VERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 637/2008, wat betreft de nationale herstructureringsprogramma's voor de katoensector

2.4.2009 - (COM(2009)0037 – C6‑0063/2009 – 2009/0008(CNS)) - *

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Rapporteur: María Isabel Salinas García

Procedure : 2009/0008(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0200/2009
Ingediende teksten :
A6-0200/2009
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 637/2008, wat betreft de nationale herstructureringsprogramma's voor de katoensector

(COM(2009)0037 – C6‑0063/2009 – 2009/0008(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2009)0037),

–   gezien de Akte van Toetreding van 1979, en met name op punt 6 van het daaraan gehechte protocol 4 betreffende katoen,

–   gelet op artikel 37, lid 2, derde alinea, van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6‑0063/2009),

–   gelet op artikel 51, van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A6‑0200/2009),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG‑Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Amendement  1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1 bis) De op 1 januari 2006 in werking getreden hervorming heeft geleid tot een drastische verlaging van de katoenproductie in Spanje en heeft het overleven van deze sector ernstig in gevaar gebracht, hetgeen een onmiddellijke herstructurering van de egreneringsindustrie noodzakelijk heeft gemaakt.

Motivering

Om duidelijk te maken wat de feitelijke oorzaak is van de crisis in deze sector.

TOELICHTING

Achtergrond

De Europese katoensector is van groot sociaal-economisch belang voor de betrokken productiegebieden, niet alleen vanwege de opbrengst voor de katoenproducenten en de egreneringsinrichtingen, maar ook vanwege de afhankelijkheid van vele andere sectoren van het economische bestel (van het zaaien tot de verkoop van de katoenvezel). De sector heeft de afgelopen jaren een belangrijk hervormingsproces doorgemaakt.

Op 7 september 2006, bij arrest C-310/04, verklaarde het Hof van Justitie de hervorming van de katoensector van 2004 nietig vanwege de schending van het evenredigheidsbeginsel – omdat de gevolgen voor de situatie van de productiegebieden niet in ogenschouw waren genomen, de loonkosten niet waren meegerekend bij de productiekosten en er geen rekening was gehouden met de gevolgen voor de egreneringsinrichtingen. De hervorming bleef echter van kracht totdat er een nieuwe regeling werd goedgekeurd. De katoensector opereerde nog drie seizoenen volgens de nietig verklaarde regeling, met desastreuze gevolgen.

De nieuwe regeling werd op 23 juni 2008 door de Raad aangenomen, na intensieve onderhandelingen waarbij wijzigingen werden aangebracht in het oorspronkelijke voorstel van de Commissie, dat niet veel verschilde van het in 2006 nietig verklaarde voorstel. Uiteindelijk voldeed Verordening (EG) nr. 637/2008 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 houdende vaststelling van nationale herstructureringsprogramma's voor de katoensector globaal aan de behoeften van de genoemde sector. Deze nieuwe steunregeling voorziet in areaalbetalingen voor een gegarandeerd maximumareaal katoen per lidstaat en heeft tot doel nationale herstructureringsprogramma's op te zetten die de Europese katoensector helpen het hoofd te bieden aan de nieuwe situatie die is ontstaan na de goedkeuring van de nieuwe steunregeling, en om zich aan te passen aan de nieuwe markteisen. De katoenegreneringssector moet in de eerste plaats een belangrijke hervorming doorvoeren om het probleem van de overcapaciteit in bepaalde productiegebieden op te lossen.

De Raad heeft de Commissie in zijn conclusies van 20 november 2008 verzocht een voorstel in te dienen dat de betrokken lidstaten de gelegenheid geeft de termijn van vier jaar voor het uitvoeren van de herstructureringsplannen met nog eens vier jaar te verlengen, zodat zij het hervormingsproces zo efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren.

Voorstel van de Commissie

Het huidige voorstel beperkt zich tot bepaalde technische wijzigingen van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad met het doel de toepassing van de nationale herstructureringsprogramma's te vergemakkelijken. In het kader van de huidige regeling hebben deze programma's een loopduur van vier jaar, wat niet toereikend is voor het doorvoeren van alle nodige maatregelen voor het behalen van de aangegeven herstructureringsdoelstellingen, gezien de bijzonder moeilijke situatie waarin de sector zich bevindt.

Om die reden wil de Commissie, zonder de begrotingstoelage die jaarlijks aan de lidstaten wordt toegekend voor het uitvoeren van de herstructureringsprogramma's te verhogen, de lidstaten de mogelijkheid bieden een achtjarig programma in te dienen, dat wil zeggen voor de periode 2010-2017. De hoogte van de jaarlijkse steun voor het herstructureringsprogramma is al vastgesteld in Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en blijft ongewijzigd. Indien de lidstaten ervoor kiezen een achtjarig programma in te dienen, zal hun jaarlijkse begrotingstoelage daarvoor in 2018 automatisch worden overgebracht naar hun nationale maximum voor rechtstreekse betalingen zoals vastgesteld in bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 1782/2003.

Om te verzekeren dat alle in de referentieperiode geëxploiteerde egreneringsinrichtingen aanspraak kunnen maken op de steun, komen bovendien de egreneringsinrichtingen die tijdens het als referentiejaar dienende verkoopseizoen niet door de eigenaar werden geëxploiteerd, in aanmerking als begunstigde van de in Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad bedoelde maatregelen.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur verwelkomt de hervorming van Verordening (EG) nr. 637/2008 zoals voorgesteld door de Commissie, aangezien deze de nationale herstructureringsprogramma's meer in overeenstemming brengt met de realiteit van de sector. Zij staat volledig achter de mogelijkheid de termijnen voor deze programma's te verlengen tot acht jaar en is er ook voorstander van dat de eigenaren van alle inrichtingen die actief waren in de referentieperiode in aanmerking komen voor de steun. Tevens dringt zij erop aan dat deze hervorming op zo kort mogelijke termijn wordt doorgevoerd, zodat de bevoegde autoriteiten van iedere lidstaat hun nationale herstructureringsprogramma's spoedig kunnen aanpassen aan de nieuwe voorschriften.

Er zij ook op gewezen dat de voorgestelde technische wijzigingen op geen enkele wijze gevolgen hebben voor de begrotingsramingen.

Om deze redenen, en om het proces te versnellen, bevat dit verslag geen amendementen; bovendien beantwoordt het van de Commissie ontvangen voorstel aan de behoefte van de katoensector om de herstructureringsprogramma's zo spoedig mogelijk uit te voeren. De rapporteur herinnert er nogmaals aan dat deze sector al te lijden heeft gehad onder de gevolgen van de nietigverklaring van de Verordening van 2004, en behoefte heeft aan een zo spoedig mogelijke toepassing van de nieuwe regeling.