BETÆNKNING om handlingsplanen for mobilitet i byer

  1.4.2009 - (2008/2217(INI))

  Transport- og Turismeudvalget
  Ordfører: Gilles Savary

  Procedure : 2008/2217(INI)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A6-0199/2009
  Indgivne tekster :
  A6-0199/2009
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

  om handlingsplanen for mobilitet i byer

  (2008/2217(INI))

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til Kommissionens grønbog af 25. september 2007 med titlen "På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer" (KOM(2007)0551),

  –   der henviser til Kommissionens hvidbog af 12. september 2001 med titlen "Den europæiske transportpolitik frem til 2010 – De svære valg" (KOM(2001)370),

  –   der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. oktober 2007 om en handlingsplan for godstransportlogistik (KOM(2007)0607),

  –   der henviser til Kommissionens meddelelse af 17. september 2007 med titlen "Mod sikrere, renere og effektiv mobilitet i Europa – Første rapport om initiativet "den intelligente bil"" (KOM(2007)0541),

  –   der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. februar 2007 om en konkurrencevenlig lovramme for automobiler i det 21. århundrede – Kommissionens holdning til den endelige rapport fra CARS 21-ekspertgruppen – Et bidrag til EU's strategi for vækst og beskæftigelse (KOM(2007)0022),

  –   der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. juni 2006 om godslogistik i Europa – nøglen til bæredygtig mobilitet (KOM(2006)0336),

  –   der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. juni 2006 med titlen "Hold Europa i bevægelse – Bæredygtig mobilitet på vores kontinent – Midtvejsevaluering af Europa-Kommissionens hvidbog fra 2001 om transportpolitikken" (KOM(2006)0314),

  –   der henviser til Kommissionens meddelelse af 15. februar 2006 om initiativet ”intelligente biler” – "Øget kendskab til ikt’s betydning for mere intelligente, sikrere og renere køretøjer" (KOM(2006)0059),

  –   der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. januar 2006 om en temastrategi for bymiljøet (KOM(2005)0718),

  –   der henviser til Kommissionens forslag og retningslinjer og Parlamentets holdninger vedrørende strukturfondene, samhørighedsfondene og det syvende rammeprogram for forskning,

  –   der henviser til det ændrede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer (KOM(2007)0817),

  –   der henviser til sin beslutning af 9. juli 2008 om en ny kultur for mobilitet i byer[1],

  –   der henviser til sin beslutning af 19. juni 2008 om Kommissionens meddelelse med titlen "Mod sikrere, renere og effektiv mobilitet i Europa – Første rapport om initiativet "den intelligente bil"[2],

  –   der henviser til sin beslutning af 20. februar 2008 om bidraget til Det Europæiske Råds forårsmøde i 2008 vedrørende Lissabonstrategien[3],

  –   der henviser til sin beslutning af 12. oktober 1988 om beskyttelse af fodgængere og det europæiske charter om fodgængernes rettigheder[4],

  –   der henviser til sin beslutning af 15. januar 2008 om CARS 21 – En konkurrencevenlig lovramme for automobiler[5],

  –   der henviser til sin beslutning af 5. september 2007 om godslogistik i Europa - nøglen til bæredygtig mobilitet[6],

  –   der henviser til sin beslutning af 12. juli 2007 om at holde Europa i bevægelse – Bæredygtig mobilitet på vores kontinent[7],

  –   der henviser til Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa[8],

  –   der henviser til Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej[9],

  –   der henviser til direktiv 2004/49/EF af 29. april 2004 om jernbanesikkerhed i EU[10] (jernbanesikkerhedsdirektivet),

  –   der henviser til direktiv 2000/40/EF af 26. juni 2000 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motorkøretøjers afskærmning fortil mod underkøring[11],

  –   der henviser til Kommissionens tilkendegivelse af at ville fremlægge en handlingsplan for transport inden for byområder, men at fremlæggelsen flere gange er blevet udsat på ubestemt tid,

  –   der henviser til det juridiske grundlag, der er fastlagt i EF-traktatens Afsnit V, artikel 70 til 80,

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

  –   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelse fra Regionaludviklingsudvalget (A6-0199/2009),

  A.  der henviser til, at transport inden for byer udgør en stor del af det samlede transportområde, og at EU derfor og i medfør af det juridiske grundlag, der udgøres af EF-traktatens artikel 70 til 80, deler kompetence med medlemsstaterne på dette politikområde,

  B.  der henviser til Fællesskabets talrige direktiver og forordninger af tværgående eller modal art, der har indvirkning på transport inden for byer og nødvendiggør, at der skabes sammenhæng via en specifik tilgang til problematikken vedrørende rejseformer i byer,

  C.  der henviser til, at den europæiske klimaplan, som Rådet vedtog den 8. og 9. marts 2007, opstiller ambitiøse mål om at nedbringe energiforbruget med 20 %, gennemføre besparelser på fossil energi på 20 % og øge den vedvarende energis andel af den samlede forsyning med 20 % i 2020, og at disse mål ikke kan nås uden en strategi, der er hensigtsmæssigt tilpasset transportforhold inden for byer,

  D.  der henviser til, at forsknings- og udviklingsprogrammet CIVITAS har opnået stor succes, hvilket genspejler de lokale beslutningstageres og transportselskabernes interesse for EU-investeringer i nyskabende programmer for transport inden for byer,

  E.  der henviser til, at samhørighedsfondene og strukturfondene yder finansiering til mobilitetsprogrammer for byer, men tynges af to uhensigtsmæssige forhold, nemlig dels at de ikke har nogen EU-opstillede strategier eller mål for mobilitet i byer, og dels at de er ulige fordelt på Unionens territorier,

  F.  der henviser til, at byzonerne udgør privilegerede centre for intermodal transport og forbindelser mellem de transeuropæiske transportnetværk, der bør arbejde hen imod deres overordnede mål om en bæredygtig europæisk mobilitet og en stabil konkurrenceevne for Unionens netværk af byer,

  G.  der henviser til, at byerne er vigtige erhvervsområder, og at godstransporten på den ene side er livsvigtig med hensyn til forsyningen af befolkningen og på den anden side står over for udfordringer på grund af små lagerarealer og knappe leveringstider.

  H.  der henviser til, at en nøje overholdelse af subsidiaritetsprincippet og retten til kommunal suverænitet med hensyn til planlægning ikke tillader nogen udformning af en normativ EU-politik, men dog tillader Unionen at vedtage en tilskyndelsesstrategi af samme tilsnit som dens regional- og samhørighedspolitik uden at påtvinge løsninger ovenfra,

  I.  der henviser til, at problematikken vedrørende byzoner ikke kan løses gennem modale politikker, men gennem en tilgang, der tager udgangspunkt i brugerne og de integrerede transportsystemer,

  J.  der henviser til nødvendigheden af at have solide strategier for transportforhold i byer med henblik på at optimere instrumenterne gennem udviklingen af intermodale udvekslingsflader og sammenkobling af forskellige transportsystemer,

  K.  der henviser til, at der kun er sikret en effektiv og bæredygtig politik for transport inden for byer til gavn for de europæiske borgere og det europæiske erhvervsliv gennem en retfærdig behandling af de forskellige trafikformers gods- og persontransport,

  L.  der henviser til, at byplanlægning, der tager hensyn til den demografiske ændring af samfundet, idet den f.eks. skaber boligtilbud specielt for ældre i de indre byer og forsyner befolkningen med indkøbsmuligheder tæt på boligen, kan bidrage væsentligt til at undgå trafik,

  M.  der henviser til nødvendigheden af at have adgang til sikre og velsystematiserede statistiske informationer, der gør det muligt at evaluere lokalmyndighedernes politikker og udveksle bedste praksis på området for transport inden for byer,

  N.  der henviser til den store økonomiske og teknologiske betydning for EU's eksterne handel og konkurrenceevne af de forskellige teknikker, der er bragt i anvendelse på området for transport inden for byer,

  O.  der henviser til, at det snarlige valg til Europa-Parlamentet gør det nødvendigt at respektere den tidsplan for de parlamentariske drøftelser om handlingsplanen for transport inden for byer, som Kommissionen indledningsvist har fastlagt,

  1.  beklager dybt, at Kommissionen ikke har fremlagt nogen handlingsplan om mobilitet i byer, som den ellers havde stillet i udsigt, og accepterer de enkeltstående initiativer, men indskærper nødvendigheden af en sammenhængende tilgang; beslutter derfor at følge op på sin initiativbetænkning ved, med fuld respekt for subsidiaritets- og proportionalitetsprincipperne, at formulere forslag til en handlingsplan om mobilitet i byerne;

  2.  minder om, at transport i byerne er underkastet subsidiaritetsprincippet, men understreger dog, at de lokale myndigheder ikke kan løfte denne opgave uden samarbejde og koordination på europæisk plan; mener, at Kommissionen derfor bør foretage undersøgelser, fastlægge retlige rammer, finansiere forskning og fremme og udbrede god praksis ud fra almindeligt tilgængelige kriterier på alle EU's officielle sprog;

  3.  opfordrer Kommissionen til at offentliggøre en oversigt over den eksisterende bindende europæiske lovgivning på dette område og foreslå regioner og byer fælles referencerammer, som gør det lettere for dem at træffe afgørelser i forbindelse med planlægning og gennemførelse af udviklingsstrategier;

  Intensivering af europæisk forskning og innovation inden for bymæssig mobilitet

  4.  foreslår, at der i Eurostat-regi øjeblikkelig iværksættes et program til forbedring af statistikker og databaser om bymæssig mobilitet, især:

  - trafikdata, herunder om bløde trafikanter (cyklister, fodgængere etc.),

  - statistikker over luft- og støjforurening, færdselsulykker, trafikpropper og trafikbelastning,

  - statistikker og kvantitative og kvalitative indikatorer vedrørende udbuddet af transportmuligheder og formerne for transport;

  5.  anbefaler, at der øjeblikkeligt oprettes en EU-portal og et EU-forum på internettet om bymæssig mobilitet med det formål at lette udvekslingen og udbredelsen af informationer, bedste praksis og nyskabende erfaringer, især hvad angår bløde transportmuligheder;

  6.  foreslår at indstifte en årlig EU-pris, hvormed CIVITAS-priserne kan indgå i den europæiske mobilitetsuge, med henblik på at hædre bemærkelsesværdige initiativer eller projekter om transport inden for byer, der kan tjene som eksempler til efterfølgelse;

  7.  slår til lyd for at udvikle en ny generation af CIVITAS (CIVITAS IV) med udgangspunkt i opfordringer til integrerende projekter, især:

  -  supplerende serviceydelser tilknyttet intermodal transport (fastsættelse af priser etc.),

  - ergonomiprogrammer (komfort) for transport inden for byer,

  - innovative tiltag vedrørende intermodal tilgængelighed, især for handicappede,

  - integrerede informationsprogrammer om transportnetværket inden for byer, som sætter brugerne i stand til at optimere deres rejse og tilpasse den netværkets stærke og svage sider;

  8.  foreslår at styrke forskning og udvikling for intelligente transportsystemer (ITS) og at koordinere det bedre med byboernes og de lokale myndigheders behov og mål og at rette det ind efter:

  - integrerede informations- og trafikstyringssystemer,

  - begrænsning af gener og ulykker,

  - indførelse af nye interoperationelle informations- og kommunikationsteknologier, der anvender GSM, herunder satellitbaserede teknologier og NFC[12], til information af brugerne og integreret billetudstedelse,

  - sikkerhed og beskyttelse i den offentlige transport;

  - udvikling af en generation af bybiler;

  - innovative løsninger til en effektiv godstransport, især til findistribution i de centrale dele af byerne;

  9.  opfordrer til at forhøje de nationale midler og EU-midlerne til ITS-applikationer for at give de lokale myndigheder mulighed for en øget anvendelse af ITS;

  Opfordringen til at optimere de forskellige transportmuligheder gennem en forbedring af byplanlægningen

  10.  opfordrer til, at princippet om en integreret tilgang fremmes som led i en partnerskabsbaseret forvaltning, der omfatter aktører fra byer og forstæder samt nationale og europæiske aktører, og som tager hensyn til de temaer, der er forbundet med transport: social integration, støj, sikkerhed, konkurrenceevne, miljø osv.; opfordrer på ny til, at anvendelsen af en integreret tilgang bliver obligatorisk i programmeringen og valget af projekter som led i strukturfondene;

  11.  anbefaler, at der i byområder med mere end 100 000 indbyggere udbredes og gennemføres holdbare og integrerede transportplaner, der indeholder:

  - problemanalyse, indikatorer og mål vedrørende mobilitet, inklusive deres økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger,

  - en plan for udvikling og sammenkobling af transportnetværkene, der er koordineret med planen for regionaltransport og byplanlægningen,

  - en plan, der tilgodeser bløde trafikanter (cyklister, fodgængere etc.) og som er fuldt integreret i den offentlige transport,

  - en overordnet plan for parkeringsfaciliteter og intermodale udvekslingsflader,

  - et tilpasningsprogram for styringen af mobilitetsnetværk i byer og deres sammenkobling med faciliteter for handicappede brugere,

  - en overordnet plan for byens logistik, herunder muligheden for at anvende offentlige transportfaciliteter til godsbefordring,

  - en procedure til direkte inddragelse af borgerne;

  12.  anbefaler oprettelsen af et permanent EU-forum for transportansvarlige myndigheder og med deltagelse af bruger- og borgersammenslutninger samt transportvirksomheders erhvervsorganisationer til drøftelse af styringen på området for transport inden for byer og til udveksling af bedste praksis;

  13.  foreslår at gøre EU-finansiering af bytransport betinget af, at der er udarbejdet integrerede planer for mobilitet i byen (planer vedrørende rejser inden for byområdet);

  14.  tilskynder til samarbejde og operationel integration af de offentlige planlægningsmyndigheder for nærtrafik og de instanser, der er ansvarlige for organiseringen af transport- og parkeringsfaciliteterne i europæiske storbyer med mere end 250 000 indbyggere, under hensyntagen til de lokale forhold;

  15.  opfordrer planlægningsmyndighederne til inden for rammerne af den mobilitetspolitik, der er beskrevet i transportplanerne (se artikel 7), at sætte sig resolutte og kontrollerede mål for reduceringen af drivhusgasemissioner og gennemføre disse i specifikke målsætninger for de offentlige og private transportformer;

  16.  foreslår at vurdere erfaringerne med integreret billettering (herunder med projektet "interoperabel styring af billetudgifter"), intermodal information og tværgående planlægningsorganer i Unionens byområder med det formål at lette udvekslingen af bedste praksis;

  Merværdien for EU: Et incitament til bæredygtig mobilitet i byernes rum

  17.  tilskynder til oprettelsen af et observationscenter for mobilitet i byer under Kommissionen, men ønsker dog ikke oprettelsen af et nyt agentur;

  18.  beklager, at kun godt 9 % (svarende til 8 mia. EUR) af alle de strukturfondsmidler, som i indeværende støtteperiode 2007-2013 anvendes til trafik, er afsat til bytrafikken; mener, at denne andel er for lille til at imødekomme udfordringerne om en passende mobilitet i de europæiske byer samt om miljø- og klimabeskyttelse;

  19.  anbefaler kraftigt, at der i forbindelse med de finansielle overslag for 2014-2020 undersøges, om det vil være hensigtsmæssigt at oprette et EU-finansieringsinstrument for mobiliteten i byer (et integreret program lig Marco Polo-programmet), der kan yde medfinansiering til:

  - undersøgelser af planer for transport inden for byer med henblik på at gøre planerne og gennemførelsen heraf almindeligt udbredte,

  - at en del af investeringerne i transportformer afspejler EU's miljø- og socioøkonomiske mål;

  foreslår, at disse finansieringer ydes på en incitamentskabende måde med udgangspunkt i overensstemmelse med EU's udbudsregler;

  20.  anmoder om en beretning fra Kommissionen om zoner med adgangsbegrænsning i byer for at vurdere deres indvirkning på mobilitet, livskvalitet, emissioner og eksterne virkninger, sundhed og sikkerhed under hensyntagen til, at det er nødvendigt med et system til forfølgelse af overtrædelse af straffeloven og andre forseelser i forbindelse med grænseoverskridende transport;

  21.  foreslår oprettelsen af et informations- og billetsalgsnetværk for den kollektive trafik i de vigtigste storbyrejsemål i EU, og som er tilgængeligt i banegårde og lufthavne, hvor rejsen påbegyndes, såfremt dette sted ligger i EU;

  22.  slår til lyd for udarbejdelsen af en "charter for brugerne" af byernes trafikformer, herunder fodgængere og cyklister og distribution af varer og tjenesteydelser, og inddeling af gaden, således at eksisterende uligheder kan reduceres;

  23.  mener, at det byplanmæssige ideal om en by med korte afstande er bedst egnet til at skabe muligheder for en miljø- og klimavenlig mobilitet i byerne;

  24.  opfordrer Kommissionen og de lokale myndigheder til at intensivere og udvide deres initiativer vedrørende bilfri dage, sådan som det praktiseres i forbindelse med den årlige europæiske bilfrie dag;

  25.  anmoder Kommissionen om hurtigst muligt at fremlægge et harmoniseret koncept for oprettelse af miljøzoner og for udarbejdelse af et fælles europæisk miljømærkat for at forhindre, at byer eller medlemsstater udvikler forskellige koncepter, hvilket vil medføre væsentlige gener for borgere og virksomheder;

  26.  mener, at konceptet om mobilitet i byerne også bør omfatte etablering af interurbane net, som skaber mulighed for at forbinde store byer indbyrdes og fremme deres økonomiske udvikling, samt åbne op for en gnidningsløs og hurtig person- og godstrafik;

  Bytransport – en industrisektor og samling af europæiske teknologier der skal tages i betragtning inden for rammerne af Lissabonstrategien og EU's økonomiske genopretningsplan

  27.  foreslår at gennemføre et EU-politisk tiltag til standardisering og certificering af materialer, for så vidt angår sikkerhed og sundhed, komfort (støj, rystelser), netværksinteroperabilitet (busfremkommelighed, letbanetog etc.), tilgængelighed for handicappede eller personer med barnevogn, bløde trafikformer og rene befordringsmidler (bus, tog) på basis af kulstofbalance samt en konsekvensanalyse af omkostningerne for virksomheder og brugere;

  28.  foreslår hele tiden at bestræbe sig på at opnå proportionalitet mellem omkostninger og udbytte og på at tage hensyn til brugere med begrænsede økonomiske muligheder (handicappede, børnerige familier, modtagere af sociale ydelser).

  29.  tilråder, at der udstikkes retningslinjer for forskrifter om minimumskrav til kvaliteten af tjenesteydelser, vurderinger og bruger- og borgerdeltagelse i forbindelse med iværksættelsen af udbudsproceduren for transportnetværk inden for byer, i henhold til forordning (EF) nr. 1370/2007;

  30.  foreslår, at en betydelig del af de midler, der er blevet frigjort gennem EU's økonomiske genopretningsplan, afsættes til finansiering af transportinvesteringer og igangværende transportrelaterede anlægsarbejder i byer og kollektive transportmidler, og som kan finansieres øjeblikkeligt og gennemføres inden den 31. december 2009;

  31.  konstaterer, at strukturfondsmidler til bæredygtige infrastrukturprojekter foretrækkes i forbindelse med det europæiske konjunkturprogram; opfordrer indtrængende medlemsstaterne og regionerne til at anvende en betydelig del af disse midler til klimavenlig trafik i byerne;

  32.  anmoder Kommissionen om at tage forslagene i denne beslutning til efterretning, og ligeledes Parlamentets hensigt om at tage initiativ på dette område med det formål inden for kortest mulig tid at færdiggøre en handlingsplan;

  o

  o        o

  33.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

  • [1]  Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0356.
  • [2]  Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0311.
  • [3]  Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0057.
  • [4]  EFT C 290 af 14.11.1988, s. 51.
  • [5]  Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0007.
  • [6]  EUT L 187 E af 24.7.2008, s. 154.
  • [7]  EUT L 175 E af 10.7.2008, s. 556.
  • [8]  EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1.
  • [9]  EUT L 315 af 3.12.2007, s. 1.
  • [10]  EUT L 164 af 30.4.2004, s. 44.
  • [11]  EFT L 203 af 10.8.2000, s. 9.
  • [12]  NFC er en forkortelse for Near Field Communication og er en teknologi til dataudveksling over korte afstande baseret på trådløs identifikation.

  BEGRUNDELSE

  Transportpolitik har været et af Fællesskabets vigtigste politikområder siden Romtraktaten fra 1957. Kompetencen på området er i henhold til EF-traktatens Afsnit V (artikel 70–80) delt mellem medlemsstaterne og EU, der udøver sin myndighed i henhold til EF-traktatens artikel 251 (den fælles beslutningsprocedure).

  Andelen af europæere, der bor i byområder var i 2005 på 60 % og vil nå op på 80 % i 2020, og transport inden for byer udgør derfor en særdeles stor del af person- og godstransporten inden for EU.

  Transport inden for byer er et politikområde, der berøres af et væld af tværgående EU-lovgivning, såsom luftkvalitetsdirektivet (direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008), forordningen om offentlig personbefordring (EF 1370/2007 af 23. oktober 2007), direktivet om køb af renere køretøjer (2005/0283/EF, vedtaget af Parlamentet den 22. oktober 2008), såvel som modal EU-lovgivning, såsom direktiverne og forordningerne om tog- og lufthavnssikkerhed, opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur (direktiverne 2001/14/EF og 2004/49/EF), direktiverne om motorkøretøjers sikkerhedsafskærmning (direktiv 2000/40/EF) og forskellige standarder for køretøjs-, tog- og flyudstyr, men dog uden at EU har vedtaget en specifik strategi på området.

  I. Transport inden for byer: Et tema af voksende betydning

  Kommissionen har dog taget to specifikke initiativer om transport inden for byer, som bør nævnes:

  - CIVITAS-programmet (oprettet i 2002), der via bevillinger over rammeprogrammet for forskning og udvikling finansierer forskning og innovationstiltag vedrørende transport inden for byer. CIVITAS har indtil nu ydet støtte til mere end 40 europæiske byer med op mod 100 mil. EUR (budgettet for det samlede initiativ er på over 300 mio. EUR) og er et etableret forum for udveksling af erfaringer og bedste praksis.

  - Hvidbogen "Den europæiske transportpolitik frem til 2010 – De svære valg", der indskriver sig i omformuleringen af transportpolitikkerne for at rette dem mod målet om bæredygtig mobilitet, blev offentliggjort af Kommissionen i 2001 på initiativ af kommissær Loyola de Palacio og indvarsler indarbejdelsen af problematikken om transport inden for byer i den overordnede EU-politik for bæredygtig mobilitet, som er hvidbogens tema. Det drejer sig om at nå frem til et egentligt vendepunkt for den fælles transportpolitik og opstille nye ambitioner denne politik: at genetablere balancen på lang sigt i fordelingen mellem forskellige transportformer, at udvikle intermodaliteten, beslutsomt at bekæmpe trafikbelastningen og at sætte sikkerhed og kvaliteten af tjenesteydelserne i centrum for alle tiltag, under fortsat opretholdelse af retten til mobilitet, idet der skal udformes mere end 60 forslag vedrørende forskellige former for transport (jernbaner, veje, skibe, luftfart).

  Som følge af de meget høje forventninger inden for netværket af europæiske byer, men ligeledes blandt interessehavere i transportsektoren (planlægningsmyndigheder, operatører, konstruktionsbranchen) samt i brugersammenslutninger, meddelte kommissær Jacques Barrot i juni 2007, at Kommissionen ville fremlægge et initiativ på dette område, hvilket siden blev gentaget og bekræftet af hans efterfølger, Antonio Tajani, der håbede på at give dette arbejde en fremtrædende plads i hans indsats som kommissær.

  II. EU's interesse i at vise handling på området for transport inden for byer

  1. Grønbogen "På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer" – Kommissionens initiativ og Parlamentets beslutning, mens der ventes på en handlingsplan

  Kommissionen offentliggjorde den 25. september 2007 en grønbog om transport inden for byer, "På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer", som har været genstand for en omfattende høring, hvis resultater endnu ikke er blevet udbredt, endsige offentliggjort.

  Parlamentet vedtog den 9. juli 2008 en beslutning beregnet som et bidrag til denne grønbog (på baggrund af Reinhard Rack-rapporten af 12. juni 2008), og som trækker følgende linjer op til overvejelse:

  - klar afgrænsning af EU's ansvarsområde;

  - en liste over de områder, hvor en indsats fra EU's side er nødvendig:

  * udvikling af en altomfattende og integreret tilgang,

  * indsamling og udbredelse af pålidelige og sammenlignelige data,

  * etablering af en "europæisk platform for mobilitet i byerne",

  * vurdering af de eksterne omkostninger ved forskellige former for transport.

  - udbredelse og udveksling af bedste praksis;

  - finansiering af projekter med bevillinger fra EU bør for fremtiden i højere grad underlægges betingelser og forpligtelser vedrørende bæredygtig transport og miljøbeskyttelse.

  Denne beslutning fra Parlamentet skal, jævnfør Kommissionens udmeldinger, ses i sammenhæng med afventningen af handlingsplanen, der ikke kunne fremlægges før udgangen af 2008, som det oprindeligt var planlagt.

  2. Parlamentet tager atter initiativ til en handlingsplan om transport inden for byer

  Eftersom Kommissionen ikke har fremlagt nogen handlingsplan, og under indtryk af den begrænsede tid, der er til rådighed inden valget til Europa-Parlamentet i juni 2009, har Parlamentet på foranledning af Transportudvalget ekstraordinært besluttet at udarbejde nærværende betænkning om initiativet til en handlingsplan helt fra bunden.

  3. En uundværlig del af EU's transportpolitik

  Det vil ikke længere være holdbart at behandle spørgsmålet om transport inden for byer som afgrænset fra EU's transportpolitik og de krav, som denne politik stiller:

  - mobilitet for personer og varer under anvendelse af det princip om fri bevægelighed, som ligger til grund for indretningen af EU's indre marked;

  - opbygning af centre for intermodale skift mellem luft-, hav-, flod-, vej- og jernbanetransport på EU-territorium;

  - forbindelse af byområder med de transeuropæiske transportnetværk (TEN-T) og en vellykket gennemførelse af de 30 prioriterede projekter, som indgår i TEN-T's programmeringsperiode for 2004

  I den nuværende tilstand vil EU's transportpolitik stå i stampe på et område af essentiel betydning for den territoriale og sociale dimension.

  EU må endvidere ikke undervurdere, at det er den økonomiske konkurrenceevne, der står på spil for Unionens ingeniørbranche og de forskellige grene af transportindustrien, der villigt har omstillet sig til en strategi for bæredygtig mobilitet og bestræbt sig på at udvikle konkurrencedygtige teknikker med bæredygtig mobilitet for øje.

  4. Inddragelse af transport inden for byer i klimaplanens mål

  Siden hvidbogen i 2001 har EU på basis af Det Europæiske Råds møde i marts 2007 besluttet at sætte sig de yderst ambitiøse mål at øge energieffektiviteten med 20 %, nedbringe udledningen af drivhusgasser med 20 % og bringe den vedvarende energis andel af EU's samlede energiforbrug op på 20 % inden 2020.

  Vejtransport er den dominerende transportform i byerne, står for en betydelig andel af udledningen af drivhusgasser (40 %) og har ligeledes en stor andel i problemer som trafikpropper, ulykker, trafikbelastning og gener for til beboere, hvilket giver velbegrundet anledning til at fremlægge et EU-initiativ med udgangspunkt i Unionens beføjelser på transport- og miljøområdet og Rådets politiske mål.

  III. EU's rolle vedrørende transport inden for byer

  · Nøje overholdelse af subsidiaritetsprincippet

  Flertallet af EU's medlemsstater iagttager, hvad enten den pågældende stat er føderalt opbygget eller ej, et princip (der ofte er forfatningsbaseret) om lokale myndigheders frie forvaltning. De lokale myndigheder og råd træffer uafhængige beslutninger om deres politik, programmer og investeringer vedrørende transportforhold i byer og forstæder.

  EU kan således ikke tage nogen form for normativt initiativ om lokale myndigheders transportpolitikker. Det må dog erindres, som det var tilfældet efter den længere debat om dette princip i forbindelse med drøftelserne om forordning (EF) nr. 1370/2007[1] om forpligtelser i forbindelse med offentlig personbefordring, at EU er berettiget til i kraft af de midler, hvormed den kan føje en merværdi til lokale beslutninger, at tilskynde byernes transportnetværk til at stræbe mod at opfylde de overordnede målsætninger under politikken for miljøbevaring og bekæmpelse af klimaændringerne.

  · En "brugervenlig" tilgang

  Udbyggelsen af en mere bæredygtig mobilitet i byerne kan sammenfattes således:

  - De bevægelsesmønstre, som brugerne af transport og det offentlige rum tegner, skal være udgangspunkt for at tilskynde dem til at forbedre og differentiere deres rejseformer i forhold til bymiljøets specifikke livsvilkår og begrænsninger;

  - Fysisk og kvalitativ tilpasning af udbuddet af rejse- og transportformer inden for byerne i overensstemmelse med målene for forbedring af de daglige vilkår, EU's klima- og miljømål, differentiering, fysisk og omkostningsmæssig tilgængelighed for alle former for brugere og sikkerhed og komfort for byernes transportformer.

  · En tilgang baseret på systemer af rejser inden for byer.

  Transportsystemerne og de individuelle såvel som kollektive transportformer i byområderne er så komplekse og indbyrdes afhængige, at en udelukkende teknisk tilgang for hver transportform ville have en yderst minimal effekt.

  Der skal tværtimod tænkes i "integrerede rejsesystemer", der samtidig forbinder både de bløde transportformer og de differentierede og supplerende transportformer.

  Der skal især tages hensyn til kvaliteten af serviceydelserne og det anvendte udstyr, såvel som til, at billetsystemerne, de tekniske aspekter og netværkene mellem de forskellige former integreres.

  • [1]  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70.

  UDTALELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET (20.2.2009)

  til Transport- og Turismeudvalget

  om handlingsplanen for mobilitet i byer
  (2008/2217(INI))

  Rådgivende ordfører: Jean Marie Beaupuy

  FORSLAG

  Regionaludviklingsudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

  1.  understreger, at en europæisk strategi for bæredygtig mobilitet i byer er afgørende, hvis EU skal opfylde sit mål om at nedbringe drivhusgasemissionerne med 20 % inden 2020; beklager Kommissionens tøven med at offentliggøre sin handlingsplan, der oprindeligt skulle have været offentliggjort inden udgangen af 2008;

  2.  mener, at det byplanmæssige ideal om en by med korte afstande er bedst egnet til at skabe muligheder for en miljø- og klimavenlig mobilitet i byerne;

  3.  minder om, at transport i byerne er underkastet subsidiaritetsprincippet, men understreger dog, at de lokale myndigheder ikke kan løfte denne opgave uden samarbejde og koordination på europæisk plan; mener, at Kommissionen derfor bør foretage undersøgelser, fastlægge retlige rammer, finansiere forskning og fremme og udbrede god praksis ud fra almindeligt tilgængelige kriterier på alle EU's officielle sprog; opfordrer Kommissionen til at offentliggøre en oversigt over den eksisterende bindende europæiske lovgivning på dette område og foreslå regioner og byer fælles referencerammer, som gør det lettere for dem at træffe afgørelser i forbindelse med planlægning og gennemførelse af udviklingsstrategier;

  4.  mener, at konceptet om mobilitet i byerne også bør omfatte etablering af interurbane net, som skaber mulighed for at forbinde store byer indbyrdes og fremme deres økonomiske udvikling, samt åbne op for en gnidningsløs og hurtig person- og godstrafik og turismen;

  5.  opfordrer til, at princippet om en integreret tilgang fremmes som led i en partnerskabsbaseret forvaltning, der omfatter aktører fra byer og forstæder samt nationale og europæiske aktører, og som tager hensyn til de temaer, der er forbundet med transport: social integration, støj, sikkerhed, konkurrenceevne, miljø osv.; opfordrer på ny til, at anvendelsen af en integreret tilgang bliver obligatorisk i programmeringen og valget af projekter som led i strukturfondene;

  6.  beklager, at kun godt 9 % (svarende til 8 mia. euro) af alle de strukturfondsmidler, som i indeværende støtteperiode 2007-2013 anvendes til trafik, er afsat til bytrafikken; mener, at denne andel er for lille til at imødekomme udfordringerne om en passende mobilitet i de europæiske byer samt om miljø- og klimabeskyttelse;

  7.  konstaterer, at strukturfondsmidler til bæredygtige infrastrukturprojekter foretrækkes i forbindelse med det europæiske konjunkturprogram; opfordrer indtrængende medlemsstaterne og regionerne til at anvende en betydelig del af disse midler til klimavenlig trafik i byerne;

  8.  opfordrer Kommissionen til at udvikle redskaber, der fremmer gennemførelsen og evalueringen af en integreret og bæredygtig bytransportpolitik med henblik på bl.a.:

  - bistand til medlemsstaterne og byerne i deres bestræbelser på at forbedre bæredygtigheden i den fysiske planlægning og planlægningen af transporten i byer og forstæder, navnlig ved udarbejdelse af planer for bytransport; opfordrer i denne henseende de økonomiske aktører til at deltage fuldt ud i denne strategi via virksomhedsordninger for transport;

  - fremme af gennemførelsen af den integrerede tilgang og den partnerskabsbaserede forvaltning ved udvikling af en vejledning for aktører i marken og undersøgelser, der påviser omkostningerne ved en ikkeintegreret tilgang;

  - fastlæggelse af relevante og harmoniserede indikatorer og etablering af en oversigt over transport i byer, der giver mulighed for at foretage en komparativ vurdering af byerne.

  RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

  Dato for vedtagelse

  12.2.2009

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  45

  0

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Gábor Harangozó, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Maria Petre, Markus Pieper, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Bernard Soulage, Catherine Stihler, Margie Sudre, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Emanuel Jardim Fernandes, Stanisław Jałowiecki, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Flaviu Călin Rus, Richard Seeber, László Surján, Iuliu Winkler

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

  Wolf Klinz, Sepp Kusstatscher, Toine Manders

  RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

  Dato for vedtagelse

  31.3.2009

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  28

  1

  2

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou