Pranešimas - A6-0193/2009Pranešimas
A6-0193/2009

PRANEŠIMAS dėl Nyderlandų Karalystės iniciatyvos priimti Tarybos sprendimą, iš dalies keičiantį Sprendimą 2002/956/TVR dėl europinio valstybės ir visuomenės veikėjų apsaugos tinklo sukūrimo

1.4.2009 - (16437/2008 – C6‑0029/2009 – 2009/0801(CNS)) - *

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Gérard Deprez

Procedūra : 2009/0801(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0193/2009
Pateikti tekstai :
A6-0193/2009
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Nyderlandų Karalystės iniciatyvos priimti Tarybos sprendimą, iš dalies keičiantį Sprendimą 2002/956/TVR dėl europinio valstybės ir visuomenės veikėjų apsaugos tinklo sukūrimo

(16437/2008 – C6‑0029/2009 – 2009/0801(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Nyderlandų Karalystės iniciatyvą (16437/2008),

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 30 straipsnio 1 dalies a ir c punktus ir į 34 straipsnio 2 dalies c punktą,

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 39 straipsnio 1 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0029/2009),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6‑0193/2009),

1.  pritaria Nyderlandų Karalystės iniciatyvai;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Nyderlandų Karalystės iniciatyvą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei Nyderlandų Karalystės Vyriausybei.

AIŠKINAMOJI DALIS

Šiuo metu valstybės narės bendradarbiauja valstybės ir visuomenės veikėjų apsaugos srityje vadovaudamosi atitinkamoje šalyje galiojančiais teisės aktais ir tam tikrais tarptautiniais susitarimais. 2002 m. sukurtas Europinis valstybės ir visuomenės veikėjų apsaugos tinklas, kurio tikslas – gerinti bendradarbiavimą tarp nacionalinių valdžios institucijų, atsakingų šiuo klausimu, ir jų konsultacijas. Sprendime (Tarybos sprendimas 2000/956/TVR) nustatoma valstybės ir visuomenės veikėjų apsauga, skirta pagal valstybės narės vidaus teisės aktus arba tarptautinės ar supranacionalinės organizacijos ar institucijos teisės aktus. Už valstybės ir visuomenės veikėjų apsaugą atsako priimančioji valstybė, o kiekvienoje valstybėje narėje yra viena ryšių palaikymo institucija, atsakinga šiuo klausimu.

Po 2008 m. vasario ėn. įvykusio incidento, kurio metu gerai žinoma Nyderlandų valstybės ir visuomenės veikėja A. Hirshi Ali, buvusi Nyderlandų parlamento narė, patyrė grasinimus EP seminare pasakiusi kalbą apie islamo radikalizavimą, Nyderlandų Karalystė pateikė iniciatyvą, kuria siekia išplėsti pirmiau minėtą sprendimą.

Buvo nuspręsta pasiūlyti iš dalies pakeisti dabartinį Tarybos sprendimą dėl europinio valstybės ir visuomenės veikėjų apsaugos tinklo sukūrimo siekiant išplėsti 2 straipsnyje pateikiamą valstybės ir visuomenės veikėjo apibrėžtį ir ją taikyti visiems oficialias ar neoficialias pareigas einantiems asmenims, kuriems gali kilti pavojus dėl jų dalyvavimo viešosiose diskusijose ar jų joms daromo poveikio. Tai reikštų, kad tokiems asmenims taip pat turi būti suteikta valstybės, kurioje jis vieši, apsauga.

Be to, galima paminėti panašų atvejį, t. y. gerai žinomo indų kilmės Didžiosios Britanijos rašytojo Salman Rushdie, kurio gyvybei kyla pavojus dėl jo išreikštos nuomonės. Jis taip pat galėtų turėti teisę į apsaugą, kai lankytųsi šalyje, kurioje į jį gali būti pasikėsinta ir įvykdytas užpuolimas, ypač žinant, kad tam tikra trečioji šalis jam atvirai pagrasino mirties nuosprendžiu.

Pranešėjas pritaria pasiūlymui.

Be to, jis norėtų paminėti keletą klausimų, jam iškilusių svarstant pasiūlymą:

· Ar nereikėtų sukurti peržiūros mechanizmą siekiant padaryti išvadas remiantis įvykusiais atvejais ir įvertinti, kokia tikroji šios oficialias ar neoficialias pareigas einančių veikėjų apsaugos sistemos nauda? Taip galėtume patobulinti šią sistemą, jei reikia.

· Ar peržiūros mechanizmas negalėtų taip pat būti puiki proga siekiant apsvarstyti, kiek reikėtų sustiprinti valstybių narių bendradarbiavimą, o ne vien tik remtis geranoriškumu?

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos visuomenės veikėjų apsaugos tinklas

Nuorodos

16437/2008 – C6-0029/2009 – 2009/0801(CNS)

Konsultacijos su EP data

21.1.2009

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

3.2.2009

Pranešėjas (-ai)

       Paskyrimo data

Gérard Deprez

9.2.2009

 

 

Svarstymas komitete

9.2.2009

31.3.2009

 

 

Priėmimo data

31.3.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

38

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Alexander Alvaro, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Giusto Catania, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Maria Grazia Pagano, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Edit Bauer, Simon Busuttil, Ignasi Guardans Cambó, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Antonio Masip Hidalgo, Rainer Wieland

Pateikimo data

1.4.2009