RAPORT Madalmaade Kuningriigi algatus võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2002/956/JSK, millega moodustatakse avaliku elu tegelaste kaitsmiseks Euroopa võrk

1.4.2009 - (16437/2008 – C6‑0029/2009 – 2009/0801(CNS)) - *

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Gérard Deprez

Menetlus : 2009/0801(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0193/2009
Esitatud tekstid :
A6-0193/2009
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Madalmaade Kuningriigi algatuse kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2002/956/JSK, millega moodustatakse avaliku elu tegelaste kaitsmiseks Euroopa võrk

(16437/2008 – C6‑0029/2009 – 2009/0801(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Madalmaade Kuningriigi algatust (16437/2008);

–   võttes arvesse ELi lepingu artikli 30 lõike1 punkte a ja c ning artikli 34 lõike 2 punkti c;

–   võttes arvesse ELi lepingu artikli 39 lõiget 1, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6‑0029/2009);

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 93 ja 51;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A6‑0193/2009),

1.  kiidab Madalmaade Kuningriigi algatuse heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Madalmaade Kuningriigi algatust oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning Madalmaade Kuningriigi valitsusele.

SELETUSKIRI

Praegu teevad liikmesriigid avaliku elu tegelaste kaitse valdkonnas koostööd liikmesriigis kehtivate õigusnormide ja asjaomaste rahvusvaheliste lepingute alusel. 2002. aastal moodustati avaliku elu tegelaste kaitse Euroopa võrk, mis loodi, et parandada teavitamist ja konsultatsiooni riikide vastutavate ametiasutuste vahel. Selle otsusega (nõukogu otsus 2002/956) kehtestatakse avaliku elu tegelaste kaitse, nagu see on määratletud liikmesriigi siseriiklikes õigusaktides või mõne rahvusvahelise või riigiülese organisatsiooni või institutsiooni eeskirjade alusel. Avaliku elu tegelaste kaitse eest vastutab vastuvõttev liikmesriik ning igas liikmesriigis on olemas vastutust kandev ühtne kontaktpunkt.

Pärast 2008. aasta veebruaris toimunud vahejuhtumit, kui Madalmaades hästi tuntud avaliku elu tegelast Hirshi Alid, kes on Madalmaade parlamendi endine liige, ähvardati pärast islami radikaliseerumise teemalist kõnet Euroopa Parlamendi seminaril, tehti Madalmaade Kuningriigis algatus eespool nimetatud otsuse laiendamiseks.

Võeti vastu otsus teha ettepanek muuta olemasolevat nõukogu otsust avaliku elu tegelaste kaitse Euroopa võrgu kohta, et laiendada artikli 2 määratlust nii, et „avaliku elu tegelane” on isik, kes ametnikuna või mitteametnikuna loetakse ohustatuks avalikus arutelus osalemise või avalikule arutelule avaldatud mõju tõttu. See tähendaks, et kõnealune isik väärib ka külastatava riigi kaitset.

Nimetada võib sarnast seisukohtade väljendamise põhjal ähvardamise juhtumit, mis puudutab hästi tuntud India päritolu briti kirjanikku Salman Rushdiet. Ka temal oleks õigus kaitsele külastades riiki, kus ta võib silmitsi seista kallaletungide ja rünnakutega, eriti kuna talle on tehtud mõrvaähvardus ühest teatavast kolmandast riigist.

Raportöör pooldab ettepanekut.

Lisaks soovib ta tõstatada järgmised ettepaneku läbivaatamisel tekkinud küsimused:

· kas tuleks kindlaks määrata järelevalvekord aset leidnud juhtumitest järelduste tegemiseks ning avaliku elu tegelaste, ametnike või mitteametnike, kaitsesüsteemist tuleneva tõelise lisandväärtuse kontrollimiseks? See annaks meile võimaluse vajadusel süsteemi parandada;

· nimetatud järelevalvekord oleks ka võimalus kontrollida, mil määral on võimalik tugevdada liikmesriikide vahelist koostööd, ja seda mitte ainult hea tahte alusel.

MENETLUS

Pealkiri

Avaliku elu tegelaste kaitse Euroopa võrk

Viited

16437/2008 – C6-0029/2009 – 2009/0801(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

21.1.2009

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

3.2.2009

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Gérard Deprez

9.2.2009

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

9.2.2009

31.3.2009

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

31.3.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

38

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Alexander Alvaro, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Giusto Catania, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Maria Grazia Pagano, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Edit Bauer, Simon Busuttil, Ignasi Guardans Cambó, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Antonio Masip Hidalgo, Rainer Wieland

Esitamise kuupäev

1.4.2009