Procedūra : 2008/0217(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0191/2009

Iesniegtie teksti :

A6-0191/2009

Debates :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Balsojumi :

PV 23/04/2009 - 8.5
CRE 23/04/2009 - 8.5
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0279

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 417kWORD 979k
1.4.2009
PE 418.199v02-00 A6-0191/2009

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kredītvērtējuma aģentūrām

(COM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referents: Jean-Paul Gauzès

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
  JURIDISKĀS KOMITEJAS ATZINUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kredītvērtējuma aģentūrām

(COM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0704),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C6-0397/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas atzinumu (A6-0191/2009),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Kredītvērtējuma aģentūrām ir svarīga nozīme pasaules vērtspapīru tirgos un banku nozarē, jo to kredītvērtējumus izmanto ieguldītāji, aizņēmēji, emitenti un valdības, lai pieņemtu informētus lēmumus par ieguldījumiem un finansēm. Kredītiestādes, ieguldījumu sabiedrības, apdrošināšanas uzņēmumi, dzīvības apdrošināšanas uzņēmumi, pārapdrošināšanas uzņēmumi, pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (PVKIU) un papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcijas var izmantot šos kredītvērtējumus kā atsauces, lai aprēķinātu sev nepieciešamo kapitālu maksātspējas nodrošināšanai vai lai aprēķinātu savu ieguldījumu darbību riskus. Tādējādi kredītvērtējumiem ir svarīga ietekme uz ieguldītāju un patērētāju uzticību un paļāvību. Tādēļ ir būtiski, ka Kopienā izmantotie kredītvērtējumi ir neatkarīgi, objektīvi un ļoti kvalitatīvi.

(1) Kredītvērtējuma aģentūrām ir svarīga nozīme pasaules vērtspapīru tirgos un banku nozarē, jo to kredītvērtējumus izmanto ieguldītāji, aizņēmēji, emitenti un valdības, pieņemot informētus lēmumus par ieguldījumiem un finansēm. Kredītiestādes, ieguldījumu sabiedrības, apdrošināšanas uzņēmumi, dzīvības apdrošināšanas uzņēmumi, pārapdrošināšanas uzņēmumi, pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (PVKIU) un papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcijas var izmantot šos kredītvērtējumus kā atsauces, lai aprēķinātu sev nepieciešamo kapitālu maksātspējas nodrošināšanai vai lai aprēķinātu savu ieguldījumu darbību riskus. Tādējādi kredītvērtējumiem ir svarīga ietekme uz tirgu darbību un uz ieguldītāju un patērētāju uzticību un paļāvību. Tādēļ ir būtiski, ka kredītvērtējuma aģentūras ievēro integritātes, pārredzamības, atbildīguma, labas pārvaldības un iestāžu sadarbības principus, lai nodrošinātu, ka Kopienā izmantotie kredītvērtējumi ir neatkarīgi, objektīvi un ļoti kvalitatīvi.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Pašlaik lielākajai daļai kredītvērtējuma aģentūru galvenie biroji atrodas ārpus Kopienas. Vairākums dalībvalstu nereglamentē kredītvērtējuma aģentūru darbības vai kredītvērtējumu izsniegšanas nosacījumus. Neraugoties uz kredītvērtējumu lielo nozīmi finanšu tirgu funkcionēšanā, kredītvērtējuma aģentūrām tikai ierobežotā mērā piemēro Kopienas tiesību aktus, proti, Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīvu 2003/6/EK par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām. Bez tam uz kredītvērtējuma aģentūrām attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīva 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīva 2006/49/EK par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību. Tādēļ ir svarīgi paredzēt noteikumus, kas nodrošina, ka visi kredītvērtējumi, kurus izmanto finanšu iestādes, ko reglamentē Kopienas tiesību akti, ir ļoti kvalitatīvi un ka tos izsniedz kredītvērtējuma aģentūras, kurām piemēro stingras prasības. Komisija un tās starptautiskie partneri turpinās strādāt, lai nodrošinātu to noteikumu konverģenci, ko piemēro kredītvērtējuma aģentūrām.

(2) Pašlaik lielākajai daļai kredītvērtējuma aģentūru galvenie biroji atrodas ārpus Kopienas. Vairākums dalībvalstu nereglamentē kredītvērtējuma aģentūru darbības vai kredītvērtējumu izsniegšanas nosacījumus. Neraugoties uz kredītvērtējumu lielo nozīmi finanšu tirgu funkcionēšanā, kredītvērtējuma aģentūrām tikai noteiktās jomās piemēro Kopienas tiesību aktus, proti, Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīvu 2003/6/EK par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām. Bez tam uz kredītvērtējuma aģentūrām attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīva 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīva 2006/49/EK par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību. Tādēļ ir svarīgi paredzēt noteikumus, kas nodrošina, ka visi kredītvērtējumi, kurus izmanto finanšu iestādes, ko reglamentē Kopienas tiesību akti, ir ļoti kvalitatīvi un ka tos izsniedz kredītvērtējuma aģentūras, kurām piemēro stingras prasības. Komisija un tās starptautiskie partneri turpinās strādāt, lai nodrošinātu to noteikumu konverģenci, ko piemēro kredītvērtējuma aģentūrām.

Pamatojums

Šādi tiek precizēts, ka uz kredītvērtējuma aģentūrām attiecas tikai ļoti neliels skaits Kopienas tiesību aktu.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Kredītvērtējuma aģentūras brīvprātīgi var piemērot Rīcības kodeksa pamatprincipus kredītvērtējuma aģentūrām, ko pieņēma Starptautiskā vērtspapīru komisiju organizācija (turpmāk tekstā – IOSCO kodekss). Komisijas 2006. gada paziņojumā par kredītvērtējuma aģentūrām Eiropas Vērtspapīru regulatoru komiteju (turpmāk tekstā – CESR) aicināja uzraudzīt IOSCO kodeksa ievērošanu un reizi gadā Komisijai iesniegt ziņojumu.

(3) Kredītvērtējuma aģentūrām būtu jāpiemēro Rīcības kodeksa pamatprincipi kredītvērtējuma aģentūrām, ko pieņēma Starptautiskā vērtspapīru komisiju organizācija (turpmāk tekstā – IOSCO kodekss). Komisijas 2006. gada paziņojumā par kredītvērtējuma aģentūrām Eiropas Vērtspapīru regulatoru komiteju (turpmāk tekstā – CESR) aicināja uzraudzīt IOSCO kodeksa ievērošanu un reizi gadā Komisijai iesniegt ziņojumu.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Uzskata, ka kredītvērtējuma aģentūras savos kredītvērtējumos pietiekami un laikus neatspoguļoja to, ka tirgus apstākļi pasliktinās. Šo kļūmi vislabāk var izlabot, izmantojot pasākumus, kas saistīti ar interešu konfliktiem, kredītvērtējumu kvalitāti, kredītvērtējuma aģentūru pārredzamību, to iekšējo pārvaldību un kredītvērtējuma aģentūru darbību uzraudzību. Tiem, kas izmanto kredītvērtējumus, nav akli uz tiem jāpaļaujas. Viņiem jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem un jāveic pašiem sava analīze, kā arī jāveic uzticamības pārbaudes saistībā ar savu paļaušanos uz šādiem kredītvērtējumiem.

(5) Uzskata, ka kredītvērtējuma aģentūras, no vienas puses, savos kredītvērtējumos pietiekami un laikus neatspoguļoja to, ka tirgus apstākļi pasliktinās, un, no otras puses, savlaicīgi nepielāgoja vērtējumus, tirgus krīzei padziļinoties. Šo kļūmi vislabāk var izlabot, izmantojot pasākumus, kas saistīti ar interešu konfliktiem, kredītvērtējumu kvalitāti, kredītvērtējuma aģentūru pārredzamību, to iekšējo pārvaldību un kredītvērtējuma aģentūru darbību uzraudzību. Tiem, kas izmanto kredītvērtējumus, būtu jāvar saprātīgi, bet ne akli, uz tiem paļauties. Viņiem vajadzētu būt ārkārtīgi uzmanīgiem un jāveic pašiem sava analīze, kā arī vienmēr jāveic uzticamības pārbaudes saistībā ar savu paļaušanos uz šādiem kredītvērtējumiem.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5a) Valsts parāda vērtējums būtu jāuzskata par sabiedrībai nozīmīgu un tādēļ tas būtu jāveic vienlaikus vairākiem vērtētājiem, piemēram, valstu revīzijas palātām un Eiropas Revīzijas palātai.

Pamatojums

Pašreizējā krīze ir atklājusi spekulāciju un nodroses darbības saistībā ar valsts parādu. Šāda rīcība ir ļoti kaitīga un būtu jāaizliedz. Viens no risinājumiem varētu būt valsts parāda vērtēšanu uzticēt citam vērtētājam.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5b) Būtu jāapsver iespēja izveidot publisku Eiropas kredītvērtējuma aģentūru.

Pamatojums

Pašreizējā krīze liecina, ka kredītvērtējuma aģentūras nav bijušas uzdevumu augstumos, un liek šajā jomā iesaistīt jaunus dalībniekus. Šādu nostāju EP ir jau paudis, 2008. gada 11. septembrī balsojot par Poul Nyrup Rasmussen ziņojumu ar ieteikumiem Komisijai par riska ieguldījumu fondiem un privātā kapitāla fondiem.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

5.c apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5c) Ir lietderīgi veikt reformas CESR darbībā, vai nu paplašinot un veidojot to kā neatkarīgu Eiropas aģentūru vai arī nodibinot jaunu neatkarīgu centralizētu Eiropas aģentūru, kas sniedz kredītvērtējumus.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Ir nepieciešams noteikt kopēju noteikumu sistēmu attiecībā uz to kredītvērtējumu kvalitāti, ko izmantos finanšu iestādes, kuras Kopienā reglamentē saskaņoti noteikumi. Pretējā gadījumā pastāvētu risks, ka dalībvalstis valsts līmenī piemēros atšķirīgus pasākumus. Tam būtu tieša negatīva ietekme uz iekšējā tirgus labu funkcionēšanu un tas to kavētu, jo kredītvērtējuma aģentūrām, kas izsniedz kredītvērtējumus izmantošanai Kopienas finanšu iestādēs, dažādās dalībvalstīs piemērotu atšķirīgus noteikumus. Turklāt atšķirīgas kredītvērtējumu kvalitātes prasības varētu radīt atšķirīgus ieguldītāju un patērētāju aizsardzības līmeņus.

(6) Ir nepieciešams noteikt kopēju sistēmu, kura uzlabotu to kredītvērtējumu kvalitāti, ko izmantos finanšu iestādes, kuras Kopienā reglamentē saskaņoti noteikumi. Pretējā gadījumā pastāvētu risks, ka dalībvalstis valsts līmenī piemēros atšķirīgus pasākumus. Tam būtu tieša negatīva ietekme uz iekšējā tirgus labu funkcionēšanu un tas to kavētu, jo kredītvērtējuma aģentūrām, kas izsniedz kredītvērtējumus izmantošanai Kopienas finanšu iestādēs, dažādās dalībvalstīs piemērotu atšķirīgus noteikumus. Turklāt atšķirīgas kredītvērtējumu kvalitātes prasības varētu radīt atšķirīgus ieguldītāju un patērētāju aizsardzības līmeņus.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

6.a, 6.b un 6.c apsvērums (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a) Vēlams, lai to juridisko personu vai produktu, kas atrodas trešās valstīs, kredītvērtējumus, kurus sagatavo vai izsniedz kredītvērtējuma aģentūras, kas veic uzņēmējdarbību un ir apstiprinātas trešā valstī, varētu izmantot Kopienā, ja tie atbilst tikpat stingrām prasībām, kā šajā regulā noteiktās.

(6b) Ar šo regulu būtu jāievieš apstiprināšanas režīms, ļaujot kredītvērtējuma aģentūrām, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā un ir reģistrētas saskaņā ar šo regulu, apstiprināt trešās valstīs izsniegtus kredītvērtējumus, ja Komisija ir atzinusi, ka trešā valstī veiktajām kredītvērtēšanas darbībām, kuru rezultātā izsniedz apstiprināmo kredītvērtējumu, piemēro juridiskās un uzraudzības prasības, kuras var uzskatīt par līdzvērtīgām šai regulai. Lai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību un atvieglotu pasākumu veikšanu šīs regulas pārkāpumu gadījumā, šajā apsvērumā minētās prasības ir būtiskas, nosakot atsauces punktu Eiropas Savienībā, proti, kredītvērtējuma aģentūru, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā un ir reģistrēta saskaņā ar šo regulu.

 

 

 

(6c) Kredītvērtējuma aģentūrai, kas ir apstiprinājusi trešā valstī izsniegtus kredītvērtējumus, vajadzētu būt pilnībā un bez nosacījumiem atbildīgai par apstiprinātajiem kredītvērtējumiem.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Kredītvērtējuma aģentūrām jāievieš piemērota iekšējā politika un procedūras saistībā ar kredītvērtēšanas procesā iesaistītajiem darbiniekiem, lai novērstu interešu konfliktus un vienmēr nodrošinātu kredītvērtēšanas un pārskatīšanas procesa kvalitāti, integritāti un vispusību.

(8) Kredītvērtējuma aģentūrām jāievieš piemērota iekšējā politika un procedūras saistībā ar kredītvērtēšanas procesā iesaistītajiem darbiniekiem un citām personām, lai konstatētu un likvidētu vai pārvaldītu un atklātu interešu konfliktus un vienmēr nodrošinātu kredītvērtēšanas un pārskatīšanas procesa kvalitāti, integritāti un vispusību. Šajā politikā un procedūrās noteikti būtu jāietver iekšējās kontroles sistēma un atbilstības novērtējuma funkcija.

Pamatojums

Tehnisks grozījums. Tajā sniegts attiecīgā panta jaunais formulējums saistībā ar interešu konfliktu likvidēšanu vai konstatēšanu, kā arī to pārvaldību un atklāšanu.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Lai nodrošinātu kredītvērtēšanas procesa neatkarību attiecībā pret kredītvērtējuma aģentūras kā uzņēmuma uzņēmējdarbības interesēm, kredītvērtējuma aģentūrām jānodrošina, ka administratīvajā vai uzraudzības valdē iekļauj vismaz trīs biedrus bez izpildpilnvarām, kuriem jābūt neatkarīgiem saskaņā ar Komisijas Ieteikuma 2005/162/EK III iedaļas 13. punktu par biržas sarakstā iekļautu sabiedrību direktoru bez izpildpilnvarām vai padomes locekļu un (direktoru) padomes komiteju lomu. Turklāt ir nepieciešams, lai administratīvās vai uzraudzības valdes biedru vairākumam, arī visiem neatkarīgajiem biedriem, ir pietiekamas zināšanas finanšu pakalpojumu jomā.

(10) Lai nodrošinātu kredītvērtēšanas procesa neatkarību attiecībā pret kredītvērtējuma aģentūras kā uzņēmuma uzņēmējdarbības interesēm, kredītvērtējuma aģentūrām vai kredītvērtējuma aģentūru grupai būtu jānodrošina, ka administratīvā vai uzraudzības valde ir neatkarīga, veicot uzraudzību un ziņojot par šīs regulas pareizu izpildi attiecībā uz kredītvērtējumu neatkarības un kvalitātes saglabāšanu. Turklāt vajadzētu, lai administratīvās vai uzraudzības valdes biedriem būtu pietiekamas zināšanas attiecīgās finanšu pakalpojumu jomās.

Pamatojums

Nav nepieciešams, ka uzraudzības funkciju veic sabiedrības direktors bez izpildpilnvarām, un vairākās dalībvalstīs šādu direktora posteņu nav vai tie nav atbilstoši. Tas varētu izraisīt arī interešu konfliktu ar akcionāru pilnvarām. Šāds funkcijas formulējums ļauj izvēlēties labāko iespēju.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Lai izvairītos no interešu konfliktiem, administratīvās vai uzraudzības valdes neatkarīgo biedru atalgojumam nav jābūt atkarīgam no aģentūras uzņēmējdarbības rādītājiem.

(11) Lai izvairītos no interešu konfliktiem, administratīvās vai uzraudzības valdes biedru atalgojumam nevajadzētu būt atkarīgam no aģentūras uzņēmējdarbības rādītājiem.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Ilgstošas attiecības ar vienām un tām pašām vērtējamām juridiskajām personām vai ar tām saistītām trešām pusēm varētu kompromitēt analītiķu un to personu neatkarību, kas apstiprina kredītvērtējumus. Tādēļ šiem analītiķiem un personām jāpiemēro rotācijas mehānisms.

(13) Ilgstošas attiecības ar vienām un tām pašām vērtējamām juridiskajām personām vai ar tām saistītām trešām pusēm varētu kompromitēt to analītiķu neatkarību, kuri tieši kontaktējas ar emitentiem. Tādēļ šiem analītiķiem būtu jāpiemēro obligāts rotācijas mehānisms.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Kredītvērtējuma aģentūrām jāizmanto vērtēšanas metodikas, kas ir stingras, sistemātiskas, nepārtrauktas un noved pie kredītvērtējumiem, kuriem var piemērot uz iepriekšējas pieredzes pamatotu pārbaudi. Kredītvērtējuma aģentūrām jānodrošina, ka kredītvērtējumu noteikšanai izmantotās metodikas, modeļi un galvenie vērtēšanas pieņēmumi tiek pienācīgi uzturēti un atjaunoti, kā arī ka tiem piemēro visaptverošu un periodisku pārskatu. Gadījumos, kad uzticamu datu trūkums vai jauna aspekta struktūras, jo īpaši strukturētu finanšu instrumentu, sarežģītība rada nopietnas šaubas par to, vai kredītvērtējuma aģentūra var nodrošināt ticamu kredītvērtējumu, kredītvērtējuma aģentūrai jāatturas no kredītvērtējuma izsniegšanas vai jāatceļ jau izsniegts kredītvērtējums.

(14) Kredītvērtējuma aģentūrām būtu jāizmanto vērtēšanas metodikas, kas ir stingras, sistemātiskas un nepārtrauktas un noved pie labi pamatotiem un pārliecinoši argumentētiem kredītvērtējumiem, kurus var pārbaudīt, tostarp izmantojot iepriekšēju pieredzi. Kredītvērtējuma aģentūrām jānodrošina, ka kredītvērtējumu noteikšanai izmantotās metodikas, modeļi un galvenie matemātiskie, korelācijas un citi pieņēmumi tiek pienācīgi uzturēti un atjaunoti, kā arī ka tiem piemēro visaptverošu un periodisku pārskatu un ka aprakstus publicē tā, lai tie būtu pieejami akadēmiskai pārskatīšanai. Gadījumos, kad uzticamu datu trūkums vai jauna aspekta struktūras, jo īpaši strukturētu finanšu instrumentu, sarežģītība rada nopietnas šaubas par to, vai kredītvērtējuma aģentūra var nodrošināt ticamu kredītvērtējumu, kredītvērtējuma aģentūrai nevajadzētu sniegt kredītvērtējumu. Izsniegta kredītvērtējuma uzraudzībai pieejamās informācijas kvalitātes izmaiņas būtu jāpublisko kopā ar minēto pārskatu un nepieciešamības gadījumā kredītvērtējums būtu jāpārskata.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14a) Emitentiem būtu jāļauj piekļūt kredītvērtējuma aģentūrām sniegtajai informācijai tām personām, kas to prasa neatkarīgas analīzes veikšanai. Šādas informācijas saņēmēji iepriekš būtu jāapņemas to nepubliskot un neveikt darījumus ar attiecīgajiem vērtspapīriem.

Pamatojums

Saskaņā ar noteikumiem emitentiem jāsniedz informācija, ko vērtējuma gatavošanai izmanto kredītvērtējuma aģentūras, arī citām vērtēšanas iestādēm. Padarot informāciju pieejamu, rastos iespēja tirgum izstrādāt patiesi neatkarīgus vērtējumus, par kuriem nemaksā konkrēts emitents. Informācijas pieejamības palielināšana ir regulatīvās darbības pasākums, kura rezultātā, ļoti iespējams, veidosies patiesa konkurence kredītvērtējuma aģentūrām.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Lai nodrošinātu kredītvērtējumu kvalitāti, kredītvērtējuma aģentūrai jāpiemēro pasākumi, lai nodrošinātu, ka informācija, ko tā izmanto kredītvērtējuma piešķiršanai, ir uzticama. Šajā nolūkā kredītvērtējuma aģentūra var citu elementu starpā paredzēt neatkarīgi auditētu finanšu pārskatu un publiski pieejamas informācijas izmantošanu, respektablu trešo pušu pakalpojumu izmantošanu pārbaudes veikšanai, izlases paraugu pārbaudes, ko veic kredītvērtējuma aģentūra attiecībā uz saņemto informāciju, vai līguma noteikumus, kas skaidri paredz vērtējamās juridiskās personas vai ar to saistīto trešo pušu atbildību, ja saskaņā ar līgumu sniegtā informācija ir apzināti un būtiski kļūdaina vai maldinoša vai ja vērtējamā juridiskā persona vai ar to saistītās trešās puses neveic saprātīgas uzticamības pārbaudes attiecībā uz informācijas precizitāti, kā noteikts līguma noteikumos.

(15) Lai nodrošinātu vērtēšanas procedūras kvalitāti, kredītvērtējuma aģentūrai būtu jāpiemēro saprātīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka informācija, ko tā izmanto kredītvērtējuma piešķiršanai, ir uzticama. Kredītvērtējuma aģentūra nav emitentu un trešo pušu datu un uzticamības pārbaudītāja, bet tās rīcībā ir jābūt atbilstīgām un pārredzamām procedūrām, lai novērtētu datu kvalitāti un to, ka avoti uz kuriem tā paļaujas, ir uzticami, piemēram, nodrošinot profesionālu neatkarību vai reputāciju. Šajā nolūkā kredītvērtējuma aģentūra var citu elementu starpā paredzēt neatkarīgi auditētu finanšu pārskatu un publiski pieejamas informācijas izmantošanu, respektablu trešo pušu pakalpojumu izmantošanu pārbaudes veikšanai, izlases paraugu pārbaudes, ko veic kredītvērtējuma aģentūra attiecībā uz saņemto informāciju.

Pamatojums

Nepieciešams novērst neskaidrības par kredītvērtējuma aģentūru uzdevumu attiecībā uz citu pušu veiktām uzticamības pārbaudēm, uz kurām paļaujas kredītvērtējuma aģentūras. Būtiski ir attiecīgie novērtēšanas pasākumi, kurus var izprast, vērtējot to pārredzamību. Pēdējā daļa drīzāk attiecas uz atbildību, nevis uzticamību.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Ir nepieciešams regulāri pārskatīt kredītvērtējuma aģentūras izmantotās metodikas, modeļus un galvenos vērtēšanas pieņēmumus, lai varētu pienācīgi atspoguļot mainīgos apstākļus pamatā esošo aktīvu tirgos. Lai nodrošinātu pārredzamību, kredītvērtējuma aģentūras metodiku un prakšu, kā arī procedūru un procesu būtiski grozījumi jāpublisko pirms to stāšanās spēkā, ja vien ekstremālu tirgus apstākļu dēļ nav nepieciešams nekavējoties mainīt kredītvērtējumu.

(16) Ir nepieciešams, ka kredītvērtējuma aģentūras izstrādā piemērotas procedūras izmantoto metodiku, modeļu un galveno vērtēšanas pieņēmumu regulārai pārskatīšanai, lai varētu pienācīgi atspoguļot mainīgos apstākļus pamatā esošo aktīvu tirgos. Lai nodrošinātu pārredzamību, kredītvērtējuma aģentūras metodiku un prakšu, kā arī procedūru un procesu būtiski grozījumi jāpublisko pirms to stāšanās spēkā, ja vien ekstremālu tirgus apstākļu dēļ nav nepieciešams nekavējoties mainīt kredītvērtējumu.

Pamatojums

Šādā redakcijā skaidrāk ir pateikts, ka kredītvērtējuma aģentūras pienākums ir pārskatīt izmantotās metodikas un modeļus.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17a) Lai veicinātu pārredzamību un uzlabotu ieguldītājiem nodrošināto informāciju un aizsardzību, CESR būtu jāpārbauda kredītvērtējuma aģentūru iepriekšējā darbība, pamatojoties uz statistikas rezultātiem, un būtu jāpublicē konstatētais.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18) Konkrētos apstākļos strukturētajiem finanšu instrumentiem var būt ietekme, kas atšķiras no tradicionālajiem uzņēmumu parāda instrumentiem. Tas varētu maldināt ieguldītājus piemērot tās pašas kredītvērtēšanas kategorijas abiem instrumentu veidiem bez turpmāka paskaidrojuma. Kredītvērtējuma aģentūrām jārīkojas, lai palielinātu kredītvērtējumu lietotāju informētību par strukturēto finanšu instrumentu specifiku salīdzinājumā ar tradicionālajiem instrumentiem. Tādēļ kredītvērtējuma aģentūrām vai nu jāizmanto atšķirīgas kredītvērtēšanas kategorijas, kad tās vērtē strukturētos finanšu instrumentus, vai jānodrošina papildu informācija par šo produktu atšķirīgajām riska iezīmēm.

(18) Konkrētos apstākļos strukturētajiem finanšu instrumentiem var būt ietekme, kas atšķiras no tradicionālajiem uzņēmumu parāda instrumentiem. Tas varētu maldināt ieguldītājus piemērot tās pašas kredītvērtēšanas kategorijas abiem instrumentu veidiem bez turpmāka paskaidrojuma. Kredītvērtējuma aģentūrām jārīkojas, lai palielinātu kredītvērtējumu lietotāju informētību par strukturēto finanšu instrumentu specifiku salīdzinājumā ar tradicionālajiem instrumentiem. Tādēļ kredītvērtējuma aģentūrām būtu jāizmanto atšķirīgas kredītvērtēšanas kategorijas, kad tās vērtē strukturētos finanšu instrumentus, piemēram, sniedzot papildinošas norādes, un būtu jānodrošina papildu informācija par šo produktu atšķirīgajām riska iezīmēm. Gadījumos, kad tās produktu vērtē pirmo reizi vai kad tiek vērtēts jauns produkts, kredītvērtējuma aģentūrām būtu jānorāda arī tas.

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19) Kredītvērtējuma aģentūrām jāpiemēro pasākumi, lai izvairītos no situācijām, kurās emitenti pieprasa attiecīgā strukturētā finanšu instrumenta provizorisku kredītvērtējuma novērtējumu no vairākām kredītvērtējuma aģentūrām, lai noteiktu, kura aģentūra piedāvā labāko kredītvērtējumu attiecīgajai struktūrai. Arī emitentiem jāizvairās no šādām praksēm.

(19) Izsniedzot kredītvērtējumu, kredītvērtējuma aģentūrām savā galīgajā ziņojumā attiecīgos gadījumos būtu jāmin, ka emitenti ir prasījuši attiecīgā strukturētā finanšu instrumenta provizorisku kredītvērtējuma novērtējumu no vairākām kredītvērtējuma aģentūrām, lai noteiktu, kura aģentūra piedāvā labāko kredītvērtējumu attiecīgajai struktūrai. Emitentiem būtu jāizvairās no šādas prakses.

Pamatojums

Jānosaka, ka strukturēto instrumentu emitenti drīkst meklēt vairākus piedāvājumus. Tomēr, ņemot vērā, ka aģentūra, kurai uzticēts strādāt ar attiecīgo finanšu instrumentu, visticamāk, sniegs labvēlīgu novērtējumu, tad, lai nodrošinātu, ka vērtējuma prasīšana vairākām aģentūrām nenozīmē pietiekamu garantiju trūkumu attiecībā uz kredītvērtējuma aģentūras novērtējuma kvalitāti, galīgajā ziņojumā par šo instrumentu jānosaka, ka attiecīgajai kredītvērtējuma aģentūrai ir bijuši konkurējoši solītāji, kuru nosaukumi jāuzskaita sarakstā, un ka līgums ir noslēgts uz konkursa pamata.

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22) Kredītvērtējuma aģentūrai, ko reģistrējusi attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde, jāļauj izsniegt kredītvērtējumus visā Kopienā. Tādēļ katrai kredītvērtējuma aģentūrai ir nepieciešams noteikt vienotu reģistrāciju, kas ir derīga visā Kopienā.

(22) Kredītvērtējuma aģentūrai, ko reģistrējusi CESR, būtu jāļauj izsniegt kredītvērtējumus visā Kopienā. Tādēļ katrai kredītvērtējuma aģentūrai ir nepieciešams noteikt vienotu reģistrāciju, kas ir derīga visā Kopienā.

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23) Dažas kredītvērtējuma aģentūras ietver vairākas juridiskās personas, kas kopā veido kredītvērtējuma aģentūru grupu. Reģistrējot katru no kredītvērtējuma aģentūrām, kas ietilpst šādā grupā, attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm jākoordinē konkrētai grupai piederošo kredītvērtējuma aģentūru iesniegto pieteikumu novērtēšanas process.

svītrots

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24) Ir nepieciešams izveidot vienotu punktu reģistrācijas pieteikumu iesniegšanai. CESR jāsaņem reģistrācijas pieteikumi un efektīvi jāinformē kompetentās iestādes visās dalībvalstīs. Tomēr reģistrācijas pieteikumu izskatīšana jāveic valsts līmenī, un tas jādara attiecīgajai kompetentajai iestādei. Lai efektīvi risinātu šo kredītvērtējuma aģentūru jautājumu, CESR kompetentajām iestādēm jāizveido operatīvs tīkls, ko atbalsta efektīva informācijas tehnoloģiju infrastruktūra, un jāizveido apakškomiteja, kura specializējas katras aktīvu klases, ko vērtē kredītvērtējuma aģentūras, kredītvērtēšanas jomā.

(24) Ir nepieciešams izveidot vienotu punktu reģistrācijas pieteikumu iesniegšanai. CESR būtu jāsaņem un jāizskata reģistrācijas pieteikumi un efektīvi jāinformē kompetentās iestādes visās dalībvalstīs. CESR būtu jānodrošina vienlīdzīgi konkurences apstākļi visā Eiropas Savienībā, tādējādi novēršot regulējuma arbitrāžu.

 

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25a) Ir vajadzīgas turpmākas plaša apjoma reformas Eiropas Savienības finanšu nozares regulatīvajā un uzraudzības modelī. Jo īpaši Komisija 2008. gada 29. oktobra paziņojumā “No finanšu krīzes augšupejai: Eiropas rīcības programma” darīja zināmu, ka tā ir izveidojusi ekspertu grupu, kuru vada Jacques de Larosière. Šai grupai bija jāizvērtē turpmāko reformu noteikumi, tostarp attiecībā uz Eiropas finanšu iestāžu organizāciju, lai nodrošinātu saprātīgu piesardzību, tirgu pienācīgu darbību un ciešāku Eiropas sadarbību finanšu stabilitātes pārraudzībā, kurā var ietvert integrētu finansiālās uzraudzības institūciju visām finanšu nozarēm. Grupai bija arī jāsagatavo ziņojums par agrās brīdināšanas mehānismiem un krīžu pārvaldību, tostarp arī pārrobežu un starpnozaru risku pārvaldību, un par Eiropas Savienības un citu nozīmīgu jurisdikciju sadarbību, lai palīdzētu saglabāt finanšu stabilitāti pasaules mērogā. Pamatojoties uz šīs grupas veikto darbu, Komisijai pēc iespējas drīzāk un jebkurā gadījumā līdz 2010. gada 1. jūlijam jāiesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un citām attiecīgajām iestādēm ziņojums par visiem šajā sakarībā izdarītajiem secinājumiem un jāierosina visi nepieciešamie likumdošanas priekšlikumi to nepilnību novēršanai, kuras konstatētas attiecībā uz sadarbības pasākumiem uzraudzības jomā.

Pamatojums

Būtu jānodrošina, lai Jacques de Larosière vadītās grupas secinājumus, kas skar uzraudzības aspektus, īstenotu, pārskatot šo regulu, un tas tiktu veikts saskaņā ar citiem finanšu nozares noteikumiem.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26) Kredītvērtējuma aģentūras uzraudzība jāveic mītnes dalībvalsts kompetentajai iestādei, un kredītvērtējuma aģentūru grupas gadījumā tas jādara, sadarbojoties ar citu attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un piemērojot CESR koordinēšanas pasākumus.

(26) Kredītvērtējuma aģentūru uzraudzība būtu jāveic CESR, sadarbojoties ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27) Lai uzturētu augstu ieguldītāju un patērētāju uzticības līmeni un lai nodrošinātu Kopienas finanšu iestāžu izmantoto kredītvērtējumu pastāvīgu kontroli, kredītvērtējuma aģentūrām, kuru galvenie biroji atrodas ārpus Kopienas, jāprasa izveidot filiāli Kopienā, lai būtu iespējama efektīva uzraudzība attiecībā uz to darbību Kopienā.

(27) Lai uzturētu augstu ieguldītāju un patērētāju uzticības līmeni un lai nodrošinātu Kopienas finanšu iestāžu izmantoto kredītvērtējumu pastāvīgu uzraudzību, kredītvērtējuma aģentūrām, kuru galvenie biroji atrodas ārpus Kopienas, būtu jāprasa izveidot filiāli Kopienā, lai būtu iespējama efektīva uzraudzība attiecībā uz to darbību Kopienā, kā arī apstiprināšanas un līdzvērtības noteikumu efektīva izmantošana. Būtu jāveicina arī jaunu dalībnieku parādīšanās kredītvērtējuma aģentūru tirgū.

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28) Ir piemēroti izveidot mehānismu, lai nodrošinātu šīs regulas noteikumu efektīvu īstenošanu. Dalībvalstu kompetento iestāžu rīcībā jābūt nepieciešamajiem līdzekļiem, lai nodrošinātu, ka kredītvērtējumus, kas paredzēti izmantošanai Kopienā, izsniedz saskaņā ar šo regulu. Tā kā kredītvērtējumu izsniegšanas procesā jāsaglabā kredītvērtējuma aģentūras analītiskā neatkarība, kompetentajām iestādēm nav jāiejaucas saistībā ar kredītvērtējumu būtību un metodikām, pēc kurām kredītvērtējuma aģentūra nosaka kredītvērtējumus.

(28) Ir piemēroti izveidot mehānismu, lai nodrošinātu šīs regulas noteikumu efektīvu īstenošanu. Dalībvalstu kompetento iestāžu rīcībā jābūt nepieciešamajiem līdzekļiem, lai nodrošinātu, ka kredītvērtējumus, kas paredzēti izmantošanai Kopienā, izsniedz saskaņā ar šo regulu. Tā kā kredītvērtējumu izsniegšanas procesā būtu jāsaglabā kredītvērtējuma aģentūras analītiskā neatkarība, ne kompetentajām iestādēm, ne dalībvalstīm nevajadzētu iejaukties saistībā ar kredītvērtējumu būtību un metodikām, pēc kurām kredītvērtējuma aģentūra nosaka kredītvērtējumus. Ja kredītvērtējuma aģentūra tiek pakļauta spiedienam, tai par šo faktu būtu jāinformē Komisija un CESR. Kredītvērtējumiem vajadzētu būt labi pamatotiem un pārliecinoši argumentētiem, tajos būtu jāizvairās no kompromisiem un tiem vajadzētu būt salīdzināmiem ar starptautiskā mērogā izsniegtiem kredītvērtējumiem.

Grozījums Nr.  28

Regulas priekšlikums

30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(30) Gadījumā, ja mītnes dalībvalsts kompetentā iestāde nepiemēro nepieciešamos pasākumus, lai novērstu kredītvērtējuma aģentūras pieļautās neprecizitātes, citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm jāspēj iejaukties un piemērot atbilstīgus pasākumus.

svītrots

Grozījums Nr.  29

Regulas priekšlikums

32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(32) CESR jānodrošina saskaņotība šīs regulas piemērošanā. Tai jāuzlabo un jāveicina kompetento iestāžu sadarbība attiecībā uz uzraudzību, kā arī jāuzņemas koordinatora loma ikdienas uzraudzīšanas praksē. Tādēļ CESR jāizveido starpniecības mehānisms, lai sekmētu saskaņotu pieejas izmantošanu kompetentajās iestādēs.

(32) CESR būtu jānodrošina saskaņotība šīs regulas piemērošanā. Tai būtu jāuzlabo un jāveicina kompetento iestāžu sadarbība attiecībā uz uzraudzību, kā arī jāuzņemas koordinatora loma ikdienas uzraudzīšanas praksē. Tādēļ CESR būtu jāizveido starpniecības mehānisms un salīdzinošs novērtējums, lai sekmētu saskaņotu pieejas izmantošanu kompetentajās iestādēs.

Pamatojums

Ierosināto salīdzinošā novērtējuma mehānismu varētu veidot līdzīgu tam, kāds pastāv starp dalībvalstu statistikas birojiem un Eiropas Kopienu Statistikas biroju.

Grozījums Nr.  30

Regulas priekšlikums

33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(33) Dalībvalstīm jānosaka noteikumi par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un jānodrošina, ka šie noteikumi par sankcijām tiek īstenoti. Sankcijām jābūt efektīvām, proporcionālām un preventīvām.

(33) Dalībvalstīm būtu jānosaka noteikumi par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un jānodrošina, ka šie noteikumi par sankcijām tiek īstenoti. Sankcijām vajadzētu būt efektīvām, proporcionālām un preventīvām, taču tām arī būtu jānodrošina pienācīga tirgus darbība. Komisijai, konsultējoties ar CESR, būtu jāizstrādā pamatnostādnes attiecībā uz šādām sankcijām.

Pamatojums

CESR ir atbildīga par reģistrāciju un pārraudzību, tāpēc tai nepieciešama lielāka, kaut arī padomdevējas, loma, konstatējot pārkāpumus un nosakot sankcijas.

Grozījums Nr.  31

Regulas priekšlikums

34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(34a) Noteikumiem, kas reglamentēs kredītvērtējuma aģentūru atbildību, vajadzētu būt salīdzināmiem ar noteikumiem, kurus piemēro revidentiem. Tādēļ Komisijai būtu jāiesniedz atbilstīgs likumdošanas priekšlikums.

Grozījums Nr.  32

Regulas priekšlikums

35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(35) Ja tiesiskais regulējums, kuram atbilstoši kredītvērtējuma aģentūras darbojas, būs stingrāks un skaidrāks, tas arī attiecīgos gadījumos atvieglos civilprasību iesniegšanu pret kredītvērtējuma aģentūrām saskaņā ar dalībvalstīs piemērotajiem atbildības režīmiem.

(35) Šīs regulas noteikumu pārkāpums pats par sevi nevarētu radīt nekādas strīdā iesaistīto trešo pušu prasības par zaudējumu atlīdzību. Ja kredītvērtējuma izmantotājam šīs regulas noteikumu pārkāpuma dēļ tiek nodarīts kaitējums, būtu jāparedz iespēja iesniegt zaudējumu atlīdzības prasību tikai saskaņā ar spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem par civiltiesisko atbildību.

Grozījums Nr.  33

Regulas priekšlikums

35.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(35a) Kredītvērtējuma aģentūrām, veicot savus pienākumus, būtu jāsadarbojas ar Eiropas Savienības sabiedriskajām iestādēm, un to augstākajiem vadošajiem darbiniekiem, kad vien viņus uzaicina, būtu jāierodas atbilstīgajā Eiropas Parlamenta komitejā.

Grozījums Nr.             34

Regulas priekšlikums

37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(37) Jo īpaši Komisijai jāpiešķir pilnvaras grozīt šīs regulas I un II pielikumu, kas nosaka konkrētus kritērijus, lai veiktu novērtējumu tam, kā kredītvērtējuma aģentūra pilda savus pienākumus saistībā ar iekšējo struktūru, darbības pasākumiem, darbiniekiem piemērojamiem noteikumiem, kredītvērtējumu prezentēšanu un informācijas atklātību. Tā kā šie pasākumi ir vispārīgi un to mērķis ir grozīt nebūtiskus minētās regulas elementus, tie jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(37) Jo īpaši Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras — ņemot vērā starptautiskos notikumus — pieņemt pasākumus, lai noteiktu kritērijus, ar kuriem novērtē regulējuma atbilstību attiecībā uz to kredītvērtējumu izmantošanu, kurus sniegušas kredītvērtējuma aģentūras, kas veic uzņēmējdarbību trešās valstīs, pieņemt pasākumus, lai definētu papildu pakalpojumus, pieņemt pamatnostādnes attiecībā uz sankcijām un grozīt šīs regulas I un II pielikumu, kas nosaka konkrētus kritērijus, lai veiktu novērtējumu tam, kā kredītvērtējuma aģentūra pilda savus pienākumus saistībā ar iekšējo struktūru, darbības pasākumiem, darbiniekiem piemērojamiem noteikumiem, kredītvērtējumu prezentēšanu un informācijas atklātību. Tā kā šie pasākumi ir vispārīgi un to mērķis ir grozīt nebūtiskus minētās regulas elementus, papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, tie jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Grozījums Nr.  35

Regulas priekšlikums

37.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(37a) Komisijai būtu jānovērtē regulējuma uzticamība kredītvērtējumu jomā, kā arī tas, cik atbilstīga ir kredītvērtējuma aģentūras atalgošana, ko veic vērtējamā juridiskā persona. Ņemot vērā šo novērtējumu, Komisijai būtu jāiesniedz atbilstīgi likumdošanas priekšlikumi.

Grozījums Nr.  36

Regulas priekšlikums

1. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šī regula ievieš kopēju pieeju, lai nodrošinātu augstu kvalitāti kredītvērtējumiem, ko izmantos Kopienā, tādējādi sekmējot netraucētu iekšējā tirgus darbību un vienlaikus panākot augstu patērētāju un ieguldītāju aizsardzības līmeni. Regula nosaka kredītvērtējumu izsniegšanas nosacījumus un noteikumus attiecībā uz kredītvērtējuma aģentūru struktūru un darbību, lai praksē nodrošinātu to neatkarību un izvairīšanos no interešu konfliktiem.

Šī regula ievieš pasākumus, lai nodrošinātu integritāti, pārredzamību, atbildīgumu, labu pārvaldību un iestāžu sadarbību saistībā ar kredītvērtēšanas darbībām, līdz ar to nodrošinot augstu kvalitāti kredītvērtējumiem, ko izmantos vai kuriem būs ietekme Kopienā, tādējādi sekmējot netraucētu iekšējā tirgus darbību un vienlaikus panākot augstu patērētāju un ieguldītāju aizsardzības līmeni. Regula nosaka kredītvērtējumu izsniegšanas nosacījumus un noteikumus attiecībā uz kredītvērtējuma aģentūru struktūru un darbību, lai praksē nodrošinātu to neatkarību un izvairīšanos no interešu konfliktiem.

Grozījums Nr.  37

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Šo regulu piemēro kredītvērtējumiem, ko regulatīviem vai citiem nolūkiem paredzēts izmantot finanšu iestādēm, kā noteikts Direktīvā 2006/48/EK, ieguldījumu sabiedrībām, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/39/EK, apdrošināšanas uzņēmumiem, kuriem piemēro Padomes Direktīvu 73/239/EEK, dzīvības apdrošināšanas uzņēmumiem, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/83/EK, pārapdrošināšanas uzņēmumiem, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/68/EK, pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU), kā noteikts […] Direktīvā [2009/XX/EK] vai papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcijām, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/41/EK un ko publisko vai izplata pēc pasūtījuma.

1. Šo regulu piemēro kredītvērtējumiem, ko paredzēts izmantot finanšu iestādēm, kā noteikts Direktīvā 2006/48/EK, emitentiem vai piedāvātājiem saistībā ar publisko piedāvājumu vai atļauju tirgot finanšu instrumentus atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīvai 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību1, un Komisijas 2004. gada 29. aprīļa Regulai (EK) Nr. 809/2004 par Direktīvas 2003/71/EK īstenošanu attiecībā uz prospektos iekļauto informāciju, kā arī prospektu formu, informācijas iekļaušanu ar norādi un prospektu publicēšanu, un attiecībā uz reklāmas izplatīšanu2, ieguldījumu sabiedrībām, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/39/EK, apdrošināšanas uzņēmumiem, kuriem piemēro Padomes Direktīvu 73/239/EEK, dzīvības apdrošināšanas uzņēmumiem, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/83/EK, pārapdrošināšanas uzņēmumiem, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/68/EK, pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU), kā noteikts […] Direktīvā [2009/XX/EK] vai papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcijām, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/41/EK un ko publisko vai izplata pēc pasūtījuma.

 

1 OV L 345, 31.12.2003., 64. lpp.

2 OV L 149, 30.4.2004., 1. lpp.

Grozījums Nr.  38

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Šo regulu nepiemēro privātiem kredītvērtējumiem. To nepiemēro kredītvērtējumiem, ko izsniegušas valsts iestādes, kuru kredītvērtējumi netiek publiskoti un kuru kredītvērtējumus neapmaksā vērtējamā juridiskā persona.

2. Šo regulu nepiemēro:

 

a) privātiem kredītvērtējumiem, kurus izsniedz tikai to pasūtītājam un kuri nav paredzēti publiskošanai vai izplatīšanai pēc pasūtījuma;

 

b) kredītvērtējumiem, kurus sagatavojušas eksporta kredīta aģentūras, kā minēts VI pielikuma 1. daļā Direktīvā 2006/48/EK; un

 

c) kredītvērtējumiem, ko izsniegušas valsts iestādes, kuru kredītvērtējumi netiek publiskoti un kuru kredītvērtējumus neapmaksā vērtējamā juridiskā persona.

Grozījums Nr.  39

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) „mītnes dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā atrodas kredītvērtējuma aģentūras juridiskā adrese;

svītrots

Grozījums Nr.  40

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

da) „galvenais analītiķis” ir persona, uz kuru gulstas galvenā atbildība par saziņu ar emitentu saistībā ar konkrētu kredītvērtējumu vai kopumā saistībā ar to instrumentu vērtējumiem, kurus izdod minētais emitents, un attiecīgā gadījumā par ierosinājumu sagatavošanu vērtējuma komitejai par šiem instrumentiem;

Pamatojums

Nepieciešama definīcija jēdzienam „galvenais analītiķis”, ņemot vērā šo personu nozīmi kredītvērtējumu aģentūrās, kā arī 6. pantā noteiktā rotācijas mehānisma nolūkiem.

Grozījums Nr.  41

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ea) „regulatīvi nolūki” ir kredītvērtējumu izmantošana īpaši tam, lai panāktu atbilstību Kopienas tiesību aktiem, kas iestrādāti dalībvalstu tiesību aktos;

Grozījums Nr.  42

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

k) „kredītvērtējuma aģentūru grupa” ir uzņēmumu grupa, ko veido mātesuzņēmums un tā filiāles Direktīvas 83/349/EK 1. un 2. panta nozīmē, kā arī uzņēmumi, kuri ir savstarpēji saistīti ar saiknēm Direktīvas 83/349/EEK 12. panta 1. punkta nozīmē un kuri pastāvīgi un galvenokārt nodarbojas ar kredītvērtējumu izsniegšanu.

(k) „kredītvērtējuma aģentūru grupa” ir uzņēmumu grupa, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā un ko veido mātesuzņēmums un tā filiāles Direktīvas 83/349/EK 1. un 2. panta nozīmē, kā arī uzņēmumi, kuri ir savstarpēji saistīti ar saiknēm Direktīvas 83/349/EEK 12. panta 1. punkta nozīmē un kuri pastāvīgi un galvenokārt nodarbojas ar kredītvērtējumu izsniegšanu.

Grozījums Nr.  43

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ka) „privāts kredītvērtējums” ir vērtējums, kuru nepubliskos, jo to sniedz pēc uzņēmēja pasūtījuma iepriekš noteiktai privātai izmantošanai.

Grozījums Nr.  44

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Regulas 2. pantā minētās kredītiestādes, ieguldījumu sabiedrības, apdrošināšanas, dzīvības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas uzņēmumi, pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (PVKIU) un papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcijas regulatīviem nolūkiem var izmantot kredītvērtējumus, ko izsniegušas kredītvērtējuma aģentūras, kuras atrodas Kopienā un ir reģistrētas saskaņā ar šo regulu.

Regulas 2. pantā minētās kredītiestādes, ieguldījumu sabiedrības, apdrošināšanas, dzīvības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas uzņēmumi, pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (PVKIU), papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcijas un emitenti vai piedāvātāji regulatīviem nolūkiem var izmantot kredītvērtējumus, ko izsniegušas kredītvērtējuma aģentūras, kuras veic uzņēmējdarbību Kopienā un ir reģistrētas saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr.  45

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Direktīvas 2004/39/EK 1. pantā minētajām ieguldījumu sabiedrībām un kredītiestādēm nav savu klientu vārdā jāpilda rīkojumi saistībā ar novērtētiem finanšu instrumentiem, ja kredītvērtējumu nav izsniegusi kredītvērtējuma aģentūra, kas reģistrēta saskaņā ar šo regulu.

2. To juridisko personu vai produktu, kas atrodas trešās valstīs, kredītvērtējumus, kurus sagatavo vai izsniedz kredītvērtējuma aģentūra, kas veic uzņēmējdarbību, kā arī ir apstiprināta vai reģistrēta trešā valstī, drīkst izmantot Kopienā, ja:

 

a) šos vērtējumus ir apstiprinājusi kredītvērtējuma aģentūra, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā un ir reģistrēta saskaņā ar šo regulu; un

 

b) trešā valstī veiktajām kredītvērtēšanas darbībām, kuru rezultātā izsniedz apstiprināmo kredītvērtējumu, piemēro juridiskās un uzraudzības prasības, kuras var uzskatīt par līdzvērtīgām šajā regulā noteiktajiem pasākumiem.

Komisija izveido un publicē trešo valstu tiesību aktu sarakstu, kurus uzskata par līdzvērtīgiem šai regulai. Šo sarakstu regulāri atjaunina.

 

3. Saskaņā ar 2. punktu apstiprinātu kredītvērtējumu uzskata par līdzvērtīgu kredītvērtējumam, kuru izsniegusi kredītvērtējuma aģentūra, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā un ir reģistrēta saskaņā ar šo regulu. Kredītvērtējuma aģentūra, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā, savā novērtējumā iekļauj paziņojumu par to.

 

4. Kredītvērtējuma aģentūra, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā un ir reģistrēta saskaņā ar šo regulu, neizmanto apstiprinājumu, lai izvairītos no šīs regulas prasību pildīšanas.

 

Kredītvērtējuma aģentūra, kas ir apstiprinājusi trešās valsts kredītvērtējuma aģentūras izsniegtu kredītvērtējumu, ir pilnīgi atbildīga par šo kredītvērtējumu un par apstiprināšanas nosacījumu izpildi.

 

5. Eiropas Parlaments un Padome pārskata šo regulu pēc tam, kad ir izveidota starptautiska regulatīva un kredītvērtējuma aģentūru un to darbību uzraudzības sistēma.

 

6. Komisija ar CESR palīdzību nosaka pārejas pasākumus attiecībā uz spēkā esošiem trešo valstu kredītvērtējumiem, kurus jau izmanto Kopienā. Minētos pasākumus, kuri paredzēti šīs regulas nebūtisku elementu grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā ar 33. panta 2. punktā noteikto regulatīvo kontroles procedūru.

 

7. Neskarot konkurences noteikumus, dalībvalstis nodrošina, ka emitenti atsevišķu vērtējumu veikšanai izmanto kredītvērtējuma aģentūras, kuru galvenais birojs atrodas Kopienas teritorijā.

Grozījums Nr.  46

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Kredītvērtējuma aģentūra nodrošina, ka kredītvērtējuma izsniegšanu neietekmē nekādi esoši vai potenciāli interešu konflikti vai uzņēmējdarbības attiecības, kurās iesaistīta kredītvērtējuma aģentūra, kas izsniedz kredītvērtējumu, tās vadītāji, darbinieki vai jebkura persona, kuru ar aģentūru tieši vai netieši saista kontrole.

1. Kredītvērtējuma aģentūra veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka kredītvērtējuma izsniegšanu neietekmē nekādi esoši vai potenciāli interešu konflikti vai uzņēmējdarbības attiecības, kurās iesaistīta kredītvērtējuma aģentūra, kas izsniedz kredītvērtējumu, tās vadītāji, kredītvērtēšanas analītiķi, darbinieki vai jebkura cita fiziska persona, kuras pakalpojumus izmanto vai kontrolē kredītvērtējuma aģentūra, vai jebkura persona, kuru ar aģentūru tieši vai netieši saista kontrole.

Pamatojums

Regulas tekstā jāiekļauj īpašs kritērijs, lai kredītvērtējuma aģentūras, kurās ir neliels darbinieku skaits, atbrīvotu no dažu pienākumu izpildes saskaņā ar regulas priekšlikumu un ņemot vērā konkrēto kritēriju.

Grozījums Nr.  47

Regulas priekšlikums

5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.aKredītvērtējuma aģentūra dara zināmu, pēc kādiem principiem tā saņem atalgojumu saistībā ar vērtējamo juridisko personu.

Grozījums Nr.  48

Regulas priekšlikums

5. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.b Kredītvērtējuma aģentūra ieceļ personu, kura ir atbildīga par attiecīgās kredītvērtējuma aģentūras un tās darbinieku atbilstību šai regulai.

Grozījums Nr.  49

Regulas priekšlikums

5. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.c Kredītvērtējuma aģentūra juridiski un praktiski nodala darbību kredītvērtējumu izsniegšanas jomā no papildu pakalpojumiem.

 

Komisija definē šādus papildu pakalpojumus. Šo pasākumu, kas ir paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 33. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Grozījums Nr.  50

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Lai nodrošinātu atbilstību regulas 1. punktam, kredītvērtējuma aģentūra ievēro I pielikuma A un B iedaļā noteiktās prasības.

2. Lai nodrošinātu atbilstību šā panta 1., 1.a, 1.b un 1.c punktam, kredītvērtējuma aģentūra ievēro I pielikuma A un B iedaļā noteiktās prasības.

Grozījums Nr.  51

Regulas priekšlikums

5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a CESR pēc kredītvērtējuma aģentūras pieprasījuma var atbrīvot kredītvērtējuma aģentūru no 6. panta 4. punkta vai I pielikuma A iedaļas 2. punkta prasību pildīšanas, ja kredītvērtējuma aģentūra spēj pierādīt, ka, ņemot vērā tās darbības veidu, apjomu un sarežģītību, kā arī kredītvērtējumu izdošanas būtību un apjomu, šīs prasības nav samērīgas un ka tā:

 

a) nodarbina mazāk nekā 25 analītiķus;

 

b) ir ieviesusi pasākumus un procedūras, jo īpaši iekšējo kontroles sistēmu, ziņojumu sniegšanas pasākumus un rotācijas mehānismu analītiķiem un personām, kuras apstiprina kredītvērtējumus, tādējādi nodrošinot šajā regulā noteikto regulatīvo mērķu efektīvu ievērošanu; un

 

c) nav noteikusi savu lielumu tādā veidā, lai kredītvērtējuma aģentūra vai kredītvērtējuma aģentūru grupa izvairītos no šīs regulas prasību ievērošanas.

 

Attiecībā uz kredītvērtējuma aģentūru grupām CESR nodrošina, ka vismaz vienai no citām šīs grupas kredītvērtējuma aģentūrām nav piešķirts atbrīvojums no 6. panta 4. punkta vai I pielikuma A iedaļas 2. punkta prasībām.

 

Ja kredītvērtējuma aģentūra ir kredītvērtējuma aģentūru grupas locekle, aģentūru uzskata par atbilstīgu I pielikuma A iedaļas noteikumiem, ja grupa kopumā atbilst šīm prasībām. Šādos gadījumos I pielikuma atsauces uz administratīvo vai uzraudzības valdi un kredītvērtējuma aģentūras augstāko vadību interpretē kā atsauces uz mātesuzņēmuma administratīvo vai uzraudzības valdi un augstāko vadību.

Grozījums Nr.  52

Regulas priekšlikums

6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Darbinieki

Analītiķi un pārējie darbinieki

Grozījums Nr.  53

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Kredītvērtējuma aģentūra nodrošina, ka darbiniekiem, kas ir tieši iesaistīti kredītvērtēšanas procesā, ir veicamajiem pienākumiem piemērotas zināšanas un pieredze.

1. Kredītvērtējuma aģentūra nodrošina, ka analītiķiem un pārējiem darbiniekiem, kas ir tieši iesaistīti kredītvērtēšanas procesā, ir veicamajiem pienākumiem piemērotas zināšanas un pieredze.

Grozījums Nr.  54

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Kredītvērtējuma aģentūra nodrošina, ka darbinieki, kas ir tieši iesaistīti kredītvērtēšanas procesā, nedrīkst sākt sarunas vai piedalīties sarunās par maksām vai maksājumiem ne ar vienu vērtējamo juridisko personu, saistītu trešo pusi vai jebkuru personu, kuru ar vērtējamo juridisko personu tieši vai netieši saista kontrole.

2. Kredītvērtējuma aģentūra nodrošina, ka analītiķi un pārējie darbinieki, kas ir tieši iesaistīti kredītvērtēšanas procesā, nedrīkst sākt sarunas vai piedalīties sarunās par maksām vai maksājumiem ne ar vienu vērtējamo juridisko personu, saistītu trešo pusi vai jebkuru personu, kuru ar vērtējamo juridisko personu tieši vai netieši saista kontrole.

Grozījums Nr.  55

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Kredītvērtējuma aģentūra nodrošina, ka darbinieki, kas ir tieši iesaistīti kredītvērtēšanas procesā, atbilst I pielikuma C iedaļā noteiktajām prasībām.

3. Kredītvērtējuma aģentūra nodrošina, ka analītiķi un pārējie darbinieki, kas ir tieši iesaistīti kredītvērtēšanas procesā, atbilst I pielikuma C iedaļā noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr.  56

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Kredītvērtējuma aģentūra nodrošina, ka analītiķi un personas, kuras apstiprina kredītvērtējumus, nav iesaistītas kredītvērtējuma pakalpojumu sniegšanā tai pašai vērtētajai juridiskajai personai vai ar to saistītām trešām pusēm uz laiku, kas pārsniedz četrus gadus. Šim nolūkam aģentūra izveido rotācijas mehānismu attiecībā uz šiem analītiķiem un personām.

4. Kredītvērtējuma aģentūra nodrošina, ka analītiķi, kuri tieši sazinās ar emitentiem, ir iesaistīti kredītvērtējuma pakalpojumu sniegšanā tai pašai vērtētajai juridiskajai personai, ar to saistītām trešām pusēm vai citām juridiskām personām, kurām ir kopīgs īpašnieks, uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus. Šim nolūkam aģentūra izveido rotācijas mehānismu attiecībā uz šiem analītiķiem.

Pirmajā daļā minētais periods, pēc kura analītiķi vai personas, kuras apstiprina kredītvērtējumus, var iesaistīties kredītvērtējuma pakalpojumu sniegšanā vērtētajai juridiskajai personai vai ar to saistītām trešām pusēm, nedrīkst būt īsāks par diviem gadiem.

Pirmajā daļā minētais periods, pēc kura attiecīgie analītiķi atkal drīkst tieši sazināties ar vērtēto juridisko personu vai ar to saistītām trešām pusēm, lai sniegtu kredītvērtējuma pakalpojumus, nav īsāks par diviem gadiem.

 

Rotāciju piemēro atsevišķiem kredītvērtējuma analītiķiem pēc kārtas, nevis visai komandai.

Grozījums Nr.  57

Regulas priekšlikums

6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Analītiķu un personu, kas apstiprina kredītvērtējumus, atalgojumu un izpildes novērtējumu nenosaka ieņēmumu apjoms, kuru kredītvērtējuma aģentūra gūst no vērtētās juridiskās personas vai ar to saistītām trešām pusēm, kam analītiķis vai persona, kura apstiprina kredītvērtējumus, sniedz pakalpojumus.

6. Galveno analītiķu, kuri sagatavo kredītvērtējumus, atalgojumu un izpildes novērtējumu nenosaka ieņēmumu apjoms, kuru kredītvērtējuma aģentūra gūst no vērtētās juridiskās personas vai ar to saistītām trešām pusēm, kam galvenie analītiķi, kuri sagatavo kredītvērtējumus, sniedz pakalpojumus.

Pamatojums

Galvenais analītiķis ir svarīgākā kontaktpersona novērtējamai juridiskai personai. Nav nepieciešams un būtu traucējoši vienādi pakļaut rotācijai visu atbalstošo komandu.

Grozījums Nr.  58

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Kredītvērtējuma aģentūra publisko metodikas, modeļus un galvenos vērtēšanas pieņēmumus, ko tā izmanto kredītvērtēšanas procesā.

1. Kredītvērtējuma aģentūra publisko metodikas, modeļus un galvenos vērtēšanas pieņēmumus, ko tā izmanto kredītvērtēšanas darbībās, kā noteikts I pielikuma E iedaļā.

Pamatojums

Konkrētas metodikas, modeļus un galvenos vērtēšanas pieņēmumus nedrīkst publiskot. Ir pareizi publiskot vispārīgos principus, kuri var palīdzēt investoriem saprast vērtējumu.

Grozījums Nr.  59

Regulas priekšlikums

7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Kredītvērtējuma aģentūras to tīmekļa vietņu atsevišķā lapā par velti dara jebkurā laikā pieejamu informāciju par strukturētiem finanšu produktiem, paskaidrojot pieņēmumus, parametrus, ierobežojumus un neskaidrības par aģentūru modeļiem un vērtēšanas metodiku, tostarp nelabvēlīgu situāciju simulācijas, ko aģentūras veic, sagatavojot vērtējumus. Šī informācija ir skaidra un viegli saprotama.

Grozījums Nr.  60

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Kredītvērtējuma aģentūra nodrošina, ka tās izsniegtie un izplatītie kredītvērtējumi ir pamatoti uz visas tās informācijas analīzi, kas aģentūrai ir pieejama un kas saskaņā ar aģentūras vērtēšanas metodikām ir svarīga. Aģentūra pieņem visus nepieciešamos pasākumus, lai tās kredītvērtējuma piešķiršanā izmantotā informācija ir pietiekami kvalitatīva un nākusi no uzticamiem avotiem.

2. Kredītvērtējuma aģentūras pieņem, īsteno un izpilda rakstveida procedūras, lai nodrošinātu, ka to izsniegtie un izplatītie kredītvērtējumi ir pamatoti uz rūpīgu visas tās informācijas analīzi, kas kredītvērtējuma aģentūrai ir zināma un kas saskaņā ar aģentūras vērtēšanas metodikām ir svarīga analīzes veikšanai. Aģentūras pieņem visus atbilstīgos pasākumus, lai to kredītvērtējuma piešķiršanā izmantotā informācija ir pietiekami kvalitatīva un nākusi no uzticamiem avotiem.

Pamatojums

Sākotnējā teksts var likt vadošajiem regulatoriem apšaubīt atsevišķas metodikas, kas nozīmēt iejaukšanos kredītvērtējuma aģentūru analītiskajā neatkarībā. Tā vietā šajā noteikumā ir jāiekļauj prasība kredītvērtējuma aģentūrām saglabāt procedūras metodiku pārskatīšanai, lai regulatori var uzraudzīt atbilstību šīm procedūrām. Atsauce uz „tās informācijas analīzi, kas aģentūrai ir pieejama ” ir nesamērīga un attiektos uz visu publiski pieejamo informāciju, neatkarīgi no tās uzticamības.

Grozījums Nr.  61

Regulas priekšlikums

7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Kredītvērtējuma aģentūras veic piemērotus pasākumus, lai novērtētu emitentu vai saistītu pušu (piemēram, iniciatoru, strukturēto finanšu produktu gadījumā riska parakstītāju vai juristu) datu un informācijas uzticamību, pamatīgumu un precizitāti. Kredītvērtējuma aģentūras norāda, kādā apmērā tās ir pārbaudījušas tām sniegto informāciju.

Grozījums Nr.  62

Regulas priekšlikums

7. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.b Kredītvērtējuma aģentūra nodrošina procedūras un mehānismus, lai aizsargātu no emitentiem gūtās informācijas konfidencialitāti.

Grozījums Nr.  63

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Kredītvērtējuma aģentūra ved uzskaiti par visiem gadījumiem, kad tās kredītvērtēšanas procesā samazina izsniegtus un citas kredītvērtējuma aģentūras sagatavotus kredītvērtējumus attiecībā uz pamatā esošajiem aktīviem vai strukturētiem finanšu instrumentiem, pamatojot šo pazemināšanu.

Kredītvērtējuma aģentūra reģistrē un publicē visus gadījumus, kad kredītvērtēšanas procesā nepamatojas uz izsniegtiem un citas kredītvērtējuma aģentūras sagatavotiem kredītvērtējumiem attiecībā uz pamatā esošajiem aktīviem vai strukturētiem finanšu instrumentiem, pamatojot šo atšķirīgo novērtējumu.

Pamatojums

Kredītvērtējuma aģentūrai ir jāsniedz pamatojums vairāk vai mazāk labvēlīgiem novērtējumiem.

Grozījums Nr.  64

Regulas priekšlikums

7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Kredītvērtējuma aģentūra uzrauga kredītvērtējumus un pārskata savus kredītvērtējumus, kad tas ir nepieciešams. Kredītvērtējuma aģentūra ievieš iekšējos pasākumus, lai uzraudzītu makroekonomikas un finanšu tirgu apstākļu pārmaiņu ietekmi uz kredītvērtējumiem.

4. Kredītvērtējuma aģentūra uzrauga kredītvērtējumus un regulāri pārskata savus kredītvērtējumus un metodiku, it īpaši būtisku izmaiņu gadījumos, kas varētu ietekmēt instrumenta vērtējumu. Kredītvērtējuma aģentūra ievieš iekšējos pasākumus, lai uzraudzītu makroekonomikas un finanšu tirgu apstākļu pārmaiņu ietekmi uz kredītvērtējumiem. Vispārēju nelabvēlīgu un ārkārtēju tirgus apstākļu gadījumā tā arī izdod brīdinājumu.

Grozījums Nr.  65

Regulas priekšlikums

7. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a Ja kredītvērtējuma aģentūra izdod vai apstiprina kredītvērtējumu, kuru izdevusi trešās valsts kredītvērtējuma aģentūra, Kopienas kredītvērtējuma aģentūra ir atbildīga par visas izmantotās informācijas pareizību un par piemēroto metodiku.

Grozījums Nr.  66

Regulas priekšlikums

7. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.b Kredītvērtējuma aģentūra pēc kompetentās iestādes pieprasījuma ex post izskaidro savu metodiku, modeļus un galvenos vērtēšanas pieņēmumus. Šāds paskaidrojums neskar vērtējuma saturu vai kredītvērtējuma aģentūras neatkarību.

Pamatojums

Kredītvērtējuma aģentūrām ir jāspēj kompetentajām iestādēm ex post izskaidrot savu metodiju, modeļus un galvenos pieņēmumus. Šis princips liek kredītvērtējuma aģentūrām pilnībā izprast savas vērtēšanas metodikas, modeļus un vērtēšanas pieņēmumus. Tomēr kompetentajām iestādēm ir pilnībā jārespektē kredītvērtējuma aģentūru neatkarība un paši vērtējumi.

Grozījums Nr.  67

Regulas priekšlikums

7. pants – 5.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.c Uzskata, ka kredītvērtējuma aģentūra, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā un ir reģistrēta saskaņā ar šo regulu, ir izdevusi kredītvērtējumu, ja kredītvērtējums ir vai nu publicēts šīs kredītvērtējuma aģentūras tīmekļa vietnē, vai ar citiem līdzekļiem, vai ja tas ir izplatīts ar abonēšanas palīdzību un atspoguļots un nodots atklātībā saskaņā ar 8. pantu, skaidri norādot, ka kredītvērtējums ir apstiprināts.

Pamatojums

Ir jāļauj izmantot trešo valstu kredītvērtējumus ES, ar noteikumu, ka tiek ievēroti 2 kritēriju kopumi: 1) ir novērtēta trešās valsts kredītvērtējuma aģentūras atbilstība augstiem kredītvērtēšanas integritātes standartiem un ES kredītvērtēšanas aģentūras pastāvīgi uzrauga šo atbilstību, 2) ir iedibināta sadarbība ar trešo valstu kompetentajām iestādēm, ir novērtēti apstiprināšanas procesa atbilstības priekšnoteikumi reģistrācijas laikā un notiek pastāvīga uzraudzība.

Grozījums Nr.  68

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Kredītvērtējuma aģentūra neselektīvi un savlaicīgi paziņo atklātībai jebkuru kredītvērtējumu, kā arī jebkādus lēmumus pārtraukt kredītvērtējumu.

 

1. Kredītvērtējuma aģentūra neselektīvi un savlaicīgi paziņo atklātībai jebkuru kredītvērtējumu, kā arī jebkādus lēmumus pārtraukt kredītvērtējumu. Publiskojot šādu informāciju, kredītvērtējuma aģentūra norāda publiskošanas pamatu un iemeslus.

Grozījums Nr.  69

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šā panta pirmo daļu nepiemēro kredītvērtējumiem, ko izplata pēc pasūtījuma.

Šā panta pirmo daļu piemēro arī kredītvērtējumiem, ko izplata pēc pasūtījuma.

Grozījums Nr.  70

Regulas priekšlikums

8.pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Kredītvērtējuma aģentūra regulāri nodod atklātībā informāciju par visiem strukturētajiem finanšu produktiem, kurus iesniedz pirmajai izvērtēšanai vai provizoriskai kredītvērtēšanai. Šādu informāciju nodod atklātībā neatkarīgi no tā, vai emitenti slēdz līgumu ar kredītvērtējuma aģentūru galīgā vērtējuma veikšanai.

Pamatojums

Grozījums dos iespēju investoriem noteikt to, vai emitenti sākotnēji vēlējās izmantot kredītvērtējuma aģentūras vērtējumus, bet vēlāk izlēma tos neizmantot. Tas varētu novērst to, ka emitenti „izvēlētos” vērtējumus.

Grozījums Nr.  71

Regulas priekšlikums

8.pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b Kredītvērtējuma aģentūra 12 stundas pirms kredītvērtējuma rezultātu publicēšanas paziņo vērtējamai juridiskai personai vērtējuma rezultātu un galvenos apsvērumus, uz kuriem tas pamatots, lai juridiskajai personai būtu iespēja norādīt uz jebkādiem kļūdainiem faktiem.

Pamatojums

Vērtējamās juridiskās personas iepriekšēja informēšana jau ir iekļauta IOSCO kodeksa 3.7. noteikumā. Tādā veidā var ātri atrast kļūdainu informāciju un pārpratumus pirms neprecīzu vērtējumu parādīšanās tirgū.

Grozījums Nr.  72

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Kredītvērtējumus prezentē saskaņā ar I pielikuma D iedaļā noteiktajām prasībām.

2. Kredītvērtējumos izmanto viendabīgus kritērijus iekšējā tirgus robežās, izvairās no regulējuma arbitrāžas, un tie ir salīdzināmi ar saistītu juridisku personu starptautiski izdotiem kredītvērtējumiem. Tos prezentē saskaņā ar I pielikuma D iedaļā noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr.  73

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) kredītvērtēšanas kategorijas, ko var attiecināt uz strukturētajiem finanšu instrumentiem, ir skaidri nošķirtas no kredītvērtēšanas kategorijām, kuras var izmantot, lai vērtētu citus vērtējamo juridisko personu vai finanšu instrumentu veidus;

a) kredītvērtēšanas kategorijas, ko var attiecināt uz strukturētajiem finanšu instrumentiem, ir skaidri nošķirtas no kredītvērtēšanas kategorijām, kuras var izmantot, lai vērtētu citus vērtējamo juridisko personu vai finanšu instrumentu veidus. Strukturētiem, sarežģītiem instrumentiem izmanto atsevišķas vērtējuma kategorijas;

Pamatojums

Nodrošina lielāku pārredzamību un labāku aizsardzību ieguldītājiem.

Grozījums Nr.  74

Regulas priekšlikums

8. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Kad kredītvērtējuma aģentūra izsniedz nepasūtītu kredītvērtējumu, tā kredītvērtējumā norāda, ka vērtējamā juridiskā persona vai ar to saistītā trešā puse nepiedalījās kredītvērtēšanas procesā un ka kredītvērtējuma aģentūrai nebija piekļuves vērtējamās juridiskās personas vai ar to saistīto trešo pušu kontiem un citiem svarīgiem iekšējiem dokumentiem.

 

5. Kad kredītvērtējuma aģentūra izsniedz nepasūtītu kredītvērtējumu, tā kredītvērtējumā skaidri norāda, vai vērtējamā juridiskā persona vai ar to saistītā trešā puse piedalījās vai nepiedalījās kredītvērtēšanas procesā un vai kredītvērtējuma aģentūrai bija piekļuve vērtējamās juridiskās personas vai ar to saistīto trešo pušu kontiem un citiem svarīgiem iekšējiem dokumentiem. Vērtētajai juridiskajai personai vai ar to saistītai trešai pusei ir tiesības pieprasīt, lai kredītvērtējumā skaidri reģistrētu jebkuru atrunu un lai visas šādas atrunas iekļautu informācijā, kuru kredītvērtējuma aģentūra nodod atklātībā.

Grozījums Nr.  75

Regulas priekšlikums

8. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a Kredītvērtējuma aģentūra apkopo un publisko informāciju par visām darbībām un faktoriem, uz kuru pamata ir veikta vērtēšana.

Pamatojums

Nodrošina lielāku pārredzamību un labāku aizsardzību ieguldītājiem.

Grozījums Nr.  76

Regulas priekšlikums

8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.a pants

 

Informācijas pārredzamība

 

Emitenti, kas vērtējuma sagatavošanas nolūkā sniedz informāciju reģistrētai kredītvērtējuma aģentūrai, pēc pieprasījuma sniedz šo informāciju arī jebkuram citam uzticamam (bona fide) analītiskam dienestam. Šāds analītisks dienests, izmantojot minēto informāciju, apņemas ievērot konfidencialitāti. Šāda analītiska dienesta darbinieki nedrīkst arī tirgoties ar attiecīgā emitenta izdotiem vērtspapīriem.

Pamatojums

Saskaņā ar noteikumiem emitentiem jāsniedz informācija, ko vērtējuma gatavošanai izmanto kredītvērtējuma aģentūras, arī citām iestādēm. Padarot informāciju pieejamu, rastos iespēja tirgum izstrādāt patiesi neatkarīgus vērtējumus, par kuriem nemaksā konkrēts emitents. Informācijas pieejamības palielināšana ir regulatīvās darbības pasākums, kura rezultātā, ļoti iespējams, veidosies patiesa konkurence kredītvērtējuma aģentūrām.

Grozījums Nr.  77

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Kredītvērtējuma aģentūras CESR izveidotajā centrālajā repozitorijā padara pieejamu informāciju par savas iepriekšējās darbības datiem un informāciju par iepriekšējām kredītvērtēšanas darbībām. Repozitorijs ir arī publiski pieejams.

2. Kredītvērtējuma aģentūras CESR izveidotajā centrālajā repozitorijā, izmantojot vienotu formātu, dara pieejamu informāciju par savas iepriekšējās darbības datiem, tostarp informāciju par to, cik bieži vērtējumi ir mainīti, un informāciju par iepriekšējām kredītvērtēšanas darbībām. Repozitorijs ir arī publiski pieejams. CESR dod norādījumus par iesniedzamās informācijas formātu un detaļām, kā arī aptveramo laikposmu. Pamatojoties uz repozitorijā iekļauto informāciju, CESR pārbauda kredītvērtējumu iepriekšējos rezultātus, izmantojot statistikas datus. Pēc tam CESR publisko statistikas datus par kredītvērtējuma aģentūrām un to darbības rādītājiem, tostarp par šo aģentūru vērtējumu uzticamību.

Grozījums Nr.  78

Regulas priekšlikums

9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Kredītvērtējuma aģentūra reizi gadā mītnes dalībvalsts kompetentajai iestādei sniedz informāciju par I pielikuma E iedaļas II daļas 2. apakšpunktā noteiktajiem jautājumiem. Mītnes dalībvalsts kompetentā iestāde neatklāj šo informāciju.

3. Kredītvērtējuma aģentūra reizi gadā sniedz CESR informāciju par I pielikuma E iedaļas II daļas 2. apakšpunktā noteiktajiem jautājumiem. CESR atklāj šo informāciju.

Grozījums Nr.  79

Regulas priekšlikums

10. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Kredītvērtējuma aģentūra reizi gadā publicē pārredzamības ziņojumu, kas ietver informāciju par I pielikuma E iedaļas III daļā noteiktajiem jautājumiem. Kredītvērtējuma aģentūra publicē savu gada ziņojumu ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc katra finanšu gada beigām un nodrošina, ka tas aģentūras tīmekļa vietnē ir pieejams vismaz nākamos piecus gadus.

Kredītvērtējuma aģentūra reizi gadā publicē pārredzamības ziņojumu, kas ietver informāciju par I pielikuma E iedaļas III daļā noteiktajiem jautājumiem. Kredītvērtējuma aģentūra publicē savu gada ziņojumu ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc katra finanšu gada beigām un nodrošina, ka tas aģentūras tīmekļa vietnē ir pieejams vismaz nākamos piecus gadus. Šīs publikācijas un tīmekļa vietnes var būt grupai kopīgas, un tām nav jāattiecas tikai uz Kopienu.

Grozījums Nr.  80

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Kredītvērtējuma aģentūra var iesniegt reģistrācijas pieteikumu, lai nodrošinātu, ka tās kredītvērtējumus regulatīviem nolūkiem var izmantot 2. pantā minētās kredītiestādes, ieguldījumu sabiedrības, apdrošināšanas, dzīvības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas uzņēmumi, pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (PVKIU) un papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcijas, ja šī kredītvērtējuma aģentūra ir Kopienā dibināta juridiska persona.

1. Kredītvērtējuma aģentūra vai kredītvērtējuma aģentūru grupa var iesniegt reģistrācijas pieteikumu, lai nodrošinātu, ka tās kredītvērtējumus regulatīviem nolūkiem var izmantot 2. pantā minētās kredītiestādes, ieguldījumu sabiedrības, apdrošināšanas, dzīvības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas uzņēmumi, pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (PVKIU) un papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcijas, ja šī kredītvērtējuma aģentūra ir Kopienā dibināta juridiska persona.

Grozījums Nr.  81

Regulas priekšlikums

12. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Kredītvērtējuma aģentūras paziņo mītnes dalībvalsts kompetentajai iestādei par jebkādām būtiskām izmaiņām sākotnējās reģistrācijas nosacījumos.

Kredītvērtējuma aģentūras paziņo CESR par jebkādām būtiskām izmaiņām sākotnējās reģistrācijas nosacījumos, tostarp jebkuru filiāles vai meitasuzņēmuma atvēršanu vai slēgšanu Eiropas Savienībā.

Grozījums Nr.  82

Regulas priekšlikums

12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Mītnes dalībvalsts kompetentā iestāde reģistrē kredītvērtējuma aģentūru, ja tā atbilst kredītvērtējumu izsniegšanas nosacījumiem, kas noteikti šajā regulā.

4. CESR reģistrē kredītvērtējuma aģentūru, ja tā atbilst kredītvērtējumu izsniegšanas nosacījumiem, kas noteikti šajā regulā.

Grozījums Nr.  83

Regulas priekšlikums

12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Kompetentās iestādes nedrīkst reģistrācijai piemērot papildu prasības, kas nav paredzētas šajā regulā.

5. CESR reģistrācijai nepiemēro papildu prasības, kas nav paredzētas šajā regulā.

Grozījums Nr.  84

Regulas priekšlikums

13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Desmit dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas CESR nosūta pieteikumu mītnes dalībvalsts kompetentajai iestādei un informē citu dalībvalstu kompetentās iestādes par pieteikuma nosūtīšanu.

3. Desmit dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas CESR par to informē dalībvalstu kompetentās iestādes.

Grozījums Nr.  85

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Desmit dienu laikā pēc reģistrācija pieteikuma saņemšanas mītnes dalībvalsts kompetentā iestāde pārbauda, vai pieteikums ir pilnīgs.

1. Desmit dienu laikā pēc reģistrācija pieteikuma saņemšanas CESR pārbauda, vai pieteikums ir pilnīgs.

Grozījums Nr.  86

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Gadījumā, ja reģistrācijas pieteikums nav pilnīgs, mītnes dalībvalsts kompetentā iestāde nosaka termiņu, kurā kredītvērtējuma aģentūra sniedz papildu informāciju.

Gadījumā, ja reģistrācijas pieteikums nav pilnīgs, CESR nosaka termiņu, kurā kredītvērtējuma aģentūra sniedz papildu informāciju.

Grozījums Nr.  87

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Saņemot pilnīgu pieteikumu, mītnes dalībvalsts kompetentā iestāde to nosūta citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm un CESR.

2. Saņemot pilnīgu pieteikumu, CESR to nosūta citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr.  88

Regulas priekšlikums

14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Gadījumā, ja reģistrācijas pieteikumu ir iesniegusi kredītvērtējuma aģentūru grupa, attiecīgo mītnes dalībvalstu kompetentās iestādes reģistrācijas procesā cieši sadarbojas. No sava vidus iestādes izvēlas koordinatoru, ņemot vērā šādus kritērijus:

svītrots

a) vietu, kur kredītvērtējuma aģentūru grupa veic vai plāno veikt svarīgāko daļu savu kredītvērtēšanas darbību Kopienā;

 

b) vietu, kur kredītvērtējuma aģentūru grupa gūst vai, visticamāk, gūs lielāko daļu grupas ieņēmumu.

 

Grozījums Nr.  89

Regulas priekšlikums

14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Koordinators koordinē kredītvērtējuma aģentūru grupas iesniegtā pieteikuma izskatīšanu un nodrošina, ka kompetentās iestādes koplieto visu informāciju, kas nepieciešama, lai izskatītu pieteikumu.

svītrots

Grozījums Nr.  90

Regulas priekšlikums

14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Gadījumā, ja reģistrācijas pieteikumu ir iesniegusi kredītvērtējuma aģentūra, mītnes dalībvalsts kompetentā iestāde izskata pieteikumu un sagatavo atzinumu par to, vai piešķirt vai atteikt reģistrāciju.

svītrots

Gadījumā, ja reģistrācijas pieteikumu ir iesniegusi kredītvērtējuma aģentūru grupa, attiecīgo mītnes dalībvalstu kompetentās iestādes kopā izskata reģistrācijas pieteikumu un vienojas par to, vai piešķirt vai atteikt reģistrāciju.

 

Grozījums Nr.  91

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Četrdesmit dienu laikā pēc pilnīga pieteikuma saņemšanas un pirms reģistrācijas mītnes dalībvalsts kompetentā iestāde paziņo CESR par pamatota lēmuma projektu attiecībā uz reģistrāciju vai lēmuma projektu attiecībā uz reģistrācijas atteikumu. Gadījumā, ja reģistrācijas pieteikumu ir iesniegusi kredītvērtējuma aģentūru grupa, koordinators CESR paziņo par kopējā novērtējuma rezultātiem.

1. Četrdesmit dienu laikā pēc pilnīga pieteikuma saņemšanas un pirms reģistrācijas CESR sagatavo pamatotu lēmuma projektu attiecībā uz reģistrāciju vai lēmuma projektu attiecībā uz reģistrācijas atteikumu. CESR nosūta lēmuma projektu par reģistrāciju vai tās atteikumu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, darot tām zināmu termiņu, līdz kuram tām jāsniedz atzinums par lēmuma projektu attiecībā uz reģistrāciju vai tās atteikumu.

Grozījums Nr.  92

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Piecpadsmit dienu laikā pēc šā paziņojuma saņemšanas CESR pauž savu viedokli par pieteikumu. CESR var pieprasīt attiecīgās mītnes dalībvalsts kompetentajai iestādei atkāroti izskatīt reģistrācijas lēmuma projektu, ja CESR uzskata, ka nav atbilstības reģistrācijas nosacījumiem, kas noteikti II sadaļā, vai atkāroti izskatīt reģistrācijas atteikuma lēmuma projektu, ja CESR uzskata, ka ir atbilstība šajā regulā noteiktajiem reģistrācijas nosacījumiem.

svītrots

Grozījums Nr.  93

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Mītnes dalībvalsts kompetentā iestāde pieņem savu lēmumu 15 dienu laikā pēc CESR atzinuma saņemšanas. Ja mītnes dalībvalsts kompetentās iestādes lēmums atšķiras no CESR atzinuma, kompetentā iestāde pamato savu lēmumu. Ja atzinums netiek iesniegts, mītnes dalībvalsts kompetentā iestāde pieņem savu lēmumu pēc 30 dienām kopš brīža, kad reģistrācijas lēmuma projekts, kas minēts 1. punktā, ir ticis paziņots CESR. Attiecībā uz kredītvērtējuma aģentūru grupām katras mītnes dalībvalsts kompetentā iestāde pieņem savu lēmumu, pamatojoties uz 14. panta 5. punktā minētā kopējā novērtējuma rezultātiem.

2. CESR pieņem savu lēmumu 15 dienu laikā pēc 1. punktā minētā atzinumu iesniegšanas termiņa beigām.

Grozījums Nr.  94

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Desmit dienu laikā pēc lēmuma par reģistrācijas piešķiršanu vai atteikumu attiecīgās kredītvērtējuma aģentūras informē par to, vai tās ir reģistrētas vai nē. Ja mītnes dalībvalsts kompetentā iestāde atsakās reģistrēt kredītreitinga aģentūru, tā attiecīgajai kredītreitinga aģentūrai atteikuma lēmumā sniedz atteikuma iemeslus.

Desmit dienu laikā pēc lēmuma par reģistrācijas piešķiršanu vai atteikumu attiecīgās kredītvērtējuma aģentūras informē par to, vai tās ir reģistrētas vai nē. Ja CESR atsakās reģistrēt kredītvērtējuma aģentūru, tā attiecīgajai kredītvērtējuma aģentūrai atteikuma lēmumā sniedz atteikuma iemeslus, kā arī attiecīgi informē Komisiju un dalībvalstu kompetentās iestādes.

Grozījums Nr.  95

Regulas priekšlikums

15. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Mītnes dalībvalsts kompetentā iestāde paziņo Eiropas Komisijai, CESR un citām kompetentajām iestādēm par veikto reģistrāciju.

3. CESR paziņo Komisijai un dalībvalstu kompetentajām iestādēm par veikto reģistrāciju.

Grozījums Nr.  96

Regulas priekšlikums

15. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Eiropas Komisija 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no mītnes dalībvalsts kompetentās iestādes Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē atjaunotu to kredītvērtējuma aģentūru sarakstu, kas ir reģistrētas saskaņā ar šo regulu.

Komisija 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no CESR Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē atjaunotu to kredītvērtējuma aģentūru sarakstu, kas ir reģistrētas saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr.  97

Regulas priekšlikums

15. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Kredītvērtējuma aģentūras saskaņā ar šo regulu publisko savu rīcības kodeksu un reģistrācijas numuru tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr.  98

Regulas priekšlikums

16. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Mītnes dalībvalsts kompetentā iestāde var kredītvērtējuma aģentūrai piemērot reģistrācijas maksu. Reģistrācijas maksa ir proporcionāla procedūru izmaksām šajā dalībvalstī.

CESR var kredītvērtējuma aģentūrai piemērot reģistrācijas maksu. Reģistrācijas maksa ir proporcionāla procedūru izmaksām.

Grozījums Nr.  99

Regulas priekšlikums

17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Mītnes dalībvalsts kompetentā iestāde anulē kredītvērtējuma aģentūras reģistrāciju, ja kredītvērtējuma aģentūra

1. CESR anulē kredītvērtējuma aģentūras reģistrāciju, ja kredītvērtējuma aģentūra:

Grozījums Nr.  100

Regulas priekšlikums

17. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) skaidri atsakās no reģistrācijas vai nav veikusi nevienu kredītvērtējumu sešus mēnešus pēc kārtas;

svītrots

Pamatojums

Vienkāršojums.

Grozījums Nr.  101

Regulas priekšlikums

17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Grupai piederošu kredītvērtējuma aģentūru mītnes dalībvalsts kompetentās iestādes savstarpēji cieši sadarbojas. Tās veic kopēju novērtējumu, ko koordinē koordinators. Kompetentās iestādes vienojas par nepieciešamību anulēt reģistrāciju. Katras dalībvalsts kompetentā iestāde pieņem savu lēmumu, pamatojoties uz minēto vienošanos.

svītrots

Grozījums Nr.  102

Regulas priekšlikums

17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. CESR vai kompetentā iestāde no citas dalībvalsts, kurā izmanto attiecīgās kredītvērtējuma aģentūras izsniegtos kredītvērtējumus, var pieprasīt mītnes dalībvalsts kompetentajai iestādei izskatīt, vai ir atbilstība reģistrācijas anulēšanas nosacījumiem. Ja mītnes dalībvalsts kompetentās iestāde izlemj neanulēt attiecīgās kredītvērtējuma iestādes reģistrāciju, kompetentā iestāde pamato savu lēmumu.

3. CESR no dalībvalstu kompetentajām iestādēm var saņemt pieprasījumu izskatīt, vai ir atbilstība reģistrācijas anulēšanas nosacījumiem. Ja CESR izlemj neanulēt attiecīgās kredītvērtējuma iestādes reģistrāciju, pamato savu lēmumu.

Grozījums Nr.  103

Regulas priekšlikums

17. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Mītnes dalībvalsts kompetentā iestāde paziņo Eiropas Komisijai, CESR un citām kompetentajām iestādēm par reģistrācijas anulēšanu, kas nekavējoties stājas spēkā visā Kopienā.

4. CESR paziņo Komisijai un dalībvalstu kompetentajām iestādēm par reģistrācijas anulēšanu, kas nekavējoties stājas spēkā visā Kopienā.

Grozījums Nr.  104

Regulas priekšlikums

17. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Eiropas Komisija 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no mītnes dalībvalsts kompetentās iestādes Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē atjaunotu to kredītvērtējuma aģentūru sarakstu, kuru reģistrācija ir anulēta.

Komisija 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no CESR Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē atjaunotu to kredītvērtējuma aģentūru sarakstu, kuru reģistrācija ir anulēta.

Grozījums Nr.  105

Regulas priekšlikums

17. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Reģistrācijas anulēšanas gadījumā kompetentās iestādes paredz pārejas periodu kredītvērtējumiem, ko izsniegušas aģentūras, kuru reģistrācija anulēta, un šie vērtējumi ir derīgi 12 mēnešus, ja kompetentās iestādes garantē atbilstību prasībām.

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, lai aģentūras reģistrācijas anulēšana un izsniegtu vērtējumu derīguma zaudēšana neradītu traucējumus tirgus darbībā.

Grozījums Nr.  106

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. CESR konsultē kompetentās iestādes gadījumos, kas paredzēti šajā regulā. Kompetentās iestādes apsver šīs konsultācijas pirms pieņem jebkādus galīgos lēmumus saskaņā ar šo regulu.

1. CESR — iestāde, kas atbildīga par kredītvērtējuma aģentūru reģistrāciju, — prasa dalībvalstu kompetentajām iestādēm sniegt atzinumus saskaņā ar 15. panta 1. punktu. CESR apsver šos atzinumus, pirms pieņem jebkādus galīgos lēmumus saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr.  107

Regulas priekšlikums

18. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a CESR cieši sadarbojas ar Eiropas Banku uzraudzītāju komiteju, ko izveidoja saskaņā ar Komisijas 2003. gada 5. novembra Lēmumu 2004/5/EK1, un Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju uzraugu komiteju, ko izveidoja saskaņā ar Komisijas 2003. gada 5. novembra Lēmumu 2004/6/EK2, ņemot vērā kredītvērtējuma aģentūru un kredītvērtējumu nozīmi kapitāla un maksātspējas prasību kontekstā. Tas jo īpaši attiecas uz gadījumiem, kad ir anulēta kredītvērtējuma aģentūras reģistrācija vai ir ieteikts anulēt reģistrāciju.

 

1 OV L 3, 7.1.2004., 28. lpp.

2 OV L 3, 7.1.2004., 30. lpp.

Pamatojums

Cieša sadarbība starp trim 3. līmeņa komitejām ir būtiska šajā sakarībā.

Grozījums Nr.  108

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ne vēlāk kā [viena gada laikā pēc šīs regulas stāšanas spēkā] CESR pieņem vadošus norādījumus par

2. Ne vēlāk kā ...* CESR pieņem vadošus norādījumus par

 

* OV: lūdzu, ievietojiet datumu — 6 mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā!

Pamatojums

CESR ir jādod norādījumi, pirms kredītvērtējuma aģentūras iesniedz reģistrācijas pieteikumu (sk. 35. pantu).

Grozījums Nr.  109

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) reģistrācijas procesu un koordinācijas pasākumiem starp kompetentajām iestādēm un CESR;

a) reģistrācijas procesu un koordinācijas pasākumiem starp CESR un dalībvalstu kompetentajām iestādēm;

Grozījums Nr.  110

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) kompetento iestāžu īstenošanas praksēm un darbībām;

b) dalībvalstu kompetento iestāžu īstenošanas praksēm un darbībām;

Grozījums Nr.  111

Regulas priekšlikums

18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. CESR ne vēlāk kā [viena gada laikā pēc šīs regulas stāšanas spēkā] un katru gadu pēc tam publicē ziņojumu par šīs regulas piemērošanu.

3. CESR ne vēlāk kā ...* un katru gadu pēc tam publicē ziņojumu par šīs regulas piemērošanu. Šajā ziņojumā it īpaši ietverts novērtējums par to, kā saskaņā ar šo regulu reģistrētās kredītvērtējuma aģentūras īsteno I pielikumu.

 

* OV: lūdzu, ievietojiet datumu — vienu gadu pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Grozījums Nr.  112

Regulas priekšlikums

18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. CESR attiecīgos gadījumos sadarbojas ar Eiropas Banku uzraudzītāju komiteju, kas izveidota ar Komisijas Lēmumu 2004/5/EK un Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju uzraudzītāju komiteju, kura izveidota ar Komisijas Lēmumu 2004/6/EK.

svītrots

Pamatojums

To izklāsta citā teksta daļā.

Grozījums Nr.  113

Regulas priekšlikums

18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

18.a pants

 

CESR reforma

 

Līdz ...* CESR iesniedz uzņēmējdarbības plānu, kurā precīzi izklāstīts, kā Eiropas aģentūrai būtu jādarbojas. Pēc tam Komisija sagatavo atbilstīgu priekšlikumu, citstarp ņemot vērā to, ka paredzētās Eiropas aģentūras sākuma kapitālu veido, proporcionāli izmantojot Eiropas Savienības budžeta, Eiropas finanšu nozares un vērtējamo juridisko personu līdzekļus. Aģentūra saņem papildu kārtējos ieņēmumus no maksājumiem par sniegtajiem vērtējumiem, ko apmaksā klients vai vērtējuma pieprasītājs. Aģentūra darbojas tā, lai varētu segt savas izmaksas.

 

* OV: lūdzu, ievietojiet datumu — 12 mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā!

Pamatojums

Ir jāveido neatkarīga Eiropas aģentūra ar pietiekami lielu personālu un kapitālu, jo 27 vai vairāk valsts aģentūras nav spējīgas pienācīgi īstenot saskaņā ar šo regulu paredzētos pārrobežu uzdevumus.

Grozījums Nr.            114

Regulas priekšlikums

18.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

18.b pants

 

Bezpeļņas organizācija

 

Šīs regulas īstenošanai izveido jaunu neatkarīgu bezpeļņas organizāciju, kas sniedz kredītvērtējumus. Šai organizācijai piešķir sākuma kapitālu EUR 200 miljonu apmērā, ko nodrošina no

 

Eiropas Savienības budžeta, Eiropas finanšu nozares un vērtējamo juridisko personu līdzekļiem, pamatojoties uz proporcionalitātes principu. Organizācija saņem papildu kārtējos ieņēmumus no maksājumiem par sniegtajiem vērtējumiem, ko apmaksā klients vai vērtējuma pieprasītājs. Organizācija darbojas tā, lai varētu segt savas izmaksas.

 

Komisija iesniedz atbilstīgu priekšlikumu.

Pamatojums

Ir vajadzīga bezpeļņas organizācija ar pietiekami lielu personālu un kapitālu, jo 27 vai vairāk valsts aģentūras nav spējīgas pienācīgi īstenot saskaņā ar šo regulu paredzētos pārrobežu uzdevumus.

Grozījums Nr.  115

Regulas priekšlikums

19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Kompetentajām iestādēm nodrošina atbilstīgu personālu, lai tās varētu piemērot šo regulu.

2. Kompetentajām iestādēm nodrošina personālu, kam ir pietiekami liela veiktspēja un kompetence, lai tās varētu piemērot šo regulu.

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstīgu uzraudzību, dalībvalstu uzraudzības iestāžu rīcībā jābūt pietiekami lielam personālam, kam ir vajadzīgā kompetence, lai saprastu un novērtētu finanšu tirgu darbību.

Grozījums Nr.  116

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pildot savus pienākumus saskaņā ar šo regulu, dalībvalstu kompetentās iestādes neiejaucas kredītvērtējumu būtībā.

1. Pildot savus pienākumus saskaņā ar šo regulu, ne dalībvalstu kompetentās iestādes, ne dalībvalstis neiejaucas kredītvērtējumu būtībā vai metodēs, ko kredītvērtējuma aģentūra izmanto kredītvērtējuma sagatavošanā.

Pamatojums

Uzraudzības iestādēm vai valdībai nevajadzētu iejaukties kredītvērtējuma aģentūru vērtēšanas pienākumu izpildē. Tas attiecas arī uz izmantotajām metodēm.

Grozījums Nr.  117

Regulas priekšlikums

20. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) piekļūt jebkādam dokumentam jebkādā formātā, kā arī saņemt vai kopēt šo dokumentu;

a) piekļūt jebkādam dokumentam jebkādā formātā, kā arī saņemt vai kopēt šo dokumentu, lai to izmantotu savu uzraudzības pilnvaru izpildē;

Grozījums Nr.  118

Regulas priekšlikums

20. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) pieprasīt informāciju no jebkuras personas un, ja nepieciešams, uzaicināt uz tikšanos un iztaujāt personu, lai iegūtu informāciju;

b) pieprasīt informāciju no jebkuras personas un, ja nepieciešams, uzaicināt uz tikšanos un iztaujāt personu, lai iegūtu informāciju izmantošanai savu uzraudzības pilnvaru izpildē;

Grozījums Nr.  119

Regulas priekšlikums

20. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Īstenojot šajā punktā noteiktās pilnvaras, uz dienesta noslēpumu un konfidencialitāti juridiskajās profesijās attiecas tādi paši dalībvalsts tiesību aktu noteikumi, kādi ir spēkā līdzīgās finanšu tirgu uzraudzības procedūrās.

Grozījums Nr.  120

Regulas priekšlikums

21. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Mītnes dalībvalsts kompetentā iestāde var piemērot šādus pasākumus:

1. CESR šīs regulas pārkāpuma gadījumā var piemērot šādus pasākumus:

Grozījums Nr.  121

Regulas priekšlikums

21. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) piemērot pagaidu aizliegumu izsniegt kredītvērtējumus, kas ir spēkā visā Kopienā;

b) piemērot pagaidu aizliegumu izsniegt jaunus kredītvērtējumus, kas ir spēkā visā Kopienā;

Pamatojums

Papildinājums precizitātes labad.

Grozījums Nr.  122

Regulas priekšlikums

21. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Pirms a), b) un c) apakšpunktā minēto pasākumu veikšanas CESR dod kredītvērtējuma aģentūrām iespēju labot kļūdas.

Pamatojums

Kredītvērtējuma aģentūrām jādod iespēja labot kļūdas. Atbilstīgos termiņus pasākumu piemērošanai nosaka kompetentā iestāde.

Grozījums Nr.  123

Regulas priekšlikums

21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Kompetentās iestādes neizmanto 1. punktā un 22. pantā paredzētās pilnvaras, pirms nav nosūtījušas CESR pamatotu lēmuma projektu. CESR 15 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas pauž savu viedokli par lēmuma projektu.

svītrots

Šā panta pirmo daļu nepiemēro steidzamības gadījumos, jo īpaši tādā situācijā, kas apdraud finanšu tirgu pareizu darbību. Tādā gadījumā kompetentā iestāde nekavējoties informē CESR par pieņemto lēmumu.

 

Grozījums Nr.  124

Regulas priekšlikums

21. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ieguldītāju un tirgus stabilitātes interesēs kompetentās iestādes veic visus iespējamos pasākumus, lai nodrošinātu kredītvērtējumu pārskatīšanu un attiecīgos gadījumos atkārtotu izsniegšanu.

Pamatojums

Kredītvērtējuma aģentūrām jādod iespēja labot kļūdas. Atbilstīgos termiņus pasākumu piemērošanai nosaka kompetentā iestāde.

Grozījums Nr.  125

Regulas priekšlikums

21. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.a Izņemot ārkārtas apstākļus, it īpaši gadījumus, kad ir apdraudēta finanšu tirgu pienācīga darbība, pirms šā panta pirmajā punktā un 22. pantā noteikto pilnvaru izmantošanas CESR nosūta pamatotu lēmuma projektu dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Dalībvalstu kompetentās iestādes savus atzinumus par šo lēmuma projektu nosūta CESR 15 dienu laikā pēc lēmuma projekta saņemšanas. Pēc šā termiņa beigām CESR pieņem lēmumu, ņemot vērā saņemtos atzinumus.

Grozījums Nr.  126

Regulas priekšlikums

22. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

To kompetento iestāžu rīcība, kas nav mītnes dalībvalsts kompetentā iestāde

Dalībvalstu kompetento iestāžu rīcība

Grozījums Nr.  127

Regulas priekšlikums

22. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja dalībvalsts kompetentajai iestādei ir pamats uzskatīt, ka reģistrēta kredītvērtējuma aģentūra, kas darbojas tās teritorijā, pārkāpj šajā regulā noteiktās saistības, tā informē mītnes dalībvalsts kompetento iestādi.

Ja dalībvalsts kompetentajai iestādei ir pamats uzskatīt, ka reģistrēta kredītvērtējuma aģentūra, kas darbojas tās teritorijā, pārkāpj šajā regulā noteiktās saistības, tā informē CESR, lai varētu veikt atbilstīgus pasākumus.

Grozījums Nr.  128

Regulas priekšlikums

22. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja pēc apspriešanās starp attiecīgajām kompetentajām iestādēm mītnes dalībvalsts kompetentā iestāde atsakās rīkoties vai nespēj pieņemt efektīvus pasākumu vai ja, neskatoties uz mītnes dalībvalsts kompetentās iestādes pieņemtajiem pasākumiem, šie pasākumi izrādās nepietiekami, lai aizsargātu attiecīgās dalībvalsts ieguldītāju intereses vai tirgu pareizu funkcionēšanu, šīs dalībvalsts kompetentā iestāde pēc tam, kad ir informējusi mītnes dalībvalsts kompetento iestādi, var pieņemt visus atbilstīgos pasākumus, izņemot 21. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktos minētos pasākumus. Pirms šādu pasākumu pieņemšanas apspriežas ar CESR.

svītrots

Grozījums Nr.  129

Regulas priekšlikums

24. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Vienas dalībvalsts kompetentā iestāde var citas dalībvalsts kompetentajai iestādei pieprasīt palīdzību saistībā ar pārbaudēm vai izmeklēšanām uz vietas.

1. CESR vai kādas dalībvalsts kompetentā iestāde var jebkurai dalībvalsts kompetentajai iestādei pieprasīt palīdzību saistībā ar pārbaudēm vai izmeklēšanām uz vietas.

Grozījums Nr.  130

Regulas priekšlikums

24. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Kompetentā iestāde informē CESR par jebkādiem pirmajā daļā minētajiem pieprasījumiem. Pārrobežu pārbaudes vai izmeklēšanas gadījumā CESR var uzņemties pārbaudes vai izmeklēšanas koordinēšanu.

Pārrobežu pārbaudes vai izmeklēšanas gadījumā CESR uzņemas pārbaudes vai izmeklēšanas koordinēšanu.

Grozījums Nr.  131

Regulas priekšlikums

24. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ja kompetentā iestāde no citas dalībvalsts kompetentās iestādes saņem pieprasījumu veikt pārbaudi vai izmeklēšanu uz vietas, tā rīkojas šādi:

2. Ja kompetentā iestāde no CESR vai no citas dalībvalsts kompetentās iestādes saņem pieprasījumu veikt pārbaudi vai izmeklēšanu uz vietas, tā rīkojas šādi:

Grozījums Nr.  132

Regulas priekšlikums

25. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

25. pants

svītrots

Kompetento iestāžu sadarbība kredītvērtējuma aģentūru grupas gadījumā

 

1. Kredītvērtējuma aģentūru grupas gadījumā, kas minēts 14. panta 3. punktā, attiecīgo mītnes dalībvalstu kompetentās iestādes savstarpēji apspriežas, pirms pieņem pasākumus saskaņā ar šo regulu.

 

2. Regulas 14. panta 3. punktā minētais koordinators plāno un koordinē attiecīgo mītnes dalībvalstu kompetento iestāžu darbības.

 

3. Koordinators un attiecīgo mītnes dalībvalstu kompetentās iestādes ievieš koordinēšanas pasākumus attiecībā uz šādiem jautājumiem:

 

a) informāciju, ar kuru jāveic apmaiņa starp kompetentajām iestādēm;

 

b) gadījumiem, kuros kompetentajām iestādēm savstarpēji jāapspriežas;

 

c) gadījumiem, kuros kompetentās iestādes uzraudzības uzdevumus deleģē saskaņā ar 24. pantu.

 

Grozījums Nr.  133

Regulas priekšlikums

26. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

26. pants

svītrots

Uzdevumu deleģēšana starp kompetentajām iestādēm

 

Mītnes dalībvalsts kompetentā iestāde var deleģēt jebkuru no saviem uzdevumiem citas dalībvalsts kompetentajai iestādei, ja šī iestāde tam piekrīt. Uzdevumu deleģēšanas nolūks nav ietekmēt ieceltās kompetentās iestādes atbildību.

 

Grozījums Nr.  134

Regulas priekšlikums

27. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

27. pants

svītrots

Starpniecība

 

1. CESR izveido starpniecības mehānismu, lai palīdzētu rast attiecīgo kompetento iestāžu viedokļu kopsaucēju.

 

2. Ja dalībvalstu kompetentās iestādes nevar vienoties par novērtējumu vai rīcību saskaņā ar šo regulu, kompetentās iestādes jautājumu iesniedz CESR starpniecībai. Kompetentās iestādes ņem vērā CESR atzinumu.

 

Grozījums Nr.  135

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pienākumu ievērot dienesta noslēpumus piemēro visām personām, kas strādā vai ir strādājušas kompetentajā iestādē, vai jebkurai citai iestādei vai personai, kurai kompetentā iestāde ir deleģējusi uzdevumus, arī revidentiem un ekspertiem, ar ko kompetentā iestāde ir slēgusi līgumus. Informāciju, kam piemēro dienesta noslēpuma principu, nedrīkst atklāt nevienai citai personai vai iestādei, izņemot gadījumus, kad šāda atklātība ir nepieciešama tiesvedībai.

1. Pienākumu ievērot dienesta noslēpumus piemēro visām personām, kas strādā vai ir strādājušas CESR, kompetentajā iestādē vai jebkurai citai iestādei vai personai, kurai kompetentā iestāde ir deleģējusi uzdevumus, arī revidentiem un ekspertiem, ar ko kompetentā iestāde ir slēgusi līgumus. Informāciju, kam piemēro dienesta noslēpuma principu, nedrīkst atklāt nevienai citai personai vai iestādei, izņemot gadījumus, kad šāda atklātība ir nepieciešama tiesvedībai.

Grozījums Nr.  136

Regulas priekšlikums

28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Visu informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm saskaņā ar šo regulu uzskata par konfidenciālu, izņemot gadījumus, kad kompetentā iestāde paziņojuma sniegšanas laikā norāda, ka šādu informāciju drīkst atklāt, vai gadījumos, kad šāda atklātība ir nepieciešama tiesvedībai.

2. Visu informācijas apmaiņu starp CESR un kompetentajām iestādēm saskaņā ar šo regulu uzskata par konfidenciālu, izņemot gadījumus, kad CESR vai kompetentā iestāde paziņojuma sniegšanas laikā norāda, ka šādu informāciju drīkst atklāt, vai gadījumos, kad šāda atklātība ir nepieciešama tiesvedībai.

Grozījums Nr.  137

Regulas priekšlikums

29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Kompetentās iestādes var slēgt sadarbības nolīgumus par informācijas apmaiņu ar trešo valstu kompetentajām iestādēm tikai tad, ja atklātajai informācijai piemēro dienesta noslēpuma nodrošinājumu, kas ir vismaz līdzvērtīgs 28. pantā noteiktajiem nodrošinājumiem. Šādas informācijas apmaiņas nolūkam jābūt šo kompetento iestāžu uzdevumu izpildei.

CESR var slēgt sadarbības nolīgumus par informācijas apmaiņu ar trešo valstu kompetentajām iestādēm tikai tad, ja atklātajai informācijai piemēro dienesta noslēpuma nodrošinājumu, kas ir vismaz līdzvērtīgs 28. pantā noteiktajiem nodrošinājumiem. Šādas informācijas apmaiņas nolūkam jābūt šo kompetento iestāžu uzdevumu izpildei.

Grozījums Nr.  138

Regulas priekšlikums

-31. pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-31. pants

 

Sūdzības

 

CESR nodrošina, ka tiek noteiktas procedūras, kas emitentiem, ieguldītājiem vai citām ieinteresētajām pusēm ļauj iesniegt sūdzības par šajā regulā noteikto prasību un nosacījumu īstenošanu. Visas sūdzības izskata rūpīgi un konfidenciāli.

Pamatojums

Nepamatotu tiesāšanās procedūru vietā ir jāveicina un jāveido efektīvas sūdzību izskatīšanas procedūras. CESR vajadzētu būt atbildīgai iestādei, lai novērstu arbitrāžu.

Grozījums Nr.  139

Regulas priekšlikums

-31.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-31.a pants

 

Izšķiršana ārpustiesas kārtībā

 

1. Dalībvalstis veicina atbilstošu un efektīvu sūdzību izskatīšanas procedūru izveidi strīdu izšķiršanai ārpustiesas kārtībā starp kredītvērtējuma aģentūrām un emitentiem, ieguldītājiem un attiecīgā gadījumā citām ieinteresētajām pusēm attiecībā uz šajā regulā noteikto prasību un nosacījumu izpildi.

 

2. Dalībvalstis veicina minēto iestāžu sadarbību pārrobežu strīdu izšķiršanā.

 

3. CESR veicina konverģenci valstu sūdzību un pārsūdzības procedūrās.

Pamatojums

Nepamatotu tiesāšanās procedūru vietā ir jāveicina un jāveido efektīvas sūdzību izskatīšanas procedūras.

Grozījums Nr.  140

Regulas priekšlikums

31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nosaka noteikumus par sankcijām, kas piemērojami šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un pieņem visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tos īsteno. Sankcijas attiecas vismaz uz profesionālās darbības lieliem pārkāpumiem un uzticamības pārbaužu neveikšanu. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, proporcionālām un preventīvām.

1. Dalībvalstis nosaka noteikumus par sankcijām, kas piemērojami šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un pieņem visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tos īsteno. Sankcijas attiecas vismaz uz profesionālās darbības lieliem pārkāpumiem un rūpības un atbilstīgas uzmanības trūkumu vērtēšanas procedūrās. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, proporcionālām un preventīvām.

Grozījums Nr.  141

Regulas priekšlikums

31. pants – 2.a, 2.b un 2.c punkts (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a CESR veicina to valstu noteikumu konverģenci, kurus piemēro par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem.

2.b Šīs regulas noteikumu pārkāpums pats par sevi nedod tiesības rīkoties attiecībā uz trešās puses nodarītiem kaitējumiem.

 

2.c 2. punkts neizslēdz kredītvērtējuma aģentūru civiltiesisko atbildību gadījumos, kad kredītvērtējuma lietotājs ir cietis finansiālus zaudējumus šis regulas noteikumu pārkāpuma dēļ. Zaudējumu atlīdzības civilprasību iesniedz saskaņā ar attiecīgās valsts spēkā esošajiem tiesību aktiem par civiltiesisko atbildību.

Pamatojums

Lai izvairītos no arbitrāžas, CESR būtu jāveicina to noteikumu konverģence, kurus piemēro šīs regulas noteikumu pārkāpšanas gadījumā.

Grozījums Nr.  142

Regulas priekšlikums

31.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

31.a pants

 

Atbildība

 

Komisija izstrādā salīdzināmu atbildības sistēmu attiecībā uz kredītvērtējuma aģentūrām un revidentiem.

Pamatojums

Līdzīgi kā revidentu gadījumā, ir jānodrošina iespēja kredītvērtējuma aģentūras saukt pie atbildības un iesūdzēt tiesā.

Grozījums Nr.  143

Regulas priekšlikums

32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija var grozīt pielikumus, lai ņemtu vērā finanšu tirgu attīstību, jo īpaši saistībā ar jauniem finanšu instrumentiem un attiecībā uz uzraudzības prakses konverģenci.

Komisija var grozīt pielikumus, lai ņemtu vērā finanšu tirgu attīstību, tostarp starptautisko attīstību, jo īpaši saistībā ar jauniem finanšu instrumentiem un attiecībā uz uzraudzības prakses konverģenci.

Pamatojums

Ir jānodrošina globāla pieeja. Komisijai, pārskatot šo regulu, pienācīgi jāņem vērā sasniegumi starptautiskā regulējuma jomā.

Grozījums Nr.  144

Regulas priekšlikums

34. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ne vēlāk kā pēc [trīs gadiem pēc šīs regulas stāšanās spēkā] Komisija veic novērtējumu attiecībā uz šīs regulas piemērošanu, ietverot novērtējumu par kredītvērtējumu uzticamību Kopienā un par kredītvērtējuma aģentūras saņemto atalgojumu no vērtējamās juridiskās personas (“izsniedzējs maksā” modelis), un Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomei iesniedz ziņojumu.

Ne vēlāk kā ...* Komisija veic novērtējumu attiecībā uz šīs regulas piemērošanu, ietverot novērtējumu par kredītvērtējumu uzticamību Kopienā un par kredītvērtējuma aģentūras saņemto atalgojumu no vērtējamās juridiskās personas („izsniedzējs maksā” modelis), un Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomei iesniedz ziņojumu.

 

* OV: lūdzu, ievietojiet datumu — vienu gadu pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas!

Grozījums Nr.  145

Regulas priekšlikums

35. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Kredītvērtējuma aģentūras, kas darbojas Kopienā, ne vēlāk kā [šīs regulas spēkā stāšanās brīdī] pieņem nepieciešamos pasākumus, lai ievērotu šīs regulas noteikumus, un iesniedz reģistrācijas pieteikumu ne vēlāk kā [sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas spēkā stāšanās brīža].

1. Kredītvērtējuma aģentūras, kas darbojas Kopienā, ne vēlāk kā ...* pieņem nepieciešamos pasākumus, lai ievērotu šīs regulas noteikumus, un iesniedz reģistrācijas pieteikumu ne vēlāk kā ...**.

 

 

 

 

Pirmajā daļā minētās kredītvērtējuma aģentūras pārtrauc izsniegt kredītvērtējumus, ja reģistrācija tiek atteikta.

2. Pirmajā daļā minētās kredītvērtējuma aģentūras drīkst turpināt kredītvērtējumu izsniegšanu 2. panta 1. punkta nolūkā. Finanšu iestādes saskaņā ar 4. panta pirmo daļu drīkst izmantot šos kredītvērtējumus regulatīvos nolūkos, izņemot gadījumus, kad reģistrācija tiek atteikta.

CESR dod norādījumus attiecībā uz pašreizējo vērtējumu ietekmi un turpmākajiem pārejas pasākumiem, kas varētu būt nepieciešami.

 

Reģistrācijas atteikuma gadījumā kredītvērtējumi, ko sniegusi šāda kredītvērtējuma aģentūra un kas jau ir izmantoti, joprojām ir derīgi, bet tos vairs neizmanto saskaņā ar šo regulu.

 

 

* OV: lūdzu, ievietojiet datumu — šīs regulas spēkā stāšanās dienu!

 

* OV: lūdzu, ievietojiet datumu — sešus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā!

Grozījums Nr.  146

Regulas priekšlikums

35.a pants un 35.b pants (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

35.a pants

Komisijas ziņojums

 

Komisija pēc iespējas drīz un vēlākais līdz 2010. gada 1. jūlijam iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un citām attiecīgajām iestādēm ziņojumu par turpmākajām pārmaiņām šajā regulā noteiktajā uzraudzības sistēmā un saskaņā ar Līgumā noteikto procedūru iesniedz attiecīgu likumdošanas priekšlikumu.

 

35.b pants

 

Starptautiskas tendences

 

Komisijai, ierosinot šis regulas grozījumus, ir jāņem vērā starptautiskas tendences.

 

 

Pamatojums

Šā noteikuma mērķis ir nodrošināt to, lai pašreizējos noteikumus pārskatītu, ņemot vērā Jacques de Larosière vadītās grupas secinājumus.

Grozījums Nr.  147

Regulas priekšlikums

I pielikums – A iedaļa – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Kredītvērtējuma aģentūrai būs administratīva vai uzraudzības valde, kas ir atbildīga par to, lai tiktu nodrošināti šādi aspekti:

1. Kredītvērtējuma aģentūra vai kredītvērtējuma aģentūru grupa pastāvīgi veic pasākumus, kas nodrošina uzņēmuma pareizu vadību. Nosakot savus uzņēmuma vadības pasākumus, kredītvērtējuma aģentūra vai kredītvērtējuma aģentūru grupa ņem vērā, ka tai ir jānodrošina, lai tās sniegtie kredītvērtējumi būtu neatkarīgi, objektīvi un kvalitatīvi.

 

Kredītvērtējuma aģentūrai vai kredītvērtējuma aģentūru grupai būs administratīva vai uzraudzības valde, kas ir atbildīga par to, lai tiktu nodrošināti šādi aspekti:

Pamatojums

Vienai kredītvērtējuma aģentūru grupai nav vajadzīgas vairākas valdes.

Grozījums Nr.  148

Regulas priekšlikums

I pielikums – A iedaļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Kredītvērtējuma aģentūras struktūra ir tāda, lai tā nodrošinātu, ka uzņēmuma uzņēmējdarbības intereses nemazina kredītvērtēšanas procesa neatkarību un precizitāti.

2. Kredītvērtējuma aģentūras struktūra ir tāda, lai tā nodrošinātu, ka uzņēmuma uzņēmējdarbības intereses nemazina kredītvērtēšanas procesa neatkarību un precizitāti.

Kredītvērtējuma aģentūras vecākajiem vadītājiem, kā noteikts Komisijas Direktīvas 2006/73/EK(1) 2. panta 9. punktā, ir laba reputācija, kā arī pietiekamas zināšanas un pieredze, un tie nodrošina pareizu un saprātīgu kredītvērtējuma aģentūra pārvaldību.

 

Kredītvērtējuma aģentūras augstākajai vadībai, kas ir atbildīga par tās uzņēmējdarbības vadību, ir laba reputācija, kā arī pietiekamas zināšanas un pieredze, un nodrošina pareizu un saprātīgu kredītvērtējuma aģentūras pārvaldību.

Kredītvērtējuma aģentūras administratīvajā vai uzraudzības valdē ir vismaz trīs biedri bez izpildpilnvarām, kuri ir neatkarīgi. Administratīvās vai uzraudzības valdes neatkarīgo biedru atalgojums nav saistīts ar kredītvērtējuma aģentūras uzņēmējdarbības rādītājiem un to organizē tā, lai nodrošinātu šo biedru sprieduma neatkarību. Par administratīvās vai uzraudzības valdes neatkarīgo biedru pilnvaru termiņu vienojas pirms tā sākuma, un tas ir fiksēts periods, kas nepārsniedz piecus gadus un ko nevar atjaunot. Administratīvās vai uzraudzības valdes neatkarīgos biedrus atbrīvo no amata tikai profesionālās darbības pārkāpumu vai nepilnīgas pienākumu izpildes gadījumā.

Kredītvērtējuma aģentūras administratīvajā vai uzraudzības valdē ir biedri bez izpildpilnvarām, kuri ir neatkarīgi. Administratīvā vai uzraudzības valde izveido atbilstības uzraudzības funkciju, kas darbojas neatkarīgi. Atbilstības uzraudzītāju uzdevums ir uzraudzīt un sniegt ziņojumus par attiecīgās kredītvērtējuma aģentūras un tās darbinieku atbilstību šīs regulas prasībām, kā arī kredītvērtējuma aģentūras politikai un procedūrām.

Vairākumam administratīvās vai uzraudzības valdes biedru, tostarp visiem neatkarīgajiem biedriem, ir pietiekamas zināšanas finanšu pakalpojumu jomā. Vismaz vienam no neatkarīgajiem valdes biedriem jābūt ar padziļinātām zināšanām un pieredzi augstākajā līmenī par strukturētajiem kredītu un pārvēršanas vērtspapīros tirgiem.

 

Turklāt administratīvās vai uzraudzības valdes un tās neatkarīgo biedru vispārējā atbildība ir saistīta ar konkrēto pienākumu pārraudzīt kredītvērtēšanas politikas attīstību, kredītvērtējuma aģentūras iekšējās kvalitātes kontroles sistēmas efektivitāti saistībā ar kredītvērtēšanas procesu, lai nodrošinātu, ka nerodas interešu konflikti, kā arī atbilstības un pārvaldības procesus, ietverot šīs iedaļas 7. apakšpunktā minētās pārskatīšanas funkcijas efektivitāti. Valdei periodiski iesniedz neatkarīgo direktoru sniegtos atzinumus par šiem jautājumiem, un piekļuvi šiem atzinumiem nodrošina arī kompetentajai iestādei, kad tā to pieprasa.

Turklāt atbilstības uzraudzītājiem ir konkrēts pienākums pārraudzīt kredītvērtēšanas politikas attīstību, kredītvērtējuma aģentūras iekšējās kvalitātes kontroles sistēmas efektivitāti saistībā ar kredītvērtēšanas procesu, lai nodrošinātu, ka nerodas interešu konflikti, kā arī atbilstības un pārvaldības procesus, ietverot šīs iedaļas 7. punktā minētās pārskatīšanas funkcijas efektivitāti. Valdei periodiski iesniedz atbilstības uzraudzītāju sniegtos atzinumus par šiem jautājumiem, un piekļuvi šiem atzinumiem nodrošina arī kompetentajai iestādei, kad tā to pieprasa. Atbilstības uzraudzības funkciju var veikt direktori, kuriem nav izpildpilnvaru.

 

Administratīvās vai uzraudzības valdes neatkarīgo biedru un atbilstības uzraudzībā iesaistīto personu atalgojums nav saistīts ar kredītvērtējuma aģentūras uzņēmējdarbības rādītājiem un to organizē tā, lai nodrošinātu šo personu sprieduma neatkarību. Par administratīvās vai uzraudzības valdes neatkarīgo biedru un atbilstības uzraudzībā iesaistīto personu pilnvaru termiņu vienojas pirms tā sākuma, un tas ir fiksēts periods, kas nepārsniedz septiņus gadus un ko var atjaunot vienu reizi. Administratīvās vai uzraudzības valdes neatkarīgos biedrus un atbilstības uzraudzībā iesaistītās personas atbrīvo no amata tikai profesionālās darbības pārkāpumu vai nepilnīgas pienākumu izpildes gadījumā.

 

Vairākumam administratīvās vai uzraudzības valdes biedru, tostarp visām atbilstības uzraudzībā iesaistītajām personām, ir pietiekamas zināšanas finanšu pakalpojumu jomā. Vismaz vienam neatkarīgam šīs valdes loceklim un visām atbilstības uzraudzībā iesaistītajām personām ir padziļinātas zināšanas un attiecīgā gadījumā augstākajā līmenī gūta pieredze par strukturētajiem kredītu un pārvēršanas vērtspapīros tirgiem.

 

 

Grozījums Nr.  149

Regulas priekšlikums

I pielikums – A iedaļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Kredītvērtējuma aģentūra ievieš organizatoriskus un administratīvu pasākumus, lai noteiktu, novērstu un pārvaldītu B iedaļas 1. apakšpunktā minētos interešu konfliktus. Aģentūra veic uzskaiti par visiem būtiskiem apdraudējumiem savai un kredītvērtēšanas procesā iesaistīto darbinieku neatkarībai, kā arī par piemērotajiem aizsargpasākumiem, lai mazinātu šos apdraudējumus.

5. Kredītvērtējuma aģentūra ievieš atbilstošus un efektīvus organizatoriskus un administratīvu pasākumus, lai noteiktu, novērstu, pārvaldītu, reģistrētu un atklātu B iedaļas 1. apakšpunktā minētos interešu konfliktus. Tā reģistrē visus būtiskos apdraudējumus savai un kredītvērtēšanas procesā iesaistīto darbinieku neatkarībai, kā arī aizsargpasākumus, kas veikti, lai mazinātu šos apdraudējumus.

Grozījums Nr.  150

Regulas priekšlikums

I pielikums – A iedaļa – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Kredītvērtējuma aģentūra ievieš pārskatīšanas funkciju, kuru veic amatpersona, kas ir atbildīga par metodiku, modeļu un izmantotajās metodikās un modeļos izdarītu ievērojamu izmaiņu periodisku pārskatīšanu, kā arī par šo metodiku un modeļu piemērotību jaunu finanšu instrumentu vērtēšanai.

7. Kredītvērtējuma aģentūra ievieš neatkarīgu pārskatīšanas funkciju, kuru veic amatpersona, kas ir atbildīga par to, lai regulāri tiktu pārskatītas metodikas, modeļi un galvenie matemātiskie, korelācijas un citi pieņēmumi un jebkuras ievērojamas izmaiņas vai grozījumi tajos, kā arī par šo metodiku, modeļu un pieņēmumu piemērotību, ja tos izmanto vai tos ir ierosināts izmantot jaunu finanšu instrumentu vērtēšanai.

Grozījums Nr.  151

Regulas priekšlikums

I pielikums – B iedaļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.a Kredītvērtējuma aģentūras nošķir lēmumu pieņemšanas procesu, ko īsteno sākotnējā kredītvērtējuma noteikšanai, no lēmumu pieņemšanas procesa, kurš attiecas uz strukturētu finanšu produktu sākotnējā kredītvērtējuma pārskatīšanu un iespējamo paaugstināšanu vai pazemināšanu. Analītiķi, kas atbildīgi par sākotnējo kredītvērtējumu, neveic attiecīgā kredītvērtējuma uzraudzību, ko nodrošina citi analītiķi.

Grozījums Nr.  152

Regulas priekšlikums

I pielikums – B iedaļa – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Kredītvērtējuma aģentūra neizsniedz kredītvērtējumu vai anulē izsniegtu kredītvērtējumu šādos gadījumos:

3. Kredītvērtējuma aģentūra turpmāk minētajos gadījumos nesniedz kredītvērtējumu vai nekavējoties paziņo par aģentūras vai tās darbinieku un vērtētās juridiskās personas attiecībām, kas ietekmē sniegtu kredītvērtējumu:

Grozījums Nr.  153

Regulas priekšlikums

I pielikums – B iedaļa – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ca) kredītvērtējuma noteikšanā iesaistītajam analītiķim vai personai, kas apstiprinājusi kredītvērtējumu, ar vērtēto juridisko personu nesen ir bijušas darba attiecības vai citas nozīmīgas darījumu attiecības, kuras var radīt interešu konfliktu vai kuras var uzskatīt par interešu konflikta iemeslu;

Pamatojums

Jānodrošina atbilstība Starptautiskās Vērtspapīru komisiju organizācijas (IOSCO) rīcības kodeksam.

Grozījums Nr.  154

Regulas priekšlikums

I pielikums – B iedaļa – 3. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

cb) kredītvērtējuma pamatā nav pietiekamu un ticamu datu vai pieejamā informācija nav pietiekama, lai sniegtu ticamu kredītvērtējumu;

Grozījums Nr.  155

Regulas priekšlikums

I pielikums – B iedaļa – 3. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

cc) kredītvērtējuma noteikšanā iesaistītajam analītiķim vai personai, kas apstiprinājusi kredītvērtējumu, ar vērtēto juridisko personu vai citu ar to saistītu juridisko personu ir bijušas jebkuras citas attiecības, kuras var radīt interešu konfliktu vai kuras var uzskatīt par interešu konflikta iemeslu.

Pamatojums

Jānodrošina atbilstība Starptautiskās Vērtspapīru komisiju organizācijas (IOSCO) rīcības kodeksam.

Grozījums Nr.  156

Regulas priekšlikums

I pielikums – B iedaļa – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja kredītvērtējums jau ir sniegts, kredītvērtējuma aģentūra nekavējoties pārskata un vajadzības gadījumā maina spēkā esošo kredītvērtējumu saskaņā ar 1. punktu.

Pamatojums

Sniegtu kredītvērtējumu anulēšana nav atbilstoša reakcija, un tas galu galā varētu kaitēt ieguldītājiem. Ja rodas šaubas par spēkā esošā kredītvērtējuma vai finanšu instrumenta komplicētības pamatojuma informācijas kvalitāti, piemērotākā atbildes reakcija būtu sniegt attiecīgu paziņojumu un pārskatīt kredītvērtējumu.

Grozījums Nr.  157

Regulas priekšlikums

I pielikums – B iedaļa – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Kredītvērtējuma aģentūra var sniegt pakalpojumus, kas nav kredītvērtējumu izsniegšana (turpmāk tekstā — papildu pakalpojumi). Kredītvērtējuma aģentūra nosaka, ko tā uzskata par papildu pakalpojumiem. nodrošina, ka papildu pakalpojumu sniegšana nerada interešu konfliktus saistībā ar tās kredītvērtēšanas darbībām.

Kredītvērtējuma aģentūra var sniegt pakalpojumus, kas nav kredītvērtējumu izsniegšana (turpmāk tekstā — papildu pakalpojumi). Šādus papildu pakalpojumus uzskata nevis par kredītvērtējumiem, bet — cita starpā — par tirgus prognozēm un ekonomisko tendenču aplēsēm, un to sagatavošanai iepriekšējo kredītvērtējumu rezultātus var izmantot tikai tad, ja tiek pildītas konfidencialitātes un datu aizsardzības prasības. Kredītvērtējuma aģentūra nodrošina, ka papildu pakalpojumu sniegšana nerada interešu konfliktus saistībā ar tās kredītvērtēšanas darbībām, un galīgo kredītvērtējumu ziņojumos norāda visus attiecīgajam uzņēmumam sniegtos papildu pakalpojumus.

Pamatojums

Lai novērstu šaubas un garantētu ieinteresēto personu uzticēšanos, ir jādefinē papildu pakalpojumu jēdziens. Tas arī nodrošina vairāk skaidrības kredītvērtējuma aģentūrām.

Grozījums Nr.            158

Regulas priekšlikums

I pielikums – B iedaļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Kredītvērtējuma aģentūra ved uzskaiti un grāmatvedības datus par visām savām darbībām, ietverot vienošanās starp kredītvērtējuma aģentūru un vērtējamo juridisko personu vai saistītu trešo pusi, kā arī visus būtiskus elementus dialogā ar juridisko personu vai ar to saistītajām trešām pusēm, tāpat kā datus saistībā ar 5., 6. un 7. pantā noteiktajiem pienākumiem.

7. Kredītvērtējuma aģentūra veic pasākumus, lai nodrošinātu savu kredītvērtēšanas darbību pareizu uzskaiti. Šajā uzskaitē jāiekļauj:

 

a) attiecībā uz katru lēmumu par kredītvērtējumu — kredītvērtējuma noteikšanā iesaistīto analītiķu identitāte, to personu identitāte, kas apstiprinājušas kredītvērtējumu, sīka informācija par to, vai tas bijis pasūtīts vai nepasūtīts kredītvērtējums, un datums, kad veikta kredītvērtēšanas darbība;

 

b) grāmatvedības dati par maksām, kas saņemtas no emitentiem, debitoriem, riska parakstītājiem vai citiem vērtējumu lietotājiem;

 

c) grāmatvedības dati par katru personu, kas pasūtījusi kredītvērtējumus vai saistītos pakalpojumus;

 

d) to procedūru un metodiku dokumentācija, kuras kredītvērtējuma aģentūra ir izveidojusi un izmanto kredītvērtējumu noteikšanai;

 

e) iekšējās uzskaites dati un dokumenti, tostarp nepubliskojama informācija un darba dokumenti, kas izmantoti, lai pamatotu pieņemto lēmumu par kredītvērtējumu;

 

f) kredītanalīzes ziņojumi, ziņojumi par kredītvērtēšanas procesu, kā arī privāti kredītvērtējuma ziņojumi un iekšējās uzskaites dati, tostarp nepubliskojama informācija un darba dokumenti, kas izmantoti, lai pamatotu šajos ziņojumos paustos atzinumus;

 

g) uzskaites dati par procedūrām, ko kredītvērtējuma aģentūra pastāvīgi īsteno, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai, un

 

h) kredītvērtējuma aģentūras un tās darbinieku saņemto un nosūtīto iekšējās un ārējās saziņas, tostarp elektroniskās saziņas, dokumentu kopijas, kuri attiecas uz kredītvērtējuma ierosināšanu, noteikšanu, uzturēšanu, maiņu vai anulēšanu.

Pamatojums

Pašreizējā teksta redakcijā uzskaites prasības ir pārāk neskaidras un plašas (piemēram, norāde uz „visām darbībām” varētu iekļaut visus kredītvērtējuma aģentūras uzņēmējdarbības un darījumu aspektus). Tās būtu jāaizstāj ar konkrētākiem, sīki izstrādātiem noteikumiem, kas sniegtu skaidrību par to, tieši kādu datu uzskaite ir jānodrošina — tas atbilst citiem Kopienas finanšu tiesību aktiem.

Grozījums Nr.             159

Regulas priekšlikums

I pielikums – C iedaļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Kredītvērtēšanas procesā tieši iesaistīts darbinieks nepieprasa vai nepieņem naudu, dāvanas vai pakalpojumus no personām, kam kredītvērtējuma aģentūra sniedz pakalpojumus.

4. Kredītvērtēšanas procesā tieši iesaistīts darbinieks vai cita persona nepieprasa vai nepieņem naudu, dāvanas vai pakalpojumus no personām, kam kredītvērtējuma aģentūra sniedz pakalpojumus.

Pamatojums

Šī noteikuma darbības jomu vajadzētu paplašināt.

Grozījums Nr.  160

Regulas priekšlikums

I pielikums – D iedaļa – I sadaļa – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Kredītvērtējuma aģentūra nodrošina, ka jebkurā kredītvērtējumā ir skaidri un pamanāmi norādītas jebkādas kredītvērtējuma pazīmes un ierobežojumi. Jo īpaši kredītvērtējuma aģentūra jebkurā kredītvērtējumā pamanāmi norāda, vai tā uzskata, ka pieejamās informācijas par vērtējamo juridisko personu kvalitāte ir pieņemama, un to, kādā mērā tā ir pārbaudījusi vērtējamās juridiskās personas vai ar to saistītās trešās puses sniegto informāciju. Ja kredītvērtējums ir saistīts ar juridiskās personas vai finanšu instrumentu veidu, par kuri ir ierobežoti iepriekšējie dati, kredītvērtējuma aģentūra skaidri un pamanāmi norāda kredītvērtējuma ierobežojumus.

3. Kredītvērtējuma aģentūra nodrošina, ka jebkurā kredītvērtējumā ir skaidri un pamanāmi norādītas jebkādas konkrētā kredītvērtējuma pazīmes un ierobežojumi. Jo īpaši kredītvērtējuma aģentūra veic attiecīgus pasākumus, lai informācija, kuru tā izmanto kredītvērtējuma piešķiršanai, būtu pietiekami kvalitatīva ticama kredītvērtējuma pamatojumam. Ja kredītvērtējums ir saistīts ar juridiskās personas vai finanšu instrumentu veidu, par kuri ir ierobežoti iepriekšējie dati, kredītvērtējuma aģentūra skaidri un pamanāmi norāda kredītvērtējuma ierobežojumus.

Pamatojums

Noteikumu tā pašreizējā redakcijā būtu grūti īstenot praksē. Datu pārbaudei joprojām vajadzētu būt attiecīgo juridisko personu pienākumam, jo tās tieši pārzina informāciju un tām ir šīs informācijas pārbaudei vajadzīgā kompetence, tostarp iespējas izmantot neatkarīgu auditoru pakalpojumus.

Grozījums Nr.  161

Regulas priekšlikums

I pielikums – D iedaļa – I sadaļa – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Gadījumos, kad uzticamu datu trūkums vai jauna veida strukturētu finanšu instrumentu sarežģītība vai pieejamās informācijas kvalitāte nav pietiekama vai rada nopietnas šaubas par to, vai kredītvērtējuma aģentūra var nodrošināt ticamu kredītvērtējumu, kredītvērtējuma aģentūra atturas no kredītvērtējuma izsniegšanas vai atceļ jau izsniegtu kredītvērtējumu.

Gadījumos, kad uzticamu datu trūkums vai jauna veida strukturētu finanšu instrumentu sarežģītība vai pieejamās informācijas kvalitāte nav pietiekama vai rada nopietnas šaubas par to, vai kredītvērtējuma aģentūra var nodrošināt ticamu kredītvērtējumu, kredītvērtējuma aģentūra atturas no kredītvērtējuma sniegšanas.

Pamatojums

Sniegtu kredītvērtējumu anulēšana nav atbilstoša reakcija, un tas galu galā varētu kaitēt ieguldītājiem. Ja rodas šaubas par spēkā esošā kredītvērtējuma vai finanšu instrumenta komplicētības pamatojuma informācijas kvalitāti, piemērotākā atbildes reakcija būtu sniegt attiecīgu paziņojumu un pārskatīt kredītvērtējumu.

Grozījums Nr.  162

Regulas priekšlikums

I pielikums – D iedaļa – I sadaļa – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Kredītvērtējuma aģentūra nošķir strukturētu finanšu produktu vērtējumus no tradicionālo obligāciju vērtējumiem. Gadījumos, kad tā produktu novērtē pirmo reizi vai kad tiek novērtēts jauns produkts, kredītvērtējuma aģentūra norāda arī to.

Grozījums Nr.  163

Regulas priekšlikums

I pielikums – D iedaļa – I sadaļa – 3. punkts – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja mainās tās informācijas kvalitāte, kas pieejama spēkā esoša kredītvērtējuma uzraudzībai, attiecīgās izmaiņas dara zināmas atklātībai, kā arī pārskata un vajadzības gadījumā maina kredītvērtējumu.

Pamatojums

Sniegtu kredītvērtējumu anulēšana nav atbilstoša reakcija, un tas galu galā varētu kaitēt ieguldītājiem. Ja rodas šaubas par spēkā esošā kredītvērtējuma vai finanšu instrumenta komplicētības pamatojuma informācijas kvalitāti, piemērotākā atbildes reakcija būtu sniegt attiecīgu paziņojumu un pārskatīt kredītvērtējumu.

Grozījums Nr.  164

Regulas priekšlikums

I pielikums – D iedaļa – II sadaļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ja kredītvērtējuma aģentūra vērtē strukturēto finanšu instrumentu, tā kredītvērtējumā nodrošina informāciju par zaudējumu un skaidras naudas plūsmas analīzi, ko tā ir veikusi.

1. Ja kredītvērtējuma aģentūra vērtē strukturēto finanšu instrumentu, tā kredītvērtējumā nodrošina visu informāciju par zaudējumu un skaidras naudas plūsmas analīzi, ko tā ir veikusi vai uz ko paļaujas, kā arī norāda gaidāmās kredītvērtējuma izmaiņas (finanšu stabilitātes rādītājs).

Grozījums Nr.  165

Regulas priekšlikums

I pielikums – E iedaļa – I sadaļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. metodikas, modeļus un galvenos vērtēšanas pieņēmumus, kā arī būtiskas izmaiņas;

5. metodikas, kā arī modeļu un galveno matemātisko, korelācijas un citu pieņēmumu un būtisku izmaiņu izklāstus;

Grozījums Nr.  166

Regulas priekšlikums

I pielikums – E iedaļa – II sadaļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. reizi gadā – šādu informāciju:

svītrots

a) 20 pēc ieņēmumiem lielāko kredītvērtējuma aģentūras klientu sarakstu;

 

b) to kredītvērtējuma aģentūras klientu sarakstu, kuru kredītvērtējuma aģentūras devums ieņēmumu izaugsmes koeficientā iepriekšējā finanšu gadā par 1,5 reizēm pārsniedza kredītvērtējuma aģentūras kopējo ieņēmumu izaugsmes koeficientu tajā pašā gadā; katru šādu klientu iekļauj sarakstā tikai tad, ja tajā gadā šis klients veidoja vairāk nekā 0,25 % no kopējiem kredītvērtējuma aģentūras ieņēmumiem visā pasaulē.

 

2. apakšpunkta pirmās daļas nolūkiem “klients” nozīmē uzņēmumu, tā filiāles un asociētos uzņēmumus, kuros uzņēmumam pieder vairāk nekā 20 % akciju, kā arī jebkuras citas juridiskas personas, ar kurām saistībā ir organizētas sarunas par parāda jautājuma struktūru klienta vārdā un kuras ir tieši vai netieši kredītvērtējuma aģentūrai samaksājušas maksu par šā parāda jautājuma kredītvērtējumu.

 

Grozījums Nr.  167

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Kontaktpersonas vārds un kontaktinformācija.

2. I pielikumā minētā atbilstības uzraudzītāja vārds un kontaktinformācija.

(1)

              OV L 241, 2.9.2006., 26. lpp.


PASKAIDROJUMS

Vajadzība izstrādāt regulu par kredītvērtējuma aģentūrām radusies saistībā ar atklātajiem trūkumiem vai kļūmēm, izsniedzot vai pārbaudot kredītvērtējuma aģentūru sniegtos kredītvērtējumus.

Skaidrs, ka šie trūkumi vai kļūmes ir daļēji veicinājušas pašreizējo globālo finanšu krīzi.

Kredītvērtējuma aģentūras, kas faktiski atrodas oligopola situācijā, acīmredzami par zemu novērtēja kredītrisku, ko rada strukturēti kredītprodukti, un, kad tirgus apstākļi pasliktinājās, nespēja pielāgot kredītvērtējumus.

Cēloņi šīm kļūmēm, kam bijušas ievērojamas sekas, protams, ir dažādi: nepilnīgi modeļi, pārmērīga iecietība, interešu konflikti, analītiķu kvalifikācija, pārvaldības veids, patiesas kredītvērtējumu kvalitātes uzraudzības trūkums.

Tomēr praksē, kaut arī mēģināts izcelt galvenās aģentūras, finanšu speciālisti un ieguldītāji sniegtos kredītvērtējumus neuzskata par vienkāršu viedokli viņu informēšanai, bet par nopietnu, pat vienīgo atsauci, kas ir būtisks elements, pieņemot lēmumu ieguldīt.

Turklāt kredītvērtējumiem ir reglamentējoša nozīme, kura atzīta Kopienas dokumentos, kas piemērojami kredītiestādēm, apdrošināšanas iestādēm,…..

Šajos apstākļos būtu savlaicīgi un pamatoti, ka kredītvērtējuma aģentūras turpmāk tiktu pakļautas ierobežojošam regulējumam, ne vairs tikai rīcības kodeksam.

Pat pirms krīzes Parlaments vēlējās, lai kredītvērtējuma aģentūru darbība tiktu labāk kontrolēta. Tāpēc Komisijas priekšlikums tiek vērtēts atzinīgi.

No reglamentējošā viedokļa tas kopumā ir apmierinošs.

Tomēr tas šķiet nepilnīgs kādā būtiskā jautājumā: reģistrēšanas veida izvēle un uzraudzība.

Komisijas priekšlikums, kura iemesli ir saprotami institucionālā plānā, pieprasa sarežģītu reģistrēšanas un uzraudzības procedūru.

Referents apšauba tā patieso efektivitāti attiecībā uz izvirzītajiem mērķiem.

Vajadzētu atcerēties, ka šīs regulas tapšanas iemesls ir nopietnā finanšu krīze, ar ko saskaramies. Šī krīze parāda, ka finanšu iestāžu uzraudzība un kontrole ne vienmēr ir sasniegusi vēlamo efektivitāti.

Šodien ir jāmācās no pieredzes, tostarp jomās, kas līdz šim nav bijušas reglamentētas.

Runājot par kredītvērtējuma aģentūrām, ir būtiski pēc iespējas pārliecināties, ka regulējumam būs gaidītā pozitīvā ietekme.

Jākonstatē, ka ir ļoti maz kredītvērtējuma aģentūru, to darbības joma ir globāla un vairumā gadījumu to galvenā mītne atrodas ārpus Kopienas.

Tāpēc rodas dažādi jautājumi, pirmkārt, jautājums par izteikti eiropeiska regulējuma efektivitāti. Skaidrs, ka ir jātiecas pēc sadarbības starp Kopienu un trešām valstīm un tā jāuzsver, lai izveidotu saskaņotu reglamentējošu pamatu.

Eiropas tiesiskajam regulējumam jāietver atbildība par reģistrēšanu un uzraudzību, vienlaikus ieviešot labu sadarbību starp Eiropas likumdevēju un dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Tādējādi referents ierosina Eiropas Vērtspapīru uzraugu komiteju (CESR) izveidot par regulējuma īstenošanas virzītājspēku.

Attiecībā uz pārējo regulējumā vajadzētu skaidri definēt dažādus noteikumus kredītvērtējuma aģentūrām, lai nodrošinātu to neatkarību, pārredzamību, labu pārvaldību un interešu konfliktu novēršanu un risināšanu. Regulas priekšlikumā šie dažādie punkti kopumā tiek risināti apmierinoši.

Tomēr divi jautājumi ir pelnījuši īpašu uzmanību.

Ņemot vērā kredītvērtējuma nozīmi, šķiet vēlams regulējumu neierobežot līdz tiesību aktos noteiktai lietošanai un ieviest vispārējus noteikumus jebkurai kredītvērtējuma sniegšanai, izņemot vienīgi nepārprotamus izņēmumus, kas ietverti regulā.

Turklāt atzinīgi vērtējams princips, ka publicētos un Kopienā lietojamos kredītvērtējumus būtu jāizstrādā tieši tām aģentūrām, kuru juridiskā mītne atrodas Kopienā un kuras tāpēc ir pakļautas Eiropas tiesiskajam regulējumam.

Tomēr būsim reālisti.

Ne vienmēr aģentūras, kas atrodas Kopienā un ir pakļautas Eiropas tiesiskajam regulējumam, ir vislabāk aprīkotas kredītvērtējuma sniegšanai par juridiskām personām vai kredītiem, vai trešo valstu finanšu instrumentiem.

Gaidot saskaņotus globālus noteikumus, varētu pieļaut, ka ir lietojami kredītvērtējumi, ko sniegušas kredītvērtējuma aģentūras, kas nav pakļautas Eiropas tiesiskajam regulējumam, no brīža, kad šos kredītvērtējumus ir apstiprinājusi un pieņēmusi aģentūra, kas atrodas Eiropas Savienībā, kopš tā uzņemsies atbildību un apliecinās, ka aģentūra, kas sniegusi kredītvērtējumu, ir atbilstoša Kopienā pastāvošajam regulējumam.

Visbeidzot, šķiet, ir atbilstošs brīdis, lai veicinātu veselīgu konkurenci kredītvērtējuma aģentūru jomā, sekmējot to kredītvērtējuma aģentūru veidošanos, kuru galvenā mītne atrastos Eiropā. Šī mērķa labā varētu precizēt, ka dalībvalstis rosinās vērtējamās juridiskās personas iesniegt apelāciju par daļu kredītvērtējumu, kas lūgti aģentūrām, kuru galvenā mītne atrodas ārpus Kopienas.


JURIDISKĀS KOMITEJAS ATZINUMS (10.3.2009)

Ekonomikas un monetārajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kredītvērtējuma aģentūrām

(COM(2008)0704 – C6‑0397/2008 – 2008/0217(COD))

Atzinumu sagatavoja: Sharon Bowles

ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikuma nolūks ir izveidot juridiski saistošu reģistrācijas un uzraudzības režīmu kredītvērtējuma aģentūrām, kuras izdod kredītvērtējumus, kas galvenokārt paredzēti izmantošanai regulatīvos nolūkos kredītiestādēm, ieguldījumu sabiedrībām, apdrošināšanas, un pārapdrošināšanas uzņēmumiem, kopējo ieguldījumu shēmām un pensiju fondiem. Galvenais priekšlikuma mērķis ir nodrošināt, ka Kopienā izmantotie kredītvērtējumi ir neatkarīgi, objektīvi un kvalitatīvi.

Referente izvirza šādus galvenos jautājumus JURI komitejas parasto kompetenču jomā:

Vai ir pareizi pamatot priekšlikumu ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 95. pantu, kā tas ir ierosināts, vai arī priekšlikums būtu jāpamato ar tā 47. panta 2. punktu?

Līguma 95. pants attiecas uz iekšējā tirgus izveidi un darbību.

Līguma 47. panta 2. punkts, kas ir daļa no 2. nodaļas par uzņēmējdarbības brīvību, attiecas uz „personu brīvu pārvietošanos un pakalpojumu un kapitāla brīvu apriti”, un līdz šim visus saskaņošanas pasākumus finanšu pakalpojumiem Eiropas Savienībā pieņēma, pamatojoties uz 47. panta 2. punkta tiesisko pamatu. Tas jo īpaši attiecas uz kredītiestādēm (Direktīva 2006/48/EK), ieguldījumu sabiedrībām (Direktīva 2004/39/EK), apdrošināšanas uzņēmumiem (Direktīva 2002/83/EK), pārapdrošināšanas uzņēmumiem (Direktīva 2005/68/EK), pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU — tiek pārstrādāta), papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcijām (Direktīva 2003/41/EK).

Saskaņotības labad pašreizējā priekšlikuma mērķis, lai noteiktu nosacījumus, saskaņā ar kuriem Eiropas Savienībā var izveidot un darboties kredītvērtējuma aģentūras, arī varētu attiekties uz 47. panta 2. punktu.

Vai priekšlikumam ir jābūt regulas vai direktīvas formā?

Ir saprotams, kāpēc pašreizējā kontekstā un finansiālajā situācijā, kā arī lai panāktu konsekventu un ātru īstenošanu, priekšroka tiek dota regulai, nevis direktīvai. Tomēr 47. panta 2. punktā ir noteikts, ka attiecīgo darbību vai profesiju uzsākšanas un izpildes koordinēšanu nosaka vienīgi ar direktīvu palīdzību, un tas izslēdz regulu izmantošanu.

Ja regulas izmantošana šajā konkrētajā gadījumā tiek uzskatīta par pamatotu un tādēļ par pamatu tiek saglabāts 95. pants, būtu jāņem vērā tā sekas.

Pārvaldības kritēriji

Saskaņā ar pielikuma A iedaļā paredzētajiem pārvaldības kritērijiem tiek ierosināts, ka izpilddirektori bez pilnvarām uzņemas noteiktu atbildību, lai nodrošinātu vērtējumu neatkarību. Uzdevuma būtība ir aizsargāt trešās puses — ieguldītājus un tirgus. Nav skaidrs, vai šis amatpienākums visos gadījumos ir atbilstošs izpilddirektoriem bez pilnvarām, kuri pārstāv arī akciju turētājus. Dažās dalībvalstīs būtu iespējams, ka izpilddirektoriem bez pilnvarām ir šāds amatpienākums, bet tik stings norādījums nav nepieciešams, un referente ierosina, ka administratīvā vai uzraudzības valde būtu to personu pakļautībā, kuras veic neatkarīgas uzraudzības pienākumu. Ja tas ir atbilstoši, šādas personas varētu būt izpilddirektori bez pilnvarām. Nav nepieciešams, ka katra kredītvērtējuma aģentūra veic atsevišķu uzraudzības pienākumu, to var veikt grupa kopumā.

Civiltiesiskā atbildība

Pašreizējā priekšlikumā paredzēts, ka regula atvieglos tiesāšanos. Referente uzskata, ka nav iemesla paplašināt pašreizējo civiltiesisko atbildību, kas ir spēkā dalībvalstīs un kura kopumā jau attiecas uz nopietniem pārkāpumiem un nelikumīgu profesionālo rīcību. Patiešām būtu bīstami mudināt vai atvieglot tiesāšanos, kas varētu ietekmēt vērtējuma lēmumus un varētu radīt iespēju šantāžai un graut neatkarību, kuru tiecas nodrošināt un saglabāt. Ir svarīgi šajā jomā ievērot piesardzību, un tiek ierosināts grozījums, lai precizētu, ka nav nodoma paplašināt pašreizējo civiltiesiskās atbildības režīmu.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Ilgstošas attiecības ar vienām un tām pašām vērtējamām juridiskajām personām vai ar tām saistītām trešām pusēm varētu kompromitēt analītiķu un to personu neatkarību, kas apstiprina kredītvērtējumus. Tādēļ šiem analītiķiem un personām jāpiemēro rotācijas mehānisms.

(13) Ilgstošas attiecības ar vienām un tām pašām vērtējamām juridiskajām personām vai ar tām saistītām trešām pusēm varētu kompromitēt analītiķu, kuri tieši sazinās ar emitentiem, neatkarību. Tādēļ šiem analītiķiem jāpiemēro obligāts rotācijas mehānisms.

Pamatojums

Ir jānovērš interešu konflikts attiecībā uz analītiķiem, kuri bieži sazinās ar emitentiem. Kredītvērtējuma aģentūras nesazinās tieši, un tām ir noderīga nozares pieredze.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Lai nodrošinātu kredītvērtējumu kvalitāti, kredītvērtējuma aģentūrai jāpiemēro pasākumi, lai nodrošinātu, ka informācija, ko tā izmanto kredītvērtējuma piešķiršanai, ir uzticama. Šajā nolūkā kredītvērtējuma aģentūra var citu elementu starpā paredzēt neatkarīgi auditētu finanšu pārskatu un publiski pieejamas informācijas izmantošanu, respektablu trešo pušu pakalpojumu izmantošanu pārbaudes veikšanai, izlases paraugu pārbaudes, ko veic kredītvērtējuma aģentūra attiecībā uz saņemto informāciju, vai līguma noteikumus, kas skaidri paredz vērtējamās juridiskās personas vai ar to saistīto trešo pušu atbildību, ja saskaņā ar līgumu sniegtā informācija ir apzināti un būtiski kļūdaina vai maldinoša vai ja vērtējamā juridiskā persona vai ar to saistītās trešās puses neveic saprātīgas uzticamības pārbaudes attiecībā uz informācijas precizitāti, kā noteikts līguma noteikumos.

(15) Lai nodrošinātu kredītvērtējumu kvalitāti, kredītvērtējuma aģentūrai jāpiemēro pasākumi, lai nodrošinātu, ka informācija, ko tā izmanto kredītvērtējuma piešķiršanai, ir uzticama. Kredītvērtējuma aģentūras uzdevums nav pārbaudīt sagatavotos datus un emitentu un trešo pušu veikto uzticamības pārbaudi, bet tai ir jāpārliecinās, ka attiecīgie avoti, uz kuriem tā paļaujas, to pierāda, piemēram, ar profesionālu neatkarību vai reputāciju. Šajā nolūkā kredītvērtējuma aģentūra var citu elementu starpā paredzēt neatkarīgi auditētu finanšu pārskatu un publiski pieejamas informācijas izmantošanu, respektablu trešo pušu pakalpojumu izmantošanu pārbaudes veikšanai, izlases paraugu pārbaudes, ko veic kredītvērtējuma aģentūra attiecībā uz saņemto informāciju, vai līguma noteikumus transakciju dokumentos, kas skaidri paredz vērtējamās juridiskās personas vai ar to saistīto trešo pušu atbildību, ja saskaņā ar līgumu sniegtā informācija ir apzināti un būtiski kļūdaina vai maldinoša vai ja vērtējamā juridiskā persona vai ar to saistītās trešās puses neveic saprātīgas uzticamības pārbaudes attiecībā uz informācijas precizitāti, kā noteikts līguma noteikumos.

Pamatojums

Nepieciešams novērst neskaidrības par kredītvērtējuma aģentūru uzdevumu attiecībā uz citu pušu veiktām uzticamības pārbaudēm, uz kurām paļaujas kredītvērtējuma aģentūras.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(35) Ja tiesiskais regulējums, kuram atbilstoši kredītvērtējuma aģentūras darbojas, būs stingrāks un skaidrāks, tas arī attiecīgos gadījumos atvieglos civilprasību iesniegšanu pret kredītvērtējuma aģentūrām saskaņā ar dalībvalstīs piemērotajiem atbildības režīmiem.

(35) Šī regula neskar valsts tiesību aktus, kuri reglamentē civiltiesisko atbildību attiecībā uz kredītvērtējuma aģentūrām.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Šo regulu piemēro kredītvērtējumiem, ko regulatīviem vai citiem nolūkiem paredzēts izmantot finanšu iestādēm, kā noteikts Direktīvā 2006/48/EK, ieguldījumu sabiedrībām, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/39/EK, apdrošināšanas uzņēmumiem, kuriem piemēro Padomes Direktīvu 73/239/EEK, dzīvības apdrošināšanas uzņēmumiem, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/83/EK, pārapdrošināšanas uzņēmumiem, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/68/EK, pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU), kā noteikts […] Direktīvā [2009/XX/EK] vai papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcijām, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/41/EK un ko publisko vai izplata pēc pasūtījuma.

Šo regulu piemēro kredītvērtējumiem, ko regulatīviem nolūkiem paredzēts izmantot finanšu iestādēm, kā noteikts Direktīvā 2006/48/EK, ieguldījumu sabiedrībām, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/39/EK, apdrošināšanas uzņēmumiem, kuriem piemēro Padomes Direktīvu 73/239/EEK, dzīvības apdrošināšanas uzņēmumiem, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/83/EK, pārapdrošināšanas uzņēmumiem, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/68/EK, pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU), kā noteikts […] Direktīvā [2009/XX/EK] vai papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcijām, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/41/EK un ko publisko vai izplata pēc pasūtījuma.

Pamatojums

Regulas piemērošanas joma ir skaidri jāierobežo ar izmantošanu regulatīviem nolūkiem. Pārāk plaša regulas darbības joma negatīvi ietekmēs ieguldītājus un citus kredītvērtējumu izmantotājus.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Kredītvērtējuma aģentūra nodrošina, ka analītiķi un personas, kuras apstiprina kredītvērtējumus, nav iesaistītas kredītvērtējuma pakalpojumu sniegšanā tai pašai vērtētajai juridiskajai personai vai ar to saistītām trešām pusēm uz laiku, kas pārsniedz četrus gadus. Šim nolūkam aģentūra izveido rotācijas mehānismu attiecībā uz šiem analītiķiem un personām.

4. Kredītvērtējuma aģentūra nodrošina, ka analītiķi, kuri tieši sazinās ar emitentiem, nav iesaistīti kredītvērtējuma pakalpojumu sniegšanā tai pašai vērtētajai juridiskajai personai vai ar to saistītām trešām pusēm uz laiku, kas pārsniedz četrus gadus. Šim nolūkam aģentūra izveido rotācijas mehānismu.

Pamatojums

Ir jānovērš interešu konflikts attiecībā uz analītiķiem, kuri bieži sazinās ar emitentiem. Kredītvērtējuma aģentūras nesazinās tieši, un tām ir noderīga nozares pieredze.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirmajā daļā minētais periods, pēc kura analītiķi vai personas, kuras apstiprina kredītvērtējumus, var iesaistīties kredītvērtējuma pakalpojumu sniegšanā vērtētajai juridiskajai personai vai ar to saistītām trešām pusēm, nedrīkst būt īsāks par diviem gadiem.

Pirmajā daļā minētais periods, pēc kura analītiķi var tieši sazināties ar vērtējamo juridisko personu vai ar pirmajā daļā minētajām attiecīgajām trešajām pusēm, lai sniegtu kredītvērtējuma pakalpojumus, nedrīkst būt īsāks par diviem gadiem.

Pamatojums

Ir jānovērš interešu konflikts attiecībā uz analītiķiem, kuri bieži sazinās ar emitentiem. Kredītvērtējuma aģentūras nesazinās tieši, un tām ir noderīga nozares pieredze.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

20. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) piekļūt jebkādam dokumentam jebkādā formātā, kā arī saņemt vai kopēt šo dokumentu;

(a) piekļūt jebkādam dokumentam jebkādā formātā, kā arī saņemt vai kopēt šo dokumentu, lai to izmantotu savu uzraudzības pilnvaru izpildē;

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

20. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) pieprasīt informāciju no jebkuras personas un, ja nepieciešams, uzaicināt uz tikšanos un iztaujāt personu, lai iegūtu informāciju;

(b) pieprasīt informāciju no jebkuras personas un vajadzības gadījumā izsaukt un nopratināt personu, lai gūtu informāciju izmantošanai savu uzraudzības pilnvaru izpildē;

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

20. pants – 3. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Šo pilnvaru īstenošanā attiecībā uz dienesta noslēpumu vai likumīgām profesijas privilēģijām piemēro tādus pašus noteikumus saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, kādus piemēro finanšu tirgiem citās uzraudzības procedūrās.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

21. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Mītnes dalībvalsts kompetentā iestāde var piemērot šādus pasākumus:

1. Mītnes dalībvalsts kompetentā iestāde šīs regulas pārkāpuma gadījumā var piemērot šādus pasākumus:

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pienākumu ievērot dienesta noslēpumus piemēro visām personām, kas strādā vai ir strādājušas kompetentajā iestādē, vai jebkurai citai iestādei vai personai, kurai kompetentā iestāde ir deleģējusi uzdevumus, arī revidentiem un ekspertiem, ar ko kompetentā iestāde ir slēgusi līgumus. Informāciju, kam piemēro dienesta noslēpuma principu, nedrīkst atklāt nevienai citai personai vai iestādei, izņemot gadījumus, kad šāda atklātība ir nepieciešama tiesvedībai.

1. Pienākumu ievērot dienesta noslēpumus piemēro visām personām, kas strādā vai ir strādājušas kompetentajā iestādē, CESR vai jebkurai citai iestādei vai personai, kurai kompetentā iestāde ir deleģējusi uzdevumus, arī revidentiem un ekspertiem, ar ko kompetentā iestāde ir slēgusi līgumus. Informāciju, kam piemēro dienesta noslēpuma principu, nedrīkst atklāt nevienai citai personai vai iestādei, izņemot gadījumus, kad šāda atklātība ir nepieciešama tiesvedībai.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

31. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Šīs regulas noteikumu pārkāpums pats par sevi nedod trešām pusēm tiesības rīkoties attiecībā uz nodarītiem kaitējumiem, un šādas prasības var iesniegt tikai saskaņā ar spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem par civiltiesisko atbildību.

Pamatojums

Aiz pirmā punkta iekļautais jaunais punkts ir ieviests, lai novērstu neskaidrības. Uzdevums pirmajā punktā ir jāpaskaidro tā, kā to izpilda valsts tiesību aktos.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

31. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

CESR veicina to noteikumu konverģenci, kurus piemēro šīs regulas noteikumu pārkāpumu gadījumā.

Pamatojums

CESR vajadzētu veicināt to noteikumu konverģenci, kurus piemēro par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, tā lai izvairītos no arbitrāžas.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

31.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

31.a pants

 

Sūdzības

 

CESR būtu jānodrošina, ka tiek izveidotas procedūras, kuras emitentiem vai citām ieinteresētajām pusēm ļauj iesniegt sūdzības par šajā regulā noteikto prasību un nosacījumu izpildi. Visas sūdzības ir jāizskata pienācīgi un konfidenciāli.

Pamatojums

Nepamatotu tiesāšanās procedūru vietā ir jāveicina un jāveido efektīvas sūdzību izskatīšanas procedūras. CESR ir jābūt atbildīgajai iestādei, lai novērstu arbitrāžu.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

31.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

31.b pants

 

Ārpustiesas pārsūdzības

 

1. Dalībvalstis veicina atbilstošu un efektīvu sūdzību un ārpustiesas pārsūdzības procedūru izveidi strīdu izšķiršanai ārpustiesas kārtībā starp kredītvērtējuma aģentūrām un emitentiem, ieguldītājiem un attiecīgā gadījumā citām ieinteresētajām pusēm attiecībā uz šajā regulā noteikto prasību un nosacījumu izpildi vai neizpildi.

 

2. Dalībvalstis veicina minēto iestāžu sadarbību pārrobežu strīdu izšķiršanā.

 

3. CESR veicina konverģenci sūdzību un pārsūdzības procedūrās.

Pamatojums

Nepamatotu tiesāšanās procedūru vietā ir jāveicina un jāveido efektīvas sūdzību izskatīšanas procedūras.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

I pielikums - D iedaļa - I nodaļa - 3. punkts – 2.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ja mainās izsniegto kredītvērtējumu uzraudzībai pieejamās informācijas kvalitāte, tā jāpublisko un kredītvērtējums atbilstoši jāpārskata.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Kredītvērtējuma aģentūras

Atsauces

COM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD)

Atbildīgā komiteja

ECON

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

20.11.2008

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Sharon Bowles

19.1.2009

 

 

Izskatīšana komitejā

12.2.2009

 

 

 

Pieņemšanas datums

9.3.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

16

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Ieke van den Burg

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Bill Newton Dunn


PROCEDŪRA

Virsraksts

Kredītvērtējuma aģentūras

Atsauces

COM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

12.11.2008

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

20.11.2008

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

20.11.2008

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Jean-Paul Gauzès

24.9.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

1.12.2008

20.1.2009

9.3.2009

 

Pieņemšanas datums

23.3.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

7

4

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniel Dăianu, Harald Ettl, Thomas Mann, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Eva-Riitta Siitonen

Iesniegšanas datums

1.4.2009

Juridisks paziņojums - Privātuma politika