěrečné zprávě o produktu uvedeno, že ratingová agentura se při zadávání zakázky prosadila vůči konkurentům, a tito konkurenti by měli být jmenovitě uvedeni.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22) Ratingová agentura registrovaná příslušném orgánem příslušného členského státu by měla mít možnost vydávat ratingy v rámci celého Společenství. Je tedy nezbytné zavést jednotnou registraci pro všechny ratingové agentury s platností v celém Společenství.

(22) Ratingová agentura registrovaná CESR by měla mít možnost vydávat ratingy v rámci celého Společenství. Je tedy nezbytné zavést jednotnou registraci pro všechny ratingové agentury s platností v celém Společenství.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Některé ratingové agentury se skládají z několika právnických osob, které společně tvoří skupinu ratingových agentur. Při registraci každé ratingové agentury, která je součástí takové skupiny, by měly příslušné orgány dotčených členských států koordinovat hodnocení žádostí předložených ratingovými agenturami, které patří do stejné skupiny.

vypouští se

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Pro předkládání žádostí o registraci je nutné zřídit jediné místo. Žádosti o registraci by měl přijímat CESR, který by poté měl účinně informovat příslušné orgány všech členských států. Zkoumání žádostí o registraci by ale mělo probíhat na vnitrostátní úrovni a měl by se jím zabývat příslušný orgán. Aby bylo možné účinně vyřizovat agendu ratingových agentur, měly by příslušné orgány v rámci CESR vytvořit operativní síť podporovanou efektivní IT infrastrukturou a zřídit podvýbor specializující se na oblast ratingu ve všech kategoriích aktiv hodnocených ratingovými agenturami.

(24) Pro předkládání žádostí o registraci je nutné zřídit jediné místo. Žádosti o registraci by měl přijímat a zpracovávat CESR, který by poté měl účinně informovat příslušné orgány všech členských států. CESR by měl zajistit uplatňování rovných podmínek v celé Evropské unii, a předcházet tak regulační arbitráži.

 

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25a) Jsou zapotřebí další rozsáhlé reformy regulačních a kontrolních struktur ve finančním odvětví Evropské unie. Komise ve svém sdělení ze dne 29. října 2008 nazvaném „Od finanční krize ke zotavení: evropský rámec opatření“ konkrétně oznámila, že vytvořila skupinu odborníků vedenou Jacquesem De Larosièrem. Tato skupina má zvažovat možnosti hlubších reforem, včetně organizace evropských finančních institucí, s cílem zajistit obezřetnost, řádné fungování trhů a výraznější evropskou spolupráci v oblasti dohledu nad finanční stabilitou, jež mohou zahrnovat integrovaný finanční dohled nad všemi finančními odvětvími. Tato skupina má rovněž informovat o mechanismech včasného varování a krizového řízení, včetně řízení přeshraničních rizik a rizik napříč odvětvími, a zabývat se spoluprací Evropské unie a jiných důležitých jurisdikcí na podporu ochrany finanční stability na globální úrovni. Na základě činností, které skupina uskutečnila, by Komise měla co nejdříve, a v každém případě do 1. července 2010, podat Evropskému parlamentu, Radě a dalším dotčeným orgánům zprávu o všech zjištěních v tomto ohledu a předložit případné legislativní návrhy, které jsou zapotřebí k řešení zjištěných nedostatků, pokud jde o předpisy týkající se spolupráce v oblasti dohledu.

Odůvodnění

Mělo by být zajištěno, aby byly závěry Larosièrovy skupiny týkající se aspektů dohledu v tomto nařízení uplatněny prostřednictvím přezkumu tohoto nařízení a aby tato činnost probíhala v souladu s další regulací týkající se finančního sektoru.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26) Dohled nad ratingovou agenturou by měl provádět příslušný orgán domovského členského státu, v případě skupiny ratingových agentur ve spolupráci s příslušnými orgány ostatních dotčených členských států a pod koordinací CESR.

(26) Dohled nad ratingovými agenturami by měl provádět CESR ve spolupráci s příslušnými orgány dotčených členských států.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27) Aby se udržela vysoká úroveň důvěry investorů a spotřebitelů a aby byla umožněna průběžná kontrola ratingů využívaných finančními institucemi ve Společenství, měly by být ratingové agentury se sídlem mimo Společenství povinny založit ve Společenství dceřinou společnost, která by umožnila účinný dohled nad jejich činností ve Společenství.

(27) Aby se udržela vysoká úroveň důvěry investorů a spotřebitelů a aby byl umožněn průběžný dohled nad ratingy používanými finančními institucemi ve Společenství, měly by být ratingové agentury se sídlem mimo Společenství povinny založit ve Společenství dceřinou společnost, která by umožnila účinný dohled nad jejich činností ve Společenství a účinné využití režimu schvalování a rovnocennosti. Měl by být rovněž podporován vznik nových subjektů na trhu ratingových agentur.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28) Je vhodné vytvořit mechanismus, který by zajistil účinné prosazování tohoto nařízení. Příslušné orgány členských států by měly mít k dispozici nezbytné prostředky pro zajištění toho, aby ratingy určené k použití ve Společenství byly vydávány v souladu s tímto nařízením. Jelikož by měla být zachována analytická nezávislost ratingové agentury při vydávání ratingů, neměly by příslušné orgány zasahovat do podstaty ratingů a do metodik, na jejichž základě ratingová agentura své ratingy určuje.

(28) Je vhodné vytvořit mechanismus, který by zajistil účinné prosazování tohoto nařízení. Příslušné orgány členských států by měly mít k dispozici nezbytné prostředky pro zajištění toho, aby ratingy určené k použití ve Společenství byly vydávány v souladu s tímto nařízením. Jelikož by měla být zachována analytická nezávislost ratingové agentury při vydávání ratingů, neměly by příslušné orgány ani členské státy zasahovat do podstaty ratingů a do metodik, na jejichž základě ratingová agentura své ratingy určuje. Pokud by ratingová agentura byla vystavena tlaku, měla by o tom uvědomit Komisi a CESR. Ratingy musí být pevně podložené a odůvodněné, měly by se vyhýbat kompromisním hodnocením a být srovnatelné s ratingy, které se vydávají v mezinárodním měřítku.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30) Jestliže příslušný orgán domovského členského státu nepřijme nezbytná opatření, aby eliminoval pochybení ratingové agentury, měly by mít příslušné orgány jiných členských států možnost zasáhnout a přijmout odpovídající opatření.

vypouští se

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32) CESR by měl zajistit soudržnost při uplatňování tohoto nařízení. Měl by posílit a zprostředkovat spolupráci příslušných orgánů při činnostech dohledu a převzít koordinační úlohu při každodenním dohledu. Proto by měl CESR vytvořit mechanismus zprostředkování, jenž by zajistil jednotný přístup ze strany příslušných orgánů.

(32) CESR by měl zajistit soudržnost při uplatňování tohoto nařízení. Měl by posílit a zprostředkovat spolupráci příslušných orgánů při činnostech dohledu a převzít koordinační úlohu při každodenním dohledu. Proto by měl CESR vytvořit mechanismus zprostředkování a vzájemného hodnocení, jenž by zajistil jednotný přístup ze strany příslušných orgánů.

Odůvodnění

Navrhovaný mechanismus vzájemného hodnocení by mohl být koncipován obdobně jako mechanismus, který funguje mezi vnitrostátními statistickými úřady a Eurostatem.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33) Členské státy by měly stanovit pravidla postihů pro případ porušení tohoto nařízení a zajistit jejich uplatňování. Tyto postihy by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

(33) Členské státy by měly stanovit pravidla postihů pro případ porušení tohoto nařízení a zajistit jejich uplatňování. Tyto postihy by měly být účinné, přiměřené a odrazující, ale také slučitelné se zajišťováním řádného trhu. Komise by měla po poradě s CESR vytvořit pokyny týkající se těchto postihů.

Odůvodnění

Jestliže je CESR odpovědný za registraci a dohled, musí hrát větší, i když stále ještě poradní, úlohu při zjišťování porušení pravidel a stanovování postihů.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(34a) Budoucí pravidla v oblasti odpovědnosti ratingových agentur by měla být srovnatelná s odpovědností auditorů. Komise by v tomto ohledu měla předložit vhodný legislativní návrh.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35) Přísnější a jasnější právní rámec, v němž budou ratingové agentury vykonávat svou činnost, by měl také v příslušných případech usnadnit využití občanskoprávních řízení s ratingovými agenturami v souladu s právní úpravou odpovědnosti platnou v členských státech.

(35) Porušení ustanovení tohoto nařízení by samo o sobě nemělo vést k jakékoli žalobě o náhradu škody třetí stranou ve sporu. V případě, že uživateli ratingů vznikne ekonomická škoda v důsledku porušení ustanovení tohoto nařízení, mělo by být možné podat žalobu o náhradu škody pouze v souladu s vnitrostátními právními předpisy o občanskoprávní odpovědnosti.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35a) Ratingové agentury musí při vykonávání svých úkolů spolupracovat s veřejnými orgány Evropské unie a jejich nejvyšší představitelé se musí dostavit k příslušnému výboru Evropského parlamentu vždy, když jsou k tomu vyzváni.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37) Komise by měla být zejména oprávněna změnit přílohu I a II nařízení, které stanoví konkrétní kritéria, podle nichž se posuzuje dodržování povinností ze strany ratingové agentury z hlediska vnitřní organizace, uspořádání činnosti, pravidel pro zaměstnance, prezentace ratingů a zveřejňování údajů. Jelikož jsou tato opatření obecného významu a jejich cílem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(37) Komise by měla být zejména oprávněna, s ohledem na mezinárodní vývoj, přijmout opatření k vymezení kritérií pro posouzení rovnocennosti regulace v souvislosti s používáním ratingů vydaných ratingovými agenturami usazených ve třetích zemích, dále přijmout opatření pro vymezení doplňkových služeb, přijmout pokyny pro stanovení postihů a změnit přílohu I a II nařízení, které stanoví konkrétní kritéria, podle nichž se posuzuje dodržování povinností ze strany ratingové agentury z hlediska vnitřní organizace, uspořádání činnosti, pravidel pro zaměstnance, prezentace ratingů a zveřejňování údajů. Jelikož jsou tato opatření obecného významu a jejich cílem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, mimo jiné jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37a) Komise by měla posoudit regulační spolehlivost ratingů a přiměřenost odměny vyplácené hodnoceným subjektem ratingové agentuře. Na základě tohoto hodnocení by Komise měla předložit vhodné legislativní návrhy.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Článek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení zavádí společný přístup k zajištění vysoké kvality ratingů používaných ve Společenství, a tím přispívá k hladkému fungování vnitřního trhu při současném dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitelů a investorů. Stanoví podmínky pro vydávání ratingů a pravidla organizace a jednání ratingových agentur za účelem zajistit v praxi jejich nezávislost a vyhnout se střetu zájmů.

Toto nařízení zavádí opatření k zajištění celistvosti, transparentnosti, odpovědnosti, dobré správy věcí veřejných a institucionální spolupráce na ratingových činnostech, která vedou k vydávání vysoce kvalitních ratingů, které se používají ve Společenství nebo které mají dopad na Společenství, a tím přispívá k hladkému fungování vnitřního trhu při současném dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitelů a investorů. Stanoví podmínky pro vydávání ratingů a pravidla organizace a jednání ratingových agentur za účelem zajistit v praxi jejich nezávislost a vyhnout se střetu zájmů.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se vztahuje na ratingy, které jsou určeny k použití pro regulační nebo jiné účely úvěrovými institucemi ve smyslu směrnice 2006/48/ES, investičními podniky ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pojišťovnami v oblasti působnosti směrnice Rady 73/239/EHS, pojišťovnami ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES, zajišťovnami ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES, subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) ve smyslu směrnice [2009/XX/ES] nebo institucemi zaměstnaneckého penzijního pojištění ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES a které se zveřejňují nebo distribuují na základě předplatného.

1. Toto nařízení se vztahuje na ratingy, které jsou určeny k použití pro účely úvěrovými institucemi ve smyslu směrnice 2006/48/ES, emitenty nebo předkladateli nabídek v souvislosti s veřejnými nabídkami nebo přístupem k obchodování s finančními nástroji podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování1, a nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů2, investičními podniky ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pojišťovnami v oblasti působnosti směrnice Rady 73/239/EHS, pojišťovnami ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES, zajišťovnami ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES, subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) ve smyslu směrnice [2009/XX/ES] nebo institucemi zaměstnaneckého penzijního pojištění ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES a které se zveřejňují nebo distribuují na základě předplatného.

 

1 Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 64.

2 Úř. věst. L 149, 30.4.2004, s. 1.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se nevztahuje na soukromé ratingy. Nevztahuje se na ratingy vydávané veřejnými orgány, jejichž ratingy se nezveřejňují a nejsou placeny hodnoceným subjektem.

2. Toto nařízení se nevztahuje na:

 

a) soukromé ratingy vydávané výlučně pro osobu, která si je zadala, a neurčené ke zveřejnění nebo distribuci na základě předplatného;

 

b) ratingy vytvořené exportními úvěrovými agenturami uvedenými v příloze VI části 1 směrnice 2006/48/ES nebo

 

c) ratingy vydávané veřejnými orgány, jejichž ratingy se nezveřejňují a nejsou placeny hodnoceným subjektem.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) „domovský členský stát“ znamená členský stát, ve kterém má ratingová agentura sídlo;

vypouští se

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) „vedoucí analytik“ znamená osobu, která nese primární odpovědnost za komunikaci s emitentem, pokud jde o konkrétní rating nebo obecně ratingy nástrojů, které pocházejí od tohoto emitenta, a případně také za vypracování souvisejících doporučení ratingovému výboru;

Odůvodnění

Definice „vedoucího analytika“ je žádoucí vzhledem ke klíčové úloze, jakou tyto osoby hrají v ratingových agenturách, a pro účely mechanismu pravidelné rotace stanoveného v článku 6.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) „regulační účely“ znamenají použití ratingů pro zvláštní účel dosažení souladu s právními předpisy Společenství prováděnými ve vnitrostátních právních předpisech členských států;

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k) „skupina ratingových agentur“ znamená skupinu podniků, která se skládá z mateřského podniku a jeho dceřiných společností ve smyslu článku 1 a článku 2 směrnice 83/349/EHS, jakož i podniků navzájem propojených vztahem ve smyslu čl. 12 odst. 1 směrnice 83/349/EHS, jejichž běžnou a hlavní činností je vydávání ratingů.

k) „skupina ratingových agentur“ znamená skupinu podniků usazených ve Společenství, která se skládá z mateřského podniku a jeho dceřiných společností ve smyslu článku 1 a článku 2 směrnice 83/349/EHS, jakož i podniků navzájem propojených vztahem ve smyslu čl. 12 odst. 1 směrnice 83/349/EHS, jejichž běžnou a hlavní činností je vydávání ratingů.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ka) „soukromý rating“ znamená rating, který nebude zveřejněn, protože se vydává na žádost určitého hospodářského subjektu a slouží k  předem vymezenému soukromému účelu.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Úvěrové instituce, investiční podniky, pojišťovny a zajišťovny, subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění uvedené v článku 2 smí použít k regulačním účelům pouze ratingy vydané ratingovými agenturami usazenými ve Společenství a registrovanými v souladu s tímto nařízením.

Úvěrové instituce, investiční podniky, pojišťovny a zajišťovny, subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění a emitenti nebo předkladatelé nabídek podle článku 2 smí použít k regulačním účelům pouze ratingy vydané nebo schválené ratingovými agenturami usazenými ve Společenství a registrovanými v souladu s tímto nařízením.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Investiční podniky a úvěrové instituce uvedené v článku 1 směrnice 2004/39/ES by neměly vykonávat jménem svých klientů příkazy týkající se finančních nástrojů, kterým byl přidělen rating, pokud rating nevydala ratingová agentura registrovaná v souladu s tímto nařízením.

2. Rating subjektů nebo produktů ze třetí země připravený nebo vydaný ratingovou agenturou usazenou a schválenou nebo registrovanou ve třetí zemi může být používán ve Společenství za předpokladu, že:

 

a) tyto ratingy schválí ratingová agentura usazená ve Společenství a registrovaná v souladu s tímto nařízením a

 

b) ratingové činnosti ve třetí zemi, jejichž výsledkem je vydání ratingu, který má být schválen, jsou součástí právního a kontrolního rámce, který je považován za rovnocenný s opatřeními uvedenými v tomto nařízení.

Komise vypracuje a zveřejní seznam právních předpisů třetí země, které budou považovány za rovnocenné s tímto nařízením. Tento seznam bude pravidelně aktualizován.

 

3. Rating schválený podle odstavce 2 bude považován za rovnocenný s ratingem vydaným ratingovou agenturou usazenou ve Společenství a registrovanou v souladu s tímto nařízením. Ratingová agentura registrovaná ve Společenství do svého ratingového ohlášení začlení za tímto účelem příslušné prohlášení.

 

4. Ratingová agentura usazená ve Společenství a registrovaná v souladu s tímto nařízením nebude používat schválení s cílem vyhnout se požadavkům tohoto nařízení.

 

Ratingová agentura, která schválila rating připravený nebo vydaný ratingovou agenturou usazenou ve třetí zemi, zůstává za tento rating a za splnění podmínek pro schválení plně odpovědná.

 

5. Jakmile bude ustanoven mezinárodní regulační a kontrolní rámec pro ratingové agentury, Evropský parlament a Rada toto nařízení přezkoumají.

 

6. Komise za pomoci CESR stanoví přechodná opatření pro stávající ratingy třetích zemí používané v rámci Společenství. Tato opatření, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 2.

 

7. Aniž jsou dotčena pravidla hospodářské soutěže, zajistí členské státy, aby emitenti pro určitou část svých ratingů využívaly ratingové agentury se správním ústředím ve Společenství.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Ratingová agentura zajistí, aby vydávání ratingů nebylo ovlivněno žádným stávajícím nebo potenciálním střetem zájmů nebo obchodním vztahem ratingové agentury, která rating vydává, jejích řídících pracovníků, zaměstnanců nebo jakékoli osoby s agenturou přímo či nepřímo spojené prostřednictvím kontroly.

1. Ratingová agentura přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistila, aby vydávání ratingů nebylo ovlivněno žádným stávajícím nebo potenciálním střetem zájmů nebo obchodním vztahem ratingové agentury, která rating vydává, jejích řídících pracovníků, ratingových analytiků, zaměstnanců ani jiných fyzických osob, jejichž služby jsou ratingové agentuře poskytovány nebo jsou pod její kontrolou nebo jakékoli osoby s agenturou přímo či nepřímo spojené prostřednictvím kontroly.

Odůvodnění

Znění nařízení by mělo stanovit specifická kritéria pro osvobození ratingových agentur s malým počtem zaměstnanců od dodržování některých povinností podle navrhovaného nařízení v návaznosti na splnění určitých kritérií.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1a. Ratingová agentura zveřejní povahu svých mechanismů odměňování, pokud jde o hodnocené subjekty.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1b. Ratingová agentura určí osobu odpovědnou za dodržování ustanovení tohoto nařízení ze strany ratingové agentury a jejích zaměstnanců.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1c. Ratingová agentura právně i funkčně oddělí činnost související s ratingem od doplňkových služeb.

 

Komise vymezí tyto doplňkové služby. Toto opatření, jehož předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jeho doplněním, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 2.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pro zajištění souladu s odstavcem 1 musí ratingová agentura splnit požadavky stanovené v oddílech A a B přílohy I.

2. Pro zajištění souladu s odstavci 1, 1a, 1b, a 1c musí ratingová agentura splnit požadavky stanovené v oddílech A a B přílohy I.

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. CESR může ratingovou agenturu na její žádost osvobodit od požadavků podle čl. 6 odst. 4 nebo přílohy I oddílu A bodu 2 v případě, že je ratingová agentura schopna prokázat, že s ohledem na povahu, rozsah a komplexitu jejího podnikání a povahu a rozsah vydávání jejích ratingů nejsou tyto požadavky přiměřené a že ratingová agentura:

 

a) zaměstnává méně než 25 analytiků;

 

b) zavedla opatření a postupy, zejména vnitřní kontrolní systém, opatření týkající se podávání informací a mechanismy pravidelné rotace, pokud jde o analytiky a osoby schvalující ratingy, jimiž zajistí účinné naplňování regulačních cílů stanovených v tomto nařízení, a

 

c) nestanovila svou velikost s cílem vyhnout se dodržování požadavků tohoto nařízení ze strany ratingové agentury nebo skupiny těchto agentur.

 

V případě skupiny ratingových agentur CESR zajistí, aby alespoň jedna z ratingových agentur ve skupině nebyla osvobozena od dodržování požadavků čl. 6 odst. 4 nebo přílohy I oddílu A bodu 2.

 

V případě, že je ratingová agentura členem skupiny ratingových agentur, má se za to, že dosahuje souladu s přílohou I oddílem A, pokud tyto požadavky splňuje skupina jako celek. V takových případech budou odkazy v příloze I na správní nebo dozorčí radu a na vedoucí osoby ratingové agentury vykládány jako odkazy na správní nebo dozorčí radu a vedoucí osoby mateřského podniku.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zaměstnanci

Analytikové a další zaměstnanci

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Ratingová agentura zajistí, aby zaměstnanci, kteří se přímo účastní zpracování ratingů, měli odpovídající znalosti a zkušenosti pro jim přidělené úkoly.

1. Ratingová agentura zajistí, aby analytikové a další zaměstnanci, kteří se přímo účastní zpracování ratingů, měli odpovídající znalosti a zkušenosti pro jim přidělené úkoly.

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Ratingová agentura zajistí, aby zaměstnanci, kteří se přímo účastní zpracování ratingů, nesměli zahajovat ani se účastnit jednání o poplatcích nebo platbách s jakýmkoli hodnoceným subjektem, spřízněnou třetí stranou nebo jakoukoli osobou přímo či nepřímo spojenou s hodnoceným subjektem prostřednictvím kontroly.

2. Ratingová agentura zajistí, aby analytici a další zaměstnanci, kteří se přímo účastní zpracování ratingů, nesměli zahajovat ani se účastnit jednání o poplatcích nebo platbách s jakýmkoli hodnoceným subjektem, spřízněnou třetí stranou nebo jakoukoli osobou přímo či nepřímo spojenou s hodnoceným subjektem prostřednictvím kontroly.

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Ratingová agentura zajistí, aby zaměstnanci, kteří se přímo účastní zpracování ratingů, splňovali požadavky stanovené v oddíle C přílohy I.

3. Ratingová agentura zajistí, aby analytikové a další zaměstnanci, kteří se přímo účastní zpracování ratingů, splňovali požadavky stanovené v oddíle C přílohy I.

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Ratingová agentura zajistí, aby analytici a osoby, které ratingy schvalují, nebyli zapojeni do poskytování ratingových služeb témuž hodnocenému subjektu nebo jeho spřízněným třetím stranám po dobu delší než čtyři roky. Za tímto účelem zřídí mechanismus pravidelné rotace těchto analytiků a osob.

4. Ratingová agentura zajistí, aby analytici, kteří jsou v přímém kontaktu s emitenty, nebyli zapojeni do poskytování ratingových služeb témuž hodnocenému subjektu, jeho spřízněným třetím stranám nebo subjektům ve společném vlastnictví po dobu nepřesahující pět let. Za tímto účelem zřídí mechanismus pravidelné rotace těchto analytiků.

Doba, po kterou analytici a osoby, které ratingy schvalují, nesmí být zapojeni do poskytování ratingových služeb hodnocenému subjektu nebo spřízněným třetím stranám uvedeným v prvním pododstavci, nesmí být kratší než dva roky.

Doba, po kterou tito analytici nesmí být v přímém kontaktu s hodnoceným subjektem nebo spřízněnými třetími stranami uvedenými v prvním pododstavci, aby jim opět poskytovali ratingové služby, není kratší než dva roky.

 

Každá rotace analytiků probíhá ve fázích a jsou obměňováni jednotliví ratingoví analytici, nikoli celý tým.

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Odměna a hodnocení výkonu analytiků a osob, které schvalují ratingy, nesmí být závislé na výši výnosu, který ratingová agentura získá od hodnocených subjektů nebo spřízněných třetích osob, kterým analytikové nebo osoby, které schvalují ratingy, poskytují služby.

6. Odměna a hodnocení výkonu vedoucích analytiků, kteří vypracovávají ratingy, nesmí být závislé na výši výnosu, který ratingová agentura získá od hodnocených subjektů nebo spřízněných třetích osob, kterým vedoucí analytikové, kteří vypracovávají ratingy, poskytují služby.

Odůvodnění

Hlavní analytik je klíčovou kontaktní osobou s hodnoceným subjektem. Není nezbytné a bylo by přehnaně rušivé pravidelně rotovat celý podpůrný tým stejným způsobem.

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Ratingová agentura zveřejňuje metodiky, modely a klíčové předpoklady, které používá při zpracování ratingu.

1. Ratingová agentura zveřejňuje metodiky, modely a klíčové předpoklady, které používá při svých ratingových činnostech, jak jsou definovány v příloze I oddílu E.

Odůvodnění

Přesné metodiky, modely a klíčové předpoklady by neměly být zveřejňovány. Je vhodné zveřejnit obecné zásady, které mohou investorům napomoci, aby ratingu porozuměli.

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Ratingové agentury zveřejní na vyhrazeném místě svých internetových stránek s bezplatným a nepřetržitým přístupem informace o strukturovaných finančních produktech, které vysvětlí předpoklady, charakteristiky, limity a nejistoty týkající se jejich modelů a ratingových metodik, včetně simulací mezních scénářů, které agentura při stanovování ratingů provádí. Tyto informace jsou jasné a snadno srozumitelné.

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Ratingová agentura zajišťuje, aby ratingy, které vyhotovuje a šíří, byly založeny na analýze všech jí dostupných informací, které jsou podle jejích ratingových metodik relevantní. Přijme veškerá potřebná opatření, aby informace, které používá při udělování ratingů, byly dostatečně kvalitní a pocházely ze spolehlivých zdrojů.

2. Ratingové agentury přijímají, provádějí a vymáhají písemné postupy a zajišťují, aby ratingy, které vyhotovují a šíří, byly založeny na důkladné analýze všech informací, které jsou ratingové agentuře známé a které jsou podle jejích ratingových metodik relevantní pro její analýzy. Přijmou veškerá vhodná opatření, aby informace, které používají při udělování ratingů, byly dostatečně kvalitní a pocházely ze spolehlivých zdrojů.

Odůvodnění

Původní znění vede k nebezpečí, že hlavní regulátoři napadnou jednotlivé metodiky, což by mohlo vést k zásahům do nezávislosti analytiků ratingových agentur. Toto ustanovení by namísto toho mělo ratingovým agenturám ukládat, aby měly postupy pro přezkum jejich metodik, aby regulátoři pak mohli sledovat soulad s těmito postupy. Odkaz na „veškeré informace, které jsou ratingové agentuře dostupné“, je nepřiměřený a zahrnoval by veškeré veřejně dostupné informace, bez ohledu na to, nakolik jsou zkreslené.

Pozměňovací návrh   61

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Ratingové agentury přijmou přiměřená opatření za účelem posouzení důvěryhodnosti, obsáhlosti a přesnosti údajů a informací, které jim jsou poskytovány emitenty nebo spřízněnými stranami (tj. původci, ručitelem nebo právníky v případě strukturovaných finančních produktů). Ratingové agentury uvedou, v jakém rozsahu ověřily informace, které jim byly poskytnuty.

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2b. Ratingové agentury schválí postupy a mechanismy na ochranu důvěrné povahy informací, jež získávají od emitentů.

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ratingová agentura zaznamená všechny případy, kdy při zpracování ratingu sníží existující ratingové hodnocení vypracované jinou ratingovou agenturou pro podkladová aktiva nebo strukturované finanční nástroje, a uvede důvod nižšího hodnocení.

Ratingová agentura zaznamená a zveřejní všechny případy, kdy při zpracování ratingu změní existující ratingové hodnocení vypracované jinou ratingovou agenturou pro podkladová aktiva nebo strukturované finanční nástroje, a uvede důvod odlišného hodnocení.

Odůvodnění

Může dojít k horšímu nebo lepšímu hodnocení, které ratingová agentura musí zdůvodnit.

Pozměňovací návrh   64

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Ratingová agentura sleduje ratingy a v případě potřeby své ratingy přezkoumává. Ratingová agentura zavede interní opatření pro sledování vlivu změn makroekonomických podmínek a podmínek na finančních trzích na ratingy.

4. Ratingová agentura sleduje ratingy a své ratingy a metodiky průběžně přezkoumává, zejména pokud dojde k významným změnám, které by mohly mít vliv na rating určitého nástroje. Ratingová agentura zavede interní opatření pro sledování vlivu změn makroekonomických podmínek a podmínek na finančních trzích na ratingy. Vydá také upozornění v případě obecně nepříznivých a mimořádných tržních podmínek.

Pozměňovací návrh   65

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. V případě, že ratingová agentura vydá nebo schválí rating vydaný ratingovou agenturou třetí země, nese tato ratingová agentura Společenství odpovědnost za přesnost veškerých použitých informací a metodiky.

Pozměňovací návrh   66

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b. Ratingová agentura vysvětlí na žádost příslušného orgánu ex post své metodiky, modely a klíčové předpoklady ratingu. Tímto vysvětlením není dotčen obsah ratingu ani nezávislost ratingové agentury.

Odůvodnění

Ratingová agentura musí být schopna ex post vysvětlit příslušným orgánům svou metodiku, modely a klíčové předpoklady. Tato zásada nutí ratingovou agenturu, aby plně rozuměla svým ratingovým metodikám, modelům a předpokladům. Nezávislost ratingových agentur a ratingů samotných musí ovšem být příslušnými orgány plně respektována.

Pozměňovací návrh   67

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 5 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5c. Ratingová agentura usazená ve Společenství a registrovaná v souladu s tímto nařízením se považuje za agenturu, která rating vydala, pokud byl tento rating zveřejněn na jejích internetových stránkách nebo jinými prostředky nebo pokud byl distribuován na základě předplatného a předložen a zveřejněn v souladu s článkem 8, s jasným uvedením, že rating je schválen.

Odůvodnění

Musí být zajištěno, aby ratingy ze třetích zemí mohly být použity v EU, pokud jsou splněny dvě skupiny kritérií: 1) posouzení dosažení souladu s přísnými normami týkajícími se integrity ratingových činností agentury ve třetí zemi a průběžné sledování tohoto souladu ratingovou agenturou v EU, 2) vytvoření dohod o spolupráci s příslušnými orgány třetích zemí, posouzení dosahování souladu s předpoklady schvalovacího procesu během registrace a průběžný dohled.

Pozměňovací návrh   68

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Ratingová agentura neselektivně a včas zveřejní každý rating i každé rozhodnutí o přerušení ratingového hodnocení.

 

1. Ratingová agentura neselektivně a včas zveřejní každý rating i každé rozhodnutí o přerušení ratingového hodnocení. Při zveřejňování uvede ratingová agentura příčiny a důvody, proč k němu dochází.

Pozměňovací návrh   69

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

První pododstavec se nevztahuje na ratingy, které se distribuují na základě předplatného.

První pododstavec se vztahuje také na ratingy, které se distribuují na základě předplatného.

Pozměňovací návrh   70

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Ratingová agentura průběžně zveřejňuje informace o všech strukturovaných finančních produktech, které byly předloženy k úvodnímu přezkoumání nebo předběžnému ratingu. Toto zveřejnění se uskuteční nezávisle na tom, zda má emitent s ratingovou agenturou smlouvu na konečný rating.

Odůvodnění

To umožní investorům zjistit, zda emitenti u ratingové agentury o rating požádali, ale následně se rozhodli jej nepoužít. Může to zamezit „vybírání mezi ratingy“ ze strany emitentů.

Pozměňovací návrh   71

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. Ratingová agentura informuje hodnocený subjekt 12 hodin před zveřejněním výsledku ratingu a o hlavních úvahách, z nichž při vydání ratingu vycházela, aby měl subjekt před zveřejněním možnost upozornit na věcné chyby.

Odůvodnění

Předchozí informování hodnocených subjektů je v ustanovení 3.7 kodexu chování IOSCO obsaženo již dnes. Chybějící informace nebo nedorozumění tak mohou být rychle vyjasněny ještě předtím, než se chybná vyhodnocení projeví na obchodování na trhu.

Pozměňovací návrh   72

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Ratingy jsou prezentovány v souladu s požadavky stanovenými v oddíle D přílohy I.

2. Ratingy musí odpovídat jednotným kritériím vnitřního trhu, musí se vyhýbat regulační arbitráži a být srovnatelné s ratingy, které v celosvětovém měřítku vydávají podobné subjekty. Jsou prezentovány v souladu s požadavky stanovenými v příloze I oddílu D.

Pozměňovací návrh   73

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) ratingové kategorie, které mohou být přiřazeny strukturovaným finančním nástrojům, musí být jasně odlišeny od kategorií, které se mohou používat pro hodnocení jiných typů hodnocených subjektů nebo finančních nástrojů;

a) ratingové kategorie, které mohou být přiřazeny strukturovaným finančním nástrojům, musí být jasně odlišeny od kategorií, které se mohou používat pro hodnocení jiných typů hodnocených subjektů nebo finančních nástrojů. Pro strukturované, komplexní nástroje se používají vlastní ratingové kategorie.

Odůvodnění

Účelem je zvýšení transparentnosti a ochrana investorů.

Pozměňovací návrh   74

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Pokud ratingová agentura vydává nevyžádaný rating, uvede v něm, že se hodnocený subjekt nebo spřízněná třetí strana neúčastnily zpracování ratingu a že ratingová agentura neměla přístup k účetnictví a dalším relevantním interním dokumentům hodnoceného subjektu nebo jeho spřízněné třetí strany.

 

5. Pokud ratingová agentura vydává nevyžádaný rating, výrazně v něm uvede, zda se hodnocený subjekt nebo spřízněná třetí strana účastnily zpracování ratingu a zda ratingová agentura měla přístup k účetnictví a dalším relevantním interním dokumentům hodnoceného subjektu nebo jeho spřízněné třetí strany. Hodnocený subjekt nebo spřízněná třetí strana mohou požadovat, aby byly v ratingu výslovně uvedeny případné výhrady, které předložily, a aby byly tyto výhrady dostupné spolu s informacemi zveřejněnými ratingovou agenturou.

Pozměňovací návrh   75

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Ratingové agentury zaznamenají všechny kroky, informace a prvky, na jejichž základě rating vypracovávaly, a zveřejní je.

Odůvodnění

Účelem je zvýšení transparentnosti a ochrana investorů.

Pozměňovací návrh   76

Návrh nařízení

Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 8a

 

Transparentnost informací

 

Emitenti, kteří poskytují informace registrované ratingové agentuře pro účely zpracování ratingu, poskytují stejné informace na vyžádání jakékoli analytické službě v dobré víře. Taková analytická služba se zaváže, že bude při používání těchto informací respektovat jejich důvěrnost. Zaměstnanci této analytické služby se rovněž zaváží k tomu, že nebudou obchodovat s cennými papíry příslušného emitenta.

Odůvodnění

Nařízení by mělo emitentům uložit, aby zpřístupnili ostatním stejné informace, jaké používají ratingové agentury při vytváření svého úsudku. Zpřístupnění informací by vytvořilo příležitost k tomu, aby se rozvíjel trh se skutečně nezávislými ratingy, které nebudou placeny emitentem. Zvýšení dostupnosti informací je regulačním opatřením, které by s největší pravděpodobností mělo vést ke skutečné hospodářské soutěži ratingových agentur.

Pozměňovací návrh   77

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Ratingové agentury zpřístupňují v archivu zřízeném CESR informace o své historické výkonnosti a informace o dřívějších ratingových činnostech. Archiv je přístupný pro veřejnost.

2. Ratingové agentury zpřístupňují v archivu zřízeném CESR informace v jednotném formátu o své historické výkonnosti, včetně četnosti přechodu ratingů, a informace o dřívějších ratingových činnostech. Archiv je přístupný pro veřejnost. CESR vydává pokyny ohledně formátu, míry podrobností a období, o němž budou informace poskytovány. CESR na základě informací obsažených v archivu sleduje, jak si ratingové agentury vedly v minulosti, přičemž vychází ze statistických výsledků. CESR následně zveřejní statistiky o ratingových agenturách a jejich výkonu, mj. zaměřené na spolehlivost jejich ratingů, a bude je zveřejňovat.

Pozměňovací návrh   78

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Ratingová agentura každoročně zpřístupní příslušnému orgánu domovského členského státu informace stanovené v příloze I oddílu E části II bodu 2. Příslušné orgány domovského státu tyto informace nezveřejní.

3. Ratingová agentura každoročně zpřístupní CESR informace stanovené v příloze I oddílu E části II bodu 2. CESR tyto informace zveřejní.

Pozměňovací návrh   79

Návrh nařízení

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ratingová agentura každoročně zveřejní zprávu o transparentnosti, která obsahuje informace stanovené v příloze I oddílu E části III. Ratingová agentura tuto výroční zprávu zveřejní nejpozději tři měsíce po skončení každého finančního roku a zajistí, aby byla přístupná na jejích internetových stránkách po dobu nejméně pěti let.

Ratingová agentura každoročně zveřejní zprávu o transparentnosti, která obsahuje informace stanovené v příloze I oddílu E části III. Ratingová agentura tuto výroční zprávu zveřejní nejpozději tři měsíce po skončení každého finančního roku a zajistí, aby byla přístupná na jejích internetových stránkách po dobu nejméně pěti let. Tyto zveřejněné zprávy a internetové stránky mohou být na skupinovém základě a nemusí se týkat výhradně Společenství.

Pozměňovací návrh   80

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Ratingová agentura může požádat o registraci, aby zajistila, že její ratingy mohou pro regulační účely používat úvěrové instituce, investiční podniky, pojišťovny a zajišťovny, subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění uvedené v článku 2, pokud se jedná o právnickou osobu usazenou ve Společenství.

1. Ratingová agentura nebo skupina ratingových agentur může požádat o registraci, aby zajistila, že její ratingy mohou pro regulační účely používat úvěrové instituce, investiční podniky, pojišťovny a zajišťovny, subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění uvedené v článku 2, pokud se jedná o právnickou osobu usazenou ve Společenství.

Pozměňovací návrh   81

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ratingová agentura informuje příslušný orgán domovského členského státu o veškerých zásadních změnách podmínek pro počáteční registraci.

Ratingová agentura informuje CESR o veškerých zásadních změnách podmínek pro počáteční registraci, včetně každého otevření nebo uzavření pobočky nebo provozovny v rámci Evropské unie.

Pozměňovací návrh   82

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Příslušný orgán domovského členského státu provede registraci ratingové agentury, pokud tato splňuje podmínky pro vydávání ratingů stanovené v tomto nařízení.

4. CESR provede registraci ratingové agentury, pokud tato splňuje podmínky pro vydávání ratingů stanovené v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh   83

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Příslušné orgány nesmí registraci podmínit dalšími požadavky, které nejsou uvedeny v tomto nařízení.

5. CESR nepodmiňuje registraci dalšími požadavky, které nejsou uvedeny v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh   84

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. CESR předá žádost příslušnému orgánu domovského členského státu do 10 dní od jejího obdržení a informuje příslušné orgány ostatních členských států o tomto předání.

3. CESR do 10 dní od obdržení žádosti o ní informuje příslušné orgány ostatních členských států.

Pozměňovací návrh   85

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán domovského členského státu do 10 dní od obdržení žádosti o registraci prověří, zda je tato žádost úplná.

1. CESR do 10 dní od obdržení žádosti o registraci prověří, zda je tato žádost úplná.

Pozměňovací návrh   86

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud žádost není úplná, příslušný orgán domovského členského státu stanoví lhůtu, v níž musí ratingová agentura poskytnout dodatečné informace.

Pokud žádost není úplná, CESR stanoví lhůtu, v níž musí ratingová agentura poskytnout dodatečné informace.

Pozměňovací návrh   87

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Při obdržení úplné žádosti příslušný orgán domovského členského státu předá tuto žádost příslušným orgánům ostatních členských států a CESR.

2. Při obdržení úplné žádosti CESR předá tuto žádost příslušným orgánům členských států.

Pozměňovací návrh   88

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Jestliže žádost o registraci podává skupina ratingových agentur, příslušné orgány dotčených domovských členských států při registraci úzce spolupracují. Určí mezi sebou zprostředkovatele s přihlédnutím k následujícím kritériím:

vypouští se

(a) místo, kde skupina ratingových agentur vykonává nebo se chystá vykonávat nejdůležitější část svých ratingových činností ve Společenství;

 

(b) místo, kde skupina ratingových agentur dosahuje nebo kde se očekává, že bude dosahovat, hlavní část příjmů skupiny.

 

Pozměňovací návrh   89

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Zprostředkovatel koordinuje přezkoumání žádosti podané skupinou ratingových agentur a zajišťuje, aby příslušné orgány sdílely veškeré informace potřebné pro přezkoumání žádosti.

vypouští se

Pozměňovací návrh   90

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. V případě žádosti o registraci podané jednou ratingovou agenturou příslušný orgán domovského členského státu přezkoumá žádost a vyhotoví posudek, zda registraci provést či zamítnout.

vypouští se

V případě žádosti podané skupinou ratingových agentur příslušné orgány dotčených domovských členských států žádost o registraci přezkoumají společně a dohodnou se, zda registraci provést či zamítnout.

 

Pozměňovací návrh   91

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán domovského členského státu do 40 dní od obdržení úplné žádosti a před registrací sdělí CESR odůvodněný návrh rozhodnutí o registraci nebo návrh na zamítnutí. V případě žádosti podané skupinou ratingových agentur zprostředkovatel sdělí CESR výsledek společného posouzení.

1. Do 40 dní od obdržení úplné žádosti a před registrací připraví CESR odůvodněný návrh rozhodnutí o registraci nebo návrh na zamítnutí. CESR předá návrh na registraci nebo na zamítnutí příslušným orgánům členských států a oznámí jim lhůtu, do které jsou povinny předložit svá stanoviska k návrhu na registraci nebo na zamítnutí.

Pozměňovací návrh   92

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

CESR do 15 dní od obdržení tohoto sdělení sdělí své stanovisko k žádosti. CESR může příslušný orgán dotčeného domovského členského státu vyzvat, aby přehodnotil návrh na rozhodnutí o registraci, pokud dojde k názoru, že podmínky nutné pro registraci stanovené v hlavě II nejsou splněny, nebo aby přehodnotil návrh na zamítnutí, pokud dojde k názoru, že podmínky nutné pro registraci stanovené v tomto nařízení splněny jsou.

vypouští se

Pozměňovací návrh   93

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán domovského členského státu rozhodne do 15 dní od obdržení stanoviska CESR. Pokud se příslušný orgán domovského členského státu se stanoviskem CESR rozchází, uvede důvody svého rozhodnutí. Pokud stanovisko nebude předloženo, příslušný orgán domovského členského státu rozhodne do 30 dní od sdělení návrhu rozhodnutí o registraci podle odstavce 1 CESR. Pokud se jedná o skupinu ratingových agentur, příslušný orgán každého domovského členského státu rozhodne na základě výsledku společného posouzení podle čl. 14 odst. 5.

2. CESR rozhodne do 15 dní od uplynutí lhůty pro předložení stanoviska uvedené v odstavci 1.

Pozměňovací návrh   94

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dotčené ratingové agentury budou informovány do 10 dní od přijetí rozhodnutí o provedení nebo zamítnutí registrace, zda byly či nebyly zaregistrovány. Pokud příslušný orgán domovského členského státu odmítne ratingovou agenturu zaregistrovat, musí dotčené ratingové agentuře sdělit důvody, které vedly k jeho rozhodnutí registraci zamítnout.

Dotčené ratingové agentury budou informovány do 10 dní od přijetí rozhodnutí o provedení nebo zamítnutí registrace, zda byly či nebyly zaregistrovány. Pokud CESR odmítne ratingovou agenturu zaregistrovat, musí dotčené ratingové agentuře sdělit důvody, které vedly k jeho rozhodnutí registraci zamítnout, a vyrozumět o nich také Komisi a příslušné orgány členských států.

Pozměňovací návrh   95

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Příslušný orgán domovského členského státu informuje o provedené registraci Evropskou komisi, CESR a ostatní příslušné orgány.

3. CESR informuje o provedené registraci Evropskou komisi a příslušné orgány členských států.

Pozměňovací návrh   96

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Evropská komise zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie aktualizovaný seznam ratingových agentur registrovaných v souladu s tímto nařízením do 30 dní od oznámení ze strany příslušného orgánu domovského členského státu.

Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie aktualizovaný seznam ratingových agentur registrovaných v souladu s tímto nařízením do 30 dní od oznámení ze strany CESR.

Pozměňovací návrh   97

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Ratingové agentury zveřejňují své kodexy chování a registrační čísla podle tohoto nařízení na své domovské internetové stránce.

Pozměňovací návrh   98

Návrh nařízení

Článek 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušný orgán domovského členského státu může ratingové agentuře účtovat registrační poplatek. Registrační poplatek je úměrný procedurálním nákladům v daném členském státu.

CESR může ratingové agentuře účtovat registrační poplatek. Registrační poplatek je úměrný procedurálním nákladům.

Pozměňovací návrh   99

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán domovského členského státu zruší registraci ratingové agentury, jestliže ratingová agentura:

1. CESR zruší registraci ratingové agentury, jestliže ratingová agentura:

Pozměňovací návrh   100

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(a) se výslovně vzdá registrace nebo neprovedla za předchozích šest měsíců žádný rating;

vypouští se

Odůvodnění

Účelem je zjednodušení.

Pozměňovací návrh   101

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány domovského členského státu ratingových agentur, které patří ke skupině, navzájem úzce spolupracují. Provedou společné posouzení, které koordinuje zprostředkovatel. Dohodnou se na nutnosti zrušit registraci. Příslušný orgán každého domovského členského státu přijímá rozhodnutí na základě této dohody.

vypouští se

Pozměňovací návrh   102

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. CESR nebo příslušný orgán z jiného členského státu, v němž se používají ratingy vydané dotčenou ratingovou agenturou, může požádat příslušný orgán domovského členského státu, aby přezkoumal, zda jsou splněny podmínky pro zrušení registrace. Jestliže příslušný orgán domovského členského státu rozhodne, že registraci dotčené ratingové agentury nezruší, uvede důvody svého rozhodnutí.

3. CESR může být příslušnými orgány členských států požádán, aby přezkoumal, zda jsou splněny podmínky pro zrušení registrace. V případě, že CESR rozhodne, de registraci dotčené ratingové agentury nezruší, uvede důvody svého rozhodnutí.

Pozměňovací návrh   103

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Příslušný orgán domovského členského státu informuje Evropskou komisi, CESRostatní příslušné orgány o zrušení registrace, které nabývá okamžitého účinku v celém Společenství.

4. CESR informuje Komisi a příslušné orgány členských států o zrušení registrace, které nabývá okamžitého účinku v celém Společenství.

Pozměňovací návrh   104

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Evropská komise zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie aktualizovaný seznam ratingových agentur, jejichž registrace byla zrušena, do 30 dní od oznámení ze strany příslušného orgánu domovského členského státu.

Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie aktualizovaný seznam ratingových agentur, jejichž registrace byla zrušena, do 30 dní od oznámení ze strany CESR.

Pozměňovací návrh   105

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. V případě zrušení registrace stanoví příslušné orgány přechodné období pro dříve vydané ratingy deregistrované agentury s tím, že její ratingy platí 12 měsíců s příslušným omezením, které k němu připojily příslušné orgány.

Odůvodnění

Je důležité, aby odejmutí registrace agentuře nenarušovalo stabilitu trhu tím, že budou znevažována nebo rušena dříve vydaná stanoviska této agentury.

Pozměňovací návrh   106

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. CESR poskytuje v případech daných tímto nařízením příslušným orgánům poradenství. Příslušné orgány jeho rady zváží před přijetím jakéhokoli konečného rozhodnutí podle tohoto nařízení.

1. CESR si jakožto orgán registrace ratingových agentur vyžádá podle čl. 15 odst. 1 stanoviska příslušných orgánů členských států. CESR zváží tato stanoviska před přijetím jakéhokoli konečného rozhodnutí podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   107

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. CESR úzce spolupracuje s Evropským výborem orgánů bankovního dohledu (CEBS) zřízeným na základě rozhodnutí Komise 2004/5/ES ze dne 5. listopadu 20031 a Evropským výborem orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním zřízeným na základě rozhodnutí Komise 2004/6/ES ze dne 5. listopadu 20032, pokud jde o úlohu ratingových agentur v souvislosti s kapitálovými požadavky a požadavky pro účely platební schopnosti. Platí to především pro podmínky nebo doporučení pro případy zrušení registrace ratingové agentury.

 

1 Úř. věst L 3, 7.1.2004, s. 28.

2 Úř. věst. L 3, 7. 1. 2004, s. 30.

Odůvodnění

Úzká spolupráce těchto tří výborů úrovně 3 je v této souvislosti klíčová.

Pozměňovací návrh   108

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. CESR do [do jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost] vydá pokyny pro:

2. CESR do ...* vydá pokyny pro:

 

Úř. věst. prosím vložte datum: 6 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

CESR musí vydat pokyny dříve, než ratingové agentury budou muset žádat o registraci, viz článek 35.

Pozměňovací návrh   109

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) postup registrace a mechanismy koordinace mezi příslušnými orgány a s CESR;

a) postup registrace a mechanismy koordinace mezi CESR a příslušnými orgány členských států;

Pozměňovací návrh   110

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) postupy a činnosti příslušných orgánů při prosazování pravidel;

b) postupy a činnosti příslušných orgánů členských států při prosazování pravidel;

Pozměňovací návrh   111

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. CESR zveřejní do [do jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost] a poté každý rok zprávu o uplatňování tohoto nařízení.

3. CESR zveřejní do ...* a poté každý rok zprávu o uplatňování tohoto nařízení. Tato zpráva obsahuje zejména hodnocení provádění přílohy I ratingovými agenturami registrovanými na základě tohoto nařízení.

 

Úř. věst. prosím vložte datum: jeden rok od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   112

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. CESR bude v případě potřeby spolupracovat s Evropským výborem regulátorů trhů s cennými papíry zřízeným na základě rozhodnutí Komise 2004/5/ES a Evropským výborem orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním zřízeným na základě rozhodnutí Komise 2004/6/ES.

vypouští se

Odůvodnění

Upraveno jinde.

Pozměňovací návrh   113

Návrh nařízení

Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 18a

 

Reforma CESR

 

Do ...* předloží CESR plán, jak by taková evropská agentura měla být provozována. Komise následně předloží příslušný návrh, který mimo jiné zohlední, že základní kapitál budoucí agentury bude v poměrné výši financován z rozpočtu Evropské unie, evropským finančním odvětvím a hodnocenými subjekty. Agentura obdrží dodatečné, běžné příjmy ve formě poplatků za vydané ratingy placených zákazníky, resp. žadateli. Agentura pracuje tak, aby pokryla své náklady.

 

Úř. věst. prosím vložte datum: 12 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Vytvoření neziskové organizace s dostatečnými lidskými a finančními zdroji je nezbytné vzhledem k tomu, že přeshraniční úkoly požadované nařízením nemůže uspokojivě plnit 27 nebo více jednotlivých národních agentur.

Pozměňovací návrh   114

Návrh nařízení

Článek 18 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 18b

 

Nezisková organizace

 

Za účelem tohoto nařízení se založí nová nezisková organizace vydávající ratingy. Tato organizace bude mít počáteční kapitál ve výši 200 milionů EUR, který

 

bude poskytován v poměrné výši z rozpočtu Evropské unie, evropským finančním odvětvím a hodnocenými subjekty. Organizace obdrží dodatečné, běžné příjmy ve formě poplatků za vydané ratingy placených zákazníky, resp. žadateli. Organizace pracuje tak, aby pokryla své náklady.

 

Komise předloží příslušný návrh.

Odůvodnění

Vytvoření neziskové organizace s dostatečnými lidskými a finančními zdroji je nezbytné vzhledem k tomu, že přeshraniční úkoly požadované nařízením nemůže uspokojivě plnit 27 nebo více jednotlivých národních agentur.

Pozměňovací návrh   115

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány jsou vybaveny dostatečnými personálními zdroji, aby byly schopny uplatňovat toto nařízení.

2. Příslušné orgány jsou vybaveny dostatečnými personálními zdroji, co do množství a odborných znalostí, aby byly schopny uplatňovat toto nařízení.

Odůvodnění

Aby mohly vykonávat přiměřený dohled, musí být vnitrostátní orgány dohledu vybaveny dostatečnými personálními zdroji s nezbytnými odbornými znalostmi v posuzování finančních trhů a v porozumění těmto trhům.

Pozměňovací návrh   116

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Při vykonávání svých povinností podle tohoto nařízení nezasahují příslušné orgány členských států do obsahu ratingů.

1. Při vykonávání svých povinností podle tohoto nařízení nezasahují příslušné orgány ani členské státy do obsahu ratingů ani do metod, podle nichž ratingová agentura své ratingy vypracovává.

Odůvodnění

Ratingové agentury by měly vykonávat ratingové povinnosti bez zasahování ze strany orgánů dohledu nebo vlády. Platí to i pro metodiky.

Pozměňovací návrh   117

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) mít přístup k jakémukoli dokumentu v jakékoli formě a obdržet nebo pořídit jeho kopii;

a) mít v rámci výkonu dohledu přístup k jakémukoli dokumentu v jakékoli formě a obdržet nebo pořídit jeho kopii ;

Pozměňovací návrh   118

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) požadovat informace od jakékoli osoby a v případě potřeby obeslat jakoukoli osobu a klást jí otázky za účelem získání informací;

b) požadovat v rámci výkonu dohledu informace od jakékoli osoby a v případě potřeby obeslat jakoukoli osobu a klást jí otázky za účelem získání informací;

Pozměňovací návrh   119

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Na výkon pravomocí uvedených v tomto odstavci se vztahují stejné předpisy v oblasti služebního tajemství a mlčenlivosti jako na srovnatelné postupy kontroly finančních trhů v souladu s právní úpravou daného členského státu.

Pozměňovací návrh   120

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán domovského členského státu může přijmout tato opatření:

1. CESR může přijmout tato opatření v případě porušení tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   121

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) uložit dočasný zákaz vydávání ratingů s účinkem v celém Společenství;

b) uložit dočasný zákaz vydávání nových ratingů s účinkem v celém Společenství;

Odůvodnění

Jedná se o objasňující dodatek.

Pozměňovací návrh   122

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Před přijímáním opatření podle bodů a, b nebo c upozorní CESR ratingové agentury, aby opravily případné chyby

Odůvodnění

Ratingové agentury by měly dostat příležitost k opravě chyb. Stanovení časového harmonogramu pro opatření by mělo být ponecháno na uvážení příslušného orgánu.

Pozměňovací návrh   123

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány neuplatní pravomoci určené v odstavci 1 a článku 22, dokud nesdělí CESR odůvodněný návrh rozhodnutí. CESR vyjádří své stanovisko k návrhu rozhodnutí do 15 dní od obdržení tohoto sdělení.

vypouští se

První pododstavec se nepoužije v případě naléhavosti, zejména v situaci ohrožující řádné fungování finančních trhů. V tomto případě příslušný orgán neprodleně informuje CESR o přijatém rozhodnutí.

 

Pozměňovací návrh   124

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V zájmu investorů a stability trhu přijmou příslušné orgány veškerá možná opatření, aby zajistily přezkoumání a případně nové vydání ratingů.

Odůvodnění

Ratingové agentury by měly dostat příležitost k opravě chyb. Stanovení časového harmonogramu pro opatření by mělo být ponecháno na uvážení příslušného orgánu.

Pozměňovací návrh   125

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2a. Aniž jsou dotčeny výjimečné situace, zejména je-li ohroženo dobré fungování finančních trhů, předloží CESR příslušným orgánům členských států ještě před tím, než využije své pravomoci podle odstavce 1 tohoto článku a podle článku 22, odůvodněný návrh rozhodnutí. Příslušné orgány členských států sdělí CESR svá stanoviska k tomuto návrhu rozhodnutí do 15 dnů od jeho obdržení. Po uplynutí této lhůty přijme CESR rozhodnutí s ohledem na obdržená stanoviska.

Pozměňovací návrh   126

Návrh nařízení

Čl. 22 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jednání jiných příslušných orgánů než příslušného orgánu domovského členského státu

Jednání příslušných orgánů členských států

Pozměňovací návrh   127

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud má příslušný orgán členského státu důvod věřit, že registrovaná ratingová agentura, která působí na jeho území, porušuje povinnosti vyplývající z tohoto nařízení, informuje příslušný orgán domovského členského státu.

Pokud má příslušný orgán členského státu důvod se domnívat, že registrovaná ratingová agentura, která působí na jeho území, porušuje povinnosti vyplývající z tohoto nařízení, informuje CESR, aby mohla být přijata vhodná opatření.

Pozměňovací návrh   128

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jestliže po prodiskutování případu mezi dotčenými příslušnými orgány příslušný orgán domovského členského státu odmítne jednat nebo není schopen přijmout účinná opatření nebo jestliže se poté, co příslušný orgán domovského členského státu přijal opatření, ukáže, že tato opatření jsou nedostatečná pro ochranu zájmů investorů dotčeného členského státu nebo řádného fungování trhů, příslušný orgán tohoto členského státu může, poté co informoval příslušný orgán domovského členského státu, přijmout veškerá vhodná opatření s výjimkou opatření uvedených v čl. 21 odst. 1 písm. a), b) a c). Přijetí těchto opatření předem konzultuje s CESR.

vypouští se

Pozměňovací návrh   129

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán jednoho členského státu může požádat příslušný orgán jiného členského státu o pomoc při kontrolách na místě nebo šetřeních.

1. CESR nebo příslušný orgán jednoho členského státu může požádat jakýkoli příslušný orgán členského státu o pomoc při kontrolách na místě nebo šetřeních.

Pozměňovací návrh   130

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušný orgán informuje CESR o všech žádostech uvedených v prvním pododstavci. V případě šetření nebo kontroly s účinkem přesahujícím hranice může CESR převzít koordinaci takového šetření nebo kontroly.

V případě šetření nebo kontroly s přeshraničními dopady CESR převezme koordinaci takového šetření nebo kontroly.

Pozměňovací návrh   131

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud příslušný orgán obdrží od příslušného orgánu jiného členského státu žádost, aby provedl kontrolu na místě nebo šetření, učiní některý z následujících kroků:

2. Pokud příslušný orgán obdrží od CESR nebo příslušného orgánu jiného členského státu žádost, aby provedl kontrolu na místě nebo šetření, učiní některý z následujících kroků:

Pozměňovací návrh   132

Návrh nařízení

Článek 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 25

vypouští se

Spolupráce příslušných orgánů v případě skupiny ratingových agentur

 

1. V případě skupiny ratingových agentur podle čl. 14 odst. 3 se příslušné orgány dotčených domovských členských států před přijetím opatření v souladu s tímto nařízením navzájem konzultují.

 

2. Činnost příslušných orgánů dotčených domovských členských států plánuje a koordinuje zprostředkovatel uvedený v čl. 14 odst. 3.

 

3. Zprostředkovatel a příslušné orgány dotčených členských států zavedou mechanismy koordinace pro následující oblasti:

 

a) informace, které si předávají příslušné orgány;

 

b) případy, kdy se příslušné orgány musí navzájem konzultovat;

 

c) případy, kdy si příslušné orgány předávají úkoly dohledu v souladu s článkem 24.

 

Pozměňovací návrh   133

Návrh nařízení

Článek 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 26

vypouští se

Předávání úkolů mezi příslušnými orgány

 

Příslušný orgán domovského členského státu může předat jakýkoli ze svých úkolů příslušnému orgánu jiného členského státu, pokud s tím uvedený orgán souhlasí. Předávání úkolů nemá vliv na odpovědnost určeného příslušného orgánu.

 

Pozměňovací návrh   134

Návrh nařízení

Článek 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 27

vypouští se

Zprostředkování

 

1. CESR zřídí mechanismus pro zprostředkování, který má pomoci nalézt společné stanovisko dotčených příslušných orgánů.

 

2. V případě, že se příslušné orgány členských států neshodnou na posudku nebo kroku podle tohoto nařízení, předloží příslušné orgány tuto záležitost CESR ke zprostředkování. Příslušné orgány zohlední stanovisko CESR.

 

Pozměňovací návrh   135

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Povinnost zachovávat služební tajemství platí pro všechny osoby, které pracují nebo pracovaly pro příslušný orgán nebo pro všechny orgány nebo osoby, jimž příslušný orgán předal úkoly, včetně auditorů a odborníků, s nimiž příslušný orgán uzavřel smluvní poměr. Informace, na které se vztahuje služební tajemství, nesmí být zpřístupněny žádným třetím osobám ani orgánům s výjimkou případů, kdy je takovéto zpřístupnění nutné pro soudní řízení.

1. Povinnost zachovávat služební tajemství platí pro všechny osoby, které pracují nebo pracovaly pro CESR, pro příslušný orgán nebo pro všechny orgány nebo osoby, jimž příslušný orgán předal úkoly, včetně auditorů a odborníků, s nimiž příslušný orgán uzavřel smluvní poměr. Informace, na které se vztahuje služební tajemství, nesmí být zpřístupněny žádným třetím osobám ani orgánům s výjimkou případů, kdy je takovéto zpřístupnění nutné pro soudní řízení.

Pozměňovací návrh   136

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Veškeré informace vyměňované mezi příslušnými orgány podle tohoto nařízení jsou považovány za důvěrné s výjimkou případů, kdy příslušný orgán v okamžiku jejich sdělení uvede, že dané informace mohou být zpřístupněny, nebo kdy je takovéto zpřístupnění nutné pro soudní řízení.

2. Veškeré informace vyměňované mezi CESR a příslušnými orgány podle tohoto nařízení jsou považovány za důvěrné s výjimkou případů, kdy CESR nebo příslušný orgán v okamžiku jejich sdělení uvede, že dané informace mohou být zpřístupněny, nebo kdy je takovéto zpřístupnění nutné pro soudní řízení.

Pozměňovací návrh   137

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušné orgány mohou uzavírat dohody o výměně informací s příslušnými orgány třetích zemí pouze v případě, že zpřístupněné informace podléhají zárukám zachování služebního tajemství, které jsou alespoň rovnocenné zárukám stanoveným v článku 28. Takováto výměna informací musí souviset s výkonem úkolů těchto příslušných orgánů.

CESR může uzavírat dohody o výměně informací s příslušnými orgány třetích zemí pouze v případě, že zpřístupněné informace podléhají zárukám zachování služebního tajemství, které jsou alespoň rovnocenné zárukám stanoveným v článku 28. Takováto výměna informací musí souviset s výkonem úkolů těchto příslušných orgánů.

Pozměňovací návrh   138

Návrh nařízení

Článek - 31 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek -31

 

Stížnosti

 

CESR zajistí, aby byly stanoveny postupy, které emitentům, investorům a ostatním zúčastněným stranám umožní evidovat stížnosti na plnění požadavků a podmínek stanovených v tomto nařízení. Veškeré stížnosti budou řešeny pečlivě a s ohledem na dodržení důvěrnosti.

Odůvodnění

Namísto zbytečných soudních sporů by měly být podporovány a vytvářeny účinné postupy pro vyřizování stížností. CESR by měl být odpovědným orgánem a předcházet rozhodčímu řízení.

Pozměňovací návrh   139

Návrh nařízení

Článek - 31 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek -31a

 

Mimosoudní vyrovnání

 

1. Členské státy podporují vytvoření vhodných a účinných postupů pro mimosoudní vyrovnání sporů mezi ratingovými agenturami a emitenty, investory a ostatními zúčastněnými stranami, pokud je to vhodné ve věci plnění požadavků a podmínek uvedených v tomto nařízení.

 

2. Členské státy povzbuzují tyto subjekty, aby spolupracovaly v řešení přeshraničních sporů.

 

3. CESR podporuje sbližování vnitrostátních postupů vyřizování stížností a mimosoudního urovnávání sporů.

Odůvodnění

Namísto zbytečných soudních sporů by měly být podporovány a vytvářeny účinné postupy pro vyřizování stížností.

Pozměňovací návrh   140

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nutná pro jejich uplatňování. Sankce se vztahují přinejmenším na případy hrubého profesního pochybení a nedostatku náležité péče. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

1. Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nutná pro jejich uplatňování. Sankce se vztahují přinejmenším na případy hrubého profesního pochybení a nedostatku řádné péče a pozornosti při vypracovávání ratingu. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Pozměňovací návrh   141

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 2 a, 2 b a 2 c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. CESR podporuje sbližování platných vnitrostátních pravidel týkajících se porušení ustanovení tohoto nařízení.

2b. Porušení ustanovení tohoto nařízení neposkytuje třetí straně ve sporu samo o sobě právo podat žalobu o náhradu škody.

 

2c. Odstavec 2 nevylučuje občanskoprávní odpovědnost ratingových agentur, pokud uživateli ratingů vznikne ekonomická škoda v důsledku porušení ustanovení tohoto nařízení. Žaloba požadující náhradu takové škody se podává v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy pro občanskoprávní odpovědnost.

Odůvodnění

Aby se předešlo rozhodčímu řízení, měl by CESR usilovat o sbližování platných pravidel na porušení ustanovení tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   142

Návrh nařízení

Článek 31 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 31a

 

Odpovědnost

 

Komise vytvoří pro ratingové agentury a auditory srovnatelný systém odpovědnosti.

Odůvodnění

Musí být umožněno, aby ratingové agentury byly odpovědnými a žalovatelnými – podobně jako auditoři.

Pozměňovací návrh   143

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise může přílohy pozměnit, aby zohlednila vývoj na finančních trzích, zejména v souvislosti s novými finančními nástroji a s přihlédnutím ke sbližování postupů dohledu.

Komise může přílohy pozměnit, aby zohlednila vývoj na finančních trzích, včetně mezinárodního vývoje, zejména v souvislosti s novými finančními nástroji a s přihlédnutím ke sbližování postupů dohledu.

Odůvodnění

Je zapotřebí zajistit globální přístup. Při přezkumu tohoto nařízení Komise řádně zohlední vývoj v oblasti mezinárodní regulace.

Pozměňovací návrh   144

Návrh nařízení

Článek 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise do [tři roky od vstupu tohoto nařízení v platnost] posoudí uplatňování tohoto nařízení včetně posouzení spolehlivosti ratingů ve Společenství a přiměřenosti odměňování ratingových agentur hodnocenými subjekty (model „emitent platí“) a předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie.

Komise do ...* posoudí uplatňování tohoto nařízení včetně posouzení spolehlivosti ratingů ve Společenství a přiměřenosti odměňování ratingových agentur hodnocenými subjekty (model „emitent platí“) a předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie.

 

Úř. věst. prosím vložte datum: jeden rok od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   145

Návrh nařízení

Článek 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ratingové agentury, které působily ve Společenství před [datum vstupu tohoto nařízení v platnost], přijmou veškerá opatření potřebná pro dosažení souladu s tímto nařízením a podají žádost o registraci do [šest měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost].

1. Ratingové agentury, které působily ve Společenství před ...*, přijmou veškerá opatření potřebná pro dosažení souladu s tímto nařízením a podají žádost o registraci do ...**.

 

 

 

 

Ratingové agentury uvedené v prvním pododstavci ukončí vydávání ratingů, jestliže byla registrace zamítnuta.

2. Ratingové agentury uvedené v prvním pododstavci mohou pokračovat ve vydávání ratingů pro účely čl. 2 odst. 1. Tyto ratingy lze využívat pro regulační účely finančními institucemi uvedenými v čl. 4 odst. 1, pokud nebyla registrace zamítnuta.

CESR vydá pokyny týkající se dopadu na již vydané ratingy a na veškerá další přechodná opatření, která mohou být nezbytná.

 

V případě zamítnutí registrace zůstávají ratingy vydané dotčenou ratingovou agenturou v platnosti, ale nesmějí již být používány za podmínek stanovených tímto nařízením.

 

* Úř. věst. prosím vložte datum vstupu tohoto nařízení v platnost.

 

** Úř. věst. prosím vložte datum: 6 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   146

Návrh nařízení

Článek 35 a a článek 35 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 35 a

Zpráva Komise

 

Co možná nejdříve a v každém případě do 1. července 2010 předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě a dalším dotčeným institucím zprávu o pokračující reformě režimu dohledu podle tohoto nařízení a, v souladu s platným postupem podle Smlouvy, jakýkoli vhodný legislativní návrh.

 

Článek 35 b

 

Mezinárodní vývoj

 

Při předkládání pozměňovacích návrhů k tomuto nařízení by Komise měla zohlednit mezinárodní vývoj.

 

 

Odůvodnění

Cílem tohoto článku je zajistit, aby stávající nařízení bylo přezkoumáno v souvislosti se závěry Larosièrovy skupiny.

Pozměňovací návrh   147

Návrh nařízení

Příloha I – Oddíl A – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Ratingová agentura má správní nebo dozorčí radu, která odpovídá za zajištění:

1. Ratingové agentury nebo skupiny ratingových agentur dodržují opatření pro řádnou správu a řízení společnosti. Při stanovování svých opatření pro řádnou správu a řízení společnosti musí ratingová agentura nebo skupina ratingových agentur zohlednit potřebu zajistit poskytování nezávislých, objektivních a vysoce kvalitních ratingů.

 

Ratingová agentura nebo skupina ratingových agentur má správní nebo dozorčí radu, která odpovídá za zajištění:

Odůvodnění

Není třeba mít více rad pro jednu skupinu ratingových agentur.

Pozměňovací návrh   148

Návrh nařízení

Příloha I – Oddíl A – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Ratingová agentura je organizována tak, aby bylo zajištěno, že obchodní zájmy společnosti neohrozí nezávislost a přesnost zpracování ratingů.

2. Ratingová agentura je organizována tak, aby bylo zajištěno, že obchodní zájmy společnosti neohrozí nezávislost a přesnost zpracování ratingů.

Vedoucí osoba či osoby ratingové agentury definované v čl. 2 bodě 9 směrnice Komise 2006/73/ES1 musí mít dobrou pověst a dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti a musí zajistit řádné a obezřetné vedení ratingové agentury.

Vedoucí osoba či osoby ratingové agentury odpovídající za řízení její činnosti musí mít dobrou pověst a dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti a musí zajistit řádné a obezřetné vedení ratingové agentury.

Ve správní nebo dozorčí radě ratingové agentury jsou nejméně tři nevýkonní členové, kteří jsou nezávislí. Odměna nezávislých členů správní nebo dozorčí rady není závislá na obchodních výsledcích ratingové agentury a musí být dohodnuta tak, aby byla zajištěna nestrannost jejich úsudku. Funkční období nezávislých členů správní nebo dozorčí rady je stanoveno na předem dohodnutou dobu nejvýše pěti let a není obnovitelné. Nezávislí členové správní nebo dozorčí rady jsou odvoláni jen v případě pochybení nebo nedostatečné profesní výkonnosti.

Ve správní nebo dozorčí radě ratingové agentury jsou nejméně tři nevýkonní členové, kteří jsou nezávislí. Správní nebo dozorčí rada vytvoří funkci pro zajišťování shody s předpisy, která bude provozována nezávisle. Cílem této funkce je sledovat, aby ratingová agentura a její zaměstnanci řádně dodržovali toto nařízení i vlastní politiky a postupy, a podávat o tom zprávy.

Většina členů správní nebo dozorčí rady včetně všech nezávislých členů musí mít dostatečnou odbornost v oblasti finančních služeb. Alespoň jeden nezávislý člen této rady by měl mít hlubší znalosti a zkušenosti pracovníka na vedoucí úrovni týkající se trhů se strukturovanými úvěrovými a sekuritizačními nástroji.

 

Vedle celkové odpovědnosti rady mají nezávislí členové správní nebo dozorčí rady zvláštní úkol sledovat vývoj ratingové politiky, účinnost interního systému kontroly kvality procesu zpracování ratingů, aby bylo zajištěno, že nedojde k žádným střetům zájmů, soulad s předpisy a řídící procesy, včetně účinnosti funkce přezkumu dle bodu 7 tohoto oddílu. Stanoviska nezávislých řídících pracovníků k těmto otázkám se pravidelně prezentují radě a zpřístupňují příslušnému orgánu, kdykoli o to požádá.

Funkce pro zajišťování shody s předpisy má také zvláštní úkol sledovat vývoj ratingové politiky, účinnost interního systému kontroly kvality procesu zpracování ratingů, aby bylo zajištěno, že nedojde k žádným střetům zájmů, soulad s předpisy a řídící procesy, včetně účinnosti funkce přezkumu dle bodu 7 tohoto oddílu. Stanoviska funkce pro zajišťování shody s předpisy k těmto otázkám se pravidelně prezentují radě a zpřístupňují příslušnému orgánu, kdykoli o to požádá. Tuto funkci mohou plnit nevýkonní členové správní nebo dozorčí rady.

 

Odměna nezávislých členů správní nebo dozorčí rady a osob zapojených do funkce pro zajišťování shody s předpisy není závislá na obchodních výsledcích ratingové agentury a musí být dohodnuta tak, aby byla zajištěna nestrannost jejich úsudku. Funkční období nezávislých členů správní nebo dozorčí rady a osob zapojených do funkce pro zajišťování shody s předpisy je stanoveno na předem dohodnuté období nejvýše sedmi let, které lze jednou prodloužit. Nezávislí členové správní nebo dozorčí rady a osoby zapojené do funkce pro zajišťování shody s předpisy jsou odvoláváni pouze v případě pochybení nebo nedostatečné profesní výkonnosti.

 

Většina členů správní nebo dozorčí rady včetně všech osob zapojených do funkce pro zajišťování shody s předpisy musí mít dostatečnou odbornost v oblasti finančních služeb. Alespoň jeden z členů této rady a všechny osoby zapojené do funkce pro zajišťování shody s předpisy má mít hlubší znalosti a případně zkušenosti vedoucího pracovníka s trhy se strukturovanými úvěrovými a sekuritizačními nástroji.

 

 

Pozměňovací návrh   149

Návrh nařízení

Příloha I – Oddíl A – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Ratingová agentura zavede organizační a administrativní opatření pro zjišťování, prevenci a řešení střetů zájmů podle bodu 1 oddílu B. Vede evidenci veškerých závažných ohrožení její nezávislosti a nezávislosti jejích zaměstnanců, kteří se podílejí na zpracování ratingů, a opatření pro zmírnění těchto ohrožení.

5. Ratingová agentura zavede vhodná a účinná organizační a administrativní opatření pro zjišťování, prevenci, řešení, evidenci a zveřejňování střetů zájmů podle bodu 1 oddílu B. Evidují se veškerá závažná ohrožení její nezávislosti a nezávislosti jejích zaměstnanců, kteří se podílejí na zpracování ratingů, a opatření pro zmírnění těchto ohrožení.

Pozměňovací návrh   150

Návrh nařízení

Příloha I – Oddíl A – bod 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Ratingová agentura zřídí pozici pro přezkum, která bude odpovědná za pravidelný přezkum metodik, modelů a významných změn používaných metodik a modelů, jakož i vhodnosti těchto metodik a modelů pro hodnocení nových finančních nástrojů.

7. Ratingová agentura zřídí nezávislou pozici pro přezkum, která bude odpovědná za pravidelný přezkum metodik, modelů a klíčových matematických, srovnávacích a jiných předpokladůjejich veškerých významných změn nebo úprav, jakož i vhodnosti těchto metodik, modelů a předpokladů v případě jejich použití nebo navrhovaného použití pro hodnocení nových finančních nástrojů.

Pozměňovací návrh   151

Návrh nařízení

Příloha I – Oddíl B – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1a. Ratingové agentury oddělí rozhodovací proces týkající se vypracování původního ratingu od rozhodovacího procesu týkajícího se přezkumu a případného zvýšení či snížení původního ratingu strukturovaných finančním produktů. Analytici odpovědní za původní rating nesmí být totožní s analytiky odpovědnými za sledování tohoto ratingu.

Pozměňovací návrh   152

Návrh nařízení

Příloha I – Oddíl B – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Ratingová agentura nevydá rating nebo stáhne stávající rating v následujících případech:

3. Ratingová agentura nevydá rating nebo v případě stávajícího ratingu neprodleně zveřejní svůj vztah nebo vztah svých zaměstnanců k hodnocenému subjektu ovlivňující stávající rating pokud:

Pozměňovací návrh   153

Návrh nařízení

Příloha I – Oddíl B – bod 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ca) analytik, který se podílel na stanovení ratingu, nebo osoba, která rating schválila, byla v nedávné době zaměstnána nebo měla jiný významný obchodní vztah k hodnocenému subjektu, který může zapříčinit střet zájmů nebo může být jako příčina střetu zájmů vnímán;

Odůvodnění

Měl by být zajištěn soulad s kodexem IOSCO.

Pozměňovací návrh   154

Návrh nařízení

Příloha I – Oddíl B – bod 3 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

cb) ratingové hodnocení se neopírá o dostačující a důvěryhodné údaje nebo dostupné informace nejsou pro vydání ratingového hodnocení dostačující;

Pozměňovací návrh   155

Návrh nařízení

Příloha I – Oddíl B – bod 3 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

cc) analytik, který se podílel na stanovení ratingu, nebo osoba, která rating schválila, měla jakýkoli vztah k hodnocenému subjektu nebo jakémukoli subjektu spojenému s hodnoceným subjektem, který může zapříčinit střet zájmů nebo může být jako příčina střetu zájmů vnímán.

Odůvodnění

Měl by být zajištěn soulad s kodexem IOSCO.

Pozměňovací návrh   156

Návrh nařízení

Příloha I – Oddíl B – bod 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud již rating existuje, provede ratingová agentura neprodleně jeho přezkum, a případně stávající rating reviduje v souladu s bodem 1.

Odůvodnění

Stažení stávajících ratingů není přiměřenou reakcí a mohlo by v konečném důsledku poškodit investory. Objeví-li se pochybnosti o kvalitě informací, jež jsou podkladem pro stávající rating, nebo komplexitu finančního nástroje, jsou zveřejnění a přezkum ratingu nejvhodnější reakcí.

Pozměňovací návrh   157

Návrh nařízení

Příloha I – Oddíl B – bod 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ratingová agentura může poskytovat jiné služby než vydávání ratingů (dále jen „doplňkové služby“). Ratingová agentura stanoví, co považuje za doplňkové služby. Zajistí, aby poskytování doplňkových služeb nepředstavovalo střet zájmů s její ratingovou činností.

Ratingová agentura může poskytovat jiné služby než vydávání ratingů (dále jen „doplňkové služby“). Za doplňkové služby nejsou považovány ratingy, ale mimo jiné prognózy trhu a hodnocení hospodářského vývoje, při kterých lze použít zjištění z provedených ratingů pouze při dodržení povinnosti zachování důvěrnosti a ustanovení o ochraně údajů. Ratingová agentura zajistí, aby poskytování doplňkových služeb nepředstavovalo střet zájmů s její ratingovou činností, a v závěrečných zprávách ratingu zveřejní, jaké doplňkové služby byly podniku poskytnuty.

Odůvodnění

Aby se zabránilo nejasnostem a zajistila důvěra účastníků trhu, měl by být pojem doplňkové služby vymezen. Tím se tato otázka vyjasní i pro ratingové agentury.

Pozměňovací návrh   158

Návrh nařízení

Příloha I – Oddíl B – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Ratingová agentura vede záznamy a tzv. auditní stopu o všech svých činnostech včetně záznamů o dohodách mezi ratingovou agenturou a hodnoceným subjektem nebo spřízněnou třetí stranou a o všech významných prvcích dialogu s hodnoceným subjektem a jeho spřízněnými třetími stranami a záznamy související s povinnostmi podle článků 5, 6 a 7.

7. Ratingová agentura zajistí uchování relevantních záznamů o své ratingové činnosti. Tyto záznamy obsahují:

 

a) u každého ratingového rozhodnutí totožnost analytiků, kteří se podíleli na vypracování ratingu, totožnost osob, které rating schválily, podrobné údaje o tom, zda byl rating vyžádaný či nevyžádaný, a datum, kdy byl rating proveden;

 

b) účetní záznamy o poplatcích přijatých od všech emitentů, dlužníků, upisovatelů či jiných uživatelů ratingů;

 

c) účetní záznamy každého odběratele ratingu či souvisejících služeb;

 

d) záznamy dokumentující stanovené postupy a metody, jež ratingová agentura pro vypracování ratingu použila;

 

e) interní záznamy a soubory, včetně neveřejných informací a pracovních dokumentů, které byly použity jako základ pro veškerá přijatá ratingová rozhodnutí;

 

f) analytické zprávy, hodnotící zprávy a soukromé ratingové zprávy a vnitřní záznamy, včetně neveřejných informací a pracovních dokumentů, které byly použity jako základ pro stanoviska vyjádřená v těchto zprávách;

 

g) záznamy o postupech, které ratingová agentura zvolila v zájmu dodržení ustanovení tohoto nařízení a

 

h) kopie interních i externích sdělení, včetně elektronických sdělení, jež ratingová agentura nebo její zaměstnanci přijali či odeslali, které se týkají zahájení, provádění, změny nebo stažení ratingu.

Odůvodnění

Požadavky na uchovávání záznamů podle stávajícího znění jsou příliš vágní a široké (například odkaz na všechnu „činnost“ by mohl zahrnovat veškeré aspekty činností a operací ratingové agentury). Měly by být nahrazeny konkrétnějšími a podrobnějšími ustanoveními, jež by zajistily jasnost, pokud jde o konkrétní druhy uchovávaných záznamů – v souladu s ostatními finančními právními předpisy Společenství.

Pozměňovací návrh   159

Návrh nařízení

Příloha I – Oddíl C – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Zaměstnanec, který se přímo podílí na zpracování ratingů, nevyžaduje ani nepřijme peníze, dárky nebo laskavosti od nikoho, s kým ratingová agentura obchoduje.

4. Zaměstnanec nebo jiná osoba, která se přímo podílí na zpracování ratingů, nevyžaduje ani nepřijme peníze, dárky nebo laskavosti od nikoho, s kým ratingová agentura obchoduje.

Odůvodnění

Působnost tohoto ustanovení by měla být rozšířena.

Pozměňovací návrh   160

Návrh nařízení

Příloha I – Oddíl D – část I – bod 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Ratingová agentura zajistí, aby v každém ratingu byly jasně a výrazně uvedeny všechny znaky a všechna omezení daného ratingu. Ratingová agentura zejména v každém ratingu výrazně uvede, zda považuje kvalitu dostupných informací o hodnoceném subjektu za uspokojivou a v jakém rozsahu prověřila informace, které jí byly poskytnuty hodnoceným subjektem nebo jeho spřízněnou třetí stranou. Jestliže rating zahrnuje typ subjektu nebo finančního instrumentu, pro který jsou historické údaje omezené, ratingová agentura na viditelném místě jasně uvede omezení tohoto ratingu.

3. Ratingová agentura zajistí, aby v každém ratingu byly jasně a výrazně uvedeny všechny znaky a všechna omezení každého ratingu. Ratingová agentura zejména přijme vhodná opatření, aby byly informace, jež používá pro vypracování ratingu, dostatečně kvalitním podkladem pro důvěryhodný rating. Jestliže rating zahrnuje typ subjektu nebo finančního instrumentu, pro který jsou historické údaje omezené, ratingová agentura na viditelném místě jasně uvede omezení tohoto ratingu.

Odůvodnění

Ustanovení ve své stávající podobě by bylo obtížně proveditelné v praxi. Povinnosti týkající se prověřování údajů by měly mít subjekty, které získaly informace z první ruky a které mají odborné znalosti pro toto prověření, a to i prostřednictvím externích auditorů.

Pozměňovací návrh   161

Návrh nařízení

Příloha I – Oddíl D – část I – bod 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jestliže nedostatek spolehlivých dat, složitost struktury nového typu nástroje nebo neuspokojivá kvalita dostupných informací vede k vážným pochybnostem, zda je ratingová agentura schopna zpracovat důvěryhodný rating, měla by ratingová agentura od vydání ratingu upustit nebo již vydaný rating stáhnout.

Jestliže nedostatek spolehlivých dat, složitost struktury nového typu nástroje nebo neuspokojivá kvalita dostupných informací vede k vážným pochybnostem, zda je ratingová agentura schopna zpracovat důvěryhodný rating, měla by ratingová agentura od vydání ratingu upustit.

Odůvodnění

Stažení stávajících ratingů není přiměřenou reakcí a mohlo by v konečném důsledku poškodit investory. Objeví-li se pochybnosti o kvalitě informací, jež jsou podkladem pro stávající rating, nebo komplexitu finančního nástroje, jsou zveřejnění a přezkum ratingu nejvhodnější reakcí.

Pozměňovací návrh   162

Návrh nařízení

Příloha I – Oddíl D – část I – bod 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ratingová agentura rozlišuje mezi ratingy strukturovaných finančních produktů a tradičních obligací. Pokud ratingová agentura hodnotí produkt poprvé a pokud hodnotí nově vytvořený produkt, tuto skutečnost rovněž uvede.

Pozměňovací návrh   163

Návrh nařízení

Příloha I – Oddíl D – část I – bod 3 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Změny v kvalitě informací dostupných pro kontrolu stávajícího ratingu se zveřejní a rating se přezkoumá a v případě potřeby reviduje.

Odůvodnění

Stažení stávajících ratingů není přiměřenou reakcí a mohlo by v konečném důsledku poškodit investory. Objeví-li se pochybnosti o kvalitě informací, jež jsou podkladem pro stávající rating, nebo komplexitu finančního nástroje, jsou zveřejnění a přezkum ratingu nejvhodnější reakcí.

Pozměňovací návrh   164

Návrh nařízení

Příloha I – Oddíl D – část II – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pokud ratingová agentura hodnotí strukturovaný finanční nástroj, poskytne v ratingu informace o analýze ztrát a finančních toků, kterou provedla.

1. Pokud ratingová agentura hodnotí strukturovaný finanční nástroj, poskytne v ratingu všechny informace o analýze ztrát a finančních toků, kterou provedla nebo na níž spoléhá, a údaj o případné očekávané změně ratingu (ukazatel ratingové stability).

Pozměňovací návrh   165

Návrh nařízení

Příloha I – Oddíl E – část I – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. metodiky, modely a klíčové předpoklady ratingového hodnocení a jejich zásadní změny;

5. metodiky a popisy modelůklíčových matematických, srovnávacích a jiných předpokladů ratingového hodnocení a jejich zásadní změny;

Pozměňovací návrh   166

Návrh nařízení

Příloha I – Oddíl E – část II – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. jednou ročně tyto informace:

vypouští se

a) seznam 20 největších klientů ratingové agentury podle tržeb;

 

b) seznam klientů ratingové agentury, jejichž přínos k tempu růstu tržeb ratingové agentury za předešlý finanční rok překročil tempo růstu celkových tržeb ratingové agentury za tento rok více než 1,5krát; každý takový klient je do tohoto seznamu zahrnut pouze v případě, že v tomto roce představoval více než 0,25 % celkových celosvětových tržeb ratingové agentury na globální úrovni.

 

Pro účely bodu 2 prvního pododstavce znamená „klient“ společnost, její dceřiné společnosti a přidružené společnosti, v nichž společnost drží více než 20% podíl, jakož i veškeré jiné subjekty, pro které jménem klienta vyjednala strukturování vydaného dluhového nástroje, přičemž byl ratingové agentuře přímo či nepřímo zaplacen honorář za rating tohoto dluhového nástroje.

 

Pozměňovací návrh   167

Návrh nařízení

Příloha II – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. jméno a kontaktní údaje kontaktní osoby;

2. jméno a kontaktní údaje kontrolora shody podle přílohy I;

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Vypracování nařízení o ratingových agenturách se stalo nezbytné z důvodu nedostatků či pochybení zjištěných při vydávání a sledování ratingů těchto agentur.

Je jasné, že tyto nedostatky či pochybení částečně přispěly k současné světové finanční krizi.

Ratingové agentury, které mají fakticky oligopolní postavení, zjevně podcenily úvěrové riziko, zejména u strukturovaných úvěrových produktů, a nedovedly v situaci propadu trhů své ratingy přizpůsobit.

Důvody těchto pochybení, které měly značné následky, byly jistě různé: nedostatečnost modelů, laxní přístup, střety zájmů, kvalifikace analytiků, způsob řízení nebo neexistence skutečného sledování kvality ratingů.

Avšak v praxi, ať už se hlavní agentury pokoušejí tvrdit cokoli, nejsou vydané ratingy odborníky ve finanční oblasti a investory v praxi považovány za pouhé názory určené pro informaci, ale za seriózní, či dokonce jedinečná doporučení, jež jsou pro ně nejdůležitějším faktorem pro investiční rozhodnutí.

Kromě toho mají ratingy regulační funkci uznávanou právními předpisy Společenství, které se vztahují na úvěrové instituce, pojišťovny atd.

Za těchto podmínek je vhodné a odůvodněné, aby byly napříště ratingové agentury podrobeny závazné regulaci, a nejen kodexu chování.

Již před začátkem krize si Evropský parlament přál, aby byla činnost ratingových agentur lépe kontrolována. Návrh Komise je tedy vítán.

Pokud jde o podrobnosti regulace, je celkově vzato uspokojivá.

Jeví se však jako nedostatečná, pokud jde o zásadní bod: volbu způsobu registrace a dohledu.

Návrh Komise, jehož důvody lze z institucionálního hlediska chápat, obsahuje složitý postup registrace a dohledu.

Zpravodaj má pochybnosti o jeho skutečné účinnosti, pokud jde o sledované cíle.

Je třeba neztrácet ze zřetele, že důvodem této regulace je vážná finanční krize, s níž se potýkáme. Tato krize ukazuje, že účinnost dohledu a kontroly finančních institucí nebyla vždy tak účinná, jak by bylo žádoucí.

V dnešní době je třeba se poučit ze zkušeností, a to i v oblastech, které dosud nebyly právně upraveny.

Pokud jde o ratingové agentury, je důležité se co nejvíce ujistit, že regulace bude mít očekávané pozitivní dopady.

Je nutné konstatovat, že ratingových agentur je velmi málo, že působí celosvětově a že většina z nich má hlavní sídlo mimo Společenství.

To vyvolává různé otázky, zejména pokud jde o účinnost čistě evropské regulace. Je jasné, že spolupráce mezi Společenstvím a třetími zeměmi bude muset pokračovat a bude ji nutné posílit s cílem vytvořit harmonizovaný základ pro regulaci.

Evropská regulace se musí zaměřit na odpovědnost za registraci a dohled, a zároveň vytvořit konstruktivní spolupráci mezi evropským regulačním orgánem a příslušnými orgány členských států. Zpravodaj proto navrhuje, aby se CESR staly opěrným bodem pro uplatňování nařízení.

Jinak je třeba, aby nařízení jasně vymezilo různé povinnosti týkající se ratingových agentur, s cílem zaručit jejich nezávislost, transparentnost, řádnou správu a prevenci a řešení střetů zájmů. Tyto body jsou v návrhu nařízení řešeny vcelku uspokojivě.

Avšak dvě otázky si zaslouží zvláštní pozornost.

Vzhledem k významu ratingu se jeví jako žádoucí neomezovat nařízení na regulační cíle, ale stanovit obecná pravidla pro veškeré vydávání ratingů, kromě výjimek výslovně uvedených v nařízení.

Kromě toho je správná zásada, podle které musí být ratingy zveřejněné a použitelné ve Společenství vypracovány agenturami, jež jsou právně usazeny ve Společenství a jež proto podléhají evropské regulaci.

Je však potřeba projevit smysl pro realitu.

Agentury usazené ve Společenství a podléhající evropské regulaci nejsou nezbytně lépe vybaveny pro vydávání ratingů o subjektech nebo úvěrech či finančních nástrojích třetích zemí.

Dokud nebudou přijata celosvětová harmonizovaná pravidla, mohlo být stanoveno, že ratingy vydané ratingovými agenturami, na které se nevztahuje evropská regulace, mohou být používány, pokud budou potvrzeny a schváleny agenturou usazenou v Evropské unii, převezme-li za ně tato agentura odpovědnost a potvrdí-li, že agentura, jež vydala rating, podléhá srovnatelné regulaci, jako je regulace Společenství.

Nakonec se zdá, že je vhodný okamžik pro podporu zdravé hospodářské soutěže mezi ratingovými agenturami a pro podporu rozvoje ratingových agentur s hlavním sídlem v Evropě. Pro tyto účely je možné stanovit, aby členské státy vybízely hodnocené subjekty, aby určitou část vyžádaných ratingů zadávaly agenturám usazeným ve Společenství.

STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (10. 3. 2009)

pro Hospodářský a měnový výbor

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách
(KOM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD))

Navrhovatelka: Sharon Bowles

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Záměrem návrhu Komise je zavést právně závazný režim registrace a kontroly ratingových agentur vydávajících ratingy, které jsou určeny zejména k regulačním účelům ze strany úvěrových institucí, investičních podniků, pojišťoven a zajišťoven, ze strany subjektů kolektivního investování a penzijních fondů. Hlavním cílem návrhu je zajistit, aby ratingy používané ve Společenství byly nezávislé, objektivní a co nejkvalitnější.

Navrhovatelka vznáší následující otázky, které spadají do obvyklé oblasti působnosti Výboru pro právní záležitosti:

Je správné, aby návrh vycházel z článku 95 Smlouvy o založení Evropského společenství, jak předpokládá návrh nařízení, nebo by měl vycházet z čl. 47 odst. 2 Smlouvy o ES?

Článek 95 se týká vytvoření a fungování vnitřního trhu.

Čl. 47 odst. 2 Smlouvy, který je součástí 2. kapitoly o svobodě usazování, se týká volného pohybu osob, služeb a kapitálu. Veškerá harmonizační opatření v oblasti finančních služeb v Evropské unii byla doposud přijímána na právním základě čl. 47 odst. 2, a to zejména v případě úvěrových institucí (směrnice 2006/48/ES), investičních podniků (směrnice 2004/39/ES), pojišťovacích podniků (směrnice 2002/83), zajišťovacích podniků (směrnice 2005/68/ES), podniků kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP – v procesu přepracování) a institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (směrnice 2003/41/ES).

V zájmu soudržnosti by cíl stávajícího návrhu, tedy stanovit podmínky, jimiž se řídí zakládání a činnost ratingových agentur v Evropské unii, měl rovněž spadat do oblasti působnosti čl. 47 odst. 2.

Měl by být předložen návrh nařízení nebo směrnice?

Důvody, proč je v současném kontextu a finanční situaci – a to i s ohledem na soudržné a rychlé zavádění – dávána přednost nařízení před směrnicí, jsou pochopitelné. Čl. 47 odst. 2 však předepisuje, aby se koordinace uvedených činností a profesí a jejich výkonu řídila výhradně směrnicemi, čímž je vyloučena možnost použití nařízení.

Pokud v tomto konkrétním případě převáží důvody pro přijetí nařízení a jako právní základ bude zachován článek 95, je třeba zvážit důsledky.

Kritéria řízení

Mezi kritérii řízení v oddíle A přílohy se navrhuje, aby členové vedení, kteří nemají výkonné pravomoci, převzali určité odpovědnosti v zájmu zajištění nezávislosti ratingů. V podstatě je to úloha ochrany vnějších stran: investorů a trhů. Není zřejmé, zda je tato úloha pro člena vedení, který nemá výkonné pravomoci a jenž rovněž zastupuje akcionáře, vhodná za všech okolností. V některých členských státech mohou členové vedení, kteří nemají výkonné pravomoci, zastávat tuto úlohu, není však třeba být natolik normativní a navrhovatelka doporučuje, aby správní nebo dozorčí rady byly kontrolovány osobami pověřenými nezávislým sledováním. Bude-li to vhodné, mohli by být tímto úkolem pověřeni členové vedení, kteří nemají výkonné pravomoci. Duplicita je v rámci skupiny ratingových agentur zbytečná, tato funkce může být vykonávána pro celou skupinu.

Občanskoprávní odpovědnost

Podle návrhu by nařízení mělo usnadňovat soudní spory. Navrhovatelka se domnívá, že není potřebné rozšiřovat stávající občanskoprávní odpovědnost v členských státech, která již obecně pokrývá případy hrubé nedbalosti a zanedbání povinné péče. Bylo by poněkud nebezpečné povzbuzovat nebo usnadňovat soudní spory, které by mohly ovlivňovat ratingová rozhodnutí a mohly by vést k vyhrožování a narušit nezávislost, o jejíž zajištění a udržení usilujeme. Tato záležitost vyžaduje opatrnost a předkládá se pozměňovací návrh, který má vyjasnit, že není záměrem rozšířit stávající režim odpovědnosti.

pozměňovací návrhY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Dlouhodobé vztahy s týmiž hodnocenými subjekty nebo jejich spřízněnými třetími stranami by mohly ohrozit nezávislost analytiků a osob, které ratingy schvalují. Proto by mělo docházet k rotaci těchto analytiků a osob.

(13) Dlouhodobé vztahy s týmiž hodnocenými subjekty nebo jejich spřízněnými třetími stranami by mohly ohrozit nezávislost analytiků, kteří jsou v přímém kontaktu s emitenty. Proto by mělo docházet k povinné rotaci těchto analytiků.

Odůvodnění

U analytiků, kteří jsou v častém kontaktu s emitenty, by se mělo zabránit střetu zájmů. Ratingové výbory nejsou v přímém kontaktu a disponují cennou odbornou znalostí odvětví.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Aby se zajistila kvalita ratingů, měla by ratingová agentura přijmout opatření pro zajištění spolehlivosti informací, které při provádění ratingového hodnocení používá. Za tímto účelem může ratingová agentura mimo jiné spoléhat na nezávisle auditované účetní závěrky a veřejně dostupné informace, ověření jiným uznávaným poskytovatelem služeb, vlastní přezkoumání náhodně vybraných vzorků obdržených informací nebo na smluvní ujednání, která jasně stanoví odpovědnost hodnoceného subjektu nebo jeho spřízněné třetí strany, jsou-li informace poskytnuté podle smlouvy vědomě a závažným způsobem nepravdivé nebo zavádějící nebo jestliže hodnocený subjekt nebo jeho spřízněná třetí strana nepřistupují k přesnosti informací s přiměřenou náležitou péčí, jak je stanoveno v podmínkách smlouvy.

(15) Aby se zajistila kvalita ratingů, měla by ratingová agentura přijmout opatření pro zajištění spolehlivosti informací, které při provádění ratingového hodnocení používá. Úlohou ratingové agentury není kontrolovat poskytnuté údaje a náležitou péči ze strany emitentů a třetích stran, ale spíše se musí přesvědčit, že zdroje, z nichž vychází, k této důvěře opravňují, a to například vzhledem k jejich profesionální nezávislosti nebo pověsti. Za tímto účelem může ratingová agentura mimo jiné spoléhat na nezávisle auditované účetní závěrky a veřejně dostupné informace, ověření jiným uznávaným poskytovatelem služeb, vlastní přezkoumání náhodně vybraných vzorků obdržených informací nebo na smluvní ujednání v transakčních dokumentech, která jasně stanoví odpovědnost hodnoceného subjektu nebo jeho spřízněné třetí strany, jsou-li informace poskytnuté podle smlouvy vědomě nepravdivé nebo zavádějící nebo jestliže hodnocený subjekt nebo jeho spřízněná třetí strana nepřistupují k přesnosti informací s přiměřenou náležitou péčí, jak je stanoveno v podmínkách smlouvy.

Odůvodnění

Je nezbytné, aby se předešlo nejasnostem ohledně úlohy ratingových agentur, pokud jde o náležitou péči realizovanou ostatními stranam, na niž ratingové agentury spoléhají.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35) Přísnější a jasnější právní rámec, v němž budou ratingové agentury vykonávat svou činnost, by měl také v příslušných případech usnadnit využití občanskoprávních řízení s ratingovými agenturami v souladu s právní úpravou odpovědnosti platnou v členských státech.

(35) Tímto nařízením nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy, jimiž se řídí právo zahájit občanskoprávní řízení s ratingovými agenturami.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se vztahuje na ratingy, které jsou určeny k použití pro regulační nebo jiné účely úvěrovými institucemi ve smyslu směrnice 2006/48/ES, investičními podniky ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pojišťovnami v oblasti působnosti směrnice Rady 73/239/EHS, pojišťovnami ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES, zajišťovnami ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES, subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) ve smyslu směrnice [2009/XX/ES] nebo institucemi zaměstnaneckého penzijního pojištění ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES a které se zveřejňují nebo distribuují na základě předplatného.

Toto nařízení se vztahuje na ratingy, které jsou určeny k použití pro regulační účely úvěrovými institucemi ve smyslu směrnice 2006/48/ES, investičními podniky ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pojišťovnami v oblasti působnosti směrnice Rady 73/239/EHS, pojišťovnami ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES, zajišťovnami ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES, subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) ve smyslu směrnice [2009/XX/ES] nebo institucemi zaměstnaneckého penzijního pojištění ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES a které se zveřejňují nebo distribuují na základě předplatného.

Odůvodnění

Je nutno jednoznačně definovat působnost tohoto nařízení, tj. že je určeno k použití pro regulační účely. Příliš širokou působností nařízení by byli nejvíce postiženi investoři a ostatní uživatelé.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Ratingová agentura zajistí, aby analytici a osoby, které ratingy schvalují, nebyli zapojeni do poskytování ratingových služeb témuž hodnocenému subjektu nebo jeho spřízněným třetím stranám po dobu delší než čtyři roky. Za tímto účelem zřídí mechanismus pravidelné rotace těchto analytiků a osob.

4. Ratingová agentura zajistí, aby analytici, kteří jsou v přímém kontaktu s emitenty, nebyli zapojeni do poskytování ratingových služeb témuž hodnocenému subjektu nebo jeho spřízněným třetím stranám po dobu delší než čtyři roky. Za tímto účelem zřídí mechanismus pravidelné rotace.

Odůvodnění

U analytiků, kteří jsou v častém kontaktu s emitenty, by se mělo zabránit střetu zájmů. Ratingové výbory nejsou v přímém kontaktu a disponují cennou odbornou znalost odvětví.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Doba, po kterou analytici a osoby, které ratingy schvalují, nesmí být zapojeni do poskytování ratingových služeb hodnocenému subjektu nebo spřízněným třetím stranám uvedeným v prvním pododstavci, nesmí být kratší než dva roky.

Doba, po kterou analytici nesmí být znovu v přímém kontaktu s hodnoceným subjektem nebo spřízněnými třetími stranami uvedenými v prvním pododstavci s cílem poskytovat ratingové služby, nesmí být kratší než dva roky.

Odůvodnění

U analytiků, kteří jsou v častém kontaktu s emitenty, by se mělo zabránit střetu zájmů. Ratingové výbory nejsou v přímém kontaktu a disponují cennou odbornou znalostí odvětví.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) mít přístup k jakémukoli dokumentu v jakékoli formě a obdržet nebo pořídit jeho kopii;

a) mít v rámci výkonu dohledu přístup k jakémukoli dokumentu v jakékoli formě a obdržet nebo pořídit jeho kopii ;

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) požadovat informace od jakékoli osoby a v případě potřeby obeslat jakoukoli osobu a klást jí otázky za účelem získání informací;

b) požadovat v rámci výkonu dohledu informace od jakékoli osoby a v případě potřeby obeslat jakoukoli osobu a klást jí otázky za účelem získání informací;

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Na výkon uvedených pravomocí se vztahují stejné předpisy v oblasti služebního tajemství a mlčenlivosti jako na jiné postupy kontroly finančních trhů v souladu s právní úpravou daného členského státu.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán domovského členského státu může přijmout tato opatření:

1. Příslušný orgán domovského členského státu může v případě porušení tohoto nařízení přijmout tato opatření:

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Povinnost zachovávat služební tajemství platí pro všechny osoby, které pracují nebo pracovaly pro příslušný orgán nebo pro všechny orgány nebo osoby, jimž příslušný orgán předal úkoly, včetně auditorů a odborníků, s nimiž příslušný orgán uzavřel smluvní poměr. Informace, na které se vztahuje služební tajemství, nesmí být zpřístupněny žádným třetím osobám ani orgánům s výjimkou případů, kdy je takovéto zpřístupnění nutné pro soudní řízení.

1. Povinnost zachovávat služební tajemství platí pro všechny osoby, které pracují nebo pracovaly pro příslušný orgán, CESR nebo pro všechny orgány nebo osoby, jimž příslušný orgán předal úkoly, včetně auditorů a odborníků, s nimiž příslušný orgán uzavřel smluvní poměr. Informace, na které se vztahuje služební tajemství, nesmí být zpřístupněny žádným třetím osobám ani orgánům s výjimkou případů, kdy je takovéto zpřístupnění nutné pro soudní řízení.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Porušení ustanovení tohoto nařízení samo o sobě neopravňuje k náhradě škody třetích stran v rámci soudních řízení, přičemž náhradu takové škody lze požadovat jen v souladu s vnitrostátními právními předpisy o občanskoprávní odpovědnosti.

Odůvodnění

Tento nový odstavec, který se vkládá za první odstavec, se zavádí s cílem předejít pochybnostem. Ustanovení prvního odstavce jsou platná tak, jak jsou zavedena ve vnitrostátní právní úpravě.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

CESR podpoří sbližování pravidel, která se použijí v případě porušení ustanovení tohoto nařízení.

Odůvodnění

CESR by měl usilovat o sbližování pravidel uplatňovaných při porušení ustanovení tohoto nařízení, aby se předešlo jejich účelovému uplatňování.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Článek 31 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 31a

 

Stížnosti

 

CESR zajistí, aby byly vytvořeny postupy, které umožní emitentům, investorům a ostatním zainteresovaným stranám podávat stížnosti týkající se plnění požadavků a podmínek stanovených v tomto nařízení. Veškeré stížnosti se důkladně prošetří při zachování důvěrnosti.

Odůvodnění

Namísto zbytečných soudních sporů by měly být povzbuzovány a vytvářeny účinné postupy vyřizování stížností. CESR by měl být orgánem odpovědným za předcházení účelovému výkladu.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Článek 31 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 31b

 

Mimosoudní urovnávání sporů

 

1. Členské státy podporují vytváření vhodných a účinných postupů vyřizování stížností a mimosoudního řešení sporů mezi ratingovými agenturami a emitenty, investory a případně ostatními zainteresovanými stranami, pokud jde o plnění nebo neplnění požadavků a podmínek stanovených v tomto nařízení.

 

2. Členské státy podněcují tyto orgány k tomu, aby spolupracovaly při řešení přeshraničních sporů.

 

3. CESR podporuje sbližování postupů vyřizování stížností a mimosoudního urovnávání sporů.

Odůvodnění

Namísto zbytečných soudních sporů by měly být povzbuzovány a vytvářeny účinné postupy vyřizování stížností.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Příloha I – oddíl D – kapitola I – bod 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud dojde ke změně kvality dostupných informací potřebných ke sledování stávajícího ratingu, je třeba tuto skutečnost zveřejnit a provést odpovídající přezkum prováděného ratingu.

POSTUP

Název

Ratingové agentury

Referenční údaje

KOM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD)

Příslušný výbor

ECON

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

20.11.2008

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Sharon Bowles

19.1.2009

 

 

Projednání ve výboru

12.2.2009

 

 

 

Datum přijetí

9.3.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

16

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Ieke van den Burg

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Bill Newton Dunn

POSTUP

Název

Ratingové agentury

Referenční údaje

KOM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD)

Datum předložení EP

12.11.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

20.11.2008

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

20.11.2008

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Jean-Paul Gauzès

24.9.2008

 

 

Projednání ve výboru

1.12.2008

20.1.2009

9.3.2009

 

Datum přijetí

23.3.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

21

7

4

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Daniel Dăianu, Harald Ettl, Thomas Mann, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Eva-Riitta Siitonen

Datum předložení

1.4.2009