RAPORT privind abordarea integrată a egalității de gen în cadrul lucrărilor comisiilor și ale delegațiilor

1.4.2009 - (2008/2245(INI))

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Raportoare: Anna Záborská

Procedură : 2008/2245(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0198/2009

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind abordarea integrată a egalității de gen în cadrul lucrărilor comisiilor și ale delegațiilor

(2008/2245(INI))

Parlamentul European,

–    având în vedere articolul 2, articolul 3 alineatul (2), articolul 13 și articolul 141 alineatul (4) din Tratatul CE,

–    având în vedere Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Carta socială europeană revizuită și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului,

–    având în vedere lucrările Direcției Generale pentru drepturile omului și afaceri juridice a Consiliului Europei, în special ale Comitetului director pentru egalitatea între femei și bărbați,

    având în vedere Directiva 2002/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 septembrie 2002 de modificare a Directivei 76/207/CEE a Consiliului privind punerea în aplicare a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la încadrarea în muncă, la formarea și la promovarea profesională, precum și condițiile de muncă[1],

–    având în vedere rezoluția sa din 13 martie 2003 privind o abordare integrată a egalității între femei și bărbați („gender mainstreaming”) în cadrul Parlamentului European[2],

–    având în vedere rezoluția sa din 18 ianuarie 2007 privind abordarea integrată a egalității între femei și bărbați în cadrul lucrărilor comisiilor[3],

–    având în vedere articolul 45 din regulamentul său,

–    având în vedere raportul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A6 - 0198/2009),

A. întrucât egalitatea între bărbați și femei reprezintă un principiu fundamental al dreptului comunitar și întrucât în temeiul articolului 2 din tratat, acesta face parte din misiunile Comunității;

B.  întrucât articolul 3 alineatul (2) din tratat stabilește principiul abordării integrate a egalității, prevăzând faptul că, prin toate acțiunile pe care le desfășoară, Comunitatea urmărește să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea între bărbați și femei;

C. întrucât procentul deputatelor din Parlament este în creștere constantă, trecând de la 17,5% în 1979 la 31,08% în 2009;

D. întrucât un număr mic de deputate exercită funcții de conducere în cadrul organelor Parlamentului European (de exemplu funcția de președinte sau de membru al comisiilor sau delegațiilor);

E.  întrucât în cadrul direcțiilor generale de politici interne și de politici externe ale Parlamentului, femeile sunt subreprezentate și constituie 66,5%, respectiv 66% din personal și subliniind, în același timp, progresele semnificative realizate în ultimii ani în cadrul Direcției Generale Politici Interne, răsplătite prin acordarea „Premiului pentru egalitate-2007- cele mai bune practici”, atât pentru crearea unui mediu de lucru propice egalității și abordării integrate a dimensiunii de gen, cât și pentru creșterea considerabilă a numărului de femei care ocupă funcții importante de conducere (de exemplu, numărul femeilor care ocupă funcția de șef de unitate a crescut, din 2005, de la 5 % la 30 %);

F.  întrucât majoritatea comisiilor parlamentare acordă în general o anumită importanță abordării integrate a egalității de gen (de exemplu, în cadrul lucrărilor legislative, al relațiilor oficiale cu Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen sau al elaborării unui plan de acțiune în domeniul egalității), în timp ce o proporție mică a comisiilor acordă puțin interes sau nu acordă interes deloc acestei probleme;

G. subliniind faptul că folosirea rețelei responsabile pentru abordarea integrată a egalității în cadrul comisiilor parlamentare, compusă din deputați și din membri ai personalului Secretariatului, nu a produs, până în prezent, rezultatele scontate;

H. subliniind că Grupul la nivel înalt privind egalitatea de gen și diversitatea a propus crearea unei rețele similare în cadrul delegațiilor interparlamentare, în scopul integrării chestiunilor privind egalitatea de gen în cadrul relațiilor externe ale Uniunii Europene;

Evaluarea abordării integrate a egalității de gen

1.   subliniază faptul că revendicarea egalității între femei și bărbați trebuie să se facă printr-o abordare practică care nu pune în opoziție femeile și bărbații;

2.   subliniază faptul că abordarea integrată a egalității constituie o evoluție pozitivă atât pentru femei, cât și pentru bărbați;

3.   subliniază faptul că abordarea integrată a egalității implică reorganizarea, ameliorarea, dezvoltarea și evaluarea politicilor, astfel încât toți actorii asociați în mod normal deciziilor politice să integreze dimensiunea egalității de gen în toate politicile;

4.   reamintește necesitatea de a adopta și de a aplica o strategie care să aibă obiective concrete în ceea ce privește o abordare integrată a egalității de gen în cadrul politicilor comunitare care țin de competența comisiilor și a delegațiilor parlamentare;

5.   subliniază importanța mandatului Grupului la nivel înalt asupra egalității de gen și diversității și îl invită să încurajeze și să promoveze în continuare acest proces în cadrul Parlamentului, precum și în cadrul relațiilor și al cooperării cu Comisia, Consiliul și cu celelalte instituții;

6.   felicită comisiile parlamentare care au făcut operațională abordarea integrată a egalității în lucrările lor și solicită celorlalte comisii, precum și delegațiilor, să facă același lucru;

7.   solicită ca recurgerea la rețeaua responsabilă de abordarea integrată a egalității să fie consolidată în ceea ce privește delegațiile interparlamentare și misiunile de observare a alegerilor;

8.   încurajează Secretarul General să acorde prioritate formării legate de abordarea integrată a egalității între funcționarii din cadrul comisiilor și al delegațiilor parlamentare, indiferent de nivel; repetă cererea sa de a oferi o formare în domeniul egalității între femei și bărbați tuturor deputaților Parlamentului, începând chiar cu următoarea legislatură;

9.   continuă să încurajeze crearea de conexiuni între funcționarii secretariatelor comisiilor parlamentare și ai delegațiilor interparlamentare ale direcțiilor generale de politici interne și de politici externe, care sunt formați în mod special cu privire la abordarea integrată a egalității de gen în scopul schimbului constant de bune practici;

10. subliniază necesitatea de a dispune, în cadrul comisiilor și al delegațiilor parlamentare, de instrumente adecvate pentru a face bine cunoscută abordarea integrată a egalității, ca de exemplu indicatori, date și statistici clasificate în funcție de sex, precum și repartiția resurselor bugetare din punctul de vedere al egalității între femei și bărbați;

11. subliniază faptul că punerea în aplicare a abordării integrate a egalității trebuie să țină seama de specificitatea fiecărei comisii sau delegații parlamentare; solicită ca delegațiile și comisiile să participe în mod activ la evaluările efectuate periodic sub egida Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen, pe baza chestionarului trimis președinților și vicepreședinților însărcinați cu abordarea integrată a egalității de gen, incluzând neîndeplinirea obligațiilor în domeniul respectiv în cadrul lucrărilor comisiilor și delegațiilor, precum și evoluția punerii în aplicare a abordării integrate a egalității în cadrul fiecărei comisii;

12. subliniază importanța pentru comisiile și delegațiile parlamentare a unei definiri clare a rolului și responsabilităților acestora în domeniul abordării integrate a egalității de gen;

13. subliniază importanța unei colaborări eficiente și coordonate între Grupul la nivel înalt privind egalitatea de gen și diversitatea și rețeaua responsabilă de abordarea integrată a egalității de gen în cadrul comisiilor și delegațiilor interparlamentare, precum și Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen;

14. invită Secretarul General să continue aplicarea strategiei integrate care vizează concilierea vieții de familie cu viața profesională și facilitarea evoluției carierei femeilor funcționar;

15. invită grupurile politice să țină seama de obiectivul participării echilibrate a bărbaților și a femeilor, în cadrul numirii în funcții de conducere;

16. invită Biroul Parlamentului să sublinieze în contactele sale cu parlamentele statelor membre modelul pozitiv oferit de Grupul la nivel înalt în ceea ce privește egalitatea de gen și diversitatea;

17. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și Consiliului Europei.

  • [1]  JO L 269, 5.10.2002, p. 15.
  • [2]  JO C 61 E, 10.3.2004, p. 384.
  • [3]  JO C 244 E, 18.10.2007, p. 225.

EXPUNERE DE MOTIVE

INTRODUCERE

Ca bază a raportului din proprie inițiativă [Abordarea integrată a dimensiunii de gen în cadrul lucrărilor comisiilor și delegațiilor (INI/2008/2245), raportoare: Anna Záborská] a fost trimis un chestionar președinților/vicepreședinților responsabili cu abordarea integrată a dimensiunii de gen în cadrul comisiilor și al delegațiilor. Nouăsprezece comisii au răspuns apelului, dintre care una, ECON, sub formă de scrisoare adresată raportoarei (19 comisii din 21). Însă nicio delegație nu a răspuns la chestionar.

Chestionarul era format din 28 de întrebări structurate în 4 părți dedicate domeniului de acțiune, strategiei și punerii în aplicare a abordării integrate a dimensiunii de gen, precum și expertizei, consultării și cooperării în ceea ce privește genul.

A. DOMENIUL DE ACȚIUNE

Întrebările privind abordarea integrată a dimensiunii de gen sunt importante pentru lucrările legislative ale douăsprezece comisii, (AGRI, CULT, DEVE, ECON, EMPL, ENVI, INTA, ITRE, JURI, LIBE, REGI și TRAN). (Q4)

Având în vedere competențele diferitelor comisii prevăzute de regulament, printre sectoarele cheie în care dimensiunea egalității între femei și bărbați este pertinentă (Q5), comisiile au citat, printre altele:

· problema genului în contextul aplicării Tratatului UE și al evaluării funcționării acestuia; echilibrul bărbați-femei în momentul numirii reprezentanților Parlamentului la conferințe interguvernamentale și la viitoare convenții, creșterea numărului de deputate în cadrul Parlamentului European (AFCO);

· o atenție specială acordată abordării integrate a dimensiunii genului în etapa de elaborare a rapoartelor și a avizelor; promovarea unui limbaj care să respecte neutralitatea genurilor în cadrul reuniunilor și al documentelor comisiei, egalitatea între genuri abordată în timpul schimburilor cu vorbitorii invitați și în delegațiile comisiei (AFET);

· dezvoltarea rurală, dezvoltarea politicii agricole comune (AGRI);

· aspectele legate de gen sunt importante în toate domeniile care țin de competența comisiei (CULT);

· obiectivele de dezvoltare ale mileniului, ajutorul umanitar și Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (considerat ca un „aspect transversal” în numeroase documente strategice pe țări (DEVE);

· asigurări, pensii, strategia de la Lisabona, fiscalitatea serviciilor de interes general și a microfinanțării (ECON);

· ocuparea forței de muncă, politica socială, condițiile de muncă, discriminarea pe piața locurilor de muncă (EMPL);

· sănătatea publică, produsele farmaceutice și cosmetice, sănătatea mediului (pesticide, biocide, deșeuri) (ENVI);

· audieri publice și schimburi de opinii, aspectul egalității între genuri luat în considerare de către raportori și de către raportorii pentru aviz în momentul elaborării documentelor, echilibrul între vorbitori bărbați-femei (DROI);

· politica de protecție a consumatorilor (IMCO);

· comerțul și aspecte legate de dezvoltare (INTA);

· cercetare, industrie (ITRE);

· drepturi fundamentale (LIBE),

· pescuitul costier și dezvoltarea integrată și durabilă a zonelor de pescuit, acvacultură și industria de prelucrare și politica structurală (PECH);

· legislația în materie de fonduri structurale a UE, FEDR, Fondul de Coeziune și FSE, evaluarea celorlalte politici ale Uniunii privind coeziunea socială (REGI);

· misiuni PESA – comportamentul personalului detașat față de populație, mine/resturi explozive de război și deminare, procesul de dezarmare, de demobilizare și de reintegrare (DDR) în țările în situație de post-conflict (SEDE);

· transportul ca domeniu de ocupare a forței de muncă și siguranța rutieră (TRAN).

Numeroase comisii au pus în aplicare abordarea integrată a dimensiunii de gen în cadrul lucrărilor lor legislative și/sau nelegislative (Q7). Paisprezece comisii din nouăsprezece (12/19 în 2006) au declarat că au introdus această abordare în cadrul lucrărilor lor legislative și nelegislative.

Iată câteva exemple:

AFET- promovarea egalității de gen pe scena internațională

AGRI- aviz privind egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană - 2007

CULT- aspectele legate de gen sunt luate pe deplin în considerare în momentul pregătirii rapoartelor și a avizelor și în cadrul altor activități ale comisiilor, precum audierile publice și delegațiile

DEVE- obiectivele de dezvoltare ale mileniului înglobează o perspectivă de gen. Unul dintre obiective se concentrează asupra egalității între genuri și emanciparea femeilor (MCR3)

DROI- drepturile femeii constituie o parte a drepturilor omului, teme tratate recent: crime de onoare, un studiu asupra abordării integrate a dimensiunii de gen în cadrul acțiunilor externe

ECON- ocuparea locurilor de muncă de către femei și integrarea lor pe piața muncii, educația, învățarea continuă, reconcilierea vieții profesionale cu cea personală, precum și educarea consumatorilor în ceea ce privește finanțele și creditul

EMPL - directivă privind timpul de lucru, pensiile și în liniile directoare pentru ocuparea forței de muncă

IMCO- nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile subliniate în raportul „Strategie pentru politica de protecție a consumatorilor”

PECH- rapoarte privind pescuitul în zonele de coastă și problemele întâlnite de către pescarii costieri, rețelele de femei din cadrul pescuitului, acvacultura și activitățile de diversificare și pescuitul și acvacultura în contextul gestiunii integrate a zonelor de coastă în Europa

REGI- abordarea integrată a egalității între femei și bărbați figurează în regulamentele fondurilor structurale ca dimensiune transversală a programării și a punerii în aplicare a politicilor.

SEDE- în două rapoarte privind strategia europeană de securitate (raportori von Wogau și Kuhne)

TRAN – amendamente și rapoarte privind transportul și turismul, studiu privind femeile și transportul în Europa

AFCO, ENVI, JURI, LIBE și CONT nu au introdus o abordare integrată a egalității între femei și bărbați în cadrul lucrărilor lor legislative.

B. Strategie privind egalitatea între femei Și bărbaȚi, obiectivele comisiilor pe termen scurt Și pe termen lung

Unsprezece comisii parlamentare nici nu au discutat, nici nu au adoptat o strategie privind dimensiunea de gen în diferitele sectoare vizate de lucrările comisiei. Patru comisii au adoptat o astfel de strategie, și anume: AFET, PECH, REGI, SEDE. AFCO, AGRI și ENVI au purtat discuții în vederea adoptării unei strategii. Comparativ, în anul 2006, 14 comisii nici nu discutaseră, nici nu adoptaseră o strategie. Patru dintre ele au purtat discuții cu privire la o strategie și numai una dintre ele o adoptase deja.

În cadrul Gender Mainstreaming Action Plan (Plan de acțiune privind abordarea integrată a dimensiunii de gen), comisia AFET se angajează să promoveze activ egalitatea de gen în cadrul lucrărilor sale și să continue să abordeze aceste aspecte împreună cu vorbitorii invitați, dar și în cadrul delegațiilor. De asemenea, AFET se va asigura că aspectele legate de egalitatea între genuri sunt luate în considerare în mod corespunzător în elaborarea rapoartelor și a avizelor. În măsura posibilului, aceasta va încerca să garanteze că 33% dintre vorbitorii care participă la audieri vor fi femei. AFET s-a angajat să promoveze un limbaj neutru din punctul de vedere al genului în documentele și reuniunile respective. Pe lângă acestea, AFET și-a exprimat dorința de a evalua echilibrul dintre bărbați și femei în rândul trimișilor speciali ai UE și al șefilor de delegații ale comisiei.

Strategia SEDE a fost adoptată la 19 martie 2007 sub forma unui document intitulat Gender mainstreaming action plan (Plan de acțiune privind abordarea integrată a dimensiunii de gen). Subcomisia SEDE s-a angajat să promoveze dimensiunea egalității între femei și bărbați în cadrul lucrărilor sale, prin introducerea aspectelor privind egalitatea e gen în rapoartele și avizele elaborate. De asemenea, subcomisia va monitoriza alocarea rapoartelor și avizelor ținând cont de proporția de bărbați și de femei, va promova reprezentarea proporțională în cadrul acestor delegații și va respecta reprezentarea echilibrată a sexelor printre vorbitorii invitați la ședințele publice, prevăzând în special un procent de 33% de vorbitori de sex feminin. În plus, SEDE se angajează să promoveze un limbaj neutru din punctul de vedere al genului în documentele și reuniunile respective.

SEDE consideră că, în contextul egalității de gen, două aspecte sunt esențiale: punerea în aplicare a rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU (CSONU) în cadrul PESA și a normelor de comportament general în cadrul operațiunilor PESA, precum și reforma din sectorul securității și al dezarmării, al demobilizării și al reintegrării (DDR).

În strategia sa intitulată Mission Statement on Promoting Gender Equality in the work of the Committee (Declarație de intenție privind promovarea egalității de gen în activitatea comisiei), REGI s-a angajat să promoveze egalitatea între genuri în lucrările sale interne, solicitând grupurilor politice (în măsura în care acest lucru este posibil) ca reprezentarea femeilor în comisie să reflecte proporția femeilor în cadrul Parlamentului și ca această propunere să fie respectată, de asemenea, în momentul numirii membrilor Biroului și a coordonatorilor comisiei. REGI mai dorește ca Biroul său să se asigure că acest echilibru între bărbați și femei în cadrul comisiei se reflectă în alocarea rapoartelor și a avizelor. De asemenea, REGI intenționează să verifice aplicarea principiului șanselor egale în cadrul procesului de numire a membrilor secretariatului său.

În acțiunile sale externe, REGI își ia angajamentul de a incorpora constant aspectele privind egalitatea între genuri în rapoartele sale legislative, în rapoartele din proprie inițiativă și în avizele în curs de pregătire, mai ales în ceea ce privește dezvoltarea regională. REGI va controla cu strictețe efectele dimensiunii genului în utilizarea fondurilor structurale.

Strategia PECH adoptată în 2006 definește orientări pentru promovarea egalității de gen. PECH se angajează să promoveze gender mainstreaming (abordarea integrată a dimensiunii de gen) pentru a contribui la cea mai bună recunoaștere legală și socială a aportului adus de către femei la locul lor de muncă și a drepturilor acestora. Acest obiectiv poate fi îndeplinit în special prin dezvoltarea instrumentelor cu ajutorul cărora se adună și se comunică informațiile privind situația femeilor, prin participarea femeilor în cadrul procesului decizional, prin integrarea principiilor de egalitate între genuri în cadrul proiectelor legislative și prin aplicarea eficientă a principiilor egalității între genuri în cadrul Fondului european pentru pescuit și al altor instrumente financiare legate de politica din domeniul pescuitului. Comisia PECH se mai angajează să includă aspectele privind egalitatea de gen în rapoartele sale legislative și din proprie inițiativă. În plus, PECH prevede organizarea cel puțin o dată pe an a unui schimb de opinii cu privire la politica referitoare la egalitatea între genuri și la evaluarea impactului în funcție de gen în ceea ce privește reuniunile coordonatorilor și ale comisiei.

AFET, SEDE și PECH au definit obiective concrete de acțiune. Comisia AFET menționează organizarea unei audieri publice pe tema „Femeile din țările arabe”, analiza echilibrului dintre bărbați și femei în rândul trimișilor speciali ai UE și al delegațiilor comisiei și intenționează să-și invite deputații să se asigure de faptul că perspectiva egalității de gen este luată în considerare în cadrul viitoarelor delegații.

PECH și-a definit obiectivele în cadrul strategiei sale, acestea fiind menționate anterior.

SEDE citează punerea în aplicare a rezoluției 1325 a CSONU în cadrul PESA și a normelor de comportament general în ceea ce privește operațiunile PESA.

C. Punerea în aplicare a ABORDĂRII INTEGRATE A DIMENSIUNII DE GEN

Toate comisiile, cu excepția CULT, au fixat în cadrul proiectelor lor (rapoarte, audieri publice) teme viitoare de mare interes în ceea ce privește egalitatea între femei și bărbați. În majoritatea cazurilor, aceste subiecte coincid cu sectoarele cheie, indicate în partea A a chestionarului.

Șapte comisii au verificat disponibilitatea datelor sau a statisticilor clasificate în funcție de sex, și anume: AGRI, EMPL, ENVI, PECH, REGI, SEDE și TRAN.

În ciuda existenței unor studii consacrate femeilor din domeniul pescuitului, comisia PECH deplânge lipsa de date statistice clasificate în funcție de sex. SEDE a solicitat Consiliului să prezinte date statistice privind prezența femeilor/bărbaților în cadrul operațiunilor PESA. De asemenea, comisia dispune de instrumente statistice privind „Gender mainstreaming in ESDP missions” (Abordarea integrată a dimensiunii de gen în misiunile PESA). Comisia AGRI a remarcat că statisticile sunt insuficiente și că nu reflectă, de exemplu, munca partenerilor care ajută în cadrul exploatărilor agricole. AGRI a solicitat Comisiei și EUROSTAT să acopere aceste lacune și să elimine elementele discriminatorii din colectarea de date. EMPL în momentul examinării legislației privind statisticile din domeniul muncii. TRAN a solicitat un studiu despre femei și transport în Europa care să prezinte date statistice privind dezechilibrul dintre bărbați și femei în sectorul transporturilor din Europa. REGI a solicitat un studiu intitulat „Abordarea integrată a dimensiunii de gen în contextul utilizării fondurilor structurale” care face trimitere la disponibilitatea datelor.

Trei comisii: DROI, PECH și SEDE au definit indicatori corespunzători. Conform PECH, datele cantitative în materie de ocupare a forței de muncă sunt cele mai măsurabile, însă trebuie luate în considerare și alte date, atunci când acest lucru este posibil (statutul juridic și social, constrângerile socioculturale, accesul și nivelul de formare și de educație etc.). DROI a solicitat indicatorii în contextul Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului, unul dintre obiectivele orizontale ale acestuia fiind reprezentat de gender mainstreaming.

PECH și ENVI sunt singurele comisii care au analizat repartiția resurselor bugetare pentru fiecare din domeniile de acțiune în sensul egalității între femei și bărbați. PECH citează articolele regulamentului Consiliului privind Fondul european pentru pescuit care conține mai multe referințe pozitive în acest sens. Cu toate acestea, respectivul document nu face o distribuire a creditelor între diferitele axe, deoarece o astfel de repartiție revine statelor membre în cadrul programelor lor operaționale. (Q15)

În ceea ce privește metodele care trebuie utilizate pentru a pune în aplicare abordarea integrată a dimensiunii de gen, patru comisii au făcut apel la metode specifice pentru a aplica abordarea integrată a dimensiunii de gen. Comisia AFET utilizează analiza comparativă (benchmarking), REGI evaluarea impactului în funcție de sex, SEDE statisticile clasificate în funcție de sex, iar comisia PECH declară că este pregătită să utilizeze toate metodele disponibile. Comisia DROI împărtășește aceeași opinie.

D. Expertiză și consultare în ceea ce privește dimensiunea genului

Majoritatea comisiilor au consultat constant experții, organele naționale și ONG-urile, precum și alte organizații din domeniul egalității de gen, în mod direct, prin intermediul ședințelor publice sau prin solicitarea de studii. Numai AFCO, AGRI, CONT, CULT, IMCO și JURI nu au beneficiat de astfel de consultații. DROI subliniază că experții din cadrul ONG-urilor specializate în probleme legate de egalitatea între genuri participă în mod regulat la ședințele lor publice. Același lucru este valabil și pentru comisiile PECH și REGI. Pentru DEVE, consultarea ONG-urilor și a experților externi constituie o parte integrantă a elaborării rapoartelor, a avizelor și a delegațiilor.

În ceea ce privește expertiza internă a Parlamentului (comisia FEMM, secretariatul său, departamentul tematic, serviciul juridic și biblioteca), paisprezece comisii au beneficiat de o astfel de consultanță. PECH declară că ia în considerare majoritatea sugestiilor incluse în unele avize ale comisiei FEMM și a solicitat departamentului tematic un studiu intitulat: „Rolul femeilor în dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit din Europa”. EMPL a recurs la bibliotecă și la departamentul tematic și declară că ia în considerare avizele comisiei FEMM. Biblioteca a elaborat pentru REGI un document intitulat „Gender mainstreaming within a regional policy” (Abordarea integrată a dimensiunii de gen în cadrul politicii regionale), iar departamentul tematic a lansat un studiu extern privind „Abordarea integrată a dimensiunii de gen în contextul utilizării fondurilor structurale”. ENVI a beneficiat de această expertiză în special datorită avizelor comisiei FEMM prezentate pentru aceste rapoarte. LIBE ia în considerare avizele comisiei FEMM prezentate pentru rapoartele sale. DEVE beneficiază de expertiza departamentului tematic, în timp ce AFET participă în mod constant la seminariile organizate de către comisia FEMM.

În general, șaptesprezece comisii au declarat că există o cooperare regulată sau sporadică între comisia lor și Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. AFET, CULT, DEVE, EMPL, ITRE, LIBE și PECH cooperează constant cu FEMM. De exemplu, DEVE a organizat cu FEMM o audiere pe tema „Femeile și războiul” și caracterizează această cooperare ca fiind benefică și constantă. AFET cooperează în special prin intermediul vicepreședinților responsabili cu integrarea dimensiunii de gen și rețeaua corespunzătoare de administratori, CULT beneficiază de numeroase avize elaborate de către comisia FEMM pentru rapoartele sale și le ia întotdeauna în considerare. În afară de cooperarea cu FEMM, EMPL menționează, de asemenea, conflictele de competențe în ceea ce privește propunerile Comisiei.

Cinci comisii au solicitat Comisiei Europene să evalueze impactul unui dosar asupra egalității între femei și bărbați (DROI, INTA, ITRE, PECH și REGI). INTA a făcut acest lucru odată cu adoptarea anumitor paragrafe din avizul FEMM privind comerțul și diminuarea sărăciei, DROI în momentul aplicării inițiativei europene pentru democrație și drepturile omului (IEDDH) cu ocazia solicitării mai generale privind instrumentul financiar.

La întrebarea „cum concepeți expertiza privind aspectele legate de egalitatea de gen în cadrul secretariatului comisiei din care faceți parte?, zece comisii au răspuns că o astfel de expertiză este în curs de dezvoltare. Cinci secretariate dețin o bună expertiză, AFET, CONT, CULT, DROI și EMPL.

În cadrul secretariatului comisiei INTA, expertiza în ceea ce privește aspectele legate de egalitatea între sexe este considerată inexistentă.

În ceea ce privește compoziția comisiilor, aceasta se prezintă după cum urmează:

Comisie

MPE F

MPE B

Total

% femei

Remarci

AFCO

12

42

54

22,2

 

AFET

38

133

171

22,2

 

AGRI

28

64

92

30,4

 

CONT

31

52

83

37,4

20% din membri sunt femei, 39% din membrii supleanți sunt femei.

CULT

32

43

75

41,6

Președinta, unul dintre vicepreședinți și coordonatorii grupurilor PPE, PSE și GUE sunt femei.

DEVE

27

44

71

38

 

DROI

27

45

72

37,5

 

EMPL

43

58

101

42,5

 

ENVI

56

79

135

41,4

 

IMCO

36

52

88

40,9

(funcțiile de președinte, prim vicepreședinte și vicepreședinte secund sunt ocupate de femei)

INTA

15

50

65

23

 

ITRE

38

69

107

35,5

 

JURI

16

36

52

30,7

 

LIBE

51

64

115

44,3

 

PECH

14

49

63

22,2

Evoluție destul de pozitivă, dar care nu reflectă realitatea, deoarece femeile se numără printre membrii cei mai activi din cadrul comisiei, ocupă funcții specifice în cadrul Biroului (3 vicepreședinte) și coordonează grupuri politice.

REGI

30

80

110

27,2

 

SEDE

15

55

70

21,4

 

TRAN

21

78

99

21,2

 

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

31.3.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Edit Bauer, Edite Estrela, Věra Flasarová, Nicole Fontaine, Lissy Gröner, Anneli Jäätteenmäki, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Teresa Riera Madurell, Eva-Riitta Siitonen, Eva-Britt Svensson, Anne Van Lancker, Anna Záborská

Membri supleanți prezenți la votul final

Donata Gottardi, Marusya Ivanova Lyubcheva, Maria Petre, Heide Rühle

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jean-Pierre Audy, Wolfgang Bulfon, Marie-Hélène Descamps, Jean Spautz