Postup : 2008/0217(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0191/2009

Predkladané texty :

A6-0191/2009

Rozpravy :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Hlasovanie :

PV 23/04/2009 - 8.5
CRE 23/04/2009 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0279

SPRÁVA     ***I
PDF 399kWORD 980k
1.4.2009
PE 418.199v02-00 A6-0191/2009

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ratingových agentúrach

(KOM(2008)0704 – C6‑0397/2008 – 2008/0217(COD))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Jean-Paul Gauzès

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre právne veci
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ratingových agentúrach

(KOM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0704),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6 0397/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A6-0191/2009),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Ratingové agentúry zohrávajú významnú úlohu na globálnych trhoch s cennými papiermi a bankových trhoch, lebo ich ratingy používajú investori, vypožičiavatelia a vlády na prijímanie informovaných investičných a finančných rozhodnutí. Úverové inštitúcie, investičné firmy, poisťovne, poisťovacie podniky, zaisťovne, podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (UCITS) a inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia môžu tieto ratingy používať ako referenčné na výpočet svojich kapitálových požiadaviek na účely platobnej schopnosti alebo na výpočet rizík svojej investičnej činnosti. Úverové ratingy majú následne výrazný vplyv na presvedčenie a dôveru investorov a spotrebiteľov. Preto je dôležité, aby boli úverové ratingy používané v Spoločenstve nestranné, objektívne a najvyššej kvality.

(1) Ratingové agentúry zohrávajú významnú úlohu na globálnych trhoch s cennými papiermi a bankových trhoch, lebo ich úverové ratingy používajú investori, vypožičiavatelia a vlády v rámci prijímania informovaných investičných a finančných rozhodnutí. Úverové inštitúcie, investičné firmy, poisťovne, poisťovacie podniky, zaisťovne, podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia môžu tieto úverové ratingy používať ako referenčné na výpočet svojich kapitálových požiadaviek na účely platobnej schopnosti alebo na výpočet rizík svojej investičnej činnosti. Úverové ratingy majú následne výrazný vplyv na fungovanie trhov a na presvedčenie a dôveru investorov a spotrebiteľov. Preto je dôležité, aby ratingové agentúry dodržiavali zásady integrity, transparentnosti, zodpovednosti, dobrého riadenia a spolupráce inštitúcií s cieľom zabezpečiť, aby boli výsledné úverové ratingy používané v Spoločenstve nestranné, objektívne a najvyššej kvality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V súčasnosti má väčšina ratingových agentúr svoje ústredie mimo Spoločenstva. Väčšina členských štátov nereguluje činnosti ratingových agentúr ani podmienky vydávania úverových ratingov. Napriek ich veľkému významu pre fungovanie finančných trhov podliehajú ratingové agentúry len v obmedzenej miere právnym predpisom Spoločenstva, menovite smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom. Okrem toho sa na ratingové agentúry vzťahuje aj smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES zo 14. júna 2006 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií. Preto je dôležité ustanoviť pravidlá, ktoré zabezpečia, že všetky ratingy, ktoré používajú finančné inštitúcie podliehajúce právnym predpisom Spoločenstva, sú vysoko kvalitné a vydávané ratingovými agentúrami podľa prísnych požiadaviek. Komisia bude pokračovať v spolupráci so svojimi medzinárodnými partnermi, aby zabezpečila konvergenciu pravidiel, ktoré sa uplatňujú na ratingové agentúry.

(2) V súčasnosti má väčšina ratingových agentúr svoje ústredie mimo Spoločenstva. Väčšina členských štátov nereguluje činnosti ratingových agentúr ani podmienky vydávania úverových ratingov. Napriek ich veľkému významu pre fungovanie finančných trhov podliehajú ratingové agentúry právnym predpisom Spoločenstva len v obmedzených oblastiach, menovite smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom. Okrem toho sa na ratingové agentúry vzťahuje aj smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES zo 14. júna 2006 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií. Preto je dôležité ustanoviť pravidlá, ktoré zabezpečia, že všetky úverové ratingy, ktoré používajú finančné inštitúcie podliehajúce právnym predpisom Spoločenstva, sú vysoko kvalitné a vydávané ratingovými agentúrami podľa prísnych požiadaviek. Komisia bude pokračovať v spolupráci so svojimi medzinárodnými partnermi, aby zabezpečila konvergenciu pravidiel, ktoré sa uplatňujú na ratingové agentúry.

Odôvodnenie

Tento PDN objasňuje, že ratingové agentúry podliehajú len malému počtu právnych predpisov Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Ratingové agentúry môžu na dobrovoľnom základe uplatňovať Kódex základov správania pre ratingové agentúry, ktorý vydala Medzinárodná organizácia komisií pre cenné papiere, ďalej len „kódex IOSCO“. V roku 2006 Komisia v oznámení o ratingových agentúrach vyzvala Výbor európskych regulátorov cenných papierov, ďalej len „CESR“, aby monitoroval dodržiavanie kódexu IOSCO a každoročne o tom podával správu Komisii.

(3) Ratingové agentúry by mali uplatňovať Kódex základov správania pre ratingové agentúry, ktorý vydala Medzinárodná organizácia komisií pre cenné papiere, ďalej len „kódex IOSCO“. V roku 2006 Komisia v oznámení o ratingových agentúrach vyzvala Výbor európskych regulátorov cenných papierov, ďalej len „CESR“, aby monitoroval dodržiavanie kódexu IOSCO a každoročne o tom podával správu Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Usudzuje sa, že ratingové agentúry vo svojich úverových ratingoch nezareagovali dostatočne včas na zhoršujúce sa trhové podmienky. Toto zlyhanie môžu najlepšie napraviť opatrenia vzťahujúce sa na konflikt záujmov, kvalitu úverových ratingov, transparentnosť ratingových agentúr, ich vnútorné riadenie a dohľad nad činnosťami ratingových agentúr. Používatelia úverových ratingov by sa nemali slepo spoliehať na úverové ratingy. Mali by maximálne starostlivo vykonávať vlastnú analýzu, a ak sa spoliehajú na tieto úverové ratingy, postupovať s náležitou starostlivosťou.

(5) Usudzuje sa, že ratingové agentúry na jednej strane vo svojich úverových ratingoch nezareagovali dostatočne včas na zhoršujúce sa trhové podmienky a na druhej strane neupravili dostatočne včas svoje ratingy po prehĺbení krízy na trhu. Toto zlyhanie môžu najlepšie napraviť opatrenia vzťahujúce sa na konflikt záujmov, kvalitu úverových ratingov, transparentnosť ratingových agentúr, ich vnútorné riadenie a dohľad nad činnosťami ratingových agentúr. Používatelia úverových ratingov by mali mať možnosť sa do určitej miery, hoci nie slepo, spoliehať na úverové ratingy. Mali by maximálne starostlivo vykonávať vlastnú analýzu, a ak sa spoliehajú na tieto úverové ratingy, vždy postupovať s náležitou starostlivosťou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Ratingy štátnych dlhopisov by sa mali považovať za verejné statky a preto by sa mali vykonávať samostatnými aktérmi súčasne, ako napríklad vnútroštátnymi dvormi audítorov a Európskym dvorom audítorov.

Odôvodnenie

Súčasná kríza odkryla špekulatívne a hedžové činnosti v oblasti štátnych dlhopisov. Tieto javy sú vysoko škodlivé a mali by sa zakázať. Presunutie zodpovednosti za rating štátnych dlhopisov na iného aktéra môže byť riešením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5b) Mala by sa zvážiť možnosť vytvorenia európskej verejnej ratingovej agentúry;

Odôvodnenie

Súčasná kríza ukázala, že ratingové agentúry zlyhali a žiada o nových aktérov v tejto oblasti. Toto je stanovisko, ktoré EP už schválil pri hlasovaní 11. septembra 2008 o „správe s odporúčaniami pre Komisiu o hedžových fondoch a private equity“ poslanca Poula Nyrupa Rasmussena.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5c) Je vhodné uskutočniť reformu CESR buď tak, že sa samotný CESR rozšíri na nezávislú európsku agentúru, alebo tak, že sa vytvorí ústredná európska agentúra, ktorá bude vydávať ratingy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Pokiaľ ide o kvalitu úverových ratingov, ktoré používajú finančné inštitúcie podliehajúce harmonizovaným pravidlám Spoločenstva, treba ustanoviť spoločný rámec pravidiel. Inak je riziko, že členské štáty budú na vnútroštátnej úrovni prijímať odchylné opatrenia. Týmto by sa priamo negatívne ovplyvňovalo dobré fungovanie vnútorného trhu a vytvárali prekážky, lebo ratingové agentúry vydávajúce úverové ratingy pre finančné inštitúcie v Spoločenstve by v rôznych členských štátoch podliehali rôznym pravidlám. Okrem toho odchylné požiadavky na kvalitu úverových ratingov by mohli viesť k rôznym úrovniam ochrany investorov a spotrebiteľov.

(6) Na zlepšenie kvality úverových ratingov, ktoré používajú finančné inštitúcie podliehajúce harmonizovaným pravidlám Spoločenstva, treba ustanoviť spoločný rámec. Inak je riziko, že členské štáty budú na vnútroštátnej úrovni prijímať odchylné opatrenia. Týmto by sa priamo negatívne ovplyvňovalo dobré fungovanie vnútorného trhu a vytvárali prekážky, lebo ratingové agentúry vydávajúce úverové ratingy pre finančné inštitúcie v Spoločenstve by v rôznych členských štátoch podliehali rôznym pravidlám. Okrem toho odchylné požiadavky na kvalitu úverových ratingov by mohli viesť k rôznym úrovniam ochrany investorov a spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenia 6a, 6b a 6c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(6a) Je žiaduce, aby sa úverové ratingy subjektov alebo produktov nachádzajúcich sa v tretej krajine, vypracované alebo vydané ratingovými agentúrami so sídlom a s povolením v tretej krajine, v rámci Spoločenstva mohli použiť pod podmienkou, že spĺňajú požiadavky, ktoré sú rovnako prísne ako tie, ktoré sú stanovené v tomto nariadení.

(6b) Toto nariadenie by malo zaviesť režim uznávania, v rámci ktorého by ratingové agentúry so sídlom v Spoločenstve a registrované v súlade s týmto nariadením uznávali za rovnocenné s týmto nariadením ratingy vydané v tretích krajinách za predpokladu, že Komisia uznala právny rámec a rámec dohľadu, podľa ktorého sú regulované ratingové činnosti tretej krajiny, z ktorých vyplynulo vydanie predmetného úverového ratingu. S cieľom zabezpečiť ochranu investorov a uľahčiť nápravu akéhokoľvek porušenia tohto nariadenia sú požiadavky uvedené v tomto odôvodnení zásadné pre poskytnutie referenčného bodu v Európskej únii, menovite ratingová agentúra založená v rámci Spoločenstva a registrovaná v súlade s týmto nariadením.

 

(6c) Ratingová agentúra, ktorá uznala úverový rating vydaný v tretej krajine, by mala byť plne a bezpodmienečne zodpovedná za uznaný úverový rating.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Ratingové agentúry by si mali vytvoriť vhodné vnútorné politiky a postupy pre zamestnancov zapojených do procesu úverového ratingu, aby zabránili konfliktu záujmov a v každom momente zabezpečovali kvalitu, čestnosť a dôslednosť ratingového a revízneho procesu.

(8) Ratingové agentúry by si mali vytvoriť vhodné vnútorné politiky a postupy pre zamestnancov a iné osoby zapojené do procesu úverového ratingu, aby identifikovali, vylúčili alebo spravovali a zverejnili konflikty záujmov a v každom momente zabezpečovali kvalitu, čestnosť a dôslednosť úverového ratingového a revízneho procesu. Medzi takéto politiky a postupy by mal patriť najmä vnútorný kontrolný systém a funkcia dodržiavania súladu.

Odôvodnenie

Ide o technický PDN. Odráža nové znenie príslušných článkov z hľadiska vylúčenia alebo identifikácie, spravovania a zverejňovania konfliktov záujmov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) V snahe zabezpečiť nestrannosť procesu úverového ratingu od obchodných záujmov ratingovej agentúry ako obchodnej spoločnosti by ratingové agentúry mali zabezpečiť, aby boli v správnej alebo dozornej rade najmenej traja nevýkonní členovia, ktorí by mali byť nezávislí podľa bodu 13 v oddiele III odporúčania Komisie 2005/162/ES o úlohe riadiacich pracovníkov registrovaných spoločností s nevýkonnými alebo dozornými oprávneniami a o výboroch vrcholového (dozorného) orgánu. Okrem toho je potrebné, aby väčšina členov správnej alebo dozornej rady vrátane nestranných členov mala dostatočné znalosti a skúsenosti z oblasti finančných služieb.

(10) V snahe zabezpečiť nestrannosť procesu úverového ratingu od obchodných záujmov ratingovej agentúry ako obchodnej spoločnosti by ratingové agentúry alebo skupiny ratingových agentúr mali zabezpečiť, aby bola správna alebo dozorná rada nezávislá pri monitorovaní alebo podávaní správ o riadnom dodržiavaní tohto nariadenia v súvislosti so zachovaním nezávislosti a kvality úverových ratingov. Okrem toho by členovia správnej alebo dozornej rady mali mať dostatočné znalosti a skúsenosti z príslušných oblastí finančných služieb.

Odôvodnenie

Nie je potrebné, aby monitorovaciu funkciu vykonávali nevýkonní členovia a v niektorých členských štátoch takéto riadiace funkcie neexistujú alebo nie sú v príslušnej forme. Môže tiež dôjsť ku konfliktu záujmov s povinnosťami, ktoré má ako akcionár. Táto formulácia „funkcie“ umožňuje výber najlepšej možnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) V snahe predísť konfliktom záujmov by odmeňovanie nestranných členov správnej alebo dozornej rady nemalo závisieť od obchodnej výkonnosti agentúry.

(11) V snahe predísť konfliktom záujmov by odmeňovanie členov správnej alebo dozornej rady nemalo závisieť od obchodnej výkonnosti agentúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Dlhodobé vzťahy s tými istými hodnotenými subjektmi alebo ich spriaznenými tretími stranami by mohli narušiť nestrannosť analytikov a osôb, ktoré schvaľujú úverové ratingy. Preto by títo analytici a tieto osoby mali podliehať mechanizmu rotácie.

(13) Dlhodobé vzťahy s tými istými hodnotenými subjektmi alebo ich spriaznenými tretími stranami by mohli narušiť nestrannosť analytikov, ktorí sú v priamom kontakte s emitentom. Preto by títo analytici mali podliehať povinnému mechanizmu rotácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Ratingové agentúry by mali používať ratingové metodiky, ktoré sú prísne, systematické a kontinuálne a ktorých výsledkom ratingy, ktoré môžu podliehať validácii na základe historických skúseností. Ratingové agentúry by mali zabezpečiť, aby sa metodiky, modely a kľúčové ratingové predpoklady používané na určovanie ratingu riadne udržiavali, aktualizovali a pravidelne komplexne revidovali. V prípadoch, keď nedostatok spoľahlivých údajov alebo zložitosť štruktúry nového typu, najmä štruktúrovaných finančných nástrojov, nastoľuje vážne otázky, či môže ratingová agentúra vypracovať dôveryhodný úverový rating, by ratingová agentúra mala od vydania ratingu upustiť alebo stiahnuť existujúci úverový rating.

(14) Ratingové agentúry by mali používať ratingové metodiky, ktoré sú prísne, systematické a kontinuálne a ktorých výsledkom by mali byť dobre založené a riadne odôvodnené ratingy, ktoré môžu podliehať validácii aj na základe primeraných historických skúseností. Ratingové agentúry by mali zabezpečiť, aby sa metodiky, modely a kľúčové matematické modely, korelácie a iné predpoklady používané na určovanie ratingu riadne udržiavali, aktualizovali a pravidelne komplexne revidovali a aby sa popisy pravidelne zverejňovali tak, aby bola možná revízia zo strany akademickej obce. V prípadoch, keď nedostatok spoľahlivých údajov alebo zložitosť štruktúry nového typu, najmä štruktúrovaných finančných nástrojov, nastoľuje vážne otázky, či môže ratingová agentúra vypracovať dôveryhodný úverový rating, by ratingová agentúra nemala úverový rating vydať. Zmeny v kvalite informácií, na základe ktorých sa monitoruje existujúci rating, by sa mali uverejniť spolu s revíziou a prípadne by sa mal upraviť príslušný rating.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14a) Emitenti by mali sprístupniť informácie, ktoré sa poskytujú ratingovým agentúram, a to tým, ktoré si ich vyžiadajú na účely nezávislej analýzy. Nadobúdatelia takýchto informácií by mali vopred súhlasiť s tým, že tieto informácie neposkytnú verejnosti, ani nebudú na ich základe obchodovať s príslušnými cennými papiermi.

Odôvodnenie

Nariadením by sa malo vyžadovať, aby emitenti iným sprístupnili tie isté informácie, ako používajú ratingové agentúry pri dosiahnutí ich posúdenia. Sprístupnenie informácií by vytvorilo možnosť, aby sa vyvinul trh skutočne nezávislých ratingov, ktoré si nezaplatil emitent. Zvýšenie dostupnosti informácií je smerovanie regulačného konania, ktoré by s najväčšou pravdepodobnosťou malo za následok skutočnú hospodársku súťaž medzi ratingovými agentúrami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Na zabezpečenie kvality ratingov by mala ratingová agentúra prijímať primerané opatrenia, aby informácie, ktoré používa na prideľovanie ratingu, boli spoľahlivé. Na tento účel môže ratingová agentúra okrem iného predpokladať, že sa môže spoľahnúť na nezávisle auditované finančné výkazy a zverejnené údaje, overenie renomovanými zložkami tretích strán, preskúmanie náhodne vybraných prijatých informácií ratingovou agentúrou, alebo na zmluvné ustanovenia jasne určujúce zodpovednosť za hodnotený subjekt alebo jeho spriaznené tretie strany, ak sú informácie poskytnuté podľa zmluvy vedome významne nesprávne alebo zavádzajúce, alebo ak hodnotený subjekt alebo jeho spriaznené tretie strany nekonajú s primeranou starostlivosťou, pokiaľ ide o presnosť informácií podľa definície v zmluvných podmienkach.

(15) Na zabezpečenie kvality ratingového postupu by mala ratingová agentúra prijímať primerané opatrenia, aby informácie, ktoré používa na prideľovanie ratingu, boli spoľahlivé. Ratingová agentúra neaudituje údaje a hĺbkovú analýzu (due diligence) emitentov a tretích strán, avšak mala by mať zavedené primerané a transparentné postupy na to, aby mohla zhodnotiť kvalitu údajov a preveriť dôveryhodnosť zdrojov, na ktoré sa spolieha, napríklad na základe ich profesionálnej nezávislosti alebo dobrej povesti. Na tento účel môže ratingová agentúra okrem iného predpokladať, že sa môže spoľahnúť na nezávisle auditované finančné výkazy a zverejnené údaje, overenie renomovanými zložkami tretích strán, preskúmanie náhodne vybraných prijatých informácií ratingovou agentúrou.

Odôvodnenie

Je potrebné predchádzať vzniku nejasností v otázke úlohy ratingových agentúr, pokiaľ ide o hĺbkovú analýzu vykonávanú tretími stranami, na ktorú sa ratingová agentúra spolieha. Potrebné sú primerané opatrenia na hodnotenie a tieto musia byť pochopené prostredníctvom transparentnosti. Zdá sa, že posledný bod sa týka skôr záväzku ako spoľahlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Je potrebné, aby sa metodiky, modely a kľúčové ratingové predpoklady, ktoré používa ratingová agentúra, pravidelne revidovali, aby náležite odzrkadľovali meniace sa podmienky na trhoch s podkladovými aktívami. S cieľom zabezpečiť transparentnosť by sa všetky zásadné úpravy metodík a praktík, postupov a procesov ratingovej agentúry mali zverejňovať pred ich nadobudnutím účinnosti, pokiaľ si extrémne trhové podmienky nevyžiadajú okamžitú zmenu úverového ratingu.

(16) Je potrebné, aby ratingové agentúry vytvorili riadne postupy pre pravidelné revízie metodík, modelov a kľúčových ratingových predpokladov, ktoré používa ratingová agentúra, aby náležite odzrkadľovali meniace sa podmienky na trhoch s podkladovými aktívami. S cieľom zabezpečiť transparentnosť by sa všetky zásadné úpravy metodík a praktík, postupov a procesov ratingovej agentúry mali zverejňovať pred ich nadobudnutím účinnosti, pokiaľ si extrémne trhové podmienky nevyžiadajú okamžitú zmenu úverového ratingu.

Odôvodnenie

Toto znenie objasňuje, že je úlohou ratingovej agentúry, aby revidovala metódy a modely, ktoré používa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17a) Výbor CESR by mal s cieľom posilniť transparentnosť a zlepšiť informovanosť a ochranu poskytovanú investorom monitorovať na základe štatistických výsledkov výkony ratingových agentúr v minulosti a mal by svoje zistenia zverejňovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Za určitých okolností môžu mať štruktúrované finančné nástroje účinky, ktoré sa odlišujú od tradičných korporátnych dlhových nástrojov. Pre investorov môže byť zavádzajúce uplatňovať rovnaké ratingové kategórie na oba druhy nástrojov bez ďalšieho vysvetlenia. Ratingové agentúry majú zohrávať významnú úlohu v zvyšovaní informovanosti používateľov ratingov o špecifikách štruktúrovaných finančných produktov vo vzťahu k tradičným. Preto by mali ratingové agentúry pri ratingu štruktúrovaných finančných nástrojov buď používať rôzne ratingové kategórie alebo poskytovať doplnkové informácie o rôznych rizikových charakteristikách týchto produktov.

(18) Za určitých okolností môžu mať štruktúrované finančné nástroje účinky, ktoré sa odlišujú od tradičných korporátnych dlhových nástrojov. Pre investorov môže byť zavádzajúce uplatňovať rovnaké ratingové kategórie na oba druhy nástrojov bez ďalšieho vysvetlenia. Ratingové agentúry majú zohrávať významnú úlohu v zvyšovaní informovanosti používateľov ratingov o špecifikách štruktúrovaných finančných produktov vo vzťahu k tradičným. Preto by mali ratingové agentúry pri ratingu štruktúrovaných finančných nástrojov používať rôzne ratingové kategórie, napríklad prostredníctvom doplňujúcej poznámky poskytovať doplnkové informácie o rôznych rizikových charakteristikách týchto produktov. Taktiež by mali uvádzať, kedy vydávajú rating na produkt po prvýkrát a kedy vydávajú rating na novovytvorený produkt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Ratingové agentúry by mali prijímať opatrenia, aby sa nedostali do situácií, v ktorých emitenti vyžadujú predbežné ratingové hodnotenie daného štruktúrovaného finančného nástroja od viacerých ratingových agentúr, aby našli tú, ktorá pre navrhovanú štruktúru ponúka najlepší rating. Aj emitenti by sa mali vyhýbať používaniu takýchto postupov.

(19) Pri vydávaní úverových ratingov by mali ratingové agentúry v príslušných prípadoch v ich záverečnej správe uviesť, že emitenti si vyžiadali predbežné ratingové hodnotenie daného štruktúrovaného finančného nástroja od viacerých ratingových agentúr, aby našli tú, ktorá pre navrhovanú štruktúru ponúka najlepší rating. Emitenti by sa mali vyhýbať používaniu takýchto postupov.

Odôvodnenie

Emitenti štruktúrovaných nástrojov musia mať možnosť snažiť sa o širší rozsah ponúk. Aby sa však zabezpečilo, aby sa žiadosť u viacerých nepovažovala za nedostatočnú záruku kvality hodnotenia ratingovej agentúry – za predpokladu, že agentúra menovaná na posúdenie finančného produktu bola tá, ktorá by s najväčšou pravdepodobnosťou vypracovala kladné hodnotenie – v záverečnej správe o produkte by sa malo uviesť, že ratingová agentúra súťažila s konkurenčnými agentúrami, ktoré by mali byť vymenované, a bola vybraná na tomto základe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Ratingová agentúra zaregistrovaná príslušným orgánom domovského členského štátu by mala mať povolené vydávať úverové ratingy v celom Spoločenstve. Preto je potrebné zriadiť jednotnú registráciu pre každú ratingovú agentúru, ktorá bude platná v celom Spoločenstve.

(22) Ratingová agentúra zaregistrovaná CESR by mala mať povolené vydávať úverové ratingy v celom Spoločenstve. Preto je potrebné zriadiť jednotnú registráciu pre každú ratingovú agentúru, ktorá bude platná v celom Spoločenstve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Niektoré ratingové agentúry sa skladajú z niekoľkých právnych subjektov, ktoré spolu tvoria skupinu ratingových agentúr. Pri registrácii každej z ratingových agentúr, ktoré sú súčasťou takejto skupiny, by mali príslušné úrady dotknutých členských štátov koordinovať hodnotenie žiadostí, ktoré predložia ratingové agentúry patriace do tej istej skupiny.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Na predkladanie žiadostí o registráciu treba zriadiť jediný bod. CESR by mal dostávať žiadosti o registráciu a efektívne informovať príslušné orgány vo všetkých členských štátoch. Napriek tomu by preskúmanie žiadostí o registráciu mal vykonať na vnútroštátnej úrovni príslušný kompetentný orgán. Na to, aby sa príslušné orgány v rámci CESR mohli efektívne zaoberať ratingovými agentúrami, treba vytvoriť operačnú sieť podporovanú efektívnou infraštruktúrou informačných technológií a zriadiť podvýbor špecializovaný na oblasť úverových ratingov každej z tried aktív, ktorú hodnotia ratingové agentúry.

(24) Na predkladanie žiadostí o registráciu treba zriadiť jediný bod. CESR by mal dostávať a spracovávať žiadosti o registráciu a efektívne informovať príslušné orgány vo všetkých členských štátoch. CESR by mal zabezpečiť uplatňovanie rovnakých podmienok v rámci celej Európskej únie, čím zabráni regulačnej arbitráži.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25a) Potrebné sú ďalšie širokosiahle reformy regulačného modelu a modelu dohľadu nad finančným odvetvím v Európskej únii. Komisia uviedla najmä vo svojom oznámení z 29. októbra 2008 s názvom Od finančnej krízy k ozdraveniu: európsky rámec pre činnosť, že vytvorila skupinu odborníkov, ktorej predsedá pán Jacques de Larosière. Táto skupina mala posúdiť podrobnosti ďalších reforiem vrátane usporiadania európskych finančných inštitúcií s cieľom zabezpečiť obozretnosť, riadne fungovanie trhov a intenzívnejšiu európsku spoluprácu v oblasti dohľadu nad finančnou stabilitou, čo môže zahŕňať integrovaný finančný dohľad nad finančným odvetvím. Skupina tiež mala podať správu o mechanizmoch včasného varovania a riadení kríz vrátane riadenia cezhraničných a medziodvetvových rizík ako aj o spolupráci medzi Európskou úniou a inými hlavnými jurisdikciami s cieľom pomôcť zabezpečiť finančnú stabilitu na globálnej úrovni. Na základe práce tejto skupiny by Komisia mala čo najskôr, v každom prípade však do 1. júla 2010, podať správu Európskemu parlamentu, Rade a iným dotknutým inštitúciám o zisteniach v tejto oblasti a mala by predložiť akýkoľvek legislatívny návrh, ktorý bude potrebný na riešenie zistených nedostatkov v oblasti dohovorov o spolupráci pri dohľade.

Odôvodnenie

Malo by sa zabezpečiť, aby sa závery skupiny de Larosière, ktoré sa týkajú aspektov dohľadu v tomto nariadení, implementovali prostredníctvom revízie tohto nariadenia a aby sa tak stalo v súlade s inými nariadeniami vo finančnej oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Dohľad nad ratingovou agentúrou by mal vykonávať príslušný orgán domovského členského štátu a v prípade skupiny ratingových agentúr, v spolupráci s príslušnými orgánmi ostatných zainteresovaných členských štátov a za koordinácie CESR.

(26) Dohľad nad ratingovými agentúrami by mal vykonávať CESR v spolupráci s príslušnými orgánmi ostatných členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) V snahe zachovať vysokú úroveň dôvery investorov a spotrebiteľov a umožniť nepretržitú kontrolu úverových ratingov, ktoré používajú finančné inštitúcie v Spoločenstve, by sa od ratingových agentúr, ktorých ústredia sa nachádzajú mimo Spoločenstva, malo požadovať vytvorenie dcérskej spoločnosti v Spoločenstve, aby sa umožnil efektívny dohľad nad ich činnosťami v Spoločenstve.

(27) V snahe zachovať vysokú úroveň dôvery investorov a umožniť nepretržitý dohľad nad úverovými ratingami, ktoré používajú finančné inštitúcie v Spoločenstve, by sa od ratingových agentúr, ktorých ústredie sa nachádza mimo Spoločenstva, malo požadovať zriadenie dcérskej spoločnosti v Spoločenstve, aby sa umožnil efektívny dohľad nad ich činnosťami v Spoločenstve a efektívne používanie režimu uznávania a ekvivalentnosti ratingov. Mal by sa tiež podporovať príchod nových aktérov na trh s ratingovými agentúrami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Vhodné je vytvoriť mechanizmus na zabezpečenie efektívneho vynucovania ustanovení tohto nariadenia. Príslušné orgány členských štátov by mali mať k dispozícii nevyhnutné prostriedky, ktorými sa zabezpečí, že ratingy určené na použitie v Spoločenstve sa vydávajú v súlade s týmto nariadením. Keďže v procese vydávania úverových ratingov by sa mala zachovať analytická nezávislosť ratingovej agentúry, príslušné orgány by nemali zasahovať, pokiaľ ide o podstatu úverových ratingov a metodík, ktorými ratingová agentúry určuje úverové ratingy.

(28) Vhodné je vytvoriť mechanizmus na zabezpečenie efektívneho vynucovania ustanovení tohto nariadenia. Príslušné orgány členských štátov by mali mať k dispozícii nevyhnutné prostriedky, ktorými sa zabezpečí, že ratingy určené na použitie v Spoločenstve sa vydávajú v súlade s týmto nariadením. Keďže v procese vydávania úverových ratingov by sa mala zachovať analytická nezávislosť ratingovej agentúry, by ani príslušné orgány, ani členské štáty nemali zasahovať, pokiaľ ide o podstatu úverových ratingov a metodík, ktorými ratingová agentúra určuje úverové ratingy. V prípade, ak je ratingová agentúra vystavená tlaku, mala by upovedomiť Komisiu a výbor CESR. Úverové ratingy by mali byť dobre založené a riadne odôvodnené, vyhýbať sa ratingovým kompromisom a byť porovnateľné s úverovými ratingmi, ktoré sa vydávajú na medzinárodnej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) V prípade, že príslušný orgán domovského členského štátu neprijme potrebné opatrenia na elimináciu nezrovnalostí, ktoré urobila ratingová agentúra, príslušné orgány ostatných členských štátov by mali mať možnosť zasiahnuť a prijať vhodné opatrenia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) CESR by mal zabezpečiť jednotnosť v uplatňovaní tohto nariadenia. Mal by zlepšiť a uľahčiť spoluprácu príslušných orgánov v činnostiach dohľadu a prevziať koordinačnú úlohu v každodennej dozornej praxi. Preto by CESR mal ustanoviť mechanizmy mediácie, aby sa uľahčil jednotný prístup príslušných orgánov.

(32) CESR by mal zabezpečiť jednotnosť v uplatňovaní tohto nariadenia. Mal by zlepšiť a uľahčiť spoluprácu príslušných orgánov v činnostiach dohľadu a prevziať koordinačnú úlohu v každodennej dozornej praxi. Preto by CESR mal ustanoviť mechanizmy mediácie a odbornej revízie, aby sa uľahčil jednotný prístup príslušných orgánov.

Odôvodnenie

Navrhovaný mechanizmus odbornej revízie by sa mohol modelovať podľa mechanizmu medzi vnútroštátnymi štatistickými úradmi a Eurostatom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) Členské štáty by mali stanoviť pravidlá pre sankcie uplatniteľné na porušenia ustanovení tohto nariadenia a zabezpečiť ich vykonávanie. Sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce.

(33) Členské štáty by mali stanoviť pravidlá pre sankcie uplatniteľné na porušenia ustanovení tohto nariadenia a zabezpečiť ich vykonávanie. Sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce, ale aj v súlade so zabezpečením riadneho trhu. Komisia by mala po porade s CESR stanoviť usmernenia týkajúce sa týchto sankcií.

Odôvodnenie

Ak je výbor CESR zodpovedný za registráciu a dohľad, musí mať väčšiu, hoci ešte stále poradnú, úlohu pri zisťovaní porušení a stanovovaní sankcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(34a) Budúce pravidlá upravujúce zodpovednosť ratingových agentúr by mali byť porovnateľné s pravidlami platnými pre audítorov. V tejto súvislosti by Komisia mala predložiť príslušný legislatívny návrh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(35) Prísnejším a jasnejším právnym rámcom, v rámci ktorého budú ratingové agentúry fungovať, by sa zároveň mala v príslušných prípadoch uľahčiť možnosť využívať občianskoprávne žaloby s ohľadom na ratingové agentúry v súlade s príslušnými režimami hmotnej zodpovednosti v členských štátoch.

(35) Porušenie ustanovení tohto nariadenia by nemalo vyvolať žalobu tretej strany o náhradu škody ako takú. V prípade, ak používateľ ratingov utrpí ekonomickú ujmu, ktorá vyplýva z porušenia ustanovení tohto nariadenia, malo by byť možné podať žalobu o náhradu škody len v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi právnymi predpismi upravujúcimi občianskoprávnu zodpovednosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(35a) Ratingové agentúry by mali pri plnení svojich úloh spolupracovať s verejnými inštitúciami v rámci Európskej únie a ich vrchné vedenie by sa malo dostaviť pred príslušný výbor Európskeho parlamentu, kedykoľvek je o to požiadané.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Komisia by mala byť splnomocnená najmä meniť a dopĺňať prílohu I a II k nariadeniu, v ktorej sa ustanovujú osobitné kritériá pre hodnotenie ratingovej agentúry z hľadiska dodržiavania jej povinností v zmysle vnútornej organizácie, prevádzkových mechanizmov, pravidiel pre zamestnancov, prezentácie úverových ratingov a zverejňovania informácií. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a sú určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tohto nariadenia, musia sa prijímať v súlade s regulačným postupom s kontrolou, ktorý je uvedený v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(37) Komisia by pri zohľadnení medzinárodného vývoja mala byť splnomocnená najmä prijímať opatrenia na definovanie kritérií hodnotiacich rovnocennosť právnych predpisov v kontexte používania úverových ratingov vydávaných ratingovými agentúrami so sídlom v tretích krajinách, prijímať opatrenia na definovanie doplnkových služieb, prijímať usmernenia pre sankcie a meniť a dopĺňať prílohu I a II k nariadeniu, v ktorej sa ustanovujú osobitné kritériá pre hodnotenie ratingovej agentúry z hľadiska dodržiavania jej povinností v zmysle vnútornej organizácie, prevádzkových mechanizmov, pravidiel pre zamestnancov, prezentácie úverových ratingov a zverejňovania informácií. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť rozsahu a sú určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijímať v súlade s regulačným postupom s kontrolou, ktorý je uvedený v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37a) Komisia by mala hodnotiť regulačnú spoľahlivosť úverových ratingov, ako aj primeranosť odmeny, ktorú úverová ratingová agentúra dostane od hodnoteného subjektu. Komisia by mala na základe tohto hodnotenia predložiť príslušné legislatívne návrhy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Týmto nariadením sa zavádza spoločný prístup na zabezpečenie vysokej kvality úverových ratingov používaných v Spoločenstve, čím sa prispieva k hladkému fungovaniu vnútorného trhu pri súčasnom dosahovaní vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov a investorov. Stanovujú sa v ňom podmienky vydávania úverových ratingov a pravidlá organizácie a správania ratingových agentúr, aby sa v praxi zabezpečila ich nestrannosť a aby nedochádzalo ku konfliktom záujmov.

Týmto nariadením sa zavádzajú opatrenia na zabezpečenie integrity, transparentnosti, zodpovednosti, dobrého riadenia a spolupráce inštitúcií pre činnosti úverových ratingov, z ktorých by vyplývala vysoká kvalita úverových ratingov používaných v Spoločenstve alebo majúcich naň vplyv, čím sa prispieva k hladkému fungovaniu vnútorného trhu pri súčasnom dosahovaní vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov a investorov. Stanovujú sa v ňom podmienky vydávania úverových ratingov a pravidlá organizácie a správania ratingových agentúr, aby sa v praxi zabezpečila ich nestrannosť a aby nedochádzalo ku konfliktom záujmov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Toto nariadenie sa uplatňuje na úverové ratingy, ktoré sú určené na použitie na regulačné alebo iné účely pre úverové inštitúcie definované v smernici 2006/48/ES, pre investičné firmy definované v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, poisťovne podliehajúce smernici Rady 73/239/EHS, poisťovacie podniky definované v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES, zaisťovne definované v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/68/ES, podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (UCITS) definované v smernici [2009/XX/ES] alebo inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia definované v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES a sú zverejňované alebo distribuované na predplatné.

1. Toto nariadenie sa uplatňuje na úverové ratingy, ktoré sú určené pre úverové inštitúcie definované v smernici 2006/48/ES, pre emitentov a ponúkajúcich v súvislosti s verejnou ponukou finančných nástrojov alebo ich prijatím na obchodovanie podľa Smernice 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie1 a Nariadenia Komisie (ES) č. 809/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva smernica 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako aj ich formát, uvádzanie odkazov a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamy2, pre investičné firmy definované v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, poisťovne podliehajúce smernici Rady 73/239/EHS, poisťovacie podniky definované v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES, zaisťovne definované v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/68/ES, podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) definované v smernici [2009/XX/ES] alebo inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia definované v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES a sú zverejňované alebo distribuované na predplatné.

 

1 Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64.

2 Ú. v. EÚ L 149, 30. 4. 2004, s. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Toto nariadenie sa neuplatňuje na súkromné úverové ratingy. Neuplatňuje sa na úverové ratingy vydávané verejnými orgánmi, ktoré sa nezverejňujú a hodnotený subjekt ich neplatí.

2. Toto nariadenie sa neuplatňuje na:

 

a) súkromné úverové ratingy poskytnuté výlučne osobe, ktorá si ich objednala, pričom nie sú určené na zverejnenie alebo distribúciu na základe predplatného;

 

b) úverové ratingy vypracované agentúrami na podporu exportu v zmysle prílohy VI časti 1 k smernici 2006/48/ES; alebo

 

c) úverové ratingy vydávané verejnými orgánmi, ktoré sa nezverejňujú a hodnotený subjekt ich neplatí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) „domovský členský štát“ znamená členský štát, v ktorom má ratingová agentúra svoje registrované sídlo;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

da) „hlavný analytik“ znamená osobu, ktorá v prvom rade zodpovedá za komunikáciu s emitentom v súvislosti s konkrétnym úverovým ratingom alebo všeobecne s ratingami nástrojov tohto emitenta a podľa potreby za prípravu odporúčaní pre ratingový výbor, ktoré sa týkajú týchto nástrojov;

Odôvodnenie

Definícia hlavného analytika je potrebná vzhľadom na kľúčové postavenie týchto osôb v úverových ratingových agentúrach a na účely rotačného mechanizmu zakotveného v článku 6.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ea) „regulačné účely“ znamenajú využívanie úverových ratingov na konkrétny účel dodržiavania práva Spoločenstva, v zmysle jeho uplatnenia vo vnútroštátnom práve členských štátov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

k) „skupina ratingových agentúr“ znamená skupinu podnikov pozostávajúcu z materského podniku a jeho dcérskych spoločností v zmysle článku 1 a 2 smernice 83/349/EHS, ako aj podnikov vzájomne prepojených vzťahom v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 83/349/EHS, a ktorej bežným a základným povolaním je vydávanie úverových ratingov.

k) „skupina ratingových agentúr“ znamená skupinu podnikov so sídlom v Spoločenstve pozostávajúcu z materského podniku a jeho dcérskych spoločností v zmysle článku 1 a 2 smernice 83/349/EHS, ako aj podnikov vzájomne prepojených vzťahom v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 83/349/EHS, a ktorej bežným a základným povolaním je vydávanie úverových ratingov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno ka (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ka) „súkromný úverový rating“ znamená rating, ktorý sa nezverejní, pretože sa vydáva na žiadosť hospodárskeho subjektu na predtým stanovený súkromný účel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úverové inštitúcie, investičné firmy, poisťovne, poisťovacie podniky a zaisťovne, podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (UCITS) inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia uvedené v článku 2 môžu na regulačné účely používať len úverové ratingy vydané ratingovými agentúrami zriadenými v Spoločenstve a zaregistrovanými v súlade s týmto nariadením.

Úverové inštitúcie, investičné firmy, poisťovne, poisťovacie podniky a zaisťovne, podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a emitenti alebo ponúkajúci uvedení v článku 2 môžu na regulačné účely používať len úverové ratingy vydané alebo uznané ratingovými agentúrami zriadenými v Spoločenstve a zaregistrovanými v súlade s týmto nariadením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Investičné firmy a úverové inštitúcie uvedené v článku 1 smernice 2004/39/EC by nemali vykonávať príkazy v mene svojich klientov v súvislosti s finančnými nástrojmi, ktoré boli predmetom hodnotenia, pokiaľ úverový rating nevydala ratingová agentúra registrovaná v súlade s týmto nariadením.

2. Rating subjektov alebo produktov nachádzajúcich sa v tretej krajine, vypracovaný alebo vydaný ratingovou agentúrou so sídlom v tretej krajine sa môže použiť v rámci Spoločenstva, ak:

 

a) tieto ratingy uznala ratingová agentúra so sídlom v Spoločenstve, ktorá je zaregistrovaná v súlade s týmto nariadením; a

 

b) ratingové činnosti tretej krajiny, z ktorých vyplynulo vydanie úverového ratingu, ktoré sa má uznať, podliehajú právnemu rámcu a rámcu dohľadu, ktoré sa považujú za rovnocenné opatreniam stanoveným v tomto nariadení.

Komisia vypracuje a zverejní zoznam právnych predpisov tretej krajiny, ktoré sa považujú za ekvivalent k tomuto nariadeniu. Tento zoznam sa priebežne aktualizuje.

 

3. Úverový rating schválený v súlade s odsekom 2 sa považuje za rovnocenný úverovému ratingu vydanému ratingovou agentúrou so sídlom v Spoločenstve a zaregistrovanou v súlade s týmto nariadením. Ratingová agentúra zaregistrovaná v Spoločenstve na tento účel zahrnie do svojho oznámenia o ratingu príslušné vyhlásenie.

 

4. Úverová ratingová agentúra so sídlom v Spoločenstve a zaregistrovaná v súlade s týmto nariadením nevyužíva toto schválenie so zámerom vyhýbať sa požiadavkám tohto nariadenia.

 

Ratingová agentúra, ktorá uznala úverový rating vypracovaný alebo vydaný ratingovou agentúrou v tretej krajine, zostáva plne zodpovedná za takýto úverový rating a za splnenie podmienok tohto uznania.

 

5. Keď sa zavedie medzinárodný rámec pre reguláciu a dohľad nad ratingovými agentúrami a ich činnosťami, Európsky parlament a Rada zrevidujú toto nariadenie.

 

6. Komisia za pomoci CESR stanoví prechodné opatrenia pre existujúce úverové ratingy z tretích krajín, ktoré sa už používajú v rámci Spoločenstva. Tieto opatrenia, ktoré sú určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou, ktorý je uvedený v článku 33 ods. 2.

 

7. Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá hospodárskej súťaže, členské štáty zabezpečia, aby emitenti používali pre časť zo svojich ratingov ratingové agentúry, ktoré majú svoje hlavné sídlo v Spoločenstve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ratingová agentúra zabezpečuje, aby vydávanie úverových ratingov neovplyvňoval žiadny existujúci alebo potenciálny konflikt záujmov alebo obchodný vzťah, ktorého účastníkom je ratingová agentúra vydávajúca úverový rating, jej manažéri, zamestnanci alebo akákoľvek osoba priamo alebo nepriamo s ňou prepojená prostredníctvom kontroly.

1. Ratingová agentúra prijíma všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby vydávanie úverových ratingov neovplyvňoval žiadny existujúci alebo potenciálny konflikt záujmov alebo obchodný vzťah, ktorého účastníkom je ratingová agentúra vydávajúca úverový rating, jej manažéri, ratingoví analytici, zamestnanci alebo akákoľvek iná fyzická osoba, ktorej služby ratingová agentúra využíva alebo ktoré sú pod jej kontrolou, alebo akákoľvek osoba priamo alebo nepriamo s ňou prepojená prostredníctvom kontroly.

Odôvodnenie

Znenie nariadenia by malo poskytovať konkrétne kritériá pre vyňatie ratingových agentúr s malým počtom zamestnancov z dodržiavania určitých povinností v rámci navrhovaného nariadenia podľa určitých kritérií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Ratingová agentúra zverejní povahu svojich mechanizmov odmeňovania, pokiaľ ide o hodnotené subjekty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. Ratingová agentúra vymenuje osobu zodpovednú za dodržiavanie tohto nariadenia ratingovou agentúrou a jej zamestnancami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1c. Ratingová agentúra právne a prevádzkovo oddelí svoju činnosť v oblasti úverových ratingov od svojich doplnkových služieb.

 

Komisia definuje takéto doplnkové služby. Toto opatrenie, ktorého cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Na zabezpečenie súladu s odsekom 1 dodržiava ratingová agentúra požiadavky vymedzené v oddieloch A a B prílohy I.

2. Na zabezpečenie súladu s odsekmi 1, 1a, 1b a 1c dodržiava ratingová agentúra požiadavky vymedzené v oddieloch A a B prílohy I.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. CESR môže na požiadanie ratingovej agentúry vyňať ratingovú agentúru z požiadaviek článku 6 ods. 4 alebo bodu 2 oddielu A prílohy I, keď ratingová agentúra dokáže, že z hľadiska charakteru, rozsahu a zložitosti jej činnosti a z hľadiska charakteru a rozsahu vydávania úverových kreditov nie sú tieto požiadavky primerané a že ratingová agentúra:

 

a) zamestnáva menej ako 25 analytikov;

 

b) zaviedla opatrenia a postupy, najmä vnútorný kontrolný systém, opatrenia súvisiace s predkladaním správ a rotačný mechanizmus pre analytikov a osoby schvaľujúce úverové ratingy, ktoré zabezpečujú účinné plnenie regulačných cieľov stanovených v tomto nariadení; a

 

c) neurčila svoju veľkosť s cieľom vyhnúť sa dodržiavaniu požiadaviek tohto nariadenia zo strany ratingovej agentúry alebo skupiny agenúr.

 

CESR v prípade skupiny ratingových agentúr zabezpečí, aby aspoň jedna z ratingových agentúr v takejto skupine nebola vyňatá z plnenia požiadaviek článku 6 ods. 4 alebo bodu 2 oddielu A prílohy I.

 

Ratingová agentúra, ktorá je členom skupiny ratingových agentúr sa považuje za agentúru, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v oddieli A prílohy I, ak celá skupina spĺňa tieto požiadavky. V takýchto prípadoch sa odkazy v prílohe I na správnu alebo dozornú radu a vyšší stupeň riadenia ratingovej agentúry sa konštruujú ako odkazy na správnu alebo dozornú radu a vyšší stupeň riadenia materského podniku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh nariadenia

Článok 6 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zamestnanci

Analytici a ostatní zamestnanci

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ratingová agentúra zabezpečuje, aby zamestnanci priamo zapojení do procesu úverového ratingu mali primerané znalosti a skúsenosti pre pridelené úlohy.

1. Ratingová agentúra zabezpečuje, aby analytici a ostatní zamestnanci priamo zapojení do procesu úverového ratingu mali primerané znalosti a skúsenosti pre pridelené úlohy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ratingová agentúra zabezpečuje, aby zamestnanci, ktorí sú priamo zapojení do procesu úverového ratingu, nemohli iniciovať ani sa zúčastňovať na rokovaniach o honorároch alebo platbách s akýmkoľvek hodnoteným subjektom, spriaznenou treťou stranou alebo akoukoľvek osobou priamo alebo nepriamo prepojenou s hodnoteným subjektom prostredníctvom kontroly.

2. Ratingová agentúra zabezpečuje, aby analytici a ostatní zamestnanci, ktorí sú priamo zapojení do procesu úverového ratingu, nemohli iniciovať ani sa zúčastňovať na rokovaniach o honorároch alebo platbách s akýmkoľvek hodnoteným subjektom, spriaznenou treťou stranou alebo akoukoľvek osobou priamo alebo nepriamo prepojenou s hodnoteným subjektom prostredníctvom kontroly.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ratingová agentúra zabezpečuje, aby zamestnanci, ktorí sú priamo zapojení do procesu úverového ratingu, spĺňali požiadavky vymedzené v oddiele C prílohy I.

3. Ratingová agentúra zabezpečuje, aby analytici a ostatní zamestnanci, ktorí sú priamo zapojení do procesu úverového ratingu, spĺňali požiadavky vymedzené v oddiele C prílohy I.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ratingová agentúra zabezpečuje, aby analytici a osoby, ktoré schvaľujú úverové ratingy, neboli zapojené do poskytovania služieb úverového ratingu pre ten istý hodnotený subjekt alebo jeho spriaznené tretie strany počas obdobia dlhšieho ako štyri roky. Na tento účel ustanoví mechanizmus rotácie týchto analytikov a osôb.

4. Ratingová agentúra zabezpečuje, aby analytici, ktorí sú v priamom kontakte s emitentmi, boli zapojení do poskytovania služieb úverového ratingu pre ten istý hodnotený subjekt, jeho spriaznené tretie strany alebo subjekty s rovnakým vlastníkom počas obdobia, ktoré nepresiahne päť rokov. Na tento účel ustanoví mechanizmus rotácie týchto analytikov.

Lehota, po ktorej sa analytici a osoby, ktoré schvaľujú úverové ratingy, môžu zapojiť do poskytovania služieb úverového ratingu pre hodnotený subjekt alebo spriaznené tretie strany uvedené v prvom pododseku, nesmie byť kratšia ako dva roky.

Lehota, po ktorej môžu byť títo analytici opäť v priamom kontakte s hodnoteným subjektom pri poskytovaní služieb úverového ratingu pre hodnotený subjekt alebo spriaznené tretie strany uvedené v prvom pododseku, nie je kratšia ako dva roky.

 

Každá rotácia analytikov sa vykonáva na etapy a skôr na základe výmeny jednotlivých ratingových analytikov ako celého tímu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Odmeňovanie a hodnotenie výkonnosti analytikov a osôb, ktoré schvaľujú úverové ratingy, nesmie byť podmienené výškou príjmov, ktoré ratingová agentúra dostáva od hodnotených subjektov alebo spriaznených tretích strán, ktorým poskytujú služby analytici alebo osoby, ktoré schvaľujú úverové ratingy.

6. Odmeňovanie a hodnotenie výkonnosti hlavných analytikov, ktorí vypracúvajú úverové ratingy, nesmie byť podmienené výškou príjmov, ktoré ratingová agentúra dostáva od hodnotených subjektov alebo spriaznených tretích strán, ktorým vedúci analytici, ktorí vypracúvajú úverové ratingy, poskytujú služby.

Odôvodnenie

Hlavný analytik je kľúčovou kontaktnou osobou pre hodnotený subjekt. Nie je potrebné a bolo by nepatrične rušivé, aby rovnakým spôsobom rotoval aj celý podporný tím.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ratingová agentúra zverejňuje metodiky, modely a kľúčové predpoklady, ktoré používa v ratingovom procese.

1. Ratingová agentúra zverejňuje metodiky, modely a kľúčové ratingové predpoklady, ktoré používa pri svojich ratingových činnostiach, ako sa vymedzuje v prílohe I oddiele E.

Odôvodnenie

Presná metodika, modely a kľúčové ratingové predpoklady by sa nemali zverejňovať. Je vhodné zverejňovať všeobecné zásady, ktoré môžu investorom pomôcť pri pochopení ratingu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Ratingová agentúra na osobitne určenej strane svojej internetovej stránky bezplatne sprístupní kedykoľvek dostupné informácie o štruktúrovaných finančných produktoch, ktoré objasnia predpoklady, parametre, obmedzenia a neistoty obklopujúce jej modely a ratingovú metodiku vrátane simulácie záťažových scenárov vykonanýevzatých agentúrou pri vypracúvaní ratingov. Tieto informácie sú jasné a ľahko zrozumiteľné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ratingová agentúra zabezpečuje, aby úverové ratingy, ktoré vypracúva a šíri, vychádzali z analýzy všetkých informácií, ktoré má k dispozícii a ktoré sú podľa jej ratingových metodík relevantné. Prijíma všetky potrebné opatrenia, aby informácie, ktoré používa pri prideľovaní úverových ratingov, boli dostatočne kvalitné a zo spoľahlivých zdrojov.

2. Ratingové agentúry prijímajú, uplatňujú a presadzujú písomné postupy s cieľom zabezpečiť, aby úverové ratingy, ktoré vypracúvajú a šíria vychádzali z dôkladnej analýzy všetkých informácií, ktoré sú ratingovej agentúre známe a ktoré sú podľa jej ratingových metodík relevantné pre jej analýzu. Prijímajú všetky príslušné opatrenia, aby informácie, ktoré používajú pri prideľovaní úverových ratingov, boli dostatočne kvalitné a zo spoľahlivých zdrojov.

Odôvodnenie

Pôvodný text predstavuje riziko, že bude viesť regulátorov k tomu, aby namietali voči jednotlivým metodikám, čo bude mať za následok zasahovanie do analytickej nezávislosti ratingových agentúr. Namiesto toho by toto ustanovenie malo od ratingových agentúr požadovať, aby zachovali postupy pre revíziu svojich vlastných metodík tak, aby regulátori mohli len monitorovať dodržiavanie týchto postupov. Odkaz na „všetky informácie, ktoré má ratingová agentúra k dispozícii“ je neprimeraný a zahŕňal by všetky informácie v rámci verejnej sféry, bez ohľadu na ich jasnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Ratingové agentúry prijmú zodpovedajúce kroky na hodnotenie dôveryhodnosti, priamosti a presnosti údajov a informácií, ktoré im poskytujú emitenti alebo spriaznené strany (napr. pôvodcovia, upisovatelia alebo právnici v prípade štruktúrovaných finančných produktov). Ratingové agentúry uvedú, do akej miery si informáciu, ktorá im bola poskytnutá, overili.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2b. Ratingová agentúra prijme postupy a mechanizmy na ochranu dôvernej povahy informácií, ktoré získa od emitentov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ratingová agentúra zaznamenáva všetky prípady, v ktorých vo svojom procese ratingu úverov zaradí existujúce úverové ratingy vypracované inou ratingovou agentúrou do nižšej kategórie so zreteľom na podkladové aktíva alebo štruktúrované finančné nástroje a poskytne odôvodnenie pre takéto zaradenie do nižšej kategórie.

Ratingová agentúra zaznamenáva a zverejňuje všetky prípady, v ktorých sa vo svojom procese ratingu úverov odchýli od existujúcich úverových ratingov vypracovaných inou ratingovou agentúrou so zreteľom na podkladové aktíva alebo štruktúrované finančné nástroje a poskytne odôvodnenie pre takéto odlišné zaradenie.

Odôvodnenie

Ratingové agentúry musia poskytnúť odôvodnenia pre viac či menej kladné hodnotenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ratingová agentúra monitoruje úverové ratingy a v prípade potreby svoje úverové ratingy reviduje. Ratingová agentúra si ustanoví vnútorné mechanizmy na monitorovanie vplyvu zmien makroekonomických podmienok, resp. podmienok na finančných trhoch na úverové ratingy.

4. Ratingová agentúra monitoruje úverové ratingy a priebežne svoje úverové ratingy a metodiky reviduje, najmä v prípade, ak nastanú podstatné zmeny, ktoré môžu mať vplyv na rating nástroja. Ratingová agentúra si ustanoví vnútorné mechanizmy na monitorovanie vplyvu zmien makroekonomických podmienok, resp. podmienok na finančných trhoch na úverové ratingy. Zároveň v prípade všeobecne nepriaznivých a mimoriadnych trhových podmienok vydá varovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Ak ratingová agentúra vydáva alebo potvrdzuje úverový rating vydaný ratingovou agentúrou v tretej krajine, ratingová agentúra v Spoločenstve je zodpovedná za presnosť všetkých informácií, ktoré pritom použila a metodiku, ktorú uplatnila.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5b. Ratingová agentúra na základe žiadosti príslušného orgánu dodatočne vysvetlí svoje metodiky, modely a kľúčové ratingové predpoklady. Takéto vysvetlenie nie je na úkor obsahu ratingu alebo nezávislosti ratingovej agentúry.

Odôvodnenie

Ratingová agentúra musí byť schopná dodatočne vysvetliť príslušným orgánom svoje metodiky, modely a kľúčové ratingové predpoklady. Táto zásada núti ratingové agentúry k tomu, aby plne chápali svoje ratingové metodiky, modely a predpoklady. Napriek tomu musia príslušné orgány plne rešpektovať nezávislosť ratingových agentúr a ratingov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5c. Ratingová agentúra so sídlom v Spoločenstve, ktorá je zaregistrovaná v súlade s týmto nariadením, sa považuje za agentúru, ktorá vydala úverový rating, keď sa úverový rating zverejní na internetových stránkach tejto ratingovej agentúry alebo inými prostriedkami alebo sa distribuoval pomocou predplatného a prezentoval a dal na známosť v súlade s článkom 8, pričom sa jasne uvádza, že úverový rating je potvrdený.

Odôvodnenie

Treba umožniť využitie ratingov z tretích krajín v rámci EÚ, pokiaľ spĺňajú dva súbory kritérií: 1) hodnotenie ratingovej agentúry z tretej krajiny z hľadiska dodržiavania vysokých štandardov integrity pri ratingových činnostiach a priebežné monitorovanie takéhoto dodržiavania zo strany ratingovej agentúry z EÚ, 2) zavedenie dohovorov o spolupráci s príslušnými orgánmi tretích krajín, hodnotenie predpokladov pre súlad v rámci postupu uznávania počas registrácie a priebežného dohľadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ratingová agentúra zverejní každý úverový rating, ako aj všetky rozhodnutia nepokračovať v úverovom ratingu na nevýberovom základe a včas.

 

1. Ratingová agentúra zverejní každý úverový rating, ako aj všetky rozhodnutia nepokračovať v úverovom ratingu na nevýberovom základe a včas. Pri takomto zverejnení ratingová agentúra uvedie podklady a dôvody na zverejnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prvý pododsek sa nevzťahuje na úverové ratingy distribuované na predplatné.

Prvý pododsek sa vzťahuje aj na úverové ratingy distribuované na predplatné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Ratingová agentúra priebežne zverejňuje informácie o všetkých štruktúrovaných finančných produktoch, ktoré boli predložené na úvodné preskúmanie alebo predbežný rating. Takéto zverejnenie sa uskutoční nezávisle od toho, či emitenti uzavreli s ratingovou agentúrou zmluvu o konečnom ratingu.

Odôvodnenie

Týmto sa investorom umožní, aby zistili, či emitenti požiadali ratingovú agentúru o rating, ale následne sa rozhodli ho nepoužiť. Možno tak predísť tzv. výberu ratingu (rating picking) zo strany emitentov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1b. Ratingová agentúra informuje hodnotený subjekt 12 hodín pred zverejnením o výsledku ratingu a o hlavných dôvodoch, na ktorých je rating založený, aby mal príslušný subjekt možnosť upozorniť na vecné chyby.

Odôvodnenie

Predchádzajúce informovanie hodnoteného subjektu už je zahrnuté v kódexe správania IOSCO ako ustanovenie 3.7. Takýmto spôsobom možno predtým, ako sa s chybnými ratingmi bude obchodovať na trhu, rýchlo objasniť nesprávne informácie alebo nedorozumenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Úverové ratingy sa prezentujú v súlade s požiadavkami vymedzenými v oddiele D prílohy I.

2. Úverové ratingy zodpovedajú jednotným kritériám v rámci vnútorného trhu, vyhýbajú sa regulačnej arbitráži a sú porovnateľné s úverovými ratingmi, ktoré na medzinárodnej úrovni vydávajú podobné subjekty. Prezentujú sa v súlade s požiadavkami vymedzenými v oddiele D prílohy I.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) kategórie úverového ratingu, ktoré možno priradiť štruktúrovaným finančným nástrojom, sú jasne odlíšené od ratingových kategórií, ktoré možno použiť na iné druhy hodnotených subjektov alebo finančných nástrojov;

a) kategórie úverového ratingu, ktoré možno priradiť štruktúrovaným finančným nástrojom, sú jasne odlíšené od ratingových kategórií, ktoré možno použiť na iné druhy hodnotených subjektov alebo finančných nástrojov. Pre štruktúrované, komplexné nástroje sa používajú samostatné ratingové kategórie;

Odôvodnenie

Účelom tohto PDN je zvýšenie transparentnosti a lepšia ochrana investorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Keď ratingová agentúra vydá nevyžiadaný úverový rating, v úverovom ratingu uvedie, že hodnotený subjekt alebo spriaznená tretia strana sa nezúčastnila procesu úverového ratingu a že ratingová agentúra nemala prístup k účtom a iným relevantným interným dokumentom hodnoteného subjektu alebo jeho spriaznenej tretej strany.

 

5. Keď ratingová agentúra vydá nevyžiadaný úverový rating, v úverovom ratingu výrazne uvedie, či sa hodnotený subjekt alebo spriaznená tretia strana nezúčastnila procesu úverového ratingu a či ratingová agentúra mala prístup k účtom a iným relevantným interným dokumentom hodnoteného subjektu alebo jeho spriaznenej tretej strany. Hodnotený subjekt alebo spriaznená tretia strana môže žiadať, aby boli v ratingu výslovne uvedené ich všetky prípadné výhrady a aby ich výhrady boli dostupné v rámci informácií zverejnených ratingovou agentúrou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     75

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Ratingová agentúra zdokumentuje a zverejní všetky kroky, informácie a faktory, na základe ktorých bol rating vypracovaný.

Odôvodnenie

Účelom tohto PDN je zvýšenie transparentnosti a lepšia ochrana investorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     76

Návrh nariadenia

Článok 8a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 8a

 

Transparentnosť informácií

 

Emitenti, ktorí poskytujú informácie registrovanej ratingovej agentúre na účel vypracovania ratingu, na požiadanie poskytnú rovnaké informácie akejkoľvek analytickej službe v dobrej viere. Takáto analytická služba sa zaviaže k zachovaniu dôvernosti pri použití týchto informácií. Zamestnanci takejto analytickej služby sa tiež zaväzujú k tomu, že nebudú obchodovať s cennými papiermi vydanými príslušným emitentom.

Odôvodnenie

Nariadením by sa malo vyžadovať, aby emitenti iným sprístupnili tie isté informácie, ako používajú ratingové agentúry pri dosiahnutí ich posúdenia. Sprístupnenie informácií by vytvorilo možnosť, aby sa vyvinul trh skutočne nezávislých ratingov, ktoré si nezaplatil emitent. Zvýšenie dostupnosti informácií je smerovanie regulačného konania, ktoré by s najväčšou pravdepodobnosťou malo za následok skutočnú hospodársku súťaž medzi ratingovými agentúrami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh                  77

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ratingové agentúry sprístupňujú v centrálnom registri, ktorý zriadi CESR, informácie o svojich historických výkonnostných parametroch a informácie o predchádzajúcich ratingových činnostiach. Register je otvorený pre verejnosť.

2. Ratingové agentúry v jednotnom formáte sprístupňujú v centrálnom registri, ktorý zriadi CESR, informácie o svojich historických výkonnostných parametroch vrátane početnosti zmien v ratingu a informácie o predchádzajúcich ratingových činnostiach. Register je otvorený pre verejnosť. CESR poskytuje usmernenia týkajúce sa formátu, podrobností a doby, na ktorú sa sprístupnenie bude vzťahovať. Na základe informácií, ktoré obsahuje register, CESR monitoruje správnosť úverových ratingov v minulosti, pričom vychádza zo štatistických výsledkov. CESR následne zverejňuje štatistiky o ratingových agentúrach a ich výkonnosti, a to o. i. aj pokiaľ ide o spoľahlivosť ich ratingov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     78

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ratingová agentúra každoročne sprístupňuje príslušnému orgánu domovského členského štátu informácie o záležitostiach vymedzených v prílohe I oddiele E časti II bode 2. Príslušné orgány domovských členských štátov tieto informácie nezverejňujú.

3. Ratingová agentúra každoročne sprístupňuje pre CESR informácie o záležitostiach vymedzených v prílohe I oddiele E časti II bode 2. CESR tieto informácie zverejňuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     79

Návrh nariadenia

Článok 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ratingová agentúra každoročne uverejňuje správu o transparentnosti, ktorá obsahuje informácie o záležitostiach vymedzených v prílohe I oddiele E časti III. Ratingová agentúra uverejňuje svoju výročnú správu najneskôr tri mesiace od konca každého finančného roka a zabezpečí, aby zostala k dispozícii na webovej stránke agentúry minimálne päť rokov.

Ratingová agentúra každoročne uverejňuje správu o transparentnosti, ktorá obsahuje informácie o záležitostiach vymedzených v prílohe I oddiele E časti III. Ratingová agentúra uverejňuje svoju výročnú správu najneskôr tri mesiace od konca každého finančného roka a zabezpečí, aby zostala k dispozícii na webovej stránke agentúry minimálne päť rokov. Tieto zverejnenia a webové stránky môžu byť na skupinovom základe a nemusia sa týkať výlučne Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     80

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ratingová agentúra môže požiadať o registráciu, aby zabezpečila, že jej úverové ratingy môžu použiť na regulačné účely úverové inštitúcie, investičné firmy, poisťovne, poisťovacie podniky a zaisťovne, podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (UCITS) a inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia uvedené v článku 2 za predpokladu, že ide o právnickú osobu ustanovenú v Spoločenstve.

1. Ratingová agentúra alebo skupina ratingových agentúr môže požiadať o registráciu, aby zabezpečila, že jej úverové ratingy môžu použiť na regulačné účely úverové inštitúcie, investičné firmy, poisťovne, poisťovacie podniky a zaisťovne, podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia uvedené v článku 2 za predpokladu, že ide o právnickú osobu ustanovenú v Spoločenstve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     81

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ratingové agentúry informujú príslušný orgán domovského členského štátu o všetkých podstatných zmenách podmienok úvodnej registrácie.

Ratingové agentúry informujú CESR o všetkých podstatných zmenách podmienok úvodnej registrácie vrátane akéhokoľvek otvorenia alebo zatvorenia zastúpenia alebo pobočky v rámci Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     82

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Príslušný orgán domovského štátu zaregistruje ratingovú agentúru, ak táto spĺňa podmienky na vydávanie úverových ratingov vymedzené v tomto nariadení.

4. CESR zaregistruje ratingovú agentúru, ak táto spĺňa podmienky na vydávanie úverových ratingov vymedzené v tomto nariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     83

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Príslušné orgány nesmú registráciu podmieňovať žiadnymi dodatočnými požiadavkami, ktoré nie sú uvedené v tomto nariadení.

5. CESR registráciu nepodmieňuje žiadnymi dodatočnými požiadavkami, ktoré nie sú uvedené v tomto nariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     84

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Do 10 dní od prijatia žiadosti odošle CESR žiadosť príslušnému orgánu domovského členského štátu a o tomto odoslaní informuje príslušné orgány ostatných členských štátov.

3. Do 10 dní od prijatia žiadosti CESR o tom informuje príslušné orgány ostatných členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     85

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Do 10 dní od prijatia žiadosti o registráciu príslušný orgán domovského štátu skontroluje, či je žiadosť úplná.

1. Do 10 dní od prijatia žiadosti o registráciu CESR skontroluje, či je žiadosť úplná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     86

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade, že žiadosť nie je úplná, príslušný orgán domovského členského štátu stanoví termín, do ktorého ratingová agentúra poskytne doplňujúce informácie.

V prípade, že žiadosť nie je úplná, CESR stanoví termín, do ktorého ratingová agentúra poskytne doplňujúce informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     87

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Po prijatí úplnej žiadosti predloží príslušný orgán domovského členského štátu žiadosť príslušným orgánom ostatných členských štátov a CESR.

2. Po prijatí úplnej žiadosti predloží CESR žiadosť príslušným orgánom členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     88

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V prípade, že žiadosť o registráciu predkladá skupina ratingových agentúr, príslušné orgány dotknutých domovských členských štátov úzko spolupracujú na registračnom procese. Spomedzi seba vyberú sprostredkovateľa pri zohľadnení týchto kritérií:

vypúšťa sa

a) miesto, kde skupina ratingových agentúr vykonáva alebo plánuje vykonávať najdôležitejšiu časť svojej ratingovej činnosti v rámci Spoločenstva;

 

b) miesto, kde skupina ratingových agentúr vytvára alebo sa očakáva, že bude vytvárať hlavnú časť príjmov skupiny.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     89

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Sprostredkovateľ koordinuje preskúmanie žiadosti, ktorú predložila skupina ratingových agentúr, a zabezpečuje, aby si príslušné orgány navzájom poskytovali všetky informácie potrebné na vykonanie preskúmania žiadosti.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     90

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. V prípade žiadosti o registráciu ratingovej agentúry príslušný orgán domovského členského štátu preskúma žiadosť a vypracuje posudok, či sa má registrácia udeliť alebo zamietnuť.

vypúšťa sa

V prípade žiadosti predloženej skupinou ratingových agentúr príslušné orgány dotknutých domovských členských štátov spoločne preskúmajú žiadosť o registráciu a dospejú k dohode, či registráciu udeliť alebo zamietnuť.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     91

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Do 40 dní od prijatia úplnej žiadosti a pred registráciou oznámi príslušný orgán domovského členského štátu CESR odôvodnený návrh rozhodnutia o registrácii alebo návrh rozhodnutia o zamietnutí. V prípade žiadosti predloženej skupinou ratingových agentúr oznámi výsledok spoločného hodnotenia CESR sprostredkovateľ.

1. Do 40 dní od prijatia úplnej žiadosti a pred registráciou CESR pripraví odôvodnený návrh rozhodnutia o registrácii alebo zamietnutí. CESR odošle tento návrh na registráciu alebo zamietnutie príslušným orgánom členských štátov a informuje ich o termíne, do ktorého musia predložiť stanovisko k návrhu na registráciu alebo zamietnutie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     92

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Do 15 dní od prijatia tohto oznámenia sa CESR vyjadrí k žiadosti. CESR môže požiadať príslušný orgán dotknutého domovského členského štátu, aby návrh rozhodnutia o registrácii prehodnotil v prípade, ak sa domnieva, že neboli splnené podmienky potrebné na registráciu, ktoré sú vymedzené v hlave II, alebo aby prehodnotil svoj návrh rozhodnutia o zamietnutí v prípade, ak sa domnieva, že podmienky potrebné na registráciu vymedzené v tomto nariadení sú splnené.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     93

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Príslušný orgán domovského štátu prijme rozhodnutie do 15 dní od prijatia stanoviska CESR. V prípade, že sa príslušný orgán domovského členského štátu odkláňa od stanoviska CESR, odôvodní svoje rozhodnutie. V prípade, že nie je predložené žiadne stanovisko, príslušný orgán domovského členského štátu prijme rozhodnutie do 30 od dátumu, kedy bol návrh rozhodnutia o registrácii, uvedený v odseku 1, oznámený CESR. Pokiaľ ide o skupinu ratingových agentúr, príslušný orgán každého domovského štátu prijme svoje rozhodnutie na základe výsledku spoločného hodnotenia uvedeného v článku 14 ods. 5.

2. CESR prijme rozhodnutie do 15 dní od uplynutia lehoty na predloženie stanoviska uvedeného v ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     94

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Do 10 dní od prijatia alebo zamietnutia rozhodnutia o registrácii sú dotknuté ratingové agentúry informované, či boli alebo neboli zaregistrované. Ak príslušný orgán domovského členského štátu odmietne ratingovú agentúru zaregistrovať, v rozhodnutí musí danej ratingovej agentúry uviesť dôvody odmietnutia.

Do 10 dní od prijatia alebo zamietnutia rozhodnutia o registrácii sú dotknuté ratingové agentúry informované, či boli alebo neboli zaregistrované. Ak CESR odmietne ratingovú agentúru zaregistrovať, v rozhodnutí musí danej ratingovej agentúre uviesť dôvody odmietnutia a oznámiť túto skutočnosť Komisii a príslušným orgánom členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     95

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Príslušný orgán domovského členského štátu oznámi registráciu, ktorú vykonal, Európskej komisii, CESRostatným príslušným orgánom.

3. CESR oznámi registráciu, ktorú vykonal, Komisii a príslušným orgánom členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     96

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európska komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie aktualizovaný zoznam ratingových agentúr registrovaných v súlade s týmto nariadením do 30 dní od oznámenia príslušného orgánu domovského členského štátu.

Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie aktualizovaný zoznam ratingových agentúr registrovaných v súlade s týmto nariadením do 30 dní od oznámenia CESR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     97

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Ratingové agentúry zverejňujú svoje kódexy správania a registračné číslo podľa tohto nariadenia na domovskej stránke svojich internetových stránok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     98

Návrh nariadenia

Článok 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príslušný orgán domovského členského štátu môže ratingovej agentúre účtovať registračný poplatok. Registračný poplatok je primeraný nákladom na konanie v tomto členskom štáte.

CESR môže ratingovej agentúre účtovať registračný poplatok. Registračný poplatok je primeraný nákladom na konanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     99

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušný orgán domovského členského štátu odoberie ratingovej agentúre registráciu, ak ratingová agentúra:

1. CESR odoberie ratingovej agentúre registráciu, ak ratingová agentúra:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     100

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) výslovne odvolá registráciu alebo za predchádzajúcich šesť mesiacov neposkytla žiadne úverové ratingy;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Simplification.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     101

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Príslušné orgány domovského členského štátu ratingových agentúr, ktoré patria do skupiny, navzájom úzko spolupracujú. Vykonávajú spoločné hodnotenie, ktoré koordinuje sprostredkovateľ. Dospejú k dohode o potrebe odobrať registráciu. Príslušný orgán každého členského štátu prijme svoje rozhodnutie na základe dohody.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     102

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. CESR alebo príslušný orgán z iného členského štátu, v ktorom sa používajú úverové ratingy vydané danou ratingovou agentúrou, môže požiadať príslušný orgán domovského členského štátu, aby preskúmal, či sú splnené podmienky na odobratie registrácie. V prípade, že sa príslušný orgán domovského členského štátu rozhodne neodobrať dotknutej ratingovej agentúre registráciu, odôvodní svoje rozhodnutie.

3. Príslušné orgány členských štátov môžu CESR požiadať, aby preskúmal, či sú splnené podmienky na odobratie registrácie. V prípade, že sa CESR rozhodne neodobrať dotknutej ratingovej agentúre registráciu, odôvodní svoje rozhodnutie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     103

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Príslušný orgán domovského členského štátu oznámi odobratie registrácie Európskej komisii, CESRostatným príslušným orgánom, ktoré nadobúda okamžitú platnosť v celom Spoločenstve.

4. CESR oznámi odobratie registrácie, ktoré nadobúda okamžitú platnosť v celom Spoločenstve, Komisii a príslušným orgánom členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     104

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európska komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie aktualizovaný zoznam ratingových agentúr, ktorým bola odobratá registrácia, do 30 dní od oznámenia príslušného orgánu domovského členského štátu.

Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie aktualizovaný zoznam ratingových agentúr, ktorým bola odobratá registrácia, do 30 dní od oznámenia CESR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     105

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. V prípade odobratia registrácie príslušné orgány poskytnú prechodné obdobie pre ratingy vydané už skôr agentúrou, ktorej odobrali registráciu, pričom tieto ratingy platia ešte 12 mesiacov, ak ich príslušné orgány primerane kvalifikujú.

Odôvodnenie

Je dôležité. aby odobratie registrácie agentúre nedestabilizovalo trh narušením alebo zrušením platných stanovísk vydaných touto agentúrou už skôr.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     106

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. CESR poskytne príslušným orgánom radu v prípadoch uvedených v tomto nariadení. Príslušné orgány posúdia radu pred tým, ako prijmú akékoľvek konečné rozhodnutie podľa tohto nariadenia.

1. CESR, ktorý je orgánom zodpovedným za registráciu ratingových agentúr, získa stanoviská príslušných orgánov členských štátov v súlade s článkom 15 ods. 1. CESR posúdi tieto stanoviská pred tým, ako prijme akékoľvek konečné rozhodnutie podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     107

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. CESR úzko spolupracuje s Výborom európskych orgánov bankového dohľadu (CEBS) ustanoveným rozhodnutím Komisie 2004/5/ES z 5. novembra 20031 a s Výborom európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov (CEIOPS) ustanoveným rozhodnutím Komisie 2004/6/ES z 5. novembra 20032, pokiaľ ide o úlohu ratingových agentúr a úverové ratingy v súvislosti s kapitálovými požiadavkami a požiadavkami solventnosti. To sa týka najmä podmienok alebo odporúčaní pre prípady odobratia registrácie ratingovej agentúry.

 

1 Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2004, s. 28.

2 Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2004, s. 30.

Odôvodnenie

Úzka spolupráca medzi týmito troma výbormi úrovne 3 je v tomto ohľade zásadná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     108

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Do [do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] vydá CESR usmernenie o:

2. Do ...* vydá CESR usmernenie o:

 

* Úradný vestník: vložte prosím dátum: 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

CESR musí vydať usmernenie skôr, ako ratingové agentúry budú musieť požiadať o registráciu, pozri článok 35.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     109

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) registračnom procese a koordinačných mechanizmoch medzi príslušnými orgánmi a s CESR;

a) registračnom procese a koordinačných mechanizmoch medzi CESR a príslušnými orgánmi členských štátov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     110

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) vynucovacích postupoch a činnostiach príslušných orgánov;

b) vynucovacích postupoch a činnostiach príslušných orgánov členských štátov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     111

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. CESR uverejní do [do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a každý ďalší rok správu o uplatňovaní tohto nariadenia.

3. CESR uverejní do ...* a každý ďalší rok správu o uplatňovaní tohto nariadenia. Táto správa musí predovšetkým obsahovať hodnotenie uplatňovania prílohy I ratingovými agentúrami registrovanými podľa tohto nariadenia.

 

* Úradný vestník: vložte prosím dátum: jeden rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     112

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. CESR spolupracuje v prípadoch potreby s Výborom európskych orgánov bankového dohľadu ustanoveným rozhodnutím Komisie 2004/5/ES a s Výborom európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov ustanoveným rozhodnutím Komisie 2004/6/ES.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Covered elsewhere

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     113

Návrh nariadenia

Článok 18a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 18a

 

Reforma CESR

 

Do ...* CESR predloží podnikateľský plán, v ktorom uvedie podrobnosti o tom, ako by európska agentúra mala fungovať. Komisia následne predloží príslušný návrh, okrem iného na základe skutočnosti, že počiatočný kapitál takejto budúcej agentúry bude v pomernej výške poskytnutý z rozpočtu Európskej únie, ako aj európskym finančným sektorom a podnikmi, ktoré sú predmetom ratingov. Agentúra dostáva dodatočné bežné príjmy vo forme poplatkov za vydané ratingy, ktoré platia zákazníci alebo žiadateľ. Agentúra pracuje tak, aby pokryla svoje náklady.

 

* Úradný vestník: vložte prosím dátum: 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Vytvorenie nezávislej európskej agentúry s primeranými ľudskými a finančnými zdrojmi je potrebné z dôvodu, že cezhraničné úlohy vyžadované nariadením nemôže uspokojivým spôsobom vykonávať 27 alebo viac jednotlivých národných agentúr.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       114

Návrh nariadenia

Článok 18b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 18b

 

Neziskové organizácie

 

Na účely implementácie tohto nariadenia sa vytvorí nová nezávislá nezisková organizácia, ktorá bude vydávať ratingy. Táto organizácia má počiatočný kapitál vo výške 200 miliónov EUR, ktorý

 

sa poskytne v pomernej výške z rozpočtu Európskej únie, európskym finančným sektorom a podnikmi, ktoré sú predmetom ratingov. Organizácia dostáva dodatočné bežné príjmy vo forme poplatkov za vydané ratingy, ktoré platí zákazník alebo žiadateľ. Organizácia pracuje tak, aby pokryla svoje náklady.

 

Komisia predloží zodpovedajúci návrh.

Odôvodnenie

Vytvorenie neziskovej organizácie s primeranými ľudskými a finančnými zdrojmi je potrebné z dôvodu, že cezhraničné úlohy vyžadované nariadením nemôže uspokojivým spôsobom vykonávať 27 alebo viac jednotlivých národných agentúr.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     115

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Príslušné orgány musia na uplatňovanie tohto nariadenia disponovať primeraným počtom zamestnancov.

2. Príslušné orgány musia na uplatňovanie tohto nariadenia disponovať dostatočným počtom zamestnancov a dostatočnými odbornými znalosťami.

Odôvodnenie

Aby mohli vhodne vykonávať dohľad, musia byť vnútroštátne orgány dohľadu vybavené dostatočnými personálnymi zdrojmi s nevyhnutnými odbornými znalosťami v posudzovaní finančných trhov a v porozumení týmto trhom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     116

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pri vykonávaní svojich povinností podľa tohto nariadenia príslušné orgány členských štátov nezasahujú do obsahu úverových ratingov.

1. Pri vykonávaní svojich povinností podľa tohto nariadenia príslušné orgány členských štátov ani členské štáty nezasahujú do obsahu úverových ratingov, ani do metodiky, podľa ktorej ratingová agentúra úverové ratingy určuje.

Odôvodnenie

Ratingové agentúry by mali vykonávať svoju ratingovú úlohu bez zásahov orgánov dohľadu alebo vlády. To sa týka aj metodík.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     117

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) mať prístup k akémukoľvek dokumentu v akejkoľvek forme a dostať alebo si urobiť jeho kópiu;

a) mať prístup k akémukoľvek dokumentu v akejkoľvek forme a dostať alebo si urobiť jeho kópiu na použitie v rámci ich právomoci dohľadu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     118

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) požiadať o informácie akúkoľvek osobu, alebo v prípade potreby predvolať a vypočuť osobu s cieľom získať informácie;

b) požiadať o informácie akúkoľvek osobu, alebo v prípade potreby predvolať a vypočuť osobu s cieľom získať informácie na použitie v rámci ich právomoci dohľadu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     119

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 3 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Pri vykonávaní právomocí stanovených v tomto odseku sa v súlade s právnymi predpismi členských štátov uplatňujú rovnaké pravidlá týkajúce sa služobného tajomstva a zákonných profesionálnych výsad, aké sa uplatňujú pri porovnateľných postupoch dohľadu nad finančnými trhmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     120

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušný orgán domovského členského štátu môže prijať tieto opatrenia:

1. CESR môže v prípade porušenia tohto nariadenia prijať tieto opatrenia:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     121

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) uložiť dočasný zákaz vydávania úverových ratingov s účinnosťou v celom Spoločenstve;

b) uložiť dočasný zákaz vydávania nových úverových ratingov s účinnosťou v celom Spoločenstve;

Odôvodnenie

Objasňujúci dodatok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     122

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

CESR upozorní ratingové agentúry, aby napravili chyby predtým, ako uplatní opatrenia podľa písmen a), b) alebo c).

Odôvodnenie

Ratingové agentúry by mali dostať príležitosť napraviť chyby. Stanovenie časového rámca na uskutočnenie opatrení by sa malo ponechať na voľné uváženie príslušného orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     123

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Príslušné orgány nevyužijú právomoci uvedené v odseku 1 a článku 22 skôr, ako oznámia CESR odôvodnený návrh rozhodnutia. CESR sa vyjadrí k návrhu rozhodnutia do 15 dní od prijatia tohto oznámenia.

vypúšťa sa

Prvý pododsek sa neuplatňuje v naliehavých prípadoch, a to najmä keď nastane situácia, ktorá ohrozuje riadne fungovanie finančných trhov. V tomto prípade príslušný orgán okamžite informuje CESR o prijatom rozhodnutí.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     124

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

V záujme investorov a stability trhu prijmú príslušné orgány všetky možné opatrenia s cieľom zabezpečiť preskúmanie a v prípade potreby i opätovné vydanie ratingov.

Odôvodnenie

Ratingové agentúry by mali dostať príležitosť napraviť chyby. Stanovenie časového rámca na uskutočnenie opatrení by sa malo ponechať na voľné uváženie príslušného orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     125

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Bez toho, aby boli dotknuté výnimočné okolnosti, predovšetkým v prípade, keď je ohrozené riadne fungovanie finančných trhov, pred tým, než použije právomoci podľa ods. 1 tohto článku a článku 22, CESR oznámi odôvodnený návrh rozhodnutia príslušným orgánom členských štátov. Príslušné orgány členských štátov oznámia svoje stanoviská k tomuto návrhu rozhodnutia CESR do 15 dní od jeho obdržania. Po uplynutí tejto lehoty prijme CESR rozhodnutie, pri ktorom zohľadní oznámené stanoviská.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     126

Návrh nariadenia

Článok 22 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Konanie príslušných orgánov, ktoré nie sú príslušným orgánom domovského členského štátu

Konanie príslušných orgánov členských štátov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     127

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak má príslušný orgán členského štátu dôvody domnievať sa, že registrovaná ratingová agentúra pôsobiaca na jeho území porušuje povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia, oznámi to príslušnému orgánu domovského členského štátu.

Ak má príslušný orgán členského štátu dôvody domnievať sa, že registrovaná ratingová agentúra pôsobiaca na jeho území porušuje povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia, oznámi to CESR tak, aby mohli byť podniknuté príslušné kroky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     128

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak po diskusiách medzi dotknutými príslušnými orgánmi príslušný orgán domovského členského štátu odmietne konať, alebo nemôže prijať účinné opatrenia, alebo ak napriek opatreniam, ktoré prijal príslušný orgán domovského členského štátu, sa takéto opatrenia ukážu neprimerané na ochranu záujmov investorov dotknutého členského štátu alebo riadneho fungovania trhov, príslušný orgán tohto členského štátu po tom, ako informoval príslušný orgán domovského členského štátu, môže prijať všetky primerané opatrenia s výnimkou opatrení uvedených pod písmenom a), b) a c) článku 21 ods. 1. Pred prijatím týchto opatrení sa poradí s CESR.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     129

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušný orgán jedného členského štátu môže požiadať o pomoc príslušný orgán iného členského štátu so zreteľom na kontroly na pracovisku alebo prešetrovania.

1. CESR alebo príslušný orgán jedného členského štátu môže požiadať o pomoc ktorýkoľvek príslušný orgán členského štátu so zreteľom na kontroly na pracovisku alebo prešetrovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     130

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príslušný orgán informuje CESR o každej žiadosti uvedenej v prvom pododseku. V prípade prešetrovania alebo kontroly s cezhraničným účinkom môže CESR prevziať koordináciu prešetrovania alebo kontroly.

V prípade prešetrovania alebo kontroly s cezhraničným účinkom prevezme CESR koordináciu prešetrovania alebo kontroly.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     131

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak príslušný orgán dostane žiadosť od príslušného orgánu iného členského štátu, aby vykonal kontrolu na pracovisku alebo prešetrovanie, urobí jedno z nasledujúceho:

2. Ak príslušný orgán dostane žiadosť od CESR alebo od príslušného orgánu iného členského štátu, aby vykonal kontrolu na pracovisku alebo prešetrovanie, urobí jedno z nasledujúceho:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     132

Návrh nariadenia

Článok 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 25

vypúšťa sa

Spolupráca príslušných orgánov v prípade skupiny ratingových agentúr

 

1. V prípade skupiny ratingových agentúr uvedenej v článku 14 ods. 3 sa príslušné orgány dotknutých domovských členských štátov navzájom poradia pred prijatím opatrení v súlade s týmto nariadením.

 

2. Akcie príslušných orgánov dotknutých domovských členských štátov plánuje a koordinuje sprostredkovateľ uvedený v článku 14 ods. 3.

 

3. Sprostredkovateľ a príslušné orgány dotknutých členských štátov si ustanovia koordinačné mechanizmy so zreteľom na:

 

a) informácie vymieňané medzi príslušnými orgánmi;

 

b) prípady, v ktorých sa príslušné orgány musia navzájom poradiť;

 

c) prípady, v ktorých príslušné orgány delegujú úlohy dohľadu v súlade s článkom 24.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     133

Návrh nariadenia

Článok 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 26

vypúšťa sa

Delegovanie úloh medzi príslušnými orgánmi

 

Príslušný orgán domovského členského štátu môže delegovať ktorúkoľvek zo svojich úloh na príslušný orgán iného členského štátu na základe súhlasu tohto orgánu. Delegovanie úloh nemá ovplyvniť zodpovednosť určeného príslušného orgánu.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     134

Návrh nariadenia

Článok 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 27

vypúšťa sa

Mediácia

 

1. CESR ustanoví mechanizmus mediácie, ktorý má pomôcť nájsť spoločný názor dotknutých príslušných orgánov.

 

2. V prípade nezhody medzi príslušnými orgánmi členských štátov o hodnotení alebo konaní podľa tohto nariadenia postúpia príslušné orgány záležitosť CESR na mediáciu. Príslušné orgány zohľadnia stanovisko CESR.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     135

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Povinnosť služobného tajomstva sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre príslušný orgán, alebo pre akýkoľvek orgán alebo osobu, na ktorú príslušný orgán delegoval úlohy, vrátane zmluvných audítorov a expertov príslušného orgánu. Informácie, ktorých sa týka služobné tajomstvo, sa nesmú odovzdať žiadnej inej osobe ani orgánu s výnimkou prípadov, keď je takéto zverejnenie potrebné na súdne konanie.

1. Povinnosť služobného tajomstva sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre CESR, pre príslušný orgán, alebo pre akýkoľvek orgán alebo osobu, na ktorú príslušný orgán delegoval úlohy, vrátane zmluvných audítorov a expertov príslušného orgánu. Informácie, ktorých sa týka služobné tajomstvo, sa nesmú odovzdať žiadnej inej osobe ani orgánu s výnimkou prípadov, keď je takéto zverejnenie potrebné na súdne konanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     136

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Všetky informácie vymieňané medzi príslušnými orgánmi podľa tohto nariadenia sa považujú za dôverné s výnimkou prípadov, keď príslušný orgán uvedie v čase oznámenia, že táto informácia môže byť zverejnená, alebo keď je takéto zverejnenie potrebné na súdne konanie.

2. Všetky informácie vymieňané medzi CESR a príslušnými orgánmi podľa tohto nariadenia sa považujú za dôverné s výnimkou prípadov, keď CESR alebo príslušný orgán uvedie v čase oznámenia, že táto informácia môže byť zverejnená, alebo keď je takéto zverejnenie potrebné na súdne konanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     137

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príslušné orgány môžu uzavrieť dohody o spolupráci na výmene informácií s príslušnými orgánmi tretích krajín len vtedy, ak zverejňované informácie podliehajú zárukám o služobnom tajomstve, ktoré sú minimálne rovnaké ako záruky uvedené v článku 28. Takáto výmena informácií musí byť určená na plnenie úloh týchto príslušných orgánov.

CESR môže uzavrieť dohody o spolupráci na výmene informácií s príslušnými orgánmi tretích krajín len vtedy, ak zverejňované informácie podliehajú zárukám o služobnom tajomstve, ktoré sú minimálne rovnaké ako záruky uvedené v článku 28. Takáto výmena informácií musí byť určená na plnenie úloh týchto príslušných orgánov.

Amendement  138

Motion for a regulation

Článok - 31 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok -31

 

Sťažnosti

 

CESR zabezpečí, aby boli stanovené postupy, ktoré umožnia emitentom, investorom a iným zúčastneným stranám podávať sťažnosti na plnenie požiadaviek a podmienok ustanovených v tomto nariadení. Všetky sťažnosti budú starostlivo a dôverne spracované.

Odôvodnenie

Namiesto neprimeraných súdnych postupov by sa mali podporiť a vytvoriť účinné postupy žalôb. CESR by mal byť zodpovedným orgánom, aby sa zamedzilo arbitráži.

Amendement  139

Motion for a regulation

Článok - 31a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok -31a

 

Mimosúdne urovnanie sporov

 

1. Členské štáty podporujú vytváranie náležitých a účinných postupov vybavovania sťažností zameraných na mimosúdne urovnanie sporov medzi ratingovými agentúrami a emitentmi, investormi a ďalšími zúčastnenými stranami tam, kde je to vhodné v záujme plnenia požiadaviek a podmienok ustanovených v tomto nariadení.

 

2. Členské štáty podporujú spoluprácu týchto orgánov pri riešení cezhraničných sporov.

 

3. CESR podporuje zosúladenie vnútroštátnych postupov vybavovania sťažností a reklamácií.

Odôvodnenie

Namiesto neprimeraných súdnych postupov by sa mali podporiť a vytvoriť účinné postupy žalôb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     140

Motion for a regulation

Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty ustanovia pravidlá o postihoch uplatniteľných na porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie ich vykonávania. Postihy sa vzťahujú minimálne na prípady hrubého profesionálneho pochybenia a nedostatku náležitej pozornosti. Ustanovené postihy musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

1. Členské štáty ustanovia pravidlá o postihoch uplatniteľných na porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie ich vykonávania. Postihy sa vzťahujú minimálne na prípady hrubého profesionálneho pochybenia a nedostatku primeranej starostlivosti a pozornosti pri ratingových postupoch. Ustanovené postihy musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     141

Návrh nariadenia

Článok 31 – odseky 2a, 2b a 2c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. CESR podporuje zbližovanie vnútroštátnych pravidiel, ktoré sa uplatňujú v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia.

2b. Porušenie ustanovení tohto nariadenia samo o sebe neznamená právo na žalobu tretej strany o náhradu škody.

 

2c. Odsek 2 nevyníma občiansku zodpovednosť ratingových agentúr v prípade, ak používateľ ratingov utrpel ekonomickú ujmu v dôsledku porušenia ustanovení tohto nariadenia. Občianska žaloba na náhradu takejto škody sa predloží v súlade platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi týkajúcimi sa občianskych žalôb.

Odôvodnenie

CESR should work towards convergence in the rules applicable to infringements of the provisions of this Regulation so as to avoid arbitrage.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     142

Návrh nariadenia

Článok 31a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 31a

 

Zodpovednosť

 

Komisia vytvorí porovnateľnú schému zodpovednosti pre ratingové agentúry a audítorov.

Odôvodnenie

Podobne ako v prípade audítorov musí byť možné, aby sa ratingové agentúry brali na zodpovednosť a aby mohli byť postavené pred súd.

Amendement  143

Motion for a regulation

Článok 32 – odsek 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Komisia môže meniť a dopĺňať prílohy, aby zohľadňovali vývoj na finančných trhoch, najmä so zreteľom na nové finančné nástroje a s ohľadom na konvergenciu postupov dohľadu.

Komisia môže meniť a dopĺňať prílohy, aby zohľadňovali vývoj na finančných trhoch vrátane medzinárodného vývoja, najmä so zreteľom na nové finančné nástroje a s ohľadom na konvergenciu postupov dohľadu.

Odôvodnenie

Treba zabezpečiť globálny prístup. Pri revízii tohto nariadenia má Komisia primerane zohľadniť vývoj v rámci medzinárodnej regulácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     144

Návrh nariadenia

Článok 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Do [tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] Komisia vykoná hodnotenie uplatňovania tohto nariadenia vrátane hodnotenia spoľahlivosti úverových ratingov v Spoločenstve a primeranosti odmeňovania ratingovej agentúry hodnoteným subjektom (model „emitent platí“) a predloží správu Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie.

Do ...* Komisia vykoná hodnotenie uplatňovania tohto nariadenia vrátane hodnotenia spoľahlivosti úverových ratingov v Spoločenstve a primeranosti odmeňovania ratingovej agentúry hodnoteným subjektom (model „emitent platí“) a predloží správu Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie.

 

* Úradný vestník: vložte prosím dátum: jeden rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Amendement  145

Motion for a regulation

Článok 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ratingové agentúry, ktoré pôsobili v Spoločenstva pred [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia], prijmú všetky potrebné opatrenia na dodržiavanie tohto nariadenia a do [šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] predložia žiadosť o registráciu.

1. Ratingové agentúry, ktoré pôsobili v Spoločenstve pred ...*, prijmú všetky potrebné opatrenia na dodržiavanie tohto nariadenia a do ...** predložia žiadosť o registráciu.

V prípade zamietnutia registrácie prestanú ratingové agentúry uvedené v prvom pododseku vydávať úverové ratingy.

2. Ratingové agentúry uvedené v prvom odseku môžu pokračovať vo vydávaní úverových ratingov na účely článku 2 ods. 1. Tieto úverové ratingy môžu finančné inštitúcie používať na regulačné účely, ako sa uvádza v článku 4 ods. 1, pokiaľ nebola zamietnutá registrácia.

CESR vydá usmernenie týkajúce sa účinkov na existujúce ratingy a na akékoľvek ďalšie prechodné opatrenia, ktoré môžu byť potrebné.

 

V prípade zamietnutia registrácie sa úverové ratingy vydané takýmito ratingovými agentúrami naďalej považujú za platné, ale už nepoužívajú sa v zmysle tohto nariadenia.

 

* Úradný vestník: vložte prosím dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

 

** Úradný vestník: vložte prosím dátum: šesť mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     146

Návrh nariadenia

Článok 35a a článok 35b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 35 a

Správa Komisie

 

Komisia čo najskôr, v každom prípade však do 1. júla 2010, predloží Európskemu parlamentu, Rade a iným dotknutým inštitúciám správu o ďalšej reforme režimu dohľadu podľa tohto nariadenia a v súlade s uplatniteľným postupom podľa Zmluvy preloží akýkoľvek príslušný legislatívny návrh.

 

Článok 35 b

 

Medzinárodný vývoj

 

Pri navrhovaní zmien a doplnení tohto nariadenia by Komisia mala zohľadniť medzinárodný vývoj.

 

 

Odôvodnenie

Toto ustanovenie má za cieľ zabezpečiť, aby sa toto nariadenie preskúmalo vo svetle záverov de Larosièrovej skupiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     147

Návrh nariadenia

Príloha I – oddiel A – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ratingová agentúra má správnu alebo dozornú radu, ktorá je zodpovedná za zabezpečenie:

1. Ratingová agentúra alebo skupina ratingových agentúr vykonáva opatrenia na zabezpečenie riadnej správy a riadenia spoločnosti. Ratingová agentúra alebo skupina ratingových agentúr pri určovaní opatrení na zabezpečenie riadnej správy a riadenia spoločnosti zohľadní potrebu zabezpečiť, aby ňou poskytované ratingy boli nestranné, objektívne a mali vysokú kvalitu.

 

Ratingová agentúra alebo skupina ratingových agentúr má správnu alebo dozornú radu, ktorá je zodpovedná za zabezpečenie:

Odôvodnenie

Je zbytočné, aby skupina ratingových agentúr mala niekoľko rád.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     148

Návrh nariadenia

Príloha I – oddiel A – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ratingová agentúra je organizovaná spôsobom, ktorý zabezpečuje, že obchodný záujem spoločnosti nenarúša nestrannosť a presnosť ratingového procesu.

2. Ratingová agentúra je organizovaná spôsobom, ktorý zabezpečuje, že obchodný záujem spoločnosti nenarúša nestrannosť a presnosť ratingového procesu.

Vyšší manažment ratingovej agentúry, definovaný v článku 2 ods. 9 smernice Komisie 2006/73/ES(1), musí mať dobrú reputáciu a dostatočné znalosti a skúsenosti a zabezpečovať zdravé a obozretné riadenie ratingovej agentúry.

 

Vyšší manažment ratingovej agentúry, ktorý nesie zodpovednosť za riadenie jej činnosti, dobrú reputáciu a dostatočné znalosti a skúsenosti a zabezpečuje zdravé a obozretné riadenie ratingovej agentúry.

Správna alebo dozorná rada ratingovej agentúry má najmenej troch nevýkonných členov, ktorí sú všetci nestranní. Odmeňovanie nestranných členov správnej alebo dozornej rady nie je viazané na výkonnosť ratingovej agentúry a je organizované tak, aby sa ním zabezpečovala nestrannosť ich úsudku. Funkčné obdobie nestranných členov správnej alebo dozornej rady je na vopred dohodnuté pevné obdobie nie dlhšie ako päť rokov a nie je obnoviteľné. Nestranných členov správnej alebo dozornej rady je možné zbaviť funkcie iba v prípade pochybenia alebo nedostatočnej profesionálnej výkonnosti.

Správna alebo dozorná rada ratingovej agentúry zahŕňa nevýkonných členov, ktorí sú nezávislí. Správna alebo dozorná rada zavedie funkciu dodržiavania súladu, ktorá bude fungovať nezávisle. Účelom funkcie dodržiavania súladu je monitorovanie riadneho dodržiavania tohto nariadenia a politík a postupov ratingovej agentúry zo strany ratingovej agentúry a jej zamestnancov a podávanie správ o tomto riadnom dodržiavaní.

Väčšina členov správnej alebo dozornej rady vrátane všetkých nestranných členov má dostatočné znalosti a skúsenosti v oblasti finančných služieb. Najmenej jeden nestranný člen tejto rady by mal mať hĺbkové znalosti a skúsenosti na vyššej úrovni štruktúrovaných úverových a sekuritizačných trhov.

 

Okrem celkovej zodpovednosti rady majú nestranní členovia správnej alebo dozornej rady konkrétnu úlohu monitorovať vývoj politiky ratingovej agentúry, efektívnosť systému vnútornej kontroly kvality ratingovej agentúry v oblasti jej procesu úverového ratingu, aby sa zabezpečilo, že neexistujú konflikty záujmov a dodržiavajú sa právne predpisy a procesy riadenia vrátane efektívnosti revíznej funkcie uvedenej v bode 7 tohto oddielu. Stanoviská nestranných členov správnej rady vydané k týmto záležitostiam sa pravidelne predkladajú rade a sprístupňujú príslušnému orgánu kedykoľvek o to požiada.

Okrem toho má funkcia dodržiavania súladu konkrétnu úlohu monitorovať vývoj politiky ratingovej agentúry, efektívnosť systému vnútornej kontroly kvality ratingovej agentúry v oblasti jej procesu úverového ratingu, aby sa zabezpečilo, že neexistujú konflikty záujmov a dodržiavajú sa právne predpisy a procesy riadenia vrátane efektívnosti revíznej funkcie uvedenej v bode 7 tohto oddielu. Stanoviská funkcie dodržiavania súladu vydané k týmto záležitostiam sa pravidelne predkladajú rade a sprístupňujú príslušnému orgánu kedykoľvek o to požiada. Funkciu dodržiavania súladu môžu vykonávať nevýkonní členovia.

 

Odmeňovanie nestranných členov správnej alebo dozornej rady a osôb zapojených do funkcie dodržiavania súladu nie je viazané na obchodnú výkonnosť ratingovej agentúry a je organizované tak, aby sa ním zabezpečovala nestrannosť ich úsudku. Funkčné obdobie nestranných členov správnej alebo dozornej rady a osôb zapojených do funkcie dodržiavania súladu je na vopred dohodnuté pevné obdobie nie dlhšie ako sedem rokov a je jedenkrát obnoviteľné. Nestranných členov správnej alebo dozornej rady a osoby zapojené do funkcie dodržiavania súladu je možné zbaviť funkcie iba v prípade pochybenia alebo nedostatočnej profesionálnej výkonnosti.

 

Väčšina členov správnej alebo dozornej rady vrátane všetkých osôb zapojených do funkcie dodržiavania súladu má dostatočné odborné znalosti a skúsenosti v oblasti finančných služieb. Najmenej jeden nestranný člen tejto rady a všetky osoby zapojené do funkcie dodržiavania súladu majú hĺbkové znalosti a, kde je to potrebné, skúsenosti na vyššej úrovni štruktúrovaných úverových a sekuritizačných trhov.

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     149

Návrh nariadenia

Príloha I – oddiel A – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Ratingová agentúra si ustanovuje organizačné a správne mechanizmy na identifikáciu, zabránenie a riadenie konfliktov záujmov uvedených v bode 1 oddielu B. Vedie evidenciu všetkých závažných hrozieb pre jej nestrannosť a nestrannosť jej zamestnancov zapojených do procesu úverového ratingu, ako aj opatrení použitých na zmiernenie týchto hrozieb.

5. Ratingová agentúra si ustanovuje vhodné a efektívne organizačné a správne mechanizmy na identifikáciu, zabránenie, riadenie, evidovanie a zverejňovanie konfliktov záujmov uvedených v bode 1 oddielu B. Zaznamenáva všetky závažné hrozby pre jej nestrannosť a nestrannosť jej zamestnancov zapojených do procesu úverového ratingu, ako aj opatrení použitých na zmiernenie týchto hrozieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     150

Návrh nariadenia

Príloha I – oddiel A – bod 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Ratingová agentúra si zriaďuje revíznu funkciu zodpovednú za periodické revidovanie metodík, modelov a významných zmien metodík a modelov, ktoré používa, ako aj vhodnosti týchto metodík a modelov na hodnotenie nových finančných nástrojov.

7. Ratingová agentúra si zriaďuje nezávislú revíznu funkciu zodpovednú za periodické revidovanie metodík, modelov a kľúčových matematických, korelačných a iných predpokladov a všetkých významných zmien v nich alebo ich modifikácií, ako aj vhodnosti týchto metodík, modelov a predpokladov v prípade ich použitia alebo navrhnutia ich použitia na hodnotenie nových finančných nástrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     151

Návrh nariadenia

Príloha I – oddiel B – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Ratingové agentúry oddelia rozhodovací proces súvisiaci s počiatočným ratingom od rozhodovacieho procesu súvisiaceho s prehodnotením prípadne zvýšením alebo znížením počiatočného ratingu štruktúrovaných finančných produktov. Analytici zodpovední za počiatočný rating musia byť osoby iné ako tie, ktoré sú zodpovedné za monitorovanie ratingu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     152

Návrh nariadenia

Príloha I – oddiel B – bod 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ratingová agentúra nevydá úverový rating, alebo stiahne existujúci úverový rating v týchto prípadoch:

3. Ratingová agentúra nevydá úverový rating, alebo v prípade existujúceho úverového ratingu bezodkladne zverejní svoj vzťah alebo vzťah svojich zamestnancov s hodnoteným subjektom ovplyvňujúci takýto existujúci úverový rating v týchto prípadoch:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     153

Návrh nariadenia

Príloha I – oddiel B – bod 3 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ca) analytik, ktorý sa zúčastnil na určovaní úverového ratingu, alebo osoba, ktorá schválila úverový rating, boli v nedávnej minulosti zamestnané alebo mali iný významný obchodný vzťah s posudzovaným subjektom, ktorý môže spôsobiť konflikt záujmov, alebo sa môže za taký považovať;

Odôvodnenie

Treba zabezpečiť súlad s kódexom IOSCO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     154

Návrh nariadenia

Príloha I – oddiel B – bod 3 – písmeno cb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

cb) úverový rating nevychádza z dostatočných a spoľahlivých údajov alebo dostupné informácie nepostačujú na udelenie spoľahlivého úverového ratingu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     155

Návrh nariadenia

Príloha I – oddiel B – bod 3 – písmeno cc (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(cc) analytik, ktorý sa zúčastnil na určovaní úverového ratingu, alebo osoba, ktorá schválila úverový rating, mali akýkoľvek vzťah s posudzovaným subjektom alebo s akýmkoľvek s ním spriazneným subjektom, ktorý môže spôsobiť konflikt záujmov, alebo sa môže za taký považovať.

Odôvodnenie

Treba zabezpečiť súlad s kódexom IOSCO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     156

Návrh nariadenia

Príloha I – oddiel B – bod 3 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak už existuje úverový rating, ratingová agentúra ihneď posúdi prípadne prehodnotí existujúci úverový rating v súlade s bodom 1.

Odôvodnenie

Stiahnutie existujúcich ratingov nie je vhodnou odpoveďou a v konečnom dôsledku by mohlo poškodiť investorov. Ak sa objavia pochybnosti o kvalite informácií, o ktoré sa opiera aktuálny rating, alebo zložitosti finančného nástroja, najvhodnejšou reakciou je zverejnenie vhodných informácií alebo prehodnotenie ratingu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     157

Návrh nariadenia

Príloha I – oddiel B – bod 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ratingová agentúra môže poskytovať služby, ktoré nie sú vydávaním úverových ratingov, ďalej len „doplnkové služby“. Ratingová agentúra určí, čo považuje za doplnkové služby. Zabezpečí, aby poskytovanie doplnkových služieb nepredstavovalo konflikt záujmov s jej činnosťou úverového ratingu.

Ratingová agentúra môže poskytovať služby, ktoré nie sú vydávaním úverových ratingov, ďalej len „doplnkové služby“. Takéto doplnkové služby sa nepovažujú za ratingy, ale skôr, okrem iného, za trhové prognózy a odhady hospodárskych trendov, na účely ktorých sa zistenia predchádzajúcich ratingov použijú len pri dodržaní požiadaviek na dôvernosť informácií a ochranu údajov. Ratingová agentúra zabezpečí, aby poskytovanie doplnkových služieb nepredstavovalo konflikt záujmov s jej činnosťou úverového ratingu, a v konečných správach o ratingu uvedie všetky doplnkové služby poskytnuté spoločnosti.

Odôvodnenie

Aby sa zabránilo neistote a zabezpečila sa dôvera zainteresovaných strán, treba vymedziť pojem doplnkové služby. To ozrejmí situáciu aj pre ratingové agentúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     158

Návrh nariadenia

Príloha I – oddiel B – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Ratingová agentúra vedie evidenciu a záznamy z auditov všetkých svojich činností vrátane záznamov o dohodách medzi ratingovou agentúrou a hodnoteným subjektom alebo spriaznenou treťou stranou a o všetkých významných prvkoch dialógu s hodnoteným subjektom a jeho spriaznenými tretími stranami, ako aj evidenciu týkajúcu sa povinností vymedzených v článkoch 5, 6 a 7.

7. Ratingová agentúra zabezpečí vedenie zodpovedajúcich záznamov o svojej ratingovej činnosti. Tieto záznamy zahŕňajú:

 

a) za každé ratingové rozhodnutie totožnosť úverového analytika zúčastňujúceho sa na určovaní úverového ratingu, totožnosť osôb, ktoré úverový rating schválili, podrobnosti o tom, či úverový rating bol vyžiadaný alebo nie, a dátum uskutočnenia úverového ratingu;

 

b) účtovné záznamy týkajúce sa poplatkov prijatých od akéhokoľvek emitenta, dlžníka, upisovateľa alebo iných používateľov ratingov;

 

c) účtovné záznamy za každého upisovateľa k úverovým ratingom alebo súvisiacim službám;

 

d) záznamy dokumentujúce zavedené postupy a metodiky použité ratingovou agentúrou na určenie ratingov;

 

e) vnútorné záznamy a súbory vrátane neverejných informácií a pracovných záznamov, ktoré boli použité ako základ pre akékoľvek prijaté rozhodnutie o ratingu;

 

f) správy o analýze úveru, správy o hodnotení úveru,  správy o súkromných úverových ratingoch a vnútorné záznamy vrátane neverejných informácií a pracovných záznamov, ktoré boli použité ako základ pre posudky uvedené v týchto správach;

 

g) záznamy postupov vedené ratingovou agentúrou v záujme plnenia ustanovení tohto nariadenia; a

 

h) kópie vnútornej a vonkajšej komunikácie vrátane elektronickej komunikácie prijatej a odoslanej ratingovou agentúrou a jej zamestnancami, ktorá sa týka začatia, určovania, udržiavania, zmeny alebo stiahnutia úverového ratingu.

Odôvodnenie

Požiadavky na vedenie záznamov podľa súčasného znenia sú príliš vágne a všeobecné (napríklad odkaz na všetky činnosti by potenciálne zahŕňal všetky aspekty podnikania a činnosti ratingovej agentúry). Mali by byť nahradené skôr konkrétnejšími, podrobnými ustanoveniami, ktoré by priniesli prehľadnosť, pokiaľ ide o to, aké presne typy záznamov by sa mali viesť v súlade s inými finančnými právnymi predpismi Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh                  159

Návrh nariadenia

Príloha I – oddiel C – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Zamestnanec priamo zapojený do procesu úverového ratingu si od nikoho, s kým ratingová agentúra obchoduje, nevyžiada ani od neho neprijme peniaze, dary ani láskavosti.

4. Zamestnanec alebo iná osoba priamo zapojená do procesu úverového ratingu si od nikoho, s kým ratingová agentúra obchoduje, nevyžiada ani od neho neprijme peniaze, dary ani láskavosti.

Odôvodnenie

Rozsah tohto ustanovenia by sa mal rozšíriť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     160

Návrh nariadenia

Príloha I – oddiel D – časť I – bod 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ratingová agentúra zabezpečuje, aby sa v každom úverovom ratingu jasne a neprehliadnuteľne uvádzali všetky atribúty a obmedzenia úverového ratingu. Ratingová agentúra v každom úverovom ratingu najmä neprehliadnuteľne uvedie, či považuje kvalitu dostupných informácií o hodnotenom subjekte za uspokojivú, a do akej miery overila informácie, ktoré jej poskytol hodnotený subjekt alebo jeho spriaznená tretia strana. Ak sa úverový rating týka druhu subjektu alebo finančného nástroja, pre ktorý sú historické údaje obmedzené, úverová agentúra na neprehliadnuteľnom mieste vysvetlí obmedzenia úverového ratingu.

3. Ratingová agentúra zabezpečuje, aby sa v každom úverovom ratingu jasne a neprehliadnuteľne uvádzali všetky atribúty a obmedzenia každého úverového ratingu. Ratingová agentúra predovšetkým prijme primerané opatrenia, aby informácie, ktoré používa na prideľovanie ratingu, boli v dostatočnej kvalite ako základ vierohodného ratingu. Ak sa úverový rating týka druhu subjektu alebo finančného nástroja, pre ktorý sú historické údaje obmedzené, úverová agentúra na neprehliadnuteľnom mieste vysvetlí obmedzenia úverového ratingu.

Odôvodnenie

Ustanovenie v jeho aktuálnej forme by sa v praxi ťažko uplatňovalo. Povinnosť overovať údaje by mali mať subjekty, ktoré majú informácie z prvej ruky a sú schopné ich odborne overiť, a to aj využitím audítorov tretej strany.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     161

Návrh nariadenia

Príloha I – oddiel D – časť I – bod 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak sa nedostatkom spoľahlivých údajov alebo zložitosťou štruktúry nového druhu nástroja alebo neuspokojivou kvalitou dostupných informácií vytvárajú závažné otázky ohľadom toho, či ratingová agentúra môže poskytnúť dôveryhodný úverový rating, ratingová agentúra úverový rating nevydá, resp. existujúci rating stiahne.

Ak sa nedostatkom spoľahlivých údajov alebo zložitosťou štruktúry nového druhu nástroja alebo neuspokojivou kvalitou dostupných informácií vytvárajú závažné otázky ohľadom toho, či ratingová agentúra môže poskytnúť dôveryhodný úverový rating, ratingová agentúra úverový rating nevydá.

Odôvodnenie

Stiahnutie existujúcich ratingov nie je vhodnou odpoveďou a v konečnom dôsledku by mohlo poškodiť investorov. Ak sa objavia pochybnosti o kvalite informácií, o ktoré sa opiera aktuálny rating, alebo zložitosti finančného nástroja, najvhodnejšou reakciou je zverejnenie vhodných informácií alebo prehodnotenie ratingu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     162

Návrh nariadenia

Príloha I – oddiel D – časť I – bod 3 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ratingová agentúra odlíši ratingy štruktúrovaných finančných produktov od ratingov tradičných obligácií. Ratingová agentúra tiež uvedie, kedy vydáva rating na produkt po prvýkrát a kedy vydáva rating na novovytvorený produkt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     163

Návrh nariadenia

Príloha I – oddiel D – časť I – bod 3 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zmeny v kvalite informácií, na základe ktorých sa monitoruje existujúci úverový rating, sa uverejnia a úverový rating sa prehodnotí prípadne upraví.

Odôvodnenie

Stiahnutie existujúcich ratingov nie je vhodnou odpoveďou a v konečnom dôsledku by mohlo poškodiť investorov. Ak sa objavia pochybnosti o kvalite informácií, o ktoré sa opiera aktuálny rating, alebo zložitosti finančného nástroja, najvhodnejšou reakciou je zverejnenie vhodných informácií alebo prehodnotenie ratingu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     164

Návrh nariadenia

Príloha I – oddiel D – časť II – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak ratingová agentúra hodnotí štruktúrovaný finančný nástroj, v úverovom ratingu uvedie informácie o analýze strát a peňažných tokov, ktorú urobila.

1. Ak ratingová agentúra hodnotí štruktúrovaný finančný nástroj, v úverovom ratingu uvedie všetky informácie o analýze strát a peňažných tokov, ktorú urobila, alebo na ktorú sa spolieha, ako aj akúkoľvek očakávanú zmenu úverového ratingu (ukazovateľ úverovej stability).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     165

Návrh nariadenia

Príloha I – oddiel E – časť I – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. metodiky, modely a kľúčové ratingové predpoklady, ako aj podstatné zmeny v nich;

5. metodiky, popisy modelov a kľúčové matematické, korelačné a iné predpoklady, ako aj podstatné zmeny v nich;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     166

Návrh nariadenia

Príloha I – oddiel E – časť II – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. na ročnom základe tieto informácie:

vypúšťa sa

a) zoznam 20 najväčších klientov ratingovej agentúry podľa príjmu;

 

b) zoznam tých klientov ratingovej agentúry, ktorých príspevok k rastu príjmov ratingovej agentúry v predchádzajúcom finančnom roku presiahol rast celkových príjmov ratingovej agentúry v tomto roku o viac ako 1,5-násobok; každý takýto klient sa zahŕňa do zoznamu len vtedy, ak v tom roku predstavoval viac ako 0,25 % celkových svetových príjmov ratingovej agentúry na globálnej úrovni.

 

Na účely prvého pododseku bodu 2 znamená „klient“ spoločnosť, jej dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti, v ktorých spoločnosť vlastní viac ako 20 % podiel, ako aj všetky ostatné subjekty, s ktorými v mene klienta rokovala o tom, ako by mal byť vydávaný dlhový nástroj štruktúrovaný, a kde bol priamo alebo nepriamo ratingovej agentúre zaplatený honorár za rating tohto dlhového nástroja.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     167

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. meno a kontaktné údaje kontaktnej osoby;

2. meno a kontaktné údaje subjektu zodpovedného za zabezpečenie súladu podľa definície v prílohe I;

(1)

              Ú. v. EÚ L 241, 2.9.2006, s. 26.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Vypracovanie nariadenia o ratingových agentúrach je potrebné vzhľadom na nedostatky a zlyhanie zistené počas vydávania alebo monitorovania ratingov vydávaných ratingovými agentúrami.

Je jasné, že tieto nedostatky a zlyhanie čiastočne prispeli k súčasnej finančnej kríze.

Ratingové agentúry, ktoré majú v súčasnosti v podstate postavenie oligopolu, zjavne podcenili úverové riziko štruktúrovaných úverových produktov a keď sa zhoršili trhové podmienky, nedokázali prispôsobiť svoje ratingy.

Dôvody tohto zlyhania, ktoré malo ďalekosiahle následky, sú určite mnohoraké: nedostačujúce modely, nedôslednosť, konflikt záujmov, kvalifikácia analytikov, spôsoby riadenia, chýbajúci skutočný dozor nad kvalitou ratingov.

V praxi, aj napriek argumentom hlavných agentúr, finanční odborníci a investori však nepovažujú udelené ratingy iba za názory, ktoré majú osvetliť stav vecí, ale za seriózne, dokonca často jediné referencie, ktoré sú pre nich zásadným prvkom pri rozhodovaní o investíciách.

Ratingy majú navyše aj regulačnú funkciu uznanú v textoch Spoločenstva, ktoré sa uplatňujú na úverové inštitúcie, poisťovne, atď.

Preto sa zdá byť vhodné a odôvodnené, aby pre ratingové agentúry platili záväzné predpisy a nie iba kódex správania.

Už pred krízou si Parlament želal lepšiu reguláciu ratingových agentúr. Návrh Komisie teda prichádza vhod.

Pokiaľ ide o detaily regulácie, návrh je vcelku uspokojujúci.

Návrh je však nedostatočný v jednom zásadnom bode: výber spôsobu registrácie a dohľadu.

Návrh Komisie, ktorého dôvody sa z inštitucionálneho hľadiska dajú chápať, navrhuje komplikovaný postup na registráciu a dozor.

Spravodajca pochybuje o jeho skutočnej účinnosti vzhľadom na stanovené ciele.

Nemalo by sa zabúdať, že dôvodom tejto regulácie je vážna finančná kríza, ktorou prechádzame. Táto kríza ukazuje, že dohľad a regulácia finančných inštitúcií neboli vždy dostatočne účinné.

Treba si zobrať ponaučenie zo skúsenosti aj z tých oblastí, ktoré neboli doteraz regulované.

V oblasti ratingových agentúr je dôležité sa uistiť, pokiaľ je to len možné, že regulácia bude mať očakávané pozitívne účinky.

Nemožno poprieť, že ratingové agentúry nie sú početné, majú celosvetový rozsah činnosti a ich hlavné sídlo sa vo väčšine prípadov nachádza mimo Spoločenstva.

Táto skutočnosť vyvoláva rôzne otázky a najmä tie, ktoré sa týkajú účinnosti výlučne európskej regulácie. Je jasné, že sa musí pokračovať v spolupráci medzi Spoločenstvom a tretími krajinami a posilniť ju s cieľom položiť harmonizované regulačné základy.

Európska regulácia musí centralizovať zodpovednosť za registráciu a dohľad a zároveň nadviazať dobrú spoluprácu medzi európskym regulátorom a príslušnými orgánmi členských štátov. Preto spravodajca navrhuje, aby CESR zohrával kľúčovú úlohu pri uplatňovaní regulácie.

Pokiaľ ide o ďalšie otázky, je potrebné, aby sa v rámci regulácie jasne vymedzili jednotlivé povinnosti týkajúce sa ratingových agentúr na zabezpečenie ich nezávislosti, transparentnosti, dobrej správy vecí verejných, prevencie a riešenia konfliktov záujmov. Tieto jednotlivé body sú v navrhovanom nariadení spracované vcelku uspokojujúco.

Osobitnú pozornosť však treba venovať dvom otázkam.

Vzhľadom na dôležitosť ratingu by sa regulácia nemala obmedziť na regulačné využitie a mala by vytvoriť všeobecné pravidlá pre akékoľvek vydanie ratingu s jedinou možnou výnimkou vo forme vyňatí výslovne uvedených v nariadení.

Okrem toho je zásada, podľa ktorej ratingy uverejnené a použiteľné v Spoločenstve musia byť skutočne vypracované agentúrami, ktoré sú právne ustanovené v Spoločenstve a teda podriadené európskej regulácii, správna.

Mali by sme sa však na problém pozerať realisticky.

Agentúry pôsobiace v Spoločenstve a podriadené európskej regulácii nie sú vždy najlepšie vybavené na vydávanie ratingov o subjektoch, úveroch alebo finančných nástrojoch tretích krajín.

Kým sa vypracujú celosvetové harmonizované pravidlá, mohlo by sa stanoviť, že sa dajú použiť ratingy vydané ratingovými agentúrami, ktoré nie sú podriadené európskej regulácii, ak tieto ratingy potvrdí a uzná agentúra pôsobiaca v Európskej únii, ak táto agentúra preberie zodpovednosť a potvrdí, že agentúra, ktorá vydala rating, podlieha regulácii rovnocennej s reguláciou, aká existuje v Spoločenstve.

Nakoniec sa zdá, že prišla vhodná chvíľa na podporu zdravej konkurencie v oblasti ratingových agentúr pomocou podporovania vzniku ratingových agentúr, ktoré by mali svoje hlavné sídlo v Spoločenstve. V rámci tohto cieľa by sa mohlo spresniť, že členské štáty budú nabádať hodnotené subjekty, aby časť požadovaných ratingov získavali od agentúr, ktoré majú hlavné sídlo v Spoločenstve.


STANOVISKO Výboru pre právne veci (10.3.2009)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ratingových agentúrach

(KOM(2008)0704 – C6‑0397/2008 – 2008/0217(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Sharon Bowles

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom návrhu Komisie je zaviesť právne záväzný režim registrácie a dohľadu nad ratingovými agentúrami vydávajúcimi úverové ratingy, ktoré sú predovšetkým určené na regulačné účely pre úverové inštitúcie, investičné firmy, poisťovne, poisťovacie podniky a zaisťovne, systémy kolektívneho investovania a penzijné fondy. Hlavným zámerom návrhu je zabezpečiť nezávislosť, objektívnosť a najvyššiu kvalitu úverových ratingov používaných v Spoločenstve.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko poukazuje na tieto hlavné body, ktoré patria do právomoci výboru JURI:

Je správne, aby návrh vychádzal z článku 95 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ako sa navrhuje, alebo by mal vychádzať z jej článku 47 ods. 2?

Článok 95 sa týka vytvorenia a fungovania vnútorného trhu.

Článok 47 ods. 2 Zmluvy, ktorý je súčasťou kapitoly 2 o slobode usadiť sa, sa týka voľného pohybu osôb, služieb a kapitálu. Všetky opatrenia na harmonizáciu finančných služieb v Európskej únii boli prijaté na právnom základe článku 47 ods. 2. Vzťahuje sa to predovšetkým na úverové inštitúcie (smernica 2006/48/ES), investičné firmy (smernica 2004/39/ES), poisťovacie podniky (smernica 2002/83), zaisťovne (smernica 2005/68/ES), podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP – prepracúva sa), inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (smernica 2003/41/ES).

V záujme jednotnosti by sa zdalo, že by sa na cieľ súčasného návrhu, ktorým je stanovenie podmienok zakladania a prevádzkovania ratingových agentúr v Európskej únii, mal taktiež vzťahovať článok 47 ods. 2.

Mal by mať návrh formu nariadenia alebo smernice?

Dôvody na uprednostnenie nariadenia pred smernicou sú za súčasných podmienok, v existujúcej finančnej situácii a z dôvodu jednotného a rýchleho vykonania pochopiteľné. V článku 47 ods. 2 je však stanovené, že koordinácia, ktorá sa týka začatia a vykonávania uvedených činností alebo povolaní sa schvaľuje len vo forme smernice, pričom použitie nariadenia sa vylučuje.

Ak sa v tomto konkrétnom prípade bude prijatie nariadenia považovať za nevyhnutné a ako právny základ sa ponechá článok 95, mali by sa zvážiť dôsledky tohto rozhodnutia.

Organizačné požiadavky

V prílohe I oddiel A organizačné požiadavky sa navrhuje, aby nevýkonní členovia riadiacich orgánov prevzali určité právomoci určené na zabezpečenie nezávislosti ratingov. Podstatou tejto úlohy je ochrana tretích strán: investorov a trhov. Nie je jasné, či je táto funkcia za daných okolností vhodná pre nevýkonného člena, ktorý zastupuje aj akcionárov. V niektorých členských štátoch môžu takúto funkciu vykonávať nevýkonní členovia, avšak nie je dôvod byť príliš normatívny a spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko navrhuje, aby boli správna i dozorná rada kontrolované osobami, ktoré vykonávajú nezávislú monitorovaciu funkciu. Ak je to vhodné, týmito osobami môžu byť nevýkonní členovia. V prípade skupín ratingových agentúr nie je duplicita potrebná a táto funkcia sa môže vykonávať pre celú skupinu.

Občianskoprávna zodpovednosť

Podľa súčasného návrhu by nariadenie uľahčovalo súdne spory. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že nie je dôvod na rozširovanie úpravy súčasnej občianskoprávnej zodpovednosti v jednotlivých členských štátoch, ktorá sa vo všeobecnosti vzťahuje aj na prípady hrubej nedbanlivosti a nesprávnych postupov. Bolo by skutočne nebezpečné, keby sa podporovali alebo uľahčovali súdne spory, ktoré by mohli ovplyvniť ratingové rozhodnutia a mohli by viesť k vydieraniu či narúšaniu nezávislosti, ktorú sa snažíme zabezpečiť a udržať. V tejto oblasti sa odporúča opatrnosť a navrhuje sa prijatie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, v ktorom sa vysvetlí, že cieľom návrhu nie je rozšírenie súčasného režimu zodpovednosti.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Dlhodobé vzťahy s tými istými hodnotenými subjektmi alebo ich spriaznenými tretími stranami by mohli narušiť nestrannosť analytikov a osôb, ktoré schvaľujú úverové ratingy. Preto by títo analytici a tieto osoby mali podliehať mechanizmu rotácie.

(13) Dlhodobé vzťahy s tými istými hodnotenými subjektmi alebo ich spriaznenými tretími stranami by mohli narušiť nestrannosť analytikov, ktorí sú v priamom kontakte s emitentmi. Preto by títo analytici mali povinne podliehať mechanizmu rotácie.

Odôvodnenie

U analytikov, ktorí sú v častom kontakte s emitentmi, by sa malo predchádzať konfliktu záujmov. Ratingové výbory nie sú v priamom kontakte s emitentmi a v príslušnom odbore majú cenné odborné znalosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Na zabezpečenie kvality ratingov by mala ratingová agentúra prijímať opatrenia, aby informácie, ktoré používa na prideľovanie ratingu, boli spoľahlivé. Na tento účel môže ratingová agentúra okrem iného predpokladať, že sa môže spoľahnúť na nezávisle auditované finančné výkazy a zverejnené údaje, overenie renomovanými zložkami tretích strán, preskúmanie náhodne vybraných prijatých informácií ratingovou agentúrou, alebo na zmluvné ustanovenia jasne určujúce zodpovednosť za hodnotený subjekt alebo jeho spriaznené tretie strany, ak sú informácie poskytnuté podľa zmluvy vedome významne nesprávne alebo zavádzajúce, alebo ak hodnotený subjekt alebo jeho spriaznené tretie strany nekonajú s primeranou starostlivosťou, pokiaľ ide o presnosť informácií podľa definície v zmluvných podmienkach.

(15) Na zabezpečenie kvality ratingov by mala ratingová agentúra prijímať opatrenia, aby informácie, ktoré používa na prideľovanie ratingu, boli spoľahlivé. Úlohou ratingovej agentúry nie je kontrolovať poskytnuté údaje a hĺbkové analýzy vykonané eminentmi a tretími stranami, musí však preveriť dôveryhodnosť zdrojov, na ktoré sa spolieha, napríklad na základe ich profesionálnej nezávislosti alebo dobrej povesti. Na tento účel môže ratingová agentúra okrem iného predpokladať, že sa môže spoľahnúť na nezávisle auditované finančné výkazy a zverejnené údaje, overenie renomovanými zložkami tretích strán, preskúmanie náhodne vybraných prijatých informácií ratingovou agentúrou, alebo na zmluvné ustanovenia v transakčných dokumentoch jasne určujúce zodpovednosť za hodnotený subjekt alebo jeho spriaznené tretie strany, ak sú informácie poskytnuté podľa zmluvy vedome významne nesprávne alebo zavádzajúce, alebo ak hodnotený subjekt alebo jeho spriaznené tretie strany nekonajú s primeranou starostlivosťou, pokiaľ ide o presnosť informácií podľa definície v zmluvných podmienkach.

Odôvodnenie

V otázke úlohy ratingových agentúr je potrebné predchádzať nejasnostiam, pokiaľ ide o hĺbkovú analýzu vykonávanú tretími stranami, na ktorú sa ratingová agentúra spolieha.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(35) Prísnejším a jasnejším právnym rámcom, v rámci ktorého budú ratingové agentúry fungovať, by sa zároveň mala v príslušných prípadoch uľahčiť možnosť využívať občianskoprávne žaloby s ohľadom na ratingové agentúry v súlade s príslušnými režimami hmotnej zodpovednosti v členských štátoch.

(35) Týmto nariadením nie sú dotknuté vnútroštátne právne predpisy upravujúce občianskoprávne žaloby, pokiaľ ide o ratingové agentúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Toto nariadenie sa uplatňuje na úverové ratingy, ktoré sú určené na použitie na regulačné alebo iné účely pre úverové inštitúcie definované v smernici 2006/48/ES, pre investičné firmy definované v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, poisťovne podliehajúce smernici Rady 73/239/EHS, poisťovacie podniky definované v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES, zaisťovne definované v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/68/ES, podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (UCITS) definované v smernici [2009/XX/ES] alebo inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia definované v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES a sú zverejňované alebo distribuované na predplatné.

Toto nariadenie sa uplatňuje na úverové ratingy, ktoré sú určené na použitie na regulačné účely pre úverové inštitúcie definované v smernici 2006/48/ES, pre investičné firmy definované v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, poisťovne podliehajúce smernici Rady 73/239/EHS, poisťovacie podniky definované v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES, zaisťovne definované v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/68/ES, podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) definované v smernici [2009/XX/ES] alebo inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia definované v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES a sú zverejňované alebo distribuované na základe predplatného.

Odôvodnenie

Je potrebné jasne definovať rozsah pôsobnosti nariadenia tak, aby sa používalo len na regulačné účely. Príliš široký rozsah pôsobnosti by najviac postihol investorov a ostatných užívateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ratingová agentúra zabezpečuje, aby analytici a osoby, ktoré schvaľujú úverové ratingy, neboli zapojené do poskytovania služieb úverového ratingu pre ten istý hodnotený subjekt alebo jeho spriaznené tretie strany počas obdobia dlhšieho ako štyri roky. Na tento účel ustanoví mechanizmus rotácie týchto analytikov a osôb.

4. Ratingová agentúra zabezpečuje, aby analytici, ktorí sú v priamom kontakte s emitentmi, neboli zapojení do poskytovania služieb úverového ratingu pre ten istý hodnotený subjekt alebo jeho spriaznené tretie strany počas obdobia dlhšieho ako štyri roky. Na tento účel ustanoví mechanizmus rotácie.

Odôvodnenie

U analytikov, ktorí sú v častom kontakte s emitentmi, by sa malo predchádzať konfliktu záujmov. Ratingové výbory nie sú v priamom kontakte s emitentmi a v príslušnom odbore majú cenné odborné znalosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Lehota, po ktorej sa analytici a osoby, ktoré schvaľujú úverové ratingy, môžu zapojiť do poskytovania služieb úverového ratingu pre hodnotený subjekt alebo spriaznené tretie strany uvedené v prvom pododseku, nesmie byť kratšia ako dva roky.

Lehota, po ktorej môžu byť analytici opäť v priamom kontakte s hodnotenými subjektmi alebo spriaznenými tretími stranami uvedenými v prvom pododseku s cieľom poskytovať služby úverového ratingu, nesmie byť kratšia ako dva roky.

Odôvodnenie

V prípade analytikov, ktorí sú v častom kontakte s emitentmi, by sa malo predchádzať konfliktu záujmov. Ratingové výbory nie sú v priamom kontakte s emitentmi a v príslušnom odbore majú cenné odborné znalosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) mať prístup k akémukoľvek dokumentu v akejkoľvek forme a dostať alebo si urobiť jeho kópiu;

a) mať prístup k akémukoľvek dokumentu v akejkoľvek forme a dostať alebo si urobiť jeho kópiu na použitie v rámci ich právomoci dohľadu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) požiadať o informácie akúkoľvek osobu, alebo v prípade potreby predvolať a vypočuť osobu s cieľom získať informácie;

b) požiadať o informácie akúkoľvek osobu, alebo v prípade potreby predvolať a vypočuť osobu s cieľom získať informácie na použitie v rámci ich právomoci dohľadu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 3 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Pri vykonávaní týchto právomocí sa v súlade s právnymi predpismi členských štátov uplatňujú rovnaké pravidlá týkajúce sa služobného tajomstva a zákonných profesionálnych výsad, aké sa uplatňujú pri iných postupoch dohľadu nad finančnými trhmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušný orgán domovského členského štátu môže prijať tieto opatrenia:

1. Príslušný orgán domovského členského štátu môže v prípade porušenia tohto nariadenia prijať tieto opatrenia:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Povinnosť služobného tajomstva sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre príslušný orgán, alebo pre akýkoľvek orgán alebo osobu, na ktorú príslušný orgán delegoval úlohy, vrátane zmluvných audítorov a expertov príslušného orgánu. Informácie, ktorých sa týka služobné tajomstvo, sa nesmú odovzdať žiadnej inej osobe ani orgánu s výnimkou prípadov, keď je takéto zverejnenie potrebné na súdne konanie.

1. Povinnosť služobného tajomstva sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre príslušný orgán, CESR alebo pre akýkoľvek orgán alebo osobu, na ktorú príslušný orgán delegoval úlohy, vrátane zmluvných audítorov a expertov príslušného orgánu. Informácie, ktorých sa týka služobné tajomstvo, sa nesmú odovzdať žiadnej inej osobe ani orgánu s výnimkou prípadov, keď je takéto zverejnenie potrebné na súdne konanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Porušením ustanovení tohto nariadenia ešte nevzniká tretím stranám žiadne právo na podanie žaloby o náhradu škody a týchto nárokov sa môžu domáhať len v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi upravujúcimi občianskoprávnu zodpovednosť.

Odôvodnenie

Na vylúčenie pochybností sa za prvý odsek vkladá nový odsek. Posúdenie, ktoré sa má použiť musí byť vymedzené v prvom odseku tak, ako sa bude uplatňovať vo vnútroštátnom práve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

CESR podporuje zosúladenie predpisov uplatniteľných na prípady porušenia ustanovení tohto nariadenia.

Odôvodnenie

S cieľom predísť arbitráži by sa mal CESR usilovať o zbližovanie pravidiel, ktoré sa uplatňujú v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 31a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 31a

 

Sťažnosti

 

CESR zabezpečí vytvorenie takých postupov, ktoré umožnia emitentom, investorom a ostatným zainteresovaným stranám podávať sťažnosti týkajúce sa plnenia požiadaviek a podmienok stanovených v tomto nariadení. Všetky sťažnosti sa dôkladne a dôverne preveria.

Odôvodnenie

Namiesto vedenia neprimeraných súdnych sporov by sa malo podporiť zavedenie účinných postupov vybavovania sťažností. CESR by mal byť orgánom zodpovedným za predchádzanie arbitrážam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 31b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 31b

 

Mimosúdne vyrovnanie

 

1. Členské štáty podporujú zriaďovanie vhodných a účinných postupov vybavovania sťažností a postupov mimosúdneho vyrovnania pri riešení sporov medzi agentúrami a eminentmi, investormi a prípadnými ďalšími zainteresovanými stranami, pokiaľ ide o plnenie alebo neplnenie požiadaviek a podmienok stanovených v tomto nariadení.

 

2. Členské štáty podporujú spoluprácu týchto orgánov pri riešení cezhraničných sporov.

 

3. CESR podporuje zosúladenie vnútroštátnych postupov vybavovania sťažností a reklamácií.

Odôvodnenie

Namiesto vedenia neprimeraných súdnych sporov by sa malo podporiť zavedenie účinných postupov vybavovania sťažností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Príloha I – oddiel D – kapitola I – bod 3 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Ak sa zmení kvalita dostupných informácií, ktoré sú potrebné na monitorovanie existujúceho ratingu, táto skutočnosť sa zverejní a rating sa primerane upraví.

POSTUP

Názov

Ratingové agentúry

Referenčné čísla

KOM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD)

Gestorský výbor

ECON

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

20.11.2008

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Sharon Bowles

19.1.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

12.2.2009

 

 

 

Dátum prijatia

9.3.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

16

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Ieke van den Burg

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Bill Newton Dunn


POSTUP

Názov

Ratingové agentúry

Referenčné čísla

KOM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD)

Dátum predloženia v EP

12.11.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

20.11.2008

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

20.11.2008

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Jean-Paul Gauzès

24.9.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

1.12.2008

20.1.2009

9.3.2009

 

Dátum prijatia

23.3.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

7

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Dăianu, Harald Ettl, Thomas Mann, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Eva-Riitta Siitonen

Dátum predloženia

1.4.2009

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia