SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 637/2008 týkajúce sa národných reštrukturalizačných programov pre sektor bavlny

2.4.2009 - (KOM(2009)0037 – C6‑0063/2009 – 2009/0008(CNS)) - *

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Spravodajkyňa: María Isabel Salinas García

Postup : 2009/0008(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0200/2009
Predkladané texty :
A6-0200/2009
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 637/2008 týkajúce sa národných reštrukturalizačných programov pre sektor bavlny

(KOM(2009)0037 – C6‑0063/2009 – 2009/0008(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2009)0037),

–   so zreteľom na Akt o pristúpení z roku 1979 a najmä na odsek 6 k nemu pripojeného protokolu č. 4 o bavlne,

–   so zreteľom na článok 37 ods. 2 tretí pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0063/2009),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6‑0200/2009),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Reforma, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2006, spôsobila výrazné zníženie výroby bavlny v Španielsku, čo vážne ohrozilo existenciu tohto odvetvia, čím sa stala nevyhnutnou okamžitá reštrukturalizácia odvetvia odzrňovania.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa spresňuje skutočná príčina krízy, ktorou toto odvetvie v súčasnosti prechádza.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Prehľad predchádzajúcich návrhov

Európske odvetvie bavlny má veľký sociálny a hospodársky význam vo výrobných oblastiach, a to nielen z dôvodu priamych výnosov, ktoré producenti bavlny získavajú za svoju činnosť, a kvôli odzrňovacím podnikom, ale aj z dôvodu jeho závislosti na veľkom počte ďalších odvetví hospodárstva (od siatia až po predaj vlákna). Toto odvetvie prešlo v posledných rokoch významnou reformou.

Súdny dvor vo svojom rozsudku C-310/04 zo 7. septembra 2006 zrušil reformu sektora bavlny z roku 2004 pre porušenie zásady proporcionality, pretože sa nezohľadnil jej vplyv na situáciu producentských obcí, nezahrnuli sa do nej náklady na prácu, ako sú napríklad výrobné náklady a zanedbali sa dôsledky reformy na priemysel odzrňovania bavlny. Napriek tomu sa reforma uplatňovala až do prijatia nového nariadenia. Počas troch rokov sa odvetvie bavlny riadilo zrušeným nariadením, čo malo mimoriadne závažné dôsledky.

Rada prijala 23. júna 2008 nové nariadenie v nadväznosti na intenzívne rokovania, ktorých výsledkom bola zmena pôvodného návrhu Komisie, ktorý sa príliš nelíšil od návrhu zrušeného v roku 2006. Nariadenie (ES) č. 637/2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 týkajúce sa národných reštrukturalizačných programov pre sektor bavlny, napokon prinieslo uspokojivé výsledky zodpovedajúce potrebám tohto odvetvia. V rámci nového režimu podpory sú ustanovené platby na plochu pre maximálnu zaručenú plochu, na ktorej sa pestuje bavlna, na členský štát a predpokladá sa, že národné reštrukturalizačné programy budú zamerané na pomoc pre európsky sektor bavlny, čím mu umožnia čeliť aktuálnej situácii, ktorá nastala v dôsledku schválenia nového režimu a prispôsobiť sa novým trhovým požiadavkám. Najmä priemysel odzrňovania bavlny musí prejsť dôležitou transformáciou, ktorá umožní vyriešiť problém nadmernej kapacity v niektorých výrobných oblastiach.

Vo svojich záveroch z 20. novembra 2008 Rada vyzvala Komisiu, aby predložila návrh, ktorý by umožnil príslušným členským štátom predĺžiť štvorročnú lehotu plánu reštrukturalizácie o ďalšie štyri roky, aby mohli proces reštrukturalizácie uskutočniť čo možno najúčinnejším spôsobom.

Návrh Komisie

Predložený návrh sa obmedzuje na určité technické zmeny nariadenia Rady (ES) č. 637/2008, ktorých cieľom je uľahčiť vykonávanie národných programov reštrukturalizácie. V rámci súčasného režimu sa tieto programy uplatňujú počas štyroch rokov, čo vzhľadom na ťažkú situáciu, v ktorej sa odvetvie nachádza, neumožňuje prijať potrebné opatrenia na dosiahnutie stanovených cieľov reštrukturalizácie.

Preto bez toho, aby sa zvýšil objem ročných rozpočtových prostriedkov, ktoré majú členské štáty k dispozícii pre programy reštrukturalizácie, Komisia navrhuje poskytnúť členským štátom možnosť predložiť programy na časové obdobie ôsmich rokov, t. j. na obdobie rokov 2010 – 2017. Výška ročného rozpočtu na reštrukturalizačný program už bola stanovená v nariadení Rady (ES) č. 637/2008 a zostáva nezmenená. Ak sa členské štáty rozhodnú predložiť osemročný program, ich ročné rozpočtové prostriedky sa v roku 2018 automaticky presunú do ich vnútroštátneho stropu pre priame platby, ako je ustanovené v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 1782/2003.

Aby sa zabezpečilo, že všetky odzrňovacie podniky prevádzkované počas referenčného obdobia budú oprávnenými príjemcami pomoci, podniky na odzrňovanie, ktoré v referenčnom hospodárskom roku ich vlastníci neprevádzkovali, sú ako príjemcovia zahrnuté do opatrení stanovených v nariadení Rady (ES) č. 637/2008.

Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa považuje za veľmi vhodnú reformu nariadenia (ES) č. 637/2008, ktorú navrhla Komisia, pretože umožní nastaviť národné reštrukturalizačné programy tak, aby lepšie zodpovedali skutočným potrebám sektora. Plne súhlasí s možnosťou predĺženia trvania týchto programov na osem rokov a s tým, aby boli medzi príjemcov podpory zahrnutí aj majitelia všetkých podnikov fungujúcich počas referenčného obdobia. Rovnako trvá na potrebe čo najskoršieho uskutočnenia reformy, aby mohli príslušné orgány každého členského štátu rýchlo prispôsobiť svoje národné reštrukturalizačné programy novým predpisom.

Treba tiež zdôrazniť, že navrhované technické úpravy neprinášajú žiadnu zmenu v návrhu rozpočtu.

Z týchto dôvodov a v záujme urýchlenia postupu sa táto správa predkladá bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, keďže návrh Komisie zohľadnil súčasnú potrebu sektora bavlny zaviesť čo najskôr reštrukturalizačné programy. Treba pripomenúť, že ide o sektor, ktorý už postihli následky uplatňovania nariadenia zrušeného v roku 2004 a nové nariadenie treba začať uplatňovať čo najskôr.

POSTUP

Názov

Národné reštrukturalizačné programy pre sektor bavlny

Referenčné čísla

KOM(2009)0037 – C6-0063/2009 – 2009/0008(CNS)

Dátum konzultácie s EP

13.2.2009

Gestorský výbor

  dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

19.2.2009

Spravodajkyňa

  dátum menovania

María Isabel Salinas García

17.2.2009

 

 

Dátum prijatia

31.3.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Vincenzo Aita, Peter Baco, Luis Manuel Capoulas Santos, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gábor Harangozó, Catherine Neris, Maria Petre