RAPORT referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 în ceea ce priveşte programele naţionale de restructurare pentru sectorul bumbacului

2.4.2009 - (COM(2009)0037 – C6‑0063/2009 – 2009/0008(CNS)) - *

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală
Raportoare: María Isabel Salinas García

Procedură : 2009/0008(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0200/2009
Texte depuse :
A6-0200/2009
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 în ceea ce priveşte programele naţionale de restructurare pentru sectorul bumbacului

(COM(2009)0037 – – C6‑0063/200 – 2009/0008(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2009)0037),

–   având în vedere Actul de aderare din 1979, în special alineatul (6) din Protocolul nr. 4 privind bumbacul anexat la acesta,

–   având în vedere articolul 37 alineatul (2) al treilea paragraf din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-00063/2009),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală (A6-0200/2009),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să-şi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.   solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea Comisiei;

5.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Reforma intrată în vigoare la 1 ianuarie 2006 a avut ca efect o diminuare drastică a producţiei de bumbac în Spania, punând în pericol în mod grav însăşi posibilitatea de supravieţuire a sectorului, ceea ce a generat restructurarea imediată a sectorului de egrenare a bumbacului.

Justificare

Prezentul amendament are ca scop precizarea cauzei reale a crizei cu care se confruntă sectorul în momentul de faţă.

EXPUNERE DE MOTIVE

Context

Sectorul bumbacului din Uniunea Europeană are o importanţă socio‑economică deosebită în zonele de producţie, atât pentru veniturile directe încasate de producătorii de bumbac şi de staţiile de egrenare, cât şi pentru dependenţa a numeroase alte sectoare din structura economică (de la semănat până la comercializarea fibrei). Acest sector a fost supus în ultimii ani unui important proces de reformă.

La 7 septembrie 2006, în cauza C-310/04, Curtea de Justiţie a anulat reforma sectorului bumbacului din 2004, pentru încălcarea principiului proporţionalităţii, întrucât nu s-au luat în considerare efectele asupra situaţiei regiunilor producătoare, costurile salariale nu au fost incluse în costurile de producţie şi nu s-au luat în considerare efectele asupra industriei de egrenare. Totuşi, reforma a rămas în vigoare până la adoptarea unui nou regulament. Au existat trei perioade în care sectorul bumbacului a urmat regulamentul anulat, cu consecinţe grave.

Acest nou regulament a fost adoptat de Consiliu la 23 iunie 2008, în urma unor negocieri intense care au modificat propunerea iniţială a Comisiei, foarte similară cu cea anulată în 2006. În cele din urmă, Regulamentul (CE) nr. 637/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și de stabilire a programelor naționale de restructurare pentru sectorul bumbacului satisface, în linii generale, necesităţile acestui sector. Noul sistem de sprijin prevede plăţi pe suprafaţă pentru o suprafaţă maximă garantată cultivată cu bumbac per stat membru şi ia în considerare crearea unor programe naţionale de restructurare care să permită sectorului european al bumbacului să facă faţă situaţiei nou create în urma aprobării noului sistem de sprijin şi să se adapteze la noile cerinţe ale pieţei. În special industria de egrenare trebuie să suporte transformări majore care să permită soluţionarea excesului de capacitate în anumite zone de producţie.

În concluziile sale din 20 noiembrie 2008, Consiliul a invitat Comisia să prezinte o propunere pentru a facilita statelor membre afectate prelungirea perioadei de patru ani prevăzute pentru planurile de restructurare cu încă patru ani, pentru a permite finalizarea mai eficientă a procesului de restructurare.

Propunerea Comisiei

Prezenta propunere se limitează la anumite modificări tehnice ale Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului, care au ca obiectiv facilitarea punerii în aplicare a programelor naţionale de restructurare. În cadrul sistemului actual, aceste programe se desfăşoară pe o perioadă de patru ani, lucru care nu permite adoptarea tuturor măsurilor necesare îndeplinirii obiectivelor de restructurare stabilite, având în vedere situaţia deosebit de dificilă în care se află acest sector.

Din această cauză, Comisia preconizează să li se ofere statelor membre posibilitatea de a prezenta un program cu durata de opt ani, mai precis pentru perioada 2010-2017, fără a creşte alocarea bugetară anuală acordată pentru programele de restructurare. Nivelul ajutoarelor anuale prevăzute pentru programul de restructurare a fost deja fixat de Regulamentul (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi rămâne neschimbat. Dacă statele membre ar alege să prezinte un program desfăşurat pe opt ani, în 2018 alocarea bugetară anuală a acestuia s-ar transfera automat la plafonul lor naţional pentru plăţi directe, în conformitate cu dispoziţiile din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

În plus, pentru ca toate instalaţiile de egrenare exploatate în perioada de referinţă să poată beneficia de ajutoare, instalaţiile de egrenare care nu sunt exploatate de către proprietari în anul de comercializare respectiv sunt incluse ca beneficiare ale măsurilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 637/2008 al Consiliului.

Poziţia raportoarei

Raportoarea consideră foarte pertinentă reforma Regulamentului (CE) nr. 637/2008 propusă de Comisie, deoarece aceasta va permite configurarea programelor naţionale de restructurare în conformitate cu realitatea din acest sector. Subscrie fără rezerve la posibilitatea prelungirii la opt ani a duratei acestor programe şi la includerea ca beneficiari ai ajutoarelor a proprietarilor tuturor instalaţiilor aflate în funcţiune în perioada de referinţă. De asemenea, insistă asupra necesităţii realizării acestei reforme cât mai repede cu putinţă, pentru a permite autorităţilor competente din fiecare stat membru adaptarea în mod rapid a programelor naţionale de restructurare respective, în conformitate cu noile norme.

Trebuie să se acorde atenţie pentru ca modificările tehnice propuse să nu presupună niciun tip de modificări în previziunile bugetare.

Prin urmare, pentru a accelera procedura, acest raport este prezentat fără amendamente, întrucât propunerea primită din partea Comisiei satisface necesităţile cu care se confruntă, la ora actuală, sectorul bumbacului, în ceea ce priveşte punerea în aplicare cât mai repede cu putinţă a programelor de restructurare. Trebuie amintit că acest sector a suferit deja consecinţele punerii în aplicare a regulamentului din 2004 care a fost anulat şi este deci necesară punerea în aplicare a noului regulament în cel mai scurt timp.

PROCEDURĂ

Titlu

Programele naţionale de restructurare pentru sectorul bumbacului

Referinţe

COM(2009)0037 – C6-0063/2009 – 2009/0008(CNS)

Data consultării PE

13.2.2009

Comisia competentă în fond

  Data anunţului în plen

AGRI

19.2.2009

Raportor(i)

  Data numirii

María Isabel Salinas García

17.2.2009

 

 

Data adoptării

31.3.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

0

1

Membri titulari prezenţi la votul final

Vincenzo Aita, Peter Baco, Luis Manuel Capoulas Santos, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Gábor Harangozó, Catherine Neris, Maria Petre