JELENTÉS az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó, 2/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetéről

  31.3.2009 - (6953/2009 – C6‑077/2009 – 2009/2010(BUD))

  III. szakasz – Bizottság
  Költségvetési Bizottság
  Előadó: Jutta Haug

  Eljárás : 2009/2010(BUD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A6-0192/2009
  Előterjesztett szövegek :
  A6-0192/2009
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

  az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó, 2/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetéről, szakasz III. – Bizottság

  (6953/2009 – C6‑077/2009 – 2009/2010(BUD))

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkére és az Euratom-Szerződés 177. cikkére,

  –   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[1] és különösen annak 37. és 38. cikkére,

  –   tekintettel az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2008. december 18-án fogadtak el véglegesen[2],

  –   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra[3],

  –   tekintettel az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre szóló, a Bizottság által 2009. február 2-án előterjesztett 2/2009. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2009)0032),

  –   tekintettel a Tanács által 2009. február 26-án megállapított 2/2009. sz. költségvetés-módosítási tervezetre (6953/2009 – C6-0077/2009),

  –   tekintettel eljárási szabályzata 69. cikkére és IV. mellékletére,

  –   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0000/2009),

  A. mivel a 2009-es általános költségvetésre vonatkozó 2. sz. költségvetés-módosítási tervezet az alábbi elemeket tartalmazza: az egységes európai égbolt – légiforgalmi irányítási kutatás (SESAR) közös vállalkozás és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) létszámterve, az Európai Vasúti Ügynökség (ERA) létszámtervének módosítása, valamint a globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyeléssel (GMES) kapcsolatos előkészítő intézkedésre vonatkozó költségvetési megjegyzések módosítása,

  B.  mivel a 2/2009. számú költségvetés-módosítási tervezet célja e költségvetési módosításoknak az előírások szerinti belefoglalása a 2009. évi költségvetésbe,

  1.  tudomásul veszi a 2/2009. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezetet;

  2.  módosítás nélkül jóváhagyja a 2/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetet;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  • [1]  HL L 248., 2002.9.16., 1.o.
  • [2]  HL L 69., 2009.3.13.,
  • [3]  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

  INDOKOLÁS

  A költségvetési rendelet 37. cikkének (1) bekezdése értelmében amennyiben elkerülhetetlen, kivételes vagy előre nem látható körülmények merülnek fel, a Bizottság előzetes költségvetés-módosítási tervezeteket terjeszthet elő.

  Az előzetes költségvetés-módosítási tervezet nem irányozza elő a finanszírozás nettó növekedését. Célja a következő:

  1. A SESAR közös vállalkozás létszámtervének beillesztése a közösségi költségvetésbe, összhangban azzal, hogy a 219/2007/EK rendelet a SESAR közös vállalkozásról szóló, 2009. január 1-jén hatályba lépett 1361/2008/EK rendelet elfogadásának következtében módosult.

  A SESAR közös vállalkozást egy évvel az előtt hozták létre, hogy az európai intézmények a 7. KTF keretprogram elindításával új megközelítést fogadtak el a közös vállalkozások létrehozása tekintetében. Annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a közös vállalkozások létrehozásával kapcsolatos közösségi megközelítés következetességét, a SESAR közös vállalkozás jogállását meg kell változtatni. A SESAR közös vállalkozást létrehozó 219/2007/EK rendelet módosítása következtében a közös vállalkozás alkalmazottaira mint ideiglenes vagy szerződéses alkalmazottakra az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata vonatkozik. A SESAR közös vállalkozásról szóló, az 1361/2008/EK rendeletet módosító rendelet 2009. január 1-jén lépett hatályba. Következésképpen a SESAR közös vállalkozás létszámtervét be kell illeszteni a 2009-es költségvetésbe.

  2. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) létszámtervének módosítása a 2009-es költségvetéssel összhangban.

  Az előzetes költségvetés-módosítási tervezetre szükség van az ECDC létszámtervének módosítása céljából, összhangban a költségvetési hatóság 2009-es költségvetésben hozott határozataival. A Központ még mindig fejlődésének korai szakaszában van. A Központ által biztosított fő szolgáltatások hasznosak, de nem elégítik ki az érintettek összes igényét és elvárásait.

  2008. november 13-án a Bizottság közleményt fogadott el az ECDC tervezett jövőbeni tevékenységeiről és forrásszükségleteiről. A közlemény frissítette a 2003-ban elfogadott kezdeti pénzügyi kimutatást. A 2007–2013-as többéves pénzügyi keretben előirányzott pénzügyi források elegendő alapot biztosítanak az ECDC számára a tervezett jövőbeni tevékenységeinek végrehajtásához.

  A 2009-es költségvetési eljárás utolsó szakaszaiban az EP megszavazott egy módosítást, amellyel felszabadította az ECDC költségvetésében a Bizottság által az EKT-ban javasolt tartalékot, feltéve, hogy elfogadják a fent említett közleményt. A megszavazott módosítás nem foglalkozott az ECDC létszámtervének frissítésével, amelyet a Központ új tervezett struktúrájához kell igazítani, amint az a közleményben is szerepel.

  A Bizottság javasolja az ECDC létszámtervében bekövetkezett változások beillesztését a költségvetésbe, a Bizottság közleményével és az engedélyezett 2009-es költségvetési előirányzatokkal való összhang biztosítása céljából.

  3. Az Európai Vasúti Ügynökség (ERA) létszámtervének módosítása.

  A 2008. december 16-i 1335/2008/EK rendelet kiszélesítette az ERA hatáskörét. A 2009-es költségvetés nem tükrözi, hogy a fent említett rendelet következtében felül kell vizsgálni az ERA létszámtervét. A Bizottság javasolja egy AD15-ös, illetve további 3 AST álláshely létrehozását, valamint 3 AD álláshely megszüntetését. Az Ügynökség számára engedélyezett álláshelyek összlétszáma nem változik, és a kiigazítás nem jár további költségvetési igénnyel.

  4. A költségvetési megjegyzések módosítása.

  - A Bizottság javasolja a globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyeléssel kapcsolatos előkészítő intézkedésre (02 02 11. költségvetési tétel) vonatkozó költségvetési megjegyzések módosítását. Konkrétabban a megjegyzéseknek utalniuk kell a már létező adatszolgáltatókkal, például a nemzeti térképészeti ügynökségekkel együttműködésben kidolgozandó referenciaadat-szolgáltatási elem megvalósítására.

  -  Élelmiszer-eszköz. Az élelmiszer-eszköz megvalósításának kiterjesztése a nem kormányzati szervezetekre és nem állami szereplőkre munkaigényes nyomon követést tesz szükségessé a Bizottság részéről. A Bizottság javasolja az igazgatási kiadásokra vonatkozó megjegyzések módosítását, annak érdekében, hogy lehetővé váljon külső személyzet felvétele a 21 01 04 05. költségvetési sorról finanszírozott delegációk esetében. A költségvetési hatóság által az igazgatási célra már jóváhagyott összeg nem változik.

  Az előadó álláspontja

  Az előadó értetlenségének ad hangot, különösen azzal összefüggésben, hogy a Bizottság a 2009-es EKT-ban tartalékba helyezte az ECDC-nek biztosított előirányzatokat.

  Az ERA tekintetében panasszal él azzal kapcsolatban, hogy a Bizottság hibát követett el, amikor elfelejtette létrehozni az igazgatói álláshelyet, és ezért most módosítania kell a költségvetést. Ugyanezen téma kapcsán, az előadó sajnálatát fejezi ki, hogy a Bizottság által a létszámtervben előirányzott személyzet száma nem felel meg az Ügynökség igazgatósága által megfogalmazott igényeknek.

  Ami a GMES-t illeti, az előadó meglepőnek tartja, hogy módosítani kell a megjegyzéseket, amikor a vonatkozó ajánlattételi felhívás múlt év decemberében már lezárult.

  Végezetül az előadó szeretné, ha mostantól kezdve a költségvetés-módosításokról konzultálnának az Európai Parlament szakbizottságaival, ahogy az az átcsoportosítások esetében is történik.

  E kritikák ellenére az előadó a költségvetés-módosítási tervezet elfogadását javasolja.

  A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

  Az elfogadás dátuma

  31.3.2009

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  14

   

   

  A zárószavazáson jelen lévő képviselők

  Reimer Böge, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Janusz Lewandowski, László Surján, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Ralf Walter, Kyösti Virrankoski, Wiesław Stefan Kuc

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Paul Rübig, Peter Šťastný, Gianluca Susta