Procedūra : 2008/0217(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0191/2009

Pateikti tekstai :

A6-0191/2009

Debatai :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Balsavimas :

PV 23/04/2009 - 8.5
CRE 23/04/2009 - 8.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0279

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 405kWORD 985k
1.4.2009
PE 418.199v02-00 A6-0191/2009

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kredito reitingų agentūrų

(COM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Jean-Paul Gauzès

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kredito reitingų agentūrų

(COM(2008)0704 – C6-397/2008 – 2008/0217(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0704),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0397/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto nuomnę (A6-0191/2009),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Kredito reitingų agentūros atlieka svarbų vaidmenį pasaulinėse vertybinių popierių ir bankininkystės rinkose, nes jų reitingais naudojasi investuotojai, paskolų gavėjai, emitentai ir vyriausybės, siekdami priimti informacija pagrįstus sprendimus dėl investicijų ir finansavimo. Kredito įstaigos, investicinės įmonės, gyvybės ir ne gyvybės draudimo bendrovės, perdraudimo bendrovės, kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS) ir įstaigos, atsakingos už profesinių pensijų skyrimą, gali remtis šiais reitingais skaičiuodamos kapitalo reikalavimus mokumo tikslais arba apskaičiuodamos savo investicinės veiklos riziką. Taigi, kredito reitingai turi didelį poveikį investuotojų ir vartotojų pasitikėjimui. Todėl labai svarbu, kad Bendrijoje naudojami kredito reitingai būtų nepriklausomi, objektyvūs ir aukščiausios kokybės.

(1) Kredito reitingų agentūros atlieka svarbų vaidmenį pasaulinėse vertybinių popierių ir bankininkystės rinkose, nes jų kredito reitingais iš dalies naudojasi investuotojai, paskolų gavėjai, emitentai ir vyriausybės, siekdami priimti informacija pagrįstus sprendimus dėl investicijų ir finansavimo. Kredito įstaigos, investicinės įmonės, gyvybės ir ne gyvybės draudimo bendrovės, perdraudimo bendrovės, kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS) ir įstaigos, atsakingos už profesinių pensijų skyrimą, gali remtis šiais kredito reitingais skaičiuodamos kapitalo reikalavimus mokumo tikslais arba apskaičiuodamos savo investicinės veiklos riziką. Taigi, kredito reitingai turi didelį poveikį rinkų veikimui ir investuotojų bei vartotojų pasitikėjimui. Todėl labai svarbu, kad kredito reitingų agentūros laikytųsi sąžiningumo, skaidrumo, atsakingumo, gero valdymo ir institucijų bendradarbiavimo principų siekiant užtikrinti, jog suteikti Bendrijoje naudojami kredito reitingai būtų nepriklausomi, objektyvūs ir aukščiausios kokybės.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Šiuo metu dauguma kredito reitingų agentūrų turi būstines už Bendrijos ribų. Dauguma valstybių narių nereglamentuoja kredito reitingų agentūrų veiklos arba kredito reitingų suteikimo sąlygų. Nežiūrint didelės jų svarbos finansų rinkų veiklai, kredito reitingų agentūroms tik nedideliu mastu taikomi Bendrijos teisės aktai, ypač 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka. Be to, 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo ir 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/49/EB dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo minimos kredito reitingų agentūros. Todėl svarbu nustatyti taisykles, užtikrinančias, kad visi reitingai, kuriais naudojasi Bendrijos teisės aktais besivadovaujančios finansų įstaigos, būtų aukštos kokybės ir suteikti kredito reitingų agentūrų, kurioms taikomi griežti reikalavimai. Komisija ir toliau dirbs su tarptautiniais partneriais, kad užtikrintų kredito reitingų agentūroms taikomų taisyklių konvergenciją.

(2) Šiuo metu dauguma kredito reitingų agentūrų turi būstines už Bendrijos ribų. Dauguma valstybių narių nereglamentuoja kredito reitingų agentūrų veiklos arba kredito reitingų suteikimo sąlygų. Nežiūrint didelės jų svarbos finansų rinkų veiklai, kredito reitingų agentūroms Bendrijos teisės aktai taikomi tik tam tikrose srityse, ypač 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka. Be to, 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo ir 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/49/EB dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo minimos kredito reitingų agentūros. Todėl svarbu nustatyti taisykles, užtikrinančias, kad visi kreditų reitingai, kuriais naudojasi Bendrijos teisės aktais besivadovaujančios finansų įstaigos, būtų aukštos kokybės ir suteikti kredito reitingų agentūrų, kurioms taikomi griežti reikalavimai. Komisija ir toliau dirbs su tarptautiniais partneriais, kad užtikrintų kredito reitingų agentūroms taikomų taisyklių konvergenciją.

Pagrindimas

Paaiškinama, kad kredito reitingų agentūroms taikoma tik nedidelė dalis Bendrijos teisės aktų.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Kredito reitingų agentūros gali savanoriškai taikyti Elgesio kodekso pagrindus kredito reitingų agentūroms, išleistus Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos, toliau vadinamus „IOSCO kodeksu“. 2006 m. Komisijos komunikate dėl kredito reitingų agentūrų Europos vertybinių popierių priežiūros institucijų komitetas, toliau vadinamas CESR, buvo raginamas stebėti, kaip laikomasi IOSCO kodekso ir kasmet teikti ataskaitas Komisijai.

(3) Kredito reitingų agentūros turėtų taikyti Elgesio kodekso pagrindus kredito reitingų agentūroms, išleistus Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos, toliau vadinamus „IOSCO kodeksu“. 2006 m. Komisijos komunikate dėl kredito reitingų agentūrų Europos vertybinių popierių priežiūros institucijų komitetas, toliau vadinamas CESR, buvo raginamas stebėti, kaip laikomasi IOSCO kodekso ir kasmet teikti ataskaitas Komisijai.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Manoma, kad kredito reitingų agentūroms nepavyko savo teikiamuose kredito reitinguose pakankamai anksti atspindėti blogėjančių rinkos sąlygų. Šią nesėkmę geriausiai galima ištaisyti priemonėmis, susijusiomis su interesų konfliktais, kredito reitingų kokybe, kredito reitingų agentūrų skaidrumu, kredito reitingų agentūrų vidaus valdymu ir veiklos priežiūra. Kredito reitingų naudotojai neturėtų aklai pasikliauti kredito reitingais. Jie turėtų, kiek gali, pasistengti patys atlikti analizę ir išsamų patikrinimą (angl. due diligence), kad galėtų įvertinti, kiek patikimi yra šie kredito reitingai.

(5) Manoma, kad kredito reitingų agentūroms, viena vertus, nepavyko savo teikiamuose kredito reitinguose pakankamai anksti atspindėti blogėjančių rinkos sąlygų ir, kita vertus, krizei vis stiprėjant – laiku pakoreguoti savo reitingų. Šią nesėkmę geriausiai galima ištaisyti priemonėmis, susijusiomis su interesų konfliktais, kredito reitingų kokybe, kredito reitingų agentūrų skaidrumu, kredito reitingų agentūrų vidaus valdymu ir veiklos priežiūra. Kredito reitingų naudotojai turėtų pagrįstai, tačiau ne aklai pasikliauti kredito reitingais. Jie visada turėtų, kiek gali, pasistengti patys atlikti analizę ir išsamų patikrinimą (angl. due diligence), kad galėtų įvertinti, kiek patikimi yra šie kredito reitingai.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5a) Reitingų suteikimas užsienio skoloms turėtų būti laikomas viešuoju interesu ir todėl šią veiklą lygiagrečiai turėtų atlikti atskiri subjektai, pvz., nacionaliniai audito rūmai ir Europos Audito Rūmai.

Pagrindimas

Dabartinė krizė atskleidė, kad užsienio skolos atžvilgiu vykdomos spekuliacijos ir apsidraudimo veiksmai. Tai padaro daug žalos ir turėtų būti uždrausta. Problemą galima būtų išspręsti įpareigojant kitą subjektą suteikti reitingą užsienio skolai.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5b) Reikia svarstyti galimybę įsteigti Europos viešąją reitingų agentūrą.

Pagrindimas

Dabartinė krizė atskleidė, kad kredito reitingų agentūroms nepavyko vykdyti savo veiklos ir todėl reikia naujų šios srities dalyvių. Europos Parlamentas laikosi šios pozicijos, kuri buvo priimta balsuojant dėl Poulo Nyrupo Rasmusseno 2008 m. rugsėjo 11 d. pranešimo su rekomendacijomis Komisijai dėl rizikos draudimo ir privataus kapitalo fondų.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

5 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5c) Reikia atlikti CESR reformą arba patį CESR padarant nepriklausoma Europos agentūra, arba įkuriant centralizuotą Europos agentūrą, kuri tvirtina kredito reitingus.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Būtina išdėstyti bendrą su finansų įstaigų naudojamų kredito reitingų kokybe susijusių taisyklių sistemą, kuria naudosis finansų įstaigos, reguliuojamos pagal Bendrijoje suderintas taisykles. Priešingu atveju bus rizika, kad valstybės narės imsis labai skirtingų priemonių nacionaliniu lygiu. Tai turėtų tiesioginį neigiamą poveikį ir sudarytų kliūtis geram vidaus rinkos veikimui, nes kredito reitingų agentūroms, suteikiančioms kredito reitingus Bendrijos finansų įstaigų naudojimui, būtų taikomos skirtingos taisyklės skirtingose valstybėse narėse. Be to, dėl skirtingų kredito reitingų kokybės reikalavimų investuotojų ir vartotojų apsaugos lygis būtų nevienodas.

(6) Būtina išdėstyti bendrą su geresne naudojamų kredito reitingų kokybe susijusią sistemą, kuria naudosis finansų įstaigos, reguliuojamos pagal Bendrijoje suderintas taisykles. Priešingu atveju bus rizika, kad valstybės narės imsis labai skirtingų priemonių nacionaliniu lygiu. Tai turėtų tiesioginį neigiamą poveikį ir sudarytų kliūtis geram vidaus rinkos veikimui, nes kredito reitingų agentūroms, suteikiančioms kredito reitingus Bendrijos finansų įstaigų naudojimui, būtų taikomos skirtingos taisyklės skirtingose valstybėse narėse. Be to, dėl skirtingų kredito reitingų kokybės reikalavimų investuotojų ir vartotojų apsaugos lygis būtų nevienodas.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a, 6 b ir 6 c konstatuojamosios dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a) Pageidautina, kad trečiojoje šalyje esančių subjektų arba produktų kredito reitingai, parengti arba suteikti trečiojoje šalyje įsikūrusių ir turinčių leidimą kredito reitingų agentūrų, galėtų būti naudojami Bendrijoje, jei jie atitinka tokius pat griežtus, kaip numatytieji šiame reglamente, reikalavimus.

(6b) Šio reglamentu turėtų būti nustatyta patvirtinimo sistema, pagal kurią Bendrijoje įsteigtos kredito reitingų agentūros, įregistruotos laikantis šio reglamento, gali patvirtinti trečiosiose šalyse suteiktus kredito reitingus, su sąlyga, jei Komisija pripažino, kad teisinė ir priežiūros sistema, reglamentuojanti trečiosios šalies reitingavimo veiklą, kurios rezultatas –tvirtintinų kredito reitingų suteikimas, yra lygiavertė šiam reglamentui. Siekiant užtikrinti investuotojų apsaugą ir palengvinti priemonių taikymą tais atvejais, kai reglamentas nevykdomas, šioje konstatuojamojoje dalyje nustatyti reikalavimai yra pagrindinės gairės Europos Sąjungoje, ypač kredito reitingų agentūroms, įsikūrusioms Bendrijoje ir registruotoms laikantis šio reglamento.

 

 

 

 

(6c) Kredito reitingų agentūra, kuri patvirtino trečiosios šalies suteiktus kredito reitingus, turėtų būti visiškai ir besąlygiškai atsakinga už patvirtintus kredito reitingus.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Kredito reitingų agentūros turėtų įsivesti atitinkamą vidaus politiką ir procedūras, susijusias su kredito reitingų suteikimo procese dalyvaujančiais darbuotojais, siekiant išvengti interesų konfliktų ir visuomet užtikrinti reitingavimo ir peržiūros proceso kokybę, sąžiningumą ir nuodugnumą.

(8) Kredito reitingų agentūros turėtų įsivesti atitinkamą vidaus politiką ir procedūras, susijusias su kredito reitingų suteikimo procese dalyvaujančiais darbuotojais ir kitais asmenimis, siekiant nustatyti, pašalinti arba valdyti ir atskleisti interesų konfliktus ir visuomet užtikrinti kredito reitingavimo ir peržiūros proceso kokybę, sąžiningumą ir nuodugnumą. Tokia politika ir procedūros visų pirma turėtų apimti vidaus kontrolės sistemą ir atitikties užtikrinimo funkciją.

Pagrindimas

Techninis pakeitimas. Jame atsižvelgiama į naują atitinkamo straipsnio formuluotę interesų konflikto pašalinimo arba nustatymo, valdymo ir atskleidimo atžvilgiu.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Siekiant užtikrinti kredito reitingų suteikimo proceso nepriklausomybę nuo kredito reitingų agentūros, kaip įmonės, verslo interesų, kredito reitingų agentūros turėtų užtikrinti, kad administraciniuose organuose ar stebėtojų taryboje būtų ne mažiau kaip trys nepriklausomi nariai pagal Komisijos rekomendacijos 2005/162/EB dėl bendrovių, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, direktorių konsultantų arba stebėtojų tarybos narių vaidmens ir dėl (stebėtojų) tarybos komitetų III skirsnio 13 punktą. Be to, būtina, kad didžioji dalis administracijos ar stebėtojų tarybos narių, įskaitant visus nepriklausomus narius, turėtų pakankamai patirties finansinių paslaugų srityje.

(10) Siekiant užtikrinti kredito reitingų suteikimo proceso nepriklausomybę nuo kredito reitingų agentūros, kaip įmonės, verslo interesų, kredito reitingų agentūros turėtų užtikrinti, kad administraciniai organai ar stebėtojų taryba būtų nepriklausomi stebėdami, ar tinkamai laikomasi šio reglamento, siekiant išlaikyti kredito reitingų nepriklausomybę ir kokybę, ir pateikdami su tuo susijusią ataskaitą. Be to, administracijos ar stebėtojų tarybos nariai turėtų turėti pakankamai patirties atitinkamose finansinių paslaugų srityse.

Pagrindimas

Nebūtina, kad stebėsenos funkciją atliktų direktoriai konsultantai, be to, kai kuriose valstybėse narėse tokių direktorių postų nėra arba jie neegzistuoja atitinkama forma. Taip pat gali kilti interesų konfliktas dėl akcininko įsipareigojimų. Ši funkcija paremta formuluotė sudaro galimybę pasirinkti geriausią variantą.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) Siekiant išvengti interesų konfliktų, administracijos arba stebėtojų tarybos narių atlyginimas neturėtų priklausyti nuo agentūros veiklos rezultatų.

(11) Siekiant išvengti interesų konfliktų, administracijos arba stebėtojų tarybos narių atlyginimas neturėtų priklausyti nuo agentūros veiklos rezultatų.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) Ilgalaikiai ryšiai su tais pačiais reitinguojamais subjektais arba susijusiomis trečiosiomis šalimis gali pakenkti analitikų bei kredito reitingus tvirtinančių asmenų nepriklausomumui. Todėl šie analitikai ir asmenys turėtų keistis rotacijos principu.

(13) Ilgalaikiai ryšiai su tais pačiais reitinguojamais subjektais arba susijusiomis trečiosiomis šalimis gali pakenkti analitikų, kurie palaiko tiesioginius ryšius su emitentais, nepriklausomumui. Todėl šie analitikai turėtų keistis privalomu rotacijos principu.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) Kredito reitingų agentūros turėtų naudoti metodiką, kuri būtų griežta, sisteminga ir vientisa, ir leistų suteikti reitingus, kuriuos galima pagrįsti ankstesne patirtimi. Kredito reitingų agentūros turėtų užtikrinti, kad kredito reitingų nustatymui naudojama metodika, modeliai ir esminės vertinimo prielaidos yra tinkamai prižiūrimi, nuolat atnaujinami ir periodiškai kruopščiai peržiūrimi. Tais atvejais, kai dėl patikimų duomenų stokos arba dėl naujos rūšies struktūros sudėtingumo, ypač struktūrizuotų finansinių priemonių, kyla rimtų klausimų dėl to, ar kredito reitingų agentūra gali suteikti patikimą kredito reitingą, kredito reitingų agentūra turėtų susilaikyti nuo kredito reitingo suteikimo arba atšaukti suteiktą kredito reitingą.

(14) Kredito reitingų agentūros turėtų naudoti metodiką, kuri būtų griežta, sisteminga ir vientisa, ir leistų suteikti tinkamai ir tvirtai pagrįstus reitingus, kuriuos galima pagrįsti taip pat ir atitinkama ankstesne patirtimi. Kredito reitingų agentūros turėtų užtikrinti, kad kredito reitingų nustatymui naudojama metodika, modeliai ir esminės matematinės, koreliacijų ir kitos prielaidos yra tinkamai prižiūrimi, nuolat atnaujinami ir periodiškai kruopščiai peržiūrimi, o aprašai skelbiami taip, kad juos būtų galima peržiūrėti moksliniu požiūriu. Tais atvejais, kai dėl patikimų duomenų stokos arba dėl naujos rūšies struktūros sudėtingumo, ypač struktūrizuotų finansinių priemonių, kyla rimtų klausimų dėl to, ar kredito reitingų agentūra gali suteikti patikimą kredito reitingą, kredito reitingų agentūra turėtų nesutiekti kredito reitingo. Suteikto reitingo stebėsenai naudojamos informacijos kokybės pasikeitimai turėtų būti skelbiami kartu su šia peržiūra ir, jei reikia, šis reitingas turėtų būti peržiūrėtas.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14a) Emitentai turėtų pateikti kredito reitingų agentūroms suteiktą informaciją asmenims, kurie jos paprašo norėdami atlikti nepriklausomą analizę. Tokios informacijos gavėjai turėtų iš anksto sutikti jos neperduoti visuomenei ir neprekiauti atitinkamais vertybiniais popieriais.

Pagrindimas

Pagal šį reglamentą turėtų būti reikalaujama pateikti kitiems tą pačią informaciją, kuria naudojosi kredito reitingų agentūros pareikšdamos savo nuomonę. Pateikus informaciją būtų sudarytos galimybės rinkoje nustatyti iš tiesų nepriklausomus reitingus, už kuriuos nebūtų sumokėjęs emitentas. Gerinti prieigą prie informacijos – tai toks reguliuojamojo veikimo būdas, dėl kurio labiausiai galėtų įsivyrauti tikroji kredito reitingų agentūrų konkurencija.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Siekdama užtikrinti reitingų kokybę, kredito reitingų agentūra turėtų imtis priemonių užtikrinti, kad informacija, jos naudojama suteikiant reitingą, yra patikima. Šiuo tikslu kredito reitingų agentūra gali, be kitų dalykų, pasikliauti nepriklausomo auditoriaus audituotomis finansinėmis ataskaitomis ir viešai skelbiama informacija; gerbiamos trečiosios šalies suteiktu patvirtinimu; kredito reitingų agentūros atsitiktiniu būdu atrinktos gautos informacijos analize arba sutartinėmis nuostatomis, kuriomis aiškiai iškeliama prievolė reitinguojamam subjektui arba susijusioms trečiosioms šalims, jei pagal sutartį pateikta informacija yra žinomai iš esmės neteisinga arba klaidinanti, arba jei reitinguojamas subjektas arba susijusios trečiosios šalys negali atlikti tinkamo išsamaus patikrinimo informacijos tikslumui nustatyti, kaip numatyta sutarties sąlygose.

(15) Siekdama užtikrinti reitingavimo procedūros kokybę, kredito reitingų agentūra turėtų imtis deramų priemonių užtikrinti, kad informacija, jos naudojama suteikiant reitingą, yra patikima. Kredito reitingų agentūra nesiekia kontroliuoti ir tikrinti emitentų ir trečiųjų šalių pateikiamų duomenų, tačiau ji turėtų būti parengusi tinkamas ir skaidrias procedūras, skirtas įvertinti duomenų kokybę ir tai, ar šaltiniai, kuriais ji remiasi, yra patikimi, pvz., dėl jų profesinės nepriklausomybės ar reputacijos. Šiuo tikslu kredito reitingų agentūra gali, be kitų dalykų, pasikliauti nepriklausomo auditoriaus audituotomis finansinėmis ataskaitomis ir viešai skelbiama informacija; gerbiamos trečiosios šalies suteiktu patvirtinimu; kredito reitingų agentūros atsitiktiniu būdu atrinktos gautos informacijos analize.

Pagrindimas

Reikėtų išvengti painiavos dėl reitingų agentūrų vaidmens atsižvelgiant į kitų šalių, kuriomis reitingų agentūros pasitiki, atliktą išsamų duomenų patikrinimą. Svarbu nustatyti tinkamas vertinimo priemones, kurios būtų pagrįstos skaidrumu. Galiausiai viskas labiau priklauso nuo atsakomybės, o ne nuo patikimumo.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) Būtina, kad kredito reitingų agentūros naudojama metodika, modeliai ir esminės vertinimo prielaidos būtų reguliariai peržiūrimi, kad būtų galima tinkamai atspindėti kintančias sąlygas pagrindinio turto rinkose. Siekiant užtikrinti skaidrumą, bet koks reikšmingas kredito reitingų agentūros metodikos ir praktikos, procedūrų ir procesų pasikeitimas turėtų būti atskleistas prieš jam įsigaliojant, nebent dėl ypatingų rinkos sąlygų kredito reitingai turėtų būti keičiami nedelsiant.

(16) Būtina, kad kredito reitingų agentūros nustatytų tinkamas naudojamos metodikos, modelių ir esminių vertinimo prielaidų reguliarios peržiūros procedūras, kad būtų galima tinkamai atspindėti kintančias sąlygas pagrindinio turto rinkose. Siekiant užtikrinti skaidrumą, bet koks reikšmingas kredito reitingų agentūros metodikos ir praktikos, procedūrų ir procesų pasikeitimas turėtų būti atskleistas prieš jam įsigaliojant, nebent dėl ypatingų rinkos sąlygų kredito reitingai turėtų būti keičiami nedelsiant.

Pagrindimas

Šia formuluote aiškiau išreiškiama mintis, kad kredito reitingų agentūros uždavinys – peržiūrėti naudojamą metodiką ir modelius.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17a) Tam, kad padidėtų skaidrumas ir investuotojai būtų geriau informuoti bei apsaugoti, CESR turėtų stebėti ankstesnę kredito reitingų agentūrų veiklą, apie kurią sprendžiama pagal statistinius duomenis, ir paskelbti savo išvadas.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) Tam tikromis aplinkybėmis struktūrizuotos finansinės priemonės gali turėti poveikį, kuris bus skirtingas nuo tradicinių įmonių skolos priemonių. Investuotojus gali klaidinti tai, kad tos pačios reitingų kategorijos taikomos abiejų tipų priemonėms be tolesnio paaiškinimo. Kredito reitingų agentūros turėtų atlikti svarbų vaidmenį didinant reitingų naudotojų suvokimą apie struktūrizuotų finansinių produktų ypatumus, palyginti su tradiciniais. Todėl kredito reitingų agentūros, vertindamos struktūrizuotas finansines priemones, turėtų naudoti skirtingas reitingų kategorijas arba pateikti papildomos informacijos apie skirtingą su šiais produktais susijusią riziką.

(18) Tam tikromis aplinkybėmis struktūrizuotos finansinės priemonės gali turėti poveikį, kuris bus skirtingas nuo tradicinių įmonių skolos priemonių. Investuotojus gali klaidinti tai, kad tos pačios reitingų kategorijos taikomos abiejų tipų priemonėms be tolesnio paaiškinimo. Kredito reitingų agentūros turėtų atlikti svarbų vaidmenį didinant reitingų naudotojų suvokimą apie struktūrizuotų finansinių produktų ypatumus, palyginti su tradiciniais. Todėl kredito reitingų agentūros, vertindamos struktūrizuotas finansines priemones, turėtų naudoti skirtingas reitingų kategorijas, pavyzdžiui, pridėdamos papildomų pastabų, ir pateikti papildomos informacijos apie skirtingą su šiais produktais susijusią riziką. Be to, jos turėtų nurodyti, kada nustato produkto reitingą pirmą kartą ir kada nustato naujai sukurto produkto reitingą.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) Kredito reitingų agentūros turėtų imtis priemonių, kad išvengtų situacijų, kai emitentai prašo preliminaraus susijusios struktūrizuotos finansinės priemonės reitingo įvertinimo iš kelių kredito reitingų agentūrų, norėdami nustatyti, kuri iš jų pasiūlys geriausią siūlomos struktūros kredito reitingą. Emitentai taip pat turėtų vengti taikyti tokią praktiką.

(19) Suteikdamos kredito reitingus, kredito reitingų agentūros savo galutinėje ataskaitoje, kai taikytina, turėtų nurodyti, kad emitentai prašė preliminaraus susijusios struktūrizuotos finansinės priemonės reitingo įvertinimo iš kelių kredito reitingų agentūrų, norėdami nustatyti, kuri iš jų pasiūlys geriausią siūlomos struktūros kredito reitingą. Emitentai turėtų vengti taikyti tokią praktiką.

Pagrindimas

Struktūrizuotų finansinių priemonių emitentams turėtų būti leidžiama gauti keletą pasiūlymų. Tačiau siekiant užtikrinti, kad tai, jog buvo kreiptasi į keletą agentūrų, nebūtų suprantama kaip reitingų agentūros įvertinimo kokybės garantijų stoka, atsižvelgiant į tai, kad finansiniam produktui įvertinti buvo pasirinkta ta agentūra, iš kurios labiausiai tikėtasi palankaus įvertinimo, galutinėje ataskaitoje apie produktą turėtų būti nurodyta, kad atitinkama kredito reitingų agentūra konkuravo su kitomis agentūromis, kurių pavadinimai turėtų būti išvardyti, ir buvo pasamdyta tuo pagrindu.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) Kredito reitingų agentūrai, kurią įregistravo atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija, turėtų būti leidžiama suteikti kredito reitingus visoje Bendrijoje. Todėl būtina kiekvienai kredito reitingų agentūrai numatyti vieną registraciją, kuri galiotų visoje Bendrijoje.

(22) Kredito reitingų agentūrai, kurią įregistravo CESR, turėtų būti leidžiama suteikti kredito reitingus visoje Bendrijoje. Todėl būtina kiekvienai kredito reitingų agentūrai numatyti vieną registraciją, kuri galiotų visoje Bendrijoje.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) Kai kurios kredito reitingų agentūros yra sudarytos iš kelių juridinių subjektų, kurie kartu sudaro kredito reitingų agentūrų grupę. Registruojant kiekvieną iš tokiai grupei priklausančių kredito reitingų agentūrų, susijusių valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų koordinuoti tai pačiai grupei priklausančių kredito reitingų agentūrų pateiktų paraiškų nagrinėjimą.

Išbraukta.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) Būtina įvesti vieną bendrą punktą paraiškoms dėl registracijos pateikti. CESR turėtų priimti paraiškas dėl registracijos ir veiksmingai informuoti kompetentingas institucijas visose valstybėse narėse. Tačiau paraiškas dėl registracijos nacionaliniu lygiu turėtų nagrinėti atitinkama kompetentinga institucija. Siekdamos veiksmingai dirbti su kredito reitingų agentūromis, kompetentingos institucijos, priklausančios CESR, turėtų sukurti veikiantį tinklą, paremtą veiksminga informacinių technologijų infrastruktūra, ir įsteigti pakomitetį, kuris specializuotųsi kiekvienos kredito reitingų agentūrų reitinguojamos turto klasės kredito reitingų srityje.

(24) Būtina įvesti vieną bendrą punktą paraiškoms dėl registracijos pateikti. CESR turėtų priimti ir svarstyti paraiškas dėl registracijos ir veiksmingai informuoti kompetentingas institucijas visose valstybėse narėse. CESR turėtų užtikrinti vienodas galimybes visoje Europos Sąjungoje ir taip padėti išvengti reguliuojamojo arbitražo.

 

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25a) Būtina toliau vykdyti plataus masto Europos Sąjungos finansų sektoriaus reguliavimo ir priežiūros modelio reformas. Visų pirma Komisija savo 2008 m. spalio 29 d. komunikate pavadinimu „Įveikti finansinę krizę. Europos veiksmų programa“ paskelbė, kad įsteigė ekspertų grupę, vadovaujamą Jacques'o de Larosière. Grupė turėjo apsvarstyti tolesnes reformas, įskaitant tai, kaip turėtų būti organizuojama Europos finansų institucijų veikla, kad būtų užtikrintas tinkamas rizikos ribojimas, sklandus rinkų veikimas ir glaudesnis Europos bendradarbiavimas finansinio stabilumo srityje – tai gali būti integruoto finansų priežiūros organo, apimančio visus finansų sektorius, sukūrimas. Grupė taip pat turėjo teikti ataskaitas, susijusias su išankstinio įspėjimo mechanizmais ir krizių valdymu, įskaitant tarpvalstybinės ir tarpsektorinės rizikos valdymą, taip pat su Europos Sąjungos ir kitų svarbiausių institucijų bendradarbiavimu, kad padėtų užtikrinti finansų stabilumą pasaulio lygmeniu. Remdamasi grupės atliktu darbu Komisija nedelsdama ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip iki 2010 m. liepos 1 d. turėtų Europos Parlamentui, Tarybai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms pranešti visas išvadas šiuo klausimu ir pateikti teisėkūros pasiūlymą, kuris būtinas siekiant pašalinti nustatytus trūkumus, susijusius su bendradarbiavimo priežiūros srityje būdais.

Pagrindimas

Turi būti užtikrinta, kad De Larosière grupės išvados, susijusios su šiame reglamente numatytais priežiūros aspektais, būtų įgyvendintos atlikus šio reglamento peržiūrą ir tai turi būti padaryta derinant su kitais finansų sektoriaus reglamentais.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26) Kredito reitingų agentūros priežiūrą turėtų vykdyti jos buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, o kredito reitingų agentūrų grupės atveju ji turėtų bendradarbiauti su susijusių valstybių narių kompetentingomis institucijomis, koordinuojant CESR.

(26) Kredito reitingų agentūrų priežiūrą turėtų vykdyti CESR, bendradarbiaudamas su valstybių narių kompetentingomis institucijomis.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27) Siekiant palaikyti aukštą investuotojų ir vartotojų pasitikėjimo lygį ir sudaryti sąlygas nuolat kontroliuoti Bendrijos finansų įstaigų naudojamus kredito reitingus, kredito reitingų agentūroms, kurių pagrindinė būstinė yra už Bendrijos ribų, turėtų būti privaloma įsteigti patronuojamąją bendrovę Bendrijoje, kad būtų galima veiksmingai prižiūrėti jų veiklą Bendrijoje.

(27) Siekiant palaikyti aukštą investuotojų pasitikėjimo lygį ir sudaryti sąlygas nuolat prižiūrėti Bendrijos finansų įstaigų reguliavimo tikslais naudojamus kredito reitingus, kredito reitingų agentūroms, kurių pagrindinė būstinė yra už Bendrijos ribų, turėtų būti privaloma įsteigti patronuojamąją bendrovę Bendrijoje, kad būtų galima veiksmingai prižiūrėti jų veiklą Bendrijoje ir veiksmingai naudotis patvirtinimo bei lygiavertiškumo sistema. Be to, reikėtų skatinti, kad kredito reitingų agentūrų rinkoje atsirastų naujų dalyvių.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28) Derėtų sukurti mechanizmą, skirtą užtikrinti veiksmingą šio reglamento nuostatų įgyvendinimą. Valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų turėti būtinas priemones, skirtas užtikrinti, kad Bendrijos viduje naudoti skirti reitingai būtų suteikiami laikantis šio reglamento. Kadangi turi būti išsaugotas kredito reitingų agentūrų analitinis nepriklausomumas, suteikiant kredito reitingus, kompetentingos institucijos neturėtų kištis į kredito reitingų turinio dalykus ir metodiką, kurią pasitelkusi kredito reitingų agentūra nustato kredito reitingus.

(28) Derėtų sukurti mechanizmą, skirtą užtikrinti veiksmingą šio reglamento nuostatų įgyvendinimą. Valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų turėti būtinas priemones, skirtas užtikrinti, kad Bendrijos viduje naudoti skirti reitingai būtų suteikiami laikantis šio reglamento. Kadangi turi būti išsaugotas kredito reitingų agentūrų analitinis nepriklausomumas, suteikiant kredito reitingus, kompetentingos institucijos ir valstybės narės neturėtų kištis į kredito reitingų turinio dalykus ir metodiką, kurią pasitelkusi kredito reitingų agentūra nustato kredito reitingus. Jei kredito reitingų agentūra patirtų spaudimą, ji turėtų apie tai pranešti Komisijai ir CESR. Kredito reitingai turėtų būti tinkamai ir tvirtai pagrįsti, juos suteikiant turėtų būti vengiama palankesnių sąlygų taikymo ir jie turi būti palyginami su reitingais, suteiktais tarptautiniu lygmeniu.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30) Tuo atveju, jei buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nesiima reikalingų priemonių, kad pašalintų kredito reitingų agentūros padarytus pažeidimus, kitos valstybės narės kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybę įsikišti ir imtis atitinkamų priemonių.

Išbraukta.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32) CESR turėtų užtikrinti šio reglamento taikymo nuoseklumą. Jis turėtų skatinti ir palengvinti kompetentingų institucijų bendradarbiavimą priežiūros veikloje ir prisiimti koordinatoriaus vaidmenį kasdieninėje priežiūros veikloje. Todėl CESR turėtų įdiegti tarpininkavimo mechanizmą, skirtą palengvinti nuoseklų kompetentingų institucijų bendradarbiavimą.

(32) CESR turėtų užtikrinti šio reglamento taikymo nuoseklumą. Jis turėtų skatinti ir palengvinti kompetentingų institucijų bendradarbiavimą priežiūros veikloje ir prisiimti koordinatoriaus vaidmenį kasdieninėje priežiūros veikloje. Todėl CESR turėtų įdiegti tarpininkavimo mechanizmą ir tarpusavio vertinimą, skirtą palengvinti nuoseklų kompetentingų institucijų bendradarbiavimą.

Pagrindimas

Siūloma tarpusavio vertinimo sistema galėtų būti sukurta remiantis nacionalinių statistikos tarnybų ir Eurostato tarpusavio vertinimo sistema.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33) Valstybės narės turėtų nustatyti taisykles, reglamentuojančias nuobaudas, taikytinas pažeidus šio reglamento nuostatas, ir užtikrinti jų įgyvendinimą. Šios nuobaudos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

(33) Valstybės narės turėtų nustatyti taisykles, reglamentuojančias nuobaudas, taikytinas pažeidus šio reglamento nuostatas, ir užtikrinti jų įgyvendinimą. Šios nuobaudos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios, jos taip pat turėtų būti suderinamos su sklandžiu rinkos veikimu. Komisija, patariama CESR, turėtų parengti su nuobaudomis susijusias gaires.

Pagrindimas

Kadangi CESR atsakingas už registraciją ir priežiūrą, jis turi atlikti svarbesnį vaidmenį nustatant pažeidimus ir taikant nuobaudas, net jei tas vaidmuo tik patariamasis.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(34a) Būsimosios taisyklės, reglamentuojančios kredito reitingų agentūrų atsakomybę, turėtų būti panašios į auditoriams taikomas taisykles. Komisija turėtų pateikti atitinkamus teisėkūros pasiūlymus.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35) Griežtesnė ir aiškesnė teisinė sistema, kurioje veiks kredito reitingų agentūros, turėtų taip pat palengvinti galimybę tam tikrais atvejais imtis civilinių veiksmų kredito reitingų agentūrų atžvilgiu, laikantis valstybėse narėse galiojančios atsakomybės tvarkos.

(35) Šio reglamento nuostatų pažeidimas pats savaime nesuteikia jokios teisės trečiosioms šalims pareikšti ieškinį dėl nuostolių atlyginimo. Jei dėl šio reglamento nuostatų pažeidimo reitingų naudotojas patiria ekonominių nuostolių, ieškinys dėl nuostolių atlyginimo galėtų būti pareikštas tik pagal nacionalinės teisės aktus, taikomus civilinės atsakomybės srityje.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35a) Vykdydamos savo užduotis kredito reitingų agentūros turėtų bendradarbiauti su Europos Sąjungos viešosioms institucijomis, jų vyresnieji vadovai turėtų atvykti į atitinkamą Europos Parlamento komitetą, kai šis pakviečia.

Pakeitimas     34

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37) Visų pirma Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai iš dalies pakeisti reglamento I ir II priedus, kuriuose išdėstyti konkretūs kredito reitingų agentūros atitikties vertinimo kriterijai ir jos pareigos tokiose srityse kaip vidaus organizacija, veiklos susitarimai, darbuotojų taisyklės, kredito reitingų pateikimas ir atskleidimas. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti, jos turi būti priimtos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

(37) Visų pirma Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai atsižvelgiant į tarptautiniu lygmeniu įvykusius pokyčius priimti priemones, skirtas nustatyti kriterijus, pagal kuriuos vertinama, ar reglamentavimas lygiavertis tais atvejais, kai naudojami trečiosiose šalyse įsikūrusių kredito reitingo agentūrų parengti kredito reitingai, priimti priemones, kuriomis siekiama apibrėžti papildomas paslaugas, priimti gaires dėl nuobaudų ir iš dalies pakeisti reglamento I ir II priedus, kuriuose išdėstyti konkretūs kredito reitingų agentūros atitikties vertinimo kriterijai ir jos pareigos tokiose srityse kaip vidaus organizacija, veiklos susitarimai, darbuotojų taisyklės, kredito reitingų pateikimas ir atskleidimas. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti papildant jas naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti priimtos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37a) Komisija turėtų įvertinti, ar reguliavimas pagrįstas kredito reitingais, taip pat įvertinti reitinguojamo subjekto mokamo atlygio kredito reitingų agentūrai tinkamumą. Komisija, atsižvelgdama į minėtąjį įvertinimą, turėtų pateikti atitinkamus teisėkūros pasiūlymus.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomas bendras požiūris į Bendrijoje naudoti skirtų kredito reitingų aukštos kokybės užtikrinimą, tokiu būdu prisidedant prie sklandaus vidaus rinkos veikimo, kartu pasiekiant aukštą vartotojų ir investuotojų apsaugos lygį. Jame nustatomos kredito reitingų suteikimo sąlygos ir kredito reitingų agentūrų organizavimo ir elgesio taisyklės, siekiant užtikrinti jų nepriklausomumą ir išvengti interesų konfliktų.

Šiuo reglamentu nustatomos priemonės, skirtos užtikrinti kredito reitingų teikimo veiklos sąžiningumą, skaidrumą, atsakingumą, gerą valdymą ir institucijų bendradarbiavimą, vykdant šią veiklą suteikiami aukštos kokybės kredito reitingai, skirti naudoti arba darantys įtaką Bendrijoje, tokiu būdu prisidedant prie sklandaus vidaus rinkos veikimo, kartu pasiekiant aukštą vartotojų ir investuotojų apsaugos lygį. Jame nustatomos kredito reitingų suteikimo sąlygos ir kredito reitingų agentūrų organizavimo ir elgesio taisyklės, siekiant užtikrinti jų nepriklausomumą ir išvengti interesų konfliktų.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas kredito reitingams, skirtiems naudoti reguliavimo ar kitais tikslais kredito įstaigoms, kaip apibrėžta Direktyvoje 2006/48/EB, investicinėms įmonėms, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/39/EB, ne gyvybės draudimo įmonėms pagal Tarybos direktyvą 73/239/EEB, gyvybės draudimo įmonėms, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/83/EB, perdraudimo įmonėms, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2005/68/EB, kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektams (KIPVPS), kaip apibrėžta Direktyvoje [2009/XX/EB], arba įstaigoms, atsakingoms už profesinių pensijų skyrimą, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/41/EB, ir viešai skelbiamiems arba platinamiems abonentams.

1. Šis reglamentas taikomas kredito reitingams, skirtiems naudoti kredito įstaigoms, kaip apibrėžta Direktyvoje 2006/48/EB, emitentams ar siūlytojams, teikiant viešuosius pasiūlymus ar įtraukiant finansines priemones į prekybos sąrašą pagal 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą1 ir 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 809/2004, įgyvendinantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl prospektuose pateikiamos informacijos bei šių prospektų formato įtraukimo nuorodos būdu ir paskelbimo bei reklamos skleidimo2, investicinėms įmonėms, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/39/EB, ne gyvybės draudimo įmonėms pagal Tarybos direktyvą 73/239/EEB, gyvybės draudimo įmonėms, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/83/EB, perdraudimo įmonėms, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2005/68/EB, kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektams (KIPVPS), kaip apibrėžta Direktyvoje [2009/XX/EB], arba įstaigoms, atsakingoms už profesinių pensijų skyrimą, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/41/EB, ir viešai skelbiamiems arba platinamiems abonentams.

 

1 OL L 345, 2003 12 31, p. 64.

2 OL L 149, 2004 4 30, p. 1.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šis reglamentas netaikomas privatiems kredito reitingams. Jis netaikomas kredito reitingams, suteiktiems valstybinių įstaigų, kurių kredito reitingai nėra viešai skelbiami ir už kuriuos reitinguojamas subjektas nemoka.

2. Šis reglamentas netaikomas:

 

a) privatiems kredito reitingams, kurie išskirtinai teikiami juos užsakiusiems asmenims ir kurie neskirti skelbti viešai ar platinti abonentams,

 

b) kredito reitingams, parengtiems eksporto kredito agentūrų, kaip nurodyta Direktyvos 2006/48/EB VI priedo 1 dalyje arba

 

(c) kredito reitingams, suteiktiems valstybinių įstaigų, kurių kredito reitingai nėra viešai skelbiami ir už kuriuos reitinguojamas subjektas nemoka.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) „buveinės valstybė narė“ – valstybė narė, kurioje įsikūrusi registruotoji kredito reitingų agentūros buveinė;

Išbraukta.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies d a punktas(naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(da) „pagrindinis analitikas“ – asmuo, visų pirma atsakingas už ryšius su emitentu konkretaus kredito reitingo ar apskritai to emitento platinamų priemonių reitingų klausimu ir, kai tinka, už susijusių rekomendacijų reitingų komitetui rengimą;

Pagrindimas

Sąvokos „pagrindinis analitikas“ apibrėžtis reikalinga atsižvelgiant į pagrindinį vaidmenį, kurį tokie asmenys atlieka kredito reitingų agentūrose, ir į 6 straipsnyje nustatytą rotacijos mechanizmą.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies e a punktas(naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ea) „reguliavimo tikslai“ – kredito reitingų naudojimas atitinkamai siekiant laikytis Bendrijos teisės, įgyvendintos valstybių narių teisės aktuose;

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k) „kredito reitingų agentūrų grupė“ – įmonių grupė, sudaryta iš patronuojančiosios įmonės ir jos patronuojamųjų įmonių kaip apibrėžta Direktyvos 83/349/EEB 1 ir 2 straipsniuose, bei įmonių, susijusių tarpusavyje kaip apibrėžta Direktyvos 83/349/EEB 12 straipsnio 1 dalyje, ir kurių nuolatinė ir pagrindinė veikla yra kredito reitingų teikimas.

(k) „kredito reitingų agentūrų grupė“ – įmonių grupė, įsteigta Bendrijoje ir sudaryta iš patronuojančiosios įmonės ir jos patronuojamųjų įmonių kaip apibrėžta Direktyvos 83/349/EEB 1 ir 2 straipsniuose, bei įmonių, susijusių tarpusavyje kaip apibrėžta Direktyvos 83/349/EEB 12 straipsnio 1 dalyje, ir kurių nuolatinė ir pagrindinė veikla yra kredito reitingų teikimas.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies k a punktas(naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ka) „privatus kredito reitingas“ – reitingas, kuris nebus skelbiamas viešai, nes jis išduodamas ekonominės veiklos vykdytojo prašymu ir bus naudojamas tik privačiais tikslais, kurie buvo nustatyti anksčiau.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 straipsnyje minimos kredito įstaigos, investicinės įmonės, gyvybės ir ne gyvybės draudimo ir perdraudimo bendrovės, kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS) ir įstaigos, atsakingos už profesinių pensijų skyrimą, reguliavimo tikslais gali naudoti tik kredito reitingus, kuriuos suteikė kredito reitingų agentūros, įsikūrusios Bendrijoje ir registruotos laikantis šio reglamento.

2 straipsnyje minimos kredito įstaigos, investicinės įmonės, gyvybės ir ne gyvybės draudimo ir perdraudimo bendrovės, kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS), įstaigos, atsakingos už profesinių pensijų skyrimą, ir emitentai ar siūlytojai reguliavimo tikslais gali naudoti tik kredito reitingus, kuriuos suteikė ar patvirtino kredito reitingų agentūros, įsikūrusios Bendrijoje ir registruotos laikantis šio reglamento.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Investicinės įmonės ir kredito įstaigos, minimos Direktyvos 2004/39/EB 1 straipsnyje, neturėtų savo klientų vardu vykdyti pavedimų, susijusių su finansinėmis priemonėmis, kurioms suteiktas reitingas, nebent kredito reitingą suteikė kredito reitingų agentūra, registruota pagal šį reglamentą.

2. Trečiojoje šalyje esančių subjektų arba produktų reitingai, parengti arba suteikti trečiojoje šalyje įsikūrusių ir turinčių laidimą arba registruotų kredito reitingų agentūrų, gali būti naudojami Bendrijoje, jei:

 

a) šiuos reitingus patvirtina Bendrijoje įsikūrusios ir pagal šį reglamentą registruotos kredito reitingo agentūros ir

 

b) trečiosios šalies kredito reitingų teikimo veikla, kurią vykdant suteiktas tvirtintinas kredito reitingas, yra reglamentuojama teisinės ir priežiūros sistemos, kuri laikoma lygiaverte šiame reglamente nustatytoms priemonėms.

Komisija sudaro ir paskelbia trečiųjų šalių teisės aktų, kurie laikomi lygiaverčiais šiam reglamentui, sąrašą. Šis sąrašas nuolat atnaujinamas.

 

3. Kredito reitingas, patvirtintas pagal 2 dalį, laikomas lygiaverčiu kredito reitingui, suteiktam kredito reitingų agentūros, įsikūrusios Bendrijoje ir registruotos laikantis šio reglamento. Bendrijoje registruota kredito reitingo agentūra tai nurodo savo pranešime apie reitingą.

 

4. Bendrijoje įsikūrusi ir laikantis šio reglamento registruota kredito reitingų agentūra negali naudoti patvirtinimo siekdama išvengti šio reglamento reikalavimų.

 

Kredito reitingų agentūra, kuri patvirtino trečiosios šalies kredito reitingų agentūros parengtą arba suteiktą kredito reitingą, yra visiškai atsakinga už tą kredito reitingą ir už atitiktį jo patvirtinimo sąlygoms.

 

5. Po to, kai sukuriama tarptautinė kredito reitingų agentūrų ir jų veiklos reguliavimo ir priežiūros sistema, Europos Parlamentas ir Taryba persvarsto šį reglamentą.

 

6. Komisija, padedama CESR, nustato pereinamojo laikotarpio priemones, taikomas esamiems trečiųjų šalių kredito reitingams, kurie jau naudojami Bendrijoje. Šios priemonės, skirtos šio reglamento neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti jį papildant, priimamos laikantis 33 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

 

7. Valstybės narės, nepažeisdamos konkurencijos taisyklių, užtikrina, kad emitentai tam tikrai jų reitingų daliai nustatyti naudotųsi kredito reitingų agentūrų, kurių pagrindinės būstinės yra Bendrijoje, paslaugomis.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad kredito reitingo suteikimui neturi įtakos joks esamas ar galimas interesų konfliktas ar verslo santykiai, kuriuose dalyvauja kredito reitingą suteikianti kredito reitingų agentūra, jos vadovai, darbuotojai ar kiti asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su ja kontrolės ryšiais.

1. Kredito reitingų agentūra imasi visų reikalingų veiksmų siekdama užtikrinti, kad kredito reitingo suteikimui neturi įtakos joks esamas ar galimas interesų konfliktas ar verslo santykiai, kuriuose dalyvauja kredito reitingą suteikianti kredito reitingų agentūra, jos vadovai, reitingų analitikai, darbuotojai, taip pat visi kiti fiziniai asmenys, kurių paslaugomis naudojasi ar kurių paslaugas kontroliuoja kredito reitingų agentūra ar kiti asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su ja kontrolės ryšiais.

Pagrindimas

Reglamento tekste reikėtų nustatyti konkrečius kriterijus, kuriais remiantis kredito reitingų agentūroms, turinčioms nedaug darbuotojų, būtų galima taikyti išimtį ir leisti nevykdyti kai kurių įpareigojimų pagal siūlomą reglamentą laikantis tam tikrų kriterijų.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1a. Kredito reitingų agentūra atskleidžia savo atlyginimų, susijusių su reitinguojamu subjektu, politikos pobūdį;

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1b. Kredito reitingų agentūra paskiria asmenį, atsakingą už tai, kad kredito reitingų agentūra ir jos darbuotojai vadovautųsi šiuo reglamentu.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1c. Kredito reitingų agentūra, teisiškai ir vykdydama veiklą, atskiria savo kredito reitingų nustatymo veiklą nuo savo papildomų paslaugų.

 

Komisija apibrėžia minėtąsias papildomas paslaugas. Minėtosios priemonės, skirtos šio reglamento neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, priimamos laikantis 33 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Siekdama užtikrinti 1 dalies laikymąsi, kredito reitingų agentūra laikosi visų reikalavimų, išdėstytų I priedo A ir B skirsniuose.

2. Siekdama užtikrinti 1, 1a, 1b ir 1c dalių laikymąsi, kredito reitingų agentūra laikosi visų reikalavimų, išdėstytų I priedo A ir B skirsniuose.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. CESR kredito reitingų agentūros prašymu gali atleisti kredito reitingų agentūrą nuo 6 straipsnio 4 dalyje arba I priedo A skirsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų laikymosi, jei kredito reitingų agentūra gali įrodyti, kad tie reikalavimai neproporcingi jos veiklos pobūdžiui, mastui ir sudėtingumui, taip pat jos kredito reitingų suteikimo pobūdžiui ir paskirstymui ir kad ši kredito reitingų agentūra:

 

a) turi mažiau kaip 25 analitikus;

 

(b) taiko priemones ir procedūras, ypač vidinės kontrolės sistemą, ataskaitų teikimo tvarką ir analitikų bei asmenų, tvirtinančių kredito reitingus rotacijos mechanizmą, ir taip užtikrina, kad būtų laikomasi šiame reglamente nustatytų reguliavimo tikslų ir

 

(c) nenustatė savo dydžio, tam, kad išvengtų būtinybės, kad kredito reitingų agentūra ar tokių agentūrų grupė laikytųsi šio reglamento reikalavimų.

 

Kredito reitingų grupės atveju CESR užtikrina, kad bent vienai iš tokiai grupei priklausančių kredito reitingų agentūrų nebūtų suteikta išimtis, pagal kurią leidžiama nesilaikyti 6 straipsnio 4 dalies arba I priedo A skirsnio 2 dalies ir reikalavimų.

 

Laikoma, kad kredito reitingų agentūra, kuri yra kredito reitingų agentūrų grupės narė, atitinka I priedo A skirsnį, jei visa grupė atitinka minėtuosius reikalavimus. Tokiais atvejais I priede pateiktos nuorodos į kredito reitingų agentūros administracijos ar stebėtojų tarybą ir vyresniąją vadovybę laikomos nuorodomis į patronuojančiosios įmonės administracijos ar stebėtojų tarybą ir vyresniąją vadovybę.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Darbuotojai

Analitikai ir kiti darbuotojai

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad darbuotojai, tiesiogiai dalyvaujantys suteikiant kredito reitingus, turėtų atitinkamų žinių ir patirties pavestoms pareigoms vykdyti.

1. Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad analitikai ir kiti darbuotojai, tiesiogiai dalyvaujantys suteikiant kredito reitingus, turėtų atitinkamų žinių ir patirties pavestoms pareigoms vykdyti.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad darbuotojams, tiesiogiai dalyvaujantiems suteikiant kredito reitingus, nebūtų leidžiama pradėti derybų dėl mokesčio ar atlygio su bet kokiu reitinguojamu subjektu, susijusia trečiąja šalimi ar bet kokiu asmeniu, tiesiogiai ar netiesiogiai kontrolės ryšiais susijusiu su reitinguojamu subjektu, arba jose dalyvauti.

2. Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad analitikams ir kitiems darbuotojams, tiesiogiai dalyvaujantiems suteikiant kredito reitingus, nebūtų leidžiama pradėti derybų dėl mokesčio ar atlygio su bet kokiu reitinguojamu subjektu, susijusia trečiąja šalimi ar bet kokiu asmeniu, tiesiogiai ar netiesiogiai kontrolės ryšiais susijusiu su reitinguojamu subjektu, arba jose dalyvauti.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad darbuotojai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauja suteikiant kredito reitingus, atitiktų reikalavimus, išdėstytus I priedo C skirsnyje.

3. Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad analitikai ir kiti darbuotojai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauja suteikiant kredito reitingus, atitiktų reikalavimus, išdėstytus I priedo C skirsnyje.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad analitikai ir asmenys, tvirtinantys kredito reitingus, nedalyvautų teikiant kredito reitingų paslaugas tam pačiam reitinguojamam subjektui arba susijusioms trečiosioms šalims ilgiau negu ketverius metus. Šiuo tikslu ji numato šių analitikų ir asmenų rotacijos mechanizmą.

4. Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad analitikai, kurie palaiko tiesioginius ryšius su emitentais, dalyvautų teikiant kredito reitingų paslaugas tam pačiam reitinguojamam subjektui, susijusioms trečiosioms šalims arba kitiems bendrosios nuosavybės subjektams ne ilgiau negu penkerius metus. Šiuo tikslu ji numato šių analitikų rotacijos mechanizmą.

Laikotarpis, po kurio analitikai ir asmenys, tvirtinantys kredito reitingus, gali dalyvauti teikiant kredito reitingų paslaugas reitinguojamam subjektui ar susijusioms trečiosioms šalims, nurodytoms pirmoje pastraipoje, negali būti trumpesnis negu dveji metai.

Laikotarpis, po kurio šie analitikai, teikdami kredito reitingų paslaugas, vėl gali palaikyti tiesioginius ryšius su reitinguojamu subjektu ar susijusiomis trečiosiomis šalimis, nurodytomis pirmoje pastraipoje, yra ne trumpesnis negu dveji metai.

 

Bet kokia analitikų rotacija vyksta etapais, keičiantis atskiriems reitingų analitikams, o ne iškart visai grupei.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Analitikų ir asmenų, tvirtinančių kredito reitingus, atlyginimas ir veiklos vertinimas nepriklauso nuo pajamų, kurias kredito reitingų agentūra gauna iš reitinguojamų subjektų ar susijusių trečiųjų šalių, kurioms analitikai ar asmenys, tvirtinantys kredito reitingus, teikia paslaugas.

6. Pagrindinių analitikų, teikiančių kredito reitingus, atlyginimas ir veiklos vertinimas nepriklauso nuo pajamų, kurias kredito reitingų agentūra gauna iš reitinguojamų subjektų ar susijusių trečiųjų šalių, kurioms pagrindiniai analitikai, teikiantys kredito reitingus, teikia paslaugas.

Pagrindimas

Pagrindinis analitikas palaiko ryšius su reitinguojamu subjektu. Visų pagalbinių jo grupės narių keitimasis rotacijos principu tokiu pačiu būdu nėra būtinas, jis taip pat turėtų pernelyg neigiamą poveikį.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kredito reitingų agentūra viešai skelbia metodiką, modelius ir esmines vertinimo prielaidas, kuriais ji remiasi reitingavimo procese.

1. Kredito reitingų agentūra viešai skelbia metodiką, modelius ir esmines vertinimo prielaidas, kuriais ji remiasi vykdydama kredito reitingų veiklą, kaip apibrėžta I priedo E skirsnyje.

Pagrindimas

Tiksli metodika, modeliai ir esminės vertinimo prielaidos neturėtų būti skelbiami viešai. Derėtų paskelbti bendruosius principus, pagal kuriuos investuotojams gali būti lengviau suprasti reitingą.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Kredito reitingų agentūros tam skirtame savo svetainių puslapyje pateikia nemokamą ir bet kada prieinamą informaciją apie struktūrizuotus finansinius produktus, siekiant paaiškinti prielaidas, parametrus, ribas ir neaiškumus, susijusius su jų modeliais ir reitingų metodika, įskaitant nepalankiausių sąlygų scenarijus, pagal kuriuos agentūra nustato reitingus. Minėtoji informacija yra aiški ir lengvai suprantama.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad jos suteikti ir platinami kredito reitingai yra pagrįsti visos jai prieinamos informacijos, kuri laikoma reikšminga pagal jos reitingavimo metodiką, analize. Ji taiko visas būtinas priemones, kad kredito reitingų nustatymui naudojama informacija būtų pakankamos kokybės ir gauta iš patikimų šaltinių.

2. Kredito reitingų agentūros priima, įgyvendina ir vykdo rašytines procedūras, siekdamos užtikrinti, kad suteikti ir platinami kredito reitingai yra pagrįsti visos kredito reitingų agentūros turimos informacijos, kuri reikšminga jos atliekamai analizei pagal jos reitingavimo metodiką, išsamia analize. Jos taiko visas tinkamas priemones, kad kredito reitingų nustatymui naudojama informacija būtų pakankamos kokybės ir gauta iš patikimų šaltinių.

Pagrindimas

Vadovaujantis originaliu tekstu, priežiūros institucijoms gali tekti panaikinti individualią metodiką, o dėl to būtų trikdomas kredito reitingų agentūrų analitinis nepriklausomumas. Todėl šia nuostata turėtų būti reikalaujama, kad kredito reitingų agentūros vykdytų savo metodikos peržiūros procedūras, siekiant, kad priežiūros institucijos galėtų stebėti, kaip laikomasi minėtųjų procedūrų. Nuoroda į visą kredito reitingų agentūrai prieinamą informaciją yra neproporcinga ir apimtų visą viešai skelbiamą informaciją, neatsižvelgiant į tai, kad ji gali būti neaiški.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Kredito reitingų agentūros imasi reikiamų veiksmų, siekdamos įvertinti duomenų ir informacijos, kuriuos joms teikia emitentai arba susijusios šalys (pvz., užsakovai, draudikai arba teisininkai, kalbant apie struktūrizuotus finansinius produktus), patikimumą, pagrįstumą ir tikslumą. Kredito reitingų agentūros nustato, kokiu mastu jos patikrino joms pateiktą informaciją.

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2b. Kredito reitingų agentūra nustato darbo tvarką ir priemones, skirtas iš emitentų gautos informacijos konfidencialumui išsaugoti.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kredito reitingų agentūra registruoja visus atvejus, kai suteikdama kredito reitingus ji sumažino esamus kitos kredito reitingų agentūros parengtus pagrindinio turto ar struktūrizuotų finansinių priemonių reitingus, pagrįsdama tokį sumažinimą.

Kredito reitingų agentūra registruoja ir viešai skelbia visus atvejus, kai suteikdama kredito reitingus ji pakeitė esamus kitos kredito reitingų agentūros parengtus pagrindinio turto ar struktūrizuotų finansinių priemonių reitingus, pagrįsdama tokį skirtingą vertinimą.

Pagrindimas

Kredito agentūros privalo pateikti pagrindimą palankesnio arba nepalankesnio vertinimo atvejais.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Kredito reitingų agentūra stebi kredito reitingus ir, kai reikia, peržiūri savo suteiktus kredito reitingus. Kredito reitingų agentūra nustato vidaus tvarką, skirtą stebėti, kokį poveikį makroekonominių arba finansų rinkų sąlygų pokyčiai turi kredito reitingams.

4. Kredito reitingų agentūra stebi kredito reitingus ir nuolat peržiūri savo suteiktus kredito reitingus ir metodiką, ypač kai padaromi reikšmingi pakeitimai, kurie gali turėti įtakos priemonės reitingui. Kredito reitingų agentūra nustato vidaus tvarką, skirtą stebėti, kokį poveikį makroekonominių arba finansų rinkų sąlygų pokyčiai turi kredito reitingams. Be to, ji pateikia įspėjimą tada, kai susidaro bendros nepalankios ir ypatingos rinkos sąlygos.

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Kai kredito reitingų agentūra suteikia ar patvirtina kredito reitingą, kurį išdavė trečiosios šalies kredito reitingų agentūra, Bendrijos kredito reitingų agentūra yra atsakinga už visos panaudotos informacijos ir metodikos, kurios buvo laikomasi, tikslumą.

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b. Kompetentingos institucijos prašymu kredito reitingų agentūra ex post paaiškina savo metodiką, modelius ir esmines vertinimo prielaidas. Šiuo paaiškinimu nedaromas poveikis reitingo turiniui ar kredito reitingų agentūros nepriklausomumui.

Pagrindimas

Kredito reitingų agentūra turi sugebėti kompetentingoms institucijoms ex post paaiškinti savo metodiką, modelius ir esmines prielaidas. Pagal šį principą kredito reitingų agentūros turi visiškai suprasti savo reitingų metodiką, modelius ir vertinimo prielaidas. Vis dėlto kompetentingos institucijos turi visiškai gerbti kredito reitingų agentūrų ir pačių reitingų nepriklausomumą.

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 5 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5c. Laikoma, kad Bendrijoje įsikūrusi ir laikantis šio reglamento registruota kredito reitingų agentūra suteikė kredito reitingą tada, kai kredito reitingas buvo paskelbtas tos kredito reitingų agentūros interneto svetainėje ar kitomis priemonėmis arba kai jis platinamas abonentams ir pateikiamas bei atskleistas pagal 8 straipsnį, aiškiai nurodant, kad kredito reitingas patvirtintas.

Pagrindimas

Būtina sudaryti sąlygas Europos Sąjungoje naudoti trečiųjų šalių reitingus, jeigu laikomasi šių dviejų kriterijų rinkinių: 1) vertinama, ar trečiosios šalies kredito reitingų agentūra atitinka aukšto lygio kredito reitingų teikimo veiklos sąžiningumo standartus, ir ES kredito reitingų agentūra nuolat tikrina, ar laikomasi šių standartų, 2) parengiamos bendradarbiavimo su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis sistemos, registruojant ir prižiūrint vertinama, ar laikomasi patvirtinimo proceso išankstinių reikalavimų.

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kredito reitingų agentūra be atrankos ir laiku atskleidžia visus kredito reitingus, taip pat ir visus sprendimus nebevykdyti kredito reitingo priežiūros.

 

1. Kredito reitingų agentūra be atrankos ir laiku atskleidžia visus kredito reitingus, taip pat ir visus sprendimus nebevykdyti kredito reitingo priežiūros. Tai atskleisdama kredito reitingų agentūra išdėsto atskleidimo pagrindus ir priežastis.

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pirmoji pastraipa negalioja kredito reitingams, kurie platinami abonentams.

Pirmoji pastraipa taip pat galioja kredito reitingams, kurie platinami abonentams.

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Kredito reitingų agentūra nuolat skelbia informaciją apie visus struktūrizuotus finansinius produktus, pateiktus jų pradinei peržiūrai arba preliminariam reitingui. Ši informacija atskleidžiama neatsižvelgiant į tai, ar emitentai sudaro sutartį su kredito reitingų agentūra dėl galutinio reitingo, ar ne.

Pagrindimas

Taip investuotojai galės nustatyti, ar emitentai prašė kredito reitingų agentūros pateikti reitingus, tačiau nusprendė jais nesinaudoti. Tai gali padėti išvengti tų atvejų, kai emitentai išsirenka reitingą.

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Kredito reitingų agentūra vertinamą subjektą privalo informuoti apie vertinimo rezultatus 12 valandų prieš viešai paskelbiant tokius rezultatus bei pagrindines priežastis, kuriomis yra paremtas šis vertinimas, siekiant subjektui suteikti galimybę atkreipti dėmesį į faktines klaidas.

Pagrindimas

Išankstinis įspėjimas jau buvo įtrauktas į Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos (IOSCO) elgesio kodekso 3.7 punktą. Tokiu būdu galima greitai išsiaiškinti neteisingą informaciją arba nesusipratimus prieš rinkai pateikiant netikslius vertinimus.

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kredito reitingai pateikiami laikantis I priedo D skirsnyje išdėstytų reikalavimų.

2. Kredito reitingai atspindi vienarūšius vidaus rinkos kriterijus, vengia reguliuojamojo arbitražo ir yra palyginami su susijusių subjektų tarptautiniu mastu išduotais kredito reitingais. Jie pateikiami laikantis I priedo D skirsnyje išdėstytų reikalavimų.

Pakeitimas  73

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) kad kredito reitingų kategorijos, kurios gali būti priskirtos struktūrizuotoms finansinėms priemonėms, aiškiai skirtųsi nuo reitingų kategorijų, kurios gali būti naudojamos kitų tipų reitinguojamiems subjektams ar finansinėms priemonėms vertinti;

(a) kad kredito reitingų kategorijos, kurios gali būti priskirtos struktūrizuotoms finansinėms priemonėms, aiškiai skirtųsi nuo reitingų kategorijų, kurios gali būti naudojamos kitų tipų reitinguojamiems subjektams ar finansinėms priemonėms vertinti. Struktūrizuotoms ir sudėtinėms priemonėms naudojamos skirtingos reitingų kategorijos;

Pagrindimas

Sustiprinamas skaidrumas ir labiau apsaugomi investuotojai.

Pakeitimas  74

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Kai kredito reitingų agentūra suteikia neužsakytą kredito reitingą, ji nurodo, kad reitinguojamas subjektas ar susijusi trečioji šalis nedalyvavo kredito reitingo procese ir kad kredito reitingų agentūra neturėjo prieigos prie reitinguojamo subjekto ar susijusios trečiosios šalies sąskaitų ir kitų svarbių vidaus dokumentų.

 

5. Kai kredito reitingų agentūra suteikia neužsakytą kredito reitingą, ji aiškiai nurodo, ar reitinguojamas subjektas ar susijusi trečioji šalis dalyvavo kredito reitingo procese ir ar kredito reitingų agentūra turėjo prieigą prie reitinguojamo subjekto ar susijusios trečiosios šalies sąskaitų ir kitų svarbių vidaus dokumentų. Reitinguojamas subjektas arba susijusi trečioji šalis gali reikalauti, kad visos abejonės būtų aiškiai nurodytos suteikiant reitingą ir kad bet kokia abejonė būtų pateikiamą informacijoje, kurią suteikia reitingų agentūra.

Pakeitimas  75

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Kredito reitingų agentūra dokumentuoja ir skelbia visus žingsnius, informaciją ir faktorius, kuriais remiantis buvo padidintas reitingas.

Pagrindimas

Sustiprinamas skaidrumas ir labiau apsaugomi investuotojai.

Pakeitimas  76

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a straipsnis

 

Informacijos skaidrumas

 

Registruotai kredito reitingų agentūrai informaciją reitingo nustatymo tikslu teikiantys emitentai paprašius pateikia tą pačią informaciją visoms bona fide tyrimų tarnyboms. Šios turimų tarnybos įsipareigoja naudodamos šią informaciją laikytis konfidencialumo reikalavimų. Šių tyrimų tarnybų darbuotojai taip pat įsipareigoja neprekiauti atitinkamo emitento išleistais vertybiniais popieriais.

Pagrindimas

Pagal šį reglamentą turėtų būti reikalaujama pateikti kitiems tą pačią informaciją, kuria naudojosi kredito reitingų agentūros pareikšdamos savo nuomonę. Pateikus informaciją būtų sudarytos galimybės rinkoje nustatyti iš tiesų nepriklausomus reitingus, už kuriuos nebūtų sumokėjęs emitentas. Gerinti prieigą prie informacijos – tai toks reguliuojamojo veikimo būdas, dėl kurio labiausiai galėtų įsivyrauti tikroji kredito reitingų agentūrų konkurencija.

Pakeitimas     77

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kredito reitingų agentūros pateikia CESR įsteigtai centrinei duomenų saugyklai informaciją apie ankstesnius savo veiklos rezultatus ir informaciją apie ankstesnę kredito reitingų teikimo veiklą. Duomenų saugykla yra prieinama visuomenei.

2. Kredito reitingų agentūros pateikia CESR įsteigtai centrinei duomenų saugyklai bendros formos informaciją apie ankstesnius savo veiklos rezultatus, įskaitant reitingų kitimo dažnumą, ir informaciją apie ankstesnę kredito reitingų teikimo veiklą. Duomenų saugykla yra prieinama visuomenei. CESR rengia gaires, pagal kurias nustatoma informacijos pateikimo forma, jos turinys ir laikotarpis, apie kurį pateikiama informacija. CESR, remdamasis duomenų saugykloje saugoma informacija, stebi ankstesnę kredito reitingų agentūrų veiklą, apie kurią sprendžiama pagal statistinius duomenis. Tuomet CESR skelbia statistinius duomenis apie kredito agentūras ir jų veiklą, inter alia, apie jų reitingų patikimumą.

Pakeitimas  78

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kredito reitingų agentūra kasmet pateikia savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai informaciją apie I priedo E skirsnio II dalies 2 punkte išdėstytus dalykus. Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos šios informacijos neskelbia.

3. Kredito reitingų agentūra kasmet CESR pateikia informaciją apie I priedo E skirsnio II dalies 2 punkte išdėstytus dalykus. CESR šios informacijos neskelbia.

Pakeitimas  79

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kredito reitingų agentūra kasmet skelbia skaidrumo ataskaitą, kurioje pateikiama informacija apie I priedo E skirsnio III dalyje išdėstytus dalykus. Kredito reitingų agentūra paskelbia metinę ataskaitą ne vėliau kaip per tris mėnesius po kiekvienų finansinių metų pabaigos ir užtikrina, kad ji būtų prieinama agentūros svetainėje ne trumpiau kaip penkerius metus.

Kredito reitingų agentūra kasmet skelbia skaidrumo ataskaitą, kurioje pateikiama informacija apie I priedo E skirsnio III dalyje išdėstytus dalykus. Kredito reitingų agentūra paskelbia metinę ataskaitą ne vėliau kaip per tris mėnesius po kiekvienų finansinių metų pabaigos ir užtikrina, kad ji būtų prieinama agentūros svetainėje ne trumpiau kaip penkerius metus. Šios paskelbtos ataskaitos ir svetainėse teikiama informacija gali būti grindžiamos grupių informacija ir nebūtinai susijusios tik su Bendrija.

Pakeitimas  80

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kredito reitingų agentūra gali kreiptis dėl registracijos, norėdama užtikrinti, kad jos kredito reitingus reguliavimo tikslais galėtų naudoti kredito įstaigos, investicinės įmonės, gyvybės ir ne gyvybės draudimo ir perdraudimo bendrovės, kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS) ir įstaigos, atsakingos už profesinių pensijų skyrimą, minimos 2 straipsnyje, su sąlyga, kad tai yra Bendrijoje įsteigtas juridinis asmuo.

1. Kredito reitingų agentūra arba kredito reitingų agentūrų grupė gali kreiptis dėl registracijos, norėdama užtikrinti, kad jos kredito reitingus reguliavimo tikslais galėtų naudoti kredito įstaigos, investicinės įmonės, gyvybės ir ne gyvybės draudimo ir perdraudimo bendrovės, kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS) ir įstaigos, atsakingos už profesinių pensijų skyrimą, minimos 2 straipsnyje, su sąlyga, kad tai yra Bendrijoje įsteigtas juridinis asmuo.

Pakeitimas  81

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kredito reitingų agentūros informuoja buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją apie visus reikšmingus pradinės registracijos sąlygų pasikeitimus.

Kredito reitingų agentūros informuoja CESR apie visus reikšmingus pradinės registracijos sąlygų pasikeitimus, įskaitant pavaldžiosios įmonės ar filialo atidarymą ar uždarymą Europos Sąjungoje.

Pakeitimas  82

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija registruoja kredito reitingų agentūrą, jei ji atitinka kredito reitingų suteikimo sąlygas, išdėstytas šiame reglamente.

4. CESR registruoja kredito reitingų agentūrą, jei ji atitinka kredito reitingų suteikimo sąlygas, išdėstytas šiame reglamente.

Pakeitimas  83

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Kompetentingos institucijos negali įvesti papildomų registracijos reikalavimų, kurie nėra numatyti šiame reglamente.

5. CESR neįveda papildomų registracijos reikalavimų, kurie nėra numatyti šiame reglamente.

Pakeitimas  84

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Per 10 dienų nuo paraiškos gavimo CESR perduoda paraišką buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai ir informuoja kitų valstybių narių kompetentingas institucijas apie šį perdavimą.

3. Per 10 dienų nuo paraiškos gavimo CESR apie tai informuoja valstybių narių kompetentingas institucijas.

Pakeitimas  85

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Per 10 dienų nuo registracijos paraiškos gavimo buveinės valstybės narės kompetentinga institucija patikrina, ar paraiška tinkamai užpildyta.

1. Per 10 dienų nuo registracijos paraiškos gavimo CESR patikrina, ar paraiška tinkamai užpildyta.

Pakeitimas  86

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tuo atveju, jei paraiška iki galo neužpildyta, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nustato galutinį terminą, iki kurio kredito reitingų agentūra turi pateikti papildomą informaciją.

Tuo atveju, jei paraiška iki galo neužpildyta, CESR nustato galutinį terminą, iki kurio kredito reitingų agentūra turi pateikti papildomą informaciją.

Pakeitimas  87

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Gavusi užpildytą paraišką, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija perduoda paraišką kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir CESR.

2. Gavusi užpildytą paraišką, CESR perduoda paraišką valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

Pakeitimas  88

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jei registracijos paraišką pateikė kredito reitingų agentūrų grupė, susijusių buveinės valstybių narių kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja registracijos procese. Jos iš savo tarpo išsirenka tarpininką, atsižvelgdamos į šiuos kriterijus:

Išbraukta.

(a) vieta, kur kredito reitingų agentūrų grupė vykdo arba planuoja vykdyti didžiąją dalį kredito reitingų teikimo veiklos Bendrijoje;

 

(b) vieta, kur kredito reitingų agentūrų grupė gauna arba tikisi gauti didžiąją dalį grupės pajamų.

 

Pakeitimas  89

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Tarpininkas koordinuoja kredito reitingų agentūrų grupės pateiktos paraiškos nagrinėjimą ir užtikrina, kad visos kompetentingos institucijos dalytųsi visa informacija, reikalinga paraiškos nagrinėjimui.

Išbraukta.

Pakeitimas  90

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Kai registracijos paraišką pateikia kredito reitingų agentūra, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nagrinėja paraišką ir parengia nuomonę dėl registracijos suteikimo ar atsisakymo ją suteikti.

Išbraukta.

Kai registracijos paraišką pateikia kredito reitingų agentūrų grupė, susijusių buveinės valstybių narių kompetentingos institucijos bendrai nagrinėja registracijos paraišką ir susitaria dėl registracijos suteikimo ar atsisakymo ją suteikti.

 

Pakeitimas  91

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Per 40 dienų nuo užpildytos paraiškos gavimo ir prieš registraciją buveinės valstybės narės kompetentinga institucija perduoda CESR motyvuotą sprendimo dėl registracijos arba atsisakymo suteikti registraciją projektą. Jei registracijos paraišką pateikė kredito reitingų agentūrų grupė, tarpininkas perduoda CESR bendro vertinimo rezultatą.

1. Per 40 dienų nuo užpildytos paraiškos gavimo ir prieš registraciją CESR parengia pagrįstą sprendimo dėl registracijos arba atsisakymo suteikti registraciją projektą. CESR perduoda sprendimo dėl registracijos arba atsisakymo suteikti registraciją projektą valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir praneša joms datą, iki kurios jos turi pateikti savo nuomonę dėl sprendimo dėl registracijos arba atsisakymo suteikti registraciją projekto.

Pakeitimas  92

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Per 15 dienų nuo šio pranešimo gavimo, CESR pareiškia savo nuomonę dėl paraiškos. CESR gali paprašyti, kad susijusios buveinės valstybės narės kompetentinga institucija iš naujo išnagrinėtų sprendimo dėl registracijos projektą, jei ji mano, kad registracijai būtinos sąlygos, išdėstytos II antraštinėje dalyje, nėra įvykdytos, arba iš naujo išnagrinėtų sprendimo dėl atsisakymo suteikti registraciją projektą, jei mano, kad registracijai būtinos sąlygos, nurodytos šiame reglamente, yra įvykdytos.

Išbraukta.

Pakeitimas  93

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija priima sprendimą per 15 dienų nuo CESR nuomonės gavimo. Jei buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nuomonė skiriasi nuo CESC nuomonės, ji turi pagrįsti savo sprendimą. Jei nuomonė nepateikiama, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija priima sprendimą per 30 dienų nuo tada, kai sprendimo dėl registracijos projektas, kaip nurodyta 1 pastraipoje, buvo perduotas CESR. Kai kalbama apie kredito reitingų agentūrų grupę, kiekvienos buveinės valstybės narės kompetentinga institucija priima sprendimą, remdamasi bendro vertinimo, minimo 14 straipsnio 5 dalyje, rezultatais.

2. CESR priima sprendimą per 15 dienų nuo 1 dalyje nurodytos datos, iki kurios turi būti pateikta nuomonė.

Pakeitimas  94

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Per 10 dienų nuo sprendimo dėl registracijos priėmimo arba atsisakymo registruoti susijusios kredito reitingų agentūros informuojamos apie tai, ar jos įregistruotos. Kai buveinės valstybės narės kompetentinga institucija atsisako registruoti kredito reitingų agentūrą, savo sprendime ji pateikia atsisakymo priežastis susijusiai kredito reitingų agentūrai.

Per 10 dienų nuo sprendimo dėl registracijos priėmimo arba atsisakymo registruoti susijusios kredito reitingų agentūros informuojamos apie tai, ar jos įregistruotos. Kai CESR atsisako registruoti kredito reitingų agentūrą, savo sprendime ji pateikia atsisakymo priežastis susijusiai kredito reitingų agentūrai ir apie tai praneša Komisijai ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

Pakeitimas  95

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija informuoja Europos Komisiją, CESR ir kitas kompetentingas institucijas apie atliktą registraciją.

3. CESR informuoja Komisiją ir valstybių narių kompetentingas institucijas apie jo atliktą registraciją.

Pakeitimas  96

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Europos Komisija paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje atnaujintą kredito reitingų agentūrų, registruotų pagal šį reglamentą, sąrašą per 30 dienų nuo buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pranešimo.

Europos Komisija paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje atnaujintą kredito reitingų agentūrų, registruotų pagal šį reglamentą, sąrašą per 30 dienų nuo CESR pranešimo.

Pakeitimas  97

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kredito reitingų agentūros savo svetainių pradžios tinklalapyje paskelbia savo elgesio kodeksus ir pagal šiame reglamente nustatytą tvarką gautą registracijos numerį.

Pakeitimas  98

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija gali taikyti kredito reitingų agentūrai registracijos mokestį. Registracijos mokestis turi būti proporcingas procedūros išlaidoms toje valstybėje narėje.

CESR gali taikyti kredito reitingų agentūrai registracijos mokestį. Registracijos mokestis turi būti proporcingas procedūros išlaidoms.

Pakeitimas  99

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija atšaukia kredito reitingų agentūros registraciją, kai kredito reitingų agentūra:

1. CESR atšaukia kredito reitingų agentūros registraciją, kai kredito reitingų agentūra:

Pakeitimas  100

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) aiškiai atsisako registracijos arba nepateikia jokių kredito reitingų pastaruosius šešis mėnesius;

Išbraukta.

Pagrindimas

Supaprastinimas.

Pakeitimas  101

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kredito reitingų agentūrų, priklausančių grupei, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje. Jos vykdo bendrą vertinimą koordinuojamos tarpininko. Jos tarpusavyje susitaria dėl būtinybės atšaukti registraciją. Kiekvienos buveinės valstybės narės kompetentinga institucija pati priima sprendimą, remdamasi susitarimu.

Išbraukta.

Pakeitimas  102

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. CESR ar kitos valstybės narės, kurioje naudojami atitinkamos kredito reitingų agentūros suteikti kredito reitingai, kompetentinga institucija gali paprašyti buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos išsiaiškinti, ar tenkinamos registracijos atšaukimo sąlygos. Jei buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nusprendžia neatšaukti susijusios kredito reitingų agentūros registracijos, ji turi pagrįsti savo sprendimą.

3. Valstybių narių kompetentingos institucijos gali paprašyti CESR išsiaiškinti, ar tenkinamos registracijos atšaukimo sąlygos. Jei CESR nusprendžia neatšaukti susijusios kredito reitingų agentūros registracijos, ji pateikia šio sprendimo priežastis.

Pakeitimas  103

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija informuoja Europos Komisiją, CESR ir kitas kompetentingas institucijas apie registracijos atšaukimą, kuris nedelsiant įsigalioja visoje Bendrijoje.

4. CESR informuoja Komisiją ir valstybių narių kompetentingas institucijas apie registracijos atšaukimą, kuris nedelsiant įsigalioja visoje Bendrijoje.

Pakeitimas  104

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Europos Komisija paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje atnaujintą kredito reitingų agentūrų, kurių registracija buvo atšaukta, sąrašą per 30 dienų nuo buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pranešimo.

Europos Komisija paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje atnaujintą kredito reitingų agentūrų, kurių registracija buvo atšaukta, sąrašą per 30 dienų nuo CESR pranešimo.

Pakeitimas  105

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Jei registracija atšaukiama, kompetentingos institucijos nustato išregistruotosios agentūros anksčiau parengtiems reitingams taikomą pereinamąjį 12 mėnesių galiojimo laikotarpį, šį laikotarpį taip pat galioja šių kompetentingų institucijų pateiktos atitinkamos pataisos.

Pagrindimas

Labai svarbu, kad agentūrą išregistravus nebūtų destabilizuojama rinka, nes būtų kenkiama minėtosios agentūros anksčiau pateiktoms pagrįstoms nuomonėms arba jos būtų panaikinamos.

Pakeitimas  106

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šiame reglamente numatytais atvejais CESR teikia konsultacijas kompetentingoms institucijoms. Kompetentingos institucijos atsižvelgia į šias konsultacijas prieš priimdamos bet kokį galutinį sprendimą pagal šį reglamentą.

1. CESR, kuris įgaliotas registruoti kredito reitingų agentūras, pagal 15 straipsnio 1 dalį gauna valstybių narių kompetentingų institucijų nuomones. CESR atsižvelgia į tas nuomones prieš priimdamas bet kokį galutinį sprendimą pagal šį reglamentą.

Pakeitimas  107

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. CESR glaudžiai bendradarbiauja su Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetu, įsteigtu Komisijos 2003 m. lapkričio 5 d. sprendimu 2004/5/EB1, ir Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komitetu, įsteigtu Komisijos 2003 m. lapkričio 5 d. sprendimu 2004/6/EB2, kredito reitingų agentūrų vaidmens ir kredito reitingų susiejimo su kapitalu ir mokumo reikalavimais klausimais. Visų pirma tai taikoma kredito reitingų agentūros registracijos atšaukimo atvejais susidariusiomis aplinkybėmis arba siūlomoms rekomendacijoms.

 

1 OL L 3, 2004 1 7, p. 28.

2 OL L 3, 2004 1 7, p. 30.

Pagrindimas

Šiuo požiūriu labai svarbus glaudus trijų 3 lygmens komitetų bendradarbiavimas.

Pakeitimas  108

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Iki [per vienerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] CESR paskelbia gaires, susijusias su:

 

2. Iki ...* CESR paskelbia gaires, susijusias su:

 

* OL (įrašyti datą): 6 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

Pagrindimas

Prieš kredito reitingų agentūroms pateikiant registracijos paraišką CESR paskelbia gaires (žr. 35 straipsnį).

Pakeitimas  109

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) registracijos procesu ir kompetentingų institucijų ir CESR koordinavimo susitarimais;

a) registracijos procesu bei CESR ir valstybių narių kompetentingų institucijų koordinavimo susitarimais;

Pakeitimas  110

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) įgyvendinimo praktika ir kompetentingų institucijų veikla;

b) įgyvendinimo praktika ir valstybių narių kompetentingų institucijų veikla;

Pakeitimas  111

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Iki [per vienerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] ir kiekvienais metais CESR skelbia šio reglamento taikymo ataskaitą.

3. Iki ... * ir kiekvienais metais CESR skelbia šio reglamento taikymo ataskaitą. Minėtoje ataskaitoje visų pirma įvertinama, kaip kredito reitingų agentūros, registruotos pagal šį reglamentą, įgyvendina I priedo nuostatas.

 

* OL (įrašyti datą): vieni metai nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

Pakeitimas  112

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Kai reikia, CESR bendradarbiauja su Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetu, įsteigtu Komisijos sprendimu 2004/5/EB, ir Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komitetu, įsteigtu Komisijos sprendimu 2004/6/EB.

Išbraukta.

Pagrindimas

Jau paaiškinta.

Pakeitimas  113

Pasiūlymas dėl reglamento

18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

18a straipsnis

 

Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto (CESR) reforma

 

Iki ... * CESR pateikia verslo planą, kuriame smulkiai nurodoma, kaip turėtų veikti Europos agentūra. Tuomet Komisija pateikia atitinkamą pasiūlymą, inter alia, remdamasi tuo, kad pradinis šios būsimosios agentūros kapitalas teikiamas Europos finansų pramonės ir reitinguojamų subjektų iš Europos Sąjungos biudžeto, vadovaujantis proporcingumo principu. Agentūra gauna papildomas einamąsias įplaukas mokesčių už išduodamus reitingus pavidalu, kuriuos moka klientas arba prašymo teikėjas. Agentūra veikia taip, kad padengtų savo sąnaudas.

 

* OL (įrašyti datą): 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad reguliavimą vykdant iškylančios tarpvalstybinio masto užduotys negali būti tinkamai vykdomos 27 arba daugiau nacionalinių agentūrų, būtina įkurti nepriklausomą Europos agentūrą, turinčią pakankamai žmogiškųjų ir finansinių išteklių.

Pakeitimas                114

Pasiūlymas dėl reglamento

18 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

18b straipsnis

 

Pelno nesiekiančios organizacijos

 

Siekiant įgyvendinti šį reglamentą, įsteigiama nauja, nepriklausoma pelno nesiekianti organizacija, suteikianti kredito reitingus. Šios organizacijos pradinis kapitalas yra 200 mln. EUR, jis teikiamas Europos finansų pramonės ir reitinguojamų subjektų iš Europos Sąjungos biudžeto, vadovaujantis proporcingumo principu

 

Agentūra gauna papildomas einamąsias įplaukas mokesčių už išduodamus reitingus pavidalu, kuriuos moka klientas arba prašymo teikėjas. Agentūra veikia taip, kad padengtų savo sąnaudas.

 

Komisija pateikia atitinkamą pasiūlymą.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad reguliavimą vykdant iškylančios tarpvalstybinio masto užduotys negali būti tinkamai vykdomos 27 arba daugiau nacionalinių agentūrų, būtina įkurti pelno nesiekiančią organizaciją, turinčią pakankamai žmogiškųjų ir finansinių išteklių.

Pakeitimas  115

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kompetentingos institucijos turi turėti pakankamai tinkamų darbuotojų, kad galėtų taikyti šį reglamentą.

2. Kompetentingos institucijos turi turėti pakankamai darbuotojų ir jie turi turėti pakankamos patirties, kad galėtų taikyti šį reglamentą.

Pagrindimas

Siekiant sudaryti tinkamos priežiūros sąlygas, nacionalinės priežiūros institucijos turi turėti pakankamai būtinos profesinės patirties turinčių darbuotojų, kurie galėtų nagrinėti ir suprasti finansų rinkas.

Pakeitimas  116

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Vykdydamos savo pareigas pagal šį reglamentą, valstybių narių kompetentingos institucijos nesikiša į kredito reitingų turinį.

1. Vykdydamos savo pareigas pagal šį reglamentą, nei valstybių narių kompetentingos institucijos, nei valstybės narės nesikiša į kredito reitingų turinį ir metodiką, kurią pasitelkusi kredito reitingų agentūra nustato kredito reitingus.

Pagrindimas

Kredito reitingų agentūros savo reitingų suteikimo užduotį turėtų vykdyti nesikišant priežiūros institucijoms ar vyriausybei. Tai taikoma ir metodikai.

Pakeitimas  117

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) susipažinti su bet kokiu dokumentu bet kokia forma ir pasidaryti jo kopiją;

a) susipažinti su bet kokiu dokumentu bet kokia forma ir pasidaryti jo kopiją, kad naudotų jį vykdydamos priežiūrą;

Pakeitimas  118

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) reikalauti iš bet kokio asmens suteikti informaciją ir prireikus pakviesti ir apklausti asmenį, siekiant gauti informacijos;

b) teisę pareikalauti iš kiekvieno asmens suteikti informaciją ir prireikus pakviesti ir apklausti asmenį, siekiant gauti informacijos ir naudoti ją vykdant priežiūrą;

Pakeitimas  119

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 3 dalies 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Vykdant šioje dalyje nurodytus įgaliojimus, taikomos tokios pat su profesine paslaptimi ir advokato teise neatskleisti profesinės paslapties valstybės narės teisės aktuose nustatytos taisyklės, kokios taikomos panašioms finansinių rinkų priežiūros procedūroms.

Pakeitimas  120

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija gali imtis tokių priemonių:

1. Jei pažeidžiamas šis reglamentas, CESR gali imtis tokių priemonių:

Pakeitimas  121

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) įvesti laikiną draudimą teikti kredito reitingus, kuris galiotų visoje Bendrijoje;

b) įvesti laikiną draudimą teikti naujus kredito reitingus, kuris galiotų visoje Bendrijoje;

Pagrindimas

Tai aiškinamojo pobūdžio pakeitimas.

Pakeitimas  122

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Prieš imdamasis a, b ir c punktuose nurodytų priemonių, CESR kredito reitingų agentūrai pateikia įspėjimą, kad ši galėtų ištaisyti klaidas.

Pagrindimas

Kredito reitingų agentūroms turi būti sudaromos galimybės ištaisyti klaidas. Kompetentingos institucijos savo nuožiūra nustato veiksmų atlikimo grafiką.

Pakeitimas  123

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kompetentingos institucijos nesinaudoja 1 dalyje ir 22 straipsnyje numatytais įgaliojimais prieš tai nepateikusios CESR motyvuoto sprendimo projekto. CESR pareiškia savo nuomonę dėl sprendimo projekto per 15 dienų nuo to pranešimo gavimo.

Išbraukta.

Pirmoji pastraipa netaikoma skubiais atvejais, visų pirma, kai situacija kelia pavojų normaliai finansų rinkų veiklai. Tokiu atveju kompetentinga institucija nedelsdama informuoja CESR apie priimtą sprendimą.

 

Pakeitimas  124

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Siekdamos apsaugoti investuotojų interesus ir siekdamos rinkos stabilumo, kompetentingos institucijos imasi visų įmanomų priemonių, kad būtų užtikrinama, jog reitingai persvarstomi, o prireikus suteikiami iš naujo.

Pagrindimas

Kredito reitingų agentūroms turi būti sudaromos galimybės ištaisyti klaidas. Kompetentingos institucijos savo nuožiūra nustato veiksmų atlikimo grafiką.

Pakeitimas  125

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2a. Neatmesdamas išskirtinių aplinkybių, ypač kai kyla grėsmė tinkamai finansinių rinkų veiklai, CESR, prieš pasinaudodamas galiomis, suteiktomis pagal šio straipsnio 1 dalį ir 22 straipsnį, pateikia pagrįstą sprendimo projektą valstybių narių kompetentingoms institucijoms. Valstybių narių kompetentingos institucijos praneša savo nuomonę CESR apie minėtojo sprendimo projektą per 15 dienų nuo jo gavimo datos. Praėjus nurodytam terminui, CESR priima sprendimą, atsižvelgdamas į pateiktas nuomones.

Pakeitimas  126

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kompetentingų institucijų, išskyrus buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją, veiksmai

Valstybių narių kompetentingų institucijų veiksmai

Pakeitimas  127

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai valstybės narės kompetentinga institucija turi pagrindo manyti, kad jos teritorijoje veikianti registruota kredito reitingų agentūra pažeidė įsipareigojimus pagal šį reglamentą, ji informuoja buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją.

Kai valstybės narės kompetentinga institucija turi pagrindo manyti, kad jos teritorijoje veikianti registruota kredito reitingų agentūra pažeidė įsipareigojimus pagal šį reglamentą, ji informuoja CESR tam, kad būtų galima imtis atitinkamų veiksmų.

Pakeitimas  128

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei po diskusijų su susijusiomis kompetentingomis institucijomis buveinės valstybės narės kompetentinga institucija atsisako veikti arba negali imtis veiksmingų priemonių, arba jei, nepaisant priemonių, kurių ėmėsi buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, šios priemonės pasirodė nepakankamos, kad apsaugotų susijusios valstybės narės investuotojų interesus arba normalią rinkų veiklą, tos valstybės narės kompetentinga institucija, informavusi buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją, gali imtis visų tinkamų priemonių, išskyrus 21 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose minimas priemones. Prieš imantis tokių priemonių reikia pasitarti su CESR.

Išbraukta.

Pakeitimas  129

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Vienos valstybės narės kompetentinga institucija gali paprašyti kitos valstybės narės kompetentingos institucijos pagalbos, susijusios su patikrinimais arba tyrimais vietoje.

1. CESR arba vienos valstybės narės kompetentinga institucija gali paprašyti bet kurios kitos valstybės narės kompetentingos institucijos pagalbos, susijusios su patikrinimais arba tyrimais vietoje.

Pakeitimas  130

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kompetentinga institucija informuoja CESR apie bet kokį pirmoje pastraipoje minimą prašymą. Tuo atveju, kai vykdomas tarpvalstybinio poveikio patikrinimas arba tyrimas, CESR gali imtis patikrinimo arba tyrimo koordinavimo.

Tuo atveju, kai vykdomas tarpvalstybinių poveikių patikrinimas arba tyrimas, CESR imasi koordinuoti patikrinimą arba tyrimą.

Pakeitimas  131

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kai kompetentinga institucija gauna kitos valstybės narės kompetentingos institucijos prašymą atlikti patikrinimą ar tyrimą vietoje, ji:

2. Kai kompetentinga institucija gauna CESR arba kitos valstybės narės kompetentingos institucijos prašymą atlikti patikrinimą ar tyrimą vietoje, ji:

Pakeitimas  132

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

25 straipsnis

Išbraukta.

Kompetentingų institucijų bendradarbiavimas kredito reitingų agentūrų grupės atveju

 

1. Kredito reitingų agentūrų grupės, minimos 14 straipsnio 3 dalyje, atveju susijusių buveinės valstybių narių kompetentingos institucijos konsultuojasi tarpusavyje prieš imdamosi priemonių pagal šį reglamentą.

 

2. 14 straipsnio 3 dalyje minimas tarpininkas planuoja ir koordinuoja susijusių buveinės valstybių narių kompetentingų institucijų veiksmus.

 

3. Tarpininkas ir susijusių valstybių narių kompetentingos institucijos susitaria dėl koordinavimo:

 

a) kai kompetentingos institucijos keičiasi informacija;

 

b) kai kompetentingos institucijos turi konsultuotis viena su kita;

 

c) kai kompetentingos institucijos perduoda priežiūros užduotis pagal 24 straipsnį.

 

Pakeitimas  133

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

26 straipsnis

Išbraukta.

Užduočių perdavimas kitai kompetentingai institucijai

 

Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija gali perduoti bet kurias savo užduotis kitos valstybės narės kompetentingai institucijai, jei pastaroji su tuo sutinka. Užduočių perdavimas neturi sumažinti paskirtosios kompetentingos institucijos atsakomybės.

 

Pakeitimas  134

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

27 straipsnis

Išbraukta.

Tarpininkavimas

 

1. CESR numato tarpininkavimo mechanizmą, kuris padėtų susijusioms kompetentingoms institucijoms rasti bendrą požiūrio tašką.

 

2. Esant nesutarimui tarp valstybių narių kompetentingų institucijų dėl vertinimo arba veiksmų pagal šį reglamentą, kompetentingos institucijos perduoda šį klausimą CESR tarpininkavimui. Kompetentingos institucijos atsižvelgia į CESR nuomonę.

 

Pakeitimas  135

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Įsipareigojimas saugoti profesinę paslaptį taikomas visiems asmenims, kurie dirba ar anksčiau dirbo kompetentingoje institucijoje arba bet kurioje institucijoje ar pas asmenį, kuriems kompetentinga institucija perdavė savo užduotis, įskaitant auditorius ir ekspertus, kuriuos samdo kompetentinga institucija. Informacija, laikoma profesine paslaptimi, negali būti atskleista jokiam kitam asmeniui ar institucijai, išskyrus atvejus, kai jos atskleidimas yra būtinas teisminiam nagrinėjimui.

1. Įsipareigojimas saugoti profesinę paslaptį taikomas visiems asmenims, kurie dirba ar anksčiau dirbo CESR, kompetentingoje institucijoje arba bet kurioje institucijoje ar pas asmenį, kuriems kompetentinga institucija perdavė savo užduotis, įskaitant auditorius ir ekspertus, kuriuos samdo kompetentinga institucija. Informacija, laikoma profesine paslaptimi, negali būti atskleista jokiam kitam asmeniui ar institucijai, išskyrus atvejus, kai jos atskleidimas yra būtinas teisminiam nagrinėjimui.

Pakeitimas  136

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Visa informacija, kuria pagal šį reglamentą tarpusavyje keičiasi kompetentingos institucijos, laikoma konfidencialia, išskyrus atvejus, kai tokios informacijos perdavimo metu kompetentinga institucija pareiškia, kad ši informacija gali būti atskleidžiama, arba kai jos atskleidimas yra būtinas teisminiam nagrinėjimui.

2. Visa informacija, kuria pagal šį reglamentą tarpusavyje keičiasi CESR ir kompetentingos institucijos, laikoma konfidencialia, išskyrus atvejus, kai tokios informacijos perdavimo metu CESR arba kompetentinga institucija pareiškia, kad ši informacija gali būti atskleidžiama, arba kai jos atskleidimas yra būtinas teisminiam nagrinėjimui.

Pakeitimas  137

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kompetentingos institucijos gali sudaryti bendradarbiavimo susitarimus, kuriais būtų numatytas keitimasis informacija su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis, jeigu atskleidžiamai informacijai taikomos profesinės paslapties garantijos yra ne mažesnės už išdėstytas 28 straipsnyje. Toks keitimasis informacija turi būti skirtas minėtų kompetentingų institucijų užduotims vykdyti.

CESR gali sudaryti bendradarbiavimo susitarimus, kuriais būtų numatytas keitimasis informacija su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis, jeigu atskleidžiamai informacijai taikomos profesinės paslapties garantijos yra ne mažesnės už išdėstytas 28 straipsnyje. Toks keitimasis informacija turi būti skirtas minėtų kompetentingų institucijų užduotims vykdyti.

Pakeitimas  138

Pasiūlymas dėl reglamento

- 31 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-31 straipsnis

 

Skundai

 

CESR užtikrina, kad būtų nustatytos procedūros, pagal kurias emitentai, investuotojai ir kitos suinteresuotos šalys galėtų teikti skundus, susijusius su šiame reglamente nustatytų reikalavimų ir sąlygų laikymusi. Visi skundai nagrinėjami atidžiai ir laikantis konfidencialumo reikalavimų.

Pagrindimas

Reikėtų skatinti ir rengti veiksmingas skundų teikimo procedūras, kurios pakeistų nederamas bylinėjimosi procedūras. Siekiant užkirsti kelią arbitražui, CESR turėtų būti vadovaujanti institucija.

Pakeitimas  139

Pasiūlymas dėl reglamento

- 31 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-31a straipsnis

 

Ginčų sprendimas be teismo

 

1. Valstybės narės skatina įgyvendinti reikiamas ir veiksmingas skundų procedūras, skirtas kredito reitingų agentūrų ir emitentų, investuotojų ir kitų suinteresuotų šalių ginčus, susijusius su šiame reglamente nustatytų reikalavimų ir sąlygų laikymusi, kai tai taikytina, spręsti be teismo.

 

2. Valstybės narės skatina šias įstaigas bendradarbiauti sprendžiant tarpvalstybinius ginčus.

 

3. CESR skatina skundų teikimo ir teisių gynimo ne teismo tvarka procedūrų suvienodinimą.

Pagrindimas

Reikėtų skatinti ir rengti veiksmingas skundų teikimo procedūras, kurios pakeistų nederamas bylinėjimosi procedūras.

Pakeitimas  140

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato nuobaudų už šio reglamento nuostatų pažeidimus taisykles ir imasi visų būtinų priemonių jų įgyvendinimui užtikrinti. Nuobaudos turi būti taikomos bent jau didelio profesinio aplaidumo atvejais bei tinkamai neatlikus išsamaus patikrinimo. Numatytos nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

1. Valstybės narės nustato nuobaudų už šio reglamento nuostatų pažeidimus taisykles ir imasi visų būtinų priemonių jų įgyvendinimui užtikrinti. Nuobaudos turi būti taikomos bent jau didelio profesinio aplaidumo atvejais bei tuomet, kai atliekant reitingų suteikimo procedūras trūko tinkamo apdairumo ir dėmesio. Numatytos nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

Pakeitimas  141

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 2 a, 2 b ir 2 c dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. CESR skatina nacionalinių taisyklių, taikomų pažeidus šio reglamento nuostatas, suvienodinimą.

2b. Šio reglamento nuostatų pažeidimas pats savaime nesuteikia teisės trečiosioms šalims pareikšti ieškinį dėl nuostolių atlyginimo.

 

2c. 2 dalimi kredito reitingų agentūros neatleidžiamos nuo civilinės atsakomybės, jei dėl šio reglamento nuostatų pažeidimo reitingų naudotojas patiria ekonominių nuostolių. Ieškinys dėl šių nuostolių atlyginimo pareiškiamas pagal nacionalinės teisės aktus, taikomus civilinės atsakomybės srityje.

Pagrindimas

CESR turėtų dirbti siekiant suvienodinti taisykles, taikomas šio reglamento nuostatų pažeidimams, taip stengiantis išvengti arbitražo.

Pakeitimas  142

Pasiūlymas dėl reglamento

31 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

31a straipsnis

 

Atsakomybė

 

Komisija parengia kredito reitingų agentūrų atsakomybės sistemą, panašią į auditorių atsakomybės sistemą.

 

Pagrindimas

Kaip ir auditorių atveju, reikia sudaryti sąlygas kredito agentūroms būti atsakingoms ir galimybę paduoti jas į teismą.

Pakeitimas  143

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija gali iš dalies keisti priedus, kad būtų atsižvelgta į pasikeitimus finansų rinkose, visų pirma susijusius su naujomis finansinėmis priemonėmis ir priežiūros praktikos konvergencija.

Komisija gali iš dalies keisti priedus, kad būtų atsižvelgta į pasikeitimus finansų rinkose, įskaitant pasikeitimus tarptautiniu lygmeniu, visų pirma susijusius su naujomis finansinėmis priemonėmis ir priežiūros praktikos konvergencija.

Pagrindimas

Būtina užtikrinti bendrą strategiją. Persvarstydama šį reglamentą, Komisija deramai atsižvelgia į reglamentavimo pokyčius tarptautiniu lygmeniu.

Pakeitimas  144

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Iki [per trejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo] Komisija įvertina šio reglamento taikymą, taip pat ir pasitikėjimą kredito reitingais Bendrijoje, ir reitinguojamo subjekto mokamo atlygio kredito reitingų agentūrai tinkamumą (modelis „emitentas moka“) ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Europos Sąjungos Tarybai.

Iki ...* Komisija įvertina šio reglamento taikymą, taip pat ir pasitikėjimą kredito reitingais Bendrijoje, ir reitinguojamo subjekto mokamo atlygio kredito reitingų agentūrai tinkamumą (modelis „emitentas moka“) ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Europos Sąjungos Tarybai.

 

* OL (įrašyti datą): vieni metai nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

Pakeitimas  145

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kredito reitingų agentūros, veikusios Bendrijoje iki [šio reglamento įsigaliojimo data], imasi visų reikalingų priemonių, kad vykdytų šį reglamentą, ir iki [per šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo datos] pateikia registracijos paraišką.

1. Kredito reitingų agentūros, veikusios Bendrijoje iki ...*, imasi visų reikalingų priemonių, kad vykdytų šį reglamentą, ir iki ...* pateikia registracijos paraišką.

 

 

 

 

Pirmoje pastraipoje minimos kredito reitingų agentūros, kurias atsisakyta registruoti, nustoja teikti kredito reitingus.

2. Pirmoje dalyje minimos kredito reitingų agentūros gali toliau teikti kredito reitingus 2 straipsnio 1 dalies tikslais. Šiuos kredito reitingus reguliavimo tikslais galėtų naudoti finansų įstaigos, kaip nurodyta 4 straipsnio 1 dalyje, nebent jei būtų atsisakyta registruoti.

CESR paskelbia gaires, susijusias su poveikiu esamiems reitingams ir visas pereinamąsias priemones, kurių gali prireikti.

 

Jei kreditų reitingų agentūrą registruoti atsisakoma, tokios agentūros suteikti kredito reitingai, kurie jau naudojami, galioja, tačiau jei nebenaudojami šio reglamento tikslais.

 

* OL (įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą)

 

** OL (įrašyti datą): 6 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

Pakeitimas  146

Pasiūlymas dėl reglamento

35 a ir 35 b straipsniai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

35 a straipsnis

Komisijos ataskaita

 

Komisija kaip įmanoma greičiau ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip iki 2010 m. liepos 1 d. Europos Parlamentui, Tarybai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms pateikia ataskaitą dėl priežiūros tvarkos pagal šį reglamentą tolimesnės reformos ir, laikydamasi pagal Sutartį taikytinos procedūros, pateikia atitinkamą teisėtvarkos pasiūlymą.

 

35 b straipsnis

 

Pokyčiai tarptautiniu lygmeniu

 

Teikdama pasiūlymus dėl šio reglamento pakeitimų, Komisija turėtų atsižvelgti į tarptautiniu lygmeniu įvykusius pokyčius.

 

 

Pagrindimas

Ši išlyga skirta užtikrinti, kad šis reglamentas būtų peržiūrėtas atsižvelgiant į de Larosière grupės ataskaitą.

Pakeitimas  147

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo A skirsnio 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kredito reitingų agentūra turi turėti administracinį organą arba stebėtojų tarybą, kurie būtų atsakingi už:

1. Kredito reitingų agentūra arba kredito reitingų agentūrų grupė taiko patikimo bendrovės valdymo tvarką. Nustatydama savo bendrovės valdymo tvarką, kredito reitingų agentūra arba kredito reitingų agentūrų grupė atsižvelgia į tai, kad ji turi teikti nepriklausomus, objektyvius ir aukštos kokybės reitingus.

 

Kredito reitingų agentūra arba kredito reitingų agentūrų grupė turi turėti administracinį organą arba stebėtojų tarybą, kurie būtų atsakingi už:

Pagrindimas

Vienai kredito reitingų agentūrų grupei neturėtų būti privaloma turėti keletą tarybų.

Pakeitimas  148

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo A skirsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kredito reitingų agentūros veikla organizuojama tokiu būdu, kad būtų užtikrinta, kad įmonės verslo interesai nekenktų reitingavimo proceso nepriklausomumui ir tikslumui.

2. Kredito reitingų agentūros veikla organizuojama tokiu būdu, kad būtų užtikrinta, kad įmonės verslo interesai nekenktų reitingavimo proceso nepriklausomumui ir tikslumui.

Kredito reitingų agentūros vyresnioji vadovybė, kaip apibrėžta Komisijos direktyvos 2006/73/EB(1) 2 straipsnio 9 dalyje, turi būti geros reputacijos ir turėti pakankamai įgūdžių ir patirties, taip pat užtikrinti patikimą ir protingą vadovavimą kredito reitingų agentūrai.

 

Kredito reitingų agentūros vyresnioji vadovybė, kuri atsakinga už vadovavimą agentūros veiklai, turi būti geros reputacijos ir turėti pakankamai įgūdžių ir patirties, taip pat užtikrinti patikimą ir protingą vadovavimą kredito reitingų agentūrai.

Kredito reitingų agentūros administraciniame organe arba stebėtojų taryboje turi būti ne mažiau kaip trys nepriklausomi nariai. Nepriklausomų administracinio organo ar stebėtojų tarybos narių atlyginimas nesiejamas su kredito reitingų agentūros veiklos rezultatais ir nustatomas taip, kad būtų užtikrintas jų vertinimo nešališkumas. Nepriklausomų administracinio organo ar stebėtojų tarybos narių kadencija turi būti iš anksto nustatyta fiksuotam ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui ir negali būti atnaujinama. Atleisti nepriklausomus administracinio organo ar stebėtojų tarybos narius galima tik dėl aplaidumo arba blogų profesinių rezultatų.

Kredito reitingų agentūros administraciniame organe arba stebėtojų taryboje turi būti nepriklausomų nevykdomųjų narių. Administracinis organas arba stebėtojų taryba įsteigia nepriklausomai veikiantį organą, atliekantį atitikties užtikrinimo funkciją. Atitikties užtikrinimo funkcijos tikslas – stebėti, ar kredito reitingų agentūra ir jos darbuotojai tinkamai laikosi šio reglamento, taip pat ar kredito reitingų agentūros politika ir procedūros atitinka šį reglamentą ir teikti ataskaitas.

Didžioji dalis administracinio organo ar stebėtojų tarybos narių, įskaitant visus nepriklausomus narius, turi turėti pakankamai patirties finansinių paslaugų srityje. Bent vienas nepriklausomas šios tarybos narys turi turėti gilių žinių ir vadovaujamo darbo patirties struktūrizuotų kreditų ir pakeitimo vertybiniais popieriais rinkų srityje.

 

Kartu su bendra tarybos atsakomybe nepriklausomiems administracinio organo ar stebėtojų tarybos nariams tenka konkreti užduotis stebėti kredito reitingų politikos raidą, kredito reitingų agentūros vidaus kokybės kontrolės sistemos veiksmingumą suteikiant kredito reitingus, siekiant užtikrinti, kad nebūtų interesų konfliktų, taip pat siekiant užtikrinti atitikties bei valdymo procesus, įskaitant šio skirsnio 7 punkte minimos peržiūros funkcijos efektyvumą. Nepriklausomų direktorių nuomonės šiais klausimais reguliariai pristatomos tarybai ir pateikiamos kompetentingai institucijai, kai pastaroji to prašo.

Be to, atitikties užtikrinimo funkciją atliekančiam organui tenka konkreti užduotis stebėti kredito reitingų politikos raidą, kredito reitingų agentūros vidaus kokybės kontrolės sistemos veiksmingumą suteikiant kredito reitingus, siekiant užtikrinti, kad nebūtų interesų konfliktų, taip pat siekiant užtikrinti atitikties bei valdymo procesus, įskaitant šio skirsnio 7 punkte minimos peržiūros funkcijos efektyvumą. Atitikties užtikrinimo funkciją atliekančio organo nuomonės šiais klausimais reguliariai pristatomos tarybai ir pateikiamos kompetentingai institucijai, kai pastaroji to prašo. Atitikties užtikrinimo funkciją galėtų atlikti direktoriai konsultantai.

 

Nepriklausomų administracinio organo ar stebėtojų tarybos narių ir asmenų, dalyvaujančių atitikties užtikrinimo funkcijos vykdyme, atlyginimas nesiejamas su kredito reitingų agentūros veiklos rezultatais ir nustatomas taip, kad būtų užtikrintas jų vertinimo nešališkumas. Nepriklausomų administracinio organo ar stebėtojų tarybos narių ir asmenų, dalyvaujančių atitikties užtikrinimo funkcijos vykdyme, kadencija turi būti iš anksto nustatyta fiksuotam ne ilgesniam kaip septynerių metų laikotarpiui ir gali būti vieną kartą atnaujinama. Atleisti nepriklausomus administracinio organo ar stebėtojų tarybos narius ir asmenis, dalyvaujančius atitikties užtikrinimo funkcijos vykdyme, galima tik dėl aplaidumo arba blogų profesinių rezultatų.

 

Didžioji dalis administracinio organo ar stebėtojų tarybos narių, įskaitant visus asmenis, dalyvaujančius atitikties užtikrinimo funkcijos vykdyme, turi turėti pakankamai patirties finansinių paslaugų srityje. Bent vienas nepriklausomas šios tarybos narys ir visi asmenys, dalyvaujantys atitikties užtikrinimo funkcijos vykdyme, turi turėti gilių žinių ir, jei reikia, vadovaujamo darbo patirties struktūrizuotų kreditų ir pakeitimo vertybiniais popieriais rinkų srityje.

 

 

Pakeitimas  149

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo A skirsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Kredito reitingų agentūra sudaro organizacinius ir administracinius susitarimus, skirtus B skirsnio 1 punkte minimiems interesų konfliktams nustatyti, jų išvengti ir juos valdyti. Ji taip pat turėtų registruoti visas reikšmingas grėsmes, kylančias jos ir jos darbuotojų, dalyvaujančių kredito reitingų suteikimo procese, nepriklausomumui, ir apsaugos priemones, taikomas šioms grėsmėms sumažinti.

5. Kredito reitingų agentūra sudaro tinkamus ir veiksmingus organizacinius ir administracinius susitarimus, skirtus B skirsnio 1 punkte minimiems interesų konfliktams nustatyti, jų išvengti, juos valdyti, registruoti ir atskleisti. Registruojamos visos reikšmingos grėsmės, kylančios jos ir jos darbuotojų, dalyvaujančių kredito reitingų suteikimo procese, nepriklausomumui, ir apsaugos priemonės, taikomos šioms grėsmėms sumažinti.

Pakeitimas  150

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo A skirsnio 7 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Kredito reitingų agentūra įsiveda peržiūros funkciją, skirtą periodiškai peržiūrėti metodiką, modelius ir reikšmingus jos naudojamos metodikos ir modelių pasikeitimus, taip pat šios metodikos ir modelių tinkamumą naujų finansinių priemonių vertinimui.

7. Kredito reitingų agentūra įsiveda nepriklausomą peržiūros funkciją, skirtą periodiškai peržiūrėti metodiką, modelius, esmines matematines, koreliacines ir kitas prielaidas ir visus reikšmingus pasikeitimus ar modifikacijas, taip pat šios metodikos, modelių ir prielaidų tinkamumą, jei jos naudojamos ar siūloma jas naudoti naujų finansinių priemonių vertinimui.

Pakeitimas  151

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B skirsnio 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1a. Kredito reitingų agentūros atskiria sprendimų priėmimo dėl pirminių reitingų suteikimo procesą nuo sprendimų priėmimo proceso, kuriuo siekiama persvarstyti pirminį struktūrizuotų finansinių priemonių reitingą ir galimai jį padidinti arba sumažinti. Pirminį reitingą suteikia ir reitingavimą kontroliuoja skirtingi analitikai.

Pakeitimas  152

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B skirsnio 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kredito reitingų agentūra negali suteikti kredito reitingo arba atšaukia esamą kredito reitingą tokiais atvejais:

3. Kredito reitingų agentūra nesuteikia kredito reitingo arba tais atvejais, kai kredito reitingas jau suteiktas, nedelsdama paskelbia apie savo ryšius arba savo darbuotojų ryšius su reitinguojamu subjektu, kurie daro poveikį esamam kredito reitingui, jei:

Pakeitimas  153

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B skirsnio 3 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ca) analitikas, kuris dalyvavo nustatant kredito reitingą, arba asmuo, kuris tvirtino kredito reitingus, neseniai buvo susijęs darbo ar kitais reikšmingais verslo santykiais su reitinguojamu subjektu, kurie gali sukelti interesų konfliktą arba gali būti suvokiami, kaip sukeliantys tokį konfliktą;

Pagrindimas

Turėtų būti užtikrinta atitiktis IOSCO kodeksui.

Pakeitimas  154

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B skirsnio 3 punkto c b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

cb) kredito reitingas nėra grindžiamas pakankama ir patikima informacija arba turima informacija nėra pakankama tam, kad būtų suteiktas patikimas kredito reitingas;

Pakeitimas  155

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B skirsnio 3 punkto c c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

cc) analitikas, kuris dalyvavo nustatant kredito reitingą, arba asmuo, kuris tvirtino kredito reitingus, buvo susijęs kitokiais santykiais su reitinguojamu subjektu arba su šiuo subjektu susijusia įstaiga, kurie gali sukelti interesų konfliktą arba gali būti suvokiami, kaip sukeliantys tokį konfliktą.

Pagrindimas

Turėtų būti užtikrinta atitiktis IOSCO kodeksui.

Pakeitimas  156

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B skirsnio 3 punkto 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei kredito reitingas jau suteiktas, kredito reitingo agentūra nedelsdama peržiūri ir, jei reikia, pataiso esamą kredito reitingą pagal 1 punktą.

Pagrindimas

Esamų reitingų atšaukimas nėra tinkamas veiksmas, tai gali turėti neigiamos įtakos investuotojams. Jei kyla abejonių dėl informacijos, kuria grindžiamas esamas reitingas, kokybės arba dėl finansinės priemonės sudėtingumo, geriausia būtų atskleisti atitinkamą informaciją ir persvarstyti reitingą.

Pakeitimas  157

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B skirsnio 4 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kredito reitingų agentūra gali teikti kitas paslaugas nei kredito reitingų teikimas, toliau vadinamas „papildomomis paslaugomis“. Kredito reitingų agentūra nustato, ką ji laiko papildomomis paslaugomis. Ji užtikrina, kad teikiant papildomas paslaugas nekiltų interesų konfliktas su kredito reitingų teikimo veikla.

Kredito reitingų agentūra gali teikti kitas paslaugas nei kredito reitingų teikimas, toliau vadinamas „papildomomis paslaugomis“. Šios papildomos paslaugos nelaikomos reitingavimu, tai rinkos prognozės, ekonomikos tendencijų vertinimai, kuriems parengti su ankstesniais reitingais susijusi informacija naudojama tik laikantis konfidencialumo ir duomenų apsaugos reikalavimų. Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad teikiant papildomas paslaugas nekiltų interesų konfliktas su kredito reitingų teikimo veikla ir savo galutinėse reitingavimo ataskaitose praneša apie visas papildomas paslaugas, kurias ji teikė bendrovei.

Pagrindimas

Būtina apibrėžti „papildomų paslaugų“ sąvoką siekiant išvengti netikslumo ir užtikrinti suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą. Be to, pačioms kredito reitingų agentūroms šis pakeitimas užtikrina daugiau aiškumo.

Pakeitimas  158

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Kredito reitingų agentūra veda visos savo veiklos apskaitą ir audito seką, taip pat ir įrašus apie kredito reitingų agentūros ir reitinguojamo subjekto arba susijusios trečiosios šalies sutartis ir visus reikšmingus bendravimo su reitinguojamu subjektu ir susijusiomis trečiosiomis šalimis elementus, taip pat įrašus, susijusius su įsipareigojimais, išdėstytais 5, 6 ir 7 straipsniuose.

7. Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad būtų vedama tinkama jos kredito reitingavimo veiklos apskaita. Šią apskaitą turėtų sudaryti:

 

a) kiekvieno sprendimo dėl kredito reitingo atveju duomenys apie kredito analitiko, kuris dalyvavo suteikiant kredito reitingą, tapatybę, duomenys apie asmenų, kurie patvirtino kredito reitingą, tapatybę, informacija apie tai, ar kredito reitingo buvo oficialiai prašyta ar ne, ir data, kai buvo pradėti kredito reitingavimo veiksmai;

 

 

b) apskaitos duomenys, susiję su mokesčiais, gautais iš emitento, skolininko, draudėjo ar kito reitingų naudotojo;

 

c) kiekvieno kredito reitingų ar susijusių paslaugų abonento apskaitos dokumentai;

 

d) dokumentai, pagrindžiantys nustatytą tvarką ir metodiką, kuriomis remiasi kredito reitingų agentūros, nustatydamos reitingus;

 

e) vidaus dokumentai ir bylos, įskaitant neviešą informaciją ir darbo dokumentus, kuriais grindžiami bet kurie priimami kredito reitingavimo sprendimai;

 

f) kredito tyrimų ataskaitos, kredito vertinimo ataskaitos ir privačių kredito reitingų ataskaitos bei vidaus dokumentai, įskaitant neviešą informaciją ir darbo dokumentus, kuriais grindžiamos šiose ataskaitose teikiamos nuomonės;

 

g) procedūrų, kurių laikosi kredito reitingų agentūra, siekdama užtikrinti atitiktį šio reglamento nuostatoms, aprašas; ir

 

h) kredito reitingų agentūros ir jos darbuotojų išsiųstų arba gautų vidaus ir išorės komunikacijos dokumentų, įskaitant elektroniniu būdu perduodamą informaciją, susijusių su kredito reitingavimo veiksmų pradėjimu, reitingo nustatymu, išlaikymu, keitimu ar atšaukimu, kopijos.

Pagrindimas

Pagal pirminę teksto formuluotę apskaitos reikalavimai pernelyg neapibrėžti ir platūs (pvz., nuoroda į „visą veiklą“ galėtų apimti visus kredito reitingų agentūros verslo aspektus ir veiksmus). Šie reikalavimai turėtų būti pakeisti kitais, konkretesniais ir išsamesniais reikalavimais, kuriais būtų aiškiai nustatyta, kokie apskaitos dokumentai turėtų būti laikomi; ši nuostata atitinka kitas Bendrijos finansinių teisės aktų nuostatas.

Pakeitimas  159

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo C skirsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Darbuotojas, tiesiogiai dalyvaujantis kredito reitingų suteikimo procese, negali prašyti ar priimti pinigų, dovanų ar paslaugų iš niekieno, su kuo kredito reitingų agentūra turi verslo reikalų.

4. Darbuotojas ar kitas asmuo, tiesiogiai dalyvaujantis kredito reitingų suteikimo procese, negali prašyti ar priimti pinigų, dovanų ar paslaugų iš niekieno, su kuo kredito reitingų agentūra turi verslo reikalų.

Pagrindimas

Reikėtų išplėsti šios nuostatos taikymo sritį.

Pakeitimas  160

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo D skirsnio I skyriaus 3 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad visuose kredito reitinguose aiškiai ir matomai būtų nurodyti visi kredito reitingo požymiai ir trūkumai. Visų pirma kredito reitingų agentūra visuose kredito reitinguose aiškiai nurodo, ar, jos nuomone, turima informacija apie reitinguojamą subjektą yra patenkinamos kokybės ir kokiu mastu ji patikrino reitinguojamo subjekto arba susijusios trečiosios šalies jai pateiktą informaciją. Jei kredito reitingas suteikiamas subjektui arba finansinei priemonei, apie kuriuos turima nedaug ankstesnių duomenų, kredito reitingų agentūra matomoje vietoje aiškiai nurodo kredito reitingo trūkumus.

3. Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad visuose kredito reitinguose aiškiai ir matomai būtų nurodyti visi kiekvieno kredito reitingo požymiai ir trūkumai. Visų pirma kredito reitingų agentūra patvirtina atitinkamas priemones, kad kredito reitingų nustatymui naudojama informacija būtų pakankamos kokybės, kad ja būtų galima pagrįsti patikimus reitingus. Jei kredito reitingas suteikiamas subjektui arba finansinei priemonei, apie kuriuos turima nedaug ankstesnių duomenų, kredito reitingų agentūra matomoje vietoje aiškiai nurodo kredito reitingo trūkumus.

Pagrindimas

Tokią nuostatą, kuri dabar pateikta, būtų sunku įgyvendinti. Duomenų patikros įpareigojimai turėtų būti paliekami subjektams, kurie gauną tiesioginę informaciją ir turi patirties atlikti šią patikrą, įskaitant atvejus, kai pasitelkiami nepriklausomi auditoriai.

Pakeitimas  161

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo D skirsnio I skyriaus 3 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tuo atveju, kai patikimų duomenų stoka arba naujo tipo priemonės struktūros sudėtingumas, arba nepatenkinama turimos informacijos kokybė kelia rimtų klausimų dėl to, ar kredito reitingų agentūra gali suteikti patikimą kredito reitingą, kredito reitingų agentūra susilaiko nuo kredito reitingo suteikimo arba atšaukia jau suteiktą reitingą.

Tuo atveju, kai patikimų duomenų stoka arba naujo tipo priemonės struktūros sudėtingumas, arba nepatenkinama turimos informacijos kokybė kelia rimtų klausimų dėl to, ar kredito reitingų agentūra gali suteikti patikimą kredito reitingą, kredito reitingų agentūra susilaiko nuo kredito reitingo suteikimo.

Pagrindimas

Esamų reitingų atšaukimas nėra tinkamas veiksmas, tai gali turėti neigiamos įtakos investuotojams. Jei kyla abejonių dėl informacijos, kuria grindžiamas esamas reitingas, kokybės arba dėl finansinės priemonės sudėtingumo, geriausia būtų atskleisti atitinkamą informaciją ir persvarstyti reitingą.

Pakeitimas  162

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo D skirsnio I skyriaus 3 punkto 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kredito reitingų agentūra skiria struktūrizuotų finansinių produktų reitingus nuo įprastinių obligacijų reitingų. Be to, kredito reitingų agentūra nurodo, kada nustato produkto reitingą pirmą kartą ir kada nustato naujai sukurto produkto reitingą.

Pakeitimas  163

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo D skirsnio I skyriaus 3 punkto 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Skelbiami suteikto kredito reitingo stebėsenai naudojamos informacijos kokybės pokyčiai, o kredito reitingas persvarstomas ir, jei reikia, patikslinamas.

Pagrindimas

Esamų reitingų atšaukimas nėra tinkamas veiksmas, tai gali turėti neigiamos įtakos investuotojams. Jei kyla abejonių dėl informacijos, kuria grindžiamas esamas reitingas, kokybės arba dėl finansinės priemonės sudėtingumo, geriausia būtų atskleisti atitinkamą informaciją ir persvarstyti reitingą.

Pakeitimas  164

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo D skirsnio II skyriaus 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kai kredito reitingų agentūra suteikia reitingą struktūrizuotai finansinei priemonei, kredito reitinge ji pateikia informaciją apie jos atliktą nuostolių ir pinigų srautų analizę.

1. Kai kredito reitingų agentūra suteikia reitingą struktūrizuotai finansinei priemonei, kredito reitinge ji pateikia visą informaciją apie nuostolių ir pinigų srautų analizę, kurią ji atliko arba kuria ji vadovaujasi, ir nurodo tikėtiną kredito reitingo pokytį (kredito stabilumo rodiklį).

Pakeitimas  165

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo E skirsnio I skyriaus 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. metodika, modeliai ir esminės vertinimo prielaidos bei esminiai jų pakeitimai;

5. metodika ir modelių aprašymas bei esminės matematinės, koreliacinės ir kitos prielaidos bei esminiai jų pakeitimai;

Pakeitimas  166

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo D skirsnio II skyriaus 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. kasmet – tokią informaciją:

Išbraukta.

a) 20 didžiausių pagal gaunamas pajamas kredito reitingų agentūros klientų sąrašą;

 

b) tų kredito reitingų agentūros klientų, kurių indėlis į kredito reitingų agentūros pajamų augimą per ankstesnius finansinius metus viršijo bendrą kredito reitingų agentūros pajamų augimą tais metais daugiau negu 1,5 karto, sąrašą; kiekvienas toks klientas įtraukiamas į šį sąrašą tik tais metais, kai iš jo gautos pajamos sudarė daugiau negu 0,25 % visų kredito reitingų agentūros pajamų pasauliniu lygiu.

 

2 punkto pirmoje pastraipoje „klientas“ reiškia įmonę, jos filialus ir asocijuotąsias įmones, kuriose įmonė turi daugiau negu 20 % akcijų, taip pat kitus subjektus, kurių atžvilgiu ji kliento vardu derėjosi dėl skolos priemonės emisijos struktūros, ir kai kredito reitingų agentūrai buvo tiesiogiai arba netiesiogiai sumokėtas mokestis už tos skolos priemonės emisijos reitingą.

 

Pakeitimas  167

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. asmens kontaktams pavardė ir kontaktiniai duomenys;

2. pareigūno, atsakingo už atitiktį, kaip nustatyta I priede, pavardė ir kontaktiniai duomenys;

(1)

              OL L 241, 2006 9 2, p. 26.


AIŠKINAMOJI DALIS

Būtinybė parengti reglamentą dėl kredito reitingų agentūrų kilo dėl netinkamai vykdomos veiklos ar trūkumų, nustatytų kredito reitingų agentūroms suteikiant reitingus arba vykdant suteiktų reitingų stebėjimą.

Aišku, kad tokia netinkamai vykdoma veikla ar trūkumai iš dalies prisidėjo prie dabartinės pasaulio finansų krizės.

Kredito reitingų agentūros, faktiškai sudarančios oligopoliją, akivaizdžiai neįvertino kredito rizikos, ypač susijusios su struktūrizuotais produktais, ir, žlugus finansų rinkoms, nesugebėjo atitinkamai pritaikyti suteikiamų reitingų.

Šiuos veiklos sutrikimus, sukėlusius reikšmingų padarinių, lėmė iš tiesų įvairios priežastys: modelių netinkamumas, per didelė tolerancija, interesų konfliktas, analitikų kvalifikacija, valdymo būdas, geros suteikiamų reitingų kokybės priežiūros nebuvimas.

Kad ir ką bandytų teigti pagrindinės agentūros, praktikoje finansų specialistai ir investuotojai suteiktus reitingus vertina ne kaip paprasčiausias šviečiamąsias nuomones, o kaip rimtus ar net unikalius vertinimus ir jais daugiausia remiasi priimdami sprendimus investuoti.

Be to, reitingai turi reglamento galią, pripažintą Bendrijos teisės aktuose, taikomuose kredito, draudimo ir panašioms įstaigoms.

Tokiomis sąlygomis tinkama ir pateisinama kredito reitingų agentūroms taikyti nebe vien elgesio kodeksą, o privalomąją teisinę galią turinčias taisykles.

Dar prieš prasidedant krizei Parlamentas pageidavo geresnės kredito reitingų agentūrų veiklos kontrolės. Todėl Komisijos pasiūlymas priimamas palankiai.

Reglamentavimo požiūriu jis iš esmės patenkinamas.

Bet jis nepakankamas vienu esminiu požiūriu – registravimo būdo pasirinkimo ir priežiūros.

Komisijos pasiūlyme, kurio priežastis institucinėje plotmėje galima suprasti, numatoma sudėtinga registracijos ir priežiūros procedūra.

Pranešėjas abejoja jos tikruoju veiksmingumu siekiant nusistatytų tikslų.

Reikia nepamiršti, kad šio reglamentavimo priežastis yra dabartinė finansų krizė. Ši krizė rodo, kad finansų įstaigų priežiūra ir kontrolė ne visuomet buvo veiksminga.

Šiandien reikia mokytis iš patirties, sukauptos ir tose srityse, kurios iki šiol nebuvo reglamentuojamos.

Svarbu užtikrinti, kad kredito reitingų agentūrų veiklos reglamentavimas turėtų tokį teigiamą poveikį, kokio tikimasi.

Tenka konstatuoti, kad kredito reitingų agentūrų yra labai nedaug, jos veikia pasauliniu mastu ir daugumos jų pagrindinė buveinė yra ne Bendrijos teritorijoje.

Dėl to kyla įvairių klausimų, visų pirma – ar vien Europos lygmens reglamentavimas bus veiksmingas. Aišku, kad norint padėti suderintus reglamentavimo pagrindus, Bendrijos bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis turi būti tęsiamas ir pabrėžiamas.

Europos lygmens reglamentavime atsakomybė už registraciją ir priežiūrą turi būti centralizuota, bet europinė rinkos priežiūros institucija ir kompetentingos valstybių narių institucijos turi tinkamai bendradarbiauti. Dėl to pranešėjas siūlo padaryti Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetą (CESR) reglamentavimo diegimo ramsčiu.

O dėl kitko reikėtų, kad reglamentuose būtų aiškiai apibrėžti įvairūs įsipareigojimai, taikomi kredito reitingų agentūroms, siekiant užtikrinti jų savarankiškumą, veiklos skaidrumą, tinkamą valdymą bei interesų konfliktų prevenciją ir sprendimą. Šie klausimai pasiūlyme dėl reglamento nagrinėjami iš esmės patenkinamai.

Vis dėlto ypač didelio dėmesio nusipelnė du klausimai.

Atsižvelgiant į reitingo suteikimo svarbą, reglamentuojant pageidautina ne vien nurodyti jų panaudojimo galimybes, bet ir nustatyti bendrąsias taisykles, taikytinas bet kokiam reitingo suteikimui, išskyrus tik reglamente aiškiai įvardytas išimtis.

Principas, kad Bendrijoje skelbiami ir naudojami reitingai turi būti iš tiesų parengti agentūrų, kurios teisiškai įregistruotos Bendrijoje ir dėl to joms taikomas Europos lygmens reglamentavimas, yra geras.

Vis dėlto derėtų būti realistais.

Bendrijoje įsisteigusios ir pagal Europos teisės aktus reglamentuojamos agentūros nebūtinai geriausiai pasirengusios suteikti reitingus trečiųjų šalių įstaigoms, kreditams ar finansinėms priemonėms.

Laukiant, kol bus patvirtintos suderintos visuotinės taisyklės, būtų galima laikyti, kad kredito reitingų agentūrų suteikti pagal Europos teisės aktus nereglamentuojami reitingai gali būti naudojami, jeigu šiuos reitingus patvirtina Europos Sąjungoje įsisteigusi agentūra, su sąlyga, kad ji už juos atsako ir patvirtina, kad reitingą suteikusiai agentūrai taikomas reglamentavimas lygiavertis esamam Bendrijoje.

Galų gale atėjo tinkamas metas paskatinti sveiką kredito reitingų agentūrų konkurenciją, sudarant palankias sąlygas steigti agentūras, kurių pagrindinė buveinė būtų registruota Europoje. Siekiant šio tikslo, būtų galima nurodyti, kad valstybės narės ragins įstaigas, kurioms suteikiami reitingai, dalį jų užsisakyti agentūrose, kurių pagrindinė buveinė yra Bendrijoje.


Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ (10.3.2009)

pateikta Ekonomikos ir pinigų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kredito reitingų agentūrų

(COM(2008)0704 – C6‑0397/2008 – 2008/0217(COD))

Nuomonės referentė: Sharon Bowles

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymu siekiama nustatyti teisiškai privalomą registracijos ir priežiūros sistemą kredito reitingų agentūroms, suteikiančioms kredito reitingus, kuriuos dažniausiai reguliavimo tikslais naudoja kredito įstaigos, investicinės įmonės, draudimo, gyvybės draudimo ir perdraudimo įmonės, kolektyvinio investavimo subjektai ir pensijų fondai. Pagrindinis pasiūlymo tikslas – užtikrinti, kad Bendrijoje naudojami kredito reitingai būtų suteikiami nepriklausomai, objektyviai ir būtų aukščiausios kokybės.

Nuomonės referentas iškelia tokius pagrindinius klausimus pagal įprastą Teisės reikalų komiteto (JURI) kompetencijos sritį:

Ar pasiūlymas teisingai grindžiamas Europos bendrijos steigimo sutarties 95 straipsniu, kaip siūloma, o gal jį reikėtų grįsti 47 straipsnio 2 dalimi?

95 straipsnis susijęs su vidaus rinkos sukūrimu ir veikimu.

Sutarties 47 straipsnio 2 dalis, esanti 2 skyriuje „Įsisteigimo teisė“, susijusi su „Laisvu asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimu“ ir visi finansinių paslaugų derinimo srities teisės aktai Europos Sąjungoje iki šiol buvo priimami remiantis 47 straipsnio 2 dalimi kaip teisiniu pagrindu. Taip visų pirma yra kredito įstaigų (Direktyva 2006/48/EB), investicinių įmonių (Direktyva 2004/39/EB), gyvybės draudimo įmonių (Direktyva 2002/83), perdraudimo įmonių (Direktyva 2005/68/EB), kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius įmonių (UCITS – šiuo metu priimama nauja redakcija), profesinių pensijų skyrimo įstaigų (Direktyva 2003/41/EB) atveju.

Nuoseklumo sumetimais šio pasiūlymo tikslą – nustatyti sąlygas, kuriomis kredito reitingų agentūros galėtų įsisteigti ir veikti Europos Sąjungoje, taip pat turėtų apimti 47 straipsnio 2 dalis.

Ar reikėtų teikti reglamento, ar direktyvos pasiūlymą?

Dabartinėmis aplinkybėmis ir finansinėje aplinkoje, taip pat siekiant užtikrinti nuoseklų ir greitą įgyvendinimą, suprantama, kad reglamentas yra geriau nei direktyva. Tačiau 47 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatos dėl galimybių imtis veiklos ir ja verstis bei dėl profesijų koordinuojamos leidžiant tik direktyvas, o reglamentai šioje srityje nenumatyti.

Jei būtų manoma, kad šiuo konkrečiu atveju neįmanoma priimti reglamento ir todėl 95 straipsnis išliktų kaip teisinis pagrindas, reikėtų apsvarstyti jo poveikį.

Valdymo kriterijai

Priedo A skirsnio valdymo kriterijų atveju siūloma, kad nepriklausomiems direktoriams tektų tam tikri įsipareigojimai užtikrinti reitingų suteikimo nepriklausomumą. Tai yra esminis dalykas, skirtas apsaugoti trečiuosius asmenis: investuotojus ir rinkas. Neaišku, ar nepriklausomam direktoriui, kuris taip pat atstovauja akcininkams, visada būtų gerai vykdyti tokią funkciją. Kai kuriose valstybėse narėse nepriklausomi direktoriai gali turėti tokią funkciją, tačiau nebūtina būti tokiems griežtiems ir nuomonės referentas siūlo, kad administracinės įstaigos ar stebėtojų taryba būtų atsakinga nepriklausomą stebėjimo (kontrolės) funkciją atliekantiems asmenims. Jei įmanoma, tai galėtų būti direktoriai konsultantai. Reitingo agentūrų grupės atveju nebūtinas dubliavimas, ši funkcija galėtų būti priskiriama visai grupei.

Civilinė atsakomybė

Šiame pasiūlyme nurodoma, kad reglamentu būtų palengvinamas bylinėjimasis. Nuomonės referentas mano, kad nebūtina išplėsti dabar valstybėse narėse reglamentuojamos civilinės atsakomybės, kuri bendrai jau apima didelio aplaidumo ir neteisėtos veiklos atvejus. Iš tikrųjų būtų pavojinga skatinti ar palengvinti bylinėjimąsi, kuris galėtų turėti įtakos reitingų sprendimams ir suteiktų pagrindą šantažuoti bei neigiamai paveiktų patį nepriklausomumą, kurį siekiama užtikrinti ir išsaugoti. Šioje srityje raginama būti atsargiems ir siūlomas pakeitimas, siekiant paaiškinti, kad neketinama išplėsti dabartinės atsakomybės tvarkos.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) Ilgalaikiai ryšiai su tais pačiais reitinguojamais subjektais arba susijusiomis trečiosiomis šalimis gali pakenkti analitikų bei kredito reitingus tvirtinančių asmenų nepriklausomumui. Todėl šie analitikai ir asmenys turėtų keistis rotacijos principu.

(13) Ilgalaikiai ryšiai su tais pačiais reitinguojamais subjektais arba susijusiomis trečiosiomis šalimis gali pakenkti analitikų, kurie palaiko tiesioginius ryšius su emitentais, nepriklausomumui. Todėl šie analitikai turėtų keistis privalomu rotacijos principu.

Pagrindimas

Reikėtų užkirsti kelią analitikų, kurie dažnai palaiko ryšius su emitentais, interesų konfliktui. Reitingų komitetai tokių tiesioginių ryšių nepalaiko ir turi vertingų žinių apie pavienius sektorius.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Siekdama užtikrinti reitingų kokybę, kredito reitingų agentūra turėtų imtis priemonių užtikrinti, kad informacija, jos naudojama suteikiant reitingą, yra patikima. Šiuo tikslu kredito reitingų agentūra gali, be kitų dalykų, pasikliauti nepriklausomo auditoriaus audituotomis finansinėmis ataskaitomis ir viešai skelbiama informacija; gerbiamos trečiosios šalies suteiktu patvirtinimu; kredito reitingų agentūros atsitiktiniu būdu atrinktos gautos informacijos analize arba sutartinėmis nuostatomis, kuriomis aiškiai iškeliama prievolė reitinguojamam subjektui arba susijusioms trečiosioms šalims, jei pagal sutartį pateikta informacija yra žinomai iš esmės neteisinga arba klaidinanti, arba jei reitinguojamas subjektas arba susijusios trečiosios šalys negali atlikti tinkamo išsamaus patikrinimo informacijos tikslumui nustatyti, kaip numatyta sutarties sąlygose.

(15) Siekdama užtikrinti reitingų kokybę, kredito reitingų agentūra turėtų imtis priemonių užtikrinti, kad informacija, jos naudojama suteikiant reitingą, yra patikima. Kredito reitingų agentūra nesiekia kontroliuoti duomenų, kuriuos pateikia ir ar išsamiai tikrina emitentai ir trečiosios šalys, tačiau turi įsitikinti, kad šaltiniai, kuriais ji remiasi, yra patikimi, pvz., dėl jų profesinės nepriklausomybės ar reputacijos. Šiuo tikslu kredito reitingų agentūra gali, be kitų dalykų, pasikliauti nepriklausomo auditoriaus audituotomis finansinėmis ataskaitomis ir viešai skelbiama informacija; gerbiamos trečiosios šalies suteiktu patvirtinimu; kredito reitingų agentūros atsitiktiniu būdu atrinktos gautos informacijos analize; arba sandorio dokumentų sutartinėmis nuostatomis, kuriomis aiškiai iškeliama prievolė reitinguojamam subjektui arba susijusioms trečiosioms šalims, jei pagal sutartį pateikta informacija yra žinomai iš esmės neteisinga arba klaidinanti, arba jei reitinguojamas subjektas arba susijusios trečiosios šalys negali atlikti tinkamo išsamaus patikrinimo informacijos tikslumui nustatyti, kaip numatyta sutarties sąlygose.

 

Pagrindimas

Reikėtų išvengti painiavos dėl reitingų agentūrų vaidmens atsižvelgiant į kitų šalių, kuriomis reitingų agentūros pasitiki, atliktą išsamų duomenų patikrinimą.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35) Griežtesnė ir aiškesnė teisinė sistema, kurioje veiks kredito reitingų agentūros, turėtų taip pat palengvinti galimybę tam tikrais atvejais imtis civilinių veiksmų kredito reitingų agentūrų atžvilgiu, laikantis valstybėse narėse galiojančios atsakomybės tvarkos..

(35) Šis reglamentas nepažeidžia nacionalinės teisės aktų dėl teisės imtis civilinių veiksmų reitingų agentūrų atžvilgiu.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas kredito reitingams, skirtiems naudoti reguliavimo ar kitais tikslais kredito įstaigoms, kaip apibrėžta Direktyvoje 2006/48/EB, investicinėms įmonėms, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/39/EB, ne gyvybės draudimo įmonėms pagal Tarybos direktyvą 73/239/EEB, gyvybės draudimo įmonėms, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/83/EB, perdraudimo įmonėms, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2005/68/EB, kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektams (KIPVPS), kaip apibrėžta Direktyvoje [2009/XX/EB], arba įstaigoms, atsakingoms už profesinių pensijų skyrimą, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/41/EB, ir viešai skelbiamiems arba platinamiems abonentams.

Šis reglamentas taikomas kredito reitingams, skirtiems naudoti reguliavimo tikslais kredito įstaigoms, kaip apibrėžta Direktyvoje 2006/48/EB, investicinėms įmonėms, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/39/EB, ne gyvybės draudimo įmonėms pagal Tarybos direktyvą 73/239/EEB, gyvybės draudimo įmonėms, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/83/EB, perdraudimo įmonėms, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2005/68/EB, kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektams (KIPVPS), kaip apibrėžta Direktyvoje [2009/XX/EB], arba įstaigoms, atsakingoms už profesinių pensijų skyrimą, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/41/EB, ir viešai skelbiamiems arba platinamiems abonentams.

Pagrindimas

Reglamento taikymo sritis turi būti aiškiai apibrėžta nurodant naudojimą reguliavimo tikslais. Pernelyg plati taikymo sritis labiausiai pakenks investuotojams ir kitiems naudotojams.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad analitikai ir asmenys, tvirtinantys kredito reitingus, nedalyvautų teikiant kredito reitingų paslaugas tam pačiam reitinguojamam subjektui arba susijusioms trečiosioms šalims ilgiau negu ketverius metus. Šiuo tikslu ji numato šių analitikų ir asmenų rotacijos mechanizmą.

4. Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad analitikai, kurie palaiko tiesioginius ryšius su emitentais, nedalyvautų teikiant kredito reitingų paslaugas tam pačiam reitinguojamam subjektui arba susijusioms trečiosioms šalims ilgiau negu ketverius metus. Šiuo tikslu ji numato rotacijos mechanizmą.

Pagrindimas

Reikėtų užkirsti kelią analitikų, kurie dažnai palaiko ryšius su emitentais, interesų konfliktui. Reitingų komitetai tokių tiesioginių ryšių nepalaiko ir turi vertingų žinių apie pavienius sektorius.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Laikotarpis, po kurio analitikai ir asmenys, tvirtinantys kredito reitingus, gali dalyvauti teikiant kredito reitingų paslaugas reitinguojamam subjektui ar susijusioms trečiosioms šalims, nurodytoms pirmoje pastraipoje, negali būti trumpesnis negu dveji metai.

Laikotarpis, po kurio analitikai vėl gali palaikyti tiesioginį ryšį su pirmoje pastraipoje nurodytu reitinguojamu subjektu ar susijusiomis trečiosiomis šalimis, teikdami kredito reitingų paslaugas, negali būti trumpesnis negu dveji metai.

Pagrindimas

Reikėtų užkirsti kelią analitikų, kurie dažnai palaiko ryšius su emitentais, interesų konfliktui. Reitingų komitetai tokių tiesioginių ryšių nepalaiko ir turi vertingų žinių apie pavienius sektorius.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) susipažinti su bet kokiu dokumentu bet kokia forma ir pasidaryti jo kopiją;

(a) susipažinti su bet kokiu dokumentu bet kokia forma ir pasidaryti jo kopiją siekiant naudoti jį atliekant savo priežiūros pareigą;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) reikalauti iš bet kokio asmens suteikti informaciją ir prireikus pakviesti ir apklausti asmenį, siekiant gauti informacijos;

(b) teisę pareikalauti iš kiekvieno asmens suteikti informaciją ir prireikus pakviesti ir apklausti asmenį, siekiant gauti informacijos ir naudoti šią informaciją savo priežiūros pareigai atlikti;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Atsižvelgiant į profesinę paslaptį ir advokato teisę neatskleisti profesinės paslapties, vykdant šiuos įgaliojimus taikomos tokios pat valstybės narės teisės aktuose nustatytos taisyklės, kokios taikomos ir kitoms finansinių rinkų priežiūros procedūroms.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija gali imtis tokių priemonių:

1. Pažeidus šį reglamentą buveinės valstybės narės kompetentinga institucija gali imtis tokių priemonių:

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Įsipareigojimas saugoti profesinę paslaptį taikomas visiems asmenims, kurie dirba ar anksčiau dirbo kompetentingoje institucijoje arba bet kurioje institucijoje ar pas asmenį, kuriems kompetentinga institucija perdavė savo užduotis, įskaitant auditorius ir ekspertus, kuriuos samdo kompetentinga institucija. Informacija, laikoma profesine paslaptimi, negali būti atskleista jokiam kitam asmeniui ar institucijai, išskyrus atvejus, kai jos atskleidimas yra būtinas teisminiam nagrinėjimui.

1. Įsipareigojimas saugoti profesinę paslaptį taikomas visiems asmenims, kurie dirba ar anksčiau dirbo kompetentingoje institucijoje, CESR arba bet kurioje institucijoje ar pas asmenį, kuriems kompetentinga institucija perdavė savo užduotis, įskaitant auditorius ir ekspertus, kuriuos samdo kompetentinga institucija. Informacija, laikoma profesine paslaptimi, negali būti atskleista jokiam kitam asmeniui ar institucijai, išskyrus atvejus, kai jos atskleidimas yra būtinas teisminiam nagrinėjimui.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šio reglamento nuostatų pažeidimas pats savaime nesuteikia jokios teisės trečiosioms šalims pareikšti ieškinį dėl nuostolių atlyginimo ir tokie ieškiniai gali būti pareikšti tik pagal nacionalinės teisės aktus dėl civilinės atsakomybės.

Pagrindimas

Norint išvengti abejonių po pirmos dalies įtraukiama nauja dalis. Taikytinas testas turėtų būti taip detaliai išdėstytas pirmoje dalyje, kaip jis įgyvendinamas pagal nacionalinę teisę.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

CESR skatina taisyklių, taikomų pažeidus šio reglamento nuostatas, konvergenciją.

Pagrindimas

Norint vengti arbitražo, CESR turėtų siekti taisyklių, taikomų pažeidus šio reglamento nuostatas, konvergencijos.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

31 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

31a straipsnis

 

Skundai

 

CESR užtikrina, kad būtų nustatytos procedūros, kurias taikant emitentai, investuotojai ir kitos suinteresuotosios šalys galėtų teikti skundus dėl šiame reglamente nustatytų reikalavimų ir sąlygų vykdymo. Visi skundai nuodugniai ir patikimai svarstomi.

Pagrindimas

Reikėtų skatinti ir rengti veiksmingas skundų teikimo procedūras, kurios pakeistų nederamas bylinėjimosi procedūras. CESR turėtų būti institucija, atsakinga už tai, kad būtų užkertamas kelias arbitražui.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

31 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

31b straipsnis

 

Teisių gynimas ne teismo tvarka

 

1. Valstybės narės skatina kurti tinkamas ir veiksmingas skundų teikimo ir teisių gynimo procedūras, kurios leistų ne teismo tvarka spręsti kredito reitingų agentūrų ir emitentų, investuotojų ir, tam tikrais atvejais, kitų suinteresuotųjų šalių ginčus dėl šiame reglamente nustatytų reikalavimų ir sąlygų vykdymo ar nevykdymo.

 

2. Valstybės narės skatina šias įstaigas bendradarbiauti sprendžiant tarpvalstybinius ginčus.

 

3. CESR skatina skundų teikimo ir teisių gynimo procedūrų konvergenciją.

Pagrindimas

Reikėtų skatinti ir rengti veiksmingas skundų teikimo procedūras, kurios pakeistų nederamas bylinėjimosi procedūras.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo A skirsnio 2 punkto 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kartu su bendra tarybos atsakomybe nepriklausomiems administracinio organo ar stebėtojų tarybos nariams tenka konkreti užduotis stebėti kredito reitingų politikos raidą, kredito reitingų agentūros vidaus kokybės kontrolės sistemos veiksmingumą suteikiant kredito reitingus, siekiant užtikrinti, kad nebūtų interesų konfliktų, taip pat siekiant užtikrinti atitikties bei valdymo procesus, įskaitant šio skirsnio 7 punkte minimos peržiūros funkcijos efektyvumą. Nepriklausomų direktorių nuomonės šiais klausimais reguliariai pristatomos tarybai ir pateikiamos kompetentingai institucijai, kai pastaroji to prašo.

Kartu su bendra tarybos atsakomybe nepriklausomos stebėsenos funkciją atliekantiems asmenims tenka konkreti užduotis stebėti kredito reitingų politikos raidą, kredito reitingų agentūros vidaus kokybės kontrolės sistemos veiksmingumą suteikiant kredito reitingus, siekiant užtikrinti, kad nebūtų interesų konfliktų, taip pat siekiant užtikrinti atitikties bei valdymo procesus, įskaitant šio skirsnio 7 punkte minimos peržiūros funkcijos efektyvumą. Nepriklausomos stebėsenos funkciją atliekančių asmenų nuomonės šiais klausimais reguliariai pristatomos tarybai ir pateikiamos kompetentingai institucijai, kai pastaroji to prašo.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo D skirsnio I skyriaus 3 punkto 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Turi būti skelbiami visi suteikto reitingo stebėsenai naudojamos informacijos kokybės pasikeitimai ir tinkamai persvarstomas esamas reitingas.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Kredito reitingų agentūros

Nuorodos

COM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD)

Atsakingas komitetas

ECON

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

20.11.2008

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Sharon Bowles

19.1.2009

 

 

Svarstymas komitete

12.2.2009

 

 

 

Priėmimo data

9.3.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

16

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Ieke van den Burg

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Bill Newton Dunn

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Kredito reitingų agentūros

Nuorodos

COM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

12.11.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

20.11.2008

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

20.11.2008

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Jean-Paul Gauzès

24.9.2008

 

 

Svarstymas komitete

1.12.2008

20.1.2009

9.3.2009

 

Priėmimo data

23.3.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

7

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Daniel Dăianu, Harald Ettl, Thomas Mann, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Eva-Riitta Siitonen

Pateikimo data

1.4.2009

Teisinė informacija - Privatumo politika