ZPRÁVA o podnětu Nizozemského království ohledně přijetí rozhodnutí Rady, které pozmění rozhodnutí 2002/956/JHA o zřízení Evropské sítě pro ochranu významných osob

1. 4. 2009 - (16437/2008 – C6‑0029/2009 – 2009/0801(CNS)) - *

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodaj: Gérard Deprez

Postup : 2009/0801(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0193/2009
Předložené texty :
A6-0193/2009
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o podnětu Nizozemského království k přijetí rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2002/956/JHA o vytvoření Evropské sítě pro ochranu významných osob

(16437/2008 – C6‑0029/2009 – 2009/0801(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na podnět Nizozemského království (16437/2008),

–   s ohledem na čl. 30 odst. 1 písm. a) a c) a čl. 34 odst. 2 písm. c) Smlouvy o EU,

–   s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o EU, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6‑0029/2009),

–   s ohledem na články 93 a 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6‑0193/2009),

1.  schvaluje podnět Nizozemského království;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit podnět Nizozemského království;

4.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vládě Nizozemského království.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Členské státy v současné době spolupracují v oblasti ochrany významných osob podle platných právních předpisů příslušného státu a také v souladu s příslušnými mezinárodními dohodami. V roce 2002 byla zřízena Evropská síť pro ochranu významných osob navržená za účelem lepší komunikace a konzultace mezi příslušnými vnitrostátními orgány. Toto rozhodnutí (Rozhodnutí Rady 2002/956) zakládá ochranu významných osob v souladu s ustanoveními vnitrostátních právních předpisů členského státu nebo v souladu s pravidly pro mezinárodní či nadnárodní organizace či instituce. Za ochranu významných osob je odpovědný hostitelský stát a v každém členském státě existuje jedno kontaktní místo odpovědné za tuto oblast.

Po incidentu, který proběhl v únoru 2008, kdy se známá nizozemská významná osoba a bývalá poslankyně nizozemského parlamentu paní Hirshi Ali ocitla v ohrožení v návaznosti na svůj projev o islámském radikalismu v rámci semináře v EP, Nizozemské království zahájilo iniciativu na rozšíření výše uvedeného rozhodnutí.

Bylo rozhodnuto o předložení návrhu, aby stávající rozhodnutí Rady o Evropské síti pro ochranu významných osob bylo pozměněno a článek 2 byl rozšířen tak, aby definoval „významnou osobu“ jako osobu ve výkonu úřední funkce či neúřední osobu, která je považována za ohroženou z důvodu její účasti na veřejné diskusi či vlivu na ni. To by znamenalo, že tato osoba má také nárok na ochranu poskytovanou státem, který navštěvuje.

Lze uvést podobný případ, který se týká známého britského spisovatele indického původu pana Salmana Rushdieho, který je ohrožen v důsledku svých názorů. I on by měl nárok na ochranu při návštěvě státu, kde by mohl být vystaven napadením či útokům, obzvláště na základě toho, že mu hrozí smrtelné nebezpečí ze strany jisté třetí země.

Zpravodaj se vyjadřuje pro tento návrh.

Dále by rád položil několik otázek, které se vyskytly během přezkumu návrhu:

· Měl by být zřízen přezkumný mechanismus, jehož prostřednictvím by se činily závěry z případů, které proběhly, a hodnotila se skutečná přidaná hodnota systému ochrany osob ve výkonu úřední funkce či neúředních osob? To by umožnilo případná zlepšení.

· Tento přezkumný mechanismus by také představoval možnost zjistit, v jakém rozsahu by mohla být posílena spolupráce mezi členskými státy, aby se nezakládala pouze na dobré vůli.

POSTUP

Název

Evropská síť pro ochranu významných osob

Referenční údaje

16437/2008 – C6-0029/2009 – 2009/0801(CNS)

Datum konzultace s EP

21.1.2009

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

3.2.2009

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Gérard Deprez

9.2.2009

 

 

Projednání ve výboru

9.2.2009

31.3.2009

 

 

Datum přijetí

31.3.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

38

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Alexander Alvaro, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Giusto Catania, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Maria Grazia Pagano, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Edit Bauer, Simon Busuttil, Ignasi Guardans Cambó, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Antonio Masip Hidalgo, Rainer Wieland

Datum předložení

1.4.2009

 ·