BETÆNKNING om integrering af ligestilling mellem kvinder og mænd i udvalgs- og delegationsarbejdet

1.4.2009 - (2008/2245(INI))

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
Ordfører: Anna Záborská

Procedure : 2008/2245(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0198/2009
Indgivne tekster :
A6-0198/2009
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om integrering af ligestilling mellem kvinder og mænd i udvalgs- og delegationsarbejdet

(2008/2245(INI))

Europa-Parlamentet,

–    der henviser til EF-traktatens artikel 2, artikel 3, stk. 2, artikel 13 og artikel 141, stk. 4,

–    der henviser til den europæiske konvention om beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, den reviderede Europæiske Socialpagt og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis,

–    der henviser til arbejdet i Europarådets generaldirektorat for menneskerettigheder og juridiske anliggender, og navnlig i dets styringskomité for ligestilling mellem mænd og kvinder,

    der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/73/EF af 23. september 2002 om ændring af Rådets direktiv 76/207/EØF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår[1],

–    der henviser til sin beslutning af 13. marts 2003 om integrering af ligestillingsaspektet i Europa-Parlamentet[2],

–    der henviser til sin beslutning af 18. januar 2007 om integrering af ligestilling mellem kvinder og mænd i udvalgsarbejdet[3],

–    der henviser til forretningsordenens artikel 45,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6‑0198/2009),

A. der henviser til, at ligestilling mellem mænd og kvinder er et grundlæggende princip i fællesskabslovgivningen, og i henhold til artikel 2 i EF-traktaten er en af de opgaver, som Fællesskabet skal fremme,

B. der henviser til, at princippet om integrering af ligestilling er fastlagt i traktatens artikel 3, stk. 2, hvoraf det fremgår, at Fællesskabet i alle sine aktiviteter skal tilstræbe at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder,

C. der henviser til den fortsatte stigning i andelen af kvinder i Parlamentet, der er steget fra 17,5 % i 1979 til 31,08 % i 2009,

D. der henviser til den beskedne andel af kvindelige parlamentsmedlemmer på højtstående poster i Europa-Parlamentets organer (f.eks. formænd eller medlemmer af udvalg og delegationer),

E.  der henviser til, at kvinderne er overrepræsenteret i Parlamentets generaldirektorater for interne og eksterne politikker, hvor de udgør henholdsvis 66,5 % og 66 % af de ansatte, men bemærker den store fremgang, der i de senere år er sket i Generaldirektoratet for Interne Politikker, en fremgang, der er blevet præmieret med "Ligestillingsprisen 2007 – God praksis", dels for at have skabt et arbejdsmiljø, der fremmer ligestilling og integrering af ligestillingsaspektet, og dels for at have øget andelen af kvinder i ledende administrative stillinger betydeligt (f.eks. er andelen af kvinder, der er ledere af enheder, steget fra 5 % til 30 % siden 2005),

F.  der henviser til, at de fleste af Parlamentets udvalg generelt tillægger integrering af ligestilling mellem mænd og kvinder en vis betydning (f.eks. som led i deres lovgivningsarbejde, deres institutionelle forhold til Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, og udarbejdelsen af en handlingsplan for ligestilling), mens et mindretal af udvalgene sjældent eller aldrig beskæftiger sig med spørgsmålet,

G. der påpeger, at det kompetente netværk til integrering af kønsdimensionen i EP's udvalg, og som består af parlamentsmedlemmer og sekretariatspersonale, endnu ikke har ført til de ønskede resultater,

H. der påpeger, at Gruppen på Højt Plan om Ligestilling og Diversitet har foreslået, at der også oprettes et tilsvarende netværk i de interparlamentariske delegationer med henblik på at integrere spørgsmålet om ligestilling i EU's forbindelser udadtil,

Evaluering af integreringen af ligestillingsaspektet

1.   understreger, at kravet om ligestilling mellem mænd og kvinder bør omsættes til en praktisk tilgang, som ikke skaber modsætninger mellem kvinder og mænd;

2.   understreger, at integrering af ligestillingsaspektet er udtryk for en positiv udvikling for både kvinder og mænd;

3.   understreger, at integrering af ligestillingsaspektet forudsætter en reorganisering, forbedring, udvikling og evaluering af de politiske processer, således at ligestilling inddrages i alle politikker på alle niveauer og stadier af de aktører, der i almindelighed indgår i beslutningsprocessen;

4.   gør opmærksom på, at det er nødvendigt at vedtage og gennemføre en strategi for integrering af ligestilling mellem mænd og kvinder med specifikke mål i de fællesskabspolitikker, der hører under de beføjelser, som Parlamentets udvalg og delegationer har;

5.   understreger vigtigheden af det mandat, som Gruppen på Højt Plan om Ligestilling og Diversitet har fået, og opfordrer gruppen til fortsat at fremme denne proces i hele Parlamentet i forholdet til og samarbejdet med Kommissionen, Rådet og de øvrige institutioner;

6.   udtrykker tilfredshed med de parlamentariske udvalg, der i praksis har integreret ligestillingsaspektet i deres arbejde, og anmoder om, at de øvrige udvalg samt delegationerne følger dette eksempel;

7.   opfordrer til en styrkelse af netværket til integrering af kønsaspektet med hensyn til de interparlamentariske delegationer og valgobservationsmissionerne;

8.   opfordrer generalsekretæren til at opprioritere undervisningen af de tjenestemænd på alle niveauer i de parlamentariske udvalg og delegationer i integrering af ligestilling; opfordrer på ny til, at alle parlamentsmedlemmer undervises i ligestilling mellem mænd og kvinder fra næste valgperiode;

9.   opfordrer fortsat til, at der etableres netværk for de tjenestemænd, der er beskæftiget i udvalgssekretariaterne og de interparlamentariske delegationer i generaldirektoraterne for henholdsvis interne og eksterne politikker, og som er særligt uddannet i integrering af ligestillingsaspektet, med henblik på regelmæssig udveksling af god praksis;

10. understreger nødvendigheden af, at Parlamentets udvalg råder over hensigtsmæssige redskaber til at opnå et godt kendskab til integrering af ligestilling, f.eks. kønsspecifikke indikatorer, oplysninger og statistikker, samt af at fordelingen af budgetmidler sker ud fra et ligestillingssynspunkt;

11. understreger, at der ved integrering af ligestillingsaspektet skal tages højde for de enkelte udvalgs og delegationers særlige karakter; opfordrer til, at udvalgene og delegationerne deltager aktivt i de evalueringer, der regelmæssigt foretages af Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling på baggrund af det spørgeskema, som er rundsendt til formænd og næstformænd med ansvar for integrering af ligestillingsaspektet, og også tager hensyn til manglerne på området i udvalgenes og delegationernes arbejde samt fremskridtene ved gennemførelsen af integreringen af ligestillingsaspektet i de enkelte udvalg;

12. understreger vigtigheden at, at de parlamentariske udvalgs og delegationers roller og ansvarsområder i forbindelse med integrering af ligestillingsaspektet defineres klart;

13. understreger betydningen af et effektivt og koordineret samarbejde mellem Gruppen på Højt Plan om Ligestilling og Diversitet og netværket til integrering af kønsdimensionen i udvalgene og de interparlamentariske delegationer samt Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling;

14. opfordrer generalsekretæren til at fortsætte gennemførelsen af den samlede strategi for forening af familieliv og arbejdsliv, og at lette de kvindelige tjenestemænds karrieremæssige udvikling;

15. opfordrer de politiske grupper til at tage hensyn til målet om mænds og kvinders lige deltagelse ved udvælgelsen af de personer, der skal beklæde højtstående og ansvarsfulde stillinger;

16. opfordrer Parlamentets Præsidium til at fremhæve Gruppen på Højt Plan om Ligestilling og Diversitet som en positiv model over for medlemsstaternes parlamenter;

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til Europarådet.

  • [1]  EFT L 269 af 5.10.2002, s. 15.
  • [2]  EUT C 61 E af 10.3.2004, s. 384.
  • [3]  EUT C 244 E af 18.10.2007, s. 225.

BEGRUNDELSE

INDLEDNING

Initiativbetænkningen (Integrering af ligestilling mellem kvinder og mænd i udvalgs- og delegationsarbejdet (INI/2008/2245) ordfører: Anna Záborská) er baseret på et spørgeskema udsendt til de formænd/næstformænd, der er ansvarlige for integrering af ligestillingsaspektet i udvalg og delegationer. 19 udvalg har besvaret spørgeskemaet, et enkelt udvalg, ECON, i form af en skrivelse til ordføreren (19 udvalg ud af 21). Derimod har ingen delegationer besvaret spørgeskemaet.

Spørgeskemaet indeholdt 28 spørgsmål opdelt i fire dele vedrørende henholdsvis arbejdsområder, strategi for og indførelse af integrering af ligestillingsaspektet, samt ekspertise, rådgivning og samarbejde om kønsaspektet.

A. Arbejdsområder

Spørgsmål vedrørende integrering af ligestilling er vigtige for det lovgivningsmæssige arbejde i 12 udvalg (AGRI, CULT, DEVE, ECON, EMPL, ENVI, INTA, ITRE, JURI, LIBE, REGI og TRAN) (spørgsmål 4).

I lyset af de forskellige udvalgs kompetencer som fastlagt i Parlamentets forretningsorden, har udvalgene bl.a. anført, at kønsaspektet er relevant inden for følgende hovedområder:

· kønsspørgsmål i forbindelse med anvendelsen af EU-traktaten og vurderingen af, hvorledes den fungerer, samt en ligelig fordeling af mænd og kvinder i forbindelse med udpegelsen af Parlamentets repræsentanter ved regeringskonferencer og fremtidige konventioner, stigning i antallet af kvindelige medlemmer af Europa-Parlamentet (AFCO)

· særlig opmærksomhed på integrering af kønsdimensionen i udarbejdelsen af betænkninger og udtalelser, fremme af et kønsneutralt sprogbrug i forbindelse med udvalgsmøder og i udvalgsdokumenter, fokus på ligestilling i forbindelse med drøftelser med inviterede talere og i udvalgets delegationer (AFET)

· udvikling af landdistrikter, udvikling af den fælles landbrugspolitik (AGRI)

· alle de områder, hvor udvalget har beføjelser (CULT)

· millenniumudviklingsmålene, humanitær bistand og instrumentet for udviklingssamarbejde (udpeges i en lang række strategiske dokumenter for de enkelte lande som et "tværgående spørgsmål") (DEVE)

· forsikringer, pensioner, Lissabonstrategien, beskatning af forsyningspligtydelser og af mikrofinansiering (ECON)

· beskæftigelse, socialpolitik, arbejdsforhold, forskelsbehandling på arbejdsmarkedet (EMPL)

· folkesundhed, lægemidler og kosmetiske produkter, miljøbeskyttelse (pesticider, biocider, affaldshåndtering) (ENVI)

· offentlige høringer og drøftelser, ordføreres og rådgivende ordføreres hensyntagen til ligestillingsspørgsmålet i forbindelse med udarbejdelsen af dokumenter, ligelig fordeling af mandlige og kvindelige talere (DROI)

· forbrugerpolitik (IMCO)

· handel og udviklingsspørgsmål (INTA)

· forskning, industri (ITRE)

· de grundlæggende rettigheder (LIBE)

· kystfiskeri, en integreret og bæredygtig udvikling af fiskerizoner, akvakultur og forarbejdningsindustrien samt strukturpolitikken (PECH)

· lovgivning vedrørende EU's, EFRU's, Samhørighedsfondens og ESF's strukturfonde, evaluering af andre EU-politikkers indvirkning på den sociale samhørighed (REGI)

· opgaver under ESFP - personalets adfærd over for befolkningen, miner/eksplosivt krigsmateriel og minerydning, afvæbningsproces, demobilisering og reintegration i lande i postkonfliktsituationer (SEDE)

· transport som beskæftigelsesområde og vejsikkerhed (TRAN).

Mange udvalg har integreret ligestillingsaspektet i deres lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige arbejde (spørgsmål 7). 14 udvalg ud af 19 (12 ud af 19 i 2006) erklærer, at de allerede har integreret dette aspekt i deres lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige arbejde.

I det nedenstående angives nogle eksempler på herpå:

AFET- fremmer ligestilling i internationale anliggender.

AGRI- udtalelse om ligestilling mellem mænd og kvinder i EU - 2007.

CULT- hensyntagen til ligestillingsspørgsmål ved udarbejdelsen af betænkninger og udtalelser og i andre udvalgsaktiviteter, som f.eks. offentlige høringer og delegationer.

DEVE - årtusindudviklingsmålene omfatter også kønsaspektet. Et af målene vedrører ligestilling og kvinders frigørelse (MCR3).

DROI - kvinders rettigheder er en del af menneskerettighederne, hvilket for nylig er behandlet i en undersøgelse af æreskriminalitet, som er en undersøgelse om integrering af ligestilling i foranstaltningerne udadtil.

ECON - kvinders beskæftigelse og deres integration på arbejdsmarkedet, uddannelse og livslang læring, forening af arbejdsliv og privatliv samt undervisning af forbrugerne i finansiering og kredit.

EMPL - arbejdstidsdirektiver, pensioner og retningslinjer for beskæftigelse.

IMCO - udsatte gruppers særlige behov som understreget i betænkningen "strategi for forbrugerpolitikken".

PECH - kystfiskeri og de problemer, som kystfiskerne rammes af, netværk for kvinder beskæftiget i fiskerisektoren, akvakultur og diversificering samt fiskeri og akvakultur i forbindelse med en integreret kystzoneplanlægning i Europa.

REGI - ligestillingsaspektet er integreret i forordningerne om strukturfondene som en tværgående dimension i programmeringen og gennemførelsen af politikker.

SEDE - i to betænkninger vedrørende den europæiske sikkerhedsstrategi (ordførere Karl von Wogau og Helmut Kuhne).

TRAN - ændringsforslag og betænkninger vedrørende transport og turisme, undersøgelse vedrørende kvinder og transport i Europa.

AFCO, ENVI, JURI, LIBE og CONT har ikke integreret ligestillingsaspektet i deres lovgivningsmæssige arbejde.

B. Strategi for integrering af ligestilling, udvalgenes kort- og langsigtede mål

11 udvalg har hverken drøftet eller vedtaget en strategi for integrering af ligestilling på udvalgets forskellige arbejdsområder. Fire udvalg har vedtaget en sådan strategi, nemlig AFET, PECH, REGI og SEDE. AFCO, AGRI og ENVI har ført drøftelser med henblik på vedtagelsen af en strategi. Til sammenligning var der i 2006 14 udvalg, som hverken havde drøftet eller vedtaget en strategi. Fire af disse havde drøftet en strategi, men kun et enkelt havde vedtaget den.

AFET-udvalget forpligter sig i sin "Gender Mainstreaming Action Plan" til aktivt at fremme ligestilling i forbindelse med sit arbejde og til fortsat at tage kønsspørgsmål op med inviterede talere samt i forbindelse med sine delegationer. AFET vil ligeledes sikre, at der tages behørigt højde for kønsrelaterede spørgsmål i forbindelse med udarbejdelsen af betænkninger og udtalelser. Det vil så vidt muligt tilstræbe, at 33 % af de indbudte talere til høringer er kvinder. AFET tilstræber at fremme en kønsneutral sprogbrug i sine dokumenter og på sine møder. Udvalget har ligeledes udtrykt vilje til at undersøge fordelingen af mænd og kvinder blandt EU's særlige udsendte og udvalgets delegationsledere.

SEDE's strategi blev vedtaget den 19. marts 2007 i form af et dokument med titlen "Gender mainstreaming action plan". SEDE har forpligtet sig til at fremme ligestillingsaspektet i sit arbejde ved at behandle kønsrelaterede spørgsmål i sine betænkninger og udtalelser. Det vil ligeledes sikre kønsbalancen i fordelingen af betænkninger og udtalelser og fremme en forholdsmæssig repræsentation i sine delegationer samt sikre en lige fordeling af mænd og kvinder blandt de talere, der inviteres til dets offentlige høringer, og har i den forbindelse fastsat en kvote på 33 % kvindelige talere. SEDE tilstræber derudover at fremme en kønsneutral sprogbrug på sine møder og i sine dokumenter.

SEDE peger på to spørgsmål, som er afgørende for ligestillingen, nemlig gennemførelse af FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 inden for rammerne af ESFP og adfærdsnormerne for ESFP-operationer samt reformen af sikkerhedssektoren og sektoren for afvæbning, demobilisering og reintegration (DDR).

REGI har i sin strategi "Mission Statement on Promoting Gender Equality in the work of the Committee" forpligtet sig til at fremme ligestilling i forbindelse med sine interne aktiviteter ved at anmode de politiske grupper om (så vidt muligt) at sikre, at antallet af kvinder i udvalget afspejler antallet af kvinder i Europa-Parlamentet, og at denne sammensætning ligeledes afspejles i forbindelse med indstilling af medlemmer til udvalgets formandskab og udpegning af udvalgets koordinatorer. REGI ønsker ligeledes, at dets formandskab sikrer, at denne kønsbalance i udvalget afspejles i fordelingen af betænkninger og udtalelser. REGI ønsker også at sikre, at princippet om lige muligheder for mænd og kvinder anvendes ved ansættelser i sekretariatet.

I forbindelse med sine eksterne aktiviteter forpligter REGI sig til regelmæssigt at integrere kønsspørgsmål i udarbejdelsen af betænkninger om forslag til retsakter eller initiativbetænkninger og udtalelser, navnlig for så vidt angår regionaludviklingsområdet. REGI vil nøje overvåge indvirkningen af integrering af ligestilling i forbindelse med anvendelsen af strukturfondsmidler.

PECH-udvalget vedtog i 2006 en strategi, som fastlægger retningslinjerne for fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder. PECH forpligter sig til at fremme integrering af ligestilling og bidrage til at fremme den juridiske og sociale anerkendelse af kvinders arbejde og af deres rettigheder. Dette mål kan især nås gennem udvikling af værktøjer, der gør det muligt at indsamle og udbrede oplysninger om kvinders situation, gennem inddragelse af kvinder i beslutningsprocessen, integrering af ligestillingsprincippet i lovmæssige forslag samt gennem en effektiv anvendelse af ligestillingsprincippet i forbindelse med Den Europæiske Fiskerifond og andre finansielle instrumenter under fiskeripolitikken. PECH-udvalget forpligter sig endvidere til at integrere kønsspecifikke spørgsmål i sine betænkninger om forslag til retsakter og initiativbetænkninger. Derudover forpligter PECH sig til mindst en gang årligt at arrangere en drøftelse vedrørende ligestillingspolitikken og dens kønsspecifikke indvirkninger på koordinatorernes og udvalgets møder.

AFET, SEDE og PECH har fastsat konkrete målsætninger. AFET-udvalget forpligter sig til at arrangere en offentlig høring om kvinders rolle i de arabiske lande og til at undersøge fordelingen af mænd og kvinder blandt EU's særlige udsendte og i Kommissionens delegationer, og opfordrer sine parlamentsmedlemmer til at sikre, at kønsperspektivet integreres i fremtidige delegationer.

PECH har fastsat sine mål i strategien. Disse mål er beskrevet ovenfor.

SEDE retter fokus på gennemførelsen af FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 inden for rammerne af ESFP og adfærdsnormerne for ESFP-operationer.

C. Iværksættelse af integreringen af ligestilling

Alle udvalg, med undtagelse af CULT, har i sine betænkninger og offentlige høringer fastlagt fremtidige temaer med stor relevans for ligestillingen mellem mænd og kvinder. Disse temaer er i de fleste tilfælde sammenfaldende med de nøglesektorer, der er angivet i spørgeskemaets del A.

Syv udvalg, AGRI, EMPL, ENVI, PECH, REGI, SEDE og TRAN, har undersøgt, om der er tilgængelige kønsopdelte data/statistikker.

PECH-udvalget beklager, at der mangler kønsopdelte statistikker, selv om der er foretaget flere undersøgelser af kvinders situation i fiskerisektoren. SEDE har anmodet Rådet om at fremlægge statistiske oplysninger om deltagelsen af kvinder og mænd i ESFP-operationer. Udvalget har også adgang til nyttige statistikker vedrørende integrering af ligestilling i ESFP-missioner. AGRI-udvalget har gjort opmærksom på, at statistikkerne er mangelfulde, og at de f.eks. ikke omfatter medhjælpende ægtefæller i landbrugsbedrifter. AGRI har anmodet Kommissionen og Eurostat om at afhjælpe disse mangler og fjerne de diskriminerende elementer i forbindelse med indsamlingen af oplysninger. EMPL har undersøgt lovgivningen om statistikker over arbejde. TRAN har anmodet om en undersøgelse af kvinder og transport i Europa, som giver statistiske oplysninger om den ulige fordeling af mænd og kvinder i den europæiske transportsektor. REGI har iværksat en undersøgelse med titlen "Integration af ligestillingsaspektet i brugen af strukturfondsmidler", som redegør for tilgængeligheden af oplysninger.

Tre udvalg, DROI, PECH og SEDE, har fastsat passende indikatorer. PECH anfører, at kvantitative data om beskæftigelse er de mest målbare, men at der også så vidt det er muligt skal tages højde for andre oplysninger (juridisk og social status, sociokulturelle hindringer, uddannelsesniveau osv.). DROI har anmodet om, at der fastsættes indikatorer i forbindelse med Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder, hvor integrering af ligestilling udgør et af de horisontale mål.

PECH og ENVI er de eneste udvalg, der har analyseret fordelingen af de budgetmidler, der er afsat til de enkelte arbejdsområder ud fra et kønsperspektiv. PECH henviser til de artikler i Rådets forordning om Den Europæiske Fiskerifond, som indeholder positive referencer til dette spørgsmål. Dette dokument omfatter imidlertid ikke en fordeling af midlerne mellem de prioriterede opgaver, idet det påhviler medlemsstaterne at foretage denne fordeling inden for rammerne af deres operationelle programmer (spørgsmål 15).

Hvad angår de metoder, der skal anvendes for at gennemføre integreringen af ligestillingsaspektet, har fire udvalg taget særlige metoder i anvendelse for at integrere kønsaspektet. AFET-udvalget anvender en sammenlignende analyse (benchmarking), REGI evaluerer de kønsspecifikke indvirkninger, SEDE anvender kønsopdelte statistikker, og PECH-udvalget tilkendegiver at være parat til at anvende alle tilgængelige metoder, hvilket også gør sig gældende for DROI-udvalget.

D. Ekspertise, rådgivning og samarbejde om kønsaspektet

De fleste udvalg har regelmæssigt konsulteret eksperter, nationale organer og ngo'er samt andre organisationer, der arbejder med ligestilling, enten direkte, via offentlige høringer eller ved at bestille undersøgelser. AFCO, AGRI, CONT, CULT, IMCO og JURI har som de eneste udvalg ikke deltaget i disse offentlige høringer. DROI understreger, at eksperter fra ngo'er, der er specialiseret i ligestillingsspørgsmål, regelmæssigt deltager i dets offentlige høringer. Det samme er gældende for PECH og REGI. For DEVE-udvalget er høringer af ngo'er og eksterne eksperter en integreret del af udarbejdelsen af betænkninger og udtalelser og af dets delegationer.

Hvad angår Parlamentets interne ekspertise (i FEMM-udvalget, dette udvalgs sekretariat, i temaafdelingen, i den juridiske tjeneste og i biblioteket) har 14 udvalg benyttet sig af denne ekspertise. PECH anfører at tage hensyn til de fleste forslag i FEMM-udvalgets udtalelser og har anmodet temaafdelingen om at foretage en undersøgelse af kvindernes rolle i forbindelse med bæredygtig udvikling inden for den europæiske fiskerisektor. EMPL har benyttet sig af bibliotekets og temaafdelingens ekspertise og anfører, at det tager hensyn til FEMM-udvalgets udtalelser. Biblioteket har foretaget en undersøgelse for REGI om integrering af ligestilling i regionalpolitikken, og temaafdelingen har iværksat en ekstern undersøgelse af integrationen af ligestilling i brugen af strukturfondsmidler. ENVI har hovedsageligt benyttet sig af ekspertisen i form af FEMM-udvalgets udtalelser til ENVI's betænkninger. LIBE tager hensyn til FEMM-udvalgets udtalelser til dets betænkninger. DEVE gør brug af temaafdelingens ekspertise, og AFET deltager regelmæssigt i seminarer arrangeret af FEMM-udvalget.

I alt har 17 udvalgt anført, at samarbejdet mellem deres udvalg og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling er regelmæssigt eller sporadisk. AFET, CULT, DEVE, EMPL, ITRE, LIBE og PECH samarbejder regelmæssigt med FEMM-udvalget. DEVE har f.eks. arrangeret en fælles høring med FEMM om kvinder og krig, og anser dette samarbejde for at være godt og regelmæssigt. AFET samarbejder hovedsageligt via næstformændene med ansvar for integrering af ligestilling og det tilsvarende netværk af administratorer, mens CULT i høj grad tager hensyn til FEMM-udvalgets udtalelser til dets betænkninger. Ud over samarbejdet med FEMM gør EMPL også opmærksom på kompetencekonflikter i forbindelse med forslag fra Kommissionen.

Fem udvalg har anmodet Kommissionen om at vurdere indvirkningen af en sag på ligestillingen mellem mænd og kvinder (DROI, INTRA, ITRE, PECH og REGI). INTA anmodede om en sådan vurdering i forbindelse med vedtagelsen af visse punkter i FEMM-udvalgets udtalelse om handel og mindskelse af fattigdom, mens DROI anmodede om det i forbindelse med gennemførelsen af det europæiske initiativ for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR) i anledning af en mere generel anmodning vedrørende det finansielle instrument.

Med hensyn til spørgsmålet "Hvorledes opfatter De udvalgets ekspertise inden for køn og ligestilling?", svarede 10 udvalg, at denne ekspertise er under udvikling. Fem sekretariater, AFET, CONT, CULT, DROI og EMPL, har en god ekspertise.

Ekspertisen i INTA-udvalgets sekretariat vurderes at være ikkeeksisterende.

Hvad angår udvalgenes sammensætning, er den som følger:

Udvalg:

Antal kvindelige medlemmer

Antal mandlige medlemmer

I alt

Kvinder i %

Bemærkninger

AFCO

12

42

54

22,2

 

AFET

38

133

171

22,2

 

AGRI

28

64

92

30,4

 

CONT

31

52

83

37,4

20 % af medlemmerne er kvinder, 39 % af suppleanterne er kvinder.

CULT

32

43

75

41,6

Formanden, en næstformand og koordinatorerne for PPE-, PSE- og GUE-Gruppen er kvinder.

DEVE

27

44

71

38

 

DROI

27

45

72

37,5

 

EMPL

43

58

101

42,5

 

ENVI

56

79

135

41,4

 

IMCO

36

52

88

40,9

(Formanden og første og anden næstformand er kvinder).

INTA

15

50

65

23

 

ITRE

38

69

107

35,5

 

JURI

16

36

52

30,7

 

LIBE

51

64

115

44,3

 

PECH

14

49

63

22,2

En forholdsvis positiv udvikling, som dog ikke afspejler hele virkeligheden, idet kvinder er blandt de mest aktive i udvalget og varetager særlige funktioner i præsidiet (tre næstformænd er kvinder) samt er koordinatorer for de politiske grupper.

REGI

30

80

110

27,2

 

SEDE

15

55

70

21,4

 

TRAN

21

78

99

21,2

 

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

31.3.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Edit Bauer, Edite Estrela, Věra Flasarová, Nicole Fontaine, Lissy Gröner, Anneli Jäätteenmäki, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Teresa Riera Madurell, Eva-Riitta Siitonen, Eva-Britt Svensson, Anne Van Lancker, Anna Záborská

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Donata Gottardi, Marusya Ivanova Lyubcheva, Maria Petre, Heide Rühle

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Jean-Pierre Audy, Wolfgang Bulfon, Marie-Hélène Descamps, Jean Spautz