MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi direktiivin 83/515/ETY ja yhteisen kalastuspolitiikan alalla tehtyjen 11 vanhentuneen päätöksen kumoamisesta

2.4.2009 - (KOM(2009)0088 – C6‑0094/2009 – 2009/0022(CNS)) - *

Kalatalousvaliokunta
Esittelijä: Philippe Morillon
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohta)

Menettely : 2009/0022(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0203/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0203/2009
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi direktiivin 83/515/ETY ja yhteisen kalastuspolitiikan alalla tehtyjen 11 vanhentuneen päätöksen kumoamisesta

(KOM(2009)0088 – C6‑0094/2009 – 2009/0022(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2009)0088),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan ja 300 artiklan 2 kohdan ja 3 kohdan 1 alakohdan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0094/2009),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A6‑0203/2009),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.