RAPORT referitor la Inițiativa Regatului Țărilor De Jos în vederea adoptării unei Decizii a Consiliului de modificare a Deciziei Consiliului 2002/956/JHA privind crearea unei rețele europene de protecție a personalităților

1.4.2009 - (16437/2008 – C6‑0029/2009 – 2009/0801(CNS)) - *

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportoare: Gérard Deprez

Procedură : 2009/0801(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0193/2009
Texte depuse :
A6-0193/2009
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la Inițiativa Regatului Țărilor De Jos în vederea adoptării unei Decizii a Consiliului de modificare a Deciziei Consiliului 2002/956/JHA privind crearea unei rețele europene de protecție a personalităților

(16437/2008 – C6‑0029/2009 – 2009/0801(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere inițiativa Regatului Țărilor De Jos (16437/2008),

–   având în vedere articolul 30 alineatul (1) literele (a) și (c) articolul 34 alineatul (2) litera (c) din Tratatul UE,

–   având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul UE, în temeiul căruia a fost consultat de Consiliu (C6-0029/2009),

–   având în vedere articolele 93 și 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A6-0193/2009),

1.  aprobă inițiativa Regatului Țărilor De Jos;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial inițiativa Regatului Țărilor De Jos;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului, Consiliului și Comisiei, precum și guvernului Regatului Țărilor De Jos.

EXPUNERE DE MOTIVE

Statele membre cooperează în momentul de față în domeniul protecției personalităților în baza dispozițiilor legale în vigoare în țările respective și în conformitate cu acordurile internaționale în domeniu. În 2002 a fost înființată Rețeaua europeană de protecție a personalităților (REPP), în scopul îmbunătățirii comunicării și consultării între autoritățile naționale responsabile. Această decizie (Decizia Consiliului 2002/956) instituie protecția personalităților așa cum a fost definită în legislațiile naționale ale satelor membre sau în baza reglementărilor unei organizații sau instituții internaționale. Protecția personalităților cade în sarcina țării gazdă și există un singur punct de contact care are această responsabilitate în fiecare stat membru.

Ca urmarea unui incident din februarie 2008, când o foarte cunoscută figură publică olandeză, dna Hirshi Ali, fostă membră a Parlamentului olandez, a primit amenințări după un discurs despre radicalizarea islamismului la un seminar al PE, Regatul Țărilor De Jos a lansat o inițiativă de lărgirea a ariei de aplicare a deciziei menționate mai sus.

A fost luată decizia de a se propune modificarea Deciziei actuale a Consiliului privind crearea unei rețele europene de protecție a personalităților, pentru a lărgi definiția „personalității” din articolul 2, astfel încât aceasta să includă și persoanele aflate într-o funcție oficială sau neoficială, care ar putea fi amenințată datorită contribuției sau impactului avut asupra dezbaterii publice. Aceasta ar însemna că astfel de persoane ar trebui să beneficieze în mod egal de protecție din partea statului pe care îl vizitează.

Un alt caz similar poate fi adus în discuție, cel al faimosului romancier britanic de origine indiană, dl Salman Rushdie, care a fost amenințat pentru opiniile exprimate. Și el ar trebui să beneficieze de protecție atunci când vizitează o țară unde ar putea fi agresat și atacat, mai ales că asupra lui planează o amenințare deschisă cu moartea din partea unei terțe țări;

Raportorul se pronunță în favoarea propunerii.

În plus, Raportorul ar dori să supună discuției următoarele chestiuni rezultate din examinarea propunerii:

· ar trebui, oare, instituit un mecanism de revizuire pentru a formula concluzii cu privire la cazurile anterioare și pentru a verifica plus-valoarea acestui sistem de protecție a personalităților, aflate sau nu în funcții oficiale? acest fapt ne-ar permite îmbunătățirea sistemului, în caz că este necesară.

· acest mecanism de revizuire ar constitui, de asemenea o oportunitate pentru analiza măsurii în care cooperarea dintre statele membre ar putea fi consolidată, fără să se bazeze numai pe bunăvoință.

PROCEDURĂ

Titlu

Rețeaua europeană de protecție a personalităților

Referințe

16437/2008 – C6-0029/2009 – 2009/0801(CNS)

Data consultării PE

21.1.2009

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

LIBE

3.2.2009

Raportor(i)

       Data numirii

Gérard Deprez

9.2.2009

 

 

Examinare în comisie

9.2.2009

31.3.2009

 

 

Data adoptării

31.3.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Alexander Alvaro, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Giusto Catania, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareș-Lucian Niculescu, Maria Grazia Pagano, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Membri supleanți prezenți la votul final

Edit Bauer, Simon Busuttil, Ignasi Guardans Cambó, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Antonio Masip Hidalgo, Rainer Wieland

Data depunerii

1.4.2009