SPRÁVA o iniciatíve Holandského kráľovstva na prijatie rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/956/SVV o vytvorení Európskej siete na ochranu verejných činiteľov

1.4.2009 - (16437/2008 – C6‑0029/2009 – 2009/0801(CNS)) - *

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Gérard Deprez

Postup : 2009/0801(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0193/2009
Predkladané texty :
A6-0193/2009
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o iniciatíve Holandského kráľovstva na prijatie rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/956/SVV o vytvorení Európskej siete na ochranu verejných činiteľov

(16437/2008 – C6‑0029/2009 – 2009/0801(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na iniciatívu Holandského kráľovstva (16437/2008),

–   so zreteľom na článok 30 ods. 1 písm. a) a c), a článok 34 ods. 2 písm. c) Zmluvy o EÚ,

–   so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o EÚ, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0029/2009),

–   so zreteľom na články 93 a 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0193/2009),

1.  schvaľuje iniciatívu Holandského kráľovstva;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť iniciatívu Holandského kráľovstva;

4.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vláde Holandského kráľovstva.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Členské štáty v súčasnosti spolupracujú v oblasti ochrany verejných činiteľov podľa ustanovení platných v príslušnom členskom štáte a v súlade s príslušnými medzinárodnými dohodami. V roku 2002 bola vytvorená Európska sieť na ochranu verejných činiteľov, ktorá sa zameriava na zlepšenie komunikácie a konzultácií medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. Toto rozhodnutie (rozhodnutie Rady 2002/956/SVV) stanovuje ochranu verejných činiteľov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi členského štátu alebo na základe predpisov medzinárodnej alebo nadnárodnej organizácie alebo inštitúcie. Ochrana verejných činiteľov patrí do právomoci hosťujúceho štátu a v každom členskom štáte existuje jedno kontaktné miesto, ktoré zodpovedá za oblasť ochrany verejných činiteľov.

V nadväznosti na incident z februára 2008, keď sa známa holandská verejná činiteľka a bývalá poslankyňa holandského parlamentu Hirshi Ali stala obeťou hrozieb po tom, čo na konferencii EP vystúpila s prejavom o radikalizácii islamu, Holandské kráľovstvo podalo podnet na rozšírenie vyššie uvedeného rozhodnutia.

Prijalo sa rozhodnutie o predložení návrhu na zmenu a doplnenie platného rozhodnutia Rady, ktorým sa vytvára Európska sieť na ochranu verejných činiteľov s cieľom rozšírenia definície pojmu verejný činiteľ uvedenej v článku 2 tak, aby sa vzťahovala na všetky osoby, ktoré sa bez ohľadu na to, či zastávajú úradnú funkciu alebo nie, považujú za ohrozené z dôvodu ich príspevku do verejnej diskusie alebo vplyvu na ňu. To znamená, že týmto osobám by mal poskytovať ochranu štát, v ktorom sa zdržiavajú.

Ďalej možno spomenúť podobný prípad týkajúci sa známeho britského spisovateľa indického pôvodu Salmana Rushdieho, ktorému sa vyhrážajú za vyjadrené názory. Pán Rushdie by mal mať právo na ochranu, ak navštívi štát, v ktorom by ho mohli ohrozovať útoky alebo kritika, najmä preto, že v konkrétnej tretej krajine mu jasne hrozí smrť.

Spravodajca súhlasí s predloženým návrhom.

Ďalej by chcel nastoliť otázky, ktoré vznikli pri skúmaní tohto návrhu:

· Nemal by sa zaviesť kontrolný mechanizmus na vyvodenie záverov zo známych prípadov a overenie skutočného prínosu súčasného systému ochrany verejných činiteľov bez ohľadu na to, či zastávajú úradnú funkciu alebo nie? Tento mechanizmus by nám pomohol pri zlepšovaní tohto systému.

· Tento kontrolný mechanizmus by tiež poskytol príležitosť na preskúmanie možnej miery posilnenia spolupráce medzi členskými štátmi, aby sa nemuselo spoliehať len na ich dobrú vôľu.

POSTUP

Názov

Európska sieť na ochranu verejných činiteľov

Referenčné čísla

16437/2008 – C6-0029/2009 – 2009/0801(CNS)

Dátum konzultácie s EP

21.1.2009

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

3.2.2009

Spravodajca

       dátum menovania

Gérard Deprez

9.2.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

9.2.2009

31.3.2009

 

 

Dátum prijatia

31.3.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Giusto Catania, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Maria Grazia Pagano, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Edit Bauer, Simon Busuttil, Ignasi Guardans Cambó, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Antonio Masip Hidalgo, Rainer Wieland

Dátum predloženia

1.4.2009