Menetlus : 2008/0217(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0191/2009

Esitatud tekstid :

A6-0191/2009

Arutelud :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Hääletused :

PV 23/04/2009 - 8.5
CRE 23/04/2009 - 8.5
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0279

RAPORT     ***I
PDF 340kWORD 818k
1.4.2009
PE 418.199v02-00 A6-0191/2009

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus reitinguagentuuride kohta

(KOM(2008)0704 – C6‑0397/2008 – 2008/0217(COD))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Jean-Paul Gauzès

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 õiguskomisjonI ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus reitinguagentuuride kohta

(KOM(2008)0704 – C6‑0397/2008 – 2008/0217(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0704);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6‑0397/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ja õiguskomisjoni arvamust (A6‑0191/2009),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Reitinguagentuuridel on otsustav roll ülemaailmsel väärtpaberite ja pangandusturgudel, kuna nende reitinguid kasutavad investorid, laenusaajad, emitendid ja valitsused teadlike investeerimis- ja rahastamisotsuste tegemiseks. Krediidiasutused, investeerimisühingud, kindlustusandjad, edasikindlustusandjad, eurofondid ja tööandjapensioni kogumisasutused võivad reitingud aluseks võtta, et arvutada kapitalinõuded maksevõime jaoks või investeerimistegevuse riskid. Seetõttu mõjutavad krediidireitingud olulisel määral investorite ja tarbijate usaldust ja kindlustunnet. Seega on oluline, et ühenduses kasutatavad krediidireitingud oleksid sõltumatud, objektiivsed ja kvaliteetsed.

(1) Reitinguagentuuridel on otsustav roll ülemaailmsel väärtpaberite ja pangandusturgudel, kuna nende reitinguid kasutavad investorid, laenusaajad, emitendid ja valitsused teadlike investeerimis- ja rahastamisotsuste tegemisel. Krediidiasutused, investeerimisühingud, kindlustusandjad, edasikindlustusandjad, eurofondid ja tööandjapensioni kogumisasutused võivad krediidireitingud aluseks võtta, et arvutada kapitalinõuded maksevõime jaoks või investeerimistegevuse riskid. Seetõttu mõjutavad krediidireitingud olulisel määral turgude toimimist ning investorite ja tarbijate usaldust ja kindlustunnet. Seega on oluline, et reitinguagentuurid tugineksid oma tegevuses terviklikkuse, läbipaistvuse, vastutustunde, hea valitsemistava ning asutustevahelise koostöö põhimõtetele, tagamaks, et krediidireitingud oleksid sõltumatud, objektiivsed ja kvaliteetsed.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Praegu asuvad enamiku reitinguagentuuride peakorterid väljaspool ühendust. Suurem osa liikmesriike ei reguleeri reitinguagentuuride tegevust ega krediidireitingute andmise tingimusi. Olenemata reitinguagentuuride tähtsusest finantsturgude toimimisele, kehtivad ühenduse õigusaktid reitinguagentuuridele ainult piiratud määral: nimelt reguleerib nende tegevust Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2003/6/EÜ siseringitehingute ja turuga manipuleerimise (turu kuritarvitamise) kohta. Reitinguagentuuride tegevust on käsitletud ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiivis 2006/48/EÜ krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiivis 2006/49/EÜ investeerimisühingute ja krediidiasutuste kapitali adekvaatsuse kohta. Seetõttu on oluline kehtestada eeskirjad, millega tagatakse, et kõik ühenduse seadustega reguleeritud finantsasutustes kasutatavad reitingud on kvaliteetsed ja et neid annavad rangetele nõuetele vastavad reitinguagentuurid. Komisjon jätkab koostööd rahvusvaheliste partneritega, et tagada reitinguagentuuride suhtes kehtivate eeskirjade lähenemine.

(2) Praegu asuvad enamiku reitinguagentuuride peakorterid väljaspool ühendust. Suurem osa liikmesriike ei reguleeri reitinguagentuuride tegevust ega krediidireitingute andmise tingimusi. Olenemata reitinguagentuuride tähtsusest finantsturgude toimimisele, kehtivad ühenduse õigusaktid reitinguagentuuridele ainult piiratud valdkondades: nimelt reguleerib nende tegevust Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2003/6/EÜ siseringitehingute ja turuga manipuleerimise (turu kuritarvitamise) kohta. Reitinguagentuuride tegevust on käsitletud ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiivis 2006/48/EÜ krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiivis 2006/49/EÜ investeerimisühingute ja krediidiasutuste kapitali adekvaatsuse kohta. Seetõttu on oluline kehtestada eeskirjad, millega tagatakse, et kõik ühenduse seadustega reguleeritud finantsasutustes kasutatavad krediidireitingud on kvaliteetsed ja et neid annavad rangetele nõuetele vastavad reitinguagentuurid. Komisjon jätkab koostööd rahvusvaheliste partneritega, et tagada reitinguagentuuride suhtes kehtivate eeskirjade lähenemine.

Selgitus

Selgitatakse, et reitinguagentuuridele kohaldatakse ainult väga väikest arvu ühenduse õigusakte.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Reitinguagentuurid võivad vabatahtlikult kohaldada Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni reitinguagentuuridele välja antud tegevusjuhendi (edaspidi „IOSCO juhend”) põhimõtteid. 2006. aastal kutsus komisjoni teatis krediidireitinguasutuste kohta Euroopa väärtpaberituru reguleerijate komiteed (edaspidi „CESR”) üles jälgima IOSCO juhendist kinnipidamist ning igal aastal sellest komisjonile aru andma.

(3) Reitinguagentuurid peaksid kohaldama Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni reitinguagentuuridele välja antud tegevusjuhendi (edaspidi „IOSCO juhend”) põhimõtteid. 2006. aastal kutsus komisjoni teatis krediidireitinguasutuste kohta Euroopa väärtpaberituru reguleerijate komiteed (edaspidi „CESR”) üles jälgima IOSCO juhendist kinnipidamist ning igal aastal sellest komisjonile aru andma.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Arvatakse, et reitinguagentuurid ei peegeldanud oma krediidireitingutes piisavalt varakult halvenevaid turutingimusi. Seda puudust saab kõige edukamalt parandada meetmetega, mis on seotud huvide konflikti, krediidireitingute kvaliteedi, reitinguagentuuride läbipaistvuse, nende sisemise juhtimise ja reitinguagentuuride tegevuse järelevalvega. Krediidireitingute kasutajad ei peaks krediidireitinguid usaldama pimesi ning tegema ülimalt hoolikalt ka iseseisvaid analüüse ja rakendama ettevaatust taolistele krediidireitingutele toetumisel.

(5) Arvatakse, et ühest küljest ei peegeldanud reitinguagentuurid oma krediidireitingutes piisavalt varakult halvenevaid turutingimusi ja teisest küljest ei kohandanud nad oma reitinguid õigeaegselt turu süveneva kriisiga. Seda puudust saab kõige edukamalt parandada meetmetega, mis on seotud huvide konflikti, krediidireitingute kvaliteedi, reitinguagentuuride läbipaistvuse, nende sisemise juhtimise ja reitinguagentuuride tegevuse järelevalvega. Krediidireitingute kasutajad peaksid saama krediidireitinguid piisavalt, kuigi mitte pimesi, usaldada ning tegema ülimalt hoolikalt ka iseseisvaid analüüse ja rakendama alati ettevaatust taolistele krediidireitingutele toetumisel.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5 a) Riigivõla hindamist tuleks käsitleda avaliku hüvisena ja seetõttu peaksid kõnealust hindamist teostama erinevad osalejad, näiteks riiklikud kontrolliorganid ja Euroopa Kontrollikoda, paralleelselt.

Selgitus

Praegune kriis on paljastanud riigivõlaga seotud spekulatsioone ja riski maandamist. Sellised nähtused on väga kahjulikud ja need tuleks keelata. Lahendus võiks olla riigivõla hindamise ülesande andmine mõnele teisele osalejale.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5 b) Kaaluda tuleks võimalust asutada avalik Euroopa reitinguagentuur.

Selgitus

Praegune kriis on näidanud, et reitinguagentuurid on oma tegevuses ebaõnnestunud ja asjaomasesse valdkonda on vaja uusi osalejaid. Selle seisukoha on Euroopa Parlament juba vastu võtnud, kui 11. septembril 2008. aastal pandi hääletusele Poul Nyrup Rasmusseni raport koos soovitustega komisjonile riskifondide ja erakapitali investeerimisfondide kohta.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 c) Oleks asjakohane CESRi reformida kas tema tegevuse laiendamise kaudu iseseisvaks Euroopa agentuuriks või krediidireitinguid andva tsentraliseeritud Euroopa agentuuri loomise teel.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) On vaja kehtestada ühtne eeskirjade raamistik krediidireitingute kvaliteedi kohta, mida peavad kohaldama ühenduse ühtlustatud eeskirjadele alluvad finantsasutused. Vastasel juhul on oht, et liikmesriigid võtavad riiklikul tasandil erinevaid meetmeid. Sellel oleks otsene negatiivne ja takistusi loov mõju siseturu korralikule toimimisele, kuna reitinguagentuurid, mis annavad ühenduse finantsasutustele kasutamiseks krediidireitinguid, alluksid eri riikides erinevatele reeglitele. Lisaks tooksid erinevad krediidireitingute kvaliteedinõuded kaasa erineval tasemel investorite ja tarbijate kaitse.

(6) On vaja kehtestada ühtne raamistik krediidireitingute kvaliteedi tõstmiseks, mida peavad kohaldama ühenduse ühtlustatud eeskirjadele alluvad finantsasutused. Vastasel juhul on oht, et liikmesriigid võtavad riiklikul tasandil erinevaid meetmeid. Sellel oleks otsene negatiivne ja takistusi loov mõju siseturu korralikule toimimisele, kuna reitinguagentuurid, mis annavad ühenduse finantsasutustele kasutamiseks krediidireitinguid, alluksid eri riikides erinevatele reeglitele. Lisaks tooksid erinevad krediidireitingute kvaliteedinõuded kaasa erineval tasemel investorite ja tarbijate kaitse.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendused 6 a, 6 b ja 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a) On soovitav, et kolmandas riigis asutatud ja tegevusloa saanud reitinguagentuuride kolmandas riigis asuvatele ettevõtetele või toodetele koostatud või antud reitinguid saab ühenduses kasutada eeldusel, et nad vastavad nõuetele, mis on sama ranged kui käesolevas määruses sätestatud nõuded.

(6 b) Käesoleva määrusega tuleks kehtestada kinnitamise kord, mis võimaldab ühenduses asutatud ja käesoleva määruse kohaselt tegevusloa saanud reitinguagentuuridel kinnitada kolmandates riikides antud krediidireitinguid eeldusel, et komisjon hindab krediidireitingualase tegevusele, mille tulemusena väljastatakse kolmandates riikides krediidireitinguid, rakendatavat õigus- ja järelevalveraamistikku käesoleva määrusega võrdväärseks. Investorite kaitse tagamiseks ja käesoleva määruse rikkumiste kõrvaldamise hõlbustamiseks on käesolevas põhjenduses esitatud nõuded olulised, et anda Euroopa Liidus võrdlemisalus, milleks on ühenduses asutatud ja käesoleva määruse nõuete kohaselt tegevusloa saanud reitinguagentuur.

 

 

 

(6 c) Reitinguagentuur, mis kinnitab kolmandates riikides antud krediidireitingud, peaks täielikult ja tingimusteta vastutama kinnitatud krediidireitingute eest.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8) Reitinguagentuurid peaksid seoses krediidireitingute andmise protsessi kaasatud töötajatega kehtestama asjakohased asutusesisesed tegevuspõhimõtted ja sisekorra, et ennetada huvide konflikt ja tagada igal ajal reitingute andmise ja kontrollimise protsessi kvaliteet, terviklikkus ja põhjalikkus.

(8) Reitinguagentuurid peaksid seoses krediidireitingute andmise protsessi kaasatud töötajate ja muude isikutega kehtestama asjakohased asutusesisesed tegevuspõhimõtted ja sisekorra, et määratleda, kõrvaldada või juhtida ja avalikustada huvide konflikti ning tagada igal ajal krediidireitingute andmise ja kontrollimise protsessi kvaliteet, terviklikkus ja põhjalikkus. Sellise poliitika ja menetluste hulka peaksid eelkõige kuuluma sisekontrollisüsteem ja vastavuse funktsioon.

Selgitus

Tehniline muudatus. See kajastab vastava artikli uut sõnastust huvide konflikti kõrvaldamise, määratlemise, juhtimise ja avalikustamise osas.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Selleks et tagada krediidireitingute andmise protsessi sõltumatus reitinguagentuuri kui ettevõtte ärihuvidest, peavad reitinguagentuurid tagama, et nende haldus- või järelevalvenõukogudes oleks vähemalt kolm juhtkonda mittekuuluvat liiget, kes peavad olema sõltumatud vastavalt komisjoni soovituse 2005/162/EÜ (noteeritud äriühingute haldusorganite tegevülesanneteta liikmete ja haldus- või järelevalvenõukogu liikmete ülesannete ning haldus- või järelevalvenõukogu komisjonide kohta) III osa punktile 13. Lisaks on vaja, et haldus- või järelevalvenõukogu liikmete enamusel, sealhulgas kõikidel sõltumatutel liikmetel, oleks piisavad teadmised finantsteenuste valdkonnas.

(10) Krediidireitingute andmise protsessi sõltumatuse tagamiseks reitinguagentuuri kui ettevõtte ärihuvidest, peaksid reitinguagentuurid tagama, et nende haldus- või järelevalvenõukogu tegutseb sõltumatult, kui ta teostab järelevalvet ja koostab aruandeid krediidireitingute sõltumatuse ja kvaliteedi säilitamise kohta käesoleva määruse nõuetekohasel järgimisel. Lisaks peaksid haldus- või järelevalvenõukogu liikmetel olema piisavad teadmised finantsteenuste asjaomastes valdkondades.

Selgitus

Ei ole mingit vajadust, et järelevalvefunktsiooni täidaksid juhtkonda mittekuuluvad liikmed ja mõnes liikmesriigis selliseid ametikohti ei eksisteeri või ei ole need sobilikus vormis. Samuti võib tekkida huvide konflikt aktsionäride kohustustega. Käesolev sõnastus võimaldab valida parima variandi.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Huvide konflikti vältimiseks ei tohi haldus- või järelevalvenõukogu sõltumatute liikmete tasustamine sõltuda asutuse majandustulemustest.

(11) Huvide konflikti vältimiseks ei tohi haldus- või järelevalvenõukogu liikmete tasustamine sõltuda asutuse majandustulemustest.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) Pikaajalised suhted hinnatava ettevõtte või sellega seotud kolmandate osapooltega võivad kahjustada analüütikute ja krediidireitinguid kinnitavate isikute sõltumatust. Seetõttu peaks nimetatud analüütikute ja isikute suhtes kohaldama ringlusmehhanismi.

(13) Pikaajalised suhted hinnatava ettevõtte või sellega seotud kolmandate osapooltega võivad kahjustada emitentidega vahetult kokkupuutuvate analüütikute sõltumatust. Seetõttu peaks nimetatud analüütikute suhtes kohaldama kohustuslikku ringlusmehhanismi.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Reitinguagentuurid peavad kasutama reitingute andmiseks rangeid, süsteemseid ja järjepidevaid meetodeid, mille tulemus oleksid reitingud, mis rajaneksid ajaloolisel kogemusel põhineval valideerimisprotseduuril. Reitinguagentuurid peaksid tagama, et krediidireitingute määramisel kasutatud meetodid, mudelid ja põhilised eeldused on korralikult hallatud, ajakohastatud ja need vaadatakse perioodiliselt põhjalikult läbi. Juhtudel, kus usaldusväärsete andmete puudumine või uut liiki, eriti struktureeritud finantsinstrumentide ülesehituse keerukus tekitab tõsiseid kahtlusi, kas reitinguagentuur on võimeline andma usaldusväärset krediidireitingut, peaks reitinguagentuur hoiduma krediidireitingu andmisest või juba antud krediidireitingu tühistama.

(14) Reitinguagentuurid peaksid kasutama reitingute andmiseks rangeid, süsteemseid ja järjepidevaid meetodeid, mille tulemus oleksid hästi ja usaldusväärselt põhjendatud reitingud, mis rajaneksid valideerimisprotseduuril, kaasa arvatud ajaloolisel kogemusel põhineval valideerimisprotseduuril. Reitinguagentuurid peaksid tagama, et krediidireitingute määramisel kasutatud matemaatilised, korrelatsiooni- ja muud meetodid, mudelid ning põhilised eeldused on korralikult hallatud ja ajakohastatud, need vaadatakse perioodiliselt põhjalikult läbi ja nende kirjeldused avaldatakse, et võimaldada akadeemilist läbivaatamist. Juhtudel, kus usaldusväärsete andmete puudumine või uut liiki, eriti struktureeritud finantsinstrumentide ülesehituse keerukus tekitab tõsiseid kahtlusi, kas reitinguagentuur on võimeline andma usaldusväärset krediidireitingut, ei tohiks reitinguagentuur reitingut anda. Kehtiva krediidireitingu kontrollimiseks kättesaadava teabe kvaliteedi muutustest tuleks avalikult teada anda ning vajaduse korral tuleks krediidireiting läbi vaadata.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14 a) Emitendid peaksid tegema reitinguagentuuridele antud teabe kättesaadavaks neile, kes taotlevad seda sõltumatu analüüsi tegemiseks. Sellise teabe saajad peaksid eelnevalt nõustuma hoiduma selle avalikustamisest ja asjaomaste väärtpaberitega kauplemisest.

Selgitus

Määruses tuleks emitentidelt nõuda, et nad teeksid teistele isikutele kättesaadavaks sama teabe, mille põhjal reitinguagentuurid järeldusi teevad. Teabe kättesaadavaks muutmine võimaldaks turule ilmuda tõeliselt sõltumatutel reitingutel, mille eest emitendid ei ole maksnud. Teabe kättesaadavamaks muutmine on tegevus, mis kõige tõenäolisemalt tekitab sisulise konkurentsi reitinguagentuuride vahel.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) Selleks et tagada reitingute kvaliteet, peab reitinguagentuur võtma meetmeid, et tagada reitingute andmiseks kasutatava teabe usaldusväärsus. Sellel otstarbel võib reitinguagentuur toetuda muu hulgas sõltumatult auditeeritud raamatupidamisaruannetele ja avaldatud teabele, usaldusväärsete kolmandate osapoolte kontrollimisteenustele, saadud teabe reitinguagentuuripoolsele pistelisele kontrollile või lepingulistele sätetele, milles selgesõnaliselt kehtestatakse hinnatava ettevõtte või sellega seotud kolmandate osapoolte vastutus, kui lepinguga kooskõlas esitatud teave on teadlikult sisuliselt vale või eksitav või kui hinnatav ettevõte või sellega seotud kolmandad osapooled ei kanna teabe korrektsuse tagamiseks mõistlikkuse piires piisavat hoolt, nagu on määratletud lepingu tingimustes.

(15) Reitingumenetluse kvaliteedi tagamiseks peaks reitinguagentuur võtma mõistlikke meetmeid, et tagada reitingute andmiseks kasutatava teabe usaldusväärsus. Reitinguagentuur ei ole emitentide ja kolmandate isikute andmete ega tegevuse nõuetele vastavuse kontrollija, kuid tal peaksid olema kehtestatud sobivad ja läbipaistvad menetlused andmete kvaliteedi ja kasutud allikate usaldusväärsuse kontrollimiseks, näiteks tänu oma ametialasele sõltumatusele või mainele. Sellel otstarbel võib reitinguagentuur toetuda muu hulgas sõltumatult auditeeritud raamatupidamisaruannetele ja avaldatud teabele, usaldusväärsete kolmandate osapoolte kontrollimisteenustele või saadud teabe reitinguagentuuripoolsele pistelisele kontrollile.

Selgitus

Tuleb vältida segadust ja mitte seostada reitinguagentuuride rolli teiste osapoolte tegevuse (millele reitinguagentuurid tuginevad) nõuetekohase hoolikusega. Olulised on vaid asjakohased hindamismeetmed ja nende mõistmine tänu läbipaistvusele. Viimane lõik näib viitavat pigem kohustusele kui usaldusväärsusele.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Reitinguagentuuride kasutatavad meetodid, mudelid ja põhilised eeldused peab regulaarselt läbi vaatama, et korrektselt kajastada aluseks olevate varaturgude muutuvaid tingimusi. Läbipaistvuse tagamist silmas pidades peaks enne nende jõustumist avalikustama kõik sisulised muudatused reitinguagentuuride meetodites ja tegevuspraktikates, menetlustes ja protsessides, välja arvatud juhul, kui äärmuslikud turutingimused nõuavad kohest krediidireitingu muutmist.

(16) Reitinguagentuurid peavad kehtestama sobivad menetlused kasutatavate meetodite, mudelite ja põhiliste eelduste regulaarseks läbivaatamiseks, et korrektselt kajastada aluseks olevate varaturgude muutuvaid tingimusi. Läbipaistvuse tagamist silmas pidades peaks enne nende jõustumist avalikustama kõik sisulised muudatused reitinguagentuuride meetodites ja tegevuspraktikates, menetlustes ja protsessides, välja arvatud juhul, kui äärmuslikud turutingimused nõuavad kohest krediidireitingu muutmist.

Selgitus

Antud sõnastus selgitab, et reitinguagentuuride ülesanne on kasutatavate meetodite ja mudelite läbivaatamine.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17 a) Suurema läbipaistvuse tagamiseks ja investorite teavitamise ning kaitse edendamiseks peaks CESR korraldama statistilistele andmetele tuginedes järelevalvet reitinguagentuuride varasema tegevuse üle ja tulemused avaldama.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18) Teatavatel asjaoludel võib struktureeritud finantsinstrumentide mõju erineda traditsiooniliste äriliste võlainstrumentide mõjust. Investorite jaoks võib olla eksitav samade reitingukategooriate rakendamine mõlemat liiki instrumentidele ilma täpsemate selgitusteta. Reitinguagentuuridel peaks olema oluline roll reitingute kasutajate teadlikkuse tõstmisel struktureeritud finantstoodete spetsiifilisuse osas võrreldes traditsiooniliste toodetega. Seetõttu peavad reitinguagentuurid struktureeritud finantsinstrumentidele reitingu andmisel kasutama teistsuguseid reitingukategooriaid või andma lisateavet taoliste toodete teistsuguste riskinäitajate kohta.

(18) Teatavatel asjaoludel võib struktureeritud finantsinstrumentide mõju erineda traditsiooniliste äriliste võlainstrumentide mõjust. Investorite jaoks võib olla eksitav samade reitingukategooriate rakendamine mõlemat liiki instrumentidele ilma täpsemate selgitusteta. Reitinguagentuuridel peaks olema oluline roll reitingute kasutajate teadlikkuse tõstmisel struktureeritud finantstoodete spetsiifilisuse osas võrreldes traditsiooniliste toodetega. Seetõttu peaksid reitinguagentuurid struktureeritud finantsinstrumentidele reitingu andmisel kasutama teistsuguseid reitingukategooriaid, näiteks täiendavat reitingut, ja andma lisateavet taoliste toodete teistsuguste riskinäitajate kohta. Nad peaksid ka näitama, kas nad annavad tootele esmakordselt reitingu või reiting antakse äsja loodud tootele.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19) Reitinguagentuurid peaksid võtma meetmeid, et vältida olukordi, kus emitendid taotlevad asjassepuutuva struktureeritud finantsinstrumendi esialgset reitingu hinnangut mitmelt reitinguagentuurilt, et välja selgitada kavandatavale struktuurile kõige paremat reitingut pakkuv asutus. Emitendid peaksid taolisest käitumisest hoiduma.

(19) Krediidireitingu andmisel peavad reitinguagentuurid võimaluse korral oma lõpparuandes näitama, et emitendid taotlesid asjassepuutuva struktureeritud finantsinstrumendi esialgset reitingu hinnangut mitmelt reitinguagentuurilt, et välja selgitada kavandatavale struktuurile kõige paremat reitingut pakkuv asutus. Emitendid peaksid taolisest käitumisest hoiduma.

Selgitus

Struktureeritud finantsinstrumentide emitentidel tuleb lubada uurida pakkumiste vahemikku. Kuid tagamaks, et mitmelt poolt reitinguhinnangute küsimist ei peetaks märgiks sellest, nagu ei oleks reitinguagentuuride hinnangute kvaliteet piisavalt tagatud (kuna finantstootele reitingu andjaks määrati agentuur, kes kõige tõenäolisemalt annab soodsa reitingu), tuleks toote kohta koostatavas lõpparuandes näidata, et asjaomane reitinguagentuur konkureeris konkreetselt loetletud võistlevate pakkujatega ja valiti nende seast välja.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22) Asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse poolt tegevusloa saanud reitinguagentuur võib anda krediidireitinguid kogu ühenduses. Seetõttu on vaja kõikide reitinguagentuuride jaoks luua ühtne tegevuslubade andmise süsteem, mis kehiks kogu ühenduses.

(22) CESRilt tegevusloa saanud reitinguagentuur võib anda krediidireitinguid kogu ühenduses. Seetõttu on vaja kõikide reitinguagentuuride jaoks luua ühtne tegevuslubade andmise süsteem, mis kehiks kogu ühenduses.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23) Mõned reitinguagentuurid koosnevad mitmest juriidilisest isikust, mis koos moodustavad reitinguagentuuride grupi. Taolisse gruppi kuuluvate reitinguagentuuridele tegevusloa andmisel peavad asjaomase liikmesriigi pädevad asutused koordineerima ühte gruppi kuuluvate reitinguagentuuride esitatud taotluste hindamist.

välja jäetud

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24) Tegevusloa taotluste jaoks on vaja luua ühine vastuvõtupunkt. CESR peab registreerimistaotlused vastu võtma ja teavitama sellest tulemuslikult kõikide liikmesriikide pädevaid asutusi. Samas peab tegevusloa taotlused riiklikul tasandil läbi vaatama asjaomane pädev asutus. Reitinguagentuuride tõhusaks käsitlemiseks peavad pädevad asutused CESRi raames looma tegevusvõrgustiku, mida toetaks tõhus infotehnoloogia infrastruktuur, ning asutama allkomitee, mis oleks spetsialiseerunud kõikides reitinguagentuuride hinnatavate varaklasside krediidireitingute valdkondades.

(24) Tegevusloa taotluste jaoks on vaja luua ühine vastuvõtupunkt. CESR peab registreerimistaotlused vastu võtma, need menetlema ja teavitama sellest tulemuslikult kõikide liikmesriikide pädevaid asutusi. CESR peaks tagama võrdsete võimaluste kohaldamise kogu Euroopa Liidus, hoidudes seeläbi õiguslikust arbitraažist.

 

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25 a) Euroopa Liidu finantssektori reguleerimis- ja järelevalvemudel vajab edasisi ulatuslikke reforme. Eeskätt teatas komisjon oma 29. oktoobri 2008. aasta teatises „Finantskriisist taastumine: Euroopa tegevusraamistik” hr Jacques de Larosière’i juhitud ekspertrühma moodustamisest. Rühma ülesanne oli kaaluda edasiste reformide üksikasju, mis hõlmavad Euroopa finantsasutuste ülesehitust, et tagada usaldusnormatiivide täitmine, turgude korrapärane toimimine ja tugevam Euroopa tasandi koostöö finantsstabiilsuse järelevalve osas, mis võib hõlmata ka kõigi finantssektorite ühtset finantsinspektorit. Lisaks pidi rühm koostama aruande eelhoiatusmehhanismide ja kriisiohjamise, sealhulgas piiri- ja sektoriüleste riskide ohjamise kohta, ning Euroopa Liidu ja teiste suuremate õigusruumide koostöö kohta ülemaailmse finantsstabiilsuse kaitsel. Rühma töö tulemuste põhjal esitab komisjon võimalikult kiiresti ja hiljemalt 1. juuliks 2010 Euroopa Parlamendile, nõukogule ja teistele asjaomastele institutsioonidele kõik vastavad järeldused ning kõik õigusaktide ettepanekud, mis on vajalikud järelevalvealase koostöö korras leitud puuduste kõrvaldamiseks.

Selgitus

Tuleb tagada, et de Larosière’i rühma järeldusi käesoleva määruse järelevalvet puudutavate aspektide osas rakendataks käesoleva direktiivi läbivaatamisega ja et see toimuks kooskõlas muude finantssektorit reguleerivate õigusaktidega.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26) Reitinguagentuuride järelevalvet peaks teostama päritoluliikmesriigi pädev asutus ning reitinguagentuuride grupi puhul CESRi koordineerimisel kõnealune asutus koostöös teiste asjaomaste liikmesriikide pädevate asutustega.

(26) Reitinguagentuuride järelevalvet peaks teostama CESR koostöös teiste asjaomaste liikmesriikide pädevate asutustega.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27) Selleks et kindlustada investorite ja tarbijate kõrgetasemeline kindlustunne ja tagada ühenduse finantsasutuste kasutatavate krediidireitingute pidev kontroll, peavad reitinguagentuurid, mille peakorterid asuvad väljaspool ühendust, asutama ühenduses tütarettevõtte, mille kaudu on võimalik nende tegevuse üle ühenduses tõhusat järelevalvet teostada.

(27) Investorite ja tarbijate kõrgetasemelise kindlustunde säilitamiseks ja ühenduse finantsasutuste kasutatavate krediidireitingute üle pideva järelevalve tagamiseks peaksid reitinguagentuurid, mille peakorterid asuvad väljaspool ühendust, asutama ühenduses tütarettevõtte, mille kaudu on võimalik nende tegevuse ning heakskiitmise ja samaväärsuse korra tulemusliku rakendamise üle ühenduses tõhusat järelevalvet teostada. Julgustada tuleks ka uute osalejate tulekut reitinguagentuuride turule.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(28) Seega on asjakohane luua mehhanism, et tagada käesoleva määruse sätete tõhus täitmine. Liikmesriikide pädevad asutused peaksid saama kasutada meetmeid, mida on vaja tagamaks, et ühenduses kasutatavad reitingud antakse kooskõlas käesoleva määrusega. Kuna krediidireitingute andmise protsessi käigus tuleb säilitada reitinguagentuuri analüütiline sõltumatus, ei tohi pädevad asutused sekkuda krediidireitingute sisusse ega meetoditesse, mille abil reitinguagentuur krediidireitinguid määrab.

(28) Seega on asjakohane luua mehhanism, et tagada käesoleva määruse sätete tõhus täitmine. Liikmesriikide pädevad asutused peaksid saama kasutada meetmeid, mida on vaja tagamaks, et ühenduses kasutatavad reitingud antakse kooskõlas käesoleva määrusega. Kuna krediidireitingute andmise protsessi käigus tuleb säilitada reitinguagentuuri analüütiline sõltumatus, ei tohi ei pädevad asutused ega liikmesriigid sekkuda krediidireitingute sisusse ega meetoditesse, mille abil reitinguagentuur krediidireitinguid määrab. Surve alla sattunud reitinguagentuur peaks sellest teavitama komisjoni ja CESRi. Krediidireitingud peaksid olema hästi ja usaldusväärselt põhjendatud ning rahvusvaheliselt võrreldavad teiste reitingutega; reitingute andmisel tuleb vältida kompromisse.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(30) Juhul kui päritoluliikmesriigi pädev asutus ei võta vajalikke meetmeid, et välistada reitinguagentuuripoolne eeskirjade eiramine, peaks teiste liikmesriikide pädevatel asutustel olema võimalik sekkuda ja võtta vajalikud meetmed.

välja jäetud.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(32) CESR peaks tagama ühtsuse käesoleva määruse kohaldamisel. CESR peaks soodustama ja lihtsustama pädevate asutuste koostööd järelevalve vallas ning võtma endale igapäevases järelevalvetegevuses koordinaatori rolli. Seega peab CESR looma vahendamismehhanismi, mis soodustab pädevate asutuste ühtset lähenemist.

(32) CESR peaks tagama ühtsuse käesoleva määruse kohaldamisel. CESR peaks soodustama ja lihtsustama pädevate asutuste koostööd järelevalve vallas ning võtma endale igapäevases järelevalvetegevuses koordinaatori rolli. Seega peaks CESR looma vahendamis- ja vastastikuste eksperthinnangute mehhanismi, mis soodustab pädevate asutuste ühtset lähenemist.

Selgitus

Siin soovitatud vastastikuste eksperthinnangute mehhanismi saaks kujundada liikmesriikide statistikaametite ja Eurostati vahel toimiva süsteemi eeskujul.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(33) Liikmesriigid peavad kehtestama eeskirjad sanktsioonide kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete rikkumise korral, ja tagama vastavate meetmete rakendamise. Nimetatud meetmed peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

(33) Liikmesriigid peaksid kehtestama eeskirjad sanktsioonide kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete rikkumise korral, ja tagama nende rakendamise. Nimetatud sanktsioonid peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad ning korrastatud turu tagamisega kooskõlas. Komisjon peaks kehtestama CESRi nõuandel selliseid sanktsioone käsitlevad suunised.

Selgitus

Kui CESR vastutab tegevusloa andmise ja järelevalve eest, peab tal olema suurem, olgugi vaid nõuandev roll rikkumiste väljaselgitamisel ja karistuste määramisel.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(34 a) Reitinguagentuuride edaspidine vastutus peaks olema võrreldav audiitorite vastutusega. Komisjon peaks sellega seoses esitama asjakohase õigusakti ettepaneku.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(35) Rangem ja selgem õigusraamistik, mille kohaselt reitinguagentuurid tegutsevad, peaks samuti lihtsustama reitinguagentuuride suhtes tsiviilhagide esitamist vastavalt liikmesriikide kohaldatavale korrale.

(35) Käesoleva määruse sätete rikkumine iseenesest ei tohiks anda kolmanda osapoole hagejatele võimalusi kahjutasu nõuda. Kui reitingu kasutaja kannatab käesoleva määruse sätete rikkumise tõttu majanduslikku kahju, peab kahjutasu nõude esitamine olema võimalik üksnes kooskõlas liikmesriigis kohaldatavate tsiviilvastutust käsitlevate õigusaktidega.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(35 a) Reitinguagentuurid peavad oma ülesannete täitmisel tegema koostööd ELi avalike institutsioonidega ja nende tippjuhid peavad kutse peale ilmuma Euroopa Parlamendi asjaomase komisjoni ette.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(37) Komisjonile tuleb eelkõige anda volitus muuta määruse I ja II lisa, millega kehtestatakse konkreetsed kriteeriumid reitinguagentuuri kohustustest kinnipidamise hindamiseks seoses sisemise korralduse, tegevuskorra, töötajate kohta käivate eeskirjade, krediidireitingute esitamise ja avalikustamisega. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivkomitee menetlusele.

(37) Komisjonile tuleks eelkõige anda volitus võtta meetmeid kriteeriumide määratlemiseks reguleerituse võrdväärsuse hindamiseks kolmandates riikides asutatud reitinguagentuuride antud krediidireitingute kasutamise korral ja võtta meetmeid kõrvaltegevuste määratlemiseks, võtta vastu sanktsioone käsitlevaid suuniseid, muuta määruse I ja II lisa, millega kehtestatakse konkreetsed kriteeriumid reitinguagentuuri kohustustest kinnipidamise hindamiseks seoses sisemise korralduse, tegevuskorra, töötajate kohta käivate eeskirjade, krediidireitingute esitamise ja avalikustamisega, võttes samaaegselt arvesse rahvusvahelisi arenguid. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivkomitee menetlusele.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(37 a) Komisjon peaks hindama krediidireitingute usaldamist regulatiivsel eesmärgil ning hinnatava äriühingu poolt reitinguagentuurile makstavate tasude asjakohasust. Komisjon peaks seda hinnangut arvestades esitama asjakohased õigusakti ettepanekud.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolev määrusega kehtestatakse ühtne lähenemisviis, millega tagatakse, et ühenduses kasutatavad krediidireitingud on kõrge kvaliteediga, andes seeläbi panuse siseturu sujuvale toimimisele ning saavutades ühtlasi kõrgetasemelise tarbijate ja investorite kaitse. Selles kehtestatakse tingimused krediidireitingute andmiseks ja eeskirjad reitinguagentuuride töö korraldamiseks ja toimimiseks, et tagada praktikas nende sõltumatus ja huvide konflikti vältimine.

Käesolev määrusega kehtestatakse meetmed, millega tagatakse reitingualase tegevuse terviklikkus, läbipaistvus, vastutustunne, hea valitsemistava ning asutustevahelise koostöö, mille tulemusena on ühenduses kasutatavad või ühenduses mõju avaldavad krediidireitingud kõrge kvaliteediga, andes seeläbi panuse siseturu sujuvale toimimisele ning saavutades ühtlasi kõrgetasemelise tarbijate ja investorite kaitse. Selles kehtestatakse tingimused krediidireitingute andmiseks ja eeskirjad reitinguagentuuride töö korraldamiseks ja toimimiseks, et tagada praktikas nende sõltumatus ja huvide konflikti vältimine.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Käesolevat määrust kohaldatakse krediidireitingute suhtes, mis on mõeldud kasutamiseks regulatiivsel või muul eesmärgil direktiivis 2006/48/EÜ määratletud krediidiasutustes, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2004/39/EÜ määratletud investeerimisühingutes ning kindlustusandjates, mille suhtes kohaldatakse nõukogu direktiivi 73/239/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2002/83/EÜ määratletud elukindlustusandjates, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2005/68/EÜ määratletud edasikindlustusandjates, direktiivis [2009/XX/EÜ] määratletud eurofondides või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2003/41/EÜ määratletud tööandjapensioni kogumisasutustes, ning mis on avalikult avalikustatud või mida levitatakse ainult tellijatele.

1. Käesolevat määrust kohaldatakse krediidireitingute suhtes, mis on mõeldud kasutamiseks direktiivis 2006/48/EÜ määratletud krediidiasutustes, emiteerijate või pakkujate poolt seoses väärtpaberite üldsusele pakkumise või kauplemisele lubamisega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiivile 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti kohta1 ja komisjoni 29. aprilli 2004. aasta määrusele (EÜ) nr 809/2004, millega rakendatakse direktiivi 2003/71/EÜ, mis puudutab prospektides sisalduvat informatsiooni nagu ka selliste prospektide formaati, andmete esitamist viidetena ja selliste prospektide avaldamist ning reklaamide levitamist2, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2004/39/EÜ määratletud investeerimisühingutes ning kindlustusandjates, mille suhtes kohaldatakse nõukogu direktiivi 73/239/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2002/83/EÜ määratletud elukindlustusandjates, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2005/68/EÜ määratletud edasikindlustusandjates, direktiivis [2009/XX/EÜ] määratletud eurofondides või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2003/41/EÜ määratletud tööandjapensioni kogumisasutustes, ning mis on avalikult avalikustatud või mida levitatakse ainult tellijatele.

 

1 ELT L 345, 31.12.2003, lk 64.

2 ELT L 149, 30.4.2004, lk 1.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust ei kohaldata erakrediidireitingute suhtes. Seda ei kohaldata krediidireitingute suhtes, mida annavad avalikud asutused, kelle krediidireitinguid ei ole avalikult avaldatud, ja mille eest hinnatav ettevõte ei ole maksnud.

2. Käesolevat määrust ei kohaldata järgmiste krediidireitingute suhtes:

 

(a) erakrediidireitingud, mis edastatakse üksnes tellimuse esitanud isikule ning mida ei kavatseta avalikustada ega levitada tellijatele;

 

(b) direktiivi 2006/48/EÜ VI lisa 1. osas kirjeldatud ekspordikrediidi agentuuride antud krediidireitingud; või

 

(c) krediidireitingud, mida annavad avalikud asutused, kelle krediidireitinguid ei ole avalikult avaldatud, ja mille eest hinnatav ettevõte ei ole maksnud.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) „päritoluliikmesriik” – liikmesriik, kus on reitinguagentuuri registrijärgne asukoht;

välja jäetud

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a) „juhtiv analüütik“ – isik, kelle peamine vastutusvaldkond on emitendiga suhtlemine seoses konkreetse krediidireitinguga või üldiselt seoses selle emitendi välja antud instrumentidega ja reitingukomiteele soovituste koostamine, kui see on asjakohane;

Selgitus

Juhtiva analüütiku mõiste on vajalik, arvestades selliste isikute suurt osatähtsust reitinguagentuurides ja artiklis 6 kehtestatud ringlusmehhanismi.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a) „regulatiivne eesmärk“ –krediidireitingute kasutamine konkreetsel eesmärgil, st liikmesriikide õigusaktidega rakendatava ühenduse õiguse järgimise eesmärgil;

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

k) „reitinguagentuuride grupp” – ettevõtete grupp, mis koosneb emaettevõttest ja selle tütarettevõtetest direktiivi 83/349/EMÜ artiklite 1 ja 2 tähenduses või ettevõtetest, mis on omavahel seotud ärisuhtega direktiivi 83/349/EMÜ artikli 12 lõike 1 tähenduses ja mille pidev ja peamine töö on krediidireitingute andmine.

k) „reitinguagentuuride grupp” – ühenduses asutatud ettevõtete grupp, mis koosneb emaettevõttest ja selle tütarettevõtetest direktiivi 83/349/EMÜ artiklite 1 ja 2 tähenduses või ettevõtetest, mis on omavahel seotud ärisuhtega direktiivi 83/349/EMÜ artikli 12 lõike 1 tähenduses ja mille pidev ja peamine töö on krediidireitingute andmine.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(k a) „erakrediidireiting“ – reiting, mida ei avalikustata, sest see antakse välja ettevõtja tellimusel eelnevalt määratletud erakasutuseks;

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artiklis 2 loetletud krediidiasutused, investeerimisühingud, kindlustus- ja edasikindlustusandjad, eurofondid ja tööandjapensioni kogumisasutused võivad regulatiivsetel eesmärkidel kasutada ainult ühenduses asutatud ja käesoleva määruse kohaselt tegevusloa saanud reitinguagentuuride antud krediidireitinguid.

Artiklis 2 loetletud krediidiasutused, investeerimisühingud, kindlustus- ja edasikindlustusandjad, eurofondid, tööandjapensioni kogumisasutused ja emitendid või pakkujad võivad regulatiivsetel eesmärkidel kasutada ainult ühenduses asutatud ja käesoleva määruse kohaselt tegevusloa saanud reitinguagentuuride antud või nende kinnitatud krediidireitinguid.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Direktiivi 2004/39/EÜ artiklis 1 osutatud investeerimisühingud ja krediidiasutused peaksid seoses finantsinstrumentidega, millel on reiting, täitma klienti antud korraldusi üksnes juhul, kui reitingu on andnud agentuur, kes on tunnustatud käesoleva määruse kohaselt.

2. Kolmandas riigis asutatud, tunnustatud või tegevusloa saanud reitinguagentuuride kolmandas riigis asuvatele ettevõtetele või toodetele koostatud või antud reitinguid võib ühenduses kasutada eeldusel, et:

 

(a) reitingu on kinnitanud ühenduses asutatud ja käesoleva määruse kohaselt tegevusloa saanud reitinguagentuur; ning

 

(b) kinnitatava krediidireitingu andmisega lõppeva kolmanda riigi reitinguagentuuri reitingualase tegevuse suhtes kohaldatakse õigus- ja järelevalveraamistikku, mida loetakse samaväärseks käesolevas määruses sätestatud meetmetega.

Komisjon koostab ja avaldab nimekirja kolmandate riikide õigusaktidest, mis loetakse käesoleva määrusega samaväärseks. Seda nimekirja ajakohastatakse järjepidevalt.

 

3. Vastavalt lõikele 2 kinnitatud krediidireitingut loetakse samaväärseks krediidireitinguga, mille on andnud ühenduses asutatud ja käesoleva määruse kohaselt tegevusloa saanud reitinguagentuur. Ühenduses tegevusloa saanud reitinguagentuur lisab oma reitinguteatele vastava avalduse.

 

4. Ühenduses asutatud ja käesoleva määruse kohaselt tegevusloa saanud reitinguagentuur ei kasuta kinnitamist sellest määrusest tulenevatest nõuetest hoidumiseks.

 

Kolmandas riigis asuva reitinguagentuuri koostatud või antud krediidireitingu kinnitanud reitinguagentuur vastutab täielikult krediidireitingu ja selle kinnitamise tingimuste täitmise eest.

 

5. Kui reitinguagentuuride ja nende tegevuse rahvusvaheline reguleerimis- ja järelevalveraamistik on kehtestatud, vaatavad Euroopa Parlament ja nõukogu käesoleva määruse läbi.

 

6. Komisjon, keda abistab CESR, kehtestab üleminekumeetmed kolmandatest riikidest antud kehtivate krediidireitingute suhtes, mida ühenduses juba kasutatakse. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 33 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

 

7. Liikmesriigid tagavad, ilma et see piiraks konkurentsieeskirjade kohaldamist, et emitendid kasutavad mõne reitingu puhul reitinguagentuure, mille peakorter asub ühenduses.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Reitinguagentuur peab tagama, et krediidireitingu andmist ei mõjuta ükski krediidireitingut andvasse reitinguagentuuri, selle juhatusse, töötajatesse või selle kontrolliga otseselt või kaudselt seotud isikutesse puutuv, olemasolev või potentsiaalne huvide konflikt või ärisuhe.

1. Reitinguagentuur rakendab kõiki vajalikke meetmeid, et tagada see, et krediidireitingu andmist ei mõjuta ükski krediidireitingut andvasse reitinguagentuuri, selle juhatusse, krediidireitingu väljatöötamisega seotud analüütikutesse, töötajatesse või füüsilistesse isikutesse, kes on antud reitinguagentuuri käsutusse või kontrolli alla, või selle kontrolliga otseselt või kaudselt seotud isikutesse puutuv, olemasolev või potentsiaalne huvide konflikt või ärisuhe.

Selgitus

Määruses tuleks ette näha erikriteeriumid erandi tegemiseks vähese töötajate arvuga reitinguagentuuridele seoses kavandatavas määruses ette nähtud teatud kohustuste täitmisega.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1 a. Reitinguagentuur avaldab, milline on hinnatavate ettevõtete suhtes kehtiv hüvituskord.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1 b. Reitinguagentuur nimetab isiku, kes vastutab selle eest, et reitinguagentuur ja selle töötajad järgiksid käesolevat määrust.

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1 c. Reitinguagentuur eraldab oma reitingutegevuse õiguslikult ja tegevuslikult kõrvaltegevusest.

 

Komisjon määratleb sellise kõrvaltegevuse. Kõnealune meede käesoleva määruse vähem oluliste sätete muutmiseks määruse täiendamise teel võetakse vastu vastavalt artikli 33 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Selleks et tagada lõike 1 täitmine, peab reitinguagentuur täitma I lisa A ja B jaos kehtestatud nõudeid.

2. Selleks et tagada lõigete 1, 1 a, 1 b ja 1 c täitmine, täidab reitinguagentuur I lisa A ja B jaos kehtestatud nõudeid.

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. CESR võib reitinguagentuuri taotlusel vabastada reitinguagentuuri artikli 6 lõikes 4 ja I lisa A jao punktis 2 sätestatud nõuete täitmisest, kui reitinguagentuur suudab tõestada, et need nõuded ei ole proportsionaalsed tema tegevuse laadi, ulatuse ja keerukusega ning krediidireitingute andmise laadi ja ulatusega ning et:

 

(a) reitinguagentuuril on alla 25 töötaja;

 

(b) reitinguagentuur on rakendanud meetmeid ja menetlusi, eelkõige sisekontrollisüsteemi, aruandluskorda ning analüütikute ja krediidireitinguid kinnitavate isikute ringlusmehhanismi, mis tagab käesolevas määruses sätestatud regulatiivsete eesmärkide tulemusliku saavutamise, ning

 

(c) reitinguagentuur ei ole määratletud oma suurust eesmärgiga, et reitinguagentuur või reitinguagentuuride grupp saaksid käesoleva määruse nõuete järgimisest kõrvale hoida.

 

Reitinguagentuuride grupi puhul tagab CESR, et vähemalt üks gruppi kuuluv reitinguagentuur ei ole vabastatud artikli 6 lõikes 4 või I lisa A jao punktis 2 sätestatud nõuete täitmisest.

 

Kui reitinguagentuur kuulub reitinguagentuuride gruppi, loetakse agentuuri tegevus vastavaks I lisa A jao nõuetele, kui grupp tervikuna neid nõudeid täidab. Sellisel juhul tõlgendatakse I lisas sisalduvaid viiteid reitinguagentuuri haldus- või järelevalvenõukogule ja tippjuhtkonnale viidetena emaettevõtja haldus- või järelevalvenõukogule ja tippjuhtkonnale.

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Töötajad

Analüütikud ja muud töötajad

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Reitinguagentuur peab tagama, et krediidireitingute andmisega otseselt seotud töötajatel on asjakohased teadmised ja kogemused neile määratud ülesannete täitmiseks.

1. Reitinguagentuur tagab, et krediidireitingute andmisega otseselt seotud analüütikutel ja muudel töötajatel on asjakohased teadmised ja kogemused neile määratud ülesannete täitmiseks.

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Reitinguagentuur peab tagama, et krediidireitingute andmisega otseselt seotud töötajatel ei oleks lubatud algatada palga või tasustamisega seotud läbirääkimisi ega osaleda taolistel läbirääkimistel ühegi hinnatava ettevõtte, seotud kolmanda osapoole või isikuga, kes on otseselt või kaudselt hinnatava ettevõttega seotud kontrollimise kaudu.

2. Reitinguagentuur tagab, et krediidireitingute andmisega otseselt seotud analüütikutel ja muudel töötajatel ei oleks lubatud algatada palga või tasustamisega seotud läbirääkimisi ega osaleda taolistel läbirääkimistel ühegi hinnatava ettevõtte, seotud kolmanda osapoole või isikuga, kes on otseselt või kaudselt hinnatava ettevõttega seotud kontrollimise kaudu.

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Reitinguagentuur peab tagama, et krediidireitingute andmisega otseselt seotud töötajad täidavad I lisa C jaos kehtestatud nõudeid.

3. Reitinguagentuur tagab, et krediidireitingute andmisega otseselt seotud analüütikud ja muud töötajad täidavad I lisa C jaos kehtestatud nõudeid.

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Reitinguagentuur peab tagama, et krediidireitinguid kinnitavad analüütikud ja isikud ei oleks nelja aasta jooksul seotud krediidireitingu andmisega samale hinnatavale ettevõttele või sellega seotud kolmandatele osapooltele. Sellel eesmärgil kehtestab asutus selliste analüütikute ja isikute ringlusmehhanismi.

4. Reitinguagentuur tagab, et analüütikud, kes puutuvad emitentidega vahetult kokku, ei oleks kuni viie aasta jooksul seotud krediidireitingu andmisega samale hinnatavale ettevõttele või sellega ühisomandis olevatele muudele ettevõtetele. Sellel eesmärgil kehtestab asutus selliste analüütikute ringlusmehhanismi.

Ajavahemik, mille möödumisel võivad krediidireitinguid kinnitavad analüütikud ja isikud esimeses punktis osutatud hinnatavale ettevõttele või seotud kolmandatele osapooltele krediidireitinguteenust pakkuda, ei tohi olla lühem kui kaks aastat.

Ajavahemik, mille möödumisel võivad juhtivad analüütikud jälle krediidireitinguteenuse osutamiseks esimeses lõigus osutatud hinnatava ettevõtte või seotud kolmanda osapoolega vahetult kokku puutuda, ei ole lühem kui kaks aastat.

 

Analüütikute ringlus toimub etapiviisiliselt ja hõlmab konkreetseid reitinguid koostavaid analüütikuid, mitte kogu meeskonda.

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Krediidireitinguid kinnitavate analüütikute ja isikute tasustamine ja soorituse hindamine ei tohi sõltuda tulust, mida reitinguagentuur saab hinnatavatelt ettevõtetelt või seotud kolmandatelt osapooltelt, millele krediidireitinguid kinnitav analüütik või isik teenuseid osutab.

6. Krediidireitinguid koostavate juhtivate analüütikute tasustamine ja soorituse hindamine ei sõltu tulust, mida reitinguagentuur saab hinnatavatelt ettevõtetelt või seotud kolmandatelt osapooltelt, millele krediidireitinguid koostavad juhtivad analüütikud teenuseid osutavad.

Selgitus

Juhtiv analüütik on hinnatava ettevõtte peamine kontaktisik. On ebavajalik ja liigselt segav kohaldada kogu tugimeeskonna suhtes sama ringluskorda.

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Reitinguagentuur avaldab avalikult reitingute andmise protsessis kasutatavad meetodid, mudelid ja põhilised hindamiseeldused.

1. Reitinguagentuur avalikustab meetodid, mudelid ja põhilised hindamiseeldused, mida ta oma reitingualases tegevuses kasutab, nagu on määratletud I lisa E jaos.

Selgitus

Täpseid meetodeid, mudeleid ja põhilisi hindamiseeldusi ei tuleks avalikustada. On asjakohane avalikustada üldpõhimõtted, mis võivad aidata investoreid reitingu mõistmisel.

Muudatusettepanek  59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Reitinguagentuurid teevad selleks ettenähtud veebisaidil tasuta ja igal ajal juurdepääsetavana kättesaadavaks teabe struktureeritud finantstoodete kohta, selgitades nende kasutatavaid mudeleid ja hindamismeetodeid puudutavaid eeldusi, parameetreid, piiranguid ja selgusetust, sealhulgas agentuuri poolt reitingu määramisel tehtud stressistsenaariumide simulatsioone. See teave on selge ja kergesti mõistetav.

Muudatusettepanek  60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Reitinguagentuur peab tagama, et tema koostatud ja levitatud krediidireitingud põhinevad kogu asutusele kättesaadaval teabel, mis puutub asutuse reitingu andmise meetoditesse. Agentuur võtab kõik vajalikud meetmed, et krediidireitingute koostamiseks kasutatav teave oleks piisavalt kvaliteetne ja pärineks usaldusväärsest allikast.

2. Reitinguagentuurid kinnitavad, rakendavad ja jõustavad kirjalikke menetlusi, selleks et tagada, et nende koostatud ja levitatud krediidireitingud põhinevad kogu reitinguagentuurile teadaoleva teabe põhjalikul analüüsil, mis on analüüsimise seisukohalt reitingu andmise meetodite kohaselt asjakohane. Agentuurid võtavad kõik asjakohased meetmed, et krediidireitingute koostamiseks kasutatav teave oleks piisavalt kvaliteetne ja pärineks usaldusväärsest allikast.

Selgitus

Algne tekst kätkeb ohtu, et reguleerivad asutused vaidlustavad konkreetsed meetodid, mis omakorda lõpeks reitinguagentuuride analüütilise sõltumatuse rikkumisega. Selle asemel tuleks selle sättega nõuda krediidiasutustelt meetodite läbivaatamise menetlusi, et reguleerivad asutused saaksid teostada järelevalvet nende menetluste järgimise üle. Viide „kogu asutusele kättesaadavale teabele” on ebaproportsionaalne ja hõlmaks kogu üldkasutatavat teavet, olenemata selle ebamäärasusest.

Muudatusettepanek  61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Reitinguagantuurid võtavad asjakohaseid meetmeid neile emitentide või seotud osapoolte (nt algatajad, emissioonikorraldaja või juristid struktureeritud finantstoodete korral) edastatud andmete ja teabe usaldusväärsuse, stabiilsuse ja täpsuse hindamiseks. Reitinguagentuurid näitavad, millises ulatuses nad neile antud teavet kontrollisid.

Muudatusettepanek  62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 b. Reitinguagentuur võtab kasutusele menetlused ja süsteemid, et kaitsta emitentidelt saadava teabe konfidentsiaalsust.

Muudatusettepanek  63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Reitinguagentuur säilitab andmed kõikide juhtude kohta, kus asutus on krediidireitingu andmise käigus alandanud teise reitinguagentuuri koostatud reitinguid seoses alusvara või struktureeritud finantsinstrumentidega, tuues ära ka sellise alandamise põhjuse.

Reitinguagentuur säilitab ja avalikustab andmed kõikide juhtude kohta, kus asutus on krediidireitingu andmise käigus muutnud teise reitinguagentuuri koostatud reitinguid seoses alusvara või struktureeritud finantsinstrumentidega, tuues ära ka erineva hinnangu põhjuse.

Selgitus

Reitinguagentuurid peavad paremat või halvemat hinnangut põhjendama.

Muudatusettepanek  64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Reitinguagentuur jälgib krediidireitinguid ja vaatab need vajadusel läbi. Reitinguagentuur kehtestab sisekorra, et jälgida makromajanduslike ja finantsturgude tingimustes toimunud muutuste mõju krediidireitingutele.

4. Reitinguagentuur jälgib krediidireitinguid ja vaatab need ning meetodid järjepidevalt ja eelkõige instrumendi reitingut mõjutada võivate oluliste muutuste toimumisel läbi. Reitinguagentuur kehtestab sisekorra, et jälgida makromajanduslike ja finantsturgude tingimustes toimunud muutuste mõju krediidireitingutele. Ta annab üldiste negatiivsete ja äärmuslike turutingimuste korral ka hoiatuse.

Muudatusettepanek  65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a. Kui ühenduse reitinguagentuur annab välja või kinnitab kolmanda riigi reitinguagentuuri antud reitingu, vastutab ta kogu kasutatud teabe ning rakendatud meetodite täpsuse eest.

Muudatusettepanek  66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 b. Reitinguagentuur selgitab pädeva asutuse taotluse alusel tagantjärele oma meetodeid, mudeleid ja põhilisi hindamiseeldusi. Selline selgitamine ei piira reitingu sisu või reitinguagentuuri sõltumatust.

Selgitus

Reitinguagentuur peab olema suuteline selgitama pädevatele asutustele tagantjärele oma meetodeid, mudeleid ja põhilisi hindamiseeldusi. Selle põhimõtte kohaldamine sunnib reitinguagentuuri täielikult mõistma oma reitingumeetodeid, mudeleid ja hindamiseeldusi. Pädevad asutused peavad siiski igati austama reitinguagentuuride ja reitingute endi sõltumatust.

Muudatusettepanek  67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 c. Ühenduses asutatud ja käesoleva määruse kohaselt tegevusloa saanud reitinguagentuur loetakse krediidireitingu andjaks, kui krediidireiting on avaldatud reitinguagentuuri veebisaidil või muude vahenditega või kui seda on levitatud tellijatele ja esitatud ning avaldatud artikli 8 kohaselt, millega tuvastatakse selgelt, et krediidireiting on kinnitatud.

Selgitus

Kolmandas riigis välja antud reitingute kasutamist ELis tuleb võimaldada, kui on täidetud kaks kriteeriumit: 1) antakse hinnang selle kohta, et kolmanda riigi reitinguagentuuri tegevus vastab kõrgetele standarditele reitingualase tegevuse terviklikkuse osas ja ELi reitinguagentuur jälgib pidevalt vastavust neile standarditele; 2) seatakse sisse koostöökord kolmandate riikide pädevate asutustega ja hinnatakse kinnitamise protsessi vastavusnõudeid tegevusloa andmise ja jätkuva järelevalve ajal.

Muudatusettepanek  68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Reitinguagentuur avaldab kõik krediidireitingud ja kõik otsused krediidireitingute andmine lõpetada mittevalikuliselt ja õigeaegselt.

 

1. Reitinguagentuur avaldab kõik krediidireitingud ja kõik otsused krediidireitingute andmise lõpetamise kohta mittevalikuliselt ja õigeaegselt. Avalikustamise käigus esitab reitinguagentuur avalikustamise põhjused ja motiivid.

Muudatusettepanek  69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Esimest punkti ei kohaldata krediidireitingute suhtes, mida levitatakse ainult tellijatele.

Esimest punkti kohaldatakse ka krediidireitingute suhtes, mida levitatakse ainult tellijatele.

Muudatusettepanek  70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Reitinguagentuur avalikustab pidevalt teabe kõigi struktureeritud finantstoodete kohta, mis on talle esitatud esialgseks läbivaatamiseks või esialgse reitingu saamiseks. Teave avalikustatakse olenemata sellest, kas emitent tellib reitinguagentuurilt lõpliku reitingu.

Selgitus

See võimaldab investoritel kindlaks teha, kas emitent taotles reitinguagentuurilt reitingut, kuid hiljem otsustas seda mitte kasutada. See võib aidata ennetada olukorda, kus emitendid “valivad reitinguid”.

Muudatusettepanek  71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b. Reitinguagentuur teavitab hinnatavat ettevõtet 12 tundi enne reitingutulemuse ja reitingu aluseks olevate peamiste argumentide avaldamist, et ettevõttel oleks võimalus juhtida enne andmete avalikustamist tähelepanu tegelikele vigadele.

Selgitus

Hinnatava ettevõtte eelnev teavitamine juba sisaldub Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni (IOSCO) välja antud tegevusjuhendi punktis 3.7. Selliselt on võimalik ebatäpne teave täpsustada ja arusaamatused lahendada, enne kui ebatäpne reiting turule jõuab.

Muudatusettepanek  72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Krediidireitingud esitatakse I lisa D jaos kehtestatud nõuete kohaselt.

2. Krediidireitingud peaksid kajastama ühtseid kriteeriume siseturul, vältida tuleks regulatiivset meelevaldsust ja reitingud peaksid olema võrreldavad sarnaste agentuuride poolt rahvusvaheliselt antavate reitingutega; need esitatakse I lisa D jaos kehtestatud nõuete kohaselt.

Muudatusettepanek  73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) krediidireitingukategooriad, mida kohaldatakse struktureeritud finantsinstrumentidele, peavad olema selgelt eristatud reitingukategooriatest, mida kasutatakse teist liiki hinnatavatele ettevõtetele või finantsinstrumentidele hinnangu andmiseks;

a) krediidireitingukategooriad, mida kohaldatakse struktureeritud finantsinstrumentidele, peavad olema selgelt eristatud reitingukategooriatest, mida kasutatakse teist liiki hinnatavatele ettevõtetele või finantsinstrumentidele hinnangu andmiseks. Eraldi reitingukategooriaid kasutatakse keeruliste struktureeritud instrumentide puhul;

Selgitus

Läbipaistvuse suurendamine ja parem investorite kaitse.

Muudatusettepanek  74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Kui reitinguagentuur annab soovimatu krediidireitingu, peab krediidireitingus olema kirjas, et hinnatav ettevõte või seotud kolmas osapool ei osalenud krediidireitingu andmise protsessis ja et reitinguagentuuril puudus juurdepääs hinnatava ettevõtte või sellega seotud kolmanda osapoole raamatupidamisele ja teistele asjaomastele sisedokumentidele.

 

5. Kui reitinguagentuur annab soovimatu krediidireitingu, on krediidireitingus selgelt kirjas, kas hinnatav ettevõte või seotud kolmas osapool osales või ei osalenud krediidireitingu andmise protsessis ja kas reitinguagentuuril oli juurdepääs hinnatava ettevõtte või sellega seotud kolmanda osapoole raamatupidamisele ja teistele asjaomastele sisedokumentidele. Hinnatav ettevõte või seotud kolmas osapool võib nõuda, et kõik tema reservatsioonid kajastuvad selgesõnaliselt reitingus ja et sellised tähelepanekud on kättesaadavad reitinguagentuuri avalikustatavas teabes.

Muudatusettepanek  75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a. Reitinguagentuur dokumenteerib ja avalikustab kõik reitingu andmiseni viinud sammud, teabe ja tegurid.

Selgitus

Läbipaistvuse suurendamine ja parem investorite kaitse.

Muudatusettepanek  76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 8a

 

Teabe läbipaistvus

 

Tegevusloaga reitinguagentuurile reitingu koostamise eesmärgil teavet andvad emitendid annavad sama teabe taotluse alusel bona fide analüüsiteenistustele. Analüüsiteenistus kohustub järgima selle teabe kasutamisel konfidentsiaalsust. Sellise analüüsiteenistuse töötajad kohustuvad ühtlasi mitte kauplema asjaomase emitendi välja antud väärtpaberitega.

Selgitus

Määruses tuleks emitentidelt nõuda, et nad teeksid teistele isikutele kättesaadavaks sama teabe, mille põhjal reitinguagentuurid järeldusi teevad. Teabe kättesaadavaks tegemine annaks võimaluse arendada tõeliselt sõltumatute reitingute (mille eest emitendid ei ole maksnud) turul. Teabe kättesaadavamaks tegemine on tegevus, mis kõige tõenäolisemalt tekitab sisulise konkurentsi reitinguagentuuride vahel.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Reitinguagentuurid tagavad CESRi loodud keskandmekogus juurdepääsu varasematele tegevusandmetele ning teabele varasemate krediidireitingualaste tegevuste kohta. Andmekogu on avalik.

2. Reitinguagentuurid tagavad CESRi loodud keskandmekogus ühtses vormis juurdepääsu varasematele tegevusandmetele, sealhulgas reitingute muutumise sagedusele, ning teabele varasemate krediidireitingualaste tegevuste kohta. Andmekogu on avalik. CESR annab suuniseid vormi, üksikasjade ja kajastatava ajavahemiku kohta. Andmekogus sisalduva teabe alusel jälgib CESR statistilistele andmetele tuginedes reitingute varasemaid tulemusi. Seejärel avaldab CESR statistika reitinguagentuuride ja nende tulemuste kohta, muu hulgas agentuuride antud reitingute usaldusväärsuse kohta.

Muudatusettepanek  78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Reitinguagentuur tagab päritoluliikmesriigi pädevale asutusele igal aastal juurdepääsu teabele I lisa E jao II osa punktis 2 sätestatud asjaolude kohta. Päritoluliikmesriigi pädevad asutused ei tohi seda teavet avaldada.

3. Reitinguagentuur tagab CESRile igal aastal juurdepääsu teabele I lisa E jao II osa punktis 2 sätestatud asjaolude kohta. CESR avaldab selle teabe.

Muudatusettepanek  79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Reitinguagentuur avaldab kord aastas läbipaistvusaruande, mis sisaldab teavet I lisa E jao III osas sätestatud asjaolude kohta. Reitinguagentuur avaldab aastaaruande hiljemalt kolm kuud pärast iga majandusaasta lõppu ning tagab, et see on asutuse veebisaidil kättesaadav vähemalt viis aastat.

Reitinguagentuur avaldab kord aastas läbipaistvusaruande, mis sisaldab teavet I lisa E jao III osas sätestatud asjaolude kohta. Reitinguagentuur avaldab aastaaruande hiljemalt kolm kuud pärast iga majandusaasta lõppu ning tagab, et see on asutuse veebisaidil kättesaadav vähemalt viis aastat. Need väljaanded ja veebisaidid võivad olla grupipõhised ega pea olema seotud üksnes ühendusega.

Muudatusettepanek  80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Reitinguagentuur võib taotleda tegevusluba selleks, et tagada, et tema krediidireitinguid saavad regulatiivseteks eesmärkideks kasutada artiklis 2 nimetatud krediidiasutused, investeerimisühingud, kindlustus- ja edasikindlustusandjad, eurofondid ja tööandjapensioni kogumisasutused eeldusel, et tegemist on ühenduses asutatud juriidilise isikuga.

1. Reitinguagentuur või reitinguagentuuride grupp võib taotleda tegevusluba selleks, et tagada, et tema krediidireitinguid saavad regulatiivsel eesmärgil kasutada artiklis 2 nimetatud krediidiasutused, investeerimisühingud, kindlustus- ja edasikindlustusandjad, eurofondid ja tööandjapensioni kogumisasutused eeldusel, et tegemist on ühenduses asutatud juriidilise isikuga.

Muudatusettepanek  81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Reitinguagentuurid teavitavad päritoluliikmesriigi pädevat asutust kõikidest olulistest muutustest tegevusloa esmase taotlemise korral esitatud tingimustes.

Reitinguagentuurid teavitavad CESRi kõikidest olulistest muutustest tegevusloa esmase taotlemise korral esitatud tingimustes, sealhulgas tütarfirma või filiaali avamisest või sulgemisest Euroopa Liidus.

Muudatusettepanek  82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Päritoluliikmesriigi pädev asutus annab tegevusloa reitinguagentuurile, kui see täidab kõiki käesolevas määruses krediidireitingute andmise suhtes kehtestatud tingimusi.

4. CESR annab tegevusloa reitinguagentuurile, kui see täidab kõiki käesolevas määruses krediidireitingute andmise suhtes kehtestatud tingimusi.

Muudatusettepanek  83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Pädevad asutused ei tohi esitada tegevusloa saamiseks lisanõudeid, mida ei ole käesolevas määruses sätestatud.

5. CESR ei esita tegevusloa saamiseks lisanõudeid, mida ei ole käesolevas määruses sätestatud.

Muudatusettepanek  84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. CESR peab 10 päeva jooksul taotluse saamisest edastama taotluse päritoluliikmesriigi pädevale asutusele ning teavitama sellest teiste liikmesriikide pädevaid asutusi.

3. CESR teavitab 10 päeva jooksul taotluse saamisest liikmesriikide pädevaid asutusi.

Muudatusettepanek  85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. 10 päeva jooksul registreerimistaotluse saamisest peab päritoluliikmesriigi pädev asutus kontrollima, kas taotlus on täielik.

1. 10 päeva jooksul registreerimistaotluse saamisest kontrollib CESR, kas taotlus on täielik.

Muudatusettepanek  86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Juhul kui taotlus ei ole täielik, kehtestab päritoluliikmesriigi pädev asutus tähtaja, mille jooksul peab reitinguagentuur esitama lisateavet.

Juhul kui taotlus ei ole täielik, kehtestab CESR tähtaja, mille jooksul reitinguagentuur esitab lisateavet.

Muudatusettepanek  87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Täieliku taotluse saamisel edastab päritoluliikmesriigi pädev asutus taotluse teiste liikmesriikide pädevatele asutustele ja CESRile.

2. Täieliku taotluse saamisel edastab CESR taotluse liikmesriikide pädevatele asutustele.

Muudatusettepanek  88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Juhul kui registreerimistaotluse esitab reitinguagentuuride grupp, peavad asjaomaste päritoluliikmesriikide pädevad asutused tegema tegevusloa andmisel tihedat koostööd. Nad valivad endi hulgast korraldaja, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

välja jäetud

a) asukoht, kus reitinguagentuuride grupp viib läbi või kavatseb läbi viia olulisema osa krediidireitingualasest tegevusest ühenduses piires;

 

b) koht, kus reitinguagentuuride grupp saab või eelduste kohaselt saab suurema osa grupi sissetulekust.

 

Muudatusettepanek  89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Korraldaja koordineerib reitinguagentuuride grupi esitatud taotluse läbivaatamist ja tagab, et kogu taotluse läbivaatamiseks vajalik teave on jagatud kõikidele pädevatele asutustele.

välja jäetud

Muudatusettepanek  90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Reitinguagentuuri esitatud tegevusloa taotluse korral vaatab päritoluliikmesriigi pädev asutus taotluse läbi ja koostab arvamuse, kas anda agentuurile tegevusluba või keelduda sellest.

välja jäetud

Reitinguagentuuride grupi esitatud tegevusloa taotluse korral vaatavad asjaomaste päritoluliikmesriikide pädevad asutused selle koos läbi ja lepivad kokku, kas anda grupile tegevusluba või keelduda sellest.

 

Muudatusettepanek  91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. 40 päeva jooksul täieliku taotluse saamisest ja enne tegevusloa andmist peab päritoluliikmesriigi pädev asutus edastama CESRile kavandatava põhjendatud otsuse tegevusloa andmise või sellest keeldumise kohta. Reitinguagentuuride grupi esitatud taotluse korral teatab korraldaja CESRile ühise hindamise tulemuse.

1. 40 päeva jooksul täieliku taotluse saamisest ja enne tegevusloa andmist koostab CESR kavandatava põhjendatud otsuse tegevusloa andmise või sellest keeldumise kohta. CESR edastab kavandatava otsuse tegevusloa andmise või sellest keeldumise kohta liikmesriikide pädevatele asutustele, teavitades neid tähtajast, mille jooksul nad on kohustatud esitama oma arvamuse kavandatava tegevusloa andmise või sellest keeldumise kohta.

Muudatusettepanek  92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

15 päeva jooksul vastava teatise saamisest väljendab CESR oma seisukoha seoses taotlusega. CESR võib paluda asjaomase päritoluliikmesriigi pädeval asutusel eelneva arvamuse tegevusloa andmise otsuse kohta uuesti läbi vaadata juhul, kui CESR leiab, et II jaotises sätestatud tegevusloa andmise tingimused ei ole täidetud, või vaadata eelneva arvamuse tegevusloa andmisest keeldumise otsuse kohta uuesti läbi juhul, kui CESR leiab, et käesolevas määrusest sätestatud tegevusloa saamise tingimused on täidetud.

välja jäetud

Muudatusettepanek  93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Päritoluliikmesriigi pädev asutus langetab otsuse 15 päeva jooksul pärast CESRilt arvamuse saamist. Kui päritoluliikmesriigi pädeva asutuse arvamus erineb CESRi arvamusest, põhjendab ta oma otsust. Juhul kui arvamust ei esitata, langetab päritoluliikmesriigi pädev asutus otsuse 30 päeva jooksul pärast lõikes 1 nimetatud tegevusloa andmise otsuse eelnõu edastamist CESRile. Kui tegemist on reitinguagentuuride grupiga, langetab iga päritoluliikmesriigi pädev asutus otsuse artikli 14 lõikes 5 viidatud ühise hindamise tulemuse alusel.

2. CESR teeb otsuse 15 päeva jooksul pärast lõikes 1 märgitud arvamuse esitamise tähtaja möödumist.

Muudatusettepanek  94

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

10 päeva jooksul pärast tegevusloa andmise või sellest keeldumise otsuse langetamist teavitatakse asjaomaseid reitinguagentuure, kas neile anti tegevusluba või mitte. Kui päritoluliikmesriigi pädev asutus keeldub reitinguagentuurile tegevusloa andmisest, peab ta oma otsuses esitama asjaomasele reitinguagentuurile tegevusloa andmisest keeldumise põhjused.

10 päeva jooksul pärast tegevusloa andmise või sellest keeldumise otsuse langetamist teavitatakse asjaomaseid reitinguagentuure, kas neile anti tegevusluba või mitte. Kui CESR keeldub reitinguagentuurile tegevusloa andmisest, esitab ta oma otsuses asjaomasele reitinguagentuurile tegevusloa andmisest keeldumise põhjused ja teavitab sellest asjakohaselt komisjoni ning liikmesriikide pädevaid asutusi.

Muudatusettepanek  95

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Päritoluliikmesriigi pädev asutus teavitab antud tegevuslubadest Euroopa Komisjoni, CESRi ja teisi pädevaid asutusi.

3. CESR teavitab antud tegevuslubadest komisjoni ja liikmesriikide pädevaid asutusi.

Muudatusettepanek  96

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Euroopa Komisjon avaldab Euroopa Liidu Teatajas käesoleva määruse kohaselt tegevusloa saanud reitinguagentuuride ajakohastatud loetelu 30 päeva jooksul pärast vastava teate saamist päritoluliikmesriigi pädevalt asutuselt.

Komisjon avaldab Euroopa Liidu Teatajas käesoleva määruse kohaselt tegevusloa saanud reitinguagentuuride ajakohastatud loetelu 30 päeva jooksul pärast vastava teate saamist CESRilt.

Muudatusettepanek  97

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 3 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Reitinguagentuurid avaldavad käesoleva määruse kohaselt oma tegevusjuhendi ja tegevusloa numbri oma veebisaidil.

Muudatusettepanek  98

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Päritoluliikmesriigi pädev asutus võib reitinguagentuuridelt võtta tegevusloa taotlemisel tasu. See on proportsionaalne menetluse maksumusega vastavas liikmesriigis.

CESR võib reitinguagentuuridelt võtta tegevusloa taotlemisel tasu. See on proportsionaalne menetluse maksumusega.

Muudatusettepanek  99

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Päritoluliikmesriigi pädev asutus tühistab reitinguagentuuri tegevusloa, kui reitinguagentuur

1. CESR tühistab reitinguagentuuri tegevusloa, kui reitinguagentuur

Muudatusettepanek  100

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) tegevusloast selgesõnaliselt loobub või ei ole eelneva kuue kuu jooksul krediidireitinguid andnud;

välja jäetud

Selgitus

Lihtsustus.

Muudatusettepanek  101

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Gruppi kuuluvate reitinguagentuuride päritoluliikmesriikide pädevad asutused peavad tegema tihedat koostööd. Nad viivad läbi ühise hindamise, mida koordineerib korraldaja. Nad peavad tegevusloa tühistamise vajaduses jõudma kokkuleppele. Iga päritoluliikmesriigi pädev asutus langetab oma otsuse selle kokkuleppe alusel.

välja jäetud

Muudatusettepanek  102

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. CESR või pädev asutus teisest liikmesriigist, kus asjaomase reitinguagentuuri antud krediidireitinguid kasutatakse, võib paluda päritoluliikmesriigi pädeval asutusel uurida, kas tegevusloa tühistamise tingimused on täidetud. Juhul kui päritoluliikmesriigi pädev asutus otsustab asjaomase reitinguagentuuri tegevusluba mitte tühistada, põhjendab ta oma arvamust.

3. Liikmesriikide pädevad asutused võivad paluda CESRil uurida, kas tegevusloa tühistamise tingimused on täidetud. Juhul kui CESR otsustab asjaomase reitinguagentuuri tegevusluba mitte tühistada, põhjendab ta oma arvamust.

Muudatusettepanek  103

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Päritoluliikmesriigi pädev asutus teavitab Euroopa Komisjoni, CESRi ja teisi pädevaid asutusi tegevusloa tühistamisest, mis jõustub koheselt kogu ühenduses.

4. CESR teavitab komisjoni ja liikmesriikide pädevaid asutusi tegevusloa tühistamisest, mis jõustub koheselt kogu ühenduses.

Muudatusettepanek  104

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Euroopa Komisjon avaldab Euroopa Liidu Teatajas käesoleva määruse kohaselt tegevusloast ilma jäänud reitinguagentuuride ajakohastatud loetelu 30 päeva jooksul pärast vastava teate saamist päritoluliikmesriigi pädevalt asutuselt.

Komisjon avaldab Euroopa Liidu Teatajas käesoleva määruse kohaselt tegevusloast ilma jäänud reitinguagentuuride ajakohastatud loetelu 30 päeva jooksul pärast vastava teate saamist CESRilt.

Muudatusettepanek  105

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Tegevusloa tühistamise korral näevad pädevad asutused tegevusloata agentuuri varem tehtud reitingute osas ette üleminekuaja, nii et need reitingud kehtivad 12 kuud ja pädevad asutused annavad välja asjakohase kehtivustõendi.

Selgitus

On oluline, et agentuuri tegevusloa tühistamine ei viiks turgu tasakaalust välja kõnealuse agentuuri eelnevaid põhjendatud arvamusi kahjustades või neid tühistades.

Muudatusettepanek  106

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. CESR annab pädevatele asutustele nõu käesolevas määruses sätestatud juhtudel. Pädevad asutused peavad enne käesoleva määruse alusel lõpliku otsuse langetamist võtma taolisi nõuandeid arvesse.

1. CESR, mis on reitinguagentuuridele tegevusloa andmise eest vastutav asutus, saab artikli 15 lõike 1 kohaselt arvamused liikmesriikide pädevatelt asutustelt. CESR võtab enne käesoleva määruse alusel lõpliku otsuse langetamist neid arvamusi arvesse.

Muudatusettepanek  107

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. CESR teeb tihedat koostööd komisjoni 5. novembri 2003. aasta otsusega 2004/5/EÜ1 asutatud Euroopa pangandusinspektorite komitee ja komisjoni 5. novembri 2003. aasta otsusega 2004/6/EÜ2 asutatud Euroopa kindlustus- ja ametipensioniinspektorite komiteega, arvestades reitinguagentuuride ja krediidireitingute rolli kapitali ning maksevõimet käsitlevate nõuete raamistikus. See kehtib eelkõige asjaolude või soovituste kohta olukordades, kus reitinguagentuuri tegevusluba tühistatakse.

 

1 ELT L 3, 7.1.2004, lk 28.

2 ELT L 3, 7.1.2004, lk 30.

Selgitus

Selleteemaline tihe koostöö kolmanda tasandi komiteede vahel on väga oluline.

Muudatusettepanek  108

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. [Ühe aasta jooksul käesoleva määruse jõustumisest] annab CESR juhised

2. …* annab CESR juhised

 

* Väljaannete talitus, palun lisage kuupäev: 6 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

Selgitus

CESR peab andma välja juhised enne, kui reitinguagentuurid saavad tegevusluba taotleda, vt artikkel 35.

Muudatusettepanek  109

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) tegevusloa registreerimisprotsessi ja koordineerimiskorra kohta pädevate asutuste vahel ja CESRiga;

a) tegevusloa registreerimisprotsessi ja koordineerimiskorra kohta CESRi ja liikmesriikide pädevate asutuste vahel;

Muudatusettepanek  110

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) pädevate asutuste täitepraktikate ja -tegevuste kohta;

b) liikmesriikide pädevate asutuste täitepraktikate ja -tegevuste kohta;

Muudatusettepanek  111

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. CESR avaldab [ühe aasta jooksul käesoleva määruse jõustumisest] ja seejärel igal aastal aruande käesoleva määruse kohaldamise kohta.

3. CESR avaldab …* ja seejärel igal aastal aruande käesoleva määruse kohaldamise kohta. See aruanne sisaldab eelkõige hinnangut I lisa rakendamise kohta käesoleva määruse kohaselt tegevusloa saanud reitinguagentuurides.

 

* Väljaannete talitus, palun lisada kuupäev: üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist.

Muudatusettepanek  112

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. CESR teeb vajadusel koostööd komisjoni otsusega 2004/5/EÜ asutatud Euroopa pangandusinspektorite komiteega ja komisjoni otsusega 2004/6/EÜ asutatud Euroopa kindlustus- ja ametipensioniinspektorite komiteega.

välja jäetud

Selgitus

Mujal reguleeritud.

Muudatusettepanek  113

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 18a

 

CESRi reform

 

CESR esitab …..* äriplaani, milles on üksikasjalikult välja toodud, kuidas Euroopa agentuur peaks töötama. Komisjon esitab seejärel vastava ettepaneku, milles võetakse muu hulgas arvesse, et tulevase agentuuri algkapital tuleb proportsionaalselt Euroopa Liidu eelarvest, Euroopa finantssektorilt ja hinnatavatelt ettevõtetelt. Agentuur saab täiendavat jooksvat tulu klientide või taotluse esitanute poolt tasutavate agentuuri antavate reitingute tasuna. Agentuur peab töötama nii, et ta katab oma kulud.

 

* Väljaannete talitus, palun lisada kuupäev: 12 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

Selgitus

Piisavate inim- ja finantsressurssidega sõltumatu Euroopa agentuur on vajalik, arvestades seda, et 27 või rohkem riiklikku asutust ei saa rahuldavalt teostada määrusega nõutavat piiriülest tegevust.

Muudatusettepanek  114

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 18b

 

Mittetulundusorganisatsioon

 

Käesoleva määruse rakendamise eesmärgil asutatakse uus sõltumatu mittetulundusorganisatsioon, mis annab krediidireitinguid. Selle organisatsiooni algkapital on 200 miljonit eurot, mis

 

tuleb proportsionaalselt Euroopa Liidu eelarvest, Euroopa finantssektorilt ja hinnatavatelt ettevõtetelt. Organisatsioon saab täiendavat jooksvat tulu klientide või taotluse esitanute poolt tasutavate organisatsiooni antavate reitingute tasuna. Agentuur peab töötama nii, et ta katab oma kulud.

 

Komisjon esitab vastava ettepaneku.

Selgitus

Piisavate inim- ja finantsressurssidega mittetulundusühing on vajalik, arvestades seda, et 27 või rohkem riiklikku asutust ei saa rahuldavalt teostada määrusega nõutavat piiriülest tegevust.

Muudatusettepanek  115

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Pädevatel asutustel peab olema käesoleva määruse rakendamiseks piisavalt töötajaid.

2. Pädevatel asutustel on käesoleva määruse rakendamiseks piisaval arvul asjatundlikke töötajaid.

Selgitus

Asjakohase järelevalve võimaldamiseks peab riikide järelevalveasutustel olema piisavalt töötajaid, kellel on vajalik asjatundlikkus finantsturgude hindamiseks ja mõistmiseks.

Muudatusettepanek  116

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Käesolevast määrusest tulenevate kohustuste täitmisel ei tohi liikmesriikide pädevad asutused mõjutada krediidireitingute sisu.

1. Käesolevast määrusest tulenevate kohustuste täitmisel ei mõjuta ei liikmesriikide pädevad asutused ega liikmesriigid krediidireitingute sisu ega meetodeid, mille alusel reitinguagentuur krediidireitingu otsused teeb.

Selgitus

Reitinguagentuurid peaksid täitma oma reitingu andmise ülesannet järelevalveasutuste või valitsuse sekkumiseta. See hõlmab ka meetodeid.

Muudatusettepanek  117

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) ligipääs kõikidele mis tahes kujul dokumentidele ja õigus nendest koopiaid saada või teha;

(a) ligipääs kõikidele mis tahes kujul dokumentidele ja õigus nendest koopiaid saada või teha, et kasutada neid oma järelevalveülesande täitmisel;

Muudatusettepanek  118

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) õigus nõuda kõikidelt isikutelt teavet ja vajadusel isik teabe saamiseks välja kutsuda ja teda küsitleda;

(b) õigus nõuda kõikidelt isikutelt teavet ja vajadusel isik teabe saamiseks välja kutsuda ja teda küsitleda, et kasutada seda teavet oma järelevalveülesande täitmisel;

Muudatusettepanek  119

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Käesolevas lõikes sätestatud volituste kasutamisel kohaldatakse liikmesriigi õigusaktide alusel samu ametisaladust ja kutsesaladust käsitlevaid eeskirju, mida kohaldatakse finantsturgude muude võrdväärsete järelevalvemenetluste puhul.

Muudatusettepanek  120

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Päritoluliikmesriikide pädevatel asutustel on õigus võtta järgnevaid meetmeid:

1. CESRil on õigus võtta käesoleva määruse rikkumise korral järgnevaid meetmeid:

Muudatusettepanek  121

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) keelata ajutiselt krediidireitingute andmine kogu ühenduses;

b) keelata ajutiselt uute krediidireitingute andmine kogu ühenduses;

Selgitus

See on selgitav täiendus.

Muudatusettepanek  122

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

CESR annab reitinguagentuuridele enne punktides a, b ja c loetletud sanktsioonide rakendamist vigade heastamiseks hoiatuse.

Selgitus

Reitinguagentuuridele tuleks anda võimalus vead heastada. Ajalise raamistiku kehtestamine meetmete rakendamiseks peaks jääma pädeva asutuse otsustada.

Muudatusettepanek  123

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Pädevad asutused ei kasuta lõikes 1 ja artiklis 22 sätestatud volitusi enne, kui nad on CESRile edastanud põhjendatud otsuse eelnõu. 15 päeva jooksul vastava teatise saamisest väljendab CESR oma seisukohta seoses otsuse eelnõuga.

välja jäetud

Esimest lõiku ei kohaldata kiireloomulistel juhtudel, nimelt olukorras, mis ohustab finantsturgude korrapärast toimimist. Sellisel juhul teatab pädev asutus CESRile viivitamatult tehtud otsusest.

 

Muudatusettepanek  124

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 2 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Pädevad asutused rakendavad investorite ja turu stabiilsuse huvides kõiki võimalikke meetmeid reitingute läbivaatamise ja võimaluse korral uuesti andmise tagamiseks.

Selgitus

Reitinguagentuuridele tuleks anda võimalus vead heastada. Ajalise raamistiku kehtestamine meetmete rakendamiseks peaks jääma pädeva asutuse otsustada.

Muudatusettepanek  125

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 a. Enne käesoleva artikli lõikes 1 ja artiklis 22 kehtestatud volituste kasutamist edastab CESR liikmesriikide pädevatele asutustele põhjendatud otsuse eelnõu, välja arvatud erakorralistel asjaoludel, eelkõige siis, kui finantsturgude korralik toimimine on ohus. Liikmesriikide pädevad asutused edastavad CESRile seda otsuse eelnõu käsitlevad arvamused 15 päeva jooksul pärast eelnõu saamist. Pärast selle tähtaja möödumist teeb CESR otsuse, võttes arvesse talle edastatud arvamusi.

Muudatusettepanek  126

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Teiste pädevate asutuste kui päritoluliikmesriigi pädeva asutuse võetud meetmed

Liikmesriikide pädevate asutuste võetud meetmed

Muudatusettepanek  127

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui liikmesriigi pädeval asutusel on alust uskuda, et tema territooriumil tegutsev registreeritud tegevusloaga reitinguagentuur rikub käesolevast määrusest tulenevaid kohustusi, teavitab ta sellest päritoluliikmesriigi pädevat asutust.

Kui liikmesriigi pädeval asutusel on alust uskuda, et tema territooriumil tegutsev registreeritud tegevusloaga reitinguagentuur rikub käesolevast määrusest tulenevaid kohustusi, teavitab ta sellest CESRi, et oleks võimalik võtta asjakohaseid meetmeid.

Muudatusettepanek  128

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui pärast asjaomaste pädevate asutuste arutelu päritoluliikmesriigi pädev asutus keeldub tegutsemast või ei ole võimeline tõhusaid meetmeid võtma või kui hoolimata päritoluliikmesriigi pädeva asutuse võetud meetmetest osutuvad taolised meetmed ebapiisavaks, et kaitsta asjaomase liikmesriigi investorite huve või turgude korrapärast toimimist, võib selle liikmesriigi pädev asutus pärast päritoluliikmesriigi pädeva asutuse teavitamist võtta kõik vajalikud meetmed, välja arvatud artikli 21 lõike 1 punktides a, b ja c nimetatud meetmed. Enne kõnealuste meetmete võtmist peab nõu pidama CESRiga.

välja jäetud

Muudatusettepanek  129

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Ühe liikmesriigi pädev asutus võib seoses kohapeal läbiviidavate kontrollide või uurimistega paluda abi teise liikmesriigi pädevalt asutuselt.

1. CESR või ühe liikmesriigi pädev asutus võib seoses kohapeal läbiviidavate kontrollide või uurimistega paluda abi igalt liikmesriigi pädevalt asutuselt.

Muudatusettepanek  130

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Pädev asutus teavitab esimeses lõigus viidatud soovist CESRi. Piiriülese mõjuga kontrolli või uurimise korral võib CESR võtta enda ülesandeks kontrolli või uurimise koordineerimise.

Piiriülese mõjuga kontrolli või uurimise korral võtab CESR enda ülesandeks kontrolli või uurimise koordineerimise.

Muudatusettepanek  131

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui pädev asutus saab teise liikmesriigi pädevalt asutuselt taotluse viia läbi kohapealne kontroll või uurimine, peab ta kasutama ühte järgmistest võimalustest:

2. Kui pädev asutus saab CESRilt või teise liikmesriigi pädevalt asutuselt taotluse viia läbi kohapealne kontroll või uurimine, kasutab ta ühte järgmistest võimalustest:

Muudatusettepanek  132

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 25

välja jäetud

Pädevate asutuste koostöö reitinguagentuuride grupi korral

 

1. Artikli 14 lõikes 3 viidatud reitinguagentuuride grupi korral peavad asjaomaste päritoluliikmesriikide pädevad asutused enne käesoleva määruse kohaselt meetmete võtmist üksteisega nõu pidama.

 

2. Artikli 14 lõikes 3 nimetatud korraldaja kavandab ja koordineerib asjaomaste päritoluliikmesriikide pädevate asutuste tegevust.

 

3. Korraldaja ja asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused panevad paika koordineerimiskorra seoses järgmiste küsimustega:

 

a) pädevate asutuste vahel vahetatav teave;

 

b) juhud, mille korral pädevad asutused peavad üksteisega nõu pidama;

 

c) juhud, mille korral pädevad asutused delegeerivad järelevalveülesanded vastavalt artiklile 24.

 

Muudatusettepanek  133

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 26

välja jäetud

Ülesannete delegeerimine pädevate asutuste vahel

 

Päritoluliikmesriigi pädev asutus võib delegeerida ükskõik millised ülesanded teise liikmesriigi pädevale asutusele vastavalt antud asutusega sõlmitud kokkuleppele. Ülesannete delegeerimine ei mõjuta nimetatud pädeva asutuse vastutust.

 

Muudatusettepanek  134

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 27

välja jäetud

Vahendamine

 

1. CESR määrab kindlaks vahendamismehhanismi, mis aitab asjaomastel pädevatel asutustel jõuda ühisele seisukohale.

 

2. Liikmesriikide pädevate asutuste lahkarvamuse korral seoses käesolevast määrusest tuleneva hinnangu või meetmega, pöörduvad pädevad asutused vahendustegevuseks CESRi poole. Pädevad asutused arvestavad CESRi arvamusega.

 

Muudatusettepanek  135

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Ametisaladuse kohustust kohaldatakse kõikide isikute suhtes, kes töötavad või on töötanud pädeva asutuse heaks või mõne teise asutuse või isiku heaks, kellele pädev asutus on ülesandeid delegeerinud, sealhulgas pädeva asutuse heaks lepingu alusel töötavatee audiitorite ja ekspertide suhtes. Ametisaladuse alla kuuluvat teavet ei tohi avaldada ühelegi teisele isikule ega asutusele, välja arvatud juhul, kui avaldamise kohustus tuleneb kohtumenetlusest.

1. Ametisaladuse kohustust kohaldatakse kõikide isikute suhtes, kes töötavad või on töötanud CESRi heaks, pädeva asutuse heaks või mõne teise asutuse või isiku heaks, kellele pädev asutus on ülesandeid delegeerinud, sealhulgas pädeva asutuse heaks lepingu alusel töötavatee audiitorite ja ekspertide suhtes. Ametisaladuse alla kuuluvat teavet ei tohi avaldada ühelegi teisele isikule ega asutusele, välja arvatud juhul, kui avaldamise kohustus tuleneb kohtumenetlusest.

Muudatusettepanek  136

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kogu käesoleva määruse kohaselt pädevate asutuste vahel vahetatav teave loetakse konfidentsiaalseks, välja arvatud juhul, kui pädev asutus väljendab teavet edastades, et seda võib avaldada, või kui avaldamise kohustus tuleneb kohtumenetlusest.

2. Kogu käesoleva määruse kohaselt CESRi ja pädevate asutuste vahel vahetatav teave loetakse konfidentsiaalseks, välja arvatud juhul, kui CESR või pädev asutus väljendab teavet edastades, et seda võib avaldada, või kui avaldamise kohustus tuleneb kohtumenetlusest.

Muudatusettepanek  137

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Pädevad asutused võivad sõlmida koostöölepinguid teabevahetuse kohta kolmandate riikide pädevate asutustega ainult juhul, kui avaldatavale teabele kohaldatakse ametisaladuse garantiisid, mis on vähemalt samaväärsed artiklis 28 sätestatuga. Selline teabevahetus peab olema vajalik kõnealuste pädevate asutuste ülesannete täitmiseks.

CESR võib sõlmida koostöölepinguid teabevahetuse kohta kolmandate riikide pädevate asutustega ainult juhul, kui avaldatavale teabele kohaldatakse ametisaladuse garantiisid, mis on vähemalt samaväärsed artiklis 28 sätestatuga. Selline teabevahetus peab olema vajalik kõnealuste pädevate asutuste ülesannete täitmiseks.

Muudatusettepanek  138

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel -31 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel -31

 

Kaebused

 

CESR tagab selliste menetluste kehtestamise, mis võimaldavad emitentidel, investoritel ja teistel huvitatud osapooltel registreerida kaebused käesolevas määruses sätestatud nõuete ja tingimuste täitmise kohta. Kõiki kaebusi käsitletakse hoolikalt ja konfidentsiaalselt.

Selgitus

Liigsete kohtuvaidluste asemel tuleks soodustada tulemuslike kaebuste esitamise menetluste kehtestamist. CESR peaks olema vastutav asutus, et vältida arbitraaži.

Muudatusettepanek  139

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel -31a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel -31a

 

Kohtuvälised kokkulepped

 

1. Liikmesriigid edendavad asjakohaste ja tulemuslike kaebuste esitamise menetluste kehtestamist, et lahendada kohtuväliselt reitinguagentuuride ning emitentide, investorite ja vajadusel teiste huvitatud osapoolte vahelised vaidlused, mis on seotud käesolevas määruses sätestatud nõuete ja tingimuste täitmisega.

 

2. Liikmesriigid edendavad nende asutuste vahelist koostööd piiriüleste vaidluste lahendamisel.

 

3. CESR edendab kaebuste esitamise ja kahjuhüvitusnõuete menetluste lähenemist.

Selgitus

Liigsete kohtuvaidluste asemel tuleks soodustada tulemuslike kaebuste esitamise menetluste kehtestamist.

Muudatusettepanek  140

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid peavad kehtestama eeskirjad karistuste kohta, mida rakendatakse käesoleva määruse sätete rikkumise korral, ja võtma kõik vajalikud meetmed, et tagada eeskirjade rakendamine. Karistused hõlmavad vähemalt juhtusid, mis on tingitud ametialasest rikkumisest või ebapiisavast hoolikusest. Sätestatud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

1. Liikmesriigid peavad kehtestama eeskirjad karistuste kohta, mida rakendatakse käesoleva määruse sätete rikkumise korral, ja võtma kõik vajalikud meetmed, et tagada eeskirjade rakendamine. Karistused hõlmavad vähemalt juhtusid, mis on tingitud ametialasest rikkumisest või hooletusest ja tähelepanematusest reitingumenetlustes. Sätestatud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Muudatusettepanek  141

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõiked 2 a, 2 b ja 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. CESR edendab käesoleva määruse sätete rikkumise korral liikmesriikides kohaldatavate eeskirjade ühtlustamist.

2 b. Ainuüksi käesoleva määruse sätete rikkumine ei anna kolmanda osapoole hagejatele võimalust kahjutasu nõuda.

 

2 c. Lõige 2 ei välista reitinguagentuuride tsiviilvastutust, kui reitingu kasutaja kannatab käesoleva määruse sätete rikkumise tõttu majanduslikku kahju. Tsiviilhagi kahjude hüvitamiseks saab esitada kooskõlas liikmesriigis kohaldatavate tsiviilvastutust käsitlevate õigusaktidega.

Selgitus

CESR peaks töötama käesoleva määruse sätete rikkumise korral kohaldatavate eeskirjade ühtlustamise suunas, et vältida meelevaldsust.

Muudatusettepanek  142

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 31a

 

Vastutus

 

Komisjon töötab välja võrdväärse vastutussüsteemi reitinguagentuuride ja audiitorite jaoks.

Selgitus

Peab olema võimalik lugeda reitinguagentuurid vastutavaks ja nad kohtusse anda, nii nagu on võimalik audiitorite puhul.

Muudatusettepanek  143

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võib lisasid muuta, et võtta arvesse arenguid finantsturgudel, eriti seoses uute finantsinstrumentidega ja järelevalvetoimingute lähenemisega.

Komisjon võib lisasid muuta, et võtta arvesse arenguid finantsturgudel, kaasa arvatud rahvusvahelisi arenguid, eriti seoses uute finantsinstrumentidega ja järelevalvetoimingute lähenemisega.

Selgitus

Tuleb tagada globaalne lähenemine. Käesoleva määruse läbivaatamisel peab komisjon asjakohaselt arvesse võtma rahvusvaheliste eeskirjade muudatusi.

Muudatusettepanek  144

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

[Kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumist] hindab komisjon käesoleva määruse kohaldamist, sealhulgas krediidireitingute usaldamist ühenduses ning hinnatava äriühingu poolt reitinguagentuurile makstud tasude asjakohasust („emitent maksab” mudel), ja esitab Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule sellekohase aruande.

…* hindab komisjon käesoleva määruse kohaldamist, sealhulgas krediidireitingute usaldamist ühenduses ning hinnatava äriühingu poolt reitinguagentuurile makstud tasude asjakohasust („emitent maksab” mudel), ja esitab Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule sellekohase aruande.

 

* Väljaannete talitus, palun lisada kuupäev: üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist.

Muudatusettepanek  145

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Enne [käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] ühenduses tegutsevad reitinguagentuurid võtavad kõik vajalikud meetmed käesoleva määruse täitmiseks ja esitavad tegevusloa registreerimise taotluse [kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva].

1. Enne …* ühenduses tegutsevad reitinguagentuurid võtavad kõik vajalikud meetmed käesoleva määruse täitmiseks ja esitavad tegevusloa registreerimise taotluse **.

 

 

 

 

Kui tegevusloa andmisest keeldutakse, peavad esimeses lõigus nimetatud reitinguagentuurid krediidireitingute andmise lõpetama.

2. Esimeses lõigus nimetatud reitinguagentuurid võivad jätkata krediidireitingute andmist artikli 2 lõike 1 kohaldamiseks. Finantsasutused võivad kasutada neid krediidireitinguid regulatiivsel eesmärgil, nagu artikli 4 esimeses lõigus on sätestatud, välja arvatud siis, kui tegevusloa andmisest keeldutakse.

CESR annab välja juhised, mis puudutavad mõju olemasolevatele reitingutele ja täiendavate üleminekumeetmete kohta, mis võivad olla vajalikud.

 

Tegevusloa andmisest keeldumise korral jäävad kehtima sellise reitinguagentuuri antud krediidireitingud, mida on juba kasutatud, kuid neid reitinguid ei tohi käesoleva määruse tingimuste kohaselt enam kasutada.

 

*Väljaannete talitus, palun lisage käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

 

* Väljaannete talitus, palun lisada kuupäev: kuue kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

Muudatusettepanek  146

Ettepanek võtta vastu määrus

Artiklid 35a ja 35b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 35a

Komisjoni aruanne

 

Komisjon esitab võimalikult kiiresti ja hiljemalt 1. juuliks 2010 Euroopa Parlamendile, nõukogule ja teistele asjaomastele institutsioonidele aruande järelevalvekorra edasise reformimise kohta selle määruse alusel ja asjakohase õigusakti ettepaneku vastavalt asutamislepingu kohaselt kohaldatavale menetlusele.

 

Artikkel 35b

 

Rahvusvaheline areng

 

Muudatusettepanekute esitamisel peab komisjon arvestama rahvusvaheliste arengutega.

 

 

Selgitus

Sätte punkti eesmärk on tagada, et käesolev määrus vaadatakse de Larosière’i rühma järelduste valguses läbi.

Muudatusettepanek  147

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – A jagu – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Reitinguagentuuril on haldus- või järelevalvenõukogu, kes vastutab, et tagatakse

1. Reitinguagentuuril või reitinguagentuuride grupil on ettevõtte usaldusväärse üldjuhtimise kord. Reitinguagentuur või reitinguagentuuride grupp arvestab oma ettevõtte üldjuhtimise korra kindlaksmääramisel vajadust tagada, et tema reitingud on sõltumatud, objektiivsed ja kõrge kvaliteediga.

 

Reitinguagentuuril või reitinguagentuuride grupil on haldus- või järelevalvenõukogu, kes vastutab, et tagatakse

Selgitus

Reitinguagentuuride grupil ei peaks olema vaja mitut nõukogu.

Muudatusettepanek  148

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – A jagu – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Reitinguagentuuri töö korraldamisel tuleb tagada, et ettevõtte ärihuvid ei kahjusta reitingu andmise protsessi sõltumatust ja täpsust.

2. Reitinguagentuuri töö korraldamisel tuleb tagada, et ettevõtte ärihuvid ei kahjusta reitingu andmise protsessi sõltumatust ja täpsust.

Komisjoni direktiivi 2006/73/EÜ(1) artikli 2 lõikes 9 määratletud reitinguagentuuri tippjuhtkonnal on hea maine, piisavad oskused ja kogemused ning see tagab reitinguagentuuri usaldusväärse ja kindla juhtimise.

 

Oma äritegevuse juhtimise eest vastutaval reitinguagentuuri tippjuhtkonnal on hea maine, piisavad oskused ja kogemused ning see tagab reitinguagentuuri usaldusväärse ja kindla juhtimise.

Reitinguagentuuri haldus- või järelevalvenõukogus on vähemalt kolm sõltumatut liiget, kes ei kuulu juhtkonda. Haldus- või järelevalvenõukogu sõltumatute liikmete tasustamine ei ole seotud reitinguagentuuri majandustulemustega ning tasu korraldatakse nii, et on tagatud nende otsuste sõltumatus. Haldus- või järelevalvenõukogu liikmete teenistusaeg on eelnevalt kokkulepitud kindlaksmääratud periood, mis ei ületa viit aastat ja mida ei ole võimalik pikendada. Sõltumatu liige vabastatakse haldus- või järelevalvenõukogust üksnes rikkumise või ametialase ebapädevuse korral.

Reitinguagentuuri haldus- või järelevalvenõukogus on sõltumatud liikmed, kes ei kuulu juhtkonda. Haldus- või järelevalvenõukogu kehtestab täitmiskontrolli funktsiooni, mis on oma tegevuses sõltumatu. Täitmiskontrolli funktsiooni eesmärk on jälgida, et reitinguagentuur ja selle töötajad täidavad nõuetekohaselt kõiki käesolevas määruses sätestatud kohustusi ning reitinguagentuuri tegevuspõhimõtteid ja sisekorda, ja anda selle kohta aru.

Enamikul haldus- või järelevalvenõukogu liikmetest, sealhulgas kõigil sõltumatutel liikmetel, on finantsteenuste valdkonnas piisav kogemus. Vähemalt ühel sõltumatul liikmel peaksid olema põhjalikud teadmised ja kõrgetasemelised kogemused struktureeritud laenude ja kapitali väärtpaberistamisturgude alal.

 

Lisaks üldisele vastutusele on haldus- või järelevalvenõukogu sõltumatutel liikmetel konkreetne ülesanne jälgida krediidireitingu poliitika arengut, reitinguagentuuri kvaliteedi sisekontrollisüsteemi tõhusust krediidireitingu andmise protsessis, et tagada huvide konfliktide puudumine, ning vastavust ja juhtimisprotsesse, sealhulgas käesoleva jao punktis 7 osutatud järelevalvesüsteemi ülevaatamise tõhususust. Sõltumatute liikmete arvamusi neis küsimustes tutvustatakse juhatuses korrapäraselt ja need tehakse nõude korral kättesaadavaks pädevatele asutustele.

Lisaks on täitmiskontrolli funktsioonil konkreetne ülesanne jälgida krediidireitingu poliitika arengut, reitinguagentuuri kvaliteedi sisekontrollisüsteemi tõhusust krediidireitingu andmise protsessis, et tagada huvide konfliktide puudumine, ning vastavust ja juhtimisprotsesse, sealhulgas käesoleva jao punktis 7 osutatud järelevalvesüsteemi ülevaatamise tõhususust. Täitmiskontrolli funktsiooni arvamusi neis küsimustes tutvustatakse juhatuses korrapäraselt ja need tehakse nõude korral kättesaadavaks pädevatele asutustele. Täitmiskontrolli funktsiooni võivad täita haldus- või järelevalvenõukogusse mittekuuluvad direktorid.

 

Haldus- või järelevalvenõukogu sõltumatute liikmete ja täitmiskontrolli funktsiooni kaasatud isikute tasustamine ei ole seotud reitinguagentuuri majandustulemustega ning tasu korraldatakse nii, et on tagatud nende otsuste sõltumatus. Haldus- või järelevalvenõukogu sõltumatute liikmete ja täitmiskontrolli funktsiooni kaasatud isikute teenistusaeg on eelnevalt kokkulepitud kindlaksmääratud periood, mis ei ületa seitset aastat ning mida võib üks kord pikendada. Sõltumatu liige vabastatakse haldus- või järelevalvenõukogust üksnes seoses rikkumise või ametialase ebapädevusega. Sama kehtib ka täitmiskontrolli funktsiooni kaasatud isikute puhul.

 

Enamikul haldus- või järelevalvenõukogu liikmetest, sealhulgas kõigil täitmiskontrolli funktsiooni kaasatud isikutel, on finantsteenuste valdkonnas piisav kogemus. Vähemalt ühel sõltumatul liikmel ja kõigil täitmiskontrolli funktsiooni kaasatud isikutel peaksid olema põhjalikud teadmised ja kõrgetasemelised kogemused struktureeritud laenude ja kapitali väärtpaberistamisturgude alal.

 

 

Muudatusettepanek  149

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – A jagu – punkt 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Reitinguagentuur kehtestab organisatsioonilise ja halduskorra, et tuvastada, ennetada ja juhtida huvide konflikte, millele on osutatud B jao punktis 1. Asutus peab registreerima kõik olulised ohud oma sõltumatusele ja krediidireitingu andmise protsessiga seotud töötajate sõltumatusele ning ohtude leevendamiseks kohaldatud kaitsemeetmed.

5. Reitinguagentuur kehtestab asjakohase ja tõhusa organisatsioonilise ja halduskorra, et tuvastada, ennetada, juhtida, registreerida ja avalikustada huvide konflikte, millele on osutatud B jao punktis 1. Kõik olulised ohud agentuuri sõltumatusele ja krediidireitingu andmise protsessiga seotud töötajate sõltumatusele ning ohtude leevendamiseks kohaldatud kaitsemeetmed registreeritakse.

Muudatusettepanek  150

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – A jagu – punkt 7 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7. Reitinguagentuur kehtestab järelevalve, mille raames vaadatakse korrapäraselt läbi meetodid, mudelid, olulised muutused kasutatavates meetodites ja mudelites ning meetodite ja mudelite asjakohasus uute finantsinstrumentide hindamisel.

7. Reitinguagentuur kehtestab sõltumatu järelevalve, mille raames vaadatakse korrapäraselt läbi meetodid, mudelid, peamised matemaatilised, korrelatiivsed ja muud eeldused, nende mis tahes olulised muutused või muudatused ning meetodite, mudelite ja eelduste asjakohasus nende kasutamisel või kavandataval kasutamisel uute finantsinstrumentide hindamiseks.

Muudatusettepanek  151

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – B jagu – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1 a. Reitinguagentuurid eristavad esmase reitingu andmisega seotud otsustamisprotsessi struktureeritud finantstoodete reitingu läbivaatamise ja võimaliku tõstmise või alandamisega seotud otsustamisprotsessist. Esmase reitingu eest vastutavad analüütikud ei ole samad, kes vastutavad reitingu järelevalve eest.

Muudatusettepanek  152

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – B jagu – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Reitinguagentuur ei anna krediidireitingut või tühistab olemasoleva krediidireitingu järgmistel juhtudel:

3. Reitinguagentuur ei anna krediidireitingut või avalikustab olemasoleva krediidireitingu puhul viivitamatult, et temal või tema töötajatel on olemasolevat krediidireitingut mõjutavad sidemed hinnatava ettevõttega, kui:

Muudatusettepanek  153

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – B jagu – punkt 3 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c a) krediidireitingu määramisel osalenud analüütik või krediidireitingut heaks kiitnud isik on hiljuti töötanud hinnatavas ettevõttes või tal on selle ettevõttega hiljuti olnud muu oluline ärisuhe, mis võib põhjustada huvide konflikti või mida võib pidada huvide konflikti põhjustavaks;

Selgitus

Tuleks tagada kooskõla IOSCO juhendiga.

Muudatusettepanek  154

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – B jagu – punkt 3 – alapunkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c b) a krediidireiting ei põhine piisaval ja usaldusväärsel teabel või kättesaadav teave ei ole piisav usaldusväärse krediidireitingu andmiseks;

Muudatusettepanek  155

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – B jagu – punkt 3 – alapunkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c c) krediidireitingu määramisel osalenud analüütikul või krediidireitingut heaks kiitnud isikul on olnud hinnatava ettevõttega või mõne sellega seotud ettevõttega muud suhted, mis võivad põhjustada huvide konflikti või mida võib pidada huvide konflikti põhjustavaks.

Selgitus

Tuleks tagada kooskõla IOSCO juhendiga.

Muudatusettepanek  156

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – B jagu – punkt 3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui krediidireiting on juba olemas, vaatab reitinguagentuur selle viivitamatult läbi ja muudab seda vajaduse korral kooskõlas punktiga 1.

Selgitus

Olemasolevate krediidireitingute tühistamine ei ole asjakohane lahendus ja võib lõpuks investoreid kahjustada. Juhul kui olemasoleva krediidireitingu aluseks oleva teabe kvaliteet või finantsinstrumendi keerukus tekitab kahtlust, oleks kõige sobivam teha vastav avalikustav teade ja vaadata krediidireiting läbi.

Muudatusettepanek  157

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – B jagu – punkt 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Reitinguagentuur võib pakkuda ka muid teenuseid kui krediidireitingute andmine, mida edaspidi nimetatakse kõrvaltegevusteks. Reitinguagentuur määrab, mida ta peab kõrvaltegevusteks. Ta tagab, et kõrvaltegevuste pakkumine ei tekita huvide konflikti krediidireitingu andmisega.

Reitinguagentuur võib pakkuda ka muid teenuseid kui krediidireitingute andmine, mida edaspidi nimetatakse kõrvaltegevusteks. Kõrvaltegevused ei ole reitingud, vaid muu hulgas turuprognoosid ja majanduse arengusuundade hinnangud, mille puhul tohib eelmiste reitingute tulemusi kasutada üksnes kooskõlas konfidentsiaalsuse ja andmekaitse nõuetega. Reitinguagentuur tagab, et kõrvaltegevuste pakkumine ei tekita huvide konflikti krediidireitingu andmisega, ja avaldab reitinguid käsitlevates lõpparuannetes, milliseid kõrvaltegevusi ettevõttele pakuti.

Selgitus

Ebakindluse vältimiseks ja sidusrühmade usalduse tagamiseks on oluline määratleda kõrvaltegevuste mõiste. See muudab olukorra selgemaks ka reitinguagentuuride jaoks.

Muudatusettepanek  158

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – B jagu – punkt 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7. Reitinguagentuur peab registrit kõigi tegevuste kohta ja hoiab alles kontrolljäljed, sealhulgas reitinguagentuuri ja hinnatava ettevõtte või sellega seotud kolmanda osapoole kokkulepped ning hinnatava ettevõtte ja sellega seotud kolmandate osapoolte dialoogi olulised osad, ning peab registrit seoses artiklites 5, 6 ja 7 sätestatud kohustustega.

7. Reitinguagentuur korraldab oma krediidireitingualase tegevusega seotud asjakohaste andmete säilitamise. Nimetatud andmed peavad sisaldama järgmist:

 

(a) iga krediidireitingualase otsuse puhul krediidireitingu määramisest osavõtvate krediidianalüütikute andmed, krediidireitingu heaks kiitnud isikute andmed, täpsustus selle kohta, kas krediidireiting oli tellitud või mitte, ja kuupäev, millal krediidireiting anti;

 

(b) emitentidelt, võlgnikelt, emissioonikorraldajatelt või muudelt reitingu kasutajatelt saadud tasudega seotud kontoandmed;

 

c) kontoandmed, milles kajastub iga krediidireitingute või sellega seotud teenuste tellija;

 

d) dokumenteeritud andmed kehtestatud menetluste ja meetodite kohta, mida reitinguagentuur kasutab krediidireitingu otsuste tegemisel;

 

e) agentuurisisesed andmed ja toimikud, sealhulgas avalikustamata teave ja töödokumendid, mille alusel tehti mis tahes krediidireitingu otsus;

 

f) krediidianalüüsi aruanded, krediidihinnangu aruanded, erakrediidireitingu aruanded ning agentuurisisesed andmed, sealhulgas avalikustamata teave ja töödokumendid, mille alusel kõnealustes aruannetes arvamusi esitati;

 

g) andmed reitinguagentuuri poolt käesoleva määruse sätete täitmiseks kehtestatud korra kohta; ning

 

h) koopiad sellistest reitinguagentuuri ja tema töötajate poolt agentuurisiseselt ja -väliselt saadud ja saadetud kirjadest, sealhulgas sellisest elektroonilisest kirjavahetusest, mis on seotud krediidireitingu algatamise, määramise, säilitamise, muutmise või tühistamisega.

Selgitus

Praeguses tekstis esitatud registripidamise nõuded on liiga ebamäärased ja üldised (näiteks viide kõikidele „tegevustele” võiks sisaldada reitinguagentuuri tegevuse ja toimingute kõiki aspekte). Need tuleks asendada konkreetsemate ja üksikasjalike sätetega, milles nähakse selgelt ette, mis laadi andmeid tuleks täpselt alles hoida, ning mis oleksid kooskõlas teiste ühenduse finantsalaste õigusaktidega.

Muudatusettepanek  159

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – C jagu – punkt 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Krediitreitingu andmise protsessiga otseselt seotud töötaja ei küsi ega võta vastu raha, kingitusi või teeneid mitte kelleltki, kellega krediitreitinguasutus on ärisuhetes.

4. Krediitreitingu andmise protsessiga otseselt seotud töötaja või muu isik ei küsi ega võta vastu raha, kingitusi või teeneid mitte kelleltki, kellega reitinguagentuur on ärisuhetes.

Selgitus

Kõnealuse sätte ulatust tuleks laiendada.

Muudatusettepanek  160

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – D jagu – I osa – punkt 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Reitinguagentuur tagab, et igas krediidireitingus on selgelt ja nähtavalt märgitud krediidireitingu atribuudid ja piirangud. Eriti esitab reitinguagentuur nähtavalt igas krediidireitingus, kas ta peab hinnatava ettevõtte kohta kättesaadava teabe kvaliteeti piisavaks või mitte ja millises ulatuses on ta kontrollinud hinnatava ettevõtte või sellega seotud kolmanda osapoole esitatud teavet. Kui krediidireiting on seotud sellist tüüpi ettevõtte või finantsinstrumendiga, mille kohta andmete ajalugu on piiratud, esitab reitinguagentuur selgelt nähtaval kohal krediidireitingu piirangud.

3. Reitinguagentuur tagab, et igas krediidireitingus on selgelt ja nähtavalt märgitud iga krediidireitingu atribuudid ja piirangud. Eriti võtab reitinguagentuur asjakohased meetmed selleks, et teave, mida ta kasutab reitingu andmiseks, oleks usaldusväärse reitingu jaoks piisava kvaliteediga. Kui krediidireiting on seotud sellist tüüpi ettevõtte või finantsinstrumendiga, mille kohta andmete ajalugu on piiratud, esitab reitinguagentuur selgelt nähtaval kohal krediidireitingu piirangud.

Selgitus

Sätet oleks selle praegusel kujul raske praktikas rakendada. Andmete kontrollimise kohustus peaks jääma ettevõtetele, kellel on teabe kohta vahetud teadmised ja asjatundlikkus selle kontrollimiseks, muu hulgas ka sõltumatute audiitorite kaudu.

Muudatusettepanek  161

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – D jagu – I osa – punkt 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Juhul kui puuduvad usaldusväärsed andmed või uut liiki instrumendi struktuur või olemasoleva teabe kvaliteet ei ole piisavad või kui tõstatub küsimus, kas reitinguagentuur saab anda usaldusväärse krediidireitingu, keeldub reitinguagentuur reitingu andmisest või tühistab olemasoleva reitingu.

Juhul kui puuduvad usaldusväärsed andmed või uut liiki instrumendil on keerukas struktuur või olemasoleva teabe kvaliteet ei ole piisav või kui nimetatud põhjustel tõstatub tõsiselt küsimus, kas reitinguagentuur saab anda usaldusväärse krediidireitingu, keeldub reitinguagentuur reitingu andmisest.

Selgitus

Olemasolevate krediidireitingute tühistamine ei ole asjakohane lahendus ja võib lõpuks investoreid kahjustada. Juhul kui olemasoleva krediidireitingu aluseks oleva teabe kvaliteet või finantsinstrumendi keerukus tekitab kahtlust, oleks kõige sobivam teha vastav avalikustav teade ja vaadata krediidireiting läbi.

Muudatusettepanek  162

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – D jagu – I osa – punkt 3 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Reitinguagentuur eristab struktureeritud finantstoodete reitingud traditsioonilistest võlakohustuste reitingutest. Reitinguagentuur näitab ühtlasi, kui ta annab tootele esmakordselt reitingu või kui ta annab reitingu äsja loodud tootele.

Muudatusettepanek  163

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – D jagu – I osa – punkt 3 – teine b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Olemasoleva krediidireitingu jälgimiseks kättesaadava teabe kvaliteedi muutustest antakse avalikult teada ning krediidireiting vaadatakse läbi ja vajaduse korral seda muudetakse.

Selgitus

Olemasolevate krediidireitingute tühistamine ei ole asjakohane lahendus ja võib lõpuks investoreid kahjustada. Juhul kui olemasoleva krediidireitingu aluseks oleva teabe kvaliteet või finantsinstrumendi keerukus tekitab kahtlust, oleks kõige sobivam teha vastav avalikustav teade ja vaadata krediidireiting läbi.

Muudatusettepanek  164

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – D jagu – II osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui reitinguagentuur hindab struktureeritud finantsinstrumenti, peab ta krediidireitingu teabes esitama kahjumi ja rahavoogude analüüsi, mille ta on teostanud.

1. Kui reitinguagentuur hindab struktureeritud finantsinstrumenti, peab ta krediidireitingu teabes esitama kahjumi ja rahavoogude analüüsi, mille ta on teostanud või millele ta põhineb, ning samuti viite krediidireitingu oodatavale muutusele (krediidi stabiilsusnäitaja).

Muudatusettepanek  165

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – E jagu – I peatükk – punkt 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. metoodikad, mudelid ja reitingu andmise põhilised eeldused ning muudatused;

5. metoodikad, mudelite kirjeldused ja põhilised matemaatilised, korrelatiivsed ja muud eeldused ning nende olulised muudatused;

Muudatusettepanek  166

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – E jagu – II osa – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Igal aastal esitab reitinguagentuur järgmise teabe:

välja jäetud

a) nimekirja reitinguagentuuri 20 suurema kliendi kohta sissetuleku alusel;

 

b) reitinguagentuuri selliste klientide nimekirja, kelle panus reitinguagentuuri sissetuleku kasvumäära ületas eelmisel majandusaastal reitinguagentuuri kogutulu kasvumäära rohkem kui 1,5 kordselt, iga selline klient lisatakse sellesse nimekirja üksnes sellel aastal, mil see moodustas reitinguagentuuri ülemaailmsest kogutulust ülemaailmsel tasandil rohkem kui 0,25 %.

 

Punkti 2 esimese lõigus kasutatud mõiste „klient” tähendab ettevõtet, selle tütarettevõtteid ja sidusühinguid, kus ettevõttel on osalust üle 20 %, samuti muid ettevõtteid, millega ta on kliendi nimel pidanud läbirääkimisi võlaküsimuse struktureerimise kohta ning mille puhul reitinguagentuurile tasuti otseselt või kaudselt võlaküsimusele reitingu andmise eest.

 

Muudatusettepanek  167

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 2. punkt

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. kontaktisiku nimi ja kontaktandmed;

2. I lisas määratletud järelevalveametniku nimi ja kontaktandmed;

(1)

              ELT L 241, 2.9.2006, lk 26.


SELETUSKIRI

Reitinguagentuure käsitleva määruse väljatöötamine on osutunud vajalikuks reitingute ja nende järelevalve osas leitud puuduste ja vigade tõttu.

On selge, et need puudused ja vead aitasid praeguse ülemaailmse finantskriisi tekkimisele osaliselt kaasa.

Sisuliselt oligopoolses seisundis reitinguagentuurid on selgelt alahinnanud eelkõige struktureeritud krediiditoodete krediidiriski ega ole osanud turuolukorra halvenedes reitinguid kohandada.

Selliste tõsiste tagajärgedega puuduste põhjused on kindlasti erinevad: ebapiisavad mudelid, ükskõiksus, huvide vastuolud, analüütikute pädevus, juhtimisviis, tegeliku järelevalve puudumine reitingute kvaliteedi üle.

Olenemata juhtivate agentuuride esitatud väidetest, peavad finantsvaldkonna asjatundjad ja investorid krediidireitinguid tegelikult mitte pelgalt nende teavitamiseks esitatud lihtsateks arvamusteks, vaid tõsisteks ja koguni ainulaadseteks soovitusteks, mis on investeerimisotsuste tegemisel väga olulised.

Reitinguagentuuridel on ühtlasi õigusloomega seonduv roll, mida tunnistatakse muu hulgas krediidi- ja kindlustusasutuste suhtes kohaldatavates ühenduse tekstides.

Sellest tulenevalt on õigeaegne ja õigustatud, et reitinguagentuuride suhtes kohaldatakse nüüdsest siduvat määrust ja mitte pelgalt tegevusjuhendit.

Parlament soovis juba enne kriisi, et reitinguagentuuride tegevus oleks paremini kontrollitud. Seetõttu on komisjoni ettepanek tervitatav.

Ettepanek on sätete üksikasjade osas üldiselt rahuldav.

Samas tundub ettepanek olevat ebarahuldav ühes olulises punktis: tegevusloa andmise ja järelevalve vormi valikul.

Komisjoni ettepanekus, mille põhjused võivad olla institutsioonide tasandil mõistetavad, pakutakse välja keeruline tegevusloa andmise ja järelevalve menetlus.

Raportöör kahtleb taotletavaid eesmärke silmas pidades selle tegelikus tõhususes.

On oluline mitte unustada, et määruse põhjus peitub praeguses tõsises finantskriisis. Kriis näitab, et finantsasutuste järelevalve ja kontrollimine ei anna alati soovitud tulemusi.

Praegu tuleb võtta kogemustest õppust ka sellistes valdkondades, mis siiani olid reguleerimata.

Reitinguagentuuride osas on oluline tagada ja teha kõik võimalik, et määrusel oleks oodatud positiivne mõju.

Tuleb tõdeda, et reitinguagentuuride arv on väga väike, nende tegevuspiirkond on ülemaailmne ja nende peakorterid asuvad sageli väljaspool ühendust.

See tõstatab erinevaid küsimusi, esiteks selle, kui tõhus saab olla rangelt Euroopa õigusakt. On selge, et ühenduse ja kolmandate riikide vahelist koostööd tuleb arendada ja tõhustada ühtlustatud regulatiivse aluse saavutamiseks.

Euroopa õigusakt peaks keskendama vastutuse tegevusloa andmise ja järelevalve eest ning panema samas aluse heale koostööle ühenduse tasandi reguleeriva asutuse ning liikmesriikide pädevate asutuste vahel. Sellest tulenevalt teeb raportöör ettepaneku anda CESRile määruse rakendamisel keskne roll.

Ühtlasi on asjakohane määratleda määruses selgelt reitinguagentuure puudutavad erinevad kohustused nende sõltumatuse, läbipaistvuse, hea valitsemistava tagamiseks ning huvide lahknevuse vältimiseks ja sellega küsimusega tegelemiseks. Määruse ettepanekus käsitletakse neid küsimusi üldiselt rahuldavalt.

Kaks küsimust pälvivad siiski erilist tähelepanu.

Krediidireitingute tähtsust arvestades oleks soovitav, et reguleerimisel ei piirduta ainult õigusloomet puudutava kasutusega ning kehtestatakse üldeeskirjad kõigi krediidireitingute andmise kohta, välja arvatud määruses selgelt märgitud erandid.

Hea on ka põhimõte, mille kohaselt ühenduses avaldatud ja seal kasutatavad reitingud annavad tegelikult välja agentuurid, mille õiguslik asukoht on ühenduses ja mille suhtes kohaldatakse sellest tulenevalt ELi õigusakte.

Tuleb siiski olla realistlik.

Ühenduses asuvad agentuurid, mille suhtes kohaldatakse ühenduse õigusakte, ei ole tingimata suutelised andma krediidireitinguid kolmandate riikide ettevõtetele, laenudele ega finantsinstrumentidele.

Ühtlustatud ülemaailmseid eeskirju oodates tuleks tunnustada selliste agentuuride antud krediidireitinguid, mille suhtes ei kohaldata ühenduse õigusakte, kui Euroopa Liidus asuv agentuur need reitingud kinnitab ja oma nimele võtab ning kui see agentuur võtab endale vastutuse ja tagab, et reitingu andnud agentuuri suhtes kohaldatakse samaväärseid õigusakte.

Sellega seoses on asjakohane soodustada tervet konkurentsi reitinguagentuuride vahel, soodustades selliste reitinguagentuuride tekkimist, mille peakorter on Euroopas. Selle eesmärgi saavutamiseks oleks hea täpsustada, et liikmesriigid võiksid ergutada hinnatavaid ettevõtteid tellima osa krediidireitinguid agentuuridelt, mille peakorter on ühenduses.


õiguskomisjonI ARVAMUS  (10.3.2009)

majandus- ja rahanduskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu parlamendi ja nõukogu määrus reitinguagentuuride kohta

(KOM(2008)0704 – C6‑0397/2008 – 2008/0217(COD))

Arvamuse koostaja: Sharon Bowles

LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepanekuga püütakse kehtestada õiguslikult siduv registreerimis- ja järelevalverežiim reitinguagentuuridele, kes annavad krediidireitinguid, mida regulatiivsetel eesmärkidel kasutavad peamiselt krediidiasutused, investeerimisühingud, kindlustus- ja edasikindlustusandjad, investeerimisfondid ja pensionifondid. Ettepaneku põhieesmärk on tagada, et ühenduses kasutatavad krediidireitingud oleksid sõltumatud, objektiivsed ja parima kvaliteediga.

Arvamuse koostaja tõstatab järgmised õiguskomisjoni tavapädevusse kuuluvad küsimused:

Kas see, et ettepanek põhineb Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklil 95, on õige, või peaks see põhinema asutamislepingu artikli 47 lõikel 2?

Artiklis 95 käsitletakse siseturu rajamist ja selle toimimist.

Asutamislepingu artikli 47 lõige 2, mis kuulub asutamisõigust käsitleva 2. peatüki alla, on seotud „isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumisega”, ning kõik meetmed finantsteenuste ühtlustamiseks Euroopa Liidus on seni võetud vastu artikli 47 lõike 2 alusel. Eelkõige on see nii krediidiasutuste (direktiiv 2006/48/EÜ), investeerimisühingute (direktiiv 2004/39/EÜ), kindlustusandjate (direktiiv 2002/83/EÜ), edasikindlustusandjate (direktiiv 2005/68/EÜ), avatud investeerimisfondide (uuesti sõnastamisel) ja tööandjapensioni kogumisasutuste (direktiiv 2003/41/EÜ) puhul.

Järjepidevust silmas pidades tundub, et käesoleva ettepaneku eesmärk – kehtestada tingimused, mille alusel võib Euroopa Liidus asutada reitinguagentuure ja mille alusel nad tegutsevad – kuulub samuti artikli 47 lõike 2 kohaldamisalasse.

Kas ettepanek peaks olema määruse või direktiivi kujul?

Põhjused, miks praeguses olukorras ja finantskliimas eelistatakse määrust direktiivile, et tagada järjekindel ja kiire rakendamine, on mõistetavad. Artikli 47 lõikes 2 sätestatakse siiski, et kooskõlastamine, mis käsitleb tegevuse alustamist ja jätkamist, peab toimuma ainult direktiivide kaudu, ning välistatakse määruste kasutamine.

Kui leitakse, et määruse vastuvõtmine on käesoleval juhul tungivalt vajalik ning seetõttu jääb õiguslikuks aluseks artikkel 95, tuleks mõelda selle tagajärgedele.

Juhtimiskriteeriumid

Lisa A jaos nimetatud juhtimiskriteeriumide all tehakse ettepanek, et teatud ülesandeid, mille eesmärk on tagada reitingute sõltumatus, täidaksid haldus- või järelevalvenõukogusse mittekuuluvad direktorid. Sisuliselt tähendab see väliste osapoolte – investorite ja turgude – kaitsmist. Puudub selgus, kas see ikka on kõiki asjaolusid arvestades õige ülesanne haldus- või järelevalvenõukogusse mittekuuluva direktori jaoks, kes esindab ka aktsionäre. Mõnes liikmesriigis võib olla võimalik, et haldus- või järelevalvenõukogusse mittekuuluvatel direktoritel on selline ülesanne, kuid ei ole mingit vajadust seda ette kirjutada ning seetõttu teeb arvamuse koostaja ettepaneku, et haldus- või järelevalvenõukogu kuuluks sõltumatut järelevalveülesannet täitvate isikute järelevalve alla. Vajadusel võivad seda ülesannet täita ka haldus- või järelevalvenõukogusse mittekuuluvad direktorid. Reitinguagentuuride grupi puhul ei ole ülesande dubleerimine vajalik ja seda võib täita kogu grupi huvides.

Tsiviilvastutus

Käesolevas ettepanekus antakse mõista, et määrus hõlbustab tsiviilhagi esitamist. Arvamuse koostaja on seisukohal, et ei ole mingit põhjust laiendada liikmesriikides praegu kehtivat tsiviilvastutust, mis üldiselt juba hõlmab tõsise hooletuse ja kuritarvituse juhtumeid. Oleks isegi ohtlik julgustada või hõlbustada hagide esitamist, mis võiksid mõjutada reitinguotsuseid ja rajada teed väljapressimistele ning õõnestada just sedasama sõltumatust, mida soovitakse tagada ja säilitada. Selles valdkonnas soovitatakse olla ettevaatlik ning esitatakse muudatusettepanek, millega täpsustatakse, et praegust vastutust ei kavatseta laiendada.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) Pikaajalised suhted hinnatava ettevõtte või sellega seotud kolmandate osapooltega võivad kahjustada analüütikute ja krediidireitinguid kinnitavate isikute sõltumatust. Seetõttu peaks nimetatud analüütikute ja isikute suhtes kohaldama ringlusmehhanismi.

(13) Pikaajalised suhted sama hinnatava ettevõtte või seotud kolmandate osapooltega võivad kahjustada emitentidega vahetult kokkupuutuvate analüütikute sõltumatust. Seetõttu peaks nimetatud analüütikute ja isikute suhtes kohaldama kohustuslikku ringlusmehhanismi.

Selgitus

Tuleks vältida emitentidega tihedalt kokkupuutuvate analüütikute huvide konflikti. Reitingukomiteed ei puutu emitentidega vahetult kokku ning neil on väärtuslikke valdkondlikke kogemusi.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) Selleks et tagada reitingute kvaliteet, peab reitinguagentuur võtma meetmeid, et tagada reitingute andmiseks kasutatava teabe usaldusväärsus. Sellel otstarbel võib reitinguagentuur toetuda muu hulgas sõltumatult auditeeritud raamatupidamisaruannetele ja avaldatud teabele, usaldusväärsete kolmandate osapoolte kontrollimisteenustele, saadud teabe reitinguagentuuripoolsele pistelisele kontrollile või lepingulistele sätetele, milles selgesõnaliselt kehtestatakse hinnatava ettevõtte või sellega seotud kolmandate osapoolte vastutus, kui lepinguga kooskõlas esitatud teave on teadlikult sisuliselt vale või eksitav või kui hinnatav ettevõte või sellega seotud kolmandad osapooled ei kanna teabe korrektsuse tagamiseks mõistlikkuse piires piisavat hoolt, nagu on määratletud lepingu tingimustes.

(15) Reitingute kvaliteedi tagamiseks peaks reitinguagentuur võtma meetmeid, et tagada reitingute andmiseks kasutatava teabe usaldusväärsus. Reitinguagentuur ei pea kontrollima emitentide ja kolmandate osapoolte esitatud andmeid ja nende poolt rakendatud ettevaatust, vaid peab veenduma pigem enda kasutatavate allikate usaldusväärsuses, arvestades näiteks nende ametialast sõltumatust või mainet. Sellel otstarbel võib reitinguagentuur toetuda muu hulgas sõltumatult auditeeritud raamatupidamisaruannetele ja avaldatud teabele, usaldusväärsete kolmandate osapoolte kontrollimisteenustele, saadud teabe reitinguagentuuripoolsele pistelisele kontrollile või lepingulistele sätetele tehingudokumentides, milles selgesõnaliselt kehtestatakse hinnatava ettevõtte või sellega seotud kolmandate osapoolte vastutus, kui lepinguga kooskõlas esitatud teave on teadlikult sisuliselt vale või eksitav või kui hinnatav ettevõte või sellega seotud kolmandad osapooled ei kanna teabe korrektsuse tagamiseks mõistlikkuse piires piisavat hoolt, nagu on määratletud lepingu tingimustes.

Selgitus

Tuleb vältida segadust reitinguagentuuride rolli üle seoses teiste isikute teostatud kliendikontrolliga, millele reitinguagentuurid tuginevad.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(35) Rangem ja selgem õigusraamistik, mille kohaselt reitinguagentuurid tegutsevad, peaks samuti lihtsustama reitinguagentuuride suhtes tsiviilhagide esitamist vastavalt liikmesriikide kohaldatavale korrale.

(35) Käesoleva määrusega ei piirata siseriiklike õigusaktide kohaldamist, milles käsitletakse tsiviilhagide esitamist seoses reitinguagentuuridega.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Käesolevat määrust kohaldatakse krediidireitingute suhtes, mis on mõeldud kasutamiseks regulatiivsel või muul eesmärgil direktiivis 2006/48/EÜ määratletud krediidiasutustes, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2004/39/EÜ määratletud investeerimisühingutes ning kindlustusandjates, mille suhtes kohaldatakse nõukogu direktiivi 73/239/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2002/83/EÜ määratletud elukindlustusandjates, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2005/68/EÜ määratletud edasikindlustusandjates, direktiivis [2009/XX/EÜ] määratletud eurofondides või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2003/41/EÜ määratletud tööandjapensioni kogumisasutustes, ning mis on avalikult avalikustatud või mida levitatakse ainult tellijatele.

1. Käesolevat määrust kohaldatakse krediidireitingute suhtes, mis on mõeldud kasutamiseks regulatiivsel eesmärgil direktiivis 2006/48/EÜ määratletud krediidiasutustes, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2004/39/EÜ määratletud investeerimisühingutes ning kindlustusandjates, mille suhtes kohaldatakse nõukogu direktiivi 73/239/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2002/83/EÜ määratletud elukindlustusandjates, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2005/68/EÜ määratletud edasikindlustusandjates, direktiivis [2009/XX/EÜ] määratletud eurofondides või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2003/41/EÜ määratletud tööandjapensioni kogumisasutustes, ning mis on avalikult avalikustatud või mida levitatakse ainult tellijatele.

Selgitus

Määruse kohaldamisala tuleb regulatiivsel eesmärgil kasutamiseks selgelt määratleda. Liiga lai kohaldamisala mõjutab kõige ebasoodsamalt investoreid ja muid kasutajaid.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Reitinguagentuur peab tagama, et krediidireitinguid kinnitavad analüütikud ja isikud ei oleks nelja aasta jooksul seotud krediidireitingu andmisega samale hinnatavale ettevõttele või sellega seotud kolmandatele osapooltele. Sellel eesmärgil kehtestab asutus selliste analüütikute ja isikute ringlusmehhanismi.

4. Reitinguagentuur tagab, et analüütikud, kes puutuvad emitentidega vahetult kokku, ei oleks nelja aasta jooksul seotud krediidireitingu andmisega samale hinnatavale ettevõttele või sellega seotud kolmandatele osapooltele. Sellel eesmärgil kehtestab asutus ringlusmehhanismi.

Selgitus

Tuleks vältida emitentidega tihedalt kokkupuutuvate analüütikute huvide konflikti. Reitingukomiteed ei puutu emitentidega vahetult kokku ning neil on väärtuslikke valdkondlikke kogemusi.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ajavahemik, mille möödumisel võivad krediidireitinguid kinnitavad analüütikud ja isikud esimeses punktis osutatud hinnatavale ettevõttele või seotud kolmandatele osapooltele krediidireitinguteenust pakkuda, ei tohi olla lühem kui kaks aastat.

Ajavahemik, mille möödumisel võivad analüütikud jälle esimeses lõigus osutatud hinnatava ettevõtte või seotud kolmandate osapooltega vahetult kokku puutuda, et krediidireitinguteenust pakkuda, ei tohi olla lühem kui kaks aastat.

Selgitus

Tuleks vältida emitentidega tihedalt kokkupuutuvate analüütikute huvide konflikti. Reitingukomiteed ei puutu emitentidega vahetult kokku ning neil on väärtuslikke valdkondlikke kogemusi.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) ligipääs kõikidele mis tahes kujul dokumentidele ja õigus nendest koopiaid saada või teha;

(a) ligipääs kõikidele mis tahes kujul dokumentidele ja õigus nendest koopiaid saada või teha, et kasutada neid oma järelevalveülesande täitmisel;

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) õigus nõuda kõikidelt isikutelt teavet ja vajadusel isik teabe saamiseks välja kutsuda ja teda küsitleda;

(b) õigus nõuda kõikidelt isikutelt teavet ja vajadusel isik teabe saamiseks välja kutsuda ja teda küsitleda, et kasutada seda teavet oma järelevalveülesande täitmisel;

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Nende volituste kasutamisel kohaldatakse liikmesriigi õigusaktide alusel samu ametisaladust ja kutsesaladust käsitlevaid eeskirju, mida kohaldatakse finantsturgude muude järelevalvemenetluste puhul.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Päritoluliikmesriikide pädevatel asutustel on õigus võtta järgnevaid meetmeid:

1. Päritoluliikmesriikide pädevatel asutustel on õigus võtta käesoleva määruse rikkumise korral järgnevaid meetmeid:

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Ametisaladuse kohustust kohaldatakse kõikide isikute suhtes, kes töötavad või on töötanud pädeva asutuse heaks või mõne teise asutuse või isiku heaks, kellele pädev asutus on ülesandeid delegeerinud, sealhulgas pädeva asutuse heaks lepingu alusel töötavatee audiitorite ja ekspertide suhtes. Ametisaladuse alla kuuluvat teavet ei tohi avaldada ühelegi teisele isikule ega asutusele, välja arvatud juhul, kui avaldamise kohustus tuleneb kohtumenetlusest.

1. Ametisaladuse kohustust kohaldatakse kõikide isikute suhtes, kes töötavad või on töötanud pädeva asutuse või CESRi heaks või mõne teise asutuse või isiku heaks, kellele pädev asutus on ülesandeid delegeerinud, sealhulgas pädeva asutuse heaks lepingu alusel töötavatee audiitorite ja ekspertide suhtes. Ametisaladuse alla kuuluvat teavet ei tohi avaldada ühelegi teisele isikule ega asutusele, välja arvatud juhul, kui avaldamise kohustus tuleneb kohtumenetlusest.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Käesoleva määruse sätete rikkumine ei anna iseenesest kolmandast isikust hagejale õigust esitada hagi kahjude korvamiseks ning sellist hagi võib esitada vaid tsiviilvastutust käsitlevate asjakohaste siseriiklike õigusaktide kohaselt.

Selgitus

Esimese lõigu järel olev uus lõik on lisatud kahtluse vältimiseks. Esimese lõigu kohaselt tuleb kohaldada siseriiklikke õigusakte.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

CESR edendab käesoleva määruse sätete rikkumise korral kohaldatavate eeskirjade lähenemist.

Selgitus

CESR peaks töötama käesoleva määruse sätete rikkumise korral kohaldatavate eeskirjade lähenemise suunas, et vältida arbitraaži.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 31a

 

Kaebused

 

CESR tagab selliste menetluste kehtestamise, mis võimaldavad emitentidel, investoritel ja teistel huvitatud osapooltel esitada kaebusi käesolevas määruses sätestatud nõuete ja tingimuste täitmise kohta. Kõiki kaebusi käsitletakse hoolikalt ja konfidentsiaalselt.

Selgitus

Liigsete kohtuvaidluste asemel tuleks soodustada tulemuslike kaebuste esitamise menetluste kehtestamist. CESR peaks olema vastutav asutus, et vältida arbitraaži.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 31 b

 

Kohtuväline kahju hüvitamine

 

1. Liikmesriigid edendavad asjakohaste ja tulemuslike kaebuste esitamise ja kahjuhüvitusnõuete menetluste kehtestamist, et lahendada kohtuväliselt reitinguagentuuride ning emitentide, investorite ja vajadusel teiste huvitatud osapoolte vahelised vaidlused, mis on seotud käesolevas määruses sätestatud nõuete ja tingimuste täitmise või mittetäitmisega.

 

2. Liikmesriigid edendavad nende asutuste vahelist koostööd piiriüleste vaidluste lahendamisel.

 

3. CESR edendab siseriiklike kaebuste esitamise ja kahjuhüvitusnõuete menetluste lähenemist.

Selgitus

Liigsete kohtuvaidluste asemel tuleks soodustada tulemuslike kaebuste esitamise menetluste kehtestamist.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – D jagu – I peatükk – punkt 3 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kui olemasoleva reitingu järelevalve jaoks kättesaadav teave on muutunud, avaldatakse see ning reitingut muudetakse vastavalt.

MENETLUS

Pealkiri

Reitinguagentuurid

Viited

KOM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD)

Vastutav komisjon

ECON

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

20.11.2008

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Sharon Bowles

19.1.2009

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

12.2.2009

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

9.3.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

16

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Ieke van den Burg

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Bill Newton Dunn


MENETLUS

Pealkiri

Reitinguagentuurid

Viited

KOM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD)

EP-le esitamise kuupäev

12.11.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

20.11.2008

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

20.11.2008

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Jean-Paul Gauzès

24.9.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

1.12.2008

20.1.2009

9.3.2009

 

Vastuvõtmise kuupäev

23.3.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

21

7

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Daniel Dăianu, Harald Ettl, Thomas Mann, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Eva-Riitta Siitonen

Esitamise kuupäev

1.4.2009

Õigusteave - Privaatsuspoliitika