JELENTÉS  a Holland Királyságnak a közéleti személyiségek védelmére szolgáló európai hálózat létrehozásáról szóló, 2002//956/IB határozat módosításáról szóló tanácsi határozat elfogadásáról szóló kezdeményezéséről

1.4.2009 - (16437/2008 – C6‑0029/2009 – 2009/0801(CNS)) - *

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Gérard Deprez

Eljárás : 2009/0801(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0193/2009
Előterjesztett szövegek :
A6-0193/2009
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Holland Királyságnak a közéleti személyiségek védelmére szolgáló európai hálózat létrehozásáról szóló, 2002//956/IB határozat módosításáról szóló tanácsi határozat elfogadásáról szóló kezdeményezéséről

(16437/2008 – C6‑0029/2009 – 2009/0801(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Holland Királyság kezdeményezésére(16437/2008),

–   tekintettel az EK-Szerződés 30. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontjára, valamint 34. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

–   tekintettel az EK-Szerződés 39. cikkének (1) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0029/2009),

–   tekintettel eljárási szabályzata 93. és 51. cikkére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6‑0193/2009),

1.  jóváhagyja a Holland Királyság kezdeményezését;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Holland Királyság kezdeményezését;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a Holland Királyság kormányának.

INDOKOLÁS

A tagállamok jelenleg az adott ország hatályos jogszabályi keretén belül és a vonatkozó nemzetközi megállapodásoknak megfelelően működnek együtt a közéleti személyiségek védelmének területén. A 2002-ben létrehozott, a közéleti személyiségek védelmére szolgáló európai hálózat (ENPPF) feladata a felelős nemzeti hatóságok közötti kapcsolattartás és konzultáció javítása. Ez a határozat (2002/956 tanácsi határozat) a közéleti személyiségek védelmét segíti egy tagállam nemzeti jogszabályai értelmében vagy egy nemzetközi, illetve nemzetek feletti szervezet vagy intézmény szabályzata alapján. A közéleti személyiségek védelméért a fogadó tagállam felelős, minden tagállamban létezik egy ezzel megbízott kontaktszemély.

Egy 2008 februárjában történt esetet követően – amikor egy híres holland közéleti személyiséget, Hirshi Ali asszony volt holland parlamenti képviselőt, az EP-ben az iszlám radikalizálódásról tartott előadása után megfenyegették – a Holland Királyság kezdeményezte a fenti határozat kiterjesztését.

Azért született ez a döntés, hogy a közéleti személyiségek védelmére szolgáló európai hálózat létrehozásáról szóló már meglévő tanácsi határozatot a 2. cikk kiszélesítésével módosítsák, amelynek meghatározása szerint közéleti személyiségnek számít az a személy, aki – akár hivatalos minőségében, akár nem hivatalos személyként – a közéletben való részvétele vagy arra gyakorolt hatása miatt veszélyeztetettnek tekinthető. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen személyt megilleti annak az államnak a védelme, amelyben éppen tartózkodik.

Egy ehhez hasonló eset a híres brit-indiai regényíró, Salman Rushdie-é, aki nézetei miatt veszélyeztetettnek tekinthető. Ő szintén jogosult lenne a védelemre egy olyan államban történő látogatása alkalmával, ahol támadásnak vagy merényletnek lenne kitéve, főként azért, mert nyíltan halállal fenyegette őt meg egy harmadik ország.

Az előadó támogatja a javaslatot.

Az előadó továbbá szeretné a javaslat vizsgálata során felmerült alábbi kérdéseket felvetni:

· szükség van-e felülvizsgálati mechanizmus kialakítására annak érdekében, hogy ezekből az esetekből következtetéseket vonjunk le, valamint annak ellenőrzésére, hogy a közéleti személyiségeket – akár hivatalos, akár nem hivatalos minőségükben – védő rendszernek van-e valódi hozzáadott értéke? Ez lehetővé tenné számunkra, amennyiben szükséges, további fejlesztések bevezetését.

· a felülvizsgálati mechanizmus által jó alkalom nyílik annak megvizsgálására, hogy milyen mértékben lehet a tagállamok közötti – nemcsak a jóakarattól függő – együttműködést megerősíteni.

ELJÁRÁS

Cím

A közéleti személyiségek védelmére szolgáló európai hálózat

Hivatkozások

16437/2008 – C6-0029/2009 – 2009/0801(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

21.1.2009

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

3.2.2009

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Gérard Deprez

9.2.2009

 

 

Vizsgálat a bizottságban

9.2.2009

31.3.2009

 

 

Az elfogadás dátuma

31.3.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Alexander Alvaro, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Giusto Catania, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Maria Grazia Pagano, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Edit Bauer, Simon Busuttil, Ignasi Guardans Cambó, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Antonio Masip Hidalgo, Rainer Wieland

Benyújtás dátuma

1.4.2009