Διαδικασία : 2008/0217(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0191/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0191/2009

Συζήτηση :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Ψηφοφορία :

PV 23/04/2009 - 8.5
CRE 23/04/2009 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0279

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 498kWORD 1053k
1.4.2009
PE 418.199v02-00 A6-0191/2009

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας

(COM(2008)0704 – C6‑0397/2008 – 2008/0217(COD))

Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων

Εισηγητής: Jean-Paul Gauzès

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας

(COM(2008)0704 – C6‑0397/2008 – 2008/0217(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0704),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0397/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6‑0191/2009),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις παγκόσμιες χρηματιστηριακές και τραπεζικές αγορές, καθώς οι αξιολογήσεις τους χρησιμοποιούνται από επενδυτές, δανειολήπτες, εκδότες και κυβερνήσεις, για να λαμβάνουν επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις όντας ενήμεροι. Πιστωτικά ιδρύματα, επενδυτικές εταιρείες, ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών ενδέχεται να χρησιμοποιούν αυτές τις αξιολογήσεις ως αναφορά για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεών τους, για λόγους φερεγγυότητας ή για τον υπολογισμό των κινδύνων που ενέχει η επενδυτική τους δραστηριότητα. Ως εκ τούτου, οι αξιολογήσεις τα πιστοληπτικής ικανότητας επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την πίστη και την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των καταναλωτών. Επομένως, είναι σημαντικό για τις αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας που χρησιμοποιούνται στην Κοινότητα να είναι ανεξάρτητες, αντικειμενικές και με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα.

(1) Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις παγκόσμιες χρηματιστηριακές και τραπεζικές αγορές, καθώς οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις τους χρησιμοποιούνται από επενδυτές, δανειολήπτες, εκδότες και κυβερνήσεις, στο πλαίσιο της λήψης εμπεριστατωμένων επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποφάσεων. Πιστωτικά ιδρύματα, επενδυτικές εταιρείες, ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών ενδέχεται να χρησιμοποιούν αυτές τις αξιολογήσεις ως αναφορά για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεών τους, για λόγους φερεγγυότητας ή για τον υπολογισμό των κινδύνων που ενέχει η επενδυτική τους δραστηριότητα. Ως εκ τούτου, οι αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την λειτουργία των αγορών και την πίστη και την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των καταναλωτών. Επομένως, είναι σημαντικό να τηρούν οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας τις αρχές της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της υπευθυνότητας, της χρηστής διακυβέρνησης και θεσμικής συνεργασίας προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι απορρέουσες αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας που χρησιμοποιούνται στην Κοινότητα είναι ανεξάρτητες, αντικειμενικές και με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Προς το παρόν, οι περισσότεροι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας εδρεύουν εκτός της Κοινότητας. Τα περισσότερα κράτη μέλη δεν ρυθμίζουν τις δραστηριότητες των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας ή τις προϋποθέσεις για την έκδοση των αξιολογήσεων. Παρά τη μεγάλη σημασία τους για τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών, οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας διέπονται σε περιορισμένο μόνο βαθμό από την κοινοτική νομοθεσία, κυρίως την οδηγία 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς. Επιπλέον, η οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και η οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων αναφέρονται στους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να οριστούν κανόνες που να εξασφαλίζουν ότι όλες οι αξιολογήσεις που χρησιμοποιούνται από πιστωτικά ιδρύματα τα οποία διέπονται από την κοινοτική νομοθεσία είναι υψηλής ποιότητας και εκδίδονται από οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που υπόκεινται σε αυστηρές απαιτήσεις. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους διεθνείς εταίρους της προκειμένου να διασφαλίσει τη σύγκλιση με τους κανόνες που ισχύουν για τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.

(2) Προς το παρόν, οι περισσότεροι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας εδρεύουν εκτός της Κοινότητας. Τα περισσότερα κράτη μέλη δεν ρυθμίζουν τις δραστηριότητες των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας ή τις προϋποθέσεις για την έκδοση των αξιολογήσεων. Παρά τη μεγάλη σημασία τους για τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών, οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας διέπονται σε περιορισμένους μόνο τομείς από την κοινοτική νομοθεσία, κυρίως την οδηγία 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς. Επιπλέον, η οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και η οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων αναφέρονται στους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να οριστούν κανόνες που να εξασφαλίζουν ότι όλες οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις που χρησιμοποιούνται από πιστωτικά ιδρύματα τα οποία διέπονται από την κοινοτική νομοθεσία είναι υψηλής ποιότητας και εκδίδονται από οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που υπόκεινται σε αυστηρές απαιτήσεις. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους διεθνείς εταίρους της προκειμένου να διασφαλίσει τη σύγκλιση με τους κανόνες που ισχύουν για τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.

Αιτιολόγηση

Έτσι διευκρινίζεται ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας υπόκεινται μόνο σε μικρό μέρος στην κοινοτική νομοθεσία.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας μπορούν να εφαρμόζουν σε εθελοντική βάση τα βασικά στοιχεία του κώδικα καλής συμπεριφοράς των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας ο οποίος εκδόθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Επιτροπών Εποπτείας Χρηματιστηρίων (IOSCO), εφεξής καλούμενο «ο κώδικας της IOSCO». Το 2006, μια ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας καλούσε την ευρωπαϊκή επιτροπή ρυθμιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών, εφεξής καλούμενη «ΕΡΑΑΚΑ», να παρακολουθεί την τήρηση του κώδικα της IOSCO και να αναφέρεται στην Επιτροπή επί του θέματος σε ετήσια βάση.

(3) Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας οφείλουν να εφαρμόζουν τα βασικά στοιχεία του κώδικα καλής συμπεριφοράς των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας ο οποίος εκδόθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Επιτροπών Εποπτείας Χρηματιστηρίων (IOSCO), εφεξής καλούμενο «ο κώδικας της IOSCO». Το 2006, μια ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας καλούσε την ευρωπαϊκή επιτροπή ρυθμιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών, εφεξής καλούμενη «ΕΡΑΑΚΑ», να παρακολουθεί την τήρηση του κώδικα της IOSCO και να αναφέρεται στην Επιτροπή επί του θέματος σε ετήσια βάση.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Θεωρείται ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας απέτυχαν να δείξουν εγκαίρως, μέσω των αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδουν, την επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς. Ο βέλτιστος τρόπος για να διορθωθεί αυτή η αδυναμία είναι η λήψη μέτρων που σχετίζονται με συγκρούσεις συμφερόντων, την ποιότητα των αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας, τη διαφάνεια των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, την εσωτερική τους διαχείριση και την επιτήρηση των δραστηριοτήτων τους. Επίσης, οι χρήστες των αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας δεν πρέπει να εμπιστεύονται τυφλά τις αξιολογήσεις αλλά να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, δηλαδή να εκπονούν τις δικές τους αναλύσεις και να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια όταν στηρίζονται σε τέτοιες αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας.

(5) Θεωρείται ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας απέτυχαν από τη μία μεριά να δείξουν εγκαίρως, μέσω των αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδουν, την επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς ενώ από την άλλη μεριά, δεν κατάφεραν να προσαρμόσουν εγκαίρως τις αξιολογήσεις τους όταν, πλέον, η κρίση στην αγορά είχε επιδεινωθεί. Ο βέλτιστος τρόπος για να διορθωθεί αυτή η αδυναμία είναι η λήψη μέτρων που σχετίζονται με συγκρούσεις συμφερόντων, την ποιότητα των αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας, τη διαφάνεια των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, την εσωτερική τους διαχείριση και την επιτήρηση των δραστηριοτήτων τους. Επίσης, οι χρήστες των αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να μπορούν να εμπιστεύονται σε εύλογο βαθμό, αν και όχι τυφλά, τις αξιολογήσεις αλλά και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, δηλαδή να εκπονούν τις δικές τους αναλύσεις και να επιδεικνύουν ανά πάσα στιγμή τη δέουσα επιμέλεια όταν στηρίζονται σε τέτοιες αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας.

Or. el

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5a) Η αξιολόγηση του κρατικού χρέους πρέπει να θεωρείται δημόσιο αγαθό και πρέπει επομένως να διενεργείται παράλληλα από χωριστούς οργανισμούς, όπως τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα κρίση αποκάλυψε κερδοσκοπικές δραστηριότητες και πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων. Αυτά τα φαινόμενα είναι άκρως βλαπτικά και πρέπει να σταματήσουν. Μια λύση θα μπορούσε να είναι η ανάθεση της ευθύνης της αξιολόγησης του κρατικού χρέους σε άλλον φορέα.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5β) Πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο ίδρυσης ευρωπαϊκού οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα κρίση κατέδειξε ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας απέτυχαν και καλεί σε αυτό το παιχνίδι νέους παίκτες. Αυτή είναι η θέση που ήδη ενέκρινε το ΕΚ, όταν ψήφισε την έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου (hedge funds) και τα κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών (private equity) του Poul Nyrup Rasmussen στις 11 Σεπτεμβρίου 2008.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5γ) Είναι σκόπιμο να μεταρρυθμιστεί η ΕΡΑΑΚΑ, είτε με επέκτασή της σε ανεξάρτητο ευρωπαϊκό οργανισμό, είτε με τη θέσπιση κεντρικού ευρωπαϊκού οργανισμού που να εκδίδει αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Είναι απαραίτητο να θεσπιστεί κοινό πλαίσιο κανόνων όσον αφορά την ποιότητα των αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας το οποίο θα χρησιμοποιείται από τα πιστωτικά ιδρύματα που διέπονται από εναρμονισμένους κανόνες στην Κοινότητα. Ειδάλλως, υπάρχει κίνδυνος τα κράτη μέλη να λαμβάνουν διαφορετικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο. Αυτό θα είχε άμεσες αρνητικές επιπτώσεις και θα δημιουργούσε εμπόδια στην καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, δεδομένου ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδουν αξιολογήσεις για χρήση από τα πιστωτικά ιδρύματα στην Κοινότητα θα υπόκεινταν σε διαφορετικούς κανόνες σε κάθε κράτος μέλος. Επιπλέον, οι διαφορετικές απαιτήσεις ποιότητας για τις αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαφορετικά επίπεδα προστασίας των επενδυτών και των καταναλωτών.

(6) Είναι απαραίτητο να θεσπιστεί κοινό πλαίσιο κανόνων που βελτιώνει την ποιότητα των αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας το οποίο θα χρησιμοποιείται από τα πιστωτικά ιδρύματα που διέπονται από εναρμονισμένους κανόνες στην Κοινότητα. Ειδάλλως, υπάρχει κίνδυνος τα κράτη μέλη να λαμβάνουν διαφορετικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο. Αυτό θα είχε άμεσες αρνητικές επιπτώσεις και θα δημιουργούσε εμπόδια στην καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, δεδομένου ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδουν αξιολογήσεις για χρήση από τα πιστωτικά ιδρύματα στην Κοινότητα θα υπόκεινταν σε διαφορετικούς κανόνες σε κάθε κράτος μέλος. Επιπλέον, οι διαφορετικές απαιτήσεις ποιότητας για τις αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαφορετικά επίπεδα προστασίας των επενδυτών και των καταναλωτών.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογικές σκέψεις 6α, 6β και 6γ (νέες)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

() Είναι επιθυμητό οι αξιολογήσεις οντοτήτων ή προϊόντων που βρίσκονται σε τρίτη χώρα ή που καταρτίζονται ή εκδίδονται από οργανισμούς αξιολόγησης που εδρεύουν και έχουν λάβει άδεια σε τρίτη χώρα να μπορούν να χρησιμοποιούνται στην Κοινότητα υπό τον όρο ότι πληρούν απαιτήσεις εξίσου αυστηρές με αυτές που προβλέπει ο παρών κανονισμός.

 

(6β) Ο παρών κανονισμός πρέπει να θεσπίσει καθεστώς προυπογραφής το οποίο επιτρέπει σε οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που έχουν εγκατασταθεί στην Κοινότητα και έχουν εγγραφεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό να εγκρίνουν αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδονται σε τρίτες χώρες, υπό τον όρο ότι η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει το νομικό και εποπτικό πλαίσιο που διέπει τις δραστηριότητες πιστοληπτικής αξιολόγησης της τρίτης χώρας, αποτέλεσμα του οποίου είναι η έκδοση των προς προσυπογραφή αξιολογήσεων, ως ισοδύναμο με τον παρόντα κανονισμό. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών και να διευκολύνεται η επανόρθωση οποιασδήποτε παράβασης του παρόντος κανονισμού, οι απαιτήσεις που εκτίθενται στην παρούσα αιτιολογική σκέψη είναι κεφαλαιώδεις ως προς το να παρασχεθεί ένα σημείο αναφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και συγκεκριμένα ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που έχει εγκατασταθεί στην Κοινότητα και έχει εγγραφεί σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

 

(6γ) Ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που προσυπέγραψε αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας οι οποίες έχουν εκδοθεί σε τρίτες χώρες θα πρέπει να ευθύνεται πλήρως και άνευ όρων για τις εν λόγω αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8) Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να θεσπίσουν κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες όσον αφορά τους εργαζομένους που εμπλέκονται στη διαδικασία έκδοσης των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας, προκειμένου να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων και να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή η ποιότητα, η ακεραιότητα και η πληρότητα της διαδικασίας αξιολόγησης και επανεξέτασης.

(8) Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να θεσπίσουν κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες όσον αφορά τους εργαζομένους και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαδικασία έκδοσης των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας, προκειμένου να εντοπίζονται, να εξαλείφονται ή να αντιμετωπίζονται και να δημοσιοποιούνται οι συγκρούσεις συμφερόντων και να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή η ποιότητα, η ακεραιότητα και η πληρότητα της διαδικασίας αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και επανεξέτασης. Σε τέτοιες πολιτικές και διαδικασίες πρέπει να περιλαμβάνεται, ειδικότερα, ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου και μία λειτουργία διαρκούς συμμόρφωσης.

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση τεχνικού χαρακτήρα. Αντανακλά τη νέα διατύπωση του αντίστοιχου άρθρου σε σχέση με την εξάλειψη ή το εντοπισμό, τη διαχείριση και τη δημοσιοποίηση συγκρούσεων συμφερόντων.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της διαδικασίας έκδοσης των αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας από το επιχειρηματικό συμφέρον του οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας ως επιχείρησης, οι οργανισμοί πρέπει να διασφαλίζουν ότι το διοικητικό ή εποπτικό συμβούλιο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τρία μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα με την έννοια της Ενότητας ΙΙΙ σημείο 13 της σύστασης της Επιτροπής σχετικά με τον ρόλο των μη εκτελεστικών και των εποπτικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών, καθώς και με τις επιτροπές του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου (2005/162/EΚ). Επιπλέον, είναι απαραίτητο η πλειοψηφία των μελών του διοικητικού ή εποπτικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των ανεξάρτητων μελών, να διαθέτει επαρκή εμπειρία στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

(10) Για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της διαδικασίας έκδοσης των αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας από το επιχειρηματικό συμφέρον του οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας ως επιχείρησης, οι οργανισμοί πρέπει να διασφαλίζουν ότι το διοικητικό ή εποπτικό συμβούλιο είναι ανεξάρτητο όταν παρακολουθεί ή συντάσσει εκθέσεις για τη δέουσα συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό με αναφορά στη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της ποιότητας των αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας. Επιπλέον, η πλειοψηφία των μελών του διοικητικού ή εποπτικού συμβουλίου πρέπει να διαθέτει επαρκή εμπειρία στους κατάλληλους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι ανάγκη να ασκείται η λειτουργία παρακολούθησης από μη εκτελεστικά διοικητικά στελέχη, σε μερικά μάλιστα κράτη μέλη τέτοια διοικητικά όργανα δεν υπάρχουν ή τουλάχιστον δεν υπάρχουν υπό την κατάλληλη μορφή. Επίσης, μπορεί να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με ευθύνες συμμετόχων. Αυτή η διατύπωση της 'λειτουργίας' επιτρέπει την επιλογή της καλύτερης εναλλακτικής λύσης.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, η αμοιβή των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού ή εποπτικού συμβουλίου δεν πρέπει να εξαρτάται από τις επιχειρηματικές επιδόσεις του οργανισμού.

(11) Για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, η αμοιβή των μελών του διοικητικού ή εποπτικού συμβουλίου δεν πρέπει να εξαρτάται από τις επιχειρηματικές επιδόσεις του οργανισμού.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Οι μακροχρόνιες σχέσεις με τις ίδιες αξιολογούμενες οντότητες ή με σχετιζόμενους με αυτές τρίτους ενδέχεται να διακυβεύσουν την ανεξαρτησία των αναλυτών. Επομένως, οι εν λόγω αναλυτές και τα άτομα πρέπει να υπόκεινται σε ένα μηχανισμό εναλλαγής.

(13) Οι μακροχρόνιες σχέσεις με τις ίδιες αξιολογούμενες οντότητες ή με σχετιζόμενους με αυτές τρίτους ενδέχεται να διακυβεύσουν την ανεξαρτησία των αναλυτών που βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με τους εκδότες. Επομένως, οι εν λόγω αναλυτές πρέπει να υπόκεινται σε υποχρεωτικό μηχανισμό εναλλαγής.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να χρησιμοποιούν μεθοδολογίες αξιολόγησης που είναι αυστηρές, συστηματικές και συνεχείς και οι οποίες οδηγούν σε αξιολογήσεις που μπορούν να αξιολογούνται με βάση την ιστορική εμπειρία. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι μεθοδολογίες, τα μοντέλα και οι βασικές παραδοχές αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των αξιολογήσεων τηρούνται και ενημερώνονται σωστά, καθώς και ότι υποβάλλονται σε κατά περιόδους πλήρη επανεξέταση. Σε περιπτώσεις που η έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων ή η πολυπλοκότητα της δομής ενός νέου τύπου, ιδίως των διαρθρωμένων χρηματοπιστωτικών μέσων, εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα του οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας να καταλήξει σε μια αξιόπιστη αξιολόγηση, ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να αποφεύγει την έκδοση μιας αξιολόγησης ή να αποσύρει μια ήδη υπάρχουσα αξιολόγηση.

(14) Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να χρησιμοποιούν μεθοδολογίες αξιολόγησης που είναι αυστηρές, συστηματικές και συνεχείς και οι οποίες πρέπει να οδηγούν σε βάσιμες και καλά τεκμηριωμένες αξιολογήσεις που μπορούν να αξιολογούνται μεταξύ άλλων και σύμφωνα με την δέουσα ιστορική εμπειρία. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι μεθοδολογίες, τα μοντέλα και οι βασικές μαθηματικές και άλλες παραδοχές και η αντιστοιχία που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των αξιολογήσεων τηρούνται και ενημερώνονται σωστά, καθώς και ότι υποβάλλονται σε κατά περιόδους πλήρη επανεξέταση, καθώς επίσης και ότι οι περιγραφές δημοσιεύονται κατά τρόπο που επιτρέπει την ακαδημαϊκή επανεξέταση. Σε περιπτώσεις που η έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων ή η πολυπλοκότητα της δομής ενός νέου τύπου, ιδίως των διαρθρωμένων χρηματοπιστωτικών μέσων, εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα του οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας να καταλήξει σε μια αξιόπιστη αξιολόγηση, ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να μην εκδίδει αξιολόγηση. Οποιεσδήποτε αλλαγές όσον αφορά την ποιότητα των διαθέσιμων πληροφοριών για τον έλεγχο υφιστάμενης αξιολόγησης πρέπει να δημοσιεύονται με αυτή την επανεξέταση και πρέπει να πραγματοποιείται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, αναθεώρηση της πραγματοποιηθείσας αξιολόγησης.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14α) Οι εκδότες πρέπει να γνωστοποιούν τις πληροφορίες που διαθέτουν οι οργανισμοί αξιολόγησης σε οποιονδήποτε το ζητεί για σκοπούς ανεξάρτητης ανάλυσης. Οι αποδέκτες αυτών των πληροφοριών πρέπει να αποδέχονται εκ των προτέρων ότι δεν μπορούν ούτε να τις διαβιβάσουν στο κοινό ούτε να προβούν σε συναλλαγές των σχετικών τίτλων.

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να υποχρεώνει τους εκδότες να επιτρέπουν στους άλλους την πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες που χρησιμοποίησαν οι οργανισμοί αξιολόγησης για να καταλήξουν στα συμπεράσματά τους. Η δυνατότητα παροχής αυτών των πληροφοριών θα επέτρεπε σε μια αγορά να αναπτύξει πραγματικά ανεξάρτητες αξιολογήσεις που δεν θα είναι πληρωμένες από τον εκδότη. Η αύξηση της διαθεσιμότητας των πληροφοριών είναι εκείνο το είδος της νομοθετικής προσέγγισης που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να οδηγήσει σε γνησιότερο ανταγωνισμό μεταξύ των οργανισμών αξιολόγησης.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Για τη διασφάλιση της ποιότητας των αξιολογήσεων, ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να λαμβάνει μέτρα ώστε οι πληροφορίες που χρησιμοποιεί κατά την αξιολόγηση να είναι αξιόπιστες. Για το σκοπό αυτό, ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας μπορεί να προβλέπει, μεταξύ άλλων στοιχείων, τη στήριξη σε δημόσιες κοινοποιήσεις και σε οικονομικές καταστάσεις οι οποίες έχουν ελεγχθεί ανεξάρτητα, την επαλήθευση από αξιόπιστες υπηρεσίες τρίτων, την τυχαία δειγματοληπτική εξέταση των πληροφοριών που λαμβάνει, ή συμβατικές διατάξεις που καθορίζουν ρητά την ευθύνη της αξιολογούμενης οντότητας ή των σχετιζόμενων με αυτήν τρίτων, σε περίπτωση που οι πληροφορίες που παρέχονται με βάση τη σύμβαση είναι γνωστό ότι είναι ουσιωδώς ψευδείς ή παραπλανητικές, ή εάν η αξιολογούμενη οντότητα ή οι σχετιζόμενοι με αυτήν τρίτοι αδυνατούν να επιδείξουν την εύλογη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την ακρίβεια των πληροφοριών, όπως καθορίζεται βάσει των όρων της σύμβασης.

(15) Για τη διασφάλιση της ποιότητας της διαδικασίας αξιολόγησης, ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να λαμβάνει εύλογα μέτρα ώστε οι πληροφορίες που χρησιμοποιεί κατά την αξιολόγηση να είναι αξιόπιστες. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας δεν έχει αποστολή να ελέγχει τα δεδομένα και τη δέουσα επιμέλεια που ασκείται από τους εκδότες και τρίτους, αλλά πρέπει να εφαρμόζει κατάλληλες και διαφανείς διαδικασίες για να αξιολογεί την ποιότητα των δεδομένων και να διασφαλίζει ότι οι πηγές στις οποίες βασίζεται δικαιολογούν αυτήν την εμπιστοσύνη, όπως με την επαγγελματική ανεξαρτησία ή την φήμη τους. Για το σκοπό αυτό, ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας μπορεί να προβλέπει, μεταξύ άλλων στοιχείων, τη στήριξη σε δημόσιες κοινοποιήσεις και σε οικονομικές καταστάσεις οι οποίες έχουν ελεγχθεί ανεξάρτητα, την επαλήθευση από αξιόπιστες υπηρεσίες τρίτων, και την τυχαία δειγματοληπτική εξέταση των πληροφοριών που λαμβάνει.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αποφεύγεται η σύγχυση σχετικά με τον ρόλο των οργανισμών αξιολόγησης σε σχέση με τη δέουσα επιμέλεια που ασκείται από άλλα μέρη και στα οποία βασίζονται οι οργανισμοί αξιολόγησης. Αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου και να γίνονται κατανοητά λόγω της διαφάνειάς τους. Σε τελική ανάλυση ψάχνουμε αυτούς που έχουν τις ευθύνες και όχι αυτούς που θα τις αναλάβουν.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Είναι απαραίτητο οι μεθοδολογίες, τα μοντέλα και οι βασικές παραδοχές αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας να επανεξετάζονται τακτικά, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντανακλούν ορθά τις μεταβαλλόμενες συνθήκες στις υποκείμενες αγορές περιουσιακών στοιχείων. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας, κάθε ουσιαστική τροποποίηση στις μεθοδολογίες και στις πρακτικές, στις διαδικασίες και στις διεργασίες του οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να κοινοποιείται πριν από την εφαρμογή της, εκτός εάν ακραίες συνθήκες στις αγορές επιβάλουν άμεση αλλαγή στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας.

(16) Είναι απαραίτητο να θεσπίζουν οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας τις κατάλληλες διαδικασίες για την τακτική επανεξέταση των μεθοδολογιών, των μοντέλων και των βασικών παραδοχών αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντανακλούν ορθά τις μεταβαλλόμενες συνθήκες στις υποκείμενες αγορές περιουσιακών στοιχείων. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας, κάθε ουσιαστική τροποποίηση στις μεθοδολογίες και στις πρακτικές, στις διαδικασίες και στις διεργασίες του οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να κοινοποιείται πριν από την εφαρμογή της, εκτός εάν ακραίες συνθήκες στις αγορές επιβάλουν άμεση αλλαγή στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας.

Αιτιολόγηση

Αυτή η διατύπωση καθιστά σαφές ότι αποτελεί καθήκον των οργανισμών αξιολόγησης η επανεξέταση των μεθόδων και των μοντέλων που χρησιμοποιούνται.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α) Προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και να βελτιωθεί η πληροφόρηση και η προστασία που παρέχεται στους επενδυτές, η ΕΡΑΑΚΑ πρέπει να παρακολουθεί τις περασμένες επιδόσεις των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας βάσει στατιστικών αποτελεσμάτων και να δημοσιεύει τα ευρήματά της.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Υπό ορισμένες συνθήκες, τα διαρθρωμένα χρηματοπιστωτικά μέσα μπορεί να έχουν επιδράσεις διαφορετικές από αυτές των παραδοσιακών εταιρικών χρεωστικών μέσων. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να είναι παραπλανητικό για τους επενδυτές εάν εφαρμόζονταν οι ίδιες κατηγορίες αξιολόγησης και στους δύο τύπους μέσων χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην ευαισθητοποίηση των χρηστών των αξιολογήσεων σε ό,τι αφορά τα ιδιαίτερα στοιχεία των διαρθρωμένων χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε σχέση με τα συμβατικά προϊόντα. Επομένως, οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει είτε να χρησιμοποιούν διαφορετικές κατηγορίες αξιολόγησης για τα διαρθρωμένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα είτε να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα διαφορετικά χαρακτηριστικά κινδύνων των εν λόγω προϊόντων.

(18) Υπό ορισμένες συνθήκες, τα διαρθρωμένα χρηματοπιστωτικά μέσα μπορεί να έχουν επιδράσεις διαφορετικές από αυτές των παραδοσιακών εταιρικών χρεωστικών μέσων. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να είναι παραπλανητικό για τους επενδυτές εάν εφαρμόζονταν οι ίδιες κατηγορίες αξιολόγησης και στους δύο τύπους μέσων χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην ευαισθητοποίηση των χρηστών των αξιολογήσεων σε ό,τι αφορά τα ιδιαίτερα στοιχεία των διαρθρωμένων χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε σχέση με τα συμβατικά προϊόντα. Επομένως, οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει να χρησιμοποιούν διαφορετικές κατηγορίες αξιολόγησης για τα διαρθρωμένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, λόγου χάρη μέσω συμπληρωματικών υποσημειώσεων και να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα διαφορετικά χαρακτηριστικά κινδύνων των εν λόγω προϊόντων. Θα πρέπει επίσης να διευκρινίζουν πότε αξιολογούν ένα προϊόν για πρώτη φορά και πότε αξιολογούν ένα νεότευκτο προϊόν.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για να αποφεύγουν καταστάσεις όπου οι εκδότες ζητούν την προκαταρκτική εκτίμηση της αξιολόγησης ενός διαρθρωμένου χρηματοπιστωτικού μέσου από περισσότερους από έναν οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας προκειμένου να επιλέξουν τον οργανισμό που προσφέρει την καλύτερη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας για το προτεινόμενο προϊόν. Ομοίως, οι εκδότες πρέπει να αποφεύγουν να εφαρμόζουν τέτοιες πρακτικές.

(19) Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας κατά την έκδοση αξιολόγησης πρέπει να υποδεικνύουν στην έκθεσή τους πότε οι εκδότες ζητούν την προκαταρκτική εκτίμηση της αξιολόγησης ενός διαρθρωμένου χρηματοπιστωτικού μέσου από περισσότερους από έναν οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας προκειμένου να επιλέξουν τον οργανισμό που προσφέρει την καλύτερη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας για το προτεινόμενο προϊόν. Οι εκδότες πρέπει να αποφεύγουν να εφαρμόζουν τέτοιες πρακτικές.

Αιτιολόγηση

Οι εκδότες διαρθρωμένων κινητών αξιών πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν εναλλακτικές προσφορές. Για να μη δημιουργείται όμως η εντύπωση ότι, όταν οι εκδότες ζητούν αξιολόγηση από περισσότερους του ενός οργανισμούς, δεν διασφαλίζεται επαρκώς η ποιότητα μιας αξιολόγησης από κάποιον οργανισμό αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, επειδή ο συγκεκριμένος οργανισμός ανέλαβε με την προοπτική να αξιολογήσει θετικά το χρηματοπιστωτικό προϊόν, πρέπει να επισημαίνεται στην έκθεση σχετικά με το προϊόν ότι ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας προτιμήθηκε έναντι ανταγωνιστών, οι οποίοι θα αναφέρονται ονομαστικά.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22) Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που είναι εγγεγραμμένος στην αρμόδια αρχή του αντίστοιχου κράτους μέλους θα πρέπει να επιτρέπεται να εκδίδει αξιολογήσεις σε όλη την Κοινότητα. Επομένως, είναι απαραίτητο να θεσπιστεί μια ενιαία εγγραφή για κάθε οργανισμό αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας η οποία θα ισχύει σε όλη την Κοινότητα.

(22) Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που είναι εγγεγραμμένος στην ΕΡΑΑΚΑ θα πρέπει να επιτρέπεται να εκδίδει αξιολογήσεις σε όλη την Κοινότητα. Επομένως, είναι απαραίτητο να θεσπιστεί μια ενιαία εγγραφή για κάθε οργανισμό αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας η οποία θα ισχύει σε όλη την Κοινότητα.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Μερικοί οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας απαρτίζονται από διάφορα νομικά πρόσωπα που όλα μαζί συνθέτουν έναν όμιλο οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Κατά την εγγραφή καθενός από τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που συμμετέχουν σε έναν τέτοιο όμιλο, οι αρμόδιες αρχές του αντίστοιχου κράτους μέλους πρέπει να συντονίζουν την αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβάλλονται από οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας οι οποίοι ανήκουν στον ίδιο όμιλο.

διαγράφεται

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) Είναι απαραίτητο να θεσπιστεί ένα ενιαίο σημείο για την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής. Η ΕΡΑΑΚΑ θα πρέπει να παραλαμβάνει τις αιτήσεις εγγραφής και να ενημερώνει δεόντως τις αρμόδιες αρχές σε όλα τα κράτη μέλη. Εντούτοις, η εξέταση των αιτήσεων εγγραφής πρέπει να διενεργείται σε εθνικό επίπεδο από τη σχετική αρμόδια αρχή. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, οι αρμόδιες αρχές που συμμετέχουν στην ΕΡΑΑΚΑ πρέπει να αναπτύξουν ένα δίκτυο λειτουργίας που να υποστηρίζεται από μια αποτελεσματική υποδομή τεχνολογίας των πληροφοριών και να συστήσουν μια υποεπιτροπή που θα ειδικεύεται στον τομέα των αξιολογήσεων για κάθε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων τις οποίες αξιολογούν οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.

(24) Είναι απαραίτητο να θεσπιστεί ένα ενιαίο σημείο για την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής. Η ΕΡΑΑΚΑ θα πρέπει να παραλαμβάνει και να εξετάζει τις αιτήσεις εγγραφής και να ενημερώνει δεόντως τις αρμόδιες αρχές σε όλα τα κράτη μέλη. Η ΕΡΑΑΚΑ θα πρέπει να εξασφαλίσει την εφαρμογή ίσων όρων ανταγωνισμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να αποφεύγεται το ρυθμιστικό αρμπιτράζ.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25α) Απαιτούνται περαιτέρω εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις του κανονιστικού και εποπτικού μοντέλου του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα η Επιτροπή, στο πλαίσιο της ανακοίνωσής της, της 29ης Οκτωβρίου 2008, με τίτλο: Από τη χρηματοπιστωτική κρίση στην ανάκαμψη: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ανάληψης δράσης, γνωστοποίησε ότι συγκρότησε ομάδα εμπειρογνωμόνων υπό την προεδρία του κ. Jacques de Larosière. Η ομάδα αυτή επρόκειτο να εξετάσει τις πρακτικές πτυχές περαιτέρω μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προκειμένου να εξασφαλίζονται η εύλογη εποπτεία, η εύρυθμη λειτουργία των αγορών και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας όσον αφορά την επιτήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, συμπεριλαμβανομένου ενδεχομένως ενός ενοποιημένου οργάνου χρηματοπιστωτικής επιτήρησης για όλους τους χρηματοπιστωτικούς τομείς. Η ομάδα θα υπέβαλλε επίσης εκθέσεις σχετικά με μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης και διαχείρισης κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης διασυνοριακών και διατομεακών κινδύνων, και της συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες σημαντικές περιοχές δικαιοδοσίας με στόχο τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Βασισμένη στα αποτελέσματα των εργασιών της ομάδας, η Επιτροπή υποβάλλει, το συντομότερο δυνατό και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από την 1η Ιουλίου 2010, έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και λοιπά ενδιαφερόμενα όργανα που περιέχει τα σχετικά συμπεράσματα και καταθέτει οποιαδήποτε νομοθετική πρόταση κρίνεται σκόπιμη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα εντοπιστούν σχετικά με τις ρυθμίσεις εποπτικής συνεργασίας.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα συμπεράσματα της ομάδας de Larosière όσον αφορά τις εποπτικές πτυχές του παρόντος κανονισμού θα υλοποιηθούν μέσω μιας επανεξέτασης αυτού και ότι αυτό θα πραγματοποιηθεί σε συνεκτικό συνδυασμό με λοιπούς κανονισμούς του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26) Την εποπτεία ενός οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να αναλαμβάνει η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης και, εάν πρόκειται για όμιλο οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των άλλων σχετικών κρατών μελών και υπό τον συντονισμό της ΕΡΑΑΚΑ.

(26) Την εποπτεία των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να αναλαμβάνει η ΕΡΑΑΚΑ σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των άλλων σχετικών κρατών μελών.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27) Για τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου εμπιστοσύνης εκ μέρους των επενδυτών και των καταναλωτών και για να είναι εφικτός ο διαρκής έλεγχος των αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας που χρησιμοποιούνται από πιστωτικά ιδρύματα στην Κοινότητα, πρέπει να ζητείται από τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που εδρεύουν εκτός της Κοινότητας να συστήσουν θυγατρική εντός της Κοινότητας, έτσι ώστε η αποτελεσματική εποπτεία των δραστηριοτήτων τους στην Κοινότητα να είναι εφικτή.

(27) Για τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου εμπιστοσύνης εκ μέρους των επενδυτών και των καταναλωτών και για να είναι εφικτή η διαρκής εποπτεία των αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας που χρησιμοποιούνται από πιστωτικά ιδρύματα στην Κοινότητα, πρέπει να ζητείται από τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που εδρεύουν εκτός της Κοινότητας να συστήσουν θυγατρική εντός της Κοινότητας, έτσι ώστε η αποτελεσματική εποπτεία των δραστηριοτήτων τους στην Κοινότητα να είναι εφικτή, καθώς και η αποτελεσματική χρήση των καθεστώτων προσυπογραφής και ισοδυναμίας. Η ανάδειξη νέων οντοτήτων στην αγορά των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28) Κρίνεται σκόπιμο να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που θα εξασφαλίζει την αποτελεσματική επιβολή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τα απαραίτητα μέσα για να διασφαλίζουν ότι οι αξιολογήσεις που προορίζονται για χρήση στην Κοινότητα εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Δεδομένου ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η ανεξαρτησία των αναλυτών ενός οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας κατά τη διαδικασία έκδοσης των αξιολογήσεών του, οι αρμόδιες αρχές δεν πρέπει να επεμβαίνουν στο περιεχόμενο των αξιολογήσεων και στις μεθοδολογίες αξιολόγησης που χρησιμοποιεί ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.

(28) Κρίνεται σκόπιμο να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που θα εξασφαλίζει την αποτελεσματική επιβολή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τα απαραίτητα μέσα για να διασφαλίζουν ότι οι αξιολογήσεις που προορίζονται για χρήση στην Κοινότητα εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Δεδομένου ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η ανεξαρτησία των αναλυτών ενός οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας κατά τη διαδικασία έκδοσης των αξιολογήσεών του, ούτε οι αρμόδιες αρχές ούτε τα κράτη μέλη πρέπει να επεμβαίνουν στο περιεχόμενο των αξιολογήσεων και στις μεθοδολογίες αξιολόγησης που χρησιμοποιεί ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Στη περίπτωση που οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας δέχεται αθέμιτες πιέσεις, οφείλει να το γνωστοποιήσει στην Επιτροπή και στην ΕΡΑΑΚΑ. Οι αξιολογήσεις πρέπει να είναι καλά θεμελιωμένες και απόλυτα τεκμηριωμένες, πρέπει να αποφεύγουν συμβιβασμούς αξιολόγησης και να είναι συγκρίσιμες με εκείνες που εκδίδονται διεθνώς από παρόμοιες οντότητες.

Αιτιολόγηση

Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει να επιτελούν το έργο της αξιολόγησης χωρίς επέμβαση των εποπτικών φορέων ή της κυβέρνησης. Η νέα διάταξη περί καταγγελίας οποιασδήποτε απόπειρας παρέμβασης στην Επιτροπή ή στην ΕΡΑΑΚΑ αποτελεί ακόμα ένα μέτρο προστασίας εναντίον παρόμοιας συμπεριφοράς.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εξαλείψει τις παρατυπίες ενός οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, οι αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών πρέπει να είναι σε θέση να παρεμβαίνουν και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα.

διαγράφεται

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32) Η ΕΡΑΑΚΑ πρέπει να διασφαλίζει τη συνεκτικότητα κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει να ενισχύει και να διευκολύνει τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών στις δραστηριότητες εποπτείας και να αναλαμβάνει συντονιστικό ρόλο στην καθημερινή πρακτική εποπτείας. Επομένως, η ΕΡΑΑΚΑ πρέπει να αναπτύξει ένα μηχανισμό μεσολάβησης για να διευκολύνει τις αρμόδιες αρχές να υιοθετήσουν μια συνεκτική προσέγγιση.

(32) Η ΕΡΑΑΚΑ πρέπει να διασφαλίζει τη συνεκτικότητα κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει να ενισχύει και να διευκολύνει τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών στις δραστηριότητες εποπτείας και να αναλαμβάνει συντονιστικό ρόλο στην καθημερινή πρακτική εποπτείας. Επομένως, η ΕΡΑΑΚΑ πρέπει να αναπτύξει ένα μηχανισμό μεσολάβησης και αξιολόγησης από ομότιμους ("peer review") για να διευκολύνει τις αρμόδιες αρχές να υιοθετήσουν μια συνεκτική προσέγγιση.

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος μηχανισμός αξιολόγησης από ομότιμους μπορεί να έχει ως πρότυπο εκείνον που υφίσταται μεταξύ των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών και της Eurostat.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33) Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν κανόνες ή κυρώσεις που θα ισχύουν σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και να μεριμνούν για την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(33) Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν κανόνες ή κυρώσεις που θα ισχύουν σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και να μεριμνούν για την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές και ταυτόχρονα να συνάδουν με την διασφάλιση μιας εύρυθμης αγοράς. Η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεων με την ΕΡΑΑΚΑ, πρέπει να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κυρώσεις αυτές.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η ΕΡΑΑΚΑ είναι αρμόδια για την εγγραφή και την εποπτεία, οφείλει να παίξει σημαντικότερο αν και πάντα συμβουλευτικό ρόλο στον εντοπισμό των παραβιάσεων και στον καθορισμό των ποινών.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(34a) Τα μελλοντικά μέτρα που θα διέπουν την ευθύνη των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να είναι παρεμφερή με εκείνα που ισχύουν για τους επιθεωρητές.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35) Το αυστηρότερο και σαφέστερο νομικό πλαίσιο εντός του οποίου θα λειτουργούν οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας αναμένεται επίσης ότι θα διευκολύνει την προσφυγή σε αστικές αγωγές έναντι οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας στις κατάλληλες περιπτώσεις, σύμφωνα με τα εφαρμοστέα καθεστώτα ευθύνης στα κράτη μέλη.

(35) Η παραβίαση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού δεν δημιουργεί από μόνη της το δικαίωμα άσκησης αγωγής αποζημίωσης από τρίτους. Όταν ένας χρήστης αξιολογήσεων υφίσταται ζημία ως αποτέλεσμα παραβίασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, πρέπει να είναι δυνατόν να προβληθούν αξιώσεις για αποζημίωση μόνον σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για αστική ευθύνη.

Αιτιολόγηση

Η αρχική διατύπωση μοιάζει να ενθαρρύνει τις αγωγές, γεγονός αντιπαραγωγικό λόγω του κινδύνου υποβολής εκβιαστικών αγωγών. Αντ΄ αυτού ισχύουν οι συνήθεις εθνικές διατάξεις περί αστικής ευθύνης.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35α) Οι οργανισμοί αξιολόγησης οφείλουν να συνεργάζονται με δημόσιους οργανισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και τα διευθυντικά τους στελέχη υποχρεούνται να παρουσιάζονται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όποτε κληθούν.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37) Ειδικότερα, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να τροποποιεί τα Παραρτήματα I και II του κανονισμού, τα οποία θεσπίζουν τα συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ενός οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας προς τα καθήκοντά τους όσον αφορά την εσωτερική οργάνωση, τις λειτουργικές ρυθμίσεις, τον κανονισμό προσωπικού, την παρουσίαση των αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας και τις κοινοποιήσεις. Δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα είναι γενικού ενδιαφέροντος και αποβλέπουν στην τροποποίηση μη θεμελιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την συνοδευόμενη από έλεγχο κανονιστική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5α της οδηγίας 1999/468/EΚ.

(37) Ειδικότερα, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις, να εγκρίνει μέτρα όσον αφορά τον καθορισμό κριτηρίων για την εκτίμηση της ισοδυναμίας των κανονιστικών ρυθμίσεων σε σχέση με τη χρησιμοποίηση αξιολογήσεων που εκδίδονται από οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες, να εγκρίνει μέτρα για τον καθορισμό των συναφών υπηρεσιών, να εγκρίνει κατευθυντήριες γραμμές για τις κυρώσεις και να τροποποιεί τα Παραρτήματα I και II του κανονισμού, τα οποία θεσπίζουν τα συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ενός οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας προς τα καθήκοντά τους όσον αφορά την εσωτερική οργάνωση, τις λειτουργικές ρυθμίσεις, τον κανονισμό προσωπικού, την παρουσίαση των αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας και τις κοινοποιήσεις. Δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα είναι γενικού ενδιαφέροντος και αποβλέπουν στην τροποποίηση μη θεμελιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, συμπληρώνοντάς τον με νέα μη θεμελιώδη στοιχεία, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την συνοδευόμενη από έλεγχο κανονιστική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5α της οδηγίας 1999/468/EΚ.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί προσέγγιση παγκόσμιας εμβέλειας. Κατά την επανεξέταση του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή πρέπει να συνεκτιμήσει δεόντως τις διεθνείς εξελίξεις όσον αφορά τις ρυθμίσεις.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37α) Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει την κανονιστική στήριξη στις αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και κατά πόσον ενδείκνυται η αμοιβή του οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας να παρέχεται από την αξιολογούμενη οντότητα. Βάσει της εξέτασης αυτής, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εισάγει μια κοινή προσέγγιση για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας στις αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην Κοινότητα, συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, επιτυγχάνοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και των επενδυτών. Ορίζει τις προϋποθέσεις για την έκδοση των αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας και τους κανόνες για την οργάνωση και συμπεριφορά των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται στην πράξη η ανεξαρτησία τους και να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων.

Ο παρών κανονισμός εισάγει μέτρα για την εξασφάλιση των αρχών της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της υπευθυνότητας, της χρηστής διακυβέρνησης και θεσμικής συνεργασίας κατά τις δραστηριότητες αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που έχουν ως αποτέλεσμα υψηλής ποιότητας αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή που έχουν αντίκτυπο στην Κοινότητα, συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, επιτυγχάνοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και των επενδυτών. Ορίζει τις προϋποθέσεις για την έκδοση των αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας και τους κανόνες για την οργάνωση και συμπεριφορά των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται στην πράξη η ανεξαρτησία τους και να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός ισχύει για τις αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας οι οποίες προορίζονται να χρησιμοποιηθούν να χρησιμοποιηθούν για κανονιστικούς σκοπούς από πιστωτικά ιδρύματα όπως ορίζεται στην οδηγία 2006/48/ΕΚ, επενδυτικές εταιρείες όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ασφαλιστικές επιχειρήσεις όπως ορίζεται στην οδηγία 73/239/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στην οδηγία 2002/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αντασφαλιστικές επιχειρήσεις όπως ορίζεται στην οδηγία 2005/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όπως ορίζεται στην οδηγία [2009/XX/EΚ] ή ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών όπως ορίζεται στην οδηγία 2003/41/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και οι οποίες κοινοποιούνται δημοσίως ή διανέμονται με την καταβολή συνδρομής.

1. Ο παρών κανονισμός ισχύει για τις αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας οι οποίες προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από πιστωτικά ιδρύματα όπως ορίζεται στην οδηγία 2006/48/ΕΚ, από εκδότες ή προσφέροντες σε σχέση με δημόσια προσφορά ή εισαγωγή στη διαπραγμάτευση χρηματοδοτικών μέσων σύμφωνα με την οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση1 και τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της 29ης Απριλίου 2004 για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ σχετικά με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία, τη μορφή των ενημερωτικών δελτίων, την ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής, τη δημοσίευση των ενημερωτικών δελτίων και τη διάδοση των σχετικών διαφημίσεων2, επενδυτικές εταιρείες όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ασφαλιστικές επιχειρήσεις όπως ορίζεται στην οδηγία 73/239/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στην οδηγία 2002/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αντασφαλιστικές επιχειρήσεις όπως ορίζεται στην οδηγία 2005/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όπως ορίζεται στην οδηγία [2009/XX/EΚ] ή ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών όπως ορίζεται στην οδηγία 2003/41/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και οι οποίες κοινοποιούνται δημοσίως ή διανέμονται με την καταβολή συνδρομής

 

1ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 64.

2ΕΕ L 149 της 30.4.2004, σ. 1.

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για τις ιδιωτικές αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας, ούτε ισχύει για τις αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδονται από δημόσιους φορείς των οποίων οι αξιολογήσεις δεν κοινοποιούνται δημοσίως και τις οποίες δεν πληρώνει η αξιολογούμενη οντότητα.

2. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για:

 

 

(α) τις ιδιωτικές αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας οι οποίες παρέχονται αποκλειστικά στο πρόσωπο που τις παρήγγειλε και δεν προορίζονται για δημοσιοποίηση ή διανομή μέσω συνδρομής,

 

(β) για τις αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται από οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων όπως περιγράφονται στο παράρτημα VI μέρος 1 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ· ή

 

(γ) για τις αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδονται από δημόσιους φορείς των οποίων οι αξιολογήσεις δεν κοινοποιούνται δημοσίως και τις οποίες δεν πληρώνει η αξιολογούμενη οντότητα.

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) ως «κράτος μέλος προέλευσης» νοείται το κράτος μέλος στο οποίο ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας έχει την έδρα του,

διαγράφεται

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(δα) ως «κύριος αναλυτής» νοείται ένα πρόσωπο που έχει την κύρια ευθύνη για την επικοινωνία με τον εκδότη όσον αφορά μια συγκεκριμένη αξιολόγηση ή γενικά όσον αφορά τις αξιολογήσεις των μέσων που προέρχονται από τον συγκεκριμένο εκδότη και, όπου αρμόζει, για την εκπόνηση συστάσεων προς την επιτροπή αξιολόγησης σε σχέση με αυτές·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του «κύριου αναλυτή» είναι απαραίτητος λόγω του ρόλου ζωτικής σημασίας που διαδραματίζουν αυτά τα πρόσωπα στους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και εν όψει του μηχανισμού εναλλαγής που αναφέρεται στο άρθρο 6.

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο εα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(εα) ως «σκοποί κανονιστικής ρύθμισης» νοείται η χρήση αξιολογήσεων με συγκεκριμένο σκοπό τη συμμόρφωση προς το κοινοτικό δίκαιο, όπως έχει μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών·

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο όρος «για σκοπούς κανονιστικής ρύθμισης» χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων στο άρθρο 4 για να θέσει τα όρια του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού, είναι σημαντικό η έννοιά του να διασαφηνιστεί.

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια) ως «όμιλος οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας» νοείται ένας όμιλος εταιρειών που απαρτίζεται από μια μητρική εταιρεία και τις θυγατρικές της κατά την έννοια των άρθρων 1 και 2 της οδηγίας 83/349/EΟΚ, καθώς και οι επιχειρήσεις που συνδέονται μεταξύ τους κατά την έννοια του άρθρου 12 παράγραφος 1 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ, και του οποίου η κανονική και κύρια απασχόληση είναι η έκδοση αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας.

ια) ως «όμιλος οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας» νοείται ένας όμιλος εταιρειών εγκατεστημένος στην Κοινότητα που απαρτίζεται από μια μητρική εταιρεία και τις θυγατρικές της κατά την έννοια των άρθρων 1 και 2 της οδηγίας 83/349/EΟΚ, καθώς και οι επιχειρήσεις που συνδέονται μεταξύ τους κατά την έννοια του άρθρου 12 παράγραφος 1 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ, και του οποίου η κανονική και κύρια απασχόληση είναι η έκδοση αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας.

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ια) ως «ιδιωτική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας» νοείται μια αξιολόγηση που δεν πρόκειται να δημοσιευθεί καθώς εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως ενός οικονομικού φορέα για ιδιωτική χρήση που έχει καθοριστεί εκ των προτέρων.

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα πιστωτικά ιδρύματα, οι επενδυτικές εταιρείες, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι εταιρείες ασφάλισης και αντασφάλισης, οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και τα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών που αναφέρονται στο άρθρο 2 δύνανται να χρησιμοποιούν μόνο για κανονιστικούς σκοπούς τις αξιολογήσεις που εκδίδονται από τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας οι οποίοι έχουν συσταθεί στην Κοινότητα και είναι εγγεγραμμένοι σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Τα πιστωτικά ιδρύματα, οι επενδυτικές εταιρείες, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι εταιρείες ασφάλισης και αντασφάλισης, οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), τα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών και οι εκδότες ή προσφέροντες που αναφέρονται στο άρθρο 2 δύνανται να χρησιμοποιούν μόνο για κανονιστικούς σκοπούς τις αξιολογήσεις που εκδίδονται ή υιοθετούνται από τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας οι οποίοι έχουν συσταθεί στην Κοινότητα και είναι εγγεγραμμένοι σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι επενδυτικές εταιρείες και τα πιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2004/39/EΚ δεν πρέπει να εκτελούν εντολές εκ μέρους των πελατών τους αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία έχουν αξιολογηθεί, εκτός αν η αξιολόγηση έχει εκδοθεί από οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που είναι εγγεγραμμένος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2. Η αξιολόγηση οντοτήτων ή προϊόντων που βρίσκονται σε τρίτη χώρα και που καταρτίζονται ή εκδίδονται από οργανισμό αξιολόγησης που είναι εγκατεστημένος και αδειοδοτημένος ή εγγεγραμμένος σε τρίτη χώρα, μπορεί να χρησιμοποιείται στην Κοινότητα, όταν:

 

(α) αυτές οι αξιολογήσεις προσυπογράφονται από οργανισμό αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα και εγγεγραμμένος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό· και

 

(β) Οι δραστηριότητες πιστοληπτικής αξιολόγησης στην τρίτη χώρα, αποτέλεσμα των οποίων είναι η έκδοση των προς προσυπογραφή αξιολογήσεων, υπόκεινται σε νομικό και εποπτικό πλαίσιο που θεωρείται ισοδύναμο με τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Η Επιτροπή καταρτίζει και δημοσιεύει κατάλογο νομοθετικών διατάξεων τρίτων χωρών που θεωρούνται ισοδύναμες με τον παρόντα κανονισμό. Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται σε συνεχή βάση.

 

3. Μια αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας που έχει προσυπογραφεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 θεωρείται ισοδύναμη με αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας που έχει εκδοθεί από οργανισμό που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα και εγγεγραμμένος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Ένας οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που είναι εγγεγραμμένος στην Κοινότητα, περιλαμβάνει δήλωση του γεγονότος αυτού στην ανακοίνωση της αξιολόγησής του.

 

4. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα και εγγεγραμμένος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, δεν χρησιμοποιεί αυτή την προσυπογραφή ως μέσο αποφυγής των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού.

 

Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που έχει προσυπογράψει αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας που έχει συνταχθεί ή εκδοθεί από οργανισμό αξιολόγησης τρίτης χώρας παραμένει πλήρως υπεύθυνος για αυτή την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας και για την εκπλήρωση των όρων αυτής της προσυπογραφής.

 

5. Μόλις θεσπιστεί ένα διεθνές ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο για τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και τις δραστηριότητές τους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επανεξετάζουν τον παρόντα κανονισμό.

 

6. Η Επιτροπή, επικουρούμενη από την ΕΡΑΑΚΑ, θεσπίζει μεταβατικά μέτρα για υφιστάμενους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας τρίτων χωρών που χρησιμοποιούνται ήδη στην Κοινότητα. Τα εν λόγω μέτρα, που αποβλέπουν στην τροποποίηση μη θεμελιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, συμπληρώνοντάς τον, θεσπίζονται σύμφωνα με την συνοδευόμενη από έλεγχο κανονιστική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

 

7. Με την επιφύλαξη των κανόνων περί ανταγωνισμού, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εκδότες χρησιμοποιούν οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που έχουν τα κεντρικά τους γραφεία στην Κοινότητα, για ένα μέρος των αξιολογήσεών τους.

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας διασφαλίζει ότι η έκδοση μιας αξιολόγησης δεν επηρεάζεται από τυχόν υπάρχουσες ή ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων ή επαγγελματικές σχέσεις στις οποίες εμπλέκεται ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδει την αξιολόγηση, τα στελέχη και οι εργαζόμενοί του ή κάθε άλλο πρόσωπο που συνδέεται μαζί του μέσω ελέγχου, άμεσα ή έμμεσα.

1. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι η έκδοση μιας αξιολόγησης δεν επηρεάζεται από τυχόν υπάρχουσες ή ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων ή επαγγελματικές σχέσεις στις οποίες εμπλέκεται ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδει την αξιολόγηση, τα στελέχη, οι αναλυτές των αξιολογήσεων, οι εργαζόμενοί του ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο του οποίου οι υπηρεσίες τίθενται στη διάθεση ή υπό τον έλεγχο του οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας ή κάθε άλλο πρόσωπο που συνδέεται μαζί του μέσω ελέγχου, άμεσα ή έμμεσα

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση του κανονισμού πρέπει να παρέχει συγκεκριμένα κριτήρια προκειμένου να απαλλάσσονται οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας με μικρό αριθμό υπαλλήλων από την τήρηση ορισμένων υποχρεώσεων που επιβάλλει ο παρών κανονισμός.

Τροπολογία  47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1α. Ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας γνωστοποιεί τις διευθετήσεις του περί αμοιβής όσον αφορά τις αξιολογούμενες οντότητες.

Τροπολογία  48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1β. Ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας ορίζει έναν υπεύθυνο για τη συμμόρφωση του οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και των εργαζομένων του προς τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1γ. Ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας διαχωρίζει, νομικά και λειτουργικά, τις δραστηριότητές του αξιολόγησης από τις συναφείς υπηρεσίες του.

 

Η Επιτροπή προσδιορίζει τις εν λόγω συναφείς υπηρεσίες. Το μέτρο αυτό, που έχει προορισμό να τροποποιήσει μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού συμπληρώνοντάς τον, εγκρίνεται βάσει της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

Τροπολογία  50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την παράγραφο 1, ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι Ενότητες A και B.

2. Για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις παραγράφους 1, 1α, 1β και 1γ, ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι Ενότητες A και B.

Τροπολογία  51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a. Η ΕΡΑΑΚΑ του κράτους μέλους προέλευσης δύναται, μετά από σχετικό αίτημα του οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, να απαλλάξει έναν οργανισμό αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας από τις απαιτήσεις του άρθρου 6, παρ.4 ή του σημείου 2 της Ενότητας Α του Παραρτήματος Ι όταν αυτός ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας είναι σε θέση να καταδείξει ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι δυσανάλογες προς τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, και ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας:

 

(a) απασχολεί λιγότερους από 25 αναλυτές·

 

(β) έχει εφαρμόσει μέτρα και διαδικασίες, και ιδίως σύστημα εσωτερικού ελέγχου, ρυθμίσεις αναφοράς και μηχανισμό εναλλαγής για τους αναλυτές και τα άτομα που εγκρίνουν τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, τα οποία εξασφαλίζουν την αποτελεσματική συμμόρφωση προς τους κανονιστικούς στόχους που ορίζονται σον παρόντα κανονισμό και

 

(γ) δεν έχει καθορίσει το μέγεθός του προκειμένου κάποιος οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας ή κάποιος όμιλος σχετικών οργανισμών να μην χρειάζεται να συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού..

 

Όσον αφορά τους ομίλους οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, η ΕΡΑΑΚΑ εξασφαλίζει ότι τουλάχιστον ένας από τους οργανισμούς του ομίλου δεν απαλλάσσεται από τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφος 4 ή του σημείου 2 της Ενότητας Α του Παραρτήματος I.

 

Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που είναι μέλος ομίλου οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας θεωρείται ότι συμμορφώνεται με την Ενότητα Α του Παραρτήματος Ι αν ο όμιλος αυτός συνολικά ικανοποιεί τις εν λόγω απαιτήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αναφορές του παραρτήματος Ι στο διοικητικό ή εποπτικό συμβούλιο ή την ανώτερη διοίκηση του οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας θεωρούνται αναφορές στο διοικητικό ή εποπτικό συμβούλιο ή την ανώτερη διοίκηση της μητρικής οντότητας.

Τροπολογία  52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εργαζόμενοι

Αναλυτές και λοιποί εργαζόμενοι

Τροπολογία  53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας εξασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι που εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία έκδοσης της αξιολόγησης διαθέτουν την κατάλληλη γνώση και εμπειρία για τα καθήκοντα που τους ανατίθενται.

1. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας εξασφαλίζει ότι οι αναλυτές και λοιποί εργαζόμενοι που εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία έκδοσης της αξιολόγησης διαθέτουν την κατάλληλη γνώση και εμπειρία για τα καθήκοντα που τους ανατίθενται.

Τροπολογία  54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας εξασφαλίζει ότι δεν επιτρέπεται στους εργαζομένους που εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία έκδοσης της αξιολόγησης να ξεκινούν ή να συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις σχετικά με αμοιβές ή πληρωμές με οποιαδήποτε αξιολογούμενη οντότητα, σχετιζόμενους με αυτήν τρίτους ή κάθε άλλο πρόσωπο που συνδέεται μαζί της μέσω ελέγχου, άμεσα ή έμμεσα.

2. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας εξασφαλίζει ότι δεν επιτρέπεται στους αναλυτές και λοιπούς εργαζομένους που εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία έκδοσης της αξιολόγησης να ξεκινούν ή να συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις σχετικά με αμοιβές ή πληρωμές με οποιαδήποτε αξιολογούμενη οντότητα, σχετιζόμενους με αυτήν τρίτους ή κάθε άλλο πρόσωπο που συνδέεται μαζί της μέσω ελέγχου, άμεσα ή έμμεσα.

Τροπολογία  55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας εξασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι που εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία έκδοσης της αξιολόγησης πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι Ενότητα Γ.

3. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας εξασφαλίζει ότι οι αναλυτές και λοιποί εργαζόμενοι που εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία έκδοσης της αξιολόγησης πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι Ενότητα Γ.

Τροπολογία  56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας εξασφαλίζει ότι οι αναλυτές και τα πρόσωπα που εγκρίνουν τις αξιολογήσεις δεν συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας στην ίδια αξιολογούμενη οντότητα ή σε σχετιζόμενους με αυτήν τρίτους για περίοδο που υπερβαίνει τα τέσσερα έτη. Για το σκοπό αυτό, θεσπίζει έναν μηχανισμό εναλλαγής των αναλυτών και των εν λόγω προσώπων.

4. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας εξασφαλίζει ότι οι αναλυτές που βρίσκονται σε άμεση επαφή με τους εκδότες συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας στην ίδια αξιολογούμενη οντότητα, σε σχετιζόμενους με αυτήν τρίτους ή σε οντότητες υπό κοινή ιδιοκτησία για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. Για το σκοπό αυτό, θεσπίζει έναν μηχανισμό εναλλαγής των αναλυτών.

Η περίοδος μετά την οποία οι αναλυτές και τα πρόσωπα που εγκρίνουν τις αξιολογήσεις μπορούν να συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας στην αξιολογούμενη οντότητα ή σε σχετιζόμενους με αυτήν τρίτους, η οποία αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δύο έτη.

Η περίοδος μετά την οποία οι αναλυτές αυτοί μπορούν να βρεθούν και πάλι σε άμεση επαφή για την παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας με την αξιολογούμενη οντότητα ή σχετιζόμενους με αυτήν τρίτους, η οποία αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν είναι μικρότερη από δύο έτη.

 

 

Οιαδήποτε εναλλαγή αναλυτών διενεργείται κατά φάσεις σε βάση μεμονωμένων αναλυτών που προβαίνουν σε αξιολογήσεις και όχι σε βάση ολόκληρης ομάδας.

Τροπολογία  57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Η αμοιβή και η αξιολόγηση της απόδοσης των αναλυτών και των προσώπων που εγκρίνουν τις αξιολογήσεις δεν εξαρτάται από το ύψος των εσόδων που εισπράττει ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας από τις αξιολογούμενες οντότητες ή τους σχετιζόμενους με αυτές τρίτους και στους οποίους ο αναλυτής ή τα πρόσωπα που εγκρίνουν τις αξιολογήσεις παρέχουν υπηρεσίες.

6. Η αμοιβή και η αξιολόγηση της απόδοσης των επικεφαλής αναλυτών που προβαίνουν στις αξιολογήσεις δεν εξαρτάται από το ύψος των εσόδων που εισπράττει ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας από τις αξιολογούμενες οντότητες ή τους σχετιζόμενους με αυτές τρίτους στους οποίους παρέχουν υπηρεσίες οι επικεφαλής αναλυτές που εγκρίνουν τις αξιολογήσεις .

Αιτιολόγηση

Ο επικεφαλής αναλυτής είναι το πρόσωπο κλειδί στις επαφές με την αξιολογούμενη οντότητα. Δεν είναι αναγκαίο και ενδεχομένως θα προκαλούσε μεγαλύτερη αναστάτωση η αλλαγή όλης της ομάδας του στήριξης με τον ίδιο τρόπο.

Τροπολογία  58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας κοινοποιεί στο κοινό τις μεθοδολογίες, τα μοντέλα και τις βασικές παραδοχές αξιολόγησης που χρησιμοποιεί στη διαδικασία αξιολόγησης.

1. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας κοινοποιεί στο κοινό τις μεθοδολογίες, τα μοντέλα και τις βασικές παραδοχές αξιολόγησης που χρησιμοποιεί στις δραστηριότητες του αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας όπως ορίζεται στην Ενότητα Ε του Παραρτήματος Ι.

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται να δημοσιοποιούνται οι ακριβείς μεθοδολογίες, τα μοντέλα και οι βασικές παραδοχές αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται. Κρίνεται ενδεδειγμένο να αποκαλύπτονται οι γενικές αρχές οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να καταλάβουν το πως γίνεται η αξιολόγηση.

Τροπολογία  59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1a. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας παρέχουν σε ειδικά αφιερωμένους δικτυακούς τόπους, δωρεάν και ανά πάσα στιγμή, στοιχεία σχετικά με τα διαρθρωμένα προϊόντα χρηματοδότησης, τα οποία επεξηγούν τις παραδοχές, τις παραμέτρους, τα όρια και τις αβεβαιότητες που περιβάλλουν τα μοντέλα τους και τις μεθόδους αξιολόγησης που εφαρμόζουν, συμπεριλαμβανομένων και προσομοιώσεων σεναρίων ακραίων καταστάσεων που καλείται να αντιμετωπίσει ο οργανισμός κατά την εκπόνηση των αξιολογήσεων. Τα στοιχεία αυτά είναι σαφή και κατανοητά.

Τροπολογία  60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας εξασφαλίζει ότι οι αξιολογήσεις που εκδίδει και διανέμει στηρίζονται στην ανάλυση όλων των διαθέσιμων σχετικών πληροφοριών σύμφωνα με τις μεθοδολογίες αξιολόγησης που εφαρμόζει. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η ποιότητα των πληροφοριών που χρησιμοποιεί για την έκδοση μιας αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας να είναι επαρκείς και οι εν λόγω πληροφορίες να προέρχονται από αξιόπιστες πηγές.

2. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας εγκρίνουν, εφαρμόζουν και εκτελούν γραπτές διαδικασίες για να εξασφαλίσουν ότι οι αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδουν και διανέμουν βασίζονται σε μια ενδελεχή ανάλυση όλων των πληροφοριών που κατέχει ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και οι οποίες σχετίζονται με την ανάλυσή του σύμφωνα με τις δικές του μεθοδολογίες αξιολόγησης. Λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε η ποιότητα των πληροφοριών που χρησιμοποιούν για την έκδοση μιας αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας να είναι επαρκής και οι εν λόγω πληροφορίες να προέρχονται από αξιόπιστες πηγές.

Αιτιολόγηση

Το αρχικό κείμενο κινδυνεύει να κάνει τις ρυθμιστικές αρχές να αψηφήσουν μεμονωμένες μεθοδολογίες, πράγμα το οποίο στη συνέχεια θα μπορούσε να οδηγήσει στην επέμβαση στην αναλυτική ανεξαρτησία των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Αντίθετα, η διάταξη αυτή πρέπει να απαιτεί από τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας να διατηρήσουν διαδικασίες για την εκ μέρους τους επανεξέταση των μεθοδολογιών τους, έτσι ώστε οι ρυθμιστικές αρχές να μπορούν τότε να ελέγξουν τη συμμόρφωση προς τις εν λόγω διαδικασίες. Η αναφορά σε "όλες τις πληροφορίες τις διαθέσιμες" σε έναν οργανισμό αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας είναι δυσανάλογη και θα κάλυπτε όλες τις πληροφορίες εντός του δημόσιου χώρου, άσχετα από το πόσο συγκεχυμένες είναι.

Τροπολογία  61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να αξιολογούν την αξιοπιστία, τη σοβαρότητα και την ακρίβεια των δεδομένων και πληροφοριών που τους παρέχουν οι εκδότες ή οι σχετιζόμενοι με αυτούς τρίτοι (π.χ. μεταβιβάζοντες, ανάδοχοι ή δικηγόροι, στην περίπτωση διαρθρωμένων προϊόντων χρηματοδότησης). Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας αναφέρουν σε ποια έκταση έχουν ελέγξει τις πληροφορίες που τους έχουν παρασχεθεί.

Τροπολογία  62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2α. Ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας θεσπίζει διαδικασίες και μηχανισμούς για την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που λαμβάνει από τους εκδότες.

Τροπολογία  63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας καταγράφει όλες τις περιπτώσεις στο πλαίσιο των οποίων η διαδικασία αξιολόγησης που εφαρμόζει υποβαθμίζει υπάρχουσες αξιολογήσεις οι οποίες εκδόθηκαν από άλλον οργανισμό αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας αναφορικά με υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία ή διαρθρωμένα χρηματοπιστωτικά μέσα, αιτιολογώντας την υποβάθμιση αυτή.

Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας καταγράφει και δημοσιεύει όλες τις περιπτώσεις στο πλαίσιο των οποίων η διαδικασία αξιολόγησης που εφαρμόζει διαφέρει από υπάρχουσες αξιολογήσεις οι οποίες εκδόθηκαν από άλλον οργανισμό αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας αναφορικά με υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία ή διαρθρωμένα χρηματοπιστωτικά μέσα, αιτιολογώντας την διαφορετική εκτίμηση.

Αιτιολόγηση

Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να αιτιολογούν τις τυχόν θετικότερες ή αρνητικότερες εκτιμήσεις τους.

Τροπολογία  64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας παρακολουθεί τις αξιολογήσεις και επανεξετάζει τις δικές τους αξιολογήσεις εφόσον απαιτείται. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας θεσπίζει εσωτερικές διαδικασίες για την παρακολούθηση της επίδρασης που έχουν οι αλλαγές στις συνθήκες των μακροοικονομικών ή χρηματοπιστωτικών αγορών στις αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας.

4. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας παρακολουθεί τις αξιολογήσεις και επανεξετάζει τις δικές τους αξιολογήσεις και μεθοδολογίες σε συνεχή βάση, ιδίως όταν σημειώνονται ουσιαστικές αλλαγές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αξιολόγηση ενός μέσου. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας θεσπίζει εσωτερικές διαδικασίες για την παρακολούθηση της επίδρασης που έχουν οι αλλαγές στις συνθήκες των μακροοικονομικών ή χρηματοπιστωτικών αγορών στις αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας. Επίσης, εκδίδει προειδοποιητικό μήνυμα σε περίπτωση γενικευμένων δυσμενών και ακραίων συνθηκών στην αγορά.

Τροπολογία  65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5a. Όταν ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας εκδίδει ή προσυπογράφει αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας που εκδόθηκε από έναν οργανισμό αξιολόγησης τρίτης χώρας, ο κοινοτικός οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας φέρει την ευθύνη για την ακρίβεια όλων των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται και για την μεθοδολογία που εφαρμόζεται.

Τροπολογία  66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5β. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, μετά από αίτημα μιας αρμόδιας αρχής, εξηγεί εκ των υστέρων τις μεθοδολογίες, τα μοντέλα και τις βασικές παραδοχές αξιολόγησης. Μια τέτοια εξήγηση δεν προδικάζει το περιεχόμενο της αξιολόγησης ή την ανεξαρτησία του οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.

Αιτιολόγηση

Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να μπορεί να εξηγεί εκ των υστέρων τις μεθοδολογίες, τα μοντέλα και τις βασικές παραδοχές αξιολόγησης σε αρμόδιες αρχές. Η αρχή αυτή εξαναγκάζει τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας να κατανοούν πλήρως της μεθοδολογίες αξιολόγησης, τα μοντέλα και τις βασικές παραδοχές αξιολόγησης. Παρά ταύτα, η ανεξαρτησία των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και οι ίδιες οι αξιολογήσεις πρέπει να τυγχάνουν πλήρους σεβασμού από τις αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία  67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 5γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5γ. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα και έχει εγγραφεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό κρίνεται πως έχει εκδώσει μια αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας όταν η εν λόγω αξιολόγηση έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο του οργανισμού αυτού ή με άλλο τρόπο ή όταν έχει διανεμηθεί με συνδρομή και έχει υποβληθεί και δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 8, προσδιορίζοντας με σαφή τρόπο ότι η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας έχει εγκριθεί.

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός της ΕΕ οι αξιολογήσεις από τρίτες χώρες υπό τον όρο ότι πληρούνται δυο δέσμες κριτηρίων: 1) εκτίμηση της συμμόρφωσης των οργανισμών τρίτων χωρών που προβαίνουν σε αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας προς υψηλού επιπέδου πρότυπα ως προς την ακεραιότητα των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και συνεχή παρακολούθηση αυτής της συμμόρφωσης από τους κοινοτικούς οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, 2) πρόβλεψη ρυθμίσεων συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών, εκτίμηση των προϋποθέσεων συμμόρφωσης της διαδικασίας έγκρισης κατά την εγγραφή και συνεχής εποπτεία.

Τροπολογία  68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας κοινοποιεί οποιαδήποτε αξιολόγηση, καθώς και τυχόν αποφάσεις διαγραφής μιας αξιολόγησης σε μη επιλεκτική βάση και εγκαίρως.

 

1. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας κοινοποιεί οποιαδήποτε αξιολόγηση, καθώς και τυχόν αποφάσεις διαγραφής μιας αξιολόγησης σε μη επιλεκτική βάση και εγκαίρως. Κατά την κοινοποίηση αυτή, ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας εκθέτει τους λόγους και τις αιτίες της δημοσίευσης.

Τροπολογία  69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η πρώτη παράγραφος δεν ισχύει για τις αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας που διανέμονται με την καταβολή συνδρομής.

Η πρώτη παράγραφος ισχύει επίσης για τις αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας που διανέμονται με την καταβολή συνδρομής.

Τροπολογία  70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1a. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας κοινοποιεί συνεχώς πληροφορίες για όλα τα διαρθρωμένα προϊόντα χρηματοδότησης που υποβάλλονται για την αρχική τους εξέταση ή προκαταρκτική αξιολόγηση. Η κοινοποίηση αυτή διενεργείται άσχετα από το αν οι εκδότες συνάπτουν σύμβαση με τον οργανισμό αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας για να διενεργηθεί τελική αξιολόγηση.

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτό οι επενδυτές θα μπορούν να καθορίσουν κατά πόσο οι εκδότες επιδίωκαν, αλλά στη συνέχεια αποφάσισαν να τις χρησιμοποιήσουν, αξιολογήσεις από έναν οργανισμό αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να αποφευχθεί η "αρπαγή αξιολογήσεων" από τους εκδότες.

Τροπολογία  71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας ενημερώνει την οντότητα που υπόκειται σε αξιολόγηση 12 ώρες πριν από τη δημοσίευση τόσο του αποτελέσματος της αξιολόγησης όσο και των κύριων λόγων στους οποίους βασίζεται η αξιολόγηση, έτσι ώστε να παράσχει στην οντότητα τη δυνατότητα να επιστήσει την προσοχή σε τυχόν αντικειμενικά λάθη.

Αιτιολόγηση

Η προηγούμενη ειδοποίηση της αξιολογούμενης οντότητας περιλαμβάνεται ήδη στον δεοντολογικό κώδικα της IOSCO, στη διάταξη 3.7. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να παρέχονται άμεσα διευκρινίσεις όσον αφορά τυχόν λανθασμένα στοιχεία ή παρεξηγήσεις προτού γίνει η διαπραγμάτευση ανακριβών αξιολογήσεων στην αγορά.

Τροπολογία  72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας παρουσιάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι Ενότητα Δ.

2. Οι αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας ανταποκρίνονται σε όμοια κριτήρια εντός της εσωτερικής αγοράς, αποφεύγουν την ρυθμιστική αυθαιρεσία και είναι συγκρίσιμες με εκείνες που εκδίδονται διεθνώς από τις συγγενικές οντότητες. Παρουσιάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι Ενότητα Δ.

Τροπολογία  73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) οι κατηγορίες αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας που ενδέχεται να εκδοθούν για τα διαρθρωμένα χρηματοπιστωτικά μέσα διακρίνονται σαφώς από τις κατηγορίες αξιολογήσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση άλλων τύπων αξιολογούμενων οντοτήτων ή χρηματοπιστωτικών μέσων,

(α) οι κατηγορίες αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας που ενδέχεται να εκδοθούν για τα διαρθρωμένα χρηματοπιστωτικά μέσα διακρίνονται σαφώς από τις κατηγορίες αξιολογήσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση άλλων τύπων αξιολογούμενων οντοτήτων ή χρηματοπιστωτικών μέσων. Για δομημένα, σύνθετα μέσα χρησιμοποιούνται χωριστές κατηγορίες αξιολογήσεων.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι η αύξηση της διαφάνειας και της προστασίας των επενδυτών.

Τροπολογία  74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Σε περίπτωση που ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας εκδίδει μη ζητηθείσα αξιολόγηση, αναφέρει στην αξιολόγηση ότι η αξιολογούμενη οντότητα ή οι σχετιζόμενοι με αυτήν τρίτοι δεν συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης και ότι ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας δεν είχε πρόσβαση στους λογαριασμούς και σε άλλα συναφή εσωτερικά έγγραφα της αξιολογούμενης οντότητας ή των σχετιζόμενων με αυτήν τρίτων.

 

5. Σε περίπτωση που ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας εκδίδει μη ζητηθείσα αξιολόγηση, αναφέρει σε εμφανή θέση στην αξιολόγηση κατά πόσον η αξιολογούμενη οντότητα ή οι σχετιζόμενοι με αυτήν τρίτοι συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης και αν ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας είχε πρόσβαση στους λογαριασμούς και σε άλλα συναφή εσωτερικά έγγραφα της αξιολογούμενης οντότητας ή των σχετιζόμενων με αυτήν τρίτων. Η αξιολογούμενη οντότητα ή ο σχετιζόμενος με αυτήν τρίτος δύναται να ζητήσει την λεπτομερή καταγραφή στην αξιολόγηση των τυχόν επιφυλάξεων και οι τυχόν τέτοιου είδους επιφυλάξεις να προστεθούν στις πληροφορίες που δημοσιεύονται από τον οργανισμό αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.

Τροπολογία  75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας τεκμηριώνουν και δημοσιοποιούν όλα τα βήματα, τις πληροφορίες και τους παράγοντες που οδήγησαν σε μια αξιολόγηση.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι η αύξηση της διαφάνειας και της προστασίας των επενδυτών.

Τροπολογία  76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 8α

 

Διαφάνεια των πληροφοριών

 

Οι εκδότες που παρέχουν πληροφορίες σε έναν εγγεγραμμένο οργανισμό αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, για τους σκοπούς την εκπόνησης μιας αξιολόγησης, παρέχουν τις ίδιες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος σε οποιαδήποτε αξιόπιστη υπηρεσία ανάλυσης. Μια τέτοια υπηρεσία ανάλυσης δεσμεύεται να σεβαστεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών αυτών κατά τη χρήση τους. Οι εργαζόμενοι επίσης σε μια τέτοια υπηρεσία ανάλυσης δεσμεύονται να μην κάνουν αγοραπωλησίες κινητών αξιών που έχουν εκδοθεί από τον εν λόγω εκδότη.

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να υποχρεώνει τους εκδότες να επιτρέπουν στους άλλους την πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες που χρησιμοποίησαν οι οργανισμοί αξιολόγησης για να καταλήξουν στα συμπεράσματά τους. Η δυνατότητα παροχής αυτών των πληροφοριών θα επέτρεπε σε μια αγορά να αναπτύξει πραγματικά ανεξάρτητες αξιολογήσεις που δεν θα είναι πληρωμένες από τον εκδότη. Η αύξηση της διαθεσιμότητας των πληροφοριών είναι εκείνο το είδος της νομοθετικής προσέγγισης που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να οδηγήσει σε γνησιότερο ανταγωνισμό μεταξύ των οργανισμών αξιολόγησης.

Τροπολογία  77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας καθιστούν διαθέσιμες, σε μια κεντρική βιβλιοθήκη που δημιουργεί η ΕΡΑΑΚΑ, τις πληροφορίες σχετικά με τα ιστορικά δεδομένα των επιδόσεών τους και σχετικά με παλαιότερες δραστηριότητες αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Η εν λόγω βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή στο κοινό.

2. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας καθιστούν διαθέσιμες, σε κοινό μορφότυπο, σε μια κεντρική βιβλιοθήκη που δημιουργεί η ΕΡΑΑΚΑ, τις πληροφορίες σχετικά με τα ιστορικά δεδομένα των επιδόσεών τους, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας αλλαγής αξιολόγησης, και σχετικά με παλαιότερες δραστηριότητες αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Η εν λόγω βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή στο κοινό. Η ΕΡΑΑΚΑ παρέχει οδηγίες για τον μορφότυπο, τη λεπτομέρεια και την περίοδο κάλυψης. Βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στη βιβλιοθήκη, η ΕΡΑΑΚΑ παρακολουθεί τις παλαιότερες επιδόσεις των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας στηριζόμενη σε στατιστικά αποτελέσματα και δημοσιεύει τα ευρήματά της. Στη συνέχεια, η ΕΡΑΑΚΑ δημοσιεύει στατιστικά στοιχεία για τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και τις αποδόσεις τους, μεταξύ άλλων σε σχέση με την αξιοπιστία των αξιολογήσεών τους.

Τροπολογία  78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας καθιστά διαθέσιμες, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης και σε ετήσια βάση τις πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που παρατίθενται στο Παράρτημα I Ενότητα E Μέρος II σημείο 2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης δεν κοινοποιούν αυτές τις πληροφορίες.

3. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας καθιστά διαθέσιμες, στην ΕΡΑΑΚΑ και σε ετήσια βάση τις πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που παρατίθενται στο Παράρτημα I Ενότητα E Μέρος II σημείο 2. Η ΕΡΑΑΚΑ κοινοποιεί αυτές τις πληροφορίες.

Τροπολογία  79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας δημοσιεύει ετήσια έκθεση διαφάνειας η οποία περιλαμβάνει τις πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που παρατίθενται στο Παράρτημα I, Ενότητα E, Μέρος III. Ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας δημοσιεύει την ετήσια έκθεσή του το αργότερο τρεις μήνες μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους και εξασφαλίζει ότι η έκθεση παραμένει διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο του οργανισμού για τουλάχιστον πέντε έτη.

Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας δημοσιεύει ετήσια έκθεση διαφάνειας η οποία περιλαμβάνει τις πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που παρατίθενται στο Παράρτημα I, Ενότητα E, Μέρος III. Ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας δημοσιεύει την ετήσια έκθεσή του το αργότερο τρεις μήνες μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους και εξασφαλίζει ότι η έκθεση παραμένει διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο του οργανισμού για τουλάχιστον πέντε έτη. Οι δημοσιεύσεις αυτές και οι δικτυακοί τόποι μπορούν να λειτουργούν σε ομαδική βάση και δεν χρειάζεται να έχουν αποκλειστική σχέση με την Κοινότητα.

Τροπολογία  80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας μπορεί να υποβάλει αίτηση εγγραφής προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι αξιολογήσεις του μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανονιστικούς σκοπούς από τα πιστωτικά ιδρύματα, τις επενδυτικές εταιρείες, τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις εταιρείες ασφάλισης και αντασφάλισης, τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και τα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών που αναφέρονται στο άρθρο 2, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Κοινότητα.

1. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας ή ένας όμιλος σχετικών οργανισμών μπορεί να υποβάλει αίτηση εγγραφής προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι αξιολογήσεις του μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανονιστικούς σκοπούς από τα πιστωτικά ιδρύματα, τις επενδυτικές εταιρείες, τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις εταιρείες ασφάλισης και αντασφάλισης, τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και τα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών που αναφέρονται στο άρθρο 2, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Κοινότητα.

Τροπολογία  81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας κοινοποιούν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης τυχόν ουσιώδεις αλλαγές στους όρους αρχικής εγγραφής.

Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας κοινοποιούν στην ΕΡΑΑΚΑ τυχόν ουσιώδεις αλλαγές στους όρους αρχικής εγγραφής, συμπεριλαμβάνοντας οποιοδήποτε άνοιγμα ή κλείσιμο θυγατρικής ή υποκαταστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία  82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης εγγράφει τον οργανισμό αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας εφόσον αυτός συμμορφώνεται προς τους όρους για την έκδοση αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

4. Η ΕΡΑΑΚΑ εγγράφει τον οργανισμό αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας εφόσον αυτός συμμορφώνεται προς τους όρους για την έκδοση αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία  83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Οι αρμόδιες αρχές δεν δύνανται να επιβάλουν πρόσθετες απαιτήσεις για την εγγραφή οι οποίες δεν προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό.

5. Η ΕΡΑΑΚΑ δεν επιβάλλει πρόσθετες απαιτήσεις για την εγγραφή οι οποίες δεν προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία  84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Εντός 10 ημερών από την παραλαβή της αίτησης, η ΕΡΑΑΚΑ διαβιβάζει την αίτηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης και ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών για τη διαβίβαση.

3. Εντός 10 ημερών από την παραλαβή της αίτησης, η ΕΡΑΑΚΑ ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σχετικά.

Τροπολογία  85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Εντός 10 ημερών από την παραλαβή της αίτησης εγγραφής, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης ελέγχει κατά πόσον η αίτηση είναι πλήρης.

1. Εντός 10 ημερών από την παραλαβή της αίτησης εγγραφής, η ΕΡΑΑΚΑ ελέγχει κατά πόσον η αίτηση είναι πλήρης.

Τροπολογία  86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση που η αίτηση δεν είναι πλήρης, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης ορίζει προθεσμία μέχρι την οποία ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας οφείλει να παράσχει τις πρόσθετες πληροφορίες.

Σε περίπτωση που η αίτηση δεν είναι πλήρης, η ΕΡΑΑΚΑ ορίζει προθεσμία μέχρι την οποία ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας οφείλει να παράσχει τις πρόσθετες πληροφορίες.

Τροπολογία  87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Αφού παραλάβει μια πλήρη αίτηση, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης διαβιβάζει την αίτηση στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και στην ΕΡΑΑΚΑ.

Αφού παραλάβει μια πλήρη αίτηση, η ΕΡΑΑΚΑ διαβιβάζει την αίτηση στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Τροπολογία  88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που μια αίτηση εγγραφής υποβάλλεται από όμιλο οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, οι αρμόδιες αρχές των αντίστοιχων κρατών μελών προέλευσης συνεργάζονται στενά στη διαδικασία εγγραφής. Επιλέγουν μεταξύ τους ένα μεσολαβητή με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

διαγράφεται

α) τον τόπο όπου ο όμιλος των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας εκτελεί ή προτίθεται να εκτελεί το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων αξιολόγησης στην Κοινότητα,

 

β) τον τόπο όπου ο όμιλος των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας παράγει ή αναμένεται να παράγει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του ομίλου.

 

Τροπολογία  89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Ο μεσολαβητής συντονίζει την εξέταση της αίτησης που υποβάλλει ο όμιλος των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και διασφαλίζει την ανταλλαγή όλων των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξέταση της αίτησης μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

διαγράφεται

Τροπολογία  90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Σε περίπτωση αίτησης εγγραφής που υποβάλλεται από έναν οργανισμό αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης εξετάζει την αίτηση και συντάσσει γνωμοδότηση σχετικά με την έγκριση ή την άρνηση της εγγραφής.

διαγράφεται

Σε περίπτωση αίτησης εγγραφής που υποβάλλεται από όμιλο οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, οι αρμόδιες αρχές των αντίστοιχων κρατών μελών προέλευσης εξετάζουν από κοινού την αίτηση εγγραφής και συμφωνούν σχετικά με την έγκριση ή την άρνηση της εγγραφής.

 

Τροπολογία  91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Εντός 40 ημερών από την παραλαβή της πλήρους αίτησης και πριν από την εγγραφή, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης κοινοποιεί στην ΕΡΑΑΚΑ σχέδιο αιτιολογημένης απόφασης εγγραφής ή σχέδιο απόφασης άρνησης της εγγραφής. Σε περίπτωση αίτησης εγγραφής που υποβάλλεται από όμιλο οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, ο μεσολαβητής κοινοποιεί το αποτέλεσμα της από κοινού αξιολόγησης στην ΕΡΑΑΚΑ.

1. Εντός 40 ημερών από την παραλαβή της πλήρους αίτησης και πριν από την εγγραφή, η ΕΡΑΑΚΑ εκπονεί σχέδιο αιτιολογημένης απόφασης εγγραφής ή σχέδιο απόφασης άρνησης της εγγραφής. Η ΕΡΑΑΚΑ διαβιβάζει το εν λόγω σχέδιο εγγραφής ή άρνησης στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, ενημερώνοντάς τες για την προθεσμία εντός της οποίας οφείλουν να υποβάλουν γνωμοδότηση σε σχέση με το σχέδιο εγγραφής ή άρνησης.

Τροπολογία  92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εντός 15 ημερών από την παραλαβή της εν λόγω κοινοποίησης, η ΕΡΑΑΚΑ εκφράζει τις απόψεις της επί της αίτησης. Η ΕΡΑΑΚΑ μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή του αντίστοιχου κράτους μέλους προέλευσης να επανεξετάσει το σχέδιο απόφασης εγγραφής σε περίπτωση που θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις εγγραφής όπως αυτές ορίζονται στον Τίτλο II, ή να επανεξετάσει το σχέδιο απόφασης άρνησης της εγγραφής σε περίπτωση που θεωρεί ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις εγγραφής όπως αυτές ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

διαγράφεται

Τροπολογία  93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης λαμβάνει απόφαση εντός 15 ημερών μετά την παραλαβή της γνωμοδότησης της ΕΡΑΑΚΑ. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης έχει διαφορετική γνώμη από την ΕΡΑΑΚΑ, αιτιολογεί την απόφασή της. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί σχετική γνωμοδότηση, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης λαμβάνει απόφαση εντός 30 ημερών μετά την κοινοποίηση του σχεδίου απόφασης εγγραφής στην ΕΡΑΑΚΑ, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1. Στην περίπτωση ομίλου οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους προέλευσης λαμβάνει απόφαση με βάση το αποτέλεσμα της από κοινού αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 5.

2. Η ΕΡΑΑΚΑ λαμβάνει απόφαση εντός 15 ημερών μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής της γνωμοδότησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία  94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εντός 10 ημερών μετά την έγκριση ή απόρριψη της απόφασης εγγραφής ενημερώνονται οι εμπλεκόμενοι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας κατά πόσον πραγματοποιήθηκε ή όχι η εγγραφή τους. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης αρνηθεί την εγγραφή του οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, αιτιολογεί την αρνητική απόφασή της στον εν λόγω οργανισμό.

Εντός 10 ημερών μετά την έγκριση της απόφασης εγγραφής ή την απόρριψή της ενημερώνονται οι εμπλεκόμενοι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας κατά πόσον πραγματοποιήθηκε ή όχι η εγγραφή τους. Σε περίπτωση που η ΕΡΑΑΚΑ αρνηθεί την εγγραφή του οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, αιτιολογεί την αρνητική απόφασή της στον εν λόγω οργανισμό και ενημερώνει αναλόγως την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Τροπολογία  95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΡΑΑΚΑ και τις λοιπές αρμόδιες αρχές για την πραγματοποίηση της εγγραφής.

3. Η ΕΡΑΑΚΑ ενημερώνει την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για την πραγματοποίηση της εγγραφής.

Τροπολογία  96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναν ενημερωμένο κατάλογο των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που εγγράφηκαν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, εντός 30 ημερών από τη σχετική κοινοποίηση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης.

Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναν ενημερωμένο κατάλογο των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που εγγράφηκαν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, εντός 30 ημερών από τη σχετική κοινοποίηση από την ΕΡΑΑΚΑ.

Τροπολογία  97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – υποπαράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας δημοσιεύουν τον κώδικα συμπεριφοράς τους και τον αριθμό εγγραφής τους, δυνάμει του παρόντος κανονισμού, στην ιστοσελίδα των δικτυακών τόπων τους.

Τροπολογία  98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης δύναται να ζητήσει από τον οργανισμό αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας καταβολή τελών για την εγγραφή. Τα τέλη εγγραφής είναι ανάλογα του κόστους των σχετικών διαδικασιών στο εν λόγω κράτος μέλος.

Η ΕΡΑΑΚΑ δύναται να ζητήσει από τον οργανισμό αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας καταβολή τελών για την εγγραφή. Τα τέλη εγγραφής είναι ανάλογα του κόστους των σχετικών διαδικασιών.

Τροπολογία  99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης αποσύρει την εγγραφή ενός οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας σε περίπτωση που ο οργανισμός:

1. Η ΕΡΑΑΚΑ αποσύρει την εγγραφή ενός οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας σε περίπτωση που ο οργανισμός:

Τροπολογία  100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) αρνείται ρητά την εγγραφή ή δεν έχει παράσχει καμία αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας κατά τους προηγούμενους έξι μήνες,

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι η απλούστευση.

Τροπολογία  101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που ανήκουν σε όμιλο συνεργάζονται στενά μεταξύ τους. Διενεργούν από κοινού αξιολόγηση που συντονίζεται από τον μεσολαβητή. Καταλήγουν σε συμφωνία σχετικά με την αναγκαιότητα απόσυρσης της εγγραφής. Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους προέλευσης λαμβάνει απόφαση με βάση την εν λόγω συμφωνία.

διαγράφεται

Τροπολογία  102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η ΕΡΑΑΚΑ ή μια αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους στο οποίο χρησιμοποιούνται οι αξιολογήσεις που εξέδωσε ο εμπλεκόμενος οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, δύναται να ζητήσει από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης να εξετάσει κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την απόσυρση της εγγραφής. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης αποφασίσει να μην αποσύρει την εγγραφή του οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, αιτιολογεί την απόφασή της.

3. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να ζητήσουν από την ΕΡΑΑΚΑ να εξετάσει κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την απόσυρση της εγγραφής. Σε περίπτωση που η ΕΡΑΑΚΑ αποφασίσει να μην αποσύρει την εγγραφή του οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, αιτιολογεί την απόφασή της.

Τροπολογία  103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΡΑΑΚΑ και τις λοιπές αρμόδιες αρχές για την απόσυρση της εγγραφής, η οποία τίθεται σε άμεση ισχύ σε όλη την Κοινότητα.

4. Η ΕΡΑΑΚΑ ενημερώνει την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για την απόσυρση της εγγραφής, η οποία τίθεται σε άμεση ισχύ σε όλη την Κοινότητα.

Τροπολογία  104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημερωμένο κατάλογο με τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των οποίων η εγγραφή έχει αποσυρθεί, εντός 30 ημερών από τη σχετική κοινοποίηση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης.

Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημερωμένο κατάλογο με τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των οποίων η εγγραφή έχει αποσυρθεί, εντός 30 ημερών από τη σχετική κοινοποίηση από την ΕΡΑΑΚΑ.

Τροπολογία  105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4a. Σε περίπτωση απόσυρσης της εγγραφής ενός οργανισμού, οι αρμόδιες αρχές προβλέπουν μεταβατικό καθεστώς για τις αξιολογήσεις που είχε πραγματοποιήσει στο παρελθόν ο εν λόγω οργανισμός, στο πλαίσιο του οποίου οι αξιολογήσεις αυτές ισχύουν για δώδεκα μήνες με κατάλληλες παρατηρήσεις που επισυνάπτουν σε αυτές οι αρμόδιες αρχές.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό η απόσυρση της εγγραφής ενός οργανισμού να μην αποσταθεροποιήσει την αγορά, υπονομεύοντας ή ακυρώνοντας έγκυρες γνωμοδοτήσεις που είχε εκδώσει στο παρελθόν ο εν λόγω οργανισμός.

Τροπολογία  106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η ΕΡΑΑΚΑ παρέχει συμβουλές στις αρμόδιες αρχές στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τις συγκεκριμένες συμβουλές πριν λάβουν οποιαδήποτε οριστική απόφαση δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

1. Η ΕΡΑΑΚΑ, η οποία είναι η αρχή η επιφορτισμένη με την εγγραφή των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, λαμβάνει τη γνώμη των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 1. Η ΕΡΑΑΚΑ λαμβάνει υπόψη τις γνώμες αυτές πριν λάβει οποιαδήποτε οριστική απόφαση δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1a. Η ΕΡΑΑΚΑ συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Τραπεζικών Εποπτικών Φορέων που συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής 2004/5/ΕΚ της 5ης Νοεμβρίου 20031 και με την επιτροπή ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών ασφαλίσεων και επαγγελματικών συντάξεων που συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση 2004/6/EΚ της Επιτροπής της 5ης Νοεμβρίου 20032, ενόψει του ρόλου των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και των αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας στο πλαίσιο των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των απαιτήσεων φερεγγυότητας. Τούτο εφαρμόζεται, συγκεκριμένα, σε περιστάσεις ή συστάσεις που αφορούν περιπτώσεις απόσυρσης της εγγραφής ενός οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.

 

1ΕΕ L 3 της 7.1.2004, σ. 28.

2ΕΕ L 3 της 7.1.2004, σ. 30.

Αιτιολόγηση

Η στενή συνεργασία μεταξύ των 3 επιτροπών του επιπέδου 3 εν προκειμένω έχει ζωτική σημασία.

Τροπολογία  108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Μέχρι το [εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού] η ΕΡΑΑΚΑ πρέπει να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με:

2. Μέχρι το ...* η ΕΡΑΑΚΑ πρέπει να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με:

 

*Στην ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 6 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η ΕΡΑΑΚΑ πρέπει να εκδώσει τις κατευθυντήριες γραμμές της πριν από την ημερομηνία κατά την οποία οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή, βλέπε άρθρο 35.

Τροπολογία  109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) τη διαδικασία εγγραφής και τις ρυθμίσεις συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών και με την ΕΡΑΑΚΑ,

α) τη διαδικασία εγγραφής και τις ρυθμίσεις συντονισμού μεταξύ της ΕΡΑΑΚΑ και των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών,

Τροπολογία  110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) τις πρακτικές επιβολής που εφαρμόζουν και τις δραστηριότητες που εκτελούν οι αρμόδιες αρχές,

β) τις πρακτικές επιβολής που εφαρμόζουν και τις δραστηριότητες που εκτελούν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών,

Τροπολογία  111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η ΕΡΑΑΚΑ θα δημοσιεύει μέχρι το [εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντα Κανονισμού] και κάθε επόμενο έτος έκθεση με θέμα την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

3. Η ΕΡΑΑΚΑ θα δημοσιεύει μέχρι ...* και κάθε επόμενο έτος έκθεση με θέμα την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση αυτή θα περιέχει ιδίως εκτίμηση της εφαρμογής του παραρτήματος Ι από τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που έχουν εγγραφεί βάσει του παρόντος κανονισμού.

 

* Στην ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η ΕΡΑΑΚΑ συνεργάζεται, όπου κρίνεται σκόπιμο, με την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Τραπεζικών Εποπτικών Φορέων που συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση 2004/5/ΕΚ της Επιτροπής και με την επιτροπή ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών ασφαλίσεων και επαγγελματικών συντάξεων που συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση 2004/6/EΚ της Επιτροπής.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Καλύπτεται σε άλλο σημείο.

Τροπολογία  113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 18α

 

Μεταρρύθμιση της ΕΡΑΑΚΑ

 

Έως την …* η ΕΡΑΑΚΑ υποβάλλει επιχειρηματικό σχέδιο στο οποίο εκθέτει διεξοδικά πώς θα πρέπει να λειτουργεί ένας ευρωπαϊκός οργανισμός. Η Επιτροπή υποβάλλει στη συνέχεια αντίστοιχη πρόταση, βασιζόμενη, μεταξύ άλλων, στο ότι το κεφάλαιο εκκίνησης για έναν τέτοιο οργανισμό παρέχεται κατ’ αναλογία από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ευρωπαϊκή βιομηχανία χρηματοπιστωτικών προϊόντων και τις αξιολογούμενες οντότητες. Ο οργανισμός έχει επιπρόσθετα έσοδα από τα τέλη που χρεώνει στους πελάτες ή τους αιτούντες για την έκδοση αξιολογήσεων. Ο οργανισμός λειτουργεί έτσι ώστε να καλύπτει τα έξοδά του.

 

* Στην ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Ένας ανεξάρτητος ευρωπαϊκός οργανισμός με επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους είναι αναγκαίος, καθώς τα διασυνοριακά καθήκοντα που απαιτούνται σύμφωνα με τον κανονισμό δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν με επιτυχία από 27 ή περισσότερους εθνικούς οργανισμούς.

Τροπολογία  114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 18β

 

Οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

 

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συστήνεται ένας νέος, ανεξάρτητος οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προκειμένου να εκδίδει αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας. Ο εν λόγω οργανισμός θα πρέπει να έχει κεφάλαιο εκκίνησης 200 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο παρέχεται, κατ' αναλογία, από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ευρωπαϊκή βιομηχανία χρηματοπιστωτικών προϊόντων και τις αξιολογούμενες οντότητες. Ο οργανισμός έχει επιπρόσθετα τρέχοντα έσοδα από τα τέλη που χρεώνει στους πελάτες ή τους αιτούντες για την έκδοση αξιολογήσεων. Ο οργανισμός λειτουργεί έτσι ώστε να καλύπτει τα έξοδά του.

 

Η Επιτροπή υποβάλλει αντίστοιχη πρόταση.

Αιτιολόγηση

Ένας οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους είναι αναγκαίος, δεδομένου ότι τα διασυνοριακά καθήκοντα που απαιτούνται σύμφωνα με τον κανονισμό δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν με επιτυχία από 27 ή περισσότερους εθνικούς οργανισμούς.

Τροπολογία  115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν επαρκή στελέχωση προκειμένου να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τον παρόντα κανονισμό.

2. Οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν στελέχωση επαρκή σε ικανότητα και πραγματογνωσία, προκειμένου να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη εποπτεία, οι εθνικοί εποπτικοί φορείς πρέπει να στελεχώνονται με επαρκές προσωπικό που να έχει την αναγκαία πραγματογνωσία για να κρίνει και να κατανοεί τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Τροπολογία  116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δεν επεμβαίνουν στο περιεχόμενο των αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας.

1. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ούτε οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ούτε τα κράτη μέλη δεν επεμβαίνουν στο περιεχόμενο των αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας ούτε στις μεθοδολογίες με τις οποίες οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας διαμορφώνουν τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας.

Αιτιολόγηση

Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει να επιτελούν το έργο της αξιολόγησης χωρίς επέμβαση των εποπτικών φορέων ή της κυβέρνησης. Τούτο περιλαμβάνει επίσης τις μεθοδολογίες.

Τροπολογία  117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο οποιασδήποτε μορφής και στην παραλαβή του εγγράφου ή αντιγράφου αυτού,

(α) έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο οποιασδήποτε μορφής και στην παραλαβή του εγγράφου ή αντιγράφου αυτού για χρήση στα πλαίσια του εποπτικού τους ρόλου,

Τροπολογία  118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) ζητούν πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο και, εάν απαιτείται, καλούν και θέτουν ερωτήματα σε κάποιο πρόσωπο προκειμένου να αποκτήσουν πληροφορίες,

(β) ζητούν πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο και, εάν απαιτείται, καλούν και θέτουν ερωτήματα σε κάποιο πρόσωπο προκειμένου να αποκτήσουν πληροφορίες για χρήση στα πλαίσια του εποπτικού τους ρόλου·

Τροπολογία  119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 - εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κατά την εκτέλεση των εξουσιών που εκτίθενται στην παράγραφο αυτή, ισχύουν οι ίδιοι κανόνες σχετικά με το επαγγελματικό απόρρητο και τα προνόμια των επαγγελματιών νομικών στα πλαίσια της νομοθεσίας του κράτους μέλους όπως ισχύουν σε συγκρίσιμες εποπτικές διαδικασίες για τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Τροπολογία  120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης δύναται να λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα με σκοπό να:

1. Η ΕΡΑΑΚΑ δύναται να λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος κανονισμού:

Τροπολογία  121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) να επιβάλλει προσωρινή απαγόρευση της έκδοσης αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας με ισχύ σε ολόκληρη την Κοινότητα,

(β) να επιβάλλει προσωρινή απαγόρευση της έκδοσης νέων αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας με ισχύ σε ολόκληρη την Κοινότητα,

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για διευκρινιστική προσθήκη.

Τροπολογία  122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η ΕΡΑΑΚΑ ειδοποιεί τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας να διορθώσουν οποιαδήποτε σφάλματα πριν λάβει μέτρα βάσει των σημείων α, β και γ.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να δίδεται στους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας η ευκαιρία να διορθώνουν σφάλματα. Η θέσπιση χρονοδιαγράμματος για την ανάληψη δράσης πρέπει να επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας αρχής.

Τροπολογία  123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές δεν χρησιμοποιούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και στο άρθρο 22 προτού κοινοποιήσουν σχέδιο αιτιολογημένης απόφασης στην ΕΡΑΑΚΑ. Η ΕΡΑΑΚΑ εκφράζει τις απόψεις της επί του σχεδίου απόφασης εντός 15 ημερών από την παραλαβή της εν λόγω κοινοποίησης.

διαγράφεται

Η πρώτη παράγραφος δεν ισχύει σε επείγουσες περιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κατάσταση που διακυβεύει την εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Σε αυτή την περίπτωση, η αρμόδια αρχή ενημερώνει άμεσα την ΕΡΑΑΚΑ για την απόφασή της.

 

Τροπολογία  124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Προς το συμφέρον των επενδυτών και της σταθερότητας της αγοράς, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν όλα τα δυνατά μέτρα για να διασφαλίσουν την επανεξέταση και, εφόσον είναι αναγκαίο, την επανέκδοση των αξιολογήσεων.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να δίδεται στους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας η ευκαιρία να διορθώνουν σφάλματα. Η θέσπιση χρονοδιαγράμματος για την ανάληψη δράσης πρέπει να επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας αρχής.

Τροπολογία  125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2α. Με την επιφύλαξη έκτακτων περιστάσεων, ιδίως όταν τίθεται σε κίνδυνο η εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών, η ΕΡΑΑΚΑ, προτού χρησιμοποιήσει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 22, κοινοποιεί σχέδιο αιτιολογημένης απόφασης στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κοινοποιούν στην ΕΡΑΑΚΑ τις απόψεις τους επί του εν λόγω σχεδίου έκθεσης εντός 15 ημερών από την παραλαβή του. Όταν εκπνεύσει η προθεσμία αυτή, η ΕΡΑΑΚΑ αποφασίζει λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις που έχουν κοινοποιηθεί.

Τροπολογία  126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ενέργειες από άλλες αρμόδιες αρχές εκτός από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης

Ενέργειες από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών

Τροπολογία  127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους έχει λόγους να πιστεύει ότι οι ενέργειες ενός εγγεγραμμένου οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που δραστηριοποιείται στην επικράτειά του παραβιάζουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης.

Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους έχει λόγους να πιστεύει ότι οι ενέργειες ενός εγγεγραμμένου οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που δραστηριοποιείται στην επικράτειά του παραβιάζουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, ενημερώνει την ΕΡΑΑΚΑ προκειμένου να ληφθούν κατάλληλα μέτρα.

Τροπολογία  128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν, μετά από συζητήσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων αρμόδιων αρχών, η αρμόδια αρχή του κράτος μέλους προέλευσης αρνείται να ενεργήσει ή δεν είναι σε θέση να λάβει αποτελεσματικά μέτρα ή εάν τα μέτρα που λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης αποδειχθούν ανεπαρκή για την προστασία των συμφερόντων των επενδυτών του αντίστοιχου κράτους μέλους ή την εύρυθμη λειτουργία των αγορών, η αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους, αφού ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης, δύναται να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα εκτός από τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ). Πριν από τη λήψη τέτοιων μέτρων ζητείται η συμβουλή της ΕΡΑΑΚΑ.

διαγράφεται

Τροπολογία  129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή της αρμόδιας αρχής κάποιου άλλου κράτους μέλους σχετικά με επιτόπου επιθεωρήσεις ή έρευνες.

1. Η ΕΡΑΑΚΑ ή η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής κράτους μέλους σχετικά με επιτόπου επιθεωρήσεις ή έρευνες.

Τροπολογία  130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την ΕΡΑΑΚΑ για οποιοδήποτε αίτημα, όπως αυτά που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο. Σε περίπτωση έρευνας ή επιθεώρησης με διασυνοριακό αντίκτυπο, η ΕΡΑΑΚΑ δύναται να αναλάβει το συντονισμό της έρευνας ή της επιθεώρησης.

Σε περίπτωση έρευνας ή επιθεώρησης με διασυνοριακό αντίκτυπο, η ΕΡΑΑΚΑ αναλαμβάνει το συντονισμό της έρευνας ή της επιθεώρησης.

Τροπολογία  131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που μια αρμόδια αρχή λαμβάνει αίτημα από αρμόδια αρχή κάποιου άλλου κράτους μέλους για τη διενέργεια επιτόπου επιθεώρησης ή έρευνας, προβαίνει σε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

2. Σε περίπτωση που μια αρμόδια αρχή λαμβάνει αίτημα από την ΕΡΑΑΚΑ ή από αρμόδια αρχή κάποιου άλλου κράτους μέλους για τη διενέργεια επιτόπου επιθεώρησης ή έρευνας, προβαίνει σε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

Τροπολογία  132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 25

διαγράφεται

Συνεργασία αρμόδιων αρχών σε περίπτωση ομίλου οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας

 

1. Στην περίπτωση ομίλου οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3, οι αρμόδιες αρχές των εμπλεκόμενων κρατών μελών προέλευσης συμβουλεύονται η μία την άλλη προτού λάβουν μέτρα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

 

2. Ο μεσολαβητής που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 διοργανώνει και συντονίζει τις δράσεις των αρμόδιων αρχών των εμπλεκόμενων κρατών μελών προέλευσης.

 

3. Ο μεσολαβητής και οι αρμόδιες αρχές των εμπλεκόμενων κρατών μελών θεσπίζουν ρυθμίσεις συντονισμού όσον αφορά τα εξής:

 

α) τις πληροφορίες που θα ανταλλάσσονται μεταξύ των αρμόδιων αρχών,

 

β) τις περιπτώσεις στις οποίες οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να συμβουλεύονται η μία την άλλη,

 

γ) τις περιπτώσεις στις οποίες οι αρμόδιες αρχές εκχωρούν εποπτικά καθήκοντα σύμφωνα με το άρθρο 24.

 

Τροπολογία  133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 26

διαγράφεται

Εκχώρηση καθηκόντων μεταξύ αρμόδιων αρχών

 

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης δύναται να εκχωρήσει οποιοδήποτε από τα καθήκοντά της στην αρμόδια αρχή ενός άλλου κράτους, εφόσον η τελευταία συμφωνεί με αυτή την ανάθεση. Η εκχώρηση καθηκόντων δεν αποσκοπεί στην ανάληψη της ευθύνης από την αρμόδια αρχή στην οποία ανατίθενται τα καθήκοντα.

 

Τροπολογία  134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 27

διαγράφεται

Διαμεσολάβηση

 

1. Η ΕΡΑΑΚΑ θεσπίζει μηχανισμό διαμεσολάβησης για να συμβάλλει στην ανεύρεση κοινής βάσης μεταξύ των εμπλεκόμενων αρμόδιων αρχών.

 

2. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών σχετικά με αξιολόγηση ή δράση στα πλαίσια του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές παραπέμπουν το ζήτημα στην ΕΡΑΑΚΑ για διαμεσολάβηση. Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της ΕΡΑΑΚΑ.

 

Τροπολογία  135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου ισχύει για όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή εργάστηκαν για την αρμόδια αρχή ή για οποιαδήποτε αρχή ή πρόσωπο στο οποίο η αρμόδια αρχή έχει εκχωρήσει καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρητών και των εμπειρογνωμόνων που προσλαμβάνονται από την αρμόδια αρχή. Οι πληροφορίες που καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο δεν δύνανται να κοινοποιούνται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή αρχή εκτός εάν η εν λόγω κοινοποίηση απαιτείται στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών.

1. Η υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου ισχύει για όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή εργάστηκαν για την ΕΡΑΑΚΑ, για την αρμόδια αρχή ή για οποιαδήποτε αρχή ή πρόσωπο στο οποίο η αρμόδια αρχή έχει εκχωρήσει καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρητών και των εμπειρογνωμόνων που προσλαμβάνονται από την αρμόδια αρχή. Οι πληροφορίες που καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο δεν δύνανται να κοινοποιούνται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή αρχή εκτός εάν η εν λόγω κοινοποίηση απαιτείται στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών.

Τροπολογία  136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Όλες οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θεωρούνται εμπιστευτικές, εκτός εάν η αρμόδια αρχή δηλώνει κατά την εν λόγω επικοινωνία ότι οι πληροφορίες αυτές δύνανται να κοινοποιούνται ή εάν η εν λόγω κοινοποίηση απαιτείται για λόγους νομικών διαδικασιών.

2. Όλες οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ της ΕΡΑΑΚΑ και των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θεωρούνται εμπιστευτικές, εκτός εάν η ΕΡΑΑΚΑ ή η αρμόδια αρχή δηλώνει κατά την εν λόγω επικοινωνία ότι οι πληροφορίες αυτές δύνανται να κοινοποιούνται ή εάν η εν λόγω κοινοποίηση απαιτείται για λόγους νομικών διαδικασιών.

Τροπολογία  137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να συνάψουν συμφωνίες συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών μόνο εάν οι πληροφορίες που κοινοποιούνται υπόκεινται σε εγγυήσεις επαγγελματικού απορρήτου ισοδύναμες τουλάχιστον με αυτές που ορίζονται στο άρθρο 28. Η εν λόγω ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να αποσκοπεί στην εκτέλεση των καθηκόντων των εν λόγω αρμόδιων αρχών.

Η ΕΡΑΑΚΑ δύναται να συνάψει συμφωνίες συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών μόνο εάν οι πληροφορίες που κοινοποιούνται υπόκεινται σε εγγυήσεις επαγγελματικού απορρήτου ισοδύναμες τουλάχιστον με αυτές που ορίζονται στο άρθρο 28. Η εν λόγω ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να αποσκοπεί στην εκτέλεση των καθηκόντων των εν λόγω αρμόδιων αρχών.

Τροπολογία  138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 31

 

Καταγγελίες

 

Η ΕΡΑΑΚΑ διασφαλίζει ότι υπάρχουν διαδικασίες που επιτρέπουν στους εκδότες, τους επενδυτές και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλλουν καταγγελίες σχετικά με την εκπλήρωση των απαιτήσεων και των όρων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Όλες οι καταγγελίες εξετάζονται με προσοχή και εμπιστευτικότητα.

Αιτιολόγηση

Αντί για ακατάλληλες διαδικασίες επίλυσης διαφορών, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν και να καθιερωθούν αποτελεσματικές διαδικασίες υποβολής καταγγελιών. Η ΕΡΑΑΚΑ θα πρέπει να είναι η αρμόδια αρχή για την πρόληψη του αρμπιτράζ.

Τροπολογία  139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 31α

 

Εξωδικαστικές διευθετήσεις διαφορών

 

1. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την θέσπιση κατάλληλων και αποτελεσματικών διαδικασιών υποβολής καταγγελιών για την εξωδικαστική διευθέτηση διαφορών μεταξύ οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και εκδοτών, επενδυτών και άλλων ενδιαφερομένων μερών, εφόσον ενδείκνυται, που αφορούν την εκπλήρωση των απαιτήσεων και όρων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

 

2. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν αυτούς του φορείς να συνεργάζονται για την επίλυση διασυνοριακών διαφορών.

 

3. Η ΕΡΑΑΚΑ προωθεί την σύγκλιση των διαδικασιών υποβολής καταγγελιών και άσκησης προσφυγών.

Αιτιολόγηση

Αντί για ακατάλληλες διαδικασίες επίλυσης διαφορών, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν και να καθιερωθούν αποτελεσματικές διαδικασίες υποβολής καταγγελιών.

Τροπολογία  140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που ισχύουν σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την υλοποίησή τους. Οι κυρώσεις καλύπτουν τουλάχιστον τις περιπτώσεις σοβαρών επαγγελματικών παραπτωμάτων και έλλειψης δέουσας επιμέλειας. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που ισχύουν σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την υλοποίησή τους. Οι κυρώσεις καλύπτουν τουλάχιστον τις περιπτώσεις σοβαρών επαγγελματικών παραπτωμάτων και έλλειψης κατάλληλης μέριμνας και προσοχής στις διαδικασίες αξιολόγησης. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τροπολογία  141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφοι 2 α, 2β και 2γ (νέες)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Η ΕΡΑΑΚΑ προωθεί την σύγκλιση των εθνικών κανόνων που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

 

2β. Η παραβίαση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού δεν δημιουργεί από μόνη της το δικαίωμα άσκησης αγωγής αποζημίωσης από τρίτους

 

2γ. Η παράγραφος 2 δεν αποκλείει την αστική ευθύνη των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας όταν ένας χρήστης αξιολογήσεων έχει υποστεί οικονομική ζημία ως αποτέλεσμα παραβιάσεων των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Αγωγή αποζημίωσης για παρόμοια ζημία μπορεί να προβληθεί σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για αστική ευθύνη.

Αιτιολόγηση

Η ΕΡΑΑΚΑ θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες προς την κατεύθυνση της σύγκλισης των κανόνων που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, ώστε να αποφεύγεται η διαιτησία αρμπιτράζ.

Τροπολογία  142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 31α

 

Ευθύνη

 

Η Επιτροπή θεσπίζει συγκρίσιμο σύστημα ευθύνης για οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και επιθεωρητές.

Αιτιολόγηση

Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει να είναι δυνατόν να υπέχουν ευθύνη και να προσάγονται ενώπιον της δικαιοσύνης.

Τροπολογία  143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται να τροποποιήσει τα παραρτήματα προκειμένου να λάβει υπόψη τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ιδιαίτερα σε σχέση με τα νέα χρηματοπιστωτικά μέσα και με τη σύγκλιση των πρακτικών εποπτείας.

Η Επιτροπή δύναται να τροποποιήσει τα παραρτήματα προκειμένου να λάβει υπόψη τις εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών εξελίξεων, στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ιδιαίτερα σε σχέση με τα νέα χρηματοπιστωτικά μέσα και με τη σύγκλιση των πρακτικών εποπτείας.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί προσέγγιση παγκόσμιας εμβέλειας. Κατά την επανεξέταση του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή πρέπει να συνεκτιμήσει δεόντως τις διεθνείς εξελίξεις όσον αφορά τις ρυθμίσεις.

Τροπολογία  144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μέχρι το [τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης μιας αξιολόγησης της εμπιστοσύνης στις αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας στην Κοινότητα και της καταλληλότητας της αμοιβής του οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας από την αξιολογούμενη οντότητα (μοντέλο «ο εκδότης πληρώνει»), και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέχρι το ...* η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης μιας αξιολόγησης της εμπιστοσύνης στις αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας στην Κοινότητα και της καταλληλότητας της αμοιβής του οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας από την αξιολογούμενη οντότητα (μοντέλο «ο εκδότης πληρώνει»), και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

* Στην ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που δραστηριοποιούνται στην Κοινότητα πριν από τις [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό και υποβάλλουν αίτηση εγγραφής μέχρι τις [έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που δραστηριοποιούνται στην Κοινότητα πριν από τις ...* λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό και υποβάλλουν αίτηση εγγραφής μέχρι τις ...*.

Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο παύουν να εκδίδουν αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας σε περίπτωση άρνησης της εγγραφής τους.

Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο μπορούν να συνεχίσουν να εκδίδουν αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας για τους σκοπούς που προβλέπονται στο άρθρο 2, παράγραφος (1). Αυτές οι αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας μπορούν να χρησιμοποιούνται για κανονιστικούς σκοπούς από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος (1), εκτός εάν δεν εγκριθεί η εγγραφή.

 

Η ΕΡΑΑΚΑ εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν τον αντίκτυπο στις υφιστάμενες αξιολογήσεις και σε οποιαδήποτε μεταβατικά μέτρα ενδέχεται να χρειαστούν.

 

Σε περίπτωση άρνησης της εγγραφής, οι αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας που έχουν εκδοθεί από τον εν λόγω οργανισμό και έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί παραμένουν σε ισχύ αλλά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται πλέον βάσει του παρόντος κανονισμού.

 

* Στην ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

 

* Στην ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 6 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  146

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 α και Άρθρο 35 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 35 a

 

Έκθεση της Επιτροπής

 

Το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε έως την 1η Ιουλίου 2010, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στα άλλα ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα, έκθεση σχετικά με την περαιτέρω μεταρρύθμιση του καθεστώτος εποπτείας που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό και, σύμφωνα με την εφαρμοστέα διαδικασία που προβλέπεται στη Συνθήκη, οποιαδήποτε κατάλληλη νομοθετική πρόταση.

 

Άρθρο 35 β

 

Διεθνείς εξελίξεις

 

Κατά την πρόταση τροπολογιών στον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα ρήτρα έχει στόχο να διασφαλίσει την επανεξέταση του παρόντος κανονισμού, υπό το φως των συμπερασμάτων της ομάδας de Larosière.

Τροπολογία  147

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Ενότητα A – σημείο 1 – εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας διαθέτει ένα διοικητικό ή εποπτικό συμβούλιο με την ευθύνη διασφάλισης:

1. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας ή όμιλος οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας διατηρεί ρυθμίσεις για την ορθή εταιρική διακυβέρνηση. Κατά τον καθορισμό των ρυθμίσεων εταιρικής διακυβέρνησής του ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να εξασφαλίζει ότι θα παρέχει αξιολογήσεις ανεξάρτητες, αντικειμενικές και υψηλής ποιότητας.

Ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας ή ο όμιλος οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας διαθέτει ένα διοικητικό ή εποπτικό συμβούλιο με την ευθύνη διασφάλισης:

Αιτιολόγηση

Πρέπει να μη χρειάζεται να υπάρχει αριθμός συμβουλίων για έναν όμιλο οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.

Τροπολογία  148

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Ενότητα Α – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας είναι οργανωμένος κατά τέτοιο τρόπο που το επιχειρηματικό συμφέρον της επιχείρησης δεν μειώνει την ανεξαρτησία και την ακρίβεια της διαδικασίας αξιολόγησης.

2. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας είναι οργανωμένος κατά τέτοιο τρόπο που το επιχειρηματικό συμφέρον της επιχείρησης δεν μειώνει την ανεξαρτησία και την ακρίβεια της διαδικασίας αξιολόγησης.

Η ανώτερη διοίκηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 9 της οδηγίας 2006/73/EΚ της Επιτροπής(1) ενός οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να έχει καλή φήμη και επαρκείς ικανότητες και εμπειρία, και να εξασφαλίζει τη χρηστή και συνετή διαχείριση του οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.

Η ανώτερη διοίκηση ενός οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που ασκεί αρμοδιότητα διεύθυνσης της επιχειρηματικής του δραστηριότητας πρέπει να έχει καλή φήμη και επαρκείς ικανότητες και εμπειρία, και να εξασφαλίζει τη χρηστή και συνετή διαχείριση του οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας

Το διοικητικό ή εποπτικό συμβούλιο ενός οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας περιλαμβάνει τουλάχιστον τρία μη εκτελεστικά μέλη που είναι ανεξάρτητα. Η αμοιβή των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού ή εποπτικού συμβουλίου δεν εξαρτάται από την επιχειρηματική απόδοση του οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και ορίζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζει την ανεξαρτησία της κρίσης τους. Η θητεία των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού ή εποπτικού συμβουλίου είναι προκαθορισμένης διάρκειας, δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη και δεν δύναται να ανανεωθεί. Η καθαίρεση των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού ή εποπτικού συμβουλίου λαμβάνει χώρα μόνο σε περίπτωση επαγγελματικού παραπτώματος ή ανεπαρκούς επαγγελματικής απόδοσης.

Το διοικητικό ή εποπτικό συμβούλιο ενός οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας περιλαμβάνει μη εκτελεστικά μέλη που είναι ανεξάρτητα. Το διοικητικό ή εποπτικό συμβούλιο συγκροτούν υπηρεσία συμμόρφωσης, η οποία λειτουργεί ανεξάρτητα. Σκοπός της υπηρεσίας συμμόρφωσης είναι να παρακολουθεί και να υποβάλλει εκθέσεις σε σχέση με τη δέουσα συμμόρφωση του οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και των εργαζομένων του με τον παρόντα κανονισμό και με τις πολιτικές και διαδικασίες του οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.

Η πλειονότητα των μελών του διοικητικού ή εποπτικού συμβουλίου, περιλαμβανομένων όλων των ανεξάρτητων μελών, πρέπει να διαθέτει επαρκή εμπειρία στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Τουλάχιστον ένα ανεξάρτητο μέλος του εν λόγω συμβουλίου πρέπει να διαθέτει σε βάθος γνώση και εμπειρία υψηλού επιπέδου των διαρθρωμένων πιστοληπτικών αγορών και αγορών τιτλοποίησης.

 

Εκτός από τη συλλογική ευθύνη του συμβουλίου, τα ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού ή εποπτικού συμβουλίου έχουν το ιδιαίτερο καθήκον να παρακολουθούν την ανάπτυξη της πολιτικής αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού συστήματος ποιοτικού ελέγχου του οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας στη διαδικασία αξιολόγησης προκειμένου να διασφαλίζεται η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και οι διαδικασίες συμμόρφωσης και διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας επανεξέτασης, όπως περιγράφεται στο σημείο 7 της ενότητας. Οι γνωμοδοτήσεις των ανεξάρτητων διευθυντών σχετικά με τα θέματα αυτά παρουσιάζονται κατά περιόδους στο συμβούλιο και τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής, μετά από σχετικό αίτημα της τελευταίας.

 

Εκτός αυτού, η υπηρεσία συμμόρφωσης έχει το ιδιαίτερο καθήκον να παρακολουθεί την ανάπτυξη της πολιτικής αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού συστήματος ποιοτικού ελέγχου του οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας στη διαδικασία αξιολόγησης προκειμένου να διασφαλίζεται η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και οι διαδικασίες συμμόρφωσης και διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας επανεξέτασης, όπως περιγράφεται στο σημείο 7 της ενότητας. Οι γνωμοδοτήσεις της υπηρεσίας συμμόρφωσης σχετικά με τα θέματα αυτά παρουσιάζονται κατά περιόδους στο συμβούλιο και τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής, μετά από σχετικό αίτημα της τελευταίας.

Στην υπηρεσία συμμόρφωσης μπορούν να τοποθετούνται μη εκτελεστικά διοικητικά στελέχη.

 

Η αμοιβή των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού ή εποπτικού συμβουλίου και των προσώπων που συμμετέχουν στην υπηρεσία συμμόρφωσης δεν εξαρτάται από την επιχειρηματική απόδοση του οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και ορίζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζει την ανεξαρτησία της κρίσης τους. Η θητεία των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού ή εποπτικού συμβουλίου και των προσώπων που συμμετέχουν στην υπηρεσία συμμόρφωσης είναι προκαθορισμένης διάρκειας, δεν υπερβαίνει τα επτά έτη και δεν δύναται να ανανεωθεί άπαξ. Η καθαίρεση των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού ή εποπτικού συμβουλίου και των προσώπων που συμμετέχουν στην υπηρεσία συμμόρφωσης λαμβάνει χώρα μόνο σε περίπτωση επαγγελματικού παραπτώματος ή ανεπαρκούς επαγγελματικής απόδοσης.

 

Η πλειονότητα των μελών του διοικητικού ή εποπτικού συμβουλίου, περιλαμβανομένων των προσώπων που συμμετέχουν στην υπηρεσία συμμόρφωσης, διαθέτει επαρκή εμπειρία στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Τουλάχιστον ένα ανεξάρτητο μέλος του εν λόγω συμβουλίου διαθέτει σε βάθος γνώση και, όπου αρμόζει, εμπειρία υψηλού επιπέδου των διαρθρωμένων πιστοληπτικών αγορών και αγορών τιτλοποίησης.

Τροπολογία  149

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Ενότητα Α – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας θεσπίζει οργανωτικές και διοικητικές λειτουργίες για τον εντοπισμό και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων που αναφέρονται στο σημείο 1 της ενότητας B. Τηρεί αρχείο όλων των σοβαρών απειλών κατά της ανεξαρτησίας τόσο του ίδιου όσο και των εργαζομένων του που συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και των μέτρων προστασίας που εφαρμόζονται για τον περιορισμό των εν λόγω απειλών.

5. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας θεσπίζει αρμόζουσες και αποτελεσματικές οργανωτικές και διοικητικές διευθετήσεις για τον εντοπισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση, την καταγραφή και τη γνωστοποίηση των συγκρούσεων συμφερόντων που αναφέρονται στο σημείο 1 της ενότητας B. Καταγράφονται όλες οι σοβαρές απειλές κατά της ανεξαρτησίας τόσο του ίδιου όσο και των εργαζομένων του που συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και τα μέτρα προστασίας που εφαρμόζονται για τον περιορισμό των εν λόγω απειλών.

Τροπολογία  150

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Ενότητα A – σημείο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας θεσπίζει λειτουργία επανεξέτασης στο πλαίσιο της οποίας θα διεξάγεται περιοδική επανεξέταση των μεθοδολογιών, των μοντέλων όπως και των σημαντικών αλλαγών στις μεθοδολογίες και στα μοντέλα που χρησιμοποιεί, καθώς και της καταλληλότητας των εν λόγω μεθοδολογιών και μοντέλων για την αξιολόγηση νέων χρηματοπιστωτικών μέσων.

7. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας θεσπίζει ανεξάρτητη λειτουργία επανεξέτασης στο πλαίσιο της οποίας θα διεξάγεται περιοδική επανεξέταση των μεθοδολογιών, των μοντέλων και βασικών μαθηματικών παραδοχών, παραδοχών συσχετίσεως και άλλων παραδοχών και οιωνδήποτε σημαντικών αλλαγών ή τροποποιήσεών τους καθώς και της καταλληλότητας των εν λόγω μεθοδολογιών, μοντέλων και παραδοχών στην περίπτωση χρήσης τους ή προτεινόμενης χρήσης τους για την αξιολόγηση νέων χρηματοπιστωτικών μέσων.

Τροπολογία  151

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Ενότητα Β – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1 α. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας διαχωρίζουν τη διεργασία λήψεως αποφάσεων σχετικά με την αρχική αξιολόγηση από τη διεργασία λήψεως αποφάσεων σχετικά με την επανεξέταση και τη δυνάμει αναβάθμιση ή υποβάθμιση της αρχικής αξιολόγησης των διαρθρωμένων προϊόντων χρηματοδότησης. Οι αναλυτές που επιφορτίζονται με την αρχική αξιολόγηση είναι διαφορετικοί από εκείνους που επιφορτίζονται με την παρακολούθηση της αξιολόγησης.

Τροπολογία  152

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Ενότητα Β – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας δεν εκδίδει αξιολόγηση ή αποσύρει μια υπάρχουσα αξιολόγηση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

3. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας δεν εκδίδει αξιολόγηση ή, εάν υπάρχει αξιολόγηση, αποκαλύπτει πάραυτα τη σχέση του ή τη σχέση των μελών του με την αξιολογούμενη οντότητα που επηρεάζει μια τέτοια υφιστάμενη αξιολόγηση όταν:

Τροπολογία  153

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Ενότητα Β – σημείο 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ α) αναλυτής που συμμετείχε στις εργασίες αξιολόγησης ή άτομο που εγκρίνει τις αξιολογήσεις ήταν προσφάτως υπό απασχόληση στην αξιολογούμενη οντότητα ή είχε άλλη σημαντική επιχειρηματική σχέση με αυτήν η οποία μπορεί να προκαλέσει ή μπορεί να εκληφθεί ότι προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλίζεται συνέπεια με τον κώδικα της IOSCO.

Τροπολογία  154

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Ενότητα Β – σημείο 3 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

g) η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας δεν στηρίζεται σε επαρκή και αξιόπιστα δεδομένα ή οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν επαρκούν για την έκδοση αξιόπιστης αξιολόγησης·

Τροπολογία  155

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Ενότητα Β – σημείο 3 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ β) αναλυτής που συμμετείχε στις εργασίες αξιολόγησης ή άτομο που εγκρίνει τις αξιολογήσεις είχε οιαδήποτε άλλη σχέση με την αξιολογούμενη οντότητα ή οιαδήποτε οντότητα σχετίζεται με αυτήν η οποία μπορεί να προκαλέσει ή μπορεί να εκληφθεί ότι προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλίζεται συνέπεια με τον κώδικα της IOSCO.

Τροπολογία  156

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Ενότητα Β – σημείο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οσάκις αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας ήδη υφίσταται, ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας επανεξετάζει πάραυτα και, εάν κρίνεται σκόπιμο, αναθεωρεί την υφιστάμενη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας σύμφωνα με το σημείο 1.

Αιτιολόγηση

Η απόσυρση υφισταμένων αξιολογήσεων δεν είναι αρμόζουσα απάντηση και θα μπορούσε σε τελική ανάλυση να βλάψει τους επενδυτές. Οσάκις ανακύπτει αμφιβολία περί της ποιότητας των πληροφοριών οι οποίες στηρίζουν την εν ισχύι αξιολόγηση ή το πολυσύνθετο του χρηματοπιστωτικού μέσου, η πλέον αρμόζουσα κίνηση θα ήταν η δέουσα αποκάλυψη και επανεξέταση της αξιολόγησης.

Τροπολογία  157

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Ενότητα Β – σημείο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας μπορεί να παρέχει άλλες υπηρεσίες εκτός της έκδοσης των αξιολογήσεων, εφεξής καλούμενες «συναφείς υπηρεσίες». Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας καθορίζει ποιες θεωρεί συναφείς υπηρεσίες. Διασφαλίζει ότι η παροχή των συναφών υπηρεσιών δεν δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων με τις δραστηριότητές του που αφορούν τις αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας.

Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας μπορεί να παρέχει άλλες υπηρεσίες εκτός της έκδοσης των αξιολογήσεων, εφεξής καλούμενες «συναφείς υπηρεσίες». Τέτοιες συναφείς υπηρεσίες δεν θεωρούνται αξιολογήσεις αλλά, μεταξύ άλλων, προβλέψεις της αγοράς και εκτιμήσεις οικονομικών εξελίξεων, σκοπός για τον οποίο τα ευρήματα προηγουμένων αξιολογήσεων χρησιμοποιούνται μόνον υπό τον όρο ότι τηρούνται οι απαιτήσεις περί εμπιστευτικού χαρακτήρα και προστασίας των δεδομένων. Ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας εξασφαλίζει ότι η παροχή των συναφών υπηρεσιών δεν δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων με τις δραστηριότητές του που αφορούν τις αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας και στις τελικές εκθέσεις αξιολόγησής του γνωστοποιεί τις συναφείς υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στην επιχείρηση.

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί η αβεβαιότητα και να εξασφαλίζεται η εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων επιβάλλεται να ορισθεί ο όρος 'συναφείς υπηρεσίες'. Τούτο καθιστά επίσης την κατάσταση σαφέστερη για τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας

Τροπολογία  158

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Ενότητα Β – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας τηρεί αρχεία και ιστορικό ελέγχων όλων των δραστηριοτήτων του, όπως αρχεία των συμφωνιών μεταξύ του οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και της αξιολογούμενης οντότητας ή οποιωνδήποτε σχετιζόμενων με αυτήν τρίτων, και όλα τα σημαντικά στοιχεία επικοινωνίας με την αξιολογούμενη οντότητα και με τους σχετιζόμενους με αυτήν τρίτους, καθώς και αρχεία που αφορούν τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στα άρθρα 5, 6 και 7.

7. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας μεριμνά ώστε να τηρούνται τα δέοντα αρχεία με καταγραφές των δραστηριοτήτων του αξιολόγησης. Στις ως άνω καταγραφές περιλαμβάνονται:

 

(α) για εκάστη απόφαση αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας η ταυτότητα των αναλυτών πιστοληπτικής ικανότητας που συμμετέχουν στον προσδιορισμό της αξιολόγησης, η ταυτότητα των ατόμων που έχουν εγκρίνει την αξιολόγηση, λεπτομερή στοιχεία περί του εάν η αξιολόγηση ζητήθηκε ή ήταν μη ζητηθείσα και την ημερομηνία κατά την οποία ανελήφθη η δράση της αξιολόγησης·

 

(β) οι εγγραφές που σχετίζονται με τις αμοιβές που ελήφθησαν από οιονδήποτε εκδότη, οφειλέτη, ανάδοχο ή άλλον χρήστη αξιολογήσεων·

 

(γ) τις εγγραφές για έκαστο εγγεγραμμένο χρήστη των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας ή σχετιζομένων με αυτές υπηρεσιών·

 

(δ) τις καταγραφές που τεκμηριώνουν τις καθιερωμένες διαδικασίες και μεθοδολογίες που χρησιμοποιεί ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας για να προσδιορίσει τις αξιολογήσεις·

 

(ε) οι για εσωτερική χρήση καταγραφές και φάκελλοι, περιλαμβανομένων μη δημοσίων πληροφοριών και εγγράφων εργασίας, που χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για οιαδήποτε απόφαση αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας έχει ληφθεί·

 

(στ) εκθέσεις ανάλυσης της πιστοληπτικής ικανότητας, εκθέσεις αποτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας και εκθέσεις ιδιωτικής αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και εσωτερικές καταγραφές, περιλαμβανομένων μη δημοσίων πληροφοριών και εγγράφων εργασίας, που χρησιμοποιήθηκαν ως βάση των γνωμών που εκφράζονται στις εν λόγω εκθέσεις·

 

(ζ) καταγραφές των διαδικασιών που διατηρεί ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας για να συμμορφούται προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού· και

 

(η) αντίγραφα των εξωτερικών και εξωτερικών επικοινωνιών, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών, που ελήφθησαν και εστάλησαν από τον οργανισμό αξιολόγησης και τους υπαλλήλους του, οι οποίες σχετίζονται με την κίνηση της διαδικασίας, τον καθορισμό, την αλλαγή ή την απόσυρση αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.

Αιτιολόγηση

Οι δυνάμει του κειμένου ως έχει απαιτήσεις για την τήρηση καταγραφών είναι υπερβολικά ασαφείς και ευρείες (επί παραδείγματι η παραπομπή σε παντός είδους "δραστηριότητα" θα μπορούσε να περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της εμπορικής δραστηριότητας και των επιχειρήσεων ενός οργανισμού αξιολόγησης της δανειοληπτικής ικανότητας. Αντ' αυτού πρέπει να αντικατασταθούν από ειδικότερες, λεπτομερέστερες διατάξεις που θα παρέχουν σαφήνεια περί του ακριβώς ποίου είδους καταγραφές πρέπει να διατηρούνται – είναι συνεπής με άλλη χρηματοοικονομική νομοθεσία της Κοινότητας.

Τροπολογία  159

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Ενότητα Γ – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Εργαζόμενος που εμπλέκεται άμεσα στη διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας δεν ζητά ούτε αποδέχεται χρήματα, δώρα ή διευκολύνσεις από οποιονδήποτε με τον οποίο συναλλάσσεται ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.

4. Εργαζόμενος ή άλλο άτομο που εμπλέκεται άμεσα στη διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας δεν ζητεί ούτε αποδέχεται χρήματα, δώρα ή διευκολύνσεις από οποιονδήποτε με τον οποίο συναλλάσσεται ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης πρέπει να διευρυνθεί.

Τροπολογία  160

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – Ενότητα Δ – Κεφάλαιο Ι – σημείο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας διασφαλίζει ότι κάθε αξιολόγηση δηλώνει ρητά και ευδιάκριτα τυχόν χαρακτηριστικά και περιορισμούς της αξιολόγησης. Ειδικότερα, ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας δηλώνει ευδιάκριτα σε κάθε αξιολόγηση κατά πόσον θεωρεί ικανοποιητική την ποιότητα των πληροφοριών που διατίθενται για την αξιολογούμενη οντότητα και σε ποιο βαθμό έχει επαληθεύσει τις πληροφορίες που του παρέχονται από την αξιολογούμενη οντότητα ή τους σχετιζόμενους με αυτήν τρίτους. Αν μια αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας περιλαμβάνει έναν τύπο οντότητας ή χρηματοπιστωτικού μέσου για το οποίο τα ιστορικά στοιχεία είναι περιορισμένα, ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας δηλώνει ρητά και ευδιάκριτα τους περιορισμούς της αξιολόγησης.

3. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας διασφαλίζει ότι κάθε αξιολόγηση δηλώνει ρητά και ευδιάκριτα τυχόν χαρακτηριστικά και περιορισμούς εκάστης αξιολόγησης. Ειδικότερα, ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας εγκρίνει τα δέοντα μέτρα ώστε οι πληροφορίες τις οποίες χρησιμοποιεί για να καταλήξει σε αξιολόγηση είναι επαρκούς ποιότητας για να στηρίζουν αξιόπιστη αξιολόγηση. Εάν μια αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας περιλαμβάνει έναν τύπο οντότητας ή χρηματοπιστωτικού μέσου για το οποίο τα ιστορικά στοιχεία είναι περιορισμένα, ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας δηλώνει ρητά και ευδιάκριτα τους περιορισμούς της αξιολόγησης.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη υπό την παρούσα μορφή της θα ήταν δύσκολο να υλοποιηθεί στην πράξη. Οι υποχρεώσεις για επαλήθευση δεδομένων πρέπει να παραμένουν με τις οντότητες που έχουν από πρώτο χέρι γνώση των πληροφοριών και την εμπειρογνωμοσύνη να τις επαληθεύσουν, περιλαμβανομένου και μέσω της χρήσης λογιστικών ελεγκτών τρίτων.

Τροπολογία  161

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – Ενότητα Δ – Κεφάλαιο Ι – σημείο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση που η έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων ή η πολυπλοκότητα της δομής ενός νέου τύπου μέσου ή η ποιότητα των διαθέσιμων πληροφοριών δεν είναι ικανοποιητική ή εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα ενός οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας να παράσχει αξιόπιστη αξιολόγηση, ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας δεν εκδίδει την αξιολόγηση ή αποσύρει την υπάρχουσα αξιολόγηση.

Σε περίπτωση που η έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων ή η πολυπλοκότητα της δομής ενός νέου τύπου μέσου ή η ποιότητα των διαθέσιμων πληροφοριών δεν είναι ικανοποιητική ή εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα ενός οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας να παράσχει αξιόπιστη αξιολόγηση, ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας δεν εκδίδει την αξιολόγηση.

Αιτιολόγηση

Η απόσυρση υφισταμένων αξιολογήσεων δεν είναι αρμόζουσα απάντηση και θα μπορούσε σε τελική ανάλυση να βλάψει τους επενδυτές. Οσάκις ανακύπτει αμφιβολία περί της ποιότητας των πληροφοριών οι οποίες στηρίζουν την εν ισχύι αξιολόγηση ή το πολυσύνθετο του χρηματοπιστωτικού μέσου, η πλέον αρμόζουσα θα ήταν η δέουσα αποκάλυψη και επανεξέταση της αξιολόγησης.

Τροπολογία  162

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Ενότητα Δ – τμήμα I – σημείο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας διαφοροποιεί τις αξιολογήσεις διαρθρωμένων χρηματοπιστωτικών μέσων από τις συμβατικές αξιολογήσεις των ομολόγων. Ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας διευκρινίζει επίσης πότε αξιολογεί ένα προϊόν για πρώτη φορά και πότε αξιολογεί ένα νεότευκτο προϊόν.

Τροπολογία  163

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – Ενότητα Δ – Κεφάλαιο Ι – σημείο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αλλαγές στην ποιότητα των πληροφοριών που διατίθενται για την παρακολούθηση υφισταμένης αξιολόγησης δημοσιοποιούνται και η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας επανεξετάζεται και, εάν κρίνεται σκόπιμο, αναθεωρείται.

Αιτιολόγηση

Η απόσυρση υφισταμένων αξιολογήσεων δεν είναι αρμόζουσα απάντηση και θα μπορούσε σε τελική ανάλυση να βλάψει τους επενδυτές. Οσάκις ανακύπτει αμφιβολία περί της ποιότητας των πληροφοριών οι οποίες στηρίζουν την εν ισχύι αξιολόγηση ή το πολυσύνθετο του χρηματοπιστωτικού μέσου, η πλέον αρμόζουσα θα ήταν η δέουσα αποκάλυψη και επανεξέταση της αξιολόγησης.

Τροπολογία  164

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Ενότητα Δ – κεφάλαιο II – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας αξιολογεί ένα διαρθρωμένο χρηματοπιστωτικό μέσο, παρέχει πληροφορίες, στο πλαίσιο της αξιολόγησης σχετικά με την ανάλυση απωλειών και χρηματορροών που πραγματοποίησε.

1. Σε περίπτωση όπου ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας αξιολογεί ένα διαρθρωμένο χρηματοπιστωτικό μέσο, παρέχει όλες τις πληροφορίες στο πλαίσιο της αξιολόγησης σχετικά με την ανάλυση απωλειών και χρηματορροών που πραγματοποίησε ή στις οποίες στηρίζεται, και ένδειξη αναμενόμενης αλλαγής της αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (δείκτης σταθερότητας της πιστοληπτικής ικανότητας).

Τροπολογία  165

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Ενότητα Ε – κεφάλαιο I – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Μεθοδολογίες, μοντέλα και βασικές παραδοχές αξιολόγησης καθώς και τις ουσιώδεις αλλαγές τους,

5. Μεθοδολογίες και περιγραφές των μοντέλων και των βασικών μαθηματικών παραδοχών, των παραδοχών συσχετίσεως και άλλων παραδοχών, καθώς και τις ουσιώδεις αλλαγές τους,

Τροπολογία  166

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Ενότητα Ε – κεφάλαιο II – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Σε ετήσια βάση, τις ακόλουθες πληροφορίες:

διαγράφεται

α) κατάλογο των 20 μεγαλύτερων πελατών του οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας με βάση τα έσοδα,

 

β) κατάλογο των πελατών του οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των οποίων η συνεισφορά στο ποσοστό ανάπτυξης των εσόδων του οργανισμού το προηγούμενο οικονομικό έτος υπερέβη το ποσοστό ανάπτυξης των συνολικών εσόδων του οργανισμού το ίδιο έτος κατά 1,5 φορές. Κάθε τέτοιος πελάτης περιλαμβάνεται στον εν λόγω κατάλογο μόνο στην περίπτωση που το συγκεκριμένο έτος αντιστοιχούσε σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,25% των συνολικών εσόδων του οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

Για τους σκοπούς της πρώτης παραγράφου του σημείου 2, με τον όρο «πελάτης» νοείται μια εταιρεία, οι θυγατρικές της και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις στις οποίες η εταιρεία κατέχει μερίδιο μεγαλύτερο από 20%, καθώς και κάθε άλλη οντότητα με την οποία ο οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας διαπραγματεύτηκε τη διάρθρωση έκδοσης δανείου για λογαριασμό ενός πελάτη και καταβλήθηκε σε αυτόν αμοιβή, άμεσα ή έμμεσα, για την αξιολόγηση της εν λόγω έκδοσης δανείου.

 

Τροπολογία  167

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του εκπροσώπου της,

2. όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου συμμόρφωσης, όπως αυτός προσδιορίζεται στο παράρτημα Ι,

(1)

              ΕΕ L 241 της 2.9.2006, σ. 26.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η εκπόνηση κανονισμού για τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας καθίσταται αναγκαίος λόγω των ανεπαρκειών ή ελλείψεων που διαπιστώθηκαν όσον αφορά την έκδοση ή παρακολούθηση των αξιολογήσεων που εκδόθηκαν από τους οργανισμούς αυτούς.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτές οι ανεπάρκειες ή ατέλειες συνέβαλαν ώς ένα βαθμό στην τωρινή παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, που στην πράξη βρίσκονται σε κατάσταση ολιγοπωλίου, καταφανώς υποτίμησαν τον πιστωτικό κίνδυνο που ενυπάρχει, ιδίως, στα διαρθρωμένα πιστωτικά προϊόντα και, όταν οι συνθήκες στην αγορά επιδεινώθηκαν, δεν κατόρθωσαν να προσαρμόσουν εγκαίρως τις αξιολογήσεις τους.

Οι λόγοι αυτών των ατελειών, οι οποίες είχαν σημαντικές επιπτώσεις, είναι ασφαλώς ποικίλοι: ανεπάρκεια των μοντέλων, χαλαρότητα, συγκρούσεις συμφερόντων, προσόντα των αναλυτών, τρόπος εταιρικής διακυβέρνησης, έλλειψη ουσιαστικής επιτήρησης της ποιότητας των αξιολογήσεων.

Στην πράξη όμως, ό,τι κι αν ισχυρίζονται οι κυριότεροι τέτοιοι οργανισμοί, οι εκδιδόμενες αξιολογήσεις δεν θεωρούνται από τους επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού τομέα και τους επενδυτές απλές γνώμες που μπορούν να τους διαφωτίσουν, αλλά θεωρούνται σοβαρά ή και μοναδικά σημεία αναφοράς που είναι γι’ αυτούς το καθοριστικό στοιχείο στις επενδυτικές αποφάσεις τους.

Οι αξιολογήσεις διαθέτουν επιπλέον μια κανονιστική εμβέλεια αναγνωρισμένη από τα κοινωνικά κείμενα που εφαρμόζονται στα πιστωτικά ιδρύματα, στους ασφαλιστικούς οργανισμούς κτλ.

Υπό τις συνθήκες αυτές, είναι σκόπιμο και δικαιολογημένο να υπαχθούν εφεξής οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας σε ένα δεσμευτικό ρυθμιστικό πλαίσιο και όχι πια μόνο σε έναν κώδικα συμπεριφοράς.

Ήδη πριν από την κρίση το Κοινοβούλιο είχε εκφράσει την επιθυμία να ελέγχεται καλύτερα η δραστηριότητα των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Η πρόταση της Επιτροπής είναι συνεπώς ευπρόσδεκτη.

Όσον αφορά τις λεπτομέρειες των ρυθμίσεων, η πρόταση είναι συνολικά ικανοποιητική.

Φαίνεται όμως ανεπαρκής σε ένα θεμελιώδες σημείο: στην επιλογή του τρόπου εγγραφής και στην εποπτεία.

Η πρόταση της Επιτροπής, της οποίας μπορούμε να κατανοήσουμε το σκεπτικό σε θεσμικό επίπεδο, υποδεικνύει μια πολύπλοκη διαδικασία για την εγγραφή και την εποπτεία.

Ο εισηγητής αμφιβάλλει για την πραγματική αποτελεσματικότητα της πρότασης σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους.

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι ο λόγος ύπαρξης αυτού του κανονισμού είναι η σοβαρή χρηματοπιστωτική κρίση που διανύουμε. Η κρίση αυτή δείχνει ότι η εποπτεία και ο έλεγχος των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων δεν είχε πάντα την επιθυμητή αποτελεσματικότητα.

Το ζητούμενο είναι σήμερα να αντλήσουμε διδάγματα από την εμπειρία, χωρίς να εξαιρούνται οι τομείς που μέχρι σήμερα δεν υπάγονταν σε κανονιστικές ρυθμίσεις.

Προκειμένου για τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, έχει σημασία να βεβαιωθούμε στο μέτρο του δυνατού ότι οι κανονιστικές ρυθμίσεις θα έχουν τα προσδοκώμενα θετικά αποτελέσματα.

Είναι οφθαλμοφανές ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας είναι πολύ λίγοι, ότι έχουν παγκόσμιο πεδίο δράσης και ότι η κεντρική έδρα των περισσότερων βρίσκεται εκτός Κοινότητας.

Το γεγονός αυτό θέτει διάφορα ζητήματα, και πρώτα απ’ όλα το ζήτημα της αποτελεσματικότητας ενός αμιγώς ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου. Είναι σαφές ότι η συνεργασία μεταξύ Κοινότητας και τρίτων χωρών θα πρέπει να συνεχιστεί και να ενταθεί, ώστε να τεθούν εναρμονισμένες κανονιστικές βάσεις.

Οι ευρωπαϊκές κανονιστικές ρυθμίσεις πρέπει να συγκεντροποιούν την ευθύνη της εγγραφής και της εποπτείας, ενώ παράλληλα θα προωθούν γόνιμη συνεργασία ανάμεσα στην ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Ο εισηγητής προτείνει συνεπώς να αποτελέσει η ΕΡΑΑΚΑ τον άξονα της υλοποίησης του ρυθμιστικού πλαισίου.

Κατά τα άλλα, οι κανονιστικές ρυθμίσεις πρέπει να ορίζουν με σαφήνεια τις διάφορες υποχρεώσεις των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους, η διαφάνειά τους, η καλή εταιρική διακυβέρνησή τους και η πρόληψη και χειρισμός των συγκρούσεων συμφερόντων. Τα διάφορα αυτά σημεία αντιμετωπίζονται σε γενικές γραμμές ικανοποιητικά στην πρόταση κανονισμού.

Δύο ζητήματα χρειάζονται ωστόσο ιδιαίτερη προσοχή.

Λόγω της σπουδαιότητας των αξιολογήσεων, φαίνεται επιθυμητό να μην περιοριστεί ο κανονισμός στις κανονιστικές χρήσεις τους, αλλά να θέσει γενικούς κανόνες για κάθε έκδοση αξιολογήσεων με μοναδική επιφύλαξη τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο κανονισμός.

Εξάλλου, είναι επί της αρχής καλή η πρόβλεψη ότι οι αξιολογήσεις που εκδίδονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Κοινότητα πρέπει όντως να καταρτίζονται από οργανισμούς που έχουν νόμιμη εγκατάσταση στην Κοινότητα και άρα υπόκεινται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Χρειάζεται όμως και κάποιος ρεαλισμός.

Οι οργανισμοί που έχουν εγκατάσταση στην Κοινότητα και υπόκεινται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν είναι κατ’ ανάγκην οι καταλληλότεροι να εκδίδουν αξιολογήσεις για οντότητες ή πιστοδοτήσεις ή χρηματοπιστωτικά μέσα τρίτων χωρών.

Εν αναμονή παγκόσμιων εναρμονισμένων κανόνων, θα μπορούσε να γίνει δεκτό ότι είναι χρησιμοποιήσιμες οι αξιολογήσεις που εκδίδονται από οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας μη υποκείμενους στην κοινοτική νομοθεσία, εφόσον οι αξιολογήσεις αυτές επιβεβαιώνονται και υιοθετούνται από οργανισμό εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο οργανισμός αυτός αναλαμβάνει την ευθύνη και πιστοποιεί ότι ο οργανισμός που εξέδωσε την αξιολόγηση υπόκειται σε ρυθμιστικό πλαίσιο ισοδύναμο εκείνου που υπάρχει στην Κοινότητα.

Τέλος, φαίνεται ότι είναι κατάλληλη στιγμή να προωθηθεί ένας υγιής ανταγωνισμός στον τομέα των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, με ενθάρρυνση της εμφάνισης οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που θα έχουν την κεντρική έδρα τους στην Ευρώπη. Εν προκειμένω θα μπορούσε να διευκρινιστεί ότι τα κράτη μέλη θα παρακινήσουν τις αξιολογούμενες οντότητες να προσφεύγουν, για ένα μέρος των ζητούμενων αξιολογήσεων, σε οργανισμούς που η κεντρική έδρα τους βρίσκεται στην Κοινότητα.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (10.3.2009)

προς την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας

(COM(2008)0704 – C6‑0397/2008 – 2008/0217(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Sharon Bowles

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής επιδιώκει να εισαγάγει ένα νομικά δεσμευτικό καθεστώς εγγραφής και επιτήρησης των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδουν αξιολογήσεις οι οποίες προορίζονται κυρίως για χρήση από πιστωτικά ιδρύματα, επενδυτικές εταιρείες, ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες, οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και ταμεία συντάξεων για κανονιστικούς σκοπούς. Ο κύριος στόχος της πρότασης είναι να εξασφαλίσει ότι οι αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας που χρησιμοποιούνται στην Κοινότητα είναι ανεξάρτητες, αντικειμενικές και υψηλότατης ποιότητας.

Η συντάκτρια θίγει τα ακόλουθα κύρια σημεία στα πλαίσια της συνήθους σφαίρας αρμοδιότητας της Επιτροπής JURI:

Είναι ορθό να βασίζεται η πρόταση στο άρθρο 95 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όπως προτείνεται, ή θα πρέπει να βασίζεται στο άρθρο 47, παράγραφος 2 της εν λόγω Συνθήκης;

Το άρθρο 95 αφορά την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Το άρθρο 47, παράγραφος 2 της Συνθήκης, το οποίο αποτελεί τμήμα του Κεφαλαίου 2 για την ελευθερία εγκατάστασης, αναφέρεται στην 'ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων' και το σύνολο των μέτρων εναρμόνισης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν πλέον εγκριθεί με νομική βάση το άρθρο 47, παράγραφος 2. Αυτή είναι συγκεκριμένα η περίπτωση των πιστωτικών ιδρυμάτων (Οδηγία 2006/48/ΕΚ), των επιχειρήσεων επενδύσεων (Οδηγία 2004/39/ΕΚ), των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Οδηγία 2002/83), των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων (Οδηγία 2005/68/ΕΚ), των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (αναδιατύπωση), των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (Οδηγία 2003/41/ΕΚ).

Για λόγους συνοχής, ο στόχος της τρέχουσας πρότασης να ορίσει τους όρους που διέπουν την εγκατάσταση και τη λειτουργία των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται ότι θα πρέπει επίσης να υπάγεται στο άρθρο 47, παράγραφος 2.

Θα πρέπει να λάβει η πρόταση την μορφή Κανονισμού ή Οδηγίας;

Είναι κατανοητοί οι λόγοι της προτίμησης ενός Κανονισμού έναντι της οδηγίας στο πλαίσιο αυτό και το χρηματοπιστωτικό κλίμα, και για να υπάρξει συνεκτική και ταχεία εφαρμογή. Ωστόσο το άρθρο 47, παράγραφος 2, περιγράφει ότι ο συντονισμός σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση των οριζόμενων δραστηριοτήτων ή επαγγελμάτων μπορεί να ρυθμίζεται μόνον μέσω οδηγιών, και αποκλείει τη χρήση Κανονισμού.

Εάν ωστόσο θεωρηθεί απαραίτητη η προσφυγή σε κανονισμό σε αυτήν την συγκεκριμένη περίπτωση, και, κατά συνέπεια, το άρθρο 95 διατηρείται ως η βάση, θα πρέπει να εξετασθούν οι επιπτώσεις.

Κριτήρια διαχείρισης

Στα πλαίσια των κριτηρίων διαχείρισης στην Ενότητα Α του παραρτήματος προτείνεται να μην αναλαμβάνουν μη εκτελεστικά διοικητικά στελέχη ορισμένες αρμοδιότητες που αποσκοπούν να εξασφαλίσουν την ανεξαρτησία των αξιολογήσεων. Αυτά τα καθήκοντα αποσκοπούν να προστατεύσουν τρίτους: επενδυτές και αγορές. Δεν είναι σαφές το κατά πόσον αυτά τα καθήκοντα μπορούν να ασκηθούν, υπό κανονικές συνθήκες, από έναν μη εκτελεστικό διοικητικό στέλεχος το οποίο επίσης εκπροσωπεί τους μετόχους. Σε ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να είναι δυνατή η άσκηση των καθηκόντων αυτών από μη εκτελεστικό διοικητικό στέλεχος, αλλά δεν υπάρχει ανάγκη για τόση καθοδήγηση, και η συντάκτρια προτείνει να τεθεί το διοικητικό ή εποπτικό συμβούλιο υπό την εποπτεία ατόμων που ασκούν ανεξάρτητη εποπτική λειτουργία. Θα μπορούσε να πρόκειται για μη εκτελεστικά διοικητικά στελέχη, αν κρινόταν σκόπιμο. Για έναν όμιλο οργανισμών αξιολόγησης, δεν υφίσταται ανάγκη να υποβάλλεται κάθε οργανισμός σε ξεχωριστό έλεγχο, εφόσον αυτό θα μπορούσε να γίνει για ολόκληρο τον όμιλο.

Αστική Ευθύνη

Η παρούσα πρόταση διατείνεται ότι ο κανονισμός θα διευκολύνει την άσκηση προσφυγών. Η συντάκτρια θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος να επεκταθεί το υφιστάμενο πεδίο αστικής ευθύνης στα κράτη μέλη το οποίο γενικά καλύπτει ήδη περιπτώσεις σοβαρής αμέλειας και εσφαλμένης πρακτικής. Πράγματι θα ήταν επικίνδυνο να ενθαρρυνθεί, ή να διευκολυνθεί, η άσκηση προσφυγών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αποφάσεις αξιολόγησης και να οδηγήσουν σε καταστάσεις εκβιασμού, και να θέσουν σε κίνδυνο την ίδια την ανεξαρτησία που επιδιώκεται να εξασφαλισθεί και να διατηρηθεί. Απαιτείται σύνεση στον τομέα αυτό και προτείνεται τροποποίηση για να διευκρινισθεί ότι δεν υφίσταται πρόθεση για την επέκταση του υφιστάμενου καθεστώτος ευθύνης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Οι μακροχρόνιες σχέσεις με τις ίδιες αξιολογούμενες οντότητες ή με σχετιζόμενους με αυτές τρίτους ενδέχεται να διακυβεύσουν την ανεξαρτησία των αναλυτών και των ατόμων που εγκρίνουν τις αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας. Επομένως, οι εν λόγω αναλυτές και τα άτομα πρέπει να υπόκεινται σε ένα μηχανισμό εναλλαγής.

(13) Οι μακροχρόνιες σχέσεις με τις ίδιες αξιολογούμενες οντότητες ή με σχετιζόμενους με αυτές τρίτους ενδέχεται να διακυβεύσουν την ανεξαρτησία των αναλυτών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με τους εκδότες. Επομένως, οι εν λόγω αναλυτές και τα άτομα πρέπει να υπόκεινται σε ένα μηχανισμό υποχρεωτικής εναλλαγής.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποτρέπονται οι συγκρούσεις συμφερόντων στην περίπτωση των αναλυτών που έχουν συχνές επαφές με τους εκδότες. Οι επιτροπές αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας δεν βρίσκονται σε άμεση επαφή και διαθέτουν πολύτιμη τομεακή εμπειρογνωσία.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Για τη διασφάλιση της ποιότητας των αξιολογήσεων, ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να λαμβάνει μέτρα ώστε οι πληροφορίες που χρησιμοποιεί κατά την αξιολόγηση να είναι αξιόπιστες. Για το σκοπό αυτό, ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας μπορεί να προβλέπει, μεταξύ άλλων στοιχείων, τη στήριξη σε δημόσιες κοινοποιήσεις και σε οικονομικές καταστάσεις οι οποίες έχουν ελεγχθεί ανεξάρτητα, την επαλήθευση από αξιόπιστες υπηρεσίες τρίτων, την τυχαία δειγματοληπτική εξέταση των πληροφοριών που λαμβάνει, ή συμβατικές διατάξεις που καθορίζουν ρητά την ευθύνη της αξιολογούμενης οντότητας ή των σχετιζόμενων με αυτήν τρίτων, σε περίπτωση που οι πληροφορίες που παρέχονται με βάση τη σύμβαση είναι γνωστό ότι είναι ουσιωδώς ψευδείς ή παραπλανητικές, ή εάν η αξιολογούμενη οντότητα ή οι σχετιζόμενοι με αυτήν τρίτοι αδυνατούν να επιδείξουν την εύλογη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την ακρίβεια των πληροφοριών, όπως καθορίζεται βάσει των όρων της σύμβασης.

(15) Για τη διασφάλιση της ποιότητας των αξιολογήσεων, ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να λαμβάνει μέτρα ώστε οι πληροφορίες που χρησιμοποιεί κατά την αξιολόγηση να είναι αξιόπιστες. Ο ρόλος των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας δεν συνίσταται στον έλεγχο των παραχθέντων δεδομένων και της δέουσας επιμέλειας που ασκείται από τους εκδότες και τρίτους, αλλά μάλλον θα πρέπει να αρκείται στο ότι οι πηγές στις οποίες βασίζονται δικαιολογούν αυτήν την εμπιστοσύνη, π.χ. λόγω της επαγγελματικής ανεξαρτησίας ή της φήμης τους. Για το σκοπό αυτό, ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας μπορεί να προβλέπει, μεταξύ άλλων στοιχείων, τη στήριξη σε δημόσιες κοινοποιήσεις και σε οικονομικές καταστάσεις οι οποίες έχουν ελεγχθεί ανεξάρτητα, την επαλήθευση από αξιόπιστες υπηρεσίες τρίτων, την τυχαία δειγματοληπτική εξέταση των πληροφοριών που λαμβάνει, ή συμβατικές διατάξεις στα έγγραφα της συναλλαγής που καθορίζουν ρητά την ευθύνη της αξιολογούμενης οντότητας ή των σχετιζόμενων με αυτήν τρίτων, σε περίπτωση που οι πληροφορίες που παρέχονται με βάση τη σύμβαση είναι γνωστό ότι είναι ουσιωδώς ψευδείς ή παραπλανητικές, ή εάν η αξιολογούμενη οντότητα ή οι σχετιζόμενοι με αυτήν τρίτοι αδυνατούν να επιδείξουν την εύλογη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την ακρίβεια των πληροφοριών, όπως καθορίζεται βάσει των όρων της σύμβασης.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αποφεύγεται η σύγχυση σχετικά με τον ρόλο των οργανισμών αξιολόγησης σε σχέση με τη δέουσα επιμέλεια που ασκείται από άλλα μέρη και στα οποία βασίζονται οι οργανισμοί αξιολόγησης.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35) Το αυστηρότερο και σαφέστερο νομικό πλαίσιο εντός του οποίου θα λειτουργούν οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας αναμένεται επίσης ότι θα διευκολύνει την προσφυγή σε αστικές αγωγές έναντι οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας στις κατάλληλες περιπτώσεις, σύμφωνα με τα εφαρμοστέα καθεστώτα ευθύνης στα κράτη μέλη.

(35) Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εθνική νομοθεσία που διέπει το δικαίωμα προσφυγής σε αστικές αγωγές έναντι οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός ισχύει για τις αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας οι οποίες προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για κανονιστικούς ή άλλους σκοπούς από πιστωτικά ιδρύματα όπως ορίζεται στην οδηγία 2006/48/ΕΚ, επενδυτικές εταιρείες όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ασφαλιστικές επιχειρήσεις όπως ορίζεται στην οδηγία 73/239/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στην οδηγία 2002/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αντασφαλιστικές επιχειρήσεις όπως ορίζεται στην οδηγία 2005/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όπως ορίζεται στην οδηγία [2009/XX/EΚ] ή ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών όπως ορίζεται στην οδηγία 2003/41/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και οι οποίες κοινοποιούνται δημοσίως ή διανέμονται με την καταβολή συνδρομής.

1. Ο παρών κανονισμός ισχύει για τις αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας οι οποίες προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για κανονιστικούς σκοπούς από πιστωτικά ιδρύματα όπως ορίζεται στην οδηγία 2006/48/ΕΚ, επενδυτικές εταιρείες όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ασφαλιστικές επιχειρήσεις όπως ορίζεται στην οδηγία 73/239/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στην οδηγία 2002/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αντασφαλιστικές επιχειρήσεις όπως ορίζεται στην οδηγία 2005/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όπως ορίζεται στην οδηγία [2009/XX/EΚ] ή ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών όπως ορίζεται στην οδηγία 2003/41/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και οι οποίες κοινοποιούνται δημοσίως ή διανέμονται με την καταβολή συνδρομής.

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού πρέπει να προσδιορισθεί σαφώς ως χρήση για κανονιστικούς σκοπούς. Εκείνοι που θα πλήττονταν περισσότερο από ένα υπερβολικά ευρύ πεδίο εφαρμογής θα ήταν οι επενδυτές και οι άλλοι χρήστες.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας εξασφαλίζει ότι οι αναλυτές και τα πρόσωπα που εγκρίνουν τις αξιολογήσεις δεν συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας στην ίδια αξιολογούμενη οντότητα ή σε σχετιζόμενους με αυτήν τρίτους για περίοδο που υπερβαίνει τα τέσσερα έτη. Για το σκοπό αυτό, θεσπίζει έναν μηχανισμό εναλλαγής των αναλυτών και των εν λόγω προσώπων.

4. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας εξασφαλίζει ότι οι αναλυτές που βρίσκονται σε άμεση επαφή με τους εκδότες δεν συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας στην ίδια αξιολογούμενη οντότητα ή σε σχετιζόμενους με αυτήν τρίτους για περίοδο που υπερβαίνει τα τέσσερα έτη. Για το σκοπό αυτό, θεσπίζει έναν μηχανισμό εναλλαγής.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποτρέπονται οι συγκρούσεις συμφερόντων στην περίπτωση των αναλυτών που έχουν συχνές επαφές με τους εκδότες. Οι επιτροπές αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας δεν βρίσκονται σε άμεση επαφή και διαθέτουν πολύτιμη τομεακή εμπειρογνωσία.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η περίοδος μετά την οποία οι αναλυτές και τα πρόσωπα που εγκρίνουν τις αξιολογήσεις μπορούν να συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας στην αξιολογούμενη οντότητα ή σε σχετιζόμενους με αυτήν τρίτους, η οποία αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δύο έτη.

Η περίοδος μετά την οποία οι αναλυτές μπορούν να βρίσκονται εκ νέου σε άμεση επαφή με την αξιολογούμενη οντότητα ή σχετιζόμενους με αυτήν τρίτους, η οποία αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, για παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δύο έτη.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποτρέπονται οι συγκρούσεις συμφερόντων στην περίπτωση των αναλυτών που έχουν συχνές επαφές με τους εκδότες. Οι επιτροπές αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας δεν βρίσκονται σε άμεση επαφή και διαθέτουν πολύτιμη τομεακή εμπειρογνωσία.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο οποιασδήποτε μορφής και στην παραλαβή του εγγράφου ή αντιγράφου αυτού,

(α) έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο οποιασδήποτε μορφής και στην παραλαβή του εγγράφου ή αντιγράφου αυτού για χρήση στα πλαίσια του εποπτικού τους ρόλου,

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) ζητούν πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο και, εάν απαιτείται, καλούν και θέτουν ερωτήματα σε κάποιο πρόσωπο προκειμένου να αποκτήσουν πληροφορίες,

(β) ζητούν πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο και, εάν απαιτείται, καλούν και θέτουν ερωτήματα σε κάποιο πρόσωπο προκειμένου να αποκτήσουν πληροφορίες για χρήση στα πλαίσια του εποπτικού τους ρόλου·

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 - εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κατά την εκτέλεση των εξουσιών τους ισχύουν οι ίδιοι κανόνες σχετικά με το επαγγελματικό απόρρητο και τα προνόμια των επαγγελματιών νομικών στα πλαίσια της νομοθεσίας του κράτους μέλους όπως ισχύουν σε άλλες εποπτικές διαδικασίες για τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης δύναται να λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα με σκοπό να:

1. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης δύναται να λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος κανονισμού:

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου ισχύει για όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή εργάστηκαν για την αρμόδια αρχή ή για οποιαδήποτε αρχή ή πρόσωπο στο οποίο η αρμόδια αρχή έχει εκχωρήσει καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρητών και των εμπειρογνωμόνων που προσλαμβάνονται από την αρμόδια αρχή. Οι πληροφορίες που καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο δεν δύνανται να κοινοποιούνται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή αρχή εκτός εάν η εν λόγω κοινοποίηση απαιτείται στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών.

1. Η υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου ισχύει για όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή εργάστηκαν για την αρμόδια αρχή, για την ΕΡΑΑΚΑ ή για οποιαδήποτε αρχή ή πρόσωπο στο οποίο η αρμόδια αρχή έχει εκχωρήσει καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρητών και των εμπειρογνωμόνων που προσλαμβάνονται από την αρμόδια αρχή. Οι πληροφορίες που καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο δεν δύνανται να κοινοποιούνται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή αρχή εκτός εάν η εν λόγω κοινοποίηση απαιτείται στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η παραβίαση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού δεν δημιουργεί από μόνη της το δικαίωμα άσκησης αγωγής αποζημίωσης από τρίτους και παρόμοιες αξιώσεις μπορούν να προβληθούν μόνον σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για αστική ευθύνη.

Αιτιολόγηση

Η νέα παράγραφος που ακολουθεί την πρώτη παράγραφο παρεμβάλλεται για να αποτραπούν οι αμφιβολίες. Τα κριτήρια θα πρέπει να είναι εκείνα που ορίζονται στην πρώτη παράγραφο όπως εφαρμόζονται από την εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η ΕΡΑΑΚΑ προωθεί τη σύγκλιση των κανόνων που εφαρμόζονται στις περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η ΕΡΑΑΚΑ πρέπει να επιδιώξει τη σύγκλιση των κανόνων που εφαρμόζονται στις περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να αποτραπεί το ρυθμιστικό αρμπιτράζ.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 31α

 

Καταγγελίες

 

Η ΕΡΑΑΚΑ μεριμνά για τη θέσπιση διαδικασιών που επιτρέπουν στους εκδότες, τους επενδυτές και άλλους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν καταγγελίες όσον αφορά την τήρηση των απαιτήσεων και των όρων που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό. Όλες οι καταγγελίες εξετάζονται ενδελεχώς και με εμπιστευτικό τρόπο.

Αιτιολόγηση

Αντί για την υπερβολική προσφυγή στα δικαστήρια, πρέπει να ενθαρρυνθούν και να διαμορφωθούν αποτελεσματικές διαδικασίες εξέτασης καταγγελιών. Η ΕΡΑΑΚΑ πρέπει να είναι η αρμόδια αρχή σε ό,τι αφορά την αποτροπή του ρυθμιστικού αρμπιτράζ.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 31β

 

Εξωδικαστική επίλυση διαφορών

 

1. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη δημιουργία κατάλληλων και αποτελεσματικών διαδικασιών εξέτασης καταγγελιών και επανόρθωσης για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών ανάμεσα στους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και τους εκδότες, επενδυτές και, κατά περίπτωση, άλλους ενδιαφερομένους, όσον αφορά την τήρηση ή μη τήρηση των απαιτήσεων και των όρων που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό.

 

2. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τα όργανα αυτά να συνεργάζονται για την επίλυση διασυνοριακών διαφορών.

 

3. Η ΕΡΑΑΚΑ προωθεί τη σύγκλιση σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες εξέτασης καταγγελιών και επανόρθωσης.

Αιτιολόγηση

Αντί για την υπερβολική προσφυγή στα δικαστήρια, πρέπει να ενθαρρυνθούν και να διαμορφωθούν αποτελεσματικές διαδικασίες εξέτασης καταγγελιών

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Ενότητα Δ – σημείο I – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στην περίπτωση αλλαγών στην ποιότητα των διαθέσιμων πληροφοριών για τον έλεγχο υφιστάμενης αξιολόγησης, αυτές πρέπει να δημοσιεύονται και να πραγματοποιείται η κατάλληλη αναθεώρηση της εν λόγω αξιολόγησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

ECON

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

20.11.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Sharon Bowles

19.1.2009

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

12.2.2009

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

9.3.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Γεώργιος Παπαστάμκος, Gabriele Stauner, Ieke van den Burg

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bill Newton Dunn

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

12.11.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

20.11.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

20.11.2008

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Jean-Paul Gauzès

24.9.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

1.12.2008

20.1.2009

9.3.2009

 

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

7

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Мариела Величкова Баева, Слави Бинев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Dăianu, Harald Ettl, Thomas Mann, Gianni Pittella, Eva-Riitta Siitonen, Μαργαρίτης Σχοινάς

Ημερομηνία κατάθεσης

1.4.2009

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου