POROČILO o pobudi Kraljevine Nizozemske za sprejem Sklepa o spremembi sklepa Sveta 2002/956/PNZ o ustanovitvi Evropske mreže za varovanje javnih osebnosti

1.4.2009 - (16437/2008 – C6‑0029/2009 – 2009/0801(CNS)) - *

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalec: Gérard Deprez

Postopek : 2009/0801(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0193/2009
Predložena besedila :
A6-0193/2009
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o pobudi Kraljevine Nizozemske za sprejem Sklepa o spremembi sklepa Sveta 2002/956/PNZ o ustanovitvi Evropske mreže za varovanje javnih osebnosti

(16437/2008 – C6‑0029/2009 – 2009/0801(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju pobude Kraljevine Nizozemske (16437/2008 ),

–   ob upoštevanju člena 30(1)(a) in (c) ter člena 34(2)(c) Pogodbe o EU,

–   ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o EU, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0029/2009),

–   ob upoštevanju členov 93 in 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6-0193/2009),

1.  odobri pobudo Kraljevine Nizozemske;

2.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti pobudo Kraljevine Nizozemske;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladi Kraljevine Nizozemske.

OBRAZLOŽITEV

Države članice trenutno sodelujejo na področju varovanja javnih osebnosti v okviru pravnih določb, ki veljajo v zadevni državi članici, in v skladu z ustreznimi mednarodnimi sporazumi. Leta 2002 je bila ustanovljena Evropska mreža za varovanje javnih osebnosti, da bi se izboljšalo obveščanje in posvetovanje med pristojnimi nacionalnimi organi. Ta sklep (sklep Sveta 2002/956) vzpostavlja varovanje javnih osebnosti, kot je določeno v nacionalni zakonodaji države članice ali na podlagi predpisov mednarodne ali nadnacionalne organizacije ali institucije. Varovanje javnih osebnosti je v pristojnosti držav gostiteljic in vsaka država članica ima eno kontaktno točko, ki je za to pristojna.

Po incidentu februarja 2008, ko so grozili znani nizozemski javni osebnosti Ayaan Hirsi Ali, nekdanji poslanki nizozemskega parlamenta, po njenem govoru o islamski radikalizaciji na seminarju v Evropskem parlamentu, je Kraljevina Nizozemska predložila pobudo za razširitev omenjenega sklepa.

Sprejeta je bila odločitev, da se predlaga sprememba obstoječega sklepa Sveta o Evropski mreži za varovanje javnih osebnosti, s katero se razširi člen 2, ki opredeljuje „javno osebnost“, tako da pomeni vsako osebo, bodisi na uradnem bodisi na neuradnem položaju, ki bi lahko bila v nevarnosti zaradi sodelovanja v javni razpravi ali njenega vpliva na takšno razpravo. To bi pomenilo, da takšna oseba zasluži tudi varovanje države, v kateri je na obisku.

Lahko omenimo podoben primer znanega britansko-indijskega pisatelja Salmana Rushdieja, ki mu grozijo zaradi izraženih mnenj. Tudi on bi bil upravičen do varovanja ob obisku države, v kateri bi bil lahko izpostavljen napadom, zlasti, ker mu določena tretja država odkrito grozi s smrtjo.

Poročevalec podpira predlog.

Poleg tega bi želel opozoriti na naslednja vprašanja, ki so se pojavila pri preučevanju tega predloga:

· Ali bi bilo treba vzpostaviti mehanizem pregleda, da bi iz dosedanjih primerov potegnili sklepe in preverili resnično dodano vrednost tega sistema varovanja osebnosti, bodo na uradnem ali neuradnem položaju? To bi omogočilo izboljšanje sistema, če bi bilo potrebno.

· Ta revizijski mehanizem bi pomenil tudi priložnost, da se preveri, v kakšni meri bi bilo mogoče okrepiti sodelovanje med državami članicami, ne samo na podlagi dobre volje.

POSTOPEK

Naslov

Evropska mreža za varovanje javnih osebnosti

Referenčni dokumenti

16437/2008 – C6-0029/2009 – 2009/0801(CNS)

Datum posvetovanja z EP

21.1.2009

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

3.2.2009

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Gérard Deprez

9.2.2009

 

 

Obravnava v odboru

9.2.2009

31.3.2009

 

 

Datum sprejetja

31.3.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

38

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Alexander Alvaro, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Giusto Catania, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Maria Grazia Pagano, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Edit Bauer, Simon Busuttil, Ignasi Guardans Cambó, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Antonio Masip Hidalgo, Rainer Wieland

Datum predložitve

1.4.2009