Procedure : 2008/0217(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0191/2009

Indgivne tekster :

A6-0191/2009

Forhandlinger :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Afstemninger :

PV 23/04/2009 - 8.5
CRE 23/04/2009 - 8.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0279

BETÆNKNING     ***I
PDF 350kWORD 774k
1.4.2009
PE 418.199v01-00 A6-0191/2009

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer

(KOM(2008)0704 – C6‑0397/2008 – 2008/0217(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Jean-Paul Gauzès

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE FRA RETSUDVALGET
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer

(KOM(2008)0704 – C6‑0397/2008 – 2008/0217(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0704),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0397/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Retsudvalget (A6‑0191/2009),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Kreditvurderingsbureauer spiller en afgørende rolle på de globale værdipapir- og bankmarkeder, da deres vurderinger anvendes af investorer, låntagere, udstedere og regeringer til at træffe investerings- og finansieringsbeslutninger på et informeret grundlag. Kreditinstitutioner, investeringsselskaber, forsikrings-, livsforsikrings- og genforsikringsselskaber, foretagender, der beskæftiger sig med kollektive investeringer i omsættelige værdipapirer, og arbejdsmarkedsorienterede pensionskasser kan anvende disse vurderinger som grundlag for beregningen af deres kapitalkrav til solvensmæssige formål eller for risikoberegningen i forbindelse med deres investeringsaktivitet. Kreditvurderinger har således en stor betydning for investorers og forbrugeres tillid. Det er derfor vigtigt, at kreditvurderinger, der anvendes i Fællesskabet, er uafhængige, objektive og af højest mulige kvalitet.

(1) Kreditvurderingsbureauer spiller en afgørende rolle på de globale værdipapir- og bankmarkeder, da deres kreditvurderinger anvendes af investorer, låntagere, udstedere og regeringer til at træffe investerings- og finansieringsbeslutninger på et informeret grundlag. Kreditinstitutioner, investeringsselskaber, forsikrings-, livsforsikrings- og genforsikringsselskaber, foretagender, der beskæftiger sig med kollektive investeringer i omsættelige værdipapirer, og arbejdsmarkedsorienterede pensionskasser kan anvende disse kreditvurderinger som grundlag for beregningen af deres kapitalkrav til solvensmæssige formål eller for risikoberegningen i forbindelse med deres investeringsaktivitet. Kreditvurderinger har således en stor betydning for markedernes funktion og for investorers og forbrugeres tillid. Det er derfor vigtigt, at kreditvurderingsbureauer lever op til principperne om integritet, åbenhed, ansvarlighed, god ledelse og institutionelt samarbejde for at sikre, at de kreditvurderinger, der er resultatet heraf og anvendes i Fællesskabet, er uafhængige, objektive og af højest mulige kvalitet.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) I øjeblikket har de fleste kreditvurderingsbureauer deres hovedsæde uden for Fællesskabet. De fleste medlemsstater regulerer ikke kreditvurderingsbureauernes aktiviteter eller betingelserne for afgivelse af kreditvurderinger. Selv om kreditvurderingsbureauerne har en stor betydning for de finansielle markeder, er de kun i begrænset omfang omfattet af fællesskabslovgivningen, bl.a. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF af 28. januar 2003 om insiderhandel og kursmanipulation. Derudover er kreditvurderingsbureauerne omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/49/EF af 14. juni 2006 om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag. Det er derfor vigtigt at fastsætte nogle regler, der sikrer, at alle vurderinger, som anvendes af finansielle institutioner, der er omfattet af fællesskabslovgivningen, er af høj kvalitet og afgives af kreditvurderingsbureauer, der er underlagt strenge krav. Kommissionen vil fortsat samarbejde med sine internationale partnere for at sikre, at de regler, som finder anvendelse på kreditvurderingsbureauer, bringes i overensstemmelse med hinanden.

(2) I øjeblikket har de fleste kreditvurderingsbureauer deres hovedsæde uden for Fællesskabet. De fleste medlemsstater regulerer ikke kreditvurderingsbureauernes aktiviteter eller betingelserne for afgivelse af kreditvurderinger. Selv om kreditvurderingsbureauerne har en stor betydning for de finansielle markeder, er de kun i enkelte henseender omfattet af fællesskabslovgivningen, bl.a. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF af 28. januar 2003 om insiderhandel og kursmanipulation. Derudover er kreditvurderingsbureauerne omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/49/EF af 14. juni 2006 om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag. Det er derfor vigtigt at fastsætte nogle regler, der sikrer, at alle kreditvurderinger, som anvendes af finansielle institutioner, der er omfattet af fællesskabslovgivningen, er af høj kvalitet og afgives af kreditvurderingsbureauer, der er underlagt strenge krav. Kommissionen vil fortsat samarbejde med sine internationale partnere for at sikre, at de regler, som finder anvendelse på kreditvurderingsbureauer, bringes i overensstemmelse med hinanden.

Begrundelse

Hermed præciseres, at kreditvurderingsbureauer kun er underlagt en ganske lille del af fællesskabslovgivningen.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Kreditvurderingsbureauer kan frivilligt anvende de grundlæggende elementer i adfærdskodeksen for kreditvurderingsbureauer (Code of conduct fundamentals for CRAs), der er udstedt af International Organisation of Securities Commissions (i det efterfølgende benævnte "IOSCO-kodeksen"). I en meddelelse fra Kommissionen fra 2006 om kreditvurderingsbureauer blev Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (i det efterfølgende benævnt "CESR") opfordret til at overvåge, hvorvidt IOSCO-kodeksen blev overholdt, og til en gang om året at rapportere herom til Kommissionen.

(3) Kreditvurderingsbureauer bør anvende de grundlæggende elementer i adfærdskodeksen for kreditvurderingsbureauer (Code of conduct fundamentals for CRAs), der er udstedt af International Organisation of Securities Commissions (i det efterfølgende benævnte "IOSCO-kodeksen"). I en meddelelse fra Kommissionen fra 2006 om kreditvurderingsbureauer blev Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (i det efterfølgende benævnt "CESR") opfordret til at overvåge, hvorvidt IOSCO-kodeksen blev overholdt, og til en gang om året at rapportere herom til Kommissionen.

 

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Kreditvurderingsbureauerne kritiseres for ikke i tide at have givet indikationer om en forværring af markedet i deres kreditvurderinger. Denne mangel kan bedst korrigeres ved hjælp af foranstaltninger vedrørende interessekonflikter, kreditvurderingernes kvalitet, kreditvurderingsbureauernes åbenhed og klarhed, deres interne ledelsesstruktur og tilsyn med kreditvurderingsbureauernes aktiviteter. Brugerne af kreditvurderinger bør ikke stole blindt på disse vurderinger. De skal så vidt muligt bestræbe sig på at foretage deres egne analyser og forholde sig kritisk over for sådanne kreditvurderinger.

(5) Kreditvurderingsbureauerne kritiseres på den ene side for ikke i tide at have givet indikationer om en forværring af markedet i deres kreditvurderinger og på den anden side for ikke i tide at have tilpasset deres kreditvurderinger som reaktion på den stadig forværrede markedskrise. Denne mangel kan bedst korrigeres ved hjælp af foranstaltninger vedrørende interessekonflikter, kreditvurderingernes kvalitet, kreditvurderingsbureauernes åbenhed og klarhed, deres interne ledelsesstruktur og tilsyn med kreditvurderingsbureauernes aktiviteter. Brugerne af kreditvurderinger bør i rimeligt omfang, men ikke blindt, kunne stole på disse vurderinger. De skal så vidt muligt bestræbe sig på at foretage deres egne analyser og til enhver tid forholde sig kritisk over for sådanne kreditvurderinger.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) Kreditvurderingen af statspapirer bør anses for at være af almen interesse og bør derfor udføres parallelt af uafhængige aktører, som f.eks. de nationale revisionsinstanser og Den Europæiske Revisionsret.

Begrundelse

Den nuværende krise har afsløret spekulation og afdækningsaktiviteter i forbindelse med statspapirer. Disse fænomener er højst skadelige og bør forbydes. Det kunne være en løsning at give ansvaret for kreditvurdering af statspapirer til en anden aktør.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5b) Det bør overvejes at etablere et europæisk offentligt kreditvurderingsbureau.

Begrundelse

Den nuværende krise har vist, at kreditvurderingsbureauerne ikke har levet op til deres ansvar, og at der er behov for nye aktører på dette område. Dette standpunkt har EP allerede vedtaget, da det den 11. september 2008 vedtog Poul Nyrup Rasmussens betænkning med henstillinger til Kommissionen om hedgefonde og private equity.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 5 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5c) Det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre en reform af CESR, enten ved at udvide CESR til selv at blive et uafhængigt europæisk bureau eller ved at etablere et centraliseret europæisk bureau, der udsteder kreditvurderinger.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Det er nødvendigt at etablere et fælles regelsæt for kvaliteten af kreditvurderinger, der skal anvendes af finansielle institutioner, som er omfattet af harmoniserede regler i Fællesskabet. Der vil ellers være en risiko for, at medlemsstaterne træffer divergerende foranstaltninger på nationalt niveau. Dette vil have en negativ effekt på og skabe forhindringer i det indre marked, eftersom kreditvurderingsbureauerne, der afgiver kreditvurderinger til brug for finansielle institutioner i Fællesskabet, vil være underlagt forskellige regler i forskellige medlemsstater. Desuden kan divergerende kvalitetskrav for kreditvurderinger føre til forskellige niveauer af investor- og forbrugerbeskyttelse.

(6) Det er nødvendigt at etablere et fælles regelsæt, der forbedrer kvaliteten af kreditvurderinger, der skal anvendes af finansielle institutioner, som er omfattet af harmoniserede regler i Fællesskabet. Der vil ellers være en risiko for, at medlemsstaterne træffer divergerende foranstaltninger på nationalt niveau. Dette vil have en negativ effekt på og skabe forhindringer i det indre marked, eftersom kreditvurderingsbureauerne, der afgiver kreditvurderinger til brug for finansielle institutioner i Fællesskabet, vil være underlagt forskellige regler i forskellige medlemsstater. Desuden kan divergerende kvalitetskrav for kreditvurderinger føre til forskellige niveauer af investor- og forbrugerbeskyttelse.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 6 a, 6 b og 6 c (nye)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) Det er ønskværdigt, at vurderinger af enheder eller produkter i tredjelande, udarbejdet eller afgivet af kreditvurderingsbureauer, der er etableret og godkendt i et tredjeland, kan anvendes inden for Fællesskabet, forudsat at de overholder krav, der er lige så strenge som dem, der fremgår af denne forordning.

 

(6b) Der indføres med denne forordning en godkendelsesordning, der tillader kreditvurderingsbureauer, som er etableret inden for Fællesskabet og registreret i overensstemmelse med denne forordning, at godkende kreditvurderinger afgivet i tredjelande, forudsat at Kommissionen har godkendt rammen for lovgivning og tilsyn for regulering af tredjelandes kreditvurderingsaktiviteter, der fører til udarbejdelse af kreditvurderinger, som skal godkendes i medfør af denne forordning. For at sikre beskyttelse af investorerne og lette afhjælpningen af ethvert brud denne forordning, er kravene i denne betragtning afgørende for, at der kan være et referencepunkt i EU, nemlig et kreditvurderingsbureau, som er etableret i Fællesskabet og er registeret i overensstemmelse med denne forordning.

 

 

(6c) Et kreditvurderingsbureau, der har godkendt kreditvurderinger, som er afgivet i et tredjeland, er helt og ubetinget ansvarligt for de godkendte kreditvurderinger.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8) Kreditvurderingsbureauer bør indføre passende interne politikker og procedurer i forhold til de ansatte, der beskæftiger sig med kreditvurdering, for således at forhindre interessekonflikter og hele tiden sikre vurderings- og analyseprocessens kvalitet, integritet og grundighed.

(8) Kreditvurderingsbureauer bør indføre passende interne politikker og procedurer i forhold til de ansatte og andre personer, der beskæftiger sig med kreditvurdering, for således at opdage, eliminere eller håndtere og oplyse om interessekonflikter og hele tiden sikre kreditvurderings- og analyseprocessens kvalitet, integritet og grundighed. Navnlig bør et internt kontrolsystem og en overholdelsesfunktion bør navnlig indgå i disse politikker og procedurer.

Begrundelse

Teknisk ændring, der afspejler den respektive artikels nye formulering om eliminering eller opdagelse, håndtering og offentliggørelse af interessekonflikter.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) For at sikre, at kreditvurderingsprocessen foregår uafhængigt af kreditvurderingsbureauets egne forretningsinteresser som selskab, bør kreditvurderingsbureauerne sikre, at der i administrations- eller tilsynsorganet sidder mindst tre menige medlemmer, der skal være uafhængige i henhold til punkt 13 i afsnit III i Kommissionens henstilling 2005/162/EF om den rolle, der spilles af menige bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af tilsynsorganer i børsnoterede selskaber og om udvalg nedsat i bestyrelsen/ledelsesorganet. Det er desuden nødvendigt, at flertallet af medlemmerne af administrations- eller tilsynsorganet, herunder alle uafhængige medlemmer, har en tilstrækkelig ekspertise inden for finansielle tjenester.

(10) For at sikre, at kreditvurderingsprocessen foregår uafhængigt af kreditvurderingsbureauets egne forretningsinteresser som selskab, bør kreditvurderingsbureauerne sikre, at administrations- eller tilsynsorganet er uafhængigt, når det overvåger og rapporterer om overholdelse af denne forordnings bestemmelser med hensyn til opretholdelse af kreditvurderingernes uafhængighed og kvalitet. Desuden bør medlemmerne af administrations- eller tilsynsorganet have tilstrækkelig ekspertise inden for relevante områder af finansielle tjenester.

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at overvågningsfunktionen udføres af menige bestyrelsesmedlemmer, og i visse medlemsstater findes sådanne bestyrelsesposter slet ikke eller ikke i en hensigtsmæssig form. Der kan også være interessekonflikter i forhold til ansvaret over for aktionærerne. Denne ”funktionsformulering” gør det muligt at vælge den bedste løsning.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) For at undgå interessekonflikter bør vederlaget til de uafhængige medlemmer af administrations- eller tilsynsorganet ikke være afhængigt af bureauets driftsresultater.

(11) For at undgå interessekonflikter bør vederlaget til medlemmerne af administrations- eller tilsynsorganet ikke være afhængigt af bureauets driftsresultater.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Langvarige forbindelser med de samme kreditvurderede enheder eller deres tilknyttede tredjeparter kan være til skade for uafhængigheden af analytikere og valideringsansvarlige. Disse analytikere og andre personer bør derfor være omfattet af en rotationsordning.

(13) Langvarige forbindelser med de samme kreditvurderede enheder eller deres tilknyttede tredjeparter kan være til skade for uafhængigheden af analytikere, der er i direkte kontakt med udstederne. Disse analytikere bør derfor være omfattet af en obligatorisk rotationsordning.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Kreditvurderingsbureauer bør anvende vurderingsmetoder, der er stringente, systematiske og tidsmæssigt sammenhængende samt resulterer i vurderinger, der kan valideres på baggrund af den historiske erfaring. Kreditvurderingsbureauer bør sikre, at metoder, modeller og de vigtigste udgangshypoteser for udarbejdelsen af kreditvurderinger på passende vis holdes ajour og er genstand for en regelmæssig og gennemgribende gennemgang. I de tilfælde, hvor manglen på pålidelige oplysninger eller kompleksiteten af en ny type (især) struktureret finansielt instrument rejser alvorlige spørgsmål med hensyn til, hvorvidt kreditvurderingsbureauet kan afgive en pålidelig kreditvurdering, bør kreditvurderingsbureauet afstå fra at afgive en kreditvurdering eller trække en eksisterende kreditvurdering tilbage.

(14) Kreditvurderingsbureauer bør anvende vurderingsmetoder, der er stringente, systematiske og tidsmæssigt sammenhængende samt resulterer i velbegrundede og solidt dokumenterede vurderinger, der kan valideres, også på baggrund af passende historiske erfaring. Kreditvurderingsbureauer bør sikre, at metoder, modeller og de vigtigste matematiske, korrelationsmæssige og øvrige hypoteser for udarbejdelsen af kreditvurderinger på passende vis holdes ajour og er genstand for en regelmæssig og gennemgribende gennemgang, samt at beskrivelserne offentliggøres på en måde, der giver mulighed for en akademisk vurdering. I de tilfælde, hvor manglen på pålidelige oplysninger eller den komplekse struktur af en ny type (især) struktureret finansielt instrument rejser alvorlige spørgsmål med hensyn til, hvorvidt kreditvurderingsbureauet kan afgive en pålidelig kreditvurdering, bør kreditvurderingsbureauet ikke afgive en kreditvurdering. Ændringer i kvaliteten af den information, der er tilgængelig for tilsyn med en eksisterende kreditvurdering, bør offentliggøres i forbindelse med denne gennemgang, og der bør, hvis det er hensigtsmæssigt, foretages en revision af kreditvurderingen.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14a) Udstedere bør stille de oplysninger, de har givet kreditvurderingsbureauerne, til rådighed for dem, der anmoder herom med henblik på at udarbejde en uafhængig analyse. Modtagere af denne type oplysninger skal på forhånd acceptere hverken at videregive dem til offentligheden eller at handle i de pågældende værdipapirer.

Begrundelse

Forordningen bør kræve, at udstedere stiller de samme oplysninger, som kreditvurderingsbureauerne baserer deres vurderinger på, til rådighed for andre. Hvis disse oplysninger blev tilgængelige, ville det give markedet mulighed for at udvikle reelt uafhængige kreditvurderinger, som ikke var betalt af udstederen. At øge tilgængeligheden af oplysninger er det regulerende indgreb, der har størst chance for at føre til, at kreditvurderingsbureauerne får reel konkurrence.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) For at sikre vurderingernes kvalitet bør kreditvurderingsbureauer træffe foranstaltninger for at sikre, at de oplysninger, som ligger til grund for deres vurderinger, er pålidelige. Kreditvurderingsbureauer kan til dette formål bl.a. overveje at anvende uafhængigt reviderede årsregnskaber og offentlige erklæringer, kontrol foretaget af velrenommerede tredjepartstjenester, stikprøveundersøgelser foretaget af kreditvurderingsbureauerne selv af de oplysninger, der modtages, eller anvende kontraktbestemmelser, hvoraf det klart fremgår, at den kreditvurderede enhed eller dens tilknyttede tredjeparter kan holdes til ansvar, hvis de oplysninger, der leveres i henhold til kontrakten, er bevidst forkerte eller vildledende, eller hvis den kreditvurderede enhed eller dens tilknyttede tredjeparter ikke udviser passende omhu med hensyn til nøjagtigheden af de oplysninger, der leveres i henhold til kontrakten.

(15) For at sikre kreditvurderingsprocedurernes kvalitet bør kreditvurderingsbureauer træffe rimelige foranstaltninger for at sikre, at de oplysninger, som de anvender til deres vurderinger, er pålidelige. Et kreditvurderingsbureau skal ikke kontrollere oplysninger, eller at udstedere og tredjeparter har udvist rettidig omhu, men det bør have fastlagt passende og gennemsigtige procedurer for vurdering af oplysningernes kvalitet, og at de kilder, det bygger sine vurderinger på, er denne tillid værdig, f.eks. via deres faglige uafhængighed eller rygte. Kreditvurderingsbureauer kan til dette formål bl.a. overveje at anvende uafhængigt reviderede årsregnskaber og offentlige erklæringer, kontrol foretaget af velrenommerede tredjepartstjenester og stikprøveundersøgelser foretaget af kreditvurderingsbureauerne selv af de oplysninger, der modtages.

Begrundelse

Det er nødvendigt at undgå forvirring omkring den rolle, som kreditvurderingsbureauerne spiller med hensyn til rettidig omhu fra andre parters side, som kreditvurderingsbureauerne stoler på. Det, som er relevant, er hensigtsmæssige vurderingstiltag, og at disse skal gøres forståelige via åbenhed. Det sidste semikolon synes at vedrøre ansvar snarere end pålidelighed.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) De metoder, modeller og vigtigste udgangshypoteser, som anvendes af kreditvurderingsbureauer, bør revideres regelmæssigt for på passende vis at tage hensyn til ændrede forhold på de underliggende kapitalmarkeder. For at skabe større åbenhed og klarhed bør enhver væsentlig ændring af kreditvurderingsbureauers metoder og praksis, procedurer og processer oplyses, inden de træder i kraft, medmindre kreditvurderingerne på grund af ekstreme markedsforhold bør ændres øjeblikkeligt.

(16) Kreditvurderingsbureauerne bør fastlægge egnede procedurer for regelmæssig gennemgang af de metoder, modeller og vigtigste udgangshypoteser, som anvendes af kreditvurderingsbureauer, for på passende vis at tage hensyn til ændrede forhold på de underliggende kapitalmarkeder. For at skabe større åbenhed og klarhed bør enhver væsentlig ændring af kreditvurderingsbureauers metoder og praksis, procedurer og processer oplyses, inden de træder i kraft, medmindre kreditvurderingerne på grund af ekstreme markedsforhold bør ændres øjeblikkeligt.

Begrundelse

Denne formulering præciserer, at det er kreditvurderingsbureauernes opgave at revidere de anvendte metoder og modeller.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17a) Med henblik på at styrke gennemsigtigheden samt forbedre informationen til og beskyttelsen af investorer bør CESR kontrollere kreditvurderingsbureauers tidligere kreditvurderingsaktiviteter på basis af statistiske oplysninger og offentliggør sine resultater.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Under visse omstændigheder kan strukturerede finansielle instrumenter have andre virkninger end traditionelle selskabsgældsinstrumenter. Det kan være vildledende for investorer, hvis samme ratingkategori anvendes for begge typer instrumenter uden yderligere forklaringer. Kreditvurderingsbureauer bør spille en betydelig rolle med hensyn til at gøre brugerne af kreditvurderinger mere bevidste om de særlige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med strukturerede finansielle produkter i forhold til traditionelle produkter. Kreditvurderingsbureauer bør derfor enten gøre brug af forskellige ratingkategorier, når de vurderer strukturerede finansielle instrumenter, eller give yderligere oplysninger om de forskellige risiciaspekter ved disse produkter.

(18) Under visse omstændigheder kan strukturerede finansielle instrumenter have andre virkninger end traditionelle selskabsgældsinstrumenter. Det kan være vildledende for investorer, hvis samme ratingkategori anvendes for begge typer instrumenter uden yderligere forklaringer. Kreditvurderingsbureauer bør spille en betydelig rolle med hensyn til at gøre brugerne af kreditvurderinger mere bevidste om de særlige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med strukturerede finansielle produkter i forhold til traditionelle produkter. Kreditvurderingsbureauer bør derfor gøre brug af forskellige ratingkategorier, når de vurderer strukturerede finansielle instrumenter, f.eks. ved at indføre en forklarende note, og give yderligere oplysninger om de forskellige risikoaspekter ved disse produkter. De bør også angive det, når de vurderer et produkt for første gang, og når de vurderer et nyt produkt.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Kreditvurderingsbureauer bør træffe foranstaltninger for at undgå situationer, hvor udstedere anmoder om en foreløbig vurdering af det pågældende strukturerede finansielle instrument fra en række kreditvurderingsbureauer for at finde frem til det bureau, der giver den bedste kreditvurdering for den foreslåede struktur. Udstedere bør også undgå at anvende en sådan praksis.

(19) Kreditvurderingsbureauer bør, når de afgiver en kreditvurdering, og når dette er hensigtsmæssigt, i deres endelige rapport angive, om udstederne har anmodet om en foreløbig vurdering af det pågældende strukturerede finansielle instrument fra en række kreditvurderingsbureauer for at finde frem til det bureau, der giver den bedste kreditvurdering for den foreslåede struktur. Udstedere bør undgå at anvende en sådan praksis

Begrundelse

Udstedere af strukturerede instrumenter skal have mulighed for at søge en række tilbud. For imidlertid at sikre, at forespørgsler til forskellige udbydere ikke opfattes som en tilkendegivelse af, at der ikke er tilstrækkelige garantier for kvaliteten af kreditvurderingsbureauets kreditvurdering – i lyset af, at det kreditvurderingsbureau, som blev udpeget til at håndtere det finansielle produkt, også er det bureau, der højst sandsynligt vil afgive en positiv kreditvurdering – bør den endelige rapport om produktet angive, at det pågældende kreditvurderingsbureau konkurrerede med andre udbydere, som skal angives ved navn, og blev valgt på grundlag heraf.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Kreditvurderingsbureauer, der registreres af den kompetente myndighed i den berørte medlemsstat, bør have tilladelse til at afgive kreditvurderinger i hele Fællesskabet. Det er derfor nødvendigt at etablere en ordning med en unik registrering for hvert kreditvurderingsbureau, der er gyldig i hele Fællesskabet.

(22) Kreditvurderingsbureauer, der registreres af CESR, bør have tilladelse til at afgive kreditvurderinger i hele Fællesskabet. Det er derfor nødvendigt at etablere en ordning med en unik registrering for hvert kreditvurderingsbureau, der er gyldig i hele Fællesskabet.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) Visse kreditvurderingsbureauer består af flere juridiske personer, der sammen danner en gruppe af kreditvurderingsbureauer. Ved registrering af hvert af de kreditvurderingsbureauer, der er en del af en sådan gruppe, bør de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater koordinere behandlingen af de ansøgninger, der indgives af kreditvurderingsbureauer tilhørende samme gruppe.

udgår

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24) Det er nødvendigt at etablere et enkelt kontaktpunkt for indgivelse af ansøgninger om registrering. Ansøgningerne om registrering bør indgives til CESR, der på passende vis informerer de kompetente myndigheder i alle medlemsstater. Behandlingen af ansøgningerne om registrering bør dog foretages på nationalt niveau af den relevante kompetente myndighed. For på effektiv vis at behandle kreditvurderingsbureauer bør de kompetente myndigheder inden for CESR etablere et operationelt netværk baseret på en effektiv it-infrastruktur og nedsætte et underudvalg, der er specialiseret inden for kreditvurdering af hver aktivklasse, som vurderes af kreditvurderingsbureauerne.

(24) Det er nødvendigt at etablere et enkelt kontaktpunkt for indgivelse af ansøgninger om registrering. Ansøgningerne om registrering bør indgives til og behandles af CESR, der på passende vis informerer de kompetente myndigheder i alle medlemsstater. CESR bør sikre, at de samme regler følges i hele EU, hvorved regelarbitrage undgås.

 

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25a) Der er behov for yderligere vidtrækkende reformer af regulerings- og overvågningsmodellerne i den finansielle sektor i Den Europæiske Union. Kommissionen oplyste navnlig i forbindelse med sin meddelelse af 29. oktober 2008 "Overvindelse af den finansielle krise: et europæisk handlingsgrundlag", at den havde nedsat en ekspertgruppe med Jacques de Larosière som formand. Denne gruppe skulle behandle fremgangsmåderne i forbindelse med yderligere reformer, herunder hvordan EU's finansielle institutioner bør organiseres for at sikre et fornuftigt tilsyn, velfungerende markeder og et øget EU-samarbejde om tilsyn med den finansielle stabilitet, som eventuelt kan omfatte en integreret finansiel tilsynsmyndighed for alle finansielle sektorer. Gruppen skulle desuden rapportere om tidlige varslingsmekanismer og krisestyring, herunder risikostyring på tværs af landegrænser og sektorer og om samarbejdet mellem Den Europæiske Union og andre store retsområder for at bidrage til at sikre den finansielle stabilitet på verdensplan. Kommissionen bør på grundlag af gruppens arbejde snarest muligt og under alle omstændigheder inden den 1. juli 2010 underrette Europa-Parlamentet, Rådet og andre berørte institutioner om alle resultater i denne forbindelse, ligesom den bør forelægge de lovforslag, som er nødvendige for at løse de problemer, der er konstateret for så vidt angår tilsynssamarbejdsordninger.

Begrundelse

Det bør sikres, at Larosière-gruppens konklusioner vedrørende de tilsynsmæssige aspekter ved denne forordning vil blive gennemført gennem en ændring af denne forordning, og at dette vil ske i overensstemmelse med andre bestemmelser for den finansielle sektor.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26) Tilsynet med kreditvurderingsbureauer bør udføres af den kompetente myndighed i hjemlandet eller i samarbejde med de kompetente myndigheder i de øvrige berørte medlemsstater under ledelse af CEST, hvis det drejer sig om en gruppe af kreditvurderingsbureauer.

(26) Tilsynet med kreditvurderingsbureauer bør udføres af CESR i samarbejde med de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27) For at fastholde et højt niveau af investor- og forbrugertillid og give mulighed for løbende kontrol af de kreditvurderinger, der anvendes af finansielle institutioner i Fællesskabet, bør de kreditvurderingsbureauer, der har deres hovedsæde uden for Fællesskabet, pålægges at etablere en dattervirksomhed i Fællesskabet for at gøre det muligt at føre passende tilsyn med deres aktiviteter i Fællesskabet.

(27) For at fastholde et højt niveau af investor- og forbrugertillid og give mulighed for løbende tilsyn med de kreditvurderinger, der anvendes af finansielle institutioner i Fællesskabet, bør de kreditvurderingsbureauer, der har deres hovedsæde uden for Fællesskabet, pålægges at etablere en dattervirksomhed i Fællesskabet for at gøre det muligt at føre passende tilsyn med deres aktiviteter i Fællesskabet og effektiv anvendelse af godkendelses- og ækvivalensordningen. Desuden bør nye aktører tilskyndes til at etablere sig på markedet for kreditvurderingsbureauer.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28) Det er hensigtsmæssigt at etablere en mekanisme til at sikre en effektiv håndhævelse af bestemmelserne i denne forordning. De kompetente myndigheder i medlemsstaterne bør råde over tilstrækkelige midler til at sikre, at vurderinger, som skal anvendes i Fællesskabet, afgives i overensstemmelse med denne forordning. Eftersom det bør sikres, at kreditvurderingsbureauer bevarer deres analytiske uafhængighed, når de afgiver en kreditvurdering, bør de kompetente myndigheder ikke forsøge at øve indflydelse på kreditvurderingernes indhold og de metoder, som kreditvurderingsbureauerne anvender til udarbejdelsen af kreditvurderinger.

(28) Det er hensigtsmæssigt at etablere en mekanisme til at sikre en effektiv håndhævelse af bestemmelserne i denne forordning. De kompetente myndigheder i medlemsstaterne bør råde over tilstrækkelige midler til at sikre, at vurderinger, som skal anvendes i Fællesskabet, afgives i overensstemmelse med denne forordning. Eftersom det bør sikres, at kreditvurderingsbureauer bevarer deres analytiske uafhængighed, når de afgiver en kreditvurdering, bør hverken de kompetente myndigheder eller medlemsstaterne forsøge at øve indflydelse på kreditvurderingernes indhold og de metoder, som kreditvurderingsbureauerne anvender til udarbejdelsen af kreditvurderinger. Såfremt et kreditvurderingsbureau er udsat for pres, bør det oplyse Kommissionen og CESR om dette. Kreditvurderinger bør være velbegrundede og solidt dokumenterede og ikke være baseret på kompromiser med hensyn til vurderinger og være sammenlignelige med dem, som afgives på internationalt plan.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30) Hvis den kompetente myndighed i hjemlandet ikke træffer de nødvendige foranstaltninger for at fjerne eventuelle uregelmæssigheder begået af et kreditvurderingsbureau, bør de kompetente myndigheder i andre medlemsstater have mulighed for at gribe ind og træffe passende foranstaltninger.

udgår

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32) CESR bør sikre en ensartet anvendelse af denne forordning. Det bør forbedre og lette de kompetente myndigheders tilsynsmæssige samarbejde og indtage en koordinerende rolle i det daglige tilsynsarbejde. CESR bør derfor etablere en koordinatorordning med henblik på at sikre, at de kompetente myndigheder anvender en ensartet praksis.

(32) CESR bør sikre en ensartet anvendelse af denne forordning. Det bør forbedre og lette de kompetente myndigheders tilsynsmæssige samarbejde og indtage en koordinerende rolle i det daglige tilsynsarbejde. CESR bør derfor etablere en koordinatorordning og peer review med henblik på at sikre, at de kompetente myndigheder anvender en ensartet praksis.

Begrundelse

Den foreslåede peer-review-mekanisme kunne udformes på grundlag af det, som finder sted mellem de nationale statistiske kontorer og Eurostat.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33) Medlemsstaterne bør fastsætte bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og sørge for, at de gennemføres. Sådanne sanktioner skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed og have afskrækkende virkning.

(33) Medlemsstaterne bør fastsætte bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og sørge for, at de gennemføres. Sådanne sanktioner skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed og have afskrækkende virkning, men også være forenelige med sikring af et velfungerende marked. Kommissionen bør med vejledning fra CESR opstille retningslinjer for sanktionerne.

Begrundelse

Da CESR er ansvarlig for registrering og tilsyn, må det spille en større, omend rådgivende rolle med at konstatere overtrædelser og fastsætte sanktioner.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Betragtning 34 a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(34a) De fremtidige regler om kreditvurderingsbureauers civilretlige ansvar bør være sammenlignelige med dem, der gælder for revisorer. Kommissionen bør stille hensigtsmæssige forslag til lovgivning herom.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35) De skærpede og tydeligere retlige rammer, inden for hvilke kreditvurderingsbureauerne skal fungere, bør ligeledes fremme anvendelsen af civile søgsmål i forhold til kreditvurderingsbureauer i de relevante tilfælde i overensstemmelse med medlemsstaternes bestemmelser om retligt ansvar.

(35) En overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning bør ikke i sig selv gøre det muligt for tredjeparter at anlægge erstatningssøgsmål. Lider en bruger af kreditvurderinger økonomiske tab som følge af overtrædelse af forordningens bestemmelser, skal der kun kunne rejses erstatningssøgsmål i henhold til gældende national lovgivning om civilretligt ansvar.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35a) Kreditvurderingsbureauer bør samarbejde med offentlige institutioner i Den Europæiske Union

i forbindelse med udførelsen af deres opgaver, og deres ledende personale bør møde op i Europa-Parlamentets kompetente udvalg, når de opfordres til det.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37) Kommissionen bør navnlig gives beføjelse til at ændre forordningens bilag I og II, hvori fastsættes de specifikke kriterier til vurdering af, hvorvidt kreditvurderingsbureauer overholder deres forpligtelser med hensyn til intern organisation, arbejdsgang, personaleregler, afgivelse af kreditvurderinger og fremlæggelse af oplysninger. Eftersom der er tale om generelle foranstaltninger beregnet på at ændre ikke-væsentlige elementer i denne forordning, bør de vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol omhandlet i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(37) Kommissionen bør navnlig under hensyntagen til den internationale udvikling gives beføjelse til at træffe foranstaltninger til fastsættelse af kriterier for vurdering af, om reglerne er ækvivalente, når der anvendes kreditvurderinger fra kreditvurderingsbureauer, som er etableret i tredjelande, træffe foranstaltninger til at definere accessoriske tjenester, vedtage retningslinjer for sanktioner og ændre forordningens bilag I og II, hvori fastsættes de specifikke kriterier til vurdering af, hvorvidt kreditvurderingsbureauer overholder deres forpligtelser med hensyn til intern organisation, arbejdsgang, personaleregler, afgivelse af kreditvurderinger og fremlæggelse af oplysninger. Eftersom der er tale om generelle foranstaltninger beregnet på at ændre ikke-væsentlige elementer i denne forordning og supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, bør de vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol omhandlet i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

Begrundelse

Der bør sikres en global tilgang. Når Kommissionen gennemgår forordningen, bør den behørigt tage hensyn til udviklingen inden for lovgivningen på international plan.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37a) Kommissionen bør vurdere, i hvor høj grad reglerne kræver anvendelse af kreditvurderinger, samt hvor vidt det er hensigtsmæssigt, at den kreditvurderede enhed betaler kreditvurderingsbureauet. På grundlag af denne vurdering bør Kommissionen fremsætte passende lovforslag.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved denne forordning indføres en fælles fremgangsmåde til sikring af en høj kvalitet af kreditvurderinger, der anvendes i Fællesskabet, hvilket skal bidrage til, at det indre marked fungerer på tilfredsstillende vis samtidig med, at der sikres et højt niveau af forbruger- og investorbeskyttelse. Ved forordningen fastsættes betingelserne for afgivelse af kreditvurderinger og regler for kreditvurderingsbureauers organisation og adfærd for i praksis at sikre deres uafhængighed og undgå interessekonflikter.

Ved denne forordning indføres foranstaltninger til sikring af integritet, gennemsigtighed, ansvarlighed, god forvaltningspraksis og institutionelt samarbejde ved kreditvurderingsaktiviteter, som fører til kreditvurderinger af høj kvalitet, der anvendes i eller har indvirkning på Fællesskabet, hvilket skal bidrage til, at det indre marked fungerer på tilfredsstillende vis samtidig med, at der sikres et højt niveau af forbruger- og investorbeskyttelse. Ved forordningen fastsættes betingelserne for afgivelse af kreditvurderinger og regler for kreditvurderingsbureauers organisation og adfærd for i praksis at sikre deres uafhængighed og undgå interessekonflikter.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse på kreditvurderinger, der anvendes i reguleringsøjemed eller til andre formål af kreditinstitutioner som defineret i direktiv 2006/48/EF, investeringsselskaber som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF, forsikringsselskaber, der er omfattet af Rådets direktiv 73/239/EØF, livsforsikringsselskaber som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/83/EF, genforsikringsselskaber som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/68/EF, institutter for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS) som defineret i direktiv [2009/XX/EF] eller arbejdsmarkedsorienterede pensionskasser som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF, og som offentliggøres eller distribueres pr. abonnement.

1. Denne forordning finder anvendelse på kreditvurderinger, der anvendes af kreditinstitutioner som defineret i direktiv 2006/48/EF, udstedere eller tilbudsgivere i forbindelse med offentlig emission eller officiel notering af finansielle instrumenter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF1 og Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår oplysninger i prospekter samt disses format, integration af oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering2, investeringsselskaber som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF, forsikringsselskaber, der er omfattet af Rådets direktiv 73/239/EØF, livsforsikringsselskaber som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/83/EF, genforsikringsselskaber som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/68/EF, institutter for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS) som defineret i direktiv [2009/XX/EF] eller arbejdsmarkedsorienterede pensionskasser som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF, og som offentliggøres eller distribueres pr. abonnement.

 

1 EUT L 345 af 31.12.2003, s. 64.

2 EUT L 149 af 30.4.2004, s. 1.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Denne forordning finder ikke anvendelse på private kreditvurderinger. Den finder ikke anvendelse på kreditvurderinger, der afgives af offentlige organer, hvis kreditvurderinger ikke offentliggøres og ikke betales for af den kreditvurderede enhed.

2. Denne forordning finder ikke anvendelse på:

 

a) private kreditvurderinger, der udelukkende leveres til den person, der har bestilt dem, og som ikke er beregnet til offentliggørelse eller distribution pr. abonnement,

 

b) kreditvurderinger udarbejdet af eksportkreditagenturer som omhandlet i bilag VI, del 1, i direktiv 2006/48/EF, eller

 

c) kreditvurderinger, der afgives af offentlige organer, hvis kreditvurderinger ikke offentliggøres og ikke betales for af den kreditvurderede enhed.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) "hjemland": den medlemsstat, hvor kreditvurderingsbureauet har sit vedtægtsmæssige hjemsted

udgår

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) "ledende analytiker": den person, der har hovedansvaret for kommunikationen med udstederen, hvad angår en bestemt kreditvurdering eller i almindelighed vurderingen af instrumenter, der hidrører fra denne udsteder, og eventuelt for udarbejdelsen af henstillinger til kreditvurderingsudvalget i forbindelse hermed

Begrundelse

Der er brug for en definition på "ledende analytiker", eftersom denne person spiller en vigtig rolle i kreditvurderingsbureauer, og af hensyn til rotationsordningen i artikel 6.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea) "i reguleringsøjemed": anvendelsen af kreditvurderinger specifikt med henblik på overholdelse af fællesskabsretten – som gennemført i medlemsstaternes nationale lovgivning

Begrundelse

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k) "gruppe af kreditvurderingsbureauer": en gruppe af virksomheder bestående af en modervirksomhed og dens dattervirksomheder i den i artikel 1 og 2 i direktiv 83/349/EØF anvendte mening og virksomheder, mellem hvilke der består en forbindelse som omhandlet i artikel 12, stk. 1, i direktiv 83/349/EØF, og hvis normale og vigtigste aktivitet er afgivelse af kreditvurderinger.

(k) "gruppe af kreditvurderingsbureauer": en gruppe af virksomheder etableret i Fællesskabet bestående af en modervirksomhed og dens dattervirksomheder i den i artikel 1 og 2 i direktiv 83/349/EØF anvendte mening og virksomheder, mellem hvilke der består en forbindelse som omhandlet i artikel 12, stk. 1, i direktiv 83/349/EØF, og hvis normale og vigtigste aktivitet er afgivelse af kreditvurderinger.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ka) "private kreditvurderinger": en kreditvurdering, der ikke offentliggøres, fordi den er afgivet efter anmodning fra en økonomisk aktør til tidligere fastsat privat brug.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kreditinstitutter, investeringsselskaber, forsikrings-, livsforsikrings- og genforsikringsselskaber, institutter for kollektiv investering i værdipapirer og arbejdsmarkedsorienterede pensionskasser som anført i artikel 2 kan kun anvende kreditvurderinger i reguleringsøjemed, hvis disse vurderinger er afgivet af kreditvurderingsbureauer, som er etableret i Fællesskabet og registreret i henhold til denne forordning.

Kreditinstitutter, investeringsselskaber, forsikrings-, livsforsikrings- og genforsikringsselskaber, institutter for kollektiv investering i værdipapirer, arbejdsmarkedsorienterede pensionskasser og udstedere eller tilbudsgivere som anført i artikel 2 kan kun anvende kreditvurderinger i reguleringsøjemed, hvis disse vurderinger er afgivet eller godkendt af kreditvurderingsbureauer, som er etableret i Fællesskabet og registreret i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Investeringsselskaber og kreditinstitutter, jf. artikel 1 i direktiv 2004/39/EF, må ikke udføre ordrer på deres kunders vegne med hensyn til finansielle instrumenter, der er blevet vurderet, medmindre den pågældende kreditvurdering er blevet afgivet af et kreditvurderingsbureau, der er registreret i overensstemmelse med denne forordning.

Vurderinger af enheder eller produkter i tredjelande afgivet eller udarbejdet af kreditvurderingsbureauer, der er etableret og godkendt i et tredjeland, kan anvendes i Fællesskabet, når:

 

a) de bekræftes af et kreditvurderingsbureau, der er etableret i Fællesskabet og registreret i overensstemmelse med denne forordning

 

b) kreditvurderingsaktiviteter i et tredjeland, der fører til afgivelse af kreditvurderinger, som skal godkendes, er underlagt lovgivnings- og tilsynsrammer, der vurderes at være i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning.

 

Kommissionen udarbejder og offentliggør en liste over lovgivning i tredjelande, der vurderes at være i overensstemmelse med denne forordning. Denne liste ajourføres regelmæssigt.

 

3. En kreditvurdering, der godkendes i henhold til stk. 2, anses for at svare til en kreditvurdering afgivet af et kreditvurderingsbureau, som er etableret i Fællesskabet og registreret i overensstemmelse med denne forordning. Det kreditvurderingsbureau, der er etableret i Fællesskabet, vedføjer sin vurderingsudtalelse en erklæring herom.

 

4. Et kreditvurderingsbureau, som er etableret i Fællesskabet og registreret i overensstemmelse med denne forordning, må ikke benytte godkendelsesordningen til at omgå kravene i denne forordning.

 

Et kreditvurderingsbureau, der har godkendt en kreditvurdering, som er udarbejdet eller afgivet af et kreditvurderingsbureau fra et tredjeland, er fuldt ud ansvarligt for disse kreditvurderinger og for, at betingelserne for godkendelsen er overholdt.

 

5. Når der er indført en international ramme for regulering og tilsyn vedrørende kreditvurderingsbureauer, tager Europa-Parlamentet og Rådet denne forordning op til revision.

6. Kommissionen indfører med bistand fra CESR overgangsforanstaltninger for de eksisterende kreditvurderinger fra tredjelande, der allerede anvendes i Fællesskabet. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 33, stk. 2.

 

Uden at det berører konkurrencereglerne, sikrer medlemsstaterne, at udstederne benytter kreditvurderingsbureauer, som har hovedkontor i Fællesskabet, til et antal af deres vurderinger.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kreditvurderingsbureauer sikrer, at afgivelsen af en kreditvurdering ikke påvirkes af eventuelle eksisterende eller potentielle interessekonflikter eller forretningsforbindelser, der berører det kreditvurderingsbureau, som afgiver kreditvurderingen, dets ledere, ansatte eller enhver anden person, der er direkte eller indirekte forbundet med bureauet ved et kontrolforhold.

1. Kreditvurderingsbureauer træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at afgivelsen af en kreditvurdering ikke påvirkes af eventuelle eksisterende eller potentielle interessekonflikter eller forretningsforbindelser, der berører det kreditvurderingsbureau, som afgiver kreditvurderingen, dets ledere, kreditvurderingsanalytikere, ansatte eller alle andre fysiske personer, hvis tjenester stilles til rådighed for eller kontrolleres af kreditvurderingsbureauet, eller enhver anden person, der er direkte eller indirekte forbundet med bureauet ved et kontrolforhold.

Begrundelse

Forordningens tekst bør opstille specifikke kriterier for undtagelse af kreditvurderingsbureauer med få ansatte fra overholdelse af bestemte forpligtelser i henhold til den foreslåede forordning, som følger bestemte kriterier.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1a. Kreditvurderingsbureauer skal oplyse, hvilke betalingsordninger de anvender for vurderede enheder.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1b. Kreditvurderingsbureauer skal udpege en person med ansvar for, at bureauet og dets ansatte overholder bestemmelserne i denne forordning.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1c. Kreditvurderingsbureauer skal holde deres kreditvurderingsvirksomhed juridisk og operationelt adskilt fra deres accessoriske tjenester.

 

Kommissionen definerer disse accessoriske tjenester. Denne foranstaltning til ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved supplering heraf vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 33, stk. 2.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. For at sikre, at stk. 1 bliver overholdt, skal kreditvurderingsbureauet overholde kravene i afsnit A og B i bilag I.

2. For at sikre, at stk. 1, 1a, 1b og 1c bliver overholdt, skal kreditvurderingsbureauet overholde kravene i afsnit A og B i bilag I.

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. CESR kan efter anmodning fra et kreditvurderingsbureau fritage bureauet for kravene i artikel 6, stk. 4, og i bilag I, afsnit A, punkt 2, hvis kreditvurderingsbureauet kan godtgøre, at disse krav ikke er rimelige i forhold til arten, størrelsen og kompleksiteten af dets virksomhed og af arten og omfanget af dets kreditvurderinger, samt at det

 

(a) beskæftiger færre end 25 analytikere

 

(b) har gennemført foranstaltninger og procedurer, navnlig et internt kontrolsystem, rapporteringsmekanismer og rotationsordninger for analytikere og valideringsansvarlige, som sikrer effektiv overholdelse af reguleringsmålsætningerne i denne forordning, og

 

(c) ikke har fastlagt sin størrelse med henblik på, at kreditvurderingsbureauet eller gruppen af kreditvurderingsbureauer kan undgå at overholde kravene i denne forordning.

 

For så vidt angår grupper af kreditvurderingsbureauer sikrer CESR, at i det mindste et af bureauerne ikke er fritaget for at overholde kravene i artikel 6, stk. 4, og i bilag I, afsnit A, punkt 2.

 

Et kreditvurderingsbureau, som er medlem af en gruppe af kreditvurderingsbureauer, anses for at overholde bilag I, afsnit A, hvis gruppen som helhed overholder kravene. I sådanne tilfælde fortolkes henvisningerne i bilag I til kreditvurderingsbureauets administrations- eller tilsynsorgan og dets øverste ledelse som henvisninger til modervirksomhedens administrations- eller tilsynsorgan og dens øverste ledelse.

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ansatte

Analytikere og andre ansatte

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kreditvurderingsbureauer sikrer, at de ansatte, der er direkte involveret i kreditvurderingsprocessen, besidder en passende viden og erfaring i forhold til de opgaver, de udfører.

1. Kreditvurderingsbureauer sikrer, at analytikere og andre ansatte, der er direkte involveret i kreditvurderingsprocessen, besidder en passende viden og erfaring i forhold til de opgaver, de udfører.

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kreditvurderingsbureauer sikrer, at de ansatte, der er direkte involveret i kreditvurderingsprocessen, ikke tager initiativ til eller deltager i forhandlinger vedrørende gebyrer eller betalinger med en kreditvurderet enhed, en tilknyttet tredjepart eller enhver person, der er direkte eller indirekte forbundet med den kreditvurderede enhed ved et kontrolforhold.

2. Kreditvurderingsbureauer sikrer, at analytikere og andre ansatte, der er direkte involveret i kreditvurderingsprocessen, ikke tager initiativ til eller deltager i forhandlinger vedrørende gebyrer eller betalinger med en kreditvurderet enhed, en tilknyttet tredjepart eller enhver person, der er direkte eller indirekte forbundet med den kreditvurderede enhed ved et kontrolforhold.

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kreditvurderingsbureauer sikrer, at ansatte, der er direkte involveret i kreditvurderingsprocessen, opfylder kravene i afsnit C i bilag I.

3. Kreditvurderingsbureauer sikrer, at analytikere og andre ansatte, der er direkte involveret i kreditvurderingsprocessen, opfylder kravene i afsnit C i bilag I.

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kreditvurderingsbureauer sikrer, at analytikere og valideringsansvarlige ikke er involverede i leveringen af kreditvurderingstjenester til den samme kreditvurderede enhed ellers dens tilknyttede tredjeparter i mere end højst fire år. De skal til dette formål etablere en rotationsordning for disse analytikere og valideringsansvarlige.

4. Kreditvurderingsbureauer sikrer, at analytikere, der er i direkte kontakt med udstedere, er involverede i leveringen af kreditvurderingstjenester til den samme kreditvurderede enhed eller dens tilknyttede tredjeparter eller andre enheder under fælles ejerskab i højst fem år. De skal til dette formål etablere en rotationsordning for disse analytikere.

Perioden, hvorefter analytikere og valideringsansvarlige igen kan beskæftige sig med leveringen af kreditvurderingstjenester til den i første afsnit anførte kreditvurderede enhed eller tilknyttede tredjepart, skal mindst være på to år.

Perioden, hvorefter analytikere og valideringsansvarlige igen kan beskæftige sig med leveringen af kreditvurderingstjenester til den i første afsnit anførte kreditvurderede enhed eller tilknyttede tredjepart, skal mindst være på to år.

 

Enhver rotationsordning skal gennemføres i etaper på baggrund af individuelle kreditvurderingsanalytikere frem for et helt hold.

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Løn- og præstationsevaluering af analytikere og valideringsansvarlige skal ikke være afhængig af den indtægt, som kreditvurderingsbureauet får fra de kreditvurderede enheder eller tilknyttede tredjeparter, til hvilke analytikerne eller de valideringsansvarlige leverer tjenesteydelser.

6. Løn- og præstationsevaluering af ledende analytikere, der udarbejder kreditvurderinger, skal ikke være afhængig af den indtægt, som kreditvurderingsbureauet får fra de kreditvurderede enheder eller tilknyttede tredjeparter, til hvilke de ledende analytikere, der udarbejder kreditvurderinger, leverer tjenesteydelser.

Begrundelse

Den ledende analytiker er den centrale kontaktperson til den vurderede enhed. Det er ikke nødvendigt og ville være unødigt forstyrrende at rotere hele back-up-teamet på samme måde.

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kreditvurderingsbureauer offentliggør de metoder, modeller og vigtigste udgangshypoteser, der anvendes i vurderingsprocessen.

1. Kreditvurderingsbureauer offentliggør de metoder, modeller og vigtigste udgangshypoteser, der anvendes i dets kreditvurderingaktiviteter som fastlagt i Bilag I, afsnit E.

Begrundelse

De nøjagtige metoder, modeller og vigtigste udgangshypoteser bør ikke offentliggøres. Det er hensigtsmæssigt at offentliggøre de generelle principper, som kan hjælpe investorerne til at forstå vurderingen.

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Kreditvurderingsbureauer sikrer via en særskilt gratis og altid tilgængelig side på deres hjemmesider adgang til oplysninger om strukturerede finansielle produkter, som orienterer om hypoteser, parametre, tærskler og usikkerheder vedrørende deres modeller og vurderingsmetoder, herunder simuleringer af stressscenarier, der er udført af bureauet i forbindelse med vurderingerne. Disse oplysninger skal være klare og let forståelige.

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kreditvurderingsbureauer sikrer, at de kreditvurderinger, som de udarbejder og offentliggør, er baseret på en analyse af alle de oplysninger, som de er i besiddelse af, og som er relevante i forhold til de anvendte vurderingsmetoder. De skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de oplysninger, som de anvender ved afgivelsen af en kreditvurdering, er af tilstrækkelig kvalitet og stammer fra pålidelige kilder.

2. Kreditvurderingsbureauer vedtager, gennemfører og håndhæver skriftlige procedurer med henblik på at sikre, at de kreditvurderinger, som de udarbejder og offentliggør, er baseret på en grundig analyse af alle de oplysninger, som kreditvurderingsbureauet har kendskab til, og som er relevante for analysen i forhold til de anvendte vurderingsmetoder. De skal træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at sikre, at de oplysninger, som de anvender ved afgivelsen af en kreditvurdering, er af tilstrækkelig kvalitet og stammer fra pålidelige kilder.

Begrundelse

Den oprindelige tekst risikerer at få tilsynsmyndigheder til at sætte spørgsmålstegn ved individuelle metoder, hvilket til gengæld ville føre til indblanding i kreditvurderingsbureauers analytiske uafhængighed. I stedet bør disse bestemmelser kræve, at kreditvurderingsbureauer vedligeholder procedurerne for vurdering af deres metoder, således at tilsynsmyndighederne kan kontrollere overholdelsen af disse procedurer. Henvisningen til "alle de oplysninger, som et kreditvurderingsbureau er i besiddelse af", er ude af proportioner og ville omfatte alle oplysninger på det offentlige område, uanset hvor uigennemsigtige, de måtte være.

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Kreditvurderingsbureauer træffer hensigtsmæssige foranstaltninger til vurdering af pålideligheden, robustheden og nøjagtigheden af de data og oplysninger, de modtager fra udstedere eller tilknyttede parter (f.eks. initiativtagere, undertegnere eller advokater i tilfælde af strukturerede finansielle produkter). Kreditvurderingsbureauer angiver, i hvilken udstrækning de har bekræftet modtagne oplysninger.

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2b. Kreditvurderingsbureauer vedtager procedurer og mekanismer til at sikre fortroligheden af de oplysninger, de modtager fra udstedere.

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kreditvurderingsbureauer registrerer alle de tilfælde, hvor de i forbindelse med kreditvurderingsprocessen nedjusterer eksisterende kreditvurderinger, der er udarbejdet af et andet kreditvurderingsbureau, for så vidt angår underliggende aktiver eller strukturerede finansielle instrumenter, og giver en begrundelse for denne nedjustering.

Kreditvurderingsbureauer registrerer og offentliggør alle de tilfælde, hvor de i forbindelse med kreditvurderingsprocessen afviger fra eksisterende kreditvurderinger, der er udarbejdet af et andet kreditvurderingsbureau, for så vidt angår underliggende aktiver eller strukturerede finansielle instrumenter, og giver en begrundelse for denne afvigelse.

Begrundelse

Kreditvurderingsbureauer skal redegøre for mere eller mindre favorable vurderinger.

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kreditvurderingsbureauer kontrollerer deres kreditvurderinger og i givet fald reviderer disse. Kreditvurderingsbureauer etablerer interne procedurer til at overvåge de konsekvenser, som makroøkonomiske ændringer eller ændringer af de finansielle markedsbetingelser har for deres kreditvurderinger.

4. Kreditvurderingsbureauer kontrollerer løbende deres kreditvurderinger og de anvendte metoder og reviderer disse, navnlig såfremt der forekommer væsentlige ændringer, der kan have indflydelse på vurderingen af et instrument. Kreditvurderingsbureauer etablerer interne procedurer til at overvåge de konsekvenser, som makroøkonomiske ændringer eller ændringer af de finansielle markedsbetingelser har for deres kreditvurderinger. Kreditvurderingsbureauer udsteder en advarsel i tilfælde af generelle negative og ekstreme markedsforhold.

Ændringsforslag  65

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Når et kreditvurderingsbureau afgiver eller godkender en kreditvurdering, der er afgivet af et kreditvurderingsbureau fra et tredjeland, er bureauet i Fællesskabet ansvarligt for, at alle de oplysninger, der er benyttet, og den metode, der er fulgt, er korrekt.

Ændringsforslag  66

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b. Kreditvurderingsbureauer redegør efter anmodning fra en kompetent myndighed efterfølgende for deres metoder, modeller og vigtigste ratinghypoteser. En sådan redegørelse berører ikke indholdet af kreditvurderingen eller kreditvurderingsbureauets uafhængighed.

Begrundelse

Kreditvurderingsbureauer bør efterfølgende kunne redegøre for deres metode, modeller og vigtigste hypoteser over for de kompetente myndigheder. Dette princip tvinger kreditvurderingsbureauer til fuldt ud at forstå deres ratingmetoder, -modeller og -hypoteser. De kompetente myndigheder bør dog fuldt ud respektere kreditvurderingsbureauets og kreditvurderingens uafhængighed.

Ændringsforslag  67

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 5 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5c. Et kreditvurderingsbureau, der er etableret i Fællesskabet og registreret i overensstemmelse med denne forordning, anses for at have afgivet en kreditvurdering, når kreditvurderingen er blevet offentliggjort på kreditvurderingsbureauets hjemmeside eller på anden måde offentliggjort, eller når det er blevet distribueret pr. abonnement og fremlagt i overensstemmelse med artikel 8 med tydelige oplysninger om, at kreditvurderingen er godkendt.

Begrundelse

Det er nødvendigt at åbne mulighed for, at kreditvurderinger fra tredjelande kan anvendes inden for EU, forudsat at to sæt af kriterier er opfyldt: 1) vurdering af, hvorvidt et kreditvurderingsbureau fra et tredjeland opretholder høje standarder for kreditvurderingsaktiviteternes integritet og et EU-kreditvurderingsbureaus løbende overvågning heraf, 2) etablering af samarbejdsordninger med tredjelandenes kompetente myndigheder og vurdering af godkendelsesprocedurens overholdelsesbetingelser i forbindelse med registreringen og det løbende tilsyn.

Ændringsforslag  68

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kreditvurderingsbureauer offentliggør enhver kreditvurdering og enhver beslutning om at suspendere en kreditvurdering rettidigt og på et ikke-selektivt grundlag.

 

1. Kreditvurderingsbureauer offentliggør enhver kreditvurdering og enhver beslutning om at suspendere en kreditvurdering rettidigt og på et ikke-selektivt grundlag. Kreditvurderingsbureauet orienterer i forbindelse med offentliggørelsen om årsagerne til offentliggørelsen.

Ændringsforslag  69

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Første afsnit finder ikke anvendelse på kreditvurderinger, der distribueres pr. abonnement.

Første afsnit finder også anvendelse på kreditvurderinger, der distribueres pr. abonnement.

Ændringsforslag  70

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Kreditvurderingsbureauer offentliggør løbende oplysninger om alle de strukturerede finansielle produkter, der er indgivet til en første gennemgang eller en foreløbig vurdering. Oplysningerne offentliggøres, uanset om udstederne indgår en kontrakt med kreditvurderingsbureauet om en endelig vurdering eller ej.

Begrundelse

Dette vil gøre det muligt for investorer at afgøre om udstedere har anmodet om kreditvurderinger fra et kreditvurderingsbureau, men derefter besluttet ikke at anvende dem. Således kan man forhindre, at udstedere bare vælger den vurdering, de bedst kan lide.

Ændringsforslag  71

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Kreditvurderingsbureauet underretter den kreditvurderede enhed senest 12 timer inden offentliggørelse af resultatet af kreditvurderingen og de primære faktorer, som vurderingen bygger på, således at enheden har mulighed for at blive opmærksom på eventuelle faktuelle mangler.

Begrundelse

Forudgående anmeldelse af den kreditvurderede enhed er allerede omfattet af IOSCO-adfærdskodeksen under punkt 3.7. På denne måde kan ukorrekte oplysninger eller misforståelser hurtigt afklares, inden der handles med de ukorrekte vurderinger på markedet.

Ændringsforslag  72

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kreditvurderinger fremlægges i overensstemmelse med kravene i afsnit D i bilag I.

2. Kreditvurderinger bør afspejle ensartede kriterier inden for det indre marked, forhindre regelarbitrage og være sammenlignelige med de vurderinger, der afgives internationalt af tilknyttede enheder; de fremlægges i overensstemmelse med kravene i afsnit D i bilag I.

Ændringsforslag  73

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) at de ratingkategorier, der anvendes for strukturerede finansielle instrumenter, klart adskilles fra de ratingkategorier, der eventuelt anvendes for andre typer kreditvurderede enheder eller finansielle instrumenter,

a) at de ratingkategorier, der anvendes for strukturerede finansielle instrumenter, klart adskilles fra de ratingkategorier, der eventuelt anvendes for andre typer kreditvurderede enheder eller finansielle instrumenter; der bør benyttes særskilte ratingkategorier for strukturerede, komplekse instrumenter,

Begrundelse

Øget gennemsigtighed og bedre beskyttelse af investorer.

Ændringsforslag  74

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Når kreditvurderingsbureauer afgiver en uopfordret kreditvurdering, skal de i deres kreditvurdering anføre, at den kreditvurderede enhed eller dens tilknyttede tredjepart ikke har deltaget i kreditvurderingsprocessen, og at de ikke har haft adgang til regnskaber og andre relevante interne dokumenter fra den kreditvurderede enhed eller dens tilknyttede tredjepart.

5. Når kreditvurderingsbureauer afgiver en uopfordret kreditvurdering, skal de i deres kreditvurdering tydeligt anføre, om den kreditvurderede enhed eller dens tilknyttede tredjepart har deltaget i kreditvurderingsprocessen, og om de har haft adgang til regnskaber og andre relevante interne dokumenter fra den kreditvurderede enhed eller dens tilknyttede tredjepart. Den kreditvurderede enhed eller tilknyttede tredjepart kan kræve, at ethvert forbehold registreres tydeligt i kreditvurderingen, og at sådanne forbehold er tilgængelige i de oplysninger, der videregives af kreditvurderingsbureauet.

Ændringsforslag  75

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Et kreditvurderingsbureau dokumenterer og oplyser alle de foranstaltninger, informationer og faktorer, der ligger bag en vurdering.

Begrundelse

Øget gennemsigtighed og bedre beskyttelse af investorer.

Ændringsforslag  76

Forslag til forordning

Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 8a

 

Gennemsigtige oplysninger

 

Udstedere, der leverer oplysninger til et registreret kreditvurderingsbureau med henblik på afgivelse af en vurdering, stiller efter anmodning de samme oplysninger til rådighed for enhver analysetjeneste i god tro. Denne analysetjeneste forpligter sig til at respektere, at oplysningerne skal behandles fortroligt. Ansatte i en sådan analysetjeneste forpligter sig desuden til ikke at handle med den pågældende udsteders værdipapirer.

Begrundelse

Forordningen bør kræve, at udstedere stiller de samme oplysninger, som kreditvurderingsbureauerne baserer deres vurderinger på, til rådighed for andre. Hvis disse oplysninger blev tilgængelige, ville det give markedet mulighed for at udvikle reelt uafhængige kreditvurderinger, som ikke var betalt af udstederen. At øge tilgængeligheden af oplysninger er det regulerende indgreb, der har størst chance for at føre til, at kreditvurderingsbureauerne får reel konkurrence.

Ændringsforslag  77

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kreditvurderingsbureauer stiller oplysninger om deres hidtidige driftsresultater og tidligere kreditvurderingsaktiviteter til rådighed i et centralt register, der oprettes af CESR. Dette register er offentligt tilgængeligt.

2. Kreditvurderingsbureauer stiller i et fælles format oplysninger om deres hidtidige driftsresultater og tidligere kreditvurderingsaktiviteter, herunder frekvensen af vurderingsovergange, til rådighed i et centralt register, der oprettes af CESR. Dette register er offentligt tilgængeligt. CESR vejleder om formatet, detaljerne og den periode, der skal være omfattet. Ud fra oplysningerne i det centrale register kontrollerer CESR de tidligere kreditvurderingsaktiviteter på basis af statistiske oplysninger. CESR offentliggør efterfølgende statistikker om kreditvurderingsbureauer og deres præstation, blandt andet hvad angår troværdigheden af deres vurderinger

Ændringsforslag  78

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kreditvurderingsbureauer stiller årligt oplysningerne om de i bilag I, afsnit E, del II, punkt 2, anførte forhold til rådighed for de kompetente myndigheder i hjemlandet. De kompetente myndigheder i hjemlandet offentliggør ikke disse oplysninger.

3. Kreditvurderingsbureauer stiller årligt oplysningerne om de i bilag I, afsnit E, del II, punkt 2, anførte forhold til rådighed for CESR. CESR offentliggør disse oplysninger.

Ændringsforslag  79

Forslag til forordning

Artikel 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kreditvurderingsbureauer offentliggør årligt en rapport om åbenhed og klarhed, der omfatter oplysninger om de i bilag I, afsnit E, del III, anførte forhold. Kreditvurderingsbureauer offentliggør denne årlige rapport senest tre måneder efter hvert regnskabsårs afslutning og sikrer, at den forbliver tilgængelig på bureauets websted i mindst fem år.

Kreditvurderingsbureauer offentliggør årligt en rapport om åbenhed og klarhed, der omfatter oplysninger om de i bilag I, afsnit E, del III, anførte forhold. Kreditvurderingsbureauer offentliggør denne årlige rapport senest tre måneder efter hvert regnskabsårs afslutning og sikrer, at den forbliver tilgængelig på bureauets websted i mindst fem år. Disse offentliggørelser og websteder kan være gruppebaserede og behøver ikke udelukkende at være knyttet til Fællesskabet.

Ændringsforslag  80

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kreditvurderingsbureauer kan ansøge om registrering for at sikre, at deres kreditvurderinger kan anvendes i reguleringsøjemed af kreditinstitutter, investeringsselskaber, forsikrings-, livsforsikrings- og genforsikringsselskaber, institutter for kollektiv investering i værdipapirer og arbejdsmarkedsorienterede pensionskasser som anført i artikel 2, såfremt de er en juridisk person, der er etableret inden for Fællesskabet.

1. Kreditvurderingsbureauer eller grupper af kreditvurderingsbureauer kan ansøge om registrering for at sikre, at deres kreditvurderinger kan anvendes i reguleringsøjemed af kreditinstitutter, investeringsselskaber, forsikrings-, livsforsikrings- og genforsikringsselskaber, institutter for kollektiv investering i værdipapirer og arbejdsmarkedsorienterede pensionskasser som anført i artikel 2, såfremt de er en juridisk person, der er etableret inden for Fællesskabet.

Ændringsforslag  81

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kreditvurderingsbureauer underretter den kompetente myndighed i hjemlandet om enhver væsentlig ændring af betingelserne for den første registrering.

Kreditvurderingsbureauer underretter CESR om enhver væsentlig ændring af betingelserne for den første registrering, herunder enhver åbning eller lukning af en dattervirksomhed eller afdeling i EU.

Ændringsforslag  82

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Den kompetente myndighed i hjemlandet meddeler registrering af et kreditvurderingsbureau, hvis det opfylder betingelserne for afgivelse af kreditvurderinger som fastsat i denne forordning.

4. CESR meddeler registrering af et kreditvurderingsbureau, hvis det opfylder betingelserne for afgivelse af kreditvurderinger som fastsat i denne forordning.

Ændringsforslag  83

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. De kompetente myndigheder indfører ikke supplerende betingelser for registrering, som ikke er fastsat i denne forordning.

5. CESR indfører ikke supplerende betingelser for registrering, som ikke er fastsat i denne forordning.

Ændringsforslag  84

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Senest 10 dage efter modtagelsen af ansøgningen videregiver CESR ansøgningen til den kompetente myndighed i hjemlandet og informerer de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater herom.

3. Senest 10 dage efter modtagelsen af ansøgningen informerer CESR medlemsstaternes kompetente myndigheder herom.

Ændringsforslag  85

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder i hjemlandet undersøger senest 10 dage efter modtagelsen af ansøgningen om registrering, om ansøgningen er fuldstændig.

1. CESR undersøger senest 10 dage efter modtagelsen af ansøgningen om registrering, om ansøgningen er fuldstændig.

Ændringsforslag  86

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis ansøgningen ikke er fuldstændig, fastsætter den kompetente myndighed i hjemlandet en tidsfrist, inden for hvilken det pågældende kreditvurderingsbureau skal levere de nødvendige oplysninger.

Hvis ansøgningen ikke er fuldstændig, fastsætter CESR en tidsfrist, inden for hvilken det pågældende kreditvurderingsbureau skal levere de nødvendige oplysninger.

Ændringsforslag  87

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ved modtagelse af en fuldstændig ansøgning videregiver den kompetente myndighed i hjemlandet ansøgningen til de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater og CESR.

2. Ved modtagelse af en fuldstændig ansøgning videregiver CESR ansøgningen til medlemsstaternes kompetente myndigheder.

Ændringsforslag  88

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Når en ansøgning om registrering indgives af en gruppe af kreditvurderingsbureauer, samarbejder de kompetente myndigheder i de berørte hjemlande i registreringsproceduren. De vælger i deres midte en koordinator ud fra følgende kriterier.

udgår

(a) det sted, hvor gruppen af kreditvurderingsbureauer udøver eller agter at udøve den væsentligste del af sine kreditvurderingsaktiviteter i Fællesskabet

 

(b) det sted, hvor gruppen af kreditvurderingsbureauer genererer eller kan forventes at generere den væsentligste del af sin indtægt.

 

Ændringsforslag  89

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Koordinatoren koordinerer behandlingen af ansøgningen, som indgives af gruppen af kreditvurderingsbureauer, og sikrer, at alle de oplysninger, som er nødvendige i forbindelse med denne behandling, distribueres til de kompetente myndigheder.

udgår

Ændringsforslag  90

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Den kompetente myndighed i hjemlandet behandler en ansøgning om registrering fra et kreditvurderingsbureau og udarbejder en udtalelse om, hvorvidt registreringen skal godkendes eller nægtes.

udgår

Når en ansøgning indgives af en gruppe af kreditvurderingsbureauer, behandler de kompetente myndigheder i de berørte hjemlande ansøgningen om registrering i fællesskab, og de når til enighed om at meddele eller nægte registreringen.

 

Ændringsforslag  91

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Senest 40 dage efter modtagelsen af en fuldstændig ansøgning og inden registrering fremsender den kompetente myndighed i hjemlandet til CESR et begrundet forslag til afgørelse om meddelelse eller nægtelse af registrering. Hvis ansøgningen indgives af en gruppe af kreditvurderingsbureauer, giver koordinatoren CESR meddelelse om resultatet af den fælles vurdering.

1. Senest 40 dage efter modtagelsen af en fuldstændig ansøgning og inden registrering udarbejder CESR et begrundet forslag til afgørelse om meddelelse eller nægtelse af registrering. CESR fremsender dette forslag eller afslaget til medlemsstaternes kompetente myndigheder og meddeler dem fristen for deres udtalelse vedrørende forslaget til afgørelse eller et afslag.

Ændringsforslag  92

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

CESR udtaler sig om ansøgningen senest 15 dage efter modtagelsen af denne meddelelse. CESR kan anmode den kompetente myndighed i det berørte hjemland om at foretage en ny behandling af forslaget til afgørelse om meddelelse af registrering, hvis det finder, at betingelserne for registrering som fastsat i afsnit II ikke er opfyldt, eller om at foretage ny behandling af forslaget til nægtelse af registrering, hvis det finder, at betingelserne for registrering som fastsat i afsnit II er opfyldt.

udgår

Ændringsforslag  93

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed i hjemlandet træffer afgørelse senest 15 dage efter modtagelsen af udtalelsen fra CESR. Hvis den kompetente myndighed i hjemlandet ikke følger udtalelsen fra CESR, skal den begrunde sin afgørelse. Hvis der ikke afgives nogen udtalelse, træffer den kompetente myndighed i hjemlandet sin afgørelse senest 30 dage efter, at forslaget til afgørelse om meddelelse af registrering som omhandlet i stk. 1 er blevet fremsendt til CESR. Når det drejer sig om en gruppe af kreditvurderingsbureauer, træffer den kompetente myndighed i hvert hjemland sin afgørelse på grundlag af resultatet af den fælles vurdering som omhandlet i artikel 14, stk. 5.

2. CESR træffer afgørelse senest 15 dage efter udløbet af den i stk. 1 omhandlede frist for afgivelse af udtalelse.

Ændringsforslag  94

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det pågældende kreditvurderingsbureau informeres senest 10 dage efter, at afgørelsen om at meddele eller nægte registrering er truffet, uanset udfaldet. Når den kompetente myndighed i hjemlandet nægter at meddele registrering til et kreditvurderingsbureau, giver den til det pågældende kreditvurderingsbureau en begrundelse herfor i afgørelsen.

Det pågældende kreditvurderingsbureau informeres senest 10 dage efter, at afgørelsen om at meddele eller nægte registrering er truffet, uanset udfaldet. Når CESR nægter at meddele registrering til et kreditvurderingsbureau, giver det det pågældende kreditvurderingsbureau en begrundelse herfor i afgørelsen og underretter Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder herom.

Ændringsforslag  95

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Den kompetente myndighed i hjemlandet underretter Europa-Kommissionen, CESR og de øvrige kompetente myndigheder om den registrering, der er meddelt.

3. CESR underretter Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder om den registrering, der er meddelt.

Ændringsforslag  96

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest 30 dage efter at have modtaget meddelelse herom fra den kompetente myndighed i hjemlandet offentliggør Europa-Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende en ajourført liste over kreditvurderingsbureauer, der er registreret i henhold til denne forordning.

Senest 30 dage efter at have modtaget meddelelse herom fra CESR offentliggør Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende en ajourført liste over kreditvurderingsbureauer, der er registreret i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag  97

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kreditvurderingsbureauerne offentliggør deres adfærdskodeks og deres registreringsnummer i henhold til denne forordning på deres websteders hjemmesider.

Ændringsforslag  98

Forslag til forordning

Artikel 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den kompetente myndighed i hjemlandet kan opkræve kreditvurderingsbureauet et registreringsgebyr. Registreringsgebyret skal stå i forhold til procedureomkostningerne i den berørte medlemsstat.

CESR kan opkræve kreditvurderingsbureauet et registreringsgebyr. Registreringsgebyret skal stå i forhold til procedureomkostningerne.

Ændringsforslag  99

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed i hjemlandet inddrager registreringen af et kreditvurderingsbureau, når det:

1. CESR inddrager registreringen af et kreditvurderingsbureau, når det:

Ændringsforslag  100

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) udtrykkeligt giver afkald på registreringen eller ikke har afgivet nogen kreditvurderinger i en periode på seks måneder

udgår

Begrundelse

Forenkling.

Ændringsforslag  101

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder i hjemlandet for de kreditvurderingsbureauer, der tilhører en gruppe, arbejder tæt sammen. De foretager en fælles vurdering, der koordineres af koordinatoren. De indgår en aftale om, hvorvidt det er nødvendigt at inddrage registreringen. Den kompetente myndighed i hvert hjemland træffer afgørelse på grundlag af aftalen.

udgår

Ændringsforslag  102

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. CESR eller en kompetent myndighed i en anden medlemsstat, hvor kreditvurderingen, som er afgivet af det pågældende kreditvurderingsbureau, anvendes, kan anmode den kompetente myndighed i hjemlandet om at undersøge, om betingelserne for inddragelse af registreringen er opfyldt. Hvis den kompetente myndighed i hjemlandet beslutter ikke at inddrage registreringen af det pågældende kreditvurderingsbureau, skal denne afgørelse begrundes.

3. CESR kan af medlemsstaternes kompetente myndigheder blive anmodet om at undersøge, om betingelserne for inddragelse af registreringen er opfyldt. Hvis CESR beslutter ikke at inddrage registreringen af det pågældende kreditvurderingsbureau, skal denne afgørelse begrundes.

Ændringsforslag  103

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Den kompetente myndighed i hjemlandet underretter Europa-Kommissionen, CESR og de øvrige kompetente myndigheder om inddragelsen af registreringen, der har øjeblikkelig virkning i hele Fællesskabet.

4. CESR underretter Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder om inddragelsen af registreringen, der har øjeblikkelig virkning i hele Fællesskabet.

Ændringsforslag  104

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest 30 dage efter at have modtaget meddelelse herom fra den kompetente myndighed i hjemlandet offentliggør Europa-Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende en ajourført liste over kreditvurderingsbureauer, hvis registrering er blevet inddraget.

Senest 30 dage efter at have modtaget meddelelse herom fra CESR offentliggør Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende en ajourført liste over kreditvurderingsbureauer, hvis registrering er blevet inddraget.

Ændringsforslag  105

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. I tilfælde af inddragelse af en registrering indfører de kompetente myndigheder en overgangsordning for kreditvurderinger, som tidligere er foretaget af et kreditvurderingsbureau, hvis registrering er blevet inddraget, hvorved de pågældende kreditvurderinger gælder i 12 måneder med passende forbehold, der er påført af de kompetente myndigheder.

Begrundelse

Det er vigtigt, at inddragelse af et kreditvurderingsbureaus registrering ikke destabiliserer markedet ved at underminere eller slette gyldige udtalelser, som tidligere er foretaget af det pågældende bureau.

Ændringsforslag  106

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. CESR rådgiver de kompetente myndigheder i anliggender, der er omfattet af denne forordning. De kompetente myndigheder tager denne rådgivning i betragtning, inden de træffer endelig afgørelse i henhold til denne forordning.

1. CESR, som er den myndighed, der har ansvaret for registrering af kreditvurderingsbureauer, indhenter udtalelser fra medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. artikel 15, stk. 1. CESR tager disse udtalelser i betragtning, inden der træffes endelig afgørelse i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag  107

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. CESR arbejder tæt sammen med Det Europæiske Banktilsynsudvalg (CEBS), nedsat ved Kommissionens afgørelse 2004/5/EF1, og Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (CEIOPS), oprettet ved Kommissionens afgørelse 2004/6/EF2, i betragtning af kreditvurderingsbureauernes og kreditvurderingernes rolle i forbindelse med kapital- og solvenskrav. Dette gælder især i forbindelse med omstændigheder eller anbefalinger vedrørende kreditvurderingsbureauer, hvis registrering inddrages.

 

1 EUT L 3 af 7.1.2004, s. 28.

2 EUT L 3 af 7.1.2004, s. 30.

Begrundelse

Det tætte samarbejde mellem de tre niveau 3-udvalg i denne forbindelse er af afgørende betydning.

Ændringsforslag  108

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. CESR offentliggør inden [senest et år efter denne forordnings ikrafttræden] rådgivning om:

2. CESR offentliggør inden ...* rådgivning om:

 

*EUT, indsæt dato: 6 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

Begrundelse

CESR offentliggør rådgivning, inden kreditvurderingsbureauerne skal ansøge om registrering, jf. artikel 35.

Ændringsforslag  109

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) registreringsprocessen og koordinationsforanstaltningerne mellem kompetente myndigheder og med CESR

a) registreringsprocessen og koordinationsforanstaltningerne mellem CESR og medlemsstaternes kompetente myndigheder

Ændringsforslag  110

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) de kompetente myndigheders håndhævelsespraksis og -aktiviteter

(b) medlemsstaternes kompetente myndigheders håndhævelsespraksis og -aktiviteter

Ændringsforslag  111

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. CESR offentliggør [senest et år efter denne forordnings ikrafttræden] og herefter hvert år en rapport om gennemførelsen af denne forordning.

3. CESR offentliggør senest ...* og herefter hvert år en rapport om gennemførelsen af denne forordning. Denne rapport skal først og fremmest indeholde en vurdering af, hvordan de kreditvurderingsbureauer, der er registreret i medfør af denne forordning, gennemfører bilag I.

 

*EUT, indsæt dato: Et år efter denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag  112

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. CESR samarbejder i givet fald med Det Europæiske Banktilsynsudvalg, der er nedsat ved Kommissionens afgørelse 2004/5/EF og Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, der er nedsat ved Kommissionens afgørelse 2004/6/EF.

udgår

Begrundelse

Dækket andetsteds

Ændringsforslag  113

Forslag til forordning

Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 18a

 

Reform af CESR

 

CESR indsender inden * en forretningsplan med angivelse af, hvordan et europæisk bureau bør drives. Kommissionen fremsætter derefter et tilsvarende forslag, der bl.a. tager hensyn til den omstændighed, at startkapital for et europæisk bureau skal finansieres, på pro rata-basis over Den Europæiske Unions budget, af den europæiske finanssektor og af de vurderede virksomheder. Bureauet modtager yderligere løbende indtægter i form af gebyrer for udstedelse af kreditvurderinger, der skal betales af kunden eller ansøgeren. Bureauet skal fungere på en sådan måde, at dets egne omkostninger dækkes.

*EUT, indsæt dato: 12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

Begrundelse

Et uafhængigt europæisk bureau med tilstrækkelige menneskelige og finansielle ressourcer er nødvendigt, i betragtning af at de grænseoverskridende opgaver, der kræves i forordningen, ikke på tilfredsstillende måde kan gennemføres med 27 eller flere individuelle nationale bureauer.

Ændringsforslag  114

Forslag til forordning

Artikel 18 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 18b

 

Nonprofitorganisation

 

Med henblik på gennemførelsen af denne forordning skal en ny, uafhængig nonprofitorganisation oprettes med henblik på udarbejdelse af kreditvurderinger. Denne organisation bør have en startkapital på 200 mio. EUR, som skal

 

finansieres på pro rata-basis af Den Europæiske Unions budget, af den europæiske finanssektor og af vurderede virksomheder. Organisationen modtager yderligere løbende indtægter i form af gebyrer for udstedelse af kreditvurderinger, der skal erlægges af kunden eller ansøgeren. Organisationen skal fungere på en sådan måde, at de egne omkostninger dækkes.

 

Kommissionen fremsætter et lovforslag herom.

Begrundelse

En nonprofitorganisation med tilstrækkelige menneskelige og finansielle ressourcer er nødvendig, i betragtning af at de grænseoverskridende opgaver, der kræves i forordningen, ikke på tilfredsstillende måde kan gennemføres med 27 eller flere individuelle nationale bureauer.

Ændringsforslag  115

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kompetente myndigheder skal have det fornødne personale for at være i stand til at gennemføre denne forordning.

2. Kompetente myndigheder skal have personale med tilstrækkelig kapacitet og ekspertise for at være i stand til at gennemføre denne forordning.

Begrundelse

For at give mulighed for passende tilsyn skal de nationale kontrolinstanser bemandes med tilstrækkeligt personale, der har den nødvendige ekspertise til at bedømme og forstå de finansielle markeder.

Ændringsforslag  116

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaternes kompetente myndigheder forsøger ikke i forbindelse med gennemførelsen af deres opgaver i henhold til denne forordning at øve indflydelse på kreditvurderingernes indhold.

1. Medlemsstaternes kompetente myndigheder og medlemsstaterne selv forsøger ikke i forbindelse med gennemførelsen af deres opgaver i henhold til denne forordning at øve indflydelse på kreditvurderingernes indhold eller de metoder, kreditvurderingsbureauerne anvender ved deres kreditvurderinger.

Begrundelse

Kreditvurderingsbureauerne bør udføre deres kreditvurderingsopgaver uden indblanding fra tilsynsorganer eller regeringer. Dette omfatter også metoder.

Ændringsforslag  117

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) at få adgang til ethvert dokument i enhver form og modtage eller tage en genpart deraf

a) at få adgang til ethvert dokument i enhver form og modtage eller tage en genpart deraf til brug for deres tilsynsopgave

Ændringsforslag  118

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) at forlange oplysninger fra enhver person og om nødvendigt indkalde og afhøre en person for at indhente oplysninger

b) at forlange oplysninger fra enhver person og om nødvendigt indkalde og afhøre en person for at indhente oplysninger til brug for deres tilsynsopgave

Ændringsforslag  119

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Ved udøvelsen af beføjelserne i henhold til dette stykke gælder de samme regler om tavshedspligt og beskyttelse af fortroligheden i henhold til medlemsstatens lovgivning, som gælder for sammenlignelige tilsynsprocedurer på de finansielle markeder.

Ændringsforslag  120

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed i hjemlandet kan træffe følgende foranstaltninger:

1. CESR kan træffe følgende foranstaltninger i tilfælde af en overtrædelse af denne forordning:

Ændringsforslag  121

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) give et midlertidigt forbud mod at afgive kreditvurderinger med virkning i hele Fællesskabet

b) give et midlertidigt forbud mod at afgive nye kreditvurderinger med virkning i hele Fællesskabet

Begrundelse

Tydeliggørende tilføjelse.

Ændringsforslag  122

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

CESR pålægger kreditvurderingsbureauerne at rette op på enhver fejl, inden det træffer foranstaltninger i henhold til litra a), b) eller c).

Begrundelse

Kreditvurderingsbureauerne bør gives mulighed for at rette fejl. Det bør være op til den kompetente myndighed at fastsætte en tidsramme for indsatsen.

Ændringsforslag  123

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder fremsender et begrundet forslag til afgørelse til CESR, inden de gør brug af de i stk. 1 og artikel 22 omhandlede beføjelser. CESR udtaler sig om forslaget til afgørelse senest 15 dage efter modtagelsen heraf.

udgår

Første afsnit finder ikke tilfælde i hastesager, herunder i situationer, der kan medføre, at de finansielle markeder ikke længere fungerer på tilfredsstillende vis. I disse tilfælde underretter den kompetente myndighed straks CESR om den afgørelse, der er truffet.

 

Ændringsforslag  124

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I investorernes og markedsstabilitetens interesse skal de kompetente myndigheder træffe enhver mulig foranstaltning for at sikre en revision af kreditvurderingerne og om nødvendigt en ny kreditvurdering.

Begrundelse

Kreditvurderingsbureauerne bør gives mulighed for at rette fejl. Det bør være op til den kompetente myndighed at fastsætte en tidsramme for indsatsen.

Ændringsforslag  125

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2a. Medmindre ekstraordinære forhold gør sig gældende, især hvis finansmarkedernes normale funktion er truet, fremsender CESR, inden beføjelserne i denne artikels stk. 1, og artikel 22 tages i anvendelse, et begrundet forslag til afgørelse til medlemsstaternes kompetente myndigheder. Medlemsstaternes kompetente myndigheder fremsender deres udtalelser om dette forslag til afgørelse til CESR senest 15 dage fra modtagelsen af forslaget. Efter fristens udløb vedtager CESR sin afgørelse under hensyntagen til de fremsendte udtalelser.

Ændringsforslag  126

Forslag til forordning

Artikel 22 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Foranstaltninger, der træffes af andre kompetente myndigheder end den kompetente myndighed i hjemlandet

Foranstaltninger, der træffes af medlemsstaternes kompetente myndigheder

Ændringsforslag  127

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når den kompetente myndighed i en medlemsstat har grund til at tro, at et registreret kreditvurderingsbureau, der virker på dens område, overtræder bestemmelserne i denne forordning, underretter den kompetente myndighed i hjemlandet.

Når den kompetente myndighed i en medlemsstat har grund til at tro, at et registreret kreditvurderingsbureau, der virker på dens område, overtræder bestemmelserne i denne forordning, underretter den CESR, således at der kan træffes passende foranstaltninger.

Ændringsforslag  128

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis den kompetente myndighed i hjemlandet efter drøftelse mellem de berørte kompetente myndigheder nægter at træffe afgørelse eller ikke er i stand til at træffe effektive foranstaltninger, eller hvis eventuelle foranstaltninger, der træffes af den kompetente myndighed i hjemlandet, viser sig ikke at være egnede til at beskytte investorernes interesser i den berørte medlemsstat eller til at sikre, at markederne fungerer på tilfredsstillende vis, kan den kompetente myndighed i denne medlemsstat efter at have underrettet den kompetente myndighed i hjemlandet træffe alle passende foranstaltninger, undtagen de i artikel 21, stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede foranstaltninger. CESR høres, inden disse foranstaltninger træffes.

udgår

Ændringsforslag  129

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed i en medlemsstat kan anmode om assistance fra den kompetente myndighed i en anden medlemsstat med henblik på kontrol eller undersøgelser på stedet.

1. CESR eller den kompetente myndighed i en medlemsstat kan anmode om assistance fra enhver kompetent myndighed i en medlemsstat med henblik på kontrol eller undersøgelser på stedet.

Ændringsforslag  130

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den kompetente myndighed informerer CESR om enhver anmodning som omhandlet i første afsnit. CESR kan i tilfælde af en kontrol eller undersøgelse med grænseoverskridende konsekvenser varetage koordinationen i forbindelse hermed.

CESR skal i tilfælde af en kontrol eller undersøgelse med grænseoverskridende konsekvenser varetage koordinationen i forbindelse hermed.

Ændringsforslag  131

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Når en kompetent myndighed modtager en anmodning fra en kompetent myndighed i en anden medlemsstat om at foretage kontrol eller undersøgelse på stedet, skal den enten:

2. Når en kompetent myndighed modtager en anmodning fra CESR eller en kompetent myndighed i en anden medlemsstat om at foretage kontrol eller undersøgelse på stedet, skal den enten:

Ændringsforslag  132

Forslag til forordning

Artikel 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 25

udgår

Samarbejde mellem kompetente myndigheder i tilfælde af en gruppe af kreditvurderingsbureauer

 

1. I tilfælde af en gruppe af kreditvurderingsbureauer som omhandlet i artikel 14, stk. 3, hører de kompetente myndigheder i de berørte hjemlande hinanden, inden der træffes foranstaltninger i henhold til denne forordning.

 

2. Koordinatoren som omhandlet i artikel 14, stk. 3, planlægger og koordinerer de foranstaltninger, der træffes af de kompetente myndigheder i de berørte hjemlande.

 

3. Koordinatoren og de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater fastsætter retningslinjer for koordination vedrørende følgende:

 

a) de oplysninger, der skal udveksles mellem kompetente myndigheder

 

b) de tilfælde, hvor de kompetente myndigheder skal høre hinanden

 

c) de tilfælde, hvor de kompetente myndigheder overdrager de i artikel 24 omhandlede tilsynsopgaver.

 

Ændringsforslag  133

Forslag til forordning

Artikel 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 26

udgår

Overdragelse af opgaver mellem kompetente myndigheder

 

Den kompetente myndighed i hjemlandet kan overdrage enhver af sine opgaver til den kompetente myndighed i en anden medlemsstat, forudsat at denne myndighed er indforstået hermed. Overdragelsen af opgaver ændrer ikke på den udpegede kompetente myndigheds ansvar.

 

Ændringsforslag  134

Forslag til forordning

Artikel 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 27

udgår

Mægling

 

1. CESR etablerer en mæglingsordning med henblik på at finde et fælles standpunkt for de berørte kompetente myndigheder.

 

2. I tilfælde af uenighed mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder om en vurdering eller foranstaltning i henhold til denne forordning henviser de kompetente myndigheder sagen til CESR med henblik på mægling. De kompetente myndigheder tager hensyn til udtalelsen fra CESR.

 

Ændringsforslag  135

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Tavshedspligten gælder for alle personer, der arbejder eller har arbejdet for den kompetente myndighed, eller for enhver myndighed eller person, som den kompetente myndighed har overdraget opgaver til, herunder revisorer og sagkyndige, der har indgået en kontrakt med den kompetente myndighed. Oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt, må ikke videregives til nogen anden person eller myndighed, medmindre det er nødvendigt i forbindelse med en eventuel retsforfølgning.

1. Tavshedspligten gælder for alle personer, der arbejder eller har arbejdet for CESR, for den kompetente myndighed eller for enhver myndighed eller person, som den kompetente myndighed har overdraget opgaver til, herunder revisorer og sagkyndige, der har indgået en kontrakt med den kompetente myndighed. Oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt, må ikke videregives til nogen anden person eller myndighed, medmindre det er nødvendigt i forbindelse med en eventuel retsforfølgning.

Ændringsforslag  136

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Alle oplysninger, der udveksles mellem kompetente myndigheder i henhold til denne forordning, betragtes som fortrolige, undtagen når den kompetente myndighed på det tidspunkt, hvor oplysningerne blev meddelt, har erklæret, at disse oplysninger kan videregives, eller når det er nødvendigt i forbindelse med en eventuel retsforfølgning.

2. Alle oplysninger, der udveksles mellem CESR og de kompetente myndigheder i henhold til denne forordning, betragtes som fortrolige, undtagen når CESR eller den kompetente myndighed på det tidspunkt, hvor oplysningerne blev meddelt, har erklæret, at disse oplysninger kan videregives, eller når det er nødvendigt i forbindelse med en eventuel retsforfølgning.

Ændringsforslag  137

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De kompetente myndigheder kan kun indgå samarbejdsaftaler om udveksling af oplysninger med kompetente myndigheder i tredjelande, når de videregivne oplysninger er omfattet af regler om tavshedspligt, som mindst svarer til dem, der er omhandlet i artikel 28. Udvekslingen af oplysninger skal have til formål at give disse kompetente myndigheder mulighed for at udføre deres opgaver.

CESR kan kun indgå samarbejdsaftaler om udveksling af oplysninger med kompetente myndigheder i tredjelande, når de videregivne oplysninger er omfattet af regler om tavshedspligt, som mindst svarer til dem, der er omhandlet i artikel 28. Udvekslingen af oplysninger skal have til formål at give disse kompetente myndigheder mulighed for at udføre deres opgaver.

Ændringsforslag  138

Forslag til forordning

Artikel 31 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 31a

 

Klager

 

CESR sikrer, at der etableres procedurer, der giver udstedere, investorer og andre interessenter mulighed for at indgive klager vedrørende opfyldelse af de krav og betingelser, der er knyttet til denne forordning. Alle klager behandles omhyggeligt og fortroligt.

Begrundelse

I stedet for urimelige tvistemålsager bør effektive klageproducer fremmes og indføres. CESR bør være den ledende myndighed med henblik på at forebygge regelarbitrage.

Ændringsforslag  139

Forslag til forordning

Artikel 31 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 31b

 

Udenretslig bilæggelse af tvister

 

1. Medlemsstaterne tilskynder til, at der, hvor det er relevant, etableres hensigtsmæssige og effektive klageprocedurer for udenretslig bilæggelse af tvister mellem kreditvurderingsbureauer og udstedere, investorer og andre interessenter, vedrørende opfyldelse af de krav og betingelser, der fremgår af nærværende forordning.

 

2. Medlemsstaterne tilskynder disse organer til at samarbejde om bilæggelse af grænseoverskridende tvister.

 

3. CESR fremmer konvergensen af klage- og erstatningsprocedurer.

Begrundelse

I stedet for urimelige retssager bør effektive klageprocedurer fremmes og indføres.

Ændringsforslag  140

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal mindst omfatte grov embedsforseelse og manglende rettidig omhu. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal mindst omfatte grov embedsforseelse og manglende omhu og opmærksomhed i forbindelse med vurderingsprocedurerne. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Ændringsforslag  141

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 2 a, 2 b og 2 c (nye)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. CESR skal fremme konvergens i de regler, der gælder ved overtrædelser af bestemmelserne i denne forordning.

 

2b. En overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning medfører ikke i sig selv nogen ret for tredjeparter til at anlægge erstatningssøgsmål.

 

2c. Kreditvurderingsbureauernes civilretlige ansvar er ikke udelukket i medfør af stk. 2, hvis en bruger af en kreditvurdering har lidt økonomiske tab som følge af en overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning. Et civilretligt erstatningskrav skal fremsættes i overensstemmelse med gældende national lovgivning om civilretligt erstatningsansvar.

Begrundelse

CESR bør arbejde hen imod konvergens i de regler, der gælder for overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, med henblik på at forebygge regelarbitrage.

Ændringsforslag  142

Forslag til forordning

Artikel 31 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 31a

 

Ansvar

 

Kommissionen udarbejder en sammenlignelig ordning for kreditvurderingsbureauernes ansvar og for revisorer.

Begrundelse

Ligesom for revisorer bør det være muligt for kreditvurderingsbureauer at blive holdt ansvarlige og retsforfulgt.

Ændringsforslag  143

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan ændre bilagene for at tage hensyn til udviklingen på de finansielle markeder, særlig i forbindelse med nye finansielle instrumenter og med henblik på konvergens i tilsynspraksis.

Kommissionen kan ændre bilagene for at tage hensyn til udviklingen på de finansielle markeder og den internationale udvikling, særlig i forbindelse med nye finansielle instrumenter og med henblik på konvergens i tilsynspraksis.

Begrundelse

Der bør sikres en global tilgang. Når Kommissionen gennemgår forordningen, bør den tage behørigt hensyn til udviklingen inden for lovgivningen på international plan.

Ændringsforslag  144

Forslag til forordning

Artikel 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen udarbejder senest [tre år efter denne forordnings ikrafttræden] en vurdering af gennemførelsen af denne forordning, herunder en vurdering af, i hvor høj grad man gør brug af kreditvurderinger i Fællesskabet og af, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at den kreditvurderede enhed betaler kreditvurderingsbureauet ("udsteder-betaler model"), og fremlægger en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union.

Kommissionen udarbejder senest ...* en vurdering af gennemførelsen af denne forordning, herunder en vurdering af, i hvor høj grad man gør brug af kreditvurderinger i Fællesskabet og af, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at den kreditvurderede enhed betaler kreditvurderingsbureauet ("udsteder-betaler model"), og fremlægger en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union.

 

*EUT, indsæt dato: Et år efter denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag  145

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kreditvurderingsbureauer, der opererer i Fællesskabet inden [datoen for denne forordnings ikrafttræden], vedtager alle nødvendige foranstaltninger for at overholde denne forordning og indgiver en ansøgning om registrering senest [seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden].

Kreditvurderingsbureauer, der opererer i Fællesskabet inden ...*, vedtager alle nødvendige foranstaltninger for at overholde denne forordning og indgiver en ansøgning om registrering senest ...*.

De i første afsnit omhandlede kreditvurderingsbureauer afgiver ikke længere kreditvurderinger, hvis der gives afslag på registrering.

De i første afsnit omhandlede kreditvurderingsbureauer kan fortsat afgive kreditvurderinger i henhold til artikel 2, stk. 1. Disse kreditvurderinger kan anvendes i reguleringsøjemed af finansielle institutioner, som anført i artikel 4, stk. 1, medmindre der gives afslag på registrering.

 

CESR yder vejledning om indvirkningen på eksisterende kreditvurderinger og om eventuelle yderligere midlertidige foranstaltninger, som måtte være nødvendige.

 

I tilfælde af afslag på registrering er kreditvurderinger afgivet af det pågældende kreditvurderingsbureau fortsat gyldige, men anvendes ikke længere i henhold til denne forordning.

 

* EUT, indsæt dato for denne forordnings ikrafttræden.

 

* EUT, indsæt dato: seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag  146

Forslag til forordning

Artikel 35 a og artikel 35 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 35 a

 

Snarest muligt og under alle omstændigheder senest den 1. juli 2010 skal Kommissionen forelægge Europa-Parlamentet, Rådet og andre berørte institutioner, en rapport om yderligere reform af tilsynsordningen i henhold til denne forordning samt om eventuelle lovforslag i overensstemmelse med den gældende procedure i traktaten.

 

Artikel 35 b

 

International udvikling

 

Kommissionen tager hensyn til den internationale udvikling, når den foreslår ændringer til denne forordning.

Begrundelse

Det bør sikres, at nærværende forordning ændres i overensstemmelse med Larosière-gruppens konklusioner.

Ændringsforslag  147

Forslag til forordning

Bilag I – Afsnit A ‑ punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kreditvurderingsbureauer skal have et administrations- eller tilsynsorgan, der er ansvarligt for at sikre:

1. Et kreditvurderingsbureau eller gruppen af kreditvurderingsbureauer skal opretholde ordninger for sund virksomhedsledelse. Et kreditvurderingsbureau eller gruppen af kreditvurderingsbureauer tager ved fastlæggelsen af sine virksomhedsledelsesordninger hensyn til behovet for at sikre, at det afgiver vurderinger, der er uafhængige, objektive og af høj kvalitet.

 

Kreditvurderingsbureauer eller gruppen af kreditvurderingsbureauer skal have et administrations- eller tilsynsorgan, der er ansvarligt for at sikre:

Begrundelse

Der er ikke nødvendigt, at der er flere tilsynsorganer for en gruppe af kreditvurderingsbureauer.

Ændringsforslag  148

Forslag til forordning

Bilag I – Afsnit A ‑ punkt 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kreditvurderingsbureauer skal organiseres således, at det sikres, at deres forretningsinteresser ikke påvirker vurderingsprocessens uafhængighed og nøjagtighed.

2. Kreditvurderingsbureauer skal organiseres således, at det sikres, at deres forretningsinteresser ikke påvirker vurderingsprocessens uafhængighed og nøjagtighed.

Kreditvurderingsbureauers øverste ledelse som defineret i artikel 2, stk. 9, i Kommissionens direktiv 2006/73/EF1 skal udvise god vandel, have tilstrækkelige kvalifikationer og tilstrækkelig erfaring samt sikre en sund og forsigtig forvaltning af kreditvurderingsbureauet.

Kreditvurderingsbureauers øverste ledelse, der er ansvarlig for bureauets aktiviteter, skal udvise god vandel, have tilstrækkelige kvalifikationer og tilstrækkelig erfaring samt sikre en sund og forsigtig forvaltning af kreditvurderingsbureauet.

Kreditvurderingsbureauers administrations- eller tilsynsorgan skal omfatte mindst tre menige medlemmer, der skal være uafhængige. Aflønningen af de uafhængige medlemmer af administrations- eller tilsynsorganet må ikke stå i forhold til kreditvurderingsbureauernes driftsresultater, og de skal aflønnes på en måde, der sikrer uafhængigheden af deres vurdering. Embedsperioden for administrations- eller tilsynsorganets uafhængige medlemmer er en forud fastsat periode på højst fem år, der ikke kan fornyes. Administrations- eller tilsynsorganets uafhængige medlemmer afskediges kun i tilfælde af forseelse eller utilstrækkelig faglig indsats.

Kreditvurderingsbureauers administrations- eller tilsynsorgan skal omfatte mindst tre menige medlemmer, der skal være uafhængige. Administrations- eller tilsynsorganet indfører en overholdelsesfunktion, der fungerer uafhængigt. Sigtet med denne funktion er at føre tilsyn med og rapportere om kreditvurderingsbureauets og dets ansattes korrekte overholdelse af denne forordning og kreditvurderingsbureauets politikker og procedurer.

Flertallet af administrations- eller tilsynsorganets medlemmer, herunder alle uafhængige medlemmer, skal have en tilstrækkelig ekspertise inden for finansielle tjenester. Mindst et uafhængigt medlem af dette organ bør have et indgående kendskab og stor erfaring på ledelsesniveau om markederne for struktureret kredit og securitisation.

 

Ud over administrations- eller tilsynsorganets generelle ansvar har de uafhængige medlemmer af organet en specifik opgave, der består i at overvåge udviklingen af kreditvurderingspolitikken, effektiviteten af kreditvurderingsbureauets interne kvalitetskontrolsystemer vedrørende kreditvurderingsprocessen for at sikre, at der ikke forekommer nogen interessekonflikter, samt overholdelses- og styringsprocesserne, herunder effektiviteten af den i punkt 7 i dette afsnit omhandlede kontrolfunktion. Udtalelser fra de uafhængige ledelsesmedlemmer om disse anliggender forelægges regelmæssigt organet og stilles til rådighed for den kompetente myndighed, når den anmoder herom.

Desuden er det overholdelsesfunktionens specifikke sigte at overvåge udviklingen af kreditvurderingspolitikken, effektiviteten af kreditvurderingsbureauets interne kvalitetskontrolsystemer vedrørende kreditvurderingsprocessen for at sikre, at der ikke forekommer nogen interessekonflikter, samt overholdelses- og styringsprocesserne, herunder effektiviteten af den i punkt 7 i dette afsnit omhandlede kontrolfunktion. Udtalelser fra overholdelsesfunktionen om disse anliggender forelægges regelmæssigt organet og stilles til rådighed for den kompetente myndighed, når den anmoder herom.

 

Aflønningen af de uafhængige medlemmer af administrations- eller tilsynsorganet må ikke stå i forhold til kreditvurderingsbureauernes driftsresultater, og de skal aflønnes på en måde, der sikrer uafhængigheden af deres vurdering. Embedsperioden for administrations- eller tilsynsorganets uafhængige medlemmer er en forud fastsat periode på højst fem år, der ikke kan fornyes. Administrations- eller tilsynsorganets uafhængige medlemmer afskediges kun i tilfælde af forseelse eller utilstrækkelig faglig indsats.

 

Flertallet af administrations- eller tilsynsorganets medlemmer, herunder alle uafhængige medlemmer, skal have en tilstrækkelig ekspertise inden for finansielle tjenester. Mindst et uafhængigt medlem af dette organ bør have et indgående kendskab og stor erfaring på ledelsesniveau om markederne for struktureret kredit og securitisation.

1 EUT L 241 af 2.9.2006, s. 26.

 

Ændringsforslag  149

Forslag til forordning

Bilag I – Afsnit A – punkt 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Kreditvurderingsbureauer træffer organisatoriske og administrative foranstaltninger for at identificere, forebygge og håndtere de i del B, punkt 1, omhandlede interessekonflikter. De fører ligeledes et register over alle alvorlige trusler for deres uafhængighed eller uafhængigheden af de ansatte, der beskæftiger sig med kreditvurdering, sammen med de beskyttelsesforanstaltninger, der træffes for at imødegå disse trusler.

5. Kreditvurderingsbureauer træffer passende og effektive organisatoriske og administrative foranstaltninger for at identificere, forebygge og håndtere, registrere og orientere om de i del B, punkt 1, omhandlede interessekonflikter. Alle alvorlige trusler mod deres uafhængighed eller uafhængigheden af de ansatte, der beskæftiger sig med kreditvurdering, og de beskyttelsesforanstaltninger, der træffes for at imødegå disse trusler, skal registreres.

Ændringsforslag  150

Forslag til forordning

Bilag I – Afsnit A – punkt 7 ‑ afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Kreditvurderingsbureauer etablerer en kontrolfunktion til regelmæssig kontrol af metoder og modeller samt af væsentlige ændringer af metoder og modeller, som de anvender, samt af hensigtsmæssigheden af disse metoder og modeller til vurdering af nye finansielle instrumenter.

7. Kreditvurderingsbureauer etablerer en uafhængig kontrolfunktion til regelmæssig kontrol af metoder, modeller, de vigtigste matematiske, korrelationsmæssige og andre hypoteser samt af eventuelle væsentlige ændringer af dem samt af hensigtsmæssigheden af disse metoder, modeller og hypoteser, såfremt de anvendes eller påtænkes anvendt til vurdering af nye finansielle instrumenter.

Ændringsforslag  151

Forslag til forordning

Bilag I – Afsnit B ‑ punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1a. Kreditvurderingsbureauerne skal holde beslutningsprocessen vedrørende den oprindelige vurdering adskilt fra beslutningsprocessen i forbindelse med en eventuel op- eller nedjustering af den oprindelige vurdering af strukturerede finansielle produkter. De analytikere, der er ansvarlige for den oprindelige vurdering, må ikke være de samme som de, der er ansvarlige for tilsynet med kreditvurderingen.

Ændringsforslag  152

Forslag til forordning

Bilag I – Afsnit B ‑ punkt 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kreditvurderingsbureauer afgiver ikke kreditvurdering eller trækker en eksisterende kreditvurdering tilbage:

3. Kreditvurderingsbureauer afgiver ikke kreditvurdering eller skal i forbindelse med en eksisterende kreditvurdering omgående orientere om bureauets eller dets ansattes forhold til den kreditvurderede enhed, som har indflydelse på denne kreditvurdering:

Ændringsforslag  153

Forslag til forordning

Bilag I – Sektion B – punkt 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(ca) når en analytiker, der har deltaget i udarbejdelsen af en kreditvurdering, eller en når en person, der har godkendt kreditvurderingen, for nylig har haft et ansættelsesforhold eller et andet væsentligt forretningsforhold til den kreditvurderede enhed, der kan medføre eller opfattes som en årsag til interessekonflikter

Begrundelse

Der bør sikres overensstemmelse med IOSCO-kodeksen

Ændringsforslag  154

Forslag til forordning

Bilag I – Sektion B – punkt 3 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

cb) når kreditvurderingen ikke er baseret på fyldestgørende og pålidelige oplysninger, eller de tilgængelige oplysninger ikke er tilstrækkelige til, at der kan foretages en pålidelig kreditvurdering.

Ændringsforslag  155

Forslag til forordning

Bilag I – Sektion B – punkt 3 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(cc) når en analytiker, der har deltaget i udarbejdelsen af en kreditvurdering, eller en person, der har godkendt kreditvurderingen, for nylig har haft et ansættelsesforhold eller et andet væsentligt forretningsforhold til den kreditvurderede enhed, der kan medføre eller opfattes som en årsag til interessekonflikter

Begrundelse

Der bør sikres overensstemmelse med IOSCO-kodeksen

Ændringsforslag  156

Forslag til forordning

Bilag I – Sektion B – punkt 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når der allerede foreligger en kreditvurdering, skal kreditvurderingsbureauet omgående revidere og, hvis det er hensigtsmæssigt, ændre den eksisterende kreditvurdering i overensstemmelse med afsnit 1.

Begrundelse

Tilbagetrækning af en eksisterende kreditvurdering er ikke en hensigtsmæssig løsning og kan i sidste instans være til skade for investorerne. Opstår der tvivl om kvaliteten af de oplysninger, der ligger til grund for den foreliggende kreditvurdering eller om kompleksiteten af det finansielle instrument, vil en relevant information og en revision af kreditvurderingen, være det mest hensigtsmæssige skridt.

Ændringsforslag  157

Forslag til forordning

Bilag I – Afsnit B – punkt 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kreditvurderingsbureauer kan levere andre tjenester end kreditvurderinger, herefter benævnt "accessoriske tjenester". Kreditvurderingsbureauer fastsætter selv, hvad de betragter som accessoriske tjenester. De sikrer, at leveringen af accessoriske tjenester ikke medfører en interessekonflikt i forhold til deres kreditvurderingsaktiviteter.

Kreditvurderingsbureauer kan levere andre tjenester end kreditvurderinger, herefter benævnt "accessoriske tjenester". Disse accessoriske tjenester skal ikke betragtes som vurderinger, men snarere som f.eks. markedsprognoser og skøn vedrørende den økonomiske udvikling, hvor resultaterne fra tidligere vurderinger kun skal anvendes under overholdelse af bestemmelserne om fortrolighed og databeskyttelse. Kreditvurderingsbureauet sikrer, at leveringen af accessoriske tjenester ikke medfører en interessekonflikt i forhold til deres kreditvurderingsaktiviteter og oplyser i de endelige rapporter vedrørende vurderingen, hvilke accessoriske tjenester der er udført for selskabet.

Begrundelse

For at undgå tvivl og sikre de interesserede parters tillid er det nødvendigt at definere termen "accessoriske tjenester". Det betyder også, at kreditvurderingsbureauerne får større handlefrihed.

Ændringsforslag  158

Forslag til forordning

Bilag I – Afsnit B – punkt 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Kreditvurderingsbureauer fører registre og revisionsspor af alle deres aktiviteter, herunder registre over aftaler med den kreditvurderede enhed eller dens tilknyttede tredjepart og over alle væsentlige elementer af dialogen med den kreditvurderede enhed og dens tilknyttede tredjeparter, samt registre vedrørende de i artikel 5, 6 og 7 omhandlede forpligtelser.

7. Kreditvurderingsbureauer fører passende registre over deres kreditvurderingsaktiviteter. Disse registre skal indeholde:

 

a) oplysning for hver vurderingsbeslutning om de analytikere, der har deltaget i udarbejdelsen af kreditvurderingen, om de personer, der har godkendt kreditvurderingen, nærmere oplysninger om hvorvidt kreditvurderingen fandt sted efter opfordring eller uopfordret samt datoen for gennemførelsen af kreditvurderingen

 

b) regnskaberne i forbindelse med de gebyrer, der er modtaget fra en udsteder, en debitor, en tegningsgarant eller enhver anden bruger af vurderingerne

 

 

c) regnskaberne for enhver bruger, der abonnerer på kreditvurderingerne eller tilknyttede tjenester

 

d) registre, der indeholder dokumentation vedrørende de gældende procedurer og metoder, som kreditvurderingsbureauet har anvendt ved udarbejdelsen af vurderingen

 

e) de interne regnskaber og dokumenter, herunder ikke-offentliggjorte informationer og arbejdspapirer, der ligger til grund for alle vurderingsbeslutningerne

 

f) rapporter vedrørende kreditanalyser, kreditvurderinger og private kreditvurderinger, herunder ikke-offentliggjorte informationer og arbejdspapirer, der udgør grundlaget for de synspunkter, der kommer til udtryk i rapporterne

 

(g) dokumenter vedrørende de procedurer, der anvendes af kreditvurderingsbureauet med henblik på overholdelse af bestemmelserne i denne forordning, og

 

h) kopier af interne og eksterne meddelelser, herunder elektroniske meddelelser, der er modtaget eller sendt af kreditvurderingsbureauet og dets ansatte, vedrørende iværksættelse, udarbejdelse, opretholdelse, ændring eller tilbagetrækning af en kreditvurdering.

Begrundelse

Kravene om et register er for upræcise og for brede i den nuværende formulering (således vil henvisningen til "aktiviteter" kunne omfatte samtlige aspekter fa kreditvurderingsbureauernes forretningsaktiviteter). I stedet bør kravene erstattes af mere specifikke og detaljerede bestemmelser om, hvilke typer af registre der skal føres. Disse skal være i overensstemmelse med EU's øvrige lovgivning på finansområdet.

Ændringsforslag  159

Forslag til forordning

Bilag I – Afsnit C – punkt 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. En ansat, der er direkte involveret i kreditvurderingsprocessen, må ikke anmode om eller modtage penge, gaver eller fordele fra en person, der indgår i et forretningsforhold med kreditvurderingsbureauet.

4. En ansat eller en anden person, der er direkte involveret i kreditvurderingsprocessen, må ikke anmode om eller modtage penge, gaver eller fordele fra en person, der indgår i et forretningsforhold med kreditvurderingsbureauet.

Begrundelse

Bestemmelsens anvendelsesområde bør udvides.

Ændringsforslag  160

Forslag til forordning

Bilag I – Afsnit D – sektion I – punkt 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kreditvurderingsbureauer skal sikre, at alle attributter og begrænsninger for kreditvurderingen klart og tydeligt fremgår heraf. Især skal kreditvurderingsbureauer på synlig vis i enhver kreditvurdering angive, om de finder kvaliteten af de oplysninger, der er tilgængelige om den kreditvurderede enhed, tilfredsstillende, og i hvilket omfang de har kontrolleret de oplysninger, som er blevet leveret af den kreditvurderede enhed eller dens tilknyttede tredjepart. Hvis en kreditvurdering omfatter en type enhed eller finansielt instrument, for hvilke der kun findes begrænsede historiske oplysninger, skal kreditvurderingsbureauerne klart og tydeligt og på synlig vis angive begrænsningerne for kreditvurderingen.

3. Kreditvurderingsbureauer skal sikre, at alle attributter og begrænsninger for hver enkelt kreditvurdering klart og tydeligt fremgår heraf. Især skal kreditvurderingsbureauer træffe passende foranstaltninger for at sikre, at de oplysninger, som de anvender ved afgivelsen af en kreditvurdering, er af en tilstrækkelig kvalitet til at gennemføre en pålidelig kreditvurdering. Hvis en kreditvurdering omfatter en type enhed eller finansielt instrument, for hvilke der kun findes begrænsede historiske oplysninger, skal kreditvurderingsbureauerne klart og tydeligt og på synlig vis angive begrænsningerne for kreditvurderingen.

Begrundelse

I sin nuværende form vil bestemmelsen være for vanskelig at føre ud i livet. Kravet om kontrol af oplysninger bør gælde de enheder, som har førstehåndskendskab til oplysningerne og ekspertisen til at verificere dem, herunder anvendelse af en uafhængig revisor.

Ændringsforslag  161

Forslag til forordning

Bilag I – Afsnit D – sektion I – punkt 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I de tilfælde, hvor manglen på pålidelige oplysninger eller den komplekse struktur af en ny type instrument eller kvaliteten af de tilgængelige oplysninger ikke er tilfredsstillende eller rejser alvorlig tvivl med hensyn til, hvorvidt kreditvurderingsbureauerne kan afgive en pålidelig kreditvurdering, skal kreditvurderingsbureauerne afstå fra at afgive en kreditvurdering eller trække en eksisterende kreditvurdering tilbage.

I de tilfælde, hvor manglen på pålidelige oplysninger eller den komplekse struktur af en ny type instrument eller kvaliteten af de tilgængelige oplysninger ikke er tilfredsstillende eller rejser alvorlig tvivl med hensyn til, hvorvidt kreditvurderingsbureauerne kan afgive en pålidelig kreditvurdering, skal kreditvurderingsbureauerne afstå fra at afgive en kreditvurdering.

Begrundelse

Tilbagetrækning af en eksisterende kreditvurdering er ikke en hensigtsmæssig løsning og kan i sidste instans være til skade for investorerne. Opstår der tvivl om kvaliteten af de oplysninger, der ligger til grund for den foreliggende kreditvurdering, eller om kompleksiteten af det finansielle instrument, vil en relevant information og en revision af kreditvurderingen være det mest relevante skridt.

Ændringsforslag  162

Forslag til forordning

Bilag I – Afsnit D – sektion I – punkt 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kreditvurderingsbureauer skal holde vurderinger af strukturerede finansielle produkter adskilt fra vurderinger af traditionelle produkter. Kreditvurderingsbureauer skal også angive det, når de vurderer et produkt for første gang, og når de vurderer et nyt produkt.

Ændringsforslag  163

Forslag til forordning

Bilag I – Afsnit D – sektion I – punkt 3 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis der sker ændringer i kvaliteten af den information, der er tilgængelig for tilsyn med en eksisterende kreditvurdering, skal dette offentliggøres, og kreditvurderingen skal revideres og om nødvendigt ændres.

Begrundelse

Tilbagetrækning af en eksisterende kreditvurdering er ikke en hensigtsmæssig løsning og kan i sidste instans være til skade for investorerne. Opstår der tvivl om kvaliteten af de oplysninger, der ligger til grund for den foreliggende kreditvurdering eller om kompleksiteten af det finansielle instrument, vil en relevant information og en revision af kreditvurderingen være det mest relevante skridt.

Ændringsforslag  164

Forslag til forordning

Bilag I – Afsnit D – sektion II – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Når kreditvurderingsbureauer vurderer et struktureret finansielt instrument, skal de i kreditvurderingen anføre de oplysninger om den tab- og pengestrømsanalyse, de har foretaget.

1. Når kreditvurderingsbureauer vurderer et struktureret finansielt instrument, skal de i kreditvurderingen anføre de oplysninger om den tab- og pengestrømsanalyse, de har foretaget eller støtter sig til, samt angive enhver forventet ændring af kreditvurderingen (indikator for kreditstabilitet).

Ændringsforslag  165

Forslag til forordning

Bilag I – Afsnit E – sektion I – punkt 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. metoder, modeller og vigtigste udgangshypoteser samt væsentlige ændringer heraf

5. metoder og beskrivelser af modeller og vigtigste matematiske, korrelationsmæssige og andre hypoteser samt væsentlige ændringer heraf

Ændringsforslag  166

Forslag til forordning

Bilag I – Afsnit E – sektion II – punkt 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvert år gives følgende oplysninger:

udgår

a) en liste over kreditvurderingsbureauets 20 største kunder efter indtægt

 

b) en liste over kreditvurderingsbureauets kunder, hvis bidrag til væksten i bureauets indtægt i det forudgående regnskabsår oversteg væksten i bureauets samlede indtægt i det pågældende år med en faktor på over 1,5; hver af disse kunder skal kun anføres på listen, når de i det pågældende år repræsenterede mere end 0,25 % af kreditvurderingsbureauets samlede indtægt på verdensplan.

 

I forbindelse med første afsnit i punkt 2 skal der ved "kunde" forstås et selskab, dets dattervirksomheder og tilknyttede selskaber, i hvilke førstnævnte selskab har kapitalinteresser på over 20 %, og alle andre enheder, for hvilke selskabet har forhandlet struktureringen af en emission af obligationer på vegne af en kunde, og hvor et gebyr er blevet betalt direkte eller indirekte til kreditvurderingsbureauet for kreditvurderingen af denne emission af obligationer.

 

Ændringsforslag  167

Forslag til forordning

Bilag II -punkt 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. kontaktpersonens navn og kontaktoplysninger

2. navn og kontaktoplysninger for den overvågningsansvarlige, som omhandlet i bilag I


BEGRUNDELSE

De mangler og fejl, der er konstateret i forbindelse med afgivelse eller opfølgning af vurderinger fra kreditvurderingsbureauer, har gjort det nødvendigt at udarbejde en forordning om kreditvurderingsbureauer.

Det er klart, at disse mangler og fejl har bidraget til den aktuelle globale finanskrise.

Kreditvurderingsbureauerne, som rent faktisk befinder sig i en oligopolsituation, har tydeligvis undervurderet den kreditrisiko, der navnlig er forbundet med strukturerede kreditprodukter, og har ikke forstået at tilpasse deres vurderinger i takt med markedernes tilbagegang.

Disse mangler, som har haft alvorlige konsekvenser, har uden tvivl forskellige årsager, heriblandt modellernes utilstrækkelighed, overdreven fleksibilitet, interessekonflikter, analytikernes kvalifikationer, ledelsesformer, manglende effektiv kontrol med vurderingernes kvalitet.

I praksis forholder det sig imidlertid sådan, hvilket de største bureauer også forsøger at gøre gældende, at de finansielle eksperter og investorerne ikke blot betragter de afgivne vurderinger som udtalelser, der skal tjene til deres oplysning, men som seriøse, eller endog som unikke referencer, der er afgørende for deres beslutning om at investere.

Desuden har vurderingerne en formel betydning, som er anerkendt i de fællesskabsbestemmelser, der gælder ved optagelse af kreditter, tegning af forsikringer osv.

På denne baggrund er det hensigtsmæssigt og velbegrundet, at kreditvurderingsbureauerne fremover bliver dækket af bindende bestemmelser og ikke kun af en adfærdskodeks.

Allerede før krisen havde Parlamentet ønsket større kontrol med kreditvurderingsbureauernes virksomhed. Kommissionens forslag er derfor meget velkomment.

Det er detaljeret betragtet alt i alt tilfredsstillende.

Men det forekommer utilstrækkeligt på et vigtigt punkt, nemlig med hensyn til valget af registrerings- og overvågningsmetode.

Kommissionens forslag, som er velbegrundet på institutionelt plan, indebærer en kompliceret procedure for registrering og overvågning.

Ordføreren stiller sig tvivlende til, om det i realiteten vil bidrage effektivt til opnåelse af de tilstræbte målsætninger.

Man må ikke glemme, at baggrunden for disse bestemmelser er den alvorlige finanskrise, vi oplever for øjeblikket. Denne krise viser, at finansinstitutternes overvågning og kontrol ikke altid har været så effektiv, som man kunne ønske.

Det er vigtigt nu at tage ved lære af erfaringerne, og det gælder også inden for områder, der hidtil ikke har været reguleret.

Hvad kreditvurderingsbureauerne angår, er det vigtigt så vidt muligt at sikre sig, at bestemmelserne vil få de forventede positive virkninger.

Det må konstateres, at der ikke findes særlig mange kreditvurderingsbureauer, at deres virkefelt er globalt, og at de fleste af dem har deres hovedsæde uden for Fællesskabet.

Det rejser flere forskellige spørgsmål, først og fremmest spørgsmålet om effektiviteten af rent europæiske regler. Det er klart, at samarbejdet mellem Fællesskabet og tredjelandene skal fortsættes og forstærkes for at skabe et ensartet reguleringsgrundlag.

De europæiske regler skal samle ansvaret for registrering og overvågning og samtid etablere et godt samarbejde mellem den europæiske tilsynsførende myndighed og medlemsstaternes kompetente myndigheder. Ordføreren foreslå derfor, at man lader CESR spille en central rolle i forbindelse med gennemførelsen af bestemmelserne.

Desuden er det vigtigt, at bestemmelserne klart definerer de forskellige forpligtelser, som påhviler kreditvurderingsbureauerne, for at garantere deres uafhængighed, deres gennemsigtighed, kvaliteten af deres ledelse og forebyggelse og afhjælpning af interessekonflikter. Disse forskellige punkter behandles alt i alt tilfredsstillende i forslaget til forordning.

Dog fortjener to spørgsmål særlig opmærksomhed.

I betragtning af vurderingens betydning forekommer det ønskeligt, at man ikke begrænser reglerne til de formelle formål, men opstiller generelle regler for enhver afgivelse af en vurdering med forbehold af de undtagelsestilfælde, der udtrykkeligt er nævnt i forordningen.

I øvrigt er det et godt princip, at de vurderinger, der offentliggøres og anvendes i Fællesskabet, rent faktisk skal være udarbejdet af bureauer, der har deres juridiske hjemsted i Fællesskabet og derfor er omfattet af de EU-regler.

Men man må dog også være realistisk.

De bureauer, der er etableret i Fællesskabet og er omfattet af EU-reglerne, er ikke nødvendigvis dem, der er bedst i stand til at afgive en vurdering af tredjelandes enheder, kreditter eller finansinstrumenter.

Indtil der vedtages harmoniserede regler på globalt plan, kunne man vedtage, at vurderinger afgivet af kreditvurderingsbureauer, der ikke er omfattet af EU-bestemmelserne, kan anvendes under forudsætning af, at et bureau, der er etableret i EU, bekræfter dem og står til regnskab for dem, når blot dette bureau overtager ansvaret og attesterer, at det bureau, der har afgivet vurderingen, er omfattet af bestemmelser, der svarer til dem, der gælder i Fællesskabet.

Endelig synes tiden at være inde til at fremme en sund konkurrence mellem kreditvurderingsbureauerne ved at støtte opkomsten af kreditvurderingsbureauer, som har hovedsæde i Europa. Med henblik herpå kunne man præcisere, at medlemsstaterne skal opfordre de vurderede enheder til at lade bureauer med hovedsæde i Fællesskabet udarbejde en del af de ønskede vurderinger.


UDTALELSE FRA RETSUDVALGET (10.3.2009)

til Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer

(KOM(2008)0704 – C6‑0397/2008 – 2008/0217(COD))

Rådgivende ordfører: Sharon Bowles

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag søger at indføre en retligt bindende ordning med obligatorisk registrering af og tilsyn med kreditvurderingsbureauer, der afgiver kreditvurderinger, som hovedsagelig er beregnet til brug i reguleringsøjemed af kreditinstitutioner, investeringsselskaber, forsikrings-, livsforsikrings- og genforsikringsselskaber, kollektive investeringsordninger og pensionsfonde. Hovedformålet med forslaget er at sikre, at de kreditvurderinger, der anvendes i Fællesskabet, er uafhængige, objektive og af højeste kvalitet.

Ordføreren rejser følgende hovedpunkter inden for Retsudvalgets normale kompetenceområde:

Er det korrekt, at forslaget baseres på artikel 95 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, eller skal det i stedet baseres på artikel 47, stk. 2?

Artikel 95 vedrører det indre markeds oprettelse og funktion.

Artikel 47, stk. 2, i traktaten, der udgør en del af kapitel 2 om etableringsretten, vedrører fri bevægelighed for personer, tjenesteydelser og kapital, og alle harmoniseringsforanstaltningerne for finansielle tjenester i EU er hidtil blevet vedtaget i henhold til retsgrundlaget i artikel 47, stk. 2. Dette gælder navnlig kreditinstitutter (direktiv 2006/48/EF), investeringsselskaber (direktiv 2004/39/EF), livsforsikringsselskaber (direktiv 2002/83), genforsikringsselskaber (direktiv 2005/68/EF), institutter for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS – under omarbejdning) og arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser (direktiv 2003/41/EF).

Af hensyn til konsekvensen ser målet med det aktuelle forslag, nemlig at fastsætte betingelserne for optagelse og udøvelse af erhverv som kreditvurderingsbureau i EU, også ud til at henhøre under artikel 47, stk. 2.

Bør forslaget have form af en forordning eller et direktiv?

Der er forståelse for, at en forordning foretrækkes frem for et direktiv i den nuværende situation og det nuværende finansielle klima og for at opnå en konsekvent og hurtig gennemførelse. I artikel 47, stk. 2, bestemmes det imidlertid, at samordningen af optagelse og udøvelse af de pågældende aktiviteter eller erhverv udelukkende sker ved hjælp af direktiver, idet brugen af forordninger udelukkes.

Hvis en forordning i dette særlige tilfælde anses for at være tvingende nødvendig, og artikel 95 derfor fastholdes som retsgrundlag, bør implikationerne overvejes.

Kriterier for god virksomhedsledelse

Inden for rammerne af kriterierne for god virksomhedsledelse i afsnit A i bilaget foreslås det, at menige bestyrelsesmedlemmer skal have et vist ansvar, der skal sikre vurderingernes uafhængighed. Denne funktion har grundlæggende til formål at beskytte eksterne parter: investorer og markeder. Det er uklart, om det i alle tilfælde er en korrekt opgave for menige bestyrelsesmedlemmer, der også repræsenterer aktionærerne. I nogle medlemsstater er det muligt for menige bestyrelsesmedlemmer at have en sådan funktion, men der er ingen grund til at være så streng, og ordføreren foreslår, at administrations- eller tilsynsorganet skal underlægges personer, der varetager en uafhængig tilsynsfunktion. Dette kan være menige bestyrelsesmedlemmer, hvis dette er hensigtsmæssigt. For en gruppe af kreditvurderingsbureauer er der ikke behov for overlapning, og funktionen kan gælde for hele gruppen.

Civilretligt ansvar

I det aktuelle forslag antydes det, at lovgivning vil lette retstvister. Ordføreren mener ikke, at der er nogen grund til at udvide det aktuelle civilretlige ansvar, der findes i medlemsstaterne, og som generelt allerede omfatter sager med grov forsømmelighed eller uregelmæssigheder. Det ville rent faktisk være farligt at tilskynde til eller fremme retstvister, der kan påvirke vurderingsbeslutninger og åbne mulighed for afpresning og underminering af selve den uafhængighed, som man søger at sikre og bevare. Der opfordres til forsigtighed på dette område, og der foreslås en ændring for at tydeliggøre, at det ikke er hensigten at udvide den nuværende ansvarsordning.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Langvarige forbindelser med de samme kreditvurderede enheder eller deres tilknyttede tredjeparter kan være til skade for uafhængigheden af analytikere og valideringsansvarlige. Disse analytikere og andre personer bør derfor være omfattet af en rotationsordning.

(13) Langvarige forbindelser med de samme kreditvurderede enheder eller deres tilknyttede tredjeparter kan være til skade for uafhængigheden af analytikere, som er i direkte kontakt med udstederne. Disse analytikere bør derfor være omfattet af en obligatorisk rotationsordning.

Begrundelse

Interessekonflikter for analytikere, som hyppigt er i kontakt med udbyderne, skal forebygges. Tariferingskommissionerne har ingen direkte kontakt og har værdifuld sektorekspertise.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) For at sikre vurderingernes kvalitet bør kreditvurderingsbureauer træffe foranstaltninger for at sikre, at de oplysninger, som ligger til grund for deres vurderinger, er pålidelige. Kreditvurderingsbureauer kan til dette formål bl.a. overveje at anvende uafhængigt reviderede årsregnskaber og offentlige erklæringer, kontrol foretaget af velrenommerede tredjepartstjenester, stikprøveundersøgelser foretaget af kreditvurderingsbureauerne selv af de oplysninger, der modtages, eller anvende kontraktbestemmelser, hvoraf det klart fremgår, at den kreditvurderede enhed eller dens tilknyttede tredjeparter kan holdes til ansvar, hvis de oplysninger, der leveres i henhold til kontrakten, er bevidst forkerte eller vildledende, eller hvis den kreditvurderede enhed eller dens tilknyttede tredjeparter ikke udviser passende omhu med hensyn til nøjagtigheden af de oplysninger, der leveres i henhold til kontrakten.

(15) For at sikre vurderingernes kvalitet bør kreditvurderingsbureauer træffe foranstaltninger for at sikre, at de oplysninger, som ligger til grund for deres vurderinger, er pålidelige. Et kreditvurderingsbureaus opgave er ikke at kontrollere de data, der er udarbejdet, eller hvorvidt udstedere og tredjeparter har udvist rettidig omhu, men det skal i stedet forvisse sig om, at de kilder, det bygger sine vurderinger på, er denne tillid værdig, f.eks. i kraft af deres erhvervsmæssige uafhængighed eller rygte. Kreditvurderingsbureauer kan til dette formål bl.a. overveje at anvende uafhængigt reviderede årsregnskaber og offentlige erklæringer, kontrol foretaget af velrenommerede tredjepartstjenester, stikprøveundersøgelser foretaget af kreditvurderingsbureauerne selv af de oplysninger, der modtages, eller anvende kontraktbestemmelser i transaktionsdokumenterne, hvoraf det klart fremgår, at den kreditvurderede enhed eller dens tilknyttede tredjeparter kan holdes til ansvar, hvis de oplysninger, der leveres i henhold til kontrakten, er bevidst forkerte eller vildledende, eller hvis den kreditvurderede enhed eller dens tilknyttede tredjeparter ikke udviser passende omhu med hensyn til nøjagtigheden af de oplysninger, der leveres i henhold til kontrakten.

 

 

Begrundelse

Det er nødvendigt at undgå forvirring omkring den rolle, som kreditvurderingsbureauerne spiller i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt andre parter, som kreditvurderingsbureauerne stoler på, udviser rettidig omhu.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35) De skærpede og tydeligere retlige rammer, inden for hvilke kreditvurderingsbureauerne skal fungere, bør ligeledes fremme anvendelsen af civile søgsmål i forhold til kreditvurderingsbureauer i de relevante tilfælde i overensstemmelse med medlemsstaternes bestemmelser om retligt ansvar.

(35) Denne forordning berører ikke den nationale lovgivning vedrørende retten til at anlægge civile søgsmål i forhold til kreditvurderingsbureauer.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse på kreditvurderinger, der anvendes i reguleringsøjemed eller til andre formål af kreditinstitutioner som defineret i direktiv 2006/48/EF, investeringsselskaber som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF, forsikringsselskaber, der er omfattet af Rådets direktiv 73/239/EØF, livsforsikringsselskaber som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/83/EF, genforsikringsselskaber som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/68/EF, institutter for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS) som defineret i direktiv [2009/XX/EF] eller arbejdsmarkedsorienterede pensionskasser som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF, og som offentliggøres eller distribueres pr. abonnement.

1. Denne forordning finder anvendelse på kreditvurderinger, der anvendes i reguleringsøjemed af kreditinstitutioner som defineret i direktiv 2006/48/EF, investeringsselskaber som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF, forsikringsselskaber, der er omfattet af Rådets direktiv 73/239/EØF, livsforsikringsselskaber som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/83/EF, genforsikringsselskaber som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/68/EF, institutter for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS) som defineret i direktiv [2009/XX/EF] eller arbejdsmarkedsorienterede pensionskasser som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF, og som offentliggøres eller distribueres pr. abonnement.

Begrundelse

Forordningens anvendelsesområde skal klart præciseres ved brug i reguleringsøjemed. Investorer og andre brugere bliver værst ramt, hvis anvendelsesområdet er for bredt.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kreditvurderingsbureauer sikrer, at analytikere og valideringsansvarlige ikke er involverede i leveringen af kreditvurderingstjenester til den samme kreditvurderede enhed ellers dens tilknyttede tredjeparter i mere end højst fire år. De skal til dette formål etablere en rotationsordning for disse analytikere og valideringsansvarlige.

4. Kreditvurderingsbureauer sikrer, at analytikere, som er i direkte kontakt med udstederne, ikke er involverede i leveringen af kreditvurderingstjenester til den samme kreditvurderede enhed ellers dens tilknyttede tredjeparter i mere end højst fire år. De skal til dette formål etablere en rotationsordning.

Begrundelse

Interessekonflikter for analytikere, som hyppigt er i kontakt med udbyderne, skal forebygges. Tariferingskommissionerne har ingen direkte kontakt og har værdifuld sektorekspertise.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Perioden, hvorefter analytikere og valideringsansvarlige igen kan beskæftige sig med leveringen af kreditvurderingstjenester til den i første afsnit anførte kreditvurderede enhed eller tilknyttede tredjepart, skal mindst være på to år.

Perioden, hvorefter analytikere igen kan tage direkte kontakt til den i første afsnit anførte kreditvurderede enhed eller tilknyttede tredjepart med henblik på at levere kreditvurderingstjenester, skal mindst være på to år.

Begrundelse

Interessekonflikter for analytikere, som hyppigt er i kontakt med udbyderne, skal forebygges. Tariferingskommissionerne har ingen direkte kontakt og har værdifuld sektorekspertise.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) at få adgang til ethvert dokument i enhver form og modtage eller tage en genpart deraf

a) at få adgang til ethvert dokument i enhver form og modtage eller tage en genpart deraf til brug i forbindelse med deres tilsynsopgave

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) at forlange oplysninger fra enhver person og om nødvendigt indkalde og afhøre en person for at indhente oplysninger

b) at forlange oplysninger fra enhver person og om nødvendigt indkalde og afhøre en person for at indhente oplysninger til brug i forbindelse med deres tilsynsopgave

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Ved udøvelsen af disse beføjelser gælder de samme regler om tavshedspligt og beskyttelse af fortroligheden i henhold til medlemsstatens lovgivning, som gælder for andre tilsynsprocedurer på de finansielle markeder.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed i hjemlandet kan træffe følgende foranstaltninger:

1. Den kompetente myndighed i hjemlandet kan træffe følgende foranstaltninger i tilfælde af en overtrædelse af denne forordning:

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Tavshedspligten gælder for alle personer, der arbejder eller har arbejdet for den kompetente myndighed, eller for enhver myndighed eller person, som den kompetente myndighed har overdraget opgaver til, herunder revisorer og sagkyndige, der har indgået en kontrakt med den kompetente myndighed. Oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt, må ikke videregives til nogen anden person eller myndighed, medmindre det er nødvendigt i forbindelse med en eventuel retsforfølgning.

1. Tavshedspligten gælder for alle personer, der arbejder eller har arbejdet for den kompetente myndighed, Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (CESR), eller for enhver myndighed eller person, som den kompetente myndighed har overdraget opgaver til, herunder revisorer og sagkyndige, der har indgået en kontrakt med den kompetente myndighed. Oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt, må ikke videregives til nogen anden person eller myndighed, medmindre det er nødvendigt i forbindelse med en eventuel retsforfølgning.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

En overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning medfører ikke i sig selv nogen ret for tredjeparter til at anlægge erstatningssøgsmål, og sådanne krav kan kun fremsættes i henhold til gældende national lovgivning om civilretligt ansvar.

Begrundelse

Det nye stykke efter stk. 1 indsættes for at undgå tvivl. Testen bør være den, der fastsættes i stk. 1 som gennemført i national lovgivning.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

CESR fremmer konvergensen af de regler, der gælder for overtrædelse af nærværende forordnings bestemmelser.

Begrundelse

CESR bør arbejde på at fremme konvergensen af de regler, der gælder for overtrædelse af nærværende forordnings bestemmelser med henblik på at forebygge regelarbitrage.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 31 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 31a

 

Klager

CESR sikrer, at der etableres procedurer, der giver udstedere, investorer og andre interessenter mulighed for at indgive klager vedrørende opfyldelse af de krav og betingelser, der er knyttet til denne forordning. Alle klager behandles omhyggeligt og fortroligt.

Begrundelse

I stedet for uhensigtsmæssige retssager bør effektive klageprocedurer etableres og fremmes. CESR bør være den ledende myndighed for at forebygge regelarbitrage.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 31 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 31b

 

Udenretslige erstatningsprocedurer

 

1. Medlemsstaterne tilskynder til, at der etableres hensigtsmæssige og effektive klage- og erstatningsprocedurer for udenretslig bilæggelse af tvister mellem kreditvurderingsbureauer og udstedere, investorer eller, hvor det er hensigtsmæssigt, andre interessenter vedrørende opfyldelse eller manglende opfyldelse af de krav og betingelser, der fremgår af nærværende forordning.

 

2. Medlemsstaterne tilskynder disse organer til at samarbejde om bilæggelse af grænseoverskridende tvister.

 

3. CESR fremmer konvergensen af klage- og erstatningsprocedurer.

Begrundelse

I stedet for upassende retssager bør effektive klageprocedurer etableres og fremmes.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Bilag I – Afsnit D – Kapitel 1 – punkt 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hvis der sker ændringer i kvaliteten af den information, der er tilgængelig med henblik på kontrol af en eksisterende vurdering, skal dette offentliggøres, og vurderingen skal tilpasses tilsvarende.

PROCEDURE

Titel

Kreditvurderingsinstitutter

Referencer

KOM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD)

Korresponderende udvalg

ECON

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

20.11.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Sharon Bowles

19.1.2009

 

 

Behandling i udvalg

12.2.2009

 

 

 

Dato for vedtagelse

9.3.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

16

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Ieke van den Burg

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Bill Newton Dunn


PROCEDURE

Titel

Kreditvurderingsinstitutter

Referencer

KOM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD)

Dato for høring af EP

12.11.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

20.11.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

20.11.2008

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Jean-Paul Gauzès

24.9.2008

 

 

Behandling i udvalg

1.12.2008

20.1.2009

9.3.2009

 

Dato for vedtagelse

23.3.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

7

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Daniel Dăianu, Harald Ettl, Thomas Mann, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Eva-Riitta Siitonen

Dato for indgivelse

1.4.2009

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik